Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

2021-nji ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujeti kabul edildi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   24.10.2020  /   

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on ikinji maslahaty boldy. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary hem-de ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan möhüm kadalaşdyryjy-hukuk resminamalarynyň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Maslahata gatnaşmak üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy.

Maslahatda “Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda” Kanunyň taslamasyna, şeýle hem “Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda” kararyň taslamasyna garaldy. Şol taslamalar milli parlamentiň ähli komitetlerinde, şeýle hem aýry-aýry pudaklarda — ýurdumyzyň ministrliklerinde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda deslapdan ara alnyp maslahatlaşyldy.

Mejlisiň maslahatynyň öň ýanynda, ýagny 23-nji oktýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz “Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda” Kanunyň taslamasy babatda birnäçe anyk maslahatlary berdi.

Hususan-da, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Döwlet adam üçindir!” diýen baş ýörelgeden ugur alyp, geljek ýylda depginli durmuş-ykdysady ösüşi üpjün etmek bilen, bazar ykdysadyýetiniň döwrebap usullaryny ornaşdyrmakda durmuş maksatly ykdysady syýasaty amala aşyrmagyň dowam etdirilmelidigini nygtady.

Jemi içerki önümiň ösüş depginini deňeşdirilýän görkezijilerde 6,2 göterim derejede emele getirmek meýilleşdirilýär. Hormatly Prezidentimiz bu işleriň ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň durnukly depgin bilen ösmeginiň hasabyna üpjün edilmelidigini aýtdy.

Mundan başga-da, döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde dünýä ykdysadyýetinde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlaryň ýurdumyzyň ykdysadyýetine ýetirýän ýaramaz täsirlerini peseltmek hem-de ykdysadyýetiň kadaly ösüşini dowam etmek boýunça çäreleriň meýilleşdirilmelidigini belledi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysady pudaga we raýatlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilen maýa goýumlarynyň möçberini artdyrmagyň wajypdygyny aýtdy. Alnyp barylýan önümçilik we durmuş-medeni maksatly desgalaryň gurluşygyny dowam etmek üçin ýeterlik maliýe serişdeleri göz öňünde tutulmalydyr.

Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmegiň, eksport edilýän harytlaryň möçberini artdyrmagyň, elektron senagatyny döretmegiň döwlet maksatnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir.

Hormatly Prezidentimiz ykdysadyýetimiziň durmuş ugurlylygy ýörelgesini saklamak bilen, geljek ýylda Döwlet býujetiniň umumy çykdajylarynyň 70 göteriminden gowrak möçberini durmuş ulgamyny ösdürmäge gönükdirmegi tabşyrdy.

Bu serişdeleriň 28,5 göterimi bilimi, 10 göterimi saglygy goraýşy we 24,8 göterimi durmuş üpjünçilik ulgamyny maliýeleşdirmäge gönükdirilmelidir. Halk hojalygynda zähmet çekýän işgärleriň zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň 10 göterim ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen çäreler dowam etdirilmelidir. 2021-nji ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetinde ilatymyzyň abadan hem-de bolelin durmuşda ýaşamagyny üpjün etmek üçin çykdajylary göz öňünde tutmak zerurdyr — bu işler ilatymyzyň durmuş goraglylygyny, iş bilen üpjünçiligini, durmuş we zähmet şertleriniň mynasyp derejesini üpjün etmek bilen bagly möhüm çäreleriň ýerine ýetirilmegini hem öz içine almalydyr diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Şeýlelikde, Mejlisiň şu gezek geçirilýän maslahatynyň garamagyna hödürlenen esasy maliýe-hukuk resminamasy ykdysady strategiýadan ugur alnyp taýýarlanyldy hem-de giň gerimli döwlet maksatnamalarynda, şol sanda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynda berkidilen wezipeleri amala aşyrmagyň esasy guraly bolup durýar.

“Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda” Kanun ýurdumyzy ykdysady we durmuş taýdan ösdürmegiň depginini kesgitlemäge gönükdirilendir. Ol, ilkinji nobatda, ykdysady ösüşiň depginlerini goldamaga, ýurdumyzyň ägirt uly kuwwatyny amala aşyrmaga, döwlet çykdajylarynyň ýokary netijeliligini üpjün etmäge hem-de türkmen halkynyň hal-ýagdaýyny, her bir maşgalanyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga ugrukdyrylandyr.

Maslahatyň barşynda parlamentariler ýurdumyzyň döwlet we jemgyýetçilik durmuşynda gazanylan üstünlikleri, 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny düzmegiň esasy çemeleşmeleri we ýörelgeleri, onuň girdeji bölegini düzmegiň aýratynlyklaryny we beýlekileri ara alyp maslahatlaşdylar.

Mejlisiň deputatlarynyň belleýşi ýaly, dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň ählumumy ulgamynda emele gelen ýagdaýy, häzirki mümkinçilikleri we garaşylýan çaklamalary nazara almak bilen, ähli pudaklary ösdürmegiň hem-de esasy serişdelere maýa goýmagyň, häzirki zaman bazar gurallaryny ornaşdyrmagyň hasabyna ykdysadyýetiň ýokary ösüş depginlerini saklamak Döwlet býujetiniň möhüm wezipesi bolup durýar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň maslahatlaryna laýyklykda, 2021-nji ýyl Döwlet býujetiniň taslamasynda pul serişdeleriniň 70 göterimden gowragy durmuş ulgamyny ösdürmäge, hususan-da, bilim, saglygy goraýyş, medeniýet, döwlet durmuş üpjünçilik ulgamlaryny, ýaşaýyş-jemagat hojalygyny, umumy häsiýetli döwlet hyzmatlaryny ösdürmäge gönükdiriler.

Geljek ýyl maýa goýumlarynyň belli bir möçberini ýaşaýyş jaýlarynyň hem-de önümçilik we durmuş-medeni maksatly desgalaryň gurluşygyna gönükdirmek göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda, möçberi 10 göterim ýokarlandyryljak aýlyk iş haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary, talyp we diňleýji haklary 2021-nji ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň çykdajylarynyň goralan maddalary bolup durýar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge tarap alyp barýan ugrunyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde, geljek ýyl obasenagat toplumy, ulag, aragatnaşyk, gurluşyk, dokma we azyk senagaty pudaklary okgunly ösüşe eýe bolar. Ulag-aragatnaşyk we önümçilik düzümleriniň möhüm desgalarynyň gurluşygy ýokary depginlerde dowam eder.

Maslahatyň barşynda geljek ýyl üçin esasy maliýe-hukuk resminamasynyň taslamasynda göz öňünde tutulan ýerli býujetleriň görkezijilerine seredildi.

Habar berlişi ýaly, 2021-nji ýyl telekeçiligi, kiçi we orta işewürligi goldamak, ýurdumyzda öndürilýän önümleriň möçberini artdyrmak, içerki bazarda azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça çäreler meýilleşdirildi.

Şolar bilen birlikde, döwlet eýeçiligindäki desgalary we kärhanalary hususylaşdyrmak, paýdarlar jemgyýetlerini döretmek, ýurdumyzyň ykdysadyýetinde hususy pudagyň paýyny artdyrmak boýunça işler dowam etdiriler.

