Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Bank işjeňliginiň ileri tutulýan ugurlarynyň biri, hususy pudagy ösdürmek strategiýasyny durmuşa geçirmekde döwlete iň ýokary kömegi bermekdir. 2018-nji ýylda “Kiçi we orta kärhanalary goldamak boýunça döwlet Maksatnamasy” kabul edildi. Maksatnamanyň esasy maksatlary durmuş-ykdysady ösüşiň ýokary depginlerini üpjün etmek, bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, diwersifikasiýany üpjün etmek , importyň ornuny tutmak we eksporta gönükdirilen önümçiligi ýokarlandyrmak arkaly hususy pudagyň işjeňligini ýokarlandyrmakdyr. Bu wezipeler ep-esli maýa goýumlaryny we maliýe goldawyny talap edýär. Hususy pudagy ösdürmek boýunça döwlet başlangyçlaryny netijeli goldamak we hususy işewürligi ösdürmek üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen Bank haryt öndürmek bilen meşgullanýan kiçi we orta kärhanalara ýeňillikli karzlar berýär. Şeýle hem, telekeçileriň önümçilik taslamalaryna karz serişdeler berilýär.

Soňky ýyllaryň dowamynda bank hususy pudagy goldamak boýunça öz işjeňligini halkara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde artdyrdy. Şunuň bilen baglylykda, Bank Amerikanyň “Deere Credit Inc”, OPEK Halkara Ösüş Gaznasy, Aziýanyň Ösüş Banky we Yslam Ösüş Banky bilen birnäçe karz ylalaşyklaryna  gol çekdi:

  • OPEK Halkara Ösüş Gaznasy (OFID) Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň peýdasyna 10 million amerikan dollary möçberde karz ugruny bölüp bermekligi makullady, bu bolsa banka ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga mümkinçilik berýär. Bu geleşik Türkmenistanda hususy ulgama gönükdirilen OPEK Halkara Ösüş Gaznasynyň ilkinji taslamadyr. OPEK Halkara Ösüş Gaznasynyň hödürleýän karzy kiçi we orta telekeçiligi goldar we durnukly ykdysady ösüşi üpjün eder hem-de Durnukly Ösüş Maksatnamasyna (SDG) 8 laýyklykda hemmeleriň önümçilik işi bilen meşgullanmagyna şert döreder.
  • Hususy pudagy ösdürmek üçin Yslam korporasiýasy (ICD) bilen Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň arasynda 2019-njy ýylyň 21-nji awgustynda 10 million amerikan dollar möçberde karz şertnamasy baglaşyldy. Karz ugry kiçi we orta kärhanalara goldaw bermek, hususy pudak tarapyndan eksport edilýän önümleriň mukdaryny artdyrmak we Türkmenistanda kiçi we orta taslamalary maliýeleşdirmek üçin niýetlenendir.
  • 107 sany telekeçi fiziki we ýuridik şahslary üçin «John Deere Walldorf GmbH & Co.KG» kompaniýasyndan oba hojalyk tehnikalaryny we enjamlaryny satyn almak we olaryň bahalaryny maliýeleşdirmek boýunça 2020-nji ýylyň 2-nji iýulynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «Deere Credit Inc» kompaniýasy bilen Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň arasynda 42.08 million amerikan dollar möçberde karz ylalaşygy baglaşyldy.        

1-nji Hazar ykdysady forumyň çäklerinde Aziýa ösüş banky bilen 50 million amerikan dollar möçberde Özara Düşünişmek Ähtnamasyna gol çekildi. Bu karz ugur kiçi we orta işewürligi goldamakda we maliýeleşdirmekde ilkinji tapgyr bolar. Aziýa ösüş bankynyň Türkmenistan üçin işewürlik meýilnamasy kiçi we orta telekeçiligi 2019-2021-nji ýyllar aralygynda üç tapgyrda umumy bahasy 150 mln. amerikan dollar möçberde maliýeleşdirmek göz öňünde tutulan.