Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Achievments of BANK (TM)

  • Üstünlikler we sylaglar
  • Şahamçalar
  • Bankyň taslamalary
  • Bank bilen aragatnaşyk Aragatnaşyk

Türkmenistanyň Halkara işewürlik bileleşigindäki abraýy barha ýokarlanýar

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň maýa goýum syýasatynyň esasy ugurlary Türkmenistanyň dünýä bazaryndaky bäsdeşlige ukyply artykmaçlyklaryndan ugur almak bilen

Dowamy...    Wideo klip ...
Türkmenbaşy ş. şahamçasy
Türkmenbaşy şäherindäki şahamçasynyň hukuk salgysy: Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynyň "Awaza"
milli syýahatçylyk zolagynyň Arkadag şaýoly
Telefon:
+993(243)2-21-47
+993(243)2-58-17
+993(243)2-34-48
Faks:
+993(243)2-09-31
Türkmenbaşy ş. Şahamça
Aşgabat şäher şahamçasy
Aşgabat şäher şahamçasynyň ýerleşýän salgysy: Aşgabat ş., 1945 köç. (10-ýyl Abadançylyk), jaý-160
Telefon:
+993(12)21-99-82
+993(12)21-99-83
+993(12)21-99-84
+993(12)21-99-85
Aşgabat şäher şahamçasy
Türkmenistanyň daşary ykdysady döwlet bankyň gatnaşmagynda şu aşakdaky döwlet maýa goýum maksatnamalary amala aşyryldy...

Dowamy...
Gadyrly Müşderiler!Egerde Siziň bank hyzmatlary, müşderilere hyzmat edilişi ýa-da bank bolümleriniň işleriniň alyp barylyşy barada nägilelikleriňiz, soraglaryňyz ýa-da teklipleriňiz bar bolsa, we Siz bu barada gös-göni Bankyň Ýolbaşçysyna ýüzlenmek isleýän bolsaňyz....

Dowamy...

“Millikart” bank kartynyň amatlyklary

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde milli ykdysadyýetimiz ähli ugurlar boýunça diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilýär. Ähli ykdysady pudaklar bilen bir hatarda bank ulgamynyň işjeňligi hem yzygiderli ýokarlandyrylýar.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň»  we “Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna” laýyklykda, ýurdumyzyň bank ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, ulgama halkara bank ulgamynyň iň öňdebaryjy usulyýetini, innowasion tehnologiýasyny ornaşdyrmak, pul serişdeleriniň kadaly dolanyşygyny üpjün etmek, maliýe hyzmatlaryny menzilara ýerine ýetirmegiň dürli usullaryny ösdürmek bilen bagly işler bank hyzmatlaryny ösdürmekde esasy wezipeler hökmünde öňe sürülýär.

Ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek ulgamynda alnyp barylýan çäreler, “Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýylynda hem bank ulgamynyň esasy wezipeleriniň hatarynda durýar. Şol hasaplaşyklaryň ýurdumyzda iň ýaýbaňlandyrylan görnüşleriniň biri hem bank kartlarydyr.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky tarapyndan hödürlenilýän “Millikart”  bank kartlary nagt däl hasaplaşyklary ösdürmekde we bu ugurda öňde goýulýan maksatlary üstünlikli amala aşyrmakda amatly mümkinçilikleriň döremegine itergi berýär.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň “Millikart”, “Altyn Millikarty” we “Korporatiw Millikarty” ýaly görnüşleri hereket edýär. 2019-njy ýylyň 1-nji awgusty ýagdaýyna bankymyz tarapyndan hasaba alnan “Millikart” bank kartlarynyň sany 76 müňe ýetdi, bir ýylyň dowamynda 10.50% ýokarlandy, töleg terminallaryň sany 904-e ýetip, geçen ýyla görä 16.95% artdy.

Raýatlaryň zähmet haklarynyň, kömek pullarynyň, pensiýalarynyň, talyp haklarynyň yzygiderli ýokarlandyrylmagy ilatyň hal-ýagdaýynyň ýokarlanyp süýşürintgi etmäge mümkinçilik döredýär. Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky we onuň şahamçalary tarapyndan raýatlaryň “Millikart” bank kart hasaplaryndaky galyndy pul serişdelerine kartyň görnüşine baglylykda ýyllyk azyndan 5-7 göterim aralygy girdeji tölenýär. 

Bankymyz tarapyndan, bank kartlary arkaly nagt däl hasaplaşyklary ösdürip, pul serişdeleriniň dolanyşygyny çaltlandyryp, töleg ulgamynyň netijeliligini artdyrmak işleriniň durmuşa geçirilmegi ýurdumyzyň maliýe taýdan durnuklylygyny pugtalandyrmaga, milli puluň hümmetini berkitmäge, müşderileriň pul serişdelerini berk gorap saklamaga, pul serişdeleriň kadaly dolanyşygyny üpjün etmäge, şeýle hem halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga oňyn täsirini ýetirýär.

Soňky ýyllarda ýurdumyzda Millikart bank karty boýunça töleg, hasaplaşyk ulgamlarynyň gerimini giňeltmek we ony kämilleşdirmek boýunça işler ýokary derejede gurnalýar. Häzirki döwürde ulanylýan bank kartlary döwrüň ösmegi bilen has-da kämilleşdirilýär. Onuň ýerine ýetirýän wezipeleri, tehniki häsiýetleri we aýratynlyklary tapawutlydyr. Olaryň artykmaçlyklarynyň biri hem kartlaryň rugsat edilmedik daşky täsirlerden ýokary derejede goralmasydyr.

Türkmenistan döwletimiziň durnukly, ösen döwlete öwrülmegi, ykdysadyýetde we jemgyýetde hil taýdan has ýokary depginli öňegidişlikleriň gazanylmagy hormatly Prezidentimiziň netijeli döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegi bilen baglybolup, halk hojalygynyň ähli pudaklarynda uly möçberli özgertmeleriň geçirilmegi durmuş-ykdysady ösüşiň çaltlandyrylmagyna itergi berýär.

Nagt däl hasaplaşyklaryň ösdürilmegi, pul serişdeleriniň dolanyşygyny çaltlandyryp, ýurdumyzyň maliýe taýdan durnuklylygyny pugtalandyrmaga, milli puluň hümmetini berkitmäge, ýurdumyzyň ykdysady ösüşini we pul serişdeleriň kadaly dolanyşygyny üpjün etmäge, müşderileriň pul serişdelerine bolan zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga, olaryň pul serişdelerini netijeli ulanyp bilmegine oňyn täsir edýär.

“Türkmenistanyň Ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň   2019-2025-nji  ýyllar üçin Maksatnamasyna” laýyklykdabank tarapyndan ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak arkaly bank hyzmatlarynyň bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlanýar. Häzirki wagtda raýatlaryň nagt däl hasaplaşyklardan peýdalanmaklaryny höweslendirmek maksady bilen, bankymyz tarapyndan söwda we jemgyýetçilik nokatlarynda geçirilýän hasaplaşyklar üçin höweslendiriji hyzmatlary ornaşdyrmak boýunça hem degişli işler alnyp barylýar. Mundan başga-da ýerine ýetirilýän tölegleriň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen gorag üpjünçiligini has-da kämilleşdirmek işleri alnyp barylýar. Maglumat tehnologiýalary, sanly ykdysadyýet, maglumat howpsuzlygy ýaly ugurlar boýunça daşary ýurt tejribesini öwrenmek boýunça hyzmatdaşlyklar ýola goýulýar.

Bank hyzmatlarynyň döwrebap görnüşleriniň sanynyň artdyrylmagy we ilatyň bu hyzmatlardan peýdalanmaga işjeň gatnaşmagy kart eýeleriniň wagtyny we maliýe serişdelerini tygşytlamaga mümkinçilik bermek bilen, milli ykdysadyýetimiziň sazlaşykly ösüşinde hem möhüm orny eýeleýär.

Halkymyzyň abadançylygy, rowaçlygy ugrunda ýadawsyz tagallalar edýän, bize şeýle ajaýyp zamanamyzda netijeli işlemäge şert döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun. Il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli alyp barýan işleri mundan beýläk hem rowaç alsyn!

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň

Marketing bölüminiň başlygy M. Lokkaýewa

 

 

BÄSLEŞIK

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky, kompýuter enjamlaryny satyn almak üçin bäsleşik yglan edýär.

 Gyzyklanma bildirýän taraplar degişli maglumaty görkezilen salgylar boýunça düşenbe we anna günleriň aralygynda sagat 09-00-dan 17-00 çenli alyp bilerler.

Degişli teklipleriňiz aşakdaky görkezilen salga gelip gowuşmaly. Şu bäsleşik boýunça teklipler  2018-nji ýylyň ýanwar aýynyň 31-ine çenli kabul edilýär.

Türkmenistan, 744036 ş. Aşgabat,

Garaşsyzlyk şaýoly, jaý 32

Telefon:    +993 12 40 65 10/ 40-60-02/40-60-20

 

 

Nagt däl hasaplaşyklar.

Türkmenistan döwletimizde amala aşyrylýan ykdysady özgertmeleriň çäklerinde bank ulgamynyň işine döwrebap tehnologiýalar, häzirki zaman bank hyzmatlary ornaşdyrylýar. Bu bank hyzmatlarynyň içinde aýratyn hem fiziki şahslar üçin şahsy maksatlar, şahsy zerurlyklar üçin ulanylýan bank kartlary arkaly geçirilýän nagt däl hasaplaşyklar aýratyn möhüm orna eýedir.