Şeýle hem işiň esasy ugurlarynyň hatarynda salgyt ulgamyny kämilleşdirmek, döwlet we milli maksatnamalarynyň çäklerinde bellenilen meýilnamalary durmuşa geçirmek üçin maliýeleşdirmegiň goşmaça çeşmelerini gözlemek, bazar gurallaryny özgertmegi dowam etmek wezipeleri bar.

“Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda” Kanunyň taslamasyny kabul etmek barada biragyzdan ses beren deputatlaryň gelen netijesine görä, bu resminama sowatly hasaplama esaslanyp, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, döwletiň we jemgyýetiň serişdeler kuwwaty bilen berkidildi hem-de halkymyzyň bähbidine hyzmat edip, onuň abadançylygyny berkider.

Şeýle hem “Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda” Mejlisiň karary biragyzdan kabul edildi.

Soňra parlamentiň agzalary “Türkmenistanyň Administratiw iş ýörediş kodeksini tassyklamak we herekete girizmek hakynda”, “Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda”, “Konsullyk gullugy hakynda” Kanunlaryň taslamalaryna seretdiler.

Bellenilişi ýaly, raýatlaryň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak, jemgyýeti mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmaga ýardam etmek we döwletiň bähbitlerini ileri tutmak şol hukuk resminamalarynyň esasy wezipesi bolup durýar.

Raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny berkitmäge hem-de ýurdumyzda hukuk düzgünlerini tertipleşdirmäge gönükdirilen Türkmenistanyň Administratiw iş ýörediş kodeksi köpçülikleýin hukuk gatnaşyklaryndan gelip çykýan jedeller boýunça kazyýet önümçiliginiň tertibini, iş ýörediş ýörelgelerini hem-de kazyýetde olara seretmegiň we çözmegiň düzgünlerini kesgitleýär.

Döwlet syýasatynyň esasy ugurlaryny hem-de “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Konstitusion kanunyň kabul edilmegini, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň deputatlar düzüminiň öňünde goýan möhüm wezipelerini nazara almak bilen, parlament tarapyndan ilkinji gezek “Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda” Kanunyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy. Bellenilişi ýaly, bu resminama şol wekilçilikli kanun çykaryjy edaranyň işiniň guralyşyny, onuň palatalarynyň we Prezidiumlarynyň, komitetleriniň we toparlarynyň, agzalarynyň we deputatlarynyň iş tertibini, wezipelerini we ygtyýarlyklaryny kesgitleýär. Deputatlar çykyşlarynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna hem-de Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen çözgütlere laýyklykda, ýurdumyzda kanun çykaryjylyk häkimiýetini amala aşyrjak Milli Geňeşiň işini guramagyň möhümdigine üns berdiler.

Bellenilişi ýaly, “Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda” Kanunyň kabul edilmegi berkarar Watanymyzda parlamentarizmi we demokratik özgertmeleri ösdürmekde täze döwrüň başlanmagyny aňladar. Şol özgertmeleri diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan döwlet gurluşynyň möhüm wezipesi hökmünde öňe sürüldi.

“Konsullyk gullugy hakynda” Kanunyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmagyň barşynda bu resminamanyň degişli düzümiň hukuk esasyny, konsullyk wezipeli adamyň Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky raýatlarynyň we ýuridik şahslarynyň hukuklaryny we bähbitlerini goramak boýunça wezipelerini kesgitleýändigi nygtalýar.

Resminama laýyklykda, konsullyk gullugynyň üstüne daşary döwletler bilen konsullyk gatnaşyklary babatda döwlet syýasatynyň amala aşyrylmagyny üpjün etmek, ýurdumyzyň bähbitlerini goramak, Türkmenistanyň halkara gatnaşyklaryny üpjün etmek, dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge ýardam etmek hem-de daşary döwletler hem-de halkara guramalar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy, ykdysady, söwda, ylmy-tehniki we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary giňeltmek boýunça wezipeler ýüklenýär.

Bulardan başga-da, bu gullugyň wezipelerine ýurdumyzyň beýleki döwletler bilen konsullyk gatnaşyklarynyň ösüşini öwrenmek we çaklamak, ministrliklere, edaralara we guramalara daşary ýurtlardaky hyzmatdaşlar bilen işewür gatnaşyklary ýola goýmaga we giňeltmäge, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasaty, Türkmenistanyň durmuş-ykdysady we medeni durmuşy baradaky habarlary ýaýratmaga ýardam etmek, ýurdumyzyň daşary döwletler bilen konsullyk gatnaşyklarynyň şertnamalaýyn-hukuk binýadyny döretmäge gatnaşmak wezipeleri girýär.

Deputatlar “Türkmenistanyň Raýat iş ýörediş kodeksine üýtgetmeler girizmek hakynda”, “Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion Kanunyny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda”, “Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda”, “Daşary ykdysady gatnaşyklarda puly kadalaşdyrmak we pula gözegçilik etmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizmek hakynda”, “Salgytlar hakynda” Türkmenistanyň bitewi Kanunyna goşmaça we üýtgetmeler girizmek hakynda”, “Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda», “Ýer hakynda” Türkmenistanyň bitewi Kanunyna goşmaça we üýtgetmeler girizmek hakynda”, “Migrasiýa gullugy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda”, “Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda”, “Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girizmek hakynda” Kanunlaryň taslamalaryny-da ara alyp maslahatlaşdylar.

Maslahatda “Biologik dürlülik baradaky Konwensiýanyň Genetik baýlyklaryň elýeterliligini kadalaşdyrmak hem-de olary ulanmakdan gelip çykýan peýdany adalatly we deň derejede paýlaşmak hakyndaky Nagoýa Teswirnamasyna goşulmak hakynda”, “Howpsuzlyk babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda”, “Gümrük amallarynyň ýönekeýleşdirilmegi we sazlaşyklylygy hakyndaky halkara Konwensiýasyna goşulmak hakynda” Mejlisiň kararlarynyň taslamalaryna-da seredildi.

Bulardan başga-da, birnäçe meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň nobatdaky maslahatynyň gün tertibine girizilen kanunçylyk namalarynyň taslamalary biragyzdan makullanyldy we kabul edildi.

Maslahatyň ahyrynda milli parlamentiň deputatlary bu hukuk resminamalarynyň Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň hereket edýän kanunlarynyň üstüni ýetirip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň berkarar Watanymyzy durmuş-ykdysady we demokratik özgertmeler ýoly bilen batly depginlerde öňe alyp gitmek boýunça öňde goýan wezipelerini çözmäge ýardam etjekdigine ynam bildirdiler.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

/   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   27.08.2020  

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklaryny okgunly ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.

Ýurdumyzyň çäklerini we oba hojalyk pudagyny ösdürmegiň gaýragoýulmasyz wezipeleri bilen bagly mejlise welaýatlaryň we paýtagtymyzyň häkimleri hem çagyryldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamlarynyň alyp barýan işleri hem-de milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2017-nji ýylyň 7-nji iýunynda gol çeken Karary bilen tassyklanan «Türkmenistanyň kiberhowpsuzlygyny üpjün etmek boýunça Döwlet maksatnamasyna» we «Türkmenistanyň kiberhowpsuzlygyny üpjün etmek boýunça Döwlet maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň 2017 — 2021-nji ýyllar üçin meýilnamasyna» laýyklykda, «Türkmenstandartlary» Baş döwlet gullugyna kiberhowpsuzlygyň önümçiliginde ulanyljak tehniki serişdeleri hem-de programma üpjünçiliklerini barlamak hem-de sertifikasiýalaşdyrmak işlerini ýola goýmak wezipesi tabşyryldy.

