Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Indiden beýläk, Türkmenistanda ýaşaýan her bir kämillik ýaşyna ýeten çaga bankda öz şahsy hasabyny sowgat alyp biler. Bu şahsy hasaba gyssagly goýum göterimi ýygnanar, we Goşmaça: sowgat hökmunde Bank tarapyndan Goterim goşular we plastik karty sowgat beriler.

Goýumyň şertleri:

Möhleti 18 ýaşa ýetilýänçä
Göterim möçberi 8% ýylyň dowamynda
Goýumyň iň az möçberi 100 manat

Şeýle sowgat alan çaga öz gelejegine ynamlylyk bilen sereder!