Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Hormatly Türkmenistanyň raýatlary! Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Goýum bank kartyny hödürleýär!

 

Hormatly Türkmenistanyň raýatlary!

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky

Goýum bank kartyny hödürleýär!

Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011-2030-njy ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, nagt däl hasaplaşyklary ýaýbaňlandyrmak maksady bilen, dünýäniň öňdebaryjy tilsimatlaryna esaslanyp, ilata edilýän ýokary derejedäki bank hyzmatlarynyň täze görnüşini - Goýum bank kartyny  hödürleýär!

Goýum bank kartyna nagt milli puluny goýmak we almak,

nagt däl görnüşinde tölegleri amala aşyrmak, göterim girdejileri gazanmak mümkinçilikleri bolan amatlyklardan peýdalanmaga çagyrýarys!

 

 

Möhleti:

möhletsiz

Göterim möçberi:

ýyllyk  6 %

Goýumyň iň az möçberi:

çäksiz

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Goşmaça soraglar boýunça banka ýüz tutup bilersiňiz: 40-60-40, 40-60-50

Biziň salgymyz: Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly 32

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.tfeb.gov.tm

 

BÄSLEŞIK

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky, kompýuter enjamlaryny satyn almak üçin bäsleşik yglan edýär.

 Gyzyklanma bildirýän taraplar degişli maglumaty görkezilen salgylar boýunça düşenbe we anna günleriň aralygynda sagat 09-00-dan 17-00 çenli alyp bilerler.

Degişli teklipleriňiz aşakdaky görkezilen salga gelip gowuşmaly. Şu bäsleşik boýunça teklipler  2018-nji ýylyň ýanwar aýynyň 31-ine çenli kabul edilýär.

Türkmenistan, 744036 ş. Aşgabat,

Garaşsyzlyk şaýoly, jaý 32

Telefon:    +993 12 40 65 10/ 40-60-02/40-60-20

 

 

BÄSLEŞIK

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky, 20 sany Kassa pul sanaýjy Magner kysymly enjamy satyn almak üçin öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar

 Gyzyklanma bildirýän kompaniýalar degişli maglumaty görkezilen salgylar boýunça düşenbe we anna günleriň aralygynda sagat 09-00-dan 17-00 çenli alyp bilerler.

Degişli teklipleriňiz aşakdaky görkezilen salga gelip gowuşmaly. Şu bäsleşik boýunça teklipler  2018-nji ýylyň ýanwar aýynyň 31-ine çenli kabul edilýär.

Türkmenistan, 744036 ş. Aşgabat,

Garaşsyzlyk şaýoly, jaý 32

Telefon:    +993 12 40 65 10/ 40-60-06/

Achievments of BANK (TM)

  • Üstünlikler we sylaglar
  • Şahamçalar
  • Bankyň taslamalary
  • Bank bilen aragatnaşyk Aragatnaşyk
2017-nji ýylda Beýik Britaniýanyň "The Banker" jurnalynyň bäsdeşligi boyunça, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Türkmenistanyň iň gowy bank edarasy adyna mynasyp boldy we "Türkmenistanyň 2017-nji ýylyň Banky" diplomyna eýe boldy...

Dowamy...
Türkmenbaşy ş. şahamçasy
Türkmenbaşy şäherindäki şahamçasynyň hukuk salgysy: Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynyň "Awaza"
milli syýahatçylyk zolagynyň Arkadag şaýoly
Telefon:
+993(243)2-21-47
+993(243)2-58-17
+993(243)2-34-48
Faks:
+993(243)2-09-31
Türkmenbaşy ş. Şahamça
Aşgabat şäher şahamçasy
Aşgabat şäher şahamçasynyň ýerleşýän salgysy: Aşgabat ş., 1945 köç. (10-ýyl Abadançylyk), jaý-160
Telefon:
+993(12)21-99-82
+993(12)21-99-83
+993(12)21-99-84
+993(12)21-99-85
Aşgabat şäher şahamçasy
Türkmenistanyň daşary ykdysady döwlet bankyň gatnaşmagynda şu aşakdaky döwlet maýa goýum maksatnamalary amala aşyryldy...

Dowamy...
Gadyrly Müşderiler!Egerde Siziň bank hyzmatlary, müşderilere hyzmat edilişi ýa-da bank bolümleriniň işleriniň alyp barylyşy barada nägilelikleriňiz, soraglaryňyz ýa-da teklipleriňiz bar bolsa, we Siz bu barada gös-göni Bankyň Ýolbaşçysyna ýüzlenmek isleýän bolsaňyz....

Dowamy...