Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine toplumlaýyn hasaplaşyk–kassa hyzmatlaryny hödürleýär. Şu aşakdakylar hödürlenýän hyzmatlaryň sanyna girýär:

 • Müşderileriň bank hasaplaryny açmak we hyzmat etmek
 • Müşderileriň tabşyrygy boýunça hasaplaşyklary amala aşyrmak
 • Pul serişdeleriniň hereketi boýunça şahsy taraplara pul serişdelerini tölemek
 • Kassa hyzmaty
 • Şertnamanyň şertine görä müşderiniň hasapda galan göterimini hasaplap çykarmak
 • Tölegsiz müşderilere maslahat bermek mesele boýunça nagt däl hasaplaşyklar, esasy ýerli hukuk-kanuna laýyklykda bank amallarynyň düzgünini berjaý etmek Türkmendaşaryykdysadybankyň dürli-dürli bank serişdeleri ulanmaga mümkinçilik berýar

Müşderiniň pul serişdelerini geçirmek hakyndaky töleg tabşyryknamalaryny ýerine ýetirmek günübirin amala aşyrylýar.

Bank hasabyny açmak üçin gerekli resminamalar:

 • Hasaplaşyk hasabyny açmak üçin
 • Içki hasabyň açylmagy üçin
 • Gündelik hasaby milli manatda açmak
 • Gündelik hasaby daşary ýurt walýutasynda açmak üçin
 • Girdeji hasabyny açmak üçin
 • Ýörite hasaby açmak üçin
 • Türkmenistanyň Döwlet çig-mal biržasy bilen şertnama baglaşmak üçin ýörite depozit hasabyny açdyrmak üçin
 • Wagtlaýyn hasap açmak üçin
 • Korrespondent hasabyny milli manatda açmak üçin
 • Korrespondent hasabyny daşary ýurt walýutasynda açmak

Aragatnaşyk maglumatlar:Bölüm:
Hasaplaşyk amallary müdirligi
Kabinet:
121, 032, 026a
Telefon:
+993(12)40-64-68
+993(12)40-61-66
+993(12)40-61-69

Goşmaça maglumatlar:


Tariflar hasaplaşyk kassa hyzmatlary üçin