Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady iş Bankynda edilýän hyzmatlaryň komission nyrhlary

Hyzmatlaryň sanawy Nyrhlar
Blankalaryň hemme görnüşleri Mugt
Maslahat bermek we sorag – jogap maglumatlar Mugt
Hasaby açmak (hasaplaşyk we gündelik we Türkmenistanyň rezidenti bolmak edara
görnüşdäki taraplaryň TDÇMB-daky şertnamalary boýunça depozit hasaplary)
 
Edara görnüşli taraplara we edara görnüşdäki taraplary döretmeýän telekeçilere:  
Milli pulundaky 28 TMT (290 USD) [1]
Daşary ýurt pulundaky 30 USD (290 USD) [1]
Şahsy taraplara:  
Milli pulunda 20 TMT
Daşary ýurt pulunda 7 USD
Hasaby ýöretmek (çärýek üçin)  
Edara görnüşdäki taraplara we edara görnüşdäki taraplarary döretmeýän
telekeçilre (çärýek hasap boýunça)
 
Milli pulunda Mugt
Daşary ýurt pulunda 25 USD
Şahsy taraplara :  
Milli pulundaky Mugt
Daşary ýurt pulundaky Mugt
Hasaby ýapmak (şol sanda bankyň islegi boýunça) Mugt
Tölegler  
Bankyň içinde ("Loro" bank – rezidentleriň (respondentleriň) hasabyna geçirýänlerden başga) Mugt
Bankyň içindäki "Loro" bank-rezidentleriň (respondentleriň) hasabyna geçirilýän töleg.  
50 USD çenli 5,75 USD
51 USD- dan 500 USD çenli 11,5 USD
501 USD - dan 1 000 USD çenli 17,5 USD
1 000 USD –dan ýokary 0,17%, min 23 USD, max 460 USD
Başga banklara (býujet we şoňa deňeşdirilen töleglerinden başga):  
Milli pulundaky:  
200 manada çenli 2,30 TMT
201 manatdan 20 000 manada çenli 0,12%, min 4 TMT
20 001 mantdan 100 000 manada çenli 0,06%, min 20 TMT
100 001 manatdan 200 000 manada çenli 0,05%, min 50 TMT
200 000 manatdan ýokarary 0,035%, min 80 TMT, max 345 TMT
23901-23904 belgili hasapdan geçirilýän tölegler 0,06%
Daşary ýurt pulundaky:  
Türkmenistanyň çäginde geçirilýän tölegler üçin:  
50 USD çenli 7 USD
51 USD- dan 500 USD çenli 14 USD
501 USD - dan 1 000 USD çenli 23 USD
1 000 USD – dan ýokary 0,23%, min 35 USD, max 575 USD
Edara görnüşli taraplaryň we edara görnüşindäki taraplary döretmeýän telekeçileriň Türkmenistanyň çäginden daşynda geçirilýän tölegler üçin OUR (ugradyjynyň hasabyna) BEN (alyjynyň hasabyna) SHA (alyjynyň hasabyna bölekleýin bankyň komissiýasy)
500 USD çenli 35 USD 25 USD 28 USD
501 USD-dan 1 000 USD çenli 65 USD 40 USD 52 USD
1001 USD-dan 5 000 USD çenli 80 USD 66 USD 75 USD
5001 USD-dan 25 000 USD çenli 90 USD 69 USD 85 USD
25 001 USD-dan 50 000 USD çenli 115 USD 92 USD 100 USD
50 000 USD-dan ýokary 0,20% min 150 USD; max 600 USD 0,20% min 120 USD; max 400 USD 0,20% min 130 USD; max 500 USD
Şahsy taraplaryň Türkmenistanyň çäginden daşary geçirilýän tölegler üçin: OUR (ugradyjynyň hasabyna) BEN (alyjynyň hasabyna) SHA (alyjynyň hasabyna bölekleýin bankyň komissiýasy)
500 USD çenli 30 USD 18 USD 25 USD
501 USD-dan 1 000 USD çenli 45 USD 23 USD 35 USD
1001 USD-dan 5 000 USD çenli 60 USD 35 USD 46 USD
5001 USD-dan 15 000 USD çenli 70 USD 50 USD 60 USD
15 000 USD-dan ýokary 0,25%, min 100 USD 0,25%, min 70 USD 0,25%, min 80 USD
Daşary ýurt walýutasynyň bir görnüşini başga görnüşe çalyşmak 1%, max 20 000 USD
Tölegler boýunça sargytlar we düzeltmeler:  
Gidýän tölegler boýunça:  
tölegler boýunça sargyt etmek 40 USD
tölegiň şertlerini üýtgetmek ýa-da ýatyrmak 40 USD
Gelýän halkara tölegler boýunça:  
tölegler boýunça sargyt etmek 23 USD
köneligi 6 aý bolan tölegler boýunça sargyt etmek 80 USD
tölegiň walyutirlemek senesini bir güne üytgetmek 110 USD
Türkmenistanyň Bankara Walýuta Biržasynda amallary geçirmek:  
daşary ýurt pulyny satyn almak 0,3%
daşary ýurt pulyny satmak 0,3%, max 10 000 USD
Nagt pullar we çekler bilen bagly bolan amalar:  
milli pulyň nagt görnüşinde berilişi:  
çek kitapçalar boýunça nagt pullaryň berilişi:  
Edara görnüşli taraplara 1,15%
Edara görnüşdäki taraplary döretmeýän telekeçilere 1,725%
talap edilýänçä goýumlar üçin nagt puluň berilişi: 1,15%
I-II topar maýyplary üçin (tassyklaýjy resminama bar bolan ýagdaýynda) hasabyna zähmet haky geçirilýän şerti bilen Mugt
Daşary ýurt pulunyň nagt görnüşinde berilişi:  
30 000 USD çenli 1,75%
30 000 USD-dan ýokary 2,30%
Dolanşyga ýaramsyz könelen pullary çalyşmak:  
Milli pulundaky Mugt
Daşary ýurt pulundaky 10%
Pullary owratmak (ireltmek)  
Milli pulunda Mugt
Daşary ýurt pulunda 1,5%
Puluň hakykatlygyny barlamak 0,15%, min 1 USD
Inkasso  
Inkasso (resminamalary tabşyrmak ýa-da ibermek) 0,20%, min 66 USD
Tölenilmedik resminamalary gaýtarmak 135 USD
Inkassanyň şertlerini üýtgetmek, şol sanda olary ýatyrmak 135 USD
Resmileşdirilen akkreditiwler 2  
 • Import akkreditiwleri
 
