Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

«Bagtly maşgala» karzy

Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaş maşgalalaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak syýasatyny durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky "Bagtly maşgala" atly ýeňillikli karzyny berýär.

Mundan beýläk ýaş maşgalalar öz öýlerini bezemek, ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak üçin örän amatly şertlerde Bagtly maşgala karzyny alyp bilerler.

Dowamy...

MasterCard we Visa kartlary – talyplar üçin

Siziň oglyňyz ýa-da gyzyňyz daşary ýurtda okaýarmy?
Siz olar barada binjalyk bolýarsyňyzmy?
Siz olara pul serişdelerini iberýärsiňizmi?
Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynda Siz olar üçin halkara VISA we MasterCard kartlaryny açyň.

Dowamy...

Goýum "Kämillik sowgady"

Indiden beýläk, Türkmenistanda ýaşaýan her bir kämillik ýaşyna ýeten çaga bankda öz şahsy hasabyny sowgat alyp biler. Bu şahsy hasaba gyssagly goýum göterimi ýygnanar, we Goşmaça: sowgat hökmunde Bank tarapyndan Goterim goşular we plastik karty sowgat beriler.

Dowamy...

Kiçi we orta telekeçiligi karzlaşdyrmagy

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky

“Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan goldamak hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda çykaran 942 belgili karary esasynda  

Dowamy...

Sarp ediş maksatlary üçin karzlar

Sarp ediş maksatlary üçin karzlaryň berilmeginiň şertleri: 

  • fiziki şahslara – Türkmenistanyň raýatlaryna; 
  • Türkmenistanyň milli pul birliginde (manat); 
  • sarp ediş islegleri üçin;
  • işi bar bolan fiziki şahslara;
  • 2 ýyldan 3 ýyla çenli möhleti bilen;  
  • ýyllyk 15% göterim derejesi bilen. 

Karzyň aňry çäk möçberi şulardan ybarat bolup biler:   

  • karzyň üpjünçiligi hökmünde 2 zamunçynyň zamunlygy berilende 6 000 manada çenli, 2 ýyla çenli möhleti bilen; 
  • girew emlägi bilen üpjün edilmegi ýa-da zamunçy bolup edara kärhananyň çykyş etmegi bilen  15 000 manada çenli, 3 ýyla çenli möhleti bilen (karzy almak isleg bildirýän fiziki şahsyň alýan girdejisiniň we/ýa-da onuň maşgalasynyň girdejisiniň 50% mümkinçilik berýän ýagdaýynda, karzyň möçberi ýokarlandyrylyp biliner. 

Karz alyja karzyň berilmegi Bank tarapyndan bir gezekde ýa-da tapgyrlaýyn bermek, hasaplaşygyň nagt däl görnüşinde onuň tabşyrygynyň esasynda ýa-da plastik karz kartyna geçirmek arkaly amala aşyrylýar.

Demir sandyklaryň kärendesi

Bank demir seýfleri Siziň resminamalaryňyzy we gymmat bahaly zatlaryňyzy saklamak üçin.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysa iş banky müşderilere kärendä şahsy demir seýflerini hödürleýär.

Siz bärde goýup bilersiňiz:

Dowamy...