Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

 • «Bagtly maşgala» karzy

  Ýaş maşgalalar üçin

  Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaş maşgalalaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak syýasatyny durmuşa geçirmek maksady bilen...

  Dowamy...
 • "Kämillik sowgady" goýumy

  Geljege ynamlylyk bilen

  Mundan beýläk, Türkmenistanda ýaşaýan her bir kämillik ýaşyna ýeten çaga bankda öz şahsy hasabyny sowgat alyp biler...

  Dowamy...
 • MasterCard we VISA halkara kartlary bilen döwrebap gadam!

  Tomus! Dynç alyş we syýahat döwri!

  VISA halkara kartynyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak üçin - iň amatly wagt! Biziň Bankymyzda VISA halkara kartyny açdyrsaňyz...

  Dowamy...
 • Seýfleriň kärendesi

  Bankyň demir seýfleri Siziň zatlaryňyzy goragly saklamak üçin niýetlenen

  Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysa iş banky müşderilere kärendä şahsy demir seýflerini hödürleýär.....

  Dowamy...
 • MasterCard we Visa kartlary – talyplar üçin

  Siziň çagalaryňyzyň barada Rahatlygyňyz we ynanjyňyzdyr!

  Siziň oglyňyz ýa-da gyzyňyz daşary ýurtda okaýarmy? Siz olar barada binjalyk bolýarsyňyzmy? Siz olara pul serişdelerini iberýärsiňizmi? Siz olar üçin halkara VISA kartyny açyň

  Dowamy...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EUR/USD: 1.1846 USD/RUB: 60.2750 GBP/USD: 1.3197
  USD EUR GBP RUB x100
ALYŞ 3.4913 4.1358 4.6075 5.7923
SATYŞ 3.5175 4.1668 4.6421 5.8357
Soňky üýtgetme: 16 Noýabr 2017, Walýutalaryň nyrhlary

Türkmenistanyň Hökümetiniň halkara maýa bazaryndaky resmi wekili bolup durýar

Bank daşary ykdysady aragatnaşyklary berkitmek we ösdürmek, şeýle hem Türkmenistanyň walýuta bähbidini we Türkmenistanyň daşary ykdysady işine gatnaşyjylaryň bähbitlerini goramak üçin esaslandyrylan

Türkmenistanyň Hökümetiniň halkara maýa bazarynda resmi wekili bolup durýar

 • Ykdysady, şeýle hem durmuş jähtindäki strategik möhüm maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin ortaça möhletleýin, uzakmöhletleýin daşary ýurt maýasyny çekýär

Bank daşary ykdysady aragatnaşyklary berkitmek we ösdürmek, şeýle hem Türkmenistanyň walýuta bähbidini we Türkmenistanyň daşary ykdysady işine gatnaşyjylaryň bähbitlerini goramak üçin esaslandyrylan

The official Agent of the Government of Turkmenistan on international capital markets

 • Attracts middle-term and long-term foreign loans for financing strategic important projects

 • Attracts middle-term and long-term foreign loans for financing strategic important projects
The bank is established to develop and stregthen foreign economic relations and to protect currency interests of Turkmenistan as well as participants' of foreign economic activities

The official Agent of the Government of Turkmenistan on international capital markets

Hormatly müşderi,

Türkmenistanyň  Döwlet daşary ykdysady iş banky halkara plastik kartlaryň  üsti bilen hasaplaşmak  üçin çalşylýan serişdeleri niýetlenen ugurlardan gaýry maksatlara ulanylmagyň öňüni almak maksady bilen,  raýatlarymyza her aýda çalşylýan möçberleri önki derejesinde saklamak bilen, gündelik amallary adaty syýahatçy, ýa-da tassyklanan normatiwleriň esasynda iş  sapary  bilen gidýän adamlaryň  bolup biljek çykdaýjylaryndan  ugur alyp,  amallaryň gündelik ABŞ-nyň 250 dollary (ş. s nagt amallaryň ABŞ-nyň 50 dollary nagt däl amallaryň  ABŞ-nyň  200 dollary) möçberinde geçirilmegini wagytlaýyn meýilleşdirýär. Myhmanhanalara, hassahanalara, okuw jaýlara, awia we demir ýol petekleri almaklyk üçin geçirilýän toleglere isleg bildirýän raýatlar hasaplaşyk hasaplardan hyzmat edýän banklaryň üsti bilen amala aşyryp bilerler.

+993 (12) 40-60-50 / 40 (09:00 - 18:00)

+993 (12) 40-60-08 (18:00 - 09:00)

+993 (12) 40-65-63 / 64 / 95

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Mastercard, Millikart we Visa kart saklaýjylar üçin täze hyzmat

Hormatly müşderiler!

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Siziň pul serişdeleriňiziň howupsyzlygy üçin zerurlyk bolmadyk wagty kartyňyzy togtadyp bilýändigiňizi Size habar berýär:

Giňişleýin
MasterCard, Millikart и Visa kart üçin täze hyzmatlar:

Kartyň hasabyndaky pul serişdeleriniň hereketi barada “SMS-habarnama” we “Balans soragnamasy”

Giňişleýin

MASTERCARD - halkara töleg kartlary

Giňişleýin

Töleg kartlaryň täze nyrhlary

Giňişleýin
 • Hemmesi
 • Bank Barada
 • Edara Görnüşli Taraplar
 • Kiçi We Orta Telekiçilik
 • Şahsy Taraplar
Dowamyny ýükle / hemmesini ýüklemek üçin SHIFT basyň Hemmesini ýükle

Täzelikler

 • HPG Türkmenistanyň ykdysady işjeňliginiň ösüşini çaklaýar >

    /   10.11.2017  /   Ykdysadýet Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 10-njy noýabrynda geçirilen mejlisinde Halkara pul gaznasynyň wekiliýetiniň işiniň netijeleri barada Dowamy...
 • Hormatly müşderi >

  Türkmenistanyň  Döwlet daşary ykdysady iş banky halkara plastik kartlaryň  üsti bilen hasaplaşmak  üçin çalşylýan serişdeleri niýetlenen ugurlardan gaýry maksatlara ulanylmagyň Dowamy...
 • 2015-nji ýylyň sentýabrynda BMG-nyň bütindünýä Sammitinde kabul edilenden soňra Durnukly ösüşiň global maksatlaryny Türkmenistan milli derejede uýgunlaşdyrmak prosesine girişdi. >

  Işjeň maslahatlaryň netijesinde Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrygynyň esasynda 2017-njy ýylyň 21-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Mirleşen Milletler Dowamy...
 • 1