Ýurdumyzyň çäginde öndürilýän we daşary ýurtlardan getirilýän programma üpjünçilikleriniň hem-de tehniki serişdeleriň sertifikasiýalaşdyrylmagyny talabalaýyk ýola goýmak maksady bilen, gullugyň merkezi edarasynda kiberhowpsuzlyk boýunça sertifikasiýalaşdyryş bölümini açmak teklip edilýär.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, täze tehnologiýalaryň, elektron hyzmatlaryň jemgyýetiň gündelik durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrülendigini belledi. Häzirki wagtda döwlet edaralarynyň hem-de ähli pudaklaryň işine intellektual ulgamlar işjeň ornaşdyrylýar. Munuň özi önümçiligi guramak we dolandyrmak işini düýpli özgerdýär.

Döwlet Baştutanymyz şunuň bilen baglylykda, maglumat howpsuzlygy ulgamynda milli standartlary we usullary işläp taýýarlamak, şol sanda halkara standartlar we tehniki kadalar bilen sazlaşdyrmak Türkmenistany mundan beýläk-de ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar diýip belledi.

Döwletimiz üçin düýbünden täze pudagyň — kompýuter önümçiliginiň peýda bolmagy ýurdumyzda sanly ulgamyň döredilmegi hem-de ykdysadyýetiň öňdebaryjy tehnologiýalarymyz bilen üpjün edilmegi babatda bu wezipäniň ähmiýetini has-da artdyrýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu teklibi, umuman, makullap, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa degişli wise-premýerler bilen bilelikde «Türkmenistanyň kiberhowpsuzlygyny üpjün etmek boýunça Döwlet maksatnamasyny» üstünlikli ýerine ýetirmek üçin degişli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimlerine ýüzlenip, ýerlerde bu maksatnamany durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meseleleri üns merkezinde saklamagyň wajypdygyny belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow gözegçilik edýän ulgamynda işleriň ýagdaýy hem-de nebitgaz toplumynyň işini has-da kämilleşdirmek we onuň önümçilik düzümini döwrebaplaşdyrmak boýunça durmuşa geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Kararyň taslamasy hödürlenildi, oňa laýyklykda, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda iki sany täze gazturbinany gurmak we elektrik bekediniň durkuny täzelemek göz öňünde tutulýar.

TNGIZT-niň gazturbinaly elektrik bekediniň kuwwatynyň artdyrylmagy täze desgalary elektrik energiýasy bilen bökdençsiz we ygtybarly üpjün etmäge mümkinçilik berer. Şol desgalaryň ulanylmaga berilmegi Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda göz öňünde tutuldy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, nebithimiýa senagatyny döwrebaplaşdyrmagyň möhümdigini belledi. Çünki döwletimiziň ykdysadyýetiniň esasy pudaklarynyň biri bolan bu toplum Türkmenistanyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmak babatda möhüm ähmiýete eýedir.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz wise-premýere toplumyň kärhanalaryny tehniki taýdan üpjün etmek, uglewodorod çig malynyň düýpli, galyndysyz işlenilmegini üpjün edýän netijeli tehnologiýalary, nebit we gazhimiýa önümçiligine innowasion usullary ornaşdyrmak barada degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz «Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda täze gaz-turbinalary gurmak we elektrik bekediniň durkuny täzelemek hakyndaky» Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi hem-de degişli tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow günbatar sebiti durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde şu Karardan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň uly ähmiýetiniň boljakdygyny belläp, Balkan welaýatynyň häkimine anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew möwsümleýin oba hojalyk işleriniň çäklerinde geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekişini guramaçylykly geçirmek we pagta ýygymyna girişmek babatda şu günler alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda bugdaý ekiljek meýdanlarda tekizlemek işlerini geçirmek, tagt suwuny tutmak hem-de ekiş üçin zerur bugdaý tohumyny taýýarlamak işleri utgaşykly dowam etdirilýär. Şonuň bilen birlikde, gowaça ekilen meýdanlarda hatarara bejergi işleri we ösüş suwuny tutmak tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Kombaýnlar we ulaglar, harmanhanalar hem-de pudagyň kärhanalary öňümizdäki möwsüme taýýarlanylýar.

Wise-premýer hormatly Prezidentimize ýurdumyzyň welaýatlarynyň toprak-howa şertlerini göz öňünde tutup, güýzlük bugdaý ekişine hem-de pagta ýygymyna ak pata bermek, şeýle hem tejribeli daýhanlaryň, hünärmenleriň, alymlaryň we mehanizatorlaryň gatnaşmagynda tejribe maslahatlaryny geçirmek barada haýyş bilen ýüzlendi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp hem-de Ministrler Kabinetiniň agzalaryna we häkimlere ýüzlenip, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary bilen bir hatarda, oba hojalygynda hem gowy netijeleriň gazanylýandygyny belledi.

Daýhanlarymyzyň yhlasly zähmet çekmegi hem-de toprakdan bol hasyl öndürmegi üçin döwletimiz tarapyndan ähli zerur şertler döredilýär. Şonuň bilen birlikde, ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny berkitmek we senagat kärhanalarymyzy pagta çig maly bilen üpjün etmek boýunça maksatnamalaýyn işler durmuşa geçirilýär. Daýhanlarymyz ýokary hilli tohum, mineral dökünler, döwrebap oba hojalyk tehnikalary, ýeterlik mukdarda himiki we suw serişdeleri bilen üpjün edilýär.

Häzirki wagtda gallaçy hem-de pagtaçy daýhanlarymyz, ähli oba hojalyk işgärlerimiz üçin örän möhüm we jogapkärli möwsümleriň ikisi, ýagny bugdaý ekişi hem-de pagta ýygymy ýetip gelýär diýip, döwlet Baştutanymyz bu möwsümleri gysga wagtyň içinde, ýokary derejede we guramaçylykly geçirmegiň uly ähmiýetiniň bardygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň welaýatlarynda şu ýylyň 2-nji sentýabryndan başlap bugdaý ekişine girişmäge hem-de Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda 9-njy sentýabrda, Daşoguz welaýatynda bolsa 16-njy sentýabrda pagta ýygymyna başlamaga ak pata berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly ýaşulularymyzdan bugdaý ekişini we pagta ýygymyny «Bismilla!» bilen başlap bermeklerini haýyş edip, ýurdumyzyň zähmetsöýer gallaçy hem-de pagtaçy daýhanlaryna, ähli oba hojalyk işgärlerine berk jan saglyk, asuda we bagtyýar durmuş, yhlas bilen zähmet çekip, ene toprakdan bol hasyl almagy hem-de belent sepgitlere ýetmegi tüýs ýürekden arzuw etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de ýurdumyzyň himiýa önümçiligini çig mal bilen üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň karbamid dökünini öndürýän «Marykarbamid», «Tejenkarbamid» we «Garabogazkarbamid» zawodlarynyň diňe bir içerki bazarlaryň isleglerini kanagatlandyrmak bilen çäklenmän, eýsem, önümiň esasy bölegini daşary ýurtlara iberýändigi bellenildi.

