Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş Banky boýunça

amala aşyrýan hyzmatlaryna alynýan ýygymlarynyň adaty

NYRHLARY

Hyzmatlaryň sanawy

Nyrhlar

 

Blankalaryň hemme görnüşleri

Mugt

 

Maslahat bermek we sorag – jogap maglumatlar

Mugt

 

Hasaby açmak ( hasaplaşyk we gündelik we Türkmenistanyň rezidenti bolmak edara görnüşdäki taraplaryň TDÇMB-daky şertnamalary boýunça depozit hasaplary)

 

 

 

Edara görnüşli taraplara we edara görnüşdäki taraplary döretmeýän telekeçilere:

 

 

 

Milli pulundaky

28 manat (290USD1)

 

 

Daşary ýurt pulundaky

30 USD (290USD1)

 

 

Şahsy taraplara:

 

 

 

Milli pulunda

20 manat

 

 

Daşary ýurt pulunda

7 USD

 

Hasaby ýöretmek

 

 

 

Edara görnüşdäki taraplara we edara görnüşdäki taraplarary döretmeýän telekeçilre

 

 

 

Milli pulunda (gündelik hasaplaşyk hasaplary boýunça aýlanşyk bolan ýagdaýynda aýda)

30 manat

 

 

Daşary ýurt pulunda (çärýek hasap boýunça)

25 USD

 

 

Şahsy taraplara

 

 

 

Milli pulundaky

Mugt

 

 

Daşary ýurt pulundaky

Mugt

 

Hasaby ýapmak (şol sanda bankyň islegi boýunça)

Mugt

 

 

 

 

Tölegler

 

 

Bankyň içinde (“Loro” bank – rezidentleriň (respondentleriň) hasabyna geçirýänlerden başga)

Mugt

 

Bankyň içindäki ” Loro “ bank-rezidentleriň (respondentleriň) hasabyna geçirilýän töleg.

 

 

50 USD çenli

5,75 USD

 

51 USD- dan  500 USD çenli

11,5 USD

 

501 USD - dan 1000 USD çenli

17,5 USD

 

1 000 USD –dan ýokary

0,17%, min 23 USD, max 460 USD

 

Başga banklara (Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda salgytlardan we salgytlar bilen deňleşdirilen hökmany tölenilmäge degişli edilen töleglerden başgalary)

 

 

Milli pulundaky:

 

 

 

200 manada çenli

2,30 manat

 

 

201 manatdan 20 000 manada çenli

0,12%, min 4 manat

 

 

20 001 mantdan 100 000 manada çenli  

0,06%, min 20 manat

 

 

100 001 manatdan 200 000 manada çenli

0,05%, min 50 manat

 

 

200 000 manatdan ýokarary

0,035%, min 80 manat,

max 345 manat

 

 

23901.105 - 23904.105 belgili hasapdan geçirilýän tölegler

0,06%

 

Daşary ýurt pulundaky:

 

 

 

Türkmenistanyň çäginde geçirilýän tölegler üçin:

 

 

 

50 USD çenli

7 USD

 

 

51 USD- dan 500 USD çenli

14 USD

 

 

501 USD - dan 1000 USD çenli

23 USD

 

 

1 000 USD – dan ýokary

0,23%, min 35 USD, max 575 USD

 

 

Edara görnüşli taraplaryň we edara görnüşindäki taraplary döretmeýän telekeçileriň Türkmenistanyň çäginden daşynda geçirilýän tölegler üçin

OUR

 (ugradyjynyň hasabyna)

BEN

(alyjynyň hasabyna)

SHA

(alyjynyň hasabyna bölekleýin bankyň komissiýasy)

 

 

500 USD çenli

35 USD

25 USD

28 USD

 

 

501 USD-dan 1000 USD çenli

65 USD

40 USD

52 USD

 

 

1001 USD-dan 5000 USD çenli

80 USD

66 USD

75 USD

 

 

5001 USD-dan 25 000 USD çenli

90 USD

69 USD

85 USD

 

 

