Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Katar Döwletine döwlet sapary

 

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Katar Döwletine döwlet sapary

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiriniň arasynda ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi.
Ozal habar berlişi ýaly, düýn döwlet Baştutanymyz dostlukly ýurduň paýtagtyna döwlet sapary bilen geldi. Şu gezekki ýokary derejedäki duşuşyk hyzmatdaşlygyň baý tejribesini hem-de bar bolan uly mümkinçilikleri nazara almak bilen, taraplaryň netijeli gatnaşyklara kuwwatly itergi bermäge taýýardyklarynyň aýdyň subutnamasy boldy.
Saparyň ikinji güni hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygyndan başlandy.
“Sheraton Grand Doha Resort and Convention” myhmanhanasynyň “Salwa” zalynda geçirilen işewürlik çäresine Kataryň Söwda-senagat edarasynyň, Işewürler assosiasiýasynyň, “Delta Group”, “Turnkey Trading and Contracting”, “Shaheen Al Mohannadi Group”, “Bin Twar Group” ýaly iri kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdylar.
Duşuşyga gatnaşyjylar üçin ýurdumyzda öndürilýän önümleri, şeýle-de özara gatnaşyklaryň esasy we geljekki ugurlaryny görkezýän sergi guraldy. Bu ýerde dokma we haly önümleriniň, lukmançylyk maksatly serişdeleriň, dermanlyk ösümlikleriň, süýji nygmatlaryň dürli görnüşleri bar.
Kataryň Söwda-senagat edarasynyň wekili duşuşygy açyp, döwlet Baştutanymyza we ähli gatnaşyjylara katar-türkmen işewür hyzmatdaşlygynyň geljekki ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga gyzyklanma bildirendikleri üçin hoşallyk sözlerini aýtdy. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedowyň ilkinji döwlet sapary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyga, ilkinji nobatda, döwletara ykdysady gatnaşyklara kuwwatly itergi berer.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa söz berildi. Döwlet Baştutanymyz ýygnananlary mübärekläp, duşuşygyň şeýle wekilçilikli düzüminiň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga uly gyzyklanmanyň hem-de hyzmatdaşlyk üçin täze mümkinçilikleriň açylýandygynyň subutnamasydygyny belledi.
Soňky ýyllarda özara bähbitli ikitaraplaýyn gatnaşyklar täze many-mazmuna eýe boldy diýip, hormatly Prezidentimiz kanagatlanma bilen belledi hem-de häzirki döwürde türkmen-katar gatnaşyklaryny ýurtlarymyzyň eýe bolan düýpli ykdysady mümkinçiliklerine laýyk gelýän derejä çykarmak üçin ähli zerur şertleriň bardygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda Katar Döwletine we onuň işewür toparlaryna ynamdar hyzmatdaş hökmünde garalýandygy bellenildi. Çykyşyň dowamynda energetika, oba hojalyk toplumy, dokma pudagy, ylmy we innowasion önümçilikler, şäher gurluşygy, energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerini ulanmak ýaly pudaklarda maýa goýum işini ösdürmegiň mümkinçiliklerini giňişleýin ara alyp maslahatlaşmak teklip edildi.
Söwda-ykdysady ugur boýunça hyzmatdaşlyk mümkinçilikleriniň entek doly möçberde ulanylmaýandygyna aýratyn üns çekildi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Katar Döwleti bilen bilelikde işewürler geňeşiniň döredilmeginiň tarapdarydygy tassyklanyldy. Nygtalyşy ýaly, Türkmenistanyň ykdysady strategiýasy jemi içerki önümiň möçberinde hususy eýeçilikdäki kärhanalaryň paýyny tapgyrlaýyn artdyrmagy göz öňünde tutýar. 2008-nji ýylda döredilen Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi kuwwatly işewürlik birleşmesi bolup durýar. Bu birleşme milli ykdysadyýetiň esasy pudaklarynyň ençemesinde işleri amala aşyrýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Kataryň telekeçiler birleşmesi bilen göni gatnaşyklary ýola goýmaga, şeýlelikde, işewürlik binýatlaryny pugtalandyrmaga taýýardyr.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 2011-nji ýylyň ýanwarynda döredilen hem-de ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň guraly hökmünde çykyş edýän Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-katar toparynyň ornuna ünsi çekip, bu toparyň şu ýyl Aşgabat şäherinde geçiriljek mejlisiniň many-mazmun taýdan has-da baýlaşjakdygyna, iki ýurduň işewür toparlarynyň hyzmatdaşlygyny ýola goýmak nukdaýnazaryndan oňyn ädim boljakdygyna ynam bildirdi. Şeýle-de ýurtlarymyzyň arasynda haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak, Hazar deňzinde nebit we gaz önümçiligi, Türkmenistanyň nebithimiýa we gazhimiýa pudaklarynda häzirki zaman, ýokary tehnologiýaly önümçilikleri döretmek, halkara energetika taslamalaryna bilelikde gatnaşmak ýaly oňyn mümkinçilikleri seljermegiň zerurdygy nygtaldy.

Türkmenistanyň halkara turbageçirijiler taslamalaryny durmuşa geçirmäge Katar Döwletiniň işewürler bileleşiginiň gatnaşmagy üçin oňat mümkinçilikleriň bardygyny görýäris. Şeýle uly taslamalaryň biri hem Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygydyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Soňky ýyllaryň dowamynda ýurdumyzda täze awtomobil, howa, demir ýol ulag merkezleriniň we geçelgeleriniň gurluşygy giň gerimde alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, ulag-üpjünçilik ulgamlary boýunça taslamalara katarly hyzmatdaşlary çekmäge taýýarlyk beýan edildi.
Hazaryň kenarynda 2018-nji ýylda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty ulanmaga berildi. Onuň häzirki döwürde kuwwatly deňiz menzili bolup durýandygy bellenildi. Bu port iň täze tehnikalar bilen üpjün edilendir hem-de Ýakyn we Orta Gündogaryň, Hindi ummany sebitiniň bazarlary bilen gatnaşyklary ýola goýmaga niýetlenendir. Türkmenbaşynyň Halkara deňiz porty özüniň häzirki derejesinde Gündogar — Günbatar we Demirgazyk — Günorta ugurlary boýunça halkara ähmiýetli örän iri ulag merkezleriniň biri bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi.
Lybaslaryň, matalaryň, ýüplügiň dürli görnüşlerini öndürýän onlarça döwrebap kärhanany öz içine alýan dokma senagaty ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň esasy ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Dokma önümlerini öndürmek üçin ýerli çig mal, hususan-da, ýurdumyzda ösdürilip ýetişdirilýän pagta ulanylýar.
Hakyky giň möçberli, ösüşe niýetlenen bilelikdäki taslamalaryň zerur bolan döwrüne ýetilendigini belläp, döwlet Baştutanymyz bu taslamalaryň ykdysady hyzmatdaşlygyň hereketlendiriji güýjüne öwrülip, täze maýa goýumlary çekmek, garyşyk önümçilikleri döretmek, häzirki zaman hyzmatlar ulgamyny emele getirmek üçin täze mümkinçilikleri açýandygyny aýtdy.

Umuman, bu taslamalar uzak möhletli, strategik, toplumlaýyn türkmen-katar hyzmatdaşlygynyň başlanmagyna itergi berip biler. Biz munuň üçin iň amatly kanunçylyk we guramaçylyk şertlerini döretmäge taýýardyrys diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi. Mundan başga-da, Katar Döwletiniň maliýe ulgamynyň, maliýe-karz edaralarynyň, ätiýaçlandyryş kompaniýalarynyň, biržalarynyň döreýşiniň we hereketiniň oňyn tejribesini öwrenmäge uly gyzyklanma bildirilýändigi barada aýdyldy. Şeýle hem türkmen telekeçileriniň katarly kärdeşleri bilen uzak möhletleýin gatnaşyklary düýpli we hil taýdan giňeltmäge, olaryň üstünlikli tejribesini özleşdirmäge, häzirki zaman iş dolandyryş usullaryny we çözgütlerini ornaşdyrmaga taýýardyklary nygtaldy. Häzir şeýle hyzmatdaşlyk üçin ähli mümkinçilikler bar diýip, hormatly Prezidentimiz iki ýurduň haryt öndürijileriniň we hyzmatlar ulgamynda özara sergileri geçirmegiň, bilelikdäki işewürlik maslahatlaryny yzygiderli guramagyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi.
Biziň ýurdumyz islendik netijeli teklipler, jogapkärli we ygtybarly hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdyr diýip, döwlet Baştutanymyz şu günki duşuşyga Katar Döwletiniň işewür toparlarynyň Türkmenistan bilen pugta we uzak möhletleýin söwda-ykdysady hem-de maýa goýum gatnaşyklaryny ýola goýmagynyň ýolundaky möhüm ädim hökmünde garaýandygyny nygtady.
Çykyşynyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow katarly dostlarymyzy iki tarapyň hem ägirt uly mümkinçiliklerine laýyk gelýän giň gerimli, özara bähbitli, hakyky hyzmatdaşlyga çagyrdy we duşuşyga gatnaşyjylaryň ählisine berk jan saglyk, abadançylyk, uly üstünlikleri arzuw etdi.
Katar Döwletiniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň wekilleri öz çykyşlarynda biziň ýurtlarymyzy durnukly häsiýete eýe bolan hem-de özara düşünişmäge, ynanyşmaga esaslanýan ýakyn gatnaşyklaryň baglanyşdyrýandygyny bellediler. Işewürler hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň şu gezekki döwlet saparynyň ähmiýeti barada aýdyp, onuň iki ýurduň ähli ulgamlardaky netijeli gatnaşyklary ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýändiginiň nobatdaky subutnamasydygyny nygtadylar.
Dostlukly ýurduň işewür toparlarynyň wekilleri türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet Baştutany hökmünde 2010-njy ýylda Doha şäherine bolan resmi saparynyň dowamynda türkmen-katar hyzmatdaşlygyny toplumlaýyn esasda ösdürmegiň binýadynyň goýlandygyny bellediler. Şol gepleşikleriň jemleri boýunça gol çekilen resminamalar toplumy iki ýurda gatnaşyklary özara hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary boýunça hil taýdan täze derejä çykarmaga mümkinçilik berdi.
Duşuşygyň dowamynda ýurdumyzyň ägirt uly kuwwatlyklary we baý tebigy serişdeleri, milli ykdysadyýetimiziň sazlaşykly ösüş ýoluna düşen pudaklarynyň gazanýan üstünlikleri, durmuşa geçirilýän milli hem-de halkara ähmiýetli iri taslamalar barada gürrüň berýän wideofilm görkezildi. Şeýle hem bu ýerde Kataryň dürli ugurlar boýunça iş alyp barýan kompaniýalarynyň kuwwatlyklary we mümkinçilikleri barada gürrüň berildi. Dostlukly ýurduň işewür toparlary ägirt uly kuwwata eýe bolan Türkmenistanyň ykdysadyýetine maýa goýmaga taýýardyklaryny tassykladylar.
Çykyş edenler özleriniň türkmen kärdeşleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de işjeňleşdirmäge bolan meýillerini beýan etdiler hem-de iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin birnäçe möhüm ulgamlary hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň hatarynda görkezdiler. Hususan-da, ýangyç-energetika toplumy, nebitgaz enjamlaryny eksport etmek, söwda-ykdysady, senagat, oba hojalygy, azyk senagaty, gurluşyk we syýahatçylyk ýaly ugurlar boýunça gatnaşyklaryň ösdürilmegine gönükdirilen anyk teklipler öňe sürüldi.
Şeýle-de türkmen bazarynda eýeleýän orunlaryny giňeltmäge hem-de giň möçberli döwlet maksatnamalarynyň, halkara ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine bolan gyzyklanmalar beýan edildi. Şunuň bilen baglylykda, Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň iş alyp barmak ugrunda döredilýän amatly maýa goýum ýagdaýy we üpjün edilýän şertler bilen ýerinde tanyşmak üçin Türkmenistana gelip görmäge meýilleriniň bardygy nygtaldy. Mundan başga-da, türkmen telekeçileriniň Katarda bilelikdäki işewürlik taslamalaryny durmuşa geçirmekleri üçin ägirt uly mümkinçilikleriniň bardygy aýdyldy. Ulag-logistika ulgamyndaky gatnaşyklary ösdürmek esasy ugurlaryň hatarynda görkezildi. Şunda Aşgabatda dostlukly ýurduň öňdebaryjy kompaniýalarynyň biriniň ýöriteleşdirilen merkezini açmak teklibi öňe sürüldi. Gatnaşyklary çuňlaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleler boýunça pikir alyşmalaryň dowamynda bank işi we gozgalmaýan emläk bazaryny ösdürmek ykdysadyýetiň möhüm ugry hökmünde kesgitlenildi. Erkin senagat zolaklaryny döretmek, onda Kataryň toplan oňyn tejribesini alyşmak ýaly birnäçe teklipler öňe sürüldi.
Işewür toparlaryň ýolbaşçylarynyň pikirine görä, hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen şu gezekki duşuşygyň geçirilmegi hem-de ýokary derejedäki gepleşikler netijeli döwletara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine täze itergi berer.
Duşuşygyň ahyrynda döwlet Baştutanymyz Katar kompaniýalarynyň wekilleriniň haýyşy boýunça olar bilen ýadygärlik surata düşdi.
Soňra hormatly Prezidentimiziň awtoulag kerweni Katar Döwletiniň Emiriniň köşgüne tarap ugrady.
Köşgüň öňündäki meýdançada hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani mähirli garşylady. Döwlet Baştutanlary dostlarça salamlaşyp, ýörite taýýarlanan münbere bardylar. Soňra belent mertebeli türkmen myhmanyny resmi garşylamak dabarasy boldy.
Iki ýurduň Döwlet senalary ýaňlandy. Hormatly Prezidentimiz hem-de Kataryň Emiri Hormat garawulynyň serkerdesiniň hasabatyny kabul edip, nyzama düzülen esgerleriň öňünden geçýärler. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Kataryň Döwlet baýdagyna baş egip, hormat goýýar. Soňra Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani hem-de döwlet Baştutanymyz köşgüň eýwanynda Kataryň we Türkmenistanyň resmi wekiliýetleriniň agzalary bilen tanyşýarlar.
Soňra iki ýurduň wekiliýetleriniň gatnaşmagynda giňişleýin düzümdäki gepleşikler geçirildi.
Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy hem-de Hökümet wekiliýetiniň agzalaryny mähirli mübärekläp, Katara gelmäge çakylygy kabul edendigi üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirdi. Nygtalyşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň şu gezekki sapary döwletara gatnaşyklaryň taryhynda täze sahypany açmak bilen, iki halkyň dostlukly gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň ýolunda möhüm ädim bolup durýar.
Kataryň Emiri ikitaraplaýyn syýasy dialogyň oňyn ösüşini kanagatlanma bilen belläp, özara saparlaryň we ýokary derejedäki duşuşyklaryň munuň subutnamasydygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, munuň soňky wagtda Türkmenistanyň Baştutany bilen eýýäm ikinji duşuşykdygyna üns çekildi.
Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani türkmen halkynyň Milli Lideriniň döwletara gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna we ösdürilmegine goşan uly şahsy goşandyny aýratyn belledi hem-de Gahryman Arkadagymyza salamyny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.
Nygtalyşy ýaly, häzirki wagtda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin hiç hili päsgelçilik ýok. Bar bolan ägirt uly kuwwaty durmuşa geçirmekde tagallalaryň birleşdirilmegi bolsa ýakyn geljekde söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykarmaga, özara haryt dolanyşygyny ep-esli artdyrmaga, onuň düzümini we mazmunyny diwersifikasiýalaşdyrmaga mümkinçilik berer. Ýangyç-energetika toplumy, senagat we söwda, ulag-aragatnaşyk, ýokary tehnologiýalar, maýa goýumlar, gurluşyk, syýahatçylyk ulgamlary döwletara hyzmatdaşlygyň has ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda bellenildi. Şeýle hem ählumumy gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça garaýyşlaryň gabat gelmeginiň ýurtlarymyzyň abraýly halkara we sebit düzümleriniň çäklerinde mundan beýläk-de netijeli hyzmatdaşlygy üçin berk binýat bolup durýandygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, bu ugurda işjeň hyzmatdaşlyk etmäge taýýarlyk tassyklanyldy.
Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani şu gezekki ýokary derejedäki gepleşikleriň ähmiýeti barada aýdyp, onuň iki halkyň dostlukly gatnaşyklaryny we netijeli katar-türkmen hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmagyň ýolundaky möhüm ädimdigini nygtady. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet saparynyň çäklerinde Dohada Türkmenistanyň ilçihanasynyň açylmagynyň möhümdigine aýratyn üns çekildi. Nygtalyşy ýaly, bu waka ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda täze tapgyry alamatlandyrar.
Kataryň Emiri sözüniň ahyrynda çakylygy kabul edendigi üçin belent mertebeli türkmen myhmanyna ýene-de bir gezek hoşallygyny beýan edip, şu gezekki saparyň netijeleriniň we gazanylan ylalaşyklaryň strategik hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin ägirt uly mümkinçilikleriň netijeli durmuşa geçirilmegine ýardam berjekdigine ynam bildirdi.
Soňra Türkmenistanyň Prezidentine söz berilýär.
Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow ýygnananlary mübärekläp, mähirli kabul edilendigi we myhmansöýerligi üçin Hökümet wekiliýetiniň adyndan Şeýh Tamim bin Hamad Al Tanä minnetdarlyk bildirdi hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kataryň Emirine mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow soňky ýyllarda türkmen-katar gatnaşyklarynyň hil taýdan täze derejä çykandygyny we häzirki gepleşikleriň ynanyşmak ýagdaýynda geçýändigini kanagatlanma bilen belledi. Şunuň bilen baglylykda, bu duşuşygyň iki halkyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklaryny has-da berkitjekdigine ynam bildirildi.
Hormatly Prezidentimiz Katara ilkinji döwlet saparynyň özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklara we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyga kuwwatly itergi berjekdigini aýtdy. Biziň gatnaşyklarymyzyň netijeli ösdürilmegi birek-birege hormat goýmak we deňhukuklylyk ýörelgelerine, halklarymyzyň ruhy hem-de ahlak gymmatlyklarynyň birmeňzeşligine esaslanýar. Bularyň ählisi bize dürli ugurlar boýunça ysnyşykly, netijeli gatnaşyklary alyp barmaga mümkinçilik berýär. Häzirki döwlet saparymyzyň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň şertnama-hukuk binýadyny pugtalandyrmak, parlamentara gatnaşyklary ösdürmek, daşary syýasat edaralaryň arasynda hyzmatdaşlygy kämilleşdirmek ýaly örän möhüm meselelere aýratyn orun berýäris diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.
Biziň ýurtlarymyz daşary syýasat ulgamynda Birleşen Milletler Guramasy, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy, Goşulyşmazlyk Hereketi ýaly abraýly halkara guramalarda işjeň hyzmatdaşlyk edýärler. Hormatly Prezidentimiz sözüni dowam edip, Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan kabul edilen oňyn Bitaraplyk, öňüni alyş diplomatiýasy, durnukly ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hem-de sport ulgamy ýaly möhüm meseleler boýunça Kararnamalaryň awtordaşy hökmünde çykyş edendigi üçin katar tarapyna minnetdarlyk bildirdi. Bu bolsa iki ýurduň umumadamzat ähmiýetli meselelere çemeleşmeleriniň birmeňzeşdigini ýene-de bir gezek subut edýär.
Bellenilişi ýaly, BMG-niň çäklerinde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça döredilen parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň bähbidine Bitaraplygyň dostlary toparyna Katar Döwletiniň hem agza bolmagy döwletlerimiziň dünýäde dostlukly gatnaşyklary birek-birege hormat goýmak, özara düşünişmek ýörelgelerine esaslanyp dowam etdirmegiň tarapdary hökmünde çykyş edýändiklerini görkezýär. Öz gezeginde, Türkmenistan hem Birleşen Milletler Guramasynyň esasy edaralaryna, ençeme ýöriteleşdirilen halkara komissiýalaryna we komitetlerine saýlawlarda Katar Döwletiniň dalaşgärligini ençeme gezek goldady. Şeýle çemeleşme dowam etdiriler.
Aziýada ynanyşmagy berkitmek, ykrar edilen halkara hukuk kadalary esasynda we Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasyna laýyklykda, döwletleriň arasyndaky gatnaşyklary depginli ösdürmegiň pugta syýasy we hukuk kepillendirmelerini döretmek türkmen-katar syýasy gatnaşyklarynyň möhüm bölegidir. Şunuň bilen baglylykda, bu ugurda ikitaraplaýyn görnüşde we halkara düzümlerde bilelikdäki işi depginli dowam etdirmegiň göz öňünde tutulýandygy bellenildi.
Gepleşikleriň dowamynda Türkmenistanyň Katar Döwleti bilen uzak möhlete gönükdirilen, deňhukukly we özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklary has-da işjeňleşdirmäge uly gyzyklanma bildirýändigi tassyklanyldy. Nygtalyşy ýaly, dostlukly ýurduň öňdebaryjy kompaniýalarynyň wekilleri bilen geçirilen gepleşikler olaryň hem Türkmenistan bilen dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň tarapdarydyklaryny görkezdi. Biziň ýurtlarymyzyň ýangyç-energetika kuwwaty we olaryň dünýäniň söwda, ulag-aragatnaşyk çatrygynda oňaýly ýerleşmegi türkmen-katar hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de netijeli ösdürmäge giň ýol açýar. Şunda Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-katar toparynyň ähmiýetine aýratyn üns çekildi. Bu toparyň nobatdaky mejlisi ýakyn wagtda Aşgabatda geçiriler.
Döwlet Baştutanymyz maýa goýum, nebitgaz senagaty, bu pudaklar boýunça häzirki zaman, ýokary tehnologiýaly we ekologik taýdan arassa bilelikdäki önümçilikleri döretmek ýaly ugurlarda netijeli gatnaşyklary çuňlaşdyrmak üçin uly mümkinçilikleriň bardygyna ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow, hususan-da, iki ýurduň arasynda nebit senagaty boýunça maýa goýum hyzmatdaşlygynyň ösdürilmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny belläp, katarly hyzmatdaşlary ýangyç-energetika toplumyna degişli halkara turbageçirijileri we beýleki taslamalary amala aşyrmaga has işjeň we netijeli gatnaşmaga çagyrdy.
Döwlet Baştutanymyz dokma senagatyny hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň hatarynda kesgitläp, katarly işewürleriň bu ugurdaky tekliplerine seretmäge doly taýýardygyny tassyklady. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hem-de Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani Türkmen-katar işewürler geňeşini döretmek meselesini iş ýüzünde amala aşyrmaga içgin seretmegiň möhümdigini bellediler.
Hormatly Prezidentimiz ynsanperwer hyzmatdaşlyk barada aýdyp, ylym, bilim, medeniýet ulgamlaryndaky bilelikdäki işi güýçlendirmegiň halklarymyzyň ýakynlaşmagyna we özara kämilleşmegine, iki halkyň arasyndaky dostlugy berkitmäge ýardam berýän örän möhüm şertdigini nygtady.
Siziň ýurduňyzyň halkynyň köp däp-dessurlary we gymmatlyklary bize ýakyndyr hem-de düşnüklidir diýip, döwlet Baştutanymyz iki halkyň taryhy-medeni mirasyny dikeltmek we gorap saklamak işinde hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge taýýardygyny tassyklady. Şeýle-de ylym-bilim ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň möhümdigine üns çekildi. Hususan-da, Bilim, ylym we jemgyýetçilik ösüşi boýunça katar gaznasy bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmaga Türkmenistanyň uly gyzyklanma bildirýändigi beýan edildi. Şunuň bilen baglylykda, ylmy-amaly barlaglary geçirmek, dünýäniň ýokary tehnologiýalar babatda gazananlaryny özleşdirmek, tejribe we tälim alyş-çalyş saparlaryny guramak ýaly ugurlarda hyzmatdaşlyk etmek teklip edildi.
Sport ulgamy ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezildi. Türkmenistanda sporty ösdürmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek döwlet syýasatynyň wajyp bölegi bolup durýar. Şeýle-de biziň döwletlerimiziň iri halkara sport forumlaryny we ýaryşlary geçirip, halkara sport hereketini ösdürmäge uly goşant goşýandyklary bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, iki dostlukly ýurduň bu ulgamdaky uly üstünlikleri, şol sanda sebit hem-de dünýä derejesindäki iri sport ýaryşlaryny guramak we geçirmek bilen bagly üstünlikleri barada aýdyldy. Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani 2017-nji ýylda Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň üstünlikli geçirilendigini we onuň açylyş dabarasyna gatnaşandygyny belledi.
Bu mesele boýunça pikir alyşmalaryň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Kataryň sport ulgamynda ýöriteleşdirilen akademiýasynyň bardygyny, Türkmenistanda bolsa sport üçin ähli amatlyklary bolan Olimpiýa şäherçesiniň hereket edýändigini belledi we birnäçe anyk teklipleri beýan etdi. Hususan-da, gürrüň Halkara ýaşlar sport oýunlaryny geçirmek teklibi barada barýar diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy hem-de bu başlangyjyň Katar Döwleti tarapyndan goldanyljakdygyna ynam bildirdi.
Hormatly Prezidentimiz dürli ulgamlarda döwletara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine goşan şahsy goşandy üçin Kataryň Liderine çuňňur minnetdarlyk bildirip, doganlyk halka parahatçylyk we abadançylyk arzuw etdi. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz geçirilen netijeli gepleşikler, ýurtlarymyzyň arasynda dostlugy we hyzmatdaşlygy berkitmek üçin ähli zerur işleri etmäge taýýardyklary üçin Şeýh Tamim bin Hamad Al Tanä hem-de katar wekiliýetiniň agzalaryna minnetdarlyk bildirdi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow pursatdan peýdalanyp, Katar Döwletiniň Emirini özi üçin islendik amatly wagtda Türkmenistana sapar bilen gelmäge çagyrdy. Çakylyk hoşallyk bilen kabul edildi. Saparyň möhleti diplomatik ýollar arkaly ylalaşylar.
Soňra ikiçäk görnüşde ýokary derejeli gepleşikler geçirildi.
Duşuşygyň dowamynda söhbetdeşler saparyň gün tertibine girizilen meseleleriň taraplaryň döwletara gatnaşyklary we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy täze derejä çykarmaga bolan gyzyklanmalaryny beýan edýändigini tassykladylar.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Katar Döwletiniň Emirine türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.
Gahryman Arkadagymyza hoşniýetli arzuwlaryny aýdyp, Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani öz ýurdunyň dostlukly Türkmenistan bilen birek-birege hormat goýmak we ynanyşmak esasynda ýola goýulýan gatnaşyklara ygrarlydygyny tassyklady.
Gepleşikleriň dowamynda söhbetdeşler Türkmenistanyň Prezidentiniň ilkinji döwlet saparynyň iki ýurduň arasyndaky dоst-dоganlyk gatnaşyklarynyň, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine kuwwatly itergi berjekdigine ynam bildirdiler. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Doha şäherinde ýerleşýän ilçihanasynyň açylmagy uzak möhletleýin esasda ýola goýulýan türkmen-katar gatnaşyklarynyň ösdürilmegine ýardam berer.
Katar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň möhüm ugrudygyny belläp, hormatly Prezidentimiz ähli ulgamlardaky döwletara gatnaşyklaryň berkidilmeginiň iki tarapyň bähbitlerine doly laýyk gelýändigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz abraýly halkara düzümleriň, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Goşulyşmazlyk Hereketiniň çäklerinde öňe sürülýän umumadamzat ähmiýetli başlangyçlaryň netijeli häsiýete eýe bolýandygyny kanagatlanma bilen belledi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň halkara gatnaşyklarda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňe süren başlangyjy esasynda «Dialog — parahatçylygyň kepili» filosofiýasyny işjeň durmuşa geçirýändigi bellenildi. Bu bolsa Türkmenistanyň daşary syýasatynda alyp barýan işlerinde ugrukdyryjy taglymat bolup durýar.
Söhbetdeşleriň pikirine görä, häzirki wagtda dünýäde bolup geçýän çylşyrymly ýagdaýlary nazara alyp, döwletleriň we halklaryň arasyndaky deňhukuklylyk, açyklyk, ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklary ösdürmek ähmiýetlidir.
Parlamentara gatnaşyklar duşuşygyň esasy meseleleriniň biri boldy. Bu ugurdaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak üçin giň mümkinçilikler bar.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hem-de Emir Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani türkmen-katar hyzmatdaşlygynyň meseleleriniň giň toplumy boýunça pikir alşyp, dürli ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy durmuşa geçirmegiň çemeleşmelerini kesgitlediler. Bellenilişi ýaly, döwletara gatnaşyklaryň gün tertibinde ykdysady, söwda we maýa goýum, maliýe-bank ulgamlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratyn üns berilýär. Ýangyç-energetika toplumynda, ulag-logistika ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek, import-eksport kuwwatyny amala aşyrmak üçin hem uly mümkinçilikler bar.
Hormatly Prezidentimiz hem-de Katar Döwletiniň Emiri iki halkyň medeni-taryhy kökleriniň we ruhy baglanyşyklarynyň mizemezdigi barada aýdyp, ynsanperwer ulgamda, hususan-da, bilim, saglygy goraýyş, ylym, medeniýet ugurlarynda gatnaşyklary giňeltmegiň möhümdigini bellediler. Şeýle-de ýaşlar syýasatynda, durmuş ulgamynda, syýahatçylyk we sport boýunça ýakyn gatnaşyklary ýola goýmagyň maksadalaýyk boljakdygy bellenildi.
Döwlet Baştutanlary taraplaryň gyzyklanma bildirýän halkara we sebit meseleleriniň birnäçesini ara alyp maslahatlaşdylar hem-de parahatçylygy, howpsuzlygy pugtalandyrmak, ählumumy durnukly ösüşi üpjün etmek işindäki hyzmatdaşlykda garaýyşlarynyň doly gabat gelýändigini bellediler.
Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň hem-de Emir Şeýh Tamim bin Hamad Al Taniniň gatnaşmagynda ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy.
Umuman, şu gezekki saparyň jemleri boýunça Türkmenistanyň Hökümeti bilen Katar Döwletiniň Hökümetiniň arasynda Adatdan daşary ýagdaýlary dolandyrmak çygrynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Baş prokuraturasy bilen Katar Döwletiniň Döwlet prokuraturasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Hökümeti bilen Katar Döwletiniň Hökümetiniň arasynda ýaşlar babatda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama; 2023-2024-nji ýyllar üçin sport babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti bilen Katar Döwletiniň Medeniýet we sport ministrliginiň arasynda Maksatnama; Türkmenistanyň Hökümeti bilen Katar Döwletiniň Hökümetiniň arasynda maýa goýumlary özara höweslendirmek we goramak hakynda Ylalaşyga; Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi bilen Katar Döwletiniň Zähmet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Diplomatik, gulluk we ýörite pasportlaryň eýeleri üçin wiza talaplaryny ýatyrmak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Katar Döwletiniň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyga gol çekildi.
Günüň ikinji ýarymynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bilim, ylym we jemgyýetçilik ösüşi boýunça katar gaznasyna geldi we bu ýerde gaznanyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy.
Gaznanyň ştab-kwartirasynyň esasy girelgesinde döwlet Baştutanymyzy Bilim, ylym we jemgyýetçilik ösüşi boýunça katar gaznasynyň uniwersitete çenli bilim bölüminiň ýolbaşçysy hanym Abira Al Halifa hem-de gaznanyň beýleki wekilleri mähirli garşyladylar.
Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 1995-nji ýylda Şeýh Hamad bin Halifa Al Taniniň Permany esasynda döredilen gaznanyň esasy wezipeleri bilen tanyşdyryldy.
Bellenilişi ýaly, Bilim, ylym we jemgyýetçilik ösüşi boýunça katar gaznasynyň howandarlygynda 50-den gowrak bilim we ylmy-barlag edaralary döredildi. Gazna Katarda köpugurly innowasion merkez bolup, bu ýerde ýerli alymlar ählumumy meseleleri çözmegiň üstünde işleýärler. “Bilim şäheri” diýlip atlandyrylýan şäherde 12 inedördül kilometrden gowrak bolan barlag we jemgyýetçilik merkezleri, öňdebaryjy halkara ýokary okuw mekdepleriniň şahamçalary açyldy.
Soňra döwlet Baştutanymyza gazna baradaky wideoşekiller görkezildi. Durnukly adam kuwwatyny ösdürmäge çalyşýan, bilime esaslanýan ykdysadyýetli ýurduň durmuş we ykdysady abadançylygyny maksat edinýän innowasion, açyk jemgyýeti goldamak bu gaznanyň esasy maksadydyr.
Gaznanyň işi bilen tanyşlyk tamamlanandan soňra, döwlet Baştutanymyz Hormatly myhmanlar kitabynda ýadygärlik ýazgy galdyrdy.
Hoşlaşanlarynda, gaznanyň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyza ähli asylly başlangyçlarynda uly üstünlikleri, dostlukly türkmen halkyna bolsa parahatçylyk, bagtyýýarlyk we gülläp ösüş arzuw etdi.
Döwlet Baştutanymyzyň awtoulag kerweni Kataryň Milli muzeýine tarap ugrady. 2019-njy ýylda açylan muzeýiň binagärlik aýratynlygy bu ýere gelýänleriň ünsüni özüne çekýär.
Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow muzeýiň işi bilen tanyşdyryldy. Muzeýiň gaznasynda bu döwletiň dürli döwürlerdäki taryhy barada maglumat berýän köp sanly gymmatlyklar bar.
Muzeýiň jemi 11 galereýasy bolup, olar “Başlangyç”, “Kataryň durmuşy” we “Kataryň häzirki zaman taryhy” ýaly üç bölüme bölünýär. Bu ýerde milli lybaslary, daşdan taýýarlanan senetçilik önümlerini we şaý-sepleri, gadymy gämileriň şekil taslamalaryny, ýaraglaryň görnüşlerini, arheologik tapyndylary, halk lukmançylygynyň serişdelerini görmek bolýar.
Birinji bölümde döwlet Baştutanymyza Kataryň tebigatyna, ösümlik we haýwanat dünýäsine degişli gymmatlyklar görkezildi. Soňra muzeýiň beýleki bölümleriniň birinde dostlukly ýurduň häzirki zaman ösüşi we halkyň gündelik durmuşy, Kataryň täze taryhynyň ähmiýetli wakalary animasiýa arkaly görkezildi. Şeýle hem aýratyn bölümde Emiriň maşgala agzalary baradaky maglumatlar ýerleşdirilipdir.
Muzeý bilen tanyşlykdan soňra, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hormatly myhmanlar kitabynda ýadygärlik ýazgy galdyrdy.
Soňra döwlet Baştutanymyz Doha şäheriniň Halkara howa menziline geldi we bu ýerden Watanymyza tarap ugrady.
Birnäçe wagtdan soňra, hormatly Prezidentimiziň uçary Aşgabadyň Halkara howa menziline gondy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowy resmi adamlar garşyladylar.
Howa menzilinde bolan söhbetdeşlikde Katar Döwletiniň ilçihanasynyň wekili döwlet Baştutanymyzy Doha şäherinde ýokary derejedäki gepleşikleriň üstünlikli geçmegi bilen gutlady. Bellenilişi ýaly, döwlet saparynyň netijeleri hem-de gol çekilen resminamalaryň uly toplumy özara düşünişmek, deňhukuklylyk we birek-birege hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň strategik häsiýete eýedigini görkezdi. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Emir Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani bilen duşuşygy iki tarapyň hem döwletara hyzmatdaşlygy uzak möhletleýin esasda ýola goýup, has uly netijeleri gazanmagy maksat edinýändiklerini tassyklady.
***
Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Katara döwlet saparynyň çäklerinde Doha şäherinde Türkmenistanyň ilçihanasynyň açylyş dabarasy boldy. Dabaraly çärä daşary ýurtlaryň Katardaky diplomatik wekilhanalarynyň, şeýle-de ýurduň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.
Ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, ýurdumyzyň Katardaky diplomatik wekilhanasyny açmak baradaky Permana döwlet Baştutanymyzyň 2022-nji ýylyň 9-njy dekabrynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde gol çekendigini bellemek gerek.
Ýurdumyz özüniň Bitaraplyk hukuk derejesini dünýä jemgyýetçiliginiň parahatçylyk döredijilikli tagallalaryna goldaw bermek, ähli möhüm meseleler boýunça netijeli dialog üçin şertleri döretmek, halkara gatnaşyklaryň hemişelik hereket edýän mehanizmlerini ýola goýmak üçin işjeň ulanmagy maksat edinýär. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň işi hem hut şu maksatlara gönükdirilendir.
Ilçihananyň açylyş dabarasynda Watanymyzyň ýaşyl tugy belende galdyryldy we Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlandy.
Nygtalyşy ýaly, bu şanly waka Türkmenistanyň öz daşary syýasatynda Katar Döwleti bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegine berýän möhüm ornuny alamatlandyrýar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Doha şäherindäki ilçihanasynyň işiniň döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesine laýyk boljakdygy, bu gatnaşyklaryň açyklyk we ynanyşmak häsiýetini alamatlandyrjakdygy, ähli ugurlar boýunça netijeli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna ýardam berjekdigi bellenildi.
Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Emir Şeýh Tamim bin Hamad Al Taniniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki gepleşikler bilen gabat gelen şu günki wakanyň ägirt uly ähmiýeti barada aýdyldy. Nygtalyşy ýaly, ýokary derejedäki duşuşyk iki ýurduň özara bähbitli, köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de okgunly ösdürmäge gyzyklanma bildirýändiginiň nobatdaky subutnamasy hem-de iki ýurduň halklarynyň dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda hoşniýetli erkiniň beýany boldy.