Karbamidli formaldegit konsentraty bu önümçiligiň esasy çig mallarynyň biridir. Ol döküniň hiline hem-de önüm uzak ýerlere daşalanda, onuň durkunyň saklanylmagyna uly täsir edýär. Şu maksat bilen, ýokarda agzalan çig maly satyn almak boýunça halkara bäsleşik geçirildi we ýeňiji saýlanyp alyndy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp we içerki hem-de daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän önümleri öndürýän himiýa toplumlarynyň bökdençsiz işlemegini üpjün etmegiň wajypdygyny belläp, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen şertnamalary baglaşmak baradaky meseleleriň üstünde içgin işlemegi we soňra olary degişli düzümleriň garamagyna ibermegi tabşyrdy.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere gözegçilik edýän pudaklarynyň işine, hususan-da, ýurdumyzyň himiýa senagatynyň kärhanalarynyň çig mal bilen doly üpjün edilişine berk gözegçilik etmek barada görkezmeler berildi.

Döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl almak hem-de ýurdumyzda mundan beýläk-de azyk bolçulygyny üpjün etmek maksady bilen, daýhanlary zerur dökünler bilen yzygiderli we öz wagtynda üpjün etmek meselesini hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow «Käbir döwlet edaralaryna «Awtoulag kärhanalar birleşigi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmäge esaslandyryjylar hökmünde gatnaşmaga ygtyýar bermek hakynda» hem-de «Ministrliklerde, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda hem-de welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerinde awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek hakynda» kararlaryň taslamalarynyň taýýarlanylyşy barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň habar berşi ýaly, ulag ulgamynda giň gerimli işler amala aşyrylýar, şol sanda onuň maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyrylýar, ilatymyza ýokary hilli hyzmatlary etmek üçin döwrebap tehnikalar we enjamlar satyn alynýar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, «Aşgabat — Daşoguz» awtomobil ýolunyň ugrunda gurulýan Awtoulag kärhanalar toplumynyň gurluşyk işleri tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar.

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň edara-kärhanalarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň, Awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň hem-de «Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň paýly gatnaşygynda «Awtoulag kärhanalar birleşigi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek barada teklip beýan edildi.

Wise-premýer hasabatyny dowam edip, Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda, ýurdumyzyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimlikleri, eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralar, kärhanalar we guramalar hem-de hususy telekeçiler tarapyndan degişli işleriň tapgyrlaýyn geçirilmeginiň göz öňünde tutulýandygyny habar berdi.

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanda elektron resminamalar dolanyşygy ulgamyny hem-de internet web-saýtlary döretmek we işe girizmek hakynda» Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, häzirki wagtda ýurdumyz boýunça internet web-saýtlarynyň 294-si döredildi. Olaryň kibergoraglylygy «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň hünärmenleri tarapyndan üpjün edilip, antiwirus programmalary işlenip taýýarlanyldy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, welaýatlaryň, şäherleriň, etraplaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimliklerinde bu ugurda toplumlaýyn çäreler geçirilýär. Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna bir bitewi tehniki talapnamalar esasynda awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek hakynda resminamanyň taslamasyny hödürledi. Munuň özi «Elektron hökümet» ulgamyny doly derejede işe girizmäge mümkinçilik berer.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, döwlet dolandyryş edaralarynyň işiniň kämilleşdirilmeginiň, bu ulgamyň ornaşdyrylmagynyň ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynyň hem-de Garaşsyz Watanymyzy we jemgyýetimizi mundan beýläk-de ösdürmegi göz öňünde tutýan beýleki maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagyna ýardam etjekdigini belledi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, sanlylaşdyrmak — bu wagty gelen zerurlyk hem-de netijeli dolandyryş guraly bolup, ähli işleri göwnejaý guramaga, utgaşdyrmaga hem-de işleriň netijeliligine, hiline gözegçilik etmäge ýardam edýär.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ministrliklerde, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda hem-de welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerinde awtomatlaşdyrylan elektron maglumatlar binýadyny döretmek meseleleri barada durup geçmek bilen, degişli ugurda geçirilýän işleriň depginini artdyrmagy talap etdi.

Hormatly Prezidentimiz häkimlikler hem-de ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet edaralary bu işi aýratyn üns merkezinde saklamalydyr diýip, sözüni dowam edip, oba ýerlerinde hem internete elýeterliligi üpjün etmegi, degişli düzümi hem-de maglumatlaryň artýan möçberi babatda hyzmatlar ulgamyny taýýarlamak barada tabşyryk berdi.

Şeýle hem «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň öňünde durýan möhüm meselelere, hususan-da, bu ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak we has-da pugtalandyrmak meselelerine aýratyn üns berildi.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen resminamalara gol çekip, olary elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi hem-de olary ýerine ýetirmek boýunça birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow daşary ýurtlardan getirilýän harytlary — elektron we elektrotehniki harytlary ýurdumyzda öndürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly arkaly mundan beýläk-de ösdürmek, elektron senagatyny döretmek maksady bilen, 2019-njy ýyldan başlap, ýurdumyzda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça işlenip taýýarlanylan «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» durmuşa geçirilýär.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Agzybirlik tilsimaty» bilelikdäki kärhanasy tarapyndan elektron hem-de elektrotehniki harytlary we kompýuterleriň dürli görnüşlerini öndürmek ýola goýuldy.

Wise-premýer bu kompýuterleriň tehniki häsiýetnamalarynyň dünýä ölçeglerine gabat gelýändigi we iň täze programmalar bilen işlemäge mümkinçilik berýändigi barada hasabat berdi. Kärhanada ýokary tehnologiýaly binýat döredildi, maglumatlar we programma üpjünçiligi boýunça hünärmenler taýýarlanyldy.

Elektron enjamlaryň önümçiligini giňeltmek maksady bilen, Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde «Agzybirlik tilsimaty» kärhanasynyň şahamçasyny açmak göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan «Türkmen-innowasiýa» hususy kärhanasy bilen bilelikde Ahal welaýatynda, «Türkmen-tranzit» hojalyk jemgyýeti bilen bilelikde Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde týunerleriň we töleg terminallarynyň önümçiligini ýola goýmak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda Türkmenistanda maksatnamalaryň durmuşa geçirilýändigini, sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň şolaryň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi.

Diýarymyzda durmuşyň ähli ulgamlaryna, şol sanda telekommunikasiýalar we ýokary tizlikli maglumatlar tehnologiýalary ulgamlaryna täzeçilligi girizmek işjeň dowam etdirilýär. Türkmenistan milli bähbitleri we durmuş-ykdysady hem-de ruhy-medeni ösüşiň wezipelerini göz öňünde tutmak bilen dünýä tejribesindäki ähli täzelikler üçin açykdyr, dünýä ýurtlary, daşary ýurt edaralary we abraýly guramalar bilen berk aragatnaşyklary ýola goýýar.

«Agzybirlik tilsimaty» kärhanasy çagalar üçin okuw kompýuterlerini öndürýär, olar her ýyl ýurdumyzda 1-nji synpa barýan okuwçylara gowşurylýar. Olara ýüklenen programmalar dürli okuw wezipelerini ýerine ýetirýär we üç dilde — türkmen, rus, iňlis dillerinde işläp bilýär. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bu kärhananyň mekdep okuw işini sanlylaşdyrmaga goşan ilkinji goşandy boldy.