25 001 USD-dan 50 000 USD çenli

115 USD

92 USD

100 USD

 

 

 50 000 USD-dan ýokary

0,20%,

min 150 USD

max 600 USD

0,20%,

min 120 USD max 400 USD

0,20%,

min 130 USD max 500 USD

 

 

Şahsy taraplaryň Türkmenistanyň çäginden daşary geçirilýän tölegler üçin:

OUR

(ugradyjynyň hasabyna) 

BEN

(alyjynyň hasabyna)

SHA

(alyjynyň hasabyna bölekleýin bankyň komissiýasy)

 

 

500 USD çenli

30 USD

18 USD

25 USD

 

 

501 USD-dan 1000 USD çenli

45 USD

23 USD

35 USD

 

 

1001 USD-dan 5000 USD çenli

60 USD

35 USD

46 USD

 

 

5001 USD-dan 15 000 USD çenli

70 USD

50 USD

60 USD

 

 

15 000 USD-dan ýokary

0,25%,

min 100 USD

0,25%,

 min 70 USD

0,25%,

 min 80 USD

 

 

 

 

 

Daşary ýurt walýutasynyň bir görnüşini başga  görnüşe çalyşmak

1%, max 20 000 USD

 

Tölegler boýunça sargytlar we düzetmeler:

 

 

 

Gidýän tölegler boýunça:

 

 

 

tölegler boýunça sargyt etmek

40 USD

 

 

tölegiň şertlerini üýtgetmek ýa-da ýatyrmak

40 USD

 

 

Gelýän halkara tölegler boýunça:

 

 

 

tölegler boýunça sargyt etmek

23 USD

 

 

köneligi 6 aý bolan tölegler boýunça sargyt etmek

80 USD

 

 

tölegiň walyutirlemek senesini bir güne üytgetmek

110 USD

 

Türkmenistanyň Bankara Walýuta Biržasynda amallary geçirmek:

 

 

 

daşary ýurt puluny satyn almak

0,3%

 

 

daşary ýurt puluny satmak

0,25%, max 10 000 USD

 

 

 

 

Nagt pullar we çekler bilen bagly bolan amalar:

 

 

 

milli pulyň nagt görnüşinde berilişi:

 

 

 

çek kitapçalar boýunça nagt pullaryň berilişi:

 

 

 

Edara görnüşli taraplara

1,15%

 

 

edara görnüşdäki taraplary döretmeýän telekeçilere

1,725 %

 

 

talap edilýänçä goýumlar üçin nagt puluň berilişi

1,15%

 

 

I-II topar maýyplary üçin (tassyklaýjy resminama bar bolan ýagdaýynda) hasabyna zähmet haky geçirilýän şerti bilen

Mugt

 

 

Daşary ýurt pulunyň nagt görnüşinde berilişi:

 

 

 

Daşary ýurt pulunyň nagt görnüşinde berilişi

2 %

 

 

Milli puluň nagt görnüşinde kabul edilşi:

 

 

 

Bankyň müşderisi bolan edara-kärhanalarynyň hasaplaryna olaryň tabşyrygy boýunça hyzmat edilýän raýatlardan we edara-kärhanalaryndan milli manatdaky nagt serişdeleriniň kabul edilşi

10 manat (her amaldan)

 

 

Daşary ýurt puluň nagt görnüşinde kabul edilşi:

 

 

 

Bankyň müşderisi bolan edara-kärhanalarynyň hasaplaryna olaryň tabşyrygy boýunça hyzmat edilýän raýatlardan we edara-kärhanalaryndan daşary ýurt walýutasyndaky nagt serişdeleriniň kabul edilişi  (Türkmenistanyň raýatlary üçin TMB-y tarapyndan amalyň geçirilýän gününde bellenen ABŞ dollaryň hümmetiniň esasynda manada deň bolan möçberi)

5 USD (her amaldan)

 

 

Dolanşyga ýaramsyz könelen pullary çalyşmak:

 

 

 

Milli pulundaky

Mugt

 

 

Daşary ýurt pulundaky

10%

 

 