Bu günki güne Türkmenistanyň karz edaralarynda nagt däl hasaplaşyklary has-da ýaýbaňlandyrmak, pul dolanyşygynyň netijeliligini ýokarlandyrmak, bank kartlary boýunça milli we halkara töleg ulgamynyň ýaýrawyny giňeltmek babatynda giň gerimli işler alnyp barylýar. Hususan-da, bank kartlarynyň, töleg terminallaryň, bankomatlaryň sany, şeýle hem “Internet-bank”, “Mobil-bank” ulgamlarynyň üsti bilen amal edilýän nagt däl hasaplaşyklaryň möçberi yzygiderli artýar.

Häzirki wagtda söwda we hyzmat ediş merkezlerinde, saglyk edaralarynda, ätiýaçlandyryş guramalarynda, awiapetek, demirýol petekleri satýan nokatlarda ilatdan tölegleri bank kartlarynyň üsti bilen almak boýunça ähli zerur şertler döredilen.

Bank kartlarynyň üsti bilen töleg terminallary arkaly nagt däl görnüşde söwda we hyzmat ediş nokatlarynda harytlary satyn almagyň, aragatnaşyk, jemagat we ýaşaýyş hyzmatlaryny tölemegiň, awtoulaglaryň ýangyjy üçin tölemegiň, saglygy goraýyş edaralarynyň hyzmatlary, awiapetekler üçin tölemegiň, karzy üzmek we onuň göterimlerini tölemegiň döwrebap, amatly we howpsuz usullary hödürlenýär.

Bankomatlar ýurdumyzyň karz edaralary tarapyndan raýatlara elýeterli we amatly nokatlarda ýerleşdirilip, nagt puly çykarmak, degişli edara gitmezden öýjükli telefonlaryň hyzmaty, «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň hödürleýän internet hyzmaty, «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hödürleýän internet, öý telefon we IP-TV telewideniýe hyzmatlary üçin tölemek, karzlarynyň esasy bergisini gaýtarmak we olaryň hasaplanylan göterimlerini, saglyk ätiýaçlandyryş töleglerini tölemek ýaly amatly mümkinçilikler hödürleýär.

Ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek, bank kartlaryndan peýdalanyjylara hödürlenilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak hem-de bank ulgamyna döwrebap hyzmatlary ornaşdyrmak maksady bilen geçirilýän işleriň çäklerinde bank kartlarynyň üsti bilen, hakyky wagt tertibinde  hasaplaşyklary geçirmek üçin internet-bank ulgamy taýýarlanyldy. Onuň ýurdumyzda giňden ornaşdyrylmagy ugrunda zerur bolan çäreler durmuşa geçirilýär.

Şeýle-de ýurdumyzyň karz edaralary tarapyndan “Mobil-bank” hyzmaty hem hödürlenýär. Bu hyzmat hem edil “Internet-bank” hyzmaty ýaly müşderilere ýeňillikleri döredýär. Müşderiler işleýän ykjam telefonlaryny ýa-da planşetlerini ulanyp, hödürlenilýän hyzmatlardan peýdalanyp bilýärler.

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe, Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň baştutanlygynda ýurdumyzyň alyp barýan hoşniýetli daşary syýasaty netijesinde, dünýäniň ençeme ýurtlary bilen syýasy, ykdysady, medeni we ynsanperwer aragatnaşygy ýola goýuldy. Russiýa Federasiýasynda, Ukrainada, Belarus Respublikasynda, Hytaý Halk Respublikasynda, Koreýa Respublikasynda, Türkiýe Respublikasynda we dünýäniň onlarça beýleki ýurtlarynda ýaş türkmenistanlylar üçin bilim almaga mümkinçilik döredildi. Türkmenistanyň karz edaralary daşary ýurtda bilim alýan türkmenistanly ýaşlar  üçin amatly bolan şu hyzmatlary yzygiderli we bökdençsiz ýagdaýda ýerine ýetirýärler. Häzirki wagtda daşary ýurduň bilim edarasynda okaýan fiziki şahslara  bellenen möçberde milli puly daşary ýurt puluna çalşyp, şol fiziki şahslaryň VISA, MasterСard kartlaryna geçirilýär, şeýle hem hasap açmazdan WesterUnion, MoneyGram halkara töleg ulgamlary arkaly daşary ýurtlara iberilýär.

MasterCard we VISA halkara bank kartlary daşary ýurtda okaýan ýaşlar üçin örän uly mümkinçilikleri hödürleýär. Häzirki günde Türkmenistanyň ähli karz edaralarynda we olaryň ähli şahamçalarynda MasterCard we VISA halkara bank kartlaryny sargyt etmek boýunça şertler döredildi. Daşary ýurtda bilim alýan ýaşlaryň bilim alýan döwründe şahsy harajatlaryny olaryň adyna açylan MasterCard we VISA halkara bank kartlarynyň üsti bilen tölemäge mümkinçilikler bar. Bu kartlaryň üsti bilen nagt däl görnüşde hasaplaşyklaryň ählisini ýerine ýetirmek mümkin bolup, zerur ýagdaýlarda bankomatlar arkaly kart hasabynda duran pullar nagt görnüşde hem alnyp biliner.

Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde nagt däl hasaplaşyklar ulgamyny ösdürmek bilen, ýurdumyzda hasaplaşyklary döwrebaplaşdyrmak, halkara derejesine çykarmak we raýatlar üçin amatly bolmagyny gazanmak maksat edinilýär.

 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň

Meýilleşdiriş we strategiki ösüş bölüminiň baş hünärmeni G.Kullaýewa

 

 

 

 

 

BÄSLEŞIK

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky, 20 sany Kassa pul sanaýjy Magner kysymly enjamy satyn almak üçin öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar

 Gyzyklanma bildirýän kompaniýalar degişli maglumaty görkezilen salgylar boýunça düşenbe we anna günleriň aralygynda sagat 09-00-dan 17-00 çenli alyp bilerler.

Degişli teklipleriňiz aşakdaky görkezilen salga gelip gowuşmaly. Şu bäsleşik boýunça teklipler  2018-nji ýylyň ýanwar aýynyň 31-ine çenli kabul edilýär.

Türkmenistan, 744036 ş. Aşgabat,

Garaşsyzlyk şaýoly, jaý 32

Telefon:    +993 12 40 65 10/ 40-60-06/

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky, Size "Goýum bank kartyny" hödürleýär!

 

Hormatly Türkmenistanyň raýatlary!

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky

Goýum bank kartyny hödürleýär!

Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011-2030-njy ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, nagt däl hasaplaşyklary ýaýbaňlandyrmak maksady bilen, dünýäniň öňdebaryjy tilsimatlaryna esaslanyp, ilata edilýän ýokary derejedäki bank hyzmatlarynyň täze görnüşini - Goýum bank kartyny  hödürleýär!

Goýum bank kartyna nagt milli puluny goýmak we almak,

nagt däl görnüşinde tölegleri amala aşyrmak, göterim girdejileri gazanmak mümkinçilikleri bolan amatlyklardan peýdalanmaga çagyrýarys!

 

 

Möhleti:

möhletsiz

Göterim möçberi:

ýyllyk  6 %

Goýumyň iň az möçberi:

çäksiz

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Goşmaça soraglar boýunça banka ýüz tutup bilersiňiz: 40-60-40, 40-60-50

Biziň salgymyz: Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly 32

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.tfeb.gov.tm

 

“Cash back” bank hyzmaty.

Hormat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da “Türk­me­nis­tan­da 2019-2025-nji ýyl­lar­da san­ly yk­dy­sa­dy­ýe­ti ös­dür­me­giň Kon­sep­si­ýa­sy­na” la­ýyk­lyk­da, ýur­du­myz­da ama­la aşy­ryl­ýan yk­dy­sa­dy öz­gert­me­le­riň çäk­le­rin­de bank ul­ga­my­nyň işi­ni döw­re­bap de­re­je­de ös­dür­mek ba­bat­da, giň ge­rim­li iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Döw­re­bap teh­no­lo­gi­ýa­lar giň­den or­naş­dy­ry­lyp, ila­ta bank hyz­mat­la­rynyň tä­ze­çil gör­nüş­le­ri hö­dür­lenil­ýär.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Size Millikarty we Goýum bank kartyny, şeýle hem, bank amallarynyň dürli hyzmatlaryny ýerine ýetirmekde giň mümkinçilikleri hödürleýär.

Nagt däl görnüşinde bank kartlarynyň üsti bilen töleg terminallary arkaly söwda we hyzmat ediş nokatlarynda harytlary satyn almaga, öýjükli aragatnaşyk, internet, IP-telewideniýe, şäher telefon ulgamyň hyzmatlaryny tölemäge,  demir ýol we awiapetekleri satyn almaga, taksilerde tölegleri  geçirmäge, karzy üzmek we onuň göterimlerine töleg geçirmek mümkinçilikleri bar.

Hormatly müşderiler! Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Size täze “Cash back” bank hyzmatyny hödürleýär!

2020-nji ýylyň 2-nji ýanwaryndan başlap ýurdumyzyň söwda we jemgyýetçilik nokatlarynda bank kartlary arkaly töleg geçirilende “Cash-back” hyzmatynyň mümkinçiliginden peýdalanyp bilersiňiz! Müşderileriň nagt däl görnüşinde harytlar ýa-da hyzmatlar üçin geçiren tölegleriniň belli bir möçberini Bank tarapyndan kart saklaýjynyň hasabyna yzyna gaýtarmak mümkinçiligi döredilýär!

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerini bank kartlary arkaly geçirilýän amallarynyň giň mümkinçiliklerinden peýdalanmaga çagyrýar.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky ― Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň 27 ýylda gazanan netijeleri.

2019-njy ýylyň 27-nji ýanwarynda  Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň döredilenine 27 ýyl dolýar.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Türkmenistanyň Prezidentiniň 1992-nji ýylyň 27-nji ýanwaryndaky UP-278 belgili Permany bilen döredildi (Türkmenistanyň Merkezi bankynyň 2003-nji ýylyň mart aýynyň 20-indäki №32 belgili Baş ygtyýarnamasynyň eýesi).

