Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky karzlaşdyrmany ygtyýaryna berýär:

Telekeçilere, hususy kärhanalara, orta we kiçi telekeçiligi ösdürmek:

 • Maýa goýum taslamalaryna, önümçiligi güýçli ösdürmek, senagaty, gurluşygy, ulag, aragatnaşyk, syýahat, saglygy goraýyş, oba-hojalyk, mümkinçilik bermek we ilata durmuş taýdan hyzmat etmek, şeýle hem beýleki telekeçi işgärler görnüşi
 • Dolandyryş serişdeleri doldurmak üçin
 • Ownuk satuw söwda sfera işleri (haryt satyn alma, goşmaça satuw nokadyny açmak)

Döwlete degişli bolmadyk kärhanalaryň bölümleri:

 • Önüm öndüriji işgärler üçin - ýyllyk 7,8%
 • Abatlaýyş- gurluşyk işler üçin - ýyllyk 10%
 • Hyzmat işleriň sferasy üçin- ýyllyk 10,12%
 • Dolandyryş serişdeleri doldurmak
 • Söwda işler sferasy üçin (haryt satyn alma, goşmaça satuw nokadyny açmak) – ýyllyk 13,15%

Eýesiniň hasaplaşyk serişdeleri bank karzlaryny milli manatda şeýle hem daşary ýurt walýutasynda ygtyýaryna berip biler.

Karzlar hem, gysga möhletli, hem uzak möhletli häsiýete eýe bolup biler.

Resminamalar, karz almak üçin bank edara görnüşli taraplara ygtyýar berýär:

 • Karz talaplygy ýa-da arza
 • Telekeçi- meýilnamasy
 • İň soňky hasabat wagtynyň balansy we öňki 3 ýylyň balansy
 • Girdejiniň we ýitginiň hasaby
 • Şertnamaň nusgasy, karz harytlary tassyklamaga hasap-fakturasy, ýerine ýetirýän işiňiz, wezipäňiz
 • Esaslandyryjynyň resminamalarynyň nusgasy, edara görnüşli taraplaryň bellenendiginiň şahadatnamasy we edaralaryň ýeketäk döwlet sanawyndan göçürme
 • Nusgasy golly, möhürli kartoçkasy, tassyklanan natarius ýa-da ýokarda durujy guramalar

Karz bermegiň jikme-jik şertleri bilen Siz gös-göni bankda tanşyp we Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň karz işgärlerinden hünärli maslahat alyp bilersiňiz.

Aragatnaşyk maglumatlar:Bölüm:
Karz bermek müdirligi
Kabinet: :
202a, 218, 209
Telefon:
+993(12)40-61-55
+993(12)40-61-01
+993(12)40-64-44

Goşmaça maglumatlar:


Factoring

Karz HasaplaýjyjQuery UI Slider - Snap to increments

Mukdary belläň:
Karz hili:

Möhleti belläň


Aýda tölemeli: