Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Türkmen Döwlet daşary ykdysady iş banky Visa International halkara töleg sistemasynyň agzasy bolup durýar, we hemme VISA kart hyzmatlaryny üpjün edýär, şeýle hem VISA BUSINESS emissiýasyny amala aşyrýar.

VISA BUSINESS karty – bu edara görnüşli taraplar üçin ýönekeý bankomat kartlaryndan seredeniňde gowy. Bu dünýäniň millionlarça söwda kärhana nokatlarynyň çykdaýjylaryny tölemegiň netijeli usuly. Şu VISA BUSINESS karty ulanyjy 24 sany millionlarça söwda nokatlarynda ulanup biler, şol sanda 1 million bankomatlar, dünýäniň 170-den gowrak ýurduna barabar.

VISA BUSINESS karty aýry-aýry töleg etmäge niýetlenendir, guramanyň adyndan ýa-da kärhananyň adyndan , iş sapary bilen gidilende, wekilçilik çykdaýjylary hasaplamak üçin olary ulanmak oňaýly.

Siziň kärhanalaryňyz üçin VISA karty ulanyň we olaryň hemme esaslaryndan lezzet alyň:

Pul serişdeleriň howpsyzlygy – Nagt serişdelerden tapawutlylykda ýitirilen ýa-da ogurlanan karty Siz bahym ýatyryp ýa-da çalşyp bilersiňiz.

Siziň kärhanaňyzyň ýeňil hasaba alyş amallar – Kart kärhananyň işgäriniň korporatiw kart hasabyna berkidilýär, her bir kartda şahsy limit dikeltmäge rugsat berilýär. Şeylelikde işgärleriň iş gerekligi sebäpli harçlamalary ýeňillik we raharatlyk bilen gözegçilik edilýär. Şonça sowulan ýagdaýynda işçi işgärleriň gerekli ýeňil we rahat , gözegçilik edilýär, şeýle hem bughalter hasabyny täsirli aňsatlaşdyrýar we bölünip aýyrma serişdelerini aňsatlaşdyrýar. Bank her aý göçürim hasabyň jikme-jik maglumatlary amallara berýär.

Öz kärhanaňyzyň çykdaýjylaryny gözegçilik ediň. Siziň guramaňyzyň işgärleri VISA kart ulanmagy çykdaýjylary etmäge telekeçilige höwes berýän gowy gözegçilik etmäge ýörite serişdeleri ulanmaga we berjaý etmäge düzgün tassyklanan.

Töleg etmäge rahatlyk – elektron tölegi nagt hasaplaşyklar bilen deňeşdirilende , çekler we beýleki köne usul töleglerden netijeli we çalt.

VISA BUSINESS kartyny müşderileriň giň toparynyň şular hem ulanyp biler:

  • Türkmen Döwlet daşary ykdysady iş banky bank kartoçkalary bilen Türkmenistanda we daşary ýurtlarda hem ulanmak rahat
  • Jikme –jik maglumatlar üçin Siz banka ýüz tutup bilersiňiz