Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   29.05.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

Milli Liderimiz «Oguzhan» köşkler toplumyndan çykyp, Ministrler Kabinetiniň binasyna welosipedli ugrady.

Soňky ýyllarda döwlet Baştutanymyzyň jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini kemala getirmäge berýän uly ünsi netijesinde sportuň dürli görnüşlerini, şol sanda welosiped sportuny wagyz etmek we ösdürmek, ilaty, esasan-da, ýaşlary köpçülikleýin bedenterbiýe hereketine işjeň çekmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar. Munuň özi halkymyzyň saglygyny berkitmegiň we gorap saklamagyň has ähmiýetli şertleriniň biri bolup durýar.

Daşky gurşawy goramak we ekologiýa taýdan arassa ulaglardan peýdalanmak milli Liderimiziň ekologiýa syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň esasy gün tertibine geçmezden ozal, geljek duşenbede Çagalary goramagyň halkara gününiň belleniljekdigini aýtdy. Eziz Diýarymyzda bu baýramyň giňden bellenmegi Garaşsyz döwletimiziň bagtyýar çagalygyň mekany hökmünde abraýyny dünýä ýaýýar.

Ýürekleri joşgunly, göwünleri ganatly çagalarymyzyň şirin aýdym-sazlary, ajaýyp sahnalary, döredijilik we sport bäsleşikleri, şadyýan gülküleri biziň iň gymmatly baýlygymyzdyr diýip, milli Liderimiz belledi.

Çagalarymyzyň bagtyýarlygy Watanymyzyň kuwwatydyr. Şoňa görä-de, biz geljegimiz bolan ýaş nesillerimiziň kadaly ösüşini üpjün etmek, yhlasly okamaklary, döredijilik we sport bilen meşgullanmaklary üçin ähli zerur şertleri döredýäris.

Çünki Garaşsyz Watanymyzyň röwşen geljegi bolan çagalarymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamagyny gazanmak, döwrebap bilim almagyny üpjün etmek, olary watançylyk we ynsanperwerlik ruhunda terbiýelemek eziz Diýarymyzyň gülläp ösmeginiň berk kepili bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady hem-de bu ýere ýygnananlary, mähriban halkymyzy we eziz çagalarymyzy Çagalary goramagyň halkara güni bilen tüýs ýürekden gutlady.

«Goý, bagtyýar nesillerimiziň şatlyk-şowhuny, şadyýan gülküsi hemişe belentden ýaňlanyp dursun!» diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ak ýol arzuw etdi. Şondan soňra döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga girişdi.

Hormatly Prezidentimiz, ilki bilen, göni wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowy çagyrdy. Wise-premýer ygtyýarlylandyrmak boýunça kadalaşdyryjy hukuk namalaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bu ugurda hereket edýän düzgünler, sanawlar seljerilip, döwlet paçlarynyň möçberlerine gaýtadan seredildi. Geçirilen toplumlaýyn işleriň netijeleri boýunça zerur resminamalar hem-de Kararyň taslamasy taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ygtyýarlylandyrmak işlerini kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işleriň möhümdigini belledi. Şol işler häzirki şertlerde ykdysady gatnaşyklary hemmetaraplaýyn ösdürmegiň zerurlygy bilen şertlendirilendir.

Milli Liderimiz «Türkmenistanda ygtyýarlylandyrmak işini guramagy kämilleşdirmek hakyndaky» Karara gol çekip hem-de ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberip, kesgitlenen wezipeleriň degişli derejede ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Hökümetiň Başlygynyň orunbasary mejlisiň barşynda ätiýaçlandyryş işini ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hem hasabat berdi. Hususan-da, degişli ugurda geçirilýän işleri tertipleşdirmek hem-de bu ulgamda hyzmatlaryň sanawyny artdyrmak maksady bilen, ulaglaryň ähli görnüşleriniň ýolagçylarynyň hem-de ulag toplumynyň işgärleriniň hökmany döwlet ätiýaçlandyrmasy hakynda Düzgünleriň rejelenen görnüşiniň taslamasy işlenip taýýarlanyldy.

Taslamada talaplar we adalgalar «Ätiýaçlandyryş hakynda», «Awtomobil ulagy hakynda», «Demir ýol ulagy hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna, Howa kodeksine hem-de Söwda deňiz gatnawynyň kodeksine soňky ýyllarda girizilen üýtgetmelere we goşmaçalara kybap getirildi.

Geçirilen işleriň netijeleri esasynda ulaglaryň ähli görnüşleriniň ýolagçylarynyň, howa, deňiz, derýa, awtomobil ulaglarynyň ekipaž agzalarynyň we demir ýol ulaglarynyň işgärleriniň hökmany döwlet şahsy ätiýaçlandyrmasy hakynda Kararyň taslamasyny taýýarlamak göz öňünde tutulýar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp hem-de hödürlenen teklibi makullap, bu ädimiň Türkmenistanyň ätiýaçlandyryş ulgamynyň halkara ätiýaçlandyryş bazaryna işjeň goşulyşmagyna ýardam etmelidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz zerur resminamalar işlenip taýýarlanylanda dünýä tejribesinde bu ugurda, aýratyn-da, milli ykdysadyýetde öňdebaryjy tejribäni nazara almagyň zerurdygyny belledi.

Soňra hormatly Prezidentimiz döwlet kärhanalaryny hususylaşdyrmak, paýdarlar jemgyýetine öwürmek, olaryň binýadynda hususy kärhanalary döretmek baradaky meseleleri gysga möhletlerde işlemegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň ýurdumyzyň çäginden geçýän böleginiň gurluşygyny ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bu desga polat turbalar bilen doly üpjün edildi. Şeýle hem gaz geçirijiniň türkmen böleginde turba geçirijiniň hem-de gaz gysyjy desgalaryň gurluşyk işlerine tehniki gözegçiligi amala aşyrmak barada «Türkmengaz» döwlet konserni bilen Gonkongyň degişli kompaniýasynyň arasynda şertnama baglaşyldy.

Häzirki wagtda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň Türkmenistanyň çäginden geçýän böleginde turba geçirijiler doly kebşirlenip, türkmen-owgan serhedine eltildi. Kebşirlenen turbalary oturtmak işleri dowam edýär.

Gaz geçirijiniň türkmen bölegi üçin kömekçi enjamlary we serişdeleri üpjün etmek barada «Türkmengaz» döwlet konserniniň baglaşan şertnamasyna laýyklykda, gaz geçirijiniň ugrunda uly göwrümli açyp-ýapyjylary gurnamak göz öňünde tutulýar.

Şeýlelikde, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň Türkmenistanyň çäginden geçýän böleginiň gurluşyk-gurnama işleri batly depginde alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň Türkmenistanyň energetika strategiýasynyň möhüm bölegidigini belledi. Ol tebigy gazyň dünýä bazaryna iberilýän ugurlaryny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekden ybarat bolup, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga ýardam etmelidir.

Ýurdumyzyň känlerinden gözbaş alýan energetika ulgamlary ählumumy energiýa howpsuzlygynyň täze gurluşynyň möhüm halkasyna öwrülmelidir. Milli Liderimiz tutuş dünýäde giň goldawa eýe bolan Türkmenistanyň halkara başlangyçlarynyň şol howpsuzlygy üpjün etmäge gönükdirilendigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz bu ugurda halkara guramalar, ygtybarly maliýe düzümleri we nebitgaz kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýup, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygynyň barşyny berk gözegçilikde saklamak barada wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň welaýatlarynda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda bugdaýa ideg etmek bilen bir hatarda başlajak galla oragyny guramaçylykly geçirmäge, şol sanda elewatorlary, dänäni kabul edýän bölümleri, kombaýnlary we ammarlary möwsüme taýýarlamak işleri dowam edýär.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyza galla oragyna başlamagyň senesini belläp, oňa ak pata bermek hem-de ussat daýhanlaryň, tejribeli hünärmenleriň, alymlaryň we mehanizatorlaryň gatnaşmagynda ýurdumyzyň welaýatlarynda tejribe maslahatlaryny geçirmegiň möhletini belläp bermek haýyşy bilen ýüzlendi.

Hormatly Prezidentimiziň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenip, oňa laýyklykda, şu ýylyň güýz möwsüminde ýeralmany, gök we beýleki azyklyk oba hojalyk ekinlerini ekmek üçin jemi 21 müň gektar ýer bölüp bermek meýilleşdirilýär.

Şeýle hem 5-nji iýunda bellenilýän Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli geçirilmegi meýilleşdirilen çäreler barada hasabat berildi. Şolaryň hatarynda «Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň ýurdumyzda daşky gurşawy goramak we ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek boýunça döwlet syýasaty: ýetilen sepgitler we wezipeler» atly ylmy-amaly maslahat bar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, obasenagat toplumyny mundan beýläk-de ösdürmek, ýurdumyzda dürli oba hojalyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak boýunça wezipeleriň möhümdigini belledi. Milli Liderimiz meýdan işlerini ýokary hilli geçirmegiň, gowaça ideg etmekde agrotehniki kadalary berjaý etmegiň meselelerine aýratyn üns bermegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz «Welaýatlar boýunça 2020-nji ýylda güýzlük ýeralmany, gök we beýleki oba hojalyk ekinlerini ekmek hem-de olaryň bol hasylyny öndürmek hakyndaky» Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň döwlet syýasatynda ekologiýa meselesine möhüm ünsüň berilýändigini belläp, bu ulgamda türkmen topragynyň gözelligini saklamaga, onuň baýlyklaryny oýlanyşykly peýdalanmaga gönükdirilen giň gerimli taslamalaryň amala aşyrylýandygyny belledi. Olaryň hatarynda bioköpdürlüligi we tebigy ýerleri gorap saklamak boýunça çäreler, suw hojalyk taslamalary hem-de giň gerimli bag ekmek maksatnamasy bar.

Ýurdumyzyň halkara konwensiýalaryň we ylalaşyklaryň çäklerinde dünýä bileleşigini tolgundyrýan ekologiýa meseleleriniň çözülmegine uly goşant goşýandygyny, degişli ugurda ençeme halkara düzümler bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýändigini nygtamak bilen, döwlet Baştutanymyz Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe bagyşlanyp geçiriljek çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer E.Orazgeldiýewe ýüzlenip, häzir oba hojalyk işleriniň gyzgalaňly döwri dowam edýär diýip belledi. Şonuň bilen birlikde, howanyň gyzmagy netijesinde ekinleriň zyýankeşleri bolan kebelekler we çekirtgeler hem köpeldi. Olar ýetişdirilen hasyla uly zyýan ýetirip biler.

Döwlet Baştutanymyz şol zyýankeşlere garşy göreşde ähli gulluklaryň güýjünden peýdalanmak barada aýdyp, bu ugurda görlen çäreler barada duşenbe güni geçiriljek wideoşekilli iş maslahatynda hasabat bermegi tabşyrdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, oba hojalyk pudagynda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň gowy netijeleri berýändigini kanagatlanma bilen belledi.

Merdana daýhanlarymyz ýylyň-ýylyna oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirýärler. Ýurdumyzda azyk önümleriniň bolçulygyny döretmäge öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Daýhanlarymyzyň netijeli zähmet çekmekleri, ene toprakdan ýokary hasyl almaklary üçin döwletimiz tarapyndan ähli zerur şertler döredilýär diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Şeýle mümkinçiliklerden peýdalanyp, oba hojalyk işgärleri uly üstünlikleri hem gazanýarlar. Gallaçy daýhanlarymyzyň gazanýan netijeleri bizi has-da guwandyrýar. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda hem olaryň yhlasly we halal zähmeti netijesinde ýurdumyzyň meýdanlarynda gallanyň bol hasyly ösdürilip ýetişdirildi.

Häzir gallaçylarymyzyň durmuşynda örän möhüm we jogapkärli döwür — orak möwsümi ýetip geldi. Gallaçylaryň öňünde duran indiki wezipe köp zähmet siňdirilip, yhlas bilen ýetişdirilen galla hasylyny çalt we zaýasyz ýygnap almakdan ybaratdyr diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal, Mary we Lebap welaýatlarynda 5-nji iýundan, Daşoguz we Balkan welaýatlarynda bolsa 12-nji iýundan galla oragyna başlamaga ak pata berdi.

Hormatly ýaşulularymyzdan bolsa ýerlerde orak möwsümini «Bismilla» bilen başlap bermeklerini haýyş edýärin diýip, hormatly Prezidentimiz edermen gallaçylarymyza, ýurdumyzyň ähli oba hojalyk işgärlerine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, saçaklaryň berekedi, ýaşaýşyň çeşmesi bolan guşgursak bugdaýyň mukdaryny yzygiderli artdyryp, täze zähmet üstünliklerini gazanmagy tüýs ýürekden arzuw etdi. «Çäjiňize bereket, hormatly gallaçylar!» diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow galla oragyna başlamaga ak pata berdi.

Soňra göni wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew çagyryldy. Wise-premýer Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli şu ýyl gurluşygy tamamlanyp, ulanylmaga beriljek önümçilik hem-de durmuş maksatly desgalarda alnyp barylýan işler hem-de olaryň zerur gurluşyk serişdeleri we enjamlar bilen üpjün edilişi barada hasabat berdi.

Şu ýylyň dowamynda ulanylmaga bermek meýilleşdirilen binalarda we desgalarda gurluşyk işleri güýçli depginler bilen alnyp barylýar. Olaryň gurluşygyny tassyklanan meýilnamada bellenen möhletinde tabşyrmak üçin hemme zerur çäreler görülýär. Desgalary gurluşyk serişdeleri bilen üpjün etmek Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde hemişelik Bitaraplygymyzyň şöhratly 25 ýyllygy mynasybetli bina edilýän desgalaryň gurluşygy bilen baglanyşykly ähli meseleleri yzygiderli gözegçilikde saklamagyň zerurdygy barada wise-premýere görkezme berdi.

Milli Liderimiz ähli düzümleriň utgaşykly işlemeginiň wajypdygyna aýratyn ünsi çekip, bina edilýän desgalarda gurluşyk işleriniň bellenen möhletinde ýokary hil derejesinde tamamlamak üçin zerur çäreleri görmegi talap etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistana gelýän we onuň çäginden üstaşyr geçýän awtoulag serişdeleriniň we motosiklleriniň eýelerinden alynýan ýygymlaryň hem-de tölegleriň möçberlerini seljermek boýunça Pudagara topary döretmek babatda geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer utgaşykly ulag syýasatyny alyp barmak maksady bilen, kanunçylygy we tölegleriň görnüşlerini laýyklaşdyrmagyň hem-de gümrük, wiza we beýleki amallary ýönekeýleşdirmegiň zerurdygyny belledi.

Ulag-kommunikasiýa toplumynyň düzümine girýän agentlikler tarapyndan bu ugurdaky işlere degişli seljerme geçirilendigi habar berildi. Hasabatyň çäklerinde wise-premýer Balkan welaýatyna iş saparynyň netijeleri barada hem hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýakyn geljek üçin möhüm wezipeleriň hatarynda dünýäniň ulag ulgamyna yzygiderli goşulyşmak hem-de «Gündogar — Günbatar» we «Demirgazyk — Günorta» ugurlarda gatnawlary hem-de halkalary baglanyşdyrýan esasy ýollaryň ugry boýunça düzümleri has-da giňeltmek baradaky wezipeleriň öňde durýandygyny nygtady.

Milli Liderimiz ulag ulgamyndaky taslamalaryň, şol sanda Türkiýä çykalgasy boljak Merkezi Aziýa üçin Modal Şosse ýoluny döretmek, Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe (Lapis-Lazuli) hem-de Ýewropa — Kawkaz — Aziýa (TRASEKA) ulag geçelgelerini gurmak we işjeňleşdirmek taslamalarynyň möhümdigini belläp, bu wajyp ugurlaryň döredilmeginiň Beýik Ýüpek ýoluny täzeden dikeltmek maksatlarynyň amala aşyrylmagy babatda örän uly ähmiýete eýedigini nygtady.

Onlarça ýurtlaryň üstünlikli ulanýan ygtybarly ulag-üstaşyr geçelgesini üpjün edip, Türkmenistan ýükleri daşamagyň we ýolagçylary gatnatmagyň möçberlerini has-da artdyrmak, üstaşyr-ulag gatnawlarynyň çäklerini giňeltmek üçin mümkinçilikleri döretmek bilen awtoulag pudagynyň ösdürilmegine uly üns berýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Karara gol çekdi hem-de ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberip, bellenen meýilnamalary durmuşa geçirmek üçin ähli tagallalary etmegi tabşyrdy. Milli Liderimiz Balkan welaýatyny ösdürmek baradaky meselelere ünsi çekip, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow söwda toplumynda durmuş-ykdysady strategiýany durmuşa geçirmek, döwlet Baştutanymyzyň kesgitlän möhüm wezipelerini çözmek, ýurdumyzy 2020 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda bellenilen çäreleri tapgyrma-tapgyr ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Şeýle hem gözegçilik edilýän düzümlerde işleriň häzirki ýagdaýy, hususan-da, söwda toplumynda haryt dolanyşygyny ýokarlandyrmak we halkara hyzmatdaşlygy hem-de hususy işewürligi ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen işewür gatnaşyklary giňeltmegiň ägirt uly ykdysady kuwwatyna eýe bolan Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz söwda toplumyny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak, söwda hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak, bu ugurda dünýä tejribesini ornaşdyrmak hem-de söwda işini kanunçylyk esasynda düzgünleşdirmek, telekeçiligi işjeňleşdirmek üçin şertleri döretmek, ýurdumyzyň senagat toplumynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, şahsy başlangyçlary höweslendirmek, degişli ugurda innowasion tehnologiýalary netijeli ulanmak boýunça işleriň möhümdigini belledi. Milli Liderimiz wise-premýere bu meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 31-nji maýda Türkmen halysynyň baýramynyň giňden belleniljekdigini nygtady. Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň agzalarynyň adyndan halyçylyk pudagynyň ähli işgärlerini bu ajaýyp baýram bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde olara mundan beýläk-de uly üstünlikleri, daraklarynyň sesiniň hemişe batly ýaňlanyp durmagyny arzuw etdi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz öz halal zähmeti bilen Garaşsyz Watanymyzyň ösüşine uly goşant goşup, has tapawutlanan halyçylara «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak kararyna gelendigini habar berip, degişli Permana gol çekdi hem-de ony resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi.

Döwlet Baştutanymyz Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa hem-de wise-premýer Ç.Gylyjowa halyçylara mynasyp bolan döwlet sylaglarynyň dabaraly ýagdaýda gowşurylmagyny üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigini, şeýle hem onuň çäklerinde «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşigini guramaçylykly geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Şu günler ýörite döredilen toparyň agzalarynyň «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň dürli ugurlar boýunça türkmen medeniýetiniň hem-de sungatynyň ösmegine uly goşant goşýan ukyply we zehinli döredijilik işgärleriniň iň oňat işlerini saýlap alýandygy habar berildi.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer 22 — 27-nji iýun aralygynda Daşoguz welaýatynda geçiriljek Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda yglan edilen «Türkmeniň Altyn asyry» döredijilik bäsleşiginiň jemleriniň jemleniljekdigini hem-de «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň Aşgabat şäher we welaýat tapgyrlaryna şu ýylyň iýul aýyndan başlamagyň göz öňünde tutulýandygyny habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli medeniýetimizi we sungatymyzy has-da ösdürmäge itergi berýän hem-de ýaş zehinleriň ýüze çykmagyna ýardam edýän her ýyl geçirilýän «Türkmeniň Altyn asyry» döredijilik gözden geçirilişiniň ähmiýetini nygtap, täze zehinleri ýüze çykarmak we hünär derejeli işgärleri taýýarlamak boýunça işleriň güýçlendirilmegini nazara alyp, medeniýet hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamynyň edaralarynyň işini has-da kämilleşdirmegiň zerurdygyny aýtdy.

Milli Liderimiz iýun-iýul aýlarynda geçirilmegi meýilleşdirilen medeni çäreler, şol sanda döredijilik bäsleşikleriniň netijeleriniň jemlenilmegi bilen baglanyşykly meselelere degip geçip, Türkmenistanyň häzirki döwürde gazananlaryny wagyz etmek işinde, ýaşlary terbiýelemekde bu medeni çäreleriň ägirt uly ähmiýetini belledi. Döwlet Baştutanymyz ähli baýramçylyk çärelerinde halkymyzyň özboluşly däp-dessurlarynyň, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň agzybirligi we döredijilikli güýjüniň aýdyň beýan edilmegi üçin bu çäreleri ýokary derejede geçirmek barada anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow öňde boljak Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçiriljek çärelere görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli hem-de parasatly ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň ynsanperwerligiň hem-de olimpiýa hereketiniň belent ýörelgelerine ygrarly döwlet, sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde bütin dünýäde giňden tanalýandygy bellenildi.

Döwlet Baştutanymyzyň tagallalary netijesinde, Halkara Olimpiýa komiteti, Aziýanyň Olimpiýa geňeşi hem-de beýleki iri halkara sport guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlyk alnyp barylýar, sport arkaly dostlugyň we parahatçylygyň pugtalandyrylmagyna, Olimpiýa hereketiniň wagyz edilmegine aýratyn üns berilýär. BMG-niň Baş Assambleýasynyň 3-nji iýuny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etmegi milli Liderimiziň sport syýasatynyň halkara derejede ykrar edilýändiginiň aýdyň subutnamasyna öwrüldi.

Wise-premýeriň habar berşi ýaly, öňde boljak halkara baýram mynasybetli ýurdumyzda hereket edýän sport toplumlarynda, medeni-dynç alyş merkezlerinde, seýilgählerde ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işgärleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, başlangyç, orta hünär we ýokary okuw mekdepleriň talyplarynyň, dürli ýaşdaky raýatlaryň işjeň gatnaşmagynda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlary, bedenterbiýe-sport we medeni çäreler guralar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki zaman türkmen jemgyýetinde sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmekde öňde boljak baýramçylygyň — Bütindünýä welosiped gününiň möhümdigini nygtap, yzygiderli fiziki işjeňligiň, pyýada ýöremegiň, welosiped sürmegiň ýa-da sport bilen meşgullanmagyň saglygy berkitmek üçin örän uly ähmiýetiniň bardygyny belledi.

«Il saglygy — ýurt baýlygy» diýen şygardan ugur alyp, biz bu ugurda mundan beýläk-de giň gerimli işleri alyp bararys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de baýramçylyga gabatlanylan ähli çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi üpjün etmek barada wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow DIM-niň alyp barýan işleri barada hasabat berip, Türkmenistanyň ulag babatdaky köptaraplaýyn resminamalara goşulmagy boýunça teklipleri barada habar berdi.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň daşary syýasat ýörelgesiniň ileri tutulýan ugurlarynyň biriniň halkara guramalary bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmekden ybarat bolup durýandygy bellenildi. Şunda BMG, şol sanda onuň sebitleýin komissiýalary, ýagny Ýewropa ykdysady komissiýasy hem-de Aziýa we Ýuwaş ummany boýunça ykdysady we durmuş komissiýasy (ESKATO) bilen hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berilýär.

Bu düzümler bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek bilen baglylykda, Ýewraziýa giňişliginde ulag ulgamyny kämilleşdirmek, üstaşyr-ulag geçelgelerini döretmek we netijeli peýdalanmak baradaky meselelere uly üns berilýär. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň ulag diplomatiýasyny amala aşyrmaga, degişli halkara hukuk binýadyny giňeltmäge gönükdirilen netijeli başlangyçlaryny durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy tarapyndan utgaşdyrylýan birnäçe köptaraplaýyn resminamalara goşulmagy baradaky teklipleri taýýarlanyldy.

Türkmenistanyň bu köptaraplaýyn resminamalara goşulyşmagy bilen bagly meseleler ýurdumyzyň degişli döwlet edaralarynyň wekilleriniň, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň, Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň we beýleki guramalaryň bilermenleriniň gatnaşmagynda geçirilen maslahatlaşmalaryň çäklerinde seredildi. Döwlet Baştutanymyzyň görkezmelerinden we tabşyryklaryndan ugur alnyp, bu ugurda anyk çäreler görüldi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, geografiýa taýdan örän amatly ýerde ýerleşip, sebit we yklym ähmiýetli möhüm üstaşyr-ulag we logistiki merkez hökmünde eýeleýän ornuny ynamly berkidip, Bitarap Türkmenistanyň bu ugurda bar bolan ägirt uly kuwwatyny umumy bähbitler ugrunda amala aşyrýandygyny belledi. Ýurdumyz bu ileri tutulýan ulgamda, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň hem-de onuň ýöriteleşdirilen düzümleriniň çäklerinde giň özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly goşant goşýar.

Utgaşdyrylan, özara ýakynlaşdyrylan hem-de ýokary tehnologiýaly ulag düzüminiň kemala getirilmegi tutuş halkara jemgyýetçiliginiň strategik bähbitlerine kybap gelýär diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Häzirki zaman şertlerinde ulag ulgamy dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň durnuklylygyna hem-de sazlaşyklylygyna gönüden-göni täsir edýän dünýä ykdysadyýetiniň möhüm ugurlarynyň biridir, Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmakda möhüm orun eýeleýär.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň bu ugurdaky strategiýasy uzak möhletleýin häsiýete eýedir. Ýurdumyz netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda çykyş edip, iri düzümleýin taslamalaryň başyny başlaýar hem-de daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde olary üstünlikli durmuşa geçirýär. Türkmenistan ählumumy ulag gatnaşyklaryna has-da işjeň we başlangyçlar bilen çykyş edip gatnaşmagy maksat edinýär hem-de şol gatnaşyklary giňeltmäge we täze anyk meýilnamalar hem-de taslamalar bilen baýlaşdyrmaga taýýardyr diýip, milli Liderimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyz bu ulgamda ýurdumyzyň köptaraplaýyn resminamalara goşulyşmagy baradaky teklipleri makullap, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy hem-de beýleki ugurdaş düzümleri bilen netijeli gatnaşyklary berkitmek boýunça yzygiderli işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow birnäçe resminamalaryň kabul edilmegi göz öňünde tutulýan GDA-nyň hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň nobatdaky mejlisine Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagy baradaky meseläni gozgap, degişli Buýruga gol çekdi hem-de resminamany elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna iberdi we bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisiň dowamynda milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowy şu gün şanly 60 ýaşynyň dolmagy bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de oňa berk jan saglyk, uzak ömür we maşgala abadançylygyny hem-de jogapkärli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça Milli Parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi.

Bellenilişi ýaly, şu günler degişli kadalaşdyryjy-hukuk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça işler dowam edýär. Şol namalar döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň dürli ugurlaryny düzgünleşdirip, demokratiýany, kanunçylygy ösdürmäge, raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga, ýurdumyzyň dolandyryş-çäk düzümini kämilleşdirmäge gönükdirilendir.

Şeýle hem Milli Parlamentiň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň meselelerini we konstitusion özgertmeleri halk maslahatynyň agzalary bilen ara alyp maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen bagly gelip gowuşýan teklipleri işläp taýýarlamak hem-de umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion toparyň ýanynda döredilen iş toparynyň ýerlerde göçme maslahatlarynyň geçirilendigini habar berdi.

Şol maslahatlarda «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasy boýunça welaýatlarda alnyp barylýan işler, gelip gowuşýan teklipler, Türkmenistanyň kanun çykaryjy wekilçilikli edarasynyň iki palataly gurluşynyň döredilmegi bilen baglylykda, ýurdumyzyň hereket edýän kanunlaryna degişli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwleti dolandyrmagyň demokratik ýörelgelerini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça milli Liderimiziň başlangyjynyň, amala aşyrýan taryhy özgertmeleriniň ýurdumyzyň ilaty tarapyndan doly goldawa eýe bolýandygy aýratyn nygtaldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Parlamentiň işini kämilleşdirmegiň möhümdigine ünsi çekip, Mejlisiň amala aşyrýan kanun çykaryjylyk işiniň jemgyýetiň bähbidine gabat gelmelidigini, şunda halk wekilleriniň esasy wezipesiniň tutuş ilatyň bähbidine wekilçilik edip, kanun taslamalarynda döwletimiziň durmuş bähbitli ugurlaryny beýan etmekden ybaratdygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Milli Parlamentiň deputatlarynyň welaýatlaryň ýaşaýjylary bilen duşuşmagyny hem-de Konstitusion topara gelip gowuşýan teklipleri giňden ara alyp maslahatlaşmagy dowam etmekleriniň zerurdygyna ünsi çekdi. Milli Liderimiz ilatyň arasynda wagyz-nesihat hem-de düşündiriş işlerini yzygiderli geçirmegiň bu ugurda alnyp barylýan çäreleriň netijeliligini ýokarlandyrmaga ýardam etjekdigini belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow göni wideoaragatnaşyk arkaly harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan ýerine ýetirilýän işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, harby doktrinamyzdan ugur almak bilen harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýanyndaky ýokary okuw mekdepleriniň okuw meýilnamalaryny döwrebaplaşdyrmak üçin degişli resminama gol çekdi hem-de resminamany elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberip, öňde goýlan wezipeler bilen baglanyşykly anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň çäklerinde Hökümetiň agzalaryna ýüzlenip, olaryň ünsüni öňde duran wezipelere çekdi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, türkmen halky gadymy döwürlerden bäri jan saglygyny başynyň täjine deňäp gelýär. Ata-babalarymyz sagdyn ýaşamagyň kadalaryny esaslandyrmak bilen, dünýäniň maddy we ruhy medeniýetine uly goşant goşupdyr. At çapmak, altyn gabak atmak, göreş tutmak, çilik, keçe-keçe, düzzüm ýaly iň gowy gylyk-häsiýetleri, sagdynlygy, synçylygy terbiýeleýän oýunlar halkymyzyň medeniýetli dynç almagy başarandygyna güwä geçýär.

Häzirki döwürde milli däplerimizi dowam etdirip, biz raýatlarymyzyň bedenterbiýe hem-de sport bilen meşgullanmagy üçin ähli mümkinçilikleri döredýäris. Ilatyň saglygyny berkitmäge, ekologiýa abadançylygyny ýokarlandyrmaga ýardam berýän welosiped sportuny hem ösdürýäris. Sportuň şu görnüşi bilen meşgullanmak, welosipedli ýörişleri guramak ýurdumyzda asylly däbe öwrüldi diýip, milli Liderimiz belledi.

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy bellenýän şu ýylda biz Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Aşgabat şäherinde «Welosiped» binasyny açýarys. Bedenterbiýe-sport çärelerini, aýdym-sazly dabaralary geçirýäris. Bu bolsa Bütindünýä welosiped gününiň jemgyýetçilik durmuşynda tutýan ornuny pugtalandyrýar. Garaşsyz Watanymyzda parahatçylyk we raýdaşlyk, sagdynlyk hem-de ruhubelentlik ýaly umumadamzat gymmatlyklarynyň giňden dabaralanýandygyny tassyklaýar.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň her ýylyň 3-nji iýunynda Bütindünýä welosiped gününi bellemek hakyndaky Kararnamasynyň kabul edilmegi bolsa Bitarap döwletimiziň öňe sürýän başlangyçlarynyň dünýä bileleşigi tarapyndan yzygiderli goldanylýandygyna şaýatlyk edýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlary hem-de ähli türkmen halkyny Bütindünýä welosiped güni bilen tüýs ýürekden gutlap, hemmelere berk jan saglyk, egsilmez bagt, maşgala abadançylygyny, ata Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere seredildi, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Döwlet Baştutanymyz Hökümetiň mejlisini tamamlap, Ministrler Kabinetiniň binasyndan çykyp, «Oguzhan» köşkler toplumyna geldi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

   /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   17.04.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy.

Ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow gözegçilik edýän edaralarynyň alyp barýan işleri, maliýe-ykdysady toplumyň edaralarynyň işini kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň habar berşi ýaly, maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmak, halk hojalyk toplumynyň esasy pudaklaryny özgertmek işlerine aýratyn gözegçilik edilýär.

Sanly ulgama geçmek boýunça konsepsiýalary durmuşa geçirmegiň barşy bilen bagly meseleler hasabatyň esasyny düzdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oňyn görkezijileri gazanmak üçin häzir ulanylýan ykdysadyýeti meýilleşdirmegiň maksatlaýyn görnüşi ösüşiň esasy ugurlaryny, tapgyrlaryny, serişdelerini we usullaryny amatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär diýip belledi.

Milli Liderimiz Hökümetiň Başlygynyň orunbasarynyň ünsüni gözegçilik edýän ähli ulgamlarynyň işine yzygiderli üns bermegiň, olaryň işini has-da kämilleşdirmek boýunça anyk çäreleri işläp taýýarlamagyň möhümdigine çekdi.

Hormatly Prezidentimiz konseptual resminamalarda kesgitlenilen wezipeleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini üns merkezinde saklamagy tabşyryp, wise-premýere degişli görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow gözegçilik edýän pudaklarynda işleriň ýagdaýy hem-de nebitgaz senagatyny kämilleşdirmek, önümçilige döwrebap tehnologiýalary, öňdebaryjy ylmy-tehniki işläp düzmeleri ornaşdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Şeýle hem wise-premýer hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Geologiýa gaznasynyň gurluşy hem-de ony döretmegiň, maglumatlaryny alyp barmagyň we peýdalanmagyň tertibini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada habar berdi.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda ýerasty baýlyklardan hem-de olar baradaky geologik maglumatlardan peýdalanmak «Ýerasty baýlyklar hakynda» Türkmenistanyň Kanuny esasynda düzgünleşdirilýär, bu gaznanyň işini we onda saklanylýan maglumatlary alyp barmagyň hem-de peýdalanmagyň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

Şunuň bilen baglylykda, «Türkmenistanyň Geologiýa gaznasynyň gurluşy hem-de ony döretmegiň, maglumatlaryny alyp barmagyň we peýdalanmagyň tertibiniň» taslamasy işlenip taýýarlanyldy.

Bu taslamada, esasan, ýurdumyzyň çäklerinde ýerine ýetirilen geologik, geofiziki, gidro-geologiki işler, inžener-geologik gözlegler, geologik-surata düşüriş we beýleki geologik-gözleg işleriniň ähli görnüşleri boýunça hasabatlary umumylaşdyrmak we ulgamlaýyn esasda dolandyrmak göz öňünde tutulýar. Şeýle hem Geologiýa gaznasynda saklanylýan hasabatlary peýdalanmagyň, elektron göterijilerde ýöretmegiň tertibini kämilleşdirmäge gönükdirilendir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, amala aşyrylýan durmuş-ykdysady maksatnamalaryň hem-de milli ykdysadyýetimiziň ösüş depginlerini üpjün etmek we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek boýunça geljek üçin kesgitlenen meýilnamalaryň nebitgaz, himiýa, dag-magdan we beýleki pudaklaryň mineral-çig mal binýadyny yzygiderli giňeltmegi talap edýändigini belledi.

Şunda ýurdumyzyň tebigy baýlyklaryny öwrenmäge, netijeli we oýlanyşykly peýdalanmaga toplumlaýyn, ylmy taýdan esaslandyrylan çemeleşmäni üpjün etmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz wise-premýere bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz nebitgaz toplumynyň dürli pudaklaryna döwrebap elektron tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, nebitiň we gazyň, beýleki gazylyp alynýan peýdaly zatlaryň täze ýataklaryny ýüze çykarmak boýunça işleriň gerimini giňeltmek barada görkezme berdi.

«Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasynda» kesgitlenilen wezipeleri ýerine ýetirmek üçin degişli çäreleri görmegiň möhümdigini belläp, geljegi uly taslamalary amala aşyrmakda hem-de maýa goýumlaryny çekmekde daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary dowam etmek barada wise-premýere anyk tabşyryklar berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berip, gowaça ekişini bellenilen möhletde geçirmek maksady bilen, oba hojalyk tehnikalaryny we enjamlary bökdençsiz işletmek, önüm öndürijileri ýokary hilli gowaça tohumy bilen üpjün etmek boýunça zerur guramaçylyk çäreleriniň görülýändigini habar berdi.

Şeýle hem şu günler gallaçy daýhanlarymyz tarapyndan ýurdumyzyň welaýatlarynyň bugdaý ekilen meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri dowam etdirilýär. Şol işler bilen bir hatarda, galla oragyna taýýarlyk görlüp, galla kabul ediş bölümlerinde abatlaýyş-bejeriş işleri geçirilýär, däne ýygýan kombaýnlary, awtoulaglary möwsüme taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna şu ýyl ýurdumyz boýunça jemi 18 müň 300 gektar meýdana şaly ekip, 82 müň 400 tonna şaly hasylyny öndürmek boýunça Kararyň taslamasy hödürlenildi. Hususan-da, Daşoguz welaýatynda 8 müň 100 gektardan 35 müň tonna hem-de Lebap welaýatynda 10 müň 200 gektardan 47 müň 400 tonna şaly hasylyny almak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere gowaça ekişini ýokary hilli geçirmek bilen bagly meseleleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, obasenagat toplumynyň kuwwatyny has-da artdyrmak, dokma senagatyny gymmatly çig mal bilen üpjün etmek hem-de degişlilikde, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin bu oba hojalyk möwsüminiň ähmiýeti örän uludyr.

Döwlet Baştutanymyz ýakynlap gelýän galla oragyna düýpli taýýarlyk görülmegine, gallaçylaryň netijeli işlemegi üçin degişli şertleriň döredilmegine aýratyn üns bermegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz «Türkmenistanda 2020-nji ýylda şaly öndürmek hakynda» Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu oba hojalyk ekininiň ýurdumyzyň ilaty üçin däbe öwrülen azyk önümidigini nazara almak bilen, resminamada kesgitlenilen wezipeleri amala aşyrmak boýunça degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam edip, döwletimiziň azyk garaşsyzlygyny has-da berkitmek, obasenagat toplumyny hemmetaraplaýyn ösdürmegiň hasabyna halkymyzyň azyk önümleriniň köpdürlüligini üpjün etmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan azyk önümleriniň önümçiligini ýola goýmak boýunça wezipelere ünsi çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy we olaryň işini kämilleşdirmek boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi hem-de şu ýyl ulanylmaga tabşyrylmagy meýilleşdirilen önümçilik we durmuş maksatly iri desgalarda gurluşyk işleriniň ilerledilişi barada hasabat berdi.

Soňra wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly senagat we gurluşyk önümçiligi ministri S.Berdimuhamedow çagyryldy. Ministr senagat düzümleriniň önümçilik kuwwatlyklaryny ýokarlandyrmak, magdan känlerini ylmy esasda özleşdirip, olaryň gorlaryny häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede gaýtadan işlemek boýunça, şeýle hem ýerli gurluşyk serişdeleriniň önümçiliginiň görnüşlerini hem-de taýýarlanylýan mukdaryny artdyrmak ugrunda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işler barada hasabat berdi.

Şeýle hem örtgi we bezeg gurluşyk önümleriniň önümçiliginde ýurdumyzda bar bolan magdan däl materiallary ulanmagyň mümkinçiliklerini öwrenmek boýunça milli Liderimiziň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi.

«Gaýly», «Düzmergen» we «Şagadam» ýataklarynda ýüze çykarylan hek daşlar we bloklar «Türkmenmermer» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan täzeden işlenilip, owadan daşky görnüşi hem-de ýokary dykyzlygy bilen tapawutlanýan ýokary hilli granit we mermer plitalary taýýarlamakda ulanylýar.

Bu känlerde ýüze çykarylan granitiň we bezeg daşlarynyň nusgalary döwlet Baştutanymyza görkezildi. Şol önümleriň häsiýetleriniň hem-de baý reňk öwüşginleriniň netijesinde, olar binalaryň daşky hem-de içki bezeg işlerinde, diwarlarynda ulanylar.

Habar berlişi ýaly, Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň golaýyndaky «Gaýly» ýatagynyň gyzylymtyl-gülgüne reňkli hek daşlary binalaryň içki we daşky diwarlaryny bezemekde peýdalanyp bolar.

«Düzmergen» ýatagy Balkanabat şäheriniň 10 kilometr demirgazyk-gündogarynda ýerleşip, sarymtyl-ak we açyk goňur reňkli hek daşlaryny binalaryň içki bezeginde ulanyp bolar.

«Şagadam» granit we tuflaryň meýdançasy Türkmenbaşy şäheriniň «Şagadam» belentliginde ýerleşýär. Bu ýerden gazylyp alynýan peýdaly dag jynsy ýaşyl we çal reňkli bolup, olary ýokary bezeg işlerinde hem-de desgalaryň içki we daşky diwarlarynda ulanmak bolýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşyna we ýerine ýetirilişiniň hiline berk gözegçiligi üpjün etmegiň zerurdygyna wise-premýeriň ünsüni çekdi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň gurluşyk senagatyny mundan beýläk-de yzygiderli ösdürmek boýunça görülýän çäreleriň örän möhümdigi barada aýdyp, senagat we gurluşyk önümçiligi ministrine bar bolan kärhanalaryň kuwwatlyklaryny ýokarlandyrmagyň we içerki bazarda isleg bildirilýän, hili boýunça ýokary halkara ölçeglere kybap gelýän gurluşyk önümlerini çykarmaga ýöriteleşen täze önümçilikleri ýola goýmagyň mümkinçiliklerini has giňişleýin öwrenmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz peýdaly gazylyp alynýan ýerli känlere barlag geçirmek we senagat taýdan işjeň özleşdirmek, gurluşyk serişdeleriniň görnüşlerini giňeltmek hem-de uly islegden peýdalanýan täze ýokary hilli önümleriň çykarylmagyny ýola goýmak boýunça görülýän çäreleriň milli ykdysadyýetimiziň esasy pudagynyň ösüşine we kämilleşmegine ýokary depgin berjekdigini belledi.

Mundan başga-da, isleg bildirilýän gurluşyk serişdeleriniň özümizde öndürilmegi ýurdumyzda alnyp barylýan dürli maksatly gurluşyk desgalarynyň depginini ep-esli ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer, täze iş orunlarynyň döredilmegine we beýlekilere ýardam berer.

Döwlet Baştutanymyz ministrligiň alyp barýan depginli işleriniň öňde goýlan wezipeleriň berjaý edilmegine hem-de Diýarymyzy 2030-njy ýyla çenli döwür üçin senagatlaşdyrmak baradaky we ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagyna gönüden-göni hyzmat edýändigini belläp, bu resminamalarda kesgitlenilen işleri öz wagtynda amala aşyrmaga aýratyn üns bermek barada görkezme berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow ulag-logistika ulgamyny ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň habar berşi ýaly, ýük dolanyşygyny artdyrmak we ulag-üstaşyr geçelgeleriniň mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak maksady bilen, ulag-kommunikasiýa toplumynyň düzümine girýän agentlikler tarapyndan degişli işlere seljeriş geçirildi.

Üstaşyr ýük daşamagyň aglaba böleginiň Türkmenbaşynyň Halkara deňiz porty — Özbegistan ugry boýunça, Altyn asyr (Etrek) — Gazagystan ugry boýunça hem-de beýleki üstaşyr ugurlar boýunça amala aşyrylýandygy kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, portuň üstaşyr geçirmek kuwwatyny has-da giňeltmegiň mümkinçiliklerine garalýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, dünýäniň ulag ulgamyna yzygiderli goşulyşmagyň hem-de «Gündogar — Günbatar» we «Demirgazyk — Günorta» ugurlarynda ýollary we merkezleri baglanyşdyrýan esasy ýollaryň ugry boýunça düzümleri has-da giňeltmegiň ýakyn geljek üçin esasy wezipeleriň hatarynda durýandygyny nygtady.

Bu ugurlar boýunça möhüm ulag geçelgeleriniň kemala getirilmegi Beýik Ýüpek ýoluny täzeden dikeltmek maksadynyň amala aşyrylmagy bilen baglylykda, örän uly ähmiýete eýedir. Şunda tutuş Ýewraziýa giňişliginde ýük daşalyşynyň artmagy üçin mümkinçilikleri ep-esli ýokarlandyrýan gämi we port hojalygy möhüm wezipeleri ýerine ýetirýär.

Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz portunyň öňdebaryjy düzümleri häzirki hem-de geljekde ýokary hilli tekliplere we ýokary derejeli hyzmatlara boljak islegleri kanagatlandyryp bilýär. Onuň doly kuwwatyna çykarylmagy yklymyň ýük daşalyşynyň logistiki halkalarynda strategik üýtgeşmelere getirip biler. Has gysga we amatly gatnawlar üçin iň oňaýly ugurlar hökmünde Diýarymyzyň ýük düşüriş we ýükleýiş terminallary möhüm halka öwrüler diýip, milli Liderimiz nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ägirt uly üstaşyr-ulag we logistiki kuwwatyny amala aşyrmak babatda strategik ähmiýetli iri taslamalaryň yzygiderli durmuşa geçirilmegine örän uly üns bermegiň zerurdygyny aýdyp, wise-premýere bellenen meýilnamalary mundan beýläk-de ýerine ýetirmek üçin ähli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow ýurdumyzda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberilişiniň çäklerini giňeltmek hem-de içerki bazary doldurmak boýunça döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişiniň barşy barada hasabat berdi hem-de Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalaryny çig mal bilen üpjün etmek boýunça teklipleri milli Liderimiziň garamagyna hödürledi.

Pagta üçin döwlet satyn alyş nyrhynyň ýokarlanmagy bilen baglylykda, Maliýe we ykdysadyýet, Dokma senagaty hem-de Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrlikleriniň hünärmenleri tarapyndan dünýä bazaryndaky ýagdaýlar göz öňünde tutulyp, pagta önümleriniň bahalary deslapdan hasaplanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, çig mal bilen üpjün etmek bilen bir hatarda, ýurdumyzyň dokma senagaty kärhanalarynda tehnologik innowasiýalary işläp taýýarlamagyň we ornaşdyrmagyň, bu ulgamda haryt dolanyşygyny artdyrmagyň we önümçiligiň ýokary derejesini saklamak üçin ätiýaçlyklary üpjün etmegiň möhümdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz pudak üçin ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanylmagyna, dokma önümleriniň täze görnüşleriniň hasabyna çykarylýan önümleriň görnüşleriniň giňeldilmegine dahylly meselelere-de ünsi çekdi we şunuň bilen baglylykda, wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçiriljek «Türkmen bedewi we dünýä seýisçilik sungaty» atly XII ylmy maslahatyň çäklerinde 2020-nji ýylyň ýaz möwsüminde ýüze çykarylan arheologik tapyndylaryň tanyşdyryş dabarasyny guramak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanda milli medeni mirasy ylmy taýdan öwrenmegiň we wagyz etmegiň 2016 — 2021-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny amala aşyrmagyň çäklerinde, türkmen alymlary hem-de hünärmenleri tarapyndan taryhy-medeni ýadygärliklerde işler alnyp barylýar. Ýaz möwsüminde geçirilen ylmy barlaglaryň netijesinde, türkmen bedewiniň şekili suratlandyrylan birnäçe gymmatly arheologik tapyndylar ýüze çykaryldy.

Wise-premýer şolary wideoşekiller arkaly görkezmek bilen, tapyndylaryň öwrenilip, barlaghanalarda arassalanyp, rejelenip, muzeý gaznasyna tabşyrmaga taýýar edilendigini habar berdi. «Türkmen bedewi we dünýä seýisçilik sungaty» atly XII ylmy maslahatyň çäklerinde bu gymmatly arheologik tapyndylaryň sergisini we tanyşdyryş dabarasyny guramak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, baý milli medeni mirasymyzy ylmy taýdan öwrenmegiň hem-de dünýä ýaýmagyň möhümdigini belledi. Arheologik gözlegler kämil medeniýeti döreden ata-babalary bolan türkmen halkynyň köklerini asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýandygyny ylmy taýdan esaslandyrylýan maglumatlar şaýatlyk edýär.

Mysal üçin, dünýä ýüzüniň alymlary merkezi Goňurdepe bolan Marguş ýurdunyň Gadymy Müsür, Hindistan, Hytaý we Mesopotamiýa bilen bir hatarda, dünýä siwilizasiýasynyň ilkinji ojaklarynyň bäşisiniň biri bolandygyny tassyklaýarlar. Bu ýerde halkara söwda we medeni gatnaşyklary gülläp ösüpdir.

Toplanan milli gymmatlyklar, taryhy tejribe — bular uly baýlyk bolup, biz olary häzirki we geljekki nesillerimize ýetirmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Hormatly Prezidentimiz medeniýet ulgamynyň soňky ýyllarda döredilen maddy-enjamlaýyn binýadyny we pudaklaýyn düzümini, şol sanda milli emeli hemranyň, sanly teleýaýlymlaryň, kitaphanalaryň, teatrlaryň we muzeýleriň mümkinçiliklerini doly derejede, netijeli ulanmagy esasy wezipeleriň hatarynda kesgitledi.

Ozal we soňky geçirilen arheologik gözlegler türkmenlerde atçylygyň gözbaşyny örän gadymy döwürlerden alyp gaýdýandygyna şaýatlyk edýär. Bedew biziň halkymyz üçin maşgala agzasy hasaplanyp, ähli gymmatlyklardan zyýada bolup durýar. Bedewleriň şan-şöhraty asyrlaryň dowamynda saklanyp galar, çünki ahalteke bedewlerine bolan söýgi türkmeniň ganynda bolup, nesilden-nesle geçip gelýär diýip, milli Liderimiz wise-premýere behişdi bedewleriň hormatyna geçiriljek tanyşdyryş sergisiniň we beýleki çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek barada anyk görkezmeleri berdi.

Taryhy-medeni mirasymyzy aýawly saklamak we öwrenmek, milli gymmatlyklarymyzy artdyrmak hem-de dünýä ýaýmak jemgyýetiň intellektual kuwwatyny artdyrmaga gönükdirilen döwlet syýasatynyň esasyny düzýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow milli Liderimiziň ozal berlen tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, hususan-da, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna goşmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bu meseleleri öwrenmek üçin hem-de umuman, ýokary hünär bilimini bermek ulgamyny kämilleşdirmek maksady bilen, iş topary döredilip, onuň düzümine Bilim, Daşary işler we Adalat ministrlikleriniň hünärmenleri girdi.