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky özüniň alyp barýan işinde abraý gazandy we  müşderileriň ynamyna mynasyp boldy. Bankyň uly müşderiler binýady onuň üstünliginiň umumy görkezijileriniň biri bolup durýar. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasy pudaklarynyň döwlet kärhanalary, dünýä belli daşary ýurt kompaniýalary, ýurdumyzyň üstünlikli işleýän hususy kärhanalary Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň korporatiw müşderileriniň esasynydüzýär.

Döwlet Baştutanymyzyň öňdengörüjilikli ykdysady syýasaty esasynda ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini has-da artdyrmak maksady bilen iri senagat we infrastruktura taslamalaryň maliýeleşdiriş işleri Bank tarapyndan yzygiderli amala aşyrylýar. Milli ykdysadyýetimize daşary ýurt karzlaryny çekmek babatda bank daşary ýurtlaryň dürli maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmegiň we özara bähbitliligiň oňyn tejribesini toplady.

Bank özüniň döredilen gününden bäri, nebitgaz senagatyna, agrosenagat toplumyna, ulag we aragatnaşyk  ulgamyna, ýangyç energetika ulgamyna, dokma senagatyna hem-de saglygy goraýyş we derman senagatyna  maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmegini üstünlikli  amala aşyrýar.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Beýik Britaniýanyň «Financial Times» diýen abraýly neşiriniň «The Banker» žurnalynyň her ýyl çap edilýän sanynda “Ýurduň iň gowy banky” diýen ada 13 gezek mynasyp boldy.

Bankyň maliýe hasabatlaryna her ýyl  uly dörtlüge girýän halkara garaşsyz auditorlar hakyky baha berýärler we hasabatlylyk halkara ülnilerine laýyk taýýarlanylýar.

Bankyň ukyplylygy öňi bilen,  öňde baryjy bank tehnolagiýalaryny we enjamlaryny giňden ulanmagyň, müşderi binýadynyň giňeldilmeginiň we bank töwekgelçiliginiň ýokary derejelerde kadalaşdyrylmagynyň hasabyna gazanylýar.

Soňky 10 ýylyň dowamynda bank işjeňliginiň esasy görkezijileriniň  ösüşiniň barşy (2009-2018);

  • Bankyň jebislendirilen aktiwleri 16 esse artdy we 36 mlrd.manat boldy;

  • Karz goýumlar 12 esse artdy  we 18.4 mlrd manat boldy;

  • Jemlenen hususy maýa 4 esse artdy. Bu esasan hem her ýylda peýdany maýalaşdyrmagyň hasabyna gazanyldy.

  • Bankyň müşderlerden çekilen pul serişdeleriniň möçberi 27 esse artdy  we 16.6 mlrd manat boldy;

  • Bankyň arassa peýdasy 6.7 esse artdy we 2018-nji ýylyň ahyryna 126 million manat boldy.

2018-nji ýylda Bankyň aktiwleri 5%  artdy, arassa peýda 6,2% ösdi, girdejileri 1.4 esse artdy, karz bukjanyň göwrümi 8.7% ösdi, bankyň hususy serişdeleri 15.67% köpeldi. 2018-nji ýylyň jemi boýunça müşderileriniň sany 436 398 deň boldy. Bank tarapyndan hususy kärhanalara we telekeçilere önümçilik maksatly karzlar boýunça jemi 26 sany müşderileriň taslamalaryna seredildi we  32 184.19 müň manat möçberinde karzlaşdyryldy.

Geçen ýylyň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Germaniýanyň iri “Commerzbank” banky bilen, halkara hyzmatdaşlyk ugrunda Ýapon banky we beýleki maliýe edaralary bilen, Aziýanyň ösüş banky bilen karz ylalaşyklary baglaşyldy.

Şeýle hem, 2018-nji ýylyň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Dubaýyň Yslam ykdysady ösüşi üçin merkeziniň, Abu-Dabi Ösüş gaznasynyň, “Al Qamra Holding Group” kompaniýasynyň, Saud Arabystany Patyşalygynyň “The Global Projects  Development Holding Co.” we “Riva Development Company” kompaniýalarynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ylalaşyklara gol çekildi.

Mundan başga-da, BMGÖM we halkara bilermenler bilen hyzmatdaşlykda bank ulgamyny öz içine alýan bankyň orta möhletleýin ösüş strategiýasy we halkara we daşary ýurt maliýe edaralarynyň serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirilýän karz taslamalarynyň tertibiniň taslamasy işlenip taýýarlanyldy. 

Şeýle-de, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky ýurdumyzda täze taslamalary maliýeleşdirmek üçin maýa goýumlary çekmek maksady bilen, daşary ýurt guramalarynyň gatnaşmagynda açyk görnüşli Maýa goýum gaznasyny döretmek boýunça netijeli işler geçirilýär.

Bankyň ýolbaşçylary we işgärleri ähli hyzmatdaşlaryna we müşderilerine şu ýyllaryň dowamynda bildiren ynamlary we ýardamlary üçin tüýs ýürekden minnetdarlygyny bildirýär we Türkmenistanyň ykdysadyýetini pugtalandyrmakda netijeli hyzmatdaşlygynyň ýene köp ýyllara dowam etmegini hem-de işleriňizde rowaçlyk arzuw edýär. Biz siziň ynamyňyza we sylagyňyza uly hormat goýýarys, biziň işjeň gatnaşyklarymyz bolsa ösüş ugrundaky hyzmatdaşlygymyzyň netijeleridir.

 

E-commerce

E-commerce

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky ýüridiki taraplara we hususy telekecilere E-commerce (Internet Ekwaýring) hyzmatyny hödürleýär.

GEREKLI RESMINAMALARYŇ SANAWY

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky müşderileriň internet-sahypasynyň üsti bilen hödürleýän hyzmatlarynyň töleglerini halkara we milli töleg ulgamlarynyň bank kartlaryny kabul etmek bilen nagt däl görnüşinde hasaplaşyklary ýola goýuldy.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Sizi bank hyzmatlarynyň amatlyklaryndan peýdalanmaga çagyrýar we täze döwrebap sanly hyzmatyny Size hödürleýär!

Bankyň e-commerce platformasy esasynda işleýän birnäçe saýtlary görkezip bolar:

“Imdat-elektronika” HJ müşderiler üçin iň gysga wagtda standart däl tehniki çözgütleri üpjün etmek üçin täze / üýtgeşik dünýä tehnologiýalaryny we häzirki zaman enjamlaryny hödürläp, müşderi kompaniýasynyň hünärmenlerini tehniki taýýarlygyny üpjün edip, hödürlenen çözgütleriň goldawyna aýratyn üns berýän kompaniýadyr.

Kompaniýanyň esasy iş görnüşleriň arasynda  sanly aragatnaşyk çözgütleri, howpsuzlyk ulgamlary, IT tehnologiýalarynyň sanyndan beýleki önümleri, şeýle hem bu ulgamlaryň integrasiýasyny aç-açan durmuşa geçirmek bolup durýar.

Kompaniýanyň täze ugurlarynyň arasynda STEAM öwrediş konstruktoryna degişli robototehnika, web sahypalary, programma üpjünçiligini we ykjam programmalary döredip çözgütleri taýýarlamak bolup durýar.

Bu resmi internet sahypasyny peýdalanmak arkaly elektronika, öý üçin tehnikalary, kompýuter enjamlary we olaryň gurluş şaýlaryny sargyt edip bank plastik kartlarynyň üsti bilen nagt däl görnüşinde elektron tölegleri amala aşyryp bilersiňiz.

Bu resmi internet sahypasyny peýdalanmak arkaly ýolagçy demir ýol biletlerini Internet arkaly (onlaýyn usulda) sargyt edip, bank plastik kartlarynyň üsti bilen nagt däl görnüşinde elektron tölegleri amala aşyryp bilersiňiz.

Bu resmi internet sahypasyny peýdalanmak arkaly Siz islän gazetlaryňyzy we žurnallaryňyzy  Internet arkaly (onlaýyn usulda) sargyt edip, bank plastik kartlarynyň üsti bilen nagt däl görnüşinde elektron tölegleri amala aşyryp bilersiňiz.

Ýokarda agzalan saýtlaryň ählisinde halkara we milli töleg ulgamlarynyň bank kartlaryny kabul etmek bilen bank kartlarynyň rekwizitlerini, ýagny kartyň belgisini, möhletini, karty saklaýjynyň adyny we familiýasyny, CVC2 koduny girizip, nagt däl görnüşinde tölegleri ýerine ýetirip bolýar.

GEREKLI RESMINAMALARYŇ SANAWY

 

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maksatnamasy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 1-nji fewralda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny tassyklady. Bu strategik resminamanyň kabul edilmegi bilen milli Liderimiziň köpugurly özgertmelerini amala aşyrmagyň, halk hojalygynyň pudaklaryny hem-de döwlet dolandyrylyşynyň ähli ulgamlaryny düzüm taýdan mundan beýläk-de täzeden guramagyň nobatdaky tapgyry başlandy.

Sanly ykdysadyýetiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmek, önümçiligiň depginli ösüşi täze ýokary sepgitlere çykmaga mümkinçilik berer, ähli pudaklaryň kämilleşdirilmegi, dünýäniň iň oňat tejribesini, öňdebaryjy ylmy pikirleri we innowasion tehnologiýalary ulanmak bilen, şolaryň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagy arkaly üpjün ediler.

