Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Dokumentler, karz almak üçin bank edara görnüşli taraplara ygtyýar berýär:

  • Karz zaýawkasy ýa-da arza
  • Telekeçi- meýilnamasy
  • İň soňky hasabat wagtynyň balansy we öňki 3 ýylyň balansy
  • Girdejiniň we ýitginiň hasaby
  • Şertnamaň nusgasy, karz harytlary tassyklamaga hasap- fakturasy, ýerine ýetirýän işiňiz, wezipäňiz
  • Esaslandyryjynyň dokumentleriniň nusgasy, edara görnüşli taraplaryň bellenendiginiň şahadatnamasy, we edaralaryň ýeketäk döwlet sanawyndan göçürme
  • Nusgasy golly, möhurli kartoçkasy, tassyklanan nararius ýa-da ýokarda durujy guramalar

Karz bermegiň jikme-jik şertleri bilen Siz gös-göni bankda tanşyp we Türkmenistanyň daşary ykdysady döwlet bankynyň karz işgärlerinden hünärli maslahat alyp bilersiňiz.

Aragatnaşyk maglumatlar:Bölüm:
Karz bermek müdirligi
Kabinet: :
202, 209
Telefon:
+993(12)40-61-56
+993(12)40-61-55