Topar bilim edaralaryny bu sanawa goşmak üçin halkara guramalar tarapyndan kesgitlenilen ähli görkezijileri öwrenip, «Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini 2024-nji ýyla çenli halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna goşmak boýunça geçirilmeli çäreleriň meýilnamasyny» taýýarlady.

Meýilnama laýyklykda, ýokary okuw mekdepleri halkara akkreditasiýa alarlar, talyplaryň we professor-mugallymlaryň halkara akademiki hereketliligi ýola goýlar, dünýä ylmynyň gazananlary we toplanan milli tejribäniň esasynda okuw we ylmy işlerine innowasion usullar ornaşdyrylar.

Şeýle hem ylmy-mugallymçylyk işgärleriniň taýýarlygyny kämilleşdirmek hem-de tölegli esasda okadylýan ýokary okuw mekdeplerini hojalyk hasaplaşygyna tapgyrlaýyn geçirmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýokary bilim ulgamyna dünýä ölçeglerini ornaşdyrmak boýunça işleri güýçlendirmegiň zerurdygyny nygtap, milli bilim ulgamyny yzygiderli kämilleşdirmegiň alnyp barylýan durmuş ugurly döwlet syýasatynyň möhüm ileri tutulýan ugry bolandygyny we şeýle bolmagynda galýandygyny belledi.

Ýurdumyzda üstünlikli geçirilýän düýpli özgertmeler hem-de täze taryhy eýýamyň ägirt uly işleri hut bilim we ylym ulgamynyň ösüş derejesine, ýokary hünär derejeli işgärleriň taýýarlanylyşyna köp babatda baglydyr diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň halkara derejeli abraýly ýokary okuw mekdepleriň sanawyna goşulmagynyň türkmenistanlylaryň ýaş neslini ruhubelent okamaga, täze bilimleri hem-de häzirki zamanyň ýokary tehnologiýalaryny işjeň özleşdirmäge gönükdirjekdigini belläp, wise-premýere bu ugurdaky işleri işjeňleşdirmek boýunça birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow geçen ýylyň dekabr aýynda milli Liderimiziň degişli Kararyna laýyklykda kabul edilen Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça görülýän çäreler barada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat berdi.

Maksatnamany netijeli durmuşa geçirmek üçin şu ýylyň dowamynda geçiriljek çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy, onuň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek üçin Utgaşdyryjy topar döredildi. Onuň 15-nji aprelde DIM-de geçirilen mejlisiniň barşynda ýylyň birinji çärýeginde alnyp barlan işleriň netijelerine seljerme berildi hem-de ýurdumyzyň daşary-ykdysady gatnaşyklaryny giňeltmek boýunça teklipler beýan edildi.

Hususan-da, bu maksatnamanyň çäklerinde halkara guramalar we maliýe edaralary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge degişli meselelere garaldy. Şu babatda 15-nji aprelde Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna synçy hökmünde goşulmak meseleleri boýunça Hökümet toparynyň mejlisiniň geçirilendigi bellenildi.

Şonuň barşynda BSG-de ýurdumyza synçy derejesini bermek boýunça çäreler ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň hem-de halkara tejribäniň netijelerinden ugur alnyp, ýakyn wagtda degişli teklipleri milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna hödürlemek göz öňünde tutulýar.

Şunuň bilen bir hatarda, 14-nji aprelde BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde, Ýewropanyň we Aziýanyň ulag ulgamlaryny kämilleşdirmek bilen baglanyşykly hem-de ulag geçelgelerini ösdürmegiň halkara hukuk binýadyna degişli meseleleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen wideo görnüşde iş maslahaty geçirildi. Iş maslahatynyň barşynda Türkmenistanyň ugurdaş halkara resminamalaryň birnäçesine goşulmagynyň mümkinçiliklerine garaldy.

Mundan başga-da, 23-nji aprelde Halkara awtomobil ulaglary birleşigi (IRU) bilen bilelikde awtomobil ulaglarynyň hem-de ýurdumyza girýän we üstaşyr geçýän ýükleri hasaba almak boýunça elektron resminamalary deslapdan girizmek meseleleri boýunça wideomaslahaty guramak meýilleşdirilýär.

Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edaralary bilen gatnaşyklaryň çäklerinde, BMG-niň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasy (UNCTAD) bilen amala aşyrylýan taslamalary görkezmek bolar. 22-nji aprelde UNCTAD hem-de ýurdumyzyň degişli edaralary bilen bilelikde ornaşdyrylýan «ASYCUDA World» ulgamy arkaly Türkmenistanyň ähli gümrük nokatlarynda «Bir penjire» toruny ýola goýmak boýunça wideoaragatnaşyk arkaly köptaraplaýyn maslahatlaşmalary geçirmek göz öňünde tutulýar.

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa halkara maliýe edaralary bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça görülýän anyk çäreler barada-da hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň maliýe halkara derejesini kesgitlemek babatda «Fitch Ratings» halkara agentliginiň wekilleri bilen geçirilen gepleşikleriň ähmiýeti bellenildi.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň özbaşdak reýtingini almak boýunça teklipler taýýarlanyldy hem-de bu agentlik bilen degişli şertnamany baglaşmak boýunça işler alnyp barylýar.

Dürli ýurtlar bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmekde ikitaraplaýyn hökümetara toparyň işine möhüm orun berilýär. 17-nji aprelde Türkmen-koreý işewürler geňeşiniň çäklerinde wideokonferensiýa geçirmek meýilleşdirildi.

Şeýle hem şu aýda halkara awtoulag gatnawlary boýunça türkmen-özbek bilelikdäki toparynyň mejlisini geçirmek teklip edilýär. Hasabat berlişi ýaly, 18-nji fewralda Rumyniýanyň DIM-nde «Hazar deňzi — Gara deňzi halkara ulag geçelgesi» taslamasy boýunça Türkmenistanyň, Gruziýanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň ilçileriniň gatnaşmagynda iş duşuşygy geçirildi.

Onuň barşynda şu ýylyň maý aýynyň birinji ýarymynda Hazar deňzi — Gara deňzi üstaşyr we ulag ugruny döretmek hem-de durmuşa geçirmek hakynda dörttaraplaýyn hökümetara Ylalaşygynyň taslamasy boýunça hünärmenler derejesinde wideoaragatnaşyk arkaly geňeşmeleri geçirmek ylalaşyldy.

Türkmenistanyň we Gruziýanyň degişli döwlet edaralarynyň derejesinde iki ýurduň deňiz portlaryny durnukly ulag ulgamy bilen birikdirmek bilen bagly meselelere seredildi.

Ileri tutulýan taslamalary durmuşa geçirmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, Ýaponiýanyň halkara hyzmatdaşlyk bankynyň we Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly gepleşikleri geçirmek meýilleşdirilýär.

Şeýle hem ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň pudak edaralarynyň we daşary ýurt hyzmatdaşlarynyň arasynda ykdysadyýetiň wajyp ugurlarynda käbir resminamalara gol çekilendigi, şolary durmuşa geçirmek boýunça işleriň alnyp barylýandygy bellenildi.

Daşary ýurt maýadarlaryny Türkmenistanyň ykdysady kuwwaty bilen yzygiderli esasda giňden tanyşdyrmak boýunça çäreler görülýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň daşary-ykdysady işlerini giňeltmek, gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bar bolan ägirt uly mümkinçiligiň esasynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça mundan beýläkki maksada gönükdirilen işler möhümdir diýip belledi.

Bular barada aýtmak bilen, milli Liderimiz gatnaşyklaryň täze görnüşlerini tapmagyň, ykdysadyýetiň esasy pudaklarynda bolşy ýaly, onuň innowasion ulgamlarynda hem täze bilelikdäki taslamalara çykmagyň zerurdygyny nygtady.

Häzir senagatlaşdyrmaga, ýokary tehnologiýaly diwersifikasiýa ýoly bilen ösen, bäsdeşlige ukyply harytlary öndürýän senagaty kemala getirmäge tarap alnan ugur ýurdumyz üçin ileri tutulýan derejede ähmiýetlidir, bu bolsa Diýarymyzda dünýä bazarlarynda isleg bildirilýän önümleriň eksport edilýän mukdaryny artdyrmak üçin mümkinçilik döreder.

Hususy ulgamda hem netijeli hyzmatdaşlyk üçin giň mümkinçilikler bar. Döwlet Baştutanymyz bu babatda işewür düzümleriň ugry boýunça göni gatnaşyklary işjeňleşdirmek arkaly maksadalaýyk çäreleri görmegiň zerurdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu baradaky meseläni dowam edip, söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmegiň möhüm ugurlarynyň biriniň ýaýbaňlandyrylan üstaşyr-ulag we logistiki düzümleriň bolmagyndan ybaratdygyny, şolaryň dürli ugurlar boýunça durnukly ýük daşalyşyny üpjün edýändigini belledi. Bu ugurda Türkmenistan birnäçe anyk başlangyçlar bilen çykyş etdi.

Milli Liderimiz aýdylanlary umumylaşdyryp, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna bu maksatnamany iş ýüzünde yzygiderli durmuşa geçirmek boýunça degişli tabşyryklary berdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini wideokonferensiýa görnüşinde dowam edip, ilkinji nobatdaky birnäçe wezipelere ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň durnukly depginini saklamak üçin ulgamlaýyn çäreleriň görülmelidigini belledi. Şunuň bilen birlikde, pudaklary diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek işlerine itergi berýän, Diýarymyzda öndürilýän bäsdeşlige ukyply önümleriň sanawyny giňeltmegiň hem-de eksportynyň mukdaryny artdyrmagyň gurallaryny hemişe kämilleşdirmek möhümdir.

Döwlet Baştutanymyz ýangyç-energetika toplumynda nebit önümleriniň öndürilişini artdyrmak, hilini ýokarlandyrmak hem-de daşary ýurtlara iberilýän mukdaryny köpeltmek üçin çäreleri görmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki zaman şertlerinde durnukly ösüşi üpjün etmek wezipesinde ulag ulgamynyň möhüm orun eýeleýändigini nygtap, ulag-logistika ulgamynyň mümkinçiliklerini has-da giňeltmek boýunça anyk tabşyryk berdi.

Gurluşyk pudagyny döwrebaplaşdyrmak ýakyn geljek üçin esasy ugurlaryň hatarynda kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz gurluşyk işleriniň depginini güýçlendirmek hem-de öňdebaryjy tehnologiýalary we innowasiýalary ulanmak arkaly gurluşyk serişdeleriniň önümçiliginiň mukdaryny artdyrmak baradaky meseleleri gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz Türkmen bedewiniň milli baýramynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek barada anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   22.05.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Milli Liderimiz «Oguzhan» köşkler toplumyndan çykyp, Hökümet mejlisiniň geçirilýän ýeri bolan Ministrler Kabinetiniň binasyna tarap welosipedli ugrady.

Soňky ýyllarda döwlet Baştutanymyzyň jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini kemala getirmäge berýän uly ünsi netijesinde sportuň dürli görnüşlerini, şol sanda welosiped sportuny wagyz etmek we ösdürmek, ilaty, esasan-da ýaşlary bedenterbiýe hereketine işjeň çekmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar. Häzirki wagtda munuň özi halkymyzyň saglygyny berkitmegiň we gorap saklamagyň has ähmiýetli şertleriniň biri bolup durýar.

Sport çäreleriniň amatly howa gurşawy, ýokary ekologiýa derejesi bilen utgaşdyrylmagynyň onuň netijeli häsiýete eýe bolmagyna kömek edýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, seýilgäh zolaklary we suw çüwdürimleri daşky tebigy gurşawuň derejesini has-da ýokarlandyrýar. Munuň özi paýtagtymyzyň ilatynyň we onuň myhmanlarynyň döwrebap ýaşaýşy hem-de dynç alşy üçin zerur şertleriň üpjün edilýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiz göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän Hökümet mejlisini açyp, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowyň önümleri eksport edýän edara görnüşli taraplardan gelip gowuşýan walýuta serişdelerini düzgünleşdirmek barada ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi hakyndaky hasabatyny diňledi.

Bu ugurda geçirilen işleriň jemleri boýunça pul ätiýaçlyk goruny döretmek hakynda Kararyň taslamasy taýýarlanyldy. Oňa laýyklykda, ätiýaçlyk goruň serişdelerini Merkezi bankda toplamak hem-de ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, olaryň garamagyndaky edara-kärhanalaryň, döwletiň paýynyň gatnaşmagynda döredilen ähli edara görnüşli taraplaryň daşary ýurt pulundaky girdejilerini bu gora geçirmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu toplumyň düzümleriniň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi. Milli Liderimiz häzirki şertlerde maliýe ulgamynda dolandyryşyň döwrebap usullaryny ulanmagyň, Döwlet býujetiniň serişdeleriniň we eksporta iberilen harytlaryň hem-de ýerine ýetirilen hyzmatlaryň hasabyna gelip gowşan serişdeleriniň ulanylyşyna berk gözegçilik etmegiň zerurdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz «Pul ätiýaçlyk goruny döretmek hakynda» hödürlenen Karary makullap we oňa gol çekip, resminamany elektron dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi hem-de öňde goýlan wezipeleriň gyşarnyksyz ýerine ýetirilişine yzygiderli gözegçiligi ýola goýmagy tabşyrdy.

Soňra wise-premýer işi ygtyýarlylandyrmagy guramagy kämilleşdirmek maksady bilen amala aşyrylýan çäreler barada hasabat berdi. Hususan-da, «Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşine laýyklykda, ygtyýarlylandyrylan düzümleriň sanawyna, işleriň görnüşlerine we döwlet pajynyň möçberlerine gaýtadan seredildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän ykdysady özgertmeleriň we bazar gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn geçmegiň çäklerinde bu ulgamda kadalaşdyryş namalarynyň täzelenmeginiň ähmiýetini belledi. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ygtyýarlylandyrmagyň degişli talaplarynyň we şertleriniň berjaý edilişine gözegçiligiň möhümdigini belläp, bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etmegiň zerurdygyny aýtdy hem-de bu babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ýangyç-energetika toplumynyň döwrebaplaşdyrylmagyna, onuň önümçilik kuwwatlyklarynyň artdyrylmagyna we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegine gönükdirilen birnäçe maýa goýum taslamalaryny işjeňleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda uglewodorod ýangyjynyň gaýtadan işlenen möçberini artdyrmak we dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanylýan ýokary hilli nebit önümlerini öndürmek boýunça alnyp barylýan işler barada habar berildi.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy üçin dürli görnüşli serişdeleri satyn almak üçin Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, «2030-njy ýyla çenli döwür üçin Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň maksatnamasynyň» ýerine ýetirilişine berk gözegçilik etmegi tabşyrdy. Onuň esasy ugurlary döwletimiziň uzakmöhletleýin ykdysady syýasatyna kybap gelýär.

Pudagyň ähli kärhanalarynyň durnukly işini üpjün etmek maksady bilen degişli guramaçylyk çäreleri amala aşyrmak boýunça görkezme berildi.

Ilkinji nobatda, nebitgaz ýataklarynyň netijeliligini ýokarlandyrmak, çig mal çykarylyşyny durnuklaşdyrýan häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, daşary ýurt maýa serişdelerini çekmegiň, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň hasabyna täze guýulary burawlamak meselelerine möhüm üns berilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen Kararyň taslamasyna gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi we onda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň welaýatlarynda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleri we galla oragyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Şu günler ýurdumyzyň kärendeçileri gowaça ideg işlerini alyp barýarlar. Gowaça meýdanlarynda agrotehniki kadalara laýyklykda, ilkinji hatarara bejergisi, olary ýekelemek we otag işleri alnyp barylýar. Bu işleri degişli derejede geçirmek maksady bilen, etraplaryň, daýhan birleşikleriň tehniki hyzmat ediş kärhanalarynyň zerur ähli oba hojalyk tehnikalary netijeli ulanylýar.

Ak ekinlere ideg işleri tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, galla oragyny guramaçylykly geçirmek boýunça taýýarlyk işleri guramaçylykly dowam edýär. Ýetişdirilen hasyly gysga möhletde we ýitgisiz ýygnap almak möhüm bolup durýar. Orak möwsüminde galla kombaýnlarynyň we däne kabul edýän bölümleriň bökdençsiz işini üpjün etmek, ýygnalan hasyly meýdanlardan elewatorlara we ammarlara daşamak üçin ýük awtoulaglarynyň ýeterlik derejesi bilen üpjün etmek boýunça zerur çäreler görüldi.

Şeýle hem wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň halkymyzy türkmen topragynda ösdürilip ýetişdirilýän oba hojalyk önümleri bilen üpjün etmek, ýeralmanyň, soganyň, beýleki gök-bakja önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak boýunça tabşyrygyna laýyklykda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Daşoguz welaýatynda şaly ekişi tamamlaýjy tapgyra gadam goýdy. Lebap welaýatynda bolsa bu möwsüme taýýarlyk işleri tamamlanyp barýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, obasenagat toplumynyň milli ykdysadyýetimiz, Diýarymyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek üçin möhüm ähmiýete eýedigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, ýakynlaşyp gelýän galla oragynda ýokary depgini üpjün etmek, babadaýhanlaryň yhlasly zähmeti bilen ösdürilip ýetişdirilen hasyly doly ýygnap almak, häzirki zaman tehnikalarynyň kuwwatyndan netijeli peýdalanmak zerur bolup durýar.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz gowaça, ýeralma, sogana, gök we bakja ekinlerine edilýän ideg işleriniň hiliniň agrotehniki kadalara laýyk alnyp barylmagyny yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyryp, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, häzirki döwürde Diýarymyzda oba hojalygyny ösdürmek üçin zerur şertler bar. Pudagyň häzirki zaman düzümini döretmek, ony döwrebaplaşdyrmak we tehniki taýdan enjamlaşdyrmak döwletimiziň hemişe üns merkezinde saklanýar. Oba hojalyk önümçiliginiň netijeliligini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak üçin dünýäniň bu ugurdaky öňdebaryjy tejribesiniň öwrenilmegi hem-de işjeň ornaşdyrylmagy we häzirki zaman ylmynyň hem-de hususy telekeçiligiň mümkinçilikleriniň doly peýdalanylmagy zerurdyr.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli 25-nji maýda geçiriljek medeni çärelere we «Ak şäherim Aşgabat» atly ХIХ köpugurly halkara sergisine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Aşgabat şäheriniň häkimligi bilen Söwda-senagat edarasynyň guraýan halkara sergisinde paýtagtymyzyň ýeten derejesi, onuň ösüşiniň geljekki ugurlary öz beýanyny tapar hem-de dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň wajyp ugurlary kesgitlener.

Giň gerimli gözden geçiriliş hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça şähergurluşyk maksatnamasy, halk hojalyk toplumynyň paýtagtymyzyň senagat, medeni we aň-bilim mümkinçilikleriniň durmuşa geçirilmegine mynasyp goşant goşýan dürli pudaklarynyň hem-de düzümleriniň alyp barýan işi bilen tanyşmaga şert döreder.

Köpugurly sergi Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň iň wajyplarynyň birine öwrüler. Bu şany sene we okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli baýramçylyk konserti hem-de köpçülikleýin baýramçylyk dabarasy göz öňünde tutulýar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, türkmen paýtagtynyň dünýäniň iň owadan we ýaşaýyş üçin amatly şertleri özünde jemleýän şäherleriniň birine öwrülmegi ugrunda alnyp barylýan giň gerimli işleri doly açyp görkezýän däp bolan halkara sergisiniň ähmiýetini belläp, her ýyl geçirilýän gözden geçirilişiň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, sebitiň iri işewür we medeni merkezi hökmünde derejesi ykrar edilen Aşgabat şäheri sazlaşykly ösüş ugruny, gözelligiň hem-de amatlylygyň baglanyşygyny, binagärlik, inženerçilik-tehniki çözgütleriň öňdebaryjy gazananlaryny we milli binagärligiň gadymy ýörelgelerini özünde jemleýär.

Sanlyja ýyllaryň içinde paýtagtymyz köpsanly önümçilik we medeni-durmuş maksatly desgalary, ylym-bilim merkezleriniň, sport toplumlarynyň, amatly belent ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmagynyň hasabyna öz çäklerini giňeltdi. Ak mermerli Aşgabat we onuň bezegine öwrülen binalarynyň köpüsi Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şol bir wagtyň özünde şäherde alnyp barylýan gurluşyk işlerinde birnäçe kemçiliklere ýol berilýändigine ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz alnyp barylýan gurluşyk işlerinde säwliklere ýol berlip, olaryň hiline gözegçiligi gowşadandygy hem-de wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin wise-premýere berk käýinç yglan etdi we ýol berlen kemçilikleri gysga wagtda düzetmegi talap etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow gözegçilik edýän düzümlerinde ýerine ýetirilýän işler, milli Liderimiziň aragatnaşyk pudagynyň, şol sanda «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, poçta hyzmatlarynyň gerimini giňeltmek we ösdürmek bilen baglanyşykly çäreleri amala aşyrmak boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň belleýşi ýaly, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň hünärmenleri Türkmenistanyň «Aragatnaşyk hakynda» Kanunyna esaslanyp, ýerine ýetirilen hyzmatlara seljermeleri geçirdiler we ony mundan beýläk-de giňeltmegiň mümkinçiliklerine garadylar hem-de bu ugurda degişli teklipleri taýýarladylar.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegi we ony sanlylaşdyrmagy ýola goýmak üçin aragatnaşyk ulgamynda geljegi uly meýilnamalary iş ýüzünde durmuşa geçirmek babatda anyk çäreleri görýändigini aýtdy. Iri taslamalary amala aşyryp, ýurdumyz ylmyň we tehnikanyň öňdebaryjy gazananlaryna we täzeçil tehnologiýalara esaslanýar. Bu işde «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasyna möhüm orun degişlidir.

Aragatnaşygyň bu görnüşiniň artykmaçlyklaryny nazara alyp, müşderiler bilen özara gatnaşyklaryň täze görnüşleri ösdürilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Bu düzümiň hyzmatlarynyň sanawyna diňe bir hatlary we döwürleýin neşir önümlerini hem-de beýleki serişdeleri ugratmak, dünýäniň dürli ýurtlaryna tizleşdirilen poçta hyzmatlaryny amala aşyrmak däl-de, eýsem, ähmiýetli maglumatlary yzygiderli täzelemegiň hasabyna meşhurlyga eýe bolýan elektron hyzmatlaryň häzirki zaman görnüşlerini işläp taýýarlamakdan ybaratdygyny belledi.

Aragatnaşyk ulgamynyň işiniň mundan beýläk-de kämilleşdirilmegine hem-de döwrebaplaşdyrylmagyna, iri taslamalaryň yzygiderli durmuşa geçirilmegine möhüm ähmiýet berilmelidir we bu ugurda öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin zerur tagallalar edilmelidir diýip, milli Liderimiz wise-premýere bellenilen meýilnamalaryň öz wagtynda ýerine ýetirilmegi üçin ähli tagallalary etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän pudaklarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, öňde boljak Türkmen halysynyň baýramyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, 31-nji maýda Söwda-senagat edarasynda Diýarymyzyň haly we dokma pudaklarynyň ýeten derejesine, hem-de söwda ulgamynda gazanylan üstünliklere bagyşlanan sergi-ýarmarkasy guralar. Şeýle-de türkmen halyşynaslarynyň Bütindünýä jemgyýetiniň 20-nji mejlisi geçiriler. Oňa wideoaragatnaşyk arkaly birnäçe daşary ýurtlaryň,wekilleri gatnaşar hem-de «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň ussat halyçylaryny hormatlamak dabarasy bolar hem-de medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti geçiriler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän hem-de türkmen halyçylarynyň yhlasly zähmetine, zehinine goýulýan hormatyň nyşanyna öwrülen hünär baýramçylygynyň uly ähmiýete eýedigini nygtady. Ussat zenanlaryň hünärli gollarynyň döreden halylarynyň ajaýyp sungat hökmünde bütindünýä ykrarnamasyna eýe bolandygyny bellemek ýakymlydyr .

Gadymy döwürlerden bäri, köp asyrlaryň dowamynda bu çylşyrymly zähmeti talap edýän nepis hünär nesilden-nesile geçirilip, biziň günlerimize gelip ýetipdir. Milli Liderimiz nepisligi, gözelligi we kämilligi bilen haýran galdyrýan türkmen el halylarynyň bu gün dünýä şöhratyna eýe bolup, tutuş adamzadyň bahasyz gymmatlygyna öwrülendigini belledi.

Halyçylyk sungaty milli buýsanjymyzdyr diýip, hormatly Prezidentimiz biziň esasy wezipämiziň ene-mamalarymyzyň bu inçe sungatyny aýawly saklap, geljekki nesillere ýetirmekden ybaratdygyny aýdyp, sözüni dowam etdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere baýramçylyk mynasybetli ähli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek we halyçylygyň gadymy milli däplerini saklamak we has-da baýlaşdyrmak işine uly goşant goşan pudagyň ussat halyçylarynyň hormatyna dabaralary guramak tabşyryldy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy we döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek boýunça maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. Bu ugurda durmuşa geçirilýän çäreler sazlaşykly ösýän Türkmenistanyň gazanýan üstünliklerini we ýeten derejesini halkara bileleşigine tanyşdyrmaga hem-de milli gymmatlyklarymyzy giňden wagyz etmäge mümkinçilik berýär.

Şunuň bilen birlikde, öňde boljak baýramçylyklara we şanly senelere taýýarlyk işleri guramaçylykly dowam edýär. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli meýilleşdirilen çärelere möhüm ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu ulgamyň düzümleriniň işini häzirkizaman içgin öwrenilmeginiň wajypdygyny belledi. Milli Liderimiziň aýdyşy ýaly, öňde boljak baýramçylyklar mynasybetli meýilleşdirilen ähli medeni-köpçülikleýin çäreleriň taýýarlygyna jogapkärçilikli çemeleşilmelidir.

Wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde döwrüň talabyna laýyk gelýän makalalary çap etmekde we gepleşikleri ýaýlymlara bermekde kemçiliklere ýol berendigi üçin döwlet Baştutanymyz wise-premýere berk käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi oňa soňky gezek duýdurdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow ýurdumyzyň resmi baýramçylyk seneleriniň sanawyna girizilen Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli meýilleşdirilen çärelere görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Bu baýramyň çagalar üçin ýatda galyjy wakalara beslenmegi üçin şol gün Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Medeniýet, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleri Aşgabat şäheriniň häkimligi hem-de jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde aýdym-sazly çykyşlary we çagalaryň köpçülikleýin baýramçylyk ýörişini gurar. Çykyşlar dürli bäsleşikler, ertekileriň gahrymanlarynyň oýunlary, sport bäsleşikleri oýun meýdançalaryndaky dürli çäreler bilen utgaşdyrylar.

Diýarymyzda durmuşa geçirilýän giň möçberli çäreler ýaş nesilleriň hemmetaraplaýyn we sazlaşykly ösüşine gönükdirilýär. Munuň özi milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hemmetaraplaýyn bilimli, ruhy taýdan baý, berk bedenli, Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine mynasyp goşant goşmaga ukyply ýaşlary kemala getirmek hakynda edýän aladasynyň aýdyň netijesidir.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna «Türkmenistanda çaganyň irki ösüşini we mekdebe taýýarlygyny ösdürmek babatda 2020 — 2025-nji ýyllarda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň maksatnamasyny tassyklamak hakynda» Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Milli Liderimiz ýaş nesilleri halkymyzyň ruhy-ahlak gymmatlyklarynyň ruhunda terbiýelemegiň häzirki döwürde öňde durýan möhüm wezipeleriň biridigini belledi.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň çagalaryň doly derejeli hem-de sazlaşykly ösüşi bilen baglanyşykly meselelere jogapkärçilikli çemeleşýändigini we olaryň hukuklaryny we bähbitlerini goramagy jemgyýetiň hem-de döwletimiziň esasy aladasy hökmünde yglan edendigini belläp, öňde boljak baýramçylyk mynasybetli ähli meýilleşdirilen medeni-köpçülikleýin çärelere ýokary derejede taýýarlyk görmegi hem-de şolaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hödürlenen Kararyň taslamasyny makullap we resminama gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi hem-de onda kesgitlenen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň hasabaty diňlenildi.

Habar berlişi ýaly, BMG-niň Baş Assambleýasynyň 74-nji sessiýasynyň barşynda bu mejlisiň resminamasy hökmünde hormatly Prezidentimiziň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory Tedros Gebreýesusyň adyna iberen hatynda beýan edilen СOVID-19 koronawirus keseliniň pandemiýasyna garşy göreşmek boýunça ilatyň saglygyny goraýyş ulgamynda Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan amala aşyrylýan çäreler baradaky maglumatyň ýaýradylandygy barada habar berdi.

Bu resminama Birleşen Milletler Guramasynyň resmi dillerinde neşir edildi hem-de BMG-niň agza döwletleriniň arasynda ýaýradyldy. Munuň özi ýurdumyzyň häzirki döwrüň möhüm wezipeleriniň netijeli çözgütlerini işläp taýýarlamak, ählumumy wehimlere we howplara garşy durmak boýunça umumy tagallalara goşýan goşandynyň nobatdaky subutnamasy, Watanymyzyň dünýä derejesindäki belent abraýynyň tassyknamasy boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bitarap Türkmenistanyň halkara bileleşigine jogapkär gatnaşyjy hökmünde pandemiýa howpunyň ýüze çykan ilkinji günlerinden başlap BMG hem-de onuň ýöriteleşdirilen düzümleri, ozaly bilen, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy bilen ýakyn gatnaşykda iş alyp barýandygyny nygtady. Ýurdumyzyň dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýdan ugur alyp, durmuşa geçirýän çäreleri BSGG-niň täze görnüşli koronawirus ýokanjynyň ýaýramagyna garşy durmak maksady bilen işlenip taýýarlanylan maslahatlaryna doly derejede laýyk gelýär.

Türkmenistan saglygy goraýyş ulgamynda, şol sanda ýokanç keselleriň öňüni almak we olara garşy göreşmek boýunça toplan tejribesini paýlaşmaga hemişe taýýardyr diýip, milli Liderimiz wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna BMG hem-de onuň ugurdaş edaralary bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirmek boýunça degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasyny taýýarlamak işleri barada hasabat berdi. Bu resminama döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda «Saglyk» döwlet maksatnamasynyň esasynda ýurdumyzda hil taýdan täze, halkara ölçeglerine kybap gelýän saglygy goraýyş ulgamy döredildi, ilatyň saglygyna howp salýan wehimlere garşy ygtybarly binýat kemala getirildi. Şonuň bilen birlikde Türkmenistan daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen dürli kesellere, şol sanda howply ýokanç kesellerine garşy göreşmek maksady bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň martynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary koronawirus pandemiýasyna garşy göreşmekde umumy tagallalary birleşdirmek başlangyjy bilen çykyş etdi. Bu ugurda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan birnäçe möhüm resminamalar kabul edildi.

Şunuň bilen baglylykda, degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan BMG-niň ýurdumyzdaky Hemişelik utgaşdyryjysynyň wekilhanasy, şeýle hem BMG ÖM-niň, ÝUNISEF-niň, Ilat gaznasynyň, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň we beýleki düzümleriň wekilhanalary bilen bilelikde ýolbaşçylaryň we hünärmenleriň derejesinde duşuşyklaryň birnäçesi geçirildi. Türkmenistana koronawirus ýokanjynyň aralaşmagynyň öňüni almak, onuň ýaýramagyna garşy göreşmek, şeýle hem milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmesine laýyklykda, pandemiýa döwründe ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň depginlerini degişli derejede saklamak onuň esasy maksatlary hökmünde kesgitlenildi.

Meýilnama laýyklykda, BSGG we beýleki hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň tertibi we gurallary kesgitlenilýär. Saglygy goraýyş ulgamynyň ýokanç kesellere garşy göreş boýunça maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmagy hem öz içine alýan birnäçe ugurlar boýunça degişli çäreleri durmuşa geçirmek, ýörite enjamlary we serişdeleri yzygiderli täzelemek, öňdebaryjy halkara tejribesini ornaşdyrmak göz öňünde tutulýar.

Bu Meýilnama şeýle hem lukmançylyk işgärleriniň taýýarlygynyň hem-de hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagynyň üpjün edilmegine, lukmanlaryň ugurdaş hünärleri boýunça işleriniň hiliniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilendir.

Mundan başga-da, bu resminamada halkara tejribesiniň esasynda hem-de Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maslahatlaryndan ugur almak bilen, saglygy goraýyş ulgamynyň ylmy-usuly we kadalaşdyryjy binýadyny kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Ýurdumyzyň lukmançylyk ylmynyň esasy ugurlaryny ösdürmek meýilnamany amala aşyrmak boýunça ugurlaryň biridir. Halkara we sebit hyzmatdaşlary bilen bilelikde öňdebaryjy tehnologiýalary iş tejribesine giňden ornaşdyrmak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkymyzyň saglygy baradaky aladanyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýandygyny belledi. Şundan ugur alnyp, milli saglygy goraýyş ulgamynyň innowasiýa esasynda yzygiderli ösdürilmegine ilkinji derejeli üns berilýär. Ýurdumyzyň lukmançylygynyň ýokary halkara ölçegleriniň derejesine çykarylmagyna gönükdirilen “Saglyk” döwlet maksatnamasyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi munuň aýdyň mysalydyr.

Abraýly halkara guramalary, ozaly bilen bolsa BMG hem-de onuň BMGÖM, BSGG, ÝUNISEF we beýleki ýöriteleşdirilen edaralary bilen hyzmatdaşlyk bu Maksatnamanyň aýrylmaz bölekleriniň biri bolup durýar.

Amala aşyrylan bilelikdäki, ägirt uly ähmiýete eýe bolan birnäçe taslamalar netijeli köpýyllyk hyzmatdaşlygyň miwesidir. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklarda Türkmenistanyň eýeleýän işjeň orny, ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynda gazanan üstünlikleri hem-de ýeten sepgitleri halkara bileleşiginiň ýokary bahasyna mynasyp boldy.

Milli Liderimiz döwletimiziň geljekde hem halkymyzyň saglygyny gorap saklamak we berkitmek meselelerine aýratyn üns berjekdigini nygtap, Karara gol çekdi hem-de Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň Meýilnamasyny tassyklady. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ony wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna elektron resminama dolanyşygy arkaly iberip, bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň hökümet ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, Bitarap Türkmenistanyň GDA-nyň işlerine assosirlenen agza hökmünde gatnaşmak bilen, Arkalaşyga gatnaşyjy döwletler bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde hyzmatdaşlyk edýändigi bellenildi. Milli Liderimiziň goldaw bermeginde soňky ýyllarda ýurdumyz GDA-nyň howandarlygynda örän möhüm çäreleriň we forumlaryň ençemesiniň geçirilýän merkezine öwrüldi.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň Arkalaşyga başlyklyk eden 2019-njy ýylda GDA-nyň döwlet, hökümet ýolbaşçylarynyň, daşary işler ministrleriniň, Ykdysady geňeşiniň, şeýle hem pudaklaryň düzümleriniň ugry boýunça ýurdumyzda geçirilen mejlisleriň netijelerinden ugur alnyp degişli işler dowam etdirilýär.

Milli Liderimiziň tabşyrygyna laýyklykda, şu ýylyň 29-njy maýynda GDA-nyň Hökümet ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň göni wideoaragatnaşyk arkaly geçiriljek nobatdaky mejlisine Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagy göz öňünde tutulýar. Mejlisiň gün tertibiniň çäklerinde guramaçylyk we hyzmatdaşlygyň ykdysady, ulag, medeni, sport, syýahatçylyk we beýleki ugurlary boýunça birnäçe meselelere garamak meýilleşdirilýär.

Mälim bolşy ýaly, geçen ýylyň 11-nji oktýabrynda Aşgabatda geçirilen GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň jemleri boýunça hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň strategiki ykdysady hyzmatdaşlygy hakyndaky Jarnama kabul edildi. Jarnamanyň ileri tutulýan ugurlaryna esaslanmak bilen, häzirki wagtda GDA-nyň 2030-njy ýyla çenli ykdysady ösüşiniň Strategiýasynyň taslamasyny işläp düzmek boýunça jemleýji işler geçirilýär.

Şeýle hem milli Liderimiziň başlangyjy boýunça 2021-nji ýylyň GDA-da Binagärlik we şähergurluşyk ýyly diýlip yglan edilmegi bilen baglylykda çäreleriň Meýilnamasynyň taslamasynyň taýýarlanylandygy aýdyldy.

Döwlet Baştutanymyzyň 2017-nji ýylda Soçi şäherinde geçirilen GDA-nyň sammitinde öňe süren oňyn başlangyçlary esasynda Arkalaşyga gatnaşyjy döwletleriň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek hem-de degişli resminamanyň taslamasyny taýýarlamak boýunça netijeli bilelikdäki işleri geçirildi, bu meseleleri ara alyp maslahatlaşmak tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar.

Biziň ýurdumyz şeýle hem Arkalaşygyň çäklerinde sport oýunlaryny yzygiderli geçirmek boýunça, olaryň halkara sport giňişligindäki abraýyny belende götermek ugrunda GDA-nyň alyp barýan çärelerine işjeň gatnaşýar. Şulardan ugur alnyp, GDA-nyň döwletleri tarapyndan bedenterbiýe we sport ulgamynda geljekki on ýylyň dowamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýän Strategiýanyň taslamasy işlenip düzüldi.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň hökümet ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň mejlisinde garaljak resminamalaryň taslamalaryny gutarnykly ylalaşmak we beýleki guramaçylyk meselelerini maslahatlaşmak maksady bilen, 27-nji maýda göni wideoaragatnaşyk arkaly GDA-nyň ähli ýurtlarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Iş duşuşygyny geçirmek göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Arkalaşygyň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýandygyny nygtady hem-de ýurdumyzyň dürli ulgamlarda uly mümkinçiliklere eýe bolan däp bolan dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk döwletara gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna hemmetaraplaýyn ýardam bermäge çalyşýandygyny belledi.

Türkmen tarapynyň GDA-nyň çäklerindäki hyzmatdaşlygy has giň geografiki we ykdysady derejä çykarmak, geljegi uly köptaraplaýyn taslamalary, hususan-da, ulag-kommunikasiýa pudagynda we beýleki ulgamlarda amala aşyrmak, ynsanperwer-medeni gatnaşyklary höweslendirmek boýunça teklipleri hem şu maksatlara gönükdirilendir.

Türkmenistan şeýle hem parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy pugtalandyrmak, häzirki zamanyň wehimlerine we howplaryna garşy durmak, abraýly sebit we halkara guramalarynyň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlygy dowam etdirmek ýaly möhüm ugurlarda umumy tagallalary geljekde hem birleşdirmek ugrunda çykyş edýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bular barada aýtmak bilen, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna ýurdumyzyň wekiliýetiniň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň hökümet ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň öňde boljak mejlisine taýýarlygynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa milli parlamentiň ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Häzir birnäçe kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak işleri dowam edýär. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda gelip gowuşýan teklipleri öwrenmek we umumylaşdyrmak boýunça iş toparynyň mejlisleri yzygiderli tertipde alnyp barylýar.

Şu ýylda ýurdumyzyň Mejlisi syýasy partiýalar we jemgyýetçilik guramalary bilen Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan ylmy-amaly maslahaty gurady. Onuň dowamynda milli parlamenti hil taýdan täze derejä—iki palataly ulgama geçirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Daşary işler ministrligi bilen bilelikde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we ýurdumyzyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli maslahat geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwletimiziň, jemgyýetimiziň durmuşynyň ähli ugurlarynyň ösüşine gönükdirilen giň möçberli özgertmeleri kanunçylyk taýdan üpjün etmegiň çäklerinde Mejlisiň meýilnamalaýyn işleri alyp barmagynyň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyzyň aýdyşy ýaly, deputatlar ýerlerde alnyp barylýan işlere, halkymyzyň agzybirliginiň we bitewüliginiň pugtalandyrylmagyna ýardam edýän hem-de milletimiziň gadymy demokratik ýörelgelerine gabat gelýän hem-de täze taryhy eýýamda mynasyp dowam etdirilýän konstitusion özgertmeleriň ähmiýetini ilatyň arasynda wagyz etmek işlerine möhüm üns bermelidirler.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, harby özgertmeleriň amala aşyrylyşy, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Bitaraplyk derejesine üýtgewsiz ygrarly Türkmenistanyň goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinany durmuşa geçirýändigini we mundan beýläk-de ýurdumyzyň parahatçylygynyň, howpsuzlygynyň, halkymyzyň abadan durmuşynyň kepili bolan goranyş ukybyny pugtalandyrmak üçin alada etjekdigini belledi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçlerini ýörite tehnikalar bilen enjamlaşdyrmak we serkerdeleriň hem-de esgerleriň üstünlikli gullugy, ýokary derejeli ýaşaýşy üçin amatly şertleri döretmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bolup durýar.

Milli Liderimiz serkerdeleriň ussatlyk derejesini ýokarlandyrmaga hem-de amaly, jemgyýetçilik-syýasy we beden taýdan taýýarlygyna, ýaş esgerleriň watansöýüjilik hem-de türkmen halkynyň iň gowy şöhratly däpleri esasynda terbiýelenilmegine aýratyn ähmiýet berilmelidigini belledi. Hormatly Prezidentimiz Hukuk goraýjy düzümleriň öňünde durýan wajyp wezipelere ünsi çekip, wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, öňde durýan wezipeleriň möhüm ugurlarynyň üstünde durup geçdi.

Milli Liderimiz Türkmenistanda ykdysady taýdan durnukly ösüşi saklamak üçin toplumlaýyn çäreleriň amala aşyrylmagynyň wajypdygy barada aýdyp, pudaklaryň köpugurly esasda ösdürilmegini, ýurdumyzyň bäsdeşlige ukyply önümleriniň sanawynyň we eksport kuwwatynyň artdyrylmagyny esasy ugur edinýän guralyň kämilleşdirilmelidigini tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz häzirki şertlerde ulag pudagynyň durnukly ösdürilmegine aýratyn üns berilýändigini belläp, logistika ulgamyň mümkinçiliklerini giňeltmek barada birnäçe görkezmeleri berdi.

Bitaraplygyň 25 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi hem-de olaryň bellenen möhletinde tamamlanmagy ýakyn geljek üçin möhüm wezipe bolup durýar. Şunlukda, şanly sene mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça anyk tabşyryklar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli we halkara ähmiýetli baýramçylyklara taýýarlyk meseleleri barada aýdyp, olary degişli derejede guramak barada anyk görkezmeleri berdi.

Mejlisiň dowamynda milli Liderimiz ýekşenbe güni, 24-nji maýda mukaddes Oraza baýramynyň giňden belleniljekdigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz ynsanperwerlik, hoşniýetlilik, dost-doganlyk gatnaşyklaryna ygrarly bolan halkymyzyň Oraza aýyna aýratyn gadyr goýýandygyny belledi.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylyň Oraza aýynda hem agzaçar sadakalary berlip, Watanymyzyň abadançylygy we rowaçlygy üçin doga-dilegler edilýär. Munuň özi jemgyýetimiziň ruhy sagdynlygynyň, milletimiziň ahlak kämilliginiň, agzybirligimiziň we jebisligimiziň binýadyny has-da pugtalandyrýar. Nesillerimizi watançylyk hem-de ynsanperwerlik ruhunda terbiýelemäge, şöhratly geçmişimize, şu günümize buýsanjy artdyrmaga, geljegimize ynamly garamaga ýardam berýär.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz belent ruhy-ahlak hem-de ynsanperwer däplerimiz, medeni-ruhy gymmatlyklarymyz esasynda jemgyýetimizi we döwletimizi sazlaşykly ösdürmäge uly üns berilýändigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylary we tutuş halkymyzy mukaddes Oraza baýramy bilen tüýs ýürekden gutlap, hemmelere berk jan saglyk, abadançylyk we bagtly durmuş arzuw etdi.

--Goý, mukaddes Oraza aýynda beren agzaçar sadakalaryňyz, merdana halkymyzyň agzybirligi we abadançylygy, Garaşsyz Watanymyzyň rowaçlygy üçin eden doga-dilegleriňiz Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolsun!- diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz şu ýyl mukaddes Oraza baýramynyň dynç gününe gabat gelýändigini belläp, milli kanunçylygymyza laýyklykda, 24-nji maýdaky dynç gününi 25-nji maýa – duşenbe gününe geçirmek baradaky degişli Permana gol çekdi.

Soňra milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, 25-nji maýda Aşgabat şäheriniň gününiň hem dabaraly bellenip geçiljekdigini aýtdy. Munuň özi paýtagtymyzyň ýaşaýjylary üçin buýsandyryjy wakadyr.

Häzirki döwürde paýtagtymyz gülläp ösýän, dünýäniň owadan şäherleriniň birine öwrüldi. Soňky ýyllarda şäheri bezeýän ak mermerli binalaryň ençemesi guruldy. Gözel paýtagtymyzyň çägi hem barha giňelýär. Aşgabat halkara derejesindäki syýasy we işewürlik merkezine öwrüldi.

«Biz Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň gözel paýtagtyny hemmetaraplaýyn ösdürmäge geljekde hem uly üns bereris» diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Milli Liderimiz hemmeleri Aşgabat şäheriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlap, wise-premýerlere, paýtagtymyzyň ilatyna mähriban Watanymyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisini tamamlap, oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň binasyndan çykyp, welosipedli “Oguzhan” köşkler toplumyna tarap ugrady.

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   10.04.2020  /   

 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy.

Göni wideoaragatnaşyga ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow çagyryldy, ol gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Wise-premýer hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada aýdyp, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň ýokary depginini saklamak, şeýle hem ykdysady-maliýe ulgamynyň edaralarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän anyk işler barada habar berdi.

Mejlisiň dowamynda Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýew ilatymyz, kiçi we orta telekeçiligiň wekilleri üçin maliýe hyzmatlarynyň derejesini kämilleşdirmek, Diýarymyzyň halk hojalyk pudagynyň möhüm ugurlarynda ykdysady taýdan bähbitli taslamalaryň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, durmuş-ykdysady ösüşiň durnukly depginini saklamak ugrunda zerur çäreleriň amala aşyrylmalydygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, pudaklaryň köpugurly esasda ösüşiniň, ýurdumyzyň bäsdeşlige ukyply önümleriniň sanawynyň we onuň daşary ýurt bazarlaryna ugradylýan möçberiniň artdyrylmagyny höweslendirýän guralyň yzygiderli kämilleşdirilmegi wajypdyr.

Şu maksat bilen, dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň möhüm ugurlaryny, olaryň milli ykdysadyýetimize edýän täsirini içgin öwrenmek we milli maliýe-ykdysady ulgamyň işiniň durnuklylygyny pugtalandyrmak zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi hem-de degişli seljerme hem-de gözegçilik edýän düzümleriniň guramaçylyk işlerine ünsi güýçlendirmek babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň bank-maliýe ulgamynyň öňünde durýan möhüm wezipeler barada aýdyp, pul dolanyşygyny kämilleşdirmegiň, döwrebap tehnologiýalara, şol sanda töleg kartlarynyň işjeňleşdirilmegine esaslanýan nagt däl hasaplaşyklaryň usulyny giňden ornaşdyrmagyň häzirki döwrüň geljegi uly ugurlarynyň biridigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, döwrebap usullary ulanmak arkaly alnyp barylýan maliýe işleriniň kadalaşdyrylmagyna jogapkärli çemeleşilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz bu barada wise-premýere hem-de Merkeziň bankyň başlygyna birnäçe görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanlylaşdyrmak konsepsiýasynda we ýurdumyzy 2020 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleriň öz wagtynda ýerine ýetirilişine yzygiderli gözegçiligi ýola goýmak babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow içerki sarp edijileri energiýa serişdeleri bilen bökdençsiz üpjün etmek hem-de ýangyç-energetika toplumynyň eksport mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. Bu ugurda nebite, tebigy gaza hem-de gaz kondensatyna baý bolan ýataklary ýüze çykarmak, ulanylýan ýataklarda uglewodorod serişdeleriniň gazylyp alnyşynyň möçberlerini artdyrmak boýunça işler geçirilýär.

Şunuň bilen baglylykda, «Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan halkara bäsleşik yglan edildi. Onuň netijeleri boýunça «Döwletabat» gaz käninde gaz guýularynyň birnäçesiniň önüm berijiligini ýokarlandyrmak boýunça daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň has amatly täjirçilik teklibi kesgitlenildi. Bäsleşigiň jemlerini hasaba alyp, degişli şertnamany baglaşmak göz öňünde tutulýar.

Soňra hormatly Prezidentimiz döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýewi wideoaragatnaşyga çagyrdy. Ol ýolbaşçylyk edýän düzüminde alnyp barylýan işler, tebigy gazyň çykarylyşyny artdyrmak hem-de işleri döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, senagat düzümlerini hem-de ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny döwrebaplaşdyrmak, gazylyp alynýan hem-de gaýtadan işleýän pudaklaryň kuwwatlyklaryny artdyrmak, içerki we daşarky bazarlarda uly islege eýe bolan ýokary hilli nebit we gazhimiýa önümleriniň dürli görnüşlerini çykarmak boýunça işleriň dowam etdirilmeginiň zerurdygyny nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere hem-de «Türkmengaz» döwlet konserniniň ýolbaşçysyna gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek hem-de tejribe alyşmak, şol sanda nebitgaz guýularynyň önüm berijiligini ýokarlandyrmak, maýa goýum işjeňligini höweslendirmek, bilelikdäki täze taslamalary amala aşyrmak boýunça çäreleri geçirmek barada tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat bermek bilen, şu günler tutuş ýurdumyz boýunça gowaça ekişiniň ýokary depginde alnyp barylýandygyny aýtdy.

Bu möhüm oba hojalyk çäresini agrotehniki möhlete doly laýyklykda geçirmek maksady bilen, daýhan birleşiklerinde we etraplaryň tehniki hyzmat ediş kärhanalarynda ýokary öndürijilikli tehnikalaryň bökdençsiz işledilmegi, ekerançylaryň ýokary hilli tohum bilen üpjün edilmegi üçin ähli zerur çäreler görülýär.

