Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Faktoring – Tabşyryjy üçin söwdanyň täze görnüşi, wagtlaýyn söwda päsgelçiligi barlamak, netijesinde satyn alyjylara öz möhletinde däl töleme borjuny çäkli karz geçirme öýjükleri olar üçin el ýeterli

Bu nähili işleýär:

  • Tabşyryjy Satyn alyjynyň tabşyrmak şertnamasyna laýyklykda harytlary tabşyrmany amala aşyrýar
  • Tabşyryjy harydy tabşyrandygy barada tassyklaýan hemme resminamalary Banka tabşyrýar
  • Bank tölegi satyn alyjylaryň bergisini 80% çenli tabşyryjynyň hasabyna amala aşyrýar, iň ýokary möhleti 6 aý zähmet hakynda 15%
  • Goýulan haryda alyjylaryň töleginden soňra, Bank tölenen puldan göterim hasabyny we komissiýa tabşyryjynyň hasabyndan saklaýar

Faktoringiň üstünlikleri:

  • Tabsyryjy satyn alyjy tarapyndan tölege garaşman puly alýar
  • Dolanşyk serişdelerde zyýanyň bolmazlygy
  • Satuwyň giňemeginiň ösmegi hasaplaşyga satyn alyjylara el ýeterli şertlerde hyzmatdaşlyk ygtyýar berilýär (möhletli tölegi)

FAKTORING SIZE SATUWDA WE BÄSDEŞLERIŇIZIŇ ÖŇÜNDE WAJYP ÜSTÜNLIKLER ALMAGA YGTYÝAR BERER!