Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

TDYB-y öz müşderilerine dürli goýum görnüşlerini hödürleýär, hem milli hem de daşary yurt walýutasynda.

Berilmegini talap edilýänça goýumlar möhlet bilen çäklendirilmeýär, goýum üçin pul serişdeleri hem nagt pulda hem de nagt pul berilmezden çäksiz kabul edilýär. Goýumçylarda goşmaça gatanç geçirmek ýa-da nagt pul serişdeleriń goýum hasabyndan almak mümkünçiligi. Berilmegini talap edilýänça goýumlar boýunça üçünji tarapa geçirim edip, hem de hasapdaky serişdeler bilen dolandyrmaga ynanç hatyny resmileşdirip bolýar.

Goýumçynyń islegine görä zähmet haky we beýleki girdejiler hasaba geçirip bolar. Türkmen döwlet daşary ykdysady iş banky arkaly zähmet hakyny we beýleki girdejileri alyp bilmek üçin berilmegini talap edilýänça goýum açmak we onuń rekwezitlaryny öz edarasynyń buhgalteriýasyna habar etmek ýeterlidir.

Goýum hasabynyń açylan wagtynda müşderiler bank hünärmenleri tarapyndan jikme-jik maslahat alarlar.