Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Kart ulgamyny kämilleşdirmek maksady bilen 2017-nji ýylyň mart aýynyň 25-i senesinden başlap halkara bank kartlary boýunça Internet üsti bilen hasaplaşyklary wagtlaýyn togtadýandygyny habar berýär. Şol sebäpden, “Internet hasaplaşygy” hyzmatyny açmak üçin arzalaryň kabul edilmegini wagtlaýyn togtadylýandygyny Size habar berýär.