Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň Prezientiniň Kiçi we orta telekeçiligi goldamak syýasatyny ýaýbaňlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky täze «Kiçi we orta telekeçiligi goldamak maksatnamasyna» laýyklykda ýeňillikli karzlary hödürleýär.

Bu meýilnama esasynda Türkmenistanyň hususy kärhanalaryna we telekeçilerine şu karz hyzmatlary hödürlenýär:

Ýyllyk 5% göterimli karz

 • Maýa goýum taslamasy üçin 10 ýyla çenli
 • Aýlanşyk serişdelerini satyn almak üçin 1 ýyla çenli

Maýa goýum taslamasynyň 85%-ni karzlaşdyrmak göz öňünde tutulan:

 • Senagat önümleriniň önümçiligini ösdürmek
 • Guramany giňeltmek, täzeden guramaklyk we enjamlaşdyrmak
 • Gurluşygy we gurluşyk materiallar senagatyny ösdürmek
 • Transport, aragatnaşygy we maglumatlar tehnologiýasyny (IT) ösdürmek
 • Ilata edilýän hyzmatlar pudagyny ösdürmek
 • Syýahatçylyk hyzmatlaryny ösdürmek
 • Halk çeperçilik senetleriniň we amaly sungatyň önümlerini öndürmek
 • Şeýle hem , Türkmenistanyň kanunçylygyna garşy gelmeýän beýleki telekeçilik işleriniň innowosion taslamalary.


Import şertnamalary boýunça söwdanyň maliýeleşdirilmegi

"Söwdanyň maliýeleşdirilmegi" – hasaplaşyklaryň ynamlylygyny we zerur harçlaryň el ýeterli bolmagyny üpjün edýän iň amatly guraldyr.

Bu önümiň ulanylmagy biziň müşderilerimiziň söwdalarynyň maliýeleşdirilmegine uly goldaw berýär:

 • karz ulgamy hasabyna akkreditiwleriň açylmagy we kepilnamalaryň berilmegi
 • akkreditiw boýunça töleg geçirilen güni Bank tarapyndan müşderä karz berilmegi

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynda söwdany maliýeleşdirilmegiň artykmaçlyklary:

 • Akkreditiw açyp, bank daşary ýurt satyjynyň bankynyň öňünde harydyň ugradylan ýa-da gowşurylan ýagdaýynda degişli resminamalaryň esasynda tölenmegine borçlanýar
 • Töleg kepilnamasyny berip, harytlaryň gelenden soň degişli resminamalaryň esasynda töleg geçirjekdigini borçlanýar
 • Satyn alyjy öz hususy serişdelerini harç etmezden bank bilen harydy ýerleşdireninden soň hasaplaşýar
 • Amatly töleg şertler we nyrhlar

Maliýeleşdirmegiň esasy şertleri:

 • Göterimli goýum ýylda- 7%
 • Şertnama – import şertnamasy bolmaly
 • Maliýeleşdirmegiň möhleti – 2 ýyla çenli
 • Maliýeleşdirmegiň möçberi – şertnamanyň bahasyndan 80% çenli
 • Ýeňillikli döwür – söwda maliýeleşdirmegiň tölegi geçen gününden karzy gaýtarmagyň ýeňillikli döwri 90 güne çenli


Faktoring

"Faktoring" – bu Satyn alyjy tarapyndan öz wagtynda borçlarynyň tölemezlikleri netijesinde Satyjy üçin wagtlaýyn bolan maliýe kynçylyklary we olar üçin karz çeşmeleriniň elýeterliliginde çäklilikleri ýüze çykarýan maliýeleşdirme görnüşidir.

Bu nähili işleýär:

 • Satyjy Alyja harydy (hyzmaty ) üpjünçiligiň şertnamasyna görä möhleti yza çekilen töleg bilen tabşyrýar
 • Satyjy talap hukuklary we ýollanan harydyň resminamalaryny Banka getirip tabşyrýar
 • Bank tölegi satyn alyjylaryň bergisini 80% çenli tabşyryjynyň hasabynya amala aşyrýar, iň ýokary möhleti 6 aý zähmet hakynda 15%
 • Bank Faktoring şertnamasyna baglylykda komissiýa tutup galýar, awans tölegini ýapýar we galan tölegiň hemmesini Satyjynyň hasabyna geçirýär

Faktoringiň artykmaçlary:

 • Satyjy harydy ýollan bada öz puluny alyp biler
 • Dolanşyk serişdeleriniň gytçylygynyň bolmazlygy
 • Satyn alyjynyň amatly şertleri, yagny Möhleti uzaldylan tölegi, bardygy sebäpli söwdasynyň ösmegi


Söwda üçin goýberilen karz

Gerekli bolan karz resurslary lomaý-bölekleýin söwda karzlary Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynda iň amatly çözgütleri görkezýär (dolanşyk serişdeleriň üstini dolma, haryt satyn alynma, goşmaça satuw nokatlaryň açylmagy we ş.m).

Karz pul bermegiň şertleri:

 • Ýyllyk göterimi - 13-15%
 • Möhleti- 2 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi- şertnamanyň bahasyndan 100% çenli
 • Rewolwer (gaýtadan başlamak) karzyny ygtyýar bermek mümkinçiligi

Bankyň tejribeli işgärleri Size Siziň kärhanaňyzyň üçin maliýeleşdirmäniň mazmunyny saýlamaga kömek eder.