Akkreditiwleriň açylyşy Her aý üçin 0,12%, min 115 USD, max 3 500 USD
Akkreditiwi öňünden bildiriş etmek 115 USD
Resminamalary tölemek, barlamak we kabul etmek Resminamalaryň bukjasynyň möçberinden 0,17%, min 115 USD, max 3 500 USD
Tapawutlyklar bilen resminamalary tabşyrmak 115 USD
Akkreditiwiň şertlerini üytgetmek 115 USD
Akkreditiwiň jemini köpeltmek Akkreditiw açylyşyna serediň
Müşderiniň haýyşy boýunça akkreditiwi ýatyrmak 115 USD
Akkreditiwiň ulanylmadyk ýagdaýynda möhletiniň geçmegi 85 USD
Tölegiň möhletini süýşirmek ýa-da aksept Tölegiň möçberinden her aý üçin 0,06%, min 115 USD
 • Eksport akkreditiwleri
 
akkkreditiwi öňünden bildiriş etmek 60 USD
akkreditiwi bildiriş etmek 0,17%, min 115 USD, max 600 USD
akkreditiwi tassyklamak Akkreditiwiň möçberi her aý üçin 0,23%, min 230 USD, max 3 500 USD
Resminamalary tölemek, barlamak, kabul etmek Resminamalaryň bukjasynyň möçberinden 0,17%, min 115 USD
tapawutlyklar bilen resminamalary tabşyrmak 115 USD
akkreditiwiň şertlerini üýtgetmek 115 USD
müşderiniň haýyşy boýunça akkreditiwi ýatyrmak 115 USD
Akkreditiwi ulanmadyk ýagdaýynda möhletiniň geçmegi 115 USD
Tölegiň möhletini süýşirmek ýa-da atsep Tölegiň möçberinden her aý üçin 0,06%, min 115 USD
Akkreditiwi başga bir alyjynyň haýryna geçirmek Akkreditiwiň möçberinden 0,12%, min 115 USD, max 1 150 USD
Resminamalaryň negosiasiýasy Resminamalaryň bukjasynyň möçberinden 1,15%, min 230 USD
Rambursirlemek (ödemek):  
Rambursy bildiriş etmek 115 USD
Rambursy tassyklamak Her aý üçin 0,12%, min 115 USD
Rtambursyň tekliplerini üýtgetmek 115 USD
Ramburs boýunça töleg geçirmek Her töleg üçin 115 USD
 • Kepilnama
 
