Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň Aşgabat şäher şahamçasynyň ýerleşýän salgysy: Aşgabat ş., 1945 köç. (10-ýyl Abadançylyk), jaý -160.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň Aşgabat şäher şahamçasy korporatiw we şahsy taraplar müşderilere hyzmat etmäge we maýa goýum kompaniýalarynyň şäherde alyp barýan işlerine hyzmatdaşlyk etmäge gönükdirilen. Şahsy we edara görnüşindäki taraplar bolan müşderilere bank hyzmatlarynyň giň geriminden peýdalanmak mümkinçilikleri hödürlenilýär: goýumlar, depozitlar, sarp ediş karzlary, MILLIKART we VISA plastik kartlarynyň göýberilişi we hyzmat edilişi, pul geçirimleri, walýuta alyş-satyş amallary, seýf öýjüklerini kärendesine bermek, korporatiw müşderileri karzlaşdyrmak, halkara söwda we taslama maliýeleşdirilişi, akkreditiw amallary, faktoring, kiçi we orta telekeçiligi karzlaşdyrmak, häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmak bilen hasaplaşyk-kassa hyzmatlaryny ýerine ýetirmek.

Şahamçanyň iş tertibi:

Duşenbe-Anna 9:15-dan – 18:00-a çenli
Şenbe 9:00-dan- 13:00-a çenli
Ýekşenbe dynç güni