Türkmen-bahreýn gatnaşyklaryny ösdürmegiň ýoly bilen Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Bahreýn Patyşalygyna ugrady

21.02.2023

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Bahreýn Patyşalygyna ugrady.

Bu sapar iki ýurduň halklaryny baglanyşdyrýan dost-doganlyk we ruhy taýdan ýakynlyk gatnaşyklaryna esaslanýan, umumy abadançylygyň bähbidine giň gerimli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen döwletara gatnaşyklaryň taryhynda täze, möhüm sahypany açar.

Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.

...Iki ýarym sagatdan soňra, hormatly Prezidentimiziň uçary iki dostlukly ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Muharrak şäheriniň Halkara howa menziline gondy. Uçaryň ýanynda döwlet Baştutanymyzy Bahreýn Patyşalygynyň Premýer-ministriniň orunbasary Şeýh Halid bin Abdulla Al Halifa hem-de beýleki resmi adamlar mähirli garşyladylar.

Haly ýodasynyň ugrunda Hormat garawulynyň esgerleri nyzama düzüldi.

Howa menzilinden döwlet Baştutanymyzyň awtoulag kerweni resmi sapary wagtynda özi üçin niýetlenen kaşaň «Four Seasons» myhmanhanasynda ýerleşen kabulhanasyna tarap ugrady.

22-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Bahreýniň Patyşasy Şeýh Hamad bin Isa Al Halifa bilen duşuşygy bolar.

Döwlet Baştutanymyzyň bu saparynyň dostlukly ýurda ilkinji saparydygyny bellemek gerek. Munuň özi häzirki wagtda hil taýdan täze derejä çykarylýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmakda we ösdürmekde aýratyn ähmiýete eýedir.

Ýokary derejede geçiriljek duşuşyk söwda-ykdysady ulgamda bolşy ýaly, medeni-ynsanperwer ulgamlarda hem häzirki döwrüň anyk ýagdaýlaryny, gatnaşyklaryň uly mümkinçiligini nazara alyp, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemäge gönükdirilendir. Şunuň bilen birlikde, bu sapar Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň dünýäniň ähli döwletleri bilen, şol sanda arap dünýäsiniň ýurtlary bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmegi ugur edinýän syýasatyny durmuşa geçirmekde nobatdaky ädime öwrüler.

Türkmenistan we Bahreýn köptaraplaýyn görnüşde, halkara guramalaryň, şol sanda Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň çäklerinde hyzmatdaşlyk edýär. Bahreýn Patyşalygy Türkmenistanyň Prezidentiniň oňyn başlangyçlaryny yzygiderli goldaýar.

1995-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistan bilen Bahreýn Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklar ýola goýuldy. Şunuň bilen baglylykda, özara ynanyşmaga, birek-biregiň bähbitlerine hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklar giň gerimli häsiýete eýe boldy hem-de dürli pudaklarda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin giň mümkinçiliklere ýol açdy. Iki ýurduň hem ykdysadyýeti üçin strategik häsiýetli bolan ýangyç-energetika toplumy döwletara gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şunda taraplaryň netijeli gatnaşyklary diwersifikasiýalaşdyrmaga bolan meýillerini nazara alanyňda, beýleki pudaklarda, şol sanda maliýe, maýa goýum ulgamynda, deňiz ulaglarynda, syýahatçylykda we sportda hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly mümkinçilik bar. Şol ulgamlaryň ösdürilmegine Türkmenistanda hem-de Bahreýnde möhüm ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenistanda durmuşa geçirilýän hem-de ýurdumyzy ösdürmäge, durmuş-ykdysady düzümleri doly döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen giň möçberli özgertmeler maksatnamalary Bahreýniň işewür toparlarynyň depginli ösýän türkmen bazaryna gyzyklanmalaryny artdyrýar. Ynsanperwer gatnaşyklara-da möhüm ähmiýet berilýär. Bu ugurdaky gatnaşyklar ruhy we medeni däpleriň umumylygy bilen baglanyşýan iki doganlyk halkyň arasynda dostlugyň, özara düşünişmegiň özboluşly köprüsidir.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Bahreýn Patyşalygyna resmi sapary netijeli döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de üstünlikli ösdürmek üçin ygtybarly binýady goýmaga gönükdirilendir.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň käbir meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol parlamentiň ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça alyp barýan işleri we saýlawlara görülýän taýýarlyk barada maglumat berdi. Mejlisiň 2023-nji ýylyň 16-njy martynda geçirilen altynjy çagyrylyşynyň ýigrimi ikinji maslahatynda birnäçe Kanunlaryň taslamalary, şol sanda “Türkmenistanyň Mejlisi hakynda” Kanunyň, hereket edýän käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda Kanunlaryň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işleri açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda alnyp barylýar. Saýlawlara taýýarlyk görlüşi barada köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde gepleşikler, makalalar berilýär hem-de ses bermegiň tertibini düşündirýän dürli görnüşdäki wideoşekilleriň birnäçesi taýýarlanyp, olar teleýaýlymlar arkaly ilatyň dykgatyna ýetirilýär. Saýlaw uçastoklarynda ses bermegi geçirmek üçin ähli şertler döredildi. Şeýle-de 16-njy martda ses berilýän güni ýaşaýan ýerinde bolup bilmejek saýlawçylar üçin öňünden ses bermek başlandy. Halkara synçylar saýlawlara taýýarlygyň guramaçylyk derejesi hem-de hereket edýän saýlaw kanunçylygynyň berjaý edilişi bilen tanyşmak üçin ýurdumyzyň welaýatlarynda iş saparlarynda bolýarlar.

2023-nji ýylyň 11 — 15-nji marty aralygynda ýurdumyzyň parlament wekiliýeti Bahreýn Patyşalygynyň Manama şäherinde geçirilen Parlamentara Birleşigiň 146-njy maslahatyna we onuň çäklerinde guralan Goşulyşmazlyk Hereketiniň parlament torunyň nobatdaky maslahatyna gatnaşdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, ykdysady toplumyň edaralarynyň işini döwrüň talaplaryna laýyk getirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Abraýly halkara maliýe guramalary we daşary ýurtlaryň öňdebaryjy banklary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hem aýdyldy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna birnäçe teklipler hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň halkara maliýe edaralary bilen netijeli gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň milli daşary ykdysady strategiýanyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi. Eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine ýardam etmäge gönükdirilen iri taslamalary üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, daşary ýurt maýalaryny çekmegiň gurallaryny tapgyrlaýyn kämilleşdirmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we wise-premýere bu ugurda alnyp barylýan işleri gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Begliýew nebitgaz toplumyny zerur serişdeler bilen üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda nebitgaz ýataklaryny çalt depginler bilen özleşdirmek, täze guýulary burawlamak we gurmak bilen baglylykda, ýangyç-energetika toplumyny döwrebap enjamlardyr tehniki serişdeler bilen üpjün etmek üçin ähli şertleriň döredilýändigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu resminamanyň düzgünleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň welaýatlarynda oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy we gowaça ekişine görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda sebitlerde agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, gowaça ekişine guramaçylykly başlamak boýunça degişli taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Gowaça ekişi üçin zerur bolan möçberde tohumlar hem-de ekiş döwründe ulanyljak oba hojalyk tehnikalary, gurallary doly taýýarlanyldy. Gowaça ekişini bellenen agrotehniki möhletlerde we ýokary hilli geçirmek maksady bilen, ekiş möwsüminde ýurdumyz boýunça jemi 1 müň 800 sany gowaça ekijini we bejergi traktorlaryny işletmek meýilleşdirilýär.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyza ussat daýhanlaryň, tejribeli hünärmenleriň, alymlaryň we mehanizatorlaryň gatnaşmagynda ýurdumyzyň welaýatlarynda tejribe maslahatlaryny geçirmegiň hem-de il içinde hormatlanylýan ýaşulularyň gatnaşmaklarynda gowaça ekişine başlamagyň senesini belläp, oňa ak pata bermek baradaky haýyş bilen ýüzlendi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň oba hojalygynda giň gerimli özgertmeleri amala aşyrmak, pudagy toplumlaýyn ösdürmek boýunça uly işleriň alnyp barylýandygyny belläp, ýurdumyzyň pagtaçylarynyň durmuşynda möhüm möwsümiň — gowaça ekişiniň golaýlap gelýändigini nygtady hem-de Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda 24-nji martda — anna güni, Daşoguz welaýatynda bolsa 29-njy martda — çarşenbe güni gowaça ekişine başlamaga ak pata berdi.

“Topraga sepen her bir tohumyňyz müň bolsun!” diýip, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň edermen pagtaçy daýhanlaryna, ähli oba hojalyk işgärlerine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, ata-babalarymyzyň bize miras goýan daýhançylyk däplerini dowam etdirip, eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ýol-ulag ulgamyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler, hususan-da, Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystan serhedi döwrebap awtomobil ýolunyň we degişli düzümleýin desgalaryň gurluşygynyň taslamasy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystan serhedi döwrebap awtomobil ýolunyň gurluşygynyň örän wajypdygyny belledi. Bu ýol Demirgazyk — Günorta halkara ulag geçelgesiniň bir bölegine öwrüler we diňe bir ýurdumyzyň sebitleriniň arasynda däl, eýsem, goňşy döwletler bilen haryt dolanyşygynyň, ýük daşamagyň, ýolagçy gatnatmagyň möçberini ep-esli artdyrmaga mümkinçilik berer. Şeýlelikde, halkara söwda-ykdysady gatnaşyklary işjeňleşdirmäge ýardam eder.

Döwlet Baştutanymyz awtomobil ýolunyň hem-de onuň ugrunda gurulýan desgalaryň dünýä ülňülerine doly laýyk gelmelidigine ünsi çekip, wise-premýere bu ugurda alnyp barylýan işlere gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew gözegçilik edýän ulgamlarynda maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek, şol sanda döwrebap önümçilikleri döretmek boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi. Ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan dürli maksatly desgalaryň gurluşygyna, eksport hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri ösdürmäge gönükdirilen degişli çäreleriň durmuşa geçirilişi barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, şu gün Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmegine 15 ýyl dolýandygyny aýtdy hem-de şu mynasybetli ýurdumyzyň işewürlik ulgamynda zähmet çekýänleriň ählisini tüýs ýürekden gutlady. Geçen ýyllaryň dowamynda hususy ulgamda belent sepgitlere ýetildi. Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda hususy ulgamyň paýy ep-esli artdy. Hususy işewürligi goldamagyň çäklerinde bu ulgamyň netijeli işlemegi üçin mundan beýläk-de zerur şertleri döretmäge gönükdirilen toplumlaýyn çäreleri görmek möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa Milli bahar baýramy mynasybetli geçiriljek baýramçylyk çärelerine görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen Halkara Nowruz güni dünýä halklarynyň, şol sanda türkmen halkynyň özboluşly hem-de köpugurly belent ruhy-ahlak gymmatlyklaryny, taryhy-medeni däplerini beýan edip, halkara medeni-ynsanperwer gatnaşyklary pugtalandyrmak üçin uly mümkinçilikleri açýar.

Häzirki wagtda 21-nji martda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki “Nowruz ýaýlasynda” baýramçylyk dabaralaryny geçirmäge taýýarlyk görülýär. Baýramçylyk dabarasyna Milli bahar baýramynyň öňüsyrasynda geçirilýän “Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri” atly halkara maslahata çagyrylan daşary ýurtly myhmanlary hem gatnaşdyrmak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan Nowruz baýramynyň ähmiýetine ünsi çekip, ýurdumyzyň şäherlerinde we obalarynda baýramçylyk çäreleriniň ählisini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň möhümdigini belledi we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra wise-premýer ýurdumyzyň döwlet taryhy-medeni goraghanalarynyň işini sanlylaşdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzda döwlet taryhy-medeni goraghanalarynyň 8-si hereket edip, ata-babalarymyzyň asyrlaryň dowamynda döreden ajaýyp taryhy-medeni ýadygärlikleriniň 1 müň 500-e golaýy döwlet tarapyndan hasaba alyndy. Ýadygärlikleri görmäge we zyýarat etmäge gelýän ýerli we daşary ýurtly syýahatçylara, jahankeşdelere hödürlenilýän hyzmatlary kämilleşdirmek maksady bilen, degişli çäreler görülýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň döwlet taryhy-medeni goraghanalarynyň işini sanlylaşdyrmak meselesine ünsi çekdi hem-de wise-premýere bu babatda degişli görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda 1-nji synpa kabul ediljek okuwçylary noutbuk görnüşli kompýuterler bilen üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hil babatdaky standartlara we çagalar üçin saglygy goraýyş talaplaryna laýyklykda öndürilýän “Bilimli” nyşanly kompýuterleriň programma üpjünçiligini ep-esli kämilleşdirmek, ýadynyň göwrümini hem-de işjeňligini artdyrmak meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ösüp gelýän ýaş nesil, olaryň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösmegi we ýokary hilli bilim almagy baradaky aladanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugry bolup durýandygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip we ony sanly ulgam arkaly iberip, wise-premýere bu resminamanyň talabalaýyk ýerine ýetirilmegine gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra wise-premýer ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde sanly ulgam arkaly halkara olimpiadalary hem-de ylmy maslahaty geçirmek babatda görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Şeýlelikde, şu ýylyň 19-njy aprelinde Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda informatika dersi boýunça halkara internet olimpiadasyny; 19-njy maýda Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda çyzuwly geometriýa we inžener grafikasy dersi boýunça halkara açyk internet olimpiadasyny; 1 — 5-nji iýun aralygynda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli “Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmekde ýaşlaryň orny” atly ylmy-taslama bäsleşigini; 6-njy iýunda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda Ylymlar güni mynasybetli “Ylym we bilim XXI asyrda” atly halkara ylmy maslahaty geçirmek meýilleşdirilýär.

Çärelere ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary, ýaş alymlary bilen bir hatarda, Russiýa Federasiýasynyň, ABŞ-nyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Italiýa Respublikasynyň, Rumyniýanyň, Türkiýe Respublikasynyň, Hindistanyň, Belarus Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň we Gazagystan Respublikasynyň hem-de beýleki onlarça döwletleriň ýokary okuw mekdepleriniň, ylmy merkezleriniň wekilleriniň gatnaşmaklaryna garaşylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, kabul edilen Konsepsiýalara laýyklykda, ýurdumyzyň bilim ulgamynyň yzygiderli kämilleşdirilýändigine ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz bu ugurda görülýän çäreleriň möhümdigini nygtap, wise-premýere halkara olimpiadalaryň we maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow hormatly Prezidentimiziň Katar Döwletine boljak resmi saparyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Ýakyn Gündogaryň ýurtlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şol ýurtlaryň hatarynda Katar Döwleti hem bar. Bu ýurt bilen dostlukly, netijeli gatnaşyklar ýola goýuldy.

Döwletara gatnaşyklary ösdürmekde saparlara hem-de ýokary derejedäki duşuşyklara möhüm orun degişlidir. Şunuň bilen baglylykda, soňky ýyllarda iki ýurduň arasynda ýokary derejedäki saparlaryň bäşisiniň amala aşyrylandygy bellenildi. Şeýle hem hökümetleriň we daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça yzygiderli gatnaşyklar ýola goýuldy. Taraplaryň abraýly halkara guramalaryň çäklerindäki gatnaşyklary netijeli häsiýete eýedir. Söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda we giňeltmekde bilelikdäki hökümetara toparyň işi uly ähmiýete eýedir. Onuň nobatdaky mejlisini şu ýylyň dowamynda Aşgabatda geçirmek göz öňünde tutulýar.

Göz öňünde tutulýan resmi sapara taýýarlyk görmek boýunça toplumlaýyn işler amala aşyrylýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli maksatnama hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Katar Döwleti bilen hyzmatdaşlygynyň dostluk däpleriniň, birek-birege hormat goýmak ýörelgeleriniň esasynda ähli ugurlar boýunça üstünlikli ösdürilýändigini belledi.

Mälim bolşy ýaly, iki ýurduň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1996-njy ýylyň noýabrynda ýola goýuldy. Şu saparyň çäklerinde Doha şäherinde Türkmenistanyň Katar Döwletindäki ilçihanasyny açmak meýilleşdirilýär. Munuň özi döwletara gatnaşyklaryň hil taýdan täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylmagyna ýardam eder.

Hormatly Prezidentimiz şular barada aýtmak bilen, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy, şol sanda söwda-ykdysady ulgamda gatnaşyklary ösdürmek üçin uly kuwwatyň bardygyny nygtady. Bu babatda özara bähbitli işewür gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek üçin oňat mümkinçilikler bar. Şunuň bilen birlikde, döwletara gatnaşyklaryň aýrylmaz bölegi bolup durýan medeni-ynsanperwer gatnaşyklary pugtalandyrmaga uly üns berilýär.

Şeýlelikde, nobatdaky ýokary derejedäki gepleşikler däp bolan türkmen-katar hyzmatdaşlygyny ösdürmäge täze itergi bermelidir. Onuň netijeleri boýunça resminamalaryň birnäçesine gol çekmek göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere, daşary işler ministrine Ýakyn Gündogaryň ýurtlary bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek babatda uly ähmiýete eýe bolan resmi sapara ýokary derejede taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew “Türkmenaragatnaşyk” agentligi tarapyndan maddy-enjamlaýyn binýady döwrebaplaşdyrmak, aragatnaşyk ulgamyny öňdebaryjy tehnologiýalar bilen üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda milli aragatnaşyk ulgamyny kemala getirmäge uly üns berilýär, şol sanda giň gerimli maýa goýum taslamalary durmuşa geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi tarapyndan aragatnaşyk hyzmatlaryny kämilleşdirmek we görnüşlerini giňeltmek boýunça ýerine ýetirilýän işleriň ähmiýetini belledi. Döwlet Baştutanymyz aragatnaşyk ulgamyna sanly tehnologiýalary, öňdebaryjy halkara tejribäni ornaşdyrmak boýunça işleri dowam etdirmegiň wajypdygyny nygtap, agentligiň ýolbaşçysyna bu babatda anyk görkezmeleri berdi.

Ýurdumyzda 26-njy martda geçiriljek Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek meselesi hem Ministrler Kabinetiniň mejlisinde giňişleýin ara alnyp maslahatlaşyldy.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň syýasy partiýalary, raýatlar toparlary tarapyndan dalaşgärleriň ýüzlerçesi hödürlenildi. Olar welaýatlarda we paýtagtymyzda saýlawçylar bilen duşuşýarlar. Olaryň çykyşlary teleýaýlymlar, beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleri arkaly halkymyza ýetirilýär. Ýurdumyza gelýän synçylar toparlarynyň käbiri eýýäm saýlawlara taýýarlyk işlerini synlamaga girişdi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow möhüm ähmiýetli bu jemgyýetçilik-syýasy çäräni demokratik kadalar, milli ýörelgeler esasynda, toý-dabaralara besläp, guramaçylykly geçirmegiň wajypdygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz saýlaw uçastoklarynyň talabalaýyk işlemegini üpjün etmek üçin guramaçylyk çärelerini görmegiň, olaryň golaýynda göçme söwda nokatlaryny guramagyň möhümdigini nygtady.

Bellenilişi ýaly, saýlawlaryň geçişiniň teleradioýaýlymlarda we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde giňden beýan edilmegini üpjün etmek zerurdyr. Milli däplerimize laýyklykda, saýlaw uçastoklarynda döredijilik toparlarynyň aýdym-sazly çykyşlaryny guramak wajypdyr.

Mundan başga-da, saýlawlara taýýarlyk görlüşi baradaky maglumatlary teleradioýaýlymlarda, metbugatda we internetde yzygiderli berip durmaly diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady we watandaşlarymyzy saýlawlara işjeň gatnaşmaga çagyrmagyň zerurdygyny belledi.

Soňra döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlerine ýüzlenip, saýlawlaryň dabaralara beslenip, uly baýramçylyga öwrülmelidigine aýratyn ünsi çekdi. Şeýle hem saýlaw uçastoklarynda jemgyýetçilik tertibiniň we ýangyn howpsuzlygynyň berk berjaý edilmegini üpjün etmegiň wajypdygy nygtaldy.

26-njy martda geçiriljek saýlawlar ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda möhüm wakadyr. Şonuň üçin-de, bu işe jogapkärli çemeleşip, saýlawçylaryň erk-islegini erkin beýan etmegine şert döretmelidiris. Umuman, saýlawlary aç-açan, aýanlykda, demokratik esaslarda, bäsdeşlik şertlerinde, erkin we ýokary derejede geçirmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Mejlisde beýleki käbir meselelere-de garaldy, dürli pudaklary ösdürmäge gönükdirilen resminamalar kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny hem-de Garaşsyz Watanymyzyň rowaçlygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarynyň arasyndaky duşuşyk

19.02.2023

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşygy boldy. Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde myhmany döwlet Baştutanymyz garşylady.

Belent mertebeli myhmana türkmen halkynyň milli myhmansöýerlik ýörelgelerine laýyk gelýän hormat-sarpa bildirildi.

Dünýä döwletleri, şol sanda Ýakyn Gündogaryň ykdysady taýdan kuwwatly we ösen ýurtlarynyň biri bolan Birleşen Arap Emirlikleri bilen köptaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän daşary syýasat strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hem-de Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan mähirli salamlaşyp, iki ýurduň Döwlet baýdaklarynyň öňünde surata düşdüler.

Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan mähirli kabul edilendigi üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirdi we her gezek Türkmenistana gelende, özüni ata Watanynda ýaly duýýandygyny aýtdy.

Myhman döwlet Baştutanymyza, şeýle-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa, ähli türkmen halkyna Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýanyň we BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, goranmak ministri, Dubaýyň häkimi Şeýh Mohammed bin Raşid Al Maktumyň mähirli salamyny ýetirdi. Nygtalyşy ýaly, BAE-de Türkmenistan bilen döwletara gatnaşyklaryň ösdürilmegine, şol sanda deňhukuklylyga, özara bähbitlilige esaslanýan uzak möhletleýin söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow BAE-niň ýokary wezipeli wekilini Aşgabatda görýändigine şatdygyny aýdyp, Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryna öz adyndan hem-de Gahryman Arkadagymyzyň adyndan iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Döwlet Baştutanymyz hormatly Arkadagymyzyň ýakynda Abu-Dabi şäherine amala aşyran saparyny we onuň çäklerinde geçirilen duşuşyklary ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny belledi we iki ýurduň arasynda köpýyllyk hyzmatdaşlygyň, hemmetaraplaýyn gatnaşyklaryň oňyn tejribesiniň toplanandygy nygtady. Hormatly Prezidentimiziň geçen ýylyň 21-22-nji noýabrynda BAE amala aşyran resmi saparynyň, onuň çäklerinde geçirilen ýokary derejedäki türkmen-emirlikler gepleşikleriniň we saparyň jemleri boýunça gol çekilen resminamalaryň uly toplumynyň iki döwletiň däp bolan dostluk we ynanyşmak gatnaşyklaryny ösdürmäge, özara bähbitli, deňhukukly hyzmatdaşlygy giňeltmäge kuwwatly itergi berendigi bellenildi.

Duşuşygyň dowamynda Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan şu ýylyň 11-12-nji fewralynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň BAE bolan resmi saparynyň ozal gazanylan ylalaşyklaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegine ýardam berýändigini hem-de ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhyna täze sahypany ýazandygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz iki döwletiň ägirt uly mümkinçiliklerini we özara bähbitlerini nazara almak bilen, dostlukly ýurduň ýokary wezipeli wekiliniň bu gezekki saparynyň ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmäge täze itergi berjekdigine ynam bildirdi. Iki ýurduň arasynda ýokary derejedäki gepleşikleriň yzygiderli geçirilmegi taraplaryň özara bähbitli hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny tassyklaýar. Syýasy-diplomatik ulgamda, abraýly halkara guramalaryň, ilkinji nobatda, BMG-niň ugry boýunça türkmen-emirlikler hyzmatdaşlygynyň özara düşünişmek we hormat goýmak esasynda ösdürilýändigi bellenildi.

Türkmenistanyň çäk taýdan amatly ýerleşmegi hem-de ýurdumyzda amatly maýa goýum ýagdaýynyň döredilmegi daşary ýurtly işewürler, şol sanda Ýakyn Gündogar ýurtlarynyň işewür toparlarynyň wekilleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmekde aýratyn ähmiýetlidir. Şunuň bilen baglylykda, söwda-ykdysady, ýangyç-energetika, durmuş desgalarynyň gurluşygy we beýleki pudaklarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk giňeldilýär.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanda köpugurly ulag ulgamyny döretmek boýunça alnyp barylýan işler özüniň oňyn netijesini berýär. Hususan-da, ýurdumyzyň deňiz ulag ulgamynyň düzümi giňeldilýär, täze awtomobil, howa, demir ýol ulag merkezleriniň we geçelgeleriniň gurluşygy giň gerimde alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda ulag ulgamy boýunça giň möçberli taslamalaryň işlenip taýýarlanylýandygy, şunda bu ugurda baý tejribe toplan daşary ýurtly hyzmatdaşlar, şol sanda BAE-niň belli kompaniýalary bilen gatnaşyklary ýola goýmagyň ägirt uly geljeginiň bardygy bellenildi.

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty özüniň häzirki derejesinde Gündogar — Günbatar we Demirgazyk — Günorta ugurlary boýunça halkara ähmiýetli iri ulag merkezleriniň biri bolup durýar. Ol Birleşen Arap Emirlikleriniň çäklerindäki portlar bilen logistik baglanyşygy ýola goýmagyň maksatlaryna doly laýyk gelýär. Munuň özi portlary dolandyrmak we logistik hyzmatlary amala aşyrmak ulgamynda ýöriteleşen kompaniýalar üçin bähbitli taslama bolup biler.

Duşuşygyň dowamynda bellenilişi ýaly, bilelikdäki taslamalaryň amala aşyrylmagy hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň biridir. Bu taslamalar ykdysady hyzmatdaşlyga täze itergi berip, maýa goýumlary çekmek, bilelikdäki önümçilikleri döretmek, döwrebap ulag düzümini kemala getirmek, bank-maliýe ulgamynda özara gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin uly mümkinçilikleri açýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hyzmatdaşlygy, şol sanda medeni-ynsanperwer ulgamdaky gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin bar bolan kuwwaty doly derejede ulanmagyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi.

Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan BAE-niň işewür toparlarynyň wekilleriniň Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýändiklerini tassyklap, mähirli kabul edilendigi üçin döwlet Baştutanymyza ýene-de bir gezek tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen mähirli hoşlaşdy.

Soňra belent mertebeli myhman hoşniýetli arzuwlaryny aýdyp, paýtagtymyzdan ugrady.

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETINIŇ BÜTINDÜNÝÄ SÖWDA GURAMASYNYŇ (BSG) ÝOLBAŞÇYLYGY BILEN GEÇIREN DUŞUŞYKLARY BARADA MAGLUMAT

2023-nji ýylyň 15-nji martynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy jenap Rahimberdi Jepbarowyň ýolbaşçylygyndaky ýurdumyzyň wekiliýeti bilen Bütindünýä Söwda Guramasynyň Baş direktory doktor Ngozi Okonjo-Iwealanyň we BSG-niň baş direktorynyň orunbasary jenap Sýançen Çžanyň arasynda gepleşikler geçirildi.

Duşuşyklaryň dowamynda türkmen tarapy ýurdumyzyň Bütindünýä Söwda Guramasyna goşulmagy bilen bagly hereketlere girişmek ugrunda Türkmenistanyň Hökümetiniň agza döwletler we beýleki gyzyklanma bildirýän taraplar bilen işleşmäge taýýardygyny belledi hem-de Türkmenistanyň Hökümetiniň BSG-niň doly hukukly agzasy bolmaga berk ygrarly bolup durýandygyny tassyklady.

Türkmenistanyň bu iri we abraýly halkara guramasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigi barada bellenildi
hem-de onuň ýurduň durnukly ykdysady ösüşine mundan beýläk-de kuwwatly goşant goşjakdygyna ynam bildirildi.

BSG-niň baş direktory Türkmenistanyň Hökümetiniň görkezýän tagallalaryna ýokary baha berilýändigini Türkmenistanyň ykdysady strategiýasyna oňyn garalýandygyny nygtady.

Taraplar Türkmenistan bilen Bütindünýä Söwda Guramasynyň arasyndaky özarahereketleriň meýilnamalarynyň çäklerinde alnyp barylýan işlerde ösüş gazanyljakdygyna ynam bildirdiler.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Çap edildi 17.02.2023

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy we birnäçe möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol döwletimiziň hukuk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäreleri guramaçylykly geçirmek boýunça öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek babatda parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Häzirki wagtda Mejlisiň iş toparlarynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde kabul edilen Konstitusion kanunlardan gelip çykýan, hereket edýän kanunlara döwrüň talabyna laýyklykda üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen bagly işler dowam etdirilýär.

