Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky karzlaşdyrmanyň indiki görnüşlerini hödürleýär:Sarp ediş karzy

Sarp ediş karzyny almaklygyň düzgünleri:

Karz möçberi 4000 manatdan 10 000 manada çenli
Göterim derejesi ýyllyk 15 %
Karz derejesi 2-3 ýyl

Sarp ediş karzyny almaklyk üçin zerur resminamalar:

  • Pasportyň nusgasy (asyl nusgasy)
  • Ýaşaýyş jaý ulanyş edarasyndan görnüş №3 resminamasy
  • Işleýän ýerinden resminama (haçandan bäri, kim bolup we näçe aýlyk alýar)
  • Iş ýerinden häsiýetnama
  • Zähmet depderçesiniň nusgasy (işgärler bölümi tarapyndan tassyklanan bolmaly
  • Girew üpjünçiligi
  • Karz hakyndaky ýüztutma

Awtokarzlaşdyrma - awtoulag dükanyndan satyn alnan awtoulaglar uçin karzlar

Awtokarzlaşdyrma karzyny almagyň düzgünleri

Karzyň möçberi 60% şertnamaň bahasyndan *
Göterim derejesi ýyllyk 11%
Karzyň möhleti 3 ýyla çenli

* 50 000 manada çenli

Karzlar Türkmenistanyň milli pulunda berilyär.

Karzlar hem gysga möhletli, hem uzak möhletli häsiýete eýe bolup biler.

Karz bermegiň jikme-jik şertleri bilen Siz gös-göni bankda tanyşyp we Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň Şahsy taraplara karz bermek bölüminiň işgärlerinden hünärli maslahat alyp bilersiňiz.

Karz HasaplaýjyjQuery UI Slider - Snap to increments

Mukdary belläň:
Karz hili:

Möhleti belläň


Aýda tölemeli:

Aragatnaşyk maglumatlar:Bölüm:
Karz bermek müdirligi
Kabinet: :
202a, 218, 209
Telefon:
+993(12)40-61-55
+993(12)40-61-01
+993(12)40-61-44