Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   24.01.2020  

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowy göni aragatnaşyga çagyrdy. Wise-premýer Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda çykaran kararyna laýyklykda, 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Statistika baradaky döwlet komiteti tarapyndan tassyklanan meýilnamadan ugur almak bilen, ilat ýazuwyny geçirmegiň we onuň jemlerini jemlemegiň usullaryny öwrenmek hem-de ilat ýazuwyna taýýarlyk görmek we ony geçirmek, onuň netijelerini işläp taýýarlamak üçin programma üpjünçiligini, zerur enjamlary satyn almak we bäsleşik geçirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwynyň durmuş-ykdysady häsiýetnamalar we beýleki ähmiýetli ýagdaýlar bilen utgaşyklykda ilatyň sany, ýaş toparlary, düzümi hakynda doly we dogry maglumatlaryň möhüm çeşmesi bolup durýandygyny belledi. Alnan statistiki maglumatlar Türkmen döwletini we jemgyýetini mundan beýläk-de okgunly ösdürmegiň pudaklaýyn hem-de toplumlaýyn maksatnamalaryny işläp taýýarlamak üçin ygtybarly esas bolup hyzmat eder.

Şonuň bilen birlikde, 2022-nji ýylda geçirilmegi meýilleşdirilýän ilat ýazuwy Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň 2015-nji ýylda kabul edilen Kararnamasynyň maksatlary bilen kybap gelýär. Bu bolsa Bitarap Watanymyzyň BMG we onuň iri düzümleri bilen strategik hyzmatdaşlyga ygrarlydygynyň nobatdaky subutnamasy bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz täze sanly tehnologiýalary netijeli ulanyp, ilat ýazuwynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň zerurdygyny belläp, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şunda döwlet Baştutanymyz degişli ugurda öňdebaryjy dünýä tejribesini öwrenmegiň, köpçülikleýin habar beriş serişdelerini çekmek bilen ilatyň arasynda düşündiriş işlerini geçirmegiň ähmiýetini belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýangyç-energetika toplumynyň düzüm bölümlerindäki işleriň ýagdaýy hem-de «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Pudagyň çig mal binýadyny pugtalandyrmaga we önümçilik kuwwatyny hem-de eksport mümkinçiligini artdyrmaga gönükdirilen iri maýa goýum taslamalarynyň birnäçesiniň öňe ilerledilişi barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzir ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşine uly goşant goşmaga gönükdirilen nebitgaz toplumynyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň möhüm wezipe bolup durýandygyna wise-premýeriň ünsüni çekdi.

Döwlet Baştutanymyz nebitgaz ulgamyny diwersifikasiýa ýoly bilen has-da ösdürmegiň, onuň düzümlerini innowasion esasda döwrebaplaşdyrmagyň toplumyň öňünde goýlan wajyp wezipeleriň hataryna girýändigini belläp, bu babatda wise-premýere degişli birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Şunuň bilen baglylykda, ýangyç-energetika toplumyna maýadarlary çekmäge, energetika ulgamynda işlemekde uly tejribä hem-de öňdebaryjy tehnologiýalara eýe bolan daşary ýurtlaryň iri nebitgaz kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmäge degişli tabşyryklar berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini ornaşdyrmak boýunça Energetika ministrligi tarapyndan alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Döwlet energetika institutynyň ýanyndaky ylmy-önümçilik merkezinde «Altyn asyr» Türkmen kölüniň töwereginde gün we ýel energiýasyny peýdalanmak meseleleri boýunça degişli hasaplamalar geçirildi. Şol işleriň netijesinde, çäreleriň meýilnamasy taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, biziň tebigy-howa şertlerimiziň gaýtadan dikeldilýän energiýany giňden peýdalanmak üçin örän amatlydygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz bu ugurda bar bolan mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, ekologiýa taýdan howpsuz energiýa desgalarynyň ykdysady we durmuş maksadalaýyklygyny nazara almagyň zerurdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz döwrebap energiýa desgalaryny ornaşdyrmak üçin türkmen hünärmenleriniň uly tejribesiniň bardygyny aýdyp, bu giň gerimli taslamanyň amala aşyrylmagynyň ýurdumyzyň alys ýerlerindäki ilatly ýerleriň bökdençsiz elektrik üpjünçiligini ýola goýmaga mümkinçilik berjekdigini aýratyn nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hödürlenen teklipleri makullap, şol taslamalaryň tehniki taýdan seljerilmegini hem-de ekologiýa nukdaýnazaryndan hemmetaraplaýyn öwrenilmeginiň wajypdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz ekologiýanyň we howpsuzlygyň ýokary ölçeglerine kybap gelýän has amatly durmuş şertlerini döretmegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudygyny aýdyp, wise-premýere kesgitlenen meýilnamalary amala aşyrmak boýunça birnäçe tabşyryklary berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň barşynda «Türkmenistan — Owganystan — Pakistan» elektrik geçirijisiniň türkmen bölegini gurmak hakynda» Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy boýunça wise-premýere iberdi hem-de bu resminamada bellenilen çäreleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda ýolagçy awtomenzillerini gurmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan halkara bäsleşigi geçirildi, şonuň netijeleri boýunça «Muhammet — Balkan» hojalyk jemgyýetiniň ýolagçy awtomenzilleriniň taslamasy seçilip alyndy.

Geçirilen hasaplamalara laýyklykda, bu desgalaryň gurluşygyny Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň hem-de «Muhammet — Balkan» hojalyk jemgyýetiniň arasynda paýly gatnaşykda amala aşyrmak meýilleşdirilýär.

Wise-premýer «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda», «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda» bellenen wezipeleri çözmek hem-de milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanylan 2030-njy ýyla çenli ýurdumyzy senagatlaşdyrmak we sanly ykdysadyýete geçmek strategiýasy bilen baglylykda yzygiderli geçirilýän işler barada hem habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, senagat we kommunikasiýa ulgamlarynda häzirki wagtda amala aşyrylýan iri taslamalaryň halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak, halkymyza ýokary hilli önümleri we döwrebap hyzmatlary hödürlemek üçin amatly şertleri döredýändigini belledi.

Ýolagçy gatnatmagy döwrebaplaşdyrmak hem-de edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, iň täze ylmy gazanylanlardan netijeli peýdalanmak we sanly tehnologiýalara geçmek boýunça işi dowam etdirmek möhümdir. Dürli maksatly desgalar, şol sanda ýolagçy awtomenzilleri gurlanda, döwrebap timarlaýyş we beýleki serişdeleri ulanmak zerurdyr. Döwlet Baştutanymyz döwrebap binalarda ýolagçylara ähli amatlyklaryň döredilmelidigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz senagat we kommunikasiýa toplumynda geçirilýän işleriň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmagyň wajypdygyna ünsi çekip, bu ugurlarda sanly ulgamy hem-de elektron resminama dolanyşygyny ösdürmegiň zerurdygyny aýtdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow innowasion syýasaty durmuşa geçirmek, ulag düzüminde gurulýan desgalaryň dünýä ölçeglerine gabat gelmegini üpjün etmek maksady bilen, döwrebap tehnologik binýadyň döredilmegine jogapkärli çemeleşmegiň möhümdigini belläp, bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän söwda toplumynda alnyp barylýan işler, ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak boýunça görülýän çäreler, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak arkaly daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän we eksport ugurly önümçilikleri giňeltmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň Türkmen böleginiň düzümi hödürlenildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri we daşary ýurtlara iberilýän harytlary öndürmek ulgamynda, senagatyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmakda telekeçiligiň ornunyň artýandygyny belläp, obasenagat toplumynda amala aşyrylýan maýa goýum taslamalaryny goldamagyň hem-de içerki bazary ýokary hilli oba hojalyk önümleri bilen doly üpjün etmegiň wajypdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem daşary söwda gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek we ýurdumyzda öndürilen azyk harytlarynyň artyk bölegini daşary ýurtlarda ýerlemegiň täze ugurlaryny gözlemek boýunça tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz bazardaky ýagdaýy yzygiderli öwrenmegiň we ýurdumyzyň sarp edijileriniň isleglerini seljermegiň, ýokary hilli önümleri öndürýän kärhanalara öňdebaryjy tejribäni we innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň Türkmen böleginiň düzümini tassyklady we resminamany elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi we degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow, öz nobatynda, milli ykdysadyýeti sanly ulgama geçirmek babatda maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmak bilen baglylykda, ylym we bilim ulgamlarynyň işi barada hasabat berdi.

Wise-premýer milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň işini kämilleşdirmek, bu okuw edarasynda bilimiň hilini gowulandyrmak hem-de işgärleri taýýarlamagyň derejesini ýokarlandyrmak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada habar berdi.

Döwlet gullugy akademiýasynyň gurluşyny döwrebaplaşdyrmak, döwlet gullukçylaryny taýýarlamaklyga bildirilýän talaplardan ugur alyp, täze hünär ugurlaryny açmak, wajyp ugurlar boýunça gaýtadan taýýarlamak, hünäri ýokarlandyryş we magistr taýýarlygy okuwlaryny girizmek meseleleri Mejlis, degişli ministrlikler hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde seljerildi we degişli resminamanyň taslamasy taýýarlanyldy. Bu resminamanyň taslamasy döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sanly ykdysadyýetiň işgärleri taýýarlamagyň täze derejesini talap edýändigine ünsi çekip, bu babatda dünýäniň iň gowy tejribesine daýanmagyň zerurdygyny belledi.

Milli Liderimiz ýurdumyzda gurlan we häzirki wagtda gurulýan döwrebap senagat kärhanalaryna, döredilýän täze pudaklara sanly tehnologiýalardan baş çykarýan ýokary hünärli hünärmenleriň gerekdigini aýdyp, tutuş hünär taýýarlygy ulgamyny kämilleşdirmegiň wajypdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz giň möçberli milli taslamalaryň we döwlet maksatnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagynyň ýokary hünärli işgärler düzümini göz öňünde tutýandygyny aýdyp, Döwlet gullugy akademiýasynda ýolbaşçylar üçin sanly ykdysadyýetiň esaslary boýunça okuwlaryň guralmagynyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň kuwwatyny artdyrmaga ýardam etmelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň meseleleri hakyndaky Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi we şu babatda göz öňünde tutulan çäreleriň durmuşa geçirilişini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa 14-nji ýanwarda geçirilen «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatynda döwlet Baştutanymyzyň eden taryhy çykyşynda kesgitlenilen wezipelere laýyklykda işlenilip taýýarlanylan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesiniň 25 ýyllygy mynasybetli çäreleriň meýilnamasy barada hasabat berdi.

Meýilnama «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň taryhy we syýasy ähmiýeti», «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň ykdysady ugrunyň möhüm ähmiýeti», «Ynsanperwerlik meseleleri we medeni gymmatlyklar barada» hem-de «Türkmenistanyň Bitaraplygy — häzirki döwrüň hakykaty we biziň geljegimiz» atly dört bölümi özünde jemleýär. Şunuň bilen baglylykda, dürli çäreler, şol sanda duşuşyklar, düşündiriş çäreleri, maslahatlar, brifingler, media-forumlar we beýlekiler meýilleşdirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Bitaraplyk ýörelgeleriniň dünýä derejesinde ykrar edilmeginde ynsanperwer ulgamyň ähmiýetini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklipleri makullap, wise-premýere meýilleşdirilen maksatnamalaýyn çäreleriň ählisiniň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek we umuman, Bitaraplygyň 25 ýyllygyna taýýarlyk görmek boýunça anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew oba hojalygynda amala aşyrylýan özgertmeleriň barşy hem-de welaýatlarda amala aşyrylýan meýdan işleri barada hasabat berdi.

Şu günler welaýatlarda ýazky ekişe taýýarlyk görülýär. Gowaça ýetişdirmek üçin bölünip berlen meýdanlarda sürüm, ýerleri tekizlemek hem-de ýuwuş suwuny tutmak işleri dowam edýär, oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny abatlamak we doly taýýarlamak boýunça zerur işler amala aşyrylýar.

Pagta arassalaýjy kärhanalarda ýokary hilli tohum taýýarlanylýar.

Şunuň bilen bir hatarda, bugdaý ekilen meýdanlarda agrotehniki kadalara laýyklykda ak ekini dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri ýerine ýetirilýär.

Döwlet Baştutanymyzyň Kararyna laýyklykda, etraplar we daýhan birleşikleri boýunça şu ýyl ýeralma, beýleki miwe we gök önümleriň ekiljek ýerleri kesgitlenildi. Şeýle hem şol ýerleri ekişe taýýarlamak işleri alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalygyny mundan beýläk-de ösdürmegiň bugdaýyň, gowaçanyň we beýleki oba hojalyk ekinleriniň hasyllygyny ýokarlandyrmak, ekerançylyk ýerleriniň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, suw bilen üpjün etmek ýaly ugurlaryna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz milli ykdysadyýetimiziň azyk ulgamyny hemmetaraplaýyn pugtalandyrmagyň, ilatyň ýurdumyzda öndürilýän ýokary hilli azyk önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmagyň möhümdigini nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, sebitlerde döredilen ýörite ýer gaznalaryndan kärendeçilere bölünip berlen ekerançylyk ýerleriniň netijeli özleşdirilmegine aýratyn üns bermek tabşyryldy. Şeýle hem obasenagat toplumynyň ekerançylyk ulgamyna agrotehnikanyň öňdebaryjy usullaryny ornaşdyrmaga hem-de ýyladyşhana hojalygyny has-da ösdürmäge degişli anyk görkezmeler berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow şu ýylyň 28-nji ýanwarynda sebitiň, Owganystanyň we Germaniýanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň derejesinde Berlin şäherinde geçiriljek «Ýaşyl Merkezi Aziýa» atly halkara maslahatyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Forumyň maksady howanyň üýtgemegi we onuň umumy howpsuzlyga ýetirýän täsiri bilen bagly meselelere seretmek bolup durýar.

Maslahatyň barşynda GFR-niň Hökümetiniň degişli başlangyjy beýan edilip, şonuň esasynda daşky gurşawy goramak we bioköpdürlülik, suw serişdelerini dolandyrmak, çölleşmä garşy göreşmek, tokaý hojalygy, energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri hem-de energonetijelilik, oba hojalygy we ýer serişdelerini dolandyrmak ugurlary boýunça taslamalary amala aşyrmak göz öňünde tutulýar. Bu ulgamlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bolup durýar.

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy hasabatyny dowam edip, 3-nji fewralda Daşkent şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda geçiriljek «C5+1» köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ministrler derejesindäki nobatdaky duşuşygyna görülýän taýýarlyk barada habar berdi.

Mälim bolşy ýaly, şunuň ýaly derejedäki duşuşyk sebitiň bäş döwletiniň hem-de ABŞ-nyň arasyndaky gatnaşyklaryň köptaraplaýyn usuly bolup durýar. Şonuň çäklerinde howpsuzlygy hem-de durnuklylygy berkitmek, söwda we ykdysady gatnaşyklary ösdürmek, daşky gurşawy hem-de ekologiýany goramak ugurlarynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça tekliplere yzygiderli seredilýär.

Özbegistanyň paýtagtynda geçiriljek duşuşygyň gün tertibine ileri tutulýan ugurlaryň birnäçesi boýunça sebit hyzmatdaşlygyny ösdürmek bilen bagly meseleler giriziler. Şolaryň hatarynda ykdysadyýet we energetika, terrorçylyk, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygy, serhetüsti jenaýatçylyk hem-de adam söwdasy ýaly häzirki döwrüň howplaryna we wehimlerine garşy durmak ýaly meseleler bar.

Owganystandaky ýagdaýy kadalaşdyrmaga, ony durmuş-ykdysady taýdan dikeltmäge, Merkezi Aziýanyň energetika, ulag we söwda ulgamlaryna birikdirmäge ýardam etmek boýunça tagallalary birleşdirmek meselesi ara alnyp maslahatlaşylar. Duşuşygyň jemleri boýunça bilelikdäki degişli resminamany kabul etmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Merkezi Aziýanyň döwletleri bilen däbe öwrülen dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürmegiň Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigini nygtady.

Şol döwletleriň halklary bilen türkmen halkyny köpasyrlyk taryhy-medeni gatnaşyklar birleşdirýär. Şonuň bilen birhatarda, biziň ýurdumyz sebit we sebitara hyzmatdaşlygyny has-da giňeltmek ugrunda çykyş edip, goňşy ýurtlar bilen köptaraplaýyn görnüşlerde işjeň gatnaşyklary ösdürýär.

Milli Liderimiz Berlinde geçiriljek halkara maslahatynyň gün tertibi barada durup geçmek bilen, ekologiýa meselesiniň ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň hatarynda durýandygyna ünsi çekdi.

Howanyň üýtgemegi, daşky gurşawy goramak, sebitde suwdan we tebigatdan oýlanyşykly peýdalanmak meselelerinde esasy orny eýelemek bilen, biziň ýurdumyz şolaryň amatly çözgütlerini işläp taýýarlamaga hem-de öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge jogapkärli çemeleşýändigini görkezýär.

Döwlet Baştutanymyz durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek boýunça köpugurly hyzmatdaşlyga taýýarlygyny iş ýüzünde tassyklaýan Türkmenistanda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň we düzümleýin taslamalaryň «ýaşyl» tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen üznüksiz baglydygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebit hyzmatdaşlygy baradaky gürrüňi dowam edip, fewral aýynyň başynda «C5+1» görnüşde geçiriljek duşuşygyň ähmiýetini nygtap, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem-de ABŞ-nyň arasyndaky umumy bähbitlere kybap gelýän netijeli gatnaşyklary berkitmek we giňeltmek üçin bar bolan ähli mümkinçilikleri amala aşyrmagyň zerurdygyny belledi.

Türkmen-amerikan gatnaşyklary barada aýdylanda, milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, döwletara gatnaşyklary, däp bolşy ýaly, deňhukukly, netijeli, okgunly häsiýete eýe bolup, onuň mundan beýläk-de üstünlikli ösdürilmegi üçin uly mümkinçiliklere eýedir.

Döwlet Baştutanymyz Bitarap Türkmenistanyň geljekde hem sebitde hem-de dünýäde abadançylygyň we ösüşiň maksatlaryna kybap gelýän döredijilikli, parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasy ugry üýtgewsiz durmuşa geçirjekdigini belläp, «Ýaşyl Merkezi Aziýa» atly halkara maslahatyna hem-de «C5+1» görnüşde ministrler derejesinde geçiriljek nobatdaky duşuşyga taýýarlyk görmegiň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek barada wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň hukuk binýadyny berkitmek we kämilleşdirmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi.

Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň deputatlaryň öňünde goýan wezipelerini amala aşyrmagyň çäklerinde täze kanunlaryň taslamalary işlenip taýýarlanylýar, üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilmegini talap edýän hukuk namalary seljerilýär.

«Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşylýar.

Iri jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň çäklerinde ýurdumyzda geçirilýän giň gerimli çäreleriň jemgyýetçilik-syýasy ähmiýetini wagyz etmek boýunça işler alnyp barylýar. Şol işleriň çäklerinde «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatynyň jemleri barada ýurdumyzyň ähli ýerlerinde guralýan maslahatlara we beýleki çärelere işjeň gatnaşýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow durmuş-ykdysady özgertmeleri sazlaşykly ilerletmegiň, türkmen jemgyýetini demokratiýalaşdyrmagyň bähbidine milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça Mejlisiň alyp barýan işlerini has-da işjeňleşdirmegiň ähmiýetini nygtady.

Türkmenistanyň hukuk ulgamyny özgertmekde we Esasy Kanunymyzy kämilleşdirmekde biz iň gowy dünýä tejribesinden, halkara ölçeglerinden ugur alyp, halkara hukugynyň esasy kadalaryny ugur edinmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Milli Liderimiz Konstitusion toparyň işi barada durup geçmek bilen, bu düzümiň nobatdaky mejlisiniň çäklerinde «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Konstitusion kanunyň Taslamasyny ara alyp maslahatlaşmaga düýpli taýýarlyk görmegiň zerurdygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini jemläp we hökümet agzalaryna ýüzlenip, ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynda özgertmeleri çaltlandyrmak boýunça netijeli çäreleri görmegiň we täze teklipleri öňe sürmegiň, şeýle hem sanly ykdysadyýete geçmegiň meýilnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmegiň, hojalygy ýöretmegiň, bazar gurallaryny işjeňleşdirmegiň zerurdygyny nygtady. Milli ykdysadyýetimiziň dürli ulgamlarynda hususy ulgamyň ornunyň barha artýandygy şol gurallaryň täsirliligini görkezýär.

Döwlet Baştutanymyz suwdan rejeli peýdalanmak, ekologiýa abadançylygy bilen baglanyşykly meseleleri yzygiderli gözegçilikde saklamagy hem-de ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek boýunça işleri dowam etmegiň wajypdygyny belledi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow eziz Watanymyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň möhüm şerti bolan ylym-bilim ulgamynyň mundan beýläk-de kämilleşdirilmegini, jemgyýetiň medeni we ruhy ösüşiniň üpjün edilmegini gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezdi.

Döwlet Baştutanymyz halkara gatnaşyklary giňeltmek meselesi barada durup geçip, TOPH we TOP taslamalarynyň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegine ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Watan goragçylarynyň gününi ýokary derejede, jemgyýetçilik guramalarynyň giňden gatnaşmagynda geçirmegi tabşyrdy. Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesiniň ykrar edilmeginiň 25 ýyllygyna bagyşlanan çäreleri guramak babatda aýratyn görkezmeler berildi. Milli Liderimiz bu möhüm senäniň Türkmen döwletiniň garaşsyz taryhynda möhüm ähmiýete eýedigini, onuň daşary syýasatynda wajyp sepgitdigini we şoňa görä-de, bu senäniň ýokary derejede bellenilmelidigini nygtady.

Mejlisde döwlet durmuşynyň başga-da birnäçe meselelerine garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi, mähriban halkymyzyň abadançylygy ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

 

Türkmenistan we Italiýa netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýär

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   06.11.2019  /  

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Italiýa Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.

Birnäçe sagatdan soňra hormatly Prezidentimiziň uçary Fýumiçino Halkara howa menziline gondy. Italiýanyň paýtagtyndan 30 kilometr uzaklykda, Rimiň günorta-günbatar gapdalynda ýerleşýän bu iri howa menzili meşhur suratkeş we alym Leonardo da Winçiniň adyny göterýär.

Uçaryň ýanynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy dostlukly ýurduň ýokary wezipeli wekilleri, şeýle hem Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň agzalary garşylaýarlar.

Türkmen Lideriniň awtoulag kerweni howa menzilinden kaşaň «Rome Cavalieri» myhmanhanasyna ugrady. Bu ýerde döwlet Baştutanymyza saparyň dowamynda bölünip berlen kabulhana ýerleşýär.

7-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarellanyň we Premýer-ministr Juzeppe Konteniň arasynda ýokary derejedäki gepleşikler geçiriler. Şolaryň barşynda döwletara gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşylar.

Bu sapar soňky ýyllarda döwletara türkmen-italýan gatnaşyklarynyň düýpli işjeňleşendiginiň aýdyň mysalydyr. Bu gatnaşyklaryň okgunly ösüşi iki dostlukly ýurduň deňhukuklylyk, birek-biregiň bähbidine hormat goýmak. uzakmöhletleýinlik we özara bähbitlilik ýörelgelerine esaslanýan giň gerimli hyzmatdaşlyga gönükdirilendigini tassyklaýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Bitarap Türkmenistanyň daşary döwletler bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen daşary syýasat ugry hut şu ýörelgelere esaslanýar.

Mälim bolşy ýaly, Ýewropa ugry bu döredijilikli strategiýanyň düýpli şahalarynyň biridir. Şunuň bilen baglylykda, ýewropaly hyzmatdaşlaryň ýurdumyz bilen döwletara derejesinde bolşy ýaly, Türkmenistan —Ýewropa Bileleşigi gatnaşyklarynyň çäklerinde hem netijeli özara hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýokary derejede gyzyklanýandyklaryny bellemek gerek.

Türkmen-italýan hyzmatdaşlygy barada aýdylanda bolsa, onuň ösüşine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2009-njy ýylda bolan resmi sapary, şübhesiz, güýçli itergi berdi. Ol, hakykat ýüzünde, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda täze tapgyryň başlangyjyny goýdy.

2015-nji ýylyň maýynda döwlet Baştutanymyzyň Italiýa Respublikasyna bolan iş sapary özara bähbitli hyzmatdaşlygyň, şol sanda söwda-ykdysady ulgamdaky gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine ýardam etdi. Ondan has öňräk, 2014-nji ýylyň noýabrynda bolsa Italiýa Respublikasynyň Premýer-ministri ýurdumyza iş sapary bilen geldi.

Häzirki wagtda iki ýurduň işewürler toparynyň gatnaşyklarynyň hatarynda nebitgaz ulgamynda, gurluşykda, dokma senagatynda we beýleki ugurlarda bilelikdäki maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmegiň oňyn tejribesi bar. Bu ugurda bütin dünýäde meşhur “ENI” italýan kompaniýasynyň ýurdumyzdaky köpýyllyk netijeli işini mysal getirmek bolar. Bu kompaniýa 2008-nji ýyldan bäri önümi paýlaşmak hakyndaky Ylalaşygyň şertlerinde «Nebitdag» şertnamalaýyn çäginde uglewodorodlary gözläp tapmak we gazyp almak işlerini amala aşyryp gelýär. Ýurdumyzdaky iri senagat we düzümleýin desgalar hem häzirki zaman italýan enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

Şunuň bilen birlikde, şu ýylyň 1-nji noýabrynda bolan Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, häzirki wagtda uzak möhletleýin esasda ýola goýulýan özara bähbitli gatnaşyklary diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek üçin hemme zerur şertler bar.

Ýurdumyzyň ägirt uly ykdysady we serişde kuwwaty, senagatlaşdyrmaga we öňdebaryjy tejribeleri ornaşdyrmaga alan ugry, giň gerimli özgertmeler maksatnamalarynyň hem-de düzümleýin taslamalaryň durmuşa geçirilmegi, türkmen bazarynda döredilen amatly maýa goýum ýagdaýy – bularyň hemmesi dürli ulgamlarda netijeli özara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek, ysnyşykly işewür gatnaşyklary çuňlaşdyrmak üçin giň mümkinçilikleri açýar.

Ýokary derejedäki duşuşyklaryň öň ýanynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň hökümet wekiliýetiniň agzalary Italiýanyň işewürler toparlarynyň wekilleri bilen, şol sanda Milanda geçirilen işewürler forumynyň çäklerinde birnäçe duşuşyklary geçirdiler. Şolarda özara söwdanyň mukdaryny mundan beýläk-de artdyrmak, energetikada, ulag-kommunikasiýa toplumynda, oba hojalygynda, telekeçilikde we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň we Italiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň hem-de beýleki abraýly halkara düzümleriniň çäklerinde birek-biregiň öňe sürýän netijeli başlangyçlaryny we tekliplerini goldamak bilen, halkara giňişliginde hem ygtybarly özara gatnaşyklary alyp barýandygyny bellemek gerek. Biziň ýurtlarymyz parahatçylygy hem-de howpsuzlygy, ulag we energetika diplomatiýasyny pugtalandyrmakda, Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmek ýaly düýpli meselelerde garaýyşlarynyň ýakyndygyny ýa-da gabat gelýändigini görkezýärler.

Türkmenistan bilen Italiýa döwletara gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegi hökmünde ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmäge hem aýratyn ähmiýet berýär. Bu babatda bilim we ylym, syýahatçylyk hem-de sport özara hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarydyr. Türkmen we italýan halklary baý gadymy medeniýetiň mirasdüşerleridir, munuň özi netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de çuňlaşdyrmak, medeni gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin giň mümkinçilikleri döredýär.

Häzirki gepleşikleriň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň hukuk binýadyny has-da pugtalandyrjak ikitaraplaýyn resminamalaryň uly toplumyna gol çekmek göz öňünde tutulýar. Şeýlelikde, taraplaryň erk-islegine, netijeli syýasy, ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanmalaryna esaslanýan türkmen-italýan hyzmatdaşlygynyň uly geljeginiň bardygyny ynamly tassyklamak bolar. Özara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça bar bolan ägirt uly kuwwat we maksatnamalar munuň ygtybarly kepilidir, şolaryň durmuşa geçirilmegi Türkmenistanyň we Italiýanyň dostlukly halklarynyň abadançylygyna hem-de rowaçlygyna hyzmat eder.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

   /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   17.01.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine, döwlet durmuşyna degişli birnäçe meselelere, şeýle-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowy göni aragatnaşyga çagyrdy. Wise-premýer «Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Merkezi balans toparynyň düzümini tassyklamak hakynda» Kararyň taslamasy hem-de Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýetinde hem-de onuň garamagyndaky edaralarda resminama dolanyşygyna «Elektron salgyt» ulgamyny girizmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer balans toparynyň işi barada maglumat berip, maliýe taýdan durnuklylygy üpjün etmek, tölege ukyplylygy artdyrmak boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygyny aýtdy.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň käbir kadalaşdyryjy-hukuk namalaryna üýtgetmeler, goşmaçalar girizmek we olaryň käbirini güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 3-nji noýabryndaky Kararyna laýyklykda, Merkezi balans topary hakyndaky Düzgünnama üýtgetmeler girizildi. Birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň gurluşynyň üýtgemegi bilen baglylykda bu toparyň düzümine gaýtadan seredildi hem-de bu barada Kararyň taslamasy taýýarlanyldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp we bu düzümiň işini kämilleşdirmegiň wajypdygyny nygtap, hödürlenilen resminama gol çekdi hem-de ony sanly elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi we bu barada birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisiň dowamynda wise-premýer hormatly Prezidentimize «Elektron salgyt» ulgamyny girizmegiň göz öňünde tutulýandygy barada habar berdi. Bu ulgam Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda hem-de salgyt ulgamynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz döwletimiziň pudaklaryň sanlylaşdyrylmagyna aýratyn üns berýändigini belläp, bu ugurda alnyp barylýan işleri işjeňleşdirmek barada wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň düzümleýin bölümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän düzümleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, gazhimiýa önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak, degişli pudaklara dünýäniň ösen tejribesini ornaşdyrmak maksady bilen ýerine ýetirilýän işler barada habar berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna «Türkmengaz» döwlet konserniniň maslahat beriş hyzmatlaryny ýerine ýetirmek baradaky şertnamany baglaşmagy hakynda” resminamanyň taslamasy hödürlenildi. Bu resminama laýyklykda, Ýaponiýanyň «Kawasaki Heavy Industries, Ltd» kompaniýasy bilen Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawody dolandyrmakda maslahat beriş hyzmatlary ýerine ýetiriler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwletimiziň ykdysady syýasatynyň möhüm ugurlaryna ünsi çekdi. Şoňa laýyklykda, senagatyň binýatlaýyn pudaklarynyň, şol sanda ýangyç-energetika toplumynyň ösdürilmegine iri maýa goýum serişdeleri gönükdirilýär.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň ykdysadyýetiň senagatlaşdyrylmagyny, täze ýokary netijeli, ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalaryň we öňdebaryjy işläp taýýarlamalaryň esasynda işleýän döwrebap önümçilik kuwwatlyklarynyň döredilmegini esasy ugur edinýändigini belläp, daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň bu ugurdaky tejribelerini mundan beýläk-de öwrenmegiň we şolary iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Ahal welaýatynda gazdan ekologiýa taýdan arassa awtomobil ýangyjyny öndürýän dünýäde ilkinji zawodyň gurluşygynyň amala aşyrylmagy netijeli hyzmatdaşlygyň aýdyň mysalydyr. Bu taslamanyň ýerine ýetirilmegi diňe bir milli ykdysadyýetimiziň köpugurly esasda ösdürilmeginde däl, eýsem, dünýäniň nebitgaz senagatynda möhüm tapgyra öwrüldi. Munuň şeýledigine halkara guramalaryň güwänamalary we abraýly baýraklary has aýdyňlygy bilen şaýatlyk edýär.

Bu döwrebap toplum ABŞ, Beýik Britaniýa, Fransiýa, Şwesiýa, Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy, Hindistan we beýleki döwletleriň dünýä belli önüm öndürijileriniň iň täze tehnologiýalary we enjamlary bilen üpjün edildi. Kärhanada ýylda 1 milliard 785 million kub metr «mawy ýangyjy» gaýtadan işlemek we EURO-5 standartyna gabat gelýän EСO-93 görnüşli benziniň 600 müň tonnasyny hem-de dizel ýangyjyny we suwuklandyrylan gazy öndürmek meýilleşdirilýär.

Daniýanyň «Haldor Topsoe» kompaniýasynyň işläp taýýarlan tebigy gazdan awtomobil ýangyjyny öndürmek boýunça döwrebap tehnologiýasy energiýa serişdelerini az mukdarda harçlamak we daşky gurşawa ýaramaz täsiri peseltmek arkaly, ýokary hilli önüm öndürmäge mümkinçilik berýär.

Şeýle taslamalary amala aşyrmak bilen, biz «ýaşyl ykdysadyýete» geçmek üçin zerur şertleri döredýäris. Bu bolsa ýurdumyzyň halk hojalygy toplumynyň öňdebaryjy pudaklarynyň energiýa babatda netijeliligini ýokarlandyrmak üçin wajypdyr diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow inžener-tehniki işgärleri taýýarlamak, hünär okuw ulgamyny kämilleşdirmek, nebitgaz pudagynda işleýänleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak meselelerine möhüm üns bermegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz «Türkmengaz» döwlet konserniniň maslahat beriş hyzmatlaryny ýerine ýetirmek baradaky şertnamany baglaşmagy hakynda» Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu resminamanyň ýerine ýetirilişi bilen baglanyşykly meseleleri gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz sebitiň ýurtlarynyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşine, ekologiýa taýdan arassa «mawy ýangyjy» ulanmagyň hasabyna daşky gurşawy goramak babatda öňde durýan wezipeleriň netijeli çözülmegine täze itergi bermäge gönükdirilen Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasyny durmuşa geçirmegiň depginlerini ýokarlandyrmak üçin degişli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow Türkmenistanyň çägindäki döwlet ähmiýetli awtomobil we demirýol köprüleriniň tehniki ýagdaýyny seljermek boýunça pudagara toparyň ýerine ýetiren işleri barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň belleýşi ýaly, ýurdumyzda döwlet ähmiýetli awtomobil we demirýol köprüleriniň 582-si bar. Hasabatyň dowamynda hünärmenleriň geçiren barlaglarynyň netijeleri barada hem habar berildi. Şeýle hem ýerli ähmiýetli köprülere seljerme geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, soňky ýyllarda Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek bilen bir hatarda, çylşyrymly we ýokary halkara ölçeglerine gabat gelýän inženerçilik-ulag ulgamyna degişli desgalary gurmak hem-de şolary ulanmaga bermek boýunça ýokary netijeleriň gazanylandygyny nygtady.

Ähli amala aşyrylýan çäreler Türkmenistanyň durnukly ulag gatnaşyklary we bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça öňe sürýän başlangyçlarynyň amala aşyrylmagyna güwä geçýär.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ulag-logistik mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak, häzirki zaman awtomobil we demirýol köprülerini, beýleki wajyp desgalary gurmak boýunça taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Şunuň ýaly desgalaryň gurluşygynda häzirki zaman usullary hem-de täzeçil tehnologiýalar ulanylmalydyr hem-de şolar inženerçilik-tehniki we ulanyş görkezijileri babatda köpri gurmagyň halkara kadalaryna doly kybap gelmelidir. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şolaryň gurluşygynda ylmy-barlag, geofiziki, geologiýa, inžener-tehniki we gurluşyk-gurnama işleriniň toplumlaýyn esasda ýerine ýetirilmelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz köprüleriň gurluşygynyň sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde ägirt uly ähmiýetiniň bardygyny belläp, wise-premýere bellenilen işleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek meselelerine örän jogapkärçilikli çemeleşmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow elektroenergetika pudagyny ösdürmegiň maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işlere ünsi çekip, ýurdumyzyň energetika syýasatyny durmuşa geçirmek, hususan-da, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamy çekmegiň taslamasyny amala aşyrmak bilen baglanyşykly birnäçe wezipeleri kesgitledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz maýa goýumlaryny çekmäge möhüm ähmiýet berilmelidigini belläp, bu işleriň bellenilen möhletde we ýokary hilli ýerine ýetirilmegine berk gözegçilik etmek barada wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow dokma senagatynda täze önümçilikleri ýola goýmak boýunça alnyp barylýan işler, şeýle hem Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça Pudagara toparyň mejlisiniň jemleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilýän mukdaryny artdyrmak, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny berkitmek boýunça milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň öňünde goýýan wezipeleri dokma senagatynyň kärhanalary tarapyndan üstünlikli amala aşyrylýar.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer düýe hem-de geçi ýüňüni gaýtadan işleýän täze egirme kärhanasyny hem-de dokma, ýüň, gamyş we gowaça çöpüniň galyndylaryny gaýtadan işleýän önümçiligi döretmek boýunça alnyp barylýan işler barada habar berdi. Täze desgalaryň dünýäniň döwrebap täzeçil enjamlary bilen üpjün ediljekdigi barada aýdyldy.

Şeýle hem wise-premýer hasabatyň dowamynda ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça Pudagara toparynyň mejlisiniň çäklerinde iş toparyny we hereketleriň degişli meýilnamasyny döretmek boýunça çözgüdiň kabul edilendigi barada habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimiziň senagat toplumynyň esasy ugurlarynyň biri bolan dokma senagatynyň öňünde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň mukdaryny artdyrmak, täze ýokary tehnologiýaly toplumlary döretmek, dürli görnüşli ýerli serişdeleriň netijeli ulanylmagy bilen bäsdeşlige ukyply önümleriň önümçiligi boýunça gaýtadan işleýän kärhanalary gurmak babatda öňde möhüm wezipeleriň durýandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy senagatlaşdyrmak we sanlaşdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi we Diýarymyzyň eksport harytlarynyň möçberini artdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň wajypdygy barada aýdyp, onuň ähli hil görkezijilerine we ekologiýa talaplaryna laýyk gelmelidigini belledi. Munuň üçin bolsa dokma kärhanalary iň döwrebap, ýokary hilli enjamlar bilen üpjün edilmelidir diýip, milli Liderimiz nygtady we bu babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Häzirki döwürde ýurdumyzda halk hojalygynyň ähli pudaklaryny sanlaşdyrmak, önümçilige ylmy işläp taýýarlamalary ornaşdyrmak boýunça ägirt uly işler alnyp barylýar. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow munuň pudaklaryň işini talabalaýyk derejede döwrebaplaşdyrmakda aýratyn ähmiýetlidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň sanlylaşdyrylmagynyň sebit derejede üstünlikleriň gazanylmagyna ýardam edýändigini belläp, obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilaty üçin döredilýän ýaşaýyş-durmuş şertlerini döwrebap derejede düýpli özgertmek boýunça Milli maksatnamanyň ýerine ýetirilmegini depginli dowam etmek babatda anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti we sanly bilim ulgamyny ösdürmek boýunça kabul edilen Konsepsiýany durmuşa geçirmek baradaky Pudagara toparyň öňünde durýan möhüm wezipeler hakynda aýdyp, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň işiniň kämilleşdirilmegine, dünýäniň öňdebaryjy tejribesiniň ornaşdyrylmagyna, sanly ulgama geçmegi işjeňleşdirmäge möhüm üns bermegi wise-premýerden talap etdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň işine ünsi çekip, bu pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak hem-de döwrebaplaşdyrmak babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän düzümlerinde, şol sanda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde, Türkmenistanyň daşary ykdysady aragatnaşyklaryny ösdürmäge gönükdirilen söwdany guramak işleri, ýurdumyzda öndürilen önümleriň ýerlenilýän bazarlaryny giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna «Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini kämilleşdirmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin strategiýasynyň» taslamasy hödürlenildi.

Bu strategiýa Türkmenistanyň haryt öndürijileriniň halkara söwdasyna gatnaşmagy üçin amatly şertleri döretmek arkaly ýurdumyzyň eksport kuwwatyny giňeltmäge gönükdirilendir. Onuň durmuşa geçirilmegi kärhanalaryň netijeli täjirçilik işini üpjün etmäge, şol sanda «bir penjire» ulgamynyň üsti bilen, sanly ulgamy we maglumatlar üpjünçiligini, täze birža gurallaryny ulanmak arkaly, söwda işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmaga ýardam berer. Strategiýanyň baş wezipesi Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň sebitde hem, dünýäde hem bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmakdan ybaratdyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Döwlet haryt-çig mal biržasynyň we ýurdumyzyň söwda toplumynyň beýleki edaralarynyň işlerine çemeleşmeleri döwrebaplaşdyrmagyň, sanlylaşdyrmak esasynda eksport-import amallaryny kämilleşdirmegiň möhümdigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz telekeçilik işleriniň täze ugurlaryny we usullaryny gözlemegiň zerurdygyny belledi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň işewürliginiň senagat pudagyny we daşary ykdysady aragatnaşyklary diwersifikasiýalaşdyrmakda wajyp orun eýeleýändigini belläp, bazar gurallaryny mundan beýläk-de ösdürmek hem-de telekeçileriň döwlet maksatnamalaryna we giň gerimli taslamalara işjeň gatnaşmagy üçin şertleri döretmek boýunça wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow ylym we bilim ulgamlarynda işleriň ýagdaýy, döwlet Baştutanymyzyň sanly ösüş ulgamynda öňde goýan wezipeleriniň çözülmegine gönükdirilen toplumlaýyn çäreleri durmuşa geçirmek ugrunda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hususan-da, wise-premýer ýurdumyzyň ylym we bilim edaralarynyň ulgamynda öňdebaryjy maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň ulanylmagyny giňeltmek, sanly ulgam arkaly okatmagyň amatly we netijeli usullaryny guramak hem-de Diýarymyzyň ylmy-barlag taslamalaryny ösdürmek üçin elektron meýdançasyny döretmek, döwletimiziň ylmy-tehniki kuwwatyny ýokarlandyrmak maksady bilen, täze programma serişdelerini peýdalanmak boýunça ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sanlaşdyrmagyň ykdysadyýetimizi we durmuş ulgamyny ösdürmegiň strategik ugrudygyny, degişli düzümleriň, maddy-enjamlaýyn we maglumat gaznasynyň döredilmeginiň hem-de giňeldilmeginiň onuň möhüm guraly bolmalydygyny belledi.

Milli Liderimiz bu babatda iň gowy daşary ýurt tejribelerini, şol sanda sanly ulgamlary dolandyrmak we goramak babatynda toplanylan öňdebaryjy tejribeleri öwrenmegiň zerurdygyny aýdyp, degişli işgärleri — sanly ykdysadyýetiň dürli ugurlary boýunça ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamagyň möhümdigine aýratyn ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere bilim we ylym ulgamlaryny sanlaşdyrmak boýunça bellenilen çäreleriň durmuşa geçirilişiniň barşyny berk gözegçilikde saklamagy, dünýäniň sanly ulgamynyň giňişligine goşulyşmak maksady bilen, bu ugurda bilelikdäki taslamalary höweslendirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa maddy däl medeni gymmatlyklary toplamak hem-de olary düýpli öwrenmek maksady bilen, 2020-nji ýylyň birinji ýarymynda ýurdumyzyň welaýatlaryna iş saparlaryny amala aşyrjak ylmy topary guramak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda döredilmegi meýilleşdirilýän toparyň agzalary türkmen halkynyň saklanyp galan däp-dessurlary, ýörelgeleri, aýdymlary we beýleki maddy däl medeni gymmatlyklary baradaky maglumatlary ýygnarlar, olar düýpli öwreniler we şolaryň esasynda ylmy işler — makalalar, gollanmalar, dissertasiýalar ýazylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, türkmenleriň aýawly saklanyp gelinýän baý taryhy we özboluşly medeniýetine degişli subutnamalary öwrenmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, oňa gatnaşyjylaryň halkymyzyň hakydasynda saklanan nakyllaryň, ganatly jümleleriň ýygnalmagyna, rejelenilmegine möhüm üns bermegi zerurdyr. Gadymy türkmen dilinde ulanylan käbir sözleriň, wagtyň geçmegi bilen ulanyşdan galanlary bar. Bularyň hemmesi biziň bahasyna ýetip bolmajak mirasymyzdyr diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Halk döredijiliginde köp sanly nakyllar we rowaýatlar bar. Şolar ýurdumyzyň dürli sebitlerinde dürli görnüşlerde ulanylýar. Şeýlelikde, bu gymmatlyklary ýygnap, öwrenip, alnan maglumatlary çap etmäge taýýarlamalydyr. Munuň diňe bir ylmy babatda däl, eýsem, ägirt uly terbiýeçilik ähmiýeti bardyr diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Ahalteke bedewi, türkmen alabaýy, el halylary ýaly umumadamzat medeniýetiniň hazynasyna goşulan milli gymmatlyklar baradaky maglumatlary giňden ýaýratmak boýunça alnyp barylýan ylym-bilim işlerini dowam etmek zerurdyr. Milli Liderimiz ýurdumyzyň çäginde irki antik döwürden orta asyrlaryň soňky eýýamlaryna çenli bolan aralykda saklanyp galan taryhy arheologiýa ýadygärlikleri hakyndaky maglumatlaryň dünýäniň taryhy ylmy üçin uly ähmiýetiniň bardygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň welaýatlary boýunça guraljak toparyň işiniň taýýarlygy we ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi babatda ähli zerur tagallalary etmek barada wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň barşy we ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin işler barada hasabat berdi.

Şu günler ýurdumyzyň welaýatlarynda ýaz ekişine taýýarlyk işleri, hususan-da, gowaça ekmek üçin kesgitlenen sürüm, tekizlemek we ýuwuş suwuny tutmak işleri dowam edýär. Şeýle hem oba hojalyk tehnikalary abatlanylýar.

Şunuň bilen birlikde, güýzlük bugdaý ekinlerine ideg işleri alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna «Oba hojalyk ekinleri üçin himiki serişdeleri we mikrodökünleri satyn almak hakynda» Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, obasenagat toplumynda ýaýbaňlandyrylan we oba hojalyk önümçiliginiň netijeliligini hem-de pudaga öňdebaryjy ylmy usullaryň we sanly tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagynyň hasabyna, pudagyň düşewüntliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň gerimli özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow güýzlük dänelik ekinlere edilýän ideg işleriniň we ýaz ekişine taýýarlyk çäreleriniň depginini güýçlendirmek barada anyk görkezmeleri berdi. Bu barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz şu ýyl her welaýatda bugdaýyň, gowaçanyň, gök we bakja ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek üçin ähli zerur çäreleri görmegi wise-premýerden talap etdi.

Döwlet Baştutanymyz oba hojalyk ekinleri üçin himiki serişdeleri we mikrodökünleri satyn almak hakynda Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu serişdeleri satyn almak üçin şertnamalaryň baglaşylmagyny we olaryň ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatda döwlet Baştutanymyzyň öňe süren başlangyçlarynyň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Bitaraplygyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp, 14-nji ýanwarda Aşgabatda geçirilen maslahatda eden çuňňur many-mazmunly çykyşy ýurdumyzyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygynyň ähli ugurlaryny öz içine aldy. Häzirki wagtda döwlet Baştutanymyzyň beýan eden başlangyçlaryny we «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň çäreleriniň maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň meýilnamasy taýýarlanyldy.

Milli Liderimiziň parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmak, durnukly ösüşe ýetmek, ekologiýa, ynsanperwer hyzmatdaşlygy hem-de beýleki dünýä ähmiýetli meseleler bilen baglanyşykly öňe süren möhüm we döwrüň talap edýän tekliplerini durmuşa geçirmek maksady bilen, anyk çäreleriň birnäçesini guramak meýilleşdirilýär.

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy syýasy-diplomatik ugry boýunça dünýä derejesinde Bitaraplyk ýörelgelerini amaly taýdan durmuşa geçirmek boýunça döwlet Baştutanymyzyň başlangyjyndan ugur alyp, golaýda BMG-niň Nýu-Ýork şäherindäki baş edarasynda daşary ýurt ilçileriniň gatnaşmagynda duşuşygyň meýilleşdirilendigini habar berdi. Onda parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmekde bitaraplyk ýörelgelerini ulanmak boýunça Kadalar toplumyny işläp taýýarlamak hem-de Bitaraplygyň halkara dostluk toparyny döretmek boýunça teklip ara alnyp maslahatlaşylmaga hödürleniler.