Ýediýyllyk maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi hojalygy ýöretmegiň netijeli usullarynyň giňden ornaşdyrylmagyny, ýurdumyzyň ägirt uly tebigy baýlyklary, şeýle hem çäk mümkinçilikleri, geosyýasy ýagdaýlary bilen şertlendirilen heniz ulanylmadyk mümkinçilikleriniň hem-de artykmaçlyklarynyň herekete girizilmegi, bazar gatnaşyklary şertlerinde hereketlendiriji güýç hökmünde telekeçileriň bu işlere işjeň çekilmegini talap edýär. Bu ugurda ýurdumyzyň sebitlerini hem-de serhetdeş döwletleri birleşdirýän ýörite ykdysady zolaklaryň hem-de ykdysady geçelgeleriň, daşary ýurt bazarlaryna çykmaga mümkinçiligi bolan ösen ulag-logistika düzümli senagat ulgamlarynyň we senagat toplumlarynyň ösdürilmegine ýardam eder.

Şunuň bilen birlikde, 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň belent münberinden beýan edilen hem-de halkara jemgyýetçiligiň giňden goldawyna eýe bolan düýpli maksatlaryň we başlangyçlaryň esasynda milli Liderimiziň suw, energetika we ulag diplomatiýasy babatdaky teklipleriniň Türkmenistanda Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekdäki ýollaryny şöhlelendirýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň maksatnamasynda milli ykdysadyýetimizi ösdürmegiň konsepsiýasynda göz öňünde tutulan çäreleri tapgyrlaýyn amala aşyrmagyň meýilnamasyna aýratyn orun berilýär. Munuň özi ähli derejelerde döwlet edaralarynyň dolandyryş mümkinçiligini hem-de ulgamyň netijeliligini, pudaklarda tehnologik täzelikleri öňe ilerletmek arkaly dolandyrmagy, häkimiýetiň düzümleriniň, raýat jemgyýetleriniň arasynda aragatnaşyklary pugtalandyrmagy güýçlendirmäge gönükdirilendir.

Ykdysadyýetimiziň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Hökümet tarapyndan teklip edilýän nusgasy esasy ugurlaryň birnäçesini birleşdirýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

 
       Birinjiden, senagat pudaklaryny we hyzmatlar ulgamyny düzüm taýdan üýtgedip guramak göz öňünde tutulýar. Bu bolsa ylmy-tehniki derejesi we goşulan bahasy pes bolan senagat önümlerini öndürmekden, ýokary tehnologiýaly önümçiligi goldamaga ähmiýet bermek bilen, goşulan bahasy ýokary derejede bolan önümleri öndürmäge geçmegi aňladýar.

 Ikinjiden, hususylaşdyryp we paýdarlar jemgyýetlerine öwrüp, döwlete degişli eýeçiligi azaltmagy işjeň dowam etmegi göz öňünde tutýar.
      Üçünjiden, kärhanalary üýtgedip guramagy öz içine alýar. Munuň üçin dolandyryş we önümçilik babatda dünýäde gazanylan iň täze ylmy we tehnologik üstünlikleri ulanmak meýilleşdirilýär. Şoňa laýyklykda, dolandyryş ulgamy hem özgerdiler. Sebäbi sanly ulgamy ornaşdyrmak arkaly kärhanalary üýtgedip guramak ykdysadyýetimiziň täze durkuny döretmek üçin esas bolup durýar.

Dördünjiden, maksatnama marketing strategiýasyna hem düzedişleri girizmegi öz içine alýar. Umumylaşmak we halkara derejesinde goşulyşmak kärhanalar üçin örän uly bazarlary açýar. Olara öz maýa goýum taslamalaryndan gelip çykýan artykmaçlyklary doly derejede peýdalanmaga mümkinçilik berýär.

Umuman, döwlet çykdajylaryny azaltmak we hususy pudagyň hem-de daşary ýurt firmalarynyň maýa goýumlaryny çekmek üçin şertleri ýokarlandyrmak göz öňünde tutulýar. Maýa goýmagyň täze görnüşlerini işläp taýýarlamak, hususan-da, döwlet bilen hususyýetçiligiň arasynda hyzmatdaşlygy ýola goýmak bellenilýär.

Ykdysady strategiýanyň durmuş taýdan ugur almagy ösüşiň täze nusgasyny öňe süren milli Liderimiziň üns merkezinde bolmagynda galýar. Munuň özi durnukly ykdysady ösüşiň esasynda halkyň hal-ýagdaýynyň ýokarlandyrylmagyndan, bäsdeşlige ukyply innowasion önümçilikleri we ýokary öndürijilikli iş orunlaryny döretmekden, işewür işjeňligi giňeltmekden hem-de ýurdumyzyň aň-paýhas, ynsan mümkinçiliklerini ösdürmekden ybaratdyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen şu ýylda ýurdumyzda bolup geçýän oňyn özgertmeleri has içgin we giňden beýan etmek, gazanylýan üstünlikleri hem-de ýetilen ajaýyp sepgitleri wagyz etmekligiň zerurdygyny belledi.

 

Международная конференция, посвященная славному юбилею, прошла в Ашхабаде

 /   Государственное информационное агентство Туркменистана  /   12.12.2020  /   

 12 декабря в столице состоялась Международная конференция «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития». В торжественном заседании форума, посвящённого 25-й годовщине обретения Отчизной постоянно нейтрального статуса, принял участие Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Перед началом конференции Президент Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с развёрнутой в Экспоцентре ТПП Международной выставкой, на которой в честь 25-летия нейтралитета Туркменистана свои достижения в течение 12 дней представляли все отрасли и сферы жизнедеятельности страны.

В масштабном смотре приняли участие ключевые госучреждения, а также Союз промышленников и предпринимателей. На полях выставки было организовано и множество деловых мероприятий, презентаций, переговоров. Состоялись церемонии подписания документов между руководителями отечественных министерств и других учреждений и представителями профильных зарубежных структур и компаний, международных организаций.

Так, в финальный день выставочной эстафеты здесь был подписан Меморандум о сотрудничестве между Государственным информационным агентством TDH и российским Государственным информационным агентством ТАСС. Свои подписи под документом на встрече в режиме видеосвязи поставили руководители агентств.

Всего же за время работы выставки, стартовавшей 1 декабря нынешнего года, было подписано свыше 130 международных документов и договоров, общая сумма которых составила 62 миллиона долларов США, более 1,5 миллиона евро и свыше 2,5 миллиона манатов.

Около 50 документов подписано с международными организациями. Большая часть из них – документы между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций. Общая сумма проектов по заключённым договорам составляет более 82 миллионов долларов США, 70,5 миллионов долларов из которых предусматривается выделить туркменской стороной.

Кроме того, было заключено 40 договоров по реализации на экспорт отечественных товаров общей стоимостью 72,79 миллионов долларов США.

Главная особенность обширной экспозиции – задействование цифровых технологий как в оформлении стендов, так и в работе самой площадки, что позволило проводить здесь видеоконференции и онлайн-встречи, прямые подключения из самых разных точек Земного шара. Таким образом, десятки стран были представлены в эти дни на юбилейном смотре в туркменской столице, что в очередной раз красноречиво подтвердило открытость и готовность нашей страны к широкому и равноправному международному сотрудничеству.

Всё это – несомненный успех политики главы Туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедова, выстраиваемой на принципах нейтралитета в интересах родного народа и во благо всего человечества.

Тематические разделы международного смотра отразили и основные векторы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества Туркменистана с другими странами. Каждый из дней форума посвящён одной из сфер национальной экономики и социального комплекса. А сегодня все отрасли представили единую экспозицию, информативные материалы и видеосюжеты которых красочно и наглядно повествуют о реализуемых в нашей стране грандиозных программах, модернизации промышленной и транспортно-коммуникационной инфраструктуры и т.д.

Здесь заместитель Председателя Кабинета Министров Ч.Гылыджов доложил о работе Международной выставки за минувшие дни, проведённых в её рамках мероприятиях.

Глава государства Гурбангулы Бердымухамедов отметил комплексность и всесторонность освещения актуальных направлений социально-экономического развития Туркменистана на выставке, подчеркнув, что такая демонстрация имеет большое значение в популяризации достижений страны. Затем лидер нации оценил организацию смотра, ознакомившись с его экспозицией.

Завершая знакомство с многоотраслевой выставкой, глава государства дал высокую оценку масштабному смотру, отметив значимость периодического проведения подобных выставок. Адресовав в этом контексте конкретные поручения соответствующим руководителям, лидер нации пожелал им успехов в работе.

Затем Президент Гурбангулы Бердымухамедов проследовал в конференц-зал, где собрались участники форума. В их числе – члены Правительства, руководители министерств и ведомств, военных и правоохранительных органов, общественных организаций и средств массовой информации страны, главы аккредитованного в Туркменистане дипломатического корпуса, представительств авторитетных международных организаций.

Открывая торжественное заседание конференции, Президент Гурбангулы Бердымухамедов обратился к собравшимся с вступительным словом, подчеркнув, что правовой статус постоянного нейтралитета, признанный Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций от 12 декабря 1995 года и подтверждённый Резолюцией Генассамблеи ООН от 3 июня 2015 года, является ключевым принципом внешней политики Туркменистана.

Тепло приветствуя собравшихся на торжественном заседании Международной конференции, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил всем признательность за участие в юбилейном форуме, готовность поделиться своими подходами, предложениями и мнениями по важным вопросам его многоплановой повестки

Как подчеркнул лидер нации, обретение 12 декабря 1995 года Туркменистаном международно-признанного статуса постоянного нейтралитета стало для нашей страны важнейшим, без преувеличения, историческим событием. Оно предопределило направленность и содержание внешней политики Туркменского государства, оказало мощное позитивное воздействие на внутреннее развитие, выполнение масштабных национальных планов в экономике и социальной сфере, становление и укрепление демократических институтов.

