Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky

Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan goldamak, oba hojalygyna innowasiýalary, döwrebap tilsimatlary we öňdebaryjy usullary ornaşdyrmak, ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, oba ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak hem-de täze iş orunlaryny döretmek barada Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 4-nji martyndaky 85 belgili karary esasynda maliýeleşdirmek üçin Size aşakdaky hyzmatlary

  ýeňillikli karz serişdelerini durmuşa geçiriljek Taslamanyň 85% göterim maliýeleşdirmek üçin hödürleýär:

 

Ýyllyk 1% göterim bilen 10 ýyla çenli möhlete

  • oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny we abzallaryny hem-de suwy tygşytlaýjy tehnikalary, enjamlary, suwaryşda ulanylýan geçirijileri satyn almak üçin;

 

Ýyllyk 5 % göterim bilen 10 ýyla çenli möhlete

  • maldarçylygy we guşçulygy ösdürmek, oba hojalyk önümlerini öndürmek, gaýtadan işlemek we hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen bagly maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin;
  • senagat önümleriniň önümçiliginiň giňeldilmegine;
  • hereket edýän önümçiligiň durkyny täzelemäge,  tehniki taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmaga we kuwwatyny ýokarlandyrmaga;
  • halk çeper senetçiliginiň we  amaly-haşam  sungatynyň  önümlerini öndürmeklige.

 

Öz işewürligiňizi Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen hyzmatdaşlykda ösdüriň!

Salgysy: Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly 32,

Теl.: 40 60 50, 40 60 40

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.