Pullary owratmak (ireltmek)

 

 

 

Milli pulunda  

Mugt

 

 

Daşary ýurt pulunda

1,5%

 

 

 

 

 

 

Puluň hakykatlygyny barlamak

0,15%, min 1 USD

 

 

 

 

Inkasso

 

 

 

İnkassо (resminamalary tabşyrmak ýa-da ibermek)

0,20%, min 66 USD

 

 

Tölenilmedik resminamalary gaýtarmak

135 USD

 

 

İnkassanyň şertlerini üýtgetmek, şol sanda olary ýatyrmak

135 USD

 

 

 

 

Resmileşdirilen akkreditiwler2

 

 

 • İmport akkreditiwleri

 

 

 

Akkreditiwleriň açylyşy

Her aý üçin 0,12%, min 115 USD, max 3500 USD

 

 

Akkreditiwi öňünden bildiriş etmek

115 USD

 

 

Resminamalary tölemek, barlamak we kabul etmek

Resminamalaryň bukjasynyň möçberinden 0,17%

 min 115 USD, max 3500 USD

 

 

Tapawutlyklar bilen resminamalary tabşyrmak

115 USD

 

 

Akkreditiwiň şertlerini üytgetmek

85 USD

 

 

Akkreditiwiň jemini köpeltmek

Akkreditiw açylyşyna serediň

 

 

Müşderiniň haýyşy boýunça akkreditiwi ýatyrmak

115 USD

 

 

Akkreditiwiň ulanylmadyk ýagdaýynda möhletiniň geçmegi

85 USD

 

 

Tölegiň möhletini süýşirmek ýa-da aksept

Tölegiň möçberinden her aý üçin 0,06%

min 115 USD

 

 • Eksport akkreditiwleri

 

 

 

akkkreditiwi öňünden bildiriş etmek

60 USD

 

 

akkreditiwi bildiriş etmek

0,17%, min 115 USD, max 600 USD

 

 

akkreditiwi tassyklamak

Akkreditiwiň möçberi her aý üçin 0,23%

 min 230 USD, max 3500 USD

 

 

Resminamalary tölemek, barlamak, kabul etmek

Resminamalaryň bukjasynyň möçberinden 0,17% min 115 USD

 

 

tapawutlyklar bilen resminamalary tabşyrmak

115 USD

 

 

akkreditiwiň şertlerini üýtgetmek

115 USD

 

 

müşderiniň haýyşy boýunça akkreditiwi ýatyrmak

115 USD

 

 

Akkreditiwi ulanmadyk ýagdaýynda möhletiniň geçmegi

115 USD

 

 

Tölegiň möhletini süýşirmek ýa-da atsep

Tölegiň möçberinden her aý üçin 0,06%

min 115 USD

 

 

Akkreditiwi başga bir alyjynyň haýryna geçirmek

Akkreditiwiň möçberinden 0,12%

min 115 USD, max 1150 USD

 

 

Resminamalaryň negosiasiýasy

Resminamalaryň bukjasynyň möçberinden 1,15%

min 230 USD

 

 

 

 

 

Rambursirlemek (ödemek):

 

 

 

Rambursy bildiriş etmek

115 USD

 

 

Rambursy tassyklamak

Her aý üçin 0,12%, min 115 USD

 

 

Rtambursyň tekliplerini üýtgetmek

115 USD

 

 

Ramburs boýunça töleg geçirmek

Her töleg üçin 115 USD

 

 

 

 

Kepilnama2

 

 

 

Kepilnama bermek (garşy kepilnama)

0,30%,  min 230 USD, max 6000 USD

 

 

Kepilnamany hereket döwrinde dolandyrmak

her aý üçin 0,12% ,

min  230 USD

 

 

Kepilnamany öňinden bildirirş etmek

60 USD

 

 

Kepilnamany bildidriş etmek we gowşyrmak

230 USD

 

 

Berlen kepilnamanyň şertlerini üýtgetmek

115 USD

 

 

Alnan kepilnamanyň şertleri üýtgedilendigi sebäpli bildiriş etmek

60 USD

 