Şu ýylyň mart aýynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryny demokratik ýörelgeler esasynda, umumy ykrar edilen halkara kadalara laýyklykda geçirmek üçin ähli şertler döredildi. Häzirki wagtda ýurdumyzyň syýasy partiýalary, jemgyýetçilik birleşikleri, raýatlar toparlary tarapyndan dalaşgärleri hödürlemek açyklyk we aýanlyk esasynda geçirilýär. Dalaşgärleri bellige almak işleri 28-nji fewrala çenli dowam eder. Möhüm syýasy-jemgyýetçilik çäräni guramaçylykly geçirmek maksady bilen, merkezi saýlaw topary tarapyndan saýlaw toparlary, dalaşgärler, synçylar, habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin gollanmalar taýýarlanyldy.

Mejlisde sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen zenanlary “Ene mähri” diýen hormatly ada hödürlemek bilen baglanyşykly işler alnyp barylýar.

Mejlisiň wekiliýeti şu ýylyň 9-10-njy fewralynda Gazagystan Respublikasynyň Turkestan şäherinde geçirilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň birinji Parlamentara forumyna gatnaşmak üçin iş saparynda boldy. Forumyň açylyş dabarasynda hormatly Prezidentimiziň Parlamentara foruma gatnaşyjylara iberen Ýüzlenmesi okaldy. Onuň mejlisleriniň barşynda sebitiň ýurtlarynyň arasynda strategik hyzmatdaşlygy berkitmekde we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary giňeltmekde parlamentleriň ornuny ýokarlandyrmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwlet ähmiýetli durmuş-ykdysady maksatnamalary we taslamalary üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, Mejlisiň kanun çykaryjylyk işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň wajypdygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz umumy ykrar edilen halkara hukuk namalary bilen içgin tanyşmagyň, döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bilen bir hatarda, olary milli kanunçylyk tejribesinde göz öňünde tutmagyň zerurdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek meselelerine geçip, bu jemgyýetçilik-syýasy çäräniň ähli meselelerini berk gözegçilikde saklamagyň, saýlawlaryň aýanlygyny we açyklygyny üpjün etmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan ýurdumyzyň köp çagaly, şeýle hem zähmetde we jemgyýetçilik işlerinde tapawutlanan zenanlaryny döwlet sylaglaryna hödürlemek boýunça alnyp barylýan işlere ünsi çekip, olaryň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmelidigini belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Şeýle hem Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, häkimlikler bilen bilelikde döwletiň garamagyndan aýyrmak we hususylaşdyrmak üçin kärhanalar we desgalar boýunça seljermeleriň geçirilendigi aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzy 2023-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda hususylaşdyrmak we döwletiň garamagyndan aýyrmak boýunça wezipeleriň möhüm ugurlar hökmünde kesgitlenendigini belledi. Döwlet Baştutanymyz bu ugurda göz öňünde tutulan işleriň talabalaýyk ýerine ýetirilmeginiň geljekde önümçilik we hyzmatlar ulgamlarynda hususy pudagyň ägirt uly kuwwatyndan netijeli peýdalanmaga ýardam etjekdigine, umuman, milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge we onuň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga hyzmat etjekdigine ünsi çekip, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Begliýew ýurdumyzyň nebiti gaýtadan işleýän senagatyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyryklaryna laýyklykda, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň we Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň işini has-da kämilleşdirmek boýunça netijeli çäreler görülýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, döwrüň talaplaryna laýyklykda ýangyç-energetika toplumynyň düzümleriniň işini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmagyň, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmagyň wajypdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz nebitgaz toplumynyň netijeli işlemegini üpjün etmegiň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak meselelerini çözmäge täzeçe çemeleşmek, ylmyň gazananlaryny we innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, bäsdeşlige ukyply, ýokary tehnologiýaly, ekologik taýdan arassa önümleriň görnüşlerini giňeltmek bilen gönüden-göni baglanyşyklydygyny belläp, wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň welaýatlarynda ýaz ekişine görülýän taýýarlyk işleri, şeýle hem bugdaý ekilen meýdanlarda ideg etmek işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda gowaçanyň we beýleki oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek, azyk üpjünçiligini has-da pugtalandyrmak babatda möwsümleýin oba hojalyk işleri dowam edýär.

Ýurdumyz boýunça 580 müň gektar meýdanda gowaça ekişini öz wagtynda geçirmek maksady bilen, ekiş möwsümine taýýarlyk görmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, sürüm we tekizlemek işlerini geçirmek, ýuwuş suwuny tutmak, oba hojalyk tehnikalaryny möwsüme taýýarlamak, ýokary hilli gowaça tohumlary bilen üpjün etmek boýunça degişli çäreler görülýär. Şunuň bilen birlikde, gallaçylar şu ýylyň hasyly üçin ekilen jemi 690 müň gektar bugdaý meýdanyny mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak boýunça degişli işleri amala aşyrýarlar. Şeýle hem ýurdumyzyň sebitlerinde ilatymyzy ýeralma, gök-bakja önümleri bilen üpjün etmek, azyk bolçulygyny döretmek boýunça degişli çäreler görülýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bugdaýa agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg edilmegini, gowaça ekişine ykjam taýýarlyk görülmegini we onuň amatly möhletlerde geçirilmegini, bugdaýyň, “ak altynyň” we beýleki oba hojalyk önümleriniň bol hasylyny almak üçin ähli mümkinçilikleriň döredilmegini üpjün etmegiň zerurdygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ekerançylary sebitleriň toprak-howa şertlerine durnukly, ýokary hilli gowaça we beýleki ekinleriň tohumlary bilen üpjün etmegiň wajypdygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmegiň ähmiýetine ünsi çekip, wise-premýere olaryň ýerine ýetirilişini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan işler, hususan-da, Energetika ministrligi tarapyndan elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdençsiz üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň elektrik energetika pudagyny okgunly ösdürmek boýunça amala aşyrylýan giň gerimli işleriň wajypdygyny nygtap, bu ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň we döwrebaplaşdyrmagyň möhümdigine ünsi çekdi hem-de bu ugurdaky işleri has-da işjeňleşdirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew hormatly Prezidentimiziň ilaty azyk harytlarynyň dürli görnüşleri bilen üpjün etmek boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, bu wezipeleri netijeli amala aşyrmak, Türkmenistanda azyk harytlarynyň üpjünçiligini has-da artdyrmak hem-de olaryň eksportyny we importyny düzgünleşdirmek boýunça pudagara toparyň alyp barýan işleri barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilýän möçberini artdyrmagyň hem-de ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagyň, bäsdeşlige ukyply önümçilikleri ösdürmegiň milli ykdysadyýetimiziň durnuklylygyny pugtalandyrmaga gönükdirilendigini belledi hem-de amala aşyrylýan bu işleriň esasy maksadynyň ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmekden ybaratdygyny aýdyp, wise-premýere bu ugurdaky işleri gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabaralaryny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Milli senenamamyzda esasy baýramlaryň biri bolan Halkara zenanlar güni bahar paslynyň ilkinji aýynda Türkmenistanda giňden bellenilip geçilýär. Bu ajaýyp baýramçylyk mynasybetli Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň mart aýynyň başynda ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde giň gerimli baýramçylyk çärelerini geçirmek meýilleşdirilýär. Baýramçylyga gabatlanyp, “Ýylyň zenany” atly bäsleşigiň jemi jemleniler, “Talyp gözeli — 2023” atly gözellik bäsleşigi, köp çagaly maşgalalaryň arasynda “Sagdyn maşgala — sagdyn nesil” atly estafeta bäsleşigi geçiriler.

7-nji martda Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň “Ene mähri” diýen hormatly adyna eýe bolanlary sylaglamak dabarasy geçiriler. Şol gün Mukamlar köşgünde sungat ussatlarynyň baýramçylyk konsertini guramak göz öňünde tutulýar. 8-nji martda Söwda-senagat edarasynda “Arkadag Serdarly bagtyýar zenanlar” atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasyny geçirmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda mähriban enelerimize, uýalarymyza we ähli zenanlara çuňňur hormatyň nyşanyna öwrülen bu ajaýyp bahar baýramynyň ähmiýetini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Diýarymyzda uly hormata eýe bolan zenanlar barada döwletimiz tarapyndan hemişe alada ediljekdigini, olaryň bagtyýar we abadan durmuşda ýaşamaklary üçin ähli şertleriň dörediljekdigini, zenanlaryň zähmetiniň, hukuklarynyň hemmetaraplaýyn goraljakdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz baýramçylyk çäreleriniň ählisini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň, olara ýaşlaryň gatnaşmagyna aýratyn üns bermegiň wajypdygyny belläp, wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow Berdimuhamet Annaýew adyndaky Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebini döretmek hakynda we Saçly Dursunowa adyndaky Ahal welaýat lukmançylyk orta hünär okuw mekdebini döretmek hakynda Kararlaryň taslamalary barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, degişli Kararlara gol çekdi we olary sanly ulgam arkaly iberip, wise-premýere resminamalaryň doly ýerine ýetirilmegine we bilimli, sagdyn ýaş nesli terbiýelemek üçin şertleriň hem-de olaryň innowasion tehnologiýalary, täze bilimleri özleşdirmegi babatda mümkinçilikleriň döredilmegine gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra wise-premýer Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy (ÝUNESKO) bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek babatda görülýän çäreler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, 2022-nji ýylda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda “Parahatçylygyň dilleri” hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Parahatçylygyň medeniýeti” atly ÝUNESKO klublarynyň açylmagy dünýä ähmiýetli işe ýaş nesliň işjeň gatnaşmagynda möhüm ädim bolup, talyplaryň dünýägaraýşynyň giňelmegine, dil baýlyklarynyň ösdürilmegine ýardam berýär.

Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, ylym-bilim ulgamyny ösdürmegiň öňdebaryjy dünýä tejribelerini ornaşdyrmak maksady bilen, şu ýylyň 16-njy fewralynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde “Medeni miras: geçmişden geljege” hem-de Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda “Durnukly ösüş üçin ekologiýa bilimi” atly ÝUNESKO kafedralaryny döretmek boýunça Ylalaşyga gol çekmek dabaralary geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, iri halkara guramalar, ilkinji nobatda, BMG we onuň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen däp bolan hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategik ugurlarynyň biri bolup durýandygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz ÝUNESKO kafedralarynyň döredilmeginiň ýaşlary umumadamzat we milli gymmatlyklaryň esasynda terbiýelemäge, olarda ekologik bilimi we medeniýeti ösdürmäge ýardam etjekdigine ynam bildirdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň ähli işgärleriniň adyndan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy her ýylyň 18-nji fewralynda bellenilýän Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlady we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyz oňyn Bitaraplyk, sebit hem-de ählumumy derejede deňhukukly, netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasaty durmuşa geçirýär. Bu döredijilikli ugur we hormatly Prezidentimiziň oňyn başlangyçlary döwletimize halkara giňişlikde uly abraý getirdi. Ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň netijeli işlemegi üçin ähli şertler döredildi. Ugurdaş maddy-enjamlaýyn binýady yzygiderli pugtalandyrylýar, diplomatlar we olaryň maşgala agzalary üçin amatly durmuş şertleri üpjün edilýär.

Wise-premýer, daşary işler ministri hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa milli diplomatik gullugyň işine hemmetaraplaýyn goldaw berýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, gullugyň işgärleriniň öz öňlerinde goýlan möhüm hem-de jogapkärli wezipeleri üstünlikli çözmekde mundan beýläk-de ähli tagallalary etjekdiklerine ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň işgärlerini hünär baýramçylyklary bilen tüýs ýürekden gutlady we parahatçylyk söýüjiligiň, bitaraplygyň, hoşniýetli goňşuçylygyň, özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin açyklygyň Türkmenistanyň daşary syýasatynda we halkara gatnaşyklarynda esasy ýörelgeler bolup durýandygyny nygtady. Häzirki wagtda ýurdumyz kabul edilen resminamalardan ugur alyp, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek ugry bilen ynamly öňe gitmegini dowam etdirýär. Bu strategiýa milli bähbitlere hem-de ählumumy abadançylygy, durnukly ösüşi üpjün etmek maksatlaryna doly laýyk gelýändigini subut etdi.

Döwlet Baştutanymyz milli diplomatik gullugyň işgärleriniň mundan beýläk-de tutanýerli zähmet çekip, dünýä giňişliginde Watanymyzyň abraýyny has-da belende galdyrmaga ýardam etjekdiklerine ynam bildirdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Türkmenistanyň wekiliýetiniň 13-nji fewralda Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçirilen Bütindünýä hökümet sammitine gatnaşmagynyň netijeleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, Birleşen Milletler Guramasy we beýleki abraýly halkara düzümler bilen netijeli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şunuň bilen baglylykda, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek boýunça çäreler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bu işiň çäklerinde Türkmenistan halkara derejede köptaraplaýyn gatnaşyklar ulgamynda degişli işleri geçirýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň wekiliýeti agzalan Bütindünýä hökümet sammitine gatnaşdy. Foruma gatnaşyjylar Türkmenistanda Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek boýunça alnyp barylýan anyk işler bilen tanyşdyryldy. Türkmen tarapynyň çykyşlarynda BMG-niň howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyndan gelip çykýan borçnamalaryň ýerine ýetirilişi we bu babatda ýurdumyz tarapyndan durmuşa geçirilýän işler giňişleýin beýan edildi. Ýurdumyzyň diwersifikasiýa strategiýasyny durmuşa geçirmek babatda pes uglerodly energiýany ösdürmäge üns berildi. Şunuň bilen baglylykda, “Türkmenistanyň wodorod energiýasy babatda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça 2022-2023-nji ýyllar üçin “Ýol kartasynyň” ýerine ýetirilişi, döwlet Baştutanymyzyň energetika howpsuzlygyny üpjün etmäge degişli başlangyçlary beýan edildi.

Türkmen tarapynyň çykyşynda Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde ulag ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň aýratyn orny nygtaldy. Bu babatda Aziýa bilen Ýewropanyň arasynda durnukly we ygtybarly ulag gatnawlarynyň üpjün edilmegi möhüm meseleleriň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň multimodal üstaşyr ulag we logistika düzümini döretmek boýunça iri milli hem-de sebit taslamalaryny amala aşyrmak baradaky başlangyçlar beýan edildi.

Türkmen tarapynyň çykyşynda tebigy betbagtçylyklaryň howpuny peseltmek boýunça dünýä bileleşiginiň tagallalarynyň birleşdirilmeginiň zerurdygy nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda, Ýaponiýanyň Sendaý şäherinde geçirilen BMG-niň Bütindünýä maslahatynda kabul edilen çözgütleriň hem-de 2015 — 2030-njy ýyllar üçin degişli Çarçuwaly maksatnamanyň düzgünleriniň ýerine ýetirilmeginiň wajypdygy bellenildi. Türkmenistan şeýle hem halkara söwda ulgamynda hyzmatdaşlyga jogapkärli çemeleşýändigini görkezýär. Şunuň bilen baglylykda, Bütindünýä Söwda Guramasynyň çäklerinde gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berilýär. Sammitiň çäklerinde BSG-niň Baş direktory bilen duşuşyk geçirildi. Onuň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Türkmenistana goşulyşýan döwlet, ýagny “işjeň synçy” derejesiniň berilmegi bu guramanyň çäklerinde işi işjeňleşdirmäge hem-de geljekde onuň doly hukukly agzasy bolmaga mümkinçilik berýär.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryny ýerine ýetirmek hem-de ýurdumyzyň häzirki zaman dünýä hojalyk gatnaşyklary ulgamyna üstünlikli goşulyşmagyny üpjün etmek maksady bilen birnäçe teklipler, şol sanda BSG bilen ulgamlaýyn hyzmatdaşlyk üçin Iş meýilnamasyny işläp taýýarlamak, bu gurama doly hukukly agza hökmünde goşulmak boýunça görülýän çäreleri işjeňleşdirmek babatda birnäçe teklipler taýýarlanyldy. Şeýle hem degişli düzüm birligini açmak, BSG boýunça Türkmenistanyň ýörite wekilini bellemek meselelerini öwrenmek, öňümizdäki aýda ýurdumyzyň wekiliýetini hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin Ženewa (Şweýsariýa Konfederasiýasy) şäherine gulluk iş saparyna ibermek teklip edilýär. Ženewada bu guramanyň ştab-kwartirasy ýerleşýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň abraýly halkara guramalar bilen köpugurly gatnaşyklary pugtalandyrmaga hemişe uly üns berýändigini nygtady. Şunda Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde BMG we onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berilýär. Bu babatda ýurdumyz jogapkärli we toplumlaýyn çemeleşmäni görkezýär. Türkmenistan daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, şol sanda halkara forumlaryň meýdançalarynda işjeň gatnaşyk edip, parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmak, energetika, ulag-logistika, ynsanperwer, ekologiýa ýaly ileri tutulýan ulgamlarda Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge ýardam edýän netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça anyk teklipleri öňe sürýär.

Söwda-ykdysady ulgamda hyzmatdaşlyga hem uly ähmiýet berilýär. Bu babatda ýöriteleşdirilen düzümler, hususan-da, Bütindünýä Söwda Guramasy bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek esasy ugurlaryň biri bolup durýar. Türkmenistana BSG-ä goşulyşýan döwletiň derejesiniň berilmegi bu gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejä çykmagyny üpjün edip, ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklarynyň giňeldilmegi üçin oňaýly mümkinçilikleri şertlendirdi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz wise-premýere, daşary işler ministrine bu ugurda toplumlaýyn işleri yzygiderli dowam etdirmegi, umumy bähbitlere laýyk gelýän hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek üçin bar bolan mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmaga aýratyn üns bermegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň pudaklaýyn kärhanalaryny tehnologik taýdan täzelemek, optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça alyp barýan işleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, döwletimiziň ýurdumyzda köpugurly, bäsdeşlige ukyply ulag-kommunikasiýa toplumyny ösdürmäge möhüm ähmiýet berýändigini hem-de milli aragatnaşyk ulgamyna halkara tejribeden ugur almak bilen, döwrebap tehnologiýalary giňden ornaşdyrmagyň wajypdygyny belledi we agentligiň ýolbaşçysyna bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň jemini jemläp, şu gün möhüm meseleleriň birnäçesine garalandygyny, milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň kabul edilendigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

 

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Çap edildi 03.03.2023

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen iki aýynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi, degişli ýolbaşçylaryň hasabatlary diňlenildi, döwlet durmuşynyň beýleki käbir möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradowa söz berdi. Ol 2023-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynyň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi. Ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň we sebitleriň durnukly ösüşi hem-de ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagy üpjün edilýär. Hasabat döwründe jemi içerki önümiň artmagy munuň aýdyň subutnamasydyr. Bu görkeziji 6,2 göterime barabar boldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 6 göterim artdy.

Şu ýylyň iki aýynyň jemleri boýunça bölek satuw haryt dolanyşygy, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9,5 göterim artdy. Özara bähbitli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanyp alnyp barylýan daşary ykdysady syýasatyň netijesinde daşary söwda dolanyşygynyň möçberi eksportyň we importyň artmagynyň hasabyna, geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 3,4 göterim ýokarlandy.

2023-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynyň jemleri boýunça Döwlet býujetiniň girdeji böleginiň meýilnamasy 115,7 göterim, çykdajy böleginiň meýilnamasy 97,1 göterim ýerine ýetirildi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky, geçen ýylyň degişli döwrüne görä, 9,7 göterim ýokarlandy. Döwlet kärhanalarynda zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi. Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň möçberi, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9,1 göterim artdy. Şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynyň jemleri boýunça Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde durmuş maksatly desgalaryň we binalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, suw arassalaýjy desgalaryň, inženerçilik ulgamlarynyň gurluşyk işleri alnyp baryldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere we beýleki degişli ýolbaşçylara dünýädäki ýagdaýlary gözegçilikde saklap, alnyp barylýan işleri has-da güýçlendirmegi tabşyrdy. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz degişli ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, müdirlikleriň önümçilik meýilnamalarynyň ýerine ýetirilişini yzygiderli seljermek hem-de bu işi berk gözegçilikde saklamak barada degişli görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Begliýew gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Nebiti we gaz kondensatyny çykarmak, benzin, suwuklandyrylan gazy öndürmek, “mawy ýangyjy” eksport etmek ulgamynda gazanylan tehniki-ykdysady görkezijiler barada aýdyldy.

“Türkmennebit” döwlet konserni tarapyndan nebit bilen üpjün etmegiň meýilnamasynyň 101,2 göterim ýerine ýetirilendigi habar berildi. Wise-premýer dizel ýangyjyny öndürmek boýunça meýilnamanyň 100,8 göterim, polipropilen öndürmegiň meýilnamasynyň 105 göterim, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasynyň bolsa 110,7 göterim ýerine ýetirilendigini aýtdy. Hasabat döwründe tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň meýilnamasy 105,3 göterim ýerine ýetirildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, uglewodorod serişdeleriniň çykarylýan möçberini artdyrmak boýunça toplumlaýyn çäreleri görmegiň, kärhanalaryň taslama kuwwatynda işledilmegini üpjün etmegiň zerurdygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz amatly bahalardan import enjamlaryny, ätiýaçlyk şaýlaryny, himikatlary we sarp ediş serişdelerini bökdençsiz getirmek üçin olary öndürijiler bilen göni hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň wajypdygyna ünsi çekdi.

Täze nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek we iri maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmak maksady bilen, dünýä belli daşary ýurt kompaniýalaryny hem-de daşyndan maýa goýumlary çekmek boýunça zerur çäreleri görmek, pudaga häzirki zaman tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak möhümdir diýip, hormatly Prezidentimiz bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow gurluşyk we senagat toplumynyň, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň, Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň hem-de Aşgabat şäher häkimliginiň şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri barada hasabat berdi. Ýanwar-fewral aýlarynda gurluşyk we senagat toplumy tarapyndan öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 111,4 göterim amal edildi. Hasabat döwründe Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 109,8 göterime deň boldy.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça ýanwar-fewral aýlarynda öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 120,1 göterim boldy. Şu ýylyň iki aýynyň netijeleri boýunça Energetika ministrligi önüm öndürmegiň, işleri ýerine ýetirmegiň we hyzmatlaryň meýilnamasyny 114,4 göterim berjaý etdi. Elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depgini 106,3 göterime, ony eksport etmegiň ösüş depgini 101,6 göterime barabar boldy. Ýylyň başyndan bäri “Türkmenhimiýa” döwlet konserni önüm öndürmegiň we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasyny 102 göterim berjaý etdi. Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 112,9 göterim amal edildi. Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 118,8 göterim üpjün edildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, şu ýyl kabul edilen maýa goýum Maksatnamasynda dürli desgalary gurup ulanmaga bermek boýunça örän köp çäreleriň göz öňünde tutulandygyny we bu işleri çaltlandyrmagyň zerurdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz gaýragoýulmasyz wezipeleriň birnäçesini kesgitläp, gurluşyk we senagat toplumynyň kärhanalarynyň bökdençsiz işledilmegini gazanmagyň, himiýa kärhanalarynyň kuwwatyny doly ulanmagyň möhümdigini nygtady. Täze elektrik stansiýalaryny gurmak arkaly energetika pudagynyň kuwwatyny, elektrik energiýasynyň eksport edilýän möçberini artdyrmak wajypdyr. Sebitara we içerki awtomobil ýollaryny gurmak hem-de olaryň bar bolanlarynyň durkuny täzelemek işlerini güýçlendirmek möhümdir.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň şu ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasyna laýyklykda, binalaryň we desgalaryň gurluşyk işleriniň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew gözegçilik edýän söwda we dokma toplumlarynyň, telekeçilik ulgamynyň şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda dolanyşygynyň ösüş depgini, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 106,6 göterime, önüm öndürmegiň ösüş depgini bolsa 105,6 göterime barabar boldy. Dokma senagaty ministrligi boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, nah ýüplügiň önümçiligi 108,3 göterime, nah matalaryňky 114,1 göterime, tikin we trikotaž önümleriniň önümçiligi 101,2 göterime, gön önümleriniň önümçiligi bolsa 119,2 göterime deň boldy. “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň kärhanalarynda önüm öndürmegiň meýilnamasy 105,8 göterim berjaý edildi.

Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça ýanwar-fewral aýlarynda birža söwdalarynyň 49-sy geçirilip, 5 müň 50 şertnama hasaba alyndy. Söwda-senagat edarasy boýunça hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň ösüş depgini 130 göterime deň boldy, 1 sergi we 5 maslahat geçirildi. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň iki aýynda oba hojalyk we azyk harytlarynyň önümçiliginiň ösüş depgini 139,5 göterime, senagat önümlerini öndürmegiň ösüş depgini bolsa 105,3 göterime barabar boldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň bazarlarynda we söwda nokatlarynda azyk önümleri hem-de halkyň sarp edýän harytlary bilen üpjünçiligi durnukly ýagdaýda saklamagyň, şu möwsümde gök önümleriň, beýleki azyk harytlarynyň nyrhlarynyň esassyz ýokarlandyrylmagyna ýol berilmezliginiň zerurdygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere azyk harytlary bilen yzygiderli üpjünçiligi gazanmak üçin zerur çäreleri görmek tabşyryldy.

Dokma senagatynyň uly mümkinçiliklerini göz öňünde tutup, pudaga häzirki zaman tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Ýurdumyzda beýleki döwletlere iberilýän önümleriň mukdaryny hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilýän möçberini artdyrmak boýunça maksatnamalaýyn işleri çaltlandyrmak wajypdyr. Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini kämilleşdirmek üçin çäreleri görmek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we wise-premýere bu babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow gözegçilik edýän ulgamlarynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň iki aýynda bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hasabat döwründe bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça işler dowam etdirildi. Okuw kitaplary we gollanmalar neşir edildi, sanly ulgamy ösdürmek boýunça çäreler görüldi. Ýurdumyzyň mekdep okuwçylary halkara ders we internet bäsleşiklerinde altyn, kümüş, bürünç medallary gazandylar. Hormatly Prezidentimiziň gol çeken resminamalaryna laýyklykda, Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy döredildi, Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliklerine Berdimuhamet Annaýew adyndaky Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebini hem-de Saçly Dursunowa adyndaky Ahal welaýat lukmançylyk orta hünär okuw mekdebini bellenen tertipde döretmek tabşyryldy.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde professor-mugallymlaryň, sanly ulgam arkaly dünýäniň 23 ýurdundan wekilleriň gatnaşmagynda “Durnukly ösüş maksatlary: ýaşlar syýasaty we innowasion tehnologiýalar” atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. Ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan medeni-ylmy çäreler geçirilýär hem-de şahyryň goşgular ýygyndysy türkmen we daşary ýurt dillerinde neşire taýýarlanylýar. Gol çekilen ylalaşyklara laýyklykda, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde we Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda ÝUNESKO kafedralary dabaraly ýagdaýda açyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow raýatlaryň saglygyny goramaga, ýiti ýokanç we ýokanç däl, dowamly hem-de möwsümleýin keselleriň öňüni almaga aýratyn üns bermegiň zerurdygyny nygtady. Bellenilişi ýaly, şunuň bilen baglylykda, meýilleşdirmek boýunça çäreleri yzygiderli geçirip durmaly. Lukmançylyk gurallarynyň we derman serişdeleriniň elýeterliligini üpjün etmek möhümdir.

Okuwçylary, talyplary we beýleki ýaşlary sagdyn durmuş ýörelgesine çekmek hem-de olaryň bilim derejesini ýokarlandyrmak üçin dürli sport, bilim we döredijilik bäsleşiklerini yzygiderli geçirmek tabşyryldy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe toplum boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgini 122 göterime deň boldy. Awtomobil, demir ýol, howa, deňiz we derýa ulaglary arkaly ýük daşamagyň ösüş depgini 105,2 göterime, ýolagçy gatnatmagyň ösüş depgini bolsa 106,3 göterime barabar boldy. Ýanwar-fewral aýlarynda “Türkmendemirýollary” agentligi boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüş depgini 103,7, “Türkmenawtoulaglary” agentligi boýunça 128,5, “Türkmenhowaýollary” agentligi boýunça 289,6, “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi boýunça 108,4, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi boýunça 111 göterime deň boldy.

Hasabat döwründe “Türkmenaragatnaşyk” agentligi bilen BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň arasynda “Türkmenistanda pudagara elektron maglumat alşygy ulgamynyň ornaşdyrylmagyna ýardam bermek hakynda” Taslama resminamasyna gol çekildi. Şeýle hem ýurdumyzyň dürli künjeklerinde ulag-aragatnaşyk toplumyna degişli önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň gurluşygynyň dowam edýändigi barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýolagçy we ýük gatnawlaryny ösdürip, üstaşyr hem-de halkara ýükleriň daşalýan möçberini artdyrmagyň wajypdygyna ünsi çekdi. Pudaga sanly ulgamy giňden ornaşdyrmagy dowam etmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Döwlet Baştutanymyz «Balkan» gämigurluşyk we abatlaýyş zawodynyň işi barada aýdyp, häzirki zaman gämileriniň gurluşygyny ýola goýmak üçin netijeli işleri alyp barmagyň zerurdygyny nygtady we agentligiň ýolbaşçysyna birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän ulgamynda şu ýylyň başyndan bäri alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ýanwar-fewral aýlarynda dürli maslahatlar, döredijilik duşuşyklary, mediaforumlar, sergiler, wagyz-nesihat we aýdym-sazly medeni çäreler geçirildi. Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dürli çäreler guraldy, döredijilik bäsleşikleri yglan edildi.

Ýurdumyzyň birnäçe muzeýlerinde “wirtual muzeý” taslamasy işe girizildi. Türkmen hünärmenleri daşary ýurtlaryň birnäçesinde iş saparlarynda boldular. Hormatly Prezidentimiziň Bahreýn Patyşalygyna amala aşyran resmi saparynyň dowamynda Manama şäherinde Miras bilen baglanyşykly senetçilik we däp-dessurlar babatda özara düşünişmek hakynda Ähtnama hem-de 2023 — 2027-nji ýyllar aralygynda Medeniýet babatda hyzmatdaşlygy ýerine ýetirmegiň Maksatnamasyna gol çekildi.

Şeýle hem wise-premýer Aşgabatda geçirilen, sungatyň dürli ugurlarynda türkmen we daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň tejribe alyşmagyna, medeniýetleriň özara baýlaşmagyna ýardam edýän halkara çäreleriň birnäçesi barada durup geçdi. Ýurdumyzyň gazanýan üstünlikleri hem-de amala aşyrylýan özgertmeler baradaky maglumatlar metbugat sahypalarynda, teleradioýaýlymlarda, internet saýtlarynda giňden beýan edildi. Döwlet maksatnamalaryndan we sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça degişli işler alnyp baryldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, taýýarlanylýan teleradio gepleşikleriniň hilini ýokarlandyrmak, milli taryhy-medeni mirasymyzyň desgalaryny gorap saklamak üçin zerur işleri yzygiderli geçirip durmagyň wajypdygyny nygtady we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýaz we tomus möwsümleriniň başlanmagy bilen, medeniýet edaralary, teatrlar, Döwlet sirki tarapyndan medeni-köpçülik çärelerini, konsertleri, teatrlaşdyrylan sahnalary yzygiderli guramagyň, çagalar üçin goýulýan sahna eserleriniň hem-de çykyşlaryň sanyny artdyrmagyň möhümdigine ünsi çekdi. Teleradio gepleşikleri arkaly bu eserleri giňden wagyz etmek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri, oba hojalygy pudagynda özgertmeleriň geçirilişi we ýurdumyzyň sebitlerinde möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe oba hojalyk toplumynda, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önümçiligiň ösüş depgini 103,8 göterime deň boldy. Bu görkeziji Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 105,2 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 101 göterime barabar boldy. Maýa goýumlary özleşdirmegiň meýilnamasy 138,1 göterim ýerine ýetirildi. Hasabat döwründe bugdaý ununy öndürmegiň ösüş depgini 106,3 göterime, süýt we süýt önümleriniň öndürilişiniň ösüş depgini 113,8 göterime deň boldy. Şeýle hem oba hojalyk ekinlerini haşal otlardan we zyýankeşlerden goramak üçin amala aşyrylýan işler barada aýdyldy.

Ýurdumyzyň ekin meýdanlarynyň suw bilen üpjünçiligini gowulandyrmak, suw serişdelerini netijeli hem-de rejeli ulanmak maksady bilen, degişli gidrotehniki işler ýerine ýetirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýer kadastryny döretmek we ýurdumyzda suw üpjünçilik ulgamyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri güýçlendirmegiň zerurdygyny belledi we bu babatda wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow şu ýylyň iki aýynda Daşary işler ministrligi tarapyndan alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ugruny durmuşa geçirmek, ikitaraplaýyn görnüşde, abraýly sebit we halkara guramalaryň hem-de düzümleriň çäklerinde köpugurly hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça işler yzygiderli geçirildi.

Netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmekde ýokary derejedäki saparlara hem-de gepleşiklere aýratyn ähmiýet berilýär. Ýylyň başyndan bäri hormatly Prezidentimiz Hytaý Halk Respublikasyna, Bahreýn Patyşalygyna we Azerbaýjan Respublikasyna döwlet, resmi we iş saparlaryny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz birnäçe ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri hem geçirdi.

Şu ýyl meýilleşdirilen halkara çärelere taýýarlyk görmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Şeýle hem fewral aýynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine sapary amala aşyrandygy bellenildi.

Parlamentara gatnaşyklary işjeňleşdirmek ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şunuň bilen baglylykda, ýanwar aýynda Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygynyň ýolbaşçylygyndaky parlament wekiliýetiniň Aşgabatda saparda bolandygy bellenildi.

Hasabat döwründe sanly ulgam arkaly dürli derejedäki duşuşyklaryň 89-sy geçirildi. Ýylyň başyndan bäri Türkmenistanda daşary ýurt döwletleri we halkara guramalar bilen bilelikde resmi gepleşikleriň hem-de duşuşyklaryň 175-si guraldy. Ýanwar-fewral aýlarynda ýurdumyzyň daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen gatnaşyklarynyň şertnama-hukuk binýadynyň üsti 71 sany resminama bilen ýetirildi. Daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça ikitaraplaýyn duşuşyklar we geňeşmeler yzygiderli geçirilýär. Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek babatda bilelikdäki hökümetara toparlaryň mejlislerini, işewürlik maslahatlaryny guramak boýunça işler amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, golaýda bolup geçen möhüm ähmiýetli waka — BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýurdumyzyň başlangyjy boýunça “Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň orny” atly Kararnamany biragyzdan kabul edendigine ünsi çekdi. Munuň özi Bitarap döwletimiziň alyp barýan daşary syýasatynyň netijelidigini ýene-de bir gezek aýdyň görkezdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz bu şanly waka bilen mähriban halkymyzy we mejlise gatnaşyjylary, şeýle hem sebit merkeziniň ähli dostlukly işgärlerini ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlady.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa milli parlamentiň şu ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleriniň jemleri barada maglumat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady we medeni taýdan mundan beýläk-de ösdürmäge, türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň möçberli maksatnamalar we taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. 2023-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek boýunça degişli işler alnyp baryldy, Türkmenistanyň Konstitusion kanunlarynyň 3-si we Mejlisiň kararlarynyň 6-sy kabul edildi. Häzirki wagtda hereket edýän kanunçylyk namalaryna degişli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça işler alnyp barylýar.

Halkara we parlamentara gatnaşyklary ösdürmegiň çäklerinde Mejlis BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralary we beýleki halkara guramalar bilen yzygiderli hyzmatdaşlyk edýär. Ýylyň başyndan bäri Mejlisiň deputatlary halkara çäreleriň, okuw maslahatlarynyň 14-sine gatnaşdylar, dünýä döwletleriniň parlament wekilleri hem-de ýurdumyzdaky daşary ýurt wekilhanalarynyň, halkara guramalaryň wekilleri bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meseleleri bilen bagly duşuşyklaryň 13-si geçirildi.

Mejlisde Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygynyň ýolbaşçylygynda ýurdumyza sapar bilen gelen parlament wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Onda iki ýurduň halklarynyň bähbidine parlamentara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Geçen döwürde daşary ýurtlara gulluk iş saparlarynyň 6-sy guraldy.

Merkezi saýlaw topary bilen bilelikde Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmäge taýýarlyk görülýär. Dalaşgärleri hödürlemek açyklyk we aýanlyk esasynda geçirilip, olar bellenilen möhletlerde bellige alyndy. Saýlawlary demokratik esaslarda geçirmek maksady bilen, dalaşgärler üçin deň şertler we mümkinçilikler döredildi. Saýlaw toparlary, dalaşgärler, synçylar, habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin gollanmalar taýýarlanyldy we okuw maslahatlary geçirildi.

Mejlisiň deputatlary täze kanunçylyk namalarynyň, döwlet Baştutanymyzyň durmuşa geçirýän içeri we daşary syýasatynyň many-mazmunyny hem-de ähmiýetini düşündirmek boýunça wagyz-nesihat işlerini alyp barýarlar.

Soňra Mejlisiň Başlygy hormatly Prezidentimiziň garamagyna ýurdumyz boýunça döwrebap öýleri sowgat bermäge hödürlenilýän sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen zenanlar, şeýle-de “Ene mähri” diýen hormatly ada mynasyp bolýan eneler baradaky maglumatlary hödürledi.

Bellenilişi ýaly, täze öýleriň açarlaryny gowşurmak dabarasyny Aşgabat şäherinde 7-nji martda, welaýatlarda bolsa 8-nji martda, köp çagaly eneleriň 285-sine Türkmenistanyň “Ene mähri” diýen hormatly adynyň nyşanlaryny gowşurmak çäresini 7-nji martda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde geçirmek meýilleşdirilýär. Şol gün olaryň ählisi Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçiriljek baýramçylyk konsertine çagyrylar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow köp çagaly enelere «Ene mähri» diýen hormatly ady dakmak hakynda Permana gol çekip, hormatly adyň nyşanlaryny, şeýle hem köp çagaly maşgalalara täze öýleriň açarlaryny dabaraly ýagdaýda gowşurmagyň zerurdygyny belledi.

Soňra hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, geçen iki aýda alnyp barlan işleriň netijeleriniň Garaşsyz döwletimiziň depginli ösüşini görkezýändigini kanagatlanma bilen belledi. Jemi içerki önümiň ösüşi 6,2 göterim derejede saklanyp galýar.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz gazanylan netijeleri saklap galmak bilen çäklenmän, eýsem, olary artdyrmagyň zerurdygyny nygtady. Şoňa görä-de, ýurdumyzy 2023-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny, beýleki kabul edilen maksatnamalary we meýilnamalary durmuşa geçirmegiň üstünde netijeli işlemek, amala aşyrylýan ähli taslamalaryň, toplumlaýyn özgertmeleriň yzygiderli durmuşa geçirilişini üns merkezinde saklamak möhümdir.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow geljek çarşenbe güni ajaýyp baýramyň — Halkara zenanlar güni bolan 8-nji mart baýramynyň dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiljekdigine ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz eziz enelerimizi, mähriban gelin-gyzlarymyzy bu baýram bilen tüýs ýürekden gutlap, olara berk jan saglyk, bagtyýarlyk, maşgala abadançylygyny arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary

11-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Birleşen Arap Emirliklerine ugrady.

Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň ýurdumyzdaky ilçihanasynyň wekili bilen söhbetdeş bolup, Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistanyň ozaldan gelýän ygtybarly hyzmatdaşydygyny nygtap, bu resmi saparyň iki ýurduň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna ýardam berjekdigine ynam bildirdi.

Diplomat hoşniýetli sözler üçin hoşallyk bildirip, BAE-niň hem Bitarap Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly gyzyklanma bildirýändigini belledi we şu gezekki saparyň, onuň çäklerinde geçiriljek duşuşyklaryň üstünliklere beslenmegini arzuw etdi.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan parahatçylyk söýüjilik, oňyn Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty üstünlikli durmuşa geçirmek bilen, dünýäniň ähli ýurtlary, şol sanda arap dünýäsiniň döwletleri bilen özara bähbitli, deňhukukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmegi maksat edinýär. Şunuň bilen baglylykda, Birleşen Arap Emirlikleri bilen hyzmatdaşlygyň däp bolan dostlukly, netijeli häsiýete eýedigini bellemek gerek. Soňky ýyllarda bu hyzmatdaşlyk many-mazmun bilen baýlaşdyrylyp, iki ýurduň halklarynyň bähbidine hil taýdan täze derejä çykaryldy.

Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky gatnaşyklar ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, şol sanda abraýly sebit, halkara guramalaryň çäklerinde yzygiderli ösdürilýär. Munuň şeýle bolmagyna türkmen-emirlikler hyzmatdaşlygyna mahsus ynanyşykly, özara hormat goýmaga esaslanýan ýokary derejedäki dialog ýardam berýär. Şeýlelikde, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine şu gezekki sapary döwletara gatnaşyklaryň taryhynda ýene-de bir möhüm sahypany açar.

Birnäçe sagatdan soňra, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň uçary BAE-niň paýtagty Abu-Dabi şäheriniň Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Halkara howa menzilinde gondy. Uçaryň ýanynda, haly düşelen ýodajygyň iki tarapynda belent mertebeli myhmanyň gelmegi mynasybetli Hormat garawulynyň esgerleri nyzama düzüldi. Asylly däbe görä, hormatly Arkadagymyza gül desseleri gowşuryldy.

Howa menzilinde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowy Birleşen Arap Emirlikleriniň adalat ministri Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi we beýleki resmi adamlar garşyladylar. Bu ýerde hormatly Arkadagymyz adalat ministri bilen söhbetdeşligiň dowamynda Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirlikleri bilen özara bähbitli we netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berýändigini nygtady we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň türkmen-emirlikler hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze derejä çykarmakdaky tagallalaryny aýratyn belledi.

Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzda BAE-niň geljegi uly bolan ygtybarly hyzmatdaşlaryň biri hökmünde görülýändigini aýdyp, şu gezekki resmi saparyň barşynda geçiriljek duşuşyklaryň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklara degişli meseleleriň giň toplumynyň ara alnyp maslahatlaşyljakdygyny nygtady. Munuň özi ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän has ýokary derejä çykarylmagyna kuwwatly itergi berer.

Saparyň dowamynda türkmen halkynyň Milli Lideri, hajy Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Abu-Dabi şäherinde ýerleşýän “Şeýh Zaýed” metjidine baryp gördi. Bu metjit dünýäniň iň uly alty metjidiniň biri hasaplanýar.

Bu ýerde hajy Arkadagymyzy metjidiň dolandyryş merkeziniň baş müdiri Ýusef Al Obaidli garşylady. Merhum Prezident Şeýh Zaýed bin Sultan Al Nahaýýanyň metjitdäki aramgähinde Türkmenistanyň müftüsi aýat-töwir okady.

Soňra bu ýerde hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow söz sözledi. Hajy Arkadagymyz dostlukly ýurda şu gezekki saparynyň çäklerinde Birleşen Arap Emirlikleriniň esaslandyryjysy we ilkinji Prezidenti Şeýh Zaýed bin Sultan Al Nahaýýanyň adyny göterýän metjide gelendiklerini we onuň dünýäniň iň uly metjitleriniň biridigini belledi.

Gahryman Arkadagymyzyň nygtaýşy ýaly, metjit “Allanyň öýi” hasaplanýar. Şonuň ýaly-da, ýagşy adamlary hatyralamak, öten-geçenleriň sarpasyny tutmak biziň halklarymyzyň asylly däbidir. Elbetde, adam ömrüniň uzynlygy ýaşalan ýaşlar bilen, onuň many-mazmuny bolsa bitirilen işler bilen ölçenilýär. Beýik işleri bitirenler hakydada hemişelik galýar.

Hajy Arkadagymyz öz ýatlamalaryny paýlaşyp, Birleşen Arap Emirlikleriniň esaslandyryjysy we ilkinji Prezidenti Şeýh Zaýed bin Sultan Al Nahaýýan bilen bir saçagyň başynda oturmak miýesser edendigini, ony hemişe ýagşylykda ýatlaýandygyny hem-de dostlukly ýurda parasatly baştutanlyk eden Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýan bilen hem uzak ýyllaryň dowamynda dost-doganlyk gatnaşyklaryny saklandygyny belledi.

Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýanyň ýurdumyza eden ýagşylyklary, haýyr işleri hiç wagt unudylmaz. Ýagty ýadygärligi häzirki we geljek nesilleriň kalbynda ebedilik galar diýip, hormatly Arkadagymyz sözüni dowam etdi. Hajy Arkadagymyz häzirki wagtda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň hem-de Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýanyň tagallalary esasynda ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň has-da ösdürilýändigine tüýs ýürekden guwanýandygyny kanagatlanma bilen belledi.

Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, hakyda — milletiň baýlygy. Ol nesilleri birleşdirýär. Biz geçmişi hormatlap, geljege ýol açýarys. Pederlerimizi hormatlap, nesillere görelde bolýarys. Munuň özi türkmen we arap halklarynyň asylly ýörelgesidir.

Hajy Arkadagymyz hormatly doganlarymyzyň hatyrasyny tutup, namaz okamagyň, olaryň ruhuna ýagşy doga-dilegler etmegiň hem parz, hem mertebedigini aýdyp, olaryň ýatan ýerleriniň ýagty, jaýlarynyň jennet, ruhlarynyň şat bolmagyny dileg etdi. Hormatly Arkadagymyz: “Türkmenistanyň hem-de Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda dostlukly gatnaşyklar mundan beýläk-de berkesin-pugtalansyn! Doganlyk halklarymyza mundan beýläk hem gülläp ösüş, abadançylyk, parahatçylyk ýar bolsun!” diýip, ýagşy arzuwlaryny beýan etdi.

Soňra Gahryman Arkadagymyz metjidiň aýratynlyklary bilen tanyşdyryldy. Hususan-da, metjitde ýazylan dünýäniň iň uly elde dokalan halysy we onda oturdylan äpet lýustralar barada giňişleýin gürrüň berildi.

2007-nji ýylda açylan “Şeýh Zaýed” metjidine, haýsy dine uýýandygyna garamazdan, hemmelere baryp görmek rugsat berilýär. Metjidiň binagärlik aýratynlygy we eýeleýän ägirt uly meýdany görenleri haýran galdyrýar. Onuň dört burçunda dört sany minara bar. Esasy binanyň daşky hatary gümmezler bilen örtülendir. Metjit bir wagtyň özünde jemi 40 müň adamy kabul edip bilýär. Metjidiň içki howlusyna dürli reňkli mermer daşy düşelipdir. Ýeri gelende bellesek, metjidi dünýäniň iň uly elde dokalan halysy bezeýär. Ol ýüň we nah ýüplüklerden dokalypdyr. Bu ajaýyp eseri döretmek üçin ussat halyçylar zähmet çekipdir. Haly metjidiň umumy bezegi bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirip, onuň gözelligini has-da artdyrýar. Şeýle hem yslam binagärliginiň aýratynlyklaryny özünde jemleýän ajaýyp lýustralaryň 7-si “Şeýh Zaýed” metjidini bezeýär.

Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýanyň paýtagtymyzdaky metjidiň, Döwletliler köşgüniň gurulmagynda hem-de oňa haýyr-sahawat goldawynyň berilmeginde, ýurdumyzda saglygy goraýyş desgalarynyň bina edilmeginde aýratyn uly tagallasynyň bardygyny bellemek ýerlikli bolar.

Ýeri gelende, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen döredilen haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna ýurdumyzda howandarlyga mätäçlik çekýän çagalara goldaw-hemaýat berilýändigini hem nygtamak gerek. Mälim bolşy ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdelerinden güýçli ýertitreme zerarly ejir çeken doganlyk Türkiýe Respublikasyna ynsanperwerlik kömegi ugradyldy.

Metjit bilen tanyşlygyň dowamynda hajy Arkadagymyz “Şeýh Zaýed” metjidine mukaddes Gurhany we namazlygy sowgat berdi. Munuň özi iki dostlukly ýurduň arasyndaky medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň giňeldilmeginiň maksat edilýändiginiň aýdyň nyşanydyr.

Metjidiň ýolbaşçylary sowgat üçin hoşallyklaryny beýan edip, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa dünýäniň täsin metjitleriniň şekilleri we maglumatlary ýerleşdirilen ajaýyp kitaby sowgat berdiler. Bu kitapda “Şeýh Zaýed” metjidine hem uly orun berlipdir.

Hajy Arkadagymyz sowgat berlen bu kitaby Ahal welaýatynyň şu ýylyň ýanwar aýynda düýbi tutulan baş metjidinde goýmagyň maksadalaýyk boljakdygyny belläp, ony Türkmenistanyň müftüsine gowşurdy.

Günüň ikinji ýarymynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy “Al Şatiýe” köşgüne bardy. Bu ýerde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşyk geçirdi.

BAE-niň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýan belent mertebeli myhmany mähirli mübärekläp, Gahryman Arkadagymyzyň şu gezekki saparyna we onuň çäklerindäki duşuşyklara ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak babatda uly ähmiýet berilýändigini belledi. Nygtalyşy ýaly, Birleşen Arap Emirliklerinde Türkmenistanyň Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan netijeli daşary syýasaty hem-de halkara giňişlikde öňe sürýän parahatçylyk döredijilikli oňyn başlangyçlary dolulygyna goldanylýar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy BAE-niň Prezidentine Birleşen Arap Emirliklerine gelmek baradaky çakylygy, mähirli kabul edendigi we myhmansöýerlik üçin minnetdarlyk bildirip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň salamyny we hoşniýetli arzuwlaryny ýetirdi.

Gahryman Arkadagymyz BAE-niň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýana aýalynyň ejesiniň aradan çykandygy zerarly gynanç bildirdi.

Duşuşygyň dowamynda iki ýurduň arasynda energetika, ulag we kommunikasiýalar, ýol üpjünçilik ulgamlary, senagat kooperasiýasy, oba hojalygy, gämigurluşyk, ýokary tehnologiýalar ýaly ugurlarda, şeýle hem möhüm taslamalary durmuşa geçirmekde BAE-niň maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilýändigi bellenildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň geçen ýylyň noýabrynda Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyran sapary bu hyzmatdaşlygyň has-da giňeldilmegine uly mümkinçilikleri açdy.

Ýangyç-energetika toplumy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Medeni-ynsanperwer ulgam hem iki dostlukly ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň aýrylmaz bölegidir.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Arkadagymyz Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýany özi üçin islendik amatly wagtda Türkmenistana gelmäge çagyrdy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de BAE-niň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýan hoşlaşanlarynda, birek-birege we iki ýurduň dostlukly halklaryna hoşniýetli arzuwlaryny beýan edip, bilelikdäki tagallalaryň netijesinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdüriljekdigine we pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdiler.

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen hem duşuşygy boldy.

Gahryman Arkadagymyz bildirilen myhmansöýerlik üçin tüýs ýürekden minnetdarlygyny beýan edip, duşuşmaga we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilige şatdygyny aýtdy, şeýle-de pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň salamyny we hoşniýetli arzuwlaryny ýetirip, soňky ýyllarda ýurtlarymyzyň arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ep-esli işjeňleşdirilýändigini, iki ýurduň Hökümetleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, işewür toparlarynyň ugry boýunça özara saparlaryň yzygiderli esasda amala aşyrylýandygyny belledi. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň geçen ýylyň noýabrynda Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyran sapary ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegine goşmaça itergi berdi.

Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan BAE-niň Türkmenistan bilen özara bähbitli, netijeli hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýändigini belläp, şu gezekki saparyň we onuň çäklerindäki duşuşyklaryň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine saldamly goşant goşjakdygyna ynam bildirdi. Şeýle hem Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda üstünlikli dowam etdirilýän özgermeler ýolunda Türkmenistanyň ýeten belent sepgitlerine Birleşen Arap Emirliklerinde tüýs ýürekden guwanylýandygy bellenildi.

Hormatly Arkadagymyz Türkmenistanda Birleşen Arap Emirliklerine geljegi uly hyzmatdaşlaryň biri hökmünde garalýandygyny belläp, ikitaraplaýyn gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarmak üçin iki ýurduň hem ähli zerur şertlere we mümkinçiliklere eýedigini nygtady. Bellenilişi ýaly, ýurtlarymyz syýasy-diplomatik ulgamda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, abraýly halkara guramalaryň, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasynyň, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň we beýleki düzümleriň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. Şunda halkara we sebit gün tertibiniň esasy meselelerini çözmekde ýurtlarymyzyň çemeleşmeleri ýakyn ýa-da gabat gelýändir. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň öňe sürýän oňyn halkara başlangyçlaryny Birleşen Arap Emirlikleriniň goldaýandygyna ýokary baha berilýändigi nygtaldy. Öz gezeginde, Türkmenistan hem BAE tarapyndan öňe sürülýän teklipleri üýtgewsiz goldaýar.

Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary, şol sanda ýangyç-energetika, nebiti gaýtadan işleýän senagat, maýa goýum ulgamlarynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hormatly Arkadagymyz Türkmenistanyň ýangyç-energetika pudagynda BAE-niň kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy düýpli giňeltmäge taýýardygyny nygtap, ýurdumyzyň bu pudagy diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegi, eksport ugurly ýokary hilli önümleri öndürýän täze kuwwatlyklary işe girizmegi maksat edinýän şertlerinde munuň uly ähmiýete eýedigini belledi. Ulag-logistika ulgamy hem hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Soňky ýyllarda ýurdumyzda döredilen döwrebap düzümler, şol sanda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty, täze awtomobil ýollary, howa menzilleri bu ugurdaky hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin giň mümkinçilikleri açýar.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Arkadagymyz Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýany maşgalasy bilen islendik amatly wagtda Türkmenistana gelmäge çagyrdy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan hoşlaşanlarynda, iki ýurduň halklarynyň bähbidine laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdiler.

***

Şu gün ir bilen Birleşen Arap Emirliklerinde resmi saparda bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow sapar mahaly kabulhanasy ýerleşýän “Emirates Palaсe” myhmanhanasyndan çykyp, Pars aýlagynyň kenarynda gezelenç etdi, irki maşklary ýerine ýetirdi.

Gahryman Arkadagymyz maşklary ýerine ýetirýän mahalynda sportuň dürli görnüşleri bilen yzygiderli meşgullanmagyň netijesi bolan ajaýyp beden taýýarlygyny görkezdi.

Sagdyn durmuş ýörelgelerini we köpçülikleýin bedenterbiýe hereketini wagyz etmek, ýokary netijeli sport bilen meşgullanmak üçin ähli zerur şertleri üpjün etmek Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän asylly ýörelgeleriň biri bolup durýar.

Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow irki gezelenç mahalynda öz egindeşleri bilen bilelikde bu künjegiň tebigy ajaýyplyklaryny synlady. Gahryman Arkadagymyz Hazar deňziniň kenarynda halkara derejeli häzirki zaman şypahana toplumynyň döredilendigi barada aýdyp, dünýä derejeli syýahatçylygy ösdürmek üçin bar bolan mümkinçilikleri doly peýdalanmagyň zerurdygyny nygtady. Şunda Awazanyň tebigy aýratynlyklary, onuň ekologik ýagdaýy nazara alnyp, milli binagärligiň täzeçil usullary ulanylmalydyr. Bu bolsa täze gurulýan syýahatçylyk, dynç alyş we sport desgalarynyň häzirki zaman talaplaryna doly laýyk gelmegini üpjün eder.

Ajaýyp kenaryň ugry bilen gezelenç edip barşyna, Gahryman Arkadagymyz bu ýerde ekilýän bag nahallarynyň, döredilýän gök zolaklaryň we beýleki ugurdaş desgalaryň özboluşly gözelligine ünsi çekdi. Milli Liderimiz bu ýerde bolşy ýaly, Hazar deňziniň kenarynda gurulýan desgalaryň, döredilýän tokaý zolaklarynyň we beýleki ugurdaş düzümleriň hem bezeg aýratynlyklaryna, olaryň bir bitewi sazlaşygy emele getirmegine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. Çünki ýerine ýetirilýän her bir işe döredijilikli, dünýä ylmynyň ösen tejribesi esasynda çemeleşilse, onuň ynsan ruhuny belende götermegine oňyn täsiri bolýar. Bagy-bossanlyk, özboluşly gök zolaklar we dürli güller adamlaryň ruhuny göterip, olary döredijilik üstünliklerine, zähmet ýeňişlerine ruhlandyrýar diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy belledi.

Hormatly Arkadagymyz gezelenjiň dowamynda aýlagyň çäginde duran gämileri synlady. Bu ýerde dürli görnüşli gämileriň köp sanlysy bolup, olaryň eýeleri kenarda dynç alýanlara we deňizde gezelenç edýänlere degişli hyzmatlary hödürleýärler.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda hem dünýäniň ösen tejribesinden ugur alyp, dürli görnüşli gämileriň sanyny artdyrmagyň, şunlukda, deňizde gezelenç etmek, deňiz giňişliklerine aralaşmak bilen baglanyşykly hyzmatlaryň ýola goýulmagynyň wajypdygyna ünsi çekdi. Munuň deňziň kenarynda dynç alýanlaryň sanynyň artmagynda bolşy ýaly, olar üçin doly derejeli dynç alşy guramagy hem şertlendirjekdigini bellemeli. Bu ugurda degişli hyzmatlaryň ýola goýulmagy bolsa ýurdumyzda syýahatçylygyň ösen derejesiniň rowaçlanmagyna giň ýol açar.

Soňra Gahryman Arkadagymyz we egindeşleri welosipedli gezelenç edip, ýol ugruna bu ýerdäki ajaýyplyklary synladylar.

Soňky ýyllarda ýurdumyzda sportuň ekologik taýdan arassa görnüşi hasaplanýan welosiped sportunyň muşdaklarynyň sanynyň günsaýyn artýandygyny bellemek ýakymly. Dürli ýaşdaky raýatlar welosiped sürmegi, welosiped sporty bilen meşgullanmagy durmuş kadasyna öwürdi. Bu bolsa köpçülikleýin bedenterbiýäni we ýokary netijeli sporty ösdürmek ugrunda döwlet syýasatynyň rowaçlyklara beslenýändiginiň nobatdaky beýanydyr.

Sport, saglyk we ekologiýa — biri-birinden aýrylmaz düşünjeler. Ekologik ýagdaý ýurdumyzda amala aşyrylýan toplumlaýyn özgertmeleriň we pudaklaýyn maksatnamalaryň, adamlaryň durmuşy üçin oňaýly şertleri üpjün etmäge gönükdirilen iri düzümleýin taslamalaryň möhüm bölegidir.

Hormatly Arkadagymyzyň başlangyjy we tagallasy bilen ýurdumyzyň dürli künjeklerinde häzirki zaman sport toplumlarynyň, stadionlaryň we meýdançalaryň gurlandygyny bellemeli. Hazaryň kenarynda ýerleşýän “Awaza” köpugurly sport toplumy hem gönüden-göni hormatly Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça bina edildi.

Birleşen Arap Emirliklerinde hem köpçülikleýin bedenterbiýäniň, sportuň, syýahatçylygyň ösdürilmegi bilen baglanyşykly meselelere möhüm ähmiýet berilmegi bu ugurda iki ýurduň ynsan saglygynyň goragyna we daşky gurşawyň abadançylygyna gönükdirilen döwlet syýasatynyň meňzeşdiginiň nobatdaky beýanydyr.

Türkmen halkynyň Milli Lideri welosipedli gezelenji tamamlap, kenaryň çäklerinde ýerleşýän sport desgalaryny synlady we bu ýerdäki tennis meýdançasyna baryp gördi.

Häzirki döwürde deňziň kenarynda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak, türgenleşikleri geçirmek we köpçülikleýin bedenterbiýe çärelerini guramak işleri yzygiderli häsiýete eýedir. Şunuň bilen baglylykda, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda deňziň kenarynda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak üçin ähli zerur şertleriň bardygy nygtaldy. Dürli sport enjamlaryny we beýleki serişdeleri ulanmak arkaly çagalary sporta çekmek häzirki döwrüň esasy wezipeleriniň biridir. Şoňa görä-de, bu ulgamda dünýäniň ösen ýurtlary bilen tejribe alyşmak möhümdir.

Birleşen Arap Emirliklerinde çöl ýerlerinde, aýlagyň kenarynda düýeli gezelençleriň guralmagyna aýratyn üns berilýär. Gahryman Arkadagymyz bu ýerde düýeli gezelençleri guraýan düzümiň hünärmenleri bilen gürrüňdeş boldy. Bellenilişi ýaly, arap dünýäsinde bedewleriň, düýeleriň köpçülikleýin ösdürilip ýetişdirilmegine, olaryň dürli ugurlar boýunça taýýarlanylmagyna zerur üns berilýär. Bu ýere gelýän syýahatçylar düýeli gezelençlere aýratyn gyzyklanma bildirýärler. Düýeleriň ýanynda surata düşüp, ýatda galyjy pursatlary ýadygärlik hökmünde saklaýarlar.

Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda hem düýedarçylygyň ösdürilmegine zerur üns berilýändigini, “Düýe maly — dünýe maly” diýen paýhasly jümläni döreden halkymyzyň asyrlaryň dowamynda düýelere aýratyn gadyr goýýandygyny belledi. Bu babatda aýdanyňda, Türkmenistanda we BAE-de düýedarçylyk boýunça alnyp barylýan işlerde umumylygyň bardygyny bellemeli. Araplar düýäni “Çöl gämisi” diýip atlandyrýan bolsalar, türkmenler bu hikmetli maly “Sähra gämisi” diýip atlandyrypdyrlar. Munuň özi iki ýurduň arasynda bu ugur boýunça tejribe alyşmak hem-de hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny görkezýär.

Soňra Gahryman Arkadagymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary R.Meredow hem-de A.Begliýew bilen aýlagyň kenarynda çaý başynda söhbet etdi. Bu ýerde tebigy we bag-seýilgäh gözelligi babatda öňdebaryjy gazanylanlar hem-de iň oňat dünýä tejribesi ulanylýar. Hormatly Arkadagymyz bu barada aýtmak bilen, Birleşen Arap Emirlikleriniň syýahatçylygy ösdürmek boýunça toplan tejribesini öwrenmegiň ähmiýetli boljakdygyny belledi. «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda syýahatçylyk-şypahana ugry boýunça täzeçil tehnologiýalaryň, dünýäniň ösen tejribesiniň işjeň ulanylmagy bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolmagyny üpjün eder.

Hazaryň kenarynda syýahatçylygyň dürli görnüşlerini ösdürmek, sport ulgamyny işjeňleşdirmek üçin ähli zerur mümkinçilikler bar. Munuň özi Türkmenistanyň syýahatçylyk babatda ösen ýurtlaryň hatarynda öz ornuny pugtalandyrmagyny şertlendirer. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny ösdürmegiň baş maksady deňziň kenarýakasynyň şypahana mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmakdan, adamlaryň ýokary derejeli dynç almagyny üpjün etmekden, maýa goýum binýadyny pugtalandyrmakdan, bu künjegi dünýä derejeli syýahatçylyk merkezine öwürmekden ybaratdyr.

Şeýle hem şu gün Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary Abu-Dabiniň ösüş gaznasynyň, «Masdar», Abu-Dabiniň Milli nebit kompaniýasynyň we Abu-Dabiniň port kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklary geçirdiler. Duşuşyklaryň çäklerinde gatnaşyklaryň möhüm meseleleri bilen bir hatarda, maýa goýum, ýangyç-energetika, energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri ulgamlarynda hyzmatdaşlygy giňeltmek, şeýle-de port düzümlerini ösdürmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda üstünlikli ösdürilýän döwletara gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alşyldy. Taraplar türkmen-emirlikler gatnaşyklarynyň depginli ösdürilýändigini, iki döwletiň parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasatyna ygrarlydyklaryny belläp, gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmäge taýýardyklaryny tassykladylar.

BAE-niň wekilleri ýurdumyzda milli ykdysadyýetiň innowasion ösüşini hem-de halkymyzyň abadançylyk derejesiniň ýokarlandyrylmagyny üpjün etmäge gönükdirilen taslamalara gatnaşmaga uly gyzyklanma bildirdiler.

Duşuşyklaryň çäklerinde “Türkmengaz” döwlet konserni bilen Abu-Dabiniň Milli nebit kompaniýasynyň (ADNOС) arasynda energetika pudagynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama hem-de Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Abu-Dabiniň Birinji bankynyň (First Abu-Dhabi bank) arasynda korrespondent hasabyny açmagyň we ýöretmegiň şertleri hem-de tertibi hakynda Ylalaşyga gol çekildi.

Şeýle-de şu gün Türkmenistanyň müftüsi we “Altyn” hojalyk jemgyýetiniň baş hünärmeni düýn Gahryman Arkadagymyzyň baryp gören Abu-Dabi şäherindäki “Şeýh Zaýed” metjidine bardylar hem-de binagärlik-tehniki aýratynlyklar, çäkleri abadanlaşdyrmak, içki we daşky bezeg, yşyklandyryş ulgamy we beýlekiler bilen baglanyşykly özlerini gyzyklandyrýan sowallara jogap aldylar we bu ýerde binagärlik babatda alan maglumatlarynyň Ahal welaýatynyň baş metjidiniň gurluşyk işlerinde peýdaly boljakdygyna ynam bildirdiler.

Türkmenistanda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň — Arkadag şäheriniň gurluşygynyň birinji tapgyrynyň üstünlikli dowam etdirilýändigini, bu ýerde welaýatyň baş metjidiniň gurulmagynyň göz öňünde tutulýandygyny aýtmak gerek. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow bu şäheri gurmak, şeýle hem onuň çäginde baş metjidi bina etmek baradaky başlangyç bilen çykyş etdi we gurluşyk işlerinde ulanyljak serişdeleriň hiline, desganyň gurluşygyna, alnyp barylýan işlere ýokary talap bildirýär. Şoňa görä-de, “Şeýh Zaýed” metjidiniň binagärlik aýratynlyklary bilen giňişleýin tanşylmagy Birleşen Arap Emirlikleriniň bilermenleri bilen tejribe we pikir alyşmak nukdaýnazaryndan uly ähmiýete eýedir.

