Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

07.12.2015ý. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň 11 aýynda ýerine ýetirlen işleriň netijelerine, şeýle hem döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Mejlisde ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2015-nji ýylyň 11 aýyndaky makroykdysady görkezijileri barada hasabat berildi. Ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň ösüşiniň netijeleriniň seljermesine laýyklykda, hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüş depgini 107,1 göterim üpjün edildi, şol sanda ösüşler senagat pudagynda 102,6 göterime, gurluşykda 110,1 göterime, ulag we aragatnaşyk pudagynda 110,2 göterime, söwdada 111,1 göterime, oba hojalygynda 110,4 göterime we hyzmatlar ulgamynda 111 göterime deň boldy.

Şu ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önümiň ösüş depgini 105,4 göterim üpjün edildi. Bölek satuw-haryt dolanyşygy 2014-nji ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 18,2 göterim artdy. Daşary söwda-haryt dolanyşygynda hem oňyn ösüş gazanyldy.

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky geçen ýylyň degişli döwrüne görä, 9,5 göterim ýokarlandy. Şu ýylyň 11 aýynyň jemleri boýunça Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 100,1 göterim, çykdajy bölegi bolsa 85,1 göterim ýerine ýetirildi. Milli özgertmeler maksatnamalaryna laýyklykda, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde önümçilik we durmuş-medeni maksatly desgalaryň gurluşygynyň giň gerimde alnyp barylýandygyny bellenildi. Hasabat döwründe maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlarynyň möçberi 48,3 milliard manada deň boldy, 2014-nji ýylyň degişli döwrüne garanyňda, ösüş depgini 108,2 göterim berjaý edildi.

Türkmenistana daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek we ýurdumyzda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmak boýunça döwlet maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen görülýän guramaçylyk çäreleri barada hem hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda durmuşa geçirilýän ykdysady strategiýanyň sebitleriň häzirki zaman düzüminiň döredilmegini, ýurdumyzda öndürilýän önümleriniň möçberlerini artdyrylmagyny, döwlet we milli maksatnamalary amala aşyrmak bilen baglanyşykly meseleleri gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny belledi.

Soňra ýurdumyzyň bank edaralarynyň işi, daşary ýurtlara iberilýän harytlar we edilýän hyzmatlar üçin ministrlikleriň hem-de pudak edaralarynyň hasaplaryna daşary ýurtlaryň pul serişdeleriniň gelip gowuşmagynyň meýilnamasynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki wagtda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ýokary depginler bilen ösýändigini, sebitleri ösdürmäge hem-de welaýatlarda täze önümçilikleri döretmäge gönükdirilen toplumlaýyn maksatnamalaryň durmuşa geçirilýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyz dünýädäki ýagdaýy nazara almak bilen, milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşini üpjün etmäge gönükdirilen çäreleri öz wagtynda görmegiň wajypdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz bu baradaky gürrüňi dowam edip, degişli ministrlikler we pudak edaralary bilen bilelikde pul serişdelerini kadalaşdyrmagyň gurallaryny, şol sanda daşary ýurtlara harytlaryň eksport edilmeginden alynýan pul serişdeleriniň möçberlerini artdyrmak boýunça gurallary kämilleşdirmek boýunça zerur çäreleri görmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Milli Liderimiz Merkezi bankyň ýolbaşçysynyň ünsüni bu ulgamdaky ileri tutulýan wezipeleriň birnäçesine çekip, ýurdumyzyň bank edaralarynyň işine innowasion tehnologiýalaryň hem-de öňdebaryjy usullaryň giňden ornaşdyrylyşyna talabalaýyk gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy.

TDH

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň durnukly ösüş boýunça ýokary derejedäki duşuşygynda çykyş etdi

26.09.2015 Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherine iş sapary bilen gelen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 70-nji mejlisiniň çäklerinde geçirilýän we onuň esasy wakalarynyň biri bolup durýan 2015-nji ýyldan soňky döwür üçin durnukly ösüş boýunça ýokary derejedäki duşuşygyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Dowamy...

Durnukly manat

Ýaňy-ýakynda ýurdumyzda Türkmenistanyň milli puly - manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 22 ýyllygy güni dabaraly bellenildi. Türkmenistan döwletimiziň Garaşsyzlyk alan ýylyndan başlap ykdysady özgertmeleriň hatarynda ýurduň milli puluny dolanyşyga girizmek wezipesi wajyp orna eýedi. Sebäbi milli ykdysadyýetiň sazlaşykly hereket etmegi, garaşsyz pul-karz syýasatynyň alnyp barylmagy, bank ulgamynyň netijeliligi milli puluň dolanyşygyna köp bagly bolup durýar.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri, Prezident maksatnamasynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

06.11.2015 Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi, onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň on aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy.

Dowamy...

TOPH – Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň konsorsiumynyň öňbaşçysy kesgitlenildi.

2015-nji ýylyň 6-njy awgustynda Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty we mineral serişdeler ministrliginde hakyky taryhy ähmiýetli waka boldy – Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan baş gaz geçirijisiniň taslamasy baradaky Ýolbaşçy komitetiň 22-nji mejlisiniň çäklerinde “Türkmengaz” Döwlet konserni biragyzdan “TAPI Ltd.” Konsorsiumyň öňbaşçysy hökmünde saýlanyldy.

Dowamy...

Milli manadymyzyň 22 ýyllygyna

2015-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň mejlisler zalynda milli manadymyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 22 ýyllygyna bagyşlanan ylmy-amaly maslahat geçirildi. Oňa hökümetiň agzalary, döwlet we paýdarlar-täjirçilik banklarynyň, ykdysady topluma girýän ministrlikleriň we edaralaryň ýolbaşçylary we hünärmenleri, ýokary okuw mekdepleriň professorlary, mugallymlary we talyplary, şeýle hem ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Dowamy...

Türkmen-ýapon gatnaşyklary täze ösüşe eýe bolar

2015 ý. 23-nji oktýabrynda Aşgabatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we türkmen paýtagtyna ilkinji resmi sapar bilen gelen Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abeniň arasynda gepleşikler geçirdiler. Ozal geçirilen ikitaraplaýyn duşuşyklaryň çäklerinde Ýaponiýa öz tarapyndan uzakmöhletleýin strategiki hyzmatdaş hökmünde Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklary işjeň ösdürmäge meýillidigini ençeme gezek tassyklanyldy. Ýurdumyzyň giň halkara hyzmatdaşlygyna hem-de parahatçylyk söýüjilik, oňyn bitaraplyk ýörelgelerine we “açyk gapylar” syýasatyna esaslanan daşary syýasat ugruny yzygiderli durmuşa geçirmäge ygrarlydygy bilen baglylykda, Türkmenistana bolan gyzyklanma ýylsaýyn artýar.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2015-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri girizildi, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

02.10.2015 Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň 9 aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine hem-de döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere garaldy.

Dowamy...