 

Berlen kepilnama boýunça talapnamany tölemek

Tölegiň möçberinden 0,23% 

min 115 USD, max 3500 USD

 

 

Kepilnamanyň taslamalaryna seretmrek

115 USD

 

 

Kepilnamanyň laýyklygynyna seretmek

290 USD

 

 

 

 

“MILLIKART” plastik kartlary

“ALTYN”

Goýum bank karty

Korporatiw “Millikart”

MILLIKART

 

 

Bäş ýylyň hyzmat edilşini hasaba alyp, plastik kartyň berilişi  11

23 manat

23 manat

23 manat

23 manat

 

 

Kart hasabyny iň pes hökmany galyndysy

60 000 manat

çäksiz

-

-

 

 

Nagt pul serişdeleri almak

0,8%

0,5 %

0.8%

0,8%

 

 

Nagt däl hasaplaşyklar

0,5%

0,5%

0.5%

0,5% 13

 

 

Nagt pul serişdeleri almak we Nagt däl hasaplaşyklar - I-II topar maýyplary üçin (tassyklaýjy resminama bar bolan ýagdaýynda)

0 %

0 %

-

0 %

 

 

Kart hasabynyň hasabyna galyndysyna hasaplanýan ýyllyk göterim hasaby

7%

6%

-

5%  (2000 manatdan ýokary )

 

 

Ýitirilen karty dikeltmek

23 manat

23 manat

23 manat

23 manat

 

 

Kart hasabyny blokirlemek

mugt

mugt

mugt

mugt

 

 

Hasap boýunça pul serişdeleri harçlamak we almak boýunça çägi

-

-

Çykdajylyryň smetasyna we bellenilen nyrhnamalara laýyklykda (ýöne 1 (bir) aýyň dowamynda jemi erkin aýlanýan puluň çäginden köp bolmadyk möçberde)

-

 

 

"SMS – habar", "SMS – galyndyny bilmek"  hyzmatlary üçin

tölegsiz

1.15 manat/

aýda

1.15 manat/

aýda

1.15 manat/

aýda

 

 

“Cash back” bank hyzmaty

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

 

VISA / MasterCard -TDDYIB halkara plastik kartlary

Gold

Business

Classic / Standard

Classic Syýahat 12/ Standard Syýahat12

Elektron10/ Maestro 10

 

Ätiýaçlandyryş goýumy

 

Edara görnüşdäki taraplar üçin

 1000USD

 3500 TMT

0 TMT

100 USD

350 TMT

100 USD

 

30 USD

105 TMT

Edara görnüşdäki taraplary döretmeýän telekeçiler üçin

100 USD

350 TMT

 

VISA kartlaryň bäş ýylyň hyzmaty bilen kartyň çykarylyşy, Kartyň çalyşylmasy 11

100 USD

350 TMT

30 USD

105 TMT

30 USD

105 TMT

30 USD

 

20 USD

70 TMT

 

MasterCard kartlaryň bäş ýylyň hyzmaty bilen kartyň çykarylyşy, Kartyň çalyşylmasy 11

100 USD

350 TMT

30 USD

105 TMT

30 USD

105 TMT

30 USD

 

20 USD

70 TMT

 

Bankyň islegi boýunça kartyň çalyşylmasy

tölegsiz

 

Türkmenistanyň çäginde milli manatda nagt puluny almak:

1%

1%

1%

1%

1%

 

Türkmenistanyň çäginde daşary ýurt walýutada nagt puluny almak:

2%

2%

2%

2%

2%

 

Daşary ýurt banklarynda we bankomatlarynda nagt puluny almak

3% 

Min 4 USD

3% 

min 4 USD

3%  

min 4 USD

3% 

min 4 USD

3% 

min 4 USD

 

Türkmenistanyň çägindaki banklaryň hyzmat edýän söwda nokatlarynda geçirilýän nagt däl hasaplaşyklar üçin

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

 

Daşary ýurtda banklarynyň hyzmat edýän söwda nokatlarynda geçirilýän nagt däl hasaplaşyklar üçin