Bugdaý ekilen meýdanlarda agrotehniki kadalara laýyklykda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri geçirilýär. Şol bir wagtda galla oragy möwsümine işjeň taýýarlyk utgaşykly alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyryklaryna laýyklykda, azyk bolçulygyny döretmek, ilaty miwe we gök önümler, hususan-da, ýeralma bilen üpjün etmek, şunda bu önümleriň daşary ýurtlardan getirilýän mukdaryny azaltmak boýunça ähli zerur çäreler görülýär. Şunuň bilen baglylykda, ýeralma, sogan we gök-bakja ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin bölünip berlen meýdanlarda ekinlere göwnejaý ideg edilýär, bellenilen tertibe laýyklykda beýleki agrotehniki işler geçirilýär.

Soňra Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy G.Baýjanow Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň arasynda Araly halas etmek boýunça şu gün geçiriljek wideokonferensiýa barada giňişleýin hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, onlaýn usulda ara alyp maslahatlaşmagyň dowamynda döwletara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryna, şol sanda suw serişdelerinden rejeli peýdalanmak we ony dolandyrmak, daşky gurşawy goramak we beýleki meseleler boýunça uzak möhletleýin strategiýany işläp taýýarlamak hem-de durmuşa geçirmek meselelerine aýratyn üns berler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, möwsümleýin oba hojalyk çäreleriniň geçirilmegine örän jogapkärli çemeleşmegiň hem-de ýurdumyzyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň depginini güýçlendirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Hususan-da, gowaça ekişiniň depginini ýokarlandyrmak, galla oragyna göwnejaý taýýarlyk görmek, ekin meýdanlarynyň suw üpjünçiligini hemişe gözegçilikde saklamak babatynda wise-premýere birnäçe tabşyryklar berildi. Degişli ähli düzümleriň we peýdalanylýan oba hojalyk tehnikasynyň tehniki taýdan abatlygyny üpjün etmek boýunça işleri utgaşykly guramak meselelerine aýratyn üns berilmelidir.

Döwlet Baştutanymyz Aral deňziniň meseleleri bilen baglanyşykly ilkinji nobatdaky wezipeleriň özara ylalaşykly çözgütlerini işläp düzmek üçin netijeli halkara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhümdigini belläp, bu maksatlar üçin suw diplomatiýasynyň ähli gurallarynyň hem-de usullarynyň doly herekete getirilmeginiň zerurdygyny nygtady hem-de wise-premýere we Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygyna anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde ýollary gurmak, içerki we daşarky inženerçilik ulgamlaryny gurmak baradaky ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi hakynda hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Gurluşyk we binagärlik ministrligi agyz suw, suwaryş, lagym, ýagyn suwuny geçirijileriň, sil suwlaryny sowujy akabanyň hem-de içerki we daşarky ýollaryň taslamasyny düzmek hem-de olary gurmak üçin potratçylary seçip almak boýunça tapgyrlaýyn bäsleşikleri geçirdi, şonuň jemleri boýunça has amatly teklipleri hödürlän tejribeli ýerli kärhanalar saýlanyp alyndy we degişli teklipler taýýarlanyldy.

Hödürlenilen ähli taslamalar Türkmenistanda gurulýan hem-de durky täzelenilýän möhüm we aýratyn möhüm binalaryň we desgalaryň taslamalarynyň bahasyny kesgitlemek boýunça pudagara topary tarapyndan seljerildi, netijenamalar taýýarlanyldy. Gurluşyk işlerine şu aýda girişmek hem-de onuň birinji tapgyryny geljek ýylyň sentýabr aýynda tamamlamak göz öňünde tutulýar. 2022-nji ýylyň dekabr aýynda desgalary ulanmaga tabşyrmak meýilleşdirilýär.

Soňra gurluşyk we binagärlik ministri R.Gandymow pudagyň öňünde goýlan wezipeleri durmuşa geçirmek, medeni-durmuş hem-de önümçilik ähmiýetli desgalaryň bellenilen möhletinde ýokary hil derejesinde ulanylmaga tabşyrylmagyny üpjün etmek, işleri döwrebaplaşdyrmak boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabatlary diňläp, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynyň ägirt uly ähmiýetini belledi hem-de degişli ýolbaşçylara gurluşyk işleriniň bellenilen möhletde hem-de ýokary hilli ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň sebitlerinde geçirilýän giň gerimli özgertmeler täze taryhy döwrüň özboluşly nyşany, halkymyzyň ägirt uly üstünlikleriniň hem-de ýeten sepgitleriniň alamaty bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow düzümleri ösdürmek we kämilleşdirmek, türkmenistanlylaryň abadan durmuşy üçin mynasyp şertleri döretmek boýunça işleriň depginlerini ýokarlandyrmagy talap etdi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň şäherlerini we obalaryny abadanlaşdyrmagyň, inženerçilik-tehniki we ýol-ulag düzümini düýpli döwrebaplaşdyrmagyň hem-de olaryň gurluşygyny dowam etmegiň wajypdygyna ünsi çekip, möhüm gurluşyk taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine girişilende, olary amala aşyrmagyň, taýýarlyk işlerinden başlap, doly ýerine ýetirilýän döwrüne çenli ähli tapgyrlaryň berk gözegçilikde saklanmalydygyny belledi.

Işleriň ýokary hil derejesini üpjün etmek, desgalary degişli ýagdaýda enjamlaşdyrmak we bellenilen möhletde ulanmaga bermek zerur bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, gurluşykda ulanylýan öňdebaryjy tehnologiýalar häzirki zaman meýilleri we milli binagärlik ýörelgeleri bilen utgaşdyrylmalydyr.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow «Türkmenawtoulaglary» agentliginde sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Ýurdumyzyň ulag ulgamynyň beýleki pudaklarynda bolşy ýaly, bu pudakda hem milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanylan Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny we sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyny ýerine ýetirmek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar.

Şu maksat bilen, «Türkmenawtoulaglary» agentligi tarapyndan Diýarymyzyň çäklerinde hem-de halkara gatnawlarynda awtoulag hyzmatlaryny amala aşyrýan ýerli we ýurdumyza gelýän hem-de üstaşyr geçýän daşary ýurt awtomobil ulaglarynyň maglumat binýadyny döretmek, olara GPS enjamyny ornaşdyryp, sanly ulgam arkaly gözegçilik etmek, şeýle hem bu işleri tapgyrlaýyn esasda amala aşyrmak meýilleşdirildi.

Birinji tapgyrda ýurdumyzyň paýtagtynda we welaýatlarda hereket edýän ýeňil taksilere hem-de ýolagçy awtobuslaryna sanly ulgam arkaly olaryň tizligine, ýerleşýän ýerine, hereket edýän ugruna, ýangyç sarp edişine, tehniki gözegçilikden geçirilmeli wagtyna degişli gözegçilik üpjün ediler.

Ikinji tapgyrda ýurdumyzyň çäginde hereket edýän ýük ulaglaryna sanly ulgamy ornaşdyryp, olaryň hereketine gözegçilik ýola goýlar.

Üçünji tapgyrda halkara gatnawlary amala aşyrýan ýurdumyzyň awtoulaglaryna sanly ulgam arkaly gözegçilik etmek hem-de olara daşary ýurda çykmak üçin elektron rugsatnamany resmileşdirmek ýola goýlar.

Şeýle hem ulaglar boýunça maglumatlary özünde jemleýän merkezleşdirilen maglumat binýadyny döretmek, şeýlelikde, maglumat binýady arkaly ýurdumyza gelýän we üstaşyr geçýän daşary ýurt awtoulaglarynyň hasabatyny ýöretmek işlerini gurnamak boýunça elektron awtoulag karty dörediler.

Bu ugurda öňde durýan wezipeler «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentehnogurluşyk» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan 2020-nji ýylyň 1-nji oktýabryna çenli amala aşyrylar.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wideoaragatnaşyga «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň başlygy O.Suhanowy çagyrdy. Ol ýolbaşçylyk edýän düzüminde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy we onuň işine sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabatlary diňläp, ulag serişdelerine, şol sanda olaryň tehniki ýagdaýyna, hereket edýän ugruna hem-de ýerleşýän ýerine gözegçiligi ýola goýmagyň, gatnawlaryň howpsuzlygyny we onuň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berjekdigini belledi hem-de bu ulgamdaky hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak boýunça wise-premýere we «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň ýolbaşçysyna birnäçe tabşyryklary berdi.

Ýurdumyz boýunça ýolagçy gatnadýan hem-de ýük daşaýan awtoulag serişdeleriniň gözegçilik ulgamyna birikdirilmegi, ulag serişdelerini dolandyrmak ulgamyna häzirki zaman sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy sebitiň we yklymyň iri ulag geçelgesi hökmünde ykrar edilen Türkmenistanyň ösüşinde täze tapgyry emele getirer diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň eksport ugurly harytlarynyň we hyzmatlarynyň elektron (wirtual) sergisini döretmek hem-de Türkmenistanyň haly, dokma we söwda pudaklarynyň ösüşine bagyşlanan sergini geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi we bu baradaky teklipleri beýan etdi.

Häzirki döwürde elektron sergi internet ulgamynda giňden ýaýrandyr. Munuň özi halkara işewürler gatnaşygynyň, daşary söwdanyň, haryt dolanyşygyny artdyrmagyň ösüşiniň netijeli guraly bolup durýar.

Sanly sergi internet saýty görnüşinde döredilip, onda ösen tehnologiýalaryň we elektron şekilleriň üsti bilen ekspozisiýalary emele getirmek arkaly kärhanalar we guramalar, harytlar hem-de hyzmatlar, gazanylan ykdysady netijeler hem-de üstünlikler baradaky elektron maglumatlar ulanyjylaryň giň köpçüligine hödürlenilýär. Onuň wagty tygşytlamakda hem-de netijelilik babatda birnäçe artykmaçlyklary bolup, Türkmenistanda öndürilýän harytlaryň görnüşleri we hili baradaky maglumatlary ähli gyzyklanma bildirýän ulanyjylara ýetirmekde bähbitlidir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, onlaýn meýdançalaryň ulanylmagy hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny herekete girizmäge, täjirçilik tekliplerini alyşmak üçin şertler döretmäge, şeýle hem köp ýagdaýda internet-dükanlaryň we türkmen önümlerini ýerleýän söwda öýleriniň saýtlarynda ulanyjylaryň isleglerini başga bir ugra gönükdirmäge mümkinçilik berýär.

Eksport harytlaryň elektron sergisini Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde işläp taýýarlamak we onda birnäçe pudaklaryň we hususyýetçileriň elektron sergilerini ýerleşdirmek meýilleşdirilýär.

Sergileriň şeýle görnüşde guralmagynyň oňa gatnaşýanlara maliýe, wagt we zähmet serişdelerini tygşytlamaga mümkinçilik berýändigini nazara alyp, işewür gatnaşyklaryň şeýle görnüşini ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligiň ösüşine goldaw bermek üçin ulanylmagy bähbitli bolar.


Şeýle hem milli Liderimiz wideoaragatnaşyga dokma senagaty ministri R.Rejebowy çagyrdy. Ol daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan täze önümçilik kuwwatlyklaryny döretmek, pudagyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, halkara sergileri guramagyň dünýäniň söwda-ykdysady we maýa goýum hyzmatdaşlygynyň netijeli gurallarynyň biridigini belledi.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň eksport harytlarynyň elektron sergisini döretmegiň taslamasy barada aýdyp, maglumat alyşmagyň şeýle görnüşiniň möhümdigini belledi. Munuň özi ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyk gelýär hem-de söwda gatnaşyklarynyň çägini has-da giňeltmäge mümkinçilik berýär.

Döwlet Baştutanymyz munuň Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan düýpli özgertmeleriň, ýurdumyzyň senagatyny hem-de hyzmatlar ulgamyny döwrebaplaşdyrmagyň we senagatlaşdyrmagyň netijeleri bilen halkara işewür toparlarynyň tanyşmagyna kömek etjekdigini aýtdy hem-de täze internet meýdançalarynyň ýokary derejesini üpjün etmek boýunça wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda täzeçil tehnologiýalaryň esasynda dünýä ölçeglerine gabat gelýän nah pagtadan ýokary hilli dokma önümleriniň, ýüpek matalaryň, şeýle hem el halylarynyň köp görnüşleriniň öndürilýändigini belledi.

Milli Liderimiz bu önümleriň daşary ýurt bazarlaryna has işjeň ugradylmagy üçin degişli mahabat-maglumat üpjünçiliginiň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň eksport harytlarynyň elektron sergisiniň wajypdygyna ünsi çekip, onda ýurdumyzyň bu ugurda bar bolan mümkinçilikleriniň giňden beýan edilmelidigini hem-de netijeli häsiýete eýe bolmagy ugrunda alnyp barylýan işleriň ylmy esasda ösdürilmelidigini belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa gazet-žurnallary elektron görnüşe geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işine we guramaçylyk düzümlerine täze usullar, tehnologiýalar ornaşdyrylýar.

Dünýä tejribesi nazara alnyp taýýarlanan taslama döwürleýin neşirleriň makalalary, täzelikler we beýleki maglumatlar bilen çalt tanyşmak üçin giň mümkinçilikleri döreder. Her bir neşiriň aýratyn elektron gaznasynyň bolmagy onlaýn tertibinde okyjylaryň islegine görä, maglumatlaryň sanawynyň iberilmegi, abuna ýazylyşygyny üpjün etmäge mümkinçilik berer.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowy täze ulgamyň mümkinçilikleri bilen tanyşdyryp, wise-premýer onuň ornaşdyrylmagynyň kagyza we beýleki poligrafiýa serişdelerine edilýän çykdajylaryň köp derejede azalmagyny üpjün etjekdigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, döwürleýin metbugat neşirleriniň elektron görnüşe we internet ulgamyna geçirilmeginiň ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerini sanlylaşdyrmagyň wajyp ugurlarynyň biridigini aýtdy. Onuň baş maksady häzirki zaman standartlarynyň derejesine çykmakdan ybaratdyr.

Sanly ulgamyň bu pudaga girizilmegi diňe bir wagty we metbugat serişdelerini tygşytlamaga däl, eýsem, halkara jemgyýetçiligiň ýurdumyzyň durmuşy, ýeten derejesi bilen tanyşlygyny ýokarlandyrmakda aýratyn wajypdyr. Maglumatlaryň kabul ediji enjamlaryň ähli görnüşlerine elýeterliligi üpjün edilmelidir.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dünýäniň öňdebaryjy tejribesiniň yzygiderli öwrenilmeginiň we özleşdirilmeginiň zerurdygyny belledi, täze media-tehnologiýalaryny işjeň ornaşdyrmak arkaly ähli pudaklaýyn düzümleriň işi kämilleşdirilmelidir.

Döwlet Baştutanymyz bu ugurda alnyp barylýan işleri döwrebap derejede guramak boýunça wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, milli Liderimiziň durmuş ulgamyny nazarlaýan syýasatynyň çäklerinde, soňky ýyllarda bilim pudagyny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça maksatnamalaýyn çäreler durmuşa geçirilýär. Bu bolsa ýurdumyzyň ösüşiň we rowaçlygyň ýoly bilen ynamly gadam urmagy üçin binýatlaýyn esas bolup hyzmat edýär.

Okatmagyň täze usullarynyň we dünýäniň häzirki zaman okuw-usulyýet ýörelgeleriniň ornaşdyrylmagyna möhüm üns berilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda işlenilip taýýarlanylan, täzeçil maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň işjeň ornaşdyrylmagyny nazarlaýan sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy şu ugra gönükdirilendir. Ol bilim edaralarynyň häzirki zaman kompýuterleri, multimediýa enjamlary we zerur elektron serişdeleri bilen üpjün edilmegini şertlendirýär.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, bilim ulgamynyň işini yzygiderli kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreleriň wajypdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz bu möhüm ugurda başy başlanan düýpli özgertmeleriň türkmen ýaşlarynyň döwrüň talabyna we halkara ölçeglere kybap gelýän bilim almaklarynyň ygtybarly binýadydygyny belledi we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça geçirýän işleri barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 74-nji sessiýasynda hem-de şu ýylyň 14-nji ýanwarynda Aşgabatda geçirilen halkara maslahatda beýan edilen bu ugurdaky hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlaryny amala aşyrmak boýunça netijeli çäreler geçirilýär.

Şunuň bilen baglylykda, Birleşen Milletler Guramasy bilen strategik hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berilýär. Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 14-nji martynda Türkmenistan bilen BMG-niň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021 — 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly Maksatnamasyna gol çekildi. Bu resminamanyň esasynda BMG-niň Ösüş maksatnamasy (UNDP), Çagalar gaznasy (ÝUNISEF), BMG-niň Ilat gaznasy (UNFPA) bilen bellenilen döwür üçin ýurt boýunça maksatnamalary taýýarlamak işleri amala aşyrylýar. Aprel-maý aýlarynda şol edaralar bilen degişli geňeşmeleri geçirmek meýilleşdirilýär.

Diýarymyzyň milletler bileleşigi bilen gatnaşyklary ösdürmeginde Ýewropa ykdysady komissiýasy hem-de Aziýa we Ýuwaş umman boýunça ykdysady we durmuş komissiýasy (ESKATO) bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek möhüm bolup durýar. Bu düzümler bilen bilelikde dürli ulgamlarda yzygiderli hyzmatdaşlyk alnyp barylýar.

Hususan-da, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän ulag syýasatynda möhüm orun eýeleýän Ýewraziýa giňişliginde ulag ulgamyny döwrebaplaşdyrmak hem-de ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek we netijeli peýdalanmak meselelerine uly üns berilýär.

Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň 14-nji aprelinde BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy bilen bilelikde DIM-niň binasynda ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda iş duşuşygyny geçirmek teklip edilýär. Duşuşygyň esasy maksady Türkmenistanyň ulag ulgamynda netijeli hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen halkara resminamalaryň 8-sine gatnaşmagy baradaky meseleleri ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat bolar.

Howanyň üýtgemegi, daşky gurşawy goramak, tebigatdan rejeli peýdalanmak hem-de ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek bilen baglanyşykly meseleler BMG we onuň düzümleri bilen hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň biridir.

Häzirki wagtda bu ugurda gatnaşyklary işjeňleşdirmek maksady bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň Keniýa Respublikasynyň Naýrobi şäherinde merkezi edarasy ýerleşýän Daşky gurşaw boýunça maksatnamasy (UNEP) bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek möhüm bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, BMG-niň Ženewa şäherindäki edarasynyň ýanyndaky ýurdumyzyň hemişelik wekilini şol bir wagtda UNEP maksatnamasynyň ýanyndaky hemişelik wekili hökmünde bellemek teklip edilýär, munuň özi bu iri düzüm bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň ýolunda möhüm ädim bolar.

Halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde ýurdumyzyň söwda mümkinçiliklerini giňeltmek, eksport kuwwatlyklaryny artdyrmak wezipeleri möhüm orun eýeleýär. Şunda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň daşary ykdysady syýasatynda bu gatnaşyklar ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar we Bütindünýä söwda guramasy bilen hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berilýär.

Türkmenistanyň BSG-e goşulmak baradaky meseläni öwrenmek maksady bilen, 2019-njy ýylda ýörite hökümet topary döredildi. Bu toparyň mejlisleriniň, şeýle hem şol edaranyň wekilleri we halkara bilermenler bilen geçirilen geňeşmeleriň jemleri boýunça ýurdumyzyň Bütindünýä söwda guramasyna synçy hökmünde gatnaşmagynyň ilkinji ädim hökmünde milli ykdysadyýetimiziň döwrebaplaşdyrylmagy üçin amatly şertleri döretjekdigi bellenildi. Bu meseläni ara alyp maslahatlaşmak hem-de degişli maglumatlary taýýarlamak maksady bilen, 15-nji aprelde toparyň nobatdaky mejlisini geçirmek teklip edilýär.

Şeýle hem ykdysady toplumyň ähli pudaklaryna häzirki zaman tehnologiýalary we innowasiýalary ornaşdyrmak ulgamynda ýöriteleşdirilen halkara guramalar bilen gatnaşyklary işjeňleşdirmek zerurdyr. Intellektual eýeçiliginiň bütindünýä guramasy bilen hyzmatdaşlyk munuň üçin täze mümkinçilikleri açýar.

Şunuň bilen baglylykda, 16-njy aprelde sanly wideoaragatnaşyk arkaly Intellektual eýeçiliginiň bütindünýä guramasynyň, Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda awtorlyk hukugyny goramak hem-de ýokary okuw mekdeplerinde intellektual eýeçiliginiň esaslaryny okatmak we beýleki möhüm meseleler boýunça tejribe alyşmak babatda maslahat geçirmek teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, biziň Watanymyz abraýly halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek arkaly parahatçylygy hem-de howpsuzlygy pugtalandyrmak, sebit we ählumumy derejede abadançylygy hem-de ösüşi üpjün etmek boýunça umumy tagallalara uly goşant goşýandygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, BMG we onuň esasy ýöriteleşdirilen düzümleri bilen hyzmatdaşlyk strategik häsiýete eýedir. Olar bilen işjeň gatnaşyklar ýola goýuldy, durmuş-ykdysady, ynsanperwerlik, ekologiýa, hukuk we beýleki ugurlarda bilelikdäki taslamalar üstünlikli amala aşyryldy hem-de durmuşa geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamalary kabul etmegi bu köpýyllyk hyzmatdaşlygyň ýokary netijeliligini alamatlandyrýar.

Eziz Diýarymyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesiniň uly ähmiýetiniň subutnamasy bolan şol başlangyçlar energetika howpsuzlygyny üpjün etmek, ulag ulgamynda netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak meseleleri bilen baglanyşyklydyr.

Durnukly ösüş maksatlaryna ýetilmegine gönükdirilen hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary boýunça türkmen tarapynyň teklipleri milletler bileleşiginiň goldawyna we ykrarnamasyna eýe bolýar.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň geljekde hem BMG we beýleki halkara guramalar bilen köpugurly hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürjekdigini aýdyp, beýan edilen teklipleri makullady hem-de wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna degişli işleri yzygiderli dowam etmegi, şeýle hem meýilleşdirilen ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meselelerine hem seredildi, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Döwlet Baştutanymyz gün tertibini yglan edip, jenaýat edendikleri üçin iş kesilen we eden etmişlerine ökünip, ak ýürekden toba gelen raýatlaryň, hemişe bolşy ýaly, uly baýramlarymyzyň öň ýanynda günäsiniň geçilýändigini belledi. Beýik ata-babalarymyzyň rehimdarlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alnyp, jeza çekmekden boşatmak ýaly sahawatly çäreler ýurdumyzda yzygiderli geçirilip durulýar.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamak baradaky toparyň başlygy Ç.Amanowa söz berdi. Wise-premýer bu toparyň jenaýat edendikleri üçin iş kesilen raýatlaryň mübärek Gadyr gijesi mynasybetli günäsini geçmek boýunça geçiren işleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Permanlara gol çekdi hem-de olary elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberip, degişli tabşyryklary berdi. Resminama laýyklykda, asylly däbimize eýerilip, iş kesilen raýatlarymyzyň 1192-si hem-de daşary ýurtly raýatlaryň 210-sy mübärek Gadyr gijesi mynasybetli mundan beýläk jeza çekmekden boşadylar.

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy M.Çakyýewi göni wideoaragatnaşyga çagyryp, hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen bilelikde günäsi geçilen adamlaryň ählisini tussaglykdan boşadyp, olaryň ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barar ýaly, ähli zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Biz günä geçmek çäresini geçirmek bilen, eden etmişlerine ökünip, toba gelen adamlara öz günälerini halal zähmetleri bilen ýuwup, ýurdumyzyň ösüşine işjeň gatnaşmaklary üçin mümkinçilik döredýäris diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimlerine, şeýle hem beýleki ýolbaşçylara günäsi geçilen adamlary iş bilen üpjün etmek boýunça zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. Günäsi geçilen adamlara bolsa yhlasly zähmet çekip, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli işlere öz goşantlaryny goşmaklaryny, eziz Watanymyza ak ýürekden hyzmat edip, halal zähmetiň hözirini görüp ýaşamaklaryny arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berdi. Ol Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň hem-de Maýa goýum maksatnamasynyň taslamalaryny işläp düzmek maksady bilen, 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, resminamalar işlenip taýýarlanylanda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyndan ugur alyndy. Şonuň bilen birlikde, ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary we häkimlikler tarapyndan degişli hasabatlary we maglumatlary taýýarlamagyň tertibi hem-de möhletleri anyk kesgitlenildi. Geljek ýyl üçin esasy maliýe meýilnamasy düzülende, bar bolan mümkinçiliklerden hem-de garaşylýan çaklamalardan ugur almak göz öňünde tutulýar. Döwlet býujeti ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň durnukly ösmegini, önümçiligiň düşewüntliliginiň artmagyny, maýa goýumlarynyň oýlanyşykly ulanylmagyny, sanly ulgamyň we täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyny, döwlet tarapyndan hususy telekeçilige goldaw berilmegini, halkymyzyň hal-ýagdaýynyň yzygiderli gowulandyrylmagyny ugur edinmelidir.

Hormatly Prezidentimiz şol bir wagtda Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýewi hem göni wideoaragatnaşyga çagyrdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaýlary nazara almak bilen, maslahat geçirmegi tabşyrdy. Wagtlaýyn çäre hökmünde walýuta amallarynyň hereket edýän tertibine gaýtadan seretmek mümkinçiligini öwrenmeli hem-de hökümetiň bu ugra degişli kararynyň taslamasyny taýýarlamaly diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Häzirki wagtda önümleri eksport edýän kärhanalardan we guramalardan, şeýle hem hususy firmalardan gelip gowuşýan walýuta serişdeleriniň 50 göterimini däl-de, dolulygyna döwletiň ätiýaçlyk goruna geçirmeli diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Walýutada alnan bu serişdeleriň öwezini bolsa milli pul birliginde dolmaly.

Häzirki döwürde harytlary, mysal üçin, zerur bolan derman serişdelerini ýa-da gurluşyk enjamlaryny satyn almak boýunça topary döretmek barada görkezme bermek bilen, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu toparyň şu maksatlar üçin kärhanalaryň we guramalaryň milli puldaky serişdelerini daşary ýurt puluna öwürmek meselesine seretmegini onuň esasy wezipesi hökmünde kesgitledi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere bu işleri guramak üçin üç gün wagt berildi.

Hormatly Prezidentimiz 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny taýýarlamak hakyndaky Karara gol çekip, resminamany hökümetiň Başlygynyň orunbasaryna elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly iberdi. Döwlet býujetiniň maddalarynyň üstünde düýpli işlemegi tabşyrmak bilen, döwlet Baştutanymyz ýaşaýyş-durmuş meselesine, zähmet haklaryny ýokarlandyrmaga we bilim hem-de saglygy goraýyş ulgamlaryny maliýeleşdirmek üçin çykdajylary artdyrmaga aýratyn üns bermeli diýip belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň maliýe-ykdysady toplumynyň öňünde goýlan wezipeleriň dessin çözülmegine berk gözegçilik etmegiň möhümdigini belläp, wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň bank ulgamynyň öňünde durýan möhüm wezipeler barada aýdyp, maliýeleşdirmegiň sanly tehnologiýalaryny ornaşdyrmagyň, maýalary we töwekgelçilikleri dolandyryş ulgamynyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň esasynda bu ulgamyň durnukly ösüşini üpjün etmegiň wajypdygyny belledi. Manadyň hümmetini durnukly saklamaga, ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň gerimini we hilini giňeltmäge gönükdirilen işleri dowam etmeli diýip, hormatly Prezidentimiz Merkezi bankyň ýolbaşçysyna anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow gözegçilik edýän ulgamynda işleriň ýagdaýy, «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny» amala aşyrmagyň barşy hem-de ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, pudagyň önümçilik desgalaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça milli Liderimiziň tabşyrygy boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Döwletabat» gaz käninde ulanylýan guýularyň 30-synda tebigy gazyň çykarylyşyny ýokarlandyrmak boýunça durmuşa geçirilýän işler barada-da hasabat berildi. Şu maksat bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen degişli işleriň alnyp barylýandygy bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, nebitgaz toplumynyň önümçilik kuwwatyny yzygiderli artdyrmagyň, diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň möhümdigini belledi hem-de şol işleri amala aşyrmak boýunça çäreleri görmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, bar bolan önümçilik kuwwatlyklaryny oýlanyşykly peýdalanmagyň hem-de döwrebap tehnologiýalary, öňdebaryjy inženerçilik-tehniki işleri ornaşdyrmagyň hasabyna ýurdumyzyň nebitgaz ýataklaryny işläp taýýarlamagyň netijeliligini ýokarlandyrmak zerur bolup durýar. Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi hem-de ony ýerine ýetirmek babatda tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew welaýatlarda möwsümleýin meýdan işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Şu günler gowaçalaryň ilkinji hatarara bejergi işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilýändigi, ýekelemek we otag işleriniň alnyp barylýandygy bellenildi. Şol bir wagtda bugdaý oragyna taýýarlyk görülýändigi barada aýdyldy.

Orak möwsüminiň başlanylmagyna çenli galla kabul ediş bölümleriniň 156-syny möwsüme taýýarlamak boýunça çäreler görülýär. Şu ýyl bugdaý oragynda däne ýygýan kombaýnlaryň 2 müň 220-sini işletmek meýilleşdirilýär. Däne ýygýan kombaýnlar mehanizatorlaryň 4 müň 440-sy tarapyndan iki çalşykda işlediler. Göçme ussahanalar, kebşirleýji enjamlar we ýangyç daşaýan awtoulaglar bilen üpjün edilen sazlaýjy-abatlaýjy toparlaryň 460-sy döredildi.

Şeýle hem ýygnaljak bugdaý hasylyny galla kabul ediş bölümlerine, elewatorlara we ammarlara daşamak üçin ýük awtoulaglarynyň 11 müň 100-sini ulanmak meýilleşdirilýär. Meýdan düşelgelerinde daýhanlaryň amatly dynç almagy üçin hemme şertler dörediler, göçme söwdalar guralar.

Wise-premýer «Türkmenistanda 2020-nji ýylyň galla oragyny guramaçylykly geçirmek boýunça çäreler hakynda» Kararyň taslamasyny döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalygynyň dolandyryş ulgamyny has-da kämilleşdirmek, kärendeçileriň hem-de ekerançylaryň zähmetini höweslendirýän netijeli maliýe-ykdysady gurallaryny ornaşdyrmak boýunça birnäçe görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz ýakyn wagtda başlanjak galla oragy baradaky meselä geçip, oragyň guramaçylykly geçirilmegine ýene-de bir gezek ünsi çekdi. Esasy zat ekerançylaryň yhlasly zähmeti bilen ýetişdirilen bugdaý hasylyny diňe ýygnap almak däl, eýsem, onuň ýitgisiz daşalmagy, saklanylmagy baradaky aladadyr.

Hormatly Prezidentimiz gallaçy-kärendeçiler üçin möhüm we jogapkärli möwsüm — galla oragyny gysga möhletde hem-de ýokary guramaçylyk derejesinde amala aşyrmak, olaryň öndürijilikli zähmet çekmegini üpjün etmek üçin möwsüm döwründe ekerançylara durmuş-medeni hyzmatlaryny ýerine ýetirmek barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň welaýatlara gözegçilik edýän orunbasarlaryna, Mejlisiň Başlygyna, wise-premýer B.Abdyýewa degişli tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz gowaçalara ýokary hilli agrotehniki idegiň üpjün edilmeginiň möhümdigi babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. Hormatly Prezidentimiz hödürlenen Kararyň taslamasyna gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi hem-de onda bellenilen wezipeleriň öz wagtynda doly ýerine ýetirilmegini üpjün etmek barada görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew «Maryazot» önümçilik birleşiginiň önümçilik desgalaryny maýa goýumlaryny çekmek arkaly düýpli abatlamak we döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistany dünýäniň ösen döwletleriniň birine öwürmek ugrundaky işleriniň netijesinde, ýurdumyzda täze, iň öňdebaryjy tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan himiýa kärhanalary gurulýar, ozalky hereket edýänleriniň durky täzelenilýär we düýpli kämilleşdirilýär.

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Maryazot» önümçilik birleşiginiň önümçilik kuwwatlylygy ýylda 450 müň tonna ammiak selitrasyny öndürmäge niýetlenendigi barada habar berildi. Kärhana ammiak öndürýän iki sany sehden ybaratdyr. Tehnologik enjamlaryň könelendigi bilen baglylykda, önümçilik birleşigini taslama kuwwatyna çykarmak üçin onuň esasy önümçiliklerini düýpli abatlamak we döwrebaplaşdyrmak zerurdyr.

Bu işleri Russiýa Federasiýasynyň kompaniýalarynyň maýa goýum serişdeleriniň hasabyna amala aşyrmak barada 2019-njy ýylyň maý aýynda Aşgabatda geçirilen Türkmen-rus ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparynyň 11-nji mejlisiniň teswirnamasynda göz öňünde tutuldy.

Russiýa Federasiýasynyň birnäçe paýdarlar jemgyýetleriniň teklipleri giňişleýin öwrenildi hem-de azotly dökünleri öndürýän önümçilikleri döwrebaplaşdyrmakdaky uly tejribesi göz öňünde tutulyp, bu taslama maksadalaýyk hasaplanyldy. Bu kompaniýalaryň wekilleri «Maryazot» önümçilik birleşiginde bolup, önümçilik desgalarynyň ýagdaýy bilen ýerinde tanyşdylar hem-de olary taslama kuwwatlylygyna çykarmak üçin mümkinçilikleriň bardygy barada deslapky çaklamany berdiler.

Rus kompaniýalarynyň tekliplerine laýyklykda, ammiak çig malyny, azot kislotasyny, ammiak selitrasyny öndürýän sehleri, suwy himiki taýdan arassalaýan desgany hem-de beýleki kömekçi desgalary tehnologik enjamlar we ätiýaçlyk şaýlar bilen üpjün edip, kärhanany düýpli abatlamak we döwrebaplaşdyrmak meýilleşdirilýär.

Bu işleriň ýerine ýetirilmegi ammiak selitrasynyň daşary ýurtlardan satyn alynmagynyň zerurlygyny aradan aýrar, kärhanany taslama kuwwatlygyna çykarmaga hem-de azotly mineral dökünleriň täze görnüşlerini öndürmäge mümkinçilik berer.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, hödürlenen teklipleri makullady hem-de Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm taslamalaryny amala aşyrmaga işjeň gatnaşýan kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýetini nygtady.

Russiýa Federasiýasy — biziň strategik hyzmatdaşymyz. Häzir biziň ýurtlarymyz geçen ýyllaryň üstünlikleri hem-de öňde duran ilkinji derejeli wezipeler nazara alnyp, deňhukuklylyk, özara bähbitlilik esasynda ýola goýulýan hyzmatdaşlygyň täze gurallaryny kesgitlemäge oýlanyşykly çemeleşýändiklerini görkezýärler diýip, milli Liderimiz aýtdy hem-de ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-rus hökümetara toparynyň işiniň eýeleýän oňyn ornuny belledi.

Döwlet Baştutanymyz iki ýurduň arasyndaky haryt dolanyşygynyň möçberiniň ýokary ösüş depgini ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň uly kuwwata eýedigine şaýatlyk edýär. 2030-njy ýyla çenli ýurdy senagatlaşdyrmak boýunça maksatnama laýyklykda, Türkmenistan rus hyzmatdaşlardan zerur gurluşyk serişdelerini, tehnikalary, enjamlary satyn alýar, Russiýanyň bolsa ýurdumyzda öndürilýän önümleri satyn almaga gyzyklanmasy barha artýar diýip nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredowa bu bilelikdäki toparyň işini utgaşdyrmagy tabşyrdy.

Şeýle hem Ş.Durdylyýew «Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde içerki we daşarky agyz suw, suwaryş, lagym, ýagyn suw, ýapyk drenaž geçiriji ulgamlary we sil suwlaryny sowujy akabany hem-de ýollary gurmak hakynda» Kararyň taslamasyny döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi hem-de onda kesgitlenen wezipeleri takyk durmuşa geçirmek boýunça degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow «Türkmendemirýollary» agentligi tarapyndan ýük we ýolagçy teplowozlary satyn almak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Agentligiň hünärmenleri tarapyndan daşary ýurtlaryň öňdebaryjy teplowoz öndürijileriniň demir ýol tehnikalarynyň tehniki häsiýetleri öwrenildi.

Pudaklaýyn düzümleriň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmek, olaryň maddy-tehniki binýadyny has-da gowulandyrmak, şeýle hem ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, Russiýa Federasiýasynyň «Transmaşholding» paýdarlar jemgyýeti tarapyndan öndürilýän ýük teplowozlarynyň hem-de ýolagçy teplowozlarynyň hersinden ikisini satyn almak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak bilen birlikde, demir ýol ulaglarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmagyň, döwrebaplaşdyrmagyň, kämilleşdirmegiň we giňeltmegiň pudagy ösdürmegiň strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady.

Milli Liderimiz dürli kysymly täze teplowozlaryň satyn alynmagy barada aýdyp, köpugurly ulag-kommunikasiýa düzüminiň ösdürilmeginiň Diýarymyzyň ykdysady, maýa goýum, ulag, serişde kuwwatyny amala aşyrmagyň möhüm şertidigini belledi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyza döwrebap tehnikalary getirýän rus kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň yzygiderli, netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen nygtady. Türkmen-rus gatnaşyklary esasynda toplanan uly tejribe we köptaraply mümkinçilikler ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygyň aýdyň mysalydyr diýip, milli Liderimiz aýtdy.

«Türkmendemirýollary» agentliginiň hünärmenleri tarapyndan teplowozlaryň tehniki we ulanyş häsiýetnamalarynyň öwrenilendigini nazara alyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugurdaky işleri mundan beýläk-de dowam etmegiň möhümdigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz bu demir ýol tehnikalarynyň tehniki ölçegleriniň ýurdumyzyň tebigy-howa şertlerine laýyk gelmelidigini belläp, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow söwda toplumynda durmuş-ykdysady strategiýany durmuşa geçirmek, döwlet Baştutanymyzyň kesgitlän möhüm wezipelerini çözmek, ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda bellenilen degişli çäreleri tapgyrma-tapgyr ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Şeýle hem gözegçilik edilýän düzümlerde işleriň häzirki ýagdaýy, hususan-da, söwda toplumynda haryt dolanyşygyny ýokarlandyrmak we halkara hyzmatdaşlygy hem-de hususy işewürligi ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen işewür gatnaşyklary giňeltmegiň ägirt uly ykdysady kuwwata eýe bolan Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz söwda toplumyny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak, söwda hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak, bu ugurda dünýä tejribesini ornaşdyrmak hem-de söwda işini kanunçylyk esasynda düzgünleşdirmek, telekeçiligi işjeňleşdirmek üçin şertleri döretmek hem-de ýurdumyzyň senagat toplumynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, şahsy başlangyçlary höweslendirmek, degişli ugurda innowasion tehnologiýalary netijeli ulanmak boýunça işleriň möhümdigini belledi. Milli Liderimiz wise-premýere bu meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň hem-de Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli geçiriljek baýramçylyk çärelerine görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Wise-premýer paýtagtymyzda we Diýarymyzyň welaýatlarynda şanly baýramçylyga bagyşlanyp, dürli medeni-köpçülikleýin çäreleriň hem-de baýramçylyk konsertiniň meýilleşdirilýändigi barada habar berip, hormatly Prezidentimiziň garamagyna degişli meýilnamany hödürledi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, döwletimiziň esasy nyşanlarynyň hormatyna geçirilýän baýramçylygyň ähmiýetini nygtady. Döwlet Baştutanymyz eziz Diýarymyzyň Döwlet baýdagynyň we Esasy Kanunynyň türkmen halkynyň mizemez jebisligini, parahatçylygyň, ynsanperwerligiň hem-de döredijiligiň maksatlaryna üýtgewsiz ygrarlydygyny alamatlandyrýandygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz şol milli gymmatlyklarymyzyň ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemekde, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gazanan üstünliklerimizi, aýratyn-da, ýurdumyzyň özboluşly hukuk derejesine — hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygynyň baýram ediljek ýylynda gazanan ýeňişlerimizi wagyz etmekde möhümdigine ünsi çekip, wise-premýere dabaraly çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmek barada degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow şu ýyl okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli meýilleşdirilen çäreler we hususan-da, «Soňky jaň» dabaralaryny guramaçylykly geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

25-nji maýda paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň baş meýdançalarynda köp sanly uçurymlaryň, mugallymlaryň we bilim işgärleriniň gatnaşmagynda medeni çäreleriň guraljakdygy habar berildi.

Dabaralaryň çäklerinde tapawutlanan zehinli okuwçylara, halkara olimpiadalaryň we ders bäsleşikleriniň baýrak eýelerine döwlet Baştutanymyzyň adyndan baýramçylyk sowgatlary gowşurylar. Orta bilim berýän mekdepleriň uçurymlary paýtagtymyzda hem-de welaýatlarymyzda ýerleşýän milli mukaddesliklerimize gül çemenlerini goýarlar. Ýurdumyzyň ähli mekdeplerinde «Soňky jaň» dabaralary «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly şygar astynda geçiriler.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, özbaşdak durmuşa gadam basýan ýaş türkmenistanlylaryň «Soňky jaň» dabarasy baradaky ýakymly ýatlamalaryň ýatlarynda galmagy üçin baýramçylyk dabaralaryny ýokary derejede geçirmegiň möhümdigini belledi.

Munuň özi ýaş oglan-gyzlaryň müňlerçesini beýik işlere ruhlandyrar, mähriban Watana bolan söýgini berkider, Diýarymyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmegiň bähbidine asylly zähmet çekmäge höweslendirer diýip, hormatly Prezidentimiz wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Soňra göni wideoaragatnaşyga çagyrylan saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow ýolbaşçylyk edýän ulgamyndaky işleriň ýagdaýy, şeýle hem şu ýylyň tomsunda ýurdumyzyň raýatlarynyň dynç almagynyň meseleleri hakynda Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň çözgüdi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, köpugurly «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň gözbaşynda duran hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda milli saglygy goraýyş ulgamy yzygiderli kämilleşdirilip, halkara ölçegleriň derejesine çykarylýar.

Ýurdumyzda koronawirus ýokanjy bilen bagly ýekeje ýagdaý hem hasaba alynmady, – munuň özi örän nusgalyk mysal bolup, onuň özeninde, ilkinji nobatda, ýurdumyzda 1995-nji ýyldan bäri maksadalaýyk alnyp barylýan giň gerimli işler durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Il saglygy — ýurt baýlygy» diýen şygar astynda geçirilýän döwlet syýasatynyň çäklerinde tutuş ýurdumyz boýunça iň döwrebap saglygy goraýyş edaralary — iň kämil ösen tehnologiýalar bilen üpjün edilen lukmançylyk merkezleri, saglyk öýleri, saglygy dikeldiş merkezleri bina edilip, şolarda giň gerimli, ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlary ýerine ýetirilýär.

Pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, innowasion usullary we daşary ýurtlaryň öňdebaryjy tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, ýokary hünär derejeli hünärmenleri taýýarlamak boýunça maksadalaýyk işler alnyp barylýar. Daşary ýurtlaryň lukmançylyk merkezleri hem-de iri ylym-bilim edaralary bilen gatnaşyklary işjeň ýola goýmak we tejribe alyşmak dowam edýär.

Şunuň bilen bir hatarda, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň tekliplerine laýyklykda we milli kanunçylygymyz nazara alnyp, saglygy goramak boýunça maksatnamalar işlenip taýýarlanyldy hem-de üstünlikli durmuşa geçirilýär, dürli keselleriň öňüni almak, olary anyklamak we bejermek boýunça ähli çäreler görülýär.

Ilatyň doly derejede immunizasiýalaşdyrylmagynyň netijesinde, Türkmenistanda eýýäm birnäçe ýokanç keseller, şol sanda drakunkulýoz, poliomielit, gyzzyrma, gyzamyk we gyzylja keselleri ýok edildi. Gazanylan üstünlikler halkara guramalar tarapyndan ykrar edildi we degişli güwänamalar bilen tassyklanyldy.

Saglygy goraýşyň öňüni alyş işleriniň has-da güýçlendirilmegine tarap gönükdirilmegi bilen häzirki zaman jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkarar bolmagy, aýratyn-da, ösüp gelýän ýaş nesilleriň arasynda bedenterbiýäniň we sportuň wagyz edilmegi üçin şertler döredilýär.

Ýurdumyzyň şypahanalarynda hem-de saglygy dikeldiş merkezlerinde türkmenistanlylaryň saglygyny berkitmek üçin täsin bejeriş-tebigy baýlyklary giňden peýdalanmaga şertler döredildi.

Ministrligiň ýolbaşçysynyň habar berşi ýaly, şu ýylyň 5-nji maýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň beren tabşyryklaryna laýyklykda, Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary topar tarapyndan Hazaryň kenarynda, Awazada hem-de ýurdumyzyň beýleki welaýatlarynda tomus döwründe syýahatçylygy we dynç alşy guramak baradaky mesele jikme-jik öwrenildi.

Toparyň agzalary dünýäde we sebitde ýiti ýokanç keseliniň ýaýramagy bilen baglylykda, çylşyrymly epidemiologiýa ýagdaýy nazarda tutup, şeýle hem adamlaryň saglygy üçin howply bolan koronawirusyň ösüşiniň ikinji tapgyryna garaşylýandygy baradaky ylmy çaklamalara laýyklykda, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda tomus möwsüminde medeni-köpçülikleýin çäreleriň geçirilmegini hem-de Hazar deňziniň kenarýaka zolagynda suwa düşülmegini çäklendirmegi maksadalaýyk hasapladylar.

Şeýle hem Türkmenistanyň ýokanç keselleriň adatça güýjeýän wagty bolan güýz-gyş döwrüne hem taýýardygy bellenildi. Eýýäm häzirden möwsümleýin keselleriň öňüni almak boýunça çynlakaý çäreler görülýär.

Sözüniň ahyrynda saglygy goraýyş we derman senagaty ministri milli Liderimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer ýörelgesinden hem-de berýän yzygiderli tabşyryklaryndan ugur alnyp, tomus döwründe ýurdumyzyň çäklerinde raýatlarymyzyň oňat dynç almagyny guramak üçin hemme işleriň ediljekdigine ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hökümet agzalaryna ýüzlenip, häzirki döwürde koronawirus ýokanjynyň ýaýramagy bilen bagly bütin dünýäde dartgynly ýagdaýyň dowam edýändigini, raýatlarymyzyň saglygyny goramagyň, abadan durmuşyny üpjün etmegiň biziň ählimiziň mukaddes borjumyzdygyny nygtady.

Şoňa görä-de, Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň tekliplerine eýermek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Şu ýyl Hazar deňziniň kenarynda we Awazada tomus döwründe raýatlarymyz üçin syýahatçylygy, dynç alşy hem-de suwa düşmegi çäklendirmeli, tomusky dynç alyş möwsüminde Aşgabatdaky we ýurdumyzyň welaýatlaryndaky çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezlerinde çagalaryň we ýetginjekleriň tomusky dynç alşyny ýokary derejede guramaçylykly geçirmeli, çagalaryň we ýetginjekleriň tomus möwsüminde mekdepleriň ýanyndaky meýdançalarda hem dynç alşynyň guramaçylykly geçirilmegini üpjün etmeli, dynç alyş merkezlerinde çagalaryň wagtlaryny gyzykly we şadyýan geçirmekleri üçin bedenterbiýe-sport hem-de medeni çäreleri guramaly diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz tomusky dynç alyş möwsüminde raýatlarymyzyň saglygyny dikeltmek we berkitmek üçin Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine degişli bolan «Arçman», «Ýyly suw», «Baýramaly», «Farap», «Mollagara», «Daşoguz» we «Berzeňňi» şypahanalarynda ähli zerur bolan şertleri döredip, olaryň mümkinçilikleriniň giňeldilmeginiň möhümdigine ünsi çekdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş möwsümine ýurdumyzyň käbir ministrliklerine we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna degişli bolan saglygy dikeldiş merkezlerini hem doly taýýarlamak boýunça tabşyryklary berdi.

Raýatlarymyzyň dynç alyş möwsümini lukmançylyk hyzmatlary bilen üpjün etmeli. Şeýle hem zerur bolan derman we saglygy goraýyş maksatly serişdeleriň ätiýaçlyk goruny döretmeli.

Ähli dynç alyş we saglygy dikeldiş merkezlerinde yzygiderli zyýansyzlandyryş işlerini geçirmeli.

Döwlet Baştutanymyz Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki «Energetik» we «Nebitçi», Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki «Mirap» we «Jennet» hem-de Darganata etrabyndaky «Gazojak», Mary welaýatyndaky «Melhem», «Garagum», «Çynar» we «Şatlyk» şypahanalarynda raýatlarymyzyň talabalaýyk dynç almagyny we saglygyny berkitmegini guramagy tabşyrdy.

Biz raýatlarymyzyň asuda we sagdyn ýaşamagy, kesellemezligi üçin geljekde hem ähli zerur çäreleri göreris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow göni wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasyny taýýarlamak işleri barada hasabat berdi. Bu resminama döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamyny ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasy strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biridir. Şunda degişli ugurda kabul edilen döwlet we milli maksatnamalar uly ähmiýete eýedir.

Şolaryň hatarynda «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny aýratyn görkezmek gerek. Şonuň esasynda milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda Diýarymyzyň hil taýdan täze, halkara ölçeglere kybap gelýän saglygy goraýyş ulgamy, şol sanda döwrebap tehnologiýalar bilen üpjün edilen lukmançylyk edaralary, şeýle hem lukmançylyk bilim we ylym edaralary döredildi.