Milli Liderimiz iň gowy daşary ýurt tejribelerini, şol sanda sanly ulgamlary dolandyrmagy özleşdirmegiň zerurdygyny aýdyp, elektron maglumatlary ulgamynda ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamagyň möhümdigini aýratyn nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenabat şäherinde «Agzybirlik tilsimaty» kärhanasynyň şahamçasynyň, şeýle hem Ahal we Daşoguz welaýatlarynda elektron tehnikalarynyň hem-de töleg terminallarynyň önümçiliginiň açylmagyna ünsi çekip, bu babatda wise-premýere we degişli welaýatlaryň häkimlerine bu ugurdaky bellenilen wezipeleri amala aşyrmagy, ýurdumyzyň telekeçileriniň döwlet maksatnamalaryna hem-de giň möçberli taslamalara işjeň gatnaşmagy üçin zerur şertleri döretmegi berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa ýurdumyzyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk çäreleriniň meýilnamasy hem-de medeni-durmuş maksatly binalary açyp, ulanmaga bermek bilen baglanyşykly dabaralar barada hasabat berdi.

Dabaraly açylyşlaryň birnäçesini geçirmek meýilleşdirilýär, hususan-da, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň edara binasy, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sportuň Olimpiýa görnüşleri fakultetiniň döwrebaplaşdyrylan binalar toplumy, paýtagtymyzda ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebi ulanylmaga berler.

Şonuň ýaly-da, Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli açylýan täze binalaryň hatarynda Daşoguz şäheriniň, Lebap welaýatynyň dolandyryş merkeziniň we Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde ýaşaýyş jaýlary bar. Türkmen paýtagtynda dürli maksatly täze desgalaryň tutuş tapgyry ulanylmaga berler.

Baýramçylyk çäreleriniň çäginde «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň çäklerinde zehinli çagalaryň arasynda yglan edilen «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginiň jemleýji konserti geçiriler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan ähli çäreleriň hem-de ulanylmaga beriljek täze desgalaryň açylyş dabaralarynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilip, türkmen döwletiniň umumadamzat ynsanperwer taglymlaryna esaslanýan parahatçylyk söýüjilik syýasatynyň many-mazmunyny açyp görkezmelidigini nygtady.

Garaşsyzlyk güni bagtyýar Watanymyzyň her bir raýaty üçin ýürege ýakyn hem-de çäksiz gymmatly baş baýramymyzdyr. Türkmenistan mundan 29 ýyl ozal özygtyýarlylygyny gazanyp, ykdysady taýdan ösen berkarar döwlete öwrüldi hem-de tutuş dünýäde parahatçylygyň, ösüşiň, bagtyýarlygyň we abadançylygyň bähbidine giň hyzmatdaşlyk üçin açyk ýurt hökmünde belent halkara abraýa eýe boldy.

Şol sebäpli hem guralýan çäreleriň her biri uly ähmiýete, baý many-mazmuna eýe bolup, milli ýörelgelere laýyklykda, giňden hem-de ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ruhuna kybap derejede bellenilip geçilmelidir diýip, milli Liderimiz wise-premýere hem-de paýtagtymyzyň we welaýatlaryň häkimlerine bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow täze, 2020-2021-nji okuw ýylyna hem-de Bilimler we talyp ýaşlar gününe görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa habar berlişi ýaly, bilim ulgamynyň ähli edaralarynda abatlaýyş işleri ýerine ýetirilip, arassaçylyk we zyýansyzlandyryş çäreleri yzygiderli geçirilýär.

Okuw meýilnamalary we maksatnamalary milli ýörelgelerimize laýyklykda döwrebaplaşdyryldy. Täze okuw ýylyna taýýarlygyň çäklerinde, ýurdumyzyň orta mekdepleri many-mazmun, bilim-terbiýeçilik, bezeg taýdan kämilleşdirilen okuw kitaplary bilen üpjün edilýär.

Mekdep okuwçylaryny we talyplary zerur bolan esbaplar, lybaslar, sport eşikleri bilen üpjün etmek maksady bilen, degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan guralan mekdep harytlarynyň göçme söwdasy hereket edýär.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary bilen bilim işgärleriniň maslahaty geçirildi. Onda bilim özgertmelerini innowasion esasda çaltlandyrmagyň, sanly bilim ulgamyny döwrebap ösdürmegiň möhüm meseleleri, ýaş nesle berilýän bilim-terbiýäniň ýokary hilini üpjün etmek barada öňde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmegiň usullary ara alnyp maslahatlaşyldy.

1-nji sentýabrda bellenilýän Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dürli dabaraly çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ähli dabaralary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň möhümdigini belledi. Munuň özi ösüp gelýän ýaş nesli oňat bilim almaga ruhlandyryp, olarda bilimlere bolan höwesi berkitmäge hem-de gözýetimlerini giňeltmäge ýardam eder.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe berkarar Watanymyzyň gazanan üstünliklerine bagyşlanan ilkinji sapak bolsa ýaşlaryň watançylyk duýgusyny artdyryp, kalbyny ata Watanymyza bolan söýgüden dolduryp, eziz Diýarymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi üçin päk ýürekden zähmet çekmäge ruhlandyrar.

Milli Liderimiz welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlerine täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli ähli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegine gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň ekologiýa diplomatiýasyny amala aşyrmak boýunça çäreler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, halkara gün tertibiniň strategik meseleleri, şol sanda howanyň üýtgemegi, daşky gurşawy goramak, tebigatdan rejeli peýdalanmak, ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek ýaly möhüm ugurlara degişli meseleler boýunça köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýurdumyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigi bellenildi.

Bu ugurlarda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda giň gerimli işler amala aşyrylýar we möhüm başlangyçlar öňe sürülýär. Şol başlangyçlar dünýä bileleşiginiň giň goldawyna mynasyp bolýar.

Şu günki güne çenli Türkmenistan ekologiýa ugry boýunça halkara konwensiýalaryň hem-de köptaraplaýyn resminamalaryň 20-sine goşuldy. Munuň özi bellenilip geçilen ugurlarda milli, sebit we halkara derejesinde netijeli gatnaşyklary ýola goýmak üçin berk hukuk binýadynyň döredilmegine ýardam edýär.

Diňe şu ýylyň dowamynda ýurdumyz daşky gurşawy goramak boýunça halkara resminamalaryň 4-sine goşuldy. Şeýle hem milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Aral deňziniň sebiti üçin BMG-niň Ýörite maksatnamasynyň Konsepsiýasynyň taslamasynyň işlenip taýýarlanylandygy bellenildi.

Garaşylyşy ýaly, bu Ýörite maksatnamany döretmek boýunça resminamanyň taslamasyna BMG-niň Aziýa we Ýuwaş umman boýunça Ykdysady we durmuş komissiýasynyň (ESKATO) 2021-nji ýylyň maý aýynda geçiriljek mejlisinde garalar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary tarapyndan täze Hazar ekologiýa maksatnamasynyň Konsepsiýasynyň taslamasy hem taýýarlanyldy. Bu resminama Hazaryň deňiz gurşawyny goramak baradaky Çarçuwaly konwensiýa agza ýurtlaryň nobatdaky mejlisinde seretmek göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiziň ekologiýa diplomatiýasyny ilerletmek we bu ulgamda halkara-hukuk binýadyny pugtalandyrmak baradaky netijeli başlangyçlaryny durmuşa geçirmek maksady bilen, wise-premýer, daşary işler ministri ýurdumyzyň BMG-niň Biologik dürlülik hakyndaky konwensiýasynyň Nagoý Teswirnamasyna goşulmagy baradaky teklibi beýan etdi.

