Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maksatnamasy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 1-nji fewralda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny tassyklady. Bu strategik resminamanyň kabul edilmegi bilen milli Liderimiziň köpugurly özgertmelerini amala aşyrmagyň, halk hojalygynyň pudaklaryny hem-de döwlet dolandyrylyşynyň ähli ulgamlaryny düzüm taýdan mundan beýläk-de täzeden guramagyň nobatdaky tapgyry başlandy.

Sanly ykdysadyýetiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmek, önümçiligiň depginli ösüşi täze ýokary sepgitlere çykmaga mümkinçilik berer, ähli pudaklaryň kämilleşdirilmegi, dünýäniň iň oňat tejribesini, öňdebaryjy ylmy pikirleri we innowasion tehnologiýalary ulanmak bilen, şolaryň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagy arkaly üpjün ediler.

Ýediýyllyk maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi hojalygy ýöretmegiň netijeli usullarynyň giňden ornaşdyrylmagyny, ýurdumyzyň ägirt uly tebigy baýlyklary, şeýle hem çäk mümkinçilikleri, geosyýasy ýagdaýlary bilen şertlendirilen heniz ulanylmadyk mümkinçilikleriniň hem-de artykmaçlyklarynyň herekete girizilmegi, bazar gatnaşyklary şertlerinde hereketlendiriji güýç hökmünde telekeçileriň bu işlere işjeň çekilmegini talap edýär. Bu ugurda ýurdumyzyň sebitlerini hem-de serhetdeş döwletleri birleşdirýän ýörite ykdysady zolaklaryň hem-de ykdysady geçelgeleriň, daşary ýurt bazarlaryna çykmaga mümkinçiligi bolan ösen ulag-logistika düzümli senagat ulgamlarynyň we senagat toplumlarynyň ösdürilmegine ýardam eder.

Şunuň bilen birlikde, 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň belent münberinden beýan edilen hem-de halkara jemgyýetçiligiň giňden goldawyna eýe bolan düýpli maksatlaryň we başlangyçlaryň esasynda milli Liderimiziň suw, energetika we ulag diplomatiýasy babatdaky teklipleriniň Türkmenistanda Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekdäki ýollaryny şöhlelendirýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň maksatnamasynda milli ykdysadyýetimizi ösdürmegiň konsepsiýasynda göz öňünde tutulan çäreleri tapgyrlaýyn amala aşyrmagyň meýilnamasyna aýratyn orun berilýär. Munuň özi ähli derejelerde döwlet edaralarynyň dolandyryş mümkinçiligini hem-de ulgamyň netijeliligini, pudaklarda tehnologik täzelikleri öňe ilerletmek arkaly dolandyrmagy, häkimiýetiň düzümleriniň, raýat jemgyýetleriniň arasynda aragatnaşyklary pugtalandyrmagy güýçlendirmäge gönükdirilendir.

Ykdysadyýetimiziň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Hökümet tarapyndan teklip edilýän nusgasy esasy ugurlaryň birnäçesini birleşdirýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

 
       Birinjiden, senagat pudaklaryny we hyzmatlar ulgamyny düzüm taýdan üýtgedip guramak göz öňünde tutulýar. Bu bolsa ylmy-tehniki derejesi we goşulan bahasy pes bolan senagat önümlerini öndürmekden, ýokary tehnologiýaly önümçiligi goldamaga ähmiýet bermek bilen, goşulan bahasy ýokary derejede bolan önümleri öndürmäge geçmegi aňladýar.

 Ikinjiden, hususylaşdyryp we paýdarlar jemgyýetlerine öwrüp, döwlete degişli eýeçiligi azaltmagy işjeň dowam etmegi göz öňünde tutýar.
      Üçünjiden, kärhanalary üýtgedip guramagy öz içine alýar. Munuň üçin dolandyryş we önümçilik babatda dünýäde gazanylan iň täze ylmy we tehnologik üstünlikleri ulanmak meýilleşdirilýär. Şoňa laýyklykda, dolandyryş ulgamy hem özgerdiler. Sebäbi sanly ulgamy ornaşdyrmak arkaly kärhanalary üýtgedip guramak ykdysadyýetimiziň täze durkuny döretmek üçin esas bolup durýar.

