Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Bank demir seýfleri Siziň resminamalaryňyzy we gymmat bahaly zatlaryňyzy saklamak üçin.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky müşderilere kärendä şahsy demir seýflerini hödürleýär.

Siz bärde goýup bilersiňiz:

 • Nagt pullaryňyzy
 • Gymmat kagyzlaryňyzy
 • Şahsy resminamalaryňyzy (eýeçilikdäki, bilimiň, edara kagyzlary we b.ý)
 • Elektron göteriji maglumatlar
 • Zergär önümleri
 • Gymmat bahaly gadymy zatlar
 • Maşgala gymmatlyklary, hökümet sylagy
 • Suratlar we b.ý gymmat bahaly zatlar

Demir sandyklary ýörite saklanýan jaýlarda goragçy enjamlar bilen ýerleşdirilendir. Demir sandyklary saklanýan ýörite jaýyň geriminiň daş-töweregi berk üpjün edilen Bankyň işgärlerine we demir sandygyny kärendesine alan müşderilere rugsat ygtyýarlanandyr. Kärende baradaky şertnama baglaşylandan soňra, gizlin ylalaşyk boýunça, diňe müşderä demir sandyklar ygtyýar berilýär.

Türkmenistanyň daşaryykdysadybankynyň demir seýfleriniň üstünlikleri:

 • Howpsyz
 • Ynamly
 • Gizlin
 • Rahat

Siz şahsy kärende Bank demir seýfini alyp bilersiňiz islendik möhletde kärende şertnamasyny uzaltmak mümkünçiligi, şeýle hem kärende seýfleri ulanmaga Siziň ynanjyňyzy ygtyýar berer.

Bank öz müşderilerlerine şahsy demir seýfleri 4 görnüşini indiki şertlerde hödürleýär:

 • Bir gezekli töleg öýjügi taýýarlama – 50 TMT

Öýjük üçin aýlyk kärende tölegi:

Mini 20 TMT
Medium 30 TMT
Medium-extra 40 TMT
Max 50 TMT

Bank demir seýfiniň kärende şertnamasyny resmileşdirmek üçin Size Bankyň Hasaplaşyk amallary müdürliginiň edara görnüşli taraplaryna ýüz tutup bilersiňiz we paspordyňyz, pasport kopiýaňyzy getirmeli.