0,5%

min. 0,30 USD

0,5%

min. 0,30 USD

0,5%

min. 0,30 USD

0,5%

min. 0,30 USD

0,5%

min. 0,30 USD

 

Eýesiniň arzasy boýunça kart hasabyny ýapmak

tölegsiz

 

SMS-Habarnama

tölegsiz

1.15 ТМТ

her aýda

1.15 ТМТ 

her aýda

0.33 USD her aýda

1.15 ТМТ 

her aýda

 

Daşary ýurt banklarynyň bankomatlaryndan hasabyň galyndysyny anyklamak

0,80 USD

2,8 TMT

0,80 USD

2,8 TMT

0,80 USD

2,8 TMT

0,80 USD

 

0,80 USD

2,8 TMT

 

Daşary ýurt bankynda gyssagly kartoçkany çalyşmak

300 USD

-

 

Daşary ýurt bankynda gyssagly nagt puly almak

200 USD

-

 

Manatdaky hasaplar boýunça ätiýaçlandyryş goýumdan ýokary möçberine hasaplanýan ýyllyk göterim derejesi (debit kart üçin)

5%

-

Jerimeler:

 

Kart ýitirilen ýagdaýynda

30 USD

105 ТМТ

30 USD

105 ТМТ

30 USD

105 ТМТ

30 USD

30 USD

105 ТМТ

“VIZA Gold”, “MasterCard Gold” karz karty üçin goşmaça nyrhlary

 

 

Karz boýunça göterim derejesi

15%

-

-

-

 

 

Karz tölegleriň möhleti geçen üçin göterim derejesi

18%

-

-

-

 

 

 

Halkara plastyk kartynyň başga banklardan çykarylmagy

 

 

 

Bankyň kassasyndan nagt pul çykarmak

3%

 

 

Bankomatdan nagt pul çykarmak

Kompaniýanyň hereket edýän nyrhlary boýunça

 

 

Nagt däl hasaplaşyklar

3%

 

 

 

 

Seýf öýjüklerini kärendesine bermek

 

 

 

Öýjügiň açary üçin

100 manat

 

 

Seýf öýjügiň açaryny ýitiren ýada zaýalan

ýagdaýynda goşmaça  töleg (jerime)

500 manat

 

 

Öýjügi resmileşdirmek üçin bir gezeklik töleg

50 manat

 

 

Öýjük üçin aýlyk kärende tölegi:

 

 

 

„Mini“

20 manat

 

 

„Medium“

30 manat

 

 

„Medium-extra“

40 manat

 

 

“Max”

50 manat

 

 

 

 

Beýleki hyzmatlar

 

 

 

Internet-banking

20 manat her aýda

 

 

Çek kitapçalar (25sahypa)

10 manat

 

 

Güwanama bermek

10 manat

 

 

Konsullyk ýygymy boýunça amallar 

20 manat

 

 

Eksport-import amallary üçin pasporty resmileşdirmek

100 manat

 

 

Terminallary ulanmak boýunça ýygym

46 manat her aýda

 

 

Eksport –import amallary boýunça tassyklama bermek

20 manat

 

 

Auditor üçin tassyklama bermek

30 manat

 

 

Resminamalaryň nusgasyny bermek

10 manat

 

 

Poçta çykdaýjylary

Poçta guramasynyň hasabyna laýyklykda

 

 

Telekommununikasion çykdaýjylar

25 USD

 

 

Internet-ekwaýring hyzmaty üçin alynýan ýygymy:

 • Döwlet edaralar we döwletiň paýynyň gatnaşmagynda döredilen ähli ýüridik şahslar üçin
 • Beýleki edara görnüşli taraplar we edara görnüşdäki taraplary döretmeýän telekeçiler üçin

mugt

 

                                 

 