Kepilnama bermek (garşy kepilnama) 0,30%, min 230 USD, max 6 000 USD
Kepilnama kontrollyk  
Kepilnamany hereket döwrinde dolandyrmak Her aý üçin 0,12%, min 230 USD
Kepilnamany öňinden bildirirş etmek 60 USD
Kepilnamany bildidriş etmek we gowşyrmak 230 USD
Berlen kepilnamanyň şertlerini üýtgetmek 115 USD
Alnan kepilnamanyň şertleri üýtgedilendigi sebäpli bildiriş etmek 60 USD
Berlen kepilnama boýunça talapnamany tölemek Tölegiň möçberinden 0,23%, min 115 USD, max 3 500 USD
Kepilnamanyň taslamalaryna seretmrek 115 USD
Kepilnamanyň laýyklygynyna seretmek 290 USD

“MILLIKART” plastik kartlary

“ALTYN”

Goýum bank karty

Korporatiw “Millikart”

MILLIKART

 

bäş ýylyň hyzmat edilşini hasaba alyp, plastik kartyň berilişi

23 manat

23 manat

23 manat

23 manat

 

Kart hasabyny iň pes hökmany galyndysy

60 000 manat

çäksiz

-

-

 

Nagt pul serişdeleri almak

0,8%

0,5%

0,8%

0,8%

 

Nagt däl hasaplaşyklar

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

 

Nagt pul serişdeleri almak we Nagt däl hasaplaşyklar - I-II topar maýyplary üçin (tassyklaýjy resminama bar bolan ýagdaýynda)

0 %

0 %

-

0 %

 

Kart hasabynyň hasabyna galyndysyna hasaplanýan ýyllyk göterim hasaby

7%

6%

-

5%  (2000 manatdan ýokary )

 

Ýitirilen karty dikeltmek

23 manat

23 manat

23 manat

23 manat

 

Kart hasabyny blokirlemek

mugt

mugt

mugt

mugt

 

Hasap boýunça pul serişdeleri harçlamak we almak boýunça çägi

-

-

Çykdajylyryň smetasyna we bellenilen nyrhnamalara laýyklykda (ýöne 1 (bir) aýyň dowamynda jemi erkin aýlanýan puluň çäginden köp bolmadyk möçberde)

-

 

"SMS – habar", "SMS – galyndyny bilmek"  hyzmatlary üçin

tölegsiz

1 manat/

aýda

1 manat/

aýda

1 manat/

aýda

Halkara plastyk VISA / MasterCard kartlary Business Classic / Standard Electron / Maestro Gold
VISA kartlaryň bäş ýyllyk hasap hyzmaty bilen kartyň çykarylyşy, kartyň çalyşylmasy 15 USD 15 USD 10 USD 100 USD
MasterCard kartlaryň bäş ýyllyk hasap hyzmaty bilen kartyň çykarylyşy, kartyň çalyşylmasy 15 USD 15 USD 10 USD 100 USD
Ätiýaçlandyryş goýumy   100 USD 30 USD 1000 USD
 • Edara görnüşindäki taraplar üçin
0 USD      
 • Еdara görnüşindäki taraplary döretmeýän telekeçiler üçin
100 USD      
Bankyň islegi boýunça kartyň çalyşylmasy 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD
PIN-kodyň täzeden dikeldilmegi 5 USD 5 USD 5 USD 5 USD
Türkmenistanyň çäginde nagt puluny almak 1% 1% 1% 1%
Daşary ýurt banklarynda we bankomatlarynda nagt pul almak 3% min 3,5 USD 3% min 3,5 USD 3% min 3,5 USD 3% min 3,5 USD
Daşary ýurt banklarynyň bankomatlarynda hasabyň galyndysyny anyklamak 0,30 USD 0,30 USD 0,30 USD 0,30 USD
Türkmenistanyň çäginde söwda nokatlarynda nagt däl hasaplaşyklary 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Daşary ýurtda banklarynyň söwda nokatlarynda geçirýän nagt däl hasaplaşyklary 0,5%, min 0,20 USD 0,5%, min 0,20 USD 0,5%, min 0,20 USD 0,5%, min 0,20 USD
         