Döwlet Baştutanymyzyň çykyşynda aýratyn bellenilip geçilen Owganystanyň parahatçylykly ösüşine ýardam bermek babatynda 2020 — 2022-nji ýyllarda Türkmenistanyň Owganystana ynsanperwer kömegini bermeginiň maksatnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy.

Milli Liderimiz maslahatda eden çykyşynda halkara ykdysady hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine ünsi çekip, şunuň bilen baglylykda, Bütindünýä banky, Aziýanyň ösüş banky, Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky, Yslam ösüş banky we beýleki maliýe edaralary bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň zerurdygyny belledi. Bu wezipäni ýerine ýetirmek maksady bilen, şu günler zerur işler alnyp barylýar.

Wise-premýer, daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG tarapyndan kabul edilen Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek bilen bagly gozgan meseleleri barada aýdyp, halkara maslahatyň jemleri boýunça 12 sany birýyllyk meýilnama gol çekilendigini belledi.

Şu günler degişli döwlet edaralary we jemgyýetçilik guramalary tarapyndan daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde bu meýilnamalary iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň DIM-ni bu işlere gönüden-göni gatnaşýar we şol bir wagtda umumy işleri utgaşdyrmagyň wezipesini amala aşyrýar.

2020 — 2025-nji ýyllar üçin durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly maksatnamasyny işläp taýýarlamak boýunça işlere girişildi.

Daşary işler ministrligi BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralary bilen hyzmatdaşlygy has-da giňeltmek boýunça wezipeleri amala aşyrmaga girişdi. Hususan-da, Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalyk guramasy bilen gatnaşyklary täze derejä çykarmak ugrunda işler geçirilýär.

Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat ösüşi boýunça guramasy hem-de BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasy guramalary bilen gatnaşyklary giňeltmek maksady bilen, Türkmenistanyň gümrük hem-de statistika ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça bilelikdäki işleri durmuşa geçirmek göz öňünde tutulýar.

Wise-premýer, daşary işler ministri ekologiýa we daşky gurşaw ulgamynda kesgitlenilen wezipeleri durmuşa geçirmek boýunça Aral deňziniň sebitiniň ýurtlary üçin BMG-niň Ýörite maksatnamasyny düzmegiň, Aziýa hem-de Ýuwaş umman sebiti boýunça ykdysady we durmuş komissiýasynyň degişli kararnamasynyň taslamasyny taýýarlamagyň ähmiýetini belledi. Bu resminama şu ýylyň maý aýynda Bangkok şäherinde geçiriljek bu Komissiýanyň nobatdaky mejlisiniň çäklerinde garamak teklip edilýär.

Soňra wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ynsanperwer ugry boýunça başlangyçlary, hususan-da, Türkmenistanyň degişli halkara guramalar bilen adam hukuklary babatynda öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, ýurdumyzyň demokratik edaralarynyň işlerini mundan beýläk-de kämilleşdirmek ugrunda ysnyşykly we köpugurly hyzmatdaşlygy barada durup geçdi. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň fewral aýynda Türkmenistanyň Adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara toparynyň nobatdaky mejlisini geçirmek barada teklip beýan edildi. Bu mejlise ynsanperwer ulgamda iş alyp barýan abraýly guramalaryň Türkmenistandaky we Merkezi Aziýadaky wekilleriniň gatnaşmagy göz öňünde tutulýar.

Döwlet Baştutanymyzyň çykyşynda ýurdumyzyň köpýyllyk we ygtybarly hyzmatdaşy bolan Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy bilen gatnaşyklary ösdürmek boýunça kesgitlenilen wezipelerden ugur alyp, häzirki wagtda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň hem-de Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça edarasynyň arasynda 2020-2021-nji ýyllar üçin iş meýilnamasy taýýarlanyldy.

Şeýle hem maslahatyň dowamynda halkara medeni-durmuş gatnaşyklaryny ösdürmekde ýurdumyzyň esasy hyzmatdaşlarynyň biri bolan ÝUNESKO bilen gatnaşyklary işjeňleşdirmek meselesine garalandygy bellenildi. Bu halkara gurama bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek maksady bilen, ÝUNESKO işleri boýunça Milli komissiýanyň düzgünnamasyny we gurluşyny kämilleşdirmek hem-de täze düzümini düzmek zerurlygy ýüze çykdy.

Şunuň bilen baglylykda, halkara tejribä esaslanyp, şeýle hem ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygyň täze açylan sanly tehnologiýalar, statistika, suw serişdelerini dolandyrmak ugurlaryny göz öňünde tutmak bilen, bu resminamalaryň taslamalaryny işlemek ýola goýuldy hem-de ýakyn wagtda döwlet Baştutanymyzyň garamagyna anyk teklipler hödürleniler. Bu teklipler makullanylan halatynda döwlet edaralary we halkara guramalar bilen bilelikde, Türkmenistanyň kanunçylygyna hem-de halkara kadalara laýyklykda degişli işler geçiriler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Aşgabatda geçirilen halkara maslahatyň ýurdumyzyň halkara bileleşigindäki abraýyny we ornuny pugtalandyrmakda, ählumumy derejede bitaraplyk ýörelgeleriniň ykrar edilmegindäki uly ähmiýetini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklipleri makullap, wise-premýere, daşary işler ministrine öňe sürlen başlangyçlary durmuşa geçirmek we umuman, Bitaraplygyň 25 ýyllygyna taýýarlyk görmek boýunça meýilleşdirilen ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatynda degişli tabşyryklary berdi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz DIM-de şanly senä bagyşlanyp hem-de bu uly ähmiýetli taryhy waka mynasybetli geçirilýän çäreler barada baý habar maglumatlaryny özünde jemleýän ýörite saýtyň açylandygy baradaky habary kanagatlanma bilen kabul etdi.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem bu saýtda toplanylan maglumatlaryň geljekde ýörite neşiri taýýarlamak üçin peýdalanylmagynyň maksadalaýyk boljakdygyna, hususan-da, munuň halkara jemgyýetçiligi we diplomatlar üçin peýdaly boljakdygyna ünsi çekip, bu babatda wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa milli parlamentiň alyp barýan işi barada habar berdi.

Bellenilişi ýaly, deputatlar Türkmenistanyň kanunçylyk binýatlaryny döwrebaplaşdyrmak, özgertmeleri hukuk taýdan goldamak boýunça maksatnamalaýyn işleri alyp barýarlar. Bu işler ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynyň üstünlikli amala aşyrylmagyna hem-de onuň demokratik edaralarynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilendir.

Türkmenistanyň Mejlisi öňdebaryjy tejribäni we dünýä standartlaryny öwrenmek hem-de şolary milli kanunçylyk-hukuk tejribesine ornaşdyrmak maksady bilen, halkara hyzmatdaşlygy, şol sanda köpugurly parlamentara gatnaşyklary işjeňleşdirmek boýunça zerur çäreleri amala aşyrýar.

Şeýle hem milli parlamentiň Başlygy deputatlaryň döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan içeri hem-de daşary syýasatynyň, öňe sürýän oňyn halkara başlangyçlarynyň we kabul edilýän täze kanunçylyk namalarynyň ähmiýetini ilatyň arasynda giňden düşündirmek işlerini yzygiderli alyp barýandyklaryny habar berdi.

Milli Liderimiz kanunçykaryjylyk işiniň giň gerimli döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň möhüm guralydygyny hem-de halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna, raýatlyk düzümleriniň berkidilmegine hem-de jemgyýetde demokratik gymmatlyklaryň tassyklanmagyna ýardam bermelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak, kanunçykaryjylyk işinde iň gowy dünýä tejribesini peýdalanmak boýunça ýurdumyzyň mundan beýläk-de öňe ilerlemegine gönükdirilen wezipeleri amala aşyrmak ugrunda maksatnamalaýyn we yzygiderli işleri alyp barmagy zerurdygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisini jemläp, Ministrler Kabinetiniň ähli agzalaryna ýüzlenip, döwlet maksatnamalarynyň we ösüş strategiýasynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmegiň esasy borç bolup durýandygyny belledi.

Milli Liderimiz Hökümetiň işiniň wajyp ugurlary barada aýdyp, sanly ykdysadyýete geçmek, elektron hyzmatlar ulgamyny ýola goýmak, döwlet edaralaryny we desgalary mundan beýläk-de hususylaşdyrmak, dürli pudaklarda bar bolan degişli mümkinçilikleri herekete girizmek üçin şolary paýdarlar jemgyýetine öwürmek babatda netijeli çäreleriň görülmeginiň zerurdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz hojalygy ýöretmegiň bazar gatnaşyklaryny has işjeň ulanmaga, bu ugurda daşary ýurtlaryň netijeli işläp taýýarlamalaryny ornaşdyrmaga, ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek babatda zerur tagallalaryň edilmegine täze çemeleşmeleriň wajypdygyna ünsi çekdi.

Ilatyň iş üpjünçiligini ýokarlandyrmak, senagatlaşdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň täze görnüşlerini özleşdirmek, ýokary tehnologiýaly, täzeçil önümçiligi döretmek boýunça yzygiderli çäreler görülmelidir diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary bilen baglanyşykly çäreleriň geçirilmegine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. «Açyk gapylar» syýasatyny, köptaraply ykdysady diplomatiýany alyp barýan ýurdumyz baý taryhy-medeni mirasy bolan döwlet hökmünde dünýä bellidir. Biz şolary giňden wagyz etmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Şeýle hem mejlisde döwlet durmuşyna degişli beýleki birnäçe möhüm meselelere seredildi we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisini tamamlap, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oňa gatnaşyjylara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bank ulgamynyň işgärlerine we ähli halkyna

01.11.2019  

Eziz watandaşlar!
Hormatly bank ulgamynyň işgärleri!

Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ykdysady ösüşleriniň we üstünlikleriniň nyşany bolan Türkmenistanyň milli pul birliginiň — manadymyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 26 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Milli manadymyzyň dolanyşyga girizilmegi ykdysadyýetimiziň sazlaşykly ösmegi, ýeke-täk döwlet pul-karz syýasatynyň alnyp barylmagy üçin zerur bolan amatly şertleri döretdi. «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň möhüm ulgamy bolan bank ulgamy çalt depginler bilen ösýän ulgamlaryň birine öwrüldi. Häzirki döwürde ykdysadyýetimiziň bank ulgamynyň ygtybarlylygyny has-da ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işler döwlet syýasatymyzda möhüm orny eýeleýär. Sanly maliýe tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy töwekgelçilikleri we maýalary dolandyrmagyň netijeli ulgamyny ýokarlandyrmagyň, korporatiw dolandyrmak ulgamyny ösdürmegiň hem-de işewürlik ýagdaýlaryny kämilleşdirmegiň, bankyň girdejisini we düşewüntliligini artdyrmagyň esasynda durnukly ösüşi üpjün etmek geljek üçin möhüm wezipeleriň biridir. Bu ulgamyň durnukly işlemegi ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň bäsleşige ukyplylygynyň, depginli ösüşiniň üpjün edilmegi hem-de dünýä ykdysady giňişligine goşulyşmagy üçin möhümdir. Bank işiniň netijeli we ygtybarly bolmagyna gönükdirilen uzak möhletleýin işler alnyp barylýar.

Şunuň bilen baglylykda, milli manadymyzyň hümmetini mundan beýläk-de durnukly saklamak, bank hyzmatlarynyň gerimini giňeltmek, hil taýdan halkara derejelere çykarmak, dünýä tejribesiniň öňdebaryjy usullaryny, innowasion tehnologiýalary bank işine giňden ornaşdyrmak bank ulgamynyň esasy wezipeleri bolup durýar.

Hormatly bank ulgamynyň işgärleri!

Häzirki döwürde ýurdumyzda bank işini kadalaşdyrýan kanunçylyk namalaryny halkara ölçeglere laýyk getirmek boýunça işler dowam etdirilýär. Ýurdumyzyň banklary tarapyndan hyzmatlaryň görnüşleri artdyrylýar hem-de hili ýokarlandyrylýar. Ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek, ilatyň maliýe sowatlylygyny ýokarlandyrmak ugrunda netijeli işler alnyp barylýar. Bank ulgamynyň işgärleriniň hünär derejesi ýurdumyzda we daşary ýurtlarda geçirilýän okuwlar, maslahatlar arkaly yzygiderli ýokarlandyrylýar.

Biz ýurdumyzyň pul-karz syýasatyny yzygiderli kämilleşdirmäge, ykdysadyýetimiziň önümçilik we eksporta gönükdirilen pudaklaryna maliýe goldawyny bermäge, halkara maliýe guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge, bank ulgamynyň kanunçylyk binýadyny has-da berkitmäge, iň täze innowasion, döwrebap tehnologiýalary giňden ornaşdyrmaga aýratyn üns bereris.

Eziz watandaşlar!
Hormatly bank ulgamynyň işgärleri!

Sizi Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň milli pul birligi bolan manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 26 ýyllygy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn! Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, asuda we bagtyýar durmuş, berkarar döwletimizi mundan beýläk-de ösdürmek ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin!

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahatyna gatnaşdy

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   14.01.2020  

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahaty geçirildi. Ol Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlandy.

Daşary syýasy derejäniň şanly senesi mynasybetli ýurdumyzda we daşary döwletlerde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýen şygar astynda tutuş 2020-nji ýylyň dowamynda dürli çäreleriň uly tapgyry geçiriler, şu günki maslahat dabaraly ýagdaýda şolaryň başyny başlady.

...Irden döwlet Baştutanymyz «Oguzkent» myhmanhanasyna geldi, bu ýerde foruma gatnaşyjylar — abraýly halkara we sebit guramalarynyň, diplomatik toparlaryň wekilleri, döwletimiziň ýolbaşçylar düzümi, şeýle hem ýurdumyzyň we daşary döwletleriň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri ýygnandylar.

Myhmanhananyň eýwanynda hormatly Prezidentimiz Birleşen Milletler Guramasyna we onuň aýry-aýry düzümlerine, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasyna hem-de tutuş Ýewropa Bileleşigine wekilçilik edýän toparlaryň ýolbaşçylary bilen salamlaşdy.

Soňra bu şanly wakanyň resmi banneriniň öňünde foruma gatnaşyjylaryň surata düşmek dabarasy boldy, şondan soň milli Liderimiz wekiliýetleriň ýolbaşçylary bilen bilelikde mejlisler zalyna bardy.

Bu ýerde döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlaryň öňünde gutlag sözi bilen çykyş etdi.

Milli Liderimiz halkara durmuşyň işjeň agzasy hökmünde Türkmenistanyň dünýä derejesinde durnukly ösüşiň we abadançylygyň üpjün edilmegine mynasyp goşant goşmak maksady bilen, häzirki döwrüň wajyp meselelerine degişli möhüm halkara başlangyçlaryň birnäçesini öňe sürýändigini belledi.

Biziň ýurdumyz ikitaraplaýyn, şeýle hem köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň tarapdary bolmak bilen, dürli derejelerde, hususan-da, halkara guramalarynyň çäklerinde häzirki we geljekki nesiller üçin uly ähmiýetli bolan wezipeleri yzygiderli öňe sürýär hem-de şolary çözmäge çalyşýar.

Şonuň üçin Türkmenistan giň halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge gönükdirilen hem-de ähli ýurtlaryň we halklaryň bähbitlerine kybap gelýän möhüm başlangyçlary öňe sürmek bilen çäklenmän, eýsem, şolary iş ýüzünde amala aşyrmak boýunça çäreleri görýär. Şu günki duşuşyk hem munuň subutnamasy bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maslahatyň gün tertibi barada durup geçmek bilen, onda milli we umumadamzat bähbitleri bilen bagly meselelere garaljakdygyny belledi. Olar boýunça pikir alşylar hem-de ýakyn geljek üçin bilelikdäki işler kesgitlener.

Soňra milli Liderimiz çykyşyny Birleşen Milletler Guramasynyň resmi dilleriniň altysynyň biri bolan rus dilinde dowam etdi.

Döwlet Baştutanymyz duşuşyga gatnaşyjylary Täze ýyl bilen tüýs ýürekden gutlady we hemmelere berk jan saglyk, abadançylyk, alyp barýan jogapkärli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Şu ýyl ýurdumyz dünýä bileleşigi bilen bilelikde, Türkmenistanyň Bitaraplygynyň halkara derejesinde ykrar edilmeginiň 25 ýyllygyny giňden bellär. Bu, hakykatdan-da, wajyp senedir, türkmen döwletiniň Garaşsyzlygynyň taryhynda ähmiýetli wakadyr, onuň daşary syýasatyndaky tapgyrlaýyn sepgitdir diýip, milli Liderimiz nygtady.

Şol bir wagtyň özünde bu sene çärýek asyryň dowamynda geçilen ýola ser salmak, onuň netijelerini jemlemek hem-de Türkmenistanyň bitarap döwlet hökmündäki häzirki ösüşine baha bermek üçin ähmiýetli delil bolup durýar. Häzirki döwürde biz siz bilen — dostlarymyz we hyzmatdaşlarymyz bolan iri abraýly halkara guramalaryna wekilçilik edýän düzümler bilen bilelikde oňyn işleri amala aşyrýarys. Siziň pikirleriňiz we teklipleriňiz biz üçin örän gyzyklydyr we gymmatlydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Munuň özi şu ýylyň 12-nji dekabrynda Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän «Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly ýokary derejeli halkara maslahatyna taýýarlyk görmegiň çäklerinde aýratyn möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz şu maslahatyň guramaçylyk meseleleri we many-mazmuny babatda anyk teklipleriň minnetdarlyk bilen kabul ediljekdigini belledi. Hususan-da, bize bilelikde bu forumyň mowzuklaýyn ugurlaryny hem-de maksatnamasyny we maslahaty alyp barmagyň tertibini kesgitlemek, onuň jemleýji resminamasyny işläp taýýarlamak wajyp bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we bu günki duşuşyga gatnaşýan halkara guramalaryň wekilleriniň bu halkara maslahatyny guramaga we ony geçirmäge işjeň gatnaşjakdyklaryna ynam bildirdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Bitaraplygynyň taryhyna ýüzlendi. Halkara gatnaşyklaryň tutuş ulgamynyň düýpli özgerýän çylşyrymly şertlerinde garaşsyzlygyny gazanan Türkmenistan üçin daşary syýasy ugruny seçip almak esasy meseleleriň birine öwrüldi diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Bu ugur nähili bolar, biz dünýä bileleşigi bilen gatnaşyklary nähili ýola goýarys, halkara hyzmatdaşlygyny haýsy ýörelgeler esasynda ösdüreris?!

Türkmen döwletliliginiň, garaşsyzlygymyzyň we özygtyýarlylygymyzyň ykbaly hut şu sowallaryň jogabyna hem-de biziň ony dürs saýlamagymyza bagly bolup durýardy.

Çünki daşary syýasat ugruny seçip almakda ýalňyşlyga ýol berilmeginiň döwletiň özygtyýarlylygyny ýitirmegine, onuň milli ösüşiň anyk maksatlaryndan has uzakdaky bähbitleriň gurşawyna çekilmegine sezewar bolýandygynyň taryhy mysallary az däldir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, Türkmenistan oňyn Bitaraplyk ýoluny saýlap aldy we onuň parahatçylyk söýüjilik, beýleki döwletleriň içerki işine gatyşmazlyk, olaryň özygtyýarlylygyna we çäk bitewüligine hormat goýmak, halkara harby guramalara hem-de şertnamalara gatnaşmazlyk ýaly düýpli düzgünnamasyny işläp düzdi.

Biz maksada okgunly özygtyýarly, bitarap, ýöne şol bir wagtyň özünde işjeň hem-de netijeli daşary syýasaty alyp barýarys. Türkmenistanyň Bitaraplygyny halkara-hukuk derejesi hökmünde ykrar etmek boýunça biziň tagallalarymyza dünýäde hoşniýetli we düşünmek bilen garalmagy tötänleýin däldir. Biziň ýurdumyz, ilki bilen, sebit boýunça öz goňşularynyň, soňra-da Goşulyşmazlyk Hereketinde giň goldawa eýe boldy.

1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy «Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy» Kararnamany biragyzdan kabul etdi.

Munuň özi paýhasly we öňdengörüjilikli çözgütdir. Onuň Birleşen Milletler Guramasynyň uzak möhletleýin maksatlaryna, dünýäniň döwletleriniň we halklarynyň parahatçylygyň we howpsuzlygyň şertlerindäki ösüşiniň bähbitlerine laýyk gelýändigini wagtyň özi görkezdi. Şondan soň bolan wakalar bu ýörelgäniň oňyndygyny aýdyňlyk bilen tassyklady diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Bitarap Türkmenistan sebitde halkara parahatçylyk dörediji tagallalaryň möhüm bölegine öwrüldi diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady we hut Aşgabatda BMG-niň howandarlygynda Täjigistanda parahatçylygyň we ylalaşygyň berkarar bolmagynda möhüm orun eýelän birnäçe gepleşikleriň geçirilendigini ýatlatdy.

Biziň Bitarap döwletimiziň paýtagty geçen ýüzýyllygyň 90-njy ýyllarynyň ahyrynda owganiçi gapma-garşylyklary kadalaşdyrmak boýunça gepleşikleriň geçirilýän ýerine öwrüldi.

Türkmenistan sebitde syýasy durnuklylygy saklamak we oňa goldaw bermek, hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk hem-de hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek işinde BMG-niň ygtybarly we netijeli hyzmatdaşyna öwrüldi. Munuň özi sebitiň ähli döwletleriniň goldaw bermeginde, 2007-nji ýylda Aşgabatda BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezini açmak hakyndaky halkara bileleşiginiň çözgüdinde tassyklanyldy.

Biz bu çözgüdi ägirt uly jogapkärçilik we şol bir wagtyň özünde Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan Türkmenistana bildirilýän ynamyň subutnamasy hökmünde kabul etdik diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Bu gün türkmen bitaraplygy sebit howpsuzlygynyň möhüm şerti bolup durýar. Bitaraplygyň binýatlaýyn esaslary BMG-niň Merkezi Aziýadaky sebiti parahatçylyk we hyzmatdaşlyk zolagyna, yklymlaýyn durnuklylygyň pugta guralyna öwürmäge gönükdirilen strategik esaslaryna laýyk gelýär. Şunuň bilen baglylykda, BMG bu ýerde bitaraplyga mahsus bolan özara düşünişmek we ynanyşmak ýagdaýyny, deňhukukly hem-de netijeli hyzmatdaşlyk babatda amatly şertleri döretmek üçin syýasy-diplomatik serişdeleri ulanýan Türkmenistanyň goldawyna hemişe bil baglap biler diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Türkmenistanyň başlangyjy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasynyň 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmegi bitaraplygyň häzirki zaman şertlerindäki ähmiýetiniň uludygyna aýdyňlyk bilen şaýatlyk edýär diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Biragyzdan kabul edilen Kararnamada, hususan-da, bitaraplyk syýasatynyň sebit we ählumumy derejede halkara parahatçylygy hem-de howpsuzlygy pugtalandyrmakda, dünýä ýurtlarynyň arasynda parahatçylykly, dostlukly we özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmekde wajyp orun eýeleýändigi nygtalýar.

Türkmenistan bitarap döwlet hökmünde ýüze çykýan meseleleri we jedelleri çözmekde gatnaşyklaryň medeniýetiniň berkarar bolmagyny wajyp hasaplaýar. Mälim bolşy ýaly, geçen ýylyň 12-nji sentýabrynda BMG-niň Baş Assambleýasy agza döwletleriň 73-siniň awtordaş bolmagynda Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2021-nji ýyly Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip yglan etmek hakyndaky Kararnamany kabul etdi.

Bu Kararnamada Türkmenistanyň yzygiderli we netijeli alyp barýan öňüni alyş diplomatiýasynyň wajyp ähmiýete eýedigi barada aýdylmagy bellärliklidir. Kararnamanyň kabul edilmegi bilen öňüni alyş diplomatiýasynyň gapma-garşylyklaryň öňüni almak, parahatçylygy, dünýäniň dürli künjeklerinde durnuklylygy pugtalandyrmak we saklamak işinde köptaraply diplomatiýanyň netijeli hem-de anyk gurallarynyň biri bolup hyzmat etjekdigine bil baglamak üçin ähli esaslar bar diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow kabul edilen Kararnamanyň örän wajypdygyna hem-de öz wagtynda kabul edilendigine, ozaly bilen bolsa, halkara syýasatynda ýeňil bolmadyk meýilleriň çäklerinde has-da zerurdygyna ynam bildirdi. Dünýä bileleşiginiň tagallalaryna garamazdan, Ýer togalagynyň birnäçe sebitlerinde ýagdaýyň çylşyrymly bolmagynda galýandygyny, gapma-garşylyklaryň artýandygyny we ählumumy ösüşiň ýoluna hem-de onuň geljekki ugurlaryna bolan garaýyşlarda ynanyşmagyň, özara düşünişmegiň umumy derejesiniň pese düşýändigini nazara alanyňda, munuň özi has-da ähmiýetlidir.

Şunuň bilen baglylykda, biziň ýurdumyz parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek boýunça tagallalar üçin iş ýüzünde möhüm ähmiýeti bolan Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyny degişli derejede geçirmek boýunça birnäçe teklipleri işläp taýýarlaýar hem-de şolary BMG-niň garamagyna hödürlär diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we bu başlangyçlar taýýarlananda hem-de şolaryň geljekde durmuşa geçirilmeginde BMG-niň degişli düzümleri we beýleki abraýly guramalar bilen ysnyşykly gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna bil baglanylýandygyny belledi.

Şeýle hem BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobatdaky mejlisinde Türkmenistan parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmekde Bitaraplyk ýörelgelerini ulanmak boýunça düzgünleriň toplumyny taýýarlamak başlangyjyny öňe sürdi. Bu başlangyjy örän bähbitli hasaplaýarys we biz onuň durmuşa geçirilmeginde siziň goldawyňyza bil baglaýarys diýip, döwlet Baştutanymyz foruma gatnaşyjylara ýüzlenip aýtdy.

Şeýle resminamanyň mümkin bolan gapma-garşylyklaryň öňüni almak, olaryň ösüşine ýol bermezlik we güýç ulanmaga çenli bolan ösüşini togtatmak, gapma-garşylykly ýagdaýlary parahatçylykly gepleşikleri geçirmek ýagdaýyna getirmek üçin netijeli gural hökmünde halkara bileleşigi tarapyndan ulanylyp bilner.

Şeýle hem biz ýakynda parahatçylygyň we howpsuzlygyň bähbidine Bitaraplygyň dostlarynyň toparyny döretmegi teklip etdik diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi we ýurdumyzyň bu başlangyjyň ilerledilmegine gyzyklanma bildirýän ähli taraplar bilen ýygjam hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýtdy.

Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň häzirki zamanyň wehimlerine we howplaryna garşy göreşmek boýunça halkara tagallalaryna işjeň gatnaşandygyny hem-de şeýle bolmagynda galýandygyny aýratyn belledi we ýurdumyzyň terrorçylyga, neşeleriň bikanun dolanyşygyna, adam söwdasyna garşy göreşmek işinde eýeleýän wajyp ornuny nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda halkara guramalary bilen bilelikde birnäçe milli we sebit maksatnamalary hem-de taslamalary durmuşa geçirilýär. Hususan-da, geçen ýylyň 6-njy dekabrynda Zorlukly ekstremizmiň öňüni almak we terrorçylyga garşy hereket etmek boýunça 2020 — 2024-nji ýyllar üçin Türkmenistanyň milli strategiýasy, Adam söwdasyna garşy hereket etmek boýunça 2020 — 2022-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasy kabul edildi. Biziň degişli halkara guramalaryndan bolan hyzmatdaşlarymyzyň bularyň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşmagyna umyt edýäris.

Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, häzirki döwürde Owganystanda ylalaşykly ýagdaýlara goldaw bermek meselesi has-da ähmiýetli bolup durýar. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Bitarap döwlet hökmünde goňşy ýurdumyz bolan Owganystana parahatçylykly gatnaşyklary ýola goýmak üçin ähli zerur şertleri döretmäge gatnaşmaga taýýardygyny tassyklady. Gepleşikleriň geçiriljekdigine pugta ynam bildirdi. Bu babatda güýç ulanmagyň netijesizdigini we bu usulyň geljeginiň ýokdugyny geçen döwrüň tejribesi subut etdi.

Köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistan Owganystana anyk ykdysady we ynsanperwer goldawyny berip gelýär. Şeýle kömek goňşy ýurduň çäginde lukmançylyk, bilim edaralarynyň gurluşygynda, ýeňillikli şertlerde elektrik energiýasynyň iberilmeginde, owgan ýaşlarynyň ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde okadylmagynda, Owganystana ynsanperwer ýükleriniň yzygiderli ugradylmagynda we beýleki görnüşlerdäki kömek-goldawlarda öz beýanyny tapýar. Bu işleriň hemmesi Türkmenistanyň öz serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirilýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle kömekleriň Türkmenistanda işlenip taýýarlanylan ýörite maksatnama esasynda mundan beýläk-de yzygiderli esasda ýerine ýetiriljekdigine we goldaw beriljekdigine owgan dostlarymyzy hem-de halkara bileleşigini ynandyrdy.

Owgan hünärmenleriniň gatnaşmagynda iri düzümleýin taslamalaryň, ilkinji nobatda, energetika, ulag hem-de aragatnaşyk ýaly durmuş taýdan wajyp pudaklardaky işleriň durmuşa geçirilmegi Owganystanyň syýasy durnuklylygynyň, ykdysady we durmuş taýdan galkynmagynyň hem-de sebit we dünýä hojalyk gatnaşyklaryna üstünlikli goşulyşmagynyň möhüm şerti bolup durýar.

Biz olary amala aşyrmak boýunça alyp barýan işlerimizi dowam ederis we Owganystana hemmetaraplaýyn goldaw bermek işinde halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardyrys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu gün türkmen bitaraplygynyň ykdysady ugruna möhüm ähmiýet berilýändigini, munuň özüniň ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan sazlaşykly ösüşi, onuň özara peýdaly daşary ykdysady we söwda gatnaşyklaryny ösdürmek üçin zerur şertleriň döredilmegini göz öňünde tutýandygyny belläp, Türkmenistanyň Bitaraplygy şeýle hyzmatdaşlygy haýsydyr bir babatda syýasylaşdyrmakdan saklaýandygyny, biziň daşary ýurtlardaky hyzmatdaşlarymyza deňhukukly gatnaşyklary üpjün edýändigini nygtady.

Bu ýerde özara bähbit, ykdysady we täjirçilik taýdan esaslandyrmak, ýurdumyzyň däplerine we kanunlaryna hormat goýmak kesgitleýji şert bolup durýar diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Şeýle ýörelgelere biziň hyzmatdaşlarymyz oňat düşünýärler we oňa ýokary baha berýärler. Bu bolsa dürli ýurtlar we kompaniýalar bilen deňhukukly hem-de özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmäge mümkinçilik berýär. Bitarap döwlet hökmünde biz halkara derejämizden gelip çykýan anyk we aýdyň ýörelgelere esaslanyp, özümiziň uzak möhletleýin daşary ykdysady strategiýamyzy döredip bilýäris.

Oňyn dünýägaraýyş, BMG-niň Tertipnamasyna we halkara-hukuk kadalaryna yzygiderli ygrarlylygymyz Türkmenistanyň gatnaşmagynda amala aşyrylýan halkara taslamalarynda doly beýanyny tapýar. Şolaryň maksady diňe bir täjirçilik we ykdysady bähbit bilen däl, eýsem, döwletleriň ýakynlaşmagyny üpjün etmek hem-de olaryň arasyndaky gatnaşyklarda ynanyşmak we aýdyňlyk ýagdaýyny döretmek meýli bilen şertlendirilendir.

Bu bolsa, öz nobatynda, ýurtlaryň arasyndaky ykdysady gatnaşyklaryň giňeldilmegine, halkara ykdysady hyzmatdaşlykda açyklyk we ynanyşmak ýörelgeleriniň iş ýüzünde amala aşyrylmagyna ýardam eder. Hut şu esasy ýörelgeler halkara guramalarynyň ykdysady, maliýe we maýa goýum ugurly işleriniň esasyny düzýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Bütindünýä banky, Aziýanyň ösüş banky, Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky, Yslam ösüş banky ýaly halkara maliýe düzümleri bilen öz hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmäge taýýardygyny aýtdy. Şeýle hem geçen ýylda biz Bütindünýä söwda guramasyna girmegiň düzgünlerini we ugurlaryny öwrenmek boýunça alyp barýan işlerimizi güýçlendirdik diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Milli Liderimiz Durnukly ösüş babatda Gün tertibiniň ýerine ýetirilişini şu günki pikir alyşmalaryň meseleleriniň biri hökmünde kesgitledi. Bu babatda hem Türkmenistan şol ugurda toplan tejribesini paýlaşmaga taýýardyr.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň bu Gün tertibini doly goldandygyny, Durnukly ösüş maksatlaryna goşulmak boýunça milli derejede yzygiderli we anyk işleri amala aşyrmaga dessine girişendigini nygtady.

Baryp, 2015-nji ýylyň oktýabrynda BMG-niň agentlikleri bilen Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi. Şolaryň dowamynda Durnukly ösüş maksatlaryna uýgunlaşmak boýunça Bilelikdäki iş toparynyň düzümi ylalaşyldy we tassyklanyldy.

Şeýle geňeşmeleriň netijeleri boýunça Durnukly ösüş maksatlarynyň wezipeleriniň 150-ä golaýy we görkezijileriň 200-e golaýy seçilip alyndy hem-de şolar Hökümet derejesinde tassyklanyldy. Şeýlelikde, BMG-niň baha bermegine görä, Türkmenistan Gündogar Ýewropa we GDA sebitinde soňky 15 ýylyň dowamynda ýerine ýetirmek üçin durnukly ösüşiň esasy ugurlaryny kesgitlän ilkinji ýurt boldy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, häzirki döwürde Durnukly ösüş maksatlarynyň wajyp görkezijileri «Türkmenistany 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» sazlaşykly goşuldy. Bu maksatnamanyň Durnukly ösüş maksatlaryna utgaşdyrmagyň ykdysady bölegi ilatyň elýeterli, ygtybarly we öz wagtynda energiýa üpjünçiligine, durnukly ykdysady ösüşe bolan ählumumy hukugyny, iş bilen üpjünçiligini ýola goýmak, çeýe düzümi döretmek, durnukly senagatlaşdyrylmagyna goldaw bermek we täze ýörelgeleri höweslendirmek ugurlaryna gönükdirilendir. Şunda ykdysadyýetiň hemmetaraplaýyn sanly ulgama geçirilmegi möhüm ähmiýete eýedir.

Türkmenistanda Durnukly ösüş maksatlarynyň amala aşyrylmagynyň durmuş ugruna gönükdirilendigi äşgär görünýär. Gürrüň azyk howpsuzlygyny üpjün etmek we ilatyň iýmitlenişini gowulandyrmak, ählumumy sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmek, doly gender deňligini üpjün etmek, hemmetaraplaýyn, düýpli we ýokary hilli bilim üçin zerur şertleri döretmek barada barýar.

Türkmenistany ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda we durmuş ulgamynda milli meýilnamalaryň ýerine ýetirilmegine girişmek bilen, şolary Durnukly ösüş maksatlarynyň esasy ugry bolan ekologiýa ugry bilen örän jogapkärli we gyşarnyksyz utgaşdyrýar. Munuň üçin ýurdumyz ykdysadyýetiň senagat, oba hojalygy, ulag we beýleki pudaklarynda ekologiýa taýdan arassa hem-de serişde tygşytlaýjy tehnologiýalary ulanmaga geçýär.

Biz bu mesele babatynda öz garaýyşlarymyzy hemişe anyk beýan edýäris: ekologiýa, daşky gurşawy goramak meseleleri nähili özüneçekiji bolup görünse-de, täjirçilik bähbitlerine hyzmat edip bilmez diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň durnukly ösüşiniň, ilatyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagynyň üpjün edilmeginiň sebitde ekologiýa wezipeleriniň çözülmegi bilen gönüden-göni baglydygyny nygtady.

Aral deňzini halas etmek olaryň hatarynda baş wezipeleriň biri bolup durýar. Araly halas etmegiň halkara gaznasyny (AHHG) esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň 2018-nji ýylyň awgust aýynda Türkmenbaşy şäherinde geçirilen duşuşygynda bu ugurda biziň tagallalarymyz içgin ara alnyp maslahatlaşyldy, aýry-aýry ylalaşyklar gazanyldy. Şeýlelikde, AHHG-nyň işini kämilleşdirmegiň, onuň netijeliligini ýokarlandyrmagyň ýolunda möhüm ädim ädildi.

Bu ugurda işjeň hereket etmegi, halkara bileleşiginiň, ozaly bilen bolsa, BMG-niň, onuň ýöriteleşdirilen edaralarynyň mümkinçiliklerini giňden herekete getirmegi zerur hasaplaýaryn diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. Biz Aral deňziniň sebiti üçin BMG-niň, Ýörite maksatnamasyny işläp taýýarlamak hem-de Aral meselesini Birleşen Milletler Guramasynyň işiniň ýörite ugry hökmünde kesgitlemek baradaky başlangyjy öňe sürdük.

2018-nji we 2019-njy ýyllarda «Birleşen Milletler Guramasynyň we Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlyk» atly BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamalarynyň kabul edilmegi munuň üçin oňat binýat bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Suw serişdelerine deňhukukly we adalatly elýeterliligi üpjün etmekde Merkezi Aziýa döwletleriniň hem-de halkara düzümleriniň tagallalarynyň birleşdirilmegi zerurdyr. Şunda Türkmenistanyň garaýşy hemmelere mälimdir: biz suw serişdelerinden peýdalanmak meselelerine garamak we bu meseläni çözmek halkara hukuk kadalary, özara hormat goýmak esasynda we sebitiň ähli döwletleriniň bähbitlerini nazara almak bilen halkara guramalarynyň gatnaşmagynda amala aşyrylmalydyr diýip hasap edýäris.

Umuman, Durnukly ösüş maksatlary boýunça netijeli gepleşikleriň dowam etdirilmegine garaşýarys. Halkara, sebit we milli derejelerde tagallalaryň yzygiderli birleşdirilmeginiň zerurdygyna ynanýarys diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Şunuň bilen baglylykda, BMG-niň Ösüş maksatnamasy, ÝUNISEF, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy, BMG-niň Ilat gaznasy, BMG-niň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasy we Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki ýöriteleşdirilen edaralary hem-de düzümleri bilen hyzmatdaşlygyň giňeldiljekdigine berk ynam bildirildi.

BMG-niň 2030-njy ýyla çenli Gün tertibini ýerine ýetirmek bilen baglylykda, ýurdumyzyň ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygy Türkmenistanyň halkara syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, ÝUNESKO-nyň düzümleri, onuň bilermenleri bilen bilelikdäki köpýyllyk işiň netijesinde guwandyryjy uly netijeleri gazanyldy. Häzirki wagtda «Gadymy Merw», «Köneürgenç», «Nusaýyň Parfiýa galalary», türkmen halkynyň «Görogly» dessançylyk sungaty, türkmen milli «Küştdepdi» aýdym we saz sungaty, türkmen halyçylyk sungaty ýaly medeni gymmatlyklar we ýadygärlikler ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni mirasynyň sanawyna girizildi.

Ýakyn wagtlarda ÝUNESKO bilen bilim, ylym, ekologiýa, sport ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek üçin tagallalary güýçlendirmegi maksat edinýäris diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz ynsanperwerlik meselesine aýratyn ünsi çekdi. Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda demokratik edaralaryň işlerini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, adam hukuklary babatynda öz üstüne alan borçnamalaryny netijeli ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistan degişli halkara guramalar bilen ysnyşykly we köpugurly hyzmatdaşlygy alyp barýar.

Şunda adam şahsyýetiniň mümkinçiliklerini hemmetaraplaýyn açmak üçin aňrybaş amatly şertleriň döredilmegine gönükdirilen «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgäniň durmuşa geçirilmegi bilelikdäki işiň baş maksady bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýratyn nygtady.

Biz BMG-niň Adam hukuklary boýunça Ýokary komissarynyň müdiriýeti, BMG-niň Bosgunlaryň işi boýunça Ýokary komissarynyň müdiriýeti, Migrasiýa boýunça halkara guramasy, Halkara zähmet guramasy, Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň Halkara federasiýasy ýaly düzümler hem-de ynsanperwer ugurly beýleki düzümler bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge ygrarlydygymyzy tassyklaýarys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Türkmenistan özüniň oňyn Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň şanly 25 ýyllygynyň belleniljek ýylyna parahatçylyk we döredijilik, hoşniýetli goňşuçylyk, dünýä bileleşigi boýunça öz dostlary hem-de hyzmatdaşlary bilen özara hormat goýmak we düşünişmek ýagdaýynda gadam basýar.

Biz geljekki ösüşlerimizi aýdyň görýäris, döwletimizi we jemgyýetimizi ösdürmegiň meýilnamalaryny ynamly düzýäris. Giň, köpugurly halkara hyzmatdaşlygyna gönükdirilen oýlanyşykly syýasatymyz geljege ynam bilen garamaga mümkinçilik berýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Türkmenistanyň Bitaraplygy häzirki döwrüň hakykaty we biziň geljegimizdir, onda ähli ugurlar boýunça giň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin täze mümkinçilikler açylýar, öz üstümize alan halkara borçnamalarymyza berk eýermek bilen, umumy döredijilikli maksatlara ýetmek üçin halkara guramalary bilen giň we işjeň hyzmatdaşlyga taýýardygymyzy belent jogapkärçilik bilen beýan edýäris diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni jemledi.

Milli Liderimiziň çykyşy uly üns bilen diňlenildi we şowhunly el çarpyşmalar bilen garşylanyldy.

Soňra hormatly Prezidentimiz çykyş etmek üçin BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň baştutany hanym Natalýa Germana söz berdi.

Ol milli Liderimize ýüzlenip, şeýle möhüm maslahaty guramak başlangyjy hem-de Türkmenistanyň halkara guramalary we hususan-da, BMG bilen hyzmatdaşlygyň çuňňur we köptaraply derejesine ýugrulan manyly çykyşy üçin hoşallyk bildirdi.

BMG hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ysnyşykly hyzmatdaşlyk hem-de sebit we ählumumy Gün tertibiniň möhüm meselelerini çözmek bilen birlikde, sebitde we dünýäde parahatçylyk, howpsuzlyk hem-de durnukly ösüş meselelerinde guramada esasy orny eýelemäge ähmiýet bermäge gönükdirilen möhüm we öz wagtyndaky başlangyçlaryny mübärekleýär diýip, hanym N.German aýtdy.

BMG-niň Baş sekretarynyň ýörite wekili Türkmenistanyň şu ýörelgä eýermek bilen, durmuşyň dürli ugurlarynda diňe bir uly netijeleri gazanman, eýsem, Merkezi Aziýa sebitinde parahatçylygyň we durnuklylygyň pugtalandyrylmagyna örän uly goşant goşandygyny belledi. Türkmenistanyň saýlap alan ýolunyň öz wagtynda we esasly bolandygyny, ýurduň daşary syýasy ösüş nusgasynyň bolsa has oňaýlydygyny hem-de milli bähbitlere, dünýä jemgyýetçiliginiň uzak möhletli maksatlaryna we BMG-niň Tertipnamasyndaky ýörelgelere kybap gelýändigini bu gün ynamly tassyklap bolar diýip nygtady.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bitarap daşary syýasy ugry dünýä giňişliginde netijeli hereketleri amala aşyrmaga, syýasy, söwda-ykdysady, ynsanperwer we beýleki gatnaşyklary depginli ösdürmäge mümkinçilik berýär. Bulara, hususan-da, Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisinde beýan edilen esasy ileri tutulýan ugurlar şaýatlyk edýär. Şolar Birleşen Milletler Guramasynyň ileri tutulýan ugurlaryna kybap gelýär.

Natalýa German halkara meseleleri düzgünleşdirilende, bitaraplyk hem-de parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek ýörelgelerini netijeli ulanmak boýunça BMG-niň düzgünleriniň toplumyny işläp taýýarlamak baradaky türkmen tarapynyň başlangyjyna, şeýle hem BMG-niň howandarlygynda dawalaryň öňüni almak, şolaryň sebäbini we netijelerini aradan aýyrmak, ynsanperwer meseleleri çözmek maksady bilen, bitaraplyk ýörelgelerini iş ýüzünde ulanmak boýunça giň halkara gatnaşyklaryny guramak babatdaky başlangyjyna ýokary baha berdi.

Ol parahatçylygy we howpsuzlygy saklamak boýunça umumy tagallalar bilen baglylykda, öňüni alyş diplomatiýasynyň eýeleýän ornuna ähmiýet berýändigi, şeýle hem Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň işine hemmetaraplaýyn berýän goldawy üçin milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýene-de bir gezek hoşallyk bildirip, bu işiň birnäçe degişli ugurlar boýunça alnyp barylýandygyny, ýöne onuň özenini dartgynlylygy peseltmek, gatnaşyklary ösdürmek, jogapkärçilikli hem-de ylalaşykly çözgütleri kabul etmek arkaly jedelleri we gapma-garşylyklary parahatçylykly ýol arkaly çözmek boýunça tagallalar düzýär diýip belledi.

Hanym N.Germanyň belleýşi ýaly, 2017-nji ýylyň başynda Antoniu Guterreş BMG-niň Baş sekretarynyň wezipesine girişmek bilen, BMG-niň işi babatda öz garaýşyny teklip etdi. Şonda öňüni alyş diplomatiýasyna ilkinji derejeli ähmiýet berildi. Baş sekretar BMG-niň Howpsuzlyk geňeşiniň öňünde eden ilkinji çykyşynda öz ýörelgesini şeýle sözler bilen beýan etdi: «Dawalaryň öňüni almak diňe bir ileri tutulýan ugur bolman, eýsem, esasy wezipedir. Eger biz öz borçnamalarymyzy ýerine ýetirsek, biz ömürleri halas ederis, dert-azaplary azaldarys hem-de millionlarça adamlara umyt bereris».

Şunuň bilen baglylykda, sebit merkeziniň BMG-niň ilkinji düzümleriniň birine öwrülendigi bellenildi. Ol döwletara gatnaşyklaryny goldamagyň hem-de ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň guraly hökmünde öňüni alyş diplomatiýasyny peýdalanmaga we öňe ilerletmäge gönükdirilendir. Şunuň bilen baglylykda, Natalýa German hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oňyn bitaraplyk bilen öňüni alyş diplomatiýanyň bölünmezdigi baradaky pikiriniň möhümdigini nygtady. Öňüni almak Merkezi Aziýa sebitinde parahatçylygy we durnuklylygy üpjün etmek üçin biziň umumy maksadymyzdyr.

Sebit merkezi öz wezipesini ýerine ýetirmeginiň çäklerinde sebit hyzmatdaşlygynyň has wajyp meseleleri boýunça sebitiň döwletleri bilen özara hereket edýär, sebitde, şol sanda BMG-niň ulgamynyň sebit guramalary we edaralary bilen maglumatlaryň alşylmagyna ýardam berýär, şeýle hem sebitde hem-de onuň çäklerinden daşardaky ýagdaýlara hemmetaraplaýyn toplumlaýyn seljerme geçirýär.

Soňky ýyllarda köp oňyn we peýdaly başlangyçlary amala aşyrmak, şeýle hem umumy gatnaşyklar üçin täze görnüşleri we meýdançalary döretmek başartdy diýip, hanym N.German aýtdy. Munuň özi Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň howandarlygynda daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň her ýylky duşuşyklarynyň täze görnüşine hem degişlidir. Ol 2017-nji ýyldan başlap, diňe bir Merkezi Aziýa ýurtlaryny däl, eýsem, Owganystany hem öz içine aldy. Owganystanyň wekilleri hem indi merkeziň ugry boýunça geçirilýän ähli çärelere yzygiderli gatnaşýarlar.

Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň her ýylky geňeş duşuşygyna taýýarlyk görmek işinde Merkezi Aziýa döwletlerini goldap durandygy möhümdir. Munuň özi Merkezi Aziýa bilermenler forumynyň guramasynyň, şeýle hem iri sebite degişli çäreleriň üsti bilen döwletleriň Prezidentleriniň garamagy üçin teklipleri işläp taýýarlamak maksady bilen amala aşyryldy.