 1. Baş edaralary salgyt salmaklygy ýeňillikli zolaklarda hasaba alnan, maýasy 100% daşary ýurt maýasyndan ybarat bolan wekilýetler, bölümler, golçur kärhanalar ýaly Türkmenistanyň raýatlary- daşary ýurt edara görnüşindäki taraplar we daşary edara görnüşindäki taraplaryňaýratynlaşdyrylan bölümleri üçin ulanylýan, Türkmenistanyň “Uglewodorod serişdeleri baradaky” kanunyna laýyklykda geçirilýän taslamalara gatnaşýan kärhanalardan we guramalardan başga .
 2. Ätiýaçlandyryş akkreditiwler boýunça ýygymlar, amalyň manysyna we maksadyna laýyklykda, ýa-da resmileşdirilen akkreditiwlere bellenen nyrhlar boýunça, ýa-da kepilnamalar üçin bellenen nyrhlar boýunça alnyp biliner.
 3.  “Her  aý” (çärýek) üçin alynýan ýygymlar, kalaendar aýyny (çärýegi) ýa-da onuň bölegini aňladýandyrlar.
 4. Ýygymlary Türkmenistanyň dahyllylary üçin – Türkmenistanyň Merkezi Banky tarapyndan amaly geçirilýän gününe bellenen ABŞ-nyň dollarynyň hümmetiniň esasynda manatda deň bolan möçberinde, Türkmenistanyň dahyllylary bolmadyk taraplara ABŞ-nyň dollarynda ýa-da edilýän amalyň pulunda Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň tarapyndan bellenen amaly geçirilýän gününe ABŞ-nyň dollarynyň hümmetine bolan gatnaşygyny  deň bahasynda alnyp bilner.
 1. Salgytlar, ýygymlar, paçlar we gatnaşyk banklaryň başga çykdaýjylary ýüze çykan ýagdaýynda goşmaça hakyky bahasyndan tutulýar.
 2. Müşderileriň düşnüksiz, doly däl ýa-da nädogry görkezmeleri boýunça ýüze çykan eglenmeler, ýalňyşlyklar boýunça bank jogapkärçilik çekmeýär.
 3. Bank uly korporotiw müşderilere, baglaşylan şertnamalara laýyklykda, allynýan ýygymlaryň ýöriteleşdirilen nyrhlaryny belläp biler.
 4. Bank öňünden mälim etmezden hereket edýän ýygymlaryň nyrhlaryna üýtgemeler we goşmaçalar girizmek hukugyny özünde galdyrýar.
 5. Hyzmatlar boýunça alynýan ygymlaryň düzüminde goşulan baha ücin salgytyň (GBÜS) bahasy hem bardyr.

        Goşulan baha ücin salgytdan boşadylan müşderiler ygymlary salgytsyz tölemeli.

 1.  “2019-nji ýylyň aprel aýynyň 13-inden başlap “Visa Electron” töleg kartynyň çykarylyşy bes edildi”.
 2. PIN-kod ýitirilende bank kartynynyň täzeden çap edilmeli.
 3. * VISA Classic Syýahat we MasterCard Standard Syýahat atly halkara bank kartlarynyň hasabyny diňe fiziki şahsynyň öz hususy daşary ýurt walýutasyndaky serişdeleriň hasabyna erkin aýlanýan puluň çäklerinde serişdeleriň gelip çykyşyny talap etmezden nagt görnüşinde doldurylyp bilner.

* VISA Classic Syýahat we MasterCard Standard Syýahat atly halkara bank kartlarynyň hasabyny Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň we Türkmenistanyň beýleki karz edaralarynyň müşderileribolan fiziki şahslar özlerine degişli bolan şahsy hasaplaryna gelip düşýän daşary ýurt walýutasyndaky zähmet haky we şoňa deňeşdirilen tölegleriň hasabyna erkin aýlanýan puluň çäklerinde serişdeleriň gelip çykyşyny talap etmezden nagt däl görnüşinde doldurylyp bilner.

 

 1. Raýatlara sarp ediş maksadyna plastik kartyň üsti bilen berliýän karzlar boýunça nagt däl görnüşinde geçirilen hasaplaşyklar üçin alynýan bank ýygymyny                      tutulmazdan amala aşyrylýar.