2014-nji ýylda güýje giren bu resminama genetiki baýlyklaryň elýeterliligini we olary ulanmak bilen düşýän peýdany ýurtlaryň arasynda deň derejede we adalatly paýlanylmagyny üpjün etmäge gönükdirilendir. Häzirki wagtda bu Teswirnama Ýewropa Bileleşigi we dünýäniň 123 döwleti gatnaşyjy bolup durýar.

Nygtalyşy ýaly, Türkmenistan ekologiýa ulgamynda halkara borçnamalary we milli hukuk namalaryny ýerine ýetirmäge aýratyn üns berýär. Degişli işleri yzygiderli geçirmek üçin ýurdumyzda Ekologiýa meseleleri boýunça iş toparyny döretmek teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ekologiýa abadançylygyny üpjün etmegiň we daşky gurşawy goramagyň Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady. Munuň özi örän jogapkärli garaýyşdyr. Ýurdumyz milli ösüş meýilnamalary işläp taýýarlanda hem-de daşary syýasy ugruny durmuşa geçirende, bu ýörelgä berk eýerýär.

Türkmenistan ählumumy hyzmatdaşlygyň gün tertibinde ekologiýa meselesini berkitmek boýunça yzygiderli ädimleri ädip, BMG-niň we beýleki abraýly halkara guramalaryň münberinden anyk başlangyçlar bilen çykyş edýär. Şol başlangyçlar bolsa bu ulgamda köptaraply hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge, bilelikdäki uzak möhletli maksatnamalary we taslamalary durmuşa geçirmäge gönükdirilendir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Ýurdumyz BMG-niň tebigaty goramak babatdaky esasy resminamalaryny, şol sanda Biologik köpdürlülik hakyndaky, Ozon gatlagyny goramak hakyndaky, Çölleşmäge garşy göreşmek baradaky Konwensiýalary, Howanyň üýtgemegi boýunça Pariž Ylalaşygyny tassyklap, öz üstüne alan borçnamalara ygrarlydygyny iş ýüzünde görkezýär.

Umumy tagallalary birleşdirmek, «ýaşyl» ykdysadyýetiň standartlaryny ornaşdyrmak, işiň ähli ugurlarynda ýokary ekologiýa talaplaryny berjaý etmek sebit we dünýä derejesinde Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň, adamlaryň hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmagyň möhüm şertleridir. Türkmenistan ekologiýa diplomatiýasyny özüniň daşary syýasy strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde öňe sürmek bilen, tutuş adamzadyň jana-jan bähbitleri bilen baglanyşykly möhüm meseleleri çözmäge mynasyp goşant goşýar.

Bular barada aýtmak bilen, milli Liderimiz beýan edilen teklipleri, umuman, makullady we wise-premýere, daşary işler ministrine bu ugurda toplumlaýyn işleri yzygiderli dowam etmegi tabşyrdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisine gatnaşýanlara ýüzlenip, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde Türkmenistanyň häzirki döwrüň möhüm meseleleri boýunça ileri tutulýan garaýyşlaryny özünde jemleýän başlangyçlaryny beýan etjekdigini belledi.

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň öňe sürýän tutuş adamzat ähmiýetli birnäçe başlangyçlary halkara bileleşigiň ykrarnamasyna we goldawyna eýe boldy. Bu bolsa Watanymyzyň dünýä ýüzündäki abraýynyň barha belende galmagyny şertlendirdi. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary astynda geçýän şu ýylda Bitaraplyk derejesiniň 25 ýyllygyny belleýän döwletimiz BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobatdaky mejlisinde ýene-de möhüm başlangyçlary öňe sürer diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Häzirki wagtda Türkmenistan gyzyklanma bildirýän ýurtlaryň ählisi bilen gatnaşyklary ösdürýär, halkara guramalaryň çäklerinde hyzmatdaşlygy pugtalandyrýar. Ähli ugurlar boýunça BMG bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek strategik ugur hökmünde çykyş edýär. Munuň özi döwletimiziň Bitaraplyk derejesinden gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegini şertlendirýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýyl Türkmenistan özüniň Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyny belleýändigini aýdyp, 2017-nji ýylyň fewral aýynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň köp sanly agza döwletleriň awtordaşlygynda 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan edendigini ýatlatdy. Bitaraplygyň ýörelgeleri, gymmatlyklary we dünýägaraýşy milli bähbitlere hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň umumy maksatlaryna we wezipelerine doly laýyk gelýär. Munuň özi ýurdumyzyň öňe sürýän başlangyçlarynyň halkara derejede giň goldawa eýe bolýandygynyň nobatdaky subutnamasydyr diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde koronawirus ýokanjy zerarly ýüze çykan çylşyrymly ýagdaýlar we onuň öňüni almak boýunça halkara tagallalaryň utgaşdyrylmagy bilen baglanyşykly meseleleriň möhümdigi beýan ediler diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Koronawirus ýokanjynyň ýaýrap başlan pursatlarynda Türkmenistanyň bu wehime garşy durmak boýunça zerur çäreleri amala aşyrandygy, gorag işleriniň öz wagtynda geçirilendigi, şeýle hem koronawirus ýokanjyna garşy göreşmek boýunça milli strategiýanyň kabul edilendigi bellenip geçiler.

Milli Liderimiziň pikirine görä, häzirki döwürde ählumumy ykdysadyýeti durnukly ösüş derejesine çykarmak üçin ygtybarly binýadyň döredilmegi wajyp bolup durýar. Şunlukda, energetika, ulag, senagat we söwda ugurlaryna möhüm orun degişlidir. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde Türkmenistanyň energiýa serişdeleriniň durnukly we ygtybarly üstaşyr geçirilmegi babatda BMG-niň halkara-hukuk guralyny döretmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreleri işjeňleşdirmegi maksat edinýändigi beýan ediler diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Tutuş dünýä üçin çylşyrymly ýagdaýlaryň dowam edýän döwründe ýurdumyz halkara ulag gatnawlarynyň möhüm ornuny belleýär hem-de olaryň durnuklylygyny üpjün etmegiň zerurdygyny nygtaýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Türkmenistan ýakynda Bütindünýä söwda guramasyna synçynyň derejesine eýe bolandygyny nazara alyp, täze mümkinçiliklerden peýdalanyp, dünýä ykdysadyýetinde emele gelen çökgünlikleri ýeňip geçmek hem-de sazlaşykly ösüş ýoluna düşmek boýunça anyk teklipleri öňe sürýär.

Hormatly Prezidentimiz beýleki ileri tutulýan garaýyşlara geçip, häzirki döwürde tutuş adamzadyň öňünde möhüm ekologiýa meseleleriniň durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, Birleşen Milletler Guramasy bilen Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlygy ýola goýmak meseleleriniň ähmiýetlidigi gürrüňsizdir. Çünki Aral meselesiniň çözgüdine halkara derejede ähmiýet bermek zerur bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Şeýle hem energiýa we ulag, aragatnaşyk ulgamlary boýunça iri taslamalary, şol sanda TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyny amala aşyrmak, şunlukda, halkara bileleşigi, işewür düzümleri, maliýe edaralaryny bu işe çekmek meseleleri möhüm bolup durýar.