Merkez tutuş dünýädäki ýagdaýlary hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ileri tutulýan ugurlaryny göz öňünde tutup, terrorçylyga garşy meseleler boýunça işleri güýçlendirmegi dowam edýär. BMG-niň Merkezi Aziýada terrorçylyga garşy ählumumy strategiýany durmuşa geçirmek boýunça bilelikde hereket etmegiň meýilnamasyny ýerine ýetirmek babatda taslamanyň üçünji tapgyrynyň çäklerinde merkez BMG-niň terrorçylyga garşy göreşmek baradaky müdirligi bilen hyzmatdaşlykda serhetde gözegçilik, terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy göreşmek maksady bilen interneti peýdalanmagyň öňüni almak meselelerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň mümkinçiligini artdyrmaga degişli birnäçe çäreleri gurady.

Geçen ýyl merkez BMG-niň terrorçylyga garşy göreşmek baradaky müdirligi bilen bilelikde Türkmenistanyň bu ugra degişli milli strategiýasyny işläp taýýarlamaga kömek etdi.

Geçen ýyl sebitiň ýurtlary bilen ylalaşylyp, serhetüsti suw serişdelerini dolandyrmak meselelerinde sebit hyzmatdaşlygyny goldamak boýunça Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň täze üçýyllyk strategiýasy kabul edildi. Bu täze strategiýa ynanyşmagyň, degişli edaralaryň we hukuk binýadynyň pugtalanmagyna ýardam bermäge, gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine gönükdirilendir.

Sebit merkezi ýaşlaryň sebitde parahatçylygy we ösüşi goldamak üçin örän uly serişde bolup durýandygyny nazarda tutup, geçen ýyl «Öňüni alyş akademiýasy» atly täze başlangyjyny herekete girizdi. Onuň wezipesi ýaşlar bilen döwlet ýolbaşçylarynyň arasynda gatnaşyklar üçin meýdança bolmakdan ybaratdyr. Merkez BMG-niň gün tertibindäki «Zenanlar, Parahatçylyk we Howpsuzlyk» diýen mesele bilen baglylykda, sebitde gender ulgamyna degişli ugur boýunça hem işleýär.

2020-nji ýylda, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly senesi Birleşen Milletler Guramasynyň 75 ýyllygy bilen hem özboluşly gabat gelýär. BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterreş bu senäni baýram etmegiň çäklerinde nurana geljegimizi gurmakda, halkara hyzmatdaşlygynyň eýeleýän orny baradaky mesele boýunça giň gerimli hem-de ählumumy açyk çekişmäni guramak pikirini öňe sürdi hem-de oňa gatnaşmaga hemmeleri çagyrdy diýip, merkeziň ýolbaşçysy belledi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Aşgabatda 2020-nji ýylyň 12-nji dekabrynda ýokary derejeli halkara maslahaty geçirmek baradaky pikiri Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG tarapyndan «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň öň ýanynda aýratyn ähmiýete eýedir.

Natalýa German Aşgabatdaky ýokary derejeli forumyň BMG-niň geljegini kesgitlemek işiniň uly many-mazmunly bölegine öwrüljekdigine ynam bildirdi. Şony biz isleýäris hem-de halkara jemgyýetçiligi muňa ymtylmalydyr. Munuň özi diňe bir Merkezi Aziýa sebitinde däl, eýsem, parahatçylyk we howpsuzlyk ugrundaky tagallalar nukdaýnazaryndan çylşyrymly döwri başdan geçirýän tutuş dünýä hem degişlidir diýip, merkeziň ýolbaşçysy aýtdy.

Türkmenistana hem-de Birleşen Milletler Guramasyna öňe sürlen başlangyçlary has-da ilerletmek, bar bolan gatnaşyklaryň görnüşlerini we meýdançalaryny ösdürmek, parahatçylygyň, durnuklylygyň hem-de rowaç ösüşiň bähbidine ähli ulgamlarda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak boýunça uly we netijeli işler garaşýar diýip, hanym N.German sözüniň ahyrynda nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow many-mazmunly çykyşy üçin, BMG-niň Baş sekretarynyň Ýörite wekiline minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň çäginde BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ştab-kwartirasynyň ýerleşýän döwleti bolmak bilen, bu ýerde parahatçylyk dörediji gün tertibiniň ilerledilmegine, gapma-garşylyklary we jedelli meseleleri öňünden duýdurmak, howplary hem-de wehimleri aradan aýyrmak, sebitde parahatçylyk, howpsuzlyk we ösüş üçin ygtybarly binýady kemala getirmek işinde köpugurly hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagyna uly üns berýändigini nygtady.

Sebit merkezi öz işiniň 12 ýyla golaý wagtynyň dowamynda Birleşen Milletler Guramasy bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda ýüze çykýan köp sanly meseleleri çözmekde netijeli birleşdiriji gurama hökmünde özüni görkezdi diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Milli Liderimiz şeýle hem BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň 2012-nji ýylyň awgust aýynda geçirilen mejlisinde öňüni alyş diplomatiýasynyň we jedelleri ýüze çykan wagtynda kadalaşdyrmagyň möhüm ähmiýetini belläp, şunuň bilen baglylykda, Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň tagallalaryny goldandygyny aýtdy.

Häzirki wagtda hem-de geljekde energetika howpsuzlygy, durnukly ulag we kommunikasiýalar, suw meseleleri, daşky gurşawy goramak, ýaragsyzlanmak meseleleri ýaly ugurlarda bu merkeziň mümkinçilikleri uly islege eýedir hem-de eýe bolar diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Sebit merkeziniň ýolbaşçylary we işgärleri öz işine wepaly hakyky hünärmenler hökmünde hyzmatdaşlaryň arasynda mynasyp hormata we belent mertebä eýe boldular diýip, milli Liderimiz aýtdy hem-de Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan ilçi Natalýa Germana, merkeziň ähli işgärlerine tutanýerli zähmeti üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow çykyş etmek üçin BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy hanym Ýelena Panowa söz berdi.

Hukuk derejesi BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamalarynyň ikisi bilen tassyklanan Türkmenistan Bitarap döwlet hökmünde ösüşiň baý tejribesini toplap, dünýäde parahatçylygy saklamagyň we durnukly ösüşi ilerletmegiň guraly hökmünde bitaraplyk konsepsiýasyny peýdalanmagy teklip edýär. Biz geljekde hem Bitaraplyk ýörelgelerini ilerletmekde Türkmenistany goldamaga taýýardyrys diýip, BMG-niň ýokary wezipeli wekili belledi.

Şeýle hem onuň nygtaýşy ýaly, Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryny amala aşyrmakda öňdebaryjy ýurtlaryň biri bolup durýar. Myhmanyň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň DÖM-ne ýetmek üçin mäkäm binýady goýup, milli utgaşdyryjylyk guralyny döredip hem-de DÖM-niň maksatlaryny we wezipelerini 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Prezident maksatnamasyna goşmagy esasy üstünlik bolup durýar.

Ýelena Panowa milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy geçen ýylyň iýulynda Nýu-Ýorkda BMG-de birinji Meýletin milli synyň üstünlikli tanyşdyrylmagy bilen gutlap, bu ýylyň Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmek üçin aýgytlaýjy ýyldygyny belledi. BMG-niň Baş sekretary şu ýyly aýgytly hereketleriň on ýyllygynyň başlangyjy diýip yglan etmek bilen, bu döwürde dünýäniň ähli ýurtlary 2030-njy ýyla çenli Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmek üçin ähli tagallalaryny birleşdirmelidir.

Şunuň bilen baglylykda, Hemişelik utgaşdyryjy maslahata gatnaşyjylaryň ünsüni 2020-nji ýyl üçin esasy ugurlara çekdi, şolaryň amala aşyrylmagy ýurtda DÖM-e ýetilmegini çaltlandyrmaga ýardam eder. Ugurlaryň hatarynda Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmek üçin maliýeleşdirmegi jemlemek babatda hyzmatdaşlygy berkitmek wezipesi bar.

Hanym Panowa öz çykyşynda ýurtda DÖM-ni amala aşyrmak üçin daşary ýurt maýalaryny we halkara banklarynyň maliýe serişdelerini çekmek üçin Türkmenistanyň Hökümetiniň hem-de BMG-niň arasyndaky bilelikdäki utgaşdyryjy guraly döretmegi teklip etdi. Bu gurala halkara maliýe edaralarynyň, iri daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşmagy göz öňünde tutulýar.

Ileri tutulýan ugurlaryň ýene-de biri Durnukly ösüşiň maksatlary boýunça statistika hasabatlylygynyň berilmegini gowulandyrmak babatda hyzmatdaşlygy dowam etmekden ybaratdyr. Bellenilişi ýaly, Statistika baradaky döwlet komiteti bilen bilelikde Durnukly ösüş babatda görkezijiler boýunça maglumatlaryň milli binýadyny işläp taýýarlamak boýunça uly işler geçirildi.

Beýleki ugur — bu Türkmenistanyň we BMG-niň arasynda hyzmatdaşlygyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin täze Çarçuwaly maksatnamany taýýarlamak bolup durýar. Täze Çarçuwaly maksatnamany işläp taýýarlamak boýunça geňeşmeler geçen ýyl başlanyp, şolaryň geçirilmegi netijesinde, hyzmatdaşlygyň üç ugry kesgitlenildi. Olar döwlet dolandyryş işiniň netijeliligini artdyrmak, şol sanda sanlylaşdyrmak hem-de adam hukuklaryny ilerletmek arkaly; howanyň üýtgemegini nazara almak bilen, ykdysadyýetiň ösüşi; saglygy goraýyş, bilim we durmuş taýdan goramak ulgamynda ýokary hilli hyzmatlar.

Täze Çarçuwaly maksatnamada DÖM-ni amala aşyrmaga hem-de ýaşlar syýasatyny işläp taýýarlamaga ýaşlaryň çekilmegine aýratyn üns berler. BMG-niň dürli agentlikleriniň bilelikdäki işlerini giňeltmek täze Çarçuwaly maksatnamanyň ýene-de bir aýratynlygy bolar.

Şunuň bilen baglylykda, Ýelena Panowa BMG-niň we Türkmenistanyň Hökümetiniň arasynda bilelikdäki taslamalary höweslendirmek üçin täsirli guraly işläp taýýarlamak baradaky teklibini beýan etdi, bu durnukly ösüş babatda toplumlaýyn wezipeleri çözmäge gönükdirilip, BMG-niň birnäçe agentlikleriniň gatnaşmagyny talap eder.

Şeýle hem maliýeleşdirmegiň bilelikdäki milli gurallary — DÖM-niň milli Gaznasy döredilip bilner, ol döwlet maliýe serişdelerini, şeýle hem dürli maýadarlaryň halkara serişdelerini jemlemäge we netijeli ulanmaga ýardam eder. Bu işi geçen ýyl BMG-niň Baş sekretary tarapyndan döredilen DÖM-niň Global gaznasynyň mysalynda amala aşyrmak bolar.

Türkmenistan durmuş hyzmatlar ulgamyny kämilleşdirmek boýunça bilelikdäki taslamany amala aşyrmak üçin DÖM-niň şol Global gaznasynyň maliýe serişdelerini alan 36 ýurduň biri boldy. Ol 2020-nji ýylda amala aşyrylyp başlanýar, oňa BMG-niň agentlikleriniň birnäçesi we ministrlikleriň altysy gatnaşar. BMG tarapyndan esasy ýerine ýetiriji ÝUNISEF bolar, Türkmenistanyň Hökümeti tarapyna bolsa Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi wekilçilik eder.

Hanym Panowa BMG-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň adyndan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisinde beýan edilen Türkmenistanda parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ösüş meseleleri boýunça halkara maslahatyny geçirmek barada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjyny doly goldaýandygyny aýtdy. Bu maslahatyň meseleleri dünýäde bolup geçýän wakalar bilen bagly bolar. Ol Bitaraplyk syýasatynyň üsti bilen Durnukly ösüşiň ählumumy wehimlerine täze garaýşy almaga mümkinçilik berer diýip, BMG-niň wekili aýtdy.

Milli Liderimiz çuň manyly çykyşy üçin Ýelena Panowa minnetdarlyk bildirip, Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy bolmak bilen, Durnukly ösüş ulgamynda Ählumumy Gün tertibini durmuşa geçirmek boýunça bu guramanyň işine işjeň gatnaşmak Türkmenistan üçin içeri we daşary syýasatyň esasy ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny nygtady.

Biz bu guramanyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň uly geljegine anyk göz ýetirýäris, soňky ýyllarda has äşgär duýulýan ösüşe guwanýarys, hyzmatdaşlar bilen özara hormata esaslanýan yzygiderli gepleşikleriň möhümdigine anyk düşünýäris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Hormatly Prezidentimiz şeýle hem Durnukly ösüş maksatlary ulgamynda hyzmatdaşlygy yzygiderli we okgunly ösdürip, täze sepgitlere çykarmagyň zerurdygy baradaky pikir bilen ylalaşýandygyny beýan etdi.

Nýu-Ýorkda EKOSOS-ny Syýasy forumynyň çäklerinde hödürlenen Durnukly ösüş maksatlary boýunça Türkmenistanyň ilkinji Meýletin milli syny ýurdumyzyň BMG-niň 2030-njy ýyla çenli Strategiýasyny utgaşdyrmak boýunça toplan tejribesini görkezdi.

Pursatdan peýdalanyp, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Türkmenistanda işleýän ähli agentliklerine ýurdumyzda Durnukly ösüş maksatlarynyň iş ýüzünde amala aşyrylmagyna gönükdirilen maksatnamalaryň we taslamalaryň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýandyklary üçin minnetdarlyk bildirdi.

Milli Liderimiz Ýelena Panowa giňişleýin we mazmunly çykyşy üçin ýene bir gezek minnetdarlyk bildirip, ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň baştutany hanym Natalýa Drozda söz berdi.

Öz çykyşynda ilçi Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakynda» ýörite Kararnamany kabul etmegi Türkmenistanyň taryhy saýlawynyň ählumumy ykrar edilmeginiň jedelsiz subutnamasy boldy, ol BMG-ä agza döwletleriň ählisiniň biragyzdan goldawyna eýe boldy diýip belledi.

Geçen ýyllaryň içinde Bitaraplygyň türkmen nusgasy halkara-hukuk tejribesinde täze hadysa öwrüldi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow parahatçylygy, durnuklylygy we hyzmatdaşlygy, ilkinji nobatda, Merkezi Aziýa sebitinde asudalygy ugur edinýän oňyn bitaraplyk syýasatyny yzygiderli we maksadalaýyk durmuşa geçirip geldi. ÝHHG parahatçylygy we ynanyşmagy berkitmek, şeýle hem parahatçylyk we howpsuzlyk üçin birmeňzeş jogapkärçilik ýörelgeleriniň esasynda asuda gepleşikler arkaly döwletleriň arasyndaky ähli jedelleri kadalaşdyrmak babatda Bitarap Türkmenistanyň ugruna ýokary baha berýär.

Geçen ýyl özüniň 20 ýyllygyny bellän ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi Türkmenistanyň Hökümeti bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýdy. Merkeziň ýolbaşçysy soňky ýyllarda geçirilen bilelikdäki işleriň has ähmiýetli üstünlikleri barada durup geçdi. 2018-2019-njy ýyllarda biziň tälim beriji çärelerimize döwlet edaralarynyň, akademiki toparlaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň 4 müňe golaýy gatnaşdy.

Natalýa Drozd Türkmenistanyň sebitde ykdysady durnuklylygy berkitmäge goşandyna ýokary baha berip, söwda we ulag ulgamlaryny netijeli dolandyrmak, suw serişdelerini durnukly dolandyrmak, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini we energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalary ösdürmek üçin innowasion tehnologiýalary giňden peýdalanmak, şeýle hem ýurduň raýat jemgyýetiniň wekilleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň ekologiýa howpsuzlygy ulgamynda halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmek boýunça bilelikdäki işini belledi. Munuň özi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.

ÝHHG-niň merkezi ynsanperwer ölçegiň çäklerinde Türkmenistanyň Adalatçysynyň diwany bilen ýakyndan işjeň hyzmatdaşlyk edýär, Gender deňligini üpjün etmek boýunça 2015 — 2020-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasyny ýerine ýetirmäge hem işjeň ýardam edýär.

ÝHHG köpçülikleýin habar beriş serişdelerini ösdürmek ulgamynda kömek berýär. Merkez habar beriş serişdeleri (HBS) hakynda kanunlaryň birnäçesini, şol sanda tele we radioýaýlymlary hakynda kanuny işläp taýýarlamak işinde bilermeniň goldawyny berdi hem-de HBS-ni döwrebaplaşdyrmak meseleleri boýunça biziň hyzmatdaşlygymyz üstünlikli dowam edýär. Bu işde taslamalary durmuşa geçirmäge ýaşlary çekmäge aýratyn üns berilýär diýip, hanym N.Drozd aýtdy.

Şu ýyl üçin hyzmatdaşlygyň geljegi babatda ÝHHG-niň merkeziniň ýolbaşçysy 2020-nji ýylda bilelikdäki taslamalaryň meýilnamasynyň durmuşa geçirilip başlanýandygyny belledi. Şonda Türkmenistanyň degişli ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen çäreleriň onlarçasyny guramak göz öňünde tutulýar.

Taslamalaryň meýilnamasy Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň baýram edilmegi mynasybetli hem çäreleriň birnäçesiniň geçirilmegini göz öňünde tutýar. ÝHHG-niň merkezi dawalaryň öňüni almak babatda ÝHHG-niň iş gurallary we tejribesi bilen tanyşdyrmak maksady bilen, esasy ýokary okuw mekdepleriň talyplary — geljekki diplomatlar üçin okuwlary gurar.

Çykyşynyň ahyrynda Natalýa Drozd hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa bildirýän ynamy, bilelikdäki işlere yzygiderli berýän goldawy we hemmetaraplaýyn ýardamy, şeýle hem ÝHHG-niň we Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy berkitmäge goşýan şahsy goşandy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Biziň işimiziň üstünligi ynanyşmak we hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanan tutanýerli bilelikdäki işlerimiziň netijesine baglydyr. Biziň işimiziň üstünligi biziň umumy üstünligimizdir, ÝHHG-niň sebitinde durnukly howpsuzlygy gazanmagyň bähbidine bilelikdäki tutanýerli işimiziň netijesidir diýip, ol aýtdy.

Milli Liderimiz çykyşy üçin minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň, däp bolşy ýaly, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk boýunça gurama bilen ýakyn hyzmatdaşlyga aýratyn üns berýändigini belledi. Ýaňy-ýakynda ÝHHG-niň merkezi bilen 2020-nji ýylda amala aşyrylmagy meýilleşdirilýän Bilelikdäki taslamalaryň we çäreleriň meýilnamasyny tassykladyk.

Biziň hyzmatdaşlygymyz häzirki wagtda bar bolan ileri tutulýan meseleleriň durmuşa geçirilmegine gönükdirilendir, şeýle hem biz syýasy, ykdysady-ekologiýa we ynsanperwer ugurlarda täze taslamalary amala aşyrmak boýunça anyk işleri geçirmäge taýýardyrys diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Türkmenistanyň ösüşiniň häzirki tapgyry düýpli özgertmeler bilen häsiýetlendirilýär, şolar ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynyň many-mazmun taýdan täzelenilmegine, demokratik edaralaryň iş tejribesine häzirki zaman standartlarynyň we kadalarynyň ornaşdyrylmagyna, kanunçylyk binýadynyň kämilleşdirilmegine, adamyň döredijilik mümkinçilikleriniň doly açylmagy, onuň raýat hukuklarynyň we azatlyklarynyň üpjün edilmegi hem-de goralmagy üçin zerur şertleriň döredilmegine gönükdirilendir.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz ÝHHG bilen bu ugurlardaky hyzmatdaşlygyň soňky wagtda okgunly ösdürilýändigini kanagatlanma bilen belledi. Demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edara, Milli azlyklar boýunça Ýokary komissar, Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň erkinligi boýunça wekil ýaly düzümler bilen gatnaşyklar mese-mälim işjeňleşdi.

Biz hyzmatdaşlygy dowam etdirmek, bu guramanyň tejribesini döredijilikli özleşdirmek üçin açykdyrys, bize ýardam bermek baradaky meýillere ýokary baha berýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Şunda esasy zat hyzmatdaşlarymyz tarapyndan ýurdumyzda geçirilýän özgertmeleriň barşyna hem-de depginlerine, şolaryň Türkmenistanyň milli aýratynlyklaryna hem-de taryhy ýolunyň aýratynlygyna we özboluşlylygyna, halkyň däp-dessurlaryna hem-de ýörelgelerine gabat gelýändigine dogry we adalatly düşünilmegidir. Şeýle çemeleşme bilelikdäki iş üçin giň mümkinçilikleri açýar.

Döwlet Baştutanymyz Natalýa Drozda çykyşy hem-de hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak işlerine döredijilikli çemeleşýändigi üçin ýene bir gezek minnetdarlyk bildirip, çykyş etmek üçin Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Wekilhanasynyň işleri wagtlaýyn ynanylan wekili jenap Lýubomir Freborta söz berdi.

Ýewropa Bileleşigi Türkmenistanyň derejesine, ýurduň daşary syýasat ýörelgesiniň esasy hökmünde hemişelik bitaraplyk syýasatyna hormat goýýar we ýokary baha berýär diýip, Ýewropa Bileleşiginiň wekili nygtady. Biz Ýewropa Bileleşiginiň ýolbaşçylarynyň Türkmenistanyň taryhyndaky bu wakany baýram etmäge işjeň goşulmagy baradaky çakylyk üçin hoşaldyrys hem-de Ýewropa Bileleşiginiň dekabrda ýokary derejede geçiriljek dabaralara wekilçilik etjekdigine ynanýaryn diýip, jenap Frebort aýtdy.

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk ýörelgesi Ýewropa Bileleşigi bilen onuň netijeli özara hereket edýändigini hem aňladýar. Ýewropa Bileleşigi Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän daşary syýasatynda ählumumy hem-de energetika howpsuzlygy ulgamynda hyzmatdaşlyk etmäge ugur almak bilen, strategik hyzmatdaşlaryň biriniň ornuny eýeleýär diýip, Ýewropa Bileleşiginiň wekili belledi.

2019-njy ýyl Ýewropa Bileleşigi bilen Merkezi Aziýada biziň möhüm we ygtybarly hyzmatdaşymyz bolan Türkmenistanyň gatnaşyklarynda ähmiýetli ýyl boldy diýip, Lýubomir Frebort belledi. Geçen ýylyň ortalarynda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasynyň açylmagy biziň gatnaşyklarymyzyň wajyp bölegine öwrüldi hem-de Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga we giňeltmäge bolan gyzyklanmasyny görkezdi.

Gatnaşyklarymyzyň derejesiniň ýokarlandyrylmagy howpsuzlyk, energetika, howanyň üýtgemegi, daşky gurşaw, ykdysadyýetiň diwersifikasiýalaşdyrylmagy, adam hukuklary hem-de ençeme beýleki strategik ulgamlarda bilelikde hereket etmegiň syýasy we ykdysady ugurlaryny yzygiderli giňeltmäge mümkinçilik berýär diýip, Ýewropa Bileleşiginiň wekili sözüni dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňe sürlen Bitarap Türkmenistanyň birnäçe başlangyçlarynyň Ýewropa Bileleşiginiň, ilkinji nobatda, parahatçylyk we durnukly ösüş meselelerindäki ileri tutulýan ugurlaryna hem kybap gelýändigi bellenildi.

Suw howpsuzlygy bilen birlikde, parahatçylyk hem-de howpsuzlyk barada aýdylanda, Ýewropa Bileleşigi Owganystany durnuklaşdyrmaga we ösdürmäge Türkmenistanyň goşýan yzygiderli goşandyny ykrar edýär, özi-de, bu baradaky gün tertibi Ýewropa Bileleşiginiň howpsuzlygynyň möhüm ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Biz Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynda beýan eden 2021-nji ýyly Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip yglan etmek baradaky başlangyjyny mübärekleýäris.

Geçen ýylda tamamlanan Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň ýerine ýetiriji komitetine üstünlikli başlyklyk etmegi üçin hem-de suw howpsuzlygynyň umumy ileri tutulýan ugrumyz bolýandygyny nazarda tutup, biz Aral deňziniň çäkleriniň maksatnamasyna degişli geljekki birnäçe taslamalary goldamaga taýýardyrys.

Ulag we aragatnaşyk barada aýdylanda, Ýewropa Bileleşigi 2016-njy ýylyň noýabr aýynda BMG-niň durnukly ulag ulgamy boýunça ilkinji maslahatyny çagyrmak baradaky Türkmenistanyň başlangyjyny goldady, oňa işjeň gatnaşdy hem-de bu ugurdaky başlangyçlary mundan beýläk-de goldamaga taýýardyr. Türkmenistanyň sebitde ulag geçelgeleriniň merkezi bolmagy baradaky maksadyny mübärekläp, Ýewropa Bileleşigi Ýewropa bilen Aziýany baglanyşdyrmak boýunça özüniň ýakynda kabul eden strategiýasy arkaly bu maksatlary goldamaga taýýardyr.

Ýewropa Bileleşigi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gazy eksport etmäge degişli bazarlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak baradaky syýasatyny hem doly goldaýar. Strategik Hazarüsti gaz geçirijisiniň gurluşygy hem-de türkmen gazynyň kabul edilmegi energetika howpsuzlygy ulgamynda Ýewropa Bileleşiginiň strategiýasynyň möhüm bölegi bolmagynda galýar. Şoňa görä-de, bu taslamany täze Ýewropa komissiýasy ýakynda ileri tutulýan energetika taslamalarynyň täzelenen sanawyna girizdi. Biz 2019-njy ýylda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn energetika ulgamyna degişli gatnaşyklarymyzy işjeňleşdirdik hem-de bu gatnaşyklary has-da ilerletmäge taýýardyrys.

Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde Aşgabatda bu strategiýany Türkmenistanda amala aşyrmak maksady bilen hereket etmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin simpozium geçirmegi teklip etdi. Ýewropa Komissiýasynyň goňşuçylyk we ösüş boýunça täze guraly Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegiň täze ikitaraplaýyn maksatnamalaryny hödürlemäge Ýewropa Bileleşigine mümkinçilik berer.

Sözüniň ahyrynda Lýubomir Frebort 2020-nji ýylyň Ýewropa Bileleşigi bilen Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ýokary derejedäki duşuşygyna düýpli taýýarlyk görmek üçin mümkinçilik berjekdigine ynanýandygyny beýan etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Wekilhanasynyň işleri wagtlaýyn ynanylan wekiline many-mazmunly çykyşy üçin minnetdarlyk bildirip, Ýewropa ugrunyň ýurdumyzyň daşary syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridigini nygtady.

Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlyga öz çemeleşmelerimizi kemala getirmek bilen, biz Merkezi Aziýada we goňşy sebitlerde howpsuzlygy, terrorçylyga, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna, serhetüsti jenaýatçylyga garşy netijeli göreşi üpjün etmek, Owganystana goldaw bermegiň täsirli gurallaryny döretmek, energetika, ulag, ekologiýa hem-de howanyň üýtgemegi, suw serişdelerini peýdalanmak ýaly beýleki möhüm ugurlaryň birnäçesi boýunça özara bähbitlerden hem-de garaýyşlaryň ýakynlygyndan ugur alýarys.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça täze Strategiýasyna ýokary baha berýär, biziň pikirimizçe, bu strategiýa Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bähbitlerini nazarda tutmak bilen, örän oýlanyşykly düzülipdir.

Hyzmatdaşlygyň ähmiýetiniň we özara bähbidiniň 2019-njy ýylyň iýul aýynda Aşgabatda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Wekilhanasyny açmak hakynda çözgüdiň kabul edilmegi bilen şertlendirilendigine düşünýäris. Munuň özi özara düşünişmäge hem-de ynamy pugtalandyrmaga, hyzmatdaşlygymyza has täsirli we netijeli häsiýet bermäge, çözgütleriň kabul edilmegini ýeňilleşdirmäge ýardam berer diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Biziň ýurdumyz päk ýürekden hem-de uly gyzyklanma bilen Ýewropa Bileleşiginiň Wekilhanasy bilen has ýakyn hyzmatdaşlyga garaşýar, umumy bähbitler ugrunda onuň üstünlikli we netijeli işlemegi üçin iň amatly şertleri üpjün eder diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyklar boýunça müdiriýetiniň sebit edarasynyň baştutany hanym Aşita Mittala söz berdi.

Hanym Mittal Türkmenistanyň Hökümetine BMG-niň NJM-niň transmilli guramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreşmek, neşeleriň bikanun dolanyşygynyň we terrorçylygyň öňüni almak babatda gün tertibini ilerletmäge beren goldawy üçin hoşallyk bildirip, bu gün bitaraplygyň ýörelgeleriniň tutuş dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün etmekde esasy orny eýeleýändigini belledi.

Ol Merkezi Aziýa döwletleri üçin BMG-niň NJM-niň 2015 — 2020-nji ýyllar üçin maksatnamasyny işe girizmekde Türkmenistanyň taryhy ornuny hem nygtady, bu resminama 2015-nji ýylyň maýynda Aşgabatda sebitde tehniki hyzmatdaşlyk boýunça esasy Çarçuwaly resminama hökmünde sebitiň ýurtlarynyň bäşisi tarapyndan gol çekildi.

Aşita Mittalyň döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň NJM bilen hyzmatdaşlygyny 2019 — 2021-nji ýyllarda mundan beýläk-de ösdürmek boýunça ýakynda gol çekilen Ýol kartasynyň çäklerinde BMG-niň NJM bilen hyzmatdaşlygyny ýokary derejä çykarmak boýunça Türkmenistanyň Hökümetiniň başlangyjyna ýokary baha berdi. Biziň müdiriýetimiz Türkmenistanyň halkara parahatçylygyna, howpsuzlygyna we durnukly ösüşine wehimleri ýok etmek hem-de howpsuzlyk babatda toplumlaýyn wezipeleri çözmek boýunça tagallalaryna hemmetaraplaýyn ygrarly bolup galýar diýip, hanym Mittal belledi.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň Hökümetine Neşeleriň bikanun dolanyşygy boýunça Podkomissiýanyň 55-nji mejlisini hem-de şunuň bilen bagly meseläni 2020-nji ýylyň iýun aýynda Ýakyn we Orta Gündogarda geçirmek baradaky teklibi üçin hoşallyk bildirildi.

Türkmenistan hem-de BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyklar boýunça müdiriýeti transmilli guramaçylykly jenaýatçylyga, şol sanda neşeleriň bikanun dolanyşygyna, adam söwdasyna hem-de zorlugy döredýän ekstremizmiň we terrorçylygyň ýaýramagyna garşy göreşmäge, konteýner arkaly ýük daşamalaryna halkara gözegçilik ulgamyny berkitmäge gönükdirilen strategik başlangyçlary amala aşyrmak boýunça mäkäm hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdular.

Biz Merkezi Aziýa döwletleri üçin BMG-niň NJM-niň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin täze maksatnamasynyň çäklerinde hyzmatdaşlygymyzyň has-da pugtalandyrylmagyna umyt edýäris. Şol maksatnamany biz Türkmenistanyň Hökümeti bilen ýakyn hyzmatdaşlykda hem-de BMG-niň Durnukly ösüş babatda hyzmatdaşlygy boýunça Çarçuwaly maksatnamasyna laýyklykda, 2020-nji ýylyň dowamynda işläp taýýarlarys diýip, Aşita Mittal aýtdy.

Ol sebitde ykdysady hyzmatdaşlygy we söwdany, hususan-da, Merkezi Aziýada hem-de has giňişleýin görnüşde ulag pudagyny, söwda we üstaşyr ýollary ösdürmekde Türkmenistanyň ornuny belledi. Bu ençeme asyrlaryň dowamynda Gündogary we Günbatary birleşdirýän çatryk bolup hyzmat etdi.

Türkmenistan sagdyn we durnukly jemgyýeti ösdürmek, jenaýatçylygyň öňüni almak, hemmeler üçin hukugyň hökmürowanlygyny hem-de adyl kazyýetlilige birmeňzeş mümkinçiligi üpjün etmek boýunça taýsyz tagallalary edýär. BMG-niň NJM şol strategiýalary goldamaga hem-de kanunylyk medeniýetini ilerletmäge, şol sanda ýaş nesliň jemgyýetiň durmuşyna goşant goşup bilmegi üçin onuň ösüşini üpjün etmekde bilim we sport çärelerini geçirmek arkaly ilerletmäge taýýardyr diýip, Aşita Mittal belledi.

Biziň ýurdumyz neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna garşy göreşde halkara hyzmatdaşlygyna, ilkinji nobatda bolsa, BMG-niň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen ýakyn hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Türkmenistanda BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyklar boýunça müdiriýetiniň häzirki alyp barýan işleri ählumumy, sebit we milli taslamalaryň 15-sini durmuşa geçirmek arkaly amala aşyrylýar.

Biziň hyzmatdaşlygymyz hukuk goraýjy edaralaryň mümkinçilikleriniň pugtalandyrylmagyna, halkara kadalaryna laýyk getirmek arkaly milli kanunçylygyň kämilleşdirilmegine, neşe serişdelerine, guramaçylykly jenaýatçylyga hem-de terrorçylyga garşy göreşmek, halkara konteýner gatnawlary ulgamynda howpsuzlygy pugtalandyrmak maksady bilen, maglumatlary utgaşdyrmagyň we alyşmagyň ikitaraplaýyn, sebit we halkara gurallarynyň döredilmegine gönükdirilendir.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyklar boýunça müdiriýetiniň neşeler, jenaýatçylyk we terrorçylyk ulgamynda ygtyýarlylygyna degişli esasy halkara konwensiýalaryny hem-de şertnamalary tassyklady. 2019-njy ýylyň maý aýynda biziň ýurdumyz 2020 — 2023-nji ýyllar üçin Neşe serişdeleri boýunça Komissiýasyna saýlanyldy.

Şeýle hem 2019-njy ýylyň 6-njy dekabrynda Adam söwdasyna garşy hereket etmek boýunça 2020 — 2022-nji ýyllar üçin Hereketleriň täze milli meýilnamasy kabul edildi, şonda BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyklar boýunça müdiriýetiniň bu hereketleri durmuşa geçirmekde esasy hyzmatdaşlaryň biridigi kesgitlenildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hanym Aşita Mittala çykyşy üçin minnetdarlyk bildirip, çykyş etmek üçin ÝUNESKO-nyň Klaster edarasynyň baştutany jenap Swetan Swetkowskä söz berdi.

Myhman çykyşynda Türkmenistanyň Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde ösüşiň Meýletin milli synyny tamamlan döwletleriň ilkinjileriniň biridigini belledi. Bu synyň netijeleri ÝUNESKO degişli ugurlarda Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmaga ýurduň toplumlaýyn çemeleşmesini görkezýär.

Soňky dört ýylda Türkmenistan bilen ÝUNESKO-nyň arasyndaky hyzmatdaşlyk ÝUNESKO degişli, ýagny bilim, tebigy, durmuş we ynsanperwer ylymlary, medeniýet hem-de aragatnaşyk we maglumat ugurlarynda Durnukly ösüş maksatlarynyň amala aşyrylmagyna jemlenildi. Türkmenistan bu Durnukly ösüş maksatlaryny işläp taýýarlamak işine işjeň gatnaşdy hem-de şol maksatlary milli meýilnamalara we ösüş strategiýalaryna girizip, resmi taýdan kabul eden ilkinji döwletleriň biri boldy diýip, S.Swetkowskiý aýtdy.

Geçen ýylyň noýabr aýynda ÝUNESKO özüniň 40-njy baş maslahatyny geçirdi hem-de 2020-2021-nji ýyllar üçin maksatnamany we býujeti kabul etdi. Soňra ähli bölümler şol döwürde işlemek üçin ýerlerde giňişleýin meýilnamalaryny kabul etdiler.

ÝUNESKO-nyň Tähran býurosy dürli sebitleriň ýurtlarynyň dördüsini, has takygy, Owganystany, Eýrany, Pakistany we Türkmenistany öz içine alýan klaster edarasy bolup durýar. Munuň özi ÝUNESKO sebit we serhetýaka çemeleşmelerini işläp taýýarlamak üçin kuwwaty artdyrmaga mümkinçilik berýär. Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň işleri boýunça Milli komissiýasynyň işjeň orny döwlet edaralary hem-de hereket edýän ýerine ýetiriji hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň ählisinde baglanyşdyryjy ulgam bolup durýar.

Biz şeýle hem ekoulgamy we bioserişdeleri aýawly saklamak, geoseýilgähleri döretmek esasynda ýerden peýdalanmak bilen baglanyşykly çäreleri meýilleşdirýäris diýip, ÝUNESKO-nyň wekili aýtdy.

Strategik maksatlaryň çäklerinde durmuş we ynsanperwer ylymlary, durmuş taýdan ýakynlaşmak hem-de parahat we adalatly jemgyýetleri gurmak babatda biziň işimiz Türkmenistanda 2018-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistan tarapyndan guralan Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda medeniýetara gatnaşyklaryna ýardam bermek boýunça halkara maslahatyň dowamy hökmünde medeniýetleriň we dinleriň arasyndaky gatnaşyklary özünde jemleýär.

Bu maslahatyň çäklerinde Türkmenistanda sportuň däp bolan görnüşleri hem-de Ýüpek ýolunyň ugrunda medeni gatnaşyklaryň interaktiw oýunlary boýunça bilermenleriň iş maslahaty hem geçirildi.

Ýaşlary çekmek babatda biz 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Gün tertibini öňe ilerletmek boýunça Türkmenistanyň milli möwsüminiň dowamy hökmünde Türkmenistanda Durnukly ösüş maksatlarynyň ýaş ilçileriniň bäsleşigini giňeltmegi maksat edinýäris. Sport we bedenterbiýe ulgamynda Türkmenistanyň Dopinge garşy milli agentliginiň kuwwatyny artdyrmak üçin çäreler meýilleşdirildi.

Bilim ugry boýunça tehniki we hünär bilimi, maglumat tehnologiýalaryny okatmagyň we öwrenmegiň usullarynda maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny ulanmak ulgamynda kuwwaty artdyrmak boýunça birnäçe çäreleri geçirmek göz öňünde tutuldy.

Tebigy ylymlar ulgamynda tagallalar barlaglary geçirmegiň, ylmyň, tehnologiýalaryň hem-de innowasiýalaryň ykdysady ösüşleri höweslendirmekde eýeleýän ornuny ýokarlandyrmaga jemlenendir. Bu babatda sebit derejesinde ileri tutulýan ugurlaryň biri serhetüsti suwlary dolandyrmak üçin düzümleýin kuwwaty pugtalandyrmak arkaly suwlaryň, parahatçylygyň we howpsuzlygyň arasyndaky strategik özara baglanyşygy çözmekden ybaratdyr. Bu çäreler 2019-njy ýylyň 5-nji iýunynda Türkmenistan tarapyndan guralan «Merkezi Aziýada durnukly ösüşi üpjün etmekde suw diplomatiýasynyň orny» atly halkara maslahatynyň dowamy bolup durýar.

Ýüpek ýolunyň ugrunda medeni mirasy gorap saklamak, mirasa degişli gymmatlyklary dolandyrmak, muzeýlerde howpsuzlygy üpjün etmek, maddy däl medeni mirasy gorap saklamak üçin mümkinçilikleri artdyrmak boýunça birnäçe çäreler meýilleşdirildi.

Swetan Swetkowskiý ÝUNESKO-nyň Türkmenistan bilen ýakyn döwür üçin köptaraplaýyn gatnaşyklarynyň geljegini häsiýetlendirip, şu günki maslahatyň netijeleriniň bu gatnaşyklaryň has-da üstünlikli we netijeli bolmagyna ýardam etjekdigine ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ÝUNESKO-nyň Klaster edarasynyň baştutanyna many-mazmunly çykyşy üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanda medeniýetiň we bilimiň ösdürilmeginiň, taryhy mirasy gorap saklamagyň we wagyz etmegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi. ÝUNESKO bilen hemmetaraplaýyn we ýakyn gatnaşyklaryň ösdürilmegi onuň aýrylmaz bölegidir.

Biz Türkmenistan bilen ÝUNESKO-nyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejesine buýsanýarys. Şol hyzmatdaşlyk halklaryň arasyndaky özara düşünişmegiň we dostlugyň asylly maksatlaryna ýetmäge esaslanýar diýip, milli Liderimiz aýtdy.

ÝUNESKO-nyň «Bütindünýä medeni we tebigy mirasy gorap saklamak hakyndaky» Konwensiýasynyň çäklerinde, şu güne çenli Türkmenistanyň çäklerinde taryhy we medeni ýadygärlikleriň müňden gowragy ýüze çykaryldy hem-de bellige alyndy. Olaryň birnäçesi ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi.

Biz ýakyn wagtlarda halkara bilermenleri bilen bilelikde ÝUNESKO-nyň degişli Komitetlerinde bu sanawa girizmek üçin medeni ýadygärlikleri hödürlemek boýunça taýýarlyk işlerini işjeňleşdirmegi göz öňünde tutýarys diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we Türkmenistanyň uzak möhletleýin döwür üçin hyzmatdaşlygy dowam etmäge we pugtalandyrmaga taýýardygyny tassyklady.

Soňra maslahatda BMG-niň Bosgunlaryň işi boýunça Ýokary komissarynyň müdiriýetiniň Sebit edarasynyň direktory, hanym Ýasuko Oda çykyş etdi.

Ol Türkmenistanyň Hökümetine BMG-niň Bosgunlaryň işi boýunça Ýokary komissarynyň müdiriýeti bilen köpýyllyk üstünlikli hyzmatdaşlygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ýokary derejedäki türkmen wekiliýetiniň golaýda Ženewada geçirilen esasy çäreleriň ikisine gatnaşandygyny belledi.

Şol çäreleriň biri geçen aýda geçirilen Bosgunlaryň işi boýunça birinji ählumumy forumdyr. Şonda bosgunlar hem-de jogapkärçiligiň has giň halkara paýlanmagynyň borçnamalaryna laýyklykda, tutuş dünýäde olary kabul edýän taraplar babatda giň meseleler hödürlenildi. Bu jogapkärçilik bosgunlar baradaky Ählumumy ylalaşykda berkidildi.

Geçen ýylyň oktýabrynda bolsa Türkmenistan raýatsyzlyk boýunça ýokary derejedäki birinji duşuşyga gatnaşdy. Onda 2024-nji ýyla çenli raýatsyzlygy aradan aýyrmak boýunça ählumumy on ýyllyk işiň birinji ýarymynyň tamamlanandygy bellenildi.

Hanym Ýasuko Oda Türkmenistanyň bu wajyp forumlarda eden beýannamalary üçin hoşallyk bildirip, ýurdumyzyň bosgunlary goramaga ygrarlydygyny hem-de raýatsyzlyk meselelerini çözmek barada tagalla edýändigini görkezendigini belledi.

Bosgunlaryň işi boýunça Ýokary komissaryň müdiriýeti öz edarasyny Aşgabatda 1995-nji ýylyň iýul aýynda döretdi. Şol döwürden bäri köp işler amala aşyryldy. Biziň ýurdumyz BMG-niň bosgunlar we raýatlygy bolmadyk adamlar hakyndaky konwensiýalarynyň dördüsini tassyklady. Türkmenistan Merkezi Aziýada raýatsyzlyk hakyndaky konwensiýalara goşulan ilkinji ýurtdur we şu güne çenli ýeke-täk döwlet bolmagynda galýar. 2011-nji ýylyň aprelinde Türkmenistan BMG-niň Bosgunlaryň işi boýunça Ýokary komissarynyň müdiriýetiniň ýerine ýetiriji komitetiniň agzalygyna saýlanyldy. Geçen ýyl, ýurtda raýatsyzlygy aradan aýyrmak boýunça hereketleriň Milli meýilnamasy kabul edildi.

BMG-niň Bosgunlaryň işi boýunça Ýokary komissarynyň müdiriýeti şeýle hem Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda milli ilat ýazuwyny geçirmäge ýardam etmek üçin BMG-niň ýurtlar toparyna goşulmagyna bil baglaýar.

Hanym Ýasuko Oda maslahata gatnaşýanlara Garaşsyzlygynyň ilkinji günlerinden Türkmenistanyň Owganystandan bosgunlaryň müňlerçesini kabul edendigini ýatlatdy. Türkmenistan bu adamlaryň goralmagyny üpjün etmek bilen çäklenmän, eýsem, olaryň bilime, saglygy goraýşa we oba hojalyk meýdanlaryna elýeterliligini üpjün etdi. Olaryň köpüsine raýatlyk berildi. Bu üstünlik dünýäde iň gowy tejribe hökmünde aýratyn bellenilmelidir diýip, ol nygtady.

BMG-niň Ýokary komissarynyň müdiriýetiniň sebit edarasynyň direktory 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen Aziýa oýunlaryna Keniýadan bosgun türgenleriň gatnaşmagyna çakylygy, şeýle hem 2012-nji ýylda BMG-niň Bosgunlaryň işi boýunça Ýokary komissarynyň müdiriýeti we Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen bilelikde musulman dünýäsinde bosgunlaryň meseleleri boýunça maslahaty gurandygy üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallyk bildirdi. Şonuň netijesinde, Aşgabat Jarnamasy kabul edildi. Onda bosgunlaryň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň meselelerini çözmek üçin gyzyklanma bildirýän taraplaryň ählisiniň ysnyşykly hyzmatdaşlyk etmeginiň zerurdygy bellenilýär.

Ol şeýle hem hyzmatdaşlygyň ýene-de bir ugry — adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk barada durup geçdi. BMG-niň Bosgunlaryň işi boýunça Ýokary komissarynyň müdiriýeti hem-de Türkmenistan şu ugurda her ýyl okuw maslahatlaryny geçirýär. Işgärleriň yzygiderli okadylmagy, olaryň islendik adatdan daşary ýagdaýlara taýýardygy örän möhüm ähmiýete eýedir.

Türkmenistanda we sebitde şu anyk tagallalara daýanyp hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ösüş boýunça hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly maksatnamasyny nazara almak bilen, BMG-niň Bosgunlaryň işi boýunça Ýokary komissarynyň müdiriýetiniň Merkezi Aziýada 2020-2021-nji ýyllar üçin sebit strategiýasy üç ugurdan — raýatsyzlyk, bosgunlar hem-de hökümetler bilen bilelikde adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk ugurlaryndan ybaratdyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow many-mazmunly çykyşy üçin hanym Ýasuko Oda minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Bosgunlaryň işi boýunça Ýokary komissarynyň müdiriýeti bilen hyzmatdaşlyga möhüm ähmiýet berýändigini, millionlarça adamyň ykbalyna dahylly bu meseläniň çözülmegine öz goşandyny goşmaga çalyşýandygyny belledi.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan 2012-nji ýylyň maý aýynda BMG-niň Bosgunlaryň işi boýunça Ýokary komissarynyň müdiriýeti we Yslam hyzmatdaşlyk guramasy bilen ysnyşykly hyzmatdaşlykda musulman ýurtlarynda bosgunlaryň meselesine bagyşlanan halkara maslahatyny geçirdi.

Halkara derejesindäki tagallalar bilen bir hatarda, milli derejede hem yzygiderli işler alnyp barylýar. Türkmenistan 2005-nji ýyldan başlap, bosgunlaryň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň 23 müňden gowragyna öz raýatlygyny berdi diýip, milli Liderimiz aýtdy we döwletimiziň mundan beýläk-de bu meselelere uly üns berjekdigini nygtady.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çykyşlaryň jemini jemläp hem-de aýdylan pikirleri umumylaşdyryp, duşuşyga gatnaşyjylaryň ählisine many-mazmunly çykyşlary üçin ýene bir gezek tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi. Şu günki duşuşyk hyzmatdaşlygymyzyň maksatlaryny we wezipelerini kesgitlemekde özara düşünişmegiň ýokary derejesini aýdyň görkezdi, dünýä ösüşiniň möhüm meseleleri boýunça çemeleşmeleriň gabat gelýändigini beýan etdi diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Anyklyk, ahyrky netijä gönükdirilendigi Türkmenistanyň iri halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygynyň tapawutly aýratynlygydyr. Bu hyzmatdaşlyk deňhukuklylyk, özara hormat goýmak, ylalaşylan meýilnamalar we maksatnamalar esasynda amala aşyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, bu bilelikdäki iş ähli möhüm ulgamlary diýen ýaly — uzak möhletleýin durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmek, durmuş-ykdysady ösüş, demokratik edaralary kämilleşdirmek, daşky gurşawy goramak hem-de beýleki köp sanly meseleleri öz içine alýar.