BAE-niň wekilleri Ahal welaýatynyň baş metjidiniň gurluşygyna ýardam we maslahatlary bermäge, öz tejribelerini paýlaşmaga taýýardyklaryny beýan etdiler.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparynyň jemleri boýunça Bilelikdäki Jarnama kabul edildi.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparyny tamamlap, Abu-Dabiniň Halkara howa menziline tarap ugrady. Ol ýerde Milli Liderimizi adalat ministri Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi hem-de beýleki resmi adamlar mähirli garşyladylar.

Birleşen Arap Emirlikleriniň adalat ministri saparyň üstünlikli tamamlanmagy bilen gutlady hem-de ikitaraplaýyn gepleşikleriň we saparyň maksatnamasynyň çäklerinde geçirilen duşuşyklaryň hyzmatdaşlygy täze derejä çykarmaga ýardam etjekdigine ynam bildirdi.

Birnäçe sagatdan soňra, uçar paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde gondy. Bu ýerde Gahryman Arkadagymyzy resmi adamlar garşyladylar.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürmek bilen bagly käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy, milli ykdysadyýetiň pudaklaryny ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa söz berildi. Ol kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Mejlisiň ýolbaşçysy hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Bahreýn Patyşalygyna amala aşyran resmi saparynyň üstünlikli geçmegi hem-de bu dostlukly ýurduň ýokary döwlet sylagy — Şeýh Isa bin Salman Al Halifa adyndaky birinji derejeli ordeniň gowşurylmagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlady.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna girizilen üýtgetmelere hem-de halkara tejribä laýyklykda, degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan berlen tekliplere seljerme geçirilip, “Türkmenistanyň Mejlisi hakynda” Kanunyň taslamasyny taýýarlamak, şeýle hem döwrüň täze talaplaryndan ugur alyp, hereket edýän kanunlary kämilleşdirmek boýunça işler dowam etdirilýär.

Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Mejlisde daşary ýurtlaryň birnäçesiniň täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçilerinden ynanç hatlary kabul edildi. BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy hökmünde işini tamamlan Natalýa German bilen duşuşyk geçirildi, şeýle-de onuň gatnaşmagynda ýurdumyzyň dürli pudaklarynda işleýän zenan ýolbaşçylar bilen maslahat guraldy. Sebit merkezi bilen geçirilýän bilelikdäki işiň netijeleri hem-de hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şu günler Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, Mejlisiň deputatlygyna, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalygyna dalaşgärleri hödürlemek we bellige almak çäresi tamamlanyp barýar. Welaýatlarda we Aşgabat şäherinde merkezi saýlaw toparynyň edarasynyň hünärmenleriniň, Mejlisiň deputatlarynyň, syýasy partiýalaryň, häkimlikleriň wekilleriniň gatnaşmagynda okuw maslahatlary guraldy. Saýlawlaryň demokratik esaslarda geçirilişine gözegçilik etmek üçin ýurdumyzyň syýasy partiýalary, jemgyýetçilik birleşikleri, raýatlar toparlary tarapyndan milli synçylar hödürlenildi.

Mejlisiň deputatlary ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň, gazanylan ýokary ösüş depginleriniň, taryhy wakalaryň ähmiýetini, hereket edýän kanunçylyk namalarynyň many-mazmunyny düşündirmek we wagyz etmek boýunça geçirilýän çärelere gatnaşýarlar.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Kararynyň düzgünlerini ýerine ýetirmek üçin geçirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Şol Karara laýyklykda, Halkara zenanlar güni mynasybetli her ýyl ýurdumyzyň aýal-gyzlaryna döwlet Baştutanymyzyň adyndan pul sowgatlary gowşurylýar. Şunuň bilen baglylykda, degişli Buýrugyň taslamasynyň taýýarlanylyşy barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda gadymdan gelýän milli däplere eýerip, türkmen zenanlaryna, ajaýyp görüm-görelde bolýan mähriban enelerimize uly sarpa goýulýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, häzirki döwürde zenanlarymyzyň maddy we ruhy gymmatlyklaryň, medeni mirasyň artdyrylmagyna, dost-doganlyga çagyrýan belent ynsanperwerlik ýörelgelerini dowam etdirmäge mynasyp goşant goşýandyklary, eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine ýardam edýändikleri nygtaldy. Döwlet Baştutanymyz degişli resminama gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we Buýrugyň ýerine ýetirilişine gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Begliýew energiýa serişdelerini rejeli peýdalanmak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, nebit önümlerini ulanmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, olaryň sarp edilişine gözegçilik etmek boýunça degişli çäreler alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň garamagyna “Türkmennebit” döwlet konserniniň “Türkmennebitönümleri” baş müdirliginiň Nebit önümleriniň peýdalanylyşyna gözegçilik gullugynyň meseleleri hakyndaky Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň nebitgaz senagatynyň milli ykdysadyýetiň esasy pudaklarynyň biridigini belledi. Bu pudagyň esasy wezipesi ýurdumyzyň baý tebigy uglewodorod serişdelerini rejeli ulanmakdan hem-de energiýa serişdelerine artýan islegleri kanagatlandyrmakdan ybaratdyr. Döwlet Baştutanymyz degişli resminama gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, resminamanyň düzgünleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň sebitlerinde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri hem-de ýazky ekişe görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, şu ýyl Türkmenistan boýunça sebitleriň toprak-howa şertlerine laýyklykda hem-de ylmy esasda ekin dolanyşygyny alyp barmak maksady bilen, jemi 1 million 414 müň 980 gektar meýdanda oba hojalyk ekinleri ýerleşdiriler. 106 müň gektar meýdanda gök-bakja ekinleri ekiler.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna welaýatlar boýunça 2023-nji ýylda oba hojalyk ekinlerini ýerleşdirmek hem-de önümleri öndürmek hakyndaky Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda dürli oba hojalyk önümleriniň, şol sanda gök-bakja önümleriniň, miweleriň öndürilýän möçberini mundan beýläk-de artdyrmagyň wajypdygyny belledi. Munuň özi ilatyň ýokary hilli, ekologik taýdan arassa önümlere bolan isleglerini doly kanagatlandyrmaga ýardam etmelidir. Döwlet Baştutanymyz hödürlenen resminama gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we degişli tabşyryklary berdi.

Soňra wise-premýer daşky gurşawyň goralmagyny hem-de ýurdumyzyň ekologik abadançylygyny üpjün etmek boýunça döwlet strategiýasynyň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna ýurdumyzda 2023-nji ýylda bag ekmek hakyndaky Kararyň taslamasy hödürlenildi. Resminama laýyklykda, şu ýylda ýurdumyzda saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzümiň 3 million düýp nahalyny ekmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, tebigata aýawly garamagyň, onuň gözelligini we baýlyklaryny geljek nesiller üçin saklap galmagyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz degişli resminama gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we birnäçe görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow Aşgabat şäheriniň şähergurluşyk-binagärlik keşbini has-da gözelleşdirmek, paýtagtymyzy ýaşamak, işlemek we dynç almak üçin oňaýly şähere öwürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça Baş baýdak meýdançasynyň durkuny täzelemek, ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak we onuň çägini giňeltmek işleri ýerine ýetiriler.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, okgunly ösýän Türkmenistanyň aýdyň nyşany hökmünde ýurdumyzyň baş şäheriniň ösdürilmegine uly ähmiýet berilýändigini belledi hem-de wise-premýere ak mermerli paýtagtymyzyň keşbini mundan beýläk-de özgertmek, onuň gaýtalanmajak binagärlik gözelligini döretmek boýunça işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Soňra wise-premýer ozal berlen tabşyryklara laýyklykda, paýtagtymyzyň günbatar künjeginde gurulmagy meýilleşdirilýän döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň hem-de medeni-durmuş maksatly binalaryňdyr desgalaryň şekil taslamalarynyň işlenip taýýarlanandygy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, paýtagtymyzy ösdürmegiň, uzak möhletli geljegi nazara almak bilen, onuň düzümini kämilleşdirmegiň amala aşyrylýan şähergurluşyk syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigini nygtap, şäherlileriň ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamaklary we göwnejaý dynç almaklary üçin amatly şertleri döretmegiň wajypdygyna ünsi çekdi hem-de bu ugurdaky işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky bilelikdäki kärhanalary döwrebaplaşdyrmak hem-de olaryň dolandyryş ulgamyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimiziň okgunly ösüşiniň aýdyň görkezijisi bolup durýan dokma pudagyny hem-de kärhanalary dolandyrmak ulgamyny bildirilýän talaplara laýyklykda döwrebaplaşdyrmagyň wajypdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz bu ugurdaky wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini belläp, wise-premýere bellenen meýilnamalary durmuşa geçirmek üçin degişli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Şeýle hem wise-premýer hasabatynyň dowamynda döwlet Baştutanymyzyň daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilýän möçberini artdyrmak boýunça ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň amala aşyrýan işleri barada habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, söwda toplumynyň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi hem-de wise-premýere bu ugurdaky işleriň alnyp barlyşyny gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa şu ýylyň mart aýynda geçiriljek esasy çäreleriň we medeni-durmuş maksatly binalary açyp ulanmaga bermegiň Tertibi barada hasabat berdi.

Mart aýynyň dowamynda ýurdumyzyň täze taryhy döwürde gazanýan üstünliklerini, 2023-nji ýylyň şygaryny wagyz etmek maksady bilen, şeýle hem Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dürli maslahatlary, döredijilik duşuşyklaryny, sergileri, aýdym-sazly dabaralary, sport çärelerini geçirmek göz öňünde tutulýar.

Şu ýylyň 1 — 8-nji marty aralygynda ýurdumyzda giňden bellenilýän Halkara zenanlar güni mynasybetli dürli baýramçylyk çäreleri we dabaralar geçiriler. 17-18-nji martda Söwda-senagat edarasynyň binasynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygy mynasybetli sergi we maslahat, 20-nji martda bolsa “Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri” atly halkara maslahat geçiriler. 21-22-nji martda Ak bugdaý etrabynyň çägindäki Nowruz ýaýlasynda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni mynasybetli baýramçylyk dabaralaryny geçirmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli medeniýeti, türkmen halkynyň baý ruhy mirasyny wagyz etmek boýunça işleri işjeňleşdirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz ýaz paslynyň ilkinji aýynda guraljak baýramçylyklara we beýleki çärelere taýýarlyk görmek meselesine degip geçip, olary ýokary guramaçylykly geçirmegiň wajypdygyny belledi hem-de bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça halkara bäsleşigi geçirmäge taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän giň gerimli özgertmeleriň esasy strategik güýji hökmünde zehinli ýaşlar ata Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine gönükdirilen taslamalary amala aşyrmaga işjeň gatnaşýarlar.

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly mynasybetli ýurdumyzyň taryhynda ilkinji gezek ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça “Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar” atly halkara bäsleşigi geçirmek meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Bilim ministrligi hem-de Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi tarapyndan resmi internet saýtlarda we diplomatik ýollar arkaly nanotehnologiýalar, himiki tehnologiýalar, täze materiallary öwrenmek, energetika, biotehnologiýa, molekulýar biologiýa, oba hojalygy, ekologiýa hem-de genetika ugurlary boýunça halkara bäsleşik yglan ediler. Bäsleşigi iki tapgyrda geçirmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, geçiriljek halkara bäsleşigiň ýurdumyzyň ýaşlarynyň ylym-bilim dünýäsine mundan beýläk-de işjeň aralaşmagyny üpjün etjekdigini belledi hem-de onuň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra wise-premýer ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde sanly ulgam arkaly halkara olimpiadalary geçirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynda, daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynda, tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynda kesgitlenen wezipelerden ugur alnyp, şu ýylyň 15-nji martynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda materiallaryň garşylygy dersi boýunça II halkara açyk internet olimpiadasyny, 27-nji mart — 1-nji aprel aralygynda Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda nazary mehanika dersi boýunça II açyk halkara internet olimpiadasyny, 12-13-nji aprelde Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda iňlis dili dersi boýunça II halkara internet olimpiadasyny geçirmek teklip edilýär. Meýilleşdirilýän halkara internet olimpiadalaryna ýurdumyzyň talyplary bilen bir hatarda, Ýewraziýa döwletlerinden, Demirgazyk we Günorta Amerika ýurtlaryndan, şeýle hem dünýäniň beýleki sebitlerinden onlarça döwletiň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň gatnaşmagyna garaşylýar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, talyplaryň arasynda dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga, ylym-bilim ulgamynda baý tejribe toplamaga, zehinli ýaşlary ýüze çykarmaga hem-de daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýardam edýän bilim bäsleşiklerini yzygiderli geçirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz ýaş türkmenistanlylaryň bilime ymtylmasyny yzygiderli höweslendirmegiň, olaryň ýokary hilli we döwrebap bilim almaklary üçin ähli şertleri döretmegiň wajypdygyny nygtap, wise-premýere bellenen çäreleriň ählisiniň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegine gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow 2023-2024-nji ýyllar üçin Türkmenistanyň ykdysadyýetine ýokary we innowasion tehnologiýalary çekmäge gönükdirilen halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin Hereketleriň meýilnamasynyň taslamasynyň işlenip taýýarlanylyşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu möhüm ugurda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary giňeltmek ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

Häzirki wagtda Diýarymyzda döwrebap ýokary tehnologiýaly ykdysadyýeti döretmek maksady bilen, dünýäniň tehnologik taýdan ösen döwletleri, abraýly halkara guramalar we iri kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk ýola goýulýar. Şunuň bilen baglylykda, birnäçe teklipler, şol sanda ýokarda agzalan Hereketleriň meýilnamasynyň taslamasyny işläp taýýarlamak, degişli kanunçylygy kämilleşdirmek, ýokary tehnologik merkezleri döretmek babatda dünýäniň öňdebaryjy tejribesini öwrenmek, bu ugurda bilim almak ulgamyny döwrebaplaşdyrmak boýunça teklipler taýýarlanyldy.

Mundan başga-da, ýurdumyzda täze bilimleriň, ylmy barlaglaryň, önümçiligiň we tehnologiýalar işewürliginiň bitewüligini özünde jemleýän Halkara innowasion toplumy we ýokary tehnologiýalar boýunça işewürler mekdebini döretmek, şeýle-de BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy hem-de ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi bilen bilelikde paýtagtymyzda tehnologiýalar hepdeligini geçirmek teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde ýokary tehnologiýalaryň we innowasiýalaryň giňden ornaşdyrylmagynyň döwletimiziň hem-de jemgyýetimiziň okgunly ösüşiniň möhüm şerti bolup durýandygyny belledi. Öňdebaryjy gazanylanlaryň, dünýäniň iň gowy tejribesini ornaşdyrmagyň hasabyna tehnologik özgerişlikleri amala aşyrmak ösüşiň, innowasion ykdysadyýeti döretmegiň, onuň kuwwatyndan netijeli peýdalanmagyň, durmuş ulgamyny kämilleşdirmegiň wajyp şertidir. Döwlet Baştutanymyz şular barada aýtmak bilen, wise-premýere, daşary işler ministrine bu ugurda işleri yzygiderli dowam etdirmegi tabşyrdy we daşary ýurtly hyzmatdaşlar, şol sanda halkara guramalar, ugurdaş işewürlik düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory M.Çakyýew hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklaryna laýyklykda, täze, ykdysady taýdan has amatly bolan ugurlar boýunça halkara howa gatnawlaryny açmak, ýük daşalýan ugurlary giňeltmek boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ulag hyzmatlaryny ösdürmekde raýat awiasiýasynyň möhüm orny eýeleýändigini nygtady. Döwrebap ulag geçelgelerini döretmek, howa menzillerini netijeli ulanmak raýat awiasiýasynyň öňünde durýan wajyp wezipeleriň biridir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we agentligiň ýolbaşçysyna bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Hasabatyň dowamynda “Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag diplomatiýasyny ösdürmegiň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda” kesgitlenen wezipeleri üstünlikli çözmäge gönükdirilen işler barada habar berildi. Hususan-da, Türkmenbaşy Halkara deňiz portuny “ýaşyl” portlaryň hataryna goşmak, oňa “EсoPort” şahadatnamasyny almak babatda görülýän çäreler barada aýdyldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň deňiz ulagy ulgamynyň halkara gatnaşyklary ösdürmäge, Hazar deňziniň ekologik deňagramlylygyny üpjün etmäge we tebigaty goramak babatdaky ähli wezipeleri çözmäge işjeň gatnaşýandygyny belledi hem-de agentligiň ýolbaşçysyna bu ugurdaky işi dowam etdirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we ykdysadyýetimiziň pudaklaryny ösdürmäge gönükdirilen resminamalar kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň Bilelikdäki Jarnamasy

12.02.2023

Türkmenistan we Birleşen Arap Emirlikleri Bilelikdäki Jarnamany kabul etdiler hem-de iki döwletiň dostlukly halklarynyň umumylygy esasynda hemmetaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de berkitmäge we çuňlaşdyrmaga çalyşýandyklaryndan ugur alyp, şu aşakdakylary beýan etdiler:

1. Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýanyň çagyrmagy boýunça türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine sapary boldy. Saparyň dowamynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýan hem-de Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşyklar geçirildi.

2. Ynanyşmak we dostlukly ýagdaýda geçen gepleşikler wagtynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meseleleriniň tutuş toplumy, şeýle-de energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça pikir alyşmalar boldy.

3. Taraplar Birleşen Arap Emirlikleriniň iri nebitgaz kompaniýalarynyň Türkmenistandaky ägirt uly «Galkynyş» gaz käniniň nobatdaky tapgyrlaryny özleşdirmäge işjeň gatnaşmaklary barada ylalaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, taraplar saparyň barşynda «Türkmengaz» döwlet konserni bilen Abu-Dabiniň Milli nebit kompaniýasynyň (ADNOC) arasynda energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk babatda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekilmegini goldadylar.

Taraplar Türkmenistanda geljegi uly energetika taslamalarynyň mümkinçiliklerini öwrenmekde, uglewodorod serişdelerini bilelikde işläp geçmekde, soňra önümleriň marketing bilen, şeýle hem gaz-ulag düzümlerini ösdürmek boýunça «Türkmengaz» döwlet konserni bilen Abu-Dabiniň Milli nebit kompaniýasynyň arasynda hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen Ähtnamanyň düzgünlerini durmuşa geçirmegiň zerurdygyny nygtadylar.

4. Taraplar energetika ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhümdigini belläp, türkmen tebigy gazyny dünýä bazarlaryna ibermegiň aýratyn ähmiýetini nygtadylar. Şu maksatlar bilen, taraplar nebitgaz ulgamynda, şol sanda maýa goýum işinde bilelikdäki işleri hem-de taslamalary goldaýarlar. Şunuň bilen baglylykda, taraplar energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri babatda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi, bu ugurda dürli başlangyçlary we taslamalary goldamagy ylalaşdylar.

5. Taraplar energetika ulgamynda, hususan-da, energetika serişdelerini özara bähbitlilik esasynda dünýä bazarlaryna ibermek babatda ylmy, tehniki hem-de ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek we pugtalandyrmak üçin ähli zerur çäreleri görmäge taýýardyklaryny beýan etdiler.

6. Taraplar Türkmenistanyň energetika kuwwatyny ösdürmek, energiýa serişdelerini ibermegi diwersifikasiýalaşdyrmak üçin özara bähbitli ykdysady, hukuk we tehniki şertleriň döredilmeginiň ähmiýetini bellediler. Şunuň bilen baglylykda, taraplar Merkezi we Günorta Aziýa, şeýle-de Ýakyn we Orta Gündogar sebitlerinde energetika howpsuzlygyny üpjün etmek üçin energetika serişdelerini işläp taýýarlamagyň möhümdigini nygtadylar.

7. Iki döwletiň ulag-logistika babatdaky uly mümkinçiliklerini nazara alyp, taraplar ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň aýratyn ähmiýetini bellediler.

8. Ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmek hem-de iki döwletiň üstaşyr mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak maksady bilen, taraplar Hazar we Ýakyn Gündogar sebitleriniň arasyndaky ugur boýunça amala aşyrylýan multimodal ýük daşamalarynyň möhümdigini bellediler.

9. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýana myhmansöýerlik hem-de mähirli kabul edilendigi üçin minnetdarlyk bildirdi we ony Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyndan özi üçin amatly wagtda Türkmenistana gelmäge çagyrdy.

Abu-Dabi şäheri, 2023-nji ýylyň 12-nji fewraly.

 

 

Manamada Türkmenistanyň prezidenti bilen Bahreýniň patyşasynyň arasynda gepleşikler geçirildi

23.02.2023 |

 

 Manamada Türkmenistanyň prezidenti bilen Bahreýniň patyşasynyň arasynda gepleşikler geçirildi

 

Çarşenbe güni Manamada Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Bahreýniň patyşasy Hamad bin Isa Al-Halifa gepleşikleri geçirdiler.

Taraplar türkmen-bahreýn hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşyp, ony ähli ugurlar boýunça mundan beýläk-de işjeňleşdirmäge taýýardyklaryny tassykladylar. Iki döwletiň baştutanlary şeýle hem söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçiliklerine ünsi çekip, Türkmenistanyň hem-de Bahreýniň halklaryny ýakynlaşdyrmagyň, olaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary berkitmegiň möhüm ýagdaýu hökmünde ynsanperwer-medeni ulgamda özara hereketleriň wajypdygyny nygtadylar.

Duşuşygyň dowamynda taraplar özara gyzyklanma bildirilýän halkara we sebitleýin gün tertibiniň birnäçe möhüm meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Prezident Serdar Berdimuhamedow patyşany hem-de Bahreýniň mirasdüşer şazadasy, premýer-ministrini ýakyn wagtda Türkmenistana gelip görmäne çagyrdy. Çakylyk minnetdarlyk bilen kabul edildi.

Soňra gepleşikler iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň gatnaşmagynda giňişleýin düzümde dowam etdi. Duşuşykda resminamalara gol çekmek dabarasy boldy.

Şolaryň hatarynda hökümetara derejesinde iki ýurduň arasynda howa gatnawy hakynda ylalaşyga; senetçilik we däp-dessurlar babatda, deňiz ulagy ulgamynda; demirýol ulagy ulgamynda, umumy tehniki we ýokary bilim ulgamynda, şeýle hem standartlaşdyrmak, sertifikatlaşdyrmak, akkreditasiýalaşdyrmak we metrologiýa ugry boýunça özara düşünişmek hakynda ähtnamalara gol çekildi.

1.jpeg

Pudagara derejesinde Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Bahreýn patyşalygynyň DIM-niň Muhammed bin Mubarak Al Halifa adyndaky diplomatik ylymlar akademiýasynyň arasynda ähtnama; Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Bahreýn patyşalygynyň Medeniýet we gadymylyklar departamentiniň arasynda 2023-2027-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmegiň maksatnamasy; Türkmenistanyň Daşary ykdysady döwlet iş banky bilen Bahreýniň ösüş bankynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ylalaşyk kabul edildi.

Mundan başga-da, iki ýurduň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek maksady bilen, Bahreýn Türkmenistana Ählumumy logistiki merkeziň çäklerinde deňiz we howa arkaly gatnawlar boýunça resmi hyzmatdaşyň derejesini berdi.

3.jpeg

Türkmenistanyň prezidentiniň Bahreýne resmi saparynyň netijeleri boýunça bilelikdäki beýannama kabul edildi.

Saparynyň dowamynda prezident Serdar Berdim uhamedow Bahreýniň patyşasynyň çagyrmagy boýunça patyşa köşgüniň çäklerinde ýerleşen atçylyk sport meýdançasyna baryp gördi. Şol ýerde bedewleriň görkezilişi guraldy, şeýle hem Bahreýn patyşalygynyň milli muzeýine bardy.

4.jpeg

Mundan başga-da, Türkmenistanyň baştutany şu gün Bahreýniň ykdysady ösüş geňeşinde bolup, bu düzümiň ýolbaşçylary bilen duşuşdy.

Prezident Serdar Berdimuhamedow resmi saparyny tamamlap, Watanyna ugrady.

ORIENT news

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

10.02.2023

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda 2022-nji ýylda ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmek boýunça alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi. Wise-premýerleriň, aýry-aýry ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi. Şeýle-de ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak meselelerine seredildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça şu ýylda öňde durýan wezipeler kesgitlenildi.

Giňişleýin mejlise Türkmenistanyň Mejlisiniň ýolbaşçylary, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we beýlekiler çagyryldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösüşiniň netijeleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, ýurdumyzy mundan beýläk-de okgunly ösdürmäge gönükdirilen toplumlaýyn çäreler üstünlikli durmuşa geçirilýär, munuň özi ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda hem-de sebitlerde durnukly ösüşiň saklanmagyna ýardam berýär. Muňa geçen ýylyň makroykdysady görkezijileri aýdyň şaýatlyk edýär. Hususan-da, jemi içerki önümiň ösüşi durnukly häsiýete eýe bolup, 6,2 göterime deň boldy. Senagat toplumynda bu görkeziji 6,3 göterim, gurluşyk pudagynda 0,3 göterim, ulag we aragatnaşyk ulgamynda 4,5 göterim, söwdada 8,9 göterim, oba hojalygynda 5,7 göterim, hyzmatlar ulgamynda 7 göterim boldy.

2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 2022-nji ýylda jemi öndürilen önüm 11 göterim köpeldi, ykdysadyýetiň pudaklarynda oňyn önümçilik netijeleri gazanyldy. 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende, geçen ýylda bölek satuw haryt dolanyşygynyň möçberi 10,8 göterim, daşary söwda dolanyşygynyň ösüş depgini bolsa 32,9 göterim artdy. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky, 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 10,4 göterim ýokarlandy. Hasabat döwründe zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi. “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň” çäklerinde degişli işler alnyp baryldy.

Mejlisiň dowamynda wise-premýer degişli ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen bilelikde işlenip taýýarlanylan «Ýurdumyzy 2023-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» taslamasy barada hem hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, ýedi ýyllyk Prezident Maksatnamasyndan, 2023-nji ýylyň Döwlet býujetinden ugur alnyp, resminamada şu ýylda ýetilmeli makroykdysady görkezijiler, ykdysadyýetiň ähli pudaklary boýunça önümçilik meýilnamalary, ýerine ýetirilmeli işler, welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça durmuş-ykdysady ösüş görkezijileri bellenildi. Şeýle-de ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmak bilen bagly çäreler göz öňünde tutuldy.

Maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow 2022-nji ýylda Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi, özleşdirilen maýa goýumlar we Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwary ýagdaýyna görä, ýurdumyzyň baş maliýe meýilnamasynyň girdeji bölegi 125,8 göterim, çykdajy bölegi bolsa 99,9 göterim berjaý edildi. Hasabat döwründe ýerli býujetleriň girdeji bölegi 120,1 göterim, çykdajy bölegi 99,8 göterim derejesinde ýerine ýetirildi. Şeýle hem Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada habar berildi.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow M.Serdarowy, başga işe geçmegi sebäpli, maliýe we ykdysadyýet ministri wezipesinden boşatdy. Döwlet Baştutanymyz bu wezipä S.Joraýewi belläp, ony ministriň orunbasary wezipesinden boşatdy.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow mejlisiň barşynda degişli Permanlara gol çekdi.

Soňra Merkezi bankyň başlygy T.Mälikow 2022-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijeleri, ýurdumyzyň bank edaralarynyň işini kämilleşdirmek boýunça görlen çäreler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, şu ýylyň 1-nji ýanwary ýagdaýyna görä, bank ulgamy tarapyndan ykdysadyýete gönükdirilen karzlaryň galyndysy 7,6 göterim, hususy bölege berlen karzlaryň galyndysy 28,2 göterim, oba hojalyk önümlerini öndürijilere berlen karz serişdeleriniň galyndysy 1,3 esse, ipoteka karzlarynyň galyndysy 9,4 göterim artdy. 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwary ýagdaýyna görä, karz edaralarynyň gazanan peýdasy 12,2 göterim artdy.

Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy D.Amanmuhammedow ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan 2022-nji ýylda meýilnamalaýyn görkezijileriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzy ösdürmek babatda oýlanyşykly strategiýanyň durmuşa geçirilmegi netijesinde syýasy, ykdysady, durmuş we beýleki ulgamlarda ösüşiň ýokary derejesi üpjün edildi. Görülýän toplumlaýyn çäreler esasynda hasabat döwründe ykdysadyýetiň ähli ulgamlarynda oňyn görkezijiler gazanyldy.

2022-nji ýylda tebigy gazyň we nebitiň çykarylyşy, elektrik energiýasynyň önümçiligi, onuň daşary ýurtlara iberilýän möçberi artdy. 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende, hasabat döwründe nebit önümleriniň dürli görnüşleriniň, şeýle-de suwuklandyrylan gazyň, sementiň, mineral dökünleriň we azyk önümleriniň öndürilen möçberi ýokarlandy. Ulag-kommunikasiýa ulgamynda hem durnukly ösüş üpjün edildi. Ulaglaryň ähli görnüşiniň ýük we ýolagçy dolanyşygynyň möçberiniň artmagy hem muňa şaýatlyk edýär. Aragatnaşyk hyzmatlarynyň möçberi 7,9 göterim artdy. 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 2022-nji ýylda oba hojalyk toplumynda gök önümleriň, miwe we ir-iýmişleriň, ýeralmanyň, etiň, süýdüň öndürilişi artdy, ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginde hem ösüşler gazanyldy.

Halkara standartlara laýyk gelýän statistiki usulyýet esasynda statistiki hasabatlylygy we maglumatlary ýygnamagyň usullaryny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada-da hasabat berildi. Statistika baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçysy 2022-nji ýylyň 17 — 27-nji dekabry aralygynda “Ilat ýazuwy — 2022: Jebislik. Bagtyýarlyk. Röwşen geljek” şygary astynda ýurdumyzda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwynyň guramaçylykly geçirilendigini habar berdi. Bellenilişi ýaly, bu çäre sanly usulda geçirildi.

Döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, 2023-nji ýylda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň taslamasynyň işlenip taýýarlanylandygyny belledi.

Bu resminama laýyklykda, şu ýylda jemi içerki önümiň ösüş depginini 6,5 göterime ýetirmek, milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny we ýurdumyzyň sebitlerini durnukly ösdürmek, önümçilik kärhanalarynyň doly güýjünde işledilmegini gazanmak, täze kärhanalary gurmagyň hasabyna 3 müňe golaý täze iş ornuny döretmek göz öňünde tutulýar. Daşary söwda dolanyşygynyň möçberini 19,4 milliard amerikan dollaryna ýetirmek meýilleşdirilýär diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Şeýle hem kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek göz öňünde tutulýar. Jemi içerki önümiň düzüminde (ýangyç-energetika toplumyny hasaba almazdan) hususy pudagyň paýyny 71,3 göterime ýetirmek meýilleşdirilýär. Mundan başga-da, zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talyp haklarynyň möçberini 10 göterim ýokarlandyrmak arkaly ilatyň girdejilerini artdyrmak, ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak göz öňünde tutulýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we bu Maksatnamany tassyklamak hakynda Karara gol çekdi.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow wise-premýer H.Geldimyradowa milli ykdysadyýetimiziň binýadyny berkitmek, innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly täze pudaklary we önümçilikleri döretmek, şeýle hem ykdysadyýetde hususy bölegiň paýyny artdyrmak boýunça netijeli işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän pudaklarynda 2022-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Wise-premýer nebit we gaz kondensatyny çykarmak ulgamynda gazanylan tehniki-ykdysady görkezijiler barada habar berdi.

Bellenilişi ýaly, hasabat döwründe Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy boýunça nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 108,1 göterim ýerine ýetirildi. Benzin öndürmegiň meýilnamasy 114 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasy 109,4 göterim, nebit bitumyny öndürmegiň meýilnamasy 150,3 göterim, polipropilen öndürmegiň meýilnamasy 116,5 göterim, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasy 106 göterim, suwuklandyrylan gazyň meýilnamasy bolsa 105,1 göterim berjaý edildi. Şeýle hem tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň meýilnamasynyň 112,7 göterim, tebigy gazy daşary ýurtlara ibermegiň meýilnamasynyň 122,8 göterim, maýa goýumlary özleşdirmegiň meýilnamasynyň 105,5 göterim ýerine ýetirilendigi habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Ş.Abdrahmanowy, başga işe geçmegi sebäpli, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy.

Döwlet Baştutanymyz bu wezipä A.Begliýewi belläp, ony Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi wezipesinden boşatdy.

Hormatly Prezidentimiz oňa täze wezipede üstünlikleri arzuw edip hem-de degişli resminamalara gol çekip, nebitgaz pudagynyň ykdysadyýetimiziň iň möhüm pudaklarynyň biri bolup durýandygyny belledi we öňde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi. Içerki we daşary ýurtly sarp edijileri tebigy gaz bilen ygtybarly üpjün etmek üçin degişli işleri alyp barmak, «Galkynyş» gaz känini senagat taýdan özleşdirmek boýunça işleri has-da güýçlendirmek, Hazar deňziniň sebitinde gözleg we özleşdirmek işlerini üpjün etmek üçin daşary ýurt kompaniýalaryny çekmek ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda görkezildi.

