Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine milli hem-de daşary ýurt walýutasynda dürli görnüşli depozitleri hödürleýär.

Müşderi bilen dürli möhletli we pully depozit baglaşmak mümkindir. Depozitlar bir aý we ýokary möhlet bilen açylýar. Milli walýutadaky depozitleriň göterim stawkalary 3-den 8-ýyllyk göterim aralygynda üýtgäp,daşary ýurt walýutasynda bolsa, 2-den 5 ýyllyk göterim aralygynda üýtgäp durýar. Şertrnama şertlerine laýyklykda üstüne goşulan göterim hasaplaşyk hasaba geçirip bolar, hem-de her aýyň soňunda depozitiň esasy hasaba geçirilip bilner.

Müşderiniň islegine görä gyssagly depozit indiki döwüre uzaldyp, goşmaça pul geçirme bilen üsti doldurylyp, hem-de depozit hasaplaşykdan pul serişdeleriniň bölekleýin gaýtarylşy mümkindir.