Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Dokumentler, karz almak üçin bank edara görnüşli taraplara ygtyýar berýär:

  • Karz zaýawkasy ýa-da arza
  • Telekeçi- meýilnamasy
  • İň soňky hasabat wagtynyň balansy we öňki 3 ýylyň balansy
  • Girdejiniň we ýitginiň hasaby
  • Şertnamaň nusgasy, karz harytlary tassyklamaga hasap- fakturasy, ýerine ýetirýän işiňiz, wezipäňiz
  • Esaslandyryjynyň dokumentleriniň nusgasy, edara görnüşli taraplaryň bellenendiginiň şahadatnamasy, we edaralaryň ýeketäk döwlet sanawyndan göçürme
  • Nusgasy golly, möhurli kartoçkasy, tassyklanan nararius ýa-da ýokarda durujy guramalar

Karz bermegiň jikme-jik şertleri bilen Siz gös-göni bankda tanşyp we Türkmenistanyň daşary ykdysady döwlet bankynyň karz işgärlerinden hünärli maslahat alyp bilersiňiz.