Türkmenistanda we sebitde işleýän ýöriteleşdirilen halkara düzümleriniň we edaralaryň çäklerinde hyzmatdaşlyk üstünlikli ösdürilýär, dürli ulgamlarda giň gerimli taslamalar amala aşyrylýar. Biz şeýle hyzmatdaşlygy goldaýarys, bu düzümleriň ýurdumyza berýän goldawyny minnetdarlyk bilen kabul edýäris diýip, milli Liderimiz nygtady.

Häzirki wagtda Türkmenistanda Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Bu ugurda biz ep-esli ösüşleri gazandyk, durnukly ösüş maksatlaryny milli derejede ornaşdyrmagyň anyk gurallaryny işläp taýýarlamaga girişdik, şolary «Türkmenistany 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyna» girizmek üçin degişli ölçegleri kabul etdik diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Energetika we ulag ulgamynda Türkmenistanyň öňe süren halkara başlangyçlary hem, ozaly bilen, ählumumy ykdysadyýetiň bu örän möhüm ugurlarynda Durnukly ösüş maksatlaryny üpjün etmek zerurlygy bilen şertlendirilendir.

Bu başlangyçlar boýunça dünýäniň onlarça döwletleriniň awtordaşlygynda degişli kararnamalaryň BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan biragyzdan goldanylandygy guwançly ýagdaýdyr. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň mart aýynda Türkmenistanda deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň ulag ministrleriniň boljak halkara maslahaty halkara ulag düzüminiň deňeçer we köpşahaly ugrunyň döredilmeginiň Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek bilen aýrylmaz baglanyşygyny beýan eder.

Birleşen Milletler Guramasynyň binasynda Türkmenistanyň ösüşiň hem-de daşary syýasat ugrunyň bitarap nusgasyny saýlap almak baradaky başlangyjynyň ähli agza döwletler tarapyndan biragyzdan ykrar edilen şanly gününden bäri çärýek asyra golaý wagt geçdi diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Şu ýyllaryň dowamynda biziň ýurdumyz örän jogapkärli halkara syýasatyny alyp barýar, bitaraplyk hem-de işjeň parahatçylyk döredijilik binýadynda ählumumy parahatçylygyň we howpsuzlygyň pugtalandyrylmagyna özboluşly goşant goşýar, dünýä ykdysadyýetiniň deňeçer ösdürilmegine, daşky gurşawyň goralmagyna, azyk howpsuzlygynyň üpjün edilmegine, migrasiýa ulgamynda we raýatlygy bolmadyk adamlara goldaw bermäge, dünýä Gün tertibiniň beýleki köp meselelerini oňyn çözmäge ýardam berýär.

Döwlet Baştutanymyz şu duşuşyga wekilleri gatnaşýan halkara guramalaryna biziň başlangyçlarymyzy hem-de tekliplerimizi goldaýandyklary, Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga hemişe taýýardyklary, köp sanly bilelikdäki taslamalar durmuşa geçirilende görkezýän özara hormat, netijelilik we ýokary taýýarlyklary üçin aýratyn minnetdarlyk bildirip, Bitarap Türkmenistanyň hemişe hakyky dost, ygtybarly hyzmatdaş hem-de pikirdeş bolmagynda galjakdygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow duşuşyga gatnaşyjylaryň ählisine ösüşiň we abadançylygyň bähbidine alyp barýan işlerinde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw edip, şu günki maslahatda ählumumy Gün tertibinde bellenilen möhüm meseleleriň birnäçesiniň ara alyp maslahatlaşylandygyny belledi. Şunda bu meseleleriň oňyn çözülmeginiň, ilkinji nobatda, halkara hyzmatdaşlygynyň ýokary derejesi bilen baglydygy aýratyn nygtaldy.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygynyň tutuşlygyna bu wezipeleriň ýerine ýetirilmegini maksat edinýändigini belledi.

Strategiýalary, konsepsiýalary we beýleki toplumlaýyn hem-de uzak möhletleýin halkara resminamalaryny durmuşa geçirmek wezipeleri, halkara düzümleriniň Türkmenistanyň Hökümeti bilen maksatnamalaýyn-taslama işleri arkaly amala aşyrylýar.

Biziň pikirimizçe, munuň özi ählumumy maksatnamalaryň iş ýüzünde amala aşyrylmagyna gönükdirilen bilelikdäki işiň örän netijeli usulydyr diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň ýolbaşçylary halkara guramalarynyň wekilleri bilen bilelikde halkara hyzmatdaşlygynyň örän möhüm ugry bolan Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek boýunça 2020-nji ýyl üçin Hereketleriň meýilnamalaryna gol çekmek dabarasynyň başlanýandygyny yglan etdi.

«Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatynyň barşynda jemi 12 resminama gol çekildi. Şolaryň hatarynda:

Türkmenistanyň Mejlisi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň arasynda «Çaganyň hukuklary babatda kämilleşdirilen kanunçylyk» atly 2020-nji ýyl üçin Iş meýilnamasy;

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň arasynda «Kiçi ýaşly çagalaryň sagdyn we abadan durmuşy» atly 2020-nji ýyl üçin Iş meýilnamasy;

Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň arasynda «Irki ýaşda ýokary hilli we inklýuziw bilim» atly 2020-nji ýyl üçin Iş meýilnamasy;

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň arasynda «Çagalar üçin durmuş goragynyň kämilleşdirilen ulgamy» atly 2020-nji ýyl üçin Iş meýilnamasy;

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň arasynda «Ýokary hilli maglumat toplumyna elýeterliligi giňeltmek» atly 2020-nji ýyl üçin Iş meýilnamasy;

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň arasynda «Çaganyň hukuklaryny utgaşdyrmak we gözegçilik etmek» atly 2020-nji ýyl üçin Iş meýilnamasy;

Türkmenistanyň Adalatçysynyň diwany bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň arasynda «Çaganyň hukuklarynyň goragy we ilerledilmegi» atly 2020-nji ýyl üçin Iş meýilnamasy;

Türkmenistanyň Mejlisi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň arasynda «Gender deňligini ilerletmek ulgamyny we usullaryny berkitmäge ýardam» we «Nesil saglygy barada bilime ýaşlaryň elýeterliligini artdyrmak» atly taslamalary ýerine ýetirmegiň 2020-nji ýyl üçin Iş meýilnamasy;

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň arasynda «Nesil saglygy boýunça sazlaşykly işleýän hyzmatlaryň hilini gowulandyrmak» we «Durnukly milli ösüş üçin dezagregirlenen maglumatlar» atly taslamalary ýerine ýetirmegiň 2020-nji ýyl üçin Iş meýilnamasy;

Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň arasynda «Nesil saglygy barada bilime ýaşlaryň elýeterliligini artdyrmak» atly taslamany ýerine ýetirmegiň 2020-nji ýyl üçin Iş meýilnamasy;

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň arasynda «Gender deňligini ilerletmek ulgamyny we usullaryny berkitmäge ýardam» atly taslamany ýerine ýetirmegiň 2020-nji ýyl üçin Iş meýilnamasy;

«Adatdan daşary ýagdaýlary dolandyrmak çygrynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen BMG-niň Türkmenistandaky Wekilhanasynyň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnamanyň» çäklerinde 2020-nji ýylda ýerine ýetirilmeli işleriň Meýilnamasy bar.

Ýokarda agzalan resminamalar bilen Türkmenistanyň we BMG-niň hyzmatdaşlygynyň täze sahypasy açylýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow duşuşyga gatnaşyjylaryň ählisini bu waka bilen gutlap hem-de olara ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirip we milli hem-de umumadamzat bähbitlerine hyzmat etmäge gönükdirilen işlerinde uly üstünlikleri arzuw edip, «Oguzkent» myhmanhanasyndan ugrady.

Arakesmeden soň, «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahat Daşary işler ministrliginiň binasynda iş mejlisi görnüşinde dowam etdirildi.

Foruma Türkmenistanyň hyzmatdaşlary bolan halkara guramalaryň BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň (BMG ÖM), Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF), Bütindünýä bankynyň, Aziýanyň ösüş bankynyň (AÖB), Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň, BMG-niň söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň (ÝUNKTAD), Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat ösüşi boýunça guramasynyň (ÝUNIDO), BMG-niň Ilat gaznasynyň (ÝUNFPA), Halkara migrasiýa guramasynyň (HMG), Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň, Ýewropa Bileleşiginiň, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) wekilleri, şeýle hem Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň baştutanlary, ýurdumyzyň pudaklaýyn edaralarynyň birnäçesiniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we hünärmenleri gatnaşdylar.

Maslahat Türkmenistanyň we halkara guramalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň jemini jemlemek hem-de geljekki gatnaşyklaryň taslamalaryny teswirlemek üçin özboluşly meýdança öwrüldi. Biziň ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasynyň doly ygtyýarly agzasy bolmak bilen, öz üstüne alan borçnamalaryny yzygiderli ýerine ýetirýär we umumydünýä ösüşe oňyn täsirini ýetirýär.

Halkara guramalarynyň ýolbaşçylary, gaznalaryň wekilleri we beýleki gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň beýleki döwletler we halkara guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge goşýan goşandy hem-de netijeli gatnaşyklaryň açyklygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklaryň ýokary derejesi hem-de ony ösdürmek üçin uly kuwwatyň bardygy bellenildi. Häzirki wagtda BMG-niň Aşgabatdaky edarasy döwlet düzümleri, bilim edaralary, jemgyýetçilik guramalary hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk edýär.

Türkmen tarapynyň wekilleri we halkara hyzmatdaşlar öz çykyşlarynda özara hormat goýmak we birek-birege düşünişmek ýörelgeleri esasynda netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmäge uly ähmiýet berýärler. Hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi bilen bilelikdäki taslamalaryň sany artmak bilen çäklenmän, olaryň mowzugy hem köp dürli häsiýete eýe boldy.

Çykyş edenler geçirilen işiň möhümdigi barada aýdyp, taraplaryň esasy meseleleri çözmek boýunça utgaşykly tagallalarynyň saldamly netijelerini bellediler. Şolaryň hatarynda 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnukly ösüş ulgamynda Gün tertibini durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň gurallaryny ornaşdyrmak, sebit we ählumumy energetika hem-de ekologiýa howpsuzlygyny, durnukly ulag ulgamyny üpjün etmek, adamyň hukuklaryny goramak, çagalaryň hukuklaryny amala aşyrmak, terrorçylyga, ýaraglaryň we neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna, adam söwdasyna garşy göreşmek meseleleri bar.

Biziň ýurdumyz parahatçylygy we durnuklylygy pugtalandyrmak, döwletara gatnaşyklaryň usullaryny giňeltmek işinde BMG-niň tagallalaryny doly goldaýar. Mejlisiň ahyrynda oňa gatnaşyjylar BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterreşe ýüzlenme kabul edip, geçirilen forumyň netijelerini jemlediler hem-de mundan beýläk-de netijeli hyzmatdaşlyga ygrarlydyklaryny tassykladylar.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   26.10.2019  

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine birnäçe resminamalaryň taslamalary, şeýle hem döwlet syýasatynyň möhüm meseleleri girizildi.

Milli Liderimiz mejlisi açyp, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi. DIM-niň ýolbaşçysy Malaýziýanyň Premýer-ministriniň Türkmenistana boljak resmi saparyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, iki ýurduň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 17-nji maýynda ýola goýuldy. Şol geçen ýyllaryň dowamynda türkmen-malaýziýa hyzmatdaşlygy deňhukuklylyk, netijelilik esasynda okgunly ösdürilýär. Häzirki wagtda hyzmatdaşlygyň şertnama-hukuk binýady döwletara, hökümetara we pudagara derejede gol çekilen resminamalaryň 28-sini birleşdirýär.

2007-nji ýyldan bäri Türkmenistan bilen Malaýziýanyň arasynda ýokary derejedäki saparlaryň 5-si amala aşyryldy. Ýurtlaryň ikisi hem söwda-ykdysady, ulag we aragatnaşyk, ýokary tehnologiýalar ulgamlarynda we beýleki geljegi uly pudaklarda özara bähbitli gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmaga taýýardygyny görkezýär. Ýangyç-energetika ulgamy döwletara hyzmatdaşlygyň möhüm ugry bolup durýar. Malaýziýanyň iri «Petronas» kompaniýasy köpden bäri ýurdumyzyň işewür hyzmatdaşy hasaplanylýar.

Hasabatyň dowamynda wise-premýer, daşary işler ministri indiki aýda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygyndaky Hökümet wekiliýetiniň Italiýa Respublikasyna meýilleşdirilen resmi saparyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berip, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Buýrugyň taslamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda kesgitlenendigini nygtap, Malaýziýa bilen gatnaşyklaryň dostlukly häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belledi. Şol gatnaşyklar bolsa ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde, abraýly sebit we halkara guramalaryň çäklerinde üstünlikli ösdürilýär.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Aşgabatda ýokary derejede geçiriljek türkmen-malaýziýa gepleşikleriniň wajypdygyny nygtady. Şol gepleşikleriň netijeleri boýunça döwletara hyzmatdaşlyga täze itergi bermäge hem-de täze mazmun bilen baýlaşdyrmaga, özara gatnaşyklaryň köpugurly kuwwatyndan netijeli peýdalanmaga ýardam etjek resminamalaryň birnäçesine gol çekmek meýilleşdirilýär. Munuň özi taraplaryň özara bähbitlerine laýyk gelýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen-italýan gatnaşyklary barada durup geçip, biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň uly kuwwata, şol sanda söwda-ykdysady ulgamda, işewürler düzümi boýunça netijeli gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin uly mümkinçiliklere eýedigini belledi.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge, şol sanda Ýewropa Bileleşigi bilen ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga uly ähmiýet berýändigini nygtap, hödürlenen Buýruga gol çekdi we ony elektron resminama dolanyşyk ulgamy arkaly wise-premýere, daşary işler ministrine iberdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz göni sanly wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredowy çagyrdy. Wise-premýer «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasynyň» iş ýüzünde durmuşa geçirilişi barada, şol sanda ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň düzümini toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak, onuň eksport kuwwatyny artdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Şeýle hem Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisini çekmekdäki işleriň ýagdaýy we şunuň bilen baglylykda, bu transmilli energiýa geçirijisiniň türkmen böleginde alnyp barylýan gurluşyk işleri barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, TOPH taslamasynyň möhüm ähmiýetine aýratyn üns çekdi. Bu taslama möhüm ykdysady we durmuş wezipelerini çözmek nukdaýnazaryndan örän bähbitli bolmak bilen, sebit we dünýä derejesinde durnukly ösüşiň aýrylmaz ýagdaýy hökmünde energetika howpsuzlygynyň häzirki zaman gurluşyny kemala getirmekde hem anyk goşant bolup durýar.

Şonuň bilen birlikde, Türkmenistan tarapyndan başy başlanan bu gaz geçirijiniň gurluşygy milli energetika strategiýany durmuşa geçirmek boýunça nobatdaky anyk ädimdir. Şol strategiýanyň möhüm ugurlarynyň biri öndürijileriň, üstaşyr geçirijileriň we sarp edijileriň bähbitleriniň has oňaýly sazlaşmagynyň esasynda energiýa serişdelerini halkara bazarlara ibermegiň köpugurly ulgamyny döretmekden ybaratdyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Türkmen topragynda «mawy ýangyjyň» bar bolan ägirt uly gorlary umumy ykrar edilip, şol sanda abraýly halkara bilermenler tarapyndan tassyklanyp, ýurdumyza tebigy gazy uzak möhletleýin ibermegi kepillikli üpjün etmäge mümkinçilik berýär. Tebigy gaza isleg bolsa hemişe ýokarydyr.

TOPH gaz geçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilmegi goňşy Owganystany parahatçylykly ýol bilen dikeltmek işinde, onuň sebitleýin hyzmatdaşlyga goşulyşmagynda, dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň häzirki zaman ulgamyna ýakynlaşmagynda örän uly ähmiýete eýedir diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Täze energiýa köprüsiniň gurulmagy, umuman, sebitiň ykdysady ösüşine kuwwatly itergi berer, bu ýerde parahatçylygyň we durnuklylygyň berkarar bolmagyna, müňlerçe goşmaça iş orunlarynyň döredilmegine ýardam berer, bu bolsa ilatyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna oňyn täsir eder.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow taraplaryň hoşniýetli syýasy erkiniň birleşdirilmegi babatda deňsiz-taýsyz boljak TOPH taslamasynyň netijeli gatnaşyklary, dostlukly we hoşniýetli hyzmatdaşlygy, gatnaşyjy döwletleriň arasyndaky özara bähbitli ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga, şeýle hem giň sebitleýin özara hereketlere itergi berjekdigini aýtdy.

Milli Liderimiz TOPH gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygynyň barşyny we umuman, bu taslamanyň amala aşyrylyşyny hemişe gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny aýdyp, wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredowa berk käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi oňa soňky gezek duýdurdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow ýurdumyzyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek boýunça Aşgabat şäheriniň etraplarynda ýerine ýetirilmeli işleriň meýilnamasy barada hasabat berdi.

Öňümizdäki şanly senäni mynasyp garşylamak üçin ähli çäreleriň görülýändigi, şäheri abadanlaşdyrmak boýunça işleriň amala aşyrylýandygy, seýilgäh zolaklarynyň hem-de köçeleriň baýramçylyk bezegine aýratyn üns berilýändigi bellenildi.

Mundan başga-da, desgalarda gurluşyk işleriniň barşy, hususan-da, indiki ýylyň dekabrynda Halkara Bitaraplyk gününe gabatlanyp açyljak desgalardaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň baş şäherinde ýaýbaňlandyrylan ähli işleriň ýokary hilli hem-de toplumlaýyn esasda guralmalydygyny, şunda bezeg we ekologiýa meselelerine aýratyn üns berilmelidigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, adamlaryň ýaşaýyş-durmuşy üçin oňaýly şertleriň döredilmegi berk talap bolup durýar. Bu babatda milli Liderimiz geljegi nazara almak bilen, Aşgabady ösdürmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmäge oýlanyşykly çemeleşmegiň zerurdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz öňümizdäki şanly senäniň ýurdumyz üçin taryhy ähmiýete eýedigini aýdyp, ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek maksady bilen, degişli düzümleriň işini sazlaşykly utgaşdyrmagy tabşyrdy. Şunda paýtagtymyzyň ähli künjeklerinde arassaçylygy üpjün etmek hem-de şäheriň bezeg işlerine aýratyn üns bermek zerurdyr diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Ak mermerli paýtagtymyz türkmen toýuna mahsus bolan milli ruha laýyklykda, ýokary derejede abadanlaşdyrylmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow munuň üçin bar bolan mümkinçiliklerden, tejribeden hem-de häzirki zaman innowasion tehnologiýalaryndan netijeli peýdalanmagyň wajypdygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere anyk tabşyryklar berildi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow «Türkmenaragatnaşyk» agentligi bilen Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň IT meýdançasyny açmak üçin alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Institutyň binýadynda hojalyk hasaplaşygy esasynda hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça meýdançany döretmegiň taslamasynyň taýýarlanandygy habar berildi, bu ýerde hünärmenlere hem-de talyplara diňe bir hünär derejesini ýokarlandyrmak we tehnologiýa babatynda bilim derejesini artdyrmak däl-de, tejribe alyşmak hem-de programma üpjünçiligi ulgamynda okuw geçmek mümkinçiligi dörediler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halk hojalyk toplumyny diwersifikasiýa ýoly bilen mundan beýläk-de ösdürmek, elektron senagatyny döretmek maksady bilen ýurdumyzda 2019-njy ýyldan başlap 2025-nji ýyla çenli Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň durmuşa geçirilýändigini nygtady. Bu gün ýaşlaryň häzirki zaman bilimlerini özleşdirmegi hem-de ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak üçin ähli şertler döredildi.

Konsepsiýa laýyklykda, ýokary okuw mekdeplerinde hünärmenleriň, professor-mugallymlaryň, talyplaryň tagallalary bilen sanly bilimi ulgamlaýyn üpjün etmegiň programmasy taýýarlanyldy. Sanly tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagy netijesinde, ýokary okuw mekdeplerinde daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň gatnaşmagynda uzak aralykdan okuw sapaklaryny geçmek yzygiderli guralýar hem-de widekonferensiýalar geçirilýär.

Milli Liderimiz sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynyň bu ulgamda ýokary hilli hyzmatlary almak üçin ähli mümkinçilikleri üpjün etmelidigini, bu hyzmatlaryň milli hem-de halkara ülňülere, häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelmelidigini aýdyp, wise-premýere IT meýdançalaryny döretmek meselesiniň üstünde işlemegi dowam etmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu gürrüňi dowam edip, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň talyplaryny binagärlik taslamalary işläp taýýarlamaga hem-de olary durmuşa geçirmäge çekmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Hususan-da, gürrüň Aşgabat — siti adyny alan ägirt uly döwrebap mega-taslamany amala aşyrmak barada barýar. Bu taslamany durmuşa geçirmegiň çäklerinde, durmuş, edara hem-de beýleki maksatly iri desgalar toplumyny, zerur bolan ähli düzümleri gurmak göz öňünde tutulýar.

Döwlet Baştutanymyz soňky ýyllarda talyp ýaşlaryň şunuň ýaly jogapkärli işlere gatnaşýandygyny, munuň döredijilik başlangyçlary höweslendirmäge, täzeçil, özboluşly pikirleriň döremegine we amala aşyrylmagyna ýardam edýändigini nygtap, wise-premýere ýokary okuw mekdepleriniň hünärmenleriniň hem-de talyplarynyň aň-bilim kuwwatyny has işjeň herekete girizmek barada tabşyryklar berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça hormatly Prezidentimiziň Italiýa Respublikasyna boljak resmi saparynyň çäklerinde Milan şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän işewürler maslahatyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Işewürlik duşuşygynyň çäklerinde ýurdumyzda öndürilýän önümleriň sergisini guramak göz öňünde tutulýar.

Forumyň işine energetika, nebitgaz, himiýa, azyk hem-de dokma senagaty, gurluşyk we gurluşyk materiallary, oba hojalyk, maşyngurluşyk, ulag we logistika ulgamlarynda iş alyp barýan, önümçilik pudaklary üçin ýokary tehnologiýaly enjamlary hem-de oba hojalyk tehnikasyny öndürýän kompaniýalaryň wekilleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Garaşylyşy ýaly, Türkmenistandan bu çärä ykdysadyýetiň eksport ugurly pudaklarynyň wekilleri, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary gatnaşar.

Şeýle hem forumyň çäklerinde ikitaraplaýyn duşuşyklar guralar hem-de işewür gepleşikleriň netijeleri boýunça hyzmatdaşlyk hakyndaky, şol sanda telekeçilik ugry boýunça resminamalara gol çekilmegi göz öňünde tutulýar.

Soňra wise-premýer hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa 21-nji oktýabrda Tokio şäherinde geçirilen işewürler maslahatynyň netijeleri barada hasabat berdi. Oňa Ýaponiýanyň iri kompaniýalarynyň 47-si gatnaşdy.

Duşuşykda Türkmenistanda elektron senagatynda bilelikdäki kärhanalary döretmek, biogalyndylary gaýtadan işlemekde döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak, oba hojalygyny sanly ulgama geçirmek üçin işgärleri taýýarlamak baradaky tekliplere garaldy.

Mundan başga-da, ýapon işewürleri tarapyndan bank, syýahatçylyk, ýokary tehnologiýalar ulgamlarynda hem-de türkmen harytlaryny, şol sanda milli el halylarymyzy daşary ýurtlara ibermek babatda hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirildi.

Umuman, forum ykdysadyýetiň esasy pudaklarynyň kuwwaty, ýurdumyzyň söwda we maliýe ulgamyndaky syýasaty bilen tanyşdyrmak, hyzmatdaşlygy, şol sanda maýa goýum babatda özara gatnaşyklary giňeltmek mümkinçiliklerini öwrenmek üçin netijeli çärä öwrüldi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Tokioda geçirilen işewürler maslahatynyň, onuň netijeleriniň hem-de gazanylan ylalaşyklaryň ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge ýardam etmelidigini belledi. Döwlet Baştutanymyz işewür duşuşykda gazanylan ylalaşyklary iş ýüzünde durmuşa geçirmek, başy başlanan hyzmatdaşlygy, şol sanda telekeçilik ulgamyndaky gatnaşyklary dowam etdirmek boýunça anyk görkezmeleri berdi. Döwletiň ykdysady kuwwatyny artdyrmakda hem-de ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmakda telekeçilige möhüm orun degişlidir.

Milli Liderimiz Milanda geçiriljek işewürler maslahaty barada aýdyp, onuň esasy wezipesiniň Italiýanyň işewür toparlarynyň ünsüni biziň senagat toplumymyzyň gazananlaryna, ýurdumyzyň maýa goýum mümkinçiliklerine çekmekden ybaratdygyny belledi. Bu forum şeýle hem ýurdumyzyň harytlaryny Ýewropa bazarlarynda ilerletmäge we türkmen ykdysadyýetinde innowasion işleri ösdürmäge ýardam etmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de wise-premýere bu möhüm çäräniň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergini we ylmy maslahaty geçirmäge taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, 30-dan gowrak ýurtdan kompaniýalaryň 120-ä golaýy — kompýuter we interaktiw tehnikasyny, lingafon hem-de barlaghana enjamlaryny, mekdep mebellerini, okuw-görkezme esbaplaryny öndürijiler, okuw programma üpjünçiligini, sport lybaslaryny we esbaplaryny işläp taýýarlaýjylar özleriniň foruma gatnaşjakdyklaryny tassykladylar. Türkmenistana ýokary okuw mekdepleri, bilim we sport guramalary, bu ugra degişli hususy kärhanalar wekilçilik eder.

Ylmy maslahata daşary ýurtlaryň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary, professorlary gatnaşar. Şeýle hem duşuşyklary we tanyşdyryş çärelerini guramak, bilim ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilen resminamalara gol çekmek meýilleşdirilýär.

Wise-premýer ylmy maslahatyň maksatnamasyny döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi. Maslahatyň bölümleri sanly ykdysadyýeti ösdürmekde bilimiň eýeleýän ornuna, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň innowasion binýadynyň kemala getirilişine, bilim ulgamynda halkara gatnaşyklaryna, bedenterbiýe-sport meselesine bagyşlanar. Bölümçeleriň mejlisleri Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde, Telekommunikasiýalar we informatika institutynda, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda geçiriler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkara hyzmatdaşlygyň sergileri we maslahatlary geçirmek ýaly görnüşiniň Türkmenistanyň dünýäniň ýeke-täk bilim giňişligine girmegine, ýurdumyzyň sport edaralarynyň daşary döwletleriň ugurdaş guramalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegine ýardam berýän anyk gurallaryň biridigini belledi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň bilim we sport ulgamyny ösdürmäge bagyşlanan öňde boljak forumy guramak boýunça anyk görkezmeleri berip, onuň öňdebaryjy tejribäni öwrenmäge hem-de bilim bermegiň täze usullaryny we tehnologiýalaryny, bilim ulgamyny sanly ulgama geçirmek, iri sport ýaryşlaryny guramak hem-de türgenleri we tälimçileri taýýarlamak babatda işläp taýýarlamalary ornaşdyrmak işine gönükdirilmelidiginiň zerurdygyny nygtady.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa şu ýylyň noýabr aýynda geçiriljek çäreleriň we medeni-durmuş maksatly binalary açyp, ulanmaga bermegiň Tertibi barada hasabat berdi.

Şeýle hem 5 — 7-nji noýabr aralygynda Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri barada habar berildi. Bu çärä gatnaşmak üçin dostlukly ýurduň bilim, ylym, medeniýet we sport ministriniň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky döredijilik wekiliýeti geler.

Göz öňünde tutulan çäreleriň çäklerinde amaly-haşam we şekillendiriş sungatynyň eserleriniň sergisi, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň hem-de Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebiniň mugallymlarynyň we talyplarynyň Terýan medeni merkeziň hünärmenleri bilen duşuşyklary geçiriler, ermeni kinofilmleri görkeziler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistan bilen Ermenistan Respublikasynyň ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlygynyň okgunly ösüp, halklarymyzyň arasyndaky özara düşünişmegiň we dostlugyň möhüm şerti hökmünde çykyş edýändigini belledi. Soňky ýyllarda özara Medeniýet günlerini geçirmek, ýurtlaryň ikisinde geçirilýän festiwallara, halkara maslahatlara we bäsleşiklere gatnaşmak tejribesi ýola goýuldy.

Döwlet Baştutanymyz öňümizdäki çäräniň ähmiýetini belläp, nobatdaky döredijilik çäresiniň döwletara hyzmatdaşlygy baýlaşdyrmaga ýardam etjekdigini aýtdy. Milli Liderimiz Türkmenistanda daşary ýurtlaryň Medeniýet günlerini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin zerur çäreleri görmegiň wajypdygyny belläp, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz baýramçylyklara we şanly wakalara gabatlanylyp, ulanylmaga beriljek durmuş-medeni maksatly desgalaryň açylyş dabaralaryny we beýleki çäreleri geçirmek meselesi barada durup geçip, Hökümetiň Başlygynyň orunbasaryna meýilleşdirilen dabaralary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek meselelerini üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew oba hojalygynda özgertmeleriň geçirilişi, şeýle hem ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen suwy oýlanyşykly peýdalanmak, hususy önüm öndürijileri oba hojalyk işlerine giňden çekmek hem-de öňdebaryjy tejribäni ornaşdyrmak babatda öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berildi.

Habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň welaýatlarynda ekerançylar geljek ýylyň hasyly üçin bölünip berlen 690 müň gektar meýdanda güýzlük bugdaýyň ekişini doly tamamlap, degişli agrotehniki çäreleri geçirýärler.

Şonuň bilen birlikde, «ak altynyň» hasylyny ýygnamak işi dowam edýär. Häzirki wagtda möwsümiň depginini güýçlendirmek, pagta arassalaýjy kärhanalaryň, çig maly kabul ediş bölümleriniň, kombaýnlaryň hem-de pagtany daşamak üçin ulanylýan awtoulaglaryň bökdençsiz işlemegini üpjün etmek üçin zerur bolan ähli çäreler görülýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalygynda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleri hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, yzygiderli durmuşa geçirilýän oba hojalyk özgertmeleriniň çäklerinde görülýän çäreler ýurdumyzyň bu pudagyny ýokary düşewüntli ulgama öwürmelidir.

Şu maksat bilen hojalygy dolandyrmagyň täze, netijeli usullaryny peýdalanmak, obasenagat toplumynda hususy önüm öndürijileriň paýyny yzygiderli artdyrmak, kärendeçilere goldaw bermek zerur bolup durýar. Bularyň hemmesi milli ykdysadyýetimizi berkitmäge, ilatyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmaga ýardam eder diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Ekin meýdanlarynyň suw üpjünçiligini gowulandyrmak, suwaryş suwuny tygşytlamak wezipelerine hemmetaraplaýyn we ylmy taýdan esasly çemeleşmek zerurdyr diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Şunda dünýä tejribesini we döwrebap usullary peýdalanmak möhüm talap bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz möwsümleýin oba hojalyk işlerini geçirmek meselesine ünsi çekip, gowaçanyň ýetişdirilen hasylyny bellenilen möhletde we ýitgisiz ýygnap almak üçin degişli çäreleri görmegiň möhümdigini belledi.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň gaýragoýulmasyz wezipelerini nazara almak bilen, parlamentiň kanunçylyk binýadyny döwrüň talaplaryna laýyk getirmek boýunça alyp barýan işleri barada habar berdi.

Häzirki wagtda hereket edýän kanunçylyga seljerme işleri geçirilip, Arbitraž iş ýörediş kodeksiniň we Raýat kodeksiniň rejelenen görnüşleriniň taslamalaryny taýýarlamak hem-de üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek talap edilýän birnäçe kanunlaryň, hususan-da, «Uglewodorod serişdeleri hakynda», «Bilim hakynda», «Syýasy partiýalar hakynda», «Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda», «Kazyýet hakynda», «Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary hakynda», «Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary hakynda» Türkmenistanyň Kanunlarynyň taslamalaryny taýýarlamak boýunça işler alnyp barylýar.

Halk Maslahatynda hukuk ýagdaýyny kämilleşdirmek we ýurdumyzyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek boýunça öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly Türkmenistanyň Mejlisinde gelip gowuşýan teklipleri öwrenmek hem-de umumylaşdyrmak baradaky iş topary tarapyndan degişli işler ýola goýuldy.

Deputatlar Demokratik partiýa, iri jemgyýetçilik guramalary, ministrlikler we pudak edaralary, halkara düzümler tarapyndan guralýan çärelere işjeň gatnaşýarlar. Ýerlerde we köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde hormatly Prezidentimiziň döredijilikli döwlet strategiýasynyň esasy maksatlaryny, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň dürli ulgamlaryny kadalaşdyrýan täze kanunlaryň many-mazmunyny düşündirmek boýunça işleri alyp barýarlar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň öňünde durýan esasy wezipeleriň biziň demokratik, hukuk we dünýewi döwletimiziň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmak, ykdysadyýeti ösdürmek, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak, raýatyň hem-de adamyň hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmek bilen baglanyşyklydygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz sanly ykdysadyýete geçmegiň Konsepsiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmek üçin degişli hukuk binýadynyň döredilmegini ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezdi. Bu ulgamda göz öňünde tutulan çäreleriň durmuşa geçirilmegi maglumat tehnologiýalaryny giňden ulanmak arkaly halk hojalygynyň pudaklarynyň hem-de durmuş ulgamynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.

Hormatly Prezidentimiz şundan ugur almak bilen, täze kanunçylyk namalarynyň taslamalaryny işläp taýýarlamagyň hem-de hereket edýän kanunlara gaýtadan seretmegiň zerurdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň jemini jemläp, häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistanyň täze pudaklary döretmek bilen, öz ykdysadyýetini üstünlikli ösdürýändigini, senagat we medeni-durmuş ähmiýetli ençeme özboluşly desgalary gurýandygyny belledi. Hut şoňa görä-de, soňky on ýylda ykdysadyýetiň esasy görkezijisi bolan jemi içerki önümiň ösüş depgini durnukly ýagdaýda — 6 göterimden hem geçip, örän ýokary bolmagynda galýar.

Milli Liderimiz içeri we daşary syýasaty durmuşa geçirmekde Ministrler Kabinetiniň amala aşyrýan oňyn işiniň bu netijeleriň kesgitleýji şert bolup durýandygyny nygtap, noýabr aýynda döwlet we halkara derejesinde geçiriljek çäreleriň wajypdygyna ünsi çekdi.

Döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri ykdysadyýetiň ähli pudaklary üçin ýokary derejeli ýaş hünärmenleri taýýarlamakdan, zehinli ýaşlaryň ylym bilen meşgullanmaga bolan gyzyklanmasyny höweslendirmekden ybaratdyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi hem-de bu meseläniň ýurdumyzyň kuwwatyny, aýratyn-da, milli ykdysadyýetimiziň kuwwatyny pugtalandyrmakda wajypdygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeler berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2019 — 2025-nji ýyllar üçin sanly ykdysadyýeti ösdürmek baradaky maksatnamanyň esasy ugurlaryna ünsi çekip, bu ugurda öňde duran wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek üçin anyk çäreleri görmegiň zerurdygyny belledi. Şunda döwlet Baştutanymyz milli we halkara ölçeglere, häzirki zamanyň maglumat jemgyýetiniň talaplaryna kybap gelýän ýokary hilli bilim hyzmatlaryny almak üçin mümkinçilikleri üpjün etmek boýunça toplumlaýyn işleri geçirmegi tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlaryň ählisine Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegini üpjün etmegiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna Täze ýyl Gutlagy

   /   31.12.2019  /   

Eziz watandaşlar!
Mähriban halkym!


«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen 2019-njy ýyl tamamlanyp barýar. Ýene az wagtdan biz 2019-njy ýyl bilen hoşlaşyp, Täze — 2020-nji ýyly garşylarys. Geçip barýan ýyl mähriban halkymyzyň durmuşynda düşümli ýyllaryň biri boldy. Biz rowaçlygyň, zähmet ýeňişleriniň ýyly bilen hoşlaşýarys. Täze ýylyň garşy alynýan, birek-birege gowy arzuwlaryň aýdylýan pursadynda siziň ähliňizi Täze — 2020-nji ýyl bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Täze ýylda hem size üstünlikleriň hemra bolmagyny arzuw edýärin!

Täze, 2020-nji ýyl — türkmeniň müçe hasabyndan syçan ýyly. Syçanyň esasy häsiýeti zähmetsöýerlik, işeňňirlik, kynçylykdan gorkmazlyk, töwekgellik bolup, ol arman-ýadaman işleýän jandar. Şonuň üçin hem syçan ýylynda bol hasyla garaşylýar. Mähriban halkymyz 2020-nji ýyly uly ynam bilen garşylaýar.

2019-njy ýylda biz il-ýurt bähbitli özgertmeleri amala aşyrdyk. Giň gerimli işlere badalga berdik. «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda Ahal welaýatynda tebigy gazdan ekologiýa taýdan arassa benzin öndürýän dünýäde ýeke-täk zawody işe girizdik.

Paýtagtymyzda we ähli sebitlerde täze mekdepleri, çagalar baglaryny, köçeleri, köp sanly beýleki desgalary açdyk. Bagtyýar maşgalalaryň müňlerçesi has oňaýly ýaşaýyş jaýlarynyň toýlaryny tutdular. Suw arassalaýjy desgalar, ýyladyşhana toplumlary, beýleki desgalar açylyp, müňlerçe täze iş orunlary döredildi.

2019-njy ýyl tutumly işleriň başy başlanan ýyl hökmünde-de ýatda galar. Biz ýokary tizlikli Aşgabat — Türkmenabat awtomobil ýolunyň gurluşygyna badalga berdik. Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň düýbüni tutduk. «Altyn asyr» Türkmen kölüniň sebitindäki «Akýaýla» suw howdanynyň töwereginde durmuş-önümçilik toplumynyň gurluşygyna badalga berdik.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisinde biz döwlet häkimiýetiniň kanun çykaryjy wekilçilikli edarasynyň işini kämilleşdirmek bilen bagly wezipeleri kesgitledik. Ýurdumyzy 2020-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlaryny makulladyk.

Biz täze ýyl Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde döwlet durmuşynyň örän möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşarys.

Häzirki döwürde ýurdumyzyň oba hojalygynda düýpli özgertmeler durmuşa geçirilýär. Merdana daýhanlarymyz bereketli türkmen topragyndan şu ýyl hem bol hasyl öndürip, Watan harmanyna 1 million 651 müň tonnadan gowrak bugdaý, 1 million 60 müň tonnadan hem köp «ak altyn» tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler. Miwe, gök-bakja önümleriniň, beýleki ir-iýmişleriň hem bol hasyly öndürildi.

Eziz watandaşlar!
Mähriban halkym!


Biz Garaşsyz Watanymyzyň milli saglygy goraýyş ulgamyny döretdik. «Döwlet adam üçindir!» diýen şygarymyza laýyklykda, paýtagtymyzda we sebitlerde saglygy goraýyş maksatly binalaryň we desgalaryň gurluşygy alnyp barylýar. Halkymyzyň saglygy döwletimiziň baş baýlygydyr. Şoňa görä-de, biz köpçülikleýin bedenterbiýäni, olimpiýa hereketini, sporty ösdürmäge aýratyn üns berýäris.

Aşgabatda Olimpiýa şäherçesi hereket edýär. Biz bu ýerde 2017-nji ýylda V Aziýa oýunlaryny, 2018-nji ýylda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyny geçirdik. Nesip bolsa, täze ýylda Futzal boýunça Aziýa çempionatyny, Tennis boýunça Dewisiň Kubogy ugrundaky halkara ýaryşy we Sambo boýunça dünýä çempionatyny geçireris.

Biz bilim ulgamyny has-da ösdürmäge, berk bedenli, giň dünýägaraýyşly ýaş nesli kemala getirmäge uly ähmiýet berýäris.

Garaşsyz döwletimiziň ösüşi, halkymyzyň abadançylygy ylym bilen hem berk baglydyr. Sazlaşykly ösýän kuwwatly döwlet hökmünde ata Watanymyz dünýäniň ylmy giňişligine üstünlikli goşulýar.

Biz Bitarap döwletimiziň daşary syýasatynyň esasy wezipelerini anyk kesgitledik. Garaşsyz ýurdumyzyň dünýädäki ornuny has-da berkitmegi, beýleki döwletler we halkara guramalar bilen özara gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarmagy maksat edinýäris.

Ýurdumyzyň alyp barýan syýasaty Birleşen Milletler Guramasynda uly goldaw tapýar. Geçip barýan ýylda ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň dürli düzümlerine saýlanmagy hem munuň aýdyň mysalydyr.

Şu ýylyň 28-nji maýynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy ýurdumyzyň başlangyjy boýunça bu gurama bilen Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlyk baradaky Kararnamany, sentýabr aýynda bolsa 2021-nji ýyly «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýip yglan etmek hakynda Kararnamany kabul etdi.

Bu gurama bilen hyzmatdaşlyk etmek halkara syýasatymyzyň strategik ugrudyr we şeýle bolmagynda galar.

Türkmenistan 2019-njy ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna hem başlyklyk etdi. Bu döwürde parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmek boýunça maksatlarymyza laýyklykda, guramaçylykly geçirilen çäreler Türkmenistanyň Arkalaşygyň ýurtlaryndaky abraýyny has-da artdyrdy.

Awgust aýynda biz birinji Hazar ykdysady forumyny, onuň çäklerinde Hazar innowasion tehnologiýalar boýunça halkara sergisini, şeýle hem «Türkmen sährasy — 2019» atly halkara awtosergisini geçirdik. Bu möhüm çäreler Hazarýaka döwletleriň hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmakda uly ähmiýete eýe boldy.

Biz mundan beýläk-de halkara guramalar bilen arkalaşykly işläris. Dünýäniň dürli döwletleri bilen gatnaşyklarymyzy yzygiderli ösdüreris. Garaşsyz Türkmenistanyň dünýä giňişligindäki ornuny we abraýyny has-da berkideris.

Eziz watandaşlar!
Mähriban halkym!


2020-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakyndaky» Rezolýusiýany kabul edenine 25 ýyl dolýar. Bu abraýly halkara gurama tarapyndan iki gezek ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýymyz biziň beýik gymmatlygymyzdyr. Parahatçylygy, dostlugy, ynsanperwerligi, hyzmatdaşlygy we ösüşi dabaralandyrýan taglymatymyzdyr.

Dünýä bileleşigi ýurdumyzyň oňyn Bitaraplyk syýasatyna ýokary baha berýär. 2017-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy 12-nji dekabry «Halkara Bitaraplyk güni» diýip yglan etmek hakyndaky Rezolýusiýany kabul etdi. Bu bolsa biziň daşary syýasatymyzyň dünýäde uly goldaw tapýandygyny ýene-de bir gezek aýdyň görkezdi. Nesip bolsa, biz 2020-nji ýylda berkarar döwletimiziň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny giňden belläp geçeris.

Hormatly watandaşlar!

2019-njy ýylda milli medeniýetimizi ösdürmek, mirasymyzy gorap saklamak hem-de wagyz etmek boýunça hem netijeli işler amala aşyryldy. 2019-njy ýylda türkmen milli halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi biziň bu ugurda alyp barýan işlerimiziň aýdyň mysalydyr. Geljekde hem ruhy baýlygymyz bolan medeniýetimizi ösdürmäge uly üns bereris.

Biz 2020-nji ýyly «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýip yglan etdik.

Hormatly adamlar!

Biz halkymyzyň hal-ýagdaýyny, ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmak maksady bilen, täze ýylyň 1-nji ýanwaryndan býujetden maliýeleşdirilýän edaralaryň, hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň işgärleriniň aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberlerini 10 göterim ýokarlandyrýarys. Şu syýasatymyzy biz yzygiderli alyp bararys.

Eziz watandaşlar!
Mähriban halkym!


Ýene-de az salymdan biz Täze — 2020-nji ýyly garşy alýarys. Goý, Täze ýyl parahatçylygyň, abadançylygyň, bagtyýarlygyň, uly üstünlikleriň hem-de rysgal-berekediň ýyly bolsun! Täze ýylda siziň maşgala ojaklaryňyzda agzybirlik we asudalyk höküm sürsün!

Eziz watandaşlar!
Täze — 2020-nji ýylyňyz gutly bolsun!

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ýaponiýa iş sapary tamamlandy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   24.10.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 21 — 23-nji oktýabrda Ýaponiýa bolan iş sapary iki ýurduň arasyndaky däbe öwrülen dostlukly we oňyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň hem-de ösdürmegiň ýolunda netijeli ädim boldy, muňa saparyň baý mazmunly, öz içine möhüm duşuşyklary alýan maksatnamasy hem aýdyň şaýatlyk edýär.

Ykdysady ugur, şol sanda özara bähbitli işewürlik gatnaşyklarynyň giňeldilmegi türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Soňky ýyllarda bu gatnaşyklar düýpli işjeňleşdirildi, ol iri düzümleýin taslamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagynda öz beýanyny tapýar.

Milli Liderimiziň şu gezekki saparyna gabatlanyp geçirilen bilelikdäki işewürler maslahaty hem-de Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň agzalarynyň ýapon tarapynyň wekilleri bilen 21-nji oktýabrda geçiren ikitaraplaýyn duşuşyklary uzakmöhletleýin hyzmatdaşlygyň üýtgewsiz ugur edinilýändigini ýene bir gezek tassyklady. Bu çärä Ýaponiýanyň birnäçe iri kompaniýalarynyň, ýurdumyzyň dürli ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de esasy hünärmenleri, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary gatnaşdylar.

Ozal habar berlişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow beýleki belent mertebeli myhmanlar bilen bilelikde ýapon tarapynyň çagyrmagy boýunça 22-nji oktýabrda Ýaponiýanyň Imperatory Naruhitonyň tagta geçmek dabarasyna gatnaşdy.

Ertesi gün, 23-nji oktýabrda ajaýyp taryhy künjek bolan hem-de belent mertebeli myhmanlary kabul etmäge niýetlenen «Akasaka» köşgünde hormatly Prezidentimiziň Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abe bilen duşuşygy boldy.

Ýapon hökümetiniň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyza Tokio şäherine gelip görmek hem-de Imperator Naruhitonyň tagta geçmek dabaralaryna gatnaşmaga çakylygy kabul edendigi üçin, şeýle hem döwletara gatnaşyklaryny ösdürmek meselelerine aýratyn üns berýändigi üçin hoşallyk bildirdi.

Şunda Günüň dogýan ýurdunyň Türkmenistan bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy geljekde hem ösdürmäge ýokary gyzyklanma bildirýändigi tassyklanyldy, Ýaponiýa Türkmenistany özüniň möhüm we jogapkärli hyzmatdaşy hasaplaýar.

Premýer-ministr Sindzo Abe şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa türkmen bazarynda işleýän iri senagat taslamalaryň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýan ýapon kompaniýalaryna bildirýän ynamy üçin hoşallyk bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz bildirilen mähirli kabul edişlik üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, şu gezekki iş saparynyň barşynda Ýaponiýanyň Hökümetiniň ýolbaşçysy bilen duşuşmaga döredilen mümkinçilige şatdygyny belledi.

Milli Liderimiz Imperator Naruhitonyň tagta geçmegi mynasybetli Premýer-ministr Sindzo Abe hem-de onuň üsti bilen tutuş ýapon halkyna gutlaglaryny beýan edip, täze Imperatoryň dolandyrmagynda Reýwa atly täze taryhy eýýamyň parahatçylyk, Ýaponiýanyň abadançylygy we rowaçlygy eýýamyna öwrüljekdigine, biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky strategiki gatnaşyklaryň bolsa has belent sepgitlere ýetjekdigine ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz soňky ýyllaryň dowamynda däp bolan dostlukly ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejä eýe bolandygyny kanagatlanma bilen belläp, Premýer-ministr Sindzo Abe ýola goýlan netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegine aýratyn üns berýändigi üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Türkmenistan bilen Ýaponiýa halkara düzümleriň çäklerinde hem hyzmatdaşlyk edýärler. Abraýly halkara guramalaryň çäklerinde öňe sürülýän ählumumy we sebit möçberli halkara başlangyçlaryň we teklipleriň özara goldanylmagy hem muňa şaýatlyk edýär.

Ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklaryň mundan beýläk-de işjeňleşdirilmegi biziň hyzmatdaşlygymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir diýip, milli Liderimiz nygtady we häzirki wagtda türkmen-ýapon ykdysady hyzmatdaşlygynyň strategiki, durnukly we uzakmöhletli häsiýete eýe bolandygyny nygtady.

Nebitgaz we gazhimiýa toplumlaryny gurmak baradaky taslamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi munuň aýdyň mysalydyr. Golaýda Ahal welaýatynda tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň açylmagy şeýle üstünlikli hyzmatdaşlygyň aýdyň netijesidir. Bu zawodyň dünýäde deňi-taýy ýokdur. Häzirki wagtda bu täsin senagat desgasynyň ikinji nobatdakysyny gurmak boýunça gepleşikler alnyp barylýar.

Şunuň bilen birlikde, medeniýet, ylym we bilim ulgamlarynda türkmen-ýapon hyzmatdaşlygy üstünlikli ösdürilýär. Munuň özi iki ýurduň halklarynyň ýakynlaşmagynyň, olaryň arasyndaky dostlugyň we özara düşünişmegiň pugtalandyrylmagynyň möhüm şerti hökmünde çykyş edýär. Biziň ýurdumyz bu gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegini goldaýar we türkmen hünärmenlerini okatmak we taýýarlamak işinde Ýaponiýanyň berýän ýardamyny minnetdarlyk bilen kabul edýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň ähli ugurlar boýunça özara bähbitli gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmäge ygrarlydygyny tassyklap, bu gatnaşyklaryň geljekde hem umumy abadançylygyň ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Duşuşygyň barşynda hormatly Prezidentimiz we Premýer-ministr Sindzo Abe uly kuwwata eýe bolan hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary we geljegi barada pikir alyşdylar.

Şunuň bilen baglylykda, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon we Ýapon-türkmen komitetleriniň işine, şeýle hem maýa goýum işjeňligini höweslendirmäge, işewür gatnaşyklaryň netijeli usullaryny we ugurlaryny kesgitlemäge ýardam berýän bilelikdäki işewürler forumlaryna möhüm ähmiýet berilýär.

Şeýle hem toplanan baý tejribä esaslanýan we geljekki ösüşi oňaýly şertlere eýe bolan ikitaraplaýyn ynsanperwer-medeni gatnaşyklaryň uly ähmiýeti bellenildi.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Premýer-ministr Sindzo Abe Türkmenistanyň hem-de Ýaponiýanyň doly möçberli hyzmatdaşlyk ugruna ygrarlydygyny tassyklap, birek-birege berk jan saglyk we üstünlikler, iki ýurduň halklaryna bolsa abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdiler.

Milli Liderimiz saparynyň jemleýji gününde Ýaponiýanyň Parlamentiniň wekiller palatasynyň başlygy Tadamori Oşima bilen hem duşuşdy.

Jenap Tadamori Oşima belent mertebeli myhmany mähirli garşylap, dünýäde öz oňyn syýasaty hem-de döredijilikli halkara başlangyçlary bilen meşhur bolan ýurduň Baştutany bilen duşuşmagyň özi üçin belent mertebedigini aýtdy. Şunda iki döwletiň arasyndaky gatnaşyklaryň ýokary derejesi we parlamentara gatnaşyklaryň okgunly häsiýeti bellenildi.

Ýaponiýa Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly ähmiýet berýär diýip, Ýaponiýanyň Parlamentiniň wekiller palatasynyň başlygy hormatly Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu gezekki saparynyň däp bolan döwletara gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna ýardam etjekdigine ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz ilki bilen, wekiliýetimiziň ähli agzalarynyň adyndan hem-de hut öz adyndan mähirli kabul edilendigi we saparyň barşynda bildirilen myhmansöýerlik üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi. Şeýle hem mümkinçilikden peýdalanyp Ýaponiýanyň Parlamentiniň wekiller palatasynyň başlygyna onuň üsti bilen Ýaponiýanyň ähli dostlukly halkyny onuň Alyhezreti Ýaponiýanyň Imperatorynyň tagta geçmegi mynasybetli gutlady. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, biziň ýurtlarymyzy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk babatda ysnyşykly gatnaşyklar baglanyşdyrýar, şol gatnaşyklar özara hormat goýmaga, deňhukuklylyga hem-de rowaçlyk we ösüş ugrunda umumy maksada esaslanandyr.

Soňky ýyllarda döwletara hyzmatdaşlygy ägirt uly mümkinçiligiň bolmagy we iki tarapyň özara bähbitli gatnaşyklary giňeltmäge taýýardygy netijesinde aýratyn üstünlikli ösdürilýär. Biz Ýaponiýa bilen syýasy, söwda-ykdysady we medeni ynsanperwer ulgamlarda işjeň hyzmatdaşlyk edýäris. Syýasy we ykdysady özara gatnaşyklar bilen bir hatarda iki ýurduň kanun çykaryjy edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň wajypdygyny nygtamak isleýärin diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Parlamentara hem-de partiýalaryň arasyndaky yzygiderli duşuşyklaryň, kanun çykaryjylyk ulgamynda tejribe alyşmagyň ýurtlarymyzyň arasyndaky hemmetaraplaýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegine ýardam eder. Bular barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow iki ýurduň kanun çykaryjy edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak işinde türkmen-ýapon parlamentara dostluk ligasynyň ähmiýetini belledi.

Häzir Türkmenistan jemgyýetçilik syýasy durmuşy tapgyrlaýyn, yzygiderli özleşdirmek ýoly bilen barýar. Iri möçberli özgertmeler babatda döwlet we kanunçykaryjy häkimiýet edaralarynyň işi kämilleşdirilýär.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz ýakynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde ýurdumyzda parlamenti we halk maslahatyny wekilçilikli hem-de kanun çykaryjy häkimiýet edaralarynyň ýeke-täk ulgamyna birleşdirmek arkaly iki palataly parlamenti döretmek başlangyjynyň öňe sürlendigini belledi.

Iki palataly täze ulgama geçilmegi türkmen jemgyýetiniň hemme gatlaklarynyň bähbitlerini göz öňünde tutmaga mümkinçilik berer. Mundan başga-da ol ýerlerde deputatlaryň saýlawçylar bilen has-da ýakyndan gatnaşyk etmegine, kanunlaryň we milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine gözegçiligiň güýçlendirilmegine ýardam berer.

Türkmenistanyň ikitaraplaýyn gatnaşyklary we netijeli hyzmatdaşlygy yzygiderli pugtalandyrmaga üýtgewsiz gyzyklanýandygyny beýan edip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Parlamentiniň wekiller palatasynyň başlygyna berk jan saglyk, bagt hem-de jogapkärli wezipesinde mundan beýläkde üstünlikleri arzuw etdi.

Duşuşygyň dowamynda söwda-ykdysady ulgamda hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin köpugurly mümkinçilikleriň bardygy bellenildi. Şunda ýurdumyzyň hem-de dünýä belli ýapon kompaniýalarynyň arasynda ýola goýlan işewürlik gatnaşyklaryň üstünlikli ösdürilýändigi anyk mysal bolup biler. Bu kompaniýalar ençeme ýyllaryň dowamynda türkmen bazarynda netijeli işleri alyp barýarlar. Şol bir wagtda ynsanperwer ulgamda – ylym, bilim we medeniýet ugurlarynda hyzmatdaşlyk hil taýdan täze derejä we many-mazmuna eýe boldy.

Şeýle hem Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň abraýly halkara guramalarynyň we düzümleriniň, şol sanda BMG bilen köptaraplaýyn görnüşde işjeň hyzmatdaşlygy edýändigi bellenildi, iki dostlukly ýurt häzirki zamanyň möhüm meseleleriniň, ozaly bilen parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de sebit we ählumumy derejelerde durnuklylygy üpjün etmek bilen bagly wezipeleriň deňeçer çözgütlerini işläp taýýarlamakda tagallalaryň birleşdirilmegi ugrunda çykyş edýärler. «Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» hyzmatdaşlygynyň çäklerinde türkmen-ýapon gatnaşyklaryna okgunly, yzygiderli häsiýet mahsusdyr.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Parlamentiň wekiller palatasynyň başlygy Tadamori Oşima döwletara gatnaşyklarynyň aýratyn ähmiýetli şerti hökmünde parlamentara gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagy, kanun çykaryjylyk işinde özara peýdaly tejribeleriň alşylmagyny höweslendirmek barada pikiri beýan edip, iki ýurduň hem-de halklaryň abadançylygynyň bähbidine laýyk gelýän oňyn hyzmatdaşlygyň geljekde hem üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Döwlet Baştutanymyz saparynyň çäklerinde «Chinzanso Tokyo» myhmanhanasynda Ýaponiýanyň iri işewürleriniň wekilleri bilen hem duşuşdy. Dünýäde giňden ýaýran iş ertirligi görnüşinde geçirilen duşuşyga «ITOСHU», «Sojitz», «Kawasaki Heavy Industries» ,»Mitsubishi», «JGС Сorporation», «Сhiyoda Сorporation» ýaly belli korporasiýalaryň we beýleki kompaniýalaryň ýolbaşçylary, şeýle hem Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-türkmen komitetiniň agzalary gatnaşdylar.

Duşuşyga şeýle hem türkmen tarapynyň wekilleri — käbir hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, şol sanda gurluşyk, maliýe, energetika ulgamlarynyň, himiýa senagatynyň, ulag pudagynyň, suw hojalygynyň ýolbaşçylary hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri gatnaşdylar.

Milli Liderimiz işewürleriň her birini özi garşylady, olar pursatdan peýdalanyp, öz kompaniýalarynyň mümkinçilikleri barada gysgaça gürrüň berdiler, kompaniýalaryň her biriniň Türkmenistanda işlemek bilen hödürläp biljek hyzmatlaryny häsiýetlendirdiler.

Soňra türkmen-ýapon ykdysady hyzmatdaşlygynda ýetilen sepgitler hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça geljekde göz öňünde tutulýan çäreler barada düýpli gürrüň edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlara ýüzlenmek bilen, ýurdumyzyň ministrlikleriniň ýolbaşçylarynyň hem-de türkmen telekeçileriniň iri ýapon işewürliginiň wekilleri bilen düýn geçirilen işewürler maslahatynyň ähmiýetini belledi.

Milli Liderimiz Imperatoryň tagta geçmek dabarasyna gatnaşandygy barada aýdyp, onda uzak ömri arzuwlaýan däp bolan «Banzaý!» ýapon arzuwynyň türkmenleriň bähbitli işlere çagyryş hökmünde ýygy-ýygydan peýdalanýan «Öňe!» diýen şygary bilen meňzeşdigini belledi.

Biziň halklarymyz özleriniň medeni mirasy babatynda köp umumylyga eýedir diýip, döwlet Baştutanymyz bu ýagdaýyň giň gerimli bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň dowamynda hem özara düşünişmek üçin ýene bir binýat bolup hyzmat edendigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň okgunly ösüşine kanagatlanma bildirdi we ýurtlarymyzyň özara bähbitli hyzmatdaşlygynyň köp ýyllyk taryhy bar hem-de ol energetika, himiýa senagaty, ýokary tehnologiýalar ulgamy, obasenagat toplumy we beýleki ulgamlarda taslamalary durmuşa geçirmekde üstünlikli tejribä eýedir.

Diňe soňky birnäçe ýyllarda Türkmenistanda ýapon kompaniýalary tarapyndan birnäçe iri senagat desgalary guruldy we ulanmaga tabşyryldy. Bular Maryda ammiak we karbamid öndürýän zawod, Türkmenabatda kükürt kislotasyny çykarýan kärhana, Gyýanlyda polimer öndürýän zawod, Garabogazda gazhimiýa toplumy hem-de Owadandepede sintetiki benzin öndürýän zawoddyr.

Hökümet derejesinde tassyklanan hereket etmegiň maksatnamasy esasynda täze taslamalary amala aşyrmak boýunça işler geçirilýär. Duşuşygyň netijeleri boýunça degişli resminamalara gol çekiler diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Milli Liderimiz şeýle hem soňky ýyllarda Aşgabatda we Tokioda Premýer-ministr Sindzo Abe bilen geçirilen gepleşikleriň barşynda ýapon kompaniýalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanda häzirki zaman senagat-tehnologiýa düzümini döretmek meselelerine uly üns berlendigini nygtady.

Geljekde ol iki ýurt tarapyndan hem Orta we Ýakyn Gündogar, Hazar, Gara we Ortaýer deňizleriniň ýakalaryndaky sebitler bilen ykdysady gatnaşyklary ösdürmek üçin ulanylyp bilner diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Şu mysallar ýurtlarymyzyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň strategiki, durnukly hem-de uzakmöhletleýin häsiýete eýe bolandygyna şaýatlyk edýär. Biz şu derejä ýetip, ýapon kompaniýalarynyň Türkmenistanyň ykdysadyýetine göni maýa goýumlaryny goşmagy bilen birlikde, özara hereket etmegiň geljegi uly täze görnüşlerine çykmagy maksat edinýäris diýip, milli Liderimiz nygtady.

Häzir Türkmenistanda ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmäge gönükdirilen iri möçberli we uzakmöhletli milli maksatnamalar durmuşa geçirilýär. Şunuň bilen baglylykda, biz täze ykdysady strategiýany işläp taýýarladyk we ol üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Şol strategiýanyň esasy mazmuny Türkmenistanda senagat jemgyýetini döretmekden ybaratdyr diýip, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleri gysgaça beýan etdi.

Bu bolsa dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply önümleri çykarmaga tarap ugur alan häzirki zaman ýokary tehnologiýaly we ylmy kärhanalaryň gurulmagyny göz öňünde tutýar. Şunda biz ýurdumyzyň tebigy mümkinçiligine, onuň geografiýa taýdan amatly ýerleşendigine daýanýarys. Şeýle strategiýanyň iş ýüzünde amala aşyrylmagynyň, ilkinji nobatda, adam, aň-düşünje serişdeleri bilen hem baglanyşyklydygyna örän oňat düşünýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, häzir ýapon kompaniýalarynyň Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynda öňde goýlan maksatlary hem-de wezipeleri ýerine ýetirmek işinde möhüm orun eýeleýändiklerini aýratyn nygtamak isleýärin diýip, döwlet Baştutanymyz aýratyn belledi.

«Biz nebitgaz ulgamy, elektroenergetika, ulag we aragatnaşyk, suw hojalygy, dokma senagaty ýaly möhüm ugurlarda ýapon hyzmatdaşlarymyz bilen ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk-de artdyrmaga taýýardyrys» diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz hususan-da, ulag-kommunikasiýa ulgamy barada aýtmak bilen, Türkmenistanyň geografiýa taýdan amatly ýerleşmeginiň bir wagtlar Ýewraziýa yklymynyň Günbatar we Gündogar böleklerini birleşdiren gadymy söwda ugry — Beýik Ýüpek ýoluny häzirki zaman görnüşinde dikeltmäge mümkinçilik berendigini belledi.

Türkmenistan häzirki wagtda hem diňe bir Günbatar — Gündogar ugry boýunça däl-de, Demirgazyk — Günorta ugry boýunça hem ulag geçelgeleriniň birikýän halkara merkezine öwrüldi, munuň özi ýurdumyzyň ulag-logistika düzümlerine maýa goýumlarynyň amatlydygyny şertlendirýär.

Biziň alyp barýan syýasatymyz munuň üçin oňyn şertleri döredýär, ol bir tarapdan hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna esaslanýar, beýleki tarapdan bolsa BMG-niň kararnamalary bilen goldanylan hemişelik bitarap döwletiň häzirki hukuk derejesine esaslanýar diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Şunuň netijesinde biz diňe bir sebit boýunça ýakyn goňşularymyz Owganystan, Eýran, Pakistan we beýlekiler bilen dostlukly gatnaşyklary saklamak bilen çäklenmän, olaryň syýasy, taglymat hem-de beýleki garaýyşlaryna garamazdan, dünýäniň köp ýurtlary bilen dostlukly gatnaşyklary berkidýäris diýip, Türkmenistanyň Prezidenti aýtdy.

Türkmenistanda innowasion taslamalary durmuşa geçirmek, elektronika ulgamynda, kompýuter we logistika hyzmatynda kärhanalary döretmek boýunça ýapon hyzmatdaşlary bilen bilelikde işlemegiň uly geljegini görýäris.

Şunda döwlet Baştutanymyz döwletimiziň ýapon kompaniýalarynyň hem-de maliýe institutlarynyň Türkmenistanyň çäklerinde öz işlerini amala aşyrmagynda zerur bolan goldawlary mundan beýläk-de üpjün etjekdigine aýratyn ünsi çekdi.

Bular barada aýtmak bilen, 2019-njy ýylyň 1-nji oktýabryndaky ýagdaýa görä, ýurdumyzda ýapon kompaniýalarynyň gatnaşmagynda umumy bahasy ABŞ-nyň 12 milliard dollaryna barabar bolan maýa goýum taslamalarynyň 37-siniň hasaba alnandygyny hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Baryp 2015-nji ýylyň oktýabrynda Ýaponiýanyň Premýer-ministri jenap Sindzo Abeniň Aşgabada bolan sapary wagtynda, ýapon işewürleri bilen geçirilen, biziň onuň bilen bilelikde gatnaşan duşuşygymyzyň barşynda biziň uzakmöhletli geljekde şeýle taslamalaryň sanynyň hem-de maliýe ölçegleriniň birnäçe esse artjakdygy barada ylalaşandygymyzy ýatlatmak isleýärin. Şunda biz ýokary tehnologiýaly taslamalara ilkinji derejede üns bereris diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Şu ylalaşyklary durmuşa geçirmek bilen, häzir Türkmenistanyň döwlet düzümleri, kompaniýalary we banklary täze taslamalary amala aşyrmagy taýýarlamak boýunça işleri işjeň alyp barýarlar. Şol taslamalaryň hatarynda men himiýa senagatyndaky, ulag we suw hojalygy ulgamyndaky taslamalary belläp geçmek isleýärin. Biz şeýle hem Ýaponiýanyň ýer gazyjy, ýolgurluşyk we awtomobil tehnikalaryny satyn almagy dowam ederis diýip, döwlet Baştutanymyz sözüniň üstüni ýetirdi.

Meniň sanap geçen mysallarym Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy has-da artdyrmak babatda biziň ygtyýarymyzda bar bolan ägirt uly kuwwatly mümkinçilikleriň diňe bir bölegidir. Bu wezipeleriň çözülmegine öňňin geçirilen türkmen-ýapon işewürlik forumynyň netijeleri hem köp babatda ýardam eder diýip, milli Liderimiz nygtady.

Şunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň pikirine görä, bilelikdäki meýilnamalaryň iş ýüzünde ýerine ýetirilmegi Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon we Ýapon-türkmen komitetleriniň hem hemişe üns merkezinde bolup galmalydyr. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz bu düzümleriň işine işjeň gatnaşýandyklary üçin bu ýere ýygnananlaryň ählisine minnetdarlyk bildirdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz anyk ykdysady taslamalary öňe ilerletmek boýunça bilelikdäki işlerini amala aşyrmakda iki ýurduň kompaniýalaryna yzygiderli we doly goldaw berýändigi üçin «ROTOBO» Assosiasiýasynyň ýolbaşçylaryna hem minnetdarlyk bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem türkmen-ýapon taslamalaryny durmuşa geçirmäge türk kompaniýalarynyň goşandyny hem belledi, olaryň ýolbaşçylary — «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň müdiriýetiniň başlygy Ahmet Çalyk hem-de «Rönesans Holding» kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjak hem saparyň çäklerinde geçirilýän şu gezekki işewürlik çärelerine gatnaşdylar.

Hormatly Prezidentimiz olara Balkan welaýatynyň Garabogaz şäherinde karbamid we ammiak öndürýän kärhana, Ahal welaýatynda tebigy gazdan benzin öndürýän zawod ýaly iri desgalaryň, şeýle hem ýurdumyzda köp sanly beýleki düzümleýin desgalaryň gurluşygyna işjeň gatnaşandyklary üçin minnetdarlyk bildirip, hyzmatdaşlygyň birleşdiriji ornuny aýratyn belledi.

Şu gün sizi işewür gürrüňdeşlige çagyrmak bilen, men bu mümkinçiligi hyzmatdaşlygyň anyk ugurlary boýunça giňişleýin pikir alyşmak üçin peýdalanmak, türkmen-ýapon ykdysady gatnaşyklary işjeňleşdirmäge degişli siziň teklipleriňizi diňlemek isledim diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Umuman, şu duşuşyk hyzmatdaşlygymyzyň depginini berkitmäge, onuň täze ugurlaryny hem-de geljegini açmaga gönükdirilendir diýip hasaplaýaryn. Munuň üçin bizde hemme ýagdaýlar — iki döwletiň ýolbaşçylarynyň syýasy erki, serişde, tehnologiýa we maliýe mümkinçilikleri, ynanyşmak we özara düşünişmek bar diýip, milli Liderimiz nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gezekki saparynyň ýapon halkynyň durmuşyndaky taryhy waka bilen baglanyşyklydygyny aýdyp, mümkinçilikden peýdalanyp, Onuň Alyhezreti Imperator Naruhitonyň tagta geçmegi bilen ähli ýapon dostlarymyzy hem-de hyzmatdaşlarymyzy gutlap, hemmelere berk jan saglyk we mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw etdi.

— Goý, täze Reýwa eýýamy Ýaponiýanyň halkyna parahatçylyk, sazlaşyk we gülläp ösüş getirsin! — diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-türkmen komitetiniň başlygy, «ITOСHU» maşyngurluşyk kompaniýasynyň dolandyryjy direktory, prezidenti Hiroýuki Subai belent mertebeli myhmana ýüzlenip, ýygnananlaryň ählisiniň adyndan türkmen Liderine hoşniýetli arzuwlary hem-de ýüzbe-ýüz duşuşmak üçin wagt tapandygyna tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Dünýä belli korporasiýanyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Baştutanynyň sözlän sözüne haýran galyp, bu çykyşyň ýygnananlaryň ruhuny göterendigini hem-de Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-türkmen komitetiniň iň ýakyn wagtda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan kesgitlenilen ugurlar boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljekki ädimlerini kesgitlemek üçin mejlisi geçirmäge taýýardygyny aýtdy.

— Şu günki duşuşyk, hakykatdan-da, üstünlikli ösdürilýän türkmen-ýapon gatnaşyklarynda täze eýýamy açdy — diýip, Hiroýuki Subai belledi.

Ol şeýle hem Türkmenistan bilen birnäçe ugurlar boýunça netijeli hyzmatdaşlyk edýän kompaniýalaryň bu ýere ýygnanan wekilleri üçin Ýer ýüzünde özüniň oňyn halkara başlangyçlary bilen örän belent abraýa eýe bolan döwlet Baştutanymyzy ýapon topragynda garşylamagyň uly mertebedigini we şatlykdygyny aýtdy.

Soňra çykyş eden ýapon işewürleri Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiň ähli mümkinçiliklerini işjeň peýdalanmak, ägirt uly tebigy baýlyklary rejeli peýdalanmagyň hem-de ýokary tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna önümçilik pudaklarynyň ösüşini yzygiderli höweslendirmek bilen, Günüň dogýan ýurdunyň işewürler toparlarynyň ünsüni özüne çekýändigini bellediler.

Ýapon kompaniýalary özleriniň iň täze işläp taýýarlamalaryny, baý iş tejribelerini hem-de bilimlerini bu işleriň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin paýlaşmaga, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňde goýlan giň gerimli milli wezipeleriň çözgüdine ýardam bermäge taýýardyrlar. Şu gezekki duşuşygyň ikitaraplaýyn işewür gatnaşyklaryň ösmegine güýçli itergi berendigi gürrüňsizdir.Ol şeýle hyzmatdaşlygyň ugurlaryny giňeldip, ony täze derejä çykarar.

Iri korporasiýalaryň ýolbaşçylarynyň belleýişleri ýaly, olar Türkmenistanda amala aşyrylýan ykdysady özgertmelere ägirt uly gyzyklanma bilen syn edýärler, milli Liderimiziň gujur-gaýratly şahsy işlerini hem-de ýurda daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmegiň, barha ösýän telekeçiler gatlagynyň hasabyna içerki maýa goýumlaryny höweslendirmegiň has amatly şertlerini we netijeli, çeýe gurallaryny döretmek ugrundaky täzeçillik ýörelgelerini goldaýarlar.

Türkmenistanda işleýän ýurduň ozaldan gelýän hem-de ygtybarly hyzmatdaşlary bolan kompaniýalary geljegi uly türkmen bazarlarynda orunlaryny berkitmäge çalyşýarlar, täze bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegine gatnaşýarlar. Mysal üçin sanly tehnologiýalar, emeli aň ulgamynda we beýleki ugurlarda işläp taýýarlamalar bilen meşgullanýan holdingler Türkmenistanda öndürilen önümleriň goşmaça bahasynyň usulyýetini döretmek boýunça teklipler bilen bu bazara çykmak isleýärler.

Şeýlelikde, işjeň hem-de açyk pikir alyşmak ýagdaýynda geçen iş ertirliginiň dowamynda ýangyç-energetika, söwda-ykdysady ulgamlarda, himiýa senagatynda, ulag, oba we suw hojalygy, bilelikdäki tagallalaryň birleşdirilmegini talap edýän beýleki möhüm ulgamlarda köpýyllyk hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçilikleri hem-de ony işjeňleşdirmegiň ýollary barada pikir alşyldy.

Bu söhbetdeşlik şol bir wagtda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň özboluşly jemlenmesi, ony çuňlaşdyrmagyň ýollaryny we usullaryny ara alyp maslahatlaşmaga, bilelikdäki taslamalar we önümçilikleri döretmek üçin täze teklipleri we gyzykly başlangyçlary alyşmagyň, hyzmatdaşlygyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň usullaryny gözlemegiň dowamy boldy, bular barada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow giňişleýin gürrüň berdi.

Duşuşykda türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň ylmy-tehnologiýa ugruna aýratyn üns berildi. Şunda gürrüň diňe bir öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak hem-de ýokary takykly enjamlary, iň täze elektron serişdelerini we programma ulgamlaryny satyn almak barada däl-de, bilelikdäki amaly barlaglary guramak, iki tarapyň hem bähbitlerine laýyk gelýän tehnologiýa, inženerçilik işläp taýýarlamalarda ylmy taýdan goşulyşmak barada boldy.

Söhbetdeşlige gatnaşyjylaryň umumy pikirine görä, şeýle hyzmatdaşlyk iki ýurduň gatnaşyklarynyň ähli ugurlarynyň işjeňleşdirilmegine oňyn täsirini ýetirer.

Iki ýurduň telekeçileriniň arasynda göni gatnaşyklary ýola goýmak, Ýaponiýanyň iri kompaniýalarynyň tejribelerini, hususan-da, işewürligi guramak hem-de dolandyrmak, ýokary düşewüntli önümçilikleri döretmek, şeýle hem ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak ulgamynda olaryň baý tejribesini işjeň ornaşdyrmak mümkinçilikleri pikir alyşmalaryň aýratyn meselesi boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we ýapon kompaniýalarynyň ýolbaşçylary hoşlaşanlarynda iki dostlukly halkyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de bähbitlerine laýyk gelýän hyzmatdaşlygyň geljekde hem pugtalandyryljakdygyna özara ynam bildirdiler.

Şeýle hem şol gün Tokioda Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda resminamalara gol çekmek dabarasy boldy. Bu resminamalar taraplaryň anyk netijeleri gazanmaga gönükdirilen oňyn hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýändiklerini berkitdi.

Olaryň hatarynda: Ýer gazyjy tehnikasyny satmak we satyn almak boýunça Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti bilen «Itochu Corporation» kompaniýasynyň (Ýaponiýa) arasynda Baş ylalaşyk, Awtoulag serişdeleri satyn almak babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentligi bilen «Sumitomo Corporation» kompaniýasynyň (Ýaponiýa) arasynda Baş ylalaşyk, Gazy gaýtadan işläp benzin öndürýän häzirki zawodynyň netijeleriniň esasynda ikinji toplumynyň taslamasyny düzmek we doly taýýar edip gurmak barada «Türkmengaz» döwlet konserni we «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.» (Ýaponiýa) we «Sojitz Corporation» (Ýaponiýa) kompaniýalar toparynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama, «Türkmenhimiýa» Döwlet konserni bilen «Mitsubishi Corporation» (Ýaponiýa) we «Gap Inşaat Ýatirim ve Diş Ticaret Anonim Şirketi» (Türkiýe) kompaniýalar toparynyň arasynda Türkmenistanda ammiak we karbamid öndürýän täze zawodyň gurluşygynyň taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça hyzmatdaşlyk etmek baradaky Çarçuwaly Ylalaşyga 2 belgili Goşmaça, «Türkmenhimiýa» Döwlet konserni we «Sojitz Corporation», «TTCL Public Company Limited», «Rönesans Endüstri Tesisleri inşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi» kompaniýalaryň konsorsiumy arasynda Türkmenabatdaky himiýa zawodynda konsentrirlenen fosfor dökünini öndürýän önümhananyň taslamasyny düzmek we doly taýýar edip gurmak boýunça Şertnamanyň esasy hakynda Ylalaşyk bar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça 23-nji oktýabrda Ýaponiýanyň Daşary işler ministrliginde geçen ikitaraplaýyn duşuşygyň gün tertibine dürli ulgamlarda türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň möhüm meseleleri hem-de geljekki mümkinçilikleri girizildi.

Onuň çäklerinde Infrastruktura babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat ministrliginiň arasynda Ähtnama (ýol kartasy bilen), Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk bankynyň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda täzelenen we resmileşdirilen 4-nji Ylalaşyk taraplaryň gazanylan ylalaşyklary iş ýüzünde durmuşa geçirmäge tizden-tiz girişmäge taýýardyklaryny tassyklaýan resminamalar toplumynyň üstüni ýetirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa diňe bir Ýaponiýada däl, eýsem, dünýäde-de iň iri hem-de abraýly ýokary okuw mekdepleriniň biri — Hirosaki uniwersitetiniň «Hormatly doktory» diýen adyň dakylmagy iki ýurduň halklaryny birleşdirýän mizemez dostluk gatnaşyklarynyň alamatyna, milli Liderimiziň netijeli döwletara gatnaşyklarynyň ösdürilmegine goşýan uly goşandynyň ykrarnamasyna, şeýle hem Türkmenistanyň ylym-bilim ulgamynda gazananlarynyň aýdyň subutnamasyna öwrüldi.

Dabarada döwlet Baştutanymyza degişli diplomy bu ýokary okuw mekdebiň rektory Kei Sato gowşurdy. Milli Liderimiz jogap sözünde muny Türkmenistana goýulýan hormatyň nyşany, ylym we bilim ulgamynda biziň gazananlarymyzyň ykrar edilmesi, dostlugyň hem-de iki ýurduň halkalarynyň berkeýän gatnaşyklarynyň subutnamasy hökmünde kabul edýändigini belledi.

Bilim derejesiniň we hiliniň ýokarlanmagyna ilkinji derejeli ähmiýet berip, adamlaryň, ilkinji nobatda, ýaşlaryň häzirki zaman dünýä ylmynyň ösmegine goşulyşmagyna we ýakynlaşmagyna ýardam bermek bilen, medeni hem-de ynsanperwer gatnaşyklary höweslendirip, döwletimiz maýa goýumlaryň ähli görnüşlerinden geljegi has uly görnüşi bolan adama, onuň mümkinçilikleriniň açylmagyna maýa goýumlaryny amala aşyrýar. Bularyň ählisi ýurdumyzyň geljegine goýulýan maýa goýumlardyr diýip, döwlet Baştutanymyz dabarada çykyş edende nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara derejesinde giň ylym we bilim hyzmatdaşlygy babatda Ýaponiýa aýratyn orun berilýändigini aýtdy. Türkmenistan bu ýurda ylym-tehnologiýa ulgamynda möhüm we geljegi uly hyzmatdaş hökmünde garaýar. Şunuň bilen baglylykda, innowasion serişdeleri döretmekde, nou-haulary ulanmakda, dürli ugurlarda häzirki zamanyň dolandyryş häsiýetli çözgütlerini işläp taýýarlamak we kabul etmekde ýapon tejribesiniň üstünde işlemegiň maksat edinilýändigi tassyklanyldy.

Şeýle hem ynsanperwer ylymlary ulgamynda, hususan-da, Gündogary öwreniş, taryh we arheologiýa, dil bilimi we medeniýetşynaslyk boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek baradaky mesele gozgaldy.

Döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda Günüň dogýan ýurdunda Türkmenistandan talyplaryň ýigrimiden gowragynyň bilim alýandygyny belläp, geljekde bu sanyň diňe artjakdygyna umyt bildirdi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Ýaponiýanyň bilim merkezlerinde türkmen talyplaryny okatmagyň maksatnamasyny işläp taýýarlamak baradaky teklibi öňe sürdi. Bu bolsa ykdysadyýetiň hem-de durmuş ulgamynyň zerurlyklaryny göz öňünde tutup, olary geljekde yzygiderli esasda ibermäge mümkinçilik berer. Biz hem özümizde ýapon talyplaryny kabul etmäge taýýardyrys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Türkmenistan hemme zatlara, ösüşlere beslenen işlere, öňe tarap alyp barýan herekete açyk ýurtdyr. Biziň häzirki zaman dünýäsiniň iri möçberli işlerine has ýakynlaşmaga, beýleki ýurtlarda üstünlikli ulanylýan bilimleri we tejribeleri ele almaga bolan maksadymyz şunuň bilen şertlenendir.

Bilimi ösdürmek hem-de ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak meselelerine aýratyn üns berýän milli Liderimiziň iş saparynyň çäklerinde Ýaponiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen talyplary bilen duşuşmagy buýsançly ýagdaýdyr.

Olar bilen söhbetdeşligiň dowamynda döwlet Baştutanymyz ýaş türkmenistanlylara häzirki zaman bilimlerini hemmetaraplaýyn özleşdirmegi hem-de saýlap alan kärleriniň inçe tilsimlerini ele almagy maslahat berdi, olar okuwlaryny tamamlanlaryndan soňra eziz Watanymyzyň okgunly ösüşine mynasyp goşant goşarlar.

Iş saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soň, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Tokionyň Haneda halkara howa menziline bardy we şol ýerden Watanymyza ugrady.

Şeýlelikde, milli Liderimiziň Ýaponiýa şu gezekki sapary döwletara gatnaşyklaryň taryhyna nobatdaky möhüm sahypany ýazyp, deňhukuklylyk, strategiki esasda guralýan türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň ägirt uly kuwwatyndan iş ýüzünde netijeli peýdalanmaga uly mümkinçilik döretdi.

Tokioda geçirilen duşuşyklar we bilelikdäki işewürler maslahaty Ýaponiýanyň iri işewürler düzüminiň Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmaga çalyşýandygyny aýdyňlyk bilen görkezdi. Munuň özi bolsa ýurdumyzyň halkara abraýynyň artýandygyna, özara bähbitli maýa goýum we tutuş işewürlik hyzmatdaşlygy üçin özüneçekijiliginiň barha ýokarlanýandygyna şaýatlyk edýär.

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   18.12.2019  

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem beýleki wajyp meselelere garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine girizilen meselelere geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslary — hususy telekeçileri döwlet tarapyndan bellige almagyň tertibiniň taslamasynyň taýýarlanylyşy barada hasabat berdi.

Bu resminama «Telekeçilik işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň düzgünlerine laýyklykda, Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýar. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça kiçi we orta telekeçiligiň işini kadalaşdyrmak hem-de salgyt-hukuk gatnaşyklaryny kämilleşdirmek maksady bilen, Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan degişli ministrlikler hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde tertibiň taslamasy taýýarlanyldy.

Hasabatyň çäklerinde wise-premýer Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Merkezi balans toparynyň düzüminiň işi barada hasabat berdi. Şu ýylyň dowamynda Merkezi we sebit balans toparlarynyň mejlisleriniň 80-si geçirilip, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we kärhanalaryň dürli düzümleriniň 165-siniň maliýe-ykdysady, hojalyk işleriniň meselelerine garaldy.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň käbir kadalaşdyryjy-hukuk namalaryna üýtgetmeler, goşmaçalar girizmek we olaryň käbirini güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 3-nji noýabryndaky Kararyna laýyklykda, Merkezi balans topary hakyndaky Düzgünnama üýtgetmeler girizildi. Käbir ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň gurluşynyň üýtgemegi bilen baglylykda, Merkezi balans toparynyň düzümine gaýtadan seredildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwletimiz tarapyndan bazar gatnaşyklaryna geçmek işini çaltlandyrmaga, hususan-da, ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz ulgamyny okgunly ösdürmäge uly üns berilýändigini nygtady. Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek üçin amatly şertleri döretmek boýunça toplumlaýyn işler alnyp barylýar.

Işewürligi döwlet tarapyndan goldamak boýunça durmuşa geçirilýän syýasat telekeçileriň milli ykdysadyýetimizi durnukly ösdürmäge saldamly goşant goşmagyny höweslendirmäge gönükdirilendir. Şunuň bilen baglylykda, kadalaşdyryjy-hukuk namalaryny kämilleşdirmek aýratyn ähmiýete eýedir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi hem-de «Ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslary — hususy telekeçileri döwlet tarapyndan bellige almagyň Tertibi» hakyndaky Karara gol çekip, onda kesgitlenen wezipeleriň durmuşa geçirilmegine berk gözegçilik etmek barada wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Merkezi balans toparynyň düzüminiň işini has-da kämilleşdirmegiň wajypdygyny belläp, bu babatda degişli işleri geçirmek barada wise-premýere tabşyryk berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýangyç-energetika toplumynyň dürli pudaklarynda işleriň ýagdaýy hem-de pudagyň önümçilik kuwwatlyklaryny we çig mal binýadyny pugtalandyrmak boýunça geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Wise-premýer nebitgaz toplumynyň mundan beýläk-de diwersifikasiýalaşdyrylmagynyň üpjün edilmegine hem-de uglewodorod ýataklaryny çalt depginde senagat taýdan özleşdirmek we türkmen energiýa serişdelerini eksport etmegiň köpugurly düzümini kemala getirmäge gönükdirilen iri maýa goýum taslamalarynyň ilerledilişi barada hem hasabat berdi.

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan nebitiň we gazyň, beýleki gazylyp alynýan peýdaly serişdeleriň hem-de ýerasty agyz suwlarynyň täze känlerini ýüze çykarmak maksady bilen geçirilýän gözleg-barlag işleri barada hem aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny» mundan beýläk-de durmuşa geçirmek boýunça wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Bellenilişi ýaly, pudagyň kärhanalarynyň döwrebaplaşdyrylmagyna hem-de tehniki taýdan gaýtadan enjamlaşdyrylmagyna, dünýä bazarlarynda uly islege eýe bolan önümleriň öndürilýän möçberleriniň giňeldilmegine ilkinji derejede üns berilmelidir.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz ýangyç-energetika toplumynyň ähli düzümlerinde innowasiýa häsiýetli ylmy-tehniki işläp taýýarlamalaryň giňden ornaşdyrylmagynyň möhümdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz nebit çykarmagyň mukdaryny artdyrmak babatynda birnäçe görkezmeleri berip, bu maksat bilen köp ýyllardan bäri ulanylýan nebit ýataklarynyň netijeliligini ýokarlandyrmak hem-de täze känleri özleşdirmek üçin daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmegiň, bu ulgamda degişli tejribä we öňdebaryjy tehnologiýalara eýe bolan daşary ýurt kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň zerurdygyny belläp, bu babatda wise-premýere degişli görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň edara binasyny gurmak hem-de Aşgabat şäheriniň günorta tarapynda sil suwlaryny sowujy desgalar toplumyny gurmak üçin halkara bäsleşigi geçirmek boýunça ýerine ýetirýän işleri barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň seýsmiki taýdan howply zolaklarynda ýaşaýan ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek, seýsmiki howpsuzlyk derejesini kesgitlemek we ony hasaba almak hem-de ýüze çykyp biläýjek ýer titremeleriň täsirini peseltmek boýunça Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan degişli işler alnyp barylýar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň tassyklan «Türkmenistanyň seýsmiki taýdan howply zolaklarynda seýsmiki töwekgelçiligi peseltmek» maksatnamasyna laýyklykda, häzirki döwürde seýsmiki howpsuzlygyň täsirini peseltmek, binalaryň we desgalaryň durnuklylygyny kesgitlemek boýunça seýsmiki zolaklardaky gurluşyklara barlag işleri alnyp barylýar.

Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň edara binasynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça bäsleşik geçirendigi habar berildi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna bu desganyň ýerleşjek ýeriniň çyzgysyny we taslamasyny hödürledi.

Wise-premýer hasabatyny dowam edip, Aşgabadyň günorta çäginde sil suwuny sowujy desgalar toplumyny gurmak boýunça degişli teklipleri taýýarlamak maksady bilen, Aşgabat şäheriniň häkimliginiň, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň, Ylymlar akademiýasynyň hem-de degişli pudaklaýyn düzümleriň hünärmenlerinden ybarat toparyň döredilendigini habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, tebigy betbagtçylyklaryň töwekgelçiliklerini peseltmek meselesine örän jogapkärli we çynlakaý çemeleşmegiň zerurdygyna ünsi çekdi hem-de bu babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Giň möçberli taslamalaryň tutuş ýurdumyz boýunça amala aşyrylmagy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus ýagdaýdyr. Şunuň bilen baglylykda, Diýarymyzyň dürli künjeklerinde kaşaň binalar, iri ýaşaýyş toplumlary gurulýar, müňlerçe kilometre uzaýan ýokary tizlikli ulag ýollary, polat ýollar çekilýär, halkara ähmiýetli döwrebap ulag düzümi kemala getirilýär.

Döwlet Baştutanymyz bu gün diňe bir gurmak däl, eýsem, halkara ölçeglere laýyklykda, adamlaryň ekologiýa we seýsmiki taýdan howpsuz durmuşy üçin bar bolan talaplaryň berk berjaý edilmeginiň aýratyn wajypdygyny belledi.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň seýsmiki taýdan işjeň zolaklarynda onuň töwekgelçiligini peseltmek boýunça maksatnamany ýerine ýetirmek barada anyk tabşyryklary berip, ilatyň maglumat taýdan üpjünçiligini ýola goýmak, ýer titremeleriň öňüni almak hem-de täsirini peseltmek babatda degişli düzümleriň mümkinçiliklerini pugtalandyrmak, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek işleriniň zerurdygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň edara binasynyň taslamasyny makullap, bu mesele boýunça ähli meýilleşdirilen işleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi üçin zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi hem-de bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz sil suwlaryny sowujy desgalar toplumynyň gurluşygy barada aýdyp, olara tehniki gözegçiligi üpjün etmegi hem-de ekologiýa nukdaýnazaryndan hemmetaraplaýyn seljermegi talap etdi.

Milli Liderimiz amatly durmuş gurşawynyň döredilmeginiň, onuň ýokary ekologiýa we howpsuzlyk ölçeglerine gabat gelmeginiň ýurdumyzda alnyp barylýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belläp, bellenilen meýilnamalaryň üstünlikli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek hem-de Aşgabat şäheriniň günorta tarapynda sil suwlaryny sowujy desgalar toplumyny gurmak üçin halkara bäsleşigi geçirmek barada wise-premýere birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow ýurdumyzda öndürilýän dokma we haly önümlerini daşary ýurtlarda geçirilýän iri halkara sergilerde mahabat etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň belleýşi ýaly, GFR-iň Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde her ýylyň ýanwar aýynda «Heimteõtil» atly iri halkara sergi geçirilýär. Oňa 130-dan gowrak ýurtdan dokma önümlerini öndürijiler gatnaşýar. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň bu gözden geçirilişe gatnaşmak mümkinçiligi barada habar berildi. Şonda Türkmenistanyň dokma pudagynda we halyçylykda ýeten derejeleri görkeziler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bazar ykdysadyýeti şertlerinde dokma senagatynyň önümçilik binýadynyň yzygiderli döwrebaplaşdyrylýandygyny aýtdy. Ýokary tehnologiýaly kärhanalary döretmäge ägirt uly maýa serişdeleriniň gönükdirilmegi netijesinde, içerki we daşarky bazarlara dürli görnüşli dokma önümleri ugradylýar. Daşary ýurtlaryň degişli önümçiligi bilen mynasyp bäsdeşlik edýän milli dokma önümleriniň görnüşleri artdyrylýar.

Milli Liderimiz öndürilýän önümleriň halkara hil ölçeglerine we ekologiýa howpsuzlygyna gabat gelmegine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. Bu meselelere netijeli çemeleşilmegi ýokary hilli we köp görnüşli önümleriň öndürilýän mukdaryny artdyrmagyň hasabyna daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň möçberini azaltmaga mümkinçilik berer.

Ýurdumyzyň dizaýnçylary içerki bazaryň sargytlaryny öwrenip, ilatyň möwsümleýin isleglerini nazara alyp, dünýä meýillerine laýyk gelýän lybaslaryň täze önümçilik ulgamlaryny işläp taýýarlaýarlar we şolaryň hem-de beýleki harytlaryň önümçiligini ýola goýýarlar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň halkara sergilere gatnaşmagynyň ähmiýetlidigini belläp, dünýä bazarynyň talaplaryny nazara almak bilen, geljegi uly ugurlaryň esasynda pudagyň kuwwatlyklaryny doly işe girizmegiň, Diýarymyzyň dokma senagatynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmagyň wajypdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz dokma we haly önümlerini daşary ýurt iri halkara sergilerde mahabat etmek boýunça alnyp barylýan işleriň ähmiýetini nygtap, pudagyň hünärmenleriniň GFR-iň Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde geçiriljek «Heimteõtil» atly sergä gatnaşmagy hakyndaky teklibi goldap, bu işlere ýokary derejede taýýarlyk görmek babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow mekdep okuwçylary üçin kompýuterleri öndürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi we ýerine ýetirilýän işler hakynda birnäçe şekilleri hem-de şol kompýuterleri hormatly Prezidentimize görkezdi.

Mälim bolşy ýaly, şu ýyl 1-nji synp okuwçylary Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Kompýuter tehnologiýa merkeziniň «Agzybirlik tilsimaty» bilelikdäki kärhanasynda öndürilen öwrediji kompýuterleriň 153 müň 885 sanysyny milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan sowgat aldylar.

Kompýuterleriň, noutbuklaryň we netbuklaryň görnüşlerini has-da kämilleşdirip, şolaryň nobatdaky tapgyryny goýbermäge taýýarlyk görülýär. Şolar döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi. Bu kompýuterleriň tehniki häsiýetnamasy we programma üpjünçiligi Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde kesgitlenildi.

Teklip edilýän kompýuterler şu ýylky öwrediji kompýuterler bilen deňeşdirilende, kuwwaty we ýokary tizligi bilen tapawutlanýar hem-de maglumat saklaýyş möçberi, ekranyň ölçegleri artdyryldy hem-de döwrebap programmalar toplumy goýuldy.

Mundan başga-da, bu kompýuterler bilen täze okuw ýylynyň 1-nji synp okuwçylaryny üpjün etmek bilen bir hatarda, olary sarp edijilere ýerlemek üçin öndürmegiň hem göz öňünde tutulýandygy habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, içerki serişdeleri çekmegiň hem-de Diýarymyzda daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi höweslendirmegiň hasabyna, tutuş ulgamy döwrebaplaşdyrmagyň we sanlaşdyrmagyň wajypdygyny belledi.

