Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky döwürdeş karz edarasy hökmünde öz işini öňe gidiş hyzmat formalaryny girizmäge gönükdirýär. Şeýle formalarynyň biri hem Bank kartlaryny ulanylyp geçirilýän işleriniň hyzmat etmegidir.

Türkmenistanyň banklarynyň arasynda birinji bilen Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky MILLIKART kartlarynyň hyzmatyny üpjün edýän öz lokal töleg sistemasyny işläp taýýarlady.

Biz MILLIKART Bank kartlaryny ulanyp siziň kärhanalaryňyzyň işgärleriňiziň zähmet haklaryny tölemegiňizde Size hyzmatdaşlyk hödürleýäris

"Zähmet haky" taslamasynyň kärhana üçin üstinlikleri

Bölümleýin täzeden hasaplamany tölemek prosesini ýeke töleg bilen umumy mukdaryny tölemekden we işgärleriň kartlarynyň hasabyna pul serişdelerini geçirmek üçin Banka işgärleriň sanawyny bermekden ybaratdyr.

Uly kärhanalar üçin, zerur bolan ýagdaýda hasap açma arazalaryny resmileşdirme we personalyna kart berilmegi kärhananyň ýerleşýän ýerinde amala aşyrmak mümkindir.

"Zähmet haklary" proýektiniň işgärler üçin üstünlikleri:

  • Zähmet hakyny diňe geçirilen güni almak däl-de islendik rahat bolan gün we gerekli möçberde almak
  • Kartyň görnüşine baglylykda hasapda galanda 5-10% hasaplap geçirmek (2 000 manatdan az däl galyndy)
  • Bankyň bankomatlarynda nagt pul serişdeleriniň komissiýasyz berilmegi
  • Bank kassalary ýa-da bank geçirimleri arkaly kartlara öz pul serişdelerini salmak mümkinçiligi
  • Pul serişdelerini howpsyz saklama – kart ýitirilen ýagdaýynda ony blokirowka etme mümkinçiligi
  • Kart hasaby boýunça geçirilen işler barada jikme-jik maglumat ýazgylary bermek
  • Öz hasabyndaky serişdelere gije-gündiz ygtyýar