Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine pul geçirmeleriniň şu aşakdaky görnüşlerini hödürleýär:

  • Türkmen manadynda pul geçirimleri
  • Daşary ýurt walýutasynda pul geçirimleri

Siz Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankyň üsti bilen pul geçirmeleriňizi türkmen manadynda hem öz bahbidiňize amala aşyryp bilersiňiz. Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky pul geçirimleri Bankyň içindäki ýaly, başga-da Türkmenistanyň çäginde karz guramalary ýerleşdirmegi üpjün edýär.

Siz Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bank tarapyndan pul geçirimleriňizi daşary ýurt pulunda hem öz adyňyza ýaly üçünji görnüşli tarapyň hem bähbidi üpjün edip bilersiňiz. Daşary ýurt pulunda pul geçirimler Daşaryykdysadybankda amala aşyrmak mümkin:

  • Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankyň çäginde
  • Türkmenistanyň çäginde ýerleşen başga karz guramalar
  • Türkmenistanyň çäginde
  • Türkmenistanyň çäginden daşary

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň SWIFT Halkara maliýe telekommunikasion bileleşigindäki agzalygy iň uly daşary ýurt bank-korrespondent torunyň bolmaklygy iň gysga möhletde dünýäniň islendik nokadynda daşary ýurt walýutasynda pul geçiriminiň amala aşyrylmagyna ygtyýar berýär, geçirimiň doly jeminde we amatly komission mukdarynda.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky daşary ýurt walýutada daşary ýurtdan geçirilen pul serişdeleriniň berilmegini ýerine ýetirýär:

  • Berilmegi talap edilmegi üçin hasaba kabul edilmegi
  • Hasap açman nagt pul bilen

Türmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň hemme pul geçirim operasiýalary Türkmenistanda hereket edýän kanunlaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär.