Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Töleg terminallaryny gurnamak üçin hödürlenmeli resminamalaryň

SANAWY

Hususy telekeçi – şahsy taraplar üçin:

 1. Terminaly gurnamak barada arza ýa-da ýüz tutma haty;
 2. Hasaplaşyklar hasabynyň rekwizitleri;
 3. Pasportyň nusgasy;
 4. Hususy telekeçiniň bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasy;
 5. Salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
 6. Patentiň nusgasy;
 7. Kärende şertnamanyň ýa-da eýeçilik hukugy barada resminamanyň nusgasy (zerurlygyna görä).

Ýuridiki şahslar üçin:

 1. Terminaly gurnamak barada resmi hat;
 2. Hasaplaşyk hasabynyň rekwizitleri;
 3. Türkmenistanyň Edara görnüşli taraplaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmesiniň kepillendirilen nusgasy;
 4. Ýuridiki şahslaryň Tertipnamasynyň ýa-da Düzgünnamasynyň kepillendirilen nusgasy;
 5. Döwlet tarapyndan hasaba almak hem-de Türkmenistanyň Edara görnüşli taraplaryň ýeke-täk döwlet sanawyna girizmek baradaky Şahadatnamasynyň kepillendirilen nusgasy;
 6. Kärende şertnamanyň ýa-da eýeçilik hukugy barada resminamanyň nusgasy  (zerurlygyna görä).