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny hem üns merkezinde saklamak zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz nebitiň çykarylýan möçberini artdyrmak üçin öňden özleşdirilip gelinýän ýataklarda degişli işleri geçirmegiň wajypdygyny belledi. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň we Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň önümçilik kuwwatlyklaryny ýokarlandyrmak üçin degişli işleri geçirmegiň, bu kärhanalarda täze ýokary hilli tehnologik önümçilikleri döretmek boýunça işleri dowam etdirmegiň ähmiýeti bellenildi.

Uglewodorod serişdeleriniň geljegi uly gatlaklaryny gözlemek we barlamak boýunça, şeýle-de gazylyp alynýan peýdaly gaty magdanlaryň, gurluşyk materiallarynyň we ýerasty suwlaryň geologiýa gözleg-barlag işlerini güýçli depginde dowam etdirmeli diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. Şeýle hem nebitgaz senagaty boýunça hünärmenleriň hünär derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak, nebitgaz senagatynyň daşky gurşawa we adam saglygyna zyýanly täsirini peseltmäge gönükdirilen meselelere aýratyn üns bermegiň möhümdigi nygtaldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow gurluşyk, senagat we energetika toplumlarynyň, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň, Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimliginiň 2022-nji ýylyň ýanwar — dekabr aýlarynda alyp baran işleriniň jemleri barada hasabat berdi.

Geçen ýylda gurluşyk-senagat toplumynda öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 136 göterim boldy. Hasabat döwründe Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 115 göterim berjaý edildi. Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça önümleri öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 159,4 göterime deň boldy. Geçen ýylyň 12 aýynyň netijeleri boýunça Energetika ministrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň, işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 131 göterim berjaý edildi. Elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depgini 109,3, ony eksport etmegiň ösüş depgini bolsa 124,6 göterime deň boldy.

Hasabat döwründe «Türkmenhimiýa» döwlet konserni tarapyndan önümleri öndürmegiň we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 135,5 göterim berjaý edildi. Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi tarapyndan işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 100,9 göterim ýerine ýetirildi. Aşgabat şäher häkimligi boýunça 2022-nji ýylyň ýanwar — dekabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 123,5 göterim amal edildi.

Bellenilişi ýaly, 2022-nji ýylda tutuş ýurdumyz boýunça önümçilik we durmuş maksatly binalardyr desgalaryň 76-sy ulanmaga berildi.

Şeýle-de wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça 2023-nji ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasynyň işlenilip taýýarlanandygyny aýtdy. Oňa laýyklykda, uly möçberli maýa goýum serişdeleri senagat, önümçilik däl maksatly desgalaryň, şol sanda ýaşaýyş jaýlarynyň, saglyk öýleriniň we merkezleriniň, çagalar baglarynyň, awtomobil ýollarynyň, suw we gaz elektrik geçirijileriniň, aragatnaşyk ulgamlarynyň, suw arassalaýjy desgalaryň gurluşyklaryna gönükdiriler. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň garamagyna «Türkmenistanyň 2023-nji ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasyny tassyklamak hakynda» Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyz wise-premýer Ç.Purçekowy, başga işe geçmegi sebäpli, eýeleýän wezipesinden boşatdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň gurluşyk meseleleri boýunça orunbasary wezipesine B.Annamämmedowy belläp, ony senagat we gurluşyk önümçiligi ministri wezipesinden boşatdy.

Döwlet Baştutanymyz oňa täze wezipesinde üstünlik arzuw edip, degişli Permanlara gol çekdi we wise-premýeriň öňündäki anyk wezipeleri kesgitledi.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň energetika syýasatyna laýyklykda, içerki sarp edijileri elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpjün etmek, daşary ýurtly sarp edijileri elektrik energiýasy bilen üpjün etmek üçin elektrik energiýasynyň öndürilişini artdyrmak, täze elektrik stansiýalaryny gurmak boýunça işleri dowam etdirmek zerurdyr. Şeýle hem «ýaşyl» energetikany ösdürip, Gün elektrik stansiýalaryny gurmak boýunça işleri alyp barmak wajypdyr. Gurluşyk materiallary senagatynyň önümçilik binýadyny berkitmek maksady bilen, hereket edýän kärhanalarda çykarylýan önümleriň görnüşini giňeltmek, täze kärhanalary gurmak boýunça işleri dowam etdirmek möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. 

Hormatly Prezidentimiz himiýa senagatynyň milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolup durýandygyny belläp, onuň hereket edýän kärhanalaryny taslama kuwwatlyklaryna çykarmak, döwrebaplaşdyrmak, kuwwatlyklaryny artdyrmak, täze kärhanalary ýola goýmak boýunça işleri dowam etdirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Gurluşyk pudagy hem esasy pudaklaryň biri bolup durýar. Şu ýyl ýurdumyzda senagat, durmuş we medeni maksatly, döwrebap, ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlaryny gurmak boýunça işler dowam etdiriler. Şeýle-de şu ýyl Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň birinji tapgyryny açyp ulanmaga bermek hem meýilleşdirilýär diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Awtomobil ýollarynyň gurluşygy barada aýdylanda, ýurdumyzda awtomobil ýollarynyň, halkara ulag geçelgeleriniň ulgamyny ösdürmek boýunça işler alnyp barylýar. Diýarymyzda gara ýollaryň gurulmagy, döwrebaplaşdyrylmagy we olaryň dünýä standartlaryna gabat gelmegi üçin netijeli işleri dowam etdirmek wajypdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz ýygnananlara ýüzlenip, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” we Oba milli maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, 2023-nji ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasynyň taslamasynyň işlenip taýýarlanylandygyny habar berdi. Bu Maksatnama laýyklykda, milli ykdysadyýetimize maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna maýa goýumlaryň möçberiniň 37,4 milliard manada deň bolmagyna garaşylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylaryň el çarpyşmalary astynda 2023-nji ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasyny tassyklamak hakynda degişli resminama gol çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew söwda we dokma senagaty toplumynyň ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, telekeçilik ulgamynyň 2022-nji ýyldaky işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda dolanyşygynyň ösüş depgini 106,6 göterime, öndürilen önümleriň ösüş depgini 102,6 göterime barabar boldy. 2022-nji ýylda Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary tarapyndan öndürilen önümleriň, şol sanda nah ýüplügiň önümçiligi 123 göterime, nah matalaryň önümçiligi 130,1 göterime, tikin we trikotaž önümleriniň önümçiligi 108,4 göterime, gön önümleriniň önümçiligi 109,4 göterime deň boldy. “Türkmenhaly” döwlet birleşigi boýunça haly önümlerini öndürmegiň meýilnamasy 115,4 göterim ýerine ýetirildi.

Döwlet haryt-çig mal biržasy tarapyndan hasabat döwründe birža söwdalarynyň 300-si geçirilip, olarda 37 müň 734 şertnama hasaba alyndy. Söwda-senagat edarasy tarapyndan hasabat döwründe amala aşyrylan işleriň ösüş depgini 128,2 göterime barabar boldy. Sergileriň 19-sy we maslahatlaryň 67-si geçirildi. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça 2022-nji ýylda oba hojalyk we azyk önümleriniň öndürilişiniň ösüş depgini 153,1 göterime, senagat önümçiliginiň ösüş depgini bolsa 110,3 göterime barabar boldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, dokma senagatynyň kuwwatlyklaryny artdyrmak, döwrebaplaşdyrmak, täze dokma önümlerini içerki we daşarky bazarlara ýerlemek hem-de ibermek boýunça işleri dowam etdirmegiň zerurdygyny belledi. El halyçylyk pudagyny ösdürmek we öndürilýän haly önümleriniň görnüşini köpeltmek, täze nagyşlary, gölleri döretmek, gadymy türkmen göllerini dikeltmek boýunça işleri dowam etdirmegiň möhümdigine üns çekildi. Ilatyň sarp edýän harytlaryny içerki bazarlarda elýeterli bahalardan üpjün etmegi gazanmak esasy wezipeleriň hatarynda görkezildi.

Ýurdumyzda hususy bölegiň ösdürilmegine hem aýratyn üns berilýär diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi we şu günki günde döwlete dahylsyz pudak tarapyndan import edilýän harytlaryň ornuny tutýan we eksporta gönükdirilen önümleriň öndürilýändigini kanagatlanma bilen belledi. Milli ykdysadyýetimiziň mundan beýläk-de durnukly ösmegi hususy tarapyň işjeňleşmegi bilen bagly bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda hususy bölegiň işini giňeltmek boýunça işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew 2022-nji ýylda gözegçilik edýän düzümlerinde ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe toplum tarapyndan ýerine ýetirilen işler we hyzmatlar boýunça meýilnama 120 göterim boldy. Ulaglaryň ähli görnüşi arkaly ýükleri daşamagyň ösüş depgini 103,7 göterime, ýolagçy gatnatmagyň ösüş depgini 105,9 göterime, ýük dolanyşygynyň ösüş depgini 102,1 göterime, ýolagçy dolanyşygynyň ösüş depgini bolsa 167 göterime deň boldy. «Türkmendemirýollary» agentligi boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüş depgini 102,8 göterime, demir ýol ulagynda üstaşyr daşalan ýükleriň ösüş depgini 128,3 göterime barabar boldy. «Türkmenawtoulaglary» agentligi boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüş depgini 128,8 göterime ýetirildi. 2022-nji ýylda ýurdumyzyň çäginden üstaşyr geçirilen ýük awtoulaglarynyň 40 müň 260-sy hasaba alyndy.

«Türkmenhowaýollary» agentligi boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüş depgini 196,8 göterime barabar boldy. «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi boýunça hasabat döwründe ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüş depgini 109,1 göterime ýetdi. «Türkmenaragatnaşyk» agentligi boýunça 2022-nji ýylda aragatnaşyk hyzmatlaryny ýerine ýetirmegiň ösüş depgini 107,9 göterime deň boldy.

Hasabatyň dowamynda “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyndan” gelip çykýan wezipeleri çözmek boýunça alnyp barylýan işler barada habar berildi. Şeýle-de logistika ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça türkmen-azerbaýjan, türkmen-özbek, türkmen-gazak we türkmen-rus bilelikdäki iş toparlarynyň döredilendigi, olaryň çäklerinde birnäçe duşuşyklaryň guralandygy barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ulag we kommunikasiýa pudagyny ösdürmekde üstaşyr geçelgeleriň ugurlaryny giňeltmek, ýolagçylary gatnatmagyň we ýükleri daşamagyň möçberini artdyrmak we hilini gowulandyrmak, ulaglaryň, aragatnaşygyň ähli görnüşi babatda hyzmatlary ösdürmek boýunça işleri dowam etdirmegi gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezdi. Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň demir ýol ulgamyny döwrebaplaşdyrmak boýunça degişli işleri geçirmek zerurdyr. Şunuň bilen baglylykda, agentligiň ýolbaşçysyna demir ýol ulgamynyň geçirijilik ukybyny artdyrmak üçin elektrikleşdirilen demir ýollary gurmak boýunça degişli teklipleri taýýarlamak tabşyryldy.

Döwlet Baştutanymyz awtoulag kärhanalarynyň parkyny döwrebap awtobuslar, taksiler we dürli görnüşli ýük awtoulaglary bilen yzygiderli üstüni ýetirmek boýunça işleri dowam etdirmegi, elektromobilleri awtoulag ulgamyna ornaşdyrmak boýunça degişli işleri geçirmegi geljegi uly meýilnamalaryň hatarynda görkezdi. Howa gatnawlaryny çäklendirmelerden öňki derejelerine ýetirmek, täze, ykdysady taýdan has amatly bolan ugurlar boýunça halkara howa gatnawlaryny açmak, ýük daşalýan ugurlary giňeltmek boýunça işleri dowam etdirmek möhümdir diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Şeýle hem Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça işleri dowam etdirmek, «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynda dürli ähmiýetli gämileri gurmak boýunça işleri ýola goýmak barada görkezmeler berildi. Ýurdumyzyň aragatnaşyk ulgamyny hem döwrüň talabyna görä döwrebaplaşdyrmak barada aýratyn tabşyryk berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa medeniýet ulgamynyň edaralarynyň 2022-nji ýylda alyp baran işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe dürli maslahatlar, döredijilik duşuşyklary, mediaforumlar, sergiler, wagyz-nesihat çäreleri, festiwallar, aýdym-sazly dabaralar geçirildi, dürli bäsleşikler yglan edildi. Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň jöwher zehininden dörän ajaýyp eserleriniň tanyşdyrylyş dabaralary geçirildi. Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine şäher derejesiniň berilmegi, şeýle-de oňa “Arkadag” adynyň dakylmagy bilen bagly wagyz-nesihat duşuşyklary geçirildi. Beýik şahyr we akyldar Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dürli çäreler we dabaralar guraldy. Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanun esasynda ykrar edilmegi mynasybetli wagyz-nesihat çäreleri, dabaraly maslahatlar geçirildi.

Halkara hyzmatdaşlygyň çäklerinde dürli çäreler guraldy. Türkmen hünärmenleri daşary ýurtlaryň onlarçasynda iş saparlarynda boldular. Türkmenistan bilen daşary ýurtlaryň birnäçesiniň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli dürli medeni çäreler geçirildi.

Köptaraplaýyn we milli hödürnamalary ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek boýunça Daşary işler ministrligi bilen bilelikde işler alnyp baryldy. TÜRKSOÝ-a agza döwletleriň medeniýet ministrleriniň hemişelik geňeşiniň mejlisinde gadymy Änew şäheri 2024-nji ýylda “Türki dünýäniň medeni paýtagty” diýlip yglan edildi. 2022-nji ýylda Mary welaýatynda nobatdaky Medeniýet hepdeligi geçirildi. “Türkmenistan” teleradioýaýlymlar merkezinde Türkmenistanyň ösüşlerini dünýä jemgyýetçiliginde wagyz etmekde köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ähmiýetine bagyşlanan halkara mediaforum guraldy.

Geçen ýylda Türkmenistanda daşary ýurtlaryň meşhur sungat ussatlarynyň, estrada ýyldyzlarynyň konsertleri geçirildi. Ýurdumyzda guralan halkara forumlaryň hatarynda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Medeniýet günleri, Türkmen we özbek halklarynyň dostluk festiwaly, Täjigistanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri, “Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwal, “Milli aýdym-saz sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwal we maslahat bar. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli “Garaşsyz Türkmenistan halkara habarlar giňişliginde” atly halkara maslahat geçirildi. Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli Döwlet sirkinde Moskwanyň Uly döwlet sirkiniň artistleriniň çykyşlary guraldy.

Hasabat döwründe döwletimizde gazanylýan üstünlikler, ösüşler baradaky maglumatlar metbugat sahypalarynda, teleradioýaýlymlarda we internet saýtlarynda giňden beýan edildi. Döwlet maksatnamalaryndan, sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça degişli işler alnyp baryldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, milli senetçilik, halyçylyk, aýdym-saz sungatyny ösdürmek, gadymy medeni mirasy düýpli öwrenmek, gorap saklamak we dünýä ýaýmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Şeýle-de taryhy we medeni ýadygärlikleri abat saklamak, öwrenmek, dikeltmek, içerki hem-de halkara syýahatçylygy ösdürmek boýunça degişli çäreleri görmegiň wajypdygy bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň dürli künjeklerinde gurlan häzirki zaman medeniýet merkezlerinde we teatrlarda döwrüň talaplaryna laýyk gelýän we ýurdumyzyň gazanan üstünliklerini wasp edýän eserleriň sanyny artdyrmagy gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda kesgitläp, wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow gözegçilik edýän bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda 2022-nji ýylda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe bilimiň hilini ýokarlandyrmak, okuw maksatnamalaryny kämilleşdirmek, kitaplary neşir etmek babatda degişli işler alnyp baryldy.

Täze çagalar baglary we orta mekdepler açyldy. Okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we Gahryman Arkadagymyzyň adyndan 1-nji synp okuwçylaryna öwrediji kompýuterler sowgat berildi. Okuwçy we talyp ýaşlar halkara ders, internet bäsleşiklerinde medallary gazanyp, ýurdumyzyň halkara bilim giňişligindäki abraýyny ýokarlandyrmaga mynasyp goşant goşdular. Ýokary okuw mekdeplerinde ÝUNESKO kafedralaryny açmak ugrunda işler dowam etdirildi. Geçen ýylda döredijilik we bilim bäsleşikleri, olimpiadalaryň 7-si geçirildi. Ýokary okuw mekdepleri halkara reýtingleriň 7-siniň sanawyna girizildi.

Hasabat döwründe ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlary boýunça ylmy temalar utgaşdyryldy, golýazmalara, oýlap tapyşlara seljerme berildi. “Türkmenistanda seýsmologiýa ylmyny toplumlaýyn ösdürmegiň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy” tassyklanyldy. Ylmyň ugurlary boýunça aspirantura, doktorantura kabul edilip, alymlyk derejesine dalaşgärler hasaba alyndy. Doktorlyk we kandidatlyk dissertasiýalary goraldy. “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar” atly halkara ylmy maslahat hem-de ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi Ylmy parklaryň we innowasion meýdançalaryň halkara assosiasiýasynyň agzalygyna kabul edildi. Şeýle hem 2023-2024-nji ýyllarda Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly bellemek boýunça geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy.

Geçen ýylda «Saglyk» Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, keselleriň öňüni almagyň we bejermegiň öňdebaryjy usullaryny amaly lukmançylyga ornaşdyrmak boýunça işler alnyp baryldy. Döwlet Baştutanymyzyň Karary bilen, “Türkmenistany temmäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnama” hem-de “Türkmenistanda D witamini bilen bagly öňüni alyş çärelerini ýokarlandyrmak boýunça 2023 — 2028-nji ýyllar üçin Strategiýa” tassyklanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda hassahanalaryň 3-si dabaraly ýagdaýda açyldy. Şol döwürde täze ylmy-kliniki merkezleriň we hassahanalaryň gurluşyk işleri batly depginlerde alnyp baryldy. Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna 100-e golaý näsag çaga dürli operasiýalar geçirildi, mekdep-internatlary we çagalar öýleri saglygy goraýyş maksatly serişdeler bilen üpjün edildi.

Şeýle hem hasabat döwründe sporty ösdürmek we türgenleri taýýarlamak boýunça netijeli işler alnyp baryldy. Degişli resminamalara laýyklykda, Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti döredildi. XXXIII tomusky Olimpiýa we XVII tomusky Paralimpiýa oýunlaryna ýurdumyzyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamagyň maksatnamasy tassyklanyldy. Halkara sport ýaryşlarynda geçen ýylda baýrakly orunlara mynasyp bolan türgenleri sylaglamak dabaralary geçirildi.

Hasabat döwründe Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýy geçirildi, “Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşi kabul edildi. 2022-nji ýylyň şanly senelerine bagyşlanan wagyz-nesihat işleri, ylmy-amaly maslahatlar guramaçylykly geçirildi.

Soňra wise-premýer Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasyny döretmek hakynda, onuň rektoryny bellemek hakynda Permanlaryň hem-de Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň meseleleri hakynda, Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkezini gurmak hakynda, Halkara pediatriýa merkezini gurmak hakynda hem-de Stomatologiýa merkezini gurmak hakynda Kararlaryň taslamalary barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýeriň gözegçilik edýän düzümleriniň ýolbaşçylarynyň öňünde birnäçe möhüm wezipeleri goýdy. Hususan-da, çagalaryň döwrebap bilim-terbiýe almagy üçin ýokary şertleri döretmek, ýaş nesliň tebigy zehinini, ukyplaryny, başarnyklaryny ýüze çykarmak we ösdürmek üçin bilim edaralarynyň işlerini kämilleşdirmek, ulgamlaýyn alyp barmak, okuw meýilnamalaryny, maksatnamalary, okuw kitaplaryny ösen halkara tejribelere laýyklykda döwrebaplaşdyrmak boýunça işleri dowam etdirmek tabşyryldy.

Orta we ýokary okuw mekdeplerinde mugallymlaryň hünärini ýokarlandyrmak boýunça yzygiderli işleri geçirmäge uly üns bermek wajypdyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Mugallymçylyk käriniň abraýly we ýaşlary özüne çekiji bolmagy üçin olaryň zähmet hakyny ýokary derejede bellemek gerek. Şeýle hem daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň bizde zerur bolan bölümlerini açmak boýunça degişli işleri geçirmegiň möhümdigine üns çekildi.

Hormatly Prezidentimiz saglygy goraýyş meselesine geçip, «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek, keselleriň öňüni alyş we bejeriş çärelerini talabalaýyk ýola goýmak, ýokary hilli saglygy goraýyş hyzmatlarynyň elýeterliligini üpjün etmek, derman senagatyny ösdürmek boýunça işleri dowam etdirmegi tabşyrdy. Şeýle hem sporty ösdürmek, köpçülikleýin bedenterbiýäniň ornuny giňeltmek, ýokary sportda Türkmenistany dünýä tanatmak boýunça işleri dowam etdirmek zerurdyr.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyz Halkara pediatriýa merkezini gurmak hakynda, Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkezini gurmak hakynda hem-de Stomatologiýa merkezini gurmak hakynda Kararlara gol çekdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasyny döretmek hakynda Permana we Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň meseleleri hakynda Karara gol çekdi. Döwlet Baştutanymyzyň Permanyna laýyklykda, P.Baýramdurdyýew bu akademiýanyň rektory wezipesine bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz öňde durýan wezipeleriň wajypdygyny ýene-de bir gezek nygtady we wise-premýere olaryň talabalaýyk ýerine ýetirilişine gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymow 2022-nji ýylda paýtagtymyzy toplumlaýyn abadanlaşdyrmak we ösdürmek boýunça ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi. Hojalyk hasaplaşygyndaky edara-kärhanalar tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 123,5 göterime, maýa goýumlary özleşdirmegiň meýilnamasy 110,3 göterime deň boldy. Geçen ýylda Aşgabatda durmuş we beýleki maksatly desgalaryň ençemesi ulanmaga berildi. Şolaryň hatarynda ýaşaýyş jaýlary, umumybilim berýän orta mekdepler, Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezi, “Daşkent” medeni-dynç alyş seýilgähi, sil suwlaryny sowujy desgalar toplumy we beýlekiler bar.

Hormatly Prezidentimiziň degişli Kararyna laýyklykda, şäher häkimligi tarapyndan saýaly we pürli bag nahallarynyň köp sanlysy ekildi. Şunuň bilen birlikde, häkimligiň işine sanly ulgamyň ornaşdyrylyşy hem-de jemagat gulluklarynyň işi barada hasabat berildi.

Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow welaýatda 2022-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Berlen tabşyryklara laýyklykda, sebitde milli ykdysadyýetiň ähli ugurlary boýunça toplumlaýyn işler alnyp baryldy. Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy doly ýerine ýetirildi. 2023-nji ýylyň hasyly üçin jemi 195 müň gektar meýdanda bugdaý ekilip, ondan şu ýylda jemi 400 müň tonna bugdaý öndürmek, şeýle hem 135 müň gektar meýdanda gowaça ekilip, 280 müň tonna pagta öndürmek meýilleşdirilýär. Häzirki wagtda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hem hasabat berildi. Agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, ýazlyk ýeralmanyň we soganyň, gök-bakja ekinleriniň ekişine girişmäge taýýarlyk görülýär.

Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew ýurdumyzyň günbatar sebitinde geçen ýylda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna» laýyklykda, 2022-nji ýylda maýa goýum serişdelerini özleşdirmek boýunça meýilnamanyň ýerine ýetirilişi barada habar berildi. Bellenilişi ýaly, şu ýylyň hasyly üçin 50 müň gektar meýdana bugdaý ekilip, şondan 80 müň tonna galla hasylyny öndürmek meýilleşdirilýär. 13 müň gektar meýdana gowaça ekmek we 16 müň tonna pagta hasylyny öndürmek göz öňünde tutulýar. Şeýle hem ilatymyzy özümizde öndürilen ýeralma, gök-bakja we beýleki oba hojalyk önümleri bilen üpjün etmek boýunça işler dowam etdirilýär.

Soňra Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow geçen ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” bellenen wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagy ugrunda degişli çäreler alnyp barylýar. 2022-nji ýylda sebitde bugdaýyň, pagtanyň we beýleki ekinleriň bol hasyly ýygnalyp alyndy. Häzirki wagtda oba hojalyk meýdanlarynda möwsümleýin agrotehniki çäreler geçirilýär. Azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär.

Şu ýylyň hasyly üçin 145 müň gektar meýdanda bugdaý ekişi geçirilip, endigan gögeriş alyndy. Mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwlaryny tutmak üçin taýýarlyk işleri alnyp barylýar. 140 müň gektar meýdanda gowaça ekmek meýilleşdirilip, häzirki wagtda sürüm we tekizleýiş işleri alnyp barylýar, ýuwuş suwy tutulýar, möwsümde ulanyljak oba hojalyk tehnikalary we gurallary abatlanylýar. Ýeralma, gök-bakja, beýleki azyklyk ekinleriň ekiljek ýerlerini agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew geçen ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna» laýyklykda, 2022-nji ýylda maýa goýumlary özleşdirmek boýunça meýilnama üstünlikli ýerine ýetirildi. Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, geçen ýylyň dowamynda dürli maksatly desgalaryň we inženerçilik ulgamlaryň gurluşyklary alnyp baryldy, hereket edýänleriniň durky täzelenildi. Şeýle hem welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada habar berildi. Sebitiň bugdaý ekilen meýdanlarynda ikinji ösüş suwy tutulýar, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri alnyp barylýar. Gowaça ekiljek ýerler sürülýär we tekizlenýär, ýuwuş suwy tutulýar, ýokary hilli gowaça tohumy taýýar edilýär. Ýazlyk ýeralmanyň, soganyň ekiljek meýdanlary taýýar edildi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew 2022-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Oba hojalyk ekinleriniň ýokary hasylyny almak üçin ähli zerur çäreleriň görülýändigi aýdyldy. 2023-nji ýylda bugdaý ekilen 170 müň gektar meýdandan 345 müň tonna galla hasylyny, 62 müň gektar meýdana gowaça ekip, 359 müň tonna “ak altyn” hasylyny almak meýilleşdirilýär. Şeýle hem şu ýyl 28 müň 170 gektar meýdana ýeralma we beýleki gök-bakja we oba hojalyk önümlerini ekmek göz öňünde tutulýar.

Döwlet Baştutanymyz hasabatlary diňläp, ýerine ýetirilmeli işleriň ileri tutulýan ugurlaryna welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň ünsüni çekdi.

 “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” we Oba milli maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň zerurdygyna aýratyn üns berildi. Şunuň bilen birlikde, welaýatlarda hem-de şäherlerde ýaşaýyş jaýlarynyň, hassahanalaryň we beýleki durmuş maksatly binalaryňdyr desgalaryň gurluşygyna berk gözegçilik etmek barada görkezme berildi. Ilaty arassa agyz suwy, elektrik energiýasy, tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek üçin degişli işleri geçirmek, arassaçylygy berjaý etmek we abatlaýyş işlerini wagtynda geçirmek üçin ähli çäreleri görmek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

«Ýurdumyzy 2023-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda», «Türkmenistanyň 2023-nji ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasynda» kesgitlenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek üçin zerur çäreleri görmegiň wajypdygy bellenildi. Şol Maksatnamalar Ministrler Kabinetiniň şu günki giňişleýin mejlisinde degişli Kararlar bilen tassyklanyldy.

Welaýatlaryň häkimlerine bugdaýa agrotehniki kadalara laýyklykda ideg etmek, öňümizdäki gowaça ekişini ýokary derejede guramak bilen baglanyşykly meseleleri üns merkezinde saklamak tabşyryldy. Şeýle hem ýeralmany, gök we bakja, beýleki oba hojalyk ekinlerini ekmek boýunça çäreleri öz wagtynda geçirmegiň wajypdygy nygtaldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow gözegçilik edýän pudaklarynda 2022-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijeleri, oba hojalygynda özgertmeleriň geçirilişi we möwsümleýin işleriň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Tutuş oba hojalyk toplumynda ösüş depgini 104,8 göterime deň boldy. Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça bu görkeziji 104,9 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 103,9 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 104,7 göterime deň boldy. Hasabat döwründe ösüş depgini çörek we çörek önümleriniň öndürilişinde 102,4 göterime, ýeralmada 130,4 göterime, gök önümlerde 115,2 göterime, bakja önümlerinde 109,2 göterime, miwe we ir-iýmişleriň öndürilişinde 107,2 göterime barabar boldy. Maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy 122,2 göterim ýerine ýetirildi.

Wise-premýer häzirki wagtda 690 müň gektar bugdaý meýdanynda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleriniň dowam edýändigini habar berdi. Şu ýylda ýurdumyzda 580 müň gektar gowaça ekiljek meýdanlary, beýleki oba hojalyk ekinleriniň ekiljek ýerlerini ýazky ekiş möwsümine taýýarlamak maksady bilen, sürüm we tekizleýiş işleri hem-de bu ugurda işlediljek oba hojalyk tehnikalaryny, gurallary abatlap, möwsüme taýýarlamak boýunça degişli işler geçirilýär. Ýurdumyzyň suw üpjünçiligini gowulandyrmak hem-de derýalarda we suwaryş akabalarynda suwuň kadaly akymyny üpjün etmek üçin Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti tarapyndan welaýat häkimlikleri bilen bilelikde degişli işler alnyp barylýar.

Diýarymyzda ýüpekçiligi ösdürmek, öndürilýän piläniň möçberini artdyrmak maksady bilen, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi. Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi hem-de welaýatlaryň häkimlikleri tarapyndan ýurdumyz boýunça jemi 2 müň 300 tonna pile öndürmek göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanda 2023-nji ýylda pile öndürmek hakynda Karara gol çekdi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer A.Ýazmyradowa ýüzlenip, oba hojalyk pudagy tarapyndan oba hojalyk önümleriniň, harytlaryň hem-de çig malyň öndürilişiniň möçberini artdyrmak, ilaty azyk önümleri bilen doly üpjün etmek, azyk bolçulygyny döretmek, gaýtadan işleýän senagatyň çig mal bilen üpjünçiligini ýokarlandyrmak boýunça işleri dowam etdirmegiň zerurdygyny nygtady. Ekerançylykda we bagbançylykda ýokary hasyl berýän ekinleriň we miweli baglaryň sortlaryny ýetişdirmek boýunça işleri dowam etdirmeli diýip, hormatly Prezidentimiz ýüpekçiligi ösdürmek, ýokary hilli pile önümlerini öndürmek boýunça zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ýurdumyzda maldarçylyk pudagyny ösdürmek üçin bu ugurda ulanylýan öňdebaryjy usullary ulanmak we innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça işleri dowam etdirmek wajypdyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Şunuň bilen birlikde, azyk senagatyna degişli kärhanalary döwrebaplaşdyrmagyň möhümdigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz suw serişdeleriniň tygşytly peýdalanylmagyna berk gözegçilik etmegiň zerurdygyna aýratyn ünsi çekip, goşmaça suw gorlaryny döretmek boýunça işleri durmuşa geçirmegi tabşyrdy. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz Hazar deňzinde suw arassalaýjy desgalary gurmak boýunça gyssagly degişli işleri geçirmegiň wajypdygyny aýdyp, şu maksat bilen, wise-premýere maýa goýumlary we karz serişdelerini çekmegi tabşyrdy.

Mejlisiň dowamynda ýurdumyzyň sebitlerinde möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenen möhletlerde we ýokary hilli geçirilmegini gözegçilikde saklamak babatda görkezme berildi. Şunda agrotehniki kadalaryň berjaý edilmegi berk talap bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow geçen ýylda Daşary işler ministrligi tarapyndan alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe “Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Konsepsiýasyny” durmuşa geçirmek hem-de öňde goýlan wezipeleri çözmek maksady bilen, yzygiderli işler alnyp baryldy.

Halkara hyzmatdaşlygy ösdürmekde ýokary derejedäki saparlara we gepleşiklere uly ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiz daşary ýurtlara döwlet, resmi we iş saparlarynyň 11-sini, şol sanda Russiýa Federasiýasyna, Eýran Yslam Respublikasyna, Özbegistan Respublikasyna, Gyrgyz Respublikasyna, Gazagystan Respublikasyna, Saud Arabystany Patyşalygyna, Birleşen Arap Emirliklerine we Katar Döwletine saparlary amala aşyrdy. Hasabat döwründe daşary ýurtlaryň döwlet we hökümet Baştutanlarynyň ýurdumyza 9 sapary boldy. Türkmenistana Hindistan Respublikasynyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Özbegistan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidentleri, şeýle hem Gruziýanyň Premýer-ministri geldiler. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow birnäçe ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri geçirdi.

Parlamentara gatnaşyklary ösdürmek ýurdumyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, 2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Aşgabatda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň birinji parlamentara forumy möhüm ähmiýetli waka öwrüldi.