Dördünjiden, maksatnama marketing strategiýasyna hem düzedişleri girizmegi öz içine alýar. Umumylaşmak we halkara derejesinde goşulyşmak kärhanalar üçin örän uly bazarlary açýar. Olara öz maýa goýum taslamalaryndan gelip çykýan artykmaçlyklary doly derejede peýdalanmaga mümkinçilik berýär.

Umuman, döwlet çykdajylaryny azaltmak we hususy pudagyň hem-de daşary ýurt firmalarynyň maýa goýumlaryny çekmek üçin şertleri ýokarlandyrmak göz öňünde tutulýar. Maýa goýmagyň täze görnüşlerini işläp taýýarlamak, hususan-da, döwlet bilen hususyýetçiligiň arasynda hyzmatdaşlygy ýola goýmak bellenilýär.

Ykdysady strategiýanyň durmuş taýdan ugur almagy ösüşiň täze nusgasyny öňe süren milli Liderimiziň üns merkezinde bolmagynda galýar. Munuň özi durnukly ykdysady ösüşiň esasynda halkyň hal-ýagdaýynyň ýokarlandyrylmagyndan, bäsdeşlige ukyply innowasion önümçilikleri we ýokary öndürijilikli iş orunlaryny döretmekden, işewür işjeňligi giňeltmekden hem-de ýurdumyzyň aň-paýhas, ynsan mümkinçiliklerini ösdürmekden ybaratdyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen şu ýylda ýurdumyzda bolup geçýän oňyn özgertmeleri has içgin we giňden beýan etmek, gazanylýan üstünlikleri hem-de ýetilen ajaýyp sepgitleri wagyz etmekligiň zerurdygyny belledi.

 

BÄSLEŞIK

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky, 20 sany Kassa pul sanaýjy Magner kysymly enjamy satyn almak üçin öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar

 Gyzyklanma bildirýän kompaniýalar degişli maglumaty görkezilen salgylar boýunça düşenbe we anna günleriň aralygynda sagat 09-00-dan 17-00 çenli alyp bilerler.

Degişli teklipleriňiz aşakdaky görkezilen salga gelip gowuşmaly. Şu bäsleşik boýunça teklipler  2018-nji ýylyň ýanwar aýynyň 31-ine çenli kabul edilýär.

Türkmenistan, 744036 ş. Aşgabat,

Garaşsyzlyk şaýoly, jaý 32

Telefon:    +993 12 40 65 10/ 40-60-06/

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň 27 ýylda gazanan netijeleri.

2019-njy ýylyň 27-nji ýanwarynda  Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň döredilenine 27 ýyl dolýar.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Türkmenistanyň Prezidentiniň 1992-nji ýylyň 27-nji ýanwaryndaky UP-278 belgili Permany bilen döredildi (Türkmenistanyň Merkezi bankynyň 2003-nji ýylyň mart aýynyň 20-indäki №32 belgili Baş ygtyýarnamasynyň eýesi).

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky özüniň alyp barýan işinde abraý gazandy we  müşderileriň ynamyna mynasyp boldy. Bankyň uly müşderiler binýady onuň üstünliginiň umumy görkezijileriniň biri bolup durýar. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasy pudaklarynyň döwlet kärhanalary, dünýä belli daşary ýurt kompaniýalary, ýurdumyzyň üstünlikli işleýän hususy kärhanalary Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň korporatiw müşderileriniň esasynydüzýär.

Döwlet Baştutanymyzyň öňdengörüjilikli ykdysady syýasaty esasynda ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini has-da artdyrmak maksady bilen iri senagat we infrastruktura taslamalaryň maliýeleşdiriş işleri Bank tarapyndan yzygiderli amala aşyrylýar. Milli ykdysadyýetimize daşary ýurt karzlaryny çekmek babatda bank daşary ýurtlaryň dürli maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmegiň we özara bähbitliligiň oňyn tejribesini toplady.

