Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Hasaplaşyk-kassa hyzmatlary

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine toplumlaýyn hasaplaşyk – kassa hyzmatlaryny hödürleýär. Şu aşakdakylar hödürlenýän hyzmatlaryň sanyna girýär:

 • Müşderileriň bank hasaplaryny açmak we hyzmat etmek
 • Müşderileriň tabşyrygy boýunça hasaplaşyklary amala aşyrmak
 • Pul serişdeleriniň hereketi boýunça şahsy taraplara pul serişdelerini tölemek
 • Dowamy...

MILLIKART "Zähmet haky" taslamasy

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky döwürdeş karz edarasy höküminde öz işini öňe gidiş hyzmat formalaryny girizmäge gönükdirýär. Şeýle formalarynyň biri hem Bank kartlaryny ulanylyp geçirilýän işleriniň hyzmat etmegidir.

Türkmenistanyň banklarynyň arasynda birinji bilen Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky MILLIKART kartlarynyň hyzmatyny üpjün edýän öz lokal töleg ulgamyny işläp taýýarlady.

Dowamy...

Karz bermek

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky şu aşakdakylara karz berýär:

Döwlet kärhanalaryna:

 • Dolandyryş serişdeleri doldurmak üçin
 • Senagat maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek
 • Ýokary tehnalogik enjamlary satyn almak
 • Oba-hojalygy ösdürmek we beýleki maksatnamalar üçin

Dowamy...

VISA Business – korporatiw halkara kartlar

Türkmen Döwlet daşary ykdysady iş banky Visa International halkara töleg sistemasynyň agzasy bolup durýar, we hemme VISA kart hyzmatlaryny üpjün edýär, şeýle hem VISA BUSINESS emissiýasyny amala aşyrýar.

VISA BUSINESS karty – bu edara görnüşli taraplar üçin ýönekeý bankomat kartlaryndan seredeniňde gowy. Bu dünýäniň millionlarça söwda kärhana nokatlarynyň çykdaýjylaryny tölemegiň netijeli usuly.

Dowamy...

Faktoring

Dokumentler, karz almak üçin bank edara görnüşli taraplara ygtyýar berýär:

 • Karz zaýawkasy ýa-da arza
 • Telekeçi- meýilnamasy
 • İň soňky hasabat wagtynyň balansy we öňki 3 ýylyň balansy
 • Girdejiniň we ýitginiň hasaby
 • Dowamy...

Depozit we konwersiýa amallary

Türkmenistanyň daşary ykdysady döwlet banky Türkmenistandaky täjirçilik banklaryň arasynda Reuters Dealing-2000 maglumat-söwda ulgamyndan peýdalanýan ýeke-täk bankdyr.

Bu ulgam Türkmenistanyň daşary ykdysady döwlet bankyna depozit we konwersion amallary we daşarky bazarda gymmat bahaly kagyzlar bilen amallary geçirmäge, walyutalaryň, gymmat bahaly metallaryň, çig nebit, pagta we beýleki harytlaryň nyrhlaryna baha kesilişini häzirki döwürde hakyky ýagdaýyny anyklamaga mümkinçilik berýär.

Dowamy...

Dokumentar amallar

Türkmenistanyň daşary ykdysady döwlet banky Türkmenistanyň daşary söwdasyna hyzmat etmekde esasy orunlaryň birini eýeleýär. SWIFT Halkara maliýe telekommimikasiýa bileleşiginde agzalyk, daşary ýurt banklary bilen korrespondent gatnaşyklarynyň giň ulgamynyň bolmagy we bankyň işgärleriniň ýokary hünärliligi daşary söwda dokumentar amallaryny amala aşyrmak babatynda Türkmenistanyň daşary ykdysady döwlet bankyň möhüm artykmaçlygydyr.

Dowamy...

Demir sandyklaryň kärendesi

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky müşderilere gymmat bahaly kagyzlary, gizlin resminamalary, ýuridiki resminamalary, elektron görnüşli maglumatlary, altyn-kümüş şaýlary, gadymy suratlary we beýleki gymmat bahaly zatlary goýmak üçin bank demir sandyklary kärendesine hödürleýär.

Demir sandyklary ýörite saklanýan jaýlarda goragçy enjamlar bilen ýerleşdirilendir.

Dowamy...

Pul geçirmeleri

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine pul geçirmeleriniň şu aşakdaky görnüşlerini hödürleýär:

 • Türkmen manadyndaky pul geçirmeleri
 • Daşary ýurt pulundaky pul geçirmeleri

Siz türkmen manadyndaky pul geçirmeleriňizi hem öz adyňyza, hem üçünji taraplaryň peýdasyna Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň üsti bilen amala aşyryp bilersiňiz.

Dowamy...

Import şertnamalaryň söwda maliýeleşdirilmegi

“Söwda maliýeleşdirilmegi" – hasapaşyklaryň ygtybarlygyny we zerur serişdeleriň el ýeterli bolmagyny üpjün edýän iň amatly guraldyr. Bu önümiň ulanylmagy biziň müşderilerimiziň söwda amallarynyň maliýeleşdirilmegine giň mümkinçilikleri döredýär:

Dowamy...

Banknot amallary

Türkmen Döwlet daşary ykdysady banky Türkmenistanyň kommersiýa banklarynyň arasynda Türkmenistanyň nagt daşary walýutasy bilen işleýän iň uly operatorydyr.

Türkmendaşaryykdysadybanky müşderilerine bank opersiýalaryny geçirmek üçin giň spektr hyzmatlary hödürleýär:

 • Daşary ýurt walýutasyny nagt däl daşary ýurt walýutasyna satyn alyp/satmak
 • Dowamy...

Depozitler

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine daşary ýurt walýutasynda dürli görnüşli depozitleri hödürleýär.

Müşderi bilen dürli möhletli we pully depozit baglaşmak mümkindir. Depozitlar bir aý we ýokary möhlet bilen açylýar. Şertrnama şertlerine laýyklykda üstüne goşulan göterim hasaplaşyk hasaba geçirip bolar, hem-de her aýyň soňunda depozitiň esasy hasaba geçirilip bilner.

Müşderiniň islegine görä gyssagly depozit indiki döwüre uzaldyp, goşmaça pul geçirme bilen üsti doldurylyp, hem-de depozit hasaplaşykdan pul serişdeleriniň bölekleýin gaýtarylşy mümkindir.