Hasabat döwründe Daşary işler ministrliginiň üsti bilen 208 wekiliýet döwletimize sapar bilen geldi we Türkmenistandan daşary ýurtlara 383 wekiliýet gitdi. Geçen ýylda sanly ulgam arkaly dürli derejedäki duşuşyklaryň 2 müň 304-si geçirildi. Şeýle hem Türkmenistanda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen resmi gepleşikleriň we duşuşyklaryň 676-sy guraldy. 2022-nji ýylyň dowamynda halkara resminamalaryň 203-sine gol çekildi. Daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça geňeşmeler we duşuşyklar yzygiderli geçirildi.

Türkmenistanyň daşary ýurtlar we halkara guramalar bilen söwda-ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça yzygiderli çäreler görüldi. Geçen ýylda ikitaraplaýyn hökümetara toparlaryň mejlisleriniň we olaryň başlyklarynyň duşuşyklarynyň 9-sy geçirildi. “Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyny” hem-de “Türkmenistanyň 2021 — 2030-njy ýyllar üçin daşary söwda Strategiýasyny” we beýleki degişli resminamalary ýerine ýetirmek boýunça işler yzygiderli alnyp baryldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, hoşniýetli goňşuçylyga, deňhukukly, özara bähbitli hyzmatdaşlyga esaslanýan daşary syýasaty mundan beýläk-de durmuşa geçirmegiň wajypdygyny belledi. Şunuň bilen birlikde, Ýer ýüzünde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek boýunça işleri dowam etdirmegiň zerurdygy aýdyldy. Döwlet Baştutanymyz sözüni dowam edip, dünýäniň ýurtlary bilen söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer, ylym-bilim ulgamlarynda gatnaşyklary pugtalandyrmagyň, abraýly halkara we sebit guramalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhümdigini nygtady.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa parlamentiň 2022-nji ýylda alyp baran işleriniň netijeleri barada maglumat berdi. Bellenilişi ýaly, 2022-nji ýylda ýurdumyzda durmuşa geçirilen giň möçberli maksatnamalary kanunçylyk taýdan üpjün etmek, milli kanunçylygy yzygiderli kämilleşdirmek hem-de döwrebaplaşdyrmak boýunça degişli işler alnyp baryldy. Hasabat döwründe Mejlisiň maslahatlarynyň 5-si geçirilip, olarda Türkmenistanyň Kanunlarynyň 52-si we Mejlisiň kararlarynyň 31-si kabul edildi.

Halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalaryň wekilleri bilen duşuşyklaryň 45-si geçirildi. Şolaryň hatarynda Russiýa Federasiýasynyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň, Türkiýäniň we Azerbaýjanyň parlamentleriniň ýolbaşçylary bilen geçirilen duşuşyklar hem bar. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy hem-de zenanlaryň dialogy geçirildi. Bu dialoga Türkmenistanyň başlyklyk etmeginiň çäklerinde meýilnamalaýyn çäreleriň 20-si guraldy.

Mejlisiň deputatlary we hünärmenleri halkara guramalaryň ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary bilen bilelikde kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek we döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça geçiren okuw maslahatlarynyň 157-sine gatnaşdylar. Mejlisiň deputatlarynyň daşary ýurtlara saparlarynyň 22-si guraldy.

Mejlisiň iş meýilnamasyna laýyklykda, Aşgabat şäherinde hem-de welaýatlarda BMG-niň Çagalar gaznasynyň wekilhanasy bilen bilelikde çagalaryň hukuklary boýunça okuw maslahatlary geçirildi. Mejlisde dünýä döwletleriniň kanun çykaryjy edaralary bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ösdürilýär. Häzirki wagtda daşary ýurtlaryň parlamentleriniň 46-sy bilen ikitaraplaýyn esasda dostluk toparlary döredildi. Deputatlar dürli çärelere, maslahatlara, duşuşyklara gatnaşyp, wagyz-düşündiriş işlerini yzygiderli geçirdiler, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş etdiler.

Döwlet Baştutanymyz şu ýylyň mart aýynda Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlarynyň ýokary derejede geçirilmegi üçin zerur çäreleri görmegiň möhümdigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, geçen ýylyň başynda welaýatlarda durmuş, ykdysady we medeni taýdan ähli görkezijiler babatda iň ýokary netijeleri gazanan etraplary we etrap hukukly şäherleri kesgitlemek maksady bilen bäsleşigiň yglan edilendigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz ýakynda Kärdeşler arkalaşyklarynyň ýolbaşçylygynda ýörite toparyň bu bäsleşigiň jemlerini jemländigini belläp, hasabat bermek üçin Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň başlygy A.Durdyýewa söz berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, bu topar tarapyndan tassyklanan tertipde degişli işler alnyp baryldy. Onuň netijeleri boýunça 2022-nji ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby kesgitlenildi. Şunda «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça Milli maksatnamasynyň» durmuşa geçirilişi, galla we pagta hasylyny ýetişdirmek boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryň ýerine ýetirilişi, ýaşaýyş-durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy, ilatyň durmuş goraglylygy hem-de iş bilen üpjün edilişi, ekologik taýdan abadançylygy, ylymly-bilimli, beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleri terbiýelemek, sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak meseleleriniň üstünlikli çözülişi, döwlet Baştutanymyzyň içeri hem daşary syýasatynyň wagyz edilişi ýaly esasy ugurlar boýunça görkezijilere garaldy.

Bäsleşigiň netijeleri boýunça Balkan welaýatynyň Magtymguly etraby ýeňiji diýlip kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow maglumaty diňläp, mejlise gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň häkimligini bir million amerikan dollary möçberinde pul baýragy bilen sylaglamak hem-de 2023-nji ýylda täze bäsleşigi yglan etmek hakynda Buýruklara gol çekdi.

Soňra wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredowa ýene-de söz berildi. Ol Ministrler Kabinetiniň şu günki giňişleýin mejlisinde döwlet Baştutanymyzyň kabul eden çözgütleriniň hem-de gol çeken resminamalarynyň möhümdigini nygtady. Bu resminamalar Watanymyzyň mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürilmegine, türkmenistanlylaryň abadançylyk derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilendir.

Wise-premýeriň aýratyn belleýşi ýaly, Bitarap Türkmenistanyň durmuşa geçirýän daşary syýasy strategiýasynyň esasyny türkmen halkyna mahsus parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we ynsanperwerlik ýörelgeleri düzýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça güýçli ýertitreme zerarly ejir çeken Türkiýe Respublikasynyň doganlyk halkyna iberilen ynsanperwerlik kömegi munuň subutnamasydyr. Dostlukly ýurduň ýolbaşçylarynyň hem-de halkynyň adyna çuňňur gynanç bildirildi we medet beriji sözler beýan edildi. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu hepdede Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasyna barmagy döwletara gatnaşyklary pugtalandyrýan dostlugyň, doganlygyň we özara goldaw bermegiň mizemezdiginiň aýdyň beýany boldy.

Bellenilişi ýaly, tebigy betbagtçylykdan ejir çekenleriň arasynda çagalar hem bar. Bu ýagdaýy nazara almak bilen, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna hem-de türkmen zenanlarynyň adyndan olara kömek bermek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy hormatly Prezidentimize hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa türkmen jemgyýetinde gadymdan gelýän asylly däpleri pugtalandyrmak ugrunda edýän tagallalary üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, kyn pursatlarda beýleki halklara goldaw bermek däbi türkmen halkynda asyrlaryň dowamynda nesilden-nesle geçirilip gelýär. Türkmenistan halkymyzyň ganyna siňen ynsanperwerlik, hoşniýetlilik, özara goldaw bermek ýörelgelerine eýerip, Türkiýede köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelerine we uly weýrançylyklara getiren tebigy betbagtçylyk baradaky habara dessin seslenip, doganlyk halka ynsanperwerlik kömegini iberdi. Türk halky bilen bizi taryhy köklerimiziň, medeni we ruhy gymmatlyklarymyzyň köpasyrlyk umumylygy baglanyşdyrýar. Gerek bolsa, biz kömek bermegimizi dowam etdireris diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy.

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň dowamynda döwlet Baştutanymyz ýygnananlara ýüzlenip, 2022-nji ýylyň netijelerini häsiýetlendirdi hem-de şu ýyl ýurdumyzyň öňünde durýan möhüm wezipeleri kesgitledi.

Bellenilişi ýaly, halkymyzyň tutanýerli zähmeti netijesinde «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda uly üstünlikler gazanyldy. Geçen ýyl bellenen meýilnamalaryň ählisi diýen ýaly ýerine ýetirildi. Döwrebap kanunlary işläp taýýarlamak hem-de olary durmuşa ornaşdyrmak boýunça işler dowam etdirildi.

Biz milli ykdysadyýetimiziň ýokary ösüş depginini saklap galdyk diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow jemi içerki önümiň ösüşiniň 6,2 göterim bolandygyny kanagatlanma bilen belledi. Hususan-da, bu görkeziji senagatda 6,3 göterim, söwdada 8,9 göterim, oba hojalygynda bolsa 5,7 göterim boldy. Maýa goýumlary 14,2 göterim ösdi, önümleriň eksporty, öňki ýyl bilen deňeşdirilende, 43,6 göterim artdy.

Hasabat döwründe 4 müň sany täze iş orny döredildi. Hümmetsizlenmegi hem bellenen ölçegleriň çäklerinde saklamak başartdy. Ýurdumyzyň mümkinçiligini we bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmagyň ýolunda täze ädimler ädildi. Geçen ýyl maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna 76 sany önümçilik we durmuş-medeni maksatly desga ulanmaga berildi. Başarjaň daýhanlar geçen ýyl bol hasyl alyp, ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny üpjün etdiler.

Döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde şäherlerimiziň we obalarymyzyň, tutuş ýurdumyzyň keşbi özgerýär diýip, döwlet Baştutanymyz, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, ähli üpjünçilik ulgamlary bolan täze şäherçeleriň gurluşygynyň dowam etdirilýändigini nygtady. Geçen ýyl meýdany 1,5 million inedördül metrden hem köp bolan ýaşaýyş jaýlary ulanmaga berildi. Netijede, maşgalalaryň, şol sanda az üpjünçilikli maşgalalaryň müňlerçesi jaý toýuny toýladylar.

Ylym-bilim pudagynda düýpli özgertmeler amala aşyrylýar, köp sanly çagalar baglary, täze ýokary okuw mekdepleri, saglygy goraýyş, medeniýet we sport desgalary gurulýar.

Biz ykdysadyýetimiziň bazar gatnaşyklaryna geçmegi bilen, üýtgedip gurmagy gyşarnyksyz dowam etdirýäris. Şunuň bilen baglylykda, hususy eýeçiligiň ornuny düýpli ýokarlandyrmaga ugur alyndy. Hususy eýeçiligi we telekeçiligi ösdürmegiň ýolunda bar bolan bökdençlikler, çäklendirmeler aradan aýrylýar, netijede, ykdysadyýetde döwletiň gatnaşygy azalýar diýip, hormatly Prezidentimiz kanagatlanma bilen belledi. Şunuň bilen birlikde, şu ýyl üçin gowy Döwlet býujetiniň kabul edilendigi, zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň ýene-de ýokarlandyrylandygy nygtaldy.

Bitarap döwletimiziň halkara giňişlikdäki abraýy yzygiderli artýar. Türkmenistan üçin 2022-nji ýyl Birleşen Milletler Guramasyna agzalygynyň 30 ýyllyk şanly senesi bilen şöhratlandy. Biziň ýurdumyzyň bu gurama bilen hyzmatdaşlygy ilkibaşdan strategik häsiýete eýe boldy diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, Bitarap döwletimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň sessiýalarynyň wise-başlyklygyna, şeýle hem bu guramanyň ugurdaş düzümlerine, hususan-da, geňeşleriniň, komitetleriniň we komissiýalarynyň düzümine köp gezek saýlanandygy bellenildi.

Birleşen Milletler Guramasy bilen arkalaşykly işläp, ýurdumyz sebit we ählumumy ösüşiň esasy meselelerine jogapkärçilikli çemeleşýändigini, çözgütleri bilelikde gözleýändigini hem-de işläp taýýarlaýandygyny görkezýär. Ýurdumyzyň öňe süren we Baş Assambleýa tarapyndan kabul edilen «2023-nji ýyl — Parahatçylygyň kepili hökmünde dialogyň halkara ýyly» hem-de «Merkezi Aziýa — parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy» atly Kararnamalar, şeýle-de 2025-nji ýylyň «Parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilmegi biziň diplomatiýamyzyň üstünligidir diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady.

Türkmenistan beýleki iri halkara we sebit guramalary hem-de düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlyk edýär. Geçen ýyl Merkezi Aziýa we Hazar sebitinde hyzmatdaşlyk etmäge uly ähmiýet berildi. Biziň ýurtlarymyzda hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary boýunça sebit gatnaşyklaryny pugtalandyrmak, sazlaşykly ösüş, halkara giňişlikde sebitiň ornuny berkitmegiň bähbidine tagallalary birleşdirmek ýokary derejede geçirilen duşuşyklaryň maksady boldy. Dünýä döwletleri we halkara guramalar bilen dürli görnüşdäki hyzmatdaşlygy yzygiderli giňeltmek bilen, Türkmenistan daşary syýasat strategiýasynda köptaraplaýyn diplomatiýany iş ýüzünde amala aşyrmaga uly ähmiýet berýär.

Hormatly Arkadagymyzyň başlangyjy bilen 2022-nji ýylda ýurdumyzyň parlament diplomatiýasy aýratyn işjeňlige eýe boldy. Bu bolsa häkimiýet edaralarynyň milli bähbitleri goramak, halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek we hukuk tertibi boýunça alyp barýan işleriniň düzüm bölegidir. Ýurdumyzyň ykdysady bähbitlerini öňe sürmek hem-de dünýä giňişliginde döwletimiz üçin amatly ýagdaýy döretmekdir. Biz milli bähbitlerimizi goramak üçin ähli tagallalary edip, bütin dünýäde netijeli hyzmatdaşlyk syýasatyny geljekde-de dowam etdireris.

Biziň gazanan ähli üstünliklerimiz we ýeten sepgitlerimiz diňe alyp barýan syýasatymyzy halkymyzyň giňden goldamagy, durmuşymyzy gowulandyrmak boýunça geçirýän özgertmelerimize işjeň gatnaşmagy netijesinde mümkin boldy diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Garaşsyz döwletimiziň gazanan uly üstünliklerine öz zähmeti bilen ýardam edenleriň ählisine, ministrlikleriň, pudak edaralarynyň ýolbaşçylaryna hem-de ýönekeý zähmetkeşlere tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Biz her ýyly belli bir şygar boýunça geçirýäris. Şu ýyly «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýip kesgitledik. Bu sözler uly many-mazmuny özünde jemleýär. Bu şygar watançylyk ruhumyzy ýokarlandyrmaga, ýaşlarymyzy terbiýelemäge we goldamaga, ata Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine gönükdirilen taslamalardyr maksatnamalary amala aşyrmaga hemaýat etmelidir, ykdysady kuwwatymyzy berkitmäge, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga ýardam bermelidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, munuň özi biziň ählimize aýratyn jogapkärçilik hem ýükleýär. Şoňa görä-de, bu şygary iş ýüzünde amala aşyrmak üçin örän köp we tutanýerli zähmet çekmelidiris. Şunuň bilen baglylykda, ýaşlara mümkinçilikleriniň açylmagyna we şahsyýet hökmünde kemala gelmegine kömek bermek üçin ähli şertleriň döredilmeginiň, ýaş raýatlara ýaşaýyş jaýlary we bilimleri ele almagyň elýeterli bolmagynyň, olary iş bilen üpjün edip, telekeçiligi ösdürmegiň, ýaş maşgalalara hemmetaraplaýyn goldaw bermegiň zerurdygy aýdyldy. Şeýle-de ýaşlaryň işine maýa goýumlary gönükdirmegiň zerur bolup durýandygy bellenildi.

Bu bolsa ýaş adamlaryň sebitleri we tutuş ýurdumyzy dolandyrmaga hem-de ösdürmäge işjeň gatnaşmagyna mümkinçilik berer diýip, döwlet Baştutanymyz Prezidentiň ätiýaçdaky ýolbaşçy düzümini döretmek boýunça işleri geçirmegiň hem zerurdygyna ünsi çekdi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýaşlary jemgyýetçilik we syýasy durmuşa işjeň gatnaşýarlar, jemgyýetiň bir bölegi hökmünde döwletiň durmuşynda möhüm orny eýeleýärler. Häzirki ýaşlar özgertmeleriň esasy strategik güýji bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady.

Ýene-de birnäçe wagtdan ýaş nesilleriň gerdenine geljekde ýurdumyzy dolandyrmak wezipesi düşer. Munuň üçin olardan maksatlara ýetmekde hakyky watançylyk, ýokary hilli bilim almak we yhlasly zähmet çekmek talap edilýär. Ýaş nesiller Türkmenistany ösdürmekde aýgytly orny eýelemelidirler, ösüşiň hereketlendiriji güýjüne öwrülmelidirler diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Şu ýyl üçin örän uly Maksatnama kabul edildi. Şunuň bilen baglylykda, 2023-nji ýylda ýurdumyzyň ykdysadyýetine maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna 37 milliard 400 million manat möçberde düýpli maýa goýumlaryň goýulmagyna garaşylýandygy bellenildi. Önümçilik desgalarynyň gurluşygyna 20 milliard 800 million manat maýa goýumy gönükdirmek meýilleşdirilýär. Bu bolsa ýurdumyz boýunça maýa goýumlaryň umumy möçberiniň 55,6 göteriminden ybaratdyr. Durmuş maksatly desgalaryň gurluşygyna 16 milliard 600 million manat möçberde düýpli maýa goýumlary gönükdirmek bellenilýär. Munuň özi maýa goýumlaryň umumy möçberiniň 44,4 göterimine barabardyr.

Şu ýyl maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna 1 million 58,5 müň inedördül metr ýaşaýyş jaýlary ulanmaga berler. Ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak maksady bilen, ýurdumyzyň maýa goýum Maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde welaýatlarda we paýtagtymyzda ençeme desgalaryň, binalaryň gurluşygyna badalga berler. Mysal üçin, Aşgabat şäherinde 160 orunlyk Halkara pediatriýa merkeziniň, Stomatologiýa merkeziniň, 500 orunlyk Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň hem-de 4000 orunlyk Medeniýet merkeziniň gurluşygyna başlamak meýilleşdirilýär.

Şeýle hem birnäçe binalaryň we desgalaryň gurluşygyny tamamlamak göz öňünde tutulýar. Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň binalar toplumyny, “Parahat-7” ýaşaýyş toplumynda 23 sany ýaşaýyş jaýyny, kuwwatlylygy 150 müň kub metr bolan agyz suwuny arassalaýjy desgany ulanmaga bermek meýilleşdirilýär. Şonuň ýaly-da, sebitde iň iri taslamalaryň biri bolan Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň — Arkadag şäheriniň birinji tapgyry, Gökdepe etrabynyň Köpetdag we Owadandepe geňeşlikleriniň çäginde täze obalar, şeýle hem 600 baş ahalteke bedewi üçin döwrebap athana ulanmaga tabşyrylar.

Bellenilişi ýaly, şu ýyl Ahal — Balkan we Balkan — Daşoguz ýokary woltly asma elektrik geçiriji ulgamlary, Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary bölegini, 15 sany orta mekdebi we 3 sany çagalar bagyny işe girizmek göz öňünde tutulýar. Ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak maksady bilen, awtomobil ýollarynyň, aragatnaşyk, suw, gaz, elektrik üpjünçilik ulgamlarynyň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşygyna ep-esli serişdeler goýberiler.

Şu ýyl biz birnäçe ileri tutulýan ugurlara köp mukdarda maýa goýumlary goýup başlamalydyrys. Esasy pudaklarda tehnologik taýdan döwrebaplaşdyrmak işlerini geçirmäge milliardlarça manat gönükdirmelidiris. Ykdysadyýetimizi dolandyrmagyň gurluşyny kämilleşdirmegi, täze ýaş hünärmenleri taýýarlamagy hem dowam etmelidiris diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady.

Bellenilişi ýaly, şu ýylyň dowamynda birnäçe halkara çäreler geçiriler. Beýleki ýurtlaryň döwlet ýolbaşçylarynyň baştutanlygyndaky wekiliýetler kabul ediler hem-de birnäçe halkara maslahatlar geçiriler.

Görşüňiz ýaly, şu ýyl üçin kabul eden Maksatnamamyz örän köp işi öz içine alýar, ata Watanymyzy üstünlikli ösdürmek üçin bize täze taslamalar, täze pikirler we dolandyryş çözgütleri zerur bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de halkymyz bilen bilelikde tutanýerli zähmet çekip, 2023-nji ýyl üçin bellenen täze sepgitlere hem ýetiljekdigine berk ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň jemini jemläp, hemmelere berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we alyp barýan jogapkärli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we Patyşa Hamad bin Isa Al Halifanyň arasynda gepleşikler geçirildi

Manamada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň hem-de Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Al Halifanyň arasynda gepleşikler geçirildi. Ozal habar berlişi ýaly, düýn döwlet Baştutanymyz Bahreýn Patyşalygyna resmi sapar bilen geldi.

Ýokary derejedäki şu gezekki duşuşyk däp bolan dostlukly gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak we ösdürmek, ony hil taýdan täze derejä çykarmak üçin aýratyn ähmiýete eýedir. Şunuň bilen birlikde, bu sapar Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasyny durmuşa geçirmegiň ýolunda nobatdaky ädim bolup durýar. Bu strategiýa dünýäniň ähli ýurtlary, şol sanda arap dünýäsiniň döwletleri bilen netijeli, özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilendir.

Şu gün ýokary derejedäki gepleşikleriň öňüsyrasynda döwlet Baştutanymyz Bahreýniň Ykdysady ösüş geňeşine baryp gördi. Irden hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow geňeşiň baş dolandyryş binasyna tarap ugrady. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy Bahreýn Patyşalygynyň Premýer-ministriniň orunbasary Şeýh Halid bin Abdulla Al Halifa we bu düzümiň ýolbaşçylary mähirli garşyladylar.

Bu ýerde belent mertebeli myhman üçin Bahreýniň Ykdysady ösüş geňeşi we onuň işiniň aýratynlyklary barada maglumat berýän tanyşdyrylyş çäresi guraldy.

Bahreýn Patyşalygynyň Premýer-ministriniň orunbasary Şeýh Halid bin Abdulla Al Halifa ýurduň ýokary derejeli ýolbaşçylarynyň adyndan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy ýene-de bir gezek tüýs ýürekden mübärekledi. Döwlet Baştutanymyzyň şu saparynyň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge, onuň ugurlaryny giňeltmäge täze itergi berjekdigine, däp bolan döwletara gatnaşyklary hem-de netijeli hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga ýardam etjekdigine ynam bildirildi.

Hormatly Prezidentimiz geňeşiň işi hem-de onuň esasy wezipeleri, Bahreýniň ykdysady strategiýasyny işläp taýýarlamak we ony durmuşa geçirmek üçin döredilýän şertler barada gürrüň berýän wideoşekiller bilen tanyşdy. Bu strategiýa milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, onuň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Ol dürli ugurlary — maliýe, telekeçilik, bilim we hünärmenleriň taýýarlygy, saglygy goraýyş, syýahatçylyk ýaly ugurlary öz içine alýar hem-de häzirki ýagdaýlara degişli çäreleri göz öňünde tutýar. Şeýle-de ykdysadyýetiň esasy pudaklaryny, şol sanda nebitgaz senagatyny, hususy ulgamy çalt depginler bilen ösdürmek, amatly maýa goýum ýagdaýyny döretmek ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda kesgitlenildi.

Tanyşdyrylyş çäresiniň dowamynda geňeşiň ýolbaşçysy onuň işiniň esasy ugurlary barada jikme-jik maglumat berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Bahreýniň kartasynyň nusgasynyň ornaşdyrylan ýerine geçmäge çagyrylýar. Bu ýerde belent mertebeli myhman ýurtda amala aşyrylýan maýa goýum taslamalary we hyzmatdaşlyk üçin bar bolan mümkinçilikler bilen tanyşdyryldy.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanda ýurdumyzyň ykdysadyýetini innowasiýalar we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, onuň sanly we tehnologik taýdan özgerdilmegine, dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň häzirki zaman ulgamyna üstünlikli goşulyşmagyna gönükdirilen özgertmeler dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda maliýe-bank düzümini, senagat toplumyny düýpli özgertmek, hususy ulgamy höweslendirmek we goldamak, onuň ykdysadyýetdäki paýyny artdyrmak boýunça maksadalaýyk işler alnyp barylýar. Bu ugurda amala aşyrylýan özgertmeler bilen baglylykda, degişli milli kanunçylygy kämilleşdirmäge hem uly ähmiýet berilýär. Bularyň ählisi ykdysadyýetiň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga, onuň kuwwatyndan netijeli peýdalanmaga, ýurdumyzyň maýa goýum babatda özüne çekijiligini ýokarlandyrmaga ýardam edýär, özara bähbitli hyzmatdaşlygy, şol sanda abraýly ugurdaş düzümler bilen gatnaşyklary ösdürmek, geljegi uly bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek üçin oňaýly mümkinçilikleri şertlendirýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow çuň mazmunly tanyşdyrylyş çäresi üçin Bahreýn Patyşalygynyň Premýer-ministriniň orunbasary Şeýh Halid bin Abdulla Al Halifa hem-de geňeşiň ýolbaşçylaryna minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Bahreýn we onuň işewürler toparlary bilen netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny belledi.

Bahreýn tarapynyň hem ägirt uly kuwwata eýe bolan, özüni jogapkärli hyzmatdaş hökmünde görkezen ýurdumyz bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirilýändigi tassyklanyldy.

Günüň birinji ýarymynda hormatly Prezidentimiz Bahreýniň Patyşasynyň “Al Gudaýbiýýa” köşgüne ugrady. Bu ýerdäki meýdançada belent mertebeli myhmany resmi taýdan garşylamak dabarasy geçirildi.

Döwlet Baştutanymyzyň awtoulagy köşgüň merkezi girelgesiniň öňünde gelip durýar. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Al Halifa mähirli garşylaýar. Iki döwletiň Baştutanlary bilelikde bellenen ugur boýunça ýöräp, münbere geçýärler. Nyzama düzülen Hormat garawulynyň serkerdesi dabaraly hasabat berýär. Iki ýurduň Döwlet senalary ýaňlanýar. Senalaryň ýaňlanan mahalynda, belent mertebeli myhmanyň hormatyna top atylýar.

Iki döwletiň Baştutanlary köşge barýarlar. Hormatly Prezidentimiz we Bahreýniň Patyşasy iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň agzalary bilen tanyşýarlar.

Soňra “Al Gudaýbiýýa” köşgünde ýokary derejedäki ikiçäk gepleşikler geçirildi.

Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Al Halifa hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy ýene-de bir gezek mähirli mübärekläp, Türkmenistanyň Bahreýn üçin doganlyk, dostlukly ýurtdugyny nygtady we ýola goýlan döwletara gatnaşyklara ýokary baha berdi. Şunda häzirki ýokary derejedäki duşuşygyň türkmen-bahreýn hyzmatdaşlygyna täze itergi berjekdigine, birek-birege hormat goýmak, özara bähbitlilik ýörelgelerine esaslanýan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmeginde möhüm orny eýelejekdigine ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Patyşa Hamad bin Isa Al Halifa Bahreýn Patyşalygyna resmi sapar bilen gelmek baradaky çakylygy hem-de mähirli kabul edilendigi üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň doganlyk Bahreýn Patyşalygy bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegine uly üns berýändigini belledi. Şol gatnaşyklar özara ynanyşmak we netijelilik esasynda ösdürilýär. Şular barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz Patyşa Hamad bin Isa Al Halifa, Mirasdüşer Şazada, Premýer-ministr Salman bin Hamad Al Halifa hem-de Bahreýniň halkyna türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.

Özara düşünişmek we işjeň ýagdaýda geçen gepleşikleriň dowamynda türkmen-bahreýn hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplaryň ähli ugurlar boýunça gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň möhümdigi bellenildi. Iki döwletiň Baştutanlary söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlaryna ünsi çekip, Türkmenistanyň we Bahreýniň halklarynyň ýakynlaşmagynyň, olaryň arasyndaky dostlugy pugtalandyrmagyň aýrylmaz şerti hökmünde medeni-ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlygyň wajypdygyny nygtadylar.

Duşuşygyň barşynda taraplar halkara we sebit gün tertibiniň, özara gyzyklanma bildirilýän möhüm meseleleriň birnäçesi boýunça pikir alyşdylar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bahreýniň Patyşasyny, şeýle-de Mirasdüşer Şazada, Bahreýniň Premýer-ministrini Türkmenistana ýakyn wagtda sapar bilen gelmäge çagyrdy. Çakylyk hoşallyk bilen kabul edildi.

Türkmenistanyň Prezidenti we Bahreýniň Patyşasy birek-birege ýadygärlik sowgatlary gowşurdylar. Soňra gepleşikler giňişleýin düzümde, iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň gatnaşmagynda dowam etdi.

Duşuşygyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Al Halifanyň gatnaşmagynda ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy. Onuň dowamynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Bahreýn Patyşalygynyň Hökümetiniň arasynda howa gatnawy hakynda Ylalaşyga; Miras bilen baglanyşykly senetçilik we däp-dessurlar babatda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Bahreýn Patyşalygynyň Hökümetiniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Bahreýn Patyşalygynyň Daşary işler ministrliginiň Mohammed bin Mubarak Al Halifa adyndaky Diplomatik bilimleri akademiýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Hökümeti bilen Bahreýn Patyşalygynyň Hökümetiniň arasynda deňiz ulaglary babatda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Hökümeti bilen Bahreýn Patyşalygynyň Hökümetiniň arasynda demir ýol ulaglary babatda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Hökümeti bilen Bahreýn Patyşalygynyň Hökümetiniň arasynda umumy, tehniki we ýokary bilim babatda hyzmatdaşlyk etmek babatda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Standartlaşdyrmak, sertifikatlaşdyrmak, akkreditirlemek we metrologiýa babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Bahreýn Patyşalygynyň Hökümetiniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Bahreýn Patyşalygynyň Medeniýet we gadymyýet müdirliginiň arasynda 2023 — 2027-nji ýyllar aralygynda medeniýet babatda hyzmatdaşlygy ýerine ýetirmegiň Maksatnamasyna; Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Bahreýniň Ösüş bankynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyga gol çekilýär.

Ählumumy deňiz-howa logistikanyň hyzmatdaşy baradaky Şahadatnama laýyklykda, iki ýurduň arasynda ykdysady we söwda gatnaşyklaryny ösdürmek babatda bilelikdäki isleg göz öňünde tutulyp, Bahreýn Patyşalygy ýurdumyza şu merkeziň başlangyjynyň çäginde hyzmatdaş derejesini hödürleýär. Bu Şahadatnama türkmen tarapyna berildi.

Hormatly Prezidentimiziň Bahreýn Patyşalygyna saparynyň jemleri boýunça Bilelikdäki Maglumat kabul edildi.

Gol çekmek dabarasy tamamlanandan soňra, Patyşa Hamad bin Isa Al Halifa hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa ýüzlenip, bu saparyň döwlet Baştutanymyzyň Bahreýne ilkinji saparydygyny belledi we geçen ýyllaryň dowamynda ýurtlarymyzyň arasynda iki dostlukly halkyň taryhy-medeni kökleriniň umumylygyna esaslanýan, dürli ulgamlary öz içine alýan netijeli gatnaşyklaryň ýola goýlandygyny kanagatlanma bilen nygtady. Bahreýniň Patyşasy 2019-njy ýylda Türkmenistanda bolan saparyny ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny belläp, giň ugurlar, şol sanda, ykdysadyýet, söwda, energetika, azyk ulgamy, maýa goýumlar, medeni-ynsanperwer, syýahatçylyk we beýleki ulgamlar boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk üçin amatly mümkinçilikleriň bardygyny aýtdy.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň şu sapary däp bolan döwletara gatnaşyklary ösdürmekde täze tapgyry açýar hem-de onuň taryhynda şanly waka bolup durýar diýip, dostlukly döwletiň Baştutany Bahreýniň türkmenistanly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklara gyzyklanma bildirýändiklerini hem-de bilelikdäki ysnyşykly işe taýýardyklaryny tassyklady. Şunuň bilen baglylykda, şu gün gol çekilen, ikitaraplaýyn gatnaşyklary hemmetaraplaýyn ösdürmäge ýardam etmäge gönükdirilen resminamalaryň wajypdygy nygtaldy.

Patyşa Hamad bin Isa Al Halifa çykyşyny tamamlap, iki ýurduň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga hem-de ösdürmäge goşan uly şahsy goşandy, sebit we halkara derejede parahatçylygy, durnuklylygy, howpsuzlygy pugtalandyrmaga ýardam edýän döredijilikli syýasaty durmuşa geçirýändigi üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Bahreýn Patyşalygynyň ýokary sylagyna — Şeýh Isa bin Salman Al Halifa adyndaky birinji derejeli ordenine mynasyp bolandygyny habar berdi.