«Saglyk» Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, häzirki wagtda Türkmenistanda ilatyň saglygyna howp salyp biläýjek wehimlere garşy göreşmek üçin ygtybarly binýat döredildi. Şeýlelikde, ýurdumyza täze ýiti ýokanç keseliň, häzir dünýä ýüzünde giňden ýaýran keseliň aralaşmagyna garşy durmak üçin mäkäm esas goýuldy. Şeýlelikde, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dürli kesellere, şol sanda howply ýokançlara garşy göreşmek maksady bilen, işjeň halkara hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegine uly ähmiýet berýär.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň martynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary aýratyn howply kesele garşy göreşmekde umumy tagallalary birleşdirmek başlangyjy bilen çykyş etdi. Bu ugurda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan birnäçe möhüm resminamalar kabul edildi. Şolaryň hatarynda COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmekde halkara hyzmatdaşlyk we raýdaşlyk babatda ýörite Kararnamalaryň ikisi hem-de Meýilnamalaryň üçüsi bar.

Şunuň bilen baglylykda, degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar tarapyndan BMG-niň ýurdumyzdaky Hemişelik utgaşdyryjysynyň wekilhanasy, şeýle hem BMG ÖM-niň, ÝUNISEF-niň, Ilat gaznasynyň, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň, Bütindünýä bankynyň, Halkara migrasiýa guramasynyň we beýleki düzümleriň wekilhanalary bilen bilelikde aprel — maý aýlarynda ýolbaşçylaryň we hünärmenleriň derejesinde duşuşyklaryň birnäçesi geçirildi. Şolaryň netijeleri boýunça Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy.

Bu meýilnama Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek boýunça adatdan daşary toparyň 10-njy maýda geçirilen nobatdaky mejlisinde seredildi. Şu meýilnamanyň esasy maksady bu howply ýokanjyň Türkmenistana aralaşmagynyň öňüni almakdan hem-de onuň ýaýramagyna garşy göreşmekden, şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmelerine laýyklykda, pandemiýa döwründe ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň depginlerini degişli derejede saklamakdan ybaratdyr.

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy we beýleki hyzmatdaşlar bilen özara gatnaşyklaryň tertibi we usullary kesgitlenen meýilnamada birnäçe ugurlarda degişli çäreleri görmek göz öňünde tutulýar. Şolaryň hatarynda ýokanç kesellere garşy göreşmek ugrunda milli saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny ýokary derejede saklamak we kämilleşdirmek, degişli enjamlary we serişdeleri yzygiderli esasda ylmy we usuly taýdan täzelemek we öňdebaryjy halkara tejribäni ornaşdyrmak işleri bar.

Şeýle hem bu meýilnama dünýäde lukmançylyk ulgamynda häzirki wagtda bolup geçýän özgertmelere laýyklykda milli hünärmenleriň taýýarlygyny, ussatlyk derejesini, ukyplylygyny ýokary derejede saklamak we kämilleşdirmek, halkara saglygy goraýyş ulgamynyň şu günki tapgyrynda aýratyn wajyplyga eýe bolan, ýagny wirusologiýa, immunologiýa ýaly ugurlarda lukmanlaryň işini hil taýdan ýokarlandyrmak işlerini ugur edinýär.

Şeýle hem bu resminamada halkara tejribesiniň esasynda hem-de Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maslahatlaryndan ugur almak bilen, saglygy goraýyş ulgamynyň ylmy-usuly we kadalaşdyryjy binýadyny kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Ýurdumyzyň lukmançylyk ylmynyň esasy ugurlaryny ösdürmek meýilnamany amala aşyrmak boýunça ugurlaryň biridir. Şunuň bilen baglylykda, halkara we sebit hyzmatdaşlary bilen bilelikde ylmy-barlag işlerini güýçlendirmäge, innowasion çemeleşmeleriň we sanly tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagyna aýratyn üns berler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, hödürlenen meýilnamany makullady hem-de halkymyzyň saglygy barada aladanyň Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň döwlet syýasatynyň esasy ugry bolup durýandygyny belledi.

1995-nji ýylda kabul edilen «Saglyk» Döwlet maksatnamasy munuň aýdyň mysaly bolup, ol degişli ugurda düýpli özgertmeleriň geçirilmegini, paýtagtymyzda we Diýarymyzyň ähli welaýatlarynda degişli döwrebap düzümiň döredilmegini, ýurdumyzyň lukmançylygynyň halkara ölçeglerine çykarylmagyny ugur edinýär. Şunda keselleriň öňüni netijeli almak, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmak meýilnamanyň esasy wezipeleri hökmünde kesgitlenildi.

Milli Liderimiz bu barada gürrüňi dowam edip, 2015-nji ýylda täze «Saglyk» döwlet maksatnamasynyň tassyklanyp, onuň saglygy goraýyş ulgamynda gazanylýan üstünlikleri berkitmäge we artdyrmaga, ylmy gazanylanlara we innowasion tehnologiýalara daýanmak bilen, ony has-da ösdürmäge, şeýle hem daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilendigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow maksatnamany amala aşyrmagyň çäklerinde ýurdumyzda giň gerimli toplumlaýyn işleriň, şol sanda ilatyň arasynda yzygiderli köpçülikleýin sanjym we dispanser, halkymyza hödürlenilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň görnüşlerini we hilini yzygiderli ýokarlandyrmak boýunça işleriň geçirilýändigini belledi.

Ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak, pudaklaýyn ylmy höweslendirmek, keselleri anyklamak we bejermek boýunça öňdebaryjy usullary ornaşdyrmak, döwrebap tehnikalar bilen enjamlaşdyrylan dürli ugurly lukmançylyk edaralaryny gurmak işlerine uly ähmiýet berilýär.

Ýurdumyzyň bu ugurda gazanan üstünlikleri, şol sanda ýokanç keselleriň öňüni almak, olara garşy göreşmek we ýok etmek boýunça görlen çäreler Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň ýokary bahasyna mynasyp boldy, bu bolsa, ýörite güwänamalarda öz beýanyny tapdy. Bular barada aýtmak bilen, hormatly Prezidentimiz döwletimiziň geljekde hem halkymyzyň saglygyny goramak we berkitmek meselelerine uly üns berip, şol maksatlar üçin zerur ähli serişdeleri goýberjekdigini aýtdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň häzirki döwrüň howplaryna hem-de wehimlerine garşy göreşmekde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny birleşdirmek işinde işjeň orny eýeleýändigini, BMG bilen köpugurly strategik hyzmatdaşlyga, şol sanda saglygy goraýyş ulgamy ýaly ykbal ähmiýetli ugurda gatnaşyklara üýtgewsiz ygrarlydygyny aýdyp, bu babatda wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri ýurdumyzyň Bütindünýä söwda guramasy bilen hyzmatdaşlygyny giňeltmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, ady agzalan gurama Türkmenistanyň synçy hökmünde goşulmagy boýunça geçirilen işler barada hasabat berildi.

Bellenilişi ýaly, Bütindünýä söwda guramasy dünýä ýurtlarynyň arasynda söwda gatnaşyklaryny utgaşdyrmak, degişli halkara kadalary düzmek we olary ýerine ýetirmek boýunça işleri amala aşyrýan ýeke-täk ählumumy düzüm bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, 2019-njy ýylyň iýulynda döwlet Baştutanymyzyň Karary bilen, Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna agzalygy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça hökümet topary döredildi.

Onuň mejlisleriniň jemlerinden, şeýle hem ady agzalan guramanyň wekilleri hem-de halkara bilermenler bilen geňeşmeleriň netijelerinden ugur almak bilen, Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna synçy hökmünde goşulmagy maksadalaýyk bolup durýar. Munuň özi ýurdumyzy senagatlaşdyrmak, milli ykdysadyýetimizi has-da döwrebaplaşdyrmak we sazlaşykly ösdürmek, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary giňeltmek üçin täze mümkinçilikleri açar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň dünýäniň söwda-ykdysady ulgamyna netijeli goşulmagynyň ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmagyň hem-de bazar gatnaşyklaryny, şeýle hem maýa goýum babatda netijeli hyzmatdaşlygy höweslendirmegiň möhüm şertidigini nygtady.

Bütindünýä söwda guramasy bilen gatnaşyklaryň täze derejä çykarylmagy Türkmenistana dünýä işlerine gatnaşmagyna mümkinçilik döredip, milli ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmaga hem-de ony diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, dünýä giňişliginde ata Watanymyzyň ornuny we abraýyny berkitmäge ýardam eder.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hökümet toparynyň Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna agza bolmagy bilen bagly teklibini makullamak bilen, degişli Karara gol çekip, resminamany wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly iberdi hem-de bu ugurdaky işleri işjeňleşdirmek barada anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa döwlet Baştutanymyza ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi.

Şu günler Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli toplumlaýyn özgertmeleri we demokratik özgertmeleri hukuk taýdan goldamaga gönükdirilen kanunlaryň hem-de kanunçylyk namalarynyň rejelenen görnüşleriniň taýýarlanylmagynyň dowam edýändigi bellenildi.

Şonuň bilen birlikde, döwletiň we jemgyýetiň dürli ugurlaryny düzgünleşdirýän degişli kadalaşdyryjy-hukuk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça işler alnyp barylýar. Şolar ýurdumyzda kanunçylygy we düzgün-tertibi, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň yzygiderli gowulandyrylmagyny üpjün etmäge gönükdirilendir.

«Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion kanunyň taslamasynyň gutarnykly görnüşini taýýarlamak maksady bilen, gelip gowuşýan ähli teklipleri düýpli öwrenmegiň we umumylaşdyrmagyň esasynda iş toparynyň işi has-da işjeňleşdirildi.

Deputatlaryň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen bilelikde, ministrliklerde, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda, okuw mekdeplerinde, ýurdumyzyň welaýatlarynda, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde geçirilýän çäreleriň çäklerinde amala aşyrylýan konstitusion özgertmeleriň ähmiýeti giňden açylyp görkezilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli kanunçykaryjylygy yzygiderli kämilleşdirmegiň ähmiýetini nygtady, munuň özi Watanymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmegiň, onuň dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň häzirki zaman ulgamyna üstünlikli goşulyşmagynyň, halkymyzyň durmuş derejesiniň we hiliniň yzygiderli ýokarlandyrylmagynyň aýrylmaz şerti bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz hukuk ulgamynda öňdebaryjy dünýä tejribesini öwrenmegiň, özara bähbitli parlamentara gatnaşyklary pugtalandyrmagyň, olara ulgamlaýyn häsiýet bermegiň wajypdygyny belledi.

Milli Liderimiz «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion Kanunyň gutarnykly taslamasyny taýýarlamak boýunça utgaşykly işleriň zerurdygyny nygtady. Bu Kanunyň kabul edilmegi döwletimiziň we jemgyýetimiziň mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrylmagy, Diýarymyzda hakyky halk häkimiýetliliginiň berkarar bolmagy ugrunda möhüm ädime öwrüler.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlise gatnaşyjylara we ähli watandaşlarymyza ýüzlenip, biz 18-nji maýda ajaýyp baýramy — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününi giňden we dabaraly belläp geçeris diýip aýtdy.

Milli Liderimiz adamy jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy hökmünde ykrar edýän Konstitusiýamyza, şonuň ýaly-da, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň we Bitaraplygymyzyň, agzybirligimiziň hem-de jebisligimiziň ebedilik nyşany bolan Döwlet baýdagymyza biziň çäksiz buýsanýandygymyzy hem-de uly hormat goýýandygymyzy nygtady.

Sebäbi Esasy Kanunymyz hem-de belentde pasyrdaýan Döwlet baýdagymyz biziň şanly geçmişimiziň, şöhratly döwrümiziň hem-de beýik geljegimiziň belentligini, agzybirligimiziň, abraý-mertebämiziň synmazlygyny alamatlandyrýan milli gymmatlygymyzdyr.

Mundan öň Konstitusiýamyzyň kabul edilmegi hem-de Döwlet baýdagymyzyň döredilmegi bilen, Garaşsyz Watanymyzyň demokratik, hukuk we dünýewi döwlet gurluşynyň esaslary, syýasy, durmuş-ykdysady, medeni-jemgyýetçilik ösüşleriniň binýady tutuldy diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Milli Liderimiziň aýdyşy ýaly, Konstitusiýamyzyň binýatlyk kadalaryna daýanyp, biz döretmäge bolan kuwwatymyz, gurmaga bolan ukybymyz, beýik geljegimize bolan ynamymyz bilen berkarar döwletimizi öňe alyp barýarys. Garaşsyz Diýarymyzy mundan beýläk-de depginli ösdürmäge, ykdysadyýetimiziň pudaklaryny döwrebap ýagdaýa getirmäge, mähriban halkymyzyň asuda, abadan, bolelin hem-de bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmäge gönükdirilen döwlet we pudaklaýyn maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirýäris.

Biz halkara gatnaşyklarda Konstitusiýamyzda hemişelik berkidilen oňyn Bitaraplygymyzyň esasy kadalaryndan hem-de maksatlaryndan ugur alyp, Garaşsyz Watanymyzyň halkara abraýyny yzygiderli ýokarlandyrýarys.

Abraýly halkara guramalar, dünýä döwletleri bilen gatnaşyklarymyzy yzygiderli giňeldýäris. Parahatçylygy pugtalandyrmak, içerki ösüşi we dünýä giňişliginde milli bähbitlerimizi üpjün etmek boýunça tagallalary birleşdirýäris diýip, milli Liderimiz belledi hem-de biziň geljekde hem saýlap alan şu ýolumyz bilen öňe gitjekdigimizi nygtady.

Milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylary we mähriban halkymyzy Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlap, hemmelere berk jan saglyk, uzak ömür, asuda we abadan durmuş, egsilmez bagt, eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisinde käbir meselelere seredilendigini hem-de ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklaryny ösdürmäge gönükdirilen birnäçe resminamalaryň kabul edilendigini belläp, Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini tamamlady.

http://tdh.gov.tm/news/tm/articles.aspx&article22593&cat19

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

 /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   03.04.2020  /  

 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda Hökümetiň şu ýylyň birinji çärýeginde alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi.

Mejlisde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, aýry-aýry ministrleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi, olaryň alyp baran işleriniň netijelerine baha berildi, şeýle hem ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berdi. Wise-premýer şu ýylyň birinji çärýeginiň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeleriň netijesinde halk hojalyk toplumynyň esasy pudaklarynda ýokary görkezijiler gazanylýar.

Ýurdumyzyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan meýilnamalaýyn tabşyryklary ýerine ýetirmegiň seljerilmeginiň jemlerine laýyklykda, jemi içerki önüm 6,3 göterim artdy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, jemi öndürilen önüm 5,3 göterim ýokarlandy.

Üç aýyň jemleri boýunça bölek satuw haryt dolanyşygy geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 19,8 göterim artdy, daşary söwda dolanyşygynyň möçberi 6,1 göterime deň boldy.

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 10,1 göterim köpeldi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2020 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynyň çäklerinde ýylyň başyndan bäri gurmak we durkuny täzelemek işleri göz öňünde tutulan desgalaryň 259-synyň 14-sinde gurluşyk işleri tamamlandy, 139-synda gurluşyk-gurnama işleri alnyp barylýar hem-de beýleki desgalarda taýýarlyk işleri dowam edýär.

Wise-premýer Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hem-de Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň teklipleriniň öwrenilmeginiň netijeleri barada hasabat bermek bilen, olara degişli desgalaryň birnäçesini hususy eýeçilige bermegiň göz öňünde tutulýandygyny habar berdi.

Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy S.Welbegow milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa 2020-nji ýylyň üç aýynda ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň gazanan ykdysady görkezijileri barada hasabat berdi. Hususan-da, 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önümleriň köp görnüşleriniň öndürilişiniň mukdarynyň artdyrylmagy üpjün edildi.

Hasabat döwründe, ykdysadyýetiň döwlete degişli bolmadyk ulgamynda ýokary netijeler gazanyldy. Umuman, önüm öndürilişiniň düzüminde 64,7 göterim hususy işewürligiň paýyna düşýär.

Soňra maliýe we ykdysadyýet ministri E.Annamuhammedow şu ýylyň birinji çärýeginiň jemleri boýunça hasabat berdi.

Şu ýylyň 1-nji aprelindäki ýagdaýa görä, ýurdumyzyň döwlet býujetiniň girdeji bölegi 104,8 göterime deň bolup, çykdajy bölegi 90,3 göterim derejede ýerine ýetirildi.

2020-nji ýyl üçin maýa goýum maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi 12,1 göterime barabar boldy. Özleşdirilen düýpli maýa goýumlarynyň 48,5 göterimi önümçilik, 51,5 göterimi durmuş we medeni maksatly binalara gönükdirildi.

Şeýle hem «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasynda» kesgitlenen işleri ýerine ýetirmegiň barşy barada hasabat berildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, G.Müşşikowa ykdysadyýetimiziň ýagdaýyny her gün seljerip durmagy, şeýle hem emele gelen ýagdaýdan ugur alyp, gysga wagtyň içinde ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň şu ýyl garaşylýan netijeleriniň düýpli seljermesini geçirmegi tabşyrdy.

Şonuň bilen birlikde, Döwlet býujetine we býujet çykdajylaryna gaýtadan seretmek boýunça teklipleri taýýarlap, Ministrler Kabinetiniň garamagyna hödürlemek barada görkezme berildi.

Milli Liderimiz koronawirus ýokanjy zerarly dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýaramaz ýagdaýlaryň ýurdumyzda telekeçilik işine ýetirýän täsirini gysga we orta möhletde azaltmaga mümkinçilik berjek çäreleri işläp taýýarlamagyň zerurdygyna ünsi çekdi. Şeýle hem ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň durnukly ösmegini üpjün etmek üçin anyk çäreleri görmek möhümdir.

Şunuň bilen baglylykda, kiçi we orta kärhanalara karz bermek maksatnamasyny giňeltmek barada görkezme berildi. Salgytlary tölemegiň möhletleri gaýra goýulmaga we karz boýunça bergileri tölemek babatda ýeňillikler berilmäge degişli kärhanalaryň sanawyny kesgitlemeli.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kabul edilen maksatnamalary maliýeleşdirmegiň goşmaça çeşmelerini gözlemegiň zerurdygyny aýdyp, ykdysadyýetimize maýa goýumlaryny köp çekip, bu meseleleriň üstünde tutanýerli işlemegi hem-de öňde goýlan wezipeleri çözmäge jogapkärçilikli çemeleşmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça şu ýylyň birinji çärýeginde alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, nebiti gaz kondensaty bilen çykarmagyň meýilnamasy 109,8 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 106 göterim, benzin öndürmegiň meýilnamasy 116,4 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasy 105,9 göterim, polipropilen öndürmegiň meýilnamasy 110 göterim, maýa goýumlaryny özleşdirmegiň meýilnamasy 104,8 göterim ýerine ýetirildi.

Suwuklandyrylan gazyň ösüş depgini 110,3 göterime, tebigy we ugurdaş gazyň çykarylyşynyň ösüş depgini 104,4 göterime, daşary ýurtlara iberilen tebigy gazyň ösüş depgini 102,1 göterime deň boldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýew ýangyç-energetika toplumyndaky işleriň ýagdaýy hem-de bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek babatda şertleriň döredilmegi barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, şu ýylyň birinji çärýeginiň netijeleri boýunça nebitgaz toplumynda esasy görkezijileriň ýerine ýetirilendigine garamazdan, olaryň käbiriniň geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda ösüş depgininiň peselendigini aýtdy.

Şoňa görä-de, hormatly Prezidentimiz toplumyň öňünde goýlan möhüm meseleleri üstünlikli ýerine ýetirmek we konsernleriň önümçilik işini dünýäde uglewodorod serişdeleriniň bahalarynyň pese gaçmagy bilen bagly ýagdaýlara uýgunlaşdyrmak üçin gaýra goýman, degişli işleri geçirmegiň zerurdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmennebit» döwlet konserniniň Hazar deňziniň türkmen böleginde ýerleşýän nebitgaz toplumlaryny özleşdirmek boýunça alyp barýan işleriniň depginini çaltlandyrmagy tabşyrdy. Bu toplumlaryň özüne çekijiligini ýokarlandyrmak arkaly daşary ýurt maýa goýujy ýöriteleşdirilen kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmak möhümdir.

«Türkmengaz» döwlet konserni boýunça önümçiligiň ösüş depginini ýokary derejede saklamak wajypdyr. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz tebigy gazyň we gazhimiýa önümleriniň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça täze bazarlary öwrenmegi, önümleri ýerlemekden ýurdumyza gelip gowuşýan gyzyl puldaky serişdeleriň meýilnama laýyklykda alynmagyny üpjün etmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz täze gurulmagy meýilleşdirilýän gazhimiýa toplumlarynyň ykdysady taýdan netijeliligini esaslandyrmak üçin ýörite barlaglary geçirip, teklipleri bermegiň möhümdigini nygtady.

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy boýunça nebitiň, kondensatyň we dag magdanlarynyň täze gorlaryny gözläp tapmak üçin meýilnamalarda göz öňünde tutulan işleri doly hem-de öz wagtynda ýerine ýetirmek babatda anyk tabşyryklar berildi.

Milli Liderimiz Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň işi bilen baglanyşykly meseleler barada durup geçip, nebit önümleriniň halkara bazarlaryny düýpli öwrenmegiň, marketing barlaglaryny geçirip, bazarlarda isleg bildirilýän önümleriň sanawyny kesgitlemegiň möhümdigine ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebit önümleriniň bahasy pese düşen häzirki döwürde bu önümleri ýerlemegiň amatly bazarlaryny gözlemegiň zerurdygyny aýtdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow ýanwar — mart aýlarynda ulag-kommunikasiýa ulgamynyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň alyp baran işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň hasabat berşi ýaly, garalýan döwürde onuň gözegçilik edýän toplumynyň düzümleri tarapyndan önümçilik meýilnamasy 111,5 göterim ýerine ýetirilip, 109,7 göterim ösüş depgini gazanyldy.

«Türkmenawtoulaglary» agentligi boýunça 110,7 göterime, «Türkmendemirýollary» agentligi boýunça 117 göterime, «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi boýunça 161,3 göterime, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi boýunça 111,4 göterime barabar ösüş depgini üpjün edildi. Hasabat döwründe «Türkmenhowaýollary» agentligi tarapyndan hem degişli işler geçirildi.

Awtomobil, demir ýol, howa hem-de deňiz ulaglary boýunça ýük daşamakda we ýolagçy gatnatmakda meýilnama, degişlilikde, 108,5 göterim hem-de 100,8 göterim berjaý edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bütin dünýäde koronawirus ýokanjynyň ýaýramagyna garşy göreş zerarly girizilen çäklendirmeleriň netijesinde häzirki wagtda howa ulaglarynyň has düýpli kynçylygy başdan geçirýändigini belledi. Şoňa görä-de, döwlet Baştutanymyz wise-premýere gözegçilik edýän agentlikleriniň maliýe mümkinçiliklerine jikme-jik seretmegi tabşyrdy.

Howa gatnawlarynyň ýatyrylmagy we ýük akymlarynyň azalmagy netijesinde agentlikleriň önümçilik tabşyrygyny ýerine ýetirmegi bilen bagly meseleleriň ýüze çykmagy mümkin. Milli Liderimiz bular barada aýtmak bilen, wise-premýere Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow bilen bilelikde ýylyň ahyryna çenli ýüze çykyp biläýjek ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşyp, agentlikleriň salgytlary ýa bolmasa alan karzlaryny tölemeli möhletini gaýra goýmak ýa-da olary goldamak boýunça beýleki çäreleri görmek barada teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa gözegçilik edýän söwda we dokma pudaklarynyň, şeýle hem telekeçilik ulgamynyň ýerine ýetiren işleriniň jemleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça haryt dolanyşygynyň mukdary geçen ýylyň birinji çärýegi bilen deňeşdireniňde, 18,4 göterime deň boldy. Şol sanda bölek satuw haryt dolanyşygynyň mukdary 18,7 göterim, lomaý haryt dolanyşygynyň mukdary 18,3 göterim artdy.

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary tarapyndan öndürilen önümiň mukdary 5,8 göterim artdy.

«Türkmenhaly» döwlet birleşigi boýunça önümçiligiň umumy mukdary 21,3 göterim köpeldi.

Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça geçen üç aýyň dowamynda birža söwdalarynyň 62-si geçirilip, şertnamalaryň 7 müň 224-si hasaba alyndy. Söwda-senagat edarasy boýunça hyzmat işleri 2,2 esse artyp, girdeji 45,5 göterim ýokarlandy.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça ýanwar — mart aýlarynda senagat önümleriniň öndürilişi 9,6 göterim, oba hojalyk we azyk önümleriniň öndürilişi 66,3 göterim artdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow söwda toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, häzirki döwürde söwda ulgamynyň durnukly işlemegini üpjün etmegiň esasy wezipeleriň biridigini belledi. Şoňa görä-de, döwlet Baştutanymyz her gün emele gelen ýagdaýa baha berip durmalydygyny, zerur bolanda durmuşda has gerek önümleriň, şol sanda azyk önümleriniň ýeterlik gorlaryny döretmek üçin goşmaça goldaw çärelerini görmelidigini nygtady.

Şeýle hem milli Liderimiz Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň işine berk gözegçilik etmek barada görkezme berdi. Hususan-da, hormatly Prezidentimiz gysga wagtyň içinde kiçi, orta we iri telekeçilik kärhanalaryna goldaw bermegiň çärelerini işläp taýýarlamagy hem-de hödürlemegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz bu çäreleriň, ilki bilen, telekeçileriň we raýatlaryň işewürligini höweslendirmek arkaly gündelik iş ýerleriniň saklanyp galynmagyna hem-de täze iş orunlarynyň döredilmegine gönükdirilmelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin Ç.Gylyjowa berk käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi oňa soňky gezek duýdurdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň birinji çärýeginde alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Şu ýylyň ýanwar — mart aýlarynda gurluşyk we senagat toplumynda öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 117,4 göterim ýerine ýetirildi, ösüş depgini 121,6 göterime deň boldy.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 106,2 göterim berjaý edilip, ösüş depgini 106 göterime barabar boldy.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi tarapyndan öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 104,6 göterim ýerine ýetirildi, ösüş depgini 104,4 göterime deň boldy.

Energetika ministrligi boýunça öndürilen önümleriň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 132,7 göterim ýerine ýetirilip, 128 göterim ösüş depgini gazanyldy.

Hasabat döwründe elektrik energiýasyny öndürmegiň meýilnamasy 117,3 göterim, elektrik energiýasynyň eksportynyň meýilnamasy 283,9 göterim ýerine ýetirildi.

Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgini 120 göterime deň boldy, meýilnama 110 göterim ýerine ýetirildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň başlygy N.Nyýazlyýewe ýüzlenip, dünýä ykdysadyýetindäki häzirki iki sany ýaramaz ýagdaýyň täsir edýändiginden ugur alsaň, ýagny koronawirus ýokanjyna we gazna bazaryndaky düýpli meselelere, şeýle hem nebitiň we gazyň dünýä bazaryndaky ýagdaýyna garamazdan, bu pudagyň ýolbaşçylarynyň alyp barýan işleriniň kanagatlandyrmaýandygyny aýtdy.

Köp zawodlarda mineral dökünleriň önümçiliginiň pese düşmegi zerur gorlary döretmäge mümkinçilik bermeýär. Ykdysady taýdan çekilen ýitgileriň öwezini dolmaga we makroykdysady durnuklylygy üpjün etmäge şert döretmeýär.

Milli Liderimiz wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň başlygy N.Nyýazlyýewe berk käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi oňa soňky gezek duýdurdy.

Hormatly Prezidentimiz Bitaraplygymyzyň ýubileý ýylynda örän köp sanly dürli desgalary ulanmaga bermegiň göz öňünde tutulandygyny aýtdy. Ýöne, dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaý bilen baglylykda, wise-premýer Ş.Durdylyýewe gurluşygy meýilleşdirilen ähli desgalara gaýtadan seretmek we diňe ýaşaýyş-durmuş ähmiýetli zerur desgalary saýlap almak tabşyryldy. Milli Liderimiz gurluşyk maksatnamasyna düzediş girizip, ýakyn wagtda Ministrler Kabinetiniň garamagyna bermek barada wise-premýere tabşyryk berdi.

Dünýäde emele gelen kynçylyklara garamazdan, ýurdumyzyň içerki energetika halkasynyň we Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik hem-de aragatnaşyk ulgamlarynyň gurluşygyny dowam etmeli diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere köpräk maýa goýumlaryny tapyp, gurluşyk we senagat pudaklaryna çekmek tabşyryldy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow şu ýylyň birinji çärýeginde gözegçilik edýän ulgamynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Wise-premýer geçirilen işler barada hasabat berip, Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkeziniň açylmagynyň möhüm wakalaryň biri bolandygyny belledi. Bu merkez döwlet Baştutanymyzyň Kararyna laýyklykda, şu ýylyň ýanwarynda döredildi.

Hasabat döwürde mekdep okuwçylary we talyplar halkara ders hem-de taslama bäsleşiklerinde üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlara mynasyp boldy. Ýylyň başyndan bäri geçen üç aýda okuw kitaplarynyň 45 görnüşi neşir edildi.

Bilim ulgamynda iri halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek maksady bilen, hasabat döwründe degişli işler ýerine ýetirildi. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan «Türkmenistanda ylym ulgamyny 2020 — 2025-nji ýyllarda sanly ulgama geçirmegiň Maksatnamasy» tassyklanyldy.

Hasabat döwründe halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek maksady bilen, daşary ýurtlaryň esasy ylmy merkezleri bilen gatnaşyklar amala aşyryldy.

Wise-premýer saglygy goraýyş ulgamyndaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berip, «Türkmenistanyň ilatynyň sagdyn iýmitlenmegi boýunça 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnamasynyň» tassyklanylandygyny habar berdi.

Halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň iri düzümleri bilen degişli işler alnyp baryldy.

Wise-premýer sport baradaky meselelere geçip, hasabat berilýän döwürde ýurdumyzda içerki ýaryşlaryň 27-siniň hem-de köpçülikleýin sport çäreleriniň 19-synyň geçirilendigini habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere hem-de saglygy goraýyş we derman senagaty ministrine ýüzlenip, hökümetiň öz wagtynda gören çäreleri netijesinde, Hytaýda koronawirusyň ýaýrandygy barada ýurdumyza habar gelip gowşan dessine, bu ýokanjyň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüniň alynmagynyň üpjün edilendigini belledi. Sebäbi gyzgynlyk ölçeýji enjamlaryň ulanylmagy bilen, döwlet serhedinde arassaçylyk-karantin gözegçiligi güýçlendirildi.

Hytaý bilen, soňra bolsa bu ugurda amatsyz ýagdaý ýüze çykan beýleki ýurtlar bilen howa gatnawy çäklendirildi. Daşary ýurtlardan talyplarymyz we raýatlarymyz getirildi.

Beýleki döwletlerden ýurdumyza dolanyp gelen we olar bilen gatnaşykda bolan adamlara lukmançylyk taýdan gözegçilik ýola goýuldy. Şeýle hem ähli daşary ýurt raýatlarynyň ýurdumyza gelmegini wagtlaýyn duruzmak barada karar kabul edildi.

Döwlet Baştutanymyz mundan beýläk hem daşary ýurtlardaky epidemiki ýagdaýy nazara alyp, zerur bolanda, şeýle çäklendiriş çärelerine düzediş girizmek barada görkezme berdi. Kabul edilýän ähli çözgütler diňe ilatymyzyň saglygyny goramaga gönükdirilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy hem-de bu işiň gije-gündiziň dowamynda alnyp barylmalydygyny belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa gözegçilik edýän ulgamynda şu ýylyň üç aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň başyndan bäri dürli medeni çäreler, şol sanda sergiler, duşuşyklar, döredijilik bäsleşikleri, baýramçylyklara hem-de şanly senelere bagyşlanan aýdym-sazly dabaralar geçirildi, «Türkmenistanda medeniýet ulgamyny ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda» göz öňünde tutulan çäreleri durmuşa geçirmek boýunça degişli işler alnyp baryldy.

Ýylyň başyndan bäri Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan kitap önümleriniň 86 görnüşi çap edildi. Dürli ulgamlarda gazanylýan uly üstünlikleri, özgerişleri metbugat sahypalarynda, teleradioýaýlymlarda beýan etmek işleri alnyp baryldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýer B.Abdyýewa, metbugat we teleradioýaýlymlaryň ýolbaşçylaryna teleradiogepleşikleri we makalalary taýýarlamagyň derejesini ýokarlandyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz bilim bermegiň hilini ýokarlandyrmak meselesine uly üns berilmelidigini aýdyp, şu maksat bilen, teleýaýlymlaryň birini, meselem, «Ýaşlyk» teleýaýlymyny mekdep hem-de institut bilim maksatnamasynyň sapaklaryny, ykdysadyýetde we beýleki ugurlarda sanly ulgamy ornaşdyrmagy öwretmek hem-de kompýuter sowatlylygyny öwretmek boýunça sapaklary görkezmek üçin peýdalanyp boljakdygyny belledi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ilat üçin arassaçylyk meseleleri we ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça biziň görýän çärelerimiz barada giň düşündiriş işlerini geçirmek hem zerur bolup durýar.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow şu ýylyň birinji çärýeginde ministrligiň alyp baran işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Degişli döwürde Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ugruny durmuşa geçirmek hem-de döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen baglylykda, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşdäki, şol sanda halkara guramalaryň ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda degişli işler geçirildi.

Şu ýylyň martynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapary boldy. Daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça gatnaşyklar yzygiderli ösdürilýär.

Özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy hem-de netijeli medeni- ynsanperwer gatnaşyklary giňeltmek boýunça yzygiderli işler geçirilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna dünýäde bolup geçýän ýagdaýlardan yzygiderli habarly bolmagyň möhümdigini, şundan ugur alyp, Türkmenistanyň gatnaşmagynda dürli halkara çäreleri geçirmek barada teklipleri bermegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz sözüni dowam edip, haýsydyr bir sebäplere görä, beýleki ýurtlarda galan raýatlarymyzyň ýüztutmalaryna ünsli sereder ýaly we olara zerur bolan kömegi berer ýaly daşary ýurtlardaky ilçihanalarymyza tabşyryk bermegiň zerurdygyny aýtdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň beren tabşyryklaryny, hususan-da, ýurdumyz boýunça jemgyýetçilik tertibine kömek berýän gözegçilik nokatlaryny döretmek barada beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça bellenilen meýilnamalar barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, kanunylygyň we hukuk tertibiniň üpjün edilmeginiň jemgyýetçilik durnuklylygyň möhüm şertidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň has gür ilatly etraplarynda jemgyýetçilik tertibine kömek berýän gözegçilik nokatlaryny guramagy tabşyrdy. Olar jemgyýetçilik düzgün-tertibiniň berjaý edilişine gözegçilik ederler.

Jemgyýetçilik tertibine kömek berýän gözegçilik nokatlarynda polisiýanyň ýerli wekilleri, Içeri işler ministrliginiň jemgyýetçilik tertibini we ýol gözegçiligini üpjün etmek baradaky gullugynyň wekilleri gije-gündizleýin nobatçylygy amala aşyrmalydyrlar.

Bu düzümleriň esasy maksady jemgyýetçilik tertibini pugtalandyrmakdan, şahsy we emläk howpsuzlygynyň derejesini ýokarlandyrmakdan, zerur bolanda ilkinji lukmançylyk kömegini bermekden, terbiýeçilik işlerini geçirmekden we beýlekilerden ybarat bolmalydyr. Bu nokatlara niýetlenen binalaryň binagärligi babatda käbir tabşyryklar berildi. Milli Liderimiz şeýle hem bu düzümleri döwrebap aragatnaşyk serişdeleri hem-de öňdebaryjy tehnologiýalar bilen doly üpjün etmegi tabşyrdy. Munuň özi olaryň üstüne ýüklenen wezipeleri dessine we zerur derejede çözmäge mümkinçilik berer.

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa şu ýylyň başyndan bäri Milli Parlamentiň alyp baran işleri barada habar berdi. Şu döwürde Mejlisiň bir maslahaty geçirilip, onda kanunlaryň 17-si we kararlaryň 4-si kabul edildi.

Ýurdumyzyň halk hojalyk pudaklarynyň depgininiň ösüşini kanunçylyk taýdan mundan beýläk-de üpjün etmäge, ilatyň saglygyny berkitmäge hem-de ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga gönükdirilen kanun taslamalarynyň taýýarlanylmagy dowam edýär.

Hasabat döwründe «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion kanunyň taslamasyny taýýarlamak boýunça işler alnyp baryldy. Her hepdede, iş toparynyň maslahatlary geçirilip, olarda şunuň bilen baglanyşykly gelip gowuşýan teklipler seljerilýär.

Ministrliklerde, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda, okuw mekdeplerinde geçirilýän çäreleriň barşynda hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň neşirlerinde konstitusion özgertmeleriň ähmiýeti giňden açylyp görkezilýär.

Halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen, daşary döwletleriň ilçileri bilen duşuşyklar geçirildi. Parlamentariler döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge hem-de kanun çykaryjylyk ulgamynda öňdebaryjy tejribäni öwrenmäge bagyşlanylan okuw maslahatlaryna gatnaşdylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleriň çap edilen taslamasy boýunça ara alyp maslahatlaşmalaryň we teklipleri taýýarlamagyň ýagdaýyna gözegçiligi güýçlendirmegiň maksadalaýyk boljakdygyny aýtdy. Şeýle hem milli Liderimiz Konstitusion toparyň mejlisini geçirmäge gowy taýýarlyk görülmelidigini belledi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň hasabatyny diňledi.

Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjow paýtagtymyzy abadanlaşdyrmak boýunça şu ýylyň ýanwar — mart aýlarynda geçirilen işler barada hasabat berdi.

Maýa goýumlaryny özleşdirmek, milli baýramçylyklar hem-de Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli ulanmaga beriljek binalarda we desgalarda gurluşyk işleriniň barşy, şeýle hem ýetip gelýän Bütindünýä saglyk gününiň hormatyna bedenterbiýe-köpçülikleýin çäreleri geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şähergurluşyk maksatnamasynyň amala aşyrylmagyna aýratyn ähmiýet bermegiň hem-de Diýarymyzyň baş şäheriniň gaýtalanmajak keşbiniň döredilmegine, aşgabatlylaryň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna ünsi çekip, Aşgabat şäheriniň häkimine paýtagtymyzy gurmak we abadanlaşdyrmak meselelerini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Şeýle hem şanly senä gabatlanyp ulanylmaga beriljek desgalaryň hemmesinde işleriň barşyna gözegçiligi güýçlendirip, gurluşygyň möhletiniň we hiliniň berk berjaý edilmegine uly üns bermek tabşyryldy.

Milli Liderimiz 7-nji aprelde belleniljek Bütindünýä saglyk güni baradaky meselä gaýdyp gelmek bilen, beden saglygyny berkitmek üçin geçirilýän işleriň möhümdigini belledi. Şol gün köpçülikleýin welosiped ýörişi hem-de paýtagtymyzyň Saglyk ýolunda we sport meýdançalarynda medeni-sport çärelerini geçirmek meýilleşdirildi.

Soňra Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow şu ýylyň birinji çärýeginde geçirilen işleriň netijeleri, Oba milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi boýunça görülýän çäreler, şeýle hem möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, gowaça ekişini guramaçylykly geçirmegiň hem-de meýdanlarda ýetişdirilýän bugdaýa ideg etmekde bellenen agrotehniki kadalary berk berjaý etmegiň zerurdygy barada görkezme berip, dürli oba hojalyk ekinleri ösdürilip ýetişdirilende pudaklaýyn ylmyň öňdebaryjy gazananlaryny iş ýüzünde ornaşdyrmagyň möhümdigini belledi.

Milli Liderimiz obasenagat toplumynyň öňünde durýan ileri tutulýan wezipeleriň çözülmegi bilen bir hatarda, welaýatyň durmuş düzümlerini yzygiderli kämilleşdirmek baradaky meseleleriň hem hemişe gözegçilikde saklanylmalydygyny nygtap, häkime birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew sebitde birinji çärýekde geçirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Häkim welaýatyň ykdysadyýetindäki işleriň ýagdaýy, Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde maýa goýumlary özleşdirmegiň depginleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, geljekde «ak altynyň» bereketli hasylyny almagyň köp babatda ekişiň geçirilişiniň hiline baglydygyny belledi hem-de ähli guramaçylyk meseleleriniň öz wagtynda çözülmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Agrotehniki kadalary berjaý etmek bilen bugdaýa zerur derejede ideg etmegiň möhümdigine üns çekildi. Döwlet Baştutanymyz oba hojalyk ulgamyna döwrebap tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak, ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň öndürilişiniň mukdaryny artdyrmak boýunça degişli çäreleri görmegiň zerurdygyny aýtdy.

Ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, sebitde döwrebap düzümleri döretmäge gönükdirilen welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda, bina edilýän desgalaryň gurluşyklarynyň möhletiniň we hiliniň berjaý edilişine gözegçilik etmäge degişli häkime anyk görkezmeler berildi.

Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow şu ýylyň üç aýynda welaýatda alnyp barlan işleriň netijeleri, şol sanda oba hojalyk çäreleriniň netijeleri, ýazky ekişiň barşy hem-de güýzlük bugdaýa ideg edilişi barada hasabat berdi. Şeýle hem Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häkime güýzlük bugdaýa ideg etmek, möwsümleýin işleri, şol sanda gowaça ekişini agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirmek babatda anyk görkezmeleri berdi. Döwlet Baştutanymyz oba hojalyk işleriniň bellenen möhletde geçirilmegi üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew şu ýylyň birinji çärýeginde welaýatda alnyp barlan işleriň netijeleri hem-de Oba milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi. Hususan-da, gowaça ekişiniň barşy, güýzlük bugdaýa ideg etmek hem-de mallaryň baş sanyny artdyrmak boýunça görülýän çäreler barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, möhüm oba hojalyk işlerini geçirmäge, obasenagat ulgamynda öňdebaryjy tehnologiýalary hem-de ýurdumyzyň iň gowy tejribesini işjeň ulanmaga berk gözegçilik etmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Welaýatyň desgalarynda gurluşyk işleriniň depginini ýokarlandyrmak babatda anyk görkezmeler berildi.

Döwlet Baştutanymyz häkime Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmek babatda birnäçe tabşyryklary berip, Türkmen bedewiniň milli baýramyna ýokary derejede taýýarlyk görmegiň wajypdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitde amala aşyrylýan özgertmeleriň depginine hem-de hiline nägilelik bildirip, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýewe käýinç yglan etdi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, güýzlük bugdaýa, gök-bakja önümlerine, ýeralma ideg etmek boýunça amala aşyrylýan agrotehniki çäreler hem-de gowaça ekişiniň depginleri barada hasabat berdi. Şeýle hem maldarçylygy ösdürmek, ilkinji nobatda, dowarlaryň baş sanyny artdyrmak boýunça görülýän çäreler barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, bugdaý meýdanlarynda möwsümleýin agrotehniki çäreleriň hem-de gowaça ekişiniň barşyny üns merkezinde saklamak gerek, şol çäreleriň toplumlaýyn guralyşyna, maksatnamalaýyn borçnamalaryň üstünlikli ýerine ýetirilişine baglydyr diýip nygtady.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow maldarçylyk hojalyklarynyň işini degişli derejede guramagyň zerurdygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz welaýatyň çäklerinde bina edilýän iri desgalardaky işleriň ýagdaýy bilen gyzyklanyp, obalary özgertmek baradaky Milli maksatnamany durmuşa geçirmegiň çäklerinde amala aşyrylýan gurluşyklaryň depginini güýçlendirmek barada görkezme berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň birinji çärýeginde alnyp barlan işleriň netijeleri, oba hojalygynda geçirilýän özgertmeler, ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi barada hasabat berdi.

Tutuş oba hojalyk toplumy boýunça önümçiligiň ösüş depgini, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 117,4 göterime deň boldy.

Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça bu görkeziji 118,7 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 103,3 göterime hem-de «Türkmen atlary» döwlet birleşigi boýunça 103,6 göterime deň boldy. Maýa goýumlaryny özleşdirmegiň meýilnamasy 131,8 göterim ýerine ýetirildi.

Şu günler ekerançylar bugdaý ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda işleri alyp barýarlar.

Häzirki wagtda welaýatlarda gowaça ekişi dowam edýär, bu işi öz möhletinde geçirmek, oba hojalyk tehnikalaryny bökdençsiz işletmek, daýhanlary ýokary hilli tohumlar bilen üpjün etmek üçin zerur çäreler görülýär.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýer E.Orazgeldiýewe, welaýatlaryň häkimlerine, oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, olaryň öňünde durýan wezipelere ünsi çekdi.

Iki sany möhüm möwsüm, ýagny galla oragy we pagta ýygymy möwsümleri ýetip gelýär. Bu işlere gowy taýýarlyk görmek zerurdyr diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz gök-bakja ekinleriniň, ýeralmanyň we beýleki oba hojalyk ekinleriniň meýdanlaryny giňeltmegiň, olaryň öndürilýän möçberlerini artdyrmagyň hem-de oba hojalyk önümleriniň importyny azaltmagyň möhümdigini nygtady. Bellenilişi ýaly, içerki bazary özümizde öndürilýän önümler bilen üpjün etmek wajypdyr.

Hormatly Prezidentimiz pudakda zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmak hem-de onuň mundan beýläk hem durnukly ösmegini gazanmak meselesi barada durup geçip, ýurdumyzyň agrosenagat pudagyna elektron dolandyryş ulgamlaryny ornaşdyrmak boýunça işleriň depginini güýçlendirmegiň zerurdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz maldarçylygy ösdürmek we mallaryň baş sanyny artdyrmak boýunça ähli zerur çäreleri görmegi, şeýle hem welaýatlarda owlak-guzy möwsüminiň ýokary guramaçylykly geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Ýokanç keselleriň ýaýramak mümkinçiliginiň öňüni almak maksady bilen, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi beýleki degişli gulluklar bilen bilelikde ýokanç keselleri ýaýradyjylar bolup biljek çöl haýwanlaryna, zyýankeşlere we mör-möjeklere garşy göreşmek boýunça gorag çärelerini geçirmegi üpjün etmeli diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan dabaralary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz şu ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetirilen işleriň netijelerine ünsi çekip, koronawirus keseliniň ýaýramagy hem-de dünýä ykdysadyýetine ýetirýän zyýanly täsiri sebäpli ýüze çykan daşarky meselelere garamazdan, ýurdumyzyň göz öňünde tutulan maksatnamalara laýyklykda ösmegini dowam edýändigini belledi. Hasabat döwründe jemi içerki önümiň öndürilişi ýylyň başyndan bäri 6,3 göterim derejesinde durnukly saklanyldy, zähmet haklary 10 göterim artdyryldy.

Türkmenistanda iri senagat we durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda täze şäherçeleriň, ýaşaýyş jaýlarynyň, dynç alyş hem-de sagaldyş merkezleriniň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň we birnäçe beýleki desgalaryň gurluşygy dowam edýär.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, kabul edilen meýilnamalara laýyklykda, ylym we bilim ulgamlarynda düýpli özgertmeler amala aşyrylýar. Önümçilikler döwrebap ýagdaýa getirilýär, bazar ykdysadyýeti kemala gelýär, nebitgaz ýataklary özleşdirilýär. Türkmenistan — Owganystan — Pakistan energetika we aragatnaşyk ulgamlary, şeýle hem Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisi ýaly iri taslamalaryň gurluşyklary alnyp barylýar. Şeýle hem beýleki halkara taslamalaryň amala aşyrylmagyna taýýarlyk görülýär.

Hususy pudaga goldaw bermek, ykdysadyýetdäki özgertmelerimizi amala aşyrmaga öz telekeçilerimizi giňden çekmek syýasatyny alyp barmak yzygiderli dowam edýär.

Berkarar döwletimiziň syýasy ulgamynyň kämilleşdirilmegi hem dowam etdirilýär diýip, milli Liderimiz belledi. Esasy Kanunymyza girizilýän üýtgetmeler bütin ýurdumyzda ara alnyp maslahatlaşylýar, şunuň bilen baglylykda, dürli çäreler geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, häzirki döwürde dünýäde örän çylşyrymly ýagdaýlaryň bolup geçýändigini belledi. Dürli derejeli agentlikleriň halkara bilermenleri şu ýyl dünýä ykdysadyýetiniň ählumumy derejede pese düşmegini çaklaýarlar. Koronawirusyň ýaýramagynyň dünýä ykdysadyýetine zyýanly täsir edýändigini belleýärler.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz goşmaça çäreleri görmegi hem-de işläp gelýän önümçilikleri we iş orunlaryny saklamagy tabşyrdy. Milli ykdysadyýetiň durnukly ösüşi içerki önümçiligi ýokary depginli ösdürmek we senagat taýdan öz-özüňi üpjün etmegiň derejesini ýokarlandyrmak, importy azaldyp, eksporty artdyrmak esasynda üpjün edilmelidir. Şunuň bilen birlikde, kiçi we orta telekeçilige ýardam bermek we olary ösdürmek iň möhüm ugurlaryň biri bolmalydyr.

Şu ýyl üçin öňde goýlan wezipeler Ministrler Kabinetiniň geçen ýylyň jemlerine bagyşlanan mejlisinde we ýurdumyzy 2020 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda kesgitlendi. Bu wezipeler bizden ýokary depginler bilen köp işleri amala aşyrmagy talap edýär. Şoňa görä-de, bu wezipeleri durmuşa geçirmek üçin biz yhlasly hem-de tutanýerli zähmet çekmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek we öz önümlerimiziň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmak boýunça kabul edilen Döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegine goşmaça itergi berilmelidir. Dürli pudaklarda bar bolan uly mümkinçilikler doly peýdalanylmalydyr. Bu wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi biziň yhlasly zähmetimize bagly bolup durýar diýip, milli Liderimiz aýdylanlary jemledi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen giňişleýin mejlisini tamamlap, oňa gatnaşyjylara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

  09.05.2020  

Eziz halkym!
Hormatly uruş weteranlary!

