Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

    2017-nji ýylyň 6-njy noýabrynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň kabul eden №420 belgili Kararyna laýyklykda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Türkmenistanyň Hökümetiniň adyndan degişli Ylalaşyk baglaşyldy.

   Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny” üstünlikli durmuşa geçirmek, “Türkmenistan – Owganystan – Päkistan - Hindistan” gaz geçirijisiniň Türkmenistanyň çägindäki böleginiň gurluşygy üçin gaz geçiriji turbalaryň satyn alynmagyny maliýeleşdirmek, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň  6-njy noýabrynda çykaran 14471-nji kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky tarapyndan “Türkmenistan – Owganystan – Päkistan - Hindistan” gaz geçirijisiniň Türkmenistanyň çägindäki böleginiň gurluşygyna niýetlenen gaz geçiriji turbalaryň satyn alynmagyny maliýeleşdirmek üçin Saud ösüş gaznasy bilen 2017-nji ýylyň 8-nji noýabrynda maliýe şertnamasy baglaşyldy.