Bahreýniň Patyşasy döwlet Baştutanymyza dabaraly ýagdaýda, ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda bu hormatly sylagy gowşurdy we jogapkärli döwlet işinde täze üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mähirli garşylandygy we myhmansöýerlik üçin ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirip, 1995-nji ýylda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýlan döwründen bäri biziň ýurtlarymyzyň ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde netijeli gatnaşyklara ygrarlydyklaryny görkezýändiklerini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Bahreýn Patyşalygyna Türkmenistanyň halkara başlangyçlaryny hemişe goldaýandygy üçin minnetdarlygyny beýan etdi.

Hormatly Prezidentimiz Patyşa Hamad bin Isa Al Halifanyň 2019-njy ýylda ýurdumyza bolan saparynyň türkmen-bahreýn hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ýolunda möhüm ädim bolandygyny belläp, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň, şol sanda söwda-ykdysady ulgamda, hususy pudak boýunça gatnaşyklaryň ägirt uly kuwwata eýedigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz bu baradaky gürrüňi dowam edip, bilelikdäki işewürler geňeşini döretmegi hem-de iki ýurduň telekeçileriniň sergilerini geçirmegi teklip etdi. Munuň özi Türkmenistanyň we Bahreýniň işewür düzümleriniň arasyndaky özara bähbitli gatnaşyklary işjeňleşdirmek, maýa goýum işini giňeltmek üçin oňat esas bolar.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow däp bolan medeni-ynsanperwer gatnaşyklary pugtalandyrmagyň wajypdygy barada aýdyp, medeniýet we sport ulgamynda-da ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy höweslendirmegiň möhümdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz Patyşa Hamad bin Isa Al Halifa bildirilen hormat-sarpa — Şeýh Isa bin Salman Al Halifa adyndaky birinji derejeli orden bilen sylaglanandygy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, bu ýokary sylaga Türkmenistana we onuň halkyna çuňňur hormatyň, ýurtlarymyzyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynyň mizemezdiginiň nyşany hökmünde garaýandygyny nygtady. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow çykyşynyň ahyrynda Bahreýniň ýokary derejeli ýolbaşçylaryna we halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Günüň ikinji ýarymynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bahreýniň Patyşasynyň “Safiriýýa” köşgüne ugrady. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Al Halifa mähirli garşylady.

“Safiriýýa” köşgünde geçirilen söhbetdeşligiň barşynda iki döwletiň Baştutanlary şu gün geçirilen gepleşikleriň netijeli häsiýete eýe bolandygyny hem-de olaryň anyk maksatlara ýetmäge gönükdirilendigini kanagatlanma bilen belläp, taraplaryň türkmen-bahreýn gatnaşyklaryny häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän hil taýdan täze derejä çykarmaga meýillidiklerini tassykladylar.

Türkmenistanda we Bahreýnde köpasyrlyk däplere eýe bolan atçylygy ösdürmek meselesi hem gyzyklanma bildirilip ara alnyp maslahatlaşyldy. Biziň ýurdumyzda bolşy ýaly, arap dünýäsiniň döwletlerinde-de gadymy döwürlerden bäri atçylyk bilen meşgullanylýandygy hemmelere mälimdir. Türkmenistanda bolşy ýaly, Bahreýnde-de bu däp bolan pudagy we atly sporty ösdürmäge uly üns berilýär. Iki ýurduň halklaryny bedewlere bolan çäksiz söýgi, aýratyn gatnaşyklar birleşdirýär. Munuň özi bu ugurda netijeli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk hem-de tejribe alyşmak üçin amatly şertleri döredýär.

Şan-şöhraty dünýä dolan ahalteke bedewleri halkymyzyň milli baýlygy we buýsanjy bolup durýar. Häzirki döwürde ýurdumyzda atçylyk döwlet ähmiýetli iş hökmünde ykrar edildi. Bu işde türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň hyzmatlary örän uludyr. Gahryman Arkadagymyzyň maksada okgunly işi arassa ganly ahalteke bedewlerini köpeltmek sungatyny dikeltmäge, aýawly saklamaga we ösdürmäge, olaryň baş sanyny artdyrmaga, Türkmenistanda döwrebap ugurdaş düzümi kemala getirmäge, sportuň atly görnüşlerini, milli at üstündäki oýunlary wagyz etmäge ýardam etdi. Merkezi edarasy Aşgabatda ýerleşýän Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň döredilmegi bu ulgamda özara bähbitli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek üçin täze mümkinçilikleri açdy.

Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan giň gerimli işi häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli dowam etdirilýär. Türkmen halkynyň dünýäniň atçylyk medeniýetine ägirt uly goşandyna öwrülen meşhur bedewler häzirki döwürde Watanymyzyň döredijiligiň we ösüşiň täze belentliklerine tarap okgunly öňe barýandygynyň aýdyň nyşanyna öwrüldi.

Soňra Patyşa Hamad bin Isa Al Halifa hormatly Prezidentimizi köşgüň çäginde ýerleşen atçylyk sport meýdançasyna çagyrýar. Bu ýerde belent mertebeli myhman üçin bedewleriň görkezilişi guraldy.

Döwlet Baştutanymyz Bahreýniň Patyşasy bilen bilelikde arassa ganly arap bedewleriniň, şeýle-de beýleki tohum atlaryň görkeziliş sergisine syn etdi. Olaryň arasynda meşhur ahalteke bedewleriniň bardygy hem bellärliklidir. Dostlukly ýurduň atçylyk pudagynyň taryhy hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň uly gyzyklanmasyna eýe boldy.

Döwletara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak işindäki hyzmatlarynyň hem-de gadymdan gelýän atçylyk däplerini ösdürmäge goşan goşandynyň ykrarnamasynyň nyşany hökmünde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa ajaýyp arap tohum atlarynyň ikisi  sowgat berildi.

Döwlet Baştutanymyz Bahreýniň Patyşasyna minnetdarlyk bildirip, bu ulgamda hünärmenleriň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny belledi. Munuň özi döwletara gatnaşyklaryň many-mazmun taýdan baýlaşdyrylmagyna ýardam eder.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Al Halifa mähirli hoşlaşyp, türkmen-bahreýn gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler we iki ýurduň halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.

Şol gün döwlet Baştutanymyz Bahreýniň Milli muzeýine baryp gördi. Muzeýiň merkezi girelgesiniň öňünde belent mertebeli myhmany Bahreýniň Medeniýet we taryhy gymmatlyklar edarasynyň başlygy Şeýh Halifa bin Ahmed bin Abdulla Al Halifa we muzeýiň ýolbaşçylary garşyladylar.

Hormatly Prezidentimiz Bahreýn tarapynyň wekilleri bilen bilelikde muzeýiň gymmatlyklary bilen tanyşýar. Muzeýiň köpugurly gymmatlyklary Bahreýn Patyşalygynyň gadymy taryhy, onuň medeniýeti we sungaty barada gürrüň berýär. Muzeýiň zallarynda arheologik tapyndylar, şol sanda gadymy döwürlerde Bahreýniň çäginde ýerleşen Dilmun döwletine degişli tapyndylar, beýleki dürli gymmatlyklar görkezilýär. Muzeýiň mowzuklaýyn bölümleri dostlukly ýurduň halkynyň däp-dessurlary, ýaşaýyş-durmuşynyň aýratynlyklary, senetçiligi bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär. Muzeýiň aýratyn bölüminde bahreýnlileriň gadymy senedi bolan merjeniň alnyşy barada gürrüň berilýär. Muzeýde ähli eýýamlaryň keramiki we aýna önümleriniň, şaý-sepleriň nusgalaryny, Bahreýniň şekillendiriş sungatynyň häzirki döwürdäki ussatlarynyň işini görmek bolýar.

Birnäçe bölümler arap diline, hatdatlyk sungatyna bagyşlanypdyr. Bu ýerde keramatly Gurhanyň XIII-XIV asyrlara degişli seýrek duş gelýän nusgalary, gadymy golýazmalar, taryhy resminamalar görkezilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow muzeýiň gymmatlyklary bilen tanşyp, Bahreýn tarapynyň wekillerine çuň manyly tanyşdyrylyş üçin minnetdarlyk bildirdi we Hormatly myhmanlaryň kitabynda ýadygärlik ýazgy galdyrdy.

Şunuň bilen baglylykda, milletiň täsin taryhy-medeni mirasyny aýawly saklamagyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny bellemek gerek. Bu babatda muzeý işini kämilleşdirmäge, ynsanperwer ulgamda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary giňeltmäge uly üns berilýär. Bu ugurdaky netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak, olary täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmak ýurtlaryň hem-de halklaryň arasyndaky dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürmek üçin ygtybarly esas bolup hyzmat edýär.

Bahreýniň wekilleri hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa muzeýe gelip görendigi hem-de onuň gymmatlyklaryna gyzyklanma bilen syn edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ikitaraplaýyn medeni-ynsanperwer gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň möhümdigini nygtadylar.

Belent mertebeli myhmana Bahreýniň Milli muzeýiniň adyndan ýadygärlik sowgat — bahreýn halkynyň taryhy we medeniýeti barada gürrüň berýän kitap gowşurylýar. Ýurdumyzyň adyndan muzeýe ajaýyp türkmen halysy hem-de Gahryman Arkadagymyzyň ahalteke bedewlerine bagyşlanan kitaby sowgat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow resmi saparyň maksatnamasyny tamamlap, Bahreýniň Halkara howa menziline bardy we şol ýerden Watanymyza ugrady.

Hormatly Prezidentimiziň uçary Aşgabada çenli uçuşy amala aşyryp, paýtagtymyzyň Halkara howa menziline gondy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar garşyladylar. Olar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Bahreýn Patyşalygyna resmi saparynyň üstünlikli tamamlanmagy hem-de dostlukly ýurduň ýokary döwlet sylagynyň — Şeýh Isa bin Salman Al Halifa adyndaky birinji derejeli ordeniniň gowşurylmagy bilen tüýs ýürekden gutladylar.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriniň jemleri jemlenildi, resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa parlamentiň şu ýylyň ýanwarynda ýerine ýetiren işleri hem-de Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşi barada maglumat berdi. Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň hukuk esaslaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmak barada öňde goýlan wezipelerden ugur alnyp, Mejlisde 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek boýunça degişli işler alnyp baryldy. Şu döwürde Türkmenistanyň Konstitusion kanunlarynyň üçüsi we Mejlisiň kararlarynyň ikisi kabul edildi. Ýakynda geçirilen ählihalk forumynda kabul edilen “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda”, “Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanunlaryndan gelip çykýan, hereket edýän kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Mejlisde Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň parlament wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Onuň barşynda kanun çykaryjylyk ulgamynda özara tejribe alyşmagyň hem-de iki ýurduň halklarynyň bähbidine parlamentara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň deputatlary Döwlet Dumasynyň Başlygy W.Wolodiniň çykyşyny diňlediler.

Türkmen parlamentiniň wekilleri abraýly halkara guramalaryň, esasan-da, BMG-niň düzüm birlikleriniň ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary bilen bilelikde milli kanunçylygy kämilleşdirmek, ekologiýa we daşky gurşawy goramak bilen baglanyşykly meseleler boýunça geçiren maslahatlaryna gatnaşdylar. Hasabat döwründe Mejlisiň wekilleri Hytaý Halk Respublikasynda, Türkiýe Respublikasynda, Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda iş saparlarynda boldular.

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlaryny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek babatda berlen tabşyryklara laýyklykda, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň hem-de Saýlaw kodeksiniň kadalary esasynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topar, häkimlikler we syýasy partiýalar, jemgyýetçilik birleşikleri tarapyndan bilelikde bu möhüm syýasy-jemgyýetçilik çäresine taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Şu maksat bilen, ýerlerde saýlaw kanunçylygyny we onuň syýasy ähmiýetini düşündirmek boýunça işler ýaýbaňlandyryldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow maglumaty diňläp, ýurdumyzyň ösüşiniň häzirki ýagdaýlaryny hem-de döwletimiziň durmuş ugurly syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny nazara almak bilen, milli kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça işleri dowam etdirmegiň örän wajypdygyny nygtady.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow şu ýylyň birinji aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterime deň boldy. Ýanwar aýynda öndürilen önümleriň derejesi geçen ýylyň degişli döwründäkiden 5,8 göterim köpeldi. Ykdysadyýetiň ähli ulgamlarynda oňyn netijeler gazanyldy. Hasabat döwründe bölek-satuw haryt dolanyşygynyň möçberi ,2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9,5 göterim artdy. Şu ýylyň ýanwar aýynda Döwlet býujetiniň girdeji böleginiň meýilnamasy 115,7 göterim, çykdajy böleginiňki bolsa 97,4 göterim berjaý edildi.

Iri we orta kärhanalar boýunça ortaça aýlyk haky, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10 göterim köpeldi. Zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary, talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi. Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň möçberi, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9,1 göterim ýokarlandy. Şeýle hem Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde amala aşyrylan işleriň netijeleri boýunça görkezijiler barada aýdyldy. Hasabat döwründe durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, düzümleýin we inženerçilik ulgamlarynyň gurluşyk işleri alnyp baryldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda 2023-nji ýyl üçin bellenen wezipeleri üstünlikli çözmek üçin gaýragoýulmasyz çäreleri görmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz jemi içerki önümiň ösüş depginini durnukly derejede saklamagyň, milli ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň depginli ösmegini üpjün etmegiň wajypdygyny nygtap, wise-premýere bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Nebitiň gaz kondensaty bilen çykarylyşy, “Türkmennebit” döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda nebitiň gaýtadan işlenilişi, benziniň, dizel ýangyjynyň, suwuklandyrylan gazyň öndürilişi, “mawy ýangyjyň” eksporty barada aýdyldy. Wise-premýer geçen aýda polipropileni öndürmegiň meýilnamasynyň 109,2 göterim, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasynyň 114,3 göterim, tebigy we ugurdaş gazyň çykarylyşynyň meýilnamasynyň 101,9 göterim ýerine ýetirilendigini habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, şu ýyl tebigy gazyň we nebitiň çykarylyşyny düýpli artdyrmak, uglewodorod serişdeleriniň ýataklaryny, önümçilik desgalaryny işjeň ýagdaýda saklamak boýunça toplumlaýyn çäreleriň geçirilmelidigini belledi. Önüm berijiligi peselen guýulary abatlamak, geologiýa-gözleg we buraw işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmak zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Lebap welaýatynda iş saparynda bolýan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, tutuş obasenagat toplumy boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önümçiligiň ösüş depgini 105,1 göterime deň boldy. Şunda Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça önüm öndürmegiň ösüş depgini 105,4 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 101,7 göterime hem-de “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 101,9 göterime barabar boldy. Maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy 195,1 göterim ýerine ýetirildi.

Oba hojalyk tehnikalarynyň netijeli işledilmeginiň, olaryň zerur bolan ätiýaçlyk şaýlary we beýleki serişdeler bilen üpjün edilmeginiň ekinlere ideg etmek bilen baglanyşykly agrotehniki çäreleriň ýokary hilli ýerine ýetirilmegine ýardam edýändigi bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Garagum derýasynyň durkuny täzelemek we kenaryny berkitmek işlerine girişmek üçin taýýarlyk görüp başlamagyň, bu ugurda edilmeli işleriň taslamasyny taýýarlamagyň, ony amala aşyrjak potratçyny gözlemegiň zerurdygyny belledi. Şonuň ýaly-da, suw hojalygynyň ýagdaýyny seljerip, derýalary we akabalary hem gözden geçirip, zerur bolsa, olarda arassalaýyş, düýbüni çuňaltmak işlerini geçirmek wajypdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz oba hojalyk önümleriniň öndürilişini artdyrmak, ýurdumyzyň suw üpjünçilik ulgamyny döwrebaplaşdyrmak boýunça zerur çäreleriň görülmelidigine ünsi sekdi. Şeýle hem Hazar deňziniň suwuny süýjediji desgalary gurmak boýunça iri maýa goýum taslamasyny durmuşa geçirmegi, döwrebap läbik sorujylary we ýörite tehnikalary satyn almak boýunça degişli işleri alyp barmagy tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz Karara gol çekip, wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Mary welaýatynda iş saparynda bolýan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow gurluşyk, senagat we energetika toplumlarynyň, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň, Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň hem-de Aşgabat şäher häkimliginiň 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri barada hasabat berdi.

Şu ýylyň birinji aýynda gurluşyk-senagat toplumy tarapyndan öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 120,4 göterim boldy. Hasabat döwründe Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 111,3 göterim berjaý edildi. Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 118,2 göterim boldy. Ýanwar aýynyň deslapky jemleri boýunça Energetika ministrligi önüm öndürmegiň, işleri ýerine ýetirmegiň we hyzmatlaryň meýilnamasyny 113,7 göterim berjaý etdi.

Ýylyň başyndan bäri “Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan önüm öndürmegiň we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 131,2 göterim berjaý edildi. Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasyna 101 göterim amal edildi. Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 116,4 göterim üpjün edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gurluşyk-senagat toplumynyň kärhanalarynyň bökdençsiz işlemegini gazanmak, himiýa kärhanalaryny doly kuwwatyna çykarmak, ilaty we kärhanalary elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmek üçin ähli zerur çäreleri görmegiň möhümdigine ünsi çekdi. Şeýle hem täze awtomobil ýollaryny gurmak we hereket edýänleriniň durkuny täzelemek boýunça netijeli işleri dowam etdirmek babatda degişli tabşyryklar berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew gözegçilik edýän söwda we dokma toplumlarynyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, telekeçilik ulgamy tarapyndan 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda dolanyşygynyň ösüş depgini, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 107,2 göterime, önüm öndürmegiň ösüş depgini bolsa 108,6 göterime barabar boldy. Dokma senagaty ministrligi boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, nah ýüplügiň önümçiligi 107,7 göterime, nah matalaryňky 111,8 göterime, tikin we trikotaž önümleriniň önümçiligi 102,2 göterime, gön önümleriniň önümçiligi bolsa 117,9 göterime deň boldy. Şu ýylyň başyndan bäri “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň kärhanalarynda önüm öndürmegiň meýilnamasy 101,5 göterim berjaý edildi.

Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça ýanwar aýynda birža söwdalarynyň 25-si geçirilip, 2 müň 460 şertnama hasaba alyndy. Söwda-senagat edarasy boýunça hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň ösüş depgini 155,8 göterime deň boldy. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň ýanwar aýynda oba hojalyk we azyk harytlarynyň önümçiliginiň ösüş depgini 114 göterime, senagat önümlerini öndürmegiň ösüş depgini bolsa 106 göterime barabar boldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň bazarlarynda we söwda nokatlarynda halkyň gündelik sarp edýän önümleriniň, azyk harytlarynyň üpjünçiligini durnukly ýagdaýda saklamagyň, ilaty azyk harytlary bilen kadaly üpjün etmek boýunça çäreleri durmuşa geçirmegiň wajypdygyny belledi. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz dokma kärhanalarynyň netijeli işlemegini gazanmagyň möhümdigine ünsi çekip, wise-premýere bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän ulgamlarynda 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, çeper höwesjeň kollektiwlerine “Halk” adyny bermegiň tertibini we şertlerini tassyklamak hakynda Kararyň taslamasy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, dürli maslahatlar, döredijilik duşuşyklary, mediaforumlar, sergiler, wagyz-nesihat duşuşyklary, aýdym-sazly çäreler geçirildi. Ilatyň arasynda ýylyň şygarynyň we nyşanynyň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde kabul edilen çözgütleriň we Kararlaryň many-mazmunyny, ähmiýetini düşündirmek üçin dabaraly maslahatlar guraldy.

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine şäher derejesiniň berilmegine hem-de onuň “Arkadag şäheri” diýlip atlandyrylmagyna bagyşlanan wagyz-nesihat duşuşyklary geçirildi. Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna taýýarlyk görmegiň çäklerinde dürli çäreler guraldy. 2 — 12-nji ýanwar aralygynda Rus kinosynyň hepdeligi geçirildi. Döwlet sirkinde Moskwanyň Uly döwlet sirkiniň artistleriniň çykyşlary guraldy.

Köptaraplaýyn we milli hödürnamalary ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek boýunça hem Daşary işler ministrligi bilen bilelikde işler alnyp baryldy. Hormatly Prezidentimiziň HHR-e döwlet saparynyň dowamynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti hem-de Döwlet habarlar agentligi bilen Hytaýyň degişli edaralarynyň arasynda ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi.

Hasabat döwründe döwletimizde gazanylýan üstünlikler baradaky maglumatlar metbugat sahypalarynda, teleradioýaýlymlarda we internet saýtlarynda giňden beýan edildi. Döwlet maksatnamalaryndan, sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça degişli işler alnyp baryldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, medeniýet ulgamynyň edaralarynyň işini mundan beýläk-de döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmegiň wajypdygyny nygtady.

Tele we radiogepleşikleriň hilini ýokarlandyrmak, taryhy-medeni ähmiýetli ýadygärlikleri aýawly saklamak boýunça işleri yzygiderli alyp barmak zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow höwesjeň toparlaryň derejesini ýokarlandyrmakda we olaryň döredijilik taýdan mundan beýläk-de ösmeginde “Halk” adyny bermegiň ähmiýetini nygtap, degişli Karara gol çekdi we wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow şu ýylyň ýanwar aýynda bilim, ylym, saglygy goraýyş hem-de sport ulgamlarynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, hasabat döwründe bilim ulgamyna okatmagyň öňdebaryjy usullaryny ornaşdyrmak, okuw kitaplaryny we gollanmalary neşir etmek, bilim işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça işler dowam etdirildi. Mekdep okuwçylary halkara ders we internet bäsleşiklerinde üstünlikli çykyş edip, 9 altyn, 5 kümüş, 3 bürünç medalyny gazandylar.

2022-2023-nji okuw ýylynyň ikinji ýarymynyň ilkinji okuw sapagy “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” şygary astynda geçirildi. Gyşky dynç alyş möwsümi ýörite meýilnamalar esasynda guramaçylykly geçirildi.

Ýanwar aýynda ylmy-barlaglaryň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyna, halkara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine gönükdirilen işler dowam etdirildi. Ylmyň ugurlary boýunça aspirantura, doktorantura kabul ediljek aspirantlaryň, doktorantlaryň we alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba alynjak dalaşgärleriň hem-de kliniki ordinatura kabul ediljekleriň sany tassyklanyldy. Bejeriş-öňüni alyş edaralarynda lukmançylygyň ugurlary boýunça meýilnamalaýyn işler alnyp baryldy. Sanly ulgam arkaly geçirilen X türkmen-german forumynda saglygy goraýşyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna näsag çagalara dürli görnüşli operasiýalar we bejergiler amala aşyryldy. Ylmy-kliniki merkezlerde gurluşyk hem-de döwrebaplaşdyrmak boýunça işler dowam etdirildi. Halkara guramalar, daşary ýurtlaryň ugurdaş ministrlikleri bilen sanly ulgam arkaly maslahatlaryň 10-sy geçirildi. Hünärlerini kämilleşdirmekleri we özara tejribe alyşmaklary üçin alymlardyr hünärmenler daşary ýurtlara iş saparlaryna ugradyldy.

Şeýle hem bedenterbiýäni, sporty we Olimpiýa hereketini ösdürmek, ussat türgenleri taýýarlamak, sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça işler alnyp baryldy. Şu ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirilip, guramanyň Tertipnamasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi. Şeýle-de “Arkadagly ýaşlar” atly täze elektron žurnal neşir edilip başlandy.

Soňra wise-premýer 2023-nji ýylyň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çäreleriň Meýilnamasyny tassyklamak hakynda Kararyň taslamasy barada hasabat berdi. Bu meýilnama ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň teklipleri esasynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli ugurlarda gazanan uly üstünliklerini, ýeten belent sepgitlerini, jemgyýetimiziň abadançylygyny, ýaşlaryň bagtyýar durmuşyny has-da şöhratlandyrmak, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän giň möçberli maksatnamalaryň, iri taslamalaryň taryhy ähmiýetini giňden wagyz etmek maksady bilen işlenilip taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ylym, bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynyň işini talabalaýyk guramagyň wajypdygyna ünsi çekdi. Bellenilişi ýaly, bilim edaralarynda ýaşlara döwrebap bilim bermek işine aýratyn üns bermek zerurdyr. Şeýle hem welaýatlarda onkologiýa we beýleki saglygy goraýyş maksatly merkezleri, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň täze binalar toplumyny gurmak işlerini çaltlandyrmagyň möhümdigi nygtaldy.

Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip, wise-premýere resminamanyň talabalaýyk ýerine ýetirilişine we meýilleşdirilen çäreleriň ählisiniň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegine gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow ministrligiň şu ýylyň ýanwar aýynda alyp baran işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ugruny durmuşa geçirmek hem-de öňde goýlan wezipeleri çözmek maksady bilen, hasabat döwründe ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça toplumlaýyn işler geçirildi.

Netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmekde ýokary derejedäki saparlara hem-de gepleşiklere aýratyn ähmiýet berilýär. Şunuň bilen baglylykda, hasabat döwründe hormatly Prezidentimiziň Hytaý Halk Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrandygy bellenildi. Şeýle-de ýurdumyza Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň sapary boldy. Döwlet Baştutanymyz Russiýa Federasiýasynyň we Täjigistan Respublikasynyň Prezidentleri bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri geçirdi.

Şu ýylda meýilleşdirilen halkara çärelere taýýarlyk görmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Parlamentara gatnaşyklary ösdürmek ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Ýanwar aýynda Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygynyň ýolbaşçylygyndaky parlament wekiliýetiniň Aşgabada sapary boldy.

Hasabat döwründe dürli derejedäki duşuşyklaryň birnäçesi, şol sanda sanly ulgam arkaly duşuşyklar geçirildi. Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek, bilelikdäki hökümetara toparlaryň mejlislerini hem-de işewürlik maslahatlaryny guramak boýunça işler yzygiderli alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary mundan beýläk-de işjeňleşdirmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny belläp, wise-premýere, daşary işler ministrine bu ugurdaky işleri yzygiderli dowam etdirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Hasabat döwründe toplum boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgini 119,7 göterime deň boldy. Şu ýylyň birinji aýynda awtomobil, demir ýol, howa, deňiz we derýa ulaglary arkaly ýük daşamagyň ösüş depgini 100,3 göterime, ýolagçy gatnatmagyň ösüş depgini 106,4 göterime barabar boldy.

Ýanwar aýynda “Türkmendemirýollary” agentligi boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüş depgini 108,6 göterime, “Türkmenawtoulaglary” agentligi boýunça 129,4 göterime, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi boýunça 111,1 göterime deň boldy. “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 106,1 göterim berjaý edildi. “Türkmenhowaýollary” agentligi boýunça degişli işler geçirildi.

Hasabatyň dowamynda sanly hyzmatlary ýerine ýetirmek, ulag-kommunikasiýa toplumyna degişli önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy boýunça ýerine ýetirilen işler barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şu ýyl ýolagçy we ýük dolanyşygyny depginli artdyrmak, üstaşyr we halkara ýük daşamalaryň möçberini has-da ýokarlandyrmak, pudaga sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak boýunça işleri dowam etdirmegiň möhümdigine ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynda döwrebap gämileriň hem-de läbik sorujylaryň gurulmagyny ýola goýmagyň wajypdygyny belläp, wise-premýere bu babatda birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, ýanwar aýynyň deslapky netijeleri boýunça jemi içerki önümiň ösüş depgininiň 6,2 göterime deň bolandygyny, milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda durnukly ösüşiň gazanylandygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwürde senagat pudaklarynda önümçiligiň möçberini artdyrmak, kuwwatlyklary netijeli ulanmak, söwda we hyzmatlar ulgamynda işleriň gerimini giňeltmek boýunça zerur çäreleri durmuşa geçirmek möhümdir. Eksport edilýän harytlaryň mukdaryny köpeltmek bilen, daşary söwda dolanyşygyny hem oňyn derejede üpjün etmek wajypdyr.

Döwlet býujetiniň girdejilerini we çykdajylaryny meýilleşdirilen möçberlerde amal etmek boýunça işleri mundan beýläk-de dowam etdirmek zerurdyr. Geçen aýda maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna ýurdumyz boýunça özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň möçberi 2 milliard manatdan gowrak boldy. Bu bolsa, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 9,1 göterim artykdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy.

Ýylyň başyndan düýpli maýa goýumlary özleşdirmegiň möçberiniň ýokary bolmagy täze senagat desgalaryny işe girizmäge, önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmaga şert döretdi. Bu bolsa ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga, sebitlerde goşmaça iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berer diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Pudak ýolbaşçylary tarapyndan işleriň belli bir derejede alnyp barylýandygyna garamazdan, heniz pudaklar we sebitler boýunça ýerine ýetirilmeli işler, amala aşyrylmaly çäreler we öňümizde durýan wezipeler köp. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow indiki hepdede ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň we häkimleriň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň geçiriljekdigine ünsi çekdi. Mejlisde geçen, 2022-nji ýylda alnyp barlan işleriň jemleri jemleniler, kabul edilen maksatnamalaryň we berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi seljeriler, döwlet dolandyryşy bilen bagly birnäçe beýleki meseleler ara alnyp maslahatlaşylar.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň jemini jemläp, şu gün ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň ýanwar aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine we ençeme beýleki meselelere seredilendigini, pudaklary ösdürmäge gönükdirilen birnäçe resminamalaryň kabul edilendigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Fitch Türkmenistan boýunça çaklamany B+ derejedäki «Oňyna» üýtgetdi

11.02.2023 | 15:04 |

Amerikan reýting agentligi Fitch Ratings Türkmenistanyň defolt emitentiniň uzakmöhletleýin reýtingi (РДЭ) boýunça daşary ýurt pulundaky çaklamany “Durnuklydan” “Oňyna” üýtgetdi we ony «B+» derejede tassyklady.

Türkmenistanyň RDE-däki çaklamasynyň gözden geçirmesini esaslandyryp, Fitch şu aşakdaky esasy reýting faktorlaryny ýatladýar:

Balanslaryň pugtalanmagy – daşarky we özygtyýarly balanslar energiýa göterijileriniň has ýokary bahalaryndan peýda alýarlar. Maglumatlar häzirki amallaryň 4,7 mlrd ABŞ-nyň dollary möçberindäki oňyn saldosyny görkezýär (Fitch tarapyndan çaklanylýan ýyllyk JIÖ-iň 6,9%), eksport bolsa tutuş ýylda gümrük esasynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde 43% artdy .

Fitch 2023 we 2024-nji ýyllarda oňyn saldonyň saklanyp galmagyna garaşýar, ýöne ol hem energiýa göterijileriniň bahalarynyň düşmegi we esasy çykdajylar bilen baglylykda importyň artmagy sebäpli kemelip biler – diýip, agentligiň saýtynda habar berilýär.

2022-nji ýylyň ahyrynda Türkmenistanyň daşarky bergisi 6,1% JIÖ möçberinde kemeldi we çaklamalara görä 2024-nji ýylyň ahyryna çenli durnukly bolup galar. Özygtyýarly arassa daşary ýurt aktiwleri 2022-nji ýylda 4,9 mlrd ABŞ-nyň dollary möçberinde artyp, 35,1 mlrd ABŞ-nyň dollaryna ýetdi we çaklamalara görä, 2024-nji ýylyň ahyryna çenli ýene-de 5,4 mlrd ABŞ-nyň dollaryna çenli artar, bu bolsa JIÖ-iň 54%-ne deňdir.

Daşarky likwidligiň ynamly görkezijileri: anyk bir taslama bilen baglanyşykly uly tölegleriň tamamlanmagy, daşarky aktiwleriň gymmatlamagy bilen utgaşyp, daşarky likwidligiň şonsuz hem ýokary görkezijilerini has hem gowulandyrdy. Daşarky berginiň ýapylyşy daşarky girdejilere garanda 2022-nji ýylda 7,8% çenli aşaklady, bu görkeziji 2020-nji ýylda 26,8% deň bolupdy.

Umuman, Fitch Türkmenistan boýunça ýakymly makroykdysady çaklamany berýär we has ýokary esasy çykdajylar we hususy sektora döwletiň hemişelik goldawynyň bolmagy tebigy gazyň gazylyp alnyşynyň artdyrylmagy bilen utgaşyp, we gaýtadan işlenilýän önümlere bolan islegiň öňkisi ýaly ýokary bolmagy 2023 we 2024-nji ýyllarda hem munuň artmagyna ýardam eder.

Fitch Ratings agentligi Türkmenistana daşary ýurt walýutasyndaky defolt emitentiň uzakmöhletleýin reýtingini (РДЭ) «B +» derejesinde “Durnukly” çaklamasy bilen 2021-nji ýylyň awgustynda beripdi we ony 2022-nji ýylyň fewralynda tassyklapdy.

В+ reýtingi ýurduň oňyn reýtingleriň toparynda orta derejede durýandygyny aňladýar we ähmiýetli tebigy gorlary bolanda güýçli balansy görkezýär. Açyk reýting banklar we beýleki guramalar tarapyndan ulanylýar, şol sanda ýurda maýa goýum goýmak mümkinçiliklerine garaşsyz baha berilmegini isleýänler tarapyndan hem ulanylýar.