Sizi göwünlerde çäksiz buýsanç duýgularyny döredýän şanly sene — 1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Millionlarça ynsanlaryň ömri, edermenligi we gaýduwsyzlygy bilen gazanylan bu mukaddes Ýeňiş parahatçylygy we hoşniýetliligi, dostlugy hem-de raýdaşlygy giňden dabaralandyrýan baýramdyr.

Adamzat taryhyna iň pajygaly döwür hökmünde giren 1941—1945-nji ýyllaryň jebir-jepaly synaglary, görlüp-eşidilmedik betbagtçylyklary, agyr ýitgileri ýüreklere öçmejek ýaralary saldy. 1418 güne çeken bu gowgaly döwürde millionlarça adamlar faşizmiň rehimsiz syýasatynyň pidasy boldy. Maşgalalar ata-eneden, ogul-gyzdan, dogandyr uýadan mahrum boldy. Dünýä ykdysadyýetine, adamzadyň medeni, ylym we bilim ösüşine öwezini dolup bolmajak zyýan ýetirildi. Beýik Ýeňşe bolan arzuw-umytlar doganlyk halklar bilen birlikde Türkmenistanyň halkyny hem zulum-sütemiň garşysyna gahrymançylykly göreşe jebisleşdirdi.

Şondan bäri onýyllyklaryň geçendigine garamazdan, bu gün ýalynly ýyllaryň hasratlary biziň halkymyzyň kalbynda hem agyr ýatlamalar bolup ýaşaýar. Doganlyk halklar bilen birlikde urşuň agyr synaglaryny başdan geçiren watandaşlarymyzyň müňlerçesi dünýäde parahatçylygyň we azatlygyň hatyrasyna söweş meýdanlarynda edermenligiňdir gaýduwsyzlygyň, hakyky watançylygyň hem-de belent adamkärçiligiň deňsiz-taýsyz nusgasyny görkezdiler. Olaryň söweş edermenligi we ýanbermez gaýduwsyzlygy Watanymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyldy.

Gowgaly uruş ýyllarynda tylda galan Türkmenistanyň ilaty — garrylardyr gelin-gyzlar we ýetginjekler gije-gündiz gaýratly zähmet çekip, bol galla we pagta öndürdiler. Fronta zerur bolan önümleri, egin-eşik we azyk iberip, şanly Ýeňşiň gazanylmagyna uly goşant goşdular. Goranmak gaznasyna altyn-kümüş şaý-sepleriniň 7392 kilogramyny tabşyryp, ynsanperwerligiň belent nusgasyny görkezdiler. Uruş döwründe çeper elli gelin-gyzlarymyz ajaýyp sungat eserine öwrülen «Türkmeniň kalby» atly ägirt uly halyny hem dokadylar.

Ynsan mertebesini belent, hatyrasyny mukaddes tutmak biziň milli ýörelgämizdir. Şoňa görä-de, biz paýtagtymyzdaky «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda, şäherdir obalarymyzdaky ýüzlerçe ýadygärliklerde uruş gahrymanlarymyzyň, tutanýerli zähmeti bilen taryhy Ýeňşi ýakynlaşdyran tylyň merdanalarynyň çuňňur hormatlamak we çäksiz minnetdarlyk duýgulary bilen hatyralaryny belent tutýarys. Merdana watandaşlarymyzyň aldym-berdimli söweşlerdäki gahrymançylygy hem-de gaýduwsyzlygy häzirki we geljek nesilleriň ýüreklerinde baky ýaşar!

Eziz watandaşlar!

Biziň alyp barýan syýasatymyzyň esasynda Türkmenistanyň halkynyň, her bir raýatyň, döwletiň bähbidi durýar. «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgämize laýyklykda raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlandyrylmagy, ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, medeni ugurlarda gülläp ösmegi üçin düýpli özgertmeleri amala aşyrýarys. Giň gerimli durmuş syýasatyny alyp barýarys. Şoňa görä-de, ýurdumyzyň her bir raýaty, pähim-parasatly öwüt-ündewleri, wagyz-nesihatlary bilen jemgyýetimiziň agzybirligini we jebisligini has-da pugtalandyrmaga, ýaş nesilleri watansöýüjilik hem-de ynsanperwerlik ruhunda terbiýelemäge saldamly goşant goşýan uruş we zähmet weteranlarymyz, maşgala ojagyna wepaly eziz enelerimiz hakynda uly aladalary edýäris. Olaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini yzygiderli ýokarlandyrmaga, saglyklaryny berkitmäge döwlet derejesinde uly üns berýäris. Eziz Diýarymyzda täze gurlan we durky täzelenen dynç alyş öýlerinde, şypahanalarda, hassahanalarda uruş we zähmet weteranlarymyza durmuş ýeňilliklerini döredýäris.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda hem jemgyýetimiziň sazlaşykly ösmegini gazanmak, jebisligimizi has-da berkitmek, ýaş nesillerimizi watançylyk, ynsanperwerlik, zähmetsöýerlik, belent ahlaklylyk ruhunda terbiýelemekde öwüt-ündewleri bilen bahasyna ýetip bolmajak işleri bitirýän weteranlar — parasatly ýaşulularymyz, kümüş saçly mährem enelerimiz bilen tolgundyryjy duşuşyklary, gyzykly söhbetdeşlikleri geçirýäris.

Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylary, urşa gatnaşyjylaryň ýanýoldaşlaryny we tylda zähmet çeken weteranlary «1941— 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna» ýubileý medaly bilen sylaglamak barada karara hem geldik. Olara ýubileý medalyny we gymmat bahaly ýadygärlik sowgatlaryny dabaraly ýagdaýda gowşurýarys. Parahat we azat durmuş üçin söweşip, ot-ýalnyň içinden geçen gahrymanlarymyz, özleriniň çagalygyny, ýaşlygyny şol ýowuz ýyllara pida eden ýaşuly nesiller biziň buýsanjymyzdyr.

Mähriban halkym!
Hormatly uruş weteranlary!

Sizi uly pidalar çekilip gazanylan mukaddes Ýeňşiň 75 ýyllyk şanly baýramy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Goý, bütin dünýäde hemişe parahatçylyk we asudalyk bolsun!

Size berk jan saglyk, uzak ömür, asuda we abadan durmuş, eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin!

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   26.03.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň derwaýys meselelerine garaldy hem-de birnäçe resminamalar kabul edildi.

Ilki bilen, göni wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow çagyryldy. Ol gözegçilik edýän ulgamynda işleriň ýagdaýy, milli ykdysadyýetimiziň ösüş depginlerini saklamak boýunça görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi.

Eksport önümlerini sertifikatlaşdyrmak ulgamyny kämilleşdirmegiň çäklerinde geçirilen işleriň netijeleri barada hasabat bermek bilen, wise-premýer «Türkmenistanyň ýuridik şahslarynyň daşary ýurt ätiýaçlandyryş kompaniýalary bilen şertnamalary baglaşyp bilýän ätiýaçlandyryş görnüşleriniň sanawyny tassyklamak hakynda» Kararyň hem-de «Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda, sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň sanawyny tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 5-nji fewralynda çykaran 14594-nji Kararyny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda» Kararyň taslamalaryny döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Habar berlişi ýaly, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, şol resminamalar «Türkmenstandartlary» Baş döwlet gullugy, Döwlet gümrük gullugy hem-de degişli pudaklaýyn edaralar bilen bilelikde taýýarlanyldy, şeýle hem beýleki käbir düzümler bilen bellenilen tertipde ylalaşyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, soňky ýyllarda sertifikatlaşdyrma döwletleriň arasynda söwda, önümçilik gatnaşyklary, şeýle hem hil ölçegleri babatda hyzmatdaşlyk bilen bagly esasy meseleleri çözmekde möhüm orun eýeleýär diýip belledi. Halkara işewürlik gurşawynda häzirki ýagdaýlar oňa gatnaşyjylaryň hojalyk-ykdysady işiniň gurallaryny döwrüň zerurlyklaryna kybap getirilmegini talap edýär.

Şunda hödürlenilýän hyzmatlaryň, harytlaryň ýa-da öndürilýän önümleriň hil derejesine, şeýle hem geljekki müşderiler we hyzmatdaşlar bilen özara gatnaşyklaryň sowatly strategiýasyna uly ähmiýet berilýär diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugurda işleri has-da kämilleşdirmegiň zerurdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz hödürlenen Kararlara gol çekip, resminamalary wise-premýere elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly iberdi hem-de şol kadalaşdyryjy namalaryň ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň işini kämilleşdirmek, nebitgaz senagatynyň önümçilik we serişdeler kuwwatyny berkitmek, pudak üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak hem-de işgärleriň hünärlerini kämilleşdirmek, nebitgaz ulgamynda ylmy-barlag işlerini döwrüň talabyna laýyk guramak maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, uglewodorod çig malynyň uly gorlaryna eýe bolan ýurdumyzda bu baýlygyň netijeli ulanylmagynyň milli ykdysadyýetimizi sazlaşykly ösdürmäge täze kuwwatly itergi berjekdigini, nebiti we gazy düýpli işläp taýýarlamaga ýöriteleşdirilen täze önümçilikleri döretmek hem-de türkmen energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ugratmagyň eksport ugurlaryny artdyrmak üçin şertleri üpjün etjekdigini belledi.

Bularyň hemmesi maýa goýmak hem-de daşary ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleri bilen netijeli hyzmatdaşlyk etmek üçin uly mümkinçilikleri açýar diýip, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanda işleýän daşary döwletleriň ygtybarly kompaniýalary – «Petronas», «Dragon oil», Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasy, «Kawasaki», «Sojitz», «TOYO», «Mitsubishi», «ITOCHU», «LG», «Hyundai», «Eni», «Mitro International», «Petrofac», «Tatneft», «Rönesans Holding» we beýlekiler bilen işleriň gerimini giňeltmek barada wise-premýere degişli birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz toplumynyň düzümine girýän ýokary hem-de orta hünärment okuw mekdepleriniň, ylmy-barlag institutlarynyň hem-de okuw merkeziniň ylmy binýadyny pugtalandyrmak we döwrebaplaşdyrmak, innowasion tehnologiýalary, nou-haulary, sanly ulgamy we öňdebaryjy dünýä tejribesini ornaşdyrmak boýunça işleri işjeňleşdirmegiň möhümdigine ünsi çekip, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz ýangyç-energetika toplumynda dürli önümçilik ugurlary üçin inženerleri, burawlaýjylary, geologlary, hünärmenleri taýýarlamagyň guralmagynyň kämilleşdirilmegini esasy wezipeleriň biri hökmünde kesgitledi. Çünki dünýäde bu pudagyň tehnologik ösüşiniň derejesiniň, ýurdumyzda amala aşyrylýan nebitgaz senagatyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek hem-de döwrebaplaşdyrmak we kämilleşdirmek işleriniň bu wezipä täze talaplary bildirýändigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow işgärleriň hünär derejesini ýörite okuwlarda yzygiderli ýokarlandyrmagyň möhümdigini belläp, munuň üçin Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň hem-de onuň Balkan welaýatyndaky şahamçasynyň esasy kafedralarynyň, «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň Mary hem-de Balkanabat şäherlerindäki orta hünär okuw mekdepleriniň, şeýle hem ýurdumyzda işleýän daşary ýurt kompaniýalary tarapyndan açylan okuw merkezleriniň mümkinçiliklerini ulanmagyň wajypdygyny aýtdy hem-de bu işi degişli derejede talabalaýyk guramak barada wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin meýdan işleri, şol sanda bugdaýa ideg etmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Şu günler agrotehniki kadalara laýyklykda, güýzlük bugdaýy mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we olara ösüş suwuny tutmak işleri, şeýle hem zerur bolanda haşal otlara garşy göreşmek, zyýankeşleriň ýüze çykmagynyň öz wagtynda öňüni almak işleri berjaý edilýär.

Wise-premýer «ak altyn» ussatlarynyň milli Liderimiziň ak pata bermegi bilen Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda gowaça ekişine guramaçylykly girişendigini, daşoguzly daýhanlaryň möwsüme girişmäge taýýarlyk görýändigini aýtdy.

Tehniki hyzmat ediş kärhanalary hem-de daýhan birleşikleri oba hojalyk tehnikalarynyň bökdençsiz işlemegi hem-de öndürijileri ýokary hilli tohum bilen üpjün etmek üçin meýilnamalaýyn çäreleri görýärler. Alymlar we tejribeli hünärmenler welaýatlara ugradylýar, olar oba hojalyk önümlerini öndürijilere ekinlerden bereketli hasyl almak meseleleri boýunça maslahat berýärler.

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen meýdan işleriniň täze gelip gowşan tehnikalar hem-de olaryň sanly kommunikasiýa ulgamlary bilen üpjün edilendigi barada aýdyp, wise-premýer obasenagat toplumyny ählitaraplaýyn ösdürmäge berýän örän uly ünsi üçin hemme oba hojalyk işgärleriniň adyndan milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, wise-premýere möwsümleýin işleriň depginini artdyrmak, kärendeçi daýhanlary maddy-tehniki taýdan üpjün etmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi. Şunda oba hojalyk ulgamyny üstünlikli ösdürmegiň aýrylmaz şerti hökmünde ekerançylygyň medeniýetini ýokarlandyrmagyň möhümdigine üns çekildi.

Döwlet Baştutanymyz her welaýatda gurlan ýyladyşhana toplumlarynyň kuwwatlyklaryny peýdalanyp, gök-miwe we bakja önümleriniň öndürilişiniň mukdaryny artdyrmak meselelerini hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Ýakynda geçirilen bag ekmek boýunça ählihalk dabarasynyň barşynda ekilen ýaş nahallara ideg etmäge hem ilkinji nobatda üns berilmelidir diýip hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, oba hojalygynyň döwrebaplaşdyrylmagy hem-de tehnologiýa taýdan gaýtadan enjamlaşdyrylmagy bu ulgamy üstünlikli özgertmegiň binýadydyr. Şu maksatlar bilen döwletimiz dünýäniň öňdebaryjy öndürijilerinden häzirki zaman tehnikalary we enjamlary yzygiderli satyn alýar. Bu bolsa daýhanlaryň zähmet şertlerini gowulandyrmaga hem-de olaryň iş netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz oba hojalyk tehnikalaryny netijeli ulanmagyň, tehnikalara hyzmat edýän merkezleriň işlerini zerur derejede guramagyň hem-de obalar üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlaýan ulgamy yzygiderli kämilleşdirmegiň zerurdygyny aýtdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, harby özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdumyzda durnuklylygy üpjün etmek maksady bilen görülýän toplumlaýyn çäreler barada habar berdi. Döwlet Baştutanymyzyň Ýaragly Güýçleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, harby we hukuk goraýjy edaralar üçin ýokary hünärli işgärleri hem-de gullukçylary taýýarlamak boýunça beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly meseleler beýan edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Türkmenistanyň Harby doktrinasyna ünsi çekdi. Milli Liderimiz bu strategiýanyň dünýädäki harby-syýasy ýagdaýy nazara almak arkaly işlenip taýýarlanylandygyny hem-de döwlet syýasatynyň esasy ýörelgelerine laýyk gelýändigini aýdyp, harby hem-de hukuk goraýjy edaralaryň öňünde duran wezipeleriň her bir ýolbaşçydan öz işine örän jogapkärli çemeleşmegi talap edýändigini nygtady.

Şahsy düzümi harby-watançylyk ruhunda terbiýelemek, serkerdeleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça çäreleriň geçirilmegi bu işiň möhüm bölegi bolup durýar. Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralary maddy enjamlar we tehniki serişdeler bilen üpjün etmek hem-de harby gullukçylaryň gullugy we ýaşaýyş-durmuşy üçin has oňaýly şertleri döretmek bilen baglanyşykly meseleleri üns merkezinde saklamagy talap edip, wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna geňeşiň şu ýylyň üç aýynyň netijeleri boýunça geçiriljek mejlisine talabalaýyk taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de elektrik energetikasy pudagynyň kuwwatlyklaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi.

Türkmenistany senagatlaşdyrmak boýunça göz öňünde tutulan maksatnamalary durmuşa geçirmekde elektrik energetikasy ulgamyna möhüm orun degişlidir. Hereket edýän hem-de işe girizilýän täze senagat we durmuş maksatly desgalary elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmek üçin ýurdumyzda maksadalaýyk işler amala aşyrylýar. Onuň çäklerinde sebitlerde döwrebap gazturbinaly elektrik stansiýalary, elektrik geçirijileri, paýlaýjy elektrik beketleri gurulýar. Paýtagtymyzyň, beýleki şäherleriň we ilatly ýerleriň energiýa üpjünçilik ulgamy täzelenilýär.

Energetika senagatynyň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak, elektrik stansiýalaryny, elektrik geçirijilerini we paýlaýjy ulgamlaryny öz wagtynda abatlamak hem-de durkuny täzelemek sarp edijileri elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdençsiz üpjün etmegiň möhüm şertleriniň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer abatlaýyş işlerinde ulanyljak ätiýaçlyk şaýlaryny we enjamlaryny Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň kärhanasynda öndürmek baradaky teklibi beýan etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu çözgüdiň maksadalaýykdygyny belläp, hereket edýän energetika ulgamyny giňeltmek boýunça geçirilýän giň gerimli işleriň wajypdygyny ýene-de bir gezek nygtady we ýurdumyzyň elektrik energetikasy pudagynyň kuwwatyny yzygiderli artdyrmagyň göz öňünde tutulan meýilnamalaryň we ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüş maksatnamalarynyň üstünlikli ýerine ýetirilmegine ýardam edýändigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini yzygiderli artdyrmak meselelerine aýratyn üns bermek tabşyryldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, olaryň öňünde goýlan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Wise-premýer ulagyň ähli görnüşleriniň, hususan-da, demir ýol ulagyny döwrebaplaşdyrmak, ýük daşamak boýunça edilýän hyzmatlary kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ulag-kommunikasiýalaryny ösdürmegiň döwlet syýasatynyň strategik ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi. Köp asyrlaryň dowamynda Merkezi Aziýanyň çäginden geçen Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek pikiri milli ulag strategiýasynyň esasyny düzýär. Häzirki zaman şertlerinde bu yklymara ýol Türkmenistanyň hem-de sebitiň beýleki döwletleriniň ägirt uly ykdysady kuwwatyndan netijeli peýdalanmaga ýardam etmelidir.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Beýik Ýüpek ýolunyň taryhy ornunyň dikeldilmeginiň BMG-niň yglan eden Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek, özara hormat goýmak, deňhukuklylyk, birek-birege ynanyşmak ýörelgeleri esasynda Ýewropanyň we Aziýanyň halklarynyň hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak babatda ägirt uly ähmiýete eýedigini nygtady.

Ýurdumyz «Lapis Lazuli» halkara ulag-üstaşyr geçelgesiniň döredilmegini işjeň goldaýar. Bu geçelge Türkmenistanyň, Owganystanyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň we Türkiýäniň çäginden geçip, Merkezi we Günorta Aziýa, Hazar deňzi we Garadeňiz, Ortaýer deňzi sebitlerini öz içine alýan giň geoykdysady giňişlikde netijeli gatnaşyklary has-da pugtalandyrmaga ýardam eder.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde we beýleki ýokary derejeli forumlarda beýan eden halkara başlangyçlarynyň özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmaga we ösdürmäge gönükdirilendigini belledi.

BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan biragyzdan kabul edilen ulag meselesine degişli Kararnamalar dünýä bileleşigi tarapyndan giň goldawa eýe bolan oňyn teklipleriň wajypdygyna şaýatlyk edýär. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň 2019 — 2020-nji ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň içerki ulag boýunça komitetiniň býurosyna saýlanmagynyň ähmiýetini nygtady.

Türkmenistan ygtybarly üstaşyr-ulag gatnawlaryny üpjün etmäge uly üns berýär. Munuň özi ýükleri daşamagyň we ýolagçylary gatnatmagyň çäklerini giňeltmek hem-de olaryň möçberlerini artdyrmak üçin uly mümkinçilikleri açýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle hem «Türkmendemirýollary» agentliginiň işine ünsi çekip, bu ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmagyň we pugtalandyrmagyň wajypdygyny nygtady hem-de wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän düzümlerindäki işler barada hasabat berdi hem-de «Söwda toplumynyň harytlyk önümlerini daşary ýurtlara ýerlemek boýunça birža söwdalaryny geçirmegiň tertibiniň» täzeden işlenilen taslamasyny döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Bu resminama Dokma senagaty ministrliginiň hem-de «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň ýurdumyzyň söwda toplumyna geçirilmegi bilen baglylykda taýýarlanyldy we Diýarymyzyň dokma hem-de haly önümlerini daşary bazarlarda işjeň öňe ilerletmäge, şunuň bilen baglanyşykly amallary düzgünleşdirmäge gönükdirilendir. Wise-premýeriň belleýşi ýaly, taslamada döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ozal aýdan bellikleri we teklipleri göz öňünde tutuldy.

Soňra ilatyň sarp edýän giň görnüşli azyk harytlaryna bolan isleglerini hem-de olaryň nyrhlarynyň durnuklylygyny üpjün etmek boýunça hormatly Prezidentimiziň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi. Bu meseleleri netijeli çözmek üçin degişli pudagara topar döredildi. Şol topar tarapyndan daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önüm öndüriji kärhanalaryň kuwwatlyklaryny artdyrmak, ýerli öndürijileri goldamak hem-de höweslendirmek, olaryň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak boýunça çäreler işlenilip taýýarlanylýar.

Şunuň bilen bir hatarda, ýurdumyzda heniz ýeterlik öndürilmeýän azyk harytlarynyň içerki bazar üçin zerurlyklary öwrenilip, olary getirmek, ýeterlik gorlaryny döretmek we saklamak hem-de elýeter bahalardan ilatymyza ýetirmek boýunça işler utgaşdyrylýar. Bu pudagara toparyň işini kämilleşdirmek maksady bilen, birnäçe teklipler, şol sanda onuň düzümi barada teklipler taýýarlanylyp, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilişini giňeltmegiň hem-de ýurdumyzyň eksport kuwwatyny ýokarlandyrmagyň, bäsdeşlige ukyply önümçilikleri giňeltmegiň milli ykdysadyýetimiziň durnuklylygyny, ählumumy işleri nazara almak bilen, onuň özüne ýeterlik derejesini we garaşsyzlygyny pugtalandyrmaga gönükdirilendigini belledi. Döwletimiz tarapyndan munuň üçin hemme zerur bolan mümkinçilikler we şertler döredilýär.

Milli Liderimiz aýdylan teklipleri makullap, «Türkmenistanyň söwda toplumynyň harytlyk önümlerini daşary ýurtlara ýerlemek boýunça birža söwdalaryny geçirmegiň tertibini kämilleşdirmek hakynda» we «Türkmenistanda azyk harytlarynyň üpjünçiligini has-da artdyrmak hem-de eksportyny we importyny düzgünleşdirmek boýunça pudagara toparyň düzümini tassyklamak hakynda» Kararlara gol çekdi.

Döwlet Baştutanymyz olary elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberip, Diýarymyzyň hem-de daşary ýurtlaryň sarp edijileriniň isleglerine laýyk gelýän çeýe marketing strategiýalaryny kemala getirmek üçin içerki bazaryň we daşarky düzümiň ýagdaýyny ulgamlaýyn seljermegi dowam etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň işini sanly ulgama geçirmek arkaly kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ýokary hilli, mazmunly tele we radiogepleşikleri taýýarlamak maksady bilen, komitetiň ýanynda geňeş döredildi. Geňeşiň esasy wezipesi degişli önümleri taýýarlamagyň, döredijilik işleriniň ähli basgançaklaryna gözegçilik etmekden ybarat. Düzümine tejribeli halypalar hem-de ulgamyň hünärmenleri giren geňeşiň işi içki torlar arkaly hem sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanmagyň hasabyna işjeňleşdirilýär.

Sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen baglylykda, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetinde hem-de onuň düzüminde döredilen başlangyç hünär okuw mekdebinde ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak hem-de hünärmenleri gaýtadan okatmak boýunça işler geçirilýär. Okuwlar ýörite meýilnama esasynda guralyp, okuwy tamamlansoň diňleýjilere degişli şahadatnamalar gowşurylar.

Şeýle hem bu edaranyň mahabatlandyryş işinde sanly ulgamyň mümkinçiliklerini ulanmak meýilleşdirilýär. Bu bolsa hödürlenilýän hyzmatlaryň hilini has-da ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň işinde ýokary çeperçilik derejesi we mazmunynyň köpdürlüligi, şeýle hem bezelişi bilen tapawutlanýan ýokary hilli, many-mazmunly gepleşikleri taýýarlamak üçin uly mümkinçilikleri açýan sanly tehnologiýalardan has doly peýdalanmagyň möhümdigini nygtady.

Milli teleradiogepleşikler ulgamynyň netijeli işini guramakda bu ulgamyň ähli hünärmenleriniň ussatlygynyň we elbetde, döredijilikli çemeleşmesiniň bolmagy esasy talapdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de şunuň bilen baglylykda, wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Soňra wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow çagyryldy. Wise-premýer «Türkmenistanda ylym ulgamyny 2020 — 2025-nji ýyllarda sanly ulgama geçirmegiň Maksatnamasyny tassyklamak hakynda» Kararyň hem-de ony amala aşyrmak boýunça çäreleriň meýilnamasynyň taslamasyny döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Bellenilişi ýaly, Ylymlar akademiýasy bu taslamany ozal berlen tabşyryklara laýyklykda, ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda kesgitlenilen wezipeden doly ugur alyp taýýarlady.

Işlenilip taýýarlanylan meýilnama laýyklykda, ýakyn bäş ýylda sanly tehnologiýalary giňden ulanmak arkaly ylmy-barlag işlerini täze derejä çykarmak, ylmyň, bilimiň we önümçiligiň arasyndaky özara baglanyşygy has-da işjeňleşdirmek, milli ykdysadyýetimizdäki sanly özgertmeleri ylmy-tehniki we intellektual taýdan üpjün etmek göz öňünde tutulýar.

Şeýle hem milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmelerini nazara almak bilen, iň täze maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary arkaly ýurdumyzyň ylym-bilim edaralarynyň arasynda gatnaşyklary hem-de giň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek meýilnamasy düzüldi.

Hasabatda bellenilişi ýaly, işlenilip taýýarlanylan maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi IT tehnologiýalaryna esaslanan netijeli, durnukly hem-de özüni ödeýän sanly ylym ulgamyny döretmäge, dünýäniň öňdebaryjy tejribelerine laýyklykda, ylmyň önümçilik bilen arabaglanyşygyň täze derejesine ýetmäge, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynyň dolandyrylmagyny ylmy taýdan esaslandyrmaga mümkinçilik berer.

Innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, şeýle hem ylmy-barlaglar we işläp düzmeler üçin täze programma üpjünçiliklerini döretmäge, ylma, inženerçilige, tehnologik telekeçilige ýaşlary işjeň çekmäge ýardam berer.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, depginli ösýän, häzirki wagtda halkara ykdysady, medeni we tehnologik giňişlige işjeň goşulyşýan Türkmenistanyň durmuşyň ähli ulgamlaryna täzelikleri çekmegiň işjeň tarapdary bolandygyny we şeýle bolmagynda galýandygyny belledi.

Milli Liderimiz halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmagyň wajypdygyna ünsi çekip, Diýarymyzyň ylmy institutlarynyň mümkinçiligini has-da netijeli peýdalanmak, häzirki zamanyň maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny ösdürmäge itergi bermek boýunça degişli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz degişli Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere ugratdy hem-de bu maksatnamany ýerine ýetirmek boýunça degişli görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak babatda halkara konwensiýalara goşulmagy bilen baglanyşykly meseleler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, BMG we beýleki abraýly guramalar bilen gatnaşyklary pugtalandyrmak, şol sanda tebigaty goramak hem-de ekologiýa ulgamlarynda hyzmatdaşlyk etmek meseleleriniň hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigi bellenildi.

Şunda degişli şertnama-hukuk binýadyny pugtalandyrmaga we giňeltmäge uly ähmiýet berilýär. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmelerine laýyklykda, ýurdumyzyň halkara konwensiýalara we beýleki köptaraplaýyn resminamalara işjeň gatnaşmagyny üpjün etmek maksady bilen yzygiderli işler alnyp barylýar.

Häzirki döwürde Türkmenistan agzalan ugur boýunça köptaraplaýyn halkara resminamalaryň 20-sine gatnaşýar. Milli Liderimiziň ekologiýa diplomatiýasyny durmuşa geçirmäge hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň düzümleýin edaralarynyň çäklerinde hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen oňyn başlangyçlaryny durmuşa geçirmek maksady bilen, wise-premýer, daşary işler ministri ýurdumyzyň köptaraplaýyn resminamalaryň birnäçesine goşulmagy baradaky teklibi beýan etdi.

Şolaryň hatarynda BMG-niň Daşky gurşaw maksatnamasynyň (ÝUNEP) howandarlygynda baglaşylan hem-de işlenip düzülen, 1983-nji ýylda güýje giren Ýabany haýwanlaryň göçýän görnüşlerini gorap saklamak boýunça Konwensiýa (Bonn Konwensiýasy) we 1999-njy ýylda kabul edilen Afrika — Ýewraziýa göçüş ugry boýunça göçýän suw-batgalyk guşlaryny gorap saklamak boýunça Ylalaşyk hem-de 2016-njy ýylda kabul edilen Ozony dargadyjy maddalar boýunça Monreal teswirnamasynyň Kigali düzedişi bar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, daşky gurşawy goramak we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek meseleleriniň Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek bilen gönüden-göni baglanyşyklydygyny belledi. Ýurdumyz olaryň sazlaşykly çözgütlerini işläp taýýarlamakda işjeň orny eýeläp, bu möhüm ulgamda netijeli sebit we halkara hyzmatdaşlygy, şol sanda BMG-niň we onuň ýöriteleşdirilen edaralarynyň çäklerinde gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen anyk başlangyçlar bilen çykyş edýär.

Milli Liderimiz ekologiýa meselesiniň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm bölegi bolup durýandygyny nygtady. Şunda tebigata aýawly garamak hem-de onuň baýlyklaryny rejeli ulanmak, öňdebaryjy «ýaşyl» we serişdeleri tygşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär.

Ýurdumyz BMG-niň tebigaty goramak bilen baglanyşykly möhüm konwensiýalarynyň birnäçesine goşulmak bilen, öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge jogapkärçilikli çemeleşýär diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Ykdysadyýet we durmuş ulgamlarynda giň gerimli milli maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegi raýatlarymyzyň abadançylygyny we hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmagyň möhüm şerti hökmünde ekologiýa bilen berk baglanyşyklydyr.

Şu maksatlar bilen hereket edýän kadalaşdyryjy-hukuk binýady yzygiderli kämilleşdirilýär. BMG-niň soňky ýyllarda kabul edilen möhüm resminamalaryndan gelip çykýan borçnamalary nazara almak bilen, geçen ýyl howanyň üýtgemegi boýunça Milli strategiýanyň rejelenen görnüşi tassyklanyldy.

Hemişelik Bitarap Türkmenistan ekologiýa diplomatiýasyny özüniň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde öňe sürmek bilen, tebigaty goramak ulgamynda halkara gatnaşyklary pugtalandyrmaga saldamly goşant goşýar.

Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, ýurdumyzyň ýokarda agzalan köptaraplaýyn resminamalara goşulyşmagy hakyndaky teklipleri makullap, wise-premýere, daşary işler ministrine bu ugurda yzygiderli işlemegi tabşyrdy.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Milli Parlamentiň döwletimiziň kanunçylyk esaslaryny kämilleşdirmek, ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleri kanunçylyk taýdan goldamak boýunça alyp barýan işleri barada habar berdi. Mejlisiň iş toparlarynda kazyýet we ýerine ýetiriji edaralaryň, ylmy we döredijilik işine, halkara hyzmatdaşlyk meselelerine degişli Kanunlaryň taslamalarynyň birnäçesiniň üstünde işlenilýändigi bellenildi.

Deputatlar ýerlerde amala aşyrylýan konstitusion özgertmeleriň, döwlet Baştutanymyzyň durmuşa geçirýän netijeli syýasatynyň dürli ugurlary boýunça täze kanunçylyk namalarynyň many-mazmunyny we ähmiýetini düşündirmek boýunça degişli işleri amala aşyrýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň kanun çykaryjylyk işiniň durmuş ugurly döwlet syýasatynyň, konstitusion we beýleki oňyn özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň netijeli guraly bolup durýandygyny belläp, Türkmenistanyň häzirki ösüşiniň ýagdaýyny nazara almak bilen, milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça işleri dowam etmegiň wajypdygyny nygtady.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere seredildi, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisiniň ahyrynda döwlet Baştutanymyz Hökümetiň indiki mejlisiniň giňişleýin düzümde onlaýn düzgüninde geçiriljekdigini, onuň barşynda ýurdumyzyň pudaklarynyň ýerine ýetiren işleriniň hem-de şu ýylyň birinji çärýeginde ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň jemlerine garaljakdygyny aýtdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlara düýpli taýýarlyk görmegi tabşyrdy hem-de ähli ýolbaşçylara tutanýerli zähmet çekmegi we özygtyýarly Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň hatyrasyna uly üstünlikleri gazanmagy arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   08.05.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine seredildi.

Mejlisiň dowamynda ýurdumyzy ösdürmegiň Prezident maksatnamalarynyň, şeýle hem ykdysady we durmuş maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişine garaldy we mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri syýasatyň beýleki meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, göni wideoaragatnaşyga bir wagtda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowy, maliýe we ykdysadyýet ministri E.Annamuhammedowy hem-de Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýewi çagyrdy.

Wise-premýer 2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynyň makroykdysady görkezijileri hakynda hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ösüşi üpjün edilýär we döwletimiziň maliýe serişdelerini netijeli peýdalanmak üçin zerur şertler döredilýär.

Hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüşi 6,3 göterim artdy.

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önüm öndürmegiň ösüşi 5,5 göterim artdy.

Bölek satuw dolanyşygy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 19,8 göterim, daşary söwda dolanyşygynyň möçberi 1,5 göterim köpeldi.

Şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda Döwlet býujetiniň girdeji böleginiň meýilnamasy 104 göterim, çykdajy böleginiň meýilnamasy bolsa 95,5 göterim ýerine ýetirildi.

Ýurdumyzyň orta we iri kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky 10,4 göterim ýokarlandy.

Hasabat döwründe maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlarynyň möçberi 7,3 milliard manada deň boldy.

Häzirki döwürde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça ýurdumyzyň ähli künjeklerinde özgertmeler maksatnamasynyň çäklerinde dürli maksatly binalaryň gurluşygy dowam edýär. Oba milli maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň barşynda şu ýylyň dört aýynda durmuş maksatly binalaryň 107-sinde, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň 35-sinde, 220,2 müň inedördül metrden gowrak ýaşaýyş jaýlarynda, şeýle hem inženerçilik ulgamlarynda gurluşyk işleri dowam edýär. Umuman, 845,6 million manatlyk maýa goýum serişdeleri özleşdirildi.

Şeýle hem wise-premýer hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Hususan-da, degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde alnyp barylýan işler, dünýä ykdysadyýetinde emele gelen çylşyrymly ýagdaý zerarly, şu ýyl ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça garaşylýan netijeler barada maglumat berdi.

Soňra maliýe we ykdysadyýet ministri E.Annamuhammedow ýylyň başyndan bäri maliýe-býujet ulgamynda geçirilen işleriň jemleri, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2020 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň barşy barada hasabat berdi.

Soňra Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýew dört aýyň dowamynda pul-karz syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan toplumlaýyn çäreler, elektron hyzmatlary düzümini döwrebaplaşdyrmagyň çäklerinde, bank önümleriniň sanawyny giňeltmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, umuman, ykdysady görkezijileriniň Watanymyzyň durnukly ösüşini kepillendirýändigini kanagatlanma bilen belledi. Şol bir wagtyň özünde dünýä ykdysadyýetinde bolup geçýän ýagdaýlary, onuň döwletimiziň ykdysadyýetine edýän täsirini gözegçilikde saklamak möhüm wezipeleriň biridir diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Milli Liderimiz bank ulgamynyň edaralarynyň işiniň degişli derejede guralmalydygyna ünsi çekip, nagt pul dolanyşygyny azaltmak we döwrebap bank tehnologiýalaryna esaslanýan nagt däl hasaplaşyklarynyň usulyny ornaşdyrmak boýunça anyk işleri amala aşyrmagy tabşyrdy.

Soňra wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow, Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýew hem-de döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýew çagyryldy.

Wise-premýer ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň Maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi we gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň dört aýynda amala aşyrylan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa Nebit - gaz kondensaty çykarmak boýunça meýilnamanyň 108,9 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasynyň 104,1 göterim, benzin öndürmegiň meýilnamasynyň 124,2 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasynyň 106 göterim, polipropilen öndürmegiň meýilnamasynyň bolsa 140,4 göterim berjaý edilendigi barada hasabat berildi.

Suwuklandyrylan gazy öndürmekde ösüş 114 göterime barabar boldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, tebigy we ugurdaş gazyň çykarylyşynyň ösüşi 102,3 göterime deň boldy.

Soňra Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýew ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň işini kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler, nebitgaz senagatynyň kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen birnäçe iri maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmegiň barşy, şeýle hem energetika ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Öz nobatynda, döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýew ýurdumyzyň gaz senagatynyň ösüşiniň esasy görkezijileri, tebigy gazyň gazylyp çykarylýan möçberlerini mundan beýläk-de artdyrmak, konserniň garamagyndaky kärhanalarda öndürilýän suwuklandyrylan gazyň we gazhimiýa önümleriniň mukdaryny artdyrmak boýunça bellenilen çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabatlary diňläp, şu ýylyň dört aýynyň jemleri boýunça nebitgaz toplumynda önümçiligiň esasy görkezijileriniň bellenen ýyllyk meýilnamalara laýyklykda ýerine ýetirilendigini belledi hem-de nebitgaz senagatynda yzygiderli ösüşi üpjün etmek üçin işiň geljekki möhüm ugurlaryny kesgitledi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, nebit we gaz serişdeleriniň gazylyp alynýan hem-de gaýtadan işlenilýän mukdary artdyrylmalydyr. Şunuň bilen baglylykda, häzirki zamanyň sanly tehnologiýalary ulanylmalydyr we önümçilik hem-de düzümleýin desgalar kämilleşdirilmelidir. Şeýle hem ähli önümçilik bölümlerinde döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak işleri güýçlendirilmelidir diýip, milli Liderimiz bu ugurda ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Soňra wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew, oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri M.Baýramdurdyýew hem-de Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy G.Baýjanow çagyryldylar.

Wise-premýer milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri, ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi barada hasabat berdi.

Obasenagat toplumy boýunça önüm öndürmegiň möçberleriniň ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgini 118,1 göterime deň boldy. Şol sanda, oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 118,1 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça bu görkeziji 118,8 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça bolsa 103,7 göterime deň boldy. Maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy 138,9 göterim ýerine ýetirildi.

Häzirki döwürde welaýatlarda gowaça ekişi tamamlandy. Gögeriş alnan ýerlerde ilkinji hatarara bejergileri agrotehniki kada laýyklykda alnyp barylýar, ýekelemek hem-de otag etmek işlerine giň gerim berildi.

Ak ekin meýdanlarynda degişli agrotehniki çäreler bilen birlikde galla oragy möwsüminde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny hem-de enjamlaryny taýýarlamak boýunça zerur işler alnyp barylýar.

Soňra oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri M.Baýramdurdyýew ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy we pudagy döwrebaplaşdyrmagyň we tehniki taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmagyň, önümçilige sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna oba hojalygy pudagyny has-da ösdürmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy G.Baýjanow ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynyň suw üpjünçiligini gowulandyrmak ugrunda alnyp barylýan işler, döwlet Baştutanymyzyň suw serişdelerini rejeli peýdalanmak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, obasenagat toplumynda alnyp barylýan işler, ekinleri ösdürip ýetişdirmegiň agrotehniki çäreleriniň geçirilişini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz oba hojalygyny özgertmek boýunça kabul eden maksatnamalarymyzyň ýerlerde ýerine ýetirilişi bilen tanşyp, zerur bolan kömegiň berilmelidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz gowaça ekişiniň tamamlanandygyny aýdyp, iki sany möhüm möwsümiň, ýagny, galla oragy bilen pagta ýygymynyň ýetip gelýändigini, bu möwsümlere hem düýpli taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz ýeralmany, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin olaryň ekişini dowam etmelidigini, oba hojalyk önümleriniň öndürilişini artdyryp, daşary ýurtlardan getirilýän möçberleriniň azaldylmalydygyny, netijede, içerki bazarlarymyzyň ýerli önümler bilen doly üpjün edilmelidigini belledi.

Soňra hormatly Prezidentimiz şol bir wagtda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezowy «Türkmendemirýollary» agentliginiň başlygy A.Atamyradowy we «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygy H.Hudaýgulyýewi göni wideoaragatnaşyga çagyrdy.

Wise-premýer ulag-kommunikasiýa ulgamyna degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýanwar-aprel aýlarynda geçiren işleriniň jemleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe toplumyň düzümleri önümçilik meýilnamasyny 107,7 göterim ýerine ýetirip, 108,5 göterim ösüş gazandylar.

«Türkmenawtoulaglary» agentligi boýunça ösüş depgini 105,9 göterime, «Türkmendemirýollary» agentligi boýunça 122,6 göterime, «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi boýunça 144,9 göterime, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi boýunça 111 göterime deň boldy.

Awtomobil, demir ýol, howa we deňiz ulaglary boýunça ýük we ýolagçy gatnawlarynyň meýilnamasy degişlilikde 108,4 göterim hem-de 100,3 göterim berjaý edildi.

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygy H.Hudaýgulyýew pudagyň ähli düzümlerini sanlaşdyrmak boýunça milli Liderimiziň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, düzümiň işine häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryny, halkara tejribesini ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan giň möçberli işler barada hasabat berdi.

«Türkmendemirýollary» agentliginiň başlygy A.Atamyradow hem öz gezeginde pudagy sanly ulgama geçirmek hem-de ýolagçylara edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlary nazara alyp, degişli çäreleri görmegi hem-de ulag düzümleriniň işini hemişe berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Şol bir wagtda milli ykdysadyýetimizi sanlaşdyrmagyň döwlet maksatnamasyny işjeň durmuşa geçirmek, şeýle hem sanly ulgam babatynda ilatyň sowatlylyk derejesini ýokarlandyrmak boýunça tabşyryklar berildi.

Milli Liderimiz ýylyň ahyryna çenli ýurdumyzyň ähli oba ilatyny giň zolakly internet ulgamy bilen üpjün etmegiň zerurdygyna aýratyn ünsi çekdi, munuň özi ýerlerde onlaýn arkaly bilimi bermäge, telelukmançylyga, döwlet hyzmatlaryna, şeýle hem elektron söwdalaryna ýol açar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow pudagyň öňünde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek we bu ugurda degişli maksatnamany taýýarlamak bilen baglanyşykly meselelere möhüm üns bermegiň zerurdygyny belläp, bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz şol bir wagtda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewi gurluşyk we binagärlik ministri R.Gandymowy hem-de senagat we gurluşyk önümçiligi ministri S.Berdimuhamedowy göni wideoaragatnaşyga çagyrdy.

Wise-premýer gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda geçirilen işleriň jemleri, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy bellenilýän 2020-nji ýylda, şeýle hem 2021-nji ýylda ýurdumyzda gurluşygy tamamlanmaly hem-de ulanmaga tabşyrylmaly binalaryň hem-de desgalaryň sanawy barada hasabat berdi.

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda gurluşyk-senagat toplumynda önümleri öndürmek hem-de hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça meýilnamanyň 115,1 göterim ýerine ýetirilendigi, şunda ösüş depgininiň 119,6 göterime ýetirilendigi barada hasabat berildi.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça geçen dört aýda meýilnama 106,6 göterim ýerine ýetirilip, 106,5 göterim ösüş gazanyldy.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça önüm öndürmek we işleri ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 105,6 göterim ýerine ýetirildi. Ösüş 105,7 göterime barabar boldy.

Hasabat döwründe Energetika ministrligi boýunça önümleri öndürmegiň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň bellenilen meýilnamasy 125,3 göterim berjaý edildi. Bu düzümde ösüş 126,5 göterime deň boldy.

«Türkmenhimiýa» döwlet konserni boýunça öndürilen önümiň we ýerine ýetirilen hyzmatlaryň meýilnamasy 121,2 göterim berjaý edilip, şunda ösüş 147,3 göterime barabar boldy.

Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça işleri ýerine ýetirmek we hyzmatlar boýunça ösüş 102,5 göterime deň boldy. Ýanwar-aprel aýlarynda meýilnama 117,3 göterim ýerine ýetirildi.

Wise-premýer Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna gabatlanyp 2020-nji ýylda ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen binalaryň we desgalaryň möhletleri bilen baglanyşykly birnäçe teklipleriň taýýarlanylandygyny habar berdi.

Soňra senagat we gurluşyk önümçiligi ministri S.Berdimuhamedow innowasiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, senagat pudagynyň täze kärhanalaryny döretmek we hereket edýänlerini döwrebaplaşdyrmak bilen baglanyşykly geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Soňra gurluşyk we binagärlik ministri R.Gandymow ýurdumyzyň dürli künjeklerinde gurulýan desgalarda işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, gurluşyk maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegine ýeterlik derejede üns berilmeýändigine ünsi çekdi.

Milli Liderimiz gurluşyk serişdeleriniň, hususan-da sement önümçiliginiň talap edilýän möçberlere laýyk gelmeýändigine, işleriň pes derejede alnyp barylýandygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýere hem-de senagat we gurluşyk önümçiligi ministrine ýurdumyzda giň gerimde alnyp barylýan gurluşyklar üçin örän möhüm serişde bolan sementiň öndürilýän mukdaryny artdyrmak hem-de hilini has-da gowulandyrmak barada anyk tabşyryklary berdi.

Şeýle hem ýokary öndürijilikli, iň täze enjamlar we ýokary tehnologiýalar bilen üpjün edilen kärhanalary döretmek bilen baglanyşykly anyk görkezmeler berildi.

Soňra göni aragatnaşyga birbada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow, söwda we daşary aragatnaşyklar ministri O.Gurbannazarow hem-de dokma senagaty ministri R.Rejebow çagyryldy.

Wise-premýer gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat berip, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça haryt dolanyşygynyň ösüşiniň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 19,7 göterime deň bolandygyny habar berdi.

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynda öndürilen önümleriň möçberi şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,3 göterim artdy.

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň kärhanalarynda öndürilen önümleriň möçberi 19,5 göterim köpeldi.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça hasabat döwründe birža söwdalarynyň 85-si geçirilip, şertnamalaryň 9 müň 342-si hasaba alyndy.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy boýunça şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen hyzmatlaryň mukdary 93,4 göterim artdy. Hasabat döwründe sergileriň 2-si we maslahatlaryň 5-si geçirildi.

Senagatçylar we telekeçilier birleşmesi boýunça senagat önümleriniň möçberi 11,3 göterim, oba hojalyk we azyk önümleriniň möçberi 62,4 göterim artdy.

Soňra söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri O.Gurbannazarow döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa içerki bazary zerur önümler bilen üpjün etmek boýunça öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek boýunça ýolbaşçylyk edýän düzümleriniň alyp barýan işleri barada hasabat berdi.

Dokma senagaty ministri R.Rejebow pudagyň kärhanalarynyň işleri, ýerli serişdelerden halkara ölçeglerine kybap gelýän ýokary hilli önümleriň önümçiligi we olaryň görnüşleriniň artdyrylyşy barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabatlary diňläp, halkyň sarp edýän harytlarynyň öndürilişini artdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmegiň wajypdygyny aýdyp, bu babatda söwda toplumynyň ýolbaşçylaryna alyjylaryň ösen isleglerini kanagatlandyrmak babatda anyk görkezmeleri berdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz pudagy sanlaşdyrmak we täzeçil çemeleşmeleri hem-de oňa sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly söwdanyň döwrebap ulgamyny kemala getirmek boýunça işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Soňra wideoaragatnaşyga şol bir wagtda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa, medeniýet ministri A.Şamyradow hem-de Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy N.Garlyýew çagyryldy.

Wise-premýer şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda gözegçilik edýän ulgamynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat bermek bilen, hasabat döwründe dürli medeni çäreleriň, şol sanda baýramçylyklara we beýleki şanly senelere bagyşlanan hem-de Türkmenistanyň medeniýet ulgamyny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda göz öňünde tutulan çäreleriň guralandygyny habar berdi.

Türkmen halkynyň däp-dessurlaryny, pähimlerini we beýleki gymmatly maglumatlary toplamak, şolary düýpli öwrenmek hem-de ýygnanylan maglumatlary giňden ýaýmak maksady bilen, Medeniýet ministrliginiň hünärmenleriniň we Ylymlar akademiýasynyň institutlarynyň alymlarynyň ýurdumyzyň welaýatlaryna iş saparlary guraldy.

Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanyp dabaraly çäreler geçirildi.

Medeniýet ulgamyna degişli ministrligiň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň internet-saýtlarynda Türkmenistanda ýetilen belent sepgitler, geçirilýän döredijilik çäreleri, taryhy-medeni gymmatlyklar barada gyzykly maglumatlar ýerleşdirilýär.

Metbugat neşirleriniň sahypalarynda, teleradioýaýlymlarda ýurdumyzyň dürli ugurlarda gazanan üstünlikleri beýan edilýär.

