Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

«Bagtly maşgala» karzy

Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaş maşgalalaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak syýasatyny durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky "Bagtly maşgala" atly ýeňillikli karzyny berýär.

Mundan beýläk ýaş çatynjalar öz öýlerini bezemek, ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak üçin örän amatly şertlerde "Bagtly maşgala" karzyny alyp bilerler.

Dowamy...

MasterCard we Visa kartlary – talyplar üçin

Siziň oglyňyz ýa-da gyzyňyz daşary ýurtda okaýarmy?
Siz olar barada binjalyk bolýarsyňyzmy?
Siz olara pul serişdelerini iberýärsiňizmi?
Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynda Siz olar üçin halkara VISA we MasterCard kartlaryny açyň.

Dowamy...

Goýum "Kämillik sowgady"

Indiden beýläk, Türkmenistanda ýaşaýan her bir kämillik ýaşyna ýeten çaga bankda öz şahsy hasabyny sowgat alyp biler. Bu şahsy hasaba gyssagly goýum göterimi ýygnanar, we Goşmaça: sowgat hökmunde Bank tarapyndan Goterim goşular we plastik karty sowgat beriler.

Dowamy...

Kiçi we orta telekeçiligi karzlaşdyrmagy

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky

“Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan goldamak hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda çykaran 942 belgili karary esasynda  

Dowamy...

Sarp ediş maksatlary üçin karzlar

“Sarp ediş maksatlary üçin” karzlar:

Sarp ediş maksatlary üçin karzlaryň berilmeginiň şertleri: 

  • Fiziki şahslara – işi bar bolan Türkmenistanyň raýatlaryna;
  • Türkmenistanyň milli pul birliginde (manat); 
  • 2 ýyldan 3 ýyla çenli möhleti bilen;  
  • Ýyllyk 10% göterim bilen. 

Karzyň möçberi şulardan ybarat bolup biler:   

  • 1 raýatyň zamun durmagynda – 10 000 manada çenli möçberde 2 ýyla çenli;
  • 2 raýatyň zamun durmagynda – 10 001 manatdan 30 000 manada çenli möçberde 3 ýyla çenli;
  • Girew ýa-da edara-kärhananyň zamuçylygy  – 30 001 manatdan 60 000 manada çenli möçberde 3 ýyla çenli;

Karzyň berilmegi nagt däl görnüşinde bank karz karta geçirmek ýa-da satyjynyň hasap-fakturasy esasynda hasaplaşyk hasabyna geçirmek arkaly amala aşyrylýar.

Bank ulgamyna sanly tehnalogiýalaryny giňden ornaşdyrmak, bank hyzmatlarynyň hilini  ýokarlandyrmak, hyzmatynyň täze, döwrebap görnüşlerini döretmek, harajatlaryň we sarp edilýän gymmatly wagty tygşytlamak maksady bilen, bank tarapyndan müşderileriň karz almallary üçin ýüztutmalaryny hem-de resminamalaryny “Online” tertipde www.tfeb.gov.tm bankyň resmi web sahypasyna ýüklemek bilen bankyň karz bermek bölüminiň Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. elektron poçtalarynyň üsti bilen amala aşyrylýar.

Demir sandyklaryň kärendesi

Bank demir seýfleri Siziň resminamalaryňyzy we gymmat bahaly zatlaryňyzy saklamak üçin.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysa iş banky müşderilere kärendä şahsy demir seýflerini hödürleýär.

Siz bärde goýup bilersiňiz:

Dowamy...