Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Soraga jogap

  • Şahsy adamlar üçin daşary ýurt walýuta hasaby açmagyň tertibi

  • Şahsy we edara görnüşindäki taraplary karzlaşdyrmagyň tertibi

  • Millikart plastik kartlaryny hyzmat etmegiň tertibi we şertleri

  • Dowamy...

Töleg (POS) terminallaryny goýdurmak üçin gerekli resminamalar:

  1. Döwlet kärhanasyna:

1

Ýüz tutma haty

2

Türkmenistanyň Edaralaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürme kopiýasy

3

Düzgünnamanyň göçürmesi

 

  1. Hojalyk jemgyýetine we hususy kärhanasyna:

1

Ýüz tutma haty

2

Döwlet hasaba alyş şahadatnamanyň göçürmesi

3

Türkmenistanyň Edaralaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürme kopiýasy

4

Şahsy tarapyň salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň göçürmesi

5

Düzgünnamanyň göçürmesi

6

Terminal goýuljak ýeriň (dükan, restoran, ammar we ş.m.) hakyky ýerleşýän ýeriniň kärendä berilendigi baradaky şertnamanyň nusgasy

 

  1. Edara görnüşli tarapy döretmeýän telekeçilere:

1

Ýüz tutma haty

2

Patentiň nusgasy

3

Pasportyň nusgasy

4

Döwlet hasaba alyş şahadatnamanyň nusgasy

5

Şahsy tarapyň salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň göçürmesi

6

Terminal goýuljak ýeriň (dükan, restoran, ammar we ş.m.) hakyky ýerleşýän ýeriniň kärendä berilendigi baradaky şertnamanyň nusgasy