Продолжая своё выступление, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что нейтралитет Туркменистана, наличие дружественных, конструктивных и уважительных связей со всеми государствами, налаженное сотрудничество с ООН, её специализированными органами, участие в работе других авторитетных международных организаций создают благоприятные возможности для полноформатного участия нашей страны в решении наиболее значимых проблем современного мироустройства.

Завершая своё выступление, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что нейтралитет сегодня применим практически ко всем сферам международного партнёрства Туркменистана, обладает большим потенциалом в деле налаживания сотрудничества и взаимопонимания, играет значимую роль в реализации основополагающих целей и стратегий Организации Объединённых Наций.

Поздравив всех с праздником – Международным днём нейтралитета, глава государства пожелал участникам конференции интересной и плодотворной работы.

Затем на форуме было заслушано видеообращение к участникам конференции Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша.

Генеральный секретарь ООН также вновь обратил свой призыв ко всем государствам-членам работать в интересах инклюзивного устойчивого развития, выразив в этом контексте благодарность Туркменистану за признание важности ЦУР. В завершение своего видеообращения, подчеркнув, что система Организации Объединённых Наций будет и впредь оказывать непоколебимую поддержку нашей стране в её усилиях по достижению этих целей, г-н Антониу Гутерриш адресовал всем искренние поздравления с отмечаемым важным юбилеем.

Далее состоялась трансляция видеообращения Генерального секретаря Организации Исламского Сотрудничества Юсефа Бен Ахмед аль-Усаймина.

Сердечно поздравив Президента Гурбангулы Бердымухамедова и туркменский народ с 25-летием нейтралитета Туркменистана, руководитель ОИС подчеркнул, что проводимая нашей страной позитивная политика, а также её позиция по решению международных проблем посредством мира и диалога отвечают целям и принципам, закреплённым в Уставе Организации Исламского Сотрудничества.

Подчёркивалось, что наша страна является активным членом Организации Исламского Сотрудничества, которая высоко ценит её приверженность идеалам организации, позитивный вклад в совместные действия и проведение ключевых мероприятий ОИС.

В завершение своего видеообращения г-н Юсеф Бен Ахмед аль-Усаймин пожелал народу Туркменистана дальнейшего прогресса и процветания.

Своё видеообращение к участникам форума также направил Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, который от имени Исполкома СНГ сердечно поздравил Президента Гурбангулы Бердымухамедова и всех туркменистанцев с государственным праздником – Днём нейтралитета.

«Мы воочию видим стремление Туркменистана строить межгосударственные отношения на принципах добрососедства, равноправия, уважения взаимных интересов», - сказал Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ.

Будучи ассоциированным членом СНГ, наша страна зарекомендовала себя как активный участник многих созидательных программ в рамках Содружества. В данной связи были отмечены успешное председательство Туркменистана в СНГ в 2019 году, проявленный, как и ранее, в 2012 году, инициативный заинтересованный подход к развитию многопланового партнёрства и формированию действенных механизмов, обеспечивающих последовательную интеграцию государств Содружества в современные мирохозяйственные связи.

В частности, отмечалось, что в СНГ высоко ценится активная позиция Туркменского государства на площадках ООН, где страна стала автором ряда инициатив, имеющих всеобщую значимость по таким актуальным проблемам, как обеспечение энергетической безопасности, создание международных транспортных коридоров и охрана окружающей среды.

В завершение своего видеообращения г-н Сергей Лебедев адресовал Президенту Гурбангулы Бердымухамедову искренние пожелания успехов и новых свершений во имя процветания Туркменистана, а талантливому и трудолюбивому туркменскому народу – благополучия, здоровья и счастья.

Далее было заслушано видеообращение Генерального секретаря Шанхайской Организации Сотрудничества Владимира Норова.

Обращаясь к Президенту Гурбангулы Бердымухамедову и участникам конференции, Генеральный секретарь ШОС сердечно поздравил руководство и народ Туркменистана с национальным праздником – 25-й годовщиной нейтралитета и выразил признательность за приглашение принять участие в работе форума.

Руководитель ШОС дал высокую оценку активному содействию нашей страны мирному и политическому урегулированию ситуации в соседнем Афганистане, что демонстрирует стремление Туркменистана к развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества в регионе.

В заключение Генеральный секретарь Шанхайской Организации Сотрудничества выразил твёрдую уверенность, что миролюбивый Туркменистан будет и далее проводить политику стабильного нейтралитета и при своём уникальном положении продолжит играть важнейшую роль в обеспечении мира, безопасности и устойчивого развития в регионе.

Своё видеообращение к участникам конференции направила также Генеральный директор Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры г-жа Одрэ Азуле.

Подчеркнув, что она искренне рада вместе со всеми праздновать 25-летие постоянного нейтралитета Туркменистана, руководитель ЮНЕСКО выразила Президенту Гурбангулы Бердымухамедову признательность за эту возможность.

Как отмечалось, с провозглашением нейтралитета Туркменистан открыл новую главу в своей истории, богатой диалогом между народами и культурами, истории, которая является частью общих корней человечества.

Как подчеркнула г-жа Одрэ Азуле, нейтралитет Туркменистана – продолжение этой истории, так как эта приверженность миру для страны и региона далека от отстранённости или уединения. На самом деле нейтральный статус отражает решительную открытость миру. Ведь провозглашая свой нейтралитет, государства отказываются позволять конфликтам разделять сообщество наций.

Поэтому ЮНЕСКО поддерживает стремление Туркменистана к миру во всех областях, охватываемых её полномочиями, и подтверждает эту приверженность на нынешнем праздновании, отметила в завершении своего видеообращения руководитель одного из ведущих специализированных учреждений ООН.

Затем, продолжая торжественное заседание форума и обращаясь к его участникам, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что главным направлением внешней политики Туркменистана является дальнейшее всестороннее содействие сохранению глобального мира, стабильности и безопасности, выполнению Целей Устойчивого Развития в стратегическом взаимодействии с ООН и её специализированными структурами.

С учётом своего нейтрального статуса наша страна также держит курс на расширение взаимовыгодного партнёрства с международными объединениями, такими, как ОИС, ОБСЕ, СНГ, ШОС и другими структурами.

В этой связи глава государства поблагодарил руководителей международных организаций за предоставленные видеообращения и прозвучавшие тёплые слова в адрес Туркменистана и его народа

Продолжая конференцию, Президент Гурбангулы Бердымухамедов предоставил слово для выступления Специальному представителю Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Главе Регионального центра Организации Объединённых Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталье Герман.

Тепло поздравив туркменского лидера и всех участников конференции с 25-летним юбилеем постоянного нейтралитета Туркменистана, руководитель РЦПДЦА подчеркнула значение резолюций, дважды принятых Генеральной Ассамблеей ООН. Данные документы стали основой современного внешнеполитического курса страны, нацеленного на развитие диалога и сотрудничества, реализацию миротворческих инициатив, предотвращение конфликтов и мирное разрешение споров между государствами и народами.

Провозглашение 12 декабря Международным днём нейтралитета служит ярким свидетельством высокого авторитета Туркменистана на мировой арене.

В данном контексте Спецпредставитель Генерального секретаря ООН отметила, что за короткий период благодаря своему нейтральному статусу и миролюбивому внешнеполитическому курсу наша страна не только достигла значимых результатов в различных сферах, но и внесла существенный вклад в обеспечение стабильности, безопасности и устойчивого развития, укрепление международного сотрудничества как в Центральной Азии, так и в глобальном масштабе.

Руководитель РЦПДЦА подчеркнула актуальность инициатив Туркменистана о разработке Свода правил ООН по эффективному применению принципов нейтралитета при урегулировании международных вопросов и обеспечении мира и безопасности, а также об организации под эгидой ООН широкого многостороннего диалога по практическому применению принципов нейтральности в целях предотвращения конфликтов, устранения их причин и последствий, решения гуманитарных вопросов.

Наша общая цель сегодня – сделать Центральную Азию моделью безопасности, стабильности и благополучия. Мы полны решимости и далее укреплять наше взаимодействие в интересах обеспечения прочного мира в регионе, сказала в завершение Спецпредставитель Генерального секретаря ООН.

Поблагодарив г-жу Наталью Герман за содержательное выступление и поздравления с юбилейной датой, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что, являясь государством, на территории которого располагается штаб-квартира РЦПДЦА, Туркменистан уделяет приоритетное внимание продвижению здесь миротворческой повестки, налаживанию многопланового сотрудничества в деле предупреждения конфликтов и противоречий, нейтрализации угроз и вызовов, утверждению прочной основы для мира, безопасности и развития.

Затем Президент Гурбангулы Бердымухамедов предоставил слово Главе Центра ОБСЕ в Ашхабаде Послу Наталье Дрозд, которая сердечно поздравила Президента Гурбангулы Бердымухамедова и всех граждан Туркменистана с 25-летием международного признания статуса постоянного нейтралитета страны.

В своём выступлении г-жа Наталья Дрозд привела цитату из видеообращения Президента Гурбангулы Бердымухамедова к участникам 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «Нейтралитет Туркменистана – это призыв и создание условий для равноправного, уважительного, взаимовыгодного международного партнёрства в политике, экономике, в деле защиты окружающей среды, в обеспечении всеобщей продовольственной безопасности, справедливого и эффективного распределения природных ресурсов планеты, поддержки и помощи беженцам, мигрантам и лицам без гражданства, для решения многих других актуальных проблем современного мира».

Данное определение наглядно показывает, что в основе прогрессивной концепции активного и позитивного нейтралитета Туркменистана лежит принцип целостности и неделимости безопасности, который также занимает центральное место в философии ОБСЕ о всестороннем подходе к безопасности, сказала г-жа Наталья Дрозд. Как показала практика прошедших 25 лет, туркменский нейтралитет служит действенным инструментом активного многостороннего сотрудничества по широкому спектру вопросов в целях обеспечения устойчивого мира и развития в Центрально-Азиатском регионе и за его пределами.