Bank özüniň döredilen gününden bäri, nebitgaz senagatyna, agrosenagat toplumyna, ulag we aragatnaşyk  ulgamyna, ýangyç energetika ulgamyna, dokma senagatyna hem-de saglygy goraýyş we derman senagatyna  maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmegini üstünlikli  amala aşyrýar.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Beýik Britaniýanyň «Financial Times» diýen abraýly neşiriniň «The Banker» žurnalynyň her ýyl çap edilýän sanynda “Ýurduň iň gowy banky” diýen ada 13 gezek mynasyp boldy.

Bankyň maliýe hasabatlaryna her ýyl  uly dörtlüge girýän halkara garaşsyz auditorlar hakyky baha berýärler we hasabatlylyk halkara ülnilerine laýyk taýýarlanylýar.

Bankyň ukyplylygy öňi bilen,  öňde baryjy bank tehnolagiýalaryny we enjamlaryny giňden ulanmagyň, müşderi binýadynyň giňeldilmeginiň we bank töwekgelçiliginiň ýokary derejelerde kadalaşdyrylmagynyň hasabyna gazanylýar.

Soňky 10 ýylyň dowamynda bank işjeňliginiň esasy görkezijileriniň  ösüşiniň barşy (2009-2018);

  • Bankyň jebislendirilen aktiwleri 16 esse artdy we 36 mlrd.manat boldy;

  • Karz goýumlar 12 esse artdy  we 18.4 mlrd manat boldy;

  • Jemlenen hususy maýa 4 esse artdy. Bu esasan hem her ýylda peýdany maýalaşdyrmagyň hasabyna gazanyldy.

  • Bankyň müşderlerden çekilen pul serişdeleriniň möçberi 27 esse artdy  we 16.6 mlrd manat boldy;

  • Bankyň arassa peýdasy 6.7 esse artdy we 2018-nji ýylyň ahyryna 126 million manat boldy.

2018-nji ýylda Bankyň aktiwleri 5%  artdy, arassa peýda 6,2% ösdi, girdejileri 1.4 esse artdy, karz bukjanyň göwrümi 8.7% ösdi, bankyň hususy serişdeleri 15.67% köpeldi. 2018-nji ýylyň jemi boýunça müşderileriniň sany 436 398 deň boldy. Bank tarapyndan hususy kärhanalara we telekeçilere önümçilik maksatly karzlar boýunça jemi 26 sany müşderileriň taslamalaryna seredildi we  32 184.19 müň manat möçberinde karzlaşdyryldy.

Geçen ýylyň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Germaniýanyň iri “Commerzbank” banky bilen, halkara hyzmatdaşlyk ugrunda Ýapon banky we beýleki maliýe edaralary bilen, Aziýanyň ösüş banky bilen karz ylalaşyklary baglaşyldy.

Şeýle hem, 2018-nji ýylyň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Dubaýyň Yslam ykdysady ösüşi üçin merkeziniň, Abu-Dabi Ösüş gaznasynyň, “Al Qamra Holding Group” kompaniýasynyň, Saud Arabystany Patyşalygynyň “The Global Projects  Development Holding Co.” we “Riva Development Company” kompaniýalarynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ylalaşyklara gol çekildi.

Mundan başga-da, BMGÖM we halkara bilermenler bilen hyzmatdaşlykda bank ulgamyny öz içine alýan bankyň orta möhletleýin ösüş strategiýasy we halkara we daşary ýurt maliýe edaralarynyň serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirilýän karz taslamalarynyň tertibiniň taslamasy işlenip taýýarlanyldy. 

Şeýle-de, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky ýurdumyzda täze taslamalary maliýeleşdirmek üçin maýa goýumlary çekmek maksady bilen, daşary ýurt guramalarynyň gatnaşmagynda açyk görnüşli Maýa goýum gaznasyny döretmek boýunça netijeli işler geçirilýär.

Bankyň ýolbaşçylary we işgärleri ähli hyzmatdaşlaryna we müşderilerine şu ýyllaryň dowamynda bildiren ynamlary we ýardamlary üçin tüýs ýürekden minnetdarlygyny bildirýär we Türkmenistanyň ykdysadyýetini pugtalandyrmakda netijeli hyzmatdaşlygynyň ýene köp ýyllara dowam etmegini hem-de işleriňizde rowaçlyk arzuw edýär. Biz siziň ynamyňyza we sylagyňyza uly hormat goýýarys, biziň işjeň gatnaşyklarymyz bolsa ösüş ugrundaky hyzmatdaşlygymyzyň netijeleridir.