Kompýuter diňe bir okatmagyň bar bolan usullaryna goşmaça bolmak bilen çäklenmän, eýsem, okatmagyň mazmunyndan başlap, guramaçylyk derejesine çenli ähli ugurlaryny üýtgetmegi öz içine alýan kuwwatly serişdä öwrülmelidir. Hut şonuň üçin hem mekdep okuwçylary üçin niýetlenen elektron enjamlary iň häzirki zaman talaplaryna kybap gelmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz täze görnüşdäki kompýuterleriň ähli görkezijileriniň dünýäniň iň kämil enjamlary bilen deňeşdirilip, ýene bir ýola seljerilmelidigine çagalaryň saglygy üçin wajyp hasaplanylýan şertleriň, häsiýetli aýratynlyklarynyň öwrenilmelidigine, mahlasy, kämilleşdirilmelidigine ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda kompýuter önümçiligini kämilleşdirmegiň we elektron senagatyny ösdürmegiň milli ykdysadyýetimiziň pugtalandyrylmagynda hem-de üpjünçiliginiň gowulandyrylmagynda we ýokary tehnologiýaly önümleriň öndürilmeginiň ilatyň islegine laýyk derejede ýola goýulmagynda hem-de şolaryň daşary ýurtlardan getirilýän harytlardan has elýeterli bolmagynda aýratyn ähmiýetli boljakdygyny belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan işler hem-de Halkara tennis federasiýasynyň 2020-nji ýylda Aşgabat şäherinde dünýä derejesindäki Dewisiň Kubogy ugrunda halkara ýaryşyň tapgyryny geçirmek hakyndaky teklibi barada hasabat berdi.

Bu bäsleşiklere 17 döwletden sport wekiliýetleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Ýaryşyň Aşgabat tapgyrynda üstünlikli çykyş eden türgenler 2021-nji ýylda geçiriljek Dewisiň Kubogy ugrundaky saýlama bäsleşigiň 3-nji toparyna gatnaşmaga hukuk gazanarlar.

Halkara tennis federasiýasy bu halkara ýaryşy 8 — 15-nji iýun aralygynda paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň tennis toplumynda geçirmegi teklip edýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Aşgabatda Dewisiň Kubogy ugrundaky halkara ýaryşyň tapgyrynyň geçirilmeginiň Bitarap Türkmenistanyň halkara sport giňişligindäki barha belende göterilýän abraýynyň aýdyň subutnamasydygyny, Diýarymyzda sporty, şol sanda tennis oýnuny mundan beýläk-de giňden wagyz etmek üçin ajaýyp mümkinçilikdigini kanagatlanma bilen belledi.

Milli Liderimiz hödürlenen Karara gol çekip hem-de bu baradaky gürrüňi dowam edip, geljek ýyl ýurdumyzda Sambo boýunça dünýä çempionatynyň we Futzal boýunça Aziýanyň çempionatynyň, 2021-nji ýylda bolsa Trek welosporty boýunça dünýä çempionatynyň geçiriljekdigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz bu abraýly ýaryşlara taýýarlyk görmek we şolaryň ýokary guramaçylyk derejesinde guralmagyny üpjün etmek boýunça ähli zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sport ulgamyndaky häzirki zaman dünýä meýillerini we Türkmenistanda geçiriljek iri halkara ýaryşlary nazara almak bilen, paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Media merkeziniň işini öňdebaryjy maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny mundan beýläk-de işjeň ornaşdyrmak esasynda kämilleşdirmek boýunça wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa öňde boljak baýramçylyklara hem-de şanly wakalara bagyşlanyp taýýarlanan medeni çäreleriň maksatnamasy, şeýle hem medeniýet ugry boýunça halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi. Täze ýyla gabatlanyp, giň gerimli dabaralar meýilleşdirildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda medeniýet ulgamynyň ygtybarly maddy-enjamlaýyn binýadynyň döredilendigini, şonuň netijeli peýdalanylmagynyň zerurdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz Diýarymyzda guralýan medeni-köpçülikleýin dabaralaryň we halkara döredijilik çäreleriniň milli sungatymyzyň hem-de türkmen halkynyň örän baý mirasynyň köp dürli öwüşginini beýan etmelidigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere Täze ýyl dabaralaryny göwnejaý derejede guramak hem-de şolary köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde beýan etmek babatynda birnäçe tabşyryklar berildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow medeniýet ulgamynyň öňünde durýan ilkinji nobatdaky wajyp meselelere ünsi çekip, hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýunyň belleniljek ýylynda göz öňünde tutulýan çäreleriň, hususan-da, önümçilik hem-de medeni-durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň ulanylmaga tabşyrylmagy mynasybetli geçiriljek dabaralaryň hem-de türkmen Bitaraplygynyň şöhratly senesiniň şanyna guraljak medeni-köpçülikleýin çäreleriň ýyllyk meýilnamasyny düzmek barada wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew oba hojalygynda amala aşyrylýan özgertmeleriň barşy hem-de möwsümleýin meýdan işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde welaýatlarda güýzlük bugdaýa ideg işleri alnyp barylýar. Birinji ösüş suwy, ak ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri agrotehniki kadalara laýyk derejede ýerine ýetirilýär.

Ýurdumyzyň pagtaçylary meýdanlarda galan hasyly iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak işlerini dowam edýärler. Şeýle hem pagta arassalaýjy kärhanalarda hasyly degişli derejede gaýtadan işlemek ugrunda zerur çäreler görülýär.

Şunuň bilen birlikde, ýazky ekiş möwsümine taýýarlyk işleri, hasyldan boşan ýerlerde şüdügär sürümini geçirmek, tekizleýiş işleri, oba hojalyk tehnikalaryny we enjamlaryny abatlamak güýçli depginde alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak, ýerleriň hasyllylygyny yzygiderli we ylmy esasda ýokarlandyrmak babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz ak ekinlere ideg işlerini agrotehniki kadalara laýyk derejede alyp barmak, ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça döwlet maksatnamasynyň ýerine ýetirilişine yzygiderli gözegçiligi ýola goýmak meselelerine örän jogapkärçilikli çemeleşmelidigine ünsi çekip, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz topluma häzirki zaman täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, ýer we suw serişdeleriniň netijeli peýdalanylmagyny üpjün edýän öňdebaryjy dünýä tejribesini öwrenmegiň hem-de ony iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň wajypdygyny belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Prezidentiniň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň ýokary derejeli resmi däl duşuşygyna gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna boljak iş saparyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Duşuşyk Sankt-Peterburg şäherinde geçiriler.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, Bitarap Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň çäklerinde geçirilýän däp bolan duşuşyklara üýtgewsiz ygrarlydygyny tassyklady.

2019-njy ýylda GDA başlyklyk etmek arkaly ýurdumyz bu wezipäniň durmuşa geçirilmegine örän jogapkärçilikli çemeleşýär hem-de Arkalaşyga agza döwletleriň halklaryny baglanyşdyrýan taryhy taýdan ýola goýlan dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň berkidilmegine, köpugurly özara gatnaşyklaryň ösdürilmegine hem-de oňa täze itergi berilmegine mynasyp goşant goşýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Aşgabatda GDA-nyň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň we Arkalaşygyň döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisleri ýokary derejede geçirildi, GDA-nyň döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň jemleri boýunça türkmen tarapynyň başlangyjy esasynda, GDA gatnaşyjy döwletleriň strategik ykdysady hyzmatdaşlygy hakyndaky Jarnama kabul edildi.

Bu barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň mundan beýläk-de Arkalaşygyň çäklerinde ýola goýulýan özara hyzmatdaşlyk meselesinde möhüm orny eýelejekdigini belläp, Russiýa Federasiýasyna boljak iş saparyna taýýarlyk meseleleri babatda wise-premýere, daşary işler ministrine birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra milli Liderimiz Daşary işler ministrliginiň we ýurdumyzyň diplomatik korpusynyň öňünde durýan möhüm wezipeleriň kesgitlenendigine ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli köpugurly gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek, şeýle hem 2020-nji ýylda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna hem-de 2021-nji ýylda geçiriljek Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan halkara çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek maksady bilen, degişli çäreleri amala aşyrmak boýunça anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleri hakynda habar berdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli durmuş-ykdysady özgertmeleriň hem-de öňe sürülýän oňyn başlangyçlaryň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmak boýunça yzygiderli işler geçirilýär.

Degişli ministrliklerden hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralaryndan gelip gowuşýan teklipler esasynda parlament ýurdumyzda kanunçylygy we hukuk tertibini pugtalandyrmak, uglewodorod serişdeleri, elektron hem-de elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar, bilim ulgamy, bedenterbiýe hem-de sport, ylmy açyşlar, Geňeşleriň işi, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň işi bilen baglanyşykly birnäçe kanunlaryň taslamalarynyň üstünde işlenýär.

Milli kanunçylygy döwrüň täze talaplaryna gabat getirmek maksady bilen, halkara tejribäni, milli mirasymyzy hem-de halkymyzyň däp-dessurlaryny nazara alyp, hereket edýän kanunlara üýtgetmeleri we goşmaçalary öz wagtynda girizmek boýunça işler dowam etdirilýär.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň çözgütlerini durmuşa geçirmek bilen bagly kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak hem-de konstitusion özgertmeleri durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatynyň many-mazmunyny halkymyzyň arasynda düşündirmek hem-de giňden wagyz etmek boýunça meýilnamalar düzüldi.

Ilatyň hukuk medeniýetini ýokarlandyrmak maksady bilen, kabul edilen Kanunlaryň mazmunyny we wezipelerini düşündirmek boýunça hem giň gerimli işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow durmuş-ykdysady özgertmeleri okgunly öňe ilerletmegiň bähbidine, kadalaşdyryjy-hukuk namalaryny işläp taýýarlamak we halkara gatnaşyklaryň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmak ugrunda milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça Mejlisiň alyp barýan işiniň ähmiýetini nygtady.

Mejlisde başga-da birnäçe meselelere garaldy hem-de şolar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini tamamlap, oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we mähriban halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlik arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Goşulyşmazlyk hereketiniň XVIII Sammitine gatnaşdy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   25.10.2019 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Baku şäherinde geçirilýän Goşulyşmazlyk hereketine agza ýurtlaryň döwlet we hökümet Baştutanlarynyň XVIII Sammitine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Azerbaýjan Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.

Türkmenistan parahatçylyk söýüji hoşniýetli goňşuçylyk hem-de oňyn bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat ugruny yzygiderli durmuşa geçirmek bilen umumy abadançylygyň bähbitlerine kybap gelýän sebit we ählumumy derejedäki giň netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda çykyş edýär. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan netijeli strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri halkara guramalary we düzümleri bilen işjeň özara hyzmatdaşlyk etmekden ybaratdyr. Şolaryň hatarynda Goşulyşmazlyk hereketi hem bar.

1961-nji ýylda döredilen bu gurama häzirki wagtda dünýäniň dürli künjeklerinde ýerleşýän 120 döwleti özüne birleşdirip, harby-syýasy toparlara gatnaşmazlyk we döwletleriň hem-de halklaryň parahatçylykly ýaşamak ýörelgeleri ugrunda çykyş edýär. Şunda bu iri birleşmäniň ýanynda döwletleriň 17-siniň, şeýle hem abraýly halkara guramalarynyň, şol sanda BMG-niň, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň we beýlekileriň synçy derejesi bardyr.

Goşulyşmazlyk hereketiniň esasy maksady ýer ýüzünde parahatçylyga, howpsuzlyga we durnukly ösüşe ýardam bermekden ybaratdyr. Mälim bolşy ýaly, bu ugurlar Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň esasyny düzýär, munuň özi oňyn hemişelik bitaraplyk derejesi we döredijilik hem-de ynsanperwerlik ýörelgelerine berk eýermek bilen şertlendirilendir. Şunuň bilen baglylykda, biziň ýurdumyzyň häzirki zamanyň möhüm meseleleriniň deňeçer çözgütlerini işläp taýýarlamakda, döwrüň talap edýän hyzmatdaşlygyň has netijeli ugurlaryny kemala getirmäge üýtgewsiz eýerýändigini bellemek gerek.

Türkmenistan tutuş adamzadyň bähbidi üçin öz parahatçylyk dörediji mümkinçiliklerini durmuşa geçirmäge çalşyp, islendik gapma-garşylykly ýagdaýlary diňe syýasy-diplomatik gepleşik usullary we serişdeleri arkaly kadalaşdyrmak ugrunda çykyş edýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň dünýä jemgyýetçiliginiň giň ykrarnamasyna we goldawyna eýe bolan möhüm başlangyçlary netijeli halkara hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna gönükdirilendir.

Milli Liderimiziň Goşulyşmazlyk hereketiniň häzirki Sammitine gatnaşmagy biziň ýurdumyzyň mundan beýläk-de ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we ösüşi üpjün etmegiň, özara hyzmatdaşlyk üçin netijeli meýdançany döretmegiň bähbidine mundan beýläk-de umumy tagallalary jebisleşdirmäge ýardam bermegi nazarlaýandygy aýdyň subut edýär. Türkmenistan 1995-nji ýyldan başlap, bu guramanyň agzasydyr. Türkmen döwletiniň Baştutanynyň 2012-nji ýylyň awgustynda Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagty Tähranda geçen Goşulyşmazlyk hereketiniň XVI Sammitine hem gatnaşandygyny ýatlap geçeliň.

Prezidentiň howa uçary Baku şäherine çenli uçup, Geýdar Aliýew adyndaky Halkara howa menzilinde gondy. Bu ýerde türkmen döwletiniň Baştutanyny resmi adamlar garşyladylar. Myhmansöýerligiň asylly däbine eýerilip, belent mertebeli myhmana duz-çörek hödür edilýär we gül desseleri gowşurylýar.

Hormatly Prezidentimiziň awtoulagy howa menzilinden Sammitiň geçirilýän ýeri Kongresler merkezine tarap ugraýar. Azerbaýjan bu forumy 2019-2022-nji ýyllarda Goşulyşmazlyk hereketine başlyklygy kabul edýän ýurt hökmünde geçirýär.

Kongresler merkezinde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew mähirli garşylady. Iki goňşy döwletleriň Baştutanlary dostlukly salamlaşyp, Sammitiň resmi banneriniň öňünde ýadygärlik surata düşdüler.

Wekiliýetleriň baştutanlarynyň forumyň resmi banneriniň öňünde däbe öwrülen surata düşmek dabarasy tamamlanandan soň, Bakuwyň Kongresler merkeziniň uly mejlisler zalynda Goşulyşmazlyk hereketiniň XVIII Sammitiniň açylyşy boldy. Umuman, foruma dünýäniň 160-a golaý ýurdundan döwlet we hökümet Baştutanlary, ýokary wezipeli wekiller hem-de iri halkara guramalaryň, şol sanda BMG-niň, G-77 toparynyň we beýleki guramalaryň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşýarlar.

Ýokary derejeli duşuşygyň gün tertibine häzirki zamanyň howplaryna hem-de wehimlerine bilelikde garşy durmagy, oňyn syýasy gepleşikleri mundan beýläk-de pugtalandyrmak, ykdysady we ynsanperwer ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy öz içine alýan sebit hem-de ählumumy derejedäki möhüm meseleleriň giň toplumy girizildi.

Sammiti Goşulyşmazlyk hereketiniň häzirki Başlygy – Wenesuela Boliwarian Respublikasynyň Prezidenti Nikolas Maduro açdy.

Goşulyşmazlyk hereketine Başlyklyk etmek Azerbaýjana geçirildi.

Soňra Goşulyşmazlyk hereketiniň Başlygy, Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew foruma gatnaşyjylaryň öňünde söz sözledi.

Şeýle hem ýygnananlaryň öňünde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 74-nji sessiýasynyň Başlygy Tijani Muhammad-Bande çykyş etdi.

BMG-niň Baş sekretarynyň Sammite gatnaşyjylara ýüzlenmesini onuň syýasy we dünýä gurluşyk meseleleri boýunça orunbasary Rozmari Dikarlo okady.

Foruma gatnaşyjylara söz berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Sammitde çykyş edip, Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewe şu forumyň ýokary derejede guralandygy, myhmansöýerlik we mähirli garşylandyklary, ysnyşykly hyzmatdaşlyk hem-de netijeli gatnaşyklar ýagdaýynyň döredilendigi üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Goşulyşmazlyk hereketiniň ýokary derejedäki maslahatynyň mundan öňki maslahatynyň Wenesuelada geçirilen wagtyndan bäri dünýäde düýpli özgerişler bolup geçdi. Halkara syýasatynda täze maksatlar döredi. Dürli geosyýasy we geoykdysady çemeleşmeler hem-de garaýyşlar ýüze çykdy. Bu özgermeleriň ählisi biziň häzirki zaman ýagdaýyna düýpli oýlanyşykly çemeleşmegimizi we oňa laýyk gelýän çemeleşmeleri hem-de çözgütleri işläp taýýarlamagymyzy talap edýär.

Häzirki döwürde Goşulyşmazlyk hereketine agza döwletlere esasy maksada ýetmäge – ählumumy parahatçylygy, strategik durnuklylygy we howpsuzlygy gorap saklamaga hem-de goldamaga gönükdirilen, birleşdirilen we bir maksada niýetlenen tagallalar zerur bolup durýar. Hut şu maksat hem ählumumy çözgütleriň derejesinde, şeýle hem ýerli we sebit derejelerinde jogapkär döwletleriň garaýyşlaryny we hereketlerini kesgitlemelidir.

--Soňky döwrüň ähli howplaryna hem-de wehimlerine garamazdan, Türkmenistan biziň bilelikde olara garşy durmagyň netijeli gurallaryny tapjakdygymyza ynanýar-- diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Biz bu meselede Goşulyşmazlyk hereketine aýratyn ähmiýet berýäris. Birnäçe onýyllyk mundan ozal bu hereketiň esasynda goýlan ýörelgeler we maksatlar şu gün häzirki döwürde aýratyn möhüm ähmiýete eýe bolýar diýip, milli Liderimiz aýtdy. Olar Ýer ýüzünde ýaşaýan adamlaryň aglaba böleginiň esasy durmuş zerurlyklaryna laýyk gelýärler.

--Şol ýörelgelere we maksatlara esaslanyp, biz – Goşulyşmazlyk hereketine agza döwletler, halkara bileleşiginiň beýleki agzalary bilen bilelikde, bu ugurda alyp barýan işlerimizi dünýägaraýyş we syýasy-hukuk taýdan anyk many-mazmun bilen baýlaşdyryp, ählumumy howpsuzlygy berkitmäge täze we kuwwatly itergi bermelidiris-- diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

-- Biziň pikirimizçe, ynanyşmak we hereketleriň aýdyňlygyny dikeltmek we ykrar etmek halkara giňişliginde netijeli, hemmeleriň bähbitlerini göz öňünde tutýan gatnaşyklary guramagyň, parasatly çözgütleri kabul etmegiň esasy şerti bolup durýar-- diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

--Dünýädäki ýagdaýlar üçin öz jogapkärçiligine düşünmek bilen, Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 2021-nji ýyly Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip yglan etmegi baradaky başlangyç bilen çykyş etdi-- diýip, milli Liderimiz nygtady hem-de birnäçe hepde mundan ozal, şu ýylyň 12-nji sentýabrynda, Baş Assambleýanyň Birleşen Milletler Guramasyna agza 73 döwletiň awtordaşlyk etmeginde ýokarda görkezilen Kararnamanyň biragyzdan kabul edendigine ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz mümkinçilikden peýdalanyp, parahatçylygy hem-de howpsuzlygy berkitmekde örän uly ähmiýeti bolan bu başlangyjy goldandyklary we oňa goşulyşandyklary üçin, Goşulyşmazlyk hereketiniň agzalaryna, aýratyn hem, kabul edilen bu Kararnamanyň awtordaşlary bolup çykyş eden döwletlere minnetdarlyk sözlerini aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň öňe süren bu başlangyjynyň iş ýüzünde durmuşa geçirilmeginiň dartgynlygy azaltmak, jedelli meseleleri hem-de gapma-garşylyklary syýasy-diplomatik ýol arkaly kadalaşdyrmak, ynanyşmak we özara düşünişmek ýagdaýyny kemala getirmek boýunça anyk çäreleri işläp taýýarlamak maksadynda halkara hyzmatdaşlyga ýardam bermelidigini aýratyn bellemelidiris.

Resminamada öňüni alyş diplomatiýasyny ösdürmegiň we pugtalandyrmagyň, hususan-da, köptaraplaýyn syýasy gepleşikleriň esasynda berkitmegiň zerurlygy hem-de şunuň bilen baglylykda, Birleşen Milletler Guramasynyň orny aýratyn nygtalýar. Şu babatda Aşgabatda hereket edýän BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezini ýurdumyzyň we Milletler Bileleşiginiň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygyň aýdyň mysaly hökmünde görkezmek bolar.

Ýokarda agzalan Kararnama şeýle hem BMG tarapyndan ykrar edilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň we hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sebit hem-de dünýä möçberinde parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekde, netijeli döwletara gatnaşyklary saklamakda hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen daşary syýasy strategiýasynyň aýdyň beýany bolup durýar.

Milli Liderimiz çykyşyny dowam edip, halkara terrorçylyga garşy hereket etmegiň ählumumy howpsuzlygy üpjün etmegiň çäklerinde örän möhüm wezipe bolup durýandygyny belledi.

--Dünýä bileleşiginiň terrorçylyga garşy göreşmegiň netijeli halkara gurallaryny döretmek boýunça tagallalaryny goldamak bilen, Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Terrorçylyga garşy ählumumy strategiýasyny doly möçberde durmuşa geçirmegiň tarapdary bolup çykyş edýär-- diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Döwlet Baştutanymyz şeýle işleriň ähli ýerlerde, hem bütindünýä, hem sebit we milli derejelerde alnyp barylmaly diýip hasap edýändigini nygtady hem-de olaryň birnäçesinde terrorçylyk hakykat ýüzünde howp salýan Goşulyşmazlyk hereketiniň ýurtlary üçin bu wezipäniň ýokary derejede möhüm mesele boljakdygyna ynam bildirdi.

Mälim bolşy ýaly, öz tarapyndan Bitarap Türkmenistan bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmaga saldamly goşant goşmak bilen, terrorçylyga garşy göreşmegi BMG bilen strategiki hyzmatdaşlygyň hem-de beýleki abraýly guramalar bilen gatnaşyklaryň möhüm bölegi hökmünde kesgitledi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, terrorçylygy döredýän sebäpleri aradan aýyrmaga gönükdirilen sazlaşykly hereketleri işläp taýýarlamak bu babatda möhüm wezipe bolup durýar. Gürrüň, hususan-da, dünýäniň ol ýa-da beýleki sebitleriniň durnukly durmuş-ykdysady ösüşi üçin şertleri döretmek, ynsanperwer häsiýetli meseleleri çözmek barada barýar.

Şeýlelikde, Türkmenistan özüni jogapkär hem-de uzakmöhletli hyzmatdaş hökmünde görkezmek bilen, sebit we dünýä möçberinde durnuklaşdyryş işlerini işjeňleşdirmekde möhüm orny eýeläp, umumy abadançylygyň bähbidine özüniň baý parahatçylyk dörediji tejribesinden hem-de döredijilik kuwwatyndan netijeli peýdalanmaga çalyşýar.

Milli Liderimiziň öz çykyşynda belleýşi ýaly, Goşulyşmazlyk hereketine agza döwletlere gönüden-göni degişli meseleleriň ýene-de biri bosgunlar meselesidir. Bosgunlaryň aglaba köpüsi Goşulyşmazlyk hereketine agza ýurtlaryň adamlary bolup durýar.

--Bosgunlar meselesiniň hakyky çözgüdini gözlemäge çalşyp hem-de bu ugurda giň halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmak başlangyjy bilen çykyş edip, biz öz ýurdumyzda 2012-nji ýylyň maýynda Birleşen Milletler Guramasy we Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen ysnyşykly hyzmatdaşlykda bolup, bosgunlar meselesine bagyşlanan halkara maslahatyny geçirdik-- diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

--Milli derejede diňe soňky ýyllarda biziň ýurdumyz 20 müňden hem köpräk bosgunlara we raýatlygy bolmadyk adamlara öz raýatlygyny berdi. 2012-nji ýylda Goşulyşmazlyk hereketine agza döwletleriň Baştutanlarynyň Tähranda geçirilen duşuşygynda Türkmenistan bosgunlar meselesini özbaşdak ugur hökmünde Goşulyşmazlyk hereketiniň alyp barýan işlerine goşmagy teklip etdi-- diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady, şunuň bilen baglylykda, şu teklibe anyk garamaga dolanyp gelmegi teklip etdi.

Şunuň bilen baglylykda, ynsanpewrer ugrunyň ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygyny bellemek gerek. Türkmenistan sebitdäki döwletleriň ilkinjileriniň hatarynda bu meselä uly üns berip başlamak bilen, bosgunlaryň hem-de raýatlygy bolmadyk adamlaryň meselelerini çözmekde umumy tagallalary mundan beýläk-de utgaşdyrmak ugrunda çykyş edýär.

Ýurdumyz halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna berk ygrarlydygyny tassyklap, bu ugurda yzygiderli we anyk ädimleri ädýär. Ýokarda agzalyp geçilen halkara maslahat Türkmenistanyň dünýä giňişliginde abraýynyň barha artýandygynyň hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sürýän döredijilik başlangyçlarynyň giňden ykrar edilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Şol maslahata Birleşen Milletler Guramasynyň häzirki baş sekretary Antoniu Guterreş hem gatnaşdy. Ol şol döwürde BMG-niň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary komissarynyň wezipesini eýeleýärdi.

Mälim bolşy ýaly, döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy boýunça Raýatsyzlygy aradan aýyrmak boýunça 2018-2024-nji ýyllar üçin milli meýilnama işlenip taýýarlanyldy. Şunuň bilen baglylykda, geçen aýda hormatly Prezidentimiziň 863 adamy Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek hakyndaky Permana gol çekmegi hem bellärliklidir. Şol raýatlara dabaraly ýagdaýda pasportlar gowşuryldy.

Milli Liderimiz Sammite gatnaşyjylara ýüzlenip, häzirki döwürde ählumumy ykdysadyýetiň Goşulyşmazlyk hereketiniň alyp barýan işleriniň möhüm ugry bolup durýandygyny nygtady.

--Biziň döwletlerimiz ösüp gelýän ýurtlaryň kanuny hukuklaryny we bähbitlerini goramagyň tarapdarlary bolup, garaýyşlaryny özara ylalaşyp, bilelikde çykyş etmelidir, halkara ykdysady gatnaşyklarynda adalatyň we deňhukuklylygyň tarapynda durmalydyr. Hukuklaryň kemsidilmegine, dünýä söwdasynda hiç bir esassyz, köplenç ýagdaýlarda bolsa, emeli taýdan päsgelçilik döredilmegine garşy çykmalydyr. Halklaryň we döwletleriň ykdysady berkararlygynyň ykrar edilmegi ugrunda tagalla etmelidir. Biz şu ýagdaýlaryň şeýle bolmalydygyna ynanýarys --diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

--Şu meselede Goşulyşmazlyk hereketiniň garaýşy berk we saldamly bolmalydyr. Biz özümiziň ählumumy ykdysady gün tertibimizi başlangyçly we jogapkärli öňe sürmelidiris --diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Milli ykdysadyýet barada aýdylanda bolsa, milli Liderimiziň döwlet strategiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde soňky ýyllarda öz ösüşinde kuwwatly itergä eýe bolup, durnukly we okgunly ösýär. Giň gerimli özgertmeler maksatnamalarynyň yzygiderli durmuşa geçirilmegi, halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň düýpli özgerdilmegi ýurdumyzyň durnukly ösmegini we rowaçlanmagyny üpjün edýär.

Täze eýýamda ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek hem-de senagatlaşdyrmak, bazar gatnaşyklaryna geçmek, hususy ulgamy hemmetaraplaýyn goldamak, öňdebaryjy tehnologiýalary, şol sanda maglumat we sanly tehnologiýalary işjeň ornaşdyrmak türkmen ykdysadyýetiniň ileri tutulýan ugurlary bolup durýar. Ykdysadyýeti sanly ulgama geçirmek maksady bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça 2019-2025-nji ýyllar üçin niýetlenen degişli Konsepsiýa işlenip taýýarlanyldy we durmuşa geçirilýär. Bularyň ählisi, şol sanda milli Liderimiziň başyny başlan iri düzümleýin taslamalary gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin ägirt uly mümkinçilikleri açýar.

Döwlet Baştutanymyz çykyşynyň dowamynda bu babatda goşulyşmaýan döwletleriň adalatly we aýdyň ýörelgelere, energiýa çeşmeleriniň we olary ibermek serişdeleriniň deňhukukly elýeterliligine, energiýa serişdelerini iberijileriň, alyjylaryň we üstaşyr geçirijileriň bähbitlerini hasaba almaga hem-de ykrar etmäge esaslanýan energiýa howpsuzlygynyň ählumumy ulgamynyň kemala getirilmegine gatnaşmagy örän möhüm ähmiýete eýe bolýar diýip belledi.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan eýýäm köp ýyl bäri ählumumy energetika howpsuzlygyny üpjün etmäge gönükdirilen giň halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmak boýunça düýpli işleri geçirýär.

--Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 74-nji sessiýasynyň garamagyna biziň ýurdumyz durnukly ösüşi we halkara hyzmatdaşlygy üpjün etmekde energiýa serişdeleriniň ygtybarly we durnukly üstaşyr geçirilmeginiň orny hakyndaky Kararnamanyň taslamasyny hödürlemegi göz öňünde tutýar - diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, uglewodorod serişdeleriniň ägirt uly gorlaryna eýe bolan Türkmenistanyň degişli düzümi döretmäge saldamly goşant goşup, iri möçberli taslamalaryň, şol sanda milli ýangyç-energetika toplumyny döwrebaplaşdyrmak hem-de energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ibermegiň köp şahaly turbageçiriji ulgamyny kemala getirmek baradaky taslamalaryň başyny başlaýandygyny nygtamak ýerlikli bolar.

Hytaýa türkmen “mawy ýangyjynyň” iberilýän transmilli energiýa geçirijisiniň gurulmagyny, şeýle hem häzirki döwürde amala aşyrylýan, sebitiň ýurtlarynyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge, olaryň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga ýardam etjek Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisini çekmek boýunça taslamany anyk mysallar hökmünde görkezmek bolar. Şeýle hem türkmen tebigy gazyny Ýewropa ugry boýunça ibermek mümkinçiligine garalýar.

Şunuň bilen birlikde, ulag ulgamy dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň durnuklylygyna we deňagramlylygyna gönüden-göni täsir edýän dünýä ykdysadyýetiniň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Türkmenistan çäk taýdan örän amatly ýerleşmek bilen, sebit we yklym ähmiýetli möhüm ulag-üstaşyr halkasy hem-de logistika merkezi hökmündäki ornuny ynamly pugtalandyryp, bu ugurda birnäçe başlangyçlar bilen çykyş etdi. Şol başlangyçlaryň wajyplygy hem-de zerurlygy BMG-niň Baş Assambleýasynyň degişli Kararnamalarynda tassyklanyldy.

Döwlet Baştutanymyz Sammitde çykyş edip, Goşulyşmazlyk heketine agza döwletleriň Durnukly Ösüş Maksatlaryny, şol sanda, olaryň azyk howpsuzlygy ýaly bölegini durmuşa geçirmek boýunça işleri raýdaşlykda alyp barmaklarynyň hem gowy netijeleri berip biljekdigini belledi.

--Döwletler we sebitler üçin azyk serişdeleriniň elýeterli bolmagyny üpjün etmek meselelerine garalanda, şeýle hem islendik adamyň aýrylmaz hukugy hökmünde ýeterlikli iýmitlenmegi üpjün edilende goşulyşmaýan ýurtlaryň garaýyşlarynyň agzybir, aýgytly we berk bolmagy zerurdyr --diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Azyk howpsuzlygyny üpjün etmek milli Liderimiziň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Ilatyň ýokary hilli azyk önümleriniň köp görnüşlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmak boýunça öňde goýlan wezipeleri çözmekde obasenagat toplumyny düýpli özgertmäge, azyk senagatyny döwrebaplaşdyrmaga, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek we eksportyň möçberlerini artdyrmak boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge aýratyn ähmiýet berilýär.

Bu ugurda amala aşyrylýan toplumlaýyn özgertmeler anyk netijeleri berýär. Ýurdumyzyň azyk bolçulygyny döretmek boýunça amala aşyran işleri we gazanan üstünlikleri hem halkara derejesinde, şol sanda BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň ýokary bahasyna mynasyp boldy. Türkmenistan bu ulgamda ägirt uly tejribä eýe bolmak bilen, ony dünýä bileleşigi bilen paýlaşmaga taýýardyr hem-de daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdyr.

Milli Liderimiz ýygnananlara ýüzlenip, biziň ýurdumyzyň Goşulyşmazlyk hereketine agza döwletleriň howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler boýunça has-da tutanýerli hyzmatdaşlyk etmekleriniň tarapdary bolup çykyş edýändigini belledi.

--Şunuň bilen baglylykda, 2030-njy ýyla çenli Ählumumy ösüş gün tertibini we Pariž Ylalaşygyny ýerine ýetirmäge gönükdirilen tagallalarymyzyň birleşdirilmegi has-da möhüm ähmiýete eýe bolýar –diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Milli Liderimiziň bu ýerde, hazarýaka döwletleriň biriniň paýtagtynda bolmak bilen, Hazar deňzini, onuň ekologiýasyny, deňsiz-taýsyz biologik köpdürliligini gorap saklamagyň bütindünýä ähmiýetini bellemän geçip bilmeýärin diýip aýtdy.

--Şu ýylyň awgust aýynda Türkmenistanda geçirilen birinji Hazar ykdysady forumynda biziň ýurdumyz Hazar deňziniň baý tebigy serişdelerinden rejeli peýdalanmagy üpjün etmek boýunça tebigaty goraýyş çäreleriniň toplumy hökmünde täze Hazar ekologiýa maksatnamasyny döretmek baradaky teklip bilen çykyş etdi --diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Biz bu mesele boýunça giňişleýin ara alyp maslahatlaşmak barada başlangyç bilen çykyş etmekçi bolýarys we Goşulyşmazlyk hereketiniň bizi hemmetaraplaýyn goldajakdygyna ynanýarys.

Şunuň bilen baglylykda, ekologiýa meselesiniň Bitarap Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygyna aýratyn ünsi çekmelidiris. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde, BMG-niň Durnukly ösüş boýunça maslahatynda, Sendaý şäherinde geçirilen BMG-niň “Tebigy betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini azaltmak” atly III Bütindünýä maslahatynda, Tegu şäherinde geçirilen VII Bütindünýä suw forumynda we beýleki iri forumlarynda beýan eden oňyn başlangyçlary bu wajyp ulgamda köptaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmaga hem-de ösdürmäge saldamly goşant boldy.

Howanyň ählumumy üýtgemegi bilen baglanyşykly meseleleri şolaryň hatarynda aýratyn görkezmek bolar. Türkmenistan Howanyň üýtgemegi boýunça milli strategiýany kabul eden BMG-ä agza döwletleriň ilkinjileriniň biri bolup durýar. Soňky ýyllarda BMG ählumumy ösüş boýunça möhüm resminamalaryň birnäçesini kabul etdi. Şolaryň hatarynda 2030-njy ýyla çenli strategiýa we Pariž ylalaşygy bar. Şolardan gelip çykýan borçnamalary nazara almak bilen, ýokarda agzalan Milli strategiýanyň rejelenen görnüşi taýýarlanyldy. Ol döwlet Baştutanymyzyň şu ýylyň sentýabr aýynda gol çeken degişli Karary bilen tassyklanyldy.

Ýurdumyz howanyň üýtgemegine, daşky gurşawy goramaga, tebigy serişdelerden rejeli peýdalanmaga, ählumumy ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmäge degişli meselelerde işjeň orny eýeläp, şolaryň oňyn çözgütlerini işläp taýýarlamaga we öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge jogapkärli çemeleşmäni görkezýär. Garagumuň jümmüşinde “Altyn asyr” Türkmen kölüni döretmek boýunça ägirt uly taslamany durmuşa geçirmegi, Türkmenistanyň Araly halas etmegiň Halkara gaznasynda netijeli işlemegi, şol sanda 2017-2019-njy ýyllarda şol gazna başlyklyk etmegiň çäklerinde netijeli işlemegi, Hazaryň täsin ekologiýa ulgamyny goramak baradaky başlangyçlary munuň aýdyň subutnamasydyr.

Ählumumy durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek boýunça köpugurly hyzmatdaşlyga taýýardygyny iş ýüzünde tassyklaýan ýurdumyzda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeler maksatnamalarynyň hem-de düzümleýin taslamalaryň ählisi ekologiýa ulgamy, “ýaşyl” tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen berk baglanyşyklydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Sammite gatnaşyjylara ýüzlenip, indiki ýyl Türkmenistan özüniň häzirkizaman taryhynda iň bir möhüm seneleriniň biri bolan özüniň bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň halkara derejesinde ykrar edilmeginiň 25 ýyllygyny dabaraly belläp geçer. Ýöne Türkmenistanyň Goşulyşmazlyk hereketine agza bolmagynyň 25 ýyllygy ýaly beýleki şanly sene hem şu sene bilen baglydyr diýip belledi.

--Bu seneleriň bir-biri bilen baglanyşygy aýrylmazdyr. Şoňa görä-de, hut 1995-nji ýylyň oktýabr aýynda Goşulyşmazlyk hereketiniň döwlet baştutanlarynyň Kolumbiýanyň Kartahena şäherinde geçen duşuşygynda Türkmenistanyň Bitarap döwlet bolmak meýlini goşulyşmaýan ýurtlaryň biragyzdan goldandygyny biz hiç wagt unutmarys we hemişe minnetdarlyk bilen nygtaýarys-- diýip, milli Liderimiz belledi. --Biz şol günki wakany türkmen bitaraplygynyň dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde öňe sürülmeginde we geljekde Birleşen Milletler Guramasynyň derejesinde berkidilmeginde aýratyn tapgyryň ornuny tutýan waka diýip hasap etmäge doly haklydyrys.

--Şol ýatdan çykmajak wakadan soň geçen ýyllar biziň bitaraplygymyzyň ýörelgeleriniň, onuň çuňňur dünýägaraýşynyň Goşulyşmazlyk hereketiniň maksatlaryna we gymmatlyklaryna kybapdaşdygyny, parahatçylyk söýüjiligiň, gatyşmazlygyň, her bir ýurda, onuň öz saýlan ösüş ýoluna bolan berkarar hukugyna hormat goýmak ýörelgelerine eýerýän ähli halklaryň we döwletleriň arzuw-hyýallaryna we meýillerine laýyk gelýändigini görkezdi-- diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistanda üstünlikli durmuşa geçirilýän oňyn bitaraplyk syýasatynyň sebit we dünýä möçberinde parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de durnuklylygy üpjün etmegiň, deňhukukly, özara bähbitli hyzmatdaşlygy üçin şertleri döretmegiň möhüm şerti hökmünde çykyş edýändigini nygtamalydyrys.

Biziň Watanymyz gadymy döwürlerden bäri türkmen halkyna mahsus bolan parahatçylyk söýüjilikli ynsanperwerlik ýörelgelerine esaslanan bitaraplyk-hukuk derejesiniň Birleşen Milletler Guramasynyň derejesinde iki gezek ykrar edilen dünýäde ýeke-täk döwletdir. Munuň özi BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamalarynda berkidildi. BMG-niň Baş Assambleýasynyň 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek hakyndaky Kararnamany kabul etmegi hem Türkmenistanyň ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk we ylalaşyklylyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga ägirt uly goşandynyň ykrar edilmeginiň aýdyň subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çykyşynyň ahyrynda 2020-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Aşgabatda türkmen bitaraplygynyň şanly senesine bagyşlanyp, birnäçe iri halkara çäreleriniň geçiriljekdigini habar berdi. Olaryň hatarynda Parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ösüş meseleleri boýunça halkara maslahaty hem bar. Mümkinçilikden peýdalanyp, milli Liderimiz goşulyşmaýan ýurtlaryň ähli döwlet baştutanlaryny we wekiliýetleriniň ýolbaşçylaryny şol dabaralara gatnaşmaga çagyrdy.

Döwlet Baştutanymyzyň çykyşy çuňňur gyzyklanma hem-de uly üns bilen diňlenildi we el çarpyşmalar bilen garşylanyldy.

Şol gün bu ýerde, Bakuwyň Kongresler merkezinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew bilen duşuşygy boldy.

Azerbaýjanyň Baştutany bu möhüm halkara forumyna gatnaşmaga çakylygy kabul edendigi üçin öz türkmen kärdeşine ýene-de bir gezek hoşallyk bildirip, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň Goşulyşmazlyk hereketi guramasynyň esasy ýörelgeleri bilen ugurdaş gelýän parahatçylyk dörediji syýasaty alyp barýandygyna ýokary baha berdi. Bu gurama agza ýurtlar ählumumy parahatçylygyň, durnuklylygyň we howpsuzlygyň bähbidine bilelikdäki tagallalary birleşdirmek ugrunda çykyş edýärler. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň ХХI asyrda dünýäniň gapma-garşylyksyz ösmegi üçin berk binýadyň döredilmegine gönükdirip, yzygiderli öňe sürýän netijeli halkara başlangyçlarynyň ähmiýeti bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň umumy abadançylygyň bähbitlerine laýyk gelýän parahatçylyk söýüji we giň netijeli hyzmatdaşlyk syýasatyna berk eýermek bilen, özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýola goýlan goňşy döwletler bilen däbe öwrulen dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga uly ähmiýet berýändigini belledi.

Işjeň we netijeli ýagdaýda geçen duşuşygyň barşynda söhbetdeşler halkara durmuşynyň özara gyzyklanma döredýän möhüm meselelerini, şeýle hem Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň ykdysady hyzmatdaşlygynyň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Bellenilişi ýaly, biziň ýurtlarymyz ygtybarly daşary söwda hyzmatdaşlarydyrlar, olar ykdysadyýetiň dürli ugurlarynda işjeň hyzmatdaşlyk edýärler.

Şunuň bilen baglylykda, Prezident Ilham Aliýew häzirki Sammitde milli Liderimiziň ählumumy ykdysadyýetiň Goşulyzmazlyk hereketiniň işiniň möhüm ugry bolup durýandygy baradaky wajyp pikirini goldaýandygyny belledi. Biziň döwletlerimiz ösüp gelýän ýurtlaryň kanuny hukuklarynyň we bähbitleriniň goragynda jebisleşikli orunlarda çykyş etmelidirler. Halkara ykdysada gatnaşyklarynda adalatlylygy we deňhukuklylygy işjeň goramalydyrlar. Dünýä söwdasynda hukularyň kemsidilmegine, esaslandyrylmadyk emeli bökdençliklere garşy hem-de halklaryň we döwletleriň ykdysady özygtyýarlylygyň ykrar edilmegi ugrunda çykyş etmelidirler.

Söhbetdeşler şeýle hem döwletleriň ikisiniň hem dünýäde energiýa serişdelerini iri öndürijiler we iberijiler bolup durýandyklaryny, çäk ýakynlygyny hasaba almak bilen, ýangyç-energetika tolumynda hyzmatdaşlygyň uly mümkinçiligine eýediklerini bellediler.

Ulag ulgamy bilelikdäki hyzmatdaşlygyň strategik ugry bolup çykyş edýär, bu ýerde üstaşyr-ulag ulgamyny döretmekde tagallalary birleşdirmek üçin giň mümkinçilikler bardyr. Bu ulgamda Türkmenistandaky ýaly Azerbaýjanda hem häzirki zaman düzümleri, hususan-da, awtoulag we demir ýol-parom aragatnaşygyny döretmekde netijeli özara hyzmatdaşlygy ýola goýmaga, giň logistik ulgamy kemala getirmäge ýardam berýän port düzümi bardyr.

Söhbetdeşler iki döwletiň hem hoşniýetli goňşuçylygyň köpasyrlyk gatnaşyklaryna ygrarlydyklaryny, şeýle hem olaryň däbe öwrülen medeni-ynsanperwer gatnaşyklary hemmetaraplaýyn çuňlaşdyrmaga taýýardyklaryny tassyklap, ýola goýlan netijeli türkmen-azerbaýjan gatnaşyklarynyň döwletara we sebit ähmiýetli täze giň gerimli bilelikdäki taslamalaryň hasabyna ösdüriljekdigine özara ynam bildirdiler.

Duşuşygyň ahyrynda milli Liderimiz öz azerbaýjan kärdeşine görkezilen myhmansöýerlik we wekilçilikli forumyň ýokary derejede guralandygy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Ilham Aliýew hoşlaşyp, Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň halklaryna parahatçylyk we abadançylyk baradaky arzuw-isleglerini beýan etdiler.

Milli Liderimiz iş saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soňra, Baku şäheriniň Geýdar Aliýew adyndaky Halkara howa menziline geldi we bu ýerden Watanymyza ugrady.

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   22.11.2019  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine, şeýle hem birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Ol gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ykdysadyýetimiziň pudaklaryny häzirki zaman maglumat tehnologiýalary bilen üpjün etmek hem-de olaryň işini döwrüň talabyna laýyk derejede guramak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda, döwlet edaralaryny elektron resminama dolanyşygy ulgamyna geçirmegi işjeňleşdirmek boýunça toplumlaýyn çäreler amala aşyrylýar. Şonuň bilen baglylykda, guramalaryň maddy-enjamlaýyn binýady döwrebaplaşdyrylýar, ýörite programma üpjünçiligini taýýarlamak boýunça anyk işler ýerine ýetirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sanly ykdysadyýetiň häzirki döwürde täzeçil usullaryň, döwlet ösüşiniň ýokary depginlerini üpjün etmegiň möhüm şerti bolup durýandygyny belledi. Milli Liderimiz munuň durmuş-ykdysady ähmiýetli meseleleriň çözgüdine täzeçe çemeleşmeleriň işlenip taýýarlanylmagyny talap edýändigini belläp, degişli Konsepsiýada kesgitlenen wezipeleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegine berk gözegçiligi alyp barmagyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň öňünde durýan möhüm wezipeleriň biridigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz halk hojalygy toplumynyň ähli pudaklarynyň uzak möhletleýin esasda durnukly ösüşini üpjün etmek üçin ykdysadyýetimizi sanlaşdyrmak işini yzygiderli dowam etmegiň zerurdygyny aýtdy. Şeýle hem milli Liderimiz maýa goýumlary giňden çekmek, has ähmiýetli ugurlaryň eksport kuwwatyny ýokarlandyrmak we import düzüminiň işini kämilleşdirmek maksady bilen, anyk çäreleriň görülmelidigini belledi hem-de bu babatda wise-premýere birnäçe görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň işini kämilleşdirmek, nebitgaz senagatynyň önümçilik we serişde kuwwatyny pugtalandyrmaga we ony köpugurly esasda ösdürmäge gönükdirilen birnäçe iri maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmak maksady bilen durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň Hazar deňziniň türkmen ýalpaklygyny özleşdirmek we bu ugurda hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýän iri daşary ýurt kompaniýalary bilen gepleşikleri geçirmek boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada maglumat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Hazaryň geljegi uly nebitgaz känlerinde düýpli gözleg işlerini geçirmek we olary işläp taýýarlamaga tabşyrmak çäreleriniň wajypdygyny belledi. Kenarýaka zolaklary ýurdumyzyň energetika strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlary bolup durýar.

Bu sebitde bar bolan uglewodorod serişdeleriniň iri gorlaryny özleşdirmek, olaryň netijeli peýdalanylmagyny üpjün etmek milli ykdysadyýetimiziň sazlaşykly ösüşine kuwwatly itergi berer hem-de nebiti we gazy düýpli gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen täze önümçilik kuwwatlyklarynyň döredilmegi, ýurdumyzyň energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna bolan eksport ugurlarynyň giňeldilmegini şertlendirer.

Döwlet Baştutanymyz bu işleriň maýa goýum we dünýäniň işewür toparlarynyň wekilleri bilen netijeli hyzmatdaşlyk üçin ägirt uly mümkinçilikleri açýandygyny belläp, bu babatda wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Nebitgaz işlerini alyp barmakda Hazar deňziniň baý tebigy serişdeleriniň netijeli peýdalanylmagyna hem-de ekologiýa derejesiniň saklanylmagyna gönükdirilen toplumlaýyn tebigaty goraýyş çärelerine möhüm üns berilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýratyn nygtady.

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän hökümet mejlisiniň dowamynda wise-premýer ýurdumyzyň çäginde bar bolan ýerasty baýlyklary ýüze çykarmak, olary ylmy esasda öwrenmek we özleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleriň oňyn netije berýändigini aýtdy. Şeýle hem ol ýurdumyzyň dürli künjeklerinde geçirilen geologiýa-gözleg işleriniň dowamynda Balkan welaýatynyň çäginde demriň ägirt uly gorlary bar bolan känleriň ýüze çykarylandygyny habar berdi.

