Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine daşary ýurt walýutasynda dürli görnüşli depozitleri hödürleýär.

Müşderi bilen dürli möhletli we pully depozit baglaşmak mümkindir. Depozitlar bir aý we ýokary möhlet bilen açylýar. Şertrnama şertlerine laýyklykda üstüne goşulan göterim hasaplaşyk hasaba geçirip bolar, hem-de her aýyň soňunda depozitiň esasy hasaba geçirilip bilner.

Müşderiniň islegine görä gyssagly depozit indiki döwüre uzaldyp, goşmaça pul geçirme bilen üsti doldurylyp, hem-de depozit hasaplaşykdan pul serişdeleriniň bölekleýin gaýtarylşy mümkindir.