По случаю знаменательного юбилея Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде пожелала Президенту Гурбангулы Бердымухамедову доброго здоровья и дальнейших успехов в его благородной деятельности в интересах мира и безопасности, а народу Туркменистана – счастья и процветания.

Поблагодарив г-жу Наталью Дрозд за содержательное выступление и поздравления с 25-летним юбилеем нейтралитета Туркменистана, лидер нации в контексте партнёрства нашей страны с международными структурами особо отметил многолетнее и эффективное взаимодействие с Организаций по безопасности и сотрудничеству в Европе. Политическое, экономическое и гуманитарное измерения деятельности ОБСЕ являются приоритетами при определении проектов и программ, реализуемых ею в Туркменистане.

Продолжая торжественное заседание, Президент Гурбангулы Бердымухамедов предоставил слово Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Туркменистане Александру Блохину.

Поздравив Президента Гурбангулы Бердымухамедова и весь туркменский народ со знаменательной датой – 25-летием международного признания нейтрального статуса страны, дипломат отметил, что Россия одной из первых признала независимость Туркменистана, с самого начала поддержала и дважды выступала соавтором резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о его постоянном нейтралитете.

Отрадно отметить, сказал г-н Александр Блохин, что из года в год страна постоянно повышает свой авторитет и признание, организуя крупные международные форумы, предоставляя свою площадку для диалога по различным вопросам региональной и глобальной повестки дня, по актуальным проблемам, которые сегодня требуют внимания всего мирового сообщества.

Как подчёркивалось, Россия поддерживала, и будет поддерживать созидательные инициативы Туркменистана. Так, например, в нынешнем году РФ присоединилась к созданной туркменскими партнёрами на площадке ООН «Группе друзей нейтралитета», которая закладывает хороший фундамент для развития многостороннего диалога, основанного на принципах взаимоуважения и учёта интересов.

Выразив убеждение, что нейтральный и дружественный Туркменистан будет и далее вносить позитивный вклад в дело мира и процветания на региональном и глобальном уровне, г-н Александр Блохин поблагодарил Президента Гурбангулы Бердымухамедова за традиционное радушие и гостеприимство на этом торжественном мероприятии, пожелав всем участникам конференции успешной и плодотворной работы.

Поблагодарив дипломата за выступление и добрые слова по случаю с 25-й годовщиной нейтралитета Туркменистана, Президент Гурбангулы Бердымухамедов, прежде всего, отметил, что отношения с Российской Федерацией, носящие характер стратегического партнёрства, в настоящее время приобретают качественно новое содержание и демонстрируют большой потенциал развития с учётом современных реалий и объективных потребностей двух стран. Это обусловлено полным взаимопониманием во взглядах – как на приоритеты двустороннего сотрудничества, так и на глобальные тенденции.

Затем, обращаясь к участникам конференции, лидер нации отметил, что в прозвучавших сегодня выступлениях руководителей авторитетных международных организаций и дипломатов подчёркивались актуальность политики нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития.

В прозвучавших выступлениях высказано немало ценных инициатив, которые могут быть использованы в международной дипломатии, обогатить её, придать новые содержательные импульсы. Мы высоко оцениваем итоги торжественного заседания конференции, которое продемонстрировало, что совместная работа по укреплению мира, безопасности и стабильности, выполнению Целей Устойчивого Развития способна стать прочной основой для объединения многосторонних усилий, отметил лидер нации.

В заключение Президент Гурбангулы Бердымухамедов адресовал всем искреннюю признательность за высказанные тёплые слова в адрес Туркменистана, туркменского народа, высокую оценку наших инициатив на международной арене. Они ещё больше убеждают нас в правильности сделанного выбора в пользу налаживания широкого и активного диалога по самым актуальным вопросам глобальной повестки, дальнейшего неуклонного наращивания сотрудничества во имя достижения высоких целей, подчеркнул глава государства.

Поздравив участников конференции с Международным днём нейтралитета, лидер нации пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и больших успехов.

Завершая своё выступление, Президент Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что в 2021 году Туркменистан отметит ещё одну историческую дату – 30-ю годовщину независимости. Пользуясь случаем, Президент сердечно поздравил участников конференции с наступающим 2021 годом – «Международным годом мира и доверия», пожелав, чтобы будущий год принёс всем счастье и процветание.

Во второй половине дня Международная конференция, посвящённая 25-летнему юбилею постоянного нейтралитета Туркменистана, продолжила свою работу в формате пленарных заседаний.

В прозвучавших выступлениях была дана объективная и всесторонняя оценка роли туркменского нейтралитета в обеспечении мира, безопасности, отмечен его важный гуманитарный аспект, выражена полная поддержка конструктивных инициатив Президента Туркменистана, нацеленных на наращивание плодотворного сотрудничества на его ключевых направлениях.

Предметом заинтересованного обсуждения стали вопросы, касающиеся достижения ЦУР, и в этом контексте – развития взаимовыгодного международного торгово-экономического партнёрства и мультимодальной транзитно-транспортной инфраструктуры, реализации потенциала энергетической дипломатии, продвижения взаимодействия в области охраны окружающей среды и задач, обусловленных изменением климата. При этом подчёркивалась активная и инициативная позиция нейтрального Туркменистана в деле консолидации усилий мирового сообщества в выработке сбалансированных решений актуальных проблем современности.

Результаты юбилейного форума были подведены в ходе заседания за «Круглым столом» и получили своё отражение в принятом Ашхабадском итоговом документе Международной конференции «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития».

Таким образом, конференция, посвящённая 25-й годовщине нейтралитета Отчизны, стала открытой площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов международного сотрудничества, подтвердив созидательную роль реализуемого Туркменистаном под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова внешнеполитического курса, основанного на постоянно нейтральном статусе страны, в укреплении позитивных региональных и глобальных процессов.

“Millikart” bank kartynyň amatlyklary

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde milli ykdysadyýetimiz ähli ugurlar boýunça diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilýär. Ähli ykdysady pudaklar bilen bir hatarda bank ulgamynyň işjeňligi hem yzygiderli ýokarlandyrylýar.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň»  we “Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna” laýyklykda, ýurdumyzyň bank ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, ulgama halkara bank ulgamynyň iň öňdebaryjy usulyýetini, innowasion tehnologiýasyny ornaşdyrmak, pul serişdeleriniň kadaly dolanyşygyny üpjün etmek, maliýe hyzmatlaryny menzilara ýerine ýetirmegiň dürli usullaryny ösdürmek bilen bagly işler bank hyzmatlaryny ösdürmekde esasy wezipeler hökmünde öňe sürülýär.

Ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek ulgamynda alnyp barylýan çäreler, “Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýylynda hem bank ulgamynyň esasy wezipeleriniň hatarynda durýar. Şol hasaplaşyklaryň ýurdumyzda iň ýaýbaňlandyrylan görnüşleriniň biri hem bank kartlarydyr.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky tarapyndan hödürlenilýän “Millikart”  bank kartlary nagt däl hasaplaşyklary ösdürmekde we bu ugurda öňde goýulýan maksatlary üstünlikli amala aşyrmakda amatly mümkinçilikleriň döremegine itergi berýär.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň “Millikart”, “Altyn Millikarty” we “Korporatiw Millikarty” ýaly görnüşleri hereket edýär. 2019-njy ýylyň 1-nji awgusty ýagdaýyna bankymyz tarapyndan hasaba alnan “Millikart” bank kartlarynyň sany 76 müňe ýetdi, bir ýylyň dowamynda 10.50% ýokarlandy, töleg terminallaryň sany 904-e ýetip, geçen ýyla görä 16.95% artdy.

Raýatlaryň zähmet haklarynyň, kömek pullarynyň, pensiýalarynyň, talyp haklarynyň yzygiderli ýokarlandyrylmagy ilatyň hal-ýagdaýynyň ýokarlanyp süýşürintgi etmäge mümkinçilik döredýär. Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky we onuň şahamçalary tarapyndan raýatlaryň “Millikart” bank kart hasaplaryndaky galyndy pul serişdelerine kartyň görnüşine baglylykda ýyllyk azyndan 5-7 göterim aralygy girdeji tölenýär. 

Bankymyz tarapyndan, bank kartlary arkaly nagt däl hasaplaşyklary ösdürip, pul serişdeleriniň dolanyşygyny çaltlandyryp, töleg ulgamynyň netijeliligini artdyrmak işleriniň durmuşa geçirilmegi ýurdumyzyň maliýe taýdan durnuklylygyny pugtalandyrmaga, milli puluň hümmetini berkitmäge, müşderileriň pul serişdelerini berk gorap saklamaga, pul serişdeleriň kadaly dolanyşygyny üpjün etmäge, şeýle hem halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga oňyn täsirini ýetirýär.

Soňky ýyllarda ýurdumyzda Millikart bank karty boýunça töleg, hasaplaşyk ulgamlarynyň gerimini giňeltmek we ony kämilleşdirmek boýunça işler ýokary derejede gurnalýar. Häzirki döwürde ulanylýan bank kartlary döwrüň ösmegi bilen has-da kämilleşdirilýär. Onuň ýerine ýetirýän wezipeleri, tehniki häsiýetleri we aýratynlyklary tapawutlydyr. Olaryň artykmaçlyklarynyň biri hem kartlaryň rugsat edilmedik daşky täsirlerden ýokary derejede goralmasydyr.

Türkmenistan döwletimiziň durnukly, ösen döwlete öwrülmegi, ykdysadyýetde we jemgyýetde hil taýdan has ýokary depginli öňegidişlikleriň gazanylmagy hormatly Prezidentimiziň netijeli döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegi bilen baglybolup, halk hojalygynyň ähli pudaklarynda uly möçberli özgertmeleriň geçirilmegi durmuş-ykdysady ösüşiň çaltlandyrylmagyna itergi berýär.