Soňra medeniýet ministri A.Şamyradow ministrligiň garamagyndaky edaralaryň işlerini kämilleşdirmek, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Öz nobatynda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy N.Garlyýew teleradiogepleşikleriň hilini ýokarlandyrmak, many-mazmunyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, öňde boljak baýramçylyklar mynasybetli medeni çäreleriň taýýarlanylyşyna ünsi çekip, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary bilen geçýän ýylyň dabaralarynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz teleradioýaýlymlarda we metbugatda bilim bermegiň mekdep we institut programmalarynyň, ykdysadyýete sanly ulgamy ornaşdyrmak we beýleki ugurlar boýunça hem-de kompýuter sowadyny öwrediş sapaklarynyň beýan edilmelidigini, kagyzly metbugaty elektron görnüşe geçirmegiň üstünde yzygiderli işlemelidigini aýtdy hem-de bu ugurda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradowy, Ylymlar akademiýasynyň ýolbaşçysy S.Toýlyýewi hem-de bilim ministri M.Geldinyýazowy göni wideoaragatnaşyga çagyrdy. Wise-premýer gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň belleýşi ýaly, hasabat döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe süren başlangyçlarynyň netijesinde sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny ýerine ýetirmek, daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. Okuw-usuly toplumlar, elektron sözlükler taýýarlanyldy. Döwlet Baştutanymyzyň Kararyna laýyklykda, Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkezi döredildi.

Hasabat döwründe okuw kitaplarynyň we gollanmalarynyň 58 görnüşi neşir edildi.

Ilkinji gezek sanly bilimiň innowasion çemeleşmeleriniň ulanylmagy arkaly okuw dersleri boýunça «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly bäsleşikleriň döwlet tapgyry onlaýn usulynda geçirildi. «Ýaşlyk» teleýaýlymynda birnäçe okuw dersleri boýunça sapaklar görkezilip başlandy.

Ýurdumyzyň mekdep okuwçylary we talyplary halkara olimpiadalaryna, taslama bäsleşiklerine, şeýle hem internet bäsleşiklerine gatnaşyp, dürli derejedäki medallara we degişli diplomlara mynasyp boldular.

Wise-premýer Saglygy goraýyş ulgamynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat bermek bilen, garalýan döwürde bu ulgama degişli birnäçe täze döwrebap desgalaryň gurluşygynyň dowam edendigini habar berdi.

Sporty ösdürmek meseleleri barada aýdyp, wise-premýer şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda ýurdumyzda içerki ýaryşlaryň 30-synyň we köpçülikleýin sport çäreleriniň 32-siniň guralandygyny belledi. Ýurdumyzyň türgenleri halkara bäsleşikleriniň 11-sine gatnaşyp, jemi 39 medala mynasyp boldular.

Hasabat döwründe 2021-nji ýylda geçiriljek ХХХII Tomusky olimpiýa oýunlaryna taýýarlyk işleri dowam etdi. Şeýle hem ugurdaş düzümleri mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak boýunça zerur işler alnyp baryldy.

Soňra Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň ýolbaşçysy S.Toýlyýew ýurdumyzyň ylmyny mundan beýläk-de ösdürmek we onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Soňra bilim ministri M.Geldinyýazow öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak esasynda milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, ýene-de az wagtdan ýurdumyzyň mekdeplerinde gutardyş synaglarynyň başlanýandygyny, ýokary okuw mekdeplerinde bolsa, okuwlaryň tamamlanýandygyny aýtdy. Şonuň bilen birlikde, milli Liderimiz çagalaryň sagaldyş we dynç alyş merkezleriniň hem tomusky möwsüme taýýarlyk işleriniň degişli derejesini üpjün etmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Şeýle hem, döwlet Baştutanymyz ähli mekdeplerde sanly ulgam boýunça täze okuw kitaplarynyň taýýarlanylmalydygyny we okuwlaryň guralmalydygyny nygtap, bu işde Ylymlar akademiýasynyň esasy orny eýelemelidigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz uzak aralykdan orta we ýokary bilim bermek ulgamyna taýýarlyk görmäge aýratyn üns berilmelidir diýip, ýokary bilimiň täze nusgasyny degişli kanunçylyga girizmek üçin zerur işleriň geçirilmelidigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmändigi we gözegçilik edýän ministrlikleriniň, pudaklaýyn edaralarynyň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradowa käýinç yglan etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow ministrligiň ýanwar-aprel aýlarynda alyp baran işleriniň jemleri barada hasabat berdi.

Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugruny durmuşa geçirmek, döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek hem-de öňde goýlan wezipeleri çözmek bilen baglylykda, ýanwar-aprel aýlarynda iri halkara guramalarynyň ugry boýunça ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça yzygiderli işler geçirildi.

Şu ýylyň mart aýynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Azerbaýjan Respublikasynda boldy. Döwlet Baştutanymyz şeýle hem sanly wideoaragatnaşyk arkaly Türki dilli döwletleriň Geňeşiniň duşuşygyna hem-de Goşulyşmazlyk hereketiniň ýokary derejedäki duşuşygyna gatnaşdy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretary, Özbegistan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentleri bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri geçirildi, olaryň dowamynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Garalýan döwürde ýurdumyza Daşary işler ministrliginiň üsti bilen daşary ýurt wekiliýetleriniň 35-si geldi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň 83 wekiliýeti daşary ýurtlara saparlara iberildi.

Hasabat döwründe ýurdumyzda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde maslahatlaryň we duşuşyklaryň 109-sy geçirildi.

Daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça gatnaşyklar yzygiderli häsiýete eýedir. Şeýle hem ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek we giňeltmek boýunça yzygiderli işler amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere DIM-iň ýolbaşçysyna ýüzlenip, Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli dürli halkara çärelerini geçirmek bilen baglanyşykly anyk görkezmeleri berdi.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyz A.Baýramowy Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Kazan şäheri) baş konsuly wezipesine bellemek hakynda Karara gol çekdi.

Soňra wideoaragatnaşyga Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa çagyryldy, ol döwlet Baştutanymyza milli parlamentiň şu ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça geçiren işleri barada habar berdi.

Şu döwürde ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan durmuş-ykdysady özgertmeleriň hukuk binýadynyň üpjün edilmegine, türkmen jemgyýetiniň demokratik esaslarynyň berkidilmegine gönükdirilen Türkmenistanyň Kanunlarynyň 18-si we Mejlisiň Kararlarynyň 9-sy kabul edildi.

Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleri bilen bilelikde, ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli ulgamlarynyň işjeňleşdirilmegine ýardam berýän kanunçylyk taslamalaryny taýýarlamak işleri dowam etdirilýär.

«Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion kanunyň taslamasy boýunça degişli işler geçirildi. Şunuň bilen baglanyşykly gelip gowuşýan teklipleri öwrenmek we seljermek boýunça her hepdede iş toparynyň mejlisleri geçirilýär.

Ministrliklerde, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda, okuw mekdeplerinde guralýan çäreleriň dowamynda, şeýle hem köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çap edilýän makalalarda konstitusion özgertmeleriň ähmiýeti giňden beýan edilýär.

Parlamentariler döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegine hem-de kanun çykaryjylyk ulgamynda öňdebaryjy tejribäniň öwrenilmegine bagyşlanan okuw maslahatlaryna gatnaşdylar.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli baýramçylyga taýýarlyk görülýär. Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli tassyklanylan çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, Mejlis jemgyýetçilik guramalary, şeýle hem Daşary işler ministrligi bilen bilelikde 14-nji we 16-njy maýda ýurdumyzyň döwlet nyşanlaryna bagyşlanan maslahatlary geçirmäge taýýarlyk görýär.

Döwlet Baştutanymyz «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion Kanunyň metbugatda çap edilen taslamasy boýunça teklipleri ara alyp maslahatlaşmak we öwrenmek işlerini mundan beýläk-de gözegçilikde saklamagy, onuň taslamasynyň gutarnykly görnüşini taýýarlamak boýunça işleriň dowam etdirilmeginiň zerurdygyny belledi.

Soňra göni aragatnaşykda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň öňünde goýlan möhüm wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oňyn bitaraplyk derejesine gabat gelýän we goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinanyň düzgünleriniň yzygiderli amala aşyrylmagynyň ähmiýetlidigini nygtady.

Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda geçen dört aýda alnyp barlan işleriň netijeleriniň Hökümetiň ýeterlik möçberdäki daşarky we içerki ätiýaçlyk gorlary bilen bilelikde alyp baran dogry işleriniň jemi içerki önümiň ýokary ösüş depginini saklap galmaga mümkinçilik berendigini belledi. Şonuň bilen birlikde, dünýä ykdysadyýetindäki ýagdaý çylşyrymly bolmagynda galýar.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, häzirki wagtda bize halkara gatnaşyklaryndaky howa we ýerüsti ulaglaryň işine, önümleri ibermäge, syýahatçylyk ulgamyna, pul geçirmelerine we maliýe akymlaryna täsir edýän ýaramaz ýagdaýlara garşy durmak başardýar.

Şeýle sebäplere görä, biz ýurdumyzda içerki önümçiligiň möçberleriniň azalmagyna garaşýarys. Şeýle hem dünýä bazarynda nebitiň bahasynyň düýpli peselendigini hem göz öňünde tutmaly diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Ykdysady taýdan häzirki pese düşme 2008 —2009-njy ýyllaryň ählumumy maliýe çökgünligi döwründen hem, 2014 —2015-nji ýyllarda nebitiň bahasynyň pese düşen döwründen hem ýaramaz bolar diýlip garaşylýar.

Aziýanyň Ösüş Bankynyň çaklamalaryna görä, jemi içerki önümiň ösüşiniň Merkezi we Günbatar Aziýa ýurtlarynda şu ýyl ýüze çykan düýpli pese düşmegi bilen, 2021-nji ýylda haýal dikeldiler diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Bolup geçen ozalky çökgünlikler ýaly, pul-karz syýasaty ykdysadyýet durnukly ýagdaýda ösdürilende islegleri kanagatlandyrmak üçin pul ýetmezçiligine duçar bolýar. Şeýle ýagdaýda Hökümetiň esasy wezipesi ýüze çykjak ykdysady ýitgileriň öwezini dolmak hem-de makroykdysady durnuklylygy üpjün etmek üçin ätiýaçlyk pul gorlaryny döretmekden ybaratdyr.

Şoňa görä-de, Döwlet býujetiniň serişdelerini we döwlet edaralarynyň hem-de kompaniýalarynyň çykdajylaryny düýpli kemeltmeli bolýarys. Şunuň bilen birlikde, raýatlaryň öňündäki we telekeçiligi goldamak boýunça ähli durmuş ähmiýetli borçnamalarymyzy doly möçberde hem-de öz wagtynda ýerine ýetirmegi üpjün etmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Bu barada aýtmak bilen, milli Liderimiz wise-premýerleriň Döwlet býujetiniň çykdajylaryny azaltmak üçin teklipleri taýýarlamalydyklaryny, durmuş maksatly desgalardan beýleki desgalaryň gurluşyk maksatnamalarynyň ählisine gaýtadan seretmelidiklerini belledi. Şeýlelikde, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna şu ýylyň birinji ýarymynyň jemleri boýunça täze býujeti düzmek babatda teklipleri taýýarlamak tabşyryldy.

Döwlet serişdeleriniň sarp edilýän ugurlary üýtgedilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Çykdajylary azaltmagyň netijesinde alnan serişdeleri kärhanalary ykdysady we maliýe taýdan goldamagyň, maliýe ulgamyny sagdynlaşdyrmagyň guralyny döretmäge, kiçi we orta telekeçiligi goldamaga gönükdirmeli. Iň esasy bolsa, lukmançylyk edaralaryny derman, gorag we anyklaýyş serişdeleri bilen üpjün etmäge, karantin çykdajylaryny öz wagtynda maliýeleşdirmäge sarp etmeli.

Şunuň bilen birlikde, eksportuň möçberini artdyrmak boýunça işleri hem güýçlendirmeli, azyk howpsuzlygynyň ýagdaýyny hemişe gözegçilikde saklamaly. Azyk harytlarynyň bahasyna, bu önümler bilen dükanlaryň we bazarlaryň bolelin üpjünçiligine aýratyn gözegçilik etmeli diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Soňra milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, ertir, 9-njy maýda Türkmenistanda 1941— 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan mukaddes Ýeňşiň 75 ýyllygynyň giňden bellenilip geçiljekdigini aýtdy.

Geçen urşuň jebir-jepalarydyr betbagtçylyklary ýüreklere öçmejek ýaralary saldy. Millionlarça adamlar faşizmiň rehimsiz syýasatynyň pidasy boldy diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Dünýä ykdysadyýetine, adamzadyň medeni, ylym-bilim ösüşine öwezini dolup bolmajak zyýan ýetirildi. Beýik Ýeňşe bolan arzuw-umytlar Türkmenistanyň halkyny hem gahrymançylykly göreşe jebisleşdirdi.

Doganlyk halklar bilen birlikde watandaşlarymyzyň müňlerçesi dünýäde parahatçylygyň we azatlygyň hatyrasyna söweş meýdanlarynda edermenligiň, gaýduwsyzlygyň hem-de watançylygyň deňsiz-taýsyz nusgasyny görkezdiler diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Tylda galan garrylar, gelin-gyzlardyr ýetginjekler hem gaýratly zähmet çekip, fronta zerur önümleri, egin-eşik we azyk iberip, şanly Ýeňşe uly goşant goşdular. Goranmak gaznasyna altyn-kümüş şaý-sepleriniň 7392 kilogramy tabşyryldy. Biz uruş gahrymanlarymyzyň, tylyň merdanalarynyň hatyralaryny hemişe belent tutýarys diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, döwletimiz weteranlaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini yzygiderli ýokarlandyrmaga, saglyklaryny berkitmäge uly üns berýär. Dynç alyş öýlerinde, şypahanalardyr hassahanalarda durmuş ýeňillikleri döredilýär.

Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylary, olaryň ýanýoldaşlaryny we tylda zähmet çeken weteranlary Ýeňşiň 75 ýyllygyna ýubileý medaly bilen sylaglamak barada karar kabul edildi. Olara gymmat bahaly sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşurylýar. Parahat we azat durmuş üçin söweşip, ot-ýalnyň içinden geçen ýaşuly nesiller biziň buýsanjymyzdyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Ýurdumyzyň ähli halkyna, hormatly weteranlara ýüzlenip, milli Liderimiz olary uly pidalar çekilip gazanylan mukaddes Ýeňşiň 75 ýyllyk şanly baýramy bilen tüýs ýürekden gutlady.

Goý, bütin dünýäde hemişe parahatçylyk we asudalyk bolsun diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy hem-de hemmelere berk jan saglyk, uzak ömür, asuda we abadan durmuş hem-de uly üstünlikler arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ertir, 9-njy maýda «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňünde dabaraly harby ýöriş geçiriler. Agşamlyk bolsa baýramçylyk salýuty bolar.

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi tamamlap, oňa gatnaşyjylara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   20.03.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de möhüm resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowy göni wideoaragatnaşyga çagyrdy. Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamynyň edaralarynda geçirilýän işler hem-de maliýe-bank ulgamynyň işini kämilleşdirmek boýunça görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi.

Şeýle hem ätiýaçlandyryş işini mundan buýana-da ösdürmek hem-de döwrebaplaşdyrmak boýunça milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada habar berildi. Wise-premýer şunuň bilen baglylykda, alnyp barylýan guramaçylyk işleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, «Açyk gapylar» hem-de giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň netijesinde ýurdumyzda giň möçberli maksatnamalary we taslamalary amala aşyrmaga gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän iri daşary ýurt firmalarynyň sanynyň ýylsaýyn artýandygyny nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geljegi uly türkmen bazarynda daşary ýurtly işewür toparlar bilen bilelikde alnyp barylýan işleriň gerimini giňeltmegiň maksadalaýykdygyny belledi.

Milli Liderimiz eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli kärhanalaryň we edaralaryň maliýe düzgün-nyzamyny berjaý edişine, döwlet maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmek üçin halk hojalyk toplumynyň pudaklaryň maliýe serişdelerini oýlanyşykly peýdalanmagyna berk gözegçiligi üpjün etmegiň wajypdygyna ünsi çekip, bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny» amala aşyrmak, uglewodorod çig malynyň çykarylýan mukdaryny artdyrmak, pudagyň kärhanalaryny döwrebaplaşdyrmak we tehniki taýdan enjamlaşdyrmak bilen bagly alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimize «Lebapgazçykaryş» müdirligine degişli Kükürtli, Kerpiçli we Demirgazyk Balguýy gaz känlerinde gaz kondensatyna baý guýularda önümi doly çykaryp almak üçin göçme gysyjy beketleri gurnamak maksady bilen geçirilen halkara bäsleşigiň netijeleri barada habar berildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, nebitgaz senagatyny ösdürmek, energetika pudagynyň kärhanalaryny tehniki hem-de tehnologiýa taýdan enjamlaşdyrmak, nebit we gaz önümleriniň dürli görnüşlerini çykarýan döwrebap önümçilikleri döretmek babatda görülýän çäreleriň ähmiýetini belledi.

Bularyň hemmesi ykdysadyýetiň durnukly ösmegi, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek hem-de ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmak babatda wezipeleri çözmek üçin tebigy serişdeleriň netijeli ulanylmagyny üpjün etmäge gönükdirilendir.

Döwlet Baştutanymyz gaz pudagynda amala aşyrylmagy bellenilen taslamalaryň ykdysady we tehniki taraplaryny düýpli seljermegi tabşyryp, ýurdumyzyň känlerinde täze tehnologiýalary we döwrebap tehnikalary ornaşdyrmak, şeýle hem daşary ýurt maýalaryny çekmek babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow «Türkmenhowaýollary» agentliginiň dikuçarlary satyn almagy hakynda» Kararyň taslamasy barada hasabat berdi.

Wise-premýer ilata öz wagtynda lukmançylyk kömegini bermek maksady bilen, Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda öndürilýän «ANSAT» we «Mi-17-1W» kysymly lukmançylyk üçin niýetlenen dikuçarlary hem-de ätiýaçlyk şaýlaryny, sarp edilýän serişdeleri we zerur enjamlary satyn almak boýunça alnyp barylýan işler barada habar berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak bilen birlikde, saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmagyň hem-de döwrebaplaşdyrmagyň bu ulgamy ösdürmek babatdaky strategiýanyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady.

Milli Liderimiz täze lukmançylyk dikuçarlarynyň satyn alynmagy barada aýdyp, köpugurly ulag-aragatnaşyk düzümini ösdürmegiň ýurdumyzyň ykdysady, maýa goýum, üstaşyr geçiriş, serişde kuwwatyny durmuşa geçirmegiň möhüm şertidigini belledi. Döwlet Baştutanymyz Russiýa Federasiýasy bilen döwletara gatnaşyklarynyň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän Tatarystan Respublikasy bilen hyzmatdaşlygyň yzygiderli, netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen belledi.

Hormatly Prezidentimiz türkmen-tatar gatnaşyklarynyň özeninde bu ugurda toplanan uly tejribäniň netijeli hyzmatdaşlyk etmegiň aýdyň nusgasydygyny aýtdy. Şu babatda Tatarystan kuwwatly serişde-senagat mümkinçiligi babatda bolşy ýaly, iki doganlyk halkyň arasyndaky taryhy gatnaşyklar babatda hem möhüm orun eýeleýär.

Kazanyň dikuçar zawody bilen awiagurluşyk ulgamynda ýola goýlan hyzmatdaşlyk esasynda, onuň howa tehnikalary ýurdumyzyň halk hojalygynda giňden ulanylýar diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Döwlet Baştutanymyz «ANSAT» we «Mi-17-1W» dikuçarlarynyň tehniki häsiýetnamalaryna ünsi çekip, bu kysymly dikuçarlaryň döwrebap lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilendigini hem-de Türkmenistanyň howa şertlerine gabat gelýändigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugurdaky gatnaşyklaryň geljekde-de pugtalandyrylmagynyň möhümdigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz uzakda ýerleşýän ilatly ýerlerde ulanylmaga niýetlenen köpugurly dikuçary hem-de şäher töwereklerinde gyssagly tiz lukmançylyk kömegini bermäge niýetlenen dikuçary satyn almak hakyndaky degişli Karara gol çekdi.

Döwlet Baştutanymyz resminamany sanly elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberip, «Tiz kömek» dikuçarlaryny netijeli ulanmak boýunça hemme zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Soňra göni wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew çagyryldy. Ol welaýatlarda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy hem-de gowaça ekişine başlamaga görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Şeýle hem ýurdumyza täze oba hojalyk tehnikalarynyň gelip gowşandygy barada habar berildi.

Şu günler ak ekin meýdanlarynda agrotehniki kadalara laýyklykda, güýzlük bugdaýlara ösüş suwuny tutmak hem-de mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, haşal otlara we ekiniň zyýankeşlerine garşy göreşmek boýunça öňüni alyş çäreleri geçirilýär. Şunuň bilen bir hatarda, welaýatlarda gowaça ekiljek meýdanlarda geriş çekmek, ýuwuş we tagt suwuny tutmak işleri dowam edýär.

Hasabatda bellenilişi ýaly, ýurdumyz boýunça möwsümde ekiji gurallar, traktorlar, hatararalaryny ýumşadyjy gurallar işlediler. Şeýle hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «John Deere» kompaniýasyndan ýakynda gelip gowşan, telematik sanly elektron ulgamy arkaly dolandyrylýan ýörite tehnikalary peýdalanmak göz öňünde tutulýar.

Wise-premýer hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa gowaça ekişine girişmegiň hem-de tejribe maslahatlaryny geçirmegiň möhletini kesgitläp bermek baradaky haýyş bilen ýüzlendi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň obasenagat toplumyny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmagyň, ekinleriň we topragyň hasyllylygyny artdyrmaga ýardam berýän öňdebaryjy tehnologiýalary ulanmagyň hasabyna ýer hem-de suw serişdelerinden rejeli we oýlanyşykly peýdalanmagyň möhümdigini nygtady.

Milli Liderimiz oba hojalygyny dolandyrmagyň sanly elektron ulgamyny ornaşdyrmak hem-de pudagy tehniki taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmak, mehanizatorlaryň ýokary tehnologiýalary, oba hojalyk enjamlarynyň we tehnikalaryň täze nusgalaryny netijeli özleşdirmeginiň meselelerini hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Enjamlar we tehnikalar ýerli toprak-howa şertlerinde hemmetaraplaýyn synagdan geçirilmelidir.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow gowaça ekişi başlanýança bu möhüm ýazky möwsümi geçirmegiň strategiýasyny düýpli oýlanyşmagy, oňa gatnaşjak ähli düzümleriň takyk we sazlaşykly işini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra milli Liderimiz ýurdumyzda 2020-nji ýylyň gowaça hasylynyň düýbüni tutmak we agrotehniki möhletde ýokary hilli ekiş geçirmek maksady bilen, ussat daýhanlaryň, tejribeli hünärmenleriň, alymlaryň we mehanizatorlaryň gatnaşmagynda ýurdumyzyň welaýatlarynda tejribe maslahatlaryny geçirmegi hem-de il içinde hormatlanylýan ýaşulularymyzyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda şu ýylyň 25-nji martynda, Daşoguz welaýatynda bolsa 29-njy martda gowaça ekişine başlamaga ak pata berdi. Soňra wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy Ş.Abdrahmanow hem-de senagat we gurluşyk önümçiligi ministri S.Berdimuhamedow çagyryldy.

Wise-premýer gözegçilik edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy hem-de olaryň işini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berip, hormatly Prezidentimiziň garamagyna «Sil suwlaryny sowujy desgalar toplumyny gurmak hakyndaky» Kararyň taslamasyny hödürledi.

Habar berlişi ýaly, sil-suw akymlarynyň paýtagtymyzyň çäklerinden geçmek we ýetirip biljek zyýanynyň öňüni almak maksady bilen, Aşgabat şäheriniň günorta tarapynda sil suwlaryny sowujy desgalar toplumynyň taslamasyny düzmek we gurmak üçin potratçylary saýlap-seçip almak boýunça Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan halkara bäsleşik geçirilip, onuň jemleri boýunça Russiýa Federasiýasynyň «Wozroždeniýe» önümçilik birleşigi» paýdarlar jemgyýetiniň beren teklibi has amatly teklip hökmünde saýlanyp alyndy.

Bu desgalar toplumynyň gurluşyk taslamalaryna Türkmenistanda gurulýan we durky täzelenilýän möhüm hem-de aýratyn möhüm binalaryň we desgalaryň taslamalarynyň bahalaryny kesgitlemek baradaky pudagara topar tarapyndan seljerme işleri geçirildi we oňyn netijenama alyndy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu ugurda geçirilýän işleriň möhümdigini belledi hem-de ýurdumyzyň baş şäheri hökmünde derejesini nazara almak bilen, Aşgabady abadanlaşdyrmak babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy ýurdumyzda metallurgiýa zawodyny gurmak üçin ýerli çig mal gorlaryny anyklamak boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklaryna laýyklykda, Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi bilen bilelikde demir magdanlaryna geçirilen geologiýa-gözleg işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, korporasiýanyň hünärmenleri Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Gyzylgaýa demir magdanlarynyň ýataklaryndan demir magdanlarynyň maddy we himiki düzümini, mineralogiýasyny, giňişlik hem-de çuňluk çäklerini barladylar. Barlagyň netijesinde, gorlaryň ýerleşýän çuňlugynyň 120 — 160 metre barabardygy we himiki düzüminde demir okisiniň ortaça 20 göterime deňdigi anyklanyldy.

Milli Liderimiz senagat pudagynyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýändigini belläp, gazylyp alynýan peýdaly magdanlaryň geljegi uly känlerini ýüze çykarmak maksady bilen, geologiýa-gözleg işlerini işjeňleşdirmegiň wajypdygyny belledi.

Soňra senagat we gurluşyk önümçiligi ministri hasabaty dowam edip, Gyzylgaýa demir magdanlarynyň ýataklarynda tehnologiýa synaglaryny geçirmek üçin Russiýa Federasiýasynyň Senagat we söwda ministrliginiň I.P.Bardin adyndaky Merkezi gara metallurgiýa ylmy-barlag instituty bilen metallurgiýa önümçiliginde onuň amatlylygyny kesgitlemek maksady bilen, degişli işleri alyp barmak üçin teklipleri döwlet Baştutanymyzyň garamagyna berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp hem-de hödürlenen teklipleri makullap, köpýyllyk üstünlikli hyzmatdaşlygyň baý tejribesi bilen berkidilen türkmen-russiýa gatnaşyklaryny ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýändigini belledi.

Milli Liderimiz ähli ulgamlarda netijeli döwletara hyzmatdaşlygyny giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny aýdyp, munuň geljekde hem Türkmenistanyň we Russiýanyň milli bähbitlerini hem-de durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy ugurlaryny nazara almak bilen özara bähbitli esasda guraljakdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz «Sil suwlaryny sowujy desgalar toplumyny gurmak hakynda» Karara gol çekip, resminamany elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi hem-de ony ýerine ýetirmek boýunça degişli görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan işler, şol sanda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şeýle hem söwda toplumynyň harytlyk önümlerini ýerlemek boýunça birža söwdalaryny geçirmegiň tertibiniň taslamasy hem-de keramiki gurluşyk serişdelerini öndürýän kärhananyň çig mal üpjünçiligi üçin toýun ýataklaryny peýdalanmak boýunça geçirilýän işler barada habar berildi. Hususan-da, birža söwdalaryny geçirmegiň tertibi babatda, bazar ykdysadyýetiniň gurallaryny ulanmak arkaly dünýä bazaryndaky üýtgemelere görä, çeýe nyrh emele getirmegiň düzgünlerini girizmek teklip edildi.

Soňra wise-premýer Lebap welaýatynyň Halaç etrabynda keramiki gurluşyk serişdelerini öndürýän kärhananyň birinji tapgyrynyň gurluşygynyň tamamlanandygyny hem-de onuň ikinji tapgyrynyň meýilleşdirilýändigini habar berdi. Şunuň bilen birlikde, bu kärhanany çig mal bilen üpjün etmek üçin Döwletli etrabynyň çägindäki «Gubadag» ýatagyndan hem-de Saýat etrabynyň çägindäki «Sakar-35» ýatagyndan toýun almagyň maksadalaýyk boljakdygy nygtaldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan özgertmeler bilen baglylykda, söwda toplumynyň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipelere ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň önümlerini ýerlemek boýunça birža söwdalaryny guramaga uly ähmiýet berilýändigini aýdyp, bu ulgamdaky halkara ülňülere laýyklykda, degişli Tertibi kämilleşdirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny amala aşyrmagyň zerurdygyny nygtap, bu ugurda kiçi we orta telekeçiligiň ösdürilmeginiň möhüm ähmiýete eýedigini belledi.

Döwletimiz geljekde-de milli işewürligiň kuwwatyny berkitmäge we giňeltmäge has-da uly üns berer. Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmakda ýurdumyzy 2030-njy ýyla çenli senagatlaşdyrmak baradaky maksatnamany amala aşyrmaga möhüm orun degişlidir. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere bellenilen ähli işleriň öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirilişine gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa ýurdumyzda çap edilýän gazetleri we žurnallary ilata ýetirmekde sanly ulgamyň mümkinçiliklerini ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler, şeýle hem Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni mynasybetli geçiriljek baýramçylyk çärelerine görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça işlenip taýýarlanylan 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda hem-de döwlet Baştutanymyzyň gazet-žurnallary elektron görnüşine geçirmek barada beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, bu işleri geçirmegiň degişli Tertibi işlenip taýýarlanyldy. Wise-premýer işlenip taýýarlanylan resminamada öňde goýlan wezipeleri çözmek üçin gaýragoýulmasyz çäreleriň hem-de gazetleriň we žurnallaryň elektron görnüşine geçirilmeginiň tygşytlylygy baradaky maglumatlaryň beýan edilendigini aýtdy we ony hormatly Prezidentimiziň garamagyna berdi.

Şeýle hem baýramçylyk mynasybetli paýtagtymyzda we welaýatlarda türkmen halkynyň milli däpleriniň baýlygyny beýan edýän dürli medeni çäreleri geçirmegiň meýilleşdirilýändigi habar berildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp we döwürleýin neşirleri elektron görnüşine geçirmegiň ähmiýetini nygtap, ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerini sanly ulgama geçirmegiň, olary häzirki döwrüň talaplarynyň derejesine çalt çykarmagyň zerurdygyny nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ulgamyň edaralarynyň işini häzirki döwrüň ülňüleriniň derejesine çalt çykarmak hem-de işgärleriň okamagy we hünär derejesini ýokarlandyrmagy babatda mümkinçilikleri döretmek üçin öňdebaryjy dünýä tejribesini öwrenmegiň hem-de özleşdirmegiň möhümdigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen resminamany, umuman, makullap, ony ýerine ýetirmek boýunça anyk tabşyryklary berdi. Milli Liderimiz Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralara taýýarlyk görmek meselesine degip geçip, şu ýyl bellenilýän hemişelik Bitaraplygyň şanly 25 ýyllygy babatda olaryň ähmiýetini nygtady.

Täzelenişi we abadançylygy, tebigatyň janlanmagyny alamatlandyrýan Nowruz dünýäde halklaryň arasynda raýdaşlygyň hem-de hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň, medeni hyzmatdaşlygyň we özara düşünişmegiň halkara güni hökmünde giňden bellenilýär.

Wise-premýere göz öňünde tutulan baýramçylyk dabaralarynyň ählisini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek barada anyk tabşyryklar berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hünär bilimi edaralarynyň mugallymlaryny hünär synagyndan geçirmek barada alnyp barylýan işler hakynda hasabat berdi. Gürrüň, hususan-da, başlangyç hünär, orta hünär hem-de ýokary okuw mekdeplerinde zähmet çekýän mugallymlaryň eýeleýän wezipesine laýyklygyny kesgitlemek hem-de ýaşlara terbiýe bermek, bu işde maglumat tehnologiýalaryny öwretmegiň we peýdalanmagyň döwrebap usullarynyň ulanyşy hakynda barýar.

Mugallymlaryň hünär synagyny şu ýylyň aprel-maý aýlarynda geçirmek göz öňünde tutulýar. Şu maksat bilen, hünär bilimi edaralarynda Bilim ministrliginden, degişli ugurlardan işine ökde hünärmenlerden, ýokary derejeli bilim işgärlerinden hem-de bilim edarasynyň Kärdeşler arkalaşygy guramasynyň wekilinden ybarat iş toparyny döretmek meýilleşdirilýär.

Bellenilişi ýaly, mugallymlaryň hünär synagyny hödürlenen soragnama-ýumuşlar arkaly kompýuterlerde geçirmek göz öňünde tutulýar. Olaryň döwrüň talaplaryna laýyklykda, talyplary okatmakda we terbiýelemekde alyp barýan okuw-usuly we ylmy işleriniň netijelerine, sanly sowatlylygyna, innowasion tehnologiýalary ulanmak başarnygyna baha berler. Şeýle hem mugallymlaryň hünär ugurlaryny, mugallymçylyk psihologiýasynyň esaslaryny ulanyp bilişleri, syýasy-jemgyýetçilik taýýarlygy kesgitlener.

Onuň netijeleri esasynda mugallymlaryň eýeleýän wezipesine laýyklygyny kesgitlemek hem-de degişli wezipelere geçirmek we zerurlyga görä, hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça okuwlary guramak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, mugallymlaryň hünär synagynyň yzygiderli geçirilmeginiň bu ulgamyň işgärleriniň eýeleýän wezipesine laýyklygyny, hünär derejesini kesgitlemäge hem-de ýerine ýetirýän işine baha bermäge mümkinçilik berýän netijeli gurala öwrülmelidigini belledi.

Umuman, şeýle çäreler mugallymlaryň ussatlygyny, jogapkärçiligini, zähmetiniň hilini ýokarlandyrmaga, döredijilik işjeňligini artdyrmaga, okuw mekdeplerinde işgärleriň seçilip alynmagyny gowulandyrmaga ýardam etmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, bilim işgärleriniň hünär derejesine bildirilýän döwrebap talaplardan ugur alyp, hünär synagyny örän jogapkärli geçirmek babatda tabşyryk berildi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça geçirilýän işler, ÝUNESKO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň Milli toparynyň işini kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyz BMG-niň ynsanperwer ulgamda ýöriteleşdirilen bu edarasy bilen netijeli gatnaşyklary ösdürýär. Şeýle gatnaşyklaryň netijesinde Gadymy Merw, Köneürgenç we Gadymy Nusaý ýaly taryhy-medeni ýadygärliklerimiz ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi. Türkmen milli halyçylyk sungaty, «Görogly» şadessany hem-de Küştdepdi aýdym we tans dessury Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 14-nji ýanwarynda Aşgabatda geçirilen «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatynda eden çykyşynda ýurdumyzyň ÝUNESKO bilen gatnaşyklarynyň ösdürilmegine, hususan-da, bilim, ylym, ekologiýa we sport ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlygyň kuwwatyndan netijeli peýdalanmaga aýratyn üns berendigi bellenildi.

Häzirki wagtda ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek mümkinçiliklerine seredilip, onuň täze ugurlary — sanly we maglumat tehnologiýalary, statistika we hasabatlylyk, suw serişdelerini durnukly dolandyrmak we olary rejeli ulanmak ugurlary kesgitlenildi.

ÝUNESKO bilen gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Milli topary yzygiderli işleri alyp barýar. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer, daşary işler ministri bu toparyň düzgünnamasyny we gurluşyny kämilleşdirmek hem-de onuň täze düzümini düzmek baradaky teklibi beýan etdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, soňky ýyllarda abraýly halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýete eýe bolandygyny we hil taýdan täze derejä çykarylandygyny kanagatlanma bilen belledi. Şol hyzmatdaşlyk bolsa ählumumy parahatçylygyň hem-de abadançylygyň bähbitlerine laýyk gelýär. Şunuň bilen baglylykda, Birleşen Milletler Guramasy bilen köpugurly, strategik häsiýetli hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyz bilen BMG-niň ýöriteleşdirilen iri edaralarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň okgunly ösdürilýändigini belledi. Şol edaralaryň hatarynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy hem bar. Halkymyzyň maddy we maddy däl medeni mirasyny aýawly saklamak, öwrenmek hem-de wagyz etmek Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şol miras bolsa dünýä medeniýetiniň genji-hazynasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Munuň özi ynsanperwer ulgamda netijeli halkara gatnaşyklary ösdürmek, ony täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmak üçin giň mümkinçilikleri açýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Milli Liderimiz bu baradaky gürrüňi dowam edip, ýurdumyzyň üstünlikli gatnaşyklaryň baý tejribesine hem-de uly kuwwatyna daýanyp, ÝUNESKO bilen däp bolan hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga we ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigini tassyklady. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere, daşary işler ministrine bu ugurda işleri güýçlendirmegiň hem-de şu maksatlar bilen, ÝUNESKO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň Milli toparynyň işini kämilleşdirmek we işjeňleşdirmek boýunça degişli çäreleri görmegi tabşyrdy. Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi.

Habar berlişi ýaly, 14-nji martda geçirilen Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň dokuzynjy maslahatynyň barşynda deputatlar «Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda», «Ekologiýa maglumaty hakynda», «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda Türkmenistanyň Kanunlarynyň taslamalaryny ara alyp maslahatlaşdylar hem-de biragyzdan kabul etdiler.

Maslahatda hereket edýän kanunçylygy ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň kadalaryna hem-de döwrüň talaplaryna kybap getirmek maksady bilen, kazyýet, adalat edaralarynyň işi, hukuk tertibini berkitmek, gümrük, standartlaşdyrmak meseleleri, kärhanalaryň işi, uglewodorod serişdeleri, ýaşlaryň zähmet çekmäge bolan hukugynyň kepillendirmesi bilen baglanyşykly we başga-da birnäçe ugurlara degişli hereket edýän kanunlara üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bilen baglanyşykly hukuknamalar kabul edildi.

Şu günler Mejlisiň kanunçykaryjylyk işiniň meýilnamasyna laýyklykda, halkymyzyň ýaşaýyş durmuşyny has-da ýokarlandyrmaga, raýatlarymyzyň saglygynyň goralmagyna, köp çagaly maşgalalaryň döwlet tarapyndan mundan beýläk-de goldanylmagyna gönükdirilen täze kanun taslamalarynyň üstünde işlenilýär.

Bellenilişi ýaly, konstitusion özgertmeleriň, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda üstünlikli amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň esasy ugurlary bilen baglylykda, kabul edilen kanunlaryň düýp maksatlaryny, wezipelerini her bir adama ýetirmek maksady bilen, deputatlar ýerlerde duşuşyklary geçirýärler, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýärler, bu ulgamda öňdebaryjy dünýä tejribesini öwrenýärler.

Milli Liderimiz döwletiň hukuk esaslaryny pugtalandyrmak, jemgyýetiň durmuşynyň ähli ugurlarynda ata Watanymyz Türkmenistanyň alyp barýan ugry bilen baglylykda, milli kanunçylyk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň wajypdygyny aýdyp, bu işiň ýurdumyzyň häzirki döwürdäki ösüşiniň strategiýasynyň esasy meselelerini hem-de halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryny nazara almak bilen amala aşyrylmalydygyny nygtady.

Şunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Diýarymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmäge hem-de halkymyzyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmaga gönükdirilen möhüm wezipeleri çözmek maksady bilen, Mejlisiň, onuň düzümleriniň saýlawçylar bilen, jemgyýetçilik guramalary hem-de döwlet edaralary bilen yzygiderli gatnaşyklary saklamagynyň wajypdygyny belledi.

Soňra döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň agzalarynyň öňünde durýan wajyp wezipelere ünsi çekdi.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan dabaralary guramak meselesine aýratyn üns berip, degişli ýolbaşçylara öňümizdäki dabaralaryň, şol sanda halkara derejedäki maslahatlaryň we medeni çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Watanymyzyň Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň çärýek asyrlyk senesine gabatlanylyp ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalarda gurluşyk işleriniň möhletini we hilini üpjün etmek meselesiniň üns merkezinde saklanylmalydygyny aýtdy.

Söwda we hyzmatlar ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi hem-de bu ugurda degişli çäreleri, şol sanda azyk bolçulygyny üpjün etmek üçin gaýragoýulmasyz çäreleri görmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz milli ykdysadyýetimiziň ýagdaýyny yzygiderli seljermegiň wajypdygyny aýdyp, ministrlikler hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan meýilnamalaryň öz wagtynda ýerine ýetirilmegine berk gözegçilik etmek, halk hojalyk toplumynyň pudaklaryny sazlaşykly ösdürmek üçin netijeli işleri geçirmek barada anyk görkezmeleri berdi.

Sanly ykdysadyýete çalt geçmek, ähli ulgamlara innowasion tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, degişli maksatnamalarda we konsepsiýalarda göz öňünde tutulan çäreleri bellenen möhletde amala aşyrmak barada tabşyryklar berildi.

Milli Liderimiz öňümizdäki giň gerimli bag ekmek dabarasy barada durup geçip, bu işe hemmetaraplaýyn taýýarlyk görmegiň hem-de ony paýtagtymyzda we sebitlerde ýokary derejede geçirmegiň wajypdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, ýurdumyzda 21-22-nji martda giňden bellenilýän Milli bahar baýramynyň — Halkara Nowruz gününiň ähmiýetini aýratyn nygtady.

Dünýäniň iň gadymy baýramlarynyň biri bolan Nowruz baýramy umumadamzat medeni ösüşinde aýratyn orny eýeleýär. Bu baýram tebigatyň jümle-jahana täzelenişi paýlaýan bahar paslynda dünýä bileleşigi tarapyndan giňden bellenýär. Asyrlaryň dowamynda özboluşly däp-dessurlary özüne siňdiren Nowruz baýramy biziň döwrümizde täze many-mazmun bilen has-da baýlaşdyrylyp, adamzadyň medeni-ruhy mirasynyň aýrylmaz bölegi hökmünde halkara derejesinde ykrar edildi.

Şoňa görä-de, Nowruz baýramy ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan döwletleriň arasynda parahatçylykly gatnaşyklary pugtalandyrýan, halklaryň taryhy-medeni däplerini wagyz edýän baýramçylyk hökmünde halkara derejesine eýe boldy.

Halkara Nowruz güni dünýäniň onlarça ýurdunda giňden bellenilip geçilýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi we dünýä halklary bilen birlikde türkmen halkynyň hem baharyň buşlukçysy — Nowruzyň däp-dessurlaryna durmuş tejribesini, ahlak we ruhy gymmatlyklaryny, parahatçylyk, dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk, tämiz ahlaklylyk, birek-birege hormat goýmak ýaly külli adamzat üçin beýik ruhy gymmatlyklara öwrülen ynsanperwer ýörelgelerini siňdirendigini nygtady.

Şonuň üçin hem bu gün ynsan kalbynyň tämizligini, egsilmez döredijilik joşgunyny aňladýan bu baýram nesillerimizde milli buýsanjy artdyrýar, ynsanperwerligiň belent häsiýetlerini terbiýeleýär.

Bellenilişi ýaly, bu ajaýyp halkara baýramynyň köpdürli däp-dessurlary Gündogaryň we Günbataryň medeniýetleriniň sazlaşykly ösmegine, aýratyn-da, Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň medeni-taryhy ýadygärlikleriniň, türkmen halkynyň baý maddy we ruhy gymmatlyklarynyň kemala gelmegine düýpli täsirini ýetiripdir.

Türkmen halky Milli bahar baýramyny mukaddes topragymyza yhlasy we söýgini dabaralandyrýan zähmetsöýerligiň baýramy hökmünde hem garşy alýar. Şoňa görä-de, güneşli Diýarymyzyň ekerançylyk meýdanlaryna, sähradyr jülgelerine, bag-bakjalaryna ýagyş damjalarynyň nur-bereket bolup sepelenýän, tutuş tebigatymyzyň janlanýan bahar çagynda milli sungat derejesine ýetirilen daýhançylyk we maldarçylyk kärini mynasyp dowam edýän watandaşlarymyz üçin örän jogapkärli, gyzgalaňly döwür başlanýar diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Merdana halkymyz täze durmuşy alamatlandyrýan Nowruzda bereketli saçaklarymyzyň elmydama mele-myssyk nandan, ir-iýmişlerden, gök, bakja, ekerançylyk we maldarçylyk önümlerinden, naz-nygmatlardan dolup durmagyny, sahawatly topragymyzda öndürilýän hasylyň berekediniň egsilmezligini arzuwlap, täze hasylyň düýbüni tutýar. Nowruz baýramynda taýýarlanýan datly tagamlar bolsa türkmen topragynyň sahawatlylygyny, rysgal-bereketliligini, myhmansöýerligini alamatlandyrýar.

Milli bahar baýramynda halkymyzyň bagşyçylyk, halyçylyk, atşynaslyk sungatlaryny, maldarçylyk, bagbançylyk, daýhançylyk bilen bagly däp-dessurlaryny, gadymy gymmatlyklarymyzy, milli oýunlarymyzy, halk döredijiliginiň dürdäne nusgalaryny görkezmek bilen, biz milli medeni mirasymyza goýýan sarpamyzyň belentdigini äleme äşgär edýäris.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Milli bahar baýramynyň — Halkara Nowruz gününiň ýurdumyzda giňden bellenmeginiň çuňňur manysy bar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady we şu ýyl Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyny halkara derejesinde giňden belleýändigimizi aýtdy.

Bitaraplygyň esasynda hem agzybirligi, abadançylygy, asudalygy berkitmek ýaly Nowruz baýramynda ündelýän düşünjeler durýar. Şonuň üçin hem, biz türkmen Bitaraplygyna halkymyzyň köpasyrlyk taryhy ýolunyň, dostluga, agzybirlige, parahatçylyk söýüjilige esaslanýan milli ýörelgeleriniň dabaralanmasy hökmünde baha berýäris.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Milli bahar baýramynyň — Halkara Nowruz gününiň agzybirligiň güýji, ajaýyp däp-dessurlary hem-de ýörelgeleri, şeýle hem bu ajaýyp baýram mynasybetli geçiriljek göwün galkyndyryjy dabaralaryň mähriban halkymyzy berkarar döwletimiziň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda yhlasly we tutanýerli zähmet çekmäge ruhlandyrýandygyny, agzybirligimizi has-da pugtalandyrýandygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Hökümetiň agzalaryny hem-de mähriban halkymyzy ýurdumyzda uly dabaralara beslenip bellenýän Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bilen tüýs ýürekden gutlady we hemmelere berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, asuda we bagtyýar durmuş arzuw etdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlaryň hemmesine berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda tutanýerli işläp, uly üstünlikleri gazanmagy arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

01.05.2020

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de ýurdumyzy mundan beýläk-de durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna seredildi.

Wideoaragatnaşyk arkaly, ilki bilen, çykyş eden, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow gözegçilik edýän ulgamynda işleriň ýagdaýy, halk hojalyk toplumynyň esasy pudaklarynyň kärhanalarynyň şu ýyl üçin meýilnamadaky wezipelerini berjaý edişine gözegçiligi üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, häzirki wagtda gözegçilik edaralarynyň işini düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy-hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça işler amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiziň 2019-njy ýylyň 27-nji iýunyndaky Kararyna laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentligi suwuň bioserişdelerini goramak boýunça ygtyýarly döwlet edarasy diýlip bellenildi.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa bu ugurdaky işleri kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan anyk çäreler, şol sanda «Türkmenistanyň çäk suwlarynda we içerki suw howdanlarynda balyk tutmak we suwuň bioserişdelerini gorap saklamak hakynda düzgünnamanyň» rejelenen görnüşiniň taslamasynyň taýýarlanylyşy barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň täsin tebigatyny, şol sanda Hazary gorap saklamak meselelerine Türkmenistanyň uly ähmiýet berýändigini nygtady. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň başlangyjy bilen kenarýaka döwletleriň bäşisiniň arasynda birnäçe ylalaşyklara gol çekildi.

Şol ylalaşyklaryň hatarynda Hazar deňziniň deňiz gurşawyny goramak boýunça çarçuwaly Konwensiýa (Tähran konwensiýasy), Hazaryň biologik köpdürlüligini gorap saklamak hakynda Teswirnama (Aşgabat Teswirnamasy), Hazar deňziniň suw biologik serişdelerini gorap saklamak we rejeli peýdalanmak hakynda Ylalaşyk bar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda Aktauda V Hazar sammitiniň netijeleri boýunça kabul edilen Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda konwensiýanyň ähmiýetine aýratyn ünsi çekip, munuň bäş ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykarmak üçin şertleri döredendigini, dürli ugurlar boýunça ýakyn gatnaşyklary ösdürmäge giň mümkinçilikleri açandygyny kanagatlanma bilen nygtady.

Ekologiýa howpsuzlygy we daşky gurşawy goramak, täsin tebigy suw giňişligi bolan Hazaryň bioköpdürlüligini gorap saklamak, onuň baýlyklaryny rejeli peýdalanmak ulgamyndaky möhüm wezipeleriň üstünlikli çözülmegi Türkmenistanyň bu ugurdaky kadalaşdyryjy namalaryny döwrüň talaplaryna hem-de umumy kabul edilen kadalara laýyk getirilmegini talap edýär diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz bu ugurda geçirilýän işleriň wajypdygyny belläp, Türkmenistanyň çäk suwlarynda we içerki suw howdanlarynda balyk tutmak hem-de suwuň bioserişdelerini gorap saklamak hakyndaky düzgünnamanyň täze rejelenen görnüşiniň taslamasyny degişli düzümler bilen ylalaşmagy tabşyrdy.

