Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Ösüş ýerinde durmaýar, we biziň durmuşumyza hemme täze tehnalogiýalar işjeň girýär.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky döwürdeş karz edarasy höküminde öz işini öňe gidiş hyzmat formalaryny girizmäge gönükdirýär. Şeýle formalarynyň biri hem Bank kartlaryny ulanylyp geçirilýän işleriniň hyzmat etmegidir.

Türkmenistanyň banklarynyň arasynda birinji bilen Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky MILLIKART kartlarynyň hyzmatyny üpjün edýän we öz lokal töleg ulgamyny işläp taýýarlady.

Bankyň müşderileri MILLIKART peýdalansalar rahatlygyny we ynamdarlygyny gowulykda bahalandyryp bilerler:

  • Pul serişdeleriniň howpsuzlygy (ýitirilen ýagdaýynda ýeňil dikeldip bolar)
  • "Bank 24" bankomatyň gije-gündiz islendik wagty el ýeterligi
  • Islendik nokatda nagt puly almaga mümkinçilik (Bankomat salgylarynda)
  • Hasabyňdaky galyndylara göterim goşulmagy

Kartoçkany resmileşdirmek üçin Size bank kartoçkalary bilen işleýän bölüme barmak gerek (29-30-njy äpişge), Bankyň hasaplaşyk amallar müdürligi, pasport, kopiýasyny getirmeli we kartoçkany açyandygyňyz üçin arzany doldurmaly.