Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

«Bagtly maşgala» karzy

Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaş maşgalalaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak syýasatyny durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky "Bagtly maşgala" atly ýeňillikli karzyny berýär.

Mundan beýläk ýaş maşgalalar öz öýlerini bezemek, ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak üçin örän amatly şertlerde Bagtly maşgala karzyny alyp bilerler.

Dowamy...

MasterCard we Visa kartlary – talyplar üçin

Siziň oglyňyz ýa-da gyzyňyz daşary ýurtda okaýarmy?
Siz olar barada binjalyk bolýarsyňyzmy?
Siz olara pul serişdelerini iberýärsiňizmi?
Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynda Siz olar üçin halkara VISA we MasterCard kartlaryny açyň.

Dowamy...

Goýum "Kämillik sowgady"

Indiden beýläk, Türkmenistanda ýaşaýan her bir kämillik ýaşyna ýeten çaga bankda öz şahsy hasabyny sowgat alyp biler. Bu şahsy hasaba gyssagly goýum göterimi ýygnanar, we Goşmaça: sowgat hökmunde Bank tarapyndan Goterim goşular we plastik karty sowgat beriler.

Dowamy...

Kiçi we orta telekeçiligi karzlaşdyrmagy

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky

Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan goldamak, oba hojalygyna innowasiýalary, döwrebap tilsimatlary we öňdebaryjy usullary ornaşdyrmak, ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, oba ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak hem-de täze iş orunlaryny döretmek barada Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 4-nji martyndaky 85 belgili karary esasynda maliýeleşdirmek üçin Size aşakdaky hyzmatlary

  ýeňillikli karz serişdelerini durmuşa geçiriljek Taslamanyň 85% göterim maliýeleşdirmek üçin hödürleýär:

 

Ýyllyk 1% göterim bilen 10 ýyla çenli möhlete

 • oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny we abzallaryny hem-de suwy tygşytlaýjy tehnikalary, enjamlary, suwaryşda ulanylýan geçirijileri satyn almak üçin;

 

Ýyllyk 5 % göterim bilen 10 ýyla çenli möhlete

 • maldarçylygy we guşçulygy ösdürmek, oba hojalyk önümlerini öndürmek, gaýtadan işlemek we hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen bagly maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin;
 • senagat önümleriniň önümçiliginiň giňeldilmegine;
 • hereket edýän önümçiligiň durkyny täzelemäge,  tehniki taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmaga we kuwwatyny ýokarlandyrmaga;
 • halk çeper senetçiliginiň we  amaly-haşam  sungatynyň  önümlerini öndürmeklige.

 

Öz işewürligiňizi Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen hyzmatdaşlykda ösdüriň!

Salgysy: Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly 32,

Теl.: 40 60 50, 40 60 40

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Sarp ediş maksatlary üçin karzlar

Sarp ediş maksatlary üçin karzlaryň berilmeginiň şertleri: 

 • fiziki şahslara – Türkmenistanyň raýatlaryna; 
 • Türkmenistanyň milli pul birliginde (manat); 
 • sarp ediş islegleri üçin;
 • işi bar bolan fiziki şahslara;
 • 2 ýyldan 3 ýyla çenli möhleti bilen;  
 • ýyllyk 15% göterim derejesi bilen. 

Karzyň aňry çäk möçberi şulardan ybarat bolup biler:   

 • karzyň üpjünçiligi hökmünde 2 zamunçynyň zamunlygy berilende 6 000 manada çenli, 2 ýyla çenli möhleti bilen; 
 • girew emlägi bilen üpjün edilmegi ýa-da zamunçy bolup edara kärhananyň çykyş etmegi bilen  15 000 manada çenli, 3 ýyla çenli möhleti bilen (karzy almak isleg bildirýän fiziki şahsyň alýan girdejisiniň we/ýa-da onuň maşgalasynyň girdejisiniň 50% mümkinçilik berýän ýagdaýynda, karzyň möçberi ýokarlandyrylyp biliner. 

Karz alyja karzyň berilmegi Bank tarapyndan bir gezekde ýa-da tapgyrlaýyn bermek, hasaplaşygyň nagt däl görnüşinde onuň tabşyrygynyň esasynda ýa-da plastik karz kartyna geçirmek arkaly amala aşyrylýar.

Demir sandyklaryň kärendesi

Bank demir seýfleri Siziň resminamalaryňyzy we gymmat bahaly zatlaryňyzy saklamak üçin.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysa iş banky müşderilere kärendä şahsy demir seýflerini hödürleýär.

Siz bärde goýup bilersiňiz:

Dowamy...