Döwlet Baştutanymyz bu habary kanagatlanma bilen diňläp, şol bir wagtyň özünde sanly wideoaragatnaşyga wise-premýerler B.Öwezowy we Ç.Purçekowy çagyrdy. Hormatly Prezidentimiz türkmen topragynda bar bolan tebigy baýlyklaryň ýurdumyzyň abadançylygynyň we alnyp barylýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolmagynyň bähbidine işjeň peýdalanylmalydygyny we degişli derejede özleşdirilmelidigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwürde ýurdumyzda gurluşyk işleriniň geriminiň giňelýändigini we depginleriniň ýokarlanýandygyny nazara alanyňda, gurluşyk serişdelerine, aýratyn-da, demir önümlerine bolan isleg artýar. Şunuň bilen baglylykda, ýüze çykarylan demir gorlarynyň netijeli özleşdirilmegi üçin ylmyň we tehnikanyň iň soňky gazananlarynyň esasynda işleýän täze önümçiligiň döredilmegi zerur bolup durýar.

Bu işleriň ýurdumyzyň senagatlaşdyrylmagynda aýratyn orun eýeleýändigini belläp, döwlet Baştutanymyz ýüze çykarylan demriň gorlaryny senagat taýdan işleýän täze metallurgiýa kärhanasyny gurmak, onuň degişli derejedäki işini ýola goýmak hem-de zawodyň ýerleşjek ýerlerini kesgitlemek boýunça bilelikde iş alyp barmak babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýakyn wagtda dünýä derejesinde bar bolan oňyn tejribeleri, gazylyp alynýan peýdaly baýlyklary işläp taýýarlamak we onuň senagat taýdan önümçiligini ýola goýmak boýunça ylmyň halkara derejedäki gazananlaryny işjeň öwrenmek we bu ugurda degişli teklipleri taýýarlamak babatda wise-premýerlere anyk görkezmeleri berdi.

Munuň özi ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan gurluşyk işleriniň ýerli çig mallardan taýýarlanan gurluşyk serişdeleri bilen doly üpjün edilmeginde aýratyn ähmiýetlidir. Şunuň bilen baglylykda, bu işlere hemmetaraplaýyn we ylmy esasda çemeleşmegiň zerurdygyna ünsi çekip, milli Liderimiz degişli geologiýa-gözleg işlerini yzygiderli dowam etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow jemagat hyzmatlaryny etmek üçin ýörite awtoulag serişdelerini hem-de tehnikalary satyn almak boýunça Aşgabat şäheriniň häkimligi tarapyndan görülýän çäreler hem-de daşary ýurtlara iberilýän elektrik energiýasynyň möçberlerini artdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, milli Liderimiziň tabşyryklaryna laýyklykda, paýtagtymyzy abadanlaşdyrmak, onuň inžener-tehniki ulgamlaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça işler dowam etdirilýär, ýol-ulag ulgamy kämilleşdirilýär. Şäheri bagy-bossanlyga öwürmek boýunça işler amala aşyrylýar.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biriniň öňünde goýan wezipeleriniň oňyn çözülendigi barada hasabat berip, häzirki wagtda Serhetabat — Hyrat, Kerki — Andhoý hem-de Rabatkaşan — Kalaýnau ugurlary boýunça 793 million 980 müň kilowat sagat möçberinde elektrik energiýasynyň iberilýändigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, wise-premýere gözegçilik edýän düzümleriniň işine berk gözegçiligi amala aşyrmagy tabşyrdy. Milli Liderimiz döwletimiziň paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň beýleki ilatly ýerleriniň düzümleriniň döwrebaplaşdyrylmagyna hem-de ösdürilmegine iri möçberli maliýe serişdelerini gönükdirýändigini belledi.

Milli Liderimiz Energetika ministrliginiň garamagyndaky edaralaryň öňünde durýan wezipeleriň ählisiniň talabalaýyk ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyna ünsi çekdi. Bu ugurda amala aşyrylýan giň möçberli işleriň ýurdumyza özüni elektrik energiýasy bilen doly üpjün etmäge hem-de ony Owganystan Yslam Respublikasyna ibermäge mümkinçilik berýändigi bellenildi. Mälim bolşy ýaly, Owganystana iberilýän elektrik energiýasynyň möçberini artdyrmak üçin elektrik geçirijiler hem-de beketler guruldy.

Milli Liderimiz döwletimiziň mundan beýläk-de pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak hem-de onuň kuwwatyny artdyrmak meselelerine uly üns berjekdigini aýdyp, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde bu giň gerimli meýilnamalaryň ähmiýetini belledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmak boýunça meýilleşdirilen işleriň ýerine ýetirilmegi üçin toplumlaýyn çäreleri görmegiň wajypdygyny nygtap, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow şu ýylyň 27-28-nji noýabrynda Aşgabatda geçiriljek telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2019» atly ХII halkara sergisine hem-de onuň çäklerinde ylmy maslahata görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Halkara sergä ýerli we daşary ýurtlaryň 90-dan gowrak kompaniýalarynyň gatnaşmagyna garaşylýar.

Telekommunikasiýa, telemetriýa, ölçeg enjamlary, wideokonferens aragatnaşyk ulgamlary, audio we wideoýazgy enjamlary, kabel önümleri, aragatnaşyk ulgamyndaky hyzmat operatorlary, ýörite tehnikalar, logistika we beýleki bölümlerde iň täze işläp taýýarlamalar görkeziler.

Ylmy maslahatda tejribeli hünärmenler, pudaklaýyn aragatnaşyk, kommunikasiýa ulgamlarynyň, ulag pudagynyň ýolbaşçylary öz teklipleri bilen çykyş ederler. Foruma gatnaşyjylar diňe bir aragatnaşyk toplumynyň wajyp ugurlarynyň häzirki ýagdaýy we geljekki ösüş ugurlary barada maglumat almak bilen çäklenmän, eýsem, özara gatnaşyklaryň möhüm ugurlary boýunça pikir alyşmaga, tejribe alyşmaga, hyzmatdaşlygyň hem-de maýa goýumlaryň görnüşlerini kesgitlemäge mümkinçilik alarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, telekommunikasiýa pudagyna öňdebaryjy tehnologiýalary çekmekde, ylmy-tehniki ösüşi gazanmakda halkara hyzmatdaşlygyň ägirt uly ähmiýetiniň bardygyny belledi. Döwlet Baştutanymyzyň aýdyşy ýaly, degişli ýokary halkara ölçeglere gabat gelýän telekommunikasiýa ulgamynyň döredilmegi ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň mundan beýläk-de ösdürilmegine, Watanymyzyň dünýä giňişligindäki abraýynyň belende galmagyna hem ýardam eder.

Milli Liderimiz halkara serginiň ýurdumyzyň maglumat tehnologiýalary we telekommunikasiýa senagatynda ýeten derejelerini, pudagyň ösüş meýillerini we geljekki ugurlaryny açyp görkezmekde, Türkmenistanyň öňdebaryjy tehnologiýalara eýe bolan daşary ýurt kompaniýalary bilen özara peýdaly hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmekde möhüm ähmiýetiniň bardygyny aýtdy. Döwlet Baştutanymyz forumyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini belläp, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän pudaklarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şeýle hem söwda ulgamynda edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyryklaryndan we Türkmenistanyň «Söwda işi hakynda», «Sarp edijileriň hukuklaryny goramak hakynda» Kanunlarynyň düzgünnamalaryndan ugur alnyp, «Türkmenistanda söwda işini guramagyň we söwda hyzmatlaryny amala aşyrmagyň Tertibiniň» taslamasy işlenip taýýarlanyldy. Bu resminama ilata edilýän hyzmatlaryň düzgünlerini kämilleşdirmäge we bu pudaga degişli edaralaryň işini döwrüň talabyna laýyk derejede alyp barmaga gönükdirilendir.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, söwda pudagynyň bazar ykdysadyýetine geçilýän şertlerde milli ykdysadyýetimiziň eýeleýän ornuny we ýeten derejesini äşgär edýän öňdebaryjy pudaklaryň biri bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak, olaryň bolçulygyny ýola goýmak, içerki bazarlarda zerur bolan önümleriň üpjünçiligini amala aşyrmak möhüm wezipe bolup durýar.

Bu işleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi söwda edaralarynyň işiniň guralyşyna bagly bolup durýar. Şunlukda, sarp ediş bazarlarynyň we hyzmatlaryň üpjünçiligi, sarp edijileriň, telekeçileriň we döwletiň bähbitleriniň we hukuklarynyň goralmagy kadalaşdyryş kanunçylygyny, olaryň görnüşleriniň we usullarynyň utgaşdyrylmagy hem-de bu işlere degişli gözegçiligiň ýola goýulmagy esasynda alnyp barylmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Önümleriň hilini we görnüşlerini artdyrmak, olaryň harytlyk görnüşini ýokarlandyrmak, pudagyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, marketing meselelerini ösdürmek işleriniň wajypdygyna ünsi çekip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Wise-premýer mejlisiň dowamynda 27-nji noýabrda Bahreýn Patyşalygynyň Manama şäherinde geçiriljek türkmen-bahreýn işewürler maslahatyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Duşuşyga nebiti gaýtadan işleýän, himiýa, dokma we azyk senagatlarynda, senagat harytlarynyň önümçiliginde, gämi gurluşygynda, şeýle hem kommunikasiýa, syýahatçylyk, söwda, maýa goýum, bank ulgamy ýaly ugurlarda ýöriteleşdirilen döwlet düzümleriniň, kompaniýalaryň wekilleri gatnaşarlar.

Forumyň dowamynda bahreýn tarapyny Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň esasy ugurlary, öňdebaryjy pudaklarda amala aşyrylýan giň möçberli taslamalar bilen tanyşdyrmak meýilleşdirilýär. Şeýle hem onuň gün tertibine döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri giriziler. Çäräniň deslapky maksatnamasyna laýyklykda, ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirmek we birnäçe kärhanalara, senagat toplumyna baryp görmek göz öňünde tutulýar.

Ýakyn Gündogaryň ýurtlary, şol sanda Bahreýn Patyşalygy bilen gatnaşyklary ösdürmek Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. Biziň ýurtlarymyz sazlaşykly ösýän we tebigy serişdelere baý hem-de amatly geografik ýagdaýyna eýe bolan döwlet hökmünde milli ykdysadyýetiň esasy pudaklarynda özara peýdaly gatnaşyklary giňeltmek üçin ägirt uly mümkinçiliklere eýedir diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Bar bolan mümkinçilikleri doly amala aşyrmagyň zerurdygyny belläp, döwlet Baştutanymyz işewür duşuşyklaryň yzygiderli esasda geçirilmelidigini aýtdy. Öňde boljak türkmen-bahreýn işewürler maslahaty döwletara gatnaşyklaryň okgunly ösdürilmegine, maýa goýum işjeňliginiň höweslendirilmegine, iki ýurduň telekeçi düzümleriniň arasynda netijeli gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna gönükdirilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi we çäräniň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz «EKSPO 2020» sergisine görülýän taýýarlyk işleri bilen gyzyklanyp, bütindünýä sergisinde milli ykdysadyýetimiziň gazanan netijeleriniň görkeziljekdigini belledi. Şeýle gözden geçirilişe gatnaşmak ähli gyzyklanma bildirýän taraplar bilen daşary ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge ýardam berjekdigini belläp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oňa taýýarlyk işlerini degişli derejede alyp barmak üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda, bilim özgertmelerini amala aşyrmagyň çäklerinde netijeli halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli daşary we içeri syýasaty netijesinde dünýäniň dürli ýurtlary bilen, şeýle hem abraýly halkara guramalar, şol sanda BMG-niň Çagalar gaznasy, BMG-niň Ilat gaznasy, Ýewropa Bileleşigi bilen bilelikde bilim we ylym ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak babatda baý tejribe toplanyldy.

Bu ugurda ikitaraplaýyn gatnaşyklar işjeň ösdürilýär. Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň hem-de daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň we ylym-bilim merkezleriniň arasyndaky gatnaşyklaryň kadalaşdyryjy-hukuk binýady berkidilýär. Soňky ýyllarda bu binýadyň üsti milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň daşary ýurtlara amala aşyran saparlarynyň hem-de daşary ýurt döwletleriniň ýolbaşçylarynyň ýurdumyza bolan saparlarynyň barşynda gol çekilen resminamalar bilen ýetirildi.

Koreýa Respublikasynyň hem-de Singapuryň iri ýokary okuw mekdepleriniň wekiliýetleriniň Türkmenistana bolan iş saparynyň çäklerinde bilim ulgamynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, singapurly hyzmatdaşlar bilen bilelikdäki ýokary okuw mekdebini döretmek meselesine garaldy.

Hasabatyň dowamynda wise-premýer 2020-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek Futzal boýunça Aziýanyň çempionaty bilen baglylykda, bije atyşmak çäresine görülýän taýýarlyk hem-de onuň işlenip taýýarlanylan resmi nyşanlary barada habar berdi. Şol nyşanlaryň nusgalary döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, bilim we ylym ulgamynyň kämilleşdirilmeginiň hem-de ösdürilmeginiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtap, bu ugurda durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreleriň, dünýäniň iň gowy tejribesini ösdürmegiň hem-de daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmegiň wajypdygyny belledi.

Ýurdumyzyň senagatlaşdyrmak we sanlaşdyrmak ugry bilen öňe barýandygyny nazara almak bilen, täze taryhy eýýamda bilim, ýokary bilimli hem-de öňdebaryjy tehnologiýalardan baş çykarýan hünärmenleri taýýarlamagyň meseleleri aýratyn ähmiýete eýedir. Milli Liderimiz häzirki wagtda Türkmenistanyň orta we ýokary okuw mekdeplerinde ýokary hilli bilim almak, döwrebap bilimleri özleşdirmek, ýaşlaryň aň-paýhas kuwwatyny artdyrmak üçin ähli şertleriň döredilendigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara hyzmatdaşlyk baradaky gürrüňi dowam etmek bilen, bilim we ylym ulgamynda netijeli gatnaşyklary çuňlaşdyrmak üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny belledi. Bu babatda dünýäniň dürli ýurtlary bilen gatnaşyklary ösdürmegiň köpýyllyk tejribesi toplanyldy. Mälim bolşy ýaly, bu ulgamda hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ýokary derejede geçirilýän ikitaraplaýyn gepleşikleriň gün tertibine girizilýär.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz wise-premýere daşary ýurtlaryň esasy ýokary okuw mekdepleri bilen gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmek, ikitaraplaýyn resminamalarda öz beýanyny tapan ylalaşyklary iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz indiki ýyl Aşgabatda geçiriljek Futzal boýunça Aziýanyň çempionatyna taýýarlyk görmek baradaky meselä geçmek bilen, Bitarap Türkmenistanyň sport döwleti hökmünde eýeleýän ornuny berkidýändigini, abraýly halkara ýaryşlaryň öňüsyrasynda uly üstünlikleri gazanýandygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öňümizdäki Futzal boýunça Aziýanyň çempionatynyň ýokary derejede guralmagyny üpjün etmegi tabşyryp, çempionatyň resmi nyşanlarynyň nusgalaryny makullady. Bu çempionat Aziýa sebitiniň sport durmuşynda ýatdan çykmajak waka öwrüler.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa 2019-njy ýylyň dowamynda ýurdumyzyň taryhy-medeni ýadygärliklerinde möwsümleýin alnyp barlan arheologik gazuw-agtaryş işleriniň netijeleri we ýüze çykarylan tapyndylary döwletimiziň muzeýlerine tabşyrmak çäresi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, bu işler 2018 — 2021-nji ýyllarda Türkmenistanyň çäginde, Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen taryhy-medeni ýadygärliklerde gazuw-agtaryş işlerini geçirmegiň we medeni mirasy ylmy esasda öwrenmegiň hem-de wagyz etmegiň döwlet maksatnamasyna laýyklykda amala aşyryldy.

Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirliginiň hem-de Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň hünärmenleri ýylyň dowamynda birnäçe açyşlary etdiler. Häzirki wagtda aýry-aýry taryhy-binagärlik ýadygärliklerini ylmy esasda öwrenmek we dikeltmek, olary syýahatçylyk ugurlaryna goşmak boýunça işler dowam etdirilýär.

Wise-premýer taryhy-medeni gymmatlyklar babatda uly ylmy ähmiýete eýe bolan gazuw-agtaryş işleri wagtynda ýüze çykarylan gymmatlyklary ýörite şekillerde görkezmek bilen, olaryň degişli barlag işlerinden geçirilenden we rejelenenden soň, Ahal welaýatynyň «Ak bugdaý» milli muzeýine, Lebap we Mary welaýatlarynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýlerine beriljekdigini belledi. Şu mynasybetli dabaralar Halkara Bitaraplyk gününiň öňüsyrasynda geçirmek meýilleşdirilýär.

Ýurdumyzyň arheologlarynyň we gymmatlyklary dikeldijileriň ylmy işleriniň netijeleri «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky taryhy-medeni ýadygärlikleri öwrenmegiň ähmiýeti: rejeleýiş-berkidiş işleri, ylmy barlaglar» atly maslahatyň barşynda ara alnyp maslahatlaşylar. Şeýle hem şu arheologik gymmatlyklara bagyşlanan kitaby çap etmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, türkmen halkynyň maddy we ruhy medeniýetiniň ýadygärliklerini dünýäde giňden wagyz etmek boýunça amala aşyrylýan işleriň ähmiýetini belledi. Munuň özi dünýä medeniýetiniň aýrylmaz bölegi bolup durýar.

Döwlet Baştutanymyz türkmen arheologlaryna geçiren işleri üçin minnetdarlyk bildirip, ýüze çykarylan ähli gymmatlyklary ýurdumyzyň muzeýlerine bermegiň wajypdygyny, olaryň aýawly saklanylmagyny hem-de öwrenilmegini üpjün etmegiň möhümdigini nygtady.

Milli Liderimiz bu ugurda işleriň maksadalaýyk we yzygiderli häsiýete eýe bolmalydygyny, ýurdumyzyň arheologlarynyň alyp barýan işlerini höweslendirmegi, arheologiýa, etnografiýa we taryh meseleleri boýunça daşary ýurtlaryň ylmy-barlag merkezleri bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň möhümdigini nygtady we wise-premýere bu babatda degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň Metbugat merkeziniň medeniýet bölüminiň režissýory Hakberdy Hudaýberdyýewe «Türkmenistanyň halk artisti» diýen hormatly ady dakmak hakyndaky Permana gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew oba hojalygynda amala aşyrylýan özgertmeleriň barşy hem-de sebitlerde geçirilýän möwsümleýin işler barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda welaýatlaryň ekin meýdanlarynda pagta hasylyny ýygnamak işleri dowam etdirilýär. Ýetişdirilen hasyly ýitgisiz ýygnamak, şeýle hem ony kabul ediş nokatlaryna we gaýtadan işlemek üçin pagta arassalaýjy kärhanalara bökdençsiz ýetirmek ugrunda ähli zerur çäreler geçirilýär.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyryklaryna laýyklykda, oba hojalygynda özgertmeleri durmuşa geçirmek, bu ulgama hojalygy ýöretmegiň döwrebap usullaryny ornaşdyrmak, ýer we suw serişdelerini netijeli ulanmagyň hasabyna, geljek ýylda bol hasyl ýetişdirmek boýunça işler dowam etdirilýär.

Şunuň bilen birlikde, ýazky ekişe taýýarlyk görmegiň çäklerinde gowaçadan boşan ýerleri sürmek, etraplarda tehniki taýdan hyzmat ediş işleri amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, obasenagat toplumynda amala aşyrylýan özgertmelere toplumlaýyn çemeleşmegiň, ýurdumyzda öndürilýän oba hojalyk önümleriniň möçberiniň yzygiderli artdyrylmagynyň wajypdygyny nygtap, wise-premýere bu babatda degişli tabşyryklary berdi.

Bugdaýa ideg etmekde agrotehniki talaplaryň ählisiniň ýerine ýetirilişine berk gözegçiligi amala aşyrmak, şu ýyl ýetişdirilen pagta hasylynyň iň soňky hanasyna çenli ýitgisiz ýygnap almak möhümdir.

Soňra söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň türkmen tarapynyň düzümini tassyklap, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Karara gol çekdi. Döwlet Baştutanymyz resminamany elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere ugradyp, ony ýerine ýetirmek boýunça degişli tabşyryklary berdi.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa milli parlamentiň häzirki döwürde alyp barýan işleri, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň häzirki ösüş döwründe döwlet gurluşynyň ileri tutulýan ugurlaryny nazara almak bilen, Mejlisiň deputatlarynyň öňünde goýýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň çäklerinde durmuşa geçirilýän çäreler barada habar berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde ministrliklerden we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryndan gelip gowşan teklipleriň esasynda, birnäçe täze kanunçylyk taslamalaryny taýýarlamak işleri alnyp barylýar we üýtgetmeler, goşmaçalar girizilmegi teklip edilýän hukuk namalary seljerilýär.

Mejlisiň we döwlet häkimiýet edaralarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň parlamenti ýurdumyzyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça degişli işleri amala aşyrýar.

Şunuň bilen birlikde, Mejlisiň deputatlary kanun çykaryjylygyň halkara tejribelerini öwrenýärler we BMG-niň, ÝHHG-niň Türkmenistandaky wekilhanalary bilen degişli pudaklaryň bilelikde guramagynda geçirilýän çärelere işjeň gatnaşýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow habary diňläp, durmuş-ykdysady özgertmeleriň işjeň durmuşa geçirilmeginde wajyp bolan milli kanunçylygy kämilleşdirmek, şeýle hem halkara gatnaşyklaryň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmak boýunça Mejlisiň durmuşa geçirýän çäreleriniň ähmiýetini belledi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlise gatnaşyjylaryň ünsüni Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçiriljek çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmäge çekdi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, baýramçylyk dabaralarynda ýurdumyzyň ýeten derejesi, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna esaslanýan işjeň halkara hyzmatdaşlyk, parahatçylyk söýüjilik, oňyn Bitaraplyk syýasatlary öz beýanyny tapmalydyr.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna dünýäniň ösen tejribesini ornaşdyrmak we sanly ulgama geçmek işlerini çaltlandyrmak meselelerine möhüm ünsüň berilmelidigini belledi. Milli Liderimiz alnyp barylýan işleriň döwrüň talabyna laýyk gelmelidigini belläp, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmelidigine, dünýäniň ösen ýurtlarynyň işewür toparlary bilen ýola goýulýan gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmelidigine ünsi çekdi.

Mundan başga-da, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda alnyp barylýan işler boýunça kadalaşdyryş-hukuk namalarynyň kämilleşdirilmegi möhümdir diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Şeýle hem milli Liderimiz ýurdumyzyň welaýatlaryna we Aşgabat şäherine gözegçilik edýän wise-premýerleriň ünsüni çagalar baglarynyň, mekdepleriň we ýaşaýyş jaýlarynyň ýyladyş ulgamlaryny yzygiderli gözegçilikde saklamaga çekdi.

Mejlisde şeýle hem döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meselelerine garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

 

Hormatly Malaýziýanyň Premýer-ministri Tun doktor Mahathir Mohamadyň Türkmenistana resmi sapary mynasybetli Türkmenistan bilen Malaýziýanyň arasynda bilelikdäki beýannamasy

 27.10.2019 

1. Onuň Alyhezreti hormatly Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çagyrmagy boýunça Onuň Alyhezreti hormatly Malaýziýanyň Premýer-ministri Tun doktor Mahathir Mohamad 2019-njy ýylyň 26 — 28-nji oktýabrynda Türkmenistana resmi sapary amala aşyrdy.

2. Saparyň dowamynda Malaýziýanyň Premýer-ministri Tun doktor Mahathir Mohamadyň hormatyna Aşgabatdaky Oguzhan Köşkler toplumynda resmi duşuşyk dabarasy geçirildi. Iki lider mähirli we ýürekdeş ýagdaýda netijeli hem-de çuň mazmunly gepleşikleri geçirdiler. Gepleşikler özara gyzyklanma bildirilýän ikitaraplaýyn, sebit we halkara meseleleriniň giň toparyny öz içine aldy. Iki lider ýokary derejedäki ysnyşykly gatnaşyklary goldamaga, ähli ugurlarda dostlukly alyşmalary we hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga, şol sanda türkmen-malaýziýa gatnaşyklaryny giňeltmäge we ösdürmäge umumy çalyşmagy tassykladylar.

3. Iki lider ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mümkinçiliklerini doly durmuşa geçirmegiň, ähli derejelerde yzygiderli gatnaşyklary, geňeşmeleri we ysnyşykly utgaşdyrmagy goldamagyň zerurdygyny ykrar etdiler. Şeýle hem liderler Birleşen Milletler Guramasy, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly halkara duşuşyklarynda we maslahatlarynda we Türkmenistanyň hem-de Malaýziýanyň agzalary bolup durýan beýleki halkara guramalarynda özara gyzyklanma bildirilýän halkara meseleleri boýunça garaýyşlary hem-de pikirleri ýygy-ýygydan alyşmagyň möhümdigini bellediler.

4. Iki lider Türkmenistanyň hem-de Malaýziýanyň Daşary işler ministrlikleriniň ýokary wezipeli adamlarynyň ikitaraplaýyn geňeşmeleriniň iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň esasy usuly bolup durýandygyny maglumat hökmünde kabul etdiler. Ikitaraplaýyn geňeşmeleriň indiki tapgyry Malaýziýada, Putrajaýda, diplomatik ýollar boýunça kesgitlenjek özara kabul edilen senede geçiriler. Iki tarap ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek we özara gyzyklanma bildirilýän sebit hem-de ählumumy meseleleri çözmek üçin şu usulyň kömegi bilen geňeşmeleri we gepleşikleri işjeňleşdirmegi ylalaşdylar.

5. Iki lider Söwda hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Malaýziýanyň Hökümetiniň arasynda 1994-nji ýylyň 30-njy maýynda gol çekilen Ylalaşygyň çäklerinde ýola goýlan ykdysady hyzmatdaşlygyň ägirt uly mümkinçiliginiň bardygy bilen ylalaşdylar. Iki lider ikitaraplaýyn ykdysady gatnaşyklary berkitmäge, söwdany we maýa goýumlary giňeltmäge hem-de iki ýurtda telekeçilik işi üçin amatly şertleri döretmäge umumy gyzyklanmany bellediler. Iki hökümet harytlaryň we hyzmatlaryň akymyny ýeňilleşdirmekde ysnyşykly hyzmatdaşlygy dowam ederler.

6. Taraplar iki döwletiň hem ykdysady taýdan gülläp ösmegini çaltlandyrmak maksady bilen, maýa goýumlaryny höweslendirmegiň zerurdygyny ykrar edip, «PETRONAS» kompaniýasynyň Türkmenistanyň nebitgaz pudagyndaky köpýyllyk oňyn tejribesini bellediler hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge taýýardyklaryny beýan etdiler.

7. Malaýziýa Türkmenistanyň telekeçileriniň Malaýziýanyň strategik taýdan ýerleşişi bilen bagly maýa goýum mümkinçiliklerini hem-de amatly işewür şertlerini öwrenmegini höweslendirýär. Türkmenistanyň öwrenmegi üçin mümkin bolan ugurlar himiýa, azyk senagaty, maglumat tehnologiýalary, sebit kärhanalary we logistika pudagy bolup durýar.

8. Şeýle hem iki tarap dürli ugurlarda, şol sanda lukmançylyk enjamlaryny öndürmekde, ulaglarda, himiýa senagatynda, kommunikasiýa, multimedia babatda, bank ulgamynda, tebigy serişdeleri netijeli dolandyrmakda we daşky gurşawy goramakda hyzmatdaşlyk etmegi öwrenmekde iki ýurduň hususy pudaklarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň möhümdigini tassyklady.

9. Iki lider 2018-nji ýylda Türkmenistanyň we Malaýziýanyň arasynda parlament dostluk toparynyň döredilendigini makulladylar. Dostluk toparynyň döredilmegi Türkmenistanyň Mejlisi bilen Malaýziýanyň Parlamentiniň arasyndaky gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmaga ýardam berer.

10. Iki lider ýokary okuw mekdepleriniň arasynda, şeýle hem tehniki we hünär taýýarlygynda bilim gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň zerurdygy bilen ylalaşdylar. Iki lider şeýle ylalaşygyň iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary giňeltmek üçin aýgytly ähmiýetiniň bardygy bilen ylalaşdylar.

11. Syýahatçylyk we ýaşlar alyşmalary hem iki ýurduň halklarynyň arasynda özara düşünişmegi pugtalandyrmak üçin goşmaça bolup, adamlaryň arasyndaky gatnaşyklary giňeltmäge hem-de durnukly durmuş-ykdysady ösüşe ýardam bermekde esasy ugurlar hökmünde kesgitlendi.

12. Onuň Alyhezreti hormatly Malaýziýanyň Premýer-ministri Tun doktor Mahathir Mohamad Malaýziýanyň wekiliýetine görkezen mähirli myhmansöýerligi we hoşniýetli kabul edişligi üçin, Onuň Alyhezreti Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa we Türkmenistanyň halkyna çuňňur minnetdarlyk we hoşallyk bildirdi hem-de Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy amatly wagtda Malaýziýa gelmäge tüýs ýürekden çagyrdy. Onuň Alyhezreti Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow çakylygy hoşallyk bilen kabul etdi.

Aşgabat, Türkmenistan, 2019-njy ýylyň 27-nji oktýabry.

 

Halkara pul gaznasy: 2019-njy ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň 6,3 göterim derejede ösmegine garaşylýar

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   17.11.2019  /  

Aşgabatda 5-12-nji noýabr aralygynda Halkara pul gaznasynyň (HPG) hanym Nataliýa Tamirisanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti iş saparynda boldy. Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edarasynyň wekiliýetiniň nobatdaky saparynyň maksady Türkmenistandaky häzirki makroykdysady we maliýe ýagdaýyna baha bermekden, ykdysady meseleleri ara alyp maslahatlaşmakdan hem-de maslahatlary, şol sanda pul – maliýe ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça çäreleri işläp taýýarlamakdan ybaratdyr.

Iri maliýe guramasynyň bilermenleri ýurdumyzyň döwlet düzümleriniň, işewürler hem-de diplomatik toparlaryň ýolbaşçylary bilen duşuşyklary hem-de geňeşmeleri geçirdiler, olaryň barşynda halkara bilermenleri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň esasy netijeleri bilen tanyşdyryldy.

Gepleşikleriň dowamynda Türkmenistanyň maliýe-ykdysady ýagdaýyna hem-de pul-karz syýasatynyň möhüm ugurlaryna seljerme berildi, hasabatlara garalyp, olaryň esasynda makroykdysady çaklamalar düzülýär.

Sapar tamamlanandan soňra HPG-niň wekiliýeti öz saýtynda maglumat habaryny beýan etdi, onda Türkmenistanyň ykdysady ösüşiň strategiýasyny maýa goýumlaryň hem-de importuň ornuny tutýan önümçiligi goldamagyň we eksporty höweslendirmegiň, maksatlaýyn ýeňillikli karzlary bermegiň, şeýle hem bu strategiýadan gelip çykýan halkara amallarda we töleglerde daşary ýurt pulunyň giň gerimli gözegçilik çäreleriniň hasabyna amala aşyrmagy dowam etdirýändigi bellenilýär.

Bularyň ählisi bilermenleriň pikirine görä, 2019-njy ýylda ýurdumyzyň jemi içerki önüminiň ösüş derejesiniň 6,3 göterime ýetiriljekdigini çaklamaga mümkinçilik berýär.

HPG-niň wekiliýetiniň habarynda ýurdumyzyň geljekki ykdysady ösüşi üçin maslahatlar esaslandyrylýar, olar milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňde goýlan maksatnamalaýyn wezipelere hem-deTürkmenistanyň döwlet syýasatynda yzygiderli durmuşa geçirilýän çärelere laýyk gelýär.

Şunda hususy bölegi işjeň ösdürmek hem-de ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmak, bäsdeşlik babatynda zerur şertleri döretmek maksady bilen, özgertmeleri dowam etdirmek üçin goldaw beýan edildi.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça saglygy goraýyş, bilim ulgamlaryna maýa goýumlarynyň artdyrylmagy hem-de olary adam mümkinçiliklerini ösdürmek ugrunda ýokary netijeleriň gazanylmagyna gönükdirmek boýunça geçirilýän çäreleriň möhümdigi bellenildi, munuň özi ýerli ýokary derejeli hünärmenleri ýetişdirmäge, ähli raýatlar üçin deň mümkinçilikleriň döredilmegine ýardam berýär.

HPG-niň wekiliýeti Türkmenistana degişli edaralaryna pul — karz ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, milli hasaplaryň statistikasyny hem-de nyrh syýasatyny ösdürmek işlerinde maslahat kömegini bermäge taýýardygyny beýan etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan bu möhüm ugurlaryň ählisi hem-de beýleki meseleler boýunça ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda bellenilen maksatlara ýetmegiň anyk çäreleri we gurallary kesgitlenildi.

Hususan-da, bu Maksatnamada milli ykdysadyýetimizi durnukly ösdürmek, hususy bölegi ösdürmek, paýdarlar jemgyýetlerini döretmek, gazna we gymmatly kagyzlar bazarynyň işlerini kämilleşdirmek üçin ähli serişdeleriň we mümkinçilikleriň has doly herekete getirilmeginiň wezipeleri bellenildi.

Milli Liderimiz ykdysadyýetimizi sanlaşdyrmak hem-de bu ulgamda ýurdumyzyň işgärler mümkinçiliklerini pugtalandyrmak, döwlet dolandyrylyşynyň netijeliligini ýokarlandyrmak hem-de halkymyzyň durmuş derejesini has-da gowulandyrmak, ýokary tehnologiýalaryň we kiçi hem-de orta telekeçiligiň mümkinçiliklerini peýdalanmagyň hasabyna oba hojalygyny özgertmek we döwrebaplaşdyrmak üçin elektron hem-de intellektual ulgamlary ornaşdyrmak meselelerine aýratyn üns berýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, diňe diwersifikasiýalaşdyrylan, ýokary innowasiýa tehnologiýalaryna daýanýan ykdysadyýet uzak geljek üçin durnukly bolup biler.

Şundan ugur alnyp, düýpli maýa goýumlarynyň köp bölegi uglewodorod serişdelerini gaýtadan işlemek hem-de ýokary goşmaça bahaly önümleri öndürmek boýunça önümçilikleriň ösdürilmegine, elektrik energetikasynyň, himiýa senagatynyň, ulag-kommunikasiýa toplumynyň kuwwatlyklarynyň artdyrylmagyna gönükdirilýär.

Halkara pul gaznasy tarapyndan yzygiderli ýagdaýda baha bermek we çaklamak boýunça geçirilýän işler döwlet Baştutanymyzyň oýlanyşykly hem-de öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde Türkmenistanyň giň gerimli özgertmeleri yzygiderli durmuşa geçirmek arkaly özüniň okgunly durmuş-ykdysady ösüşini ynamly dowam etdirýändigini üýtgewsiz tassyklaýar.

Ýurdumyzda düzümleýin hem-de düýpli özgertmeleriň geçirilmeginiň dowamynda bazar ykdysadyýetiniň milli nusgasy kemala getirilýär we kämilleşdirilýär, ykdysadyýetimiz dünýä zähmet bölünişik ulgamyna, ählumumy söwda we maglumat giňişligine işjeň goşulyşýar.

Halkara pul gaznasy ykdysady özgertmeleriň geçirilmeginde Türkmenistanyň hyzmatdaşy bolup durýar hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň makroykdysady ähmiýeti eýe bolan özgertmelerini amala aşyrmaga goldaw hökmünde tehniki ýardam berýär.

HPG-niň wekiliýetiniň geljekki sapary 2020-nji ýylyň mart aýyna meýilleşdirildi.

Milli Liderimiziň başlyklygynda GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

 Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   11.10.2019

Türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi. Sammit ýokary derejeli myhmanlary kabul etmek hem-de halkara derejeli iri çäreleri geçirmek üçin ähli zerur şertler göz öňünde tutulan kaşaň “Oguzkent” myhmanhanasynda boldy.

Şu ýyl GDA-da başlyklyk edýän ýurt hökmünde Türkmenistanyň geçirýän bu mejlisine gatnaşmak üçin Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew, Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sooronbaý Žeenbekow, Moldowa Respublikasynyň Prezidenti Igor Dodon, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Aşgabada geldi. Ermenistan Respublikasyna ýurduň Premýer-ministri Nikol Paşinýan wekilçilik etdi.

Sammitiň jemleri boýunça möhüm resminamanyň-GDA gatnaşyjy döwletleriň strategiki ykdysady hyzmatdaşlyk hakyndaky Jarnamasynyň kabul edilendigini bellemek gerek. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda kabul edilen bu resminama Arkalaşygyň giňişliginde giň özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak we ösdürmek meselelerinde türkmen tarapynyň işjeň orun eýeleýändigini aýdyň subut edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, Türkmenistan 2019-njy ýylda GDA başlyklyk etmegi kabul edip, GDA-nyň mümkinçiliginiň ösdürilmegine hemmetaraplaýyn goldaw bermegi, döwrüň aýdyň talaplaryna laýyklykda, Arkalaşygyň işini täze mazmun bilen baýlaşdyrmagy özüniň esasy wezipesi hökmünde kesgitledi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz pugta parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de durnuklylygy üpjün etmek boýunça ulgamlaýyn bilelikde işlemegiň, häzirki zamanyň wehimlerine we howplaryna garşy hereket etmek işinde netijeli hyzmatdaşlygyň gatnaşyklarymyzyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýandygyny aýratyn belledi.

Bu maksada ýetmek aňsat we ýeňil wezipe däl diýip, milli Liderimiz aýtdy. Häzir dünýäde, şol sanda Arkalaşygyň serhetlerine gönüden-göni ýakynlykda neneňsi çylşyrymly ýagdaýlaryň göze ilýändigini biziň ählimiz görýäris. Şol ýagdaýlary kynlaşdyrman, olaryň biziň ýurtlarymyz üçin hem nähili täsirleri hem-de töwekgelçilikleri ýetirip biljekdigine aýdyň we anyk baha bermek gerek.

Biziň bilelikdäki syýasy-diplomatik işimizde göz öňünde tutmaly zerur ýagdaýlarymyzyň biriniň Owganystan Yslam Respublikasyndaky ýagdaýlar bolup durýandygy görünýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Türkmenistan Owganystan bilen goňşy ýurt hökmünde bu ýurtda durnuklylygy pugtalandyrmaga, onuň durmuş-ykdysady düzümini dikeltmäge, owgan halkyna ynsanperwer kömegini bermäge gönükdirilen halkara tagallalaryna işjeň gatnaşýar.

Döwlet Baştutanymyz BMG we gyzyklanma bildirýän beýleki halkara guramalary bilen hyzmatdaşlykda owgan meselesi boýunça parahatçylykly gepleşikleri ýola goýmak üçin Bitarap Türkmenistanyň syýasy giňişligini hödürlemäge taýýardygyny tassyklap, bu işleriň owganlylaryň özüniň esasy orun eýeläp gatnaşmagynda geçirilmelidigine ynanýandygyny aýtdy.

Şunuň bilen bir wagtda milli Liderimiz owgan ykdysadyýetiniň energetika, ulag-kommunikasiýa we senagat esaslaryny döretmäge hem-de pugtalandyrmaga gönükdirilen ykdysady taslamalary amala aşyrmakda Owganystana dostlukly döwletleriň has işjeň gatnaşmagynyň zerurdygyny nygtady.

Şu maksatlar bilen häzir biziň ýurdumyz owgan hyzmatdaşlar bilen bilelikde halkara taslamalarynyň birnäçesini amala aşyrýar. Şolaryň hatarynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisi, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan ugry boýunça ýokary woltly elektrik geçiriji we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamy möhüm orun eýeleýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Şeýle hem Owganystanyň çäklerinde demir ýollarynyň gurluşygy dowam edýär. Munuň özi bu ýurdy Türkmenistanyň üsti bilen Ýewraziýa yklymynyň giň gerimli geoykdysady giňişligi bilen birleşdirmäge mümkinçilik berer.

Mundan başga-da, Türkmenistan mekdepleri, hassahanalary hem-de beýleki durmuş ähmiýetli desgalary gurmak, ynsanperwer kömegini yzygiderli ibermek arkaly owgan ilatyna yzygiderli esasda ynsanperwer kömegini berýär. Syýasy, ykdysady we ynsanperwer meseleleriniň çözülmegine hut şunuň ýaly toplumlaýyn çemeleşme, biziň pikirimizçe, owgan meselesini geljekde-de netijeli çözmäge mümkinçilik berer diýip, milli Liderimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyz owgan meselesinde Arkalaşygyň döwletleriniň utgaşykly işlemeginiň esasy ugurlaryny kesgitlemek babatda ýakyn wagtda GDA döwletleriniň daşary işler ministrleriniň derejesinde syýasy geňeşmeleri geçirmegiň zerurdygy barada aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň hyzmatdaşlygynyň yklymdaky durnuklylygyň möhüm ýagdaýy hökmünde çykyş etmegine hem-de bu ýerde bolup geçýän ýagdaýlara oňyn täsir etmegine gönükdirilmelidigini belledi.

Milli Liderimiz ykdysady hyzmatdaşlygyň GDA döwletleriniň gatnaşyklarynyň möhüm düzüm bölegi bolup durýandygny aýdyp, Türkmenistanyň Arkalaşygyň çäklerinde söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge täze depgin bermegiň tarapdary bolup çykyş edýändigini nygtady. Şu maksat bilen 2017-nji ýylyň oktýabrynda GDA-nyň Soçide bolan maslahatynda türkmen tarapy Arkalaşygyň döwletleriniň bu ulgamda hyzmatdaşlyk etmegiň esasy ýörelgelerini we ugurlaryny kesgitleýän köptaraplaýyn resminamany taýýarlamak hem-de kabul etmek baradaky başlangyjy öňe sürdi.

Şunuň bilen baglylykda, bilelikdäki tagallalar bilen Jarnamanyň taslamasy taýýarlanyldy hem-de döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň häzirki mejlisiniň gün tertibine girizilýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi hem-de onuň kabul edilmeginiň GDA-da ykdysady işleriň işjeňleşdirilmegine täze çemeleşmeleri işläp taýýarlamaga biziň ählimizden has netijeli çemeleşmegi talap etjekdigini belledi.

GDA-nyň ykdysady hyzmatdaşlyk strategiýasy häzirki döwürde dünýä ykdysadyýetinde bolup geçýän üýtgeşmelere kybap bolmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Şol ýagdaýlara öz wagtynda täsir etmek, olaryň mazmunyny we ugruny göz öňünde tutmak, umumydünýä ykdysady işleri babatda GDA-nyň ykdysady gün tertibini döretmek hem-de öňe ilerletmek üçin bäsleşikli artykmaçlyklary peýdalanmak zerurdyr.

Milli Liderimiz ozaly bilen, energetika, senagat, ulag we söwda ýaly strategiki ugurlary aýratyn belläp, bu ulgamlarda iri möçberli we uzakmöhletleýin taslamalary durmuşa geçirmäge Arkalaşygyň ýurtlarynyň güýjüniň doly ýetjekdigine ynam bildirdi.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy öz geosyýasy hem-de geoykdysady ýörelgeleri babatda yklymda esasy orny eýelemelidir, Gündogar bilen Günbataryň, Aziýa bilen Ýewropanyň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge hem-de giňeltmäge işjeň gatnaşyjy bolup çykyş etmelidir.

Şunuň bilen baglylykda, biziň ýurtlarymyzyň beýleki döwletler bilen dürli taslamalary durmuşa geçirmäge gatnaşmagy, hyzmatdaşlara ykdysady, innowasiýa we tehnologiýa babatda teklip edip bilýän zatlarymyz bolan serhetdeş sebitlerimize çykmagy möhüm wezipe bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Şunuň ýaly gatnaşyklaryň mysaly hökmünde durmuşa geçirilen Türkmenistan-Özbegistan-Gazagystan-Hytaý gaz geçirijisiniň, Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýolunyň taslamalary hyzmat edip biler. Bu kommunikasiýalar GDA-nyň energetika we ulag bazarlaryny Ýewraziýa yklymynyň Gündogar hem-de Günorta sebitleri bilen birleşdirmäge mümkinçilik berdi.

Häzirki zaman şertlerinde GDA döwletleriniň arasyndaky ykdysady gatnaşyklaryň Arkalaşygyň ykdysady giňişliginiň dünýä hojalyk aragatnaşyklaryna has işjeň goşulyşmagyny üpjün edip bilýän täze hile eýe bolmalydygy barada ynamly aýtmaga mümkinçilik berýän şunuň ýaly birnäçe beýleki mysallaryň bardygy gürrüňsizdir diýip, milli Liderimiz belledi.

Häzirki wagtda biziň maksadymyz GDA-nyň işine täze itergi bermekden, ony häzirki zaman ösüşiniň ýagdaýlaryna hem-de ugurlaryna laýyk gelýän derejä çykarmakdan, Arkalaşygyň halkara we sebit gün tertibindäki özgerişliklere dogry hem-de öz wagtynda seslenmek ukybyny üpjün etmekden ybaratdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Türkmenistan GDA-nyň işine çemeleşmelerini guramakda hut şundan ugur alyp, Arkalaşygyň ählumumy geosyýasy we geoykdysady işlere gatnaşmagyny işjeňleşdirmäge hem-de giňeltmäge gönükdirilen tekliplerini we başlangyçlaryny beýan edýär.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň giňişliginde pugta parahatçylygy hem-de howpsuzlygy pugtalandyrmak biziň hyzmatdaşlygymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda bolupdy hem-de şeýle bolmagynda galýar diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Şunda strategiki we sebitleýin durnuklylygy üpjün etmek babatda GDA-nyň iri halkara guramalar, ilkinji nobatda bolsa, Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygy we özara gatnaşyklaryň ugurlaryny pugtalandyrmak möhüm wezipe bolup durýar.

Döwlet Baştutanymyz bu babatda maksatlaryň umumydygyna ynam bildirdi. Birek-birege teklip edip biljek zadymyz bar, GDA-nyň BMG bilen yzygiderli gatnaşyklary peýdaly bolar we oňyn netijeleri bermäge ukyplydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Şol gatnaşyklaryň çäklerinde kiber howplara garşy göreşmek, maglumat howpsuzlygy ýaly özboluşly meseleler derwaýys bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz terrorçylyk howpuna, guramaçylykly jenaýata, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna garşy göreşmek işinde BMG-niň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň zerurdygyny nygtady.

GDA-nyň BMG bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk etmegi halkara gatnaşyklarynda umumy özara düşünişmegi we ynanyşmagy pugtalandyrmak, ýüze çykýan meseleleri çözmekde gepleşikleriň medeniýetini berkarar etmek üçin hem zerurdyr.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 12-nji sentýabrynda BMG-niň Baş Assambleýasy agza döwletleriň 73-siniň awtordaş bolmagynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen 2021-nji ýyly Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip yglan etmek hakyndaky kararnamany biragyzdan kabul etdi.

Şu mümkinçilikden peýdalanyp, GDA döwletleriniň ählisine tutuş dünýäde parahatçylygy hem-de howpsuzlygy pugtalandyrmak üçin uly ähmiýete eýe bolan bu başlangyjy goldandygy we raýdaşlygy üçin minnetdarlyk bildirmek isleýärin diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy hem-de Arkalaşyga agza ýurtlary şu resminamada beýan edilen maksatlary ýerine ýetirmegiň üstünde bilelikde işlemäge çagyrdy.

GDA-nyň işine ýeterlik derejede itergi bermek barada aýtmak bilen, biz, ilkinji nobatda, ykdysady meseläni göz öňünde tutýarys diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Häzirki wagtda Arkalaşygyň içinde, şeýle-de GDA-nyň beýleki döwletler hem-de halkara ykdysady birleşikleri bilen özara gatnaşyklarynda hyzmatdaşlygyň täze, döwrebap ulgamlary we nusgalary zerurdyr.

Olar ählumumy ykdysadyýetiň üýtgäp durýan ýagdaýlaryna, täze ykdysady merkezleriň kemala gelmegine, ähli ýerlerde innowasiýalaryň, sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna laýyk gelmelidir. Bularyň ählisi bizden hyzmatdaşlygymyzyň häsiýetine gaýtadan garamagy, däp bolan ugurlardan başga-da, täze, geljegi uly ugurlara çykmagy talap edýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Ählumumy bäsdeşlik şertlerinde bu işi çalt we netijeli ýerine ýetirmelidiris diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Şundan ugur almak bilen, Türkmenistanyň başlangyjy boýunça GDA agza döwletleriň strategiki ykdysady hyzmatdaşlygy hakyndaky Jarnamanyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy.