Eýesiniň arzasy boýunça kart hasabyny ýapmak Mugt
Kart hasabynyň galyndysyndan artykmaç pul alnan ýagdaýynda alynýan göterimler Her güne 0,2% Her güne 0,2% Her güne 0,2%
SMS arkaly habar bermek 1 TMT/aýda 1 TMT/aýda 1 TMT/aýda 1 TMT/aýda
Daşary ýurt bankynda kartoçkany çalyşmak - - - 300 USD
Daşary ýurt bankynda gyssagly nagt puly tabşyrmak - - - 200 USD
“VISA” Gold karz karty üçin goşmaça nyrhlary:  
Karz boýunça göterim derejesi - - - 15%
Karz tölegleriň möhleti geçen üçin göterim derejesi - - - 18%
Salynýan jerimeler:  
Kartyň ýitirilen ýagdaýynda 15 USD 15 USD 15 USD 15 USD
Başga banklar tarapyndan çykarylan halkara plastyk kartlary  
Bankyň kassasyndan nagt çykarmak 3% 3% 3%
Bankomatdan nagt çykarmak Tölegsiz
Nagt däl hasaplaşyklar 3% 3% 3%
Kärende sandyk öýjüklerini kärendesine bermek  
Öýjügi resmileşdirmek üçin bir gezeklik töleg 10 TMT
Öýjük üçin aýlyk kärende tölegi:  
"Mini " 10 TMT
"Medium" 20 TMT
"Medium-extra" 30 TMT
"Max" 40 TMT
Beýleki hyzmatlar  
Çek kitapçalar (25sahypa) 10 TMT
Güwanama bermek 10 TMT
Konsullyk ýygymy boýunça amallar 5 TMT
Hasabyň galyndysyny sms arkaly tassyklamak Mugt
Hasabyň galyndysyny sms arkaly tassyklamak (bankyň iri müşderileri üçin) Mugt
Eksport –import amallary boýunça tassyklama bermek 20 TMT
Auditor üçin tassyklama bermek 30 TMT
Resminamalaryň nusgasyny bermek 10 TMT
Poçta çykdaýjylary Poçta guramasynyň hasabyna laýyklykda
Telekommunusion çykdaýjylar 25 USD
 1. Baş edaralary salgyt salmaklygy ýeňillikli zolaklarda hasaba alnan, maýasy 100% daşary ýurt maýasyndan ybarat bolan wekilýetler, bölümler, golçur kärhanalar ýaly Türkmenistanyň raýatlary- daşary ýurt edara görnüşindäki taraplar we daşary edara görnüşindäki taraplaryňaýratynlaşdyrylan bölümleri üçin ulanylýan, Türkmenistanyň "Uglewadarot serişdeleri baradaky" kanunyna laýyklykda geçirilýän taslamalara gatnaşýan kärhanalardan we guramalardan başga.
 2. Ätiýaçlandyryş akkreditiwler boýunça ýygymlar, amalyň manysyna we maksadyna laýyklykda, ýa-da resmileşdirilen akkreditiwlere bellenen nyrhlar boýunça, ýa-da kepilnamalar üçin bellenen nyrhlar boýunça alnyp biliner.
 3. "Her aý" (çärýek) üçin alynýan ýygymlar, kalaendar aýyny (çärýegi) ýa-da onuň bölegini aňladýandyrlar.
 4. Ýygymlary Türkmenistanyň raýatlary üçin – Türkmenistanyň Merkezi Banky tarapyndan amaly geçirilýän gününe bellenen ABŞ-nyň dollarynyň hümmetiniň esasynda manatda deň bolan möçberinde, Türkmenistanyň raýatlary bolmadyk taraplara ABŞ-nyň dollarynda ýa-da edilýän amalyň pulunda Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň tarapyndan bellenen amaly geçirilýän gününe ABŞ-nyň dollarynyň hümmetine bolan gatnaşygyny deň bahasynda alnyp bilner.
 5. Salgytlar, ýygymlar, paçlar we gatnaşyk banklaryň başga çykdaýjylaryýüze çykan ýagdaýynda goşmaça hakyky bahasyndan tutulýar.
 6. Müşderileriň düşnüksiz, doly däl ýa-da nädogry görkezmeleri boýunça ýüze çykan eglenmeler, ýalňyşlyklar boýunça bank jogapkärçilik çekmeýär.
 7. Bank uly korporotiw müşderilere, baglaşylan şertnamalaralaýyklykda, allynýan ýygymlaryň ýöriteleşdirilen nyrhlaryny belläp biler.
 8. Bank öňünden mälim etmän hereket edýän ýygymlaryň nyrhlaryna üýtgemeler we goşmaça girizmeler ygtyýaryna özünde galdyrýar.
 9. Hyzmatlar boýunça alynýan ygymlaryň düzüminde goşulan baha ücin salgytyň (GBÜS) bahasy hem bardyr. Goşulan baha ücin salgytdan boşadylan müşderiler ygymlary salgytsyz tölemeli.