Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň habarçy hasaby ulgamy türkmen banklarynyň arasynda örän köpugurly bolup durýar. Bu bolsa banka, müşderileriň töleg ugurlary üçin az harajatlary peýdalanyp, örän gysga möhletde tölegleri geçirmäge mümkinçilik berýär.

Bank tarapyndan gatnaşyk hasaplaryň iş tertibini gowulandyrmak we bankyň habarçy hasabynyň üsti bilen GDA, Ýewropa, Demirgazyk Amerika, Aziýa banklaryna hasaplary geçirmekde çykdajylary azaltmak boýunça işler yzygiderli ýagdaýda alynyp barylýar. Habarçy – banklar bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň berkidilmegi, kada laýyklykda, ýurtdaky iri maliýe instituty hökmünde, banka konwersiýalaýyn hem-de söwda amallaryny geçirmek üçin, sap limitleri we karz ýollaryny almaga mümkinçilik berýär.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň maliýe edaralary bilen hyzmatdaşlyk gurşawynda derwaýys iş ugry, milli eksport-import we ätiýaçlandyryş gulluklary, halkara banklar we ösüş gaznalary bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmekden ybarat. Hytaýyň, Çehiýanyň, Türkiýanyň, Malaýziýanyň Eksimbanklary, Ýapon halkara hyzmatdaşlyk banky, Germes, Kofas, OND ätiýaçlandyryş gulluyklary bilen uzak möhletli gatnaşyklar ýola goýuldy. Halkara banklarynyň we ösüş gaznalarynyň arasynda Ýewropanyň Ösüş we Özgerdiş Banky, Yslam Ösüş Banky, OPEK gaznasy, Abu-Dabi ösüş gaznasy, Saud ösüş gaznasy ýaly maliýe institutlaryna aýratyn üns berilýär.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Türkmenistanyň bank ulgamyndaky özboluşly “tanyşdyryş kartoçkasy” bolmak bilen halkara çäklerindäki öz ornuny berkitmäge ymtylýar.

Daşary ýurt walýutasyndaky "NOSTRO" hasaplar boýunça esasy habarçy banklaryň sanawy:

Country, City

Name of Bank

Currency

S.W.I.F.T

Germany, Frankfurt am Main

Commerzbank AG

EUR

COBADEFF

Germany, Frankfurt am Main

Deutsche Bank AG

EUR

DEUTDEFF

Switzerland, Zurich

UBS AG

EUR/USD/GBP/JPY/CHF

UBSWCHZH

USA, New York

Citibank NA

USD

CITIUS33

USA, New York

Deutsche Bank Trust Company Americas

USD

BKTRUS33

United Kindom, London

Deutsche Bank AG

GBP

DEUTGB2L

United Kindom, London

Citibank NA

GBP

CITIGB2L

Japan, Tokyo

Mizuho Bank LTD

JPY

MHCBJPJT

Japan, Tokyo

Bank of Tokyo- Mitsubishi (MUFG Bank, LTD)

JPY/USD

BOTKJPJT

China, Beyjing

Export-Import Bank of China

CNY

EIBCCNBJ

Russian Federation, Moscow

Savings Bank

RUB

SABRRUMM

Russian Federation, Moscow

Promsvyazbank PJSC

RUB

PRMSRUMM