Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky şu aşakdakylara karz berýär:

Döwlet kärhanalaryna:

 • Dolandyryş serişdeleri doldurmak üçin
 • Senagat maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek
 • Ýokary tehnalogik enjamlary satyn almak
 • Oba-hojalygy ösdürmek we beýleki maksatnamalar üçin

Karzlar hem milli, hem daşary ýurt pulunda berilýär.

Karzlar hem gysga möhletli, hem uzak möhletli häsiýete eýe bolup biler.

Hususy kärhanalary kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek:

 • Maýa goýum taslamalaryna, önümçiligi güýçli ösdürmek, senagaty, gurluşygy, ulag, aragatnaşyk, syýahat, saglygy goraýyş, oba-hojalyk, mümkinçilik bermek we ilata durmuş taýdan hyzmat etmek, şeýle hem býleki telekeçi işgärleri görnüşleri
 • Dolandyryş serişdeleri doldurmak üçin
 • Ownuk satuw söwda çägindäki işleri (haryt satyn alma, goşmaça satuw nokadyny açmak)

Döwlete degişli bolmadyk kärhanalaryň bölümleri:

 • Önüm öndüriji işgärler üçin - ýyllyk 7,8%
 • Abatlaýyş- gurluşyk işler üçin - ýyllyk 10%
 • Hyzmat ediş çäkleri üçin- ýyllyk 10,12%
 • Dolandyryş serişdeleri doldurmak
 • Söwda çägindäki işler üçin (haryt satyn alma, goşmaça satuw nokadyny açmak) – ýyllyk 13,15%

Eýesiniň hasaplaşyk serişdeleri bank karzalyryny milli manatda şeýle hem daşary ýurt pulunda ygtyýaryna berip biler.

Karzlar hem, gysga möhletli, hem uzak möhletli häsiýete eýe bolup biler.

Bankdan karz almak üçin edara görnüşli taraplara gerekli resminamalar:

 • Karz arzasy
 • Telekeçi- meýilnamasy
 • İň soňky hasabat wagtynyň balansy we öňki 3 ýylyň balansy
 • Girdejiniň we ýitginiň hasaby
 • Şertnamaň nusgasy, karz harytlary tassyklamaga hasap- fakturasy, ýerine ýetirýän işiňiz, wezipäňiz
 • Esaslandyryjynyň dokumentleriniň nusgasy, edara görnüşli taraplaryň bellenendiginiň şahadatnamasy, we edaralaryň ýeketäk döwlet sanawyndan göçürme
 • Nusgasy golly, möhurli kartoçkasy, tassyklanan nararius ýa-da ýokarda durujy guramalar

Karz bermegiň jikme-jik şertleri bilen Siz gös-göni bankda tanşyp we Türkmenistanyň daşary ykdysady döwlet bankynyň karz işgärlerinden hünärli maslahat alyp bilersiňiz.

Aragatnaşyk maglumatlar:Bölüm:
Karz bermek müdirligi
Kabinet: :
202a, 218, 209
Telefon:
+993(12)40-61-55
+993(12)40-61-01
+993(12)40-64-44

Goşmaça maglumatlar:


Factoring

Karz HasaplaýjyjQuery UI Slider - Snap to increments

Mukdary belläň:
Karz hili:

Möhleti belläň


Aýda tölemeli: