Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Maliýe hasabatlar

Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Bankynyň Audit we Ýyllyk hasabatlary şu ýerden göçürip bilersiňiz...

 

Dowamy...

Aşgabat şäher şahamçasy

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň Aşgabat şäher şahamçasynyň ýerleşýän salgysy: Aşgabat ş., 1945 köç. (10-ýyl Abadançylyk), jaý -160.

Dowamy...

Maglumatlar

Umumy informasiýa

Doly ady
Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky
Gysga ady
Daşaryykdysadybank
Müdiriýetiň Başlygy
Jepbarow Rahimberdy Jepbarowiç

Dowamy...

Türkmenbaşy ş. Şahamça

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki şahamçasynyň hukuk salgysy: Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň  "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynyň Arkadag şaýoly köçesi

Dowamy...

Bankyň taryhy

Türkmenistanyň daşary ykdysady döwlet banky "Türkmen döwlet daşary ykdysady banky" – döwlet-täjirçilik banky, 1992-nji ýylyň Türkmenbaşy aýynyň 21-ine Türkmenistanyň Prezidenti Saparmyrat Türkmenbaşynyň Permany bilen öňki SSSR-yň Daşary ykdysady bankynyň bölümi esasynda döredildi. Türkmenistanyň daşary ykdysady döwlet banky Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň deňduşy diýen ýaly bolup, Türkmenistanyň daşary ykdysady aragatnaşyklaryny ösdürmek we berkitmek üçin döredildi.

Dowamy...

Bankyň gatnaşmagynda amala aşyrlan taslamalar

Türkmenistanyň daşary ykdysady döwlet bankyň gatnaşmagynda şu aşakdaky döwlet maýa goýum maksatnamalary amala aşyryldy:

Nebit-gaz senagatynda:

  • Türkmenbaşy şäherindäki nebiti gaýtadan işleýän zawodynda esaslandyryjy çalgy ýaglaryny öndürýän zawodyň gurulyşygy
  • Türkmenbaşy şäherindäki nebiti gaýtadan işleýän zawodynda katalitik krekingi we katalitik reformingi öndürýän zawodyň gurulyşygy
  • Dowamy...

Üstünlikler we sylaglar

Maýa goýum hyzmatdaşlygy – Daşary ykdysady bankyň işiniň esasy ugurlarynyň biri

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Türkmenistanyň wekiliýeti Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyrdy. Şol ýerde BAE-niň Hökümetinde, şeýle hem birnäçe iri energetika kompaniýalaryň, Abu-Dabiniň ösüş gaznasynyň we Yslam ykdysady ösüşiniň Dubaý merkeziniň ýolbaşçylary bilen duşuşyklar geçirildi.

Dowamy...

Korrespondent gatnaşyklary

Türkmenistanyň daşary ykdysady döwlet bankynyň habarçy hasaby ulgamy türkmen banklarynyň arasynda örän köpugurly bolup durýar. Bu bolsa banka, müşderileriň töleg ugurlary üçin az harajatlary peýdalanyp, örän gysga möhletde tölegleri geçirmäge mümkinçilik berýär.

Dowamy...