Birleşen Milletler Guramasy biziň ýurdumyz üçin ygtybarly hem-de wajyp hyzmatdaş bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz ýene-de bir gezek nygtady we Türkmenistanyň halkara giňişlikde BMG-niň Tertipnamasyna laýyklykda hereket edýändigini belledi. Şeýlelikde, Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 75 ýyllygy bellenilýän ýylda Türkmenistan guramanyň esasyny düzýän asylly ýörelgelere üýtgewsiz ygrarlydygyny beýan edýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň BMG bilen strategik taýdan ähmiýetli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge we pugtalandyrmaga taýýardygyny tassyklap, wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredowa anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Türkmenistanyň kanunçylygyny kämilleşdirmek, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan durmuş-ykdysady özgertmeleri hukuk taýdan goldamak boýunça milli Parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat bilen çykyş etdi.

Habar berlişi ýaly, 22-nji awgustda Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň onunjy maslahaty geçirildi. Onda kanunlaryň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy we kabul edildi. Häzirki wagtda kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak boýunça işler dowam edýär. Hereket edýän kanunçylyk namalary kämilleşdirilýär.

Şu ýyl milli Parlamentiň işiniň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda özgertmeleri geçirmek wezipesi bar. Mejlisiň deputatlary şol özgertmeleriň taryhy ähmiýetini, Konstitusion kanunyň many-mazmunyny halkymyza doly ýetirmek, ýurdumyzyň milli demokratik ösüş ýoly hakynda wagyz-nesihat işlerini geçirýärler. Parlament Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisini geçirmek üçin zerur çäreleri görmek boýunça degişli işleri alyp barýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kanun çykaryjylyk işiniň giň gerimli döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmagyň esasy guralydygyny hem-de halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, raýat edaralaryny pugtalandyrmaga hem-de jemgyýetde demokratik gymmatlyklary ornaşdyrmaga ýardam etmelidigini belledi.

Milli Liderimiz deputatlaryň syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, degişli ministrlikleriň, pudaklaýyn we ylmy edaralaryň hünärmenleriniň gatnaşmagynda ýerlerde jemgyýetçilik bilen duşuşyklaryň dowam etmelidigine, Halk Maslahatynyň mejlisine hödürlenýän Konstitusion kanunyň ähmiýetiniň halkymyza ýetirilmelidigine ünsi çekdi.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

 /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   23.10.2020  /

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleri çagyryldy.

Giňişleýin mejlisiň gün tertibine 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň hem-de ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynyň ösüşine gönükdirilen resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi. Mundan başga-da, Prezident Maksatnamasyny we beýleki ykdysady hem-de durmuş maksatnamalaryny ýerine ýetirmegiň käbir meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredowa söz berdi. Wise-premýer Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda we 2030-njy ýyla çenli döwür üçin nebitgaz senagatyny ösdürmegiň maksatnamasynda bellenen wezipeleri durmuşa geçirmegiň çäklerinde ýangyç-energetika toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny yzygiderli pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň inženerçilik-tehniki düzümini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak, birnäçe ugurdaş desgalary häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede abatlamak boýunça amala aşyrylýan işler barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýangyç-energetika toplumynyň ösüşi, şol sanda onuň gaýtadan işleýän ulgamyny köpugurly we innowasion esasda işjeňleşdirmek bilen baglanyşykly meselelere ünsi çekdi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, şu maksat bilen bar bolan kuwwatlyklary hem-de serişdeleri netijeli peýdalanmak, önümçilige sanly tehnologiýalary we ylmyň soňky gazananlaryny işjeň ornaşdyrmak zerur bolup durýar.

Häzirki döwürde ýangyç-energetika toplumynyň senagat kärhanalarynyň öňünde täze wajyp wezipeler goýuldy. Şolaryň hatarynda önümçilik düzümlerini yzygiderli döwrebaplaşdyrmak, pudagyň tehnologik desgalarynyň ýokary önümçilik ulgamyny üpjün etmek, içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän ýokary hilli we bäsdeşlige ukyply önümleriň görnüşlerini artdyrmak meseleleri bar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi hem-de bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy hem-de obasenagat toplumyny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak, oba hojalyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak maksady bilen durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiziň 22-nji oktýabrda geçiren iş maslahatynda oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek, maldarçylygy ösdürmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi işjeňleşdirmek we azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak boýunça beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmegiň çäklerinde zerur işleriň alnyp barylýandygy bellenildi.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berip, güýzki bugdaý ekişini öz wagtynda tamamlamak boýunça görülýän çäreler barada aýtdy. Gögeriş gazanylan meýdanlarda zerur işler agrotehniki kada laýyk derejede ýerine ýetirilýär.

Şu günler pagta ýygymy möwsümi dowam edýär. Ýetişdirilen hasyly ýitgisiz ýygnap almak, pagta ýygyjy kombaýnlary we beýleki tehnikalary netijeli ulanmak, ýygnalan hasyly kabul ediş harmanhanalaryna bökdençsiz daşamak boýunça zerur işler alnyp barylýar.

Azyk bolçulygyny we ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilen ýokary hilli oba hojalyk önümleri bilen üpjün etmek boýunça obasenagat toplumynyň öňünde durýan wajyp wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ähli welaýatlarda güýzki ekinlere ideg işleri degişli derejede dowam edýär. Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, maldarçylyk hojalyklarynyň işini kämilleşdirmek boýunça zerur çäreler amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba ýerlerinde bazar gatnaşyklarynyň kemala gelmegine, tehniki taýdan enjamlaşdyrmagyň derejesini ýokarlandyrmaga, ýurdumyzda öndürilýän oba hojalyk önümleriniň mukdaryny durnukly artdyrmaga gönükdirilen obasenagat toplumynda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň ähmiýetini belledi.

Milli Liderimiz pagta ýygymyny bellenilen möhletde tamamlamagyň möhümdigini belläp, şertnamalaýyn borçnamalary ýerine ýetirmek ugrunda anyk işleri amala aşyrmagy tabşyrdy.

Geljek ýylda bol hasyl almak ugrunda güýzlük bugdaýa degişli ideg işleriniň sazlaşygy üpjün edilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Hormatly Prezidentimiz hojalygy dolandyrmagyň öňdebaryjy usullarynyň we häzirki zaman ylmynyň gazananlarynyň pudaga ornaşdyrylmagynyň zerurdygyna ünsi çekip, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisde ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleri möwsümleýin oba hojalyk işleriniň depginini güýçlendirmek, hususan-da, güýzlük bugdaý ekişini agrotehniki möhletde tamamlamak maksady bilen, giň möçberli işleriň alnyp barylýandygy barada hasabat berdiler. Şeýle hem maldarçylyk hojalyklarynda ýaýbaňlandyrylan işler barada giňişleýin maglumatlar berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabatlary diňläp, bugdaý ekilen meýdanlarda alnyp barylýan işleriň öz wagtynda hem-de agrotehniki kadalara laýyklykda geçirilmelidigini, gögeriş suwuny tutmak we ekerançylyk meýdanlaryny mineral dökünler bilen gurplandyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi hem-de öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek ugrunda zerur tagallalary etmegi tabşyrdy.

Şeýle hem welaýatlaryň häkimlerine oba hojalyk ähmiýetli ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, şol bir wagtyň özünde gök we bakja önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak, maldarçylyk hojalyklarynyň ot-iým binýadyny berkitmek üçin zerur agrotehniki hem-de ykdysady şertleri döretmek babatda birnäçe görkezmeler berildi.