Resminama tutuş Arkalaşygyň hem-de GDA agza döwletleriň her biriniň ykdysady bähbitlerini amala aşyrmaga ylalaşykly çemeleşmeleri kemala getirmäge gönükdirilendir. Ol Arkalaşygyň çäklerinde, şeýle hem beýleki birleşikler we aýry-aýry ýurtlar bilen ykdysady gatnaşyklary kämilleşdirmäge mümkinçilik berýän hyzmatdaşlygyň netijeli gurallarynyň döredilmegini göz öňünde tutýar.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz GDA-nyň tertipnamalaýyn edaralarynyň, hususan-da, hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň we ykdysady geňeşiň mejlisleriniň ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin oňat mümkinçilikleriň bardygyny görkezýändigini aýratyn nygtady. Şunda energetikany, senagaty, ulag ulgamyny, söwdany, tehnologik hyzmatdaşlygy we beýleki birnäçe ugurlary hyzmatdaşlygyň geljegi uly ulgamlarynyň hatarynda görkezmek bolar.

Biz anyk bilelikdäki taslamalara çykmak arkaly işewürler bileleşiginiň ugry boýunça has ysnyşykly gatnaşyklar, GDA-nyň çäklerinde haryt öndürijileriň sergilerini we ýarmarkalaryny giňden geçirmek ugrunda çykyş edýäris. Şunuň bilen baglylykda, GDA-nyň degişli pudaklaýyn geňeşleriniň we komitetleriniň işini goldaýarys diýip, milli Liderimiz nygtady.

GDA-da ykdysady hyzmatdaşlygyň many-mazmunyny açyp görkezmek bilen, energetika ulgamyna biziň hyzmatdaşlygymyzyň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde garaýandygymyza siziň ünsüňizi çekesim gelýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. BMG-niň çäklerinde we beýleki guramalarda bu mesele boýunça halkara gatnaşyklar has anyk häsiýete eýe bolýar. Arkalaşygyň döwletleri oňa ýeterlik derejede işjeň gatnaşýarlar.

Bu ugurda gatnaşyklaryň dowam etdirilmegine umyt edýäris. Şu maksat bilen, biziň ýurdumyz BMG-niň Baş Assambleýasynyň şu 74-nji sessiýasynyň garamagyna durnukly ösüşi we halkara hyzmatdaşlygy üpjün etmekde energiýa serişdeleriniň ygtybarly we durnukly üstaşyr geçirilmeginiň orny hakyndaky täze kararnamanyň taslamasyny hödürlär.

Ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy GDA üçin ileri tutulýan ugur hasaplaýarys. Ýük daşamagyň we ýolagçy gatnatmagyň möçberleriniň ep-esli artmagy bilen baglylykda, häzirki wagtda bu hyzmatdaşlyk aýratyn zerur bolup durýar diýip, milli Liderimiz belledi.

Täze üstaşyr geçelgeleri döretmek hem-de ulag hyzmatlarynyň iri bazarlaryna bilelikde çykmak maksady bilen, biziň ýurtlarymyzyň bäsdeşlik babatdaky artykmaçlyklaryny – olaryň geografiýasyny, düzümleýin sazlaşygyny, hyzmatdaşlygyň tejribesini we däplerini iş ýüzünde ulanmagy başarmalydyrys. Özi-de, bu işleri örän gysga möhletde amala aşyrmalydyrys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Muny häzirki döwrüň ykdysady ösüşiniň barşy, ulag-kommunikasiýa ulgamynda halkara bäsdeşligiň ýagdaýy we depginleri talap edýär. GDA ýurtlarynyň gatnaşmagynda şeýle taslamalary durmuşa geçirmegiň oňat mysallary bar. Bu babatda men goňşy ýurtlara çykmak arkaly Arkalaşygyň giňişliginde täze demir ýollary gurmakda hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýaryn diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Mysal üçin, Gazagystan-Türkmenistan-Eýran häzirki zaman demir ýoly ýaly taslamalar GDA döwletleriniň Ýewraziýa yklymynda söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň möçberlerini we hilini artdyrmak üçin oňat mümkinçilikleri açýar.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz 2017-nji ýylyň oktýabrynda GDA-nyň Soçide geçirilen Sammitinde türkmen tarapynyň Arkalaşygyň halkara möçberinde giň goşulyşmak gatnaşyklaryna çykmagy, biziň ýurtlarymyzyň diňe bir GDA-nyň giňişliginde däl, eýsem, onuň çäklerinden daşda hem ulag we kommunikasiýa ulgamynda iri düzümleýin taslamalara gatnaşmagy barada ilkinji gezek öňe süren başlangyjyna gaýdyp geldi.

Elbetde, ynsanperwer ulgamy biziň üns merkezimizde bolmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady. Medeniýet, ylym, bilim, sport ulgamynda, çagalar we ýaşlar guramalarynyň ugry boýunça hyzmatdaşlyk – bu geljege maýa goýumlarydyr, biziň ýurtlarymyzyň hem-de halklarymyzyň arasyndaky dostlugyň, özara düşünişmegiň, hoşmeýilliligiň we ynamyň yzygiderli pugtalandyrylmagynyň kepilidir.

Türkmenistan GDA-da emele gelen ynsanperwer hyzmatdaşlygyň usullaryny goldaýar, Arkalaşygyň ähli ýurtlaryny degişli maksatnamalary durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşmaga çagyrýar. Şunuň bilen birlikde, biziň döwletlerimiziň bu ugurdaky bilelikdäki işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegi zerur hasaplaýarys. Biziň ýurtlarymyzyň özboluşly, baý we köptaraply medeni mirasyny wagyz etmek barada ozal öňe sürlen pikirleri hem-de teklipleri iş ýüzünde has işjeň durmuşa geçirmegiň wagty ýetdi diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Şol bir wagtyň özünde medeni-bilim, sport we beýleki ulgamlardaky gatnaşyklara täzeçe garamagy maksadalaýyk hasaplaýarys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de GDA-nyň her ýylky teatr festiwallaryny, ýurtlarymyzyň halklarynyň şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň sergilerini geçirmek mümkinçiligine garamagy teklip etdi.

Hyzmatdaşlygyň GDA-nyň yzygiderli bilim ýarmarkalary ýaly usulynyň ornaşdyrylmagyny netijeli hasaplaýarys. Şeýle hem türkmen tarapy Arkalaşygyň Sport oýunlaryny yzygiderli geçirmek, şolaryň halkara sport giňişligindäki abraýyny belende galdyrmak ugrunda çykyş edýär.

Syýahatçylyk taslamalaryny ösdürmek nukdaýnazaryndan GDA giňişliginiň täsindigini göz öňünde tutup hem-de biziň ýurtlarymyzyň syýahatçylyk ulgamynda ägirt uly mümkinçiliklerini nazara almak bilen, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetine hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň ýakyn wagtda geçiriljek mejlisleriniň biriniň gün tertibine syýahatçylyk ulgamynda hyzmatdaşlygyň täze Konsepsiýasyny işläp taýýarlamak baradaky meseläni girizmek mümkinçiligine garamagy teklip etmegi maksadalaýyk hasaplaýaryn diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, Türkmenistan şu mejlise geçilen ýola baha bermek hem-de geljek üçin wezipeleri kesgitlemek nukdaýnazaryndan Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň işiniň möhüm tapgyry hökmünde garaýar. Biziň Arkalaşygymyzyň häzirki halkara hyzmatdaşlygyň binýadynda goýlan maksatlara we esasy ýörelgelere eýerýändigi onuň işiniň möhüm şerti bolup durýar.

GDA döredilen gününden bäri geçen ýyllaryň dowamynda gatnaşyjylaryň hoşmeýilli erk-islegine, deňhukuklylyga, özara düşünişmäge we birek-birege hormat goýmaga esaslanan hyzmatdaşlygyň görnüşi hökmünde öz ugruny saklap galdy.

Döwlet Baştutanymyz hut şu ýörelgelere eýermegiň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna ýaşaýşa ukyplylygy hem-de çeýeligi üpjün edýändigine, hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny we geljegini açýandygyna, GDA-nyň halkara durnuklylyk hem-de howpsuzlyk ulgamynyň möhüm bölegi hökmünde hereket etmegini şertlendirýändigine ynam bildirdi. Arkalaşygyň daşky dünýä bilen gatnaşyklaryny yzygiderli giňeldip, halkara guramalary hem-de köp ýurtlar bilen gatnaşyklary ösdürýändigi hem begendirýär.

Bu netijeleriň ählisini bilelikde gazanylan oňyn netijäniň hataryna goşup bileris. Wagt geçip barýar, ol bizden dünýä syýasatyndaky we ykdysadyýetindäki häzirki ýagdaýlary nazara almak bilen, GDA-nyň işine täzeçe çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy talap edýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, häzirki wagtda we geljekde bilelikdäki işimiziň okgunlylygy, düýplüligi, sagdyn pragmatizmi, döwletara hyzmatdaşlygy hem-de ýurtlarymyzyň raýatlarynyň gündelik durmuşynyň meselelerine degişli wezipeleri çözmäge gönükdirilendigi bilen tapawutlanmalydyr diýip, milli Liderimiz belledi. Munuň özi GDA-nyň işiniň netijeli bolmagyna oňyn täsir eder, geljek üçin oňa täze itergi berer.

Geljek ýyl ýurdumyz halkara bileleşigi bilen bilelikde Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyny ykrar etmeginiň 25 ýyllygyny bellär diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi.

Şu geçen ýyllaryň dowamynda Türkmenistan öz işjeň orny bilen dürli halkara meseleleri çözmekde Bitaraplygyň ýörelgelerini iş ýüzünde ulanmagyň örän netijelidigini ençeme gezek görkezdi. Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesi köp halatlarda sebit hem-de halkara durnuklylygyny we howpsuzlygyny pugtalandyrmagyň, köptaraply ykdysady hem-de ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhüm şerti boldy we şeýle bolmagynda galýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Milli Liderimiziň Arkalaşygyň çäklerinde bu ulgamda çäreleriň ençemesini taýýarlamaga we geçirmäge uly goşant goşandygyny belläp, GDA-nyň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça geňeşiniň hem-de GDA gatnaşyjy döwletleriň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça Döwletara gaznasynyň (YHDG) müdiriýetiniň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy “Ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmekde bitiren hyzmatlary üçin” medaly bilen sylaglamak hakyndaky çözgüdi kabul edendigini aýtdy.

Soňra GDA-nyň çäklerinde dürli ulgamlarda netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmaga we okgunly ösdürmäge gönükdirilen resminamalara gol çekmek dabarasy boldy.

GDA ýurtlarynyň Liderleri Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriň strategiki ykdysady hyzmatdaşlyk hakyndaky Jarnamasyny kabul etdiler.

Mejlisiň jemleri boýunça GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň sowet halkynyň 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanan Ýeňşiniň 75 ýyllygy mynasybetli Arkalaşygyň ýurtlarynyň halklaryna we dünýä jemgyýetçiligine Ýüzlenmesi we beýleki birnäçe resminamalar kabul edildi.

Gol çekmek dabarasy tamamlanandan soň, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, şu ýyl GDA-da başlyklyk etmeginiň çäklerinde Türkmenistanyň beýan edilen ähli maksatlara ýetmäge yzygiderli çalyşýandygyny belledi.

Türkmen tarapy GDA-nyň döwletleriniň arasynda ynanyşmagy we özara düşünişmegi pugtalandyrmak, Arkalaşygyň giňişliginde durnuklylygy hem-de howpsuzlygy saklamaga gönükdirilen başlangyçlara goldaw bermek, onuň halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygynyň derejesini ýokarlandyrmak, Arkalaşygyň döwletleriniň daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek arkaly syýasy-diplomatik gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça wezipeleri öňde goýdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilelikdäki netijeli iş üçin hemmelere köp sag bolsun aýdyp, Garaşsyz Döwletleriniň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisini ýapyk diýip yglan etdi.

Milli Liderimiziň başlangyjy bilen Aşgabat Jarnamasynyň kabul edilmegi hem munuň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Bu resminama GDA-nyň çäklerinde strategiki esasda özara bähbitli ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge, taryhyň dowamynda kemala gelen dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk däplerine esaslanýan döwletara gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarmaga ýardam eder.

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   15.11.2019  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň on aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerine hem-de geljek ýyl üçin Döwlet býujetiniň we taýýarlanan resminamalaryň taslamalaryna seredildi. Şeýle hem mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri we daşary syýasatyna degişli käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer 2019-njy ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda gazanylan makroykdysady görkezijiler barada hasabat berdi.

Şol görkezijiler bolsa ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň durnukly ösýändigine şaýatlyk edýär. Hasabat döwründe oňyn netijeler milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän, ýurdumyzyň ykdysadyýetini okgunly ösdürmäge gönükdirilen toplumlaýyn çäreler netijesinde gazanyldy.

Şu ýylyň on aýynda jemi içerki önüm 6,3 göterim artdy.

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 6,9 göterim ýokarlandy.

Ýanwar — oktýabr aýlarynda bölek satuw haryt dolanyşygy geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 19,1 göterim artdy, Daşary söwda dolanyşygy bolsa 4,2 göterim ýokarlandy.

Hasabat döwründe Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 15,7 milliard manada we çykdajy bölegi 15,6 milliard manada deň boldy.

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky 2018-nji ýylyň degişli döwrüne görä, 9,6 göterim ýokarlandy. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi.

Rejelenen görnüşindäki Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde, ýurdumyz boýunça durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň 92-siniň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň 35-siniň gurluşyk işleri alnyp baryldy.

Hasabatyň çäklerinde wise-premýer 2020-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamalary, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna», hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 10-njy maýyndaky Kararyna laýyklykda işlenip taýýarlanylan ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlary hem-de Türkmenistanyň maýa goýum maksatnamasy barada habar berdi. Resminamalar işlenip taýýarlanylanda, milli Liderimiziň ykdysady strategiýasynyň esasy wezipeleri hem-de maslahatlary göz öňünde tutuldy.

Ýurdumyzyň geljek ýyl üçin esasy maliýe meýilnamasynda serişdeleriň 75 göterimden gowragynyň durmuş ulgamyny ösdürmäge hem-de zähmet haklaryny, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny, talyplaryň we diňleýji haklaryny 10 göterim ýokarlandyrmaga gönükdirmek göz öňünde tutuldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şu ýylyň on aýynda ykdysadyýetimiziň görkezijileriniň, sebitiň we dünýäniň beýleki ýurtlary bilen deňeşdirilende, umuman, erbet bolmandygyny belledi. Has takygy bolsa, ýurdumyzda özüniň seljeriş işlerini geçirýän halkara pul gaznasy maglumatyny berer. Ýöne, gazanylan bu netijeler bizi kanagatlandyrmaly däldir diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Ýurdumyzda mähriban halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine ulanyp boljak örän köp mümkinçilikler we şertler bar. Şolar doly derejede ulanylmalydyr.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýeriň gözegçilik edýän edaralarynyň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipeler barada aýdyp, ykdysadyýetiň pudaklarynyň has netijeli işlemegi, bar bolan mümkinçilikleri doly ulanmak üçin zerur çäreleri görmegiň wajypdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz ýolbaşçy işgärleri, aýratyn-da, ykdysadyýet we maliýe ulgamynyň işgärlerini taýýarlamagy ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezip, bu babatda anyk görkezmeleri berdi. Şunuň bilen baglylykda, ýaşlaryň daşary ýurtlaryň degişli edaralarynda okuwlara we tejribe alyşmaga gatnaşmagynyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýerler G.Myradowa, P.Agamyradowa ýüzlenip, hünärmenleriň tejribe alyşmaklarynyň gerimini has-da giňeltmegiň wajypdygyny nygtady. Milli Liderimiz bu ugurda dünýäde öňdäki orunlary eýeleýän ýurtlaryň wekilleri bilen gepleşikleri geçirmek mümkinçiligini mysal hökmünde görkezdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu baradaky gürrüňi dowam edip, sanly ykdysadyýetiň esaslaryny öwrenmek üçin ykdysatçylaryň we maliýe işgärleriniň toparyny okuwlara ibermek ýa-da degişli hünärmenleri daşary ýurtlardan çagyryp, ýolbaşçylarymyzy hem-de hünärmenlerimizi özümizde okatmak bilen bagly meseleleriň üstünde işlemegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Aşgabadyň golaýynda iň täze Tehnologiýalar toplumyny gurmagy ýakyn geljek üçin wajyp wezipeleriň hatarynda kesgitledi. Hormatly Prezidentimiz geljek ýylda ýurdumyzy ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny taýýarlamagy çaltlandyrmagy işiň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde görkezdi. Bu Maksatnama berk maýa goýum binýadyna esaslanmalydyr.

Milli Liderimiz gurluşyk meýilnamasyna, jemi içerki önümiň ösüş depginini ýokary derejede saklamaga aýratyn üns bermegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz bu Maksatnama Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçiriljek mejlisinde gutarnykly serediljekdigini aýdyp, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra mejlise çagyrylan Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy G.Müşşikow ýurdumyzyň banklarynda «Cash back» bank hyzmatlaryny ornaşdyrmak boýunça geçirilen seljermäniň netijeleri barada hasabat berdi.

Häzirki zaman şertlerinde pul-karz ulgamyny ösdürmek, awtomatlaşdyrmak işi, bank önümlerini bazarlarda ilerletmek boýunça iň täze tehniki serişdeler hem-de öňdebaryjy tehnologiýalar bilen baglanyşyklydyr. Şunda karz edaralarynyň hyzmatlarynyň özüne çekijiligini ýokarlandyrmak boýunça hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyny ýerine ýetirmek bilen baglylykda, netijeli gurallaryň gözlegine uly ähmiýet berilýär.

Türkmen döwletiniň ösüşiniň häzirki tapgyrynda bu ulgamda innowasion işläp taýýarlamalary işjeň ulanmagyň uly geljegi bardyr. Milli Liderimiz «Cash back» hyzmatlarynyň ýurdumyzyň banklarynyň tejribesine ornaşdyrylmagynyň olaryň bäsdeşlik artykmaçlyklaryny pugtalandyrmaga, töleg kartlaryny ulanyjylary giňden çekmäge ýardam etmelidigini aýdyp, degişli ýolbaşçylara şu hyzmatlary hödürlemekde ýüze çykýan gatnaşyklaryň kanunçylyk taýdan kadalaşdyrylmagyny üpjün etmek boýunça birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra ýokary gözegçilik edarasynyň ýolbaşçysy «Türkmenistanda iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de täze iş orunlaryny döretmegiň 2015 — 2020-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda» bellenilen çäreleriň ýerine ýetirilişi hem-de ýurdumyzda ilatyň iş bilen üpjünçiligi babatda geçirilýän işler, zähmet kanunçylygynyň berjaý edilişine döwlet gözegçiligini guramak boýunça geçirilen seljermeleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, bu ulgamda görülýän çäreleriň raýatlaryň zähmete, hünäri we iş ýerini seçip almaga bolan konstitusion hukuklaryny amala aşyrmak üçin zerur kepillikleri döretmäge, zähmet gatnaşyklarynyň taraplarynyň arasyndaky durmuş hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gönükdirilendigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu meseläniň ileri tutulýandygyny aýdyp, wise-premýerlere Ýokary gözegçilik edarasynyň maglumatlaryny düýpli seljermegi hem-de ýol berlen kemçilikleri düzetmek üçin zerur çäreleri görmegiň wajypdygyny belledi hem-de Ministrler Kabinetiniň indiki mejlisinde edilen işler barada hasabat bermeklerini tabşyrdy.

Mejlise çagyrylan Baş prokuror B.Atdaýewe bolsa halkymyzyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmak bilen berk bagly bu wajyp wezipeleriň çözülişine prokuror gözegçiligini amala aşyrmak barada görkezme berildi.

Soňra Döwlet Baştutanymyz wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri, Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy M.Sylabowa käýinç yglan etdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň on aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Nebiti gaz kondensaty bilen çykarmak, tebigy we ugurdaş gazy almak, şeýle hem «mawy ýangyjyň» eksport edilişi we maýa goýumlarynyň özleşdirilişi babatda gazanylan tehniki-ykdysady görkezijiler barada habar berildi. Hasabat döwründe nebiti gaýtadan işlemek boýunça meýilnama 101,8 göterim, benzin öndürmegiň meýilnamasy 100,1 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasy 103,5 göterim ýerine ýetirildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýangyç-energetika toplumynyň işini has-da kämilleşdirmek boýunça birnäçe wezipeleri kesgitledi we wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. Hususan-da, döwlet Baştutanymyz geçen on aýyň jemleri boýunça nebitgaz toplumynyň önümçilik görkezijileriniň ýyllyk meýilnamadan yza galmagynyň dowam edýändigini belledi.

Milli Liderimiz häzirki zaman öňdebaryjy tehnologiýalaryny önümçilige ornaşdyrmagyň pes bolmagynda galýandygyny belläp, öndürilýän önümleriň ýokary hilli nebit önümlerini hem-de polipropilen örtügini dünýä bazaryna ýerlemek işleriniň ýeterlik derejede alnyp barylmaýandygyny aýtdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öňdebaryjy häzirki zaman tehnologiýalaryny önümçilige ornaşdyrmagyň depginini işjeňleşdirmegi, guýularda düýpli abatlaýyş işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmagy, täze açylan känleri özleşdirmek, çylşyrymly tehnologiýalary talap edýän gatlaklardan nebit çykarmak işlerini artdyrmak üçin öňdebaryjy daşary ýurt kompaniýalaryny çekmegi talap etdi.

Şunuň bilen bir hatarda, nebiti gaýtadan işlemek we esasy nebit önümlerini öndürmek, bu önümleri hem-de polipropilen örtügini dünýä bazarlaryna ýerlemek meselelerine aýratyn üns berildi.

Döwlet Baştutanymyz nebitgaz toplumynyň görkezijilerini kabul edilen meýilnamalarda bellenilen derejä ýetirmek we geçen ýyla garanyňda ösüş depginini gazanmak üçin, daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmegiň hasabyna häzirki zaman täze tehnologiýalarynyň önümçilige ornaşdyrylmalydygyny nygtady. Şunda tejribeli daşary ýurt kompaniýalaryny hyzmat işlerine çekip, hyzmatdaşlygyň täze ugurlarynyň kesgitlenilmelidigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz gazhimiýa önümleriniň öndürilişini hem ýokarlandyrmalydygyny we täze bazarlara çykmagyň logistika mümkinçiliklerini öwrenmelidigini, tebigy gazdan ekologiýa taýdan arassa benzin öndürýän zawodyň önümçiligini talabalaýyk ýola goýmalydygyny aýtdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň işini köpugurly esasda ösdürip hem-de öwrenip, önümçiligi dolandyrmagyň täze usullaryny ulanmalydygyny tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz önümçilige sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak, nebit we nebithimiýa önümleriniň görnüşlerini artdyrmak hem-de hilini ýokarlandyrmak üçin zerur çäreleri görmegi, şeýle hem bu önümleri dünýä bazarlaryna ýerlemek boýunça degişli işleri dowam etmegi tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz wise-premýere ýüzlenip, bu meseleler boýunça toplumda ýakyn günlerde duşuşyk geçirip, bular boýunça jikme-jik serediljekdigini aýtdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda Türkmenistanyň senagat we kommunikasiýa toplumyna degişli ministrlikler hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat bilen çykyş etdi. Olar önümçilik meýilnamasyny degişli döwürde 120 göterim ýerine ýetirdiler.

Dokma senagaty ministrligi boýunça önüm öndürmekde 145,3 göterim ösüş gazanyldy.

Seredilýän döwürde «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň kärhanalary boýunça mineral dökünlerini öndürmegiň ösüş depgini 160,8 göterime deň bolup, tehniki ýoduň meýilnamasy 113,1 göterim ýerine ýetirildi.

Senagat we kommunikasiýa ministrligi boýunça önüm öndürmegiň we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüş depgini 108,2 göterime deň boldy.

«Türkmensenagat» agentligi boýunça bu görkeziji 108,6 göterime, «Türkmenawtoulaglary» agentligi boýunça — 127,1 göterime, «Türkmendemirýollary» agentligi boýunça —100 göterime, «Türkmenhowaýollary» agentligi boýunça — 103,5 göterime, «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi boýunça — 194,4 göterime, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi boýunça — 106,2 göterime deň boldy.

Awtomobil, demir ýol, howa we deňiz ýollary boýunça ýük hem-de ýolagçy gatnatmagyň ösüş depgini degişlilikde 103,2 göterime we 100,5 göterime deň boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere ýüzlenip, ýurdumyzda iň öňdebaryjy tehnologiýalara esaslanýan senagat we kommunikasiýa toplumynyň bardygyny belledi. Bu toplum köp babatda ykdysadyýetiň ösüşini kesgitleýär. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiziň garamagyndaky ministrlikleriň we pudak edaralarynyň birnäçesiniň, şol sanda «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň tabşyryklary ýerine ýetirip bilmeýändigine wise-premýeriň ünsüni çekdi.

Döwlet Baştutanymyz «Türkmensenagat» agentliginiň işine ünsi çekip, alnyp barylýan gurluşyklary üçin zerur materiallar bilen öz wagtynda üpjün etmegiň zerurdygyny aýtdy we wise-premýere gözegçilik edýän ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň işini has-da gowulandyrmak meselesine aýratyn üns bermegi talap etdi. Pudaklar netijeli işlemelidir hem-de döwlete girdeji getirmelidir. Telekeçileri giňden çekmegiň hasabyna senagat pudagyny has-da ösdürmeli diýip, milli Liderimiz bu ýerde gürrüňiň bäsdeşlige ukyply, innowasiýalara esaslanýan senagat pudagyny we onuň üpjünçilik ulgamlaryny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek barada barýandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz bularyň ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny ösdürmekde, aýratyn-da, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmekde berk binýatdygyny aýtdy.

Şeýle hem halkara ýük gatnawlary bilen bagly meseleleri düýpli öwrenilmelidir. Ýurdumyzyň ykdysadyýetini sanly ulgama geçirmek boýunça maksatnamalary we bu ugurda degişli hünärmenleri taýýarlamagyň üstünde işlemeli diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Telewideniýäni we aragatnaşyk serişdelerini mundan beýläk-de ösdürmek meselelerine aýratyn üns berilmelidir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň demir ýollarynyň durkuny täzelemek boýunça hem zerur işleriň alnyp barylmalydygyna ünsi çekip, wise-premýere garamagyndaky ministrlikleriň we pudak edaralarynyň işini düýpli seljermek hem-de olaryň işini talabalaýyk ýola goýmak üçin zerur çäreleri görmek barada wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçiriljek mejlisinde biz bu meselelere ýene-de serederis diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Biziň öňümizde uly döwlet maksatnamasy, ýagny 2030-njy ýyla çenli ýurdumyzy senagatlaşdyrmak meselesi bar. Şonuň esasynda ýakyn günlerde bu ugurdaky wajyp wezipeleri anyk seljermek üçin duşuşyk geçireris diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Mejlisiň barşynda hormatly Prezidentimiz wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, Agentlik boýunça bellenen tabşyryklaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmändigi üçin, Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmensenagat» agentliginiň başlygy R.Öwezowa käýinç yglan etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow gurluşyk, energetika we jemagat hojalygynyň hem-de paýtagtymyzyň häkimliginiň şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça hasabat döwründe ýerine ýetirilen işler we hyzmatlar boýunça ösüş depgini 118,9 göterime deň bolup, meýilnama 105,3 göterim ýerine ýetirildi.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işler we hyzmatlar boýunça on aýyň meýilnamasy 100,3 göterim ýerine ýetirilip, ösüş depgini 105,5 göterime deň boldy.

Energetika ministrligi boýunça öndürilen önümleriň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 95,5 göterim ýerine ýetirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere gurluşyk toplumynda geçirilýän özgertmeleriň depginini güýçlendirmegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz bu ugurdan zerur hünärmenleri taýýarlamagyň, täze gurluşyk, tehnologik kompaniýalary döretmegiň zerurdygyna ünsi çekip, bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Döwletimiziň çäklerinden daşarda iş alyp baryp, daşary ýurt pulunda girdeji gazanmaly diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Milli Liderimiz wise-premýeriň hem-de energetika ministri M.Artykowyň alyp barýan işinden nägiledigini aýdyp, Energetika ministrliginiň bellenen tabşyryklary ýerine ýetirip bilmeýändigine ünsi çekdi. Bar bolan mümkinçiliklere garamazdan, elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iberilýän möçberi az bolmagynda galýar.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz wise-premýerden bu ugurda işleriň ýagdaýyny düýpli seljermegi hem-de zerur çäreleri görmegi talap etdi.

Energetika pudagyny ösdürmäge köp serişde goýulýar. Şoňa görä, ondan girdeji hem almalydyrys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we wise-premýere Ministrler Kabinetiniň indiki mejlisinde bu ugurda geçiren işleriniň netijeleri barada hasabat bermegi tabşyrdy. Mejlisiň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy meseleleri boýunça orunbasarynyň wezipe borçlaryny tassyklamak hakyndaky Karara gol çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow ykdysadyýetiň söwda we hususy ulgamyny ösdürmek boýunça 2019-njy ýylyň ýanwar — oktýabr aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça on aýyň dowamynda söwda dolanyşygynyň umumy möçberi geçen ýylyň döwri bilen deňeşdirilende, 28,5 göterim artdy. Şunda bölek satuw haryt dolanyşygynyň möçberi 12,8 göterim, lomaý-haryt dolanyşygynyň möçberi bolsa 40,7 göterim, öndürilen önümiň möçberi 12,3 göterim ýokarlandy.

Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça hasabat döwründe birža söwdalarynyň 209-sy geçirildi we 25 müň 448 şertnama hasaba alyndy. Umumy girdejiniň möçberi 41 göterim artdy.

Söwda-senagat edarasy boýunça ýerine ýetirilen hyzmat işleriniň möçberi 54,8 göterim artdy. Ýanwar — oktýabr aýlarynda sergileriň 17-si we maslahatlaryň 23-si geçirildi.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça senagat önümleri 10,2 göterim, oba hojalyk we azyk önümleri 16,1 göterim köp öndürildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkara söwdasyny has-da artdyrmak meselesiniň üstünde işlemegiň wajypdygyna ünsi çekip, ýurdumyzda eksport ugurly önümleriň öndürilýän möçberini artdyrmaga aýratyn üns bermegiň wajypdygyny nygtady. Milli Liderimiz bu harytlary daşary ýurtlarda mahabatlandyrmak işleriniň gerimini giňeltmek hem-de Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini has-da gowulandyrmak boýunça hem zerur çäreleri görmegiň zerurdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz gyş paslynyň ýetip gelýändigini aýdyp, ýurdumyzyň bazarlarynyň we dükanlarynyň dürli harytlar bilen bolelin üpjün edilmegini hemişe gözegçilikde saklamagyň wajypdygyna ünsi çekip, bu babatda wise-premýere hem-de mejlise çagyrylan söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri O.Gurbannazarowa birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň işini güýçlendirmegiň möhümdigini aýdyp, hususy ulgamyň döwlet tarapyndan mundan beýläk-de goldanyljakdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz soňky döwürde ýurdumyzyň işewür düzümleriniň wekillerine örän iri taslamalaryň birnäçesiniň ynanylandygyny aýdyp, şolaryň öz wagtynda hem-de ýokary hilli durmuşa geçirilmelidigini nygtady.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň on aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri, welaýatlarda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi barada hasabat berdi.

Umuman, obasenagat toplumy boýunça önüm öndürilişiniň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň mukdary 107,1 göterime deň boldy. Bu görkeziji Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 106,4 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 114,2 göterime, «Türkmen atlary» döwlet birleşigi boýunça 106,6 göterime ýetdi. Maýa goýumlaryny özleşdirmek baradaky meýilnama 108,3 göterim berjaý edildi.

Şu günler welaýatlarda pagtaçylar tarapyndan ýetişdirilen gowaça hasylyny iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak boýunça işler alnyp barylýar. Agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, bugdaý ekilen meýdanlarda gallaçy babadaýhanlarymyz tarapyndan birinji ösüş suwuny tutmak hem-de mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri geçirilýär.

Ýer meseleleri boýunça welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň we Döwlet toparlarynyň agzalary tarapyndan seljerilip taýýarlanan döwlet edaralaryna hem-de kärhanalara gurluşyk we önümçilik maksatlary üçin ýer böleklerini peýdalanmaga bermek baradaky Buýrugyň taslamasy hormatly Prezidentimiziň garamagyna hödürlenildi. Mundan başga-da, oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek hem-de önümçilik desgalaryny gurmak üçin Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna ýer böleklerini bermek göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şu ýyl galla we pagta taýýarlamak boýunça döwlet tabşyryklarynyň doly ýerine ýetirilendigine garamazdan, obasenagat toplumynyň ýolbaşçylarynyň öňünde uly wezipeleriň durýandygyny, bu wezipeleriň çözülişiniň çaltlandyrylmalydygyny belledi.

Birinjiden, bugdaý ekilýän meýdanlaryň möçberini azaldyp, gowaça meýdanlaryny artdyrmak barada karara gelindi. Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, munuň özi ilatymyzyň azyk howpsuzlygyny üpjün etmek bilen gönüden-göni baglydyr. Ikinji mesele — oba hojalygynda işewürlik üçin oňaýly şertleri döretmeli hem-de döwletiň ornuny azaltmaly. Üçünji mesele — tebigy serişdelerimizi rejeli peýdalanmagy üpjün etmeli. Daşky gurşawy goramaga aýratyn üns bermeli.

Dördünji mesele oba hojalyk pudagyny sanly ulgama geçirmek bilen baglanyşyklydyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi hem-de şunuň bilen baglylykda, oba hojalyk bilimini we ylmyny mundan beýläk-de ösdürmelidigini, maglumat hem-de maslahat beriş hyzmatlaryny has-da giňeltmelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz bu ugurda alnyp barylýan işleri işjeň alyp barmalydygyny ýene-de bir gezek nygtap, şu babatda edilen işleriň netijeleri baradaky degişli hasabaty Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçiriljek mejlisinde bermegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berip, döwlet edaralaryna we kärhanalaryna hem-de TSTB-niň agzalaryna ýer böleklerini peýdalanmaga bermek hakyndaky Buýruga gol çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa gözegçilik edýän ulgamynda şu ýylyň on aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň medeniýet ulgamyny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynda göz öňünde tutulan dürli medeni çäreler geçirildi.

Paýtagtymyzda we Mary şäherinde Saud Arabystany Patyşalygynyň Medeniýet günleri, Eýranda, Türkiýede, Belarusda we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda ýurdumyzyň Medeniýet günleri guraldy.

Maý aýynyň ikinji ongünlüginde Aşgabatda GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň XIV forumy hem-de IV Wena baly we türkmen-awstriýa bilelikdäki «Galkynyş» simfoniki orkestriniň konserti guraldy.

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň maliýe-hojalyk işi boýunça maglumatlary beýan etmek bilen, wise-premýer meýilnamanyň 132,1 göterim ýerine ýetirilendigini habar berdi.

Ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri dürli ulgamlarda gazanylan üstünlikleri beýan edip, amala aşyrylýan özgertmeleriň many-mazmunyny we ähmiýetini düşündirmek boýunça işleri alyp bardylar. Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi tarapyndan dürli kino önümlerini öndürmek boýunça işler dowam edip, dürli žanrlardaky kinolaryň birnäçesi köpçülige hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere medeniýet ulgamyna degişli edaralaryň ýagdaýyny berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Teatrlaryň nähili işleýändigini, olarda haýsy sahna eserleriniň goýulýandygyny üns merkezinde saklamaly.

Şeýle hem kitaphanalardyr muzeýleriň ýagdaýyny gözden geçirmeli. Biziň aýdymçylarymyzdyr sazandalarymyzyň hem-de aýdym-saz toparlarymyzyň nirelerde çykyş edýändiklerini öwrenmeli. Goý, olar özleriniň sungat we döredijilik ussatlyklaryny has hem halkymyzyň arasynda giňden ýaýsynlar diýip, milli Liderimiz belledi.

Hökümetiň mejlisine çagyrylan medeniýet ministri A.Şamyradowa birnäçe tabşyryklar berildi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, milli medeniýet estetiki taýdan ösmek, ruhy-ahlak we watançylyk terbiýesini bermek babatda egsilmez mümkinçilikleri bolan çäksiz ummandyr. Biziň bahasyna ýetip bolmajak taryhy-medeni mirasymyzy aýawly saklamak we öwrenmek, dünýä ýüzüne giňden ýaýmak medeniýet ulgamynyň işgärleriniň öňünde durýan esasy wezipeleriň biridir.

Hormatly Prezidentimiz bular barada aýdyp, bu işe täze itergi we innowasion häsiýet bermegiň, milli mirasymyzy aýawly saklamak, öwrenmek hem-de artdyrmak, giň gerimli döredijilik işi üçin ähli şertleri döretmek boýunça görülýän çäreleri işjeňleşdirmegiň wajypdygyny nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat işlerini geçirmegiň, olaryň gözýetimini giňeltmegiň hem-de döredijilik ukyplaryny ösdürmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Täze ýyl dabaralaryna taýýarlyk görmek boýunça aýratyn tabşyryklar berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow 2019-njy ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berip, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynyň» çäklerinde hem-de Halk Maslahatynyň çözgütlerine laýyklykda bilim, ylym we saglygy goraýyş ulgamlarynda özgertmeleriň dowam edýändigini habar berdi.

Mekdep okuwçylary halkara ders we taslama bäsleşiklerinde üstünlikli çykyş edip, geçen dokuz aýyň içinde 140 medala, şol sanda, 37 sany altyn, 31 sany kümüş, 72 sany bürünç medallara mynasyp boldular. Halkara ders olimpiadalarynda Türkmenistana wekilçilik eden talyplar bolsa, 36 medala, şol sanda 9 sany altyn, 11 sany kümüş, 16 sany bürünç medallara mynasyp boldular.

Hasabatyň çäklerinde ýurdumyzyň ylmy-barlag institutlarynda hem-de ýokary okuw mekdeplerinde ylmy işleriň ýerine ýetirilişi barada habar berildi.

«Saglyk» döwlet maksatnamasyna laýyklykda, ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynda özgertmeler dowam edýär. Bu ulgamda halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde giň gerimli işler alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bildirýän talaplaryna laýyklykda, lukmançylyk hyzmatlarynyň görnüşleri artdyrylýar hem-de hili ýokarlandyrylýar, öňdebaryjy usullar ornaşdyrylýar.

Şeýle hem ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty, olimpiýa hereketini ösdürmek, bu ugurda özara gatnaşyklary giňeltmek boýunça uly işler geçirilýär.

2020-nji ýylda geçiriljek Türkmenistanda sambo boýunça dünýä çempionatyna hem-de 2021-nji ýylda welotrek boýunça dünýä çempionatyna hem-de Futzal boýunça Aziýa çempionatyna düýpli taýýarlyk görmek işleri dowam etdirildi.

Milli ýygyndy toparymyz 2020-nji ýylda Tokioda geçiriljek XXXII tomusky Olimpiýa oýunlaryna taýýarlyk görmek üçin okuw-türgenleşik işlerini dowam edýär.

Hasabat döwründe ýurdumyzda içerki ýaryşlaryň 136-sy, köpçülikleýin sport çäreleriniň 87-si geçirildi. Türgenlerimiz 161 sany halkara sport ýaryşyna, ýagny, dünýä çempionatlarynyň 28-sine, Aziýa çempionatlarynyň 35-sine we halkara ýaryşlarynyň 98-sine gatnaşyp, jemi 258 sany medal, şol sanda 85 sany altyn, 85 sany kümüş we 88 sany bürünç medal gazandylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sport desgalarynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň we Aziadany geçirmek boýunça toplanan tejribäniň ulanylyşyndan örän nägiledigini aýtdy. Biz sebitde deňi-taýy bolmadyk sport desgalaryny gurduk diýip, milli Liderimiz belledi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýeriň gözegçilik edýän edaralaryny sanly ulgama geçirmek boýunça işleriň hem haýal alnyp barylýandygyna ünsi çekip, bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynyň ähli basgançaklarynyň maddy-enjamlaýyn we ylmy-usulyýet binýadyny has-da kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasyny durmuşa geçirmek bilen baglylykda, şu ýylyň on aýynda ministrlik tarapyndan alnyp barlan işleriň netijeleri hem-de döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzyň döwletara derejesinde dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny hem-de abraýly halkara we sebit guramalarynyň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürýändigi bellenildi.

Şunuň bilen baglylykda, ýokary derejedäki saparlara we gepleşiklere aýratyn orun berilýär. Şu ýylda milli Liderimiziň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna, Singapur Respublikasyna, Ýaponiýa, Azerbaýjan Respublikasyna, Italiýa Respublikasyna saparlary hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň, Bahreýniň Patyşasynyň, Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň, Malaýziýanyň Premýer-ministriniň Türkmenistana saparlary boldy.

Şolaryň netijeleri boýunça gazanylan möhüm ylalaşyklar we gol çekilen resminamalar umumy abadançylygyň we ösüşiň bähbitlerine laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge täze itergi berdi.

Şu ýyl Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde Aşgabatda GDA-nyň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň hem-de GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisleri geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we beýleki döwletleriň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy maslahatlaşmalar yzygiderli geçirilýär.

Netijeli söwda-ykdysady we ynsanperwer-medeni hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, ýylyň başyndan bäri bilelikdäki Hökümetara toparlarynyň mejlisleriniň 14-si geçirildi. Şunuň bilen birlikde, ýanwar — oktýabr aýlarynda ikitaraplaýyn işewürler maslahatlarynyň 13-si guraldy.

Hasabatyň çäklerinde 2020-nji ýylda Türkmenistanda deňze çykalgasy bolmadyk ösýän ýurtlaryň ulag ministrleriniň Halkara maslahatyny geçirmäge degişli mesele barada habar berildi. Mälim bolşy ýaly, degişli teklip ýurdumyz tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 74-nji maslahatynyň barşynda beýan edildi.

Şunuň bilen baglylykda, ulag ulgamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda yzygiderli durmuşa geçirilýän ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigi bellenildi. Milli Liderimiziň bu ugurda öňe süren möhüm başlangyçlary dünýä bileleşiginiň giň goldawyna mynasyp boldy.

BMG-niň Baş Assambleýasynyň degişli Kararnamalarynyň birnäçesiniň kabul edilmegi hem-de türkmen paýtagtynda 2016-njy ýylyň noýabrynda BMG-niň howandarlygynda Durnukly ulag boýunça birinji Ählumumy maslahatyň geçirilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr. Şol maslahatda Aşgabat beýannamasy kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp we deňze çykalgasy bolmadyk ösýän ýurtlaryň ulag ministrleriniň 2020-nji ýylda Halkara maslahatyny geçirmek baradaky meselä degip geçip, strategiki ulag-kommunikasiýa ulgamynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ähmiýetini nygtady. Häzirki zaman şertlerinde bu ulgam dünýä ykdysadyýetiniň hojalyk gatnaşyklarynyň durnuklylygyna hem-de deňagramlylygyna gönüden-göni täsir edýän esasy ugur bolup durýar.

Milli Liderimiz bular barada aýtmak bilen, öňümizdäki foruma ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi tabşyrdy. Bu forum Aşgabatda geçirilen BMG-niň durnukly ulag boýunça birinji Ählumumy maslahatynyň barşynda başlanan işi ösdürmegiň esasy tapgyrlarynyň birine öwrülmelidir.

Döwlet Baştutanymyz geljek ýylda geçiriljek halkara çäreleriniň, ýurdumyzyň wekiliýetiniň beýleki döwletlere, daşary ýurt wekiliýetleriniň hem biziň ýurdumyza boljak saparlarynyň, halkara maslahatlarynyň hem-de geçiriljek duşuşyklaryň meýilnamasyny häzirden taýýarlap başlamagy tabşyrdy hem-de muňa ýylyň ahyrynda serediljekdigini aýtdy.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa geçen on aýda milli parlamentiň alyp baran işleri barada habar berdi.

Milli parlamentiň altynjy çagyrylyşynyň ýylyň başyndan bäri geçirilen mejlisleriniň üçüsinde Türkmenistanyň Kanunlarynyň 50-siniň hem-de Türkmenistanyň Mejlisiniň Kararlarynyň 30-synyň kabul edilendigi bellenildi. Şol resminamalar milli ykdysadyýetimiziň depginli ösüşini kanunçylyk taýdan üpjün etmäge, durmuş syýasatynyň, ähli ulgamlarda giň gerimli özgertmelerde durmuşa geçirilmegine, döwletimiziň demokratik we hukuk esaslaryny pugtalandyrmaga ýardam berýär.

Halkara hyzmatdaşlygyny we parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmek, kanunçykaryjylygyň öňdebaryjy tejribesini öwrenmek maksady bilen, daşary ýurtlara iş saparlary guraldy.

Mejlisiň deputatlary Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament Assambleýasynyň, GDA-nyň Parlamentara Assambleýasynyň, Parlamentara Bileleşiginiň mejlislerine, şeýle hem daşary ýurtlaryň birnäçesinde gender deňligi, howanyň üýtgemegi, saglygy goraýyş, administratiw önümçilik baradaky we beýleki meselelere bagyşlanyp geçirilen çärelere hem-de okuw maslahatlaryna gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisiniň çözgütlerinden gelip çykýan wezipeleri iş ýüzünde durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek maksady bilen parlament ulgamyny hem-de Halk Maslahatynyň hukuk derejesini kämilleşdirmek boýunça işler geçirilýär.

Deputatlar alnyp barylýan daşary we içeri syýasatyň, kabul edilýän kanunçylyk resminamalaryň mazmunyny we ähmiýetini düşündirmek boýunça işleri işjeň alyp barýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow habary diňläp, ýurdumyzyň hukuk binýadyny berkitmek, Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen çözgütleri durmuşa geçirmek boýunça Mejlisiň mundan beýläkki işleriň ähmiýetini nygtady.

Ýakyn wagtda biz Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hem-de umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion toparyň mejlisini geçireris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de şunuň bilen baglylykda, parlamentiň ýolbaşçysyna bu mejlise degişli resminamalary taýýarlamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň jemini jemläp hem-de Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, şu ýylyň 10 aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijeleriniň ýurdumyzyň amala aşyrýan daşary we içeri syýasatynyň Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlyk kadalaryna berk eýermek esasynda alnyp barylýandygyny görkezýändigini belledi.

Biz ykdysadyýetde, ozalkysy ýaly, ýokary ösüş depginini gazanýarys. Halk hojalygynyň ähli pudaklarynda diýen ýaly önümçiligiň möçberiniň ösüşi bellenen tabşyryklaryň çäklerinde üpjün edildi.

Zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberi artdyryldy. Köpsanly önümçilik we durmuş maksatly desgalar gurlup, ulanylmaga berildi diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Häzirki döwür bizden ykdysadyýetimiziň sazlaşykly ösüşini üpjün edip, onuň depginini çaltlandyrmak, dünýä ykdysadyýetinde bolup geçýän üýtgeşmelere garamazdan, öňde goýlan wezipeleriň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin gyssagly çäreleri görmegi talap edýär.

Biziň öňümizde şu ýyl gazanylan gowy netijeleri ýylyň ahyryna çenli saklap galmak we geljek ýylda artdyrmak wezipesi durýar. Ýylyň ahyryna çenli bir ýarym aý wagt galdy. Şoňa görä-de, şu döwrüň içinde biz ýyly gowy netijeler bilen üstünlikli tamamlap, täze — 2020-nji ýyla ynamly gadam basmak üçin, köp meseleleri çözmelidiris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň agzalaryna 2020-nji ýylyň Döwlet býujetiniň taslamasyna ýene bir gezek seretmegi tabşyryp, halkymyzyň abadançylygyny has-da ýokarlandyrmaga degişli meseleleriň üstünde içgin işlemegiň wajypdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň esasy maliýe resminamasynyň taslamasy hökümetiň indiki geçiriljek mejlisinde gutarnykly ara alnyp maslahatlaşylar hem-de makullanylandan soň, seretmek üçin Türkmenistanyň Mejlisiniň garamagyna iberiler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.