Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Dünýäniň maliýe toparlary Türkmenistan bilen uzakmöhletleýin hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýärler

13.10.2016

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çuňňur oýlanyşykly, täzeçillik syýasaty netijesinde biziň döwletimiz gysga döwrüň içinde çalt depginler bilen ösýän ýurtlaryň sanawynda mäkäm orun eýeläp, dünýäniň hojalyk gatnaşyklar ulgamyna üstünlikli goşulyşdy.

Türkmenistan Halkara walýuta gaznasy, Bütindünýä banky, Halkara täzeleniş we ösüş banky, Ýewropa täzeleniş we ösüş banky, Aziýanyň ösüş banky, Yslam ösüş banky, Puluň bikanun harçlanmagyna garşy maliýe göreş çärelerini işläp taýýarlamak baradaky topar, jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirmegine garşy göreş boýunça Ýewraziýa topary ýaly iri maliýe we ykdysady düzümler bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde soňky ýyllarda halkara çärelere gatnaşmagyny has-da işjeňleşdirdi.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

29.01.2016

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýylyň 22-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde Ministrler Kabinetiniň göçme mesjlisini geçirdi. Mejlisde ýurdumyzyň durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere, käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Dowamy...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow täze Bereketli zaman şäherçesiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

12.10.2016

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda gurlan täze Bereketli zaman şäherçesiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Täze şäherçe «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasynyň» çäklerinde guruldy. Ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy, ulag düzüminiň, saglygy goraýyş ulgamynyň, bilimiň, medeniýetiň, telekeçiligiň, oba hojalygynyň ösdürilmegi, sebitleriň senagat taýdan ösüşiniň möhüm ugry bolan täze senagat kärhanalaryny döretmek boýunça maýa goýum taslamalaryň durmuşa geçirilmegi we täzeçil kuwwatlyklaryň artdyrylmagy bu maksatnamanyň möhüm ugry bolup durýar.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýylyň 15-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine seredildi.

Dowamy...

Katar Döwletiniň Emiriniň Türkmenistana resmi saparyna

06.03.2016

7-nji martda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen düýn agşam ilkinji resmi sapar bilen Aşgabada gelen Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad Al-Taniniň arasynda gepleşikler geçiriler. Bu ajaýyp waka mynasybetli Türkmenistanyň we Kataryň Döwlet baýdaklary bilen bezelen paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde belent mertebeli myhmany resmi adamlar garşyladylar.

Dowamy...

Daşary ýurt puluny satmak düzgünlerine üýtgetmeler girizildi

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda Visa, MasterCard halkara töleg ulgamlarynyň kartlary arkaly içerki hem-de halkara tölegleri geçirmäge, bank hasaplarynyň üsti bilen daşary ýurt puluny satyn almaga giň şertler döredildi.

Ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek, bu ugurda öňdebaryjy halkara tejribesini ornaşdyrmak, «Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyýerine ýetirmek maksatlary bilen, 2016-njy ýylyň 12-nji ýanwaryndan başlap ýurdumyzyň çäginde daşary ýurt pullaryny satyn almagy-satmagy amala aşyrýan ygtyýarly karz edaralarynda ýa-da olaryň alyş-çalyş nokatlarynda fiziki şahslara daşary ýurt puluny satmak düzgünlerine birnäçe üýtgetmeler girizilýär.

Şahsy taraplara satylýan daşary ýurt pulunyň aňryçäk möçberini häzirki wagtda ulanylýan her aýda 1000 (bir müň) amerikan dollaryna (ýa-da şoňa barabar möçberde beýleki daşary ýurt pullarynda) deň bolan derejesinde saklamak bilen, şahsy tarapyň satyn alýan daşary ýurt puluny onuň halkara (Visa, MasterCard) plastik kart hasabyna geçirip bermek, şahsy tarapyň daşary ýurt puluny satyn almak üçin töleýän manat serişdelerini diňe onuň manatdaky bank hasabynyň üsti bilen kabul etmek, nagt görnüşde tölemek islese, pul serişdeleriniň gelip çykyşyny tassyklaýan resminamalary talap etmek, bir maşgalanyň agzalarynyň öz aralarynda pul serişdelerini, şol sanda daşary ýurt pulundaky serişdelerini bank hasaplary arkaly erkin geçirip bilmek ýaly şertler döredildi. Şeýle-de şahsy taraplaryň internetiň üsti bilen halkara plastik kartlaryndan töleg geçirip, daşary ýurtlaryň howa ulaglary kompaniýalaryndan uçar peteklerini satyn almak üçin töleglerini şol hasaplardaky daşary ýurt pulunyň çäklerinde bökdençsiz geçirip bermek boýunça mümkinçilik döredildi.

Ýokarda bellenilenler ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklary ösdürmäge, milli töleg ulgamyny kämilleşdirmäge we onuň halkara töleg ulgamyna utgaşmaga mümkinçilikler açýar.

Türkmenistanyň Merkezi Banky (www.cbt.tm)

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýylyň 26-njy fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna we ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy.

Dowamy...

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi

08.01.2016ý. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzda 2015-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijelerini jemlemek hem-de ýakyn geljek üçin milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň öňünde durýan ileri tutulýan wezipeleri kesgitlemek bilen baglanyşykly meseleler girizildi. Şeýle hem möhüm resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.

Dowamy...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Gündogar-Günbatar” gaz geçirijisiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

23.12.2015 ý. Balkan welaýatyna iş sapary bilen gelen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň iri gaz känlerini bir bitewi gaz geçiriji ulgama birleşdiren “Gündogar-Günbatar” gaz geçirijiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Täze gaz geçiriji Mary welaýatyndaky “Şatlyk” gaz gysyjy stansiýasyndan Hazarýaka sebitindäki “Belek” gaz gysyjy stansiýasyna çenli çekildi. Bu ägirt uly maýa goýum taslamasynyň amala aşyrylmagy milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmak, diwersifikasiýalaşdyrmak, eksport kuwwatyny artdyrmak, şol sanda dünýäniň energetika döwletleriniň hataryna girýän ýurdumyzyň baý uglewodorod serişdelerini doly möçberde ulanmagyň hasabyna artdyrmak babatda öňde goýlan wezipeleri çözmäge ýardam eder. Umuman, bularyň hemmesi eziz Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny berkitmäge, türkmen halkynyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga hyzmat eder.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýylyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Dowamy...

Türkmenistanyň gymmatly kagyzlar bazarynyň ösüşi

18.12.2015 ý. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Türkmenistanyň Býujet kodeksinde we “Türkmenistanda gymmatly kagyzlar bazaryny ösdürmegiň 2012-2016-njy ýyllar üçin döwlet maksatnamasynda” göz öňünde tutulan çäreleri ýerine ýetirmek, gymmatly kagyzlar bazaryny ösdürmek maksady bilen we “Gymmatly kagyzlar bazary hakyndaky” Türkmenistanyň Prezidendi “Türkmenistanyň döwlet gazna obligasiýalaryny göýbermegiň, ýerlemegiň we üzlüşmegiň meseleleri hakynda” Karara gol çekdi.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýylyň 5-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda şu ýylyň ilkinji aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlendi, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna we ýolbaşçylar bilen bagly käbir meselelere seredildi, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Dowamy...