Mejlisiň dowamynda wise-premýer ýakyn wagtda köpçülikleýin bag nahallaryny ekmek boýunça ählihalk çäresiniň meýilleşdirilendigi, bag ekiljek ýerleri we bag nahallaryny taýýarlamak boýunça zerur işleriň alnyp barylýandygy barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bag nahallaryny ekmek boýunça ählihalk çäresine ekologiýa nukdaýnazaryndan aýratyn ähmiýet berilýändigini, bu möwsümiň ýaş nesilleriň halal zähmet ruhunda terbiýelenilmeginde möhüm orun eýeleýändigini, onuň köpçülikleýin häsiýete eýe bolmagynyň bu asylly işe halkymyzda mukaddeslik hökmünde hormat goýulýandygyny alamatlandyrýandygyny we onuň ýagşy dessura öwrülendigini belledi.

Milli Liderimiz wise-premýere hem-de welaýatlaryň we paýtagtymyzyň häkimlerine ýüzlenip, bag ekmek möwsümine örän jogapkärçilikli, toplumlaýyn hem-de guramaçylykly çemeleşilmelidigini belledi we bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Şeýle hem köpçülikleýin bag nahallaryny ekmegi ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek boýunça wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa hem-de ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylaryna hem degişli tabşyryklar berildi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän senagat we gurluşyk, energetika, himiýa ulgamlarynda ýerine ýetirilýän işler hem-de ýurdumyzyň dürli künjeklerinde durmuş-medeni we önümçilik maksatly desgalaryň birnäçesinde alnyp barylýan gurluşyk işleri barada hasabat berdi.

Wise-premýer Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli, ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berip, paýtagtymyzyň şäher düzümini ösdürmek, ýaşaýyş toplumlaryny, köçeleri, meýdançalary we seýilgähleri abadanlaşdyrmak, bagy-bossanlyga öwürmek boýunça degişli çäreleriň görülýändigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, eziz Diýarymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly baýramyna gabatlanyp ulanylmaga beriljek hem-de berkarar türkmen döwletiniň kuwwatynyň we rowaçlygynyň özboluşly nyşanyna öwrüljek binalaryň açylyş dabarasyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň wajypdygyny nygtady.

Milli Liderimiz täze desgalaryň döwletimiziň durmuş ugurly syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň aýdyň subutnamasydygyny belläp, wise-premýere alnyp barylýan gurluşyk işleriniň hiline we olaryň öz wagtynda ulanylmaga berilmegine berk gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow Aşgabat — Daşoguz awtomobil ýolunyň ugrunda Awtoulaglar kärhanalar birleşiginiň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk hem-de «Türkmenaragatnaşyk» agentligi üçin Türkmenistanda radiogepleşikleriň ulgamyny giňeltmek üçin zerur bolan FM radioýaýradyjy enjamlaryny satyn almagy, gurnamagy we işe girizmegi hakyndaky” Kararyň taslamasy barada hasabat berdi.

Wise-premýer hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2018-nji ýylyň 11-nji aprelinde gol çeken «Awtoulag kärhanalar toplumyny we Awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň okuw-türgenleşik merkezini gurmak hakyndaky» Kararyna laýyklykda, häzirki wagtda gurluşyk işleriniň doly tamamlanandygyny aýtdy. «Türkmenawtoulaglary»” agentliginiň edara-kärhanalarynyň işiniň netijeliligini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen, täze gurulýan döwrebap kärhanalar toplumynyň binasynda Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasyny, Awtoulaglar mekdebini hem-de “Awtomobil ulag hyzmaty” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini ýerleşdirmek göz öňünde tutuldy.

Bu awtoulag kärhanalar toplumynyň işini utgaşdyrmak maksady bilen, ýokarda agzalan taraplaryň paýly gatnaşmagynda paýly «Awtoulag kärhanalar birleşigi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti döredildi. Täze Awtoulaglar mekdebi zerur desgalar we enjamlar bilen üpjün edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň işine ünsi çekdi we bu ulgamy döwrebaplaşdyrmagyň hem-de onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da pugtalandyrmagyň wajypdygyny nygtady hem-de wise-premýere desganyň açylyş dabarasyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek barada anyk tabşyryklary berdi.

Soňra wise-premýer milli Liderimiziň başlangyjy bilen we ýolbaşçylygynda işlenip taýýarlanylan «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda» bellenen wezipeleri çözmek babatda yzygiderli görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Pudaklaýyn düzümiň toplumlaýyn döwrebaplaşdyrylmagynyň we öňdebaryjy enjamlary hem-de täzeçillikleri ulanmagyň netijesinde, ýurdumyzda aragatnaşygyň, sanly tele we radioýaýlymlaryň köp şahaly ulgamy üstünlikli hereket edýär. Elektron resminama dolanyşygy ulgamy ornaşdyrylýar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň sanlylaşdyrmagy ilerletmek hem-de intellektual ulgamlaryň netijeli işlemegini üpjün etmek boýunça möhüm wezipeleri ýerine ýetirýändigini nygtady. Milli Liderimiz mundan beýläk hem özümiziň ylmy-tehnologik kuwwatymyza esaslanýan sanly nusganyň kemala getirilmeginden ugur alyp, öňdebaryjy tejribäni öwrenmegiň hem-de özleşdirmegiň zerurdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu ugurda bellenen ähli wezipeleriň ýerine ýetirilişini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow çykyş edip, daşary ýurtlarda Türkmenistanyň söwda öýlerini açmak boýunça alnyp barylýan işler hem-de «Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň döwrebap enjamlary satyn almagy hakyndaky» Kararyň taslamasy barada hasabat berdi.

Wise-premýer dünýäniň dürli döwletleri bilen özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek boýunça degişli işleriň geçirilýändigini aýtdy. Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda öndürilýän ýokary hilli harytlar daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýar. Bu ýagdaýlary nazara alyp hem-de «Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda» göz öňünde tutulýan çäreleri durmuşa geçirmek maksady bilen, Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde Türkmenistanyň Söwda öýüni açmak teklip edilýär.

Hasabatyň dowamynda wise-premýer hormatly Prezidentimiziň dokma pudagyny döwrebaplaşdyrmak, ýerli çig maly rejeli ulanmak, öndürilýän önümleriň möçberini artdyrmak boýunça öňde goýan wezipelerini çözmek maksady bilen, Dokma senagaty ministrliginiň hünärmenleri tarapyndan degişli işleriň geçirilýändigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistan bilen Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky netijeli gatnaşyklaryň ýurdumyzyň Russiýa Federasiýasy bilen söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy babatda netijeli gatnaşyklarynyň aýdyň mysalydygyny nygtady.

Türkmenistan we Tatarystan ägirt uly senagat kuwwatyna eýedir. Hormatly Prezidentimiz öňde köp sanly taslamalaryň durandygyny belledi. Şolaryň durmuşa geçirilmegi biziň halklarymyzyň abadançylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.

Bellenilişi ýaly, Tatarystan özüniň serişde-senagat kuwwaty hem-de iki doganlyk halkyň arasyndaky taryhy gatnaşyklary babatda möhüm orun eýeleýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Kazanda Türkmenistanyň Söwda öýüni açmak baradaky teklibi goldap, wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli ykdysadyýetiň senagat pudagynyň esasy ulgamlarynyň biri bolan