Nagt däl hasaplaşyklaryň ösdürilmegi, pul serişdeleriniň dolanyşygyny çaltlandyryp, ýurdumyzyň maliýe taýdan durnuklylygyny pugtalandyrmaga, milli puluň hümmetini berkitmäge, ýurdumyzyň ykdysady ösüşini we pul serişdeleriň kadaly dolanyşygyny üpjün etmäge, müşderileriň pul serişdelerine bolan zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga, olaryň pul serişdelerini netijeli ulanyp bilmegine oňyn täsir edýär.

“Türkmenistanyň Ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň   2019-2025-nji  ýyllar üçin Maksatnamasyna” laýyklykdabank tarapyndan ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak arkaly bank hyzmatlarynyň bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlanýar. Häzirki wagtda raýatlaryň nagt däl hasaplaşyklardan peýdalanmaklaryny höweslendirmek maksady bilen, bankymyz tarapyndan söwda we jemgyýetçilik nokatlarynda geçirilýän hasaplaşyklar üçin höweslendiriji hyzmatlary ornaşdyrmak boýunça hem degişli işler alnyp barylýar. Mundan başga-da ýerine ýetirilýän tölegleriň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen gorag üpjünçiligini has-da kämilleşdirmek işleri alnyp barylýar. Maglumat tehnologiýalary, sanly ykdysadyýet, maglumat howpsuzlygy ýaly ugurlar boýunça daşary ýurt tejribesini öwrenmek boýunça hyzmatdaşlyklar ýola goýulýar.

Bank hyzmatlarynyň döwrebap görnüşleriniň sanynyň artdyrylmagy we ilatyň bu hyzmatlardan peýdalanmaga işjeň gatnaşmagy kart eýeleriniň wagtyny we maliýe serişdelerini tygşytlamaga mümkinçilik bermek bilen, milli ykdysadyýetimiziň sazlaşykly ösüşinde hem möhüm orny eýeleýär.

Halkymyzyň abadançylygy, rowaçlygy ugrunda ýadawsyz tagallalar edýän, bize şeýle ajaýyp zamanamyzda netijeli işlemäge şert döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun. Il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli alyp barýan işleri mundan beýläk hem rowaç alsyn!

 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň gazanan netijeleri

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň gazanan netijeleri

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky hormatly Prezidentimiz tarapyndan kabul edilen «Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 2019 – 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyny» durmuşa geçirmek bilen, işine maliýe akymlaryny dolandyrmagyň häzirki zaman ýollaryny we ülňülerini işjeň hem-de yzygiderli ornaşdyrýar. Bu maksatnamanyň çäklerinde bank ýerli we daşary ýurt kompaniýalary hem-de hususy müşderiler bilen hyzmatdaşlyk saklap, kiçi we orta telekeçilere karz serişdelerini bermek işini amala aşyrýar. Bu strategiýanyň maksatnamalaýyn durmuşa geçirilmegi hödürlenýän bank hyzmatlarynyň möçberini artdyrmaga, müşderilere hyzmat etmegiň hilini we tizligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik döredýär.

2021-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky 29 ýyl dolýar. Bank hereket edip gelýän otuz ýyla golaý döwrüniň dowamynda üstünlikleriň uly toplumyny gazandy we özüni ygtybarly maliýe instituty hem-de halkara hyzmatdaş hökmünde tanatdy. Munuň aýdyň subutnamasy hökmünde bankyň Beýik Britaniýanyň «Financial Times» neşirine degişli «The Banker» žurnaly tarapyndan 14 gezek «Ýurduň iň gowy banky» diýlip yglan edilendigini görkezmek bolar.

2020-nji ýylda bankyň sap girdejisiniň ösüşi 4,9 göterime deň boldy, hususy maýa 27,1 göterime golaý  ýokarlandy.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky milli ykdysadyýetiň strategiki pudaklarynda maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýar. Milli ykdysadyýetimizi düýpli özgertmek hem-de Türkmenistanyň ykdysady taýdan ösmegini üpjün etmek maksady bilen, milli Liderimiziň başyny başlan giň gerimli maýa goýum maksatnamasyny amala aşyrmak Türkmenistan Döwletimiziň halkara bazarlaryndaky agenti hökmünde çykyş edýän bankyň işindäki esasy ugurlaryň biridir. Bank tarapyndan daşary ýurt maýa goýumlaryny milli ykdysadyýete çekmek babatda dürli daşary ýurt maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlygyň we gatnaşyklaryň baý tejribesi toplanyldy. Bu hyzmatdaşlygyň esasyny düzýän ýörelgeler hökmünde bilelikdäki taslamalaryň ykdysady täsirliligi, olaryň jemgyýetçilik ähmiýeti we taslama gatnaşyjylaryň netijeli hem-de dowamly üstünlik gazanmak üçin has täsirli gurallar babatdaky gözlegleri çykyş edýär.

Milli ykdysadyýetiň strategik pudaklarynyň döwlet kärhanalary, dünýäniň öňdebaryjy daşary ýurt korporasiýalary we hususy kompaniýalar bankyň müşderileriniň esasyny düzýär. Soňky ýyllarda Aziýa-Ýuwaş ummany sebitiniň ýurtlarynyň, esasan hem Ýaponiýanyň, Koreýa Respublikasynyň, Hytaýyň, Singapuryň we beýleki döwletleriň öňdebaryjy maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlyk işjeň häsiýete eýe boldy. Netijeli hyzmatdaşlygyň aýdyň mysaly hökmünde ýangyç-energetika, ulag-aragatnaşyk we beýleki ugurlar boýunça durmuşa geçirilen halkara ähmiýetli taslamalary ýatlap bileris. Mundan başga-da Yslam ösüş banky, OPEK gaznasy we Saud ösüş gaznasy bilen işjeň hyzmatdaşlygyň netijesinde birnäçe jemgyýetçilik ähmiýetli taslamalar maliýeleşdirildi. Türkmenistanyň dünýä bazaryna gönükdirilen eksport ugurly iň iri energiýa geçirijileriniň biri bolan «Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan» gaz geçirijisiniň Türkmenistanyň çägindäki bölegini  maliýeleşdirmek üçin Yslam Ösüş banky 700 mln amerikan dollary möçberindäki, Saud Ösüş Gaznasy 100 mln amerikan dollary möçberindäki maliýe ylalaşyklaryna Türkmenistanyň Hökümeti bilen gol çekdiler.

  Ýurdumyzyň ykdysadiýetine çekilen serişdeleriniň hasabyna gönükdirilen daşary ýurt maýa goýumlar pudaklar boýunça bölünende nebit-gaz senagaty 58 göterim, himiýa senagaty17 göterim, ulag we aragatnaşyk 9 göterim, oba hojalygy 11 göterim, energetika 4 göterimini tutýar.

Türkmenistanda wajyp taslamalaryň amala aşyrylmagyna gönükdirilýän daşary ýurt maýa goýum serişdeleriniň umumy möçberinde Ýaponiýa 43 göterim degişlidir. Koreýa Respublikasy 20 göterim bilen ikinji orunda durýar. Soňra Hytaý, Germaniýa, Saud Arabystany we ABŞ-lary ýaly ýurtlar bar.

Bankyň hyzmatdaşlar üçin ygtybarlylygyny bahalandyrmakda esasy görkezijiler bolan açyklyk we aýdyňlyk halkara derejesindäki maliýe hasabatlylygynyň ornaşdyrylmagy bilen üpjün edilýär. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky ýurdumyzda ilkinji bolup, 2019-njy ýylyň netijeleri boýunça bankyň maliýe hasabatlary halkara standartlarynyň “Maliýe gurallary” atly 9-njy standartynyň täze görnüşine laýyklykda işlenip taýýarlanyldy. Şeýle hem kiberhowpsuzlygy üpjün etmek we döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Mundan başga-da, dünýädäki häzirki ýagdaýy göz öňünde tutup, halkara çökgünlik sebäpli, töleglerini geçirmekde kynçylyk çeken müşderilere karz bermegiň tertibi täzeden gözden geçirildi. Şeýle hem kompaniýalara adatdan daşary ýagdaýlara garamazdan, önümçiligi dowam etdirmek maksady bilen, aýlyk zähmet haklaryny tölemek hem-de ulanyş çykdajylaryny goldamak üçin amatly şertler döredildi.

Bank işewürligi ýöretmegiň ýokary tehnologiýasyna we netijeliligine, ýokary hilli hyzmatlaryna, hünär derejeli işgärlerine daýanyp, öz artykmaçlyklaryny başarnykly peýdalanmak hem-de ösdürmek arkaly, korporatiw hem-de bölekleýin söwda müşderileri bilen alyp barýan işini kämilleşdirmegi dowam edýär. Bu işler uzakmöhletleýin gatnaşyklary guramaga, müşderileriň ähli toparlary: kiçi kärhanalardan başlap, iri kärhanalara çenli ýokary hilli maliýeleşdirmek ýa-da amaly hyzmatlaryna çenli bolan toplumlaýyn çözgütleriň berilmegine gönükdirilendir.

Bankyň edara görnüşli taraplar we hususy müşderiler üçin täze hyzmatlary yzygiderli hödürleýär. Olaryň hatarynda «Internet-bank» hyzmatyny, bankyň müşderilerine bank seýflerini kärendesine bermek hyzmatyny, kiçi we orta kärhanalar üçin kiçi göwrümli karzlaryny görkezip bolar.

