Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH) / 29.06.2017 /

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Mejlise Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary çagyryldy.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH) / 23.06.2017 /

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna, Türkmenistanyň daşary we içeri syýasatyna degişli, milli we pudaklaýyn maksatnamalary ýerine ýetirmek, öňde boljak halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine gönükdirilen iri çäreler bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Milli Liderimiziň sebit we dünýä ähmiýetli oňyn başlangyçlaryny ilerletmek meselesi hem ara alnyp maslahatlaşyldy.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

05.05.2017

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de möhüm resminamalaryň taslamalarynyň birnäçesine seredildi.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH) / 16.06.2017 /

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de resminamalaryň taýýarlanylan taslamalaryna seredildi.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

14.04.2017

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.

Dowamy...

Bildiriş.

Hormatly müşderiler!

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynda nagt we nagt däl milli pula fiziki şahsa satylýan nagyt däl daşary ýurt pulunyň hasabyna, fiziki şahsyň SWIFT töleg ulgamynyň üsti bilen özüniň ýa-da maşgala agzalarynyň biriniň daşary ýurtlaryň okuw jaýlaryna okuw we ýaşaýyş tölegleri amala aşyryp bilersiňiz.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

02.06.2017

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine we taýýarlanan resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

Dowamy...

Bildiriş.

2017-nji ýylyň aprel aýynyň 10-yndan başlap halkara bank kartlary boýunça Internet üsti bilen hasaplaşyklary täzeden işläp başlaýandygyny Size habar berýäris. “Internet hasaplaşygy” hyzmatyny birikdirmek üçin Türkmenistanyň daşary ykdysady iş bankynynyň halkara bank katlaryny ulanmak hakynda ylalaşygyna 1-nji Goşundysyny dolduryp, tanyşyp gol çekmeli we pasportyň nusgasyny goşmaly. “Internet hasaplaşygy” hyzmatyny birikdirmek boýunça resminamalary Türkmenistanyň ähli ygtyýarly karz edaralaryna we olaryň şahamçalaryna müşderiniň özi tabşyrmalydyr, şeýle hem “SMS we E-mail habarnama” hyzmaty hökmany ýagdaýda birikdirilen bolmalydyr.