Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň daşary ykdysady döwlet bankyň gatnaşmagynda şu aşakdaky döwlet maýa goýum maksatnamalary amala aşyryldy:

Nebit-gaz senagatynda:

 • Türkmenbaşy şäherindäki nebiti gaýtadan işleýän zawodynda esaslandyryjy çalgy ýaglaryny öndürýän zawodyň gurulyşygy
 • Türkmenbaşy şäherindäki nebiti gaýtadan işleýän zawodynda katalitik krekingi we katalitik reformingi öndürýän zawodyň gurulyşygy
 • Türkmenbaşy şäherindäki nebiti gaýtadan işleýän zawodynda polipropilen öndürýän zawodyň gurulyşygy
 • Türkmenbaşy şäherindäki nebiti gaýtadan işleýän zawodynda dizil ýangyjyny suw bilen arassalaýan zawodyň gurulyşy
 • Saman Depede gaz-himiýa gaýtadan işleýän toplumynyň gurluşygy
 • Hereket edýän nebit guýylary abatlamak we enjamlaşdyrmak
 • Ulanylmaýan nebit guýylary işe girizmek

Agrosenagat toplumynda:

 • Aşgabat şäherinde makaron önümlerini öndürýän fabrigiň gurluşygy
 • Gök önümleri saklanýan jaýyny we çagalar iýmiti zawodyň gurluyşygy
 • Häzirki zaman tehnologiki enjamlaryň we pagta we däne ýygmak üçin oba hojalyk maşynlaryň üpjünçiligi
 • Un üweýji toplumlarynyň gurulyşygy
 • Aşgabat şäherindäki süýt kombinatynyň durkunyň özgerdilişi
 • Aşgabadyň şäherýakasynda et-süýt önümçiligini we ýyladyş hojalygynyň gurulyşygy

Ulag we aragatnaşyk ulgamynda:

 • Aşgabat şäheriniň Halkara howa menzili toplumynyň gurluşygy
 • Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Halkara howa menzilinde uçuş-gonuş zolagyň gurluşygy we howa hereketiniň dolandyrýan ulgamyň gurnalyşy
 • Transaziýa-ýewropa optiki-süýüm aragatnaşyk ulgamynyň geçirilimegi
 • Telefon stansiýalar ulgamynyň üpjünçiligi
 • Aşgabat şäherinde lokomotiw deposynyň döwrebaplaşdyrylmagy
 • Aşgabat şäheriniň telefon ulgamynyň giňeldilmegi

Elektrik energetika we himiýa senagatynda:

 • Büzmeýin GRES-niň durkunyň özgerdilmegi
 • Balkanabat ýod zawodunyň Monjykly ýod-brom käninde çig mal esasynyň özgerdilmegi
 • Kaolini baýlaşdyrmak zawodynyň gurluşygy
 • Karabogaz şäherinde azyk duzuny öndürýän öndürýän zawodynyň birinji nobatynyň gurluşygy
 • Karabogaz şäherinde deňiz suwuny süýjidiji we azyk suwuny öndürýän desganyň gurluşygy

Dokma senagatynda:

 • Aşgabat şäherinde Türkmenistanda iň iri dokma toplumynyň gurluşygy
 • Aşgabat we Türkmenabat şäherlerindäki ýüpek egiriji fabrikleriň enjamlaşdylymagy

Ilatyň durmuş taýdan gorag ulgamynda:

 • Tiz medisina kömegi ulaglaryň we medisina enjamlarynyň täzelinilişi
 • Infuzion erginleriniň, ampullaryň, flakonlaryň we mazleri öndürýän zawodyň gurulyşygy
 • Aşgabat şäherinde Nefrologiki merkeziniň gurluşygy
 • "Arçman" sagaldyş şypahanasynyň durkunyň özgerdilmegi
 • Aşgabat, Mary we Daşoguz şäherlerinde anyklaýyş merkezleriniň gurluşygy

Syýahat ulgamynda:

 • Aşgabat şäherinde „Ak Altyn“ myhmanhanasynyň gurluşygynyň maliýeleşdirmegine gatnaşyldy
 • Türkmenbaşy şäherinde deňiz portynyň özgerdilişi
 • Nebiti gazyp alýan pudagy üçin göteriji enjamlar bilen üpjün etmek
 • Ýurduň telekomunikasion ulgamynyň döwrebaplaşdyrylmagyny we giňeldilmegini dowam etmek
 • Arçman we Ýyly Suw şäherçelerde gidroterapiýa saglygy goraýyş merkezleriniň gurluşygy