Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine töleg goýumdan serişdeleri aýyrma ýaly hyzmatlary hödürleýär.

Hasapdan aýyrma serişdeler tölegi amala aşyrýarlar:

  • Kwartiralar
  • Aragatnaşyk tölegler
  • Kommunal we başga hyzmatlar
  • Esasy karzyň bölegini we sarp ediji karzyň hasaplanan göterimini tölemek

Tölegi tabşyrmak serişdeleri goýumyň hasabyndan bir gezekli, şeýle hem uzak möhletli bolup biler.

Töleg serişdeleri goýumdan aýyrma ýoly hyzmaty esasy möhletli tölegler Size indikide üstünlikler getirer:

  • Siz banka gelmäge we töleg resminamalary resmileşdirmäge öz wagtyňyzy ýitirmersiňiz
  • Siziň tölegiňiz Sizden aýdyň görkezilen möhletde iberilýär
  • Siz hemişe Banka gelip hasaplaşyk pul geçirme maglumatlaryny alyp bilersiňiz