Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Hasaplaşyk-kassa hyzmatlary

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine toplumlaýyn hasaplaşyk-kassa hyzmatyny hödürleýär. Şu aşakdakylar hödürlenilýän hyzmatlaryň sanyna girýär:

 • Müşderileriň bank hasaplaryny açmak we hyzmat etmek
 • Müşderileriň tabşyrygy boýunça hasaplaşyklary amala aşyrmak
 • Pul serişdeleriniň hereketi hakynda derhal maglumat bermek

Dowamy...

VISA- halkara bank kartlary

Ösüş ýerinde duranok we biziň durmuşumyza hemme täze tehnalogiýalar işjeň girişdi.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky, häzirki zaman karz döretmegi, öňdebaryjy form hyzmatlaryny girizmekde öz işini ugrukdyrdy.

Şeýle forumlaryň biri hyzmat işlerini halkara bank Visa kartyny ulanmakda görkezýär, Bankyň çykarany ýaly, şeýle hem başga daşary ýurt banklar.

Dowamy...

Jemagat tölegler

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine töleg goýumdan serişdeleri aýyrma ýaly hyzmatlary hödürleýär.

Hasapdan aýyrma serişdeler tölegi amala aşyrýarlar:

 • Kwartiralar
 • Aragatnaşyk tölegler
 • Kommunal we başga hyzmatlar
 • Esasy karzyň bölegini we sarp ediji karzyň hasaplanan göterimini tölemek

Dowamy...

Walýuta alyş-çalyş

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine daşary ýurt puly we ýol çekleri (pullaryň esasy görnüşleri boýunça) bilen pul çalşyş amallarynyň giň sanawyny hödürleýär.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň hyzmatlary şu aşakdakylary öz içine alýar:

 • Bank tarapyndan daşary ýurt puluny täjirçilik hökümetinden satyn almak we satmak amallary
 • Dowamy...

Seýf öýjükleri kärendesine bermek

Bank demir seýfleri Siziň resminamalaryňyzy we gymmat bahaly zatlaryňyzy saklamak üçin.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky müşderilere kärendä şahsy demir seýflerini hödürleýär.

Siz bärde goýup bilersiňiz:

Dowamy...

Pul geçirimleri

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine pul geçirmeleriniň şu aşakdaky görnüşlerini hödürleýär:

 • Türkmen manadynda pul geçirimleri
 • Daşary ýurt walýutasynda pul geçirimleri

Dowamy...

Goýumlar

TDYB-y öz müşderilerine dürli goýum görnüşlerini hödürleýär, hem milli hem de daşary yurt walýutasynda.

Berilmegini talap edilýänça goýumlar möhlet bilen çäklendirilmeýär, goýum üçin pul serişdeleri hem nagt pulda hem de nagt pul berilmezden çäksiz kabul edilýär. Goýumçylarda goşmaça gatanç geçirmek ýa-da nagt pul serişdeleriń goýum hasabyndan almak mümkünçiligi. Berilmegini talap edilýänça goýumlar boýunça üçünji tarapa geçirim edip, hem de hasapdaky serişdeler bilen dolandyrmaga ynanç hatyny resmileşdirip bolýar.

Dowamy...

Sarp ediş maksatlary üçin karzlar

Sarp ediş maksatlary üçin karzlaryň berilmeginiň şertleri: 

 • fiziki şahslara – Türkmenistanyň raýatlaryna; 
 • Türkmenistanyň milli pul birliginde (manat); 
 • sarp ediş islegleri üçin;
 • işi bar bolan fiziki şahslara;
 • 2 ýyldan 3 ýyla çenli möhleti bilen;  
 • ýyllyk 15% göterim derejesi bilen. 

Karzyň aňry çäk möçberi şulardan ybarat bolup biler:   

 • karzyň üpjünçiligi hökmünde 2 zamunçynyň zamunlygy berilende 6 000 manada çenli, 2 ýyla çenli möhleti bilen; 
 • girew emlägi bilen üpjün edilmegi ýa-da zamunçy bolup edara kärhananyň çykyş etmegi bilen  15 000 manada çenli, 3 ýyla çenli möhleti bilen (karzy almak isleg bildirýän fiziki şahsyň alýan girdejisiniň we/ýa-da onuň maşgalasynyň girdejisiniň 50% mümkinçilik berýän ýagdaýynda, karzyň möçberi ýokarlandyrylyp biliner. 

Karz alyja karzyň berilmegi Bank tarapyndan bir gezekde ýa-da tapgyrlaýyn bermek, hasaplaşygyň nagt däl görnüşinde onuň tabşyrygynyň esasynda ýa-da plastik karz kartyna geçirmek arkaly amala aşyrylýar.

 

Sarp ediş maksatlary üçin karza ýüz tutmak üçin zerur resminamalar

Karz alyjy üçin:

 • Karzy almak üçin arza (görnüşini ýüklemek)
 • Pasportyň nusgasy (karz resmileşdirilende asyl nusgasy görkezilýär)
 • Girdeji barada güwänama (ähli tutumlar aýrylyp görkezilen arassa girdeji) (görnüşini ýüklemek). Telekeçilik işini alyp barýan raýatlar bolsa girdejileri barada salgyt deklarasiýasyny getirmelidirler
 • Maşgala düzümi we ýaşaýan ýeriniň ýazgysyny kesgitlemek üçin kepilnama
 • Zähmet depderçesiniň nusgasy (möhür bilen tassyklanan bolmaly)

  Dowamy...

MILLIKART – Bank kartlary

Ösüş ýerinde durmaýar, we biziň durmuşumyza hemme täze tehnalogiýalar işjeň girýär.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky döwürdeş karz edarasy höküminde öz işini öňe gidiş hyzmat formalaryny girizmäge gönükdirýär. Şeýle formalarynyň biri hem Bank kartlaryny ulanylyp geçirilýän işleriniň hyzmat etmegidir.

Dowamy...

Täze “Milli VISA” “VISA“ halkara töleg ulgamy bilen utgaşdyrylan bank karty.

Täze “Milli VISA

“VISA“ halkara töleg ulgamy bilen utgaşdyrylan bank karty.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky

Size täze “Milli VISA karty” atly bank kartyny hödürleýär!

 

Bank nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek maksady bilen “Milli VISA karty” atly täze bank kartyny ulanyşa girizildi.

Bu bank önüminiň ulanyşa girizilmegi bankyň milli töleg ulgamyny döwrebap halkara ulgama birikdirmekde giň ýol açjak  mümkinçilikleriň biri bolar. Şeýle hem, milli töleg ulgamynyň dünýä belli ygtybarly ulgam bilen birikdirilmegine hem-de howpsuz we döwrebap töleg amallaryny halkara ülňülerine laýyklykda geçirmäge mümkinçilik berer. Bu täze bank kartyna ornaşdyrylan halkara çipi arkaly amallaryň has-da ygtybarlygyny gazanmak, tölegleriň çalt geçýän galtaşyksyz tölegleri amala aşyrmak hem-de elektron söwda modulynyň üsti bilen internet arkaly söwda etmek mümkinçiliklerini berýär.

 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky

Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly 32,

Tel.: 40-64-27 / 40-64-28 / 40-64-29 / 40-64-30 / 40-64-31 

(09:00-18-00)

40-60-08 (gije-gündiz)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.tfeb.gov.tm