Mejlisi dowam edip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maliýe-ykdysady toplumyň edaralarynyň işiniň möhüm ugurlaryna ünsi çekdi. Milli Liderimiz häzirki wagtda döwletimizi mundan beýläk-de yzygiderli ösdürmäge hem-de halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen uzak möhletleýin maksatnamalaryň birnäçesiniň, şol sanda ýurdumyzy 2030-njy ýyla çenli senagatlaşdyrmak maksatnamasynyň durmuşa geçirilýändigini nygtap, wise-premýere bellenen ähli işleriň takyk we öz wagtynda ýerine ýetirilişini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýangyç-energetika toplumynyň düzümleýin bölümlerindäki işleriň ýagdaýy hem-de pudagyň önümçilik kuwwatyny, tehniki-ykdysady görkezijileriň durnukly ösüşini pugtalandyrmak, «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny» mundan beýläk-de üstünlikli amala aşyrmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşini, sebitleriň durmuş-ykdysady taýdan depginli ösmegini üpjün etmekde, ilatyň durmuşynyň hilini ýokarlandyrmakda we ýurdumyzyň daşary ykdysady ornuny pugtalandyrmakda energetika ulgamyna ähmiýetli orun berilýändigini nygtady.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, nebiti we gazy gaýtadan işleýän täze toplumlaryň, himiýa kärhanalarynyň, elektrik beketleriň hem-de köp sanly durmuş desgalaryň ulanylmaga berilmegi energiýa serişdelerine bolan içerki islegiň artmagyny şertlendirdi. Şunuň bilen bir hatarda, energiýa serişdeleriniň iberilmegi babatda halkara eksport şertnamalary boýunça borçnamalaryň ýerine ýetirilmegine ilkinji nobatda üns berilmelidir.

Şunuň bilen baglylykda, ilkinji derejeli wezipeleriň biri ýangyç-energetika serişdeleriniň gazylyp alnyşynyň we gaýtadan işlenilişiniň mukdaryny artdyrmakdan ybaratdyr. Döwlet Baştutanymyz nebitgaz senagatynyň esasy önümçilik we düzümleýin desgalaryny kämilleşdirmek, ähli pudaklara döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça işleri güýçlendirmegi tabşyrdy. Munuň özi şol pudaklaryň innowasion esasda yzygiderli ösmegine ýardam berer.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Häzirki wagtda ýurdumyzyň gallaçylary güýzlük bugdaýa ideg etmek işlerini alyp barýarlar. Agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri amala aşyrylýar.

Şunuň bilen birlikde, bugdaý oragyna taýýarlyk görülýär. Bu ugurda häzirki wagtda galla kabul ediş bölümlerini, däne orýan kombaýnlary we bugdaýy daşamak üçin awtoulaglary möwsüme taýýarlamak boýunça degişli işler geçirilýär.

Şeýle hem wise-premýer gowaça ekişini agrotehniki çärelere laýyklykda öz möhletinde geçirmek bilen baglanyşykly alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna şu ýyl ýurdumyzda gant şugundyryny öndürmek bilen bagly Kararyň taslamasy hödürlenildi. Tutuş ýurdumyz boýunça jemi 17 müň 900 gektar meýdana güýzlük gant şugundyryny ekip, şondan 224 müň tonna hasyl almak göz öňünde tutulýar. Balkan welaýatynda 3 müň gektardan 24 müň tonna, Mary welaýatynda 14 müň 900 gektardan 200 müň tonna hasyl öndürmek meýilleşdirilýär.
Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilýän dürli görnüşli oba hojalyk önümleri bilen üpjün etmegiň häzirki döwürde obasenagat toplumyny ösdürmegiň esasy wezipeleriniň biridigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýazky oba hojalyk işlerini, ilkinji nobatda bolsa, bugdaýa ideg edilmeginde, gowaça ekişiniň ýokary hilli we öz wagtynda geçirilmeginde, agrotehnikanyň kadalarynyň pugta berjaý edilmegine hem-de galla oragyna ykjam taýýarlyk görülmegini üpjün etmekde wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Wise-premýere ekerançylykda zerur bolan agrotehniki kadalaryň ählisiniň berjaý edilişine, suw serişdeleriniň rejeli ulanylyşyna, tehnikalaryň netijeli işledilişine gözegçiligi ýola goýmak tabşyryldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanda 2020-nji ýylda gant şugundyryny öndürmek hakyndaky» Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi we resminamany ýerine ýetirmek boýunça degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň sement zawodlarynda sementiň täze görnüşlerini öndürmek barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda senagat pudagy milli ykdysadyýetimiziň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Gurluşyk materiallary senagaty hem ýokary depginde ösýär. Ýerli çig mal serişdeleriniň netijeli ulanylmagy diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, daşary ýurtlarda hem uly islegden peýdalanýan gurluşyk serişdeleriniň dürli görnüşlerini çykarmaga mümkinçilik berýär.

Döwrüň talabyny nazara almak bilen, ýurdumyzyň senagat pudagynyň öňünde möhüm wezipe — ýerli gurluşyk bazaryny ýokary hilli senagat harytlarynyň zerur bolan möçberi bilen üpjün etmek wezipesi goýuldy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gurluşyk serişdeleriniň esasy görnüşleriniň öndürilişini artdyrmak hem-de çykarylýan önümiň görnüşlerini giňeltmek barada beren görkezmelerini ýerine ýetirmek maksady bilen, Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi Ylymlar akademiýasynyň Himiýa instituty bilen bilelikde sementiň önümçiliginde aktiw mineral goşundylaryny ulanmak boýunça netijeli çäreleri gördi.

Häzirki wagtda eýýäm 400-G20-K görnüşli portlandsement öndürilýär. Mundan başga-da, 500-G20-K görnüşli sementiň önümçiligini ýola goýmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu önümçilik üçin zerur bolan aktiw mineral goşundy — bazalt porfiritleri Balkan kän müdirliginiň hasabynda duran «Ufra» ýatagyndaky dag jynslaryndan alynýar. Bu minerallar fiziki-himiki häsiýetleri bilen tapawutlanyp, ýokary hilli sement çykarmaga mümkinçilik berýär.

Sementiň ýokarda agzalan görnüşleriniň önümçiliginiň ýola goýulmagy zawodlarda ýokary hilli sementiň öndürilýän mukdaryny 20 göterime çenli artdyrmaga mümkinçilik berer.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilişini artdyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň netijeliligini ýokarlandyrmagyň zerurdygyny nygtady. Munuň üçin ähli amatly şertler, ilkinji nobatda bolsa, ýerli mineral-çig mal serişdeleriniň dürli görnüşleriniň uly gorlary bar. Şolary uly isleg bildirilýän gurluşyk serişdelerini öndürmek üçin netijeli ulanmak bolar.

Milli Liderimiz soňky ýyllarda ýurdumyzyň dürli künjeklerinde dünýäde halkara talaplara laýyk gelýän döwrebap köprüleriň hem-de okgunly ösýän ulag-kommunikasiýa düzüminiň beýleki wajyp desgalarynyň gurlandygyny belledi. Häzirki wagtda hem bu ugurda möhüm taslamalary durmuşa geçirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ulag-logistika ulgamyny hem-de üstaşyr geçelgeleri kemala getirmek barada öňe sürýän başlangyçlarynyň tutuş dünýä jemgyýetçiliginde uly goldawa eýe bolýandygyna hem-de doly ykrar edilýändigine ünsi çekip, transkontinental ugurlary babatda ýurdumyzda gurlan awtoulag köprüleriniň möhüm ähmiýetiniň bardygyny aýtdy. Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz köprüleriň kadaly ulanylmagynda hem-de wagtly-wagtynda abatlaýyş işleriniň geçirilmeginde käbir kemçiliklere ýol berilýändigi sebäpli, wise-premýeriň bu ugurda alyp barýan işine nägilelik bildirdi.

Ýol-ulag ulgamyny kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreleriň Türkmenistanyň durnukly ulag boýunça ählumumy hyzmatdaşlygy döretmek baradaky başlangyçlarynyň durmuşa geçirilmegine gönüden-göni ýardam edýändigi nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýerden ulaglaryň gatnawlaryny artdyrmak hem-de döwrebap ulag-üstaşyr ulgamyny döretmek maksady bilen, ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda gurlan, halkara ölçeglere gabat gelýän köprüleriň talabalaýyk saklanylyşyna hem-de wagtynda abatlanylmagyna degişli meselelere berk gözegçilik etmegi talap edip, birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň gümrük serhedinde daşary ýurt döwletleriniň awtoulag serişdeleriniň eýelerinden alynýan ýygymlaryň hem-de tölegleriň ýeke-täk möçberlerini bellemek hakyndaky» Kararyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek babatda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer sazlaşykly ulag syýasatyny durmuşa geçirmek maksady bilen, kanunçylygy hem-de nyrhlary sazlaşdyryp, gümrük, wiza we beýleki düzgün-kadalary kem-kemden ýönekeýleşdirmegiň zerurdygyny belledi. Bu çäreler ulag-üstaşyr geçelgeleriniň kuwwatynyň, ýük daşalyşynyň hem-de daşary söwdanyň mukdarynyň artmagyna düýpli täsir edip biler.

Habar berlişi ýaly, ulag-kommunikasiýa toplumynyň düzümine girýän agentlikler tarapyndan degişli ugurda geçirilýän işler seljerildi. Şol seljerme işleriniň netijesinde, awtoulag serişdeleriniň aglaba böleginiň goňşy döwletleriň üsti bilen üçünji ýurtlara üstaşyr geçýändigini nazara alyp, ýurdumyzyň çäginden geçýän beýleki ugurlar boýunça daşary ýurt ýük daşaýjylary çekmek maksady bilen, her ugur boýunça aýratyn we bäsdeşlige ukyply nyrhlary kesgitlemek teklip edilýär.

Wise-premýer hasabatynyň çäklerinde Türkmenistanyň älem giňişliginden Ýer üstüne gözegçilik edýän milli emeli hemra ulgamynyň meseleleri barada hem hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýakyn geljek üçin esasy wezipeleriň hatarynda dünýäniň ulag ulgamyna yzygiderli goşulyşmak hem-de «Gündogar — Günbatar» we «Demirgazyk — Günorta» ugurlarda ýollary hem-de merkezleri birleşdirýän esasy ugurlar boýunça düzümi mundan beýläk-de giňeltmek wezipesiniň öňde durýandygyny nygtady.

Milli Liderimiz ulag ulgamynda amala aşyrylýan taslamalaryň, şol sanda Türkiýä çykýan Merkezi Aziýa üçin Modal ýoluny döretmegiň hem-de Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe hem-de Ýewropa — Kawkaz — Aziýa (TRASEKA) ulag geçelgelerini gurmagyň we işjeňleşdirmegiň möhümdigini belläp, bu wajyp ugurlaryň döredilmeginiň Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmegiň maksatlaryny amala aşyrmak babatda uly ähmiýete eýedigini belledi.

Dünýä ýurtlarynyň onlarçasynyň üstünlikli ulanýan ygtybarly üstaşyr geçelgäni üpjün etmek bilen, Türkmenistan demir ýol pudagyny döwrebap ösdürmäge uly üns berýär. Bu bolsa daşalýan ýükleriň we gatnadylýan ýolagçylaryň mukdaryny we sanyny has-da artdyrmak, üstaşyr-ulag daşamalaryň çägini giňeltmek üçin uly mümkinçilikleri açýar.

Döwlet Baştutanymyz demir ýol köprüleriniň gurluşygyna uly üns berilýändigini belläp, dünýäniň köpri gurluşyk tejribesiniň aýratyn üns berilmegine mynasypdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz demir ýol köprüleriniň netijeli ulanylmagynda hem-de ýokary derejede saklanylmagynda zerur işleriň geçirilmegine berk gözegçilik etmek barada wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň üstaşyr-ulag we logistika kuwwatyny amala aşyrmak babatda strategik ähmiýetli iri taslamalaryň yzygiderli durmuşa geçirilmegine aýratyn üns bermegiň möhümdigini aýdyp, wise-premýere bellenilen meýilnamalary mundan beýläk-de amala aşyrmak üçin ähli tagallalaryň edilmegini tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz halkara ölçegleriň ýokary derejesine kybap gelýän hemra aragatnaşyk ulgamynyň bolmagyna ünsi çekip, maglumat-kommunikasiýa ulgamynyň, kompýuter tehnologiýalarynyň tutuş dünýäde sazlaşykly ösýän ugurlar bolup durýandygyny belledi. Ýokary tehnologiýaly pudaklar, nazaryýet we amaly bilimler, maglumat tehnologiýalary dünýä ykdysadyýetiniň hil taýdan täze derejä çykmagyna gös-göni täsir edýär.

Şonuň üçin döwlet syýasatynda ykdysadyýetiň sanly ulgama geçirilmegine uly ähmiýet berilýär. Sanly ykdysadyýete geçmek maksady bilen, kompýuter ulgamlary hem-de aragatnaşygyň döwrebap serişdeleri kämilleşdirilýär, önümçilikler awtomatlaşdyrylýar, maglumat ulgamlary döredilýär hem-de elektron resminama dolanyşygy ornaşdyrylýar, netijede, ykdysadyýetimiz has-da berkeýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Häzir, milli hemra aragatnaşyk ulgamynyň doly güýjünde işleýän wagty wideokonferensiýalaryň ýa-da hemra üsti bilen teleköprüleriň tehnologiýalaryny peýdalanmak üçin uly mümkinçilikler döredilýär. Giňden ulanylýan kommunikasiýalaryň bu görnüşi iş depginini artdyrýar, wagty we serişdeleri peýdalanmagyň netijeliligini ýokarlandyrýar diýip, döwlet Baştutanymyz kanagatlanma bilen belledi we bu tehnologiýalaryň bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynda giňden ulanylýandygyny nygtady.

Nygtalyşy ýaly, hemra aragatnaşygynyň döwrebap düzümi hem-de degişli täze tehnologiýalar Türkmenistanda älem bilen bagly barlag işlerini ösdürmäge we kämilleşdirmäge ýardam edip, ýurdumyzyň halkara abraýynyň has-da artmagyna hyzmat eder. Milli Liderimiz älem giňişligine ikinji emeli hemrany çykarmagyň ýurdumyzyň halk hojalyk toplumy üçin möhüm ähmiýetiniň boljakdygyna ünsi çekip, wise-premýere şu meseläni öwrenmegi hem-de bu ugurda zerur bolan çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa gözegçilik edýän düzümleriniň alyp barýan işleri hem-de ýurdumyzda kiçi we orta telekeçilige döwlet tarapyndan goldawyň berilmegi boýunça görülýän çäreler, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan hem-de eksport ugurly önümçilikleri giňeltmek boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer, hususan-da, ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdepleriniň 1-nji synp okuwçylaryny täze okuw ýylynda kompýuterler bilen üpjün etmek boýunça geçirilýän işler barada habar berdi. Däp bolşy ýaly, şol kompýuterler hormatly Prezidentimiziň adyndan gowşurylar.

Kompýuterleriň zerur bolan sanynyň çykarylmagyny Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Kompýuter tilsimaty merkeziniň bilelikdäki «Agzybirlik tilsimaty» kärhanasy üpjün eder.

Hormatly Prezidentimiz şol bir wagtda wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradowy hem-de Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýewi çagyrdy. Soňra Ç.Gylyjow döwlet Baştutanymyzy bilim berýän kompýuterleriň görnüşleri bilen tanyşdyrdy hem-de şolaryň häsiýetnamalary barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, import önümleriniň ornuny tutýan harytlary öndürmek hem-de ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmak, bäsdeşlige ukyply senagaty ösdürmek babatda telekeçileriň eýeleýän ornunyň giňelýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyz ykdysadyýeti sanly ulgama geçirmek hem-de içerki bazary ýokary hilli elektron önümleri bilen üpjün etmek babatda amala aşyrylýan taslamalary goldamagyň zerurdygyny aýtdy.

Milli Liderimiz degişli ýolbaşçylara 1-nji synp okuwçylary üçin kompýuter tehnikalarynyň programma üpjünçiligine, okuw wezipesine hem-de çagalaryň saglygy üçin howpsuzlyk ölçeglerine bildirilýän häzirki talaplara laýyklykda, olaryň öndürilişine berk gözegçilik etmegi tabşyrdy. Bu işiň baş maksady ýurdumyzyň bilim ulgamynyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin şertleri döretmek bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer Ç.Gylyjowa «Agzybirlik tilsimaty» kärhanasynda köpçülikleýin ulanylýan professional kompýuterleriň önümçiligini ýola goýmak baradaky meseläni öwrenmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa Aşgabatda 13-nji maýda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly halkara fotosergini we maslahaty geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Sergide ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň fotosuratçylarynyň, habarçylarynyň parahatçylyga, dostluk-doganlyga hem-de dünýäniň halklarynyň agzybirligine, şeýle hem Türkmenistanyň Bitaraplygyna bagyşlanan işleri görkeziler. Häzirki wagtda serginiň işine dünýäniň ençeme döwletlerinden wekiller gatnaşmaga isleg bildirdi. Sergä gatnaşjak daşary ýurtlulara çäräniň açylyş dabarasynda wideoaragatnaşyk arkaly çykyş etmäge mümkinçilik dörediler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň daşary döwletler bilen gatnaşyklaryny täze mazmun bilen baýlaşdyrýan halkara medeni çärelerini geçirmegiň uly ähmiýetini nygtady. Şol çäreler dostluk gatnaşyklaryny hem-de dünýä jemgyýetçiliginiň ýurtlary bilen köptaraply hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga, dünýäde halkymyzyň ruhy mirasyny wagyz etmäge, medeniýetleriň özara baýlaşmagyna ýardam edýär.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz häzirki döwrüň wideoaragatnaşyk mümkinçiliklerini peýdalanyp, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly halkara fotosergini we maslahaty geçirmegiň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi, olara gatnaşyjylaryň döredijilik taýdan üstünlikli gatnaşyk etmegi üçin hemme şertleri döretmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsümine görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklaryna laýyklykda, Bilim ministrliginiň hünärmenleri orta bilim berýän mekdepleriň okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsümini guramak boýunça geçirilmeli işleriň meýilnamasyny taýýarladylar. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, ähli çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezlerinde mekdep okuwçylaryny kabul etmäge işjeň taýýarlyk görülýär, sport we oýun meýdançalary we beýleki köpçülikleýin çäreleriň geçirilýän ýerleri dynç alyş möwsümine taýýarlanylýar.

Bilim ministrligi, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Aşgabat şäher hem-de welaýat häkimlikleri tarapyndan çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezlerinde arassaçylyk işlerine bildirilýän kadalara laýyklykda gözegçilik ediler.

Häzirki wagtda tejribeli mugallym-terbiýeçiler we olaryň kömekçileri bolan talyplar bilen tapgyrlaýyn taýýarlyk okuwlaryny guramak boýunça işler alnyp barylýar.

Bilim ministrligi tarapyndan medeni-köpçülikleýin, sport-sagaldyş çäreleriniň toplumlaýyn meýilnamasy taýýarlanylýar. Şol çäreler, çagalaryň ýaş aýratynlyklaryna we gyzyklanmalaryna laýyklykda, olaryň tebigy zehinlerini, ukyp-başarnyklaryny açmaga hem-de täsirli, şadyýan dynç almaklaryna gönükdiriler.

Köp sanly mekdep okuwçylaryny dynç alyş möwsümine işjeň çekmek hem-de sagdyn durmuş ýörelgelerine hem-de döredijilige ugrukdyrmak, olarda watansöýüjilik duýgularyny terbiýelemek maksady bilen, paýtagtymyzdaky hem-de welaýatlardaky orta mekdeplerdäki we ýaşaýyş jaý toplumlarynyň töweregindäki sport meýdançalar hem dynç alyş möwsümine taýýarlanylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow okuwçylaryň tomusky dynç alyş möwsümini üstünlikli geçirmek üçin zerur bolan ähli şertleri döretmegiň möhümdigini belledi hem-de mekdep okuwçylarynyň dynç alyş möwsümini çagalaryň durmuşynda ýatdan çykmajak pursatlaryň birine öwürmek hem-de wagtyny şadyýan, gyzykly we peýdaly geçirmegi üçin degişli düzümleriň işlerini döwrüň ýokary talaplaryna laýyklykda täzeçil guramak barada görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Daşary işler ministrliginiň alyp barýan işleri, ýurdumyzyň Bütindünýä söwda guramasy (BSG) bilen hyzmatdaşlygyny giňeltmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň geçen ýylyň dekabr aýyndaky Karary bilen tassyklanylan «Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň» möhümdigi bellenildi. Resminama laýyklykda, ýurdumyzyň köptaraplaýyn ykdysady we söwda gatnaşyklaryny alyp barýan halkara we sebitara guramalary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmak we kämilleşdirmek esasy wezipeleriň biri hökmünde kesgitlenildi.

Şolaryň hatarynda Bütindünýä söwda guramasy hem bar. Bu gurama dünýä ýurtlarynyň arasyndaky söwda gatnaşyklaryny utgaşdyrmak we bu ugurda halkara kadalaryny düzmek hem-de olary ýerine ýetirmek boýunça iş alyp barýan ýeke-täk ählumumy halkara guramadyr.

Häzirki wagtda Bütindünýä söwda guramasyna dünýäniň 164 döwleti agza bolup durýar.

Şeýle hem 24 döwlet bu guramanyň synçysy hökmünde çykyş edýär. Bütindünýä söwda guramasy bilen hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykarmak we bu guramanyň işine gatnaşmak bilen bagly meseleleri öwrenmek üçin milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2019-njy ýylyň 15-nji iýulynda gol çeken Kararyna laýyklykda, degişli Hökümet topary döredildi.

Bu toparyň mejlisleriniň hem-de BSG-niň degişli wekilleri we halkara bilermenler bilen geçirilen maslahatlaşmalaryň netijeleri boýunça ilkinji ädim hökmünde ýurdumyzyň bu gurama synçy bolup gatnaşmagy milli ykdysadyýetimiziň kämilleşmegine has amatly mümkinçilikleri döretjekdigi anyklanyldy.

Munuň özi, hususan-da, Türkmenistanyň BSG-niň resmi çärelerine, esasy halkara duşuşyklaryna we forumlaryna gatnaşmagy, iki tarapyň wekiliýetleriniň saparlarynyň yzygiderli amala aşyrylmagy arkaly degişli hünärmenleriň derejesinde ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegi hem-de bu abraýly guramanyň çäklerinde sebit we halkara söwdasyny ösdürmek boýunça milli başlangyçlary öňe sürmek we beýlekiler üçin giň mümkinçilikleri açýar. Şunuň bilen birlikde, Ýewropa Bileleşigi, BMG-niň Ýewropa Ykdysady Komissiýasy, ESKATO, Bütindünýä banky we Aziýa ösüş banky ýaly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyga täze itergi berler.

Ýokarda aýdylanlary nazara alyp, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda we halkara tejribe esasynda Bütindünýä söwda guramasynda ýurdumyzyň synçy derejesini almagy üçin degişli işleri amala aşyrmak teklip edilýär.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna girmeginiň geljegi bilen bagly meselelere ünsi çekip, halkara gatnaşyklary ösdürmekde söwda ulgamynyň tutuş ykdysady ulgama uly täsir edýändigini, önümçilik pudaklaryny bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümleriň dürli görnüşlerini öndürmäge, innowasion marketing çemeleşmelerini ulanmaga höweslendirýändigini belledi. Häzirki wagtda söwda ulgamy milli ykdysadyýetimiziň ösüşiniň täsirli guraly bolup durýar. Munuň özi ilatyň iş bilen üpjünçiligi meselelerini çözmäge hem ýardam edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki zaman şertlerinde Türkmenistanyň dünýäniň söwda-ykdysady ulgamyna yzygiderli goşulyşmagynyň bazar gatnaşyklaryny ösdürmegiň, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmagyň, onuň maýa goýumlary babatda özüne çekijiligini ýokarlandyrmagyň möhüm şerti bolup durýandygyny nygtady.

Şeýlelikde, BSG bilen gatnaşyklaryň täze derejä çykarylmagy hem-de bu guramada synçy derejesine eýe bolunmagy Türkmenistana diňe bir ählumumy işlere işjeň gatnaşmaga däl, eýsem, özüniň bäsdeşlik artykmaçlyklaryny üstünlikli amala aşyrmaga mümkinçilik berer.

Munuň özi Watanymyzyň halkara giňişlikde eýeleýän ornuny pugtalandyrmaga hem-de abraýyny has-da belende galdyrmaga, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary giňeltmäge ýardam eder diýip, milli Liderimiz aýtdy we wise-premýere, daşary işler ministrine bu ugurda işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisiniň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oňa gatnaşyjylaryň ählisine ýüzlenip, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň gaýragoýulmasyz wezipelerine ünsi çekdi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň goňşulary we hyzmatdaşlary bilen ysnyşykly gatnaşyklar arkaly Hazarda ekologiýa meselelerini çözmäge täze çemeleşmeleri teklip edýändigini aýdyp, döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmegini üpjün etmek babatda anyk görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Medeniýet hepdeligine hem-de edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, ýaş ýerine ýetirijileriň hem-de çagalaryň arasynda her ýyl geçirilýän «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşigine häzirden ykjam taýýarlyk görmegiň zerurdygyny aýtdy.

Şeýle çäreler halkymyzy beýik işlere ruhlandyrýar, onuň döredijilik kuwwatyny artdyrýar, milli medeniýetimiziň ösdürilmeginiň, milletimiziň egsilmez ruhy baýlygyny hem-de asylly däplerini aýawly saklamagyň we baýlaşdyrmagyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolandygyny we şeýle bolmagynda galýandygyny aýdyňlyk bilen görkezýär.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz toplumynyň milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biridigini belläp, bu ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da pugtalandyrmagyň we döwrebaplaşdyrmagyň, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ysnyşykly gatnaşyklary ösdürmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Türkmenistanyň özboluşly nyşanlaryna öwrülen ahalteke bedewleriniň we türkmen alabaýlarynyň tohumynyň arassalygyny saklamaga we täze ugurlaryny ýetişdirmäge gönükdirilen ylmy-seçgiçilik hem-de tohumçylyk işini kämilleşdirmek babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklar berildi.

Jemi içerki önümiň görkezijisini ýokary derejede saklamak hem-de sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmek häzirki döwrüň gaýragoýulmasyz wezipeleriniň hatarynda görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, halk hojalygynyň ähli pudaklaryny sanly ulgama geçirmek, önümçilige döwrebap tehnologiýalary hem-de ylmy işläp taýýarlamalary ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaýyn işleriň dowam etdirilmeginiň wajypdygy nygtaldy. Munuň özi ähli pudaklaryň işini döwrebaplaşdyrmak, şonuň netijesinde, milli ykdysadyýetimizi pugtalandyrmak we ösdürmek üçin uly ähmiýete eýedir.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny hem-de berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

http://tdh.gov.tm/news/tm/articles.aspx&article22366&cat19

Türkmenistanyň Prezidenti köpçülikleýin habar beriş serişdelerini we resminama dolanyşygyny sanlylaşdyrmak boýunça iş maslahatyny geçirdi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   18.03.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň medeniýet we habar beriş syýasaty meselelerine gözegçilik edýän orunbasary B.Abdyýewanyň hem-de ulag we kommunikasiýa ulgamynyň işleriniň utgaşdyrylmagyna gözegçilik edýän orunbasary B.Öwezowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Iş maslahatynda «Türkmenistanda 2020 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny» durmuşa geçirmegiň barşyna garaldy, resminama dolanyşygynyň elektron ulgamyny kemala getirmek we milli köpçülikleýin habar beriş serişdelerini degişli derejede üýtgedip guramak boýunça işler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz jemgyýetimiziň we ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ulgamlarynda sanly serişdeleri giňden peýdalanmakda ykdysadyýeti sanly ulgama geçirmegiň anyk ugurlaryny kesgitledi. Milli Liderimiz ösüşiň uly mümkinçiligini onlaýn serişdeleriň hem-de elektron hyzmatlaryň ulanylmagynda görýär.

Şu maksatlar bilen, kanunçylyk binýady hem kämilleşdirilýär. Golaýda deputatlar Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň dokuzynjy maslahatynda beýleki täze kanunlaryň we kadalaşdyryjy-hukuk namalarynyň hatarynda «Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasyny makulladylar we kabul etdiler.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça «Bir penjire» diýen awtomatlaşdyrylan habar beriş ulgamy görnüşinde bolan döwlet hyzmatlarynyň bir bitewi internet portaly döredildi.

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan Diýarymyzyň programma üpjünçiliklerine hem-de innowasion-oýlap tapyş işlerine degişli işläp taýýarlamalaryň höweslendirilmelerini ýüze çykarmak maksady bilen bolsa, saglygy goraýyş, ylym we bilim, senagat, ulag we kommunikasiýa, hyzmatlar ulgamy, orta we kiçi telekeçilik, «akylly» şäher ýaly ugurlar boýunça innowasion taslamalaryň bäsleşigi yglan edildi.

Bu çäreleriň ählisi Türkmenistanyň sanly ulgama degişli meselelerinde kesgitlenilip, häzir döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlary boýunça ýaýbaňlandyrylýar.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny açyp, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa söz berdi. Wise-premýer köpçülikleýin habar beriş serişdelerini elektron görnüşe we sanly ulgama geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berip, milli Liderimiziň internetiň habarlar-täzelikler ulgamyna Türkmenistanyň gatnaşmagyny giňeltmek, saýtlary hem-de beýleki web-serişdeleri döretmek barada ozal beren tabşyryklary boýunça habar berdi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanylan 2020 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işine hem-de guramaçylyk düzümlerine täze gurallar, usullar we tehnologiýalar ornaşdyrylýar. Olary sanly ulgama öwürmegiň barşynda döredijilik we önümçilik edaralarynyň arasynda içki tor ulgamy ýola goýuldy, gazetleriň we žurnallaryň redaksiýalarynyň tehniki önümçilik bilen gatnaşyklary has işjeňleşýär.

Türkmenistanyň Metbugat merkezinde sanly neşir üçin ýöriteleşdirilen poligrafiýa programmalary hem-de häzirki zaman çözgütleri ulanylýar. Şolar işiň ýokary hilli bolmagyny hem-de öz wagtynda ýerine ýetirilmegini üpjün edýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, çap edilýän neşirleri elektron we internet görnüşine geçirmegiň türkmen köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde sanly ulgamy ornaşdyrmagyň ugurlarynyň biridigini, munuň olary häzirki zamanyň ölçegleriniň derejesine çykarmaga gönükdirilendigini nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, dünýä tejribesini öwrenmek we özleşdirmek, täze media-tehnologiýalary işjeň peýdalanmak we bilelikdäki maglumatlar taslamalaryny işläp taýýarlamak, ýurdumyzyň žurnalistleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak zerur diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz elektron ulgama geçmek işini çaltlandyrmagy tabşyrdy. Munuň özi metbugat we elektron neşirleriniň hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmaga, eziz Diýarymyzyň durmuşy, onuň üstünlikleri we gazananlary barada halkara jemgyýetçiligiň habardarlyk derejesini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer. Soňra hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezowa söz berdi. Wise-premýer sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny hem-de hereket etmegiň degişli meýilnamasyny durmuşa geçirmek, elektron hökümet ulgamyny kemala getirmek hem-de ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan «Elektron Hökümet» ulgamynyň peýdalanyjylarynyň şahsyýetini anyklamagyň ýeke-täk maglumatlar ulgamy hakynda düzgünnamanyň», «Elektron Hökümet» ulgamynyň fiziki we ýuridiki şahslarynyň maglumatlar binýadyny (ID) kemala getirmegiň we ýöretmegiň tertibi hakynda düzgünnamanyň», «Pudagara elektron maglumat alyş-çalyş ulgamynyň düzgünnamasynyň» taslamalaryny taýýarlamak boýunça işler alnyp barylýar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmelerini ýerine ýetirmek ugrunda Aşgabatda we ýurdumyzyň welaýatlarynyň dolandyryş merkezlerinde häzirki zaman serwer we beýleki enjamlar, programma üpjünçiligi bilen meşgullanýan zerur bolan hünärmenler bilen üpjün ediljek IT-meýdançalary, şeýle hem ugurdaş okuw merkezlerini döretmek maksat edinilýär.

Agentlik tarapyndan yglan edilen «Sanly çözgüt — 2020» atly innowasion taslamalaryň bäsleşiginde saýlama ýaryşyň ugurlary boýunça öz işläp taýýarlamalaryny hödürlemäge taýýar bolan ýurdumyzyň ähli fiziki we ýuridiki taraplary gatnaşyp biler. Bäsleşigiň netijeleri «Türkmentel — 2020» halkara sergisiniň geçirilýän günlerinde jemleniler.

Şeýle hem «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň hünärmenleri tarapyndan ýurdumyzda çap edilýän ähli gazetleri we žurnallary bir bitewi internet saýty hem-de mobil goşundysy görnüşinde neşir etmek, neşirleriň her biri boýunça aýratyn elektron gaznanyň bolmagyny üpjün etmek, okyjylaryň öz islegine görä, olara ýazylmaga mümkinçilik döretmek maksady bilen, taslama taýýarlanylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sanly ulgama geçmegiň häzirki döwürde bütin dünýäniň barýan ugry bolup durýandygyny, onuň biziň gündelik durmuşymyza we işimize ornaşýandygyny, kommunikasiýa mümkinçiliklerini giňeldýändigini we mundan beýläk hem biziň öňümizde bu işleriň diňe tizleşmeginiň garaşýandygyny nygtady.

Şeýle düýpli özgertmeler bilen baglylykda, täze pudaklar, bazarlar, dolandyryş nusgalary peýda bolýar. Elbetde, bu işlerde ýurdumyzyň mynasyp orny eýelemegine biz möhüm ähmiýet berýäris. Şoňa görä-de, maglumatlary geçirmegiň üpjünçilik ulgamyny, umuman, aragatnaşygyň üpjünçilik ulgamyny ösdürmek zerur bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgama geçilmegine has möhüm ähmiýet berilmeginiň ýene-de bir sebäbine ünsi çekdi. Bu bolsa dünýäde ýaýran ýiti ýokanç keseli bilen baglydyr. Çünki islendik metbugat neşiri arkaly hem mikroblar geçip bilýär. Bu ýagdaýlaryň adamlaryň köp ýygnanan ýerinde ýüze çykyp bilmek howpunyň bardygy sebäpli, uzak aralykdan elektron aragatnaşyk ulgamyna mümkin boldugyça tiz geçilmeginiň möhüm ähmiýeti bardyr.

Milli Liderimiz häzirki döwürde munuň möhüm bolan zerurlykdygyny hem-de ähli işleri oňat guramaga, utgaşdyrmaga we işleriň netijeliligine, hiline gözegçilik etmäge ýardam berýän işleri dolandyrmagyň oňyn guralydygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz gysga wagtyň içinde «Elektron Hökümet» ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasynyň taslamasyny işläp taýýarlamagy we bu babatda teklipleri bermegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, bu ulgamda giň gerimli toplumlaýyn çäreler görler hem-de resminama dolanyşygynyň tutuş ulgamynyň elektron görnüşine doly geçilmegi ilkinji ädimleriň biri bolar.

Milli Liderimiz kanunçylyk namalaryna, Hökümetiň, Parlamentiň we beýleki edaralaryň iş tertiplerine hem degişli üýtgetmeleri girizmegiň zerurdygyny belledi. Şol edaralar, öz nobatynda, işleriniň sanly ulgama özgerdilmegine taýýar bolmalydyr.

Döwlet Baştutanymyz welaýatlarda dolandyryş işlerine sanly ulgamy ornaşdyrmak meseleleriniň üstünde durup geçip, bu ugurda alnyp barylýan işleriň depginini güýçlendirmegi talap etdi. Häkimlikler we ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet edaralary bu işleri aýratyn üns merkezinde saklamalydyr. Munuň üçin oba ýerlerinde hem internete elýeterliligi üpjün etmeli, degişli üpjünçilik we hyzmatlar ulgamlaryny maglumatlaryň barha artýan möçberlerine laýyk derejede taýýarlamaly.

Milli Liderimiz iş maslahatyny dowam edip, elektron köpçülikleýin habar beriş serişdeleri baradaky meselä dolanyp geldi hem-de kompýuterleriň döwründe doglan we önüp-ösen ýaşlaryň gyzyklanmalarynyň içgin öwrenilmeginiň zerurdygyny nygtady. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maglumatlary ýaýratmak üçin planşetlerden we smartfonlardan başlap, telewizorlara çenli kabul ediji enjamlaryň dürli görnüşlerinde maglumatlaryň elýeterliligini üpjün edýän täze çemeleşmeleri we çözgütleri peýdalanmagyň möhümdigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz, mysal hökmünde, wise-premýerlere metbugat neşirleriniň birini elektron görnüşinde açyp görkezip, onuň okyjy üçin örän bähbitli bolýandygyna ünsi çekdi. Munuň çap etmek önümçiligi bilen deňeşdirilende, wagt taýdan-da, serişde taýdan-da tygşytlylygy üpjün etmek bilen birlikde, olaryň çatylyp goýulma görnüşinde ýer tutmaýandygy babatda hem, islendik pursatda elýeterlidiginde, täzelikler bilen onlaýn ýagdaýda tanyşmaga mümkinçilik berýändiginde tapawutly aýratynlygy bardyr.

Mundan başga-da, milli Liderimiz elektron gazetleriň kagyz görnüşindäkiden tapawutlylykda, maglumatlar bilen işlemek üçin has amatlydygyny belledi — elektron gazetleriň üsti bilen gözleýän zadyňy tapmak aňsat, degişli ugurlaryňa ýa-da elektron we internet serişdelerine geçmek mümkin. Döwlet Baştutanymyz ýokarda aýdylanlary umumylaşdyryp, gazetleri we žurnallary elektron görnüşe geçirmegiň anyk wagt tertibini düzmegi tabşyrdy.

Sanly ulgam babatda ýurdumyzda bitewi maglumat giňişliginiň bolmagyny üpjün etmek esasy wezipeleriň biridir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň raýatlarynyň häzirki zaman aragatnaşyk tehnologiýalarynyň bilim, lukmançylyk we dynç alyş babatda döredýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilmegi üçin, Internet we aragatnaşyk ulgamlaryna uly bolmadyk ilatly ýerleri we uzakdaky etraplary birikdirmegiň zerurdygyny nygtady.

Milli Liderimiz şeýle hem neşirleriň elektron görnüşine geçmek bilen baglylykda, redaksiýalaryň gurluşyny üýtgetmek meseleleriniň üstünde işlemegi, elektron gazetlerden we žurnallardan peýdalanmak üçin bellenilýän tölegleri kesgitlemegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz 2020-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli sanly ulgama geçmegi, aýratyn hem, bu babatda Hökümetiň işi üçin şertleri döretmek boýunça işleri tamamlamagyň möhletini kesgitledi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara bellenen wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi we Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň X mejlisi

 

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi we Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň X ýubileý mejlisi geçirildi. Bilelikde geçirilen mejlise ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň häkimleri, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalary hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Döwlet Baştutanymyz şu ýyl Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň döredilenine on ýyl dolýandygyny belläp, hemmeleri bu şanly sene hem-de Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen tüýs ýürekden gutlady we atçylygy ösdürmekde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Milli Liderimiz mejlisiň dowamynda ahalteke atçylygy, atşynaslyk sungatyny we atçylyk sportuny mundan beýläk-de halkara derejesinde ösdürmegiň meselelerine garaljakdygyny belledi.

Mundan başga-da, Halkara ahalteke assosiasiýasyna täze agzalar kabul ediler. Ýurdumyzda we daşary ýurtlarda ahalteke atçylygyny ösdürmekde netijeli işler alyp barýan assosiasiýanyň agzalaryny Türkmenistanyň döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakyndaky Permanlara gol çekiler.

Şeýle hem bu guramanyň XI mejlisiniň geçiriljek ýeri hem-de wagty kesgitleniler, öňde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşylar we olar boýunça degişli çözgütler kabul ediler diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň döredileninden bäri geçen 10 ýylyň içinde köp iş edildi. Häzirki döwürde dünýäniň 34 döwletinden ýuridik we fiziki şahslaryň 155-si bu guramanyň agzasy bolup durýar. Olar atçylygy ösdürmekde uly işleri bitirdiler. Bu bolsa dünýäde ahalteke bedewleriniň baş sanynyň we muşdaklarynyň artmagyna oňyn täsirini ýetirýär.

Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, asyrlaryň dowamynda türkmen topragynda kemala gelen behişdi bedewlerimiziň şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak boýunça häzirki wagtda ýurdumyzda giň gerimli maksatnamalaýyn işler durmuşa geçirilýär. Atçylyk pudagyny ösdürmek, halkara derejesinde ýaryşlary we bäsleşikleri geçirmek üçin dünýä ölçeglerine laýyk gelýän atçylyk sport toplumlaryny gurup, ulanmaga berildi.

Bu ugurda ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak, atçylygy ylmy esasda ösdürmek üçin döwrebap edaralary döretmek, pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da pugtalandyrmak boýunça hem köp işler edildi.

Döwletimiz atşynaslarymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga 680 million amerikan dollary möçberde maliýe serişdelerini goýberdi. Biz geljekde hem bu ugurda alyp barýan giň gerimli işlerimizi dowam ederis diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Mälim bolşy ýaly, her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmenistanda Türkmen bedewiniň milli baýramy halkara derejesinde giňden bellenilýär. Şu baýram mynasybetli ahalteke atlarynyň halkara gözellik bäsleşigi we atçylygyň möhüm meselelerine bagyşlanan ylmy-amaly maslahat, at çapyşyklary, atly sport bäsleşikleri ýokary derejede guramaçylykly geçirilýär.

Behişdi bedewlerimiziň gözelligini şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserlerinde çeper beýan etmek boýunça döredijilik bäsleşikleri guralýar. Bu çäreler ady äleme dolan atlarymyzyň şan-şöhratyny has-da belende göterýär.

Şu ýyl biz Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaraly çäreleri paýtagtymyz Aşgabat şäherinde, Ahal we Lebap welaýatlarynda geçirmegi meýilleşdirdik. Pursatdan peýdalanyp, döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylary bu baýramçylyk çärelerine işjeň gatnaşmaga çagyrdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň döredilmegi bilen, dünýäde ahalteke bedewleriniň tohum arassalygyny gorap saklamak, baş sanyny artdyrmak we şan-şöhratyny giňden ýaýmak boýunça berk binýadyň düýbi tutuldy.

Ata-babalarymyz müňýyllyklaryň dowamynda halk seçgisi esasynda döredilen ynsan kimin duýgur we gözelligiň nusgasyna öwrülen, ýelden ýüwrük behişdi bedewleri ösdürip ýetişdirmäge, olaryň seçgi-tohumçylyk işlerini kämilleşdirmäge aýratyn üns beripdirler. Häzirki döwürde pederlerimiziň bu ugurda alyp baran işleri türkmen atşynaslary tarapyndan mynasyp dowam etdirilýär.

Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzda at çapyşyklaryny, at üstündäki milli oýunlary we atly sportuň beýleki görnüşlerini, şol sanda konkur, marafon bäsleşiklerini halkara derejesinde geçirmek üçin ähli şertler döredilýär.

Ýurdumyzyň welaýatlarynda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän döwrebap atçylyk- sport toplumlary, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda bolsa, Halkara ahalteke atçylyk sport toplumy gurlup, ulanmaga berildi. Şunuň bilen birlikde, at çapyşyklaryny we atly sport bäsleşiklerini halkara talaplaryna laýyklykda geçirmek üçin Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň, şeýle hem Aşgabat we Lebap atçylyk sport toplumlarynyň çapuw ýodalary döwrebap ýagdaýa getirilip, olara politrek örtügi düşeldi diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Mundan başga-da, at çapyşyklaryny we atly sportuň dürli görnüşleri, şol sanda konkur görnüşi boýunça bäsleşikleri geçirmek we at üstündäki milli oýunlary ýerine ýetirmek boýunça ussat türgenleri taýýarlamaga hem uly üns berilýär. Şu maksat bilen, Aşgabat atçylyk sport toplumynda ýörite okuw merkezi hem-de halkara ölçeglerine laýyk gelýän döwrebap açyk we ýapyk manežler guruldy.

Şeýle hem atçylygy we atly sporty ösdürmegiň hukuk, ykdysady hem-de guramaçylyk esaslaryny kesgitlemek boýunça degişli işler durmuşa geçirildi. Ýurdumyzda arassa ganly tohum atlaryň genofonduny gorap saklamaga gönükdirilen we atlar ösdürilip ýetişdirilende, köpeldilende hem-de ulanylanda ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýän Türkmenistanyň «Atçylyk we atly sport hakyndaky» Kanuny kabul edildi.

Bu kanun atçylykda alnyp barylýan tohumçylyk işini gowulandyrmak, halkara genofonduna girýän atlaryň milli tohum özenini gorap saklamak, köpeltmek we kämilleşdirmek üçin hukuk kepilliklerini döredýär. Atçylygy hem-de atly sporty ösdürmäge, şeýle hem bu ugurda ýokary netijeleri gazanmaga ýardam edýär diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Ahalteke bedewleriniň şan-şöhratyny, atşynaslyk sungatymyzy hem-de at üstündäki milli oýunlarymyzy dünýä ýaýmaga «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar topary hem mynasyp goşant goşýar. Bu topar Ýer ýüzüniň onlarça döwletinde bolup, abraýly halkara festiwallarynda behişdi bedewlerimiziň ukyp-başarnygynyň örän ýokarydygyny görkezip gelýär.

Bu barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz şu toparyň Russiýa Federasiýasynyň Moskwa we Sankt-Peterburg şäherlerinde, Italiýada, Hytaý Halk Respublikasynda, şeýle hem Gyrgyz Respublikasynda geçirilen Halkara sirk festiwallarynda üstünlikli çykyş edip, baş baýraklara hem-de altyn kuboklara mynasyp bolandygyny aýratyn buýsanç bilen belledi.

Mälim bolşy ýaly, 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabat şäherinde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça geçirilen V Aziýa oýunlarynyň sanawyna ilkinji gezek atly sportuň konkur görnüşi goşuldy. Bu bolsa ahalteke bedewleriniň atçylyk sportundaky şöhratly ýoluny mynasyp dowam etmäge we bu ugurdaky ukybyny doly açyp görkezmäge giň mümkinçilikleri döretdi diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam edip, atçylygyň gadymy mekany bolan güneşli Diýarymyzda atçylyk sportuny dünýä derejesinde ösdürmek boýunça giň gerimli işleriň durmuşa geçirilýändigini ýene-de bir gezek nygtady.

Biz ahalteke bedewlerimiziň halkara bäsleşiklerinde üstünlikli çykyş etmegi üçin geljekde hem ähli tagallalary ederis diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda atçylyk pudagyny ösdürmek, halkymyzyň milli baýlygyna we buýsanjyna öwrülen behişdi bedewlerimiziň şan-şöhratyny has-da belende götermek, gadymy nesil ugurlaryny dikeltmek, tohum arassalygyny gorap saklamak hem-de baş sanyny artdyrmak biziň esasy wezipelerimiziň biridir. Häzirki döwürde bu ugurda daşary ýurtly atşynaslar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk has-da giňeldilýär. Atly sporty ösdürmek boýunça netijeli işler alnyp barylýar.

Ýurdumyzda atçylygyň we atly sportuň dürli ugurlary boýunça ýokary we orta hünär okuw mekdeplerimizde ýaş hünärmenler taýýarlanýar.

Bu ugurdan hünärmenleri halkara derejesinde taýýarlamak, şeýle hem ahalteke bedewleriniň özboluşly aýratynlyklaryny, taryhyny, seýisçilik we tohumçylyk-seçgi işlerini ylmy esasda düýpli öwrenmek maksady bilen, Ahal welaýatynyň täze gurulýan dolandyryş merkezinde Halkara atçylyk ýokary okuw mekdebiniň hem-de Ylmy-önümçilik merkeziniň gurluşyk işleri başlandy.

Bu bolsa, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, ýurdumyzda atçylyk pudagyny halkara derejesinde ösdürmäge döwletimiz tarapyndan aýratyn üns berilýändiginiň ýene-de bir aýdyň mysalydyr.

Türkmen we daşary ýurtly atşynaslaryň ahalteke atlaryny ösdürip ýetişdirmekde çekýän asylly zähmetine mynasyp baha berilýär. Olara Türkmenistanyň at gazanan atşynasy, Ussat halypa çapyksuwary we Halk atşynasy diýen hormatly atlary dakýarys. Bu işler geljekde hem dowam etdiriler.

Döwlet Baştutanymyz Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň türkmen, rus we iňlis dillerinde neşir edilýän «Behişdi ahalteke atlary» žurnalynyň ýurdumyzda we dünýäde ahalteke bedewleriniň ösdürilip ýetişdirilişini, taryhy we beýleki gymmatly maglumatlaryny, atşynaslarymyzyň alyp barýan işlerini giňden beýan etmekde we dünýä ýaýmakda uly işleri bitirýändigini aýratyn belledi.

Assosiasiýanyň agzalarynyň, atşynaslaryň hem-de bu ugurdan hünärmenleriň we bilermenleriň işini sanly ulgam esasynda utgaşdyryp alyp barmak maksady bilen, Internet ulgamynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň ýörite saýty hem döredildi. Bu saýt dürli ýurtlarda ösdürilip ýetişdirilýän ahalteke bedewleri baradaky maglumatlar we atçylyk pudagyndaky täzelikler bilen tanyşmaga şert döredýär. Ahalteke bedewlerine bagyşlanyp geçirilýän bäsleşikler, halkara sergileri we maslahatlary baradaky maglumatlary ýygnamaga ýardam berýär.

Mälim bolşy ýaly, häzirki döwürde ahalteke bedewleri syn-sypaty, gözelligi bilen muşdaklaryny özüne çekip, dünýä döwletleriniň ençemesinde ösdürilip ýetişdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu assosiasiýanyň döredilenden bäri, behişdi bedewlerimizi ýetişdirmek isleýänleriň, onuň muşdaklarynyň ýylsaýyn artýandygyny kanagatlanmak bilen belledi.