Müşderiler eýýäm bank kart ulgamy boýunça owerdraft karzy hem-de karz almak üçin onlaýn-arza boýunça amatlyklar ýaly täze hyzmatlara baha bermek mümkinçiligine eýe boldular, şol hyzmatlar banka barmak zerurlygyny aradan aýyrýar. Şeýle hem bank “Milli Visa” nyşanly bank kartyny işe girizdi, ol galtaşyksyz tölegleri amala aşyrmak ýaly mümkinçilikleri girizmek bilen, milli töleg ulgamyny halkara töleg ulgamlaryna kybap getirmäge niýetlenendir. Şeýle-de, nagt däl hasaplaşyklary has-da giňeltmek, töleg işini ýeňilleşdirmek hem-de onlaýn-söwda arkaly harytlaryň we hyzmatlaryň mukdaryny artdyrmak maksady bilen, bank täze «Elektron söwda» hyzmatyny işe girizdi. «Elektron söwda» - harytlaryň we hyzmatlaryň internet ulgamynyň üsti bilen hakyky wagt tertibinde ýerlenilmegidir. «Elektron söwda» hyzmaty hem ýurdumyzyň bank ulgamy tarapyndan durmuşa ornaşdyrylýar. Bu hyzmata islegiň artmagy netijesinde nagt däl hasaplaşyk geçirmek arkaly elektron usulda täjirçilik işini alyp barýan telekeçileriň sany günsaýyn artýar.

Bular bilen birlikde, telekeçiligi ösdürmek boýunça taslamalary durmuşa geçirmek üçin raýatlara hem-de kiçi we orta telekeçiligiň subýektlerine ýeňillikli karzlary bermek, ilatyň goýumlarynyň möçberlerini artdyrmak we dürli ulgamlardaky ykdysady taýdan bähbitli taslamalary karz serişdeleri bilen üpjün etmek ýaly maliýe hyzmatlarynyň elýeterlilik derejesiniň ýokarlandyrylmagy we görnüşleriniň artdyrylmagy ugrunda işler alnyp barylýar.

2020-nji ýylda bank halkara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlykda hususy pudagy goldamak boýunça alyp barýan işlerini işjeňleşdirdi, netijede, Amerikanyň «Deer Credit Inc.» kompaniýasy, OPEK gaznasy we Hususy pudagy ösdürmek boýunça Yslam korporasiýasy bilen birnäçe karz ylalaşyklaryna gol çekildi.

Türkmenistanyň Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetilmegine goşandyny nazara almak bilen, bank Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy (BMGÖM) bilen işjeň hyzmatdaşlygyny dowam edýär. BMGÖM-niň goldamagy we halkara bilermenleri bilen ýakyn hyzmatdaşlygyň esasynda sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyny hem öz içine alýan bankyň ösüş strategiýasy işlenip düzüldi, şeýle hem halkara we daşary ýurt maliýe guramalarynyň serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirilýän taslamalar üçin karz serişdelerini bermek boýunça resminama işlenip taýýarlandy hem-de 2019-njy ýylyň 1-nji oktýabrynda bank tarapyndan degişli tertipde Taslamanyň resminamasyna gol çekildi. Taslamanyň çäklerinde esasy ugurlaryň dördüsi: ösüş we dolandyryş babatda halkara maliýeleşdirme işini gowulandyrmak üçin tehniki bilimleri hem-de tejribäni artdyrmak, maliýe hasabatlylygynyň halkara ölçegleri bilen ylalaşygy ýokarlandyrmak, sanly özgertmeler üçin esaslary döretmek, bankyň işgärleriniň hünär mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça hyzmatdaşlyk amala aşyrylýar.

Umuman, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky ýurduň bank ulgamynyň döremeginiň gözbaşynda durup, ygtybarly we durnukly hyzmatdaş hökmünde ösüşiň durnuklylygyny we maksada okgunly ýörelgelere eýerýändigini görkezýän bank hökmünde ýurtda we daşary ýurtlarda abraý gazandy.

Jeren Ernepesowa

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň

Meýilleşdiriş we seljeriş müdirliginiň başlygy

 

Nagt däl hasaplaşyklar.

Türkmenistan döwletimizde amala aşyrylýan ykdysady özgertmeleriň çäklerinde bank ulgamynyň işine döwrebap tehnologiýalar, häzirki zaman bank hyzmatlary ornaşdyrylýar. Bu bank hyzmatlarynyň içinde aýratyn hem fiziki şahslar üçin şahsy maksatlar, şahsy zerurlyklar üçin ulanylýan bank kartlary arkaly geçirilýän nagt däl hasaplaşyklar aýratyn möhüm orna eýedir.

Bu günki güne Türkmenistanyň karz edaralarynda nagt däl hasaplaşyklary has-da ýaýbaňlandyrmak, pul dolanyşygynyň netijeliligini ýokarlandyrmak, bank kartlary boýunça milli we halkara töleg ulgamynyň ýaýrawyny giňeltmek babatynda giň gerimli işler alnyp barylýar. Hususan-da, bank kartlarynyň, töleg terminallaryň, bankomatlaryň sany, şeýle hem “Internet-bank”, “Mobil-bank” ulgamlarynyň üsti bilen amal edilýän nagt däl hasaplaşyklaryň möçberi yzygiderli artýar.

Häzirki wagtda söwda we hyzmat ediş merkezlerinde, saglyk edaralarynda, ätiýaçlandyryş guramalarynda, awiapetek, demirýol petekleri satýan nokatlarda ilatdan tölegleri bank kartlarynyň üsti bilen almak boýunça ähli zerur şertler döredilen.

Bank kartlarynyň üsti bilen töleg terminallary arkaly nagt däl görnüşde söwda we hyzmat ediş nokatlarynda harytlary satyn almagyň, aragatnaşyk, jemagat we ýaşaýyş hyzmatlaryny tölemegiň, awtoulaglaryň ýangyjy üçin tölemegiň, saglygy goraýyş edaralarynyň hyzmatlary, awiapetekler üçin tölemegiň, karzy üzmek we onuň göterimlerini tölemegiň döwrebap, amatly we howpsuz usullary hödürlenýär.

Bankomatlar ýurdumyzyň karz edaralary tarapyndan raýatlara elýeterli we amatly nokatlarda ýerleşdirilip, nagt puly çykarmak, degişli edara gitmezden öýjükli telefonlaryň hyzmaty, «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň hödürleýän internet hyzmaty, «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hödürleýän internet, öý telefon we IP-TV telewideniýe hyzmatlary üçin tölemek, karzlarynyň esasy bergisini gaýtarmak we olaryň hasaplanylan göterimlerini, saglyk ätiýaçlandyryş töleglerini tölemek ýaly amatly mümkinçilikler hödürleýär.

Ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek, bank kartlaryndan peýdalanyjylara hödürlenilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak hem-de bank ulgamyna döwrebap hyzmatlary ornaşdyrmak maksady bilen geçirilýän işleriň çäklerinde bank kartlarynyň üsti bilen, hakyky wagt tertibinde  hasaplaşyklary geçirmek üçin internet-bank ulgamy taýýarlanyldy. Onuň ýurdumyzda giňden ornaşdyrylmagy ugrunda zerur bolan çäreler durmuşa geçirilýär.

Şeýle-de ýurdumyzyň karz edaralary tarapyndan “Mobil-bank” hyzmaty hem hödürlenýär. Bu hyzmat hem edil “Internet-bank” hyzmaty ýaly müşderilere ýeňillikleri döredýär. Müşderiler işleýän ykjam telefonlaryny ýa-da planşetlerini ulanyp, hödürlenilýän hyzmatlardan peýdalanyp bilýärler.

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe, Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň baştutanlygynda ýurdumyzyň alyp barýan hoşniýetli daşary syýasaty netijesinde, dünýäniň ençeme ýurtlary bilen syýasy, ykdysady, medeni we ynsanperwer aragatnaşygy ýola goýuldy. Russiýa Federasiýasynda, Ukrainada, Belarus Respublikasynda, Hytaý Halk Respublikasynda, Koreýa Respublikasynda, Türkiýe Respublikasynda we dünýäniň onlarça beýleki ýurtlarynda ýaş türkmenistanlylar üçin bilim almaga mümkinçilik döredildi. Türkmenistanyň karz edaralary daşary ýurtda bilim alýan türkmenistanly ýaşlar  üçin amatly bolan şu hyzmatlary yzygiderli we bökdençsiz ýagdaýda ýerine ýetirýärler. Häzirki wagtda daşary ýurduň bilim edarasynda okaýan fiziki şahslara  bellenen möçberde milli puly daşary ýurt puluna çalşyp, şol fiziki şahslaryň VISA, MasterСard kartlaryna geçirilýär, şeýle hem hasap açmazdan WesterUnion, MoneyGram halkara töleg ulgamlary arkaly daşary ýurtlara iberilýär.

MasterCard we VISA halkara bank kartlary daşary ýurtda okaýan ýaşlar üçin örän uly mümkinçilikleri hödürleýär. Häzirki günde Türkmenistanyň ähli karz edaralarynda we olaryň ähli şahamçalarynda MasterCard we VISA halkara bank kartlaryny sargyt etmek boýunça şertler döredildi. Daşary ýurtda bilim alýan ýaşlaryň bilim alýan döwründe şahsy harajatlaryny olaryň adyna açylan MasterCard we VISA halkara bank kartlarynyň üsti bilen tölemäge mümkinçilikler bar. Bu kartlaryň üsti bilen nagt däl görnüşde hasaplaşyklaryň ählisini ýerine ýetirmek mümkin bolup, zerur ýagdaýlarda bankomatlar arkaly kart hasabynda duran pullar nagt görnüşde hem alnyp biliner.

Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde nagt däl hasaplaşyklar ulgamyny ösdürmek bilen, ýurdumyzda hasaplaşyklary döwrebaplaşdyrmak, halkara derejesine çykarmak we raýatlar üçin amatly bolmagyny gazanmak maksat edinilýär.

 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň

Meýilleşdiriş we strategiki ösüş bölüminiň baş hünärmeni G.Kullaýewa