Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Hasaplaşyk-kassa hyzmatlary

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine toplumlaýyn hasaplaşyk-kassa hyzmatyny hödürleýär. Şu aşakdakylar hödürlenilýän hyzmatlaryň sanyna girýär:

 • Müşderileriň bank hasaplaryny açmak we hyzmat etmek
 • Müşderileriň tabşyrygy boýunça hasaplaşyklary amala aşyrmak
 • Pul serişdeleriniň hereketi hakynda derhal maglumat bermek

Dowamy...

MILLIKART – Bank kartlary

Ösüş ýerinde durmaýar, we biziň durmuşumyza hemme täze tehnalogiýalar işjeň girýär.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky döwürdeş karz edarasy höküminde öz işini öňe gidiş hyzmat formalaryny girizmäge gönükdirýär. Şeýle formalarynyň biri hem Bank kartlaryny ulanylyp geçirilýän işleriniň hyzmat etmegidir.

Dowamy...

VISA- halkara bank kartlary

Ösüş ýerinde duranok we biziň durmuşumyza hemme täze tehnalogiýalar işjeň girişdi.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky, häzirki zaman karz döretmegi, öňdebaryjy form hyzmatlaryny girizmekde öz işini ugrukdyrdy.

Şeýle forumlaryň biri hyzmat işlerini halkara bank Visa kartyny ulanmakda görkezýär, Bankyň çykarany ýaly, şeýle hem başga daşary ýurt banklar.

Dowamy...

Walýuta alyş-çalyş

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine daşary ýurt puly we ýol çekleri (pullaryň esasy görnüşleri boýunça) bilen pul çalşyş amallarynyň giň sanawyny hödürleýär.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň hyzmatlary şu aşakdakylary öz içine alýar:

 • Bank tarapyndan daşary ýurt puluny täjirçilik hökümetinden satyn almak we satmak amallary
 • Dowamy...

Jemagat tölegler

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine töleg goýumdan serişdeleri aýyrma ýaly hyzmatlary hödürleýär.

Hasapdan aýyrma serişdeler tölegi amala aşyrýarlar:

 • Kwartiralar
 • Aragatnaşyk tölegler
 • Kommunal we başga hyzmatlar
 • Esasy karzyň bölegini we sarp ediji karzyň hasaplanan göterimini tölemek

Dowamy...

Pul geçirimleri

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine pul geçirmeleriniň şu aşakdaky görnüşlerini hödürleýär:

 • Türkmen manadynda pul geçirimleri
 • Daşary ýurt walýutasynda pul geçirimleri

Dowamy...

Seýf öýjükleri kärendesine bermek

Bank demir seýfleri Siziň resminamalaryňyzy we gymmat bahaly zatlaryňyzy saklamak üçin.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky müşderilere kärendä şahsy demir seýflerini hödürleýär.

Siz bärde goýup bilersiňiz:

Dowamy...

Goýumlar

TDYB-y öz müşderilerine dürli goýum görnüşlerini hödürleýär, hem milli hem de daşary yurt walýutasynda.

Berilmegini talap edilýänça goýumlar möhlet bilen çäklendirilmeýär, goýum üçin pul serişdeleri hem nagt pulda hem de nagt pul berilmezden çäksiz kabul edilýär. Goýumçylarda goşmaça gatanç geçirmek ýa-da nagt pul serişdeleriń goýum hasabyndan almak mümkünçiligi. Berilmegini talap edilýänça goýumlar boýunça üçünji tarapa geçirim edip, hem de hasapdaky serişdeler bilen dolandyrmaga ynanç hatyny resmileşdirip bolýar.

Dowamy...