Döwlet Baştutanymyz şeýle halkara hyzmatdaşlygyny alyp barmakda assosiasiýanyň möhüm ornunyň bardygyny aýratyn belläp, dürli döwletleriň bu jemgyýetçilik guramasyna agza ýuridik şahslaryna we hususy atşynaslaryna alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi hem-de bu ugurda gatnaşyklaryň barha pugtalanjakdygyna we has-da kämilleşjekdigine berk ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiziň çykyşy mejlise gatnaşyjylar tarapyndan uly üns bilen diňlenildi we şowhunly el çarpyşmalar bilen garşylandy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewe söz berildi. Wise-premýer ýurdumyzda döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda arassa ganly ahalteke bedewleriniň sanyny artdyrmak, bu ajaýyp tohumdaky bedewleri saklamak we köpeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanda atçylyk pudagynyň häzirki zaman düzümini döretmek boýunça yzygiderli çäreler durmuşa geçirildi. Bu bolsa öz gezeginde atçylyk sportunyň görnüşleriniň ösdürilmegini, tohumçylyk-seçgi işi boýunça halkara hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilmegini, at çapyşyklary boýunça zerur şertleriň döredilmegini, çapyksuwarlaryň we seýisleriň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyny şertlendirdi. Türkmen atşynaslygynyň asyrlaryň dowamynda synagdan geçen netijeli usullary, atlary seýislemegiň milli mekdebi dünýäniň dürli ýurtlarynyň hünärmenleriniň ünsüni özüne çekýär.

Ahalteke bedewleriniň dünýä ýüzündäki şöhratynyň dikeldilmeginde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasyny aýratyn bellemeli. Milli Liderimiziň aladasy netijesinde, atşynaslyk ulgamy ýurdumyzyň durmuşynda möhüm orna mynasyp boldy hem-de halkymyzyň mirasyny, medeniýetini, taryhy tejribesini, zähmetsöýerligini, döredijilik işjeňligini we belent ruhuny özünde jemleýär.

Türkmen bedewlerine bolan halk söýgüsine aýratyn gadyr goýýan milli Liderimiz ahalteke bedewleriniň abraýyny we şöhratyny belende galdyrmak, pederlerimiziň atşynaslyk sungatyny ösdürmek we dünýäde giňden wagyz etmek ýörelgelerini döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwürdi. Hormatly Prezidentimiz özüniň asylly ýörelgelerini, zehinini hut şu ugra gönükdirýär. Milli Liderimiziň birnäçe edebi eserleri munuň aýdyň subutnamasydyr.

Lebap welaýatynyň dolandyryş merkezinde geçirilen Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan çäreleriň dowamynda Türkmenabat şäherinde milli Liderimiziň “Atda wepa-da bar, sapa-da” atly kitabynyň nemes, türk we arap dillerine terjime edilen neşirleriniň tanyşdyryş dabarasy boldy.

On ýyl mundan ozal döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda arassa ganly ahalteke bedewlerini köpeltmek bilen meşgullanýan atşynaslary, atçylyk sporty üçin ýokary derejeli bedewleri taýýarlaýan hünärmenleri, şeýle hem alym-ippologlary hem-de dünýäniň dürli ýurtlaryndan behişdi bedewlere gadyr goýýan adamlary özünde birleşdiren Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasy döredildi.

Taryhy nukdaýnazardan şu gysga döwürde bu gurama ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň atşynaslarynyň özara gatnaşyklary ýola goýmagy üçin netijeli edara öwrüldi. Assosiasiýanyň agzalarynyň yzygiderli duşuşyklary we geňeşmeleri dünýä medeniýetiniň ajaýyp görnüşi bolan ahalteke tohumyndaky atlaryň saklanylmagyna gönükdirilen bilelikdäki tagallalara täze itergi berýär, tejribe alyşmak, bu ugurdaky täzelikler we onuň ýeten derejesi bilen tanyşmak üçin oňyn mümkinçilik döredýär. Şeýle hem ol hyzmatdaşlygy täze taslamalar, oňyn ýörelgeler we işewür gatnaşyklar bilen baýlaşdyrýar.

E.Orazgeldiýew türkmen atşynaslygynyň ösdürilmegine yzygiderli üns berýändigi, onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge berýän kömegi hem-de milli atşynaslyk hakynda edýän hemmetaraplaýyn aladasy üçin hormatly Prezidentimize pudagyň ähli işgärleriniň adyndan tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» atly hormatly derejäni esaslandyrmak hakyndaky teklibi döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Döwlet Baştutanymyz bu teklibi makullady hem-de Mejlisiň ýolbaşçysyna ýüzlenip, ýurdumyzyň kanunçylygyna degişli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek babatda degişli işleriň alnyp barylmagynyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýere ýygnananlaryň el çarpyşmalary bilen Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli ýurdumyzyň has tapawutlanan atşynaslaryny döwlet sylaglary bilen sylaglamak hem-de Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň daşary ýurtly işjeň agzalaryna «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» diýen hormatly ady dakmak hakyndaky Permanlara gol çekdi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň atşynaslaryny tüýs ýürekden gutlap, olara ahalteke bedewleriniň dünýädäki şöhratyny belende galdyrmakda alyp barýan işleri üçin minnetdarlyk bildirdi we olara atçylyk pudagyny ösdürmekde alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz sanly wideoaragatnaşyk arkaly şu günki mejlise gatnaşýan Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzasy, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «Jeýkob Ferdezuçt GBR» atçylyk firmasynyň direktory hanym Katarina-Irena Anna — Margarita Ýakoba söz berdi.

Hanym Katarina — Irena Anna — Margarita Ýakob hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýüzlenip, milli Liderimiziň ýadawsyz aladasy netijesinde, türkmen halkynyň zehinli seýisleriniň asyrlaryň dowamynda uly söýgi bilen ýetişdiren behişdi bedewleriniň diňe bir myhmansöýer türkmen topragynda däl, eýsem, dünýäniň dürli künjeklerinde toý-baýramlaryň bezegine öwrülýändigini, dürli ýurtlaryň ahalteke bedewlerini ösdürmek bilen meşgullanýandygyny nygtady.

Behişdi bedewlere aýratyn gadyr goýmakda we oňa söýgi bilen garamakda nusga bolýan döwlet Baştutanymyzyň yzygiderli tagallasy netijesinde, Türkmenistanyň atçylyk pudagyny ösdürmekde we onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmakda tutuş dünýä üçin nusgalykdygy bellenildi.

Atşynaslaryň asylly işlerine mynasyp baha berilýär. Bu pudakda has tapawutlanan türkmen atşynaslary bilen bir hatarda, olaryň daşary ýurtly kärdeşleri hem hormatly atlara mynasyp bolýarlar. Munuň özi tutuş dünýäde bu pudagyň işgärlerine bildirilýän hormatyň we çekilýän zähmete berilýän goldawyň nyşany bolup durýar.

Hanym Katarina-Irena Anna-Margarita Ýakobyň belleýşi ýaly, oňa birnäçe kärdeşleri bilen bilelikde, hormatly derejäniň berilmegi durmuşynyň ýatdan çykmajak taryhy wakasyna öwrüldi hem-de onda ägirt uly buýsanç duýgusyny döretdi. «Jeýkob Ferdezuçt GBR» atşynaslyk firmasynyň direktory bildirilen hormat üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyzy Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen gutlady hem-de berk jan saglyk, uzak ömür, alyp barýan köptaraply işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Milli Liderimiz hanym Katarina-Irena Anna-Margarita Ýakoby «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» diýen adyň dakylmagy bilen ýene bir gezek gutlady we türkmen halkynyň milli buýsanjy bolan ahalteke bedewlerini halkara derejesinde ösdürmek işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlise gatnaşýan Wengriýanyň ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň prezidenti jenap Ýožef Gýula Nýeka söz berdi.

Jenap Ýožef Gýula Nýeke döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, türkmen halkynyň müňýyllyklaryň dowamynda seýisçilik sungatynyň uly tejribe toplandygyny belledi. Häzirki döwürde türkmen atşynaslary dünýä derejesinde bu sungaty kämilleşdirmek, ahalteke atçylygyny ösdürmek boýunça giň gerimli işleri alyp barýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde, häzirki döwürde Türkmenistanda behişdi bedewleri ýetişdirmegiň gadymy däplerini dowam etdirmek bilen birlikde, bu pudaga dünýä ylmynyň gazananlarynyň hem-de döwrebap tehnologiýalaryň işjeň ornaşdyrylýandygy nygtaldy. Munuň özi bolsa bu babatda ýurdumyzy öňdäki hatarlara çykarýar.

Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyz ahalteke bedewlerine uly sarpa goýýar, özüniň edebi döredijiliginde ganatly bedewleri ruhubelentlik bilen wasp edýär. Hormatly Prezidentimiziň behişdi bedewlere bagyşlanan kitaplarynda türkmen halkynyň wepaly ýoldaşy ahalteke bedewlerini ýetişdirmegiň we seýislemegiň nesilden-nesle geçip gelýän täsin däpleri barada gürrüň berilýär. Halkymyzyň köp asyrlyk baý taryhy we ykbaly bedewler bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

Jenap Ýožef Gýula Nýeke milli Liderimize şeýle ýokary ady dakandygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, munuň özi üçin ýatdan çykmajak we şatlykly waka bolandygyny nygtady. Wengriýanyň ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň ýolbaşçysy pursatdan peýdalanyp, döwlet Baştutanymyzy ýurdumyzda her ýyl giňden bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen tüýs ýürekden gutlady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow jenap Ýožef Gýula Nýekeni «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» diýen hormatly adyň dakylmagy bilen gutlap, oňa ajaýyp ahalteke bedewleriniň arassa tohumyny saklamak we bütin dünýäde şan-şöhratyny artdyrmakda alyp barýan asylly işlerinde mundan beýläk-de uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary bilen, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasyna täze türkmen hem-de daşary ýurtly agzalary kabul etmek hakynda assosiasiýanyň Kararlaryna gol çekdi.

Milli Liderimiz pursatdan peýdalanyp, assosiasiýanyň täze agzalaryny tüýs ýürekden gutlady we guramanyň öňünde durýan möhüm wezipeleri ýerine ýetirmekde olara üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlise gatnaşýan Bahreýn Patyşalygynyň Daşky gurşaw boýunça ýokary geňeşiniň başlygynyň orunbasary Şeýh Faýsal bin Raşid bin Isa al-Halifa söz berilýär.

Pursatdan peýdalanyp, Şeýh Faýsal Bahreýniň Patyşasynyň mukaddes Oraza aýynyň gelmegi mynasybetli döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, abadançylyk we parahatçylyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi.

Türkmenistana ýygy-ýygydan gelýän myhman Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalygyna kabul edilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, köp ýyllaryň dowamynda biziň ýurdumyzyň medeniýetini we taryhyny gyzyklanma bilen öwrenýändigini, bu ajaýyp ýurtda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda atşynaslyk sungatynyň okgunly ösdürilýändigini belledi.

Siz atlaryň dünýäde iň gadymy tohumy bolan, gözelligi hem-de syraty bilen haýran galdyrýan ahalteke bedewlerini gorap saklamak we wagyz etmek üçin uly tagallalar edýärsiňiz diýip, Bahreýn Patyşalygynyň Daşky gurşaw boýunça ýokary geňeşiniň başlygynyň orunbasary nygtady hem-de öz ýurdunda atşynaslygyň we atçylyk sportunyň ösdürilmegine tutuş ömrüni bagyş edendigini, häzir hem bu ugurda uly işleriň alnyp barylýandygyny buýsanç bilen belledi.

Şeýh Faýsal bin Raşid bin Isa al-Halifa tutuş Ýer ýüzünden täsin bedewleri söýýänleri we olara sarpa goýýanlary özünde birleşdirýän Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň işine mundan beýläk-de uly goşant goşmaga taýýardygyny beýan edip, hemmeleri Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen gutlady hem-de Türkmenistanyň doganlyk halkyna parahatçylyk, abadançylyk we ösüş arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çuňňur many-mazmunly çykyşy hem-de Türkmenistan barada aýdan ýakymly sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň täze agzasy hökmünde Şeýh Faýsalyň atşynaslyk ulgamynda türkmen-bahreýn gatnaşyklaryny ösdürmek işlerine işjeň gatnaşjakdygyna ynam bildirdi.

Rumyniýanyň Parlamentiniň deputaty, Rumyniýa-Türkmenistan Parlamentara toparynyň ýolbaşçysy Antal Iştwan Ýanoşa söz berilýär.

Ol Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalygyna kabul edilendigi üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirip, muny özi üçin uly mertebe saýýandygyny aýtdy.

Gadymy türkmen topragy boýunça gezelenç etmäge döredilen mümkinçilikden peýdalanyp, maňa türkmen halkynyň däp-dessurlary, medeniýeti we taryhy bilen tanyşmak bagty miýesser etdi diýip, Antal Iştwan Ýanoş sözüni dowam etdi. Dünýäde iň gadymy we iň gözel atlaryň biri bolan ahalteke bedewleri meni haýran galdyrdy.

Hakykatdan-da, ahalteke bedewleri siziň atşynaslyk medeniýetiňize we sungatyňyza dünýäde taý ýokdugyny subut edýär, tohumçylyk işleriniň, atlary ösdürip ýetişdirmegiň usullary haýran galdyrýar. Men bu ýokary üstünliklere ýetilýändigine şaýat bolýanyma örän şatdyryn diýip, rumyn deputaty aýtdy.

Ol öz ýurdunda uzak ýyllaryň dowamynda arassa ganly ahalteke bedewlerini wagyz etmek bilen meşgullanýandygyny aýdyp, geljekde hem parlament işinde bu Assosiasiýanyň ösdürilmegine ýardam etjekdigine ynandyrdy.

Antal Iştwan Ýanoş Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalygyna kabul edilendigi üçin ýene bir gezek tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy hem-de bu wekilçilikli guramanyň ähli agzalaryny Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen gutlap, berk jan saglyk, uzak ömür hem-de Türkmenistanyň ösüşiniň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyz hakynda aýdan ýakymly sözleri üçin Antal Iştwan Ýanoşa minnetdarlyk bildirip, rumyn deputatynyň parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmek işine uly goşant goşmak bilen bir hatarda, assosiasiýanyň täze agzasy hökmünde dünýäde ahalteke bedewlerini wagyz etmäge işjeň gatnaşjakdygyna ynam bildirdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary bilen, 2021-nji ýylyň aprelinde Halkara ahalteke assosiasiýasynyň nobatdaky XI mejlisini Aşgabatda geçirmek hakyndaky Karara gol çekdi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, meşhur ahalteke bedewleriniň şan-şöhraty müňýyllyklaryň dowamynda äleme dolup gelýär. Biziň bedewlerimiziň dünýäniň atçylyk medeniýetiniň ösmeginde uly goşandy bardyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Şoňa görä-de, biz ata-babalarymyzdan miras galan gadymy seýisçilik ýoluny geljekde hem dowam ederis. Bu däpleri ýaş nesillerimize ýetirmekde hem-da olaryň atlara bolan söýgüsini artdyrmakda alyp barýan işlerimiziň gerimini has-da giňelderis diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi jemläp, oňa gatnaşyjylary Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň döredilmeginiň on ýyllyk ýubileýi, Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen ýene bir gezek gutlady hem-de berk jan saglyk, uzak ömür, maşgala abadançylygyny, atçylygy ösdürmek boýunça alyp barýan asylly işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

http://tdh.gov.tm/news/tm/articles.aspx&article22231&cat19

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   13.03.2020 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimizi mundan beýläk-de ösdürmegiň wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, göni wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowy çagyrdy. Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, döwlet Baştutanymyzyň senagat pudagyny ösdürmek hem-de bäsdeşlige ukyply eksport ugurly milli önümleriň möçberini artdyrmak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Maliýe-ykdysady ulgamyň edaralarynyň öňde goýlan wezipeleri öz wagtynda çözmek maksady bilen, degişli çäreler görülýär. Şunuň bilen baglylykda, halk hojalyk toplumynyň esasy pudaklarynda ýokary ösüş depginini üpjün etmäge aýratyn üns berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde ösüşiň senagat innowasion nusgasyna gönükdirilen strategik ugry durmuşa geçirmäge uly ähmiýet berilýändigini nygtady. Şunuň bilen bir hatarda, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak maksady bilen, daşary ýurtlara iberilýän önümleriň görnüşlerini köpeltmek babatda netijeli işleýän kärhanalary gurmak we döwrebaplaşdyrmak boýunça giň möçberli maksatnama durmuşa geçirilýär.

Döwlet Baştutanymyz bu ugurda bellenen meýilnamalaryň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň Türkmenistanyň mundan beýläk-de okgunly ösdürilmegine, halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilendigini belläp, wise-premýere işleriň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ähli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Şol bir wagtda wideoaragatnaşyga Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýew hem çagyryldy. Ol geçirilýän işler, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň edaranyň işini döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmek babatda ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp hem-de wise-premýere we Döwlet gümrük gullugynyň başlygyna ýüzlenip, häzirki wagtda döwletleriň arasyndaky ykdysady, söwda, önümçilik gatnaşyklary hem-de hyzmatlar, tehnologiýalar we hil ülňüleri babatda hyzmatdaşlyk bilen baglanyşykly işleriň uly ähmiýete eýedigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz degişli düzümler bilen bilelikde, işleri döwrebap derejede kämilleşdirmek bilen bagly anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýurdumyzyň nebitgaz toplumyny mundan beýläk-de sazlaşykly ösdürmek, pudagyň önümçilik kuwwatlyklarynyň artdyrylmagyna, onuň köpugurly esasda ösdürilmegine, nebit we gazhimiýa öndürilýän önümleriň möçberleriniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen iri maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmak maksady bilen durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Şeýle hem şu ýylyň 28 — 30-njy oktýabrynda Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän «Türkmenistanyň nebiti we gazy-2020» atly sergisine we maslahatyna taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, täzeçil tehnologiýalary we öňdebaryjy işläp taýýarlamalary ornaşdyrmak arkaly pudaklaýyn düzümiň senagat we eksport mümkinçilikleriniň artdyrylmagyna hem-de döwrebaplaşdyrylmagyna gönükdirilen ýangyç-energetika toplumynyň ösüş maksatnamasynyň yzygiderli amala aşyrylmagynyň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz bu gün nebitgaz senagatynyň ýokary ösüş depginini hem-de maýa goýum işjeňligini saklamagyň, ýerli önümçiligiň mukdaryny artdyrmagyň esasy wezipe bolup durýandygyny belläp, wise-premýere bu ugurda alnyp barylýan işleri yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Şunuň bilen baglylykda, nebitgaz ýataklarynyň netijeli işlenip taýýarlanylmagyna mümkinçilik berýän öňdebaryjy tejribelere we täzeçil tehnologiýalara eýe bolan öňdebaryjy daşary ýurt kompaniýalary bilen özara peýdaly gatnaşyklaryň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagynyň wajypdygy nygtaldy.

Diýarymyzda guralýan ýöriteleşdirilen pudaklaýyn forumlara wajyp orun degişlidir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň köpugurly kuwwatyny we ony mundan beýläk-de ösdürmegiň esasy ugurlaryny beýan etmegi esasy ugur edinýän «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» atly serginiň we maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, Harby doktrinada bellenilen wezipeleri üstünlikli çözmek maksady bilen görülýän toplumlaýyn çäreler hem-de ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde goýlan möhüm wezipelere ünsi çekdi. Bu ulgamlarda giň möçberli özgertmeleri üstünlikli amala aşyrmak üçin döwletimiziň we mähriban halkymyzyň bähbitleriniň goragynda durýan degişli düzümleriň işiniň utgaşdyrylmagyny üpjün etmek, Diýarymyzyň abadançylygyny, raýatlarymyzyň parahatçylygyny we asudalygyny pugtalandyrmak zerurdyr.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän düzümlerinde durmuşa geçirilýän işler barada hasabat berip, milli Liderimiziň garamagyna “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň binalar toplumynyň gurluşygy hakyndaky” Kararyň taslamasyny hödürledi.

Wise-premýeriň belleýşi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan Görogly köçesiniň ugrunda bu akademiýanyň täze desgasynyň taslamasyny düzmek hem-de gurmak boýunça halkara bäsleşigi geçirildi. Onuň jemleri boýunça “Baýly- Gurluşyk” hususy kärhanasynyň beren teklibi saýlanyp alyndy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasynyň durmuşa geçirilişini, Diýarymyzyň şäherlerinde we obalarynda senagat, durmuş we medeni maksatly köpsanly binalaryň gurluşygyny, şeýle hem bu ugurda maýa goýum işjeňligini höweslendirmek boýunça çäreleri yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen Karara gol çekip we ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly iberip, Döwlet gullugy akademiýasynyň binalar toplumynyň gurluşygyny gözegçilikde saklamak babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň gurluşyk senagatynyň işi barada aýdyp, pudaga ýeterlik maliýe serişdeleriniň gönükdirilýändigine garamazdan, gurulýan desgalaryň hiliniň we tabşyrylýan möhletiniň talaba laýyk gelmeýändigine ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň gurluşyk meýdançalarynda ekologiýa taýdan arassa we ýokary hilli gurluşyk serişdeleriniň üpjünçiliginiň bellenilen derejä laýyk gelmeýändigini aýdyp, bu ugurda alnyp barylýan işleri döwrebaplaşdyrmagyň hem-de depginini güýçlendirmegiň zerurdygyny belledi.

Ýurdumyzyň ykdysady syýasatynda senagat pudagynyň ösüşine möhüm ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugurda alnyp barylýan işlere düýpli nägilelik bildirip, ýerli çig mallary gaýtadan işlemek boýunça zerur çäreleriň amala aşyrylmaýandygyny, pudaga sanly tehnologiýalary we ylmyň gazananlaryny ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň derejesiniň pesdigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz «Türkmenhimiýa» döwlet konsernindäki işleriň ýagdaýyna ünsi çekip, bu pudagyň ýolbaşçysynyň işine hem düýpli nägilelik bildirdi. Milli Liderimiz bu pudagyň işinde köpsanly kemçilikleriň bardygyny aýtdy. Himiýa kärhanalarynyň köpüsi doly taslama kuwwatyna çykarylmaýar diýip, milli Liderimiz nygtady we degişli senagat kärhanalarynyň işini döwrüň talaplaryna laýyklykda guramak üçin degişli çäreleri görmegiň wajypdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna himiýa pudagynyň hereket edýän kärhanalarynyň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmagyň zerurdygyny belläp, eksporta niýetlenen himiýa önümleriniň möçberiniň artdyrylmagyna möhüm üns berilmelidigini aýtdy.

Önümçilige sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, täze iş orunlarynyň döredilmegi we işgärler üçin amatly zähmet şertleriniň döredilmegi möhüm wezipe bolup durýar diýip, milli Liderimiz nygtady we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz şol bir wagtda energetika ministri Ç.Purçekowy hem göni aragatnaşyga çagyrdy. Ministr elektrik energetikasy pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, elektrik energiýasynyň içerki sarp edijilere hem-de daşarky bazara bökdençsiz iberilmegini üpjün etmek we onuň möçberini artdyrmak boýunça görülýän çäreler, şeýle hem Türkmenistan-Owganystan-Pakistan elektrik geçirijisiniň gurluşygynyň barşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny durmuşa geçirýän Türkmenistanyň ägirt uly energetika we ykdysady kuwwata eýedigini nygtady. Ýurdumyzda elektrik energiýasy bilen üpjünçiligiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak energetikleriň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezildi.

Döwlet Baştutanymyz milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmak, diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek hem-de onuň eksport kuwwatyny artdyrmak boýunça milli maksatnamalary amala aşyrmakda elektrik energetikasy ulgamyna möhüm ornuň degişlidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz türkmen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iberilişiniň mukdaryny artdyrmagyň möhümdigine ünsi çekip, bu babatda ministre degişli görkezmeleri berdi. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň gurluşygyny çaltlandyrmak boýunça anyk tabşyryklary berdi.

Soňra şol bir wagtda wideoaragatnaşyga çagyrylan gurluşyk we binagärlik ministri R.Gandymow pudakda işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, binagärlik taslamalaryny seljermegiň guralyşyna, şolaryň durmuşa geçirilişiniň ähli tapgyrlaryna hil taýdan baha bermek ulgamyna nägilelik bildirdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaşaýyş jaý, medeni-durmuş we senagat gurluşygynyň giň gerime eýe bolýan şertlerinde bina edilýän desgalaryň hili baradaky meseläniň aýratyn ähmiýete eýedigini aýdyp, gurluşyk işleriniň tehniki derejesine gözegçiligi üpjün etmek, öňdebaryjy çözgütleriň hem-de dünýäniň iň gowy tejribesiniň esasynda gurluşygyň senagat usullaryny mundan beýläk-de ösdürmek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra şol bir wagtda göni wideoaragatnaşyga çagyrylan içeri işler ministri M.Çakyýew ýolbaşçylyk edýän düzümleriniň alyp barýan işleri hem-de ministrligiň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler, öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmagyň barşy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Içeri işler ministrliginiň ähli edaralarynyň işini utgaşdyrmagyň wajypdygyny belläp, ýurdumyzda jemgyýetçilik tertibini saklamagy, kanunçylygy üpjün etmegi, düzgün bozmalaryň öňüni almagy gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu meseleleri berk gözegçilikde saklamagyň wajypdygyna ünsi çekip, ministre anyk tabşyryklary berdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda Mary welaýatynda iş saparynda bolýan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewi göni wideoaragatnaşyga çagyrdy. Ol welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri, şol sanda bugdaýa ideg etmek hem-de gowaça ekişine taýýarlyk görmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Şu günler ekerançylar agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, bugdaý ekilen meýdanlarda maýsalary mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak boýunça işleri alyp barýar. Şeýle hem gowaça tohumlaryny hem-de ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny taýýarlamak işleri amala aşyrylýar.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, ýurdumyzyň ilatyny ýeralma hem-de gök we bakja önümleri bilen doly üpjün etmek boýunça zerur çäreler görülýär. Welaýatlarda 2020-nji ýylda meýilnama laýyklykda ekilen ýeralma hem-de beýleki gök-bakja ekinlerine ideg etmek boýunça degişli işler geçirilýär.

Şeýle hem geljekde ýurdumyzda ýeralmanyň, gök-bakja ekinleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, ylmy esasda ösdürilip ýetişdirilmegini köpçülikleýin ýola goýmak hem-de ekilýän meýdanlaryny giňeltmek we bu işe önüm öndürijileri giňden çekmek boýunça toplumlaýyn işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geljekki bol hasylyň düýbüniň tutulýan şu günlerinde möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli hem-de öz wagtynda geçirilmeginiň wajypdygyny nygtap, şol işleriň ylmy taýdan esaslandyrylan agrotehnikanyň kadalaryna doly gabat gelmegini üpjün etmegi talap etdi.

Wise-premýere kärendeçi gallaçylaryň we pagtaçylaryň maddy-enjamlaýyn üpjünçiligi hem-de netijeli işlemegi üçin ähli şertleriň döredilmegi, telekeçilik başlangyçlarynyň hemmetaraplaýyn goldanylmagy babatda anyk görkezmeler berildi.

Milli Liderimiz ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, ekerançylyk meýdanlaryny suw bilen üpjün etmek hem-de ilaty oba hojalyk önümleriniň dürli görnüşleri bilen üpjün etmek meselelerine aýratyn üns bermegiň wajypdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz ýakyn wagtda geçiriljek köpçülikleýin bag ekmek dabarasyna talabalaýyk taýýarlyk görmegi tabşyryp, ilkinji nobatda, ekologiýa abadançylygy, türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuşy üçin amatly şertleri döretmek nukdaýnazaryndan bu çäräniň ähmiýetini nygtady.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow «Sanly çözgüt –2020» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigini geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda taýýarlanan «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda» kesgitlenen wezipeleri durmuşa geçirmegiň çäklerinde yzygiderli işleriň alnyp barylýandygyny habar berdi.

Ýaşlar baradaky döwlet syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek, ýaş nesilleriň döwrüň ösen talabyna laýyklykda bilimli bolmagy üçin zerur şertleri döretmek, olaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak, sanly bilimi ornaşdyrmak, ykdysadyýete we beýlei pudaklara innowasion serişdeleri çekmek maksady bilen, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi «Sanly çözgüt —2020» atly bäsleşigi geçirmegi meýilleşdirýär. Ol saglygy goraýyş, ylym we bilim, senagat, ulag hem-de aragatnaşyk, hyzmatlar ulgamy, orta we kiçi telekeçilik hem-de “akylly” şäher ýaly ýedi ugur boýunça geçiriler. Bäsleşigiň jemleri «Türkmentel — 2020» halkara sergisiniň çäklerinde jemlener.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklaryny sanlaşdyrmak, önümçilige ylmy işläp taýýarlamalary ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaýyn işleriň alnyp barylýandygyny nygtady. Bu bolsa döwrüň talabyna laýyklykda, pudaklaryň işini döwrebaplaşdyrmakda aýratyn ähmiýetlidir.

Milli Liderimiz «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň sanlaşdyrmagy işjeňleşdirmek, ähli ulgamlaryň sazlaşykly hereketini üpjün etmek, şol sanda milli ulgamlaýyn giňişligi, Internet — hyzmatlarynyň ugurlaryny giňeltmek işine kanunçylyk taýdan goldaw bermek babatda möhüm wezipäni ýerine ýetirýändigini belledi. Öňdebaryjy tejribäni öwrenmek we özleşdirmek zerurdyr.

Bu gün ýaşlaryň döwrebap bilim almagy we ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanylmagy üçin ähli zerur şertler döredildi. Konsepsiýa laýyklykda, ýokary okuw mekdeplerinde hünärmenleriň, professor-mugallymlaryň hem-de talyp ýaşlaryň bilelikdäki tagallalary netijesinde, sanly bilimi üpjün edýän maksatnamalaýyn ulgam işlenip taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynyň bu ulgamda ýokary hilli hyzmatlary almak üçin ähli mümkinçilikleri, döwrüň talabyna laýyklykda, şolaryň milli we halkara ölçeglerine laýyk gelmegini üpjün etmelidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz «Sanly çözgüt —2020» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigini amala aşyrmak baradaky teklibi makullap, bu babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çärelere taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, şu ýylyň 17-18-nji martynda Söwda-senagat edarasynyň binasynda sergi geçiriler. Onuň işine Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň dürli ugurlar boýunça iş alyp barýan agzalarynyň 200-den gowragy gatnaşar. Giň möçberli sergi ykdysadyýetimiziň hususy pudagynyň ýeten derejeleri, hususy telekeçileriň ýerine ýetirýän hyzmatlary, taýýarlan hem-de içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän ýokary hilli önümleri görkeziler.

Sergi şeýle hem ýurdumyzyň telekeçileriniň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňde goýan esasy wezipelerini çözmäge goşýan goşandy, sanly ykdysadyýetiň ösüşiniň netijeleri, önümçilige ýokary tehnologiýalaryň, täzeçil işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrylyşy bilen tanyşmaga mümkinçilik berer.

Mundan başga-da, sergi bilen ugurdaş Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň maslahatyny geçirmek göz öňünde tutulýar. 12 ýylyň dowamynda gazanylan üstünlikleri beýan etmegi, ýurdumyzyň işewür düzümleriniň ýakyn geljek üçin meýilnamalary kesgitlemegi öz içine alýan işewürlik maslahatyna gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2020 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda öňe sürlen wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça anyk çäreleri ara alyp maslahatlaşarlar.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň garamagyna «Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň Türkmen böleginiň düzümini tassyklamak hakyndaky» Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyryp, bazar gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmagy, milli ykdysadyýetimiziň netijeliliginiň we bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlandyrylmagyny öz içine alýan syýasaty durmuşa geçirýän döwletimiziň mundan beýläk-de telekeçilik işini, işewür toparlaryň işjeňligini hemmetaraplaýyn höweslendirjekdigini belledi.

Soňra milli Liderimiz wise-premýer Ç.Gylyjowy Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini mälim etdi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, iki döwletiň halklaryny asyrlaryň dowamynda pugta dostluk hem-de goňşuçylyk gatnaşyklary, taryhyň, baý medeni we ruhy gymmatlyklaryň umumylygy baglanyşdyrýar.

Bu gün Türkmenistan hem-de Azerbaýjan ägirt uly serişde, ykdysady we ulag-aragatnaşyk mümkinçiliklerine eýedir. Şolaryň durmuşa geçirilmegi goňşy ýurtlaryň diňe bir milli bähbitlerine däl, eýsem, sebit we ählumumy durnukly ösüş maksatlaryna kybap gelýär diýip, döwlet Baştutanymyz belledi hem-de Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň işine bu babatda möhüm ornuň degişlidigini ýene bir ýola nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi hem-de Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň däp bolan dostlukly döwletara hyzmatdaşlygyna oňyn täsiri bolan toparyň işini degişli derejede alyp barmagy tabşyrdy.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine degişli hususy kompaniýalara ynanylan gurluşyk desgalarynda işleri döwrüň ýokary talabyna laýyk guramak bilen baglanyşykly meselelere gözegçiligi güýçlendirmegiň möhümdigine ünsi çekip, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna gözegçilik edýän düzümleriniň işini kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň muzeýleriniň milli medeni mirasymyzy giňden wagyz etmek üçin täzeçil serişdeleri ulanmak arkaly uzak aralykdan muzeýler bilen tanyşlygy guramak we bu taslamany amala aşyrmak bilen baglanyşykly ýerine ýetirilýän guramaçylyk çäreleri barada hem hasabat berildi.

Wise-premýer şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň pudaklaýyn edaralaryň işini sanlaşdyrmak boýunça beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, şeýle hem medeniýet ulgamyny 2019 — 2025-nji ýyllarda ösdürmegiň Maksatnamasyndan ugur alyp, Medeniýet ministrligine degişli guramalaryň arasynda içerki elektron ulgamyny ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada-da hasabat berdi.

Bu taslamanyň amala aşyrylmagy pudaklaýyn edaralaryň arasynda maglumatlary, resminamalary we täzelikleri alyşmak işlerini çaltlandyrmaga we umuman, onuň işini kämilleşdirmäge mümkinçilik berer. Habar berlişi ýaly, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi bilen bilelikde zerur bolan tehniki çäreleri guramak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu ugurda durmuşa geçirilýän çäreleri işjeňleşdirmegiň, medeniýet ulgamynda maglumat giňişligini döretmekde, şol sanda kitaphanalaryň we muzeýleriň gaznalaryna elýeterliligi üpjün etmekde sanly tehnologiýalaryň mümkinçiliklerini giňden peýdalanmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Bu meseleleriň oňyn çözgüdi jemgyýetde medeniýetiň we bilimiň derejesiniň ýokarlandyrylmagyna, dünýäde milli medeni mirasymyzyň giňden wagyz edilmegine kömek eder diýip, milli Liderimiz belledi hem-de bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow bilen bilelikde, ýurdumyzyň ykdysadyýetini sanly ulgama geçirmek babatda kabul edilen karara laýyklykda maslahat geçirmegi tabşyrdy.

Dünýä tejribesini nazara almak arkaly neşir önümlerini, gazetleri we žurnallary elektron görnüşe geçirmek boýunça anyk görkezmeler berildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň indiki mejlisinde garamak üçin degişli resminamalary taýýarlamagy tabşyrdy.

Soňra sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilýän mejlise birbada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow we Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow çagyryldy. Wise-premýer döwlet Baştutanymyza gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ministr bolsa Halkara lukmançylyk merkezleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdiler.

Ministr hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglygy goraýyş anyklaýyş, Halkara iç keselleri hem-de Halkara “Ene mähri” merkezleri üçin zerur lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada aýdyp, öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, halkara bäsleşiginiň geçirilendigini habar berdi.

Bäsleşigiň netijesine görä, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi ýurdumyzyň Merkezi bankyndaky maksatlaýyn ýörite serişdeleriň hasabyna belli daşary ýurt kompaniýalaryndan ýokary tehnologiýaly lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn alar.

Döwlet Baştutanymyz adamlaryň saglygyny goramagyň birnäçe şertleri, ilkinji nobatda bolsa, lukmançylyk bejergisiniň iň kämil usullaryny özünde jemleýän we häzirki zamanyň kämil enjamlary bilen üpjün edilen döwrebap lukmançylyk merkezleriniň netijeli işini öz içine alýan hemmetaraplaýyn ulgamdygyny belledi.

Milli saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek, pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek, ilata edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň derejesini ýokarlandyrmak işleri mundan beýläk-de dowam etdiriler diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen “Halkara lukmançylyk merkezleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak hakynda” Karara gol çekip, elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi we ony ýerine ýetirmek boýunça birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra ministr hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy işinde aýratyn orun berlen bejerijilik häsiýetli ýüzärligiň adam saglygy üçin aýratyn ähmiýetlidigini belledi. Mälim bolşy ýaly, häzirki döwürde asyrlaryň dowamynda bejerijilik häsiýeti bolan bu ösümlik birnäçe keselleriň garşysyna ulanylýan serişde hökmünde bellidir. Ol häzirki zaman lukmançylygynyň bejeriş işinde giňden ulanylýar.

Döwlet Baştutanymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň birinji jildinde ýüzärligiň peýdalanylyşy, dermanlyk taýýarlanylyşy hem-de ulanylyş aýratynlyklary hakynda giňden beýan edilýär. Ata-babalarymyz ýüzärligi çogdamlap öýlerinde asyp goýupdyrlar. Wagtal-wagtal tütedip, tüssesini daş-töwerege ýaýradypdyrlar. Şeýdip birnäçe ýokanç keselleriň ýokuşmagynyň öňüni alypdyrlar.

Ýüzärligiň ysyndan bakteriýalaryň, zyýanly mör-möjekleriň gaçýandygy bireýýäm subut edildi. Muňa bu ösümligiň otundaky we tohumyndaky alkaloidleriň örän güýçli täsiri sebäp bolýar.

Şeýle hem milli Liderimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jilitlik eserinde burç ösümliginiň peýdasy hakynda hem giňden beýan edilýär.

Hormatly Prezidentimiziň bu eserinde burçuň halk lukmançylygynda örän köp keselleri bejermekde derman ýa-da dep ediji serişdelere goşundy hökmünde ulanylýandygy aýdylýar. Ylmy lukmançylykda hem bu ösümlik giňden ulanylýar.

Mundan başga-da, halk arasynda dümewlän adama burçlanan unaşyň peýdalydygy baradaky pugta düşünje bar. Bu tagamyň sowuklamanyň öňüni alýandygyny durmuş tejribeleri subut etdi.

Müňýyllyklaryň dowamynda pederlerimiz ýaramaz endiklere garşy durmagyň, dürli ýokanç keselleriň öňüni almagyň subut edilen netijeli milli usullaryny döredipdirler diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we häzirki döwürde mukaddes ösümligi tütetmek arkaly ýagşy dessurlaryň häzirki zamanyň ruhuna laýyk derejede dowam edýändigini kanagatlanma bilen belledi.

Paýhasly ata-babalarymyz ähmiýetli dessurlara başlanda, täze jaýa göçüp gelende, öýe täze gelin gelende ýüzärlik tütetmek ýörelgesini pugta dessura öwrüpdir. Ýüzärligiň tüssesiniň ýylyň belli bir wagtynda döreýän birnäçe ýokanç keseliň öňüni alýandygy, onuň adamlaryň bedeninde kesele durumlylygyň berkidilmegini üpjün edýändigi ylmy taýdan ykrar edildi.

Häzirki döwürde Türkmenistanda lukmançylygyň nyşanynda ýüzärligiň şekiliniň ýerleşdirilmegi tötänden däldir. Ol türkmen halk tebipçiliginde we ylmy lukmançylykda köp sanly keselleriň öňüni almak we olary bejermek babatda giňden ulanylýar.

Dürli görnüşli, göze görünmeýän wiruslaryň adam bedenine aralaşmagynyň öňüni almakda ýüzärlik tüssesiniň netijelidigini köp asyrlaryň durmuş tejribesi subut etdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz halkymyzyň ýüzärlik tütetmek däbiniň häzirki döwürde dünýäde emele gelen çylşyrymly pursatlarda aýratyn ähmiýetlidigine ünsi çekip, wise-premýer P.Agamyradowa we ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowa ilat arasynda degişli wagyz işlerini hemmetaraplaýyn guramagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň Azerbaýjan Respublikasyna bolan resmi saparynyň jemleri barada hasabat berdi.

11-nji martda Baku şäherinde özara düşünişmek hem-de ynanyşmak ýagdaýynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-azerbaýjan gepleşikleriniň barşynda syýasy gatnaşyklary, söwda-ykdysady we ynsanperwer-medeni ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça möhüm ylalaşyklaryň gazanylandygy bellenildi.

Dürli ugurlarda özara bähbitli uzakmöhletli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga we giňeltmäge, netijeli işewür gatnaşyklary diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge gönükdirilen ikitaraplaýyn resminamalaryň ençemesine gol çekilmegi ýokary derejedäki duşuşygyň netijeli häsiýete eýe bolandygyna aýdyň şaýatlyk edýär.

Wise-premýer, daşary işler ministri şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, “Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda Durnukly ösüş ugrunda 2021-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly maksatnamasyna” bagyşlanan çärelere taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde däp bolan dostlukly türkmen-azerbaýjan gatnaşyklarynyň strategik häsiýete eýe bolandygyny hem-de täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylandygyny kanagatlanma bilen nygtady. Asyrlaryň dowamynda kemala gelen, iki ýurduň doganlyk halklaryny birleşdirýän hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary mynasyp dowam etdirilýär.

Milli Liderimiz dünýä giňişliginde, BMG-niň we beýleki abraýly halkara guramalaryň çäklerinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň yzygiderli ösdurilýändigini belledi. Şunda Türkmenistan we Azerbaýjan hemişe birek-birege goldaw berip, sebit hem-de ählumumy gün tertibiniň wajyp meseleleri boýunça garaýyşlarynyň meňzeşdigini görkezýärler.

Şu berk binýada daýanmak bilen, türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygy ähli ugurlar boýunça gatnaşyklary mundan beýläk-de üstünlikli ösdürmek üçin ägirt uly kuwwata we giň mümkinçiliklere eýedir.

Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, wise-premýere, daşary işler ministrine ýokary derejede geçirilen nobatdaky gepleşikleriň netijeleri boýunça gazanylan hem-de gol çekilen resminamalarda berkidilen ylalaşyklary durmuşa geçirmek boýunça degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow BMG bilen hyzmatdaşlyk meselesi barada durup geçip, bu iri halkara guramasy hem-de onuň esasy düzümleri bilen özara gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigini aýratyn belledi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Milletler Bileleşigi bilen köpugurly netijeli gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen, sebit we dünýä möçberinde abadançylygyň hem-de durnukly ösüşiň bähbitlerine laýyk gelýän Çarçuwaly maksatnamanyň ähmiýetini nygtap, meýilleşdirilen ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa milli parlamentiň kanunçykaryjylyk işi, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli durmuş-ykdysady özgertmeleriň hukuk binýadyny pugtalandyrmak we ösdürmek boýunça geçirilýän çäreler, deputatlaryň halkara derejesindäki çärelere işjeň gatnaşýandyklary hem-de ýerlerde alyp barýan işleri barada habar berdi.

Habar berlişi ýaly, 14-nji martda Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň dokuzynjy maslahatyny geçirmek göz öňünde tutulýar, mejlisiň gün tertibine birnäçe kanunçylyk taslamalary, şol sanda «Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda», «Ekologiýa maglumaty hakynda» we «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» atly «Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda» kanunçylyk taslamalary ara alyp maslahatlaşmak giriziler.

Şeýle hem ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň teklipleri esasynda hereket edýän kanunçylyk namalarynyň birnäçesine üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanunçylyk taslamalary ara alyp maslahatlaşylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ähli kanunçykaryjylyk işleriň jemgyýetiň bähbitlerine gönükdirilmelidigini hem-de halkyň saýlan wekilleriniň baş maksadyna — ähli ilatyň bähbitleriniň goralmagyna hyzmat etmelidigini we döwletimiziň ileri tutulýan durmuş ugurlary kanunçylyk taslamalarynda öz beýanyny tapmalydygyny belledi.

Şeýle hem milli Liderimiz deputatlaryň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň, ministrlikleriň, pudaklaýyn hem-de ylmy edaralaryň degişli hünärmenleriniň gatnaşmagynda ýerlerde jemgyýetçilik bilen duşuşyklaryň geçirilmegini, Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler bilen giň halk köpçüligini tanyşdyrmak boýunça işleri dowam etmek zerurdygyny nygtady.

Soňra milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň mejlisine gatnaşyjylara ýüzlenip, Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň möhüm meselelerine ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlaşdyrmagy çaltlandyrmagy öňde durýan möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitledi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy 2020 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň durmuşa geçirilmeginiň esasy wezipedigini belläp, bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ekologiýa abadançylygyny üpjün etmegiň döwrüň möhüm wezipeleriniň biridigini belläp, köpçülikleýin bag ekmek dabarasyna hemmetaraplaýyn taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz ata Watanymyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň möhüm ugry bolan ylym-bilim ulgamynyň kämilleşdirilmegini, jemgyýetimiziň medeni we ruhy ösüşini ýakyn geljek üçin möhüm ugurlaryň hatarynda kesgitläp, bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi.

Gurluşyk we senagat pudaklarynyň döwrebaplaşdyrylmagy ilkinji nobatdaky wezipeler hökmünde kesgitlenildi. Hormatly Prezidentimiz şu babatda öňdebaryjy tehnologiýalaryň we innowasiýalaryň işjeň ulanylmagynyň zerurdygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli öňde boljak baýramçylyk çärelerini, dabaralary guramak meseleleri barada aýdyp, ol çäreleri tutuş Diýarymyz boýunça ýokary derejede geçirmegi tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşynyň başga-da birnäçe meselelerine garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmen-ýapon işewürlik gatnaşyklarynyň täze ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   22.04.2020  /   

 

 

 Türkmenistanyň Daşary ykdysady iş bankynda Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk bankynyň (JBIС) wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi, onda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda oňyn syýasaty alyp barýan Türkmenistan durnukly ösýän ykdysadyýetli ýurt hökmünde dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň bölegi bolup durýar hem-de oňa üstünlikli goşulyşýar. Soňky ýyllarda ýurdumyz halkara gatnaşyklarynda öz ornuny düýpli berkidýär, daşary ykdysady gatnaşyklaryň, şol sanda iri maliýe düzümleri bilen hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltdi.

Şonuň bilen baglylykda, Ýaponiýa bilen köpugurly gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagynyň Türkmenistanyň Aziýa — Ýuwaş umman sebiti bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeginde uly ähmiýetiniň bardygyny bellemek gerek. Ýokary derejede, hökümetara we pudagara derejelerinde yzygiderli geçirilýän duşuşyklar iki dostluky döwletiň netijeli hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn pugtalandyrmagy ugur edinýändikleriniň subutnamasydyr, şol duşuşyklaryň her biri özara ynanyşmak ýagdaýynda geçýär we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ähli ugurlary boýunça pikir alşylýar.

Häzirki wagtda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň amala aşyrýan döwlet ösüş strategiýasy ylma esaslanýan önümçilikleriň döredilmegine hem-de öňdebaryjy ýokary netijeli we ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalaryň, innowasiýa işläp taýýarlamalaryň we nou-haularyň giňden herekete getirilmegine gönükdirilendir. Bu babatda biziň ýurdumyz ykdysadyýeti senagatlaşdyrmagy hem-de diwersifikasiýlaşdyrmagy ugur edinmek bilen, ýapon hyzmatdaşlarymyzyň maýa goýum işjeňligini goldaýar.

Duşuşyga gatnaşyjylar Türkmenistanyň Hökümeti bilen Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk bankynyň arasynda 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda toplanylan işewürlik gatnaşyklarynyň oňyn tejribesini kanagatlanma bilen belläp, degişli ikitaraplaýyn şertnamalaryň çäklerinde dürli ulgamlarda amala aşyrylýan bilelikdäki taslamalaryň ýokary netijeliligini nygtadylar.

Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen JBIС-niň arasynda nebitgaz toplumynyň, elektroenergetika we himiýa senagatynyň iri desgalarynyň gurluşygyny maliýeleşdirmek maksady bilen soňky ýyllarda gol çekilen karz ylalaşyklary munuň aýdyň subutnamasydyr.

Netijeli gatnaşyklaryň geljekki mümkinçilikleri barada onlaýn-pikir alyşmalar görnüşinde geçirilen wideoaragatnaşygyň barşynda Ýaponiýanyň bankynyň wekilleri täze ugurlarda taslamalar boýunça hyzmatdaşlyga ýokary gyzyklanmalaryny beýan etdiler. Şu nukdaýnazardan türkmen tarapy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan halk hojalyk toplumynyň esasy pudaklaryny döwrebaplaşdyrmaga gatnaşmagyň mümkinçilikleri baradaky teklipleri öňe sürdi.

Şunuň bilen baglylykda, oba we suw hojalyk ulgamynda, hususan-da, sil akymlarynyň öňüni almak hem-de olary ilatly ýerlerden sowmak boýunça Ýaponiýanyň öňdebaryjy tehnologiýalaryny we tejribesini ulanmak babatynda hyzmatdaşlygyň meselelerine garaldy. Şeýle hem nebitgaz we himiýa pudaklarynda geljekki hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

JBIС-niň wekilleri milli Liderimiziň ykdysady syýasatynyň netijeliligini belläp, günüň dogýan ýurdunyň işewürler düzümleriniň hem-de maliýe edaralarynyň ikitaraplaýyn gatnaşyklary geljekde hem ösdürmäge taýýardyklaryny aýtdylar. Ýaponiýanyň bankynyň Türkmenistanyň Hökümeti we bank düzümleri bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň täze görnüşlerini işläp taýýarlamaga, şeýle hem iri ýapon kompaniýalarynyň gatnaşmagynda amala aşyrylýan taslamalaryň maliýeleşdirilmegine aýratyn üns berildi.

Bellenilişi ýaly, bilelikdäki meýilnamalaryň durmuşa geçirilmegi ýangyç-energetika toplumyny diwersifikasiýalaşdyrmagyň, dünýä bazarlarynda uly islege eýe bolan önümleri öndürýän öňdebaryjy tehnologiýalaryň esasynda häzirki zaman önümçiliklerini döretmegiň hasabyna milli ykdysadyýetimiziň mundan beýläk-de okgunly ösmegine ýardam berer.

Şunuň bilen birlikde, JBIС-niň maýa goýumlaryny goýmak arkaly ýapon kompaniýalarynyň dürli pudaklarda işewürlik mümkinçiliklerini döretmäge hem-de döwletara gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna ýardam etmäge çalyşýandygy bellenildi.