 

BÄSLEŞIK

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky, kompýuter enjamlaryny satyn almak üçin bäsleşik yglan edýär.

 Gyzyklanma bildirýän taraplar degişli maglumaty görkezilen salgylar boýunça düşenbe we anna günleriň aralygynda sagat 09-00-dan 17-00 çenli alyp bilerler.

Degişli teklipleriňiz aşakdaky görkezilen salga gelip gowuşmaly. Şu bäsleşik boýunça teklipler  2018-nji ýylyň ýanwar aýynyň 31-ine çenli kabul edilýär.

Türkmenistan, 744036 ş. Aşgabat,

Garaşsyzlyk şaýoly, jaý 32

Telefon:    +993 12 40 65 10/ 40-60-02/40-60-20

 

 

Hormatly Türkmenistanyň raýatlary! Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Goýum bank kartyny hödürleýär!

 

Hormatly Türkmenistanyň raýatlary!

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky

Goýum bank kartyny hödürleýär!

Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011-2030-njy ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, nagt däl hasaplaşyklary ýaýbaňlandyrmak maksady bilen, dünýäniň öňdebaryjy tilsimatlaryna esaslanyp, ilata edilýän ýokary derejedäki bank hyzmatlarynyň täze görnüşini - Goýum bank kartyny  hödürleýär!

Goýum bank kartyna nagt milli puluny goýmak we almak,

nagt däl görnüşinde tölegleri amala aşyrmak, göterim girdejileri gazanmak mümkinçilikleri bolan amatlyklardan peýdalanmaga çagyrýarys!

 

 

Möhleti:

möhletsiz

Göterim möçberi:

ýyllyk  6 %

Goýumyň iň az möçberi:

çäksiz

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Goşmaça soraglar boýunça banka ýüz tutup bilersiňiz: 40-60-40, 40-60-50

Biziň salgymyz: Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly 32

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.tfeb.gov.tm

 

Achievments of BANK (TM)

  • Üstünlikler we sylaglar
  • Şahamçalar
  • Bankyň taslamalary
  • Bank bilen aragatnaşyk Aragatnaşyk
2017-nji ýylda Beýik Britaniýanyň "The Banker" jurnalynyň bäsdeşligi boyunça, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Türkmenistanyň iň gowy bank edarasy adyna mynasyp boldy we "Türkmenistanyň 2017-nji ýylyň Banky" diplomyna eýe boldy...

Dowamy...
Türkmenbaşy ş. şahamçasy
Türkmenbaşy şäherindäki şahamçasynyň hukuk salgysy: Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynyň "Awaza"
milli syýahatçylyk zolagynyň Arkadag şaýoly
Telefon:
+993(243)2-21-47
+993(243)2-58-17
+993(243)2-34-48
Faks:
+993(243)2-09-31
Türkmenbaşy ş. Şahamça
Aşgabat şäher şahamçasy
Aşgabat şäher şahamçasynyň ýerleşýän salgysy: Aşgabat ş., 1945 köç. (10-ýyl Abadançylyk), jaý-160
Telefon:
+993(12)21-99-82
+993(12)21-99-83
+993(12)21-99-84
+993(12)21-99-85
Aşgabat şäher şahamçasy
Türkmenistanyň daşary ykdysady döwlet bankyň gatnaşmagynda şu aşakdaky döwlet maýa goýum maksatnamalary amala aşyryldy...

Dowamy...
Gadyrly Müşderiler!Egerde Siziň bank hyzmatlary, müşderilere hyzmat edilişi ýa-da bank bolümleriniň işleriniň alyp barylyşy barada nägilelikleriňiz, soraglaryňyz ýa-da teklipleriňiz bar bolsa, we Siz bu barada gös-göni Bankyň Ýolbaşçysyna ýüzlenmek isleýän bolsaňyz....

Dowamy...