Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

“2014-nji ýylyň şertleşigi”

Türkmenistanyň Hökümeti Türkmenistanyň Prezidentiniň 2014-nji ýylyň 26-njy maýyndaky №13668 belgili Karary esasynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň gatnaşmagy bilen 2014-nji ýylyň 26-njy maýynda Balkan welaýatynyň Kiýanly şäherçesinde polietilen we polipropilen öndürmek boýunça gaz-himiýa toplumynyň gurluşyk taslamasyny maliýeleşdirmeklige umumy jemi ABŞ-nyň 2,5 mlrd. ABŞ dollary bolan maliýe resminamalaryna gol çekildi.

Dowamy...

Balkan welaýatynyň Garabogaz şäherinde karbamid öndürýän zawodynyň gurluşygyny maliýeleşdirilmegi barada

(17.05.2014) Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2012-2016-njy ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, ýurdumyzyň himiýa pudagynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek hem-de Türkmenistanyň eksport mümkinçiliklerini has-da artdyrmak maksady bilen Balkan welaýatynyň Garabogaz şäherinde karbamid öndürýän zawodynyň gurluşygyny maliýeleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna gol çekildi.

Dowamy...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ýaponiýa iş sapary

13.03.2015. BMG-niň “Tebigy betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini azaltmak” atly III Bütindünýä maslahatyna gatnaşmak üçin Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abeniň çakylygy bilen Ýaponiýa iş sapary bilen baran hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün bu ýerde Imperator Akihito hem-de bu ýurduň işewür we ylym-bilim toparlarynyň wekilleri bilen duşuşdy.

Dowamy...

Erkin aýlanýan puluň çägi bellenildi

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2015-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda 831 san bilen bellige alnan “Erkin aýlanýan puluň çägini bellemek barada” Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň başlygynyň 2015-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda çykaran 25-iş belgili buýrugyna laýyklykda, ýurdumyzda erkin aýlanýan puluň çägi ABŞ-nyň 10 000 (on müň) dollary (ýa-da oňa barabar derejede milli ýa-da beýleki daşary ýurt pulunda resmi hümmeti boýunça) derejesinde bellenildi.

Dowamy...

Aşgabatda täze şahamça açyldy

Hormatly müşderiler!

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Aşgabat şäheriniň 10-ýyl Abadançylyk köçesiniň 160-njy jaýy salgysynda Aşgabat şahamçanyň açylandygyny Size habar berýär.

Dowamy...

Nagt däl hasaplaşyklar we olaryň amatlyklary

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň bagtyýar, eşretli durmuşda ýaşamagy we olaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak barada alada milli Liderimiziň hemişe üns merkezinde bolup, bu babatda bahasyna ýetip bolmajak uly ädimler edildi. Milli ykdysadyýetimizi durnukly ösdürmäge maliýe we bank ulgamyny kämilleşdirmäge, halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilen düýpli maliýe özgertmeler ykdysady ösüşiň esasy bolup durýar.

Dowamy...

2013-nji ýylyň netijeleri

(20.01.2014ý) 2013 ýylda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň işi Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň yzygiderli ösüşi ýagdaýynda alynyp baryldy. Geçen ýylyň jemleri hem 2013-nji ýylda Bankyň işiniň üstinlikli bolandygyna şaýatlyk edýär. Ýylyň netijeleri boýunça:

Dowamy...

Türkmenistan - 2014-nji ýylyň netijeleri

09.01.2015ý. 2015-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine 2014-nji ýylda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň netijelerini jemlemek hem-de ýakyn geljek üçin milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň öňünde durýan wezipeler bilen bagly meseleler girizildi.

Dowamy...

MasterCard, Millikart и Visa kart saklaýjylar üçin hyzmatlar

Kartyň hasabyndaky pul serişdeleriniň hereketi barada “SMS-habarnama” we “Balans soragnamasy”.

“SMS-habarnama” – Siziň Bank kartyňyzy ulanmakda ýerine ýetirýän tölegleriňize gözegçilik edip hasabyňyza aýlyk haky, premiýa, karta goýan pullaryňyz hasaplanandygy barada ýa-da hasabyňyzdan pul serişdesini alynan ýagdaýynda Sizi habardar eder!

Dowamy...

Gazagystan – Türkmenistan – Eýran Halkara Demir Ýolunyň Türkmen – Eýran Böleginiň Açylyş Dabarasy

2014-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň we Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň gatnaşmagynda Gazagystan – Türkmenistan – Eýran halkara demir ýolunyň açylyş dabarasy bolup geçdi. Bu taryhy waka sebit we halkara derejesindäki ulag düzüminiň möhüm ähmiýetli bölegine öwürilip, Aziýanyň we Ýewropanyň arasynda has amatly demir ýol gatnawyny üpjün edýän demir ýoluň gurluşygynyň tamamlanmagyny alamatlandyrýar.

Dowamy...

Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi iş sapa

2014-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýew Türkmenistana iş sapary bilen geldi. Goňşy döwletiň Prezidentiniň ýurdumyza bu sapary mizemez dostluga we doganlyga daýanýan döwletara gatnaşyklaryň taryhyna täze möhüm sahypany ýazar. Şol gatnaşyklar bolsa iki goňşy halky gadymdan bäri berk baglaşdyrýar. Täze taryhy eýýamda türkmen – gazak hyzmatdaşlygy täze ösüşe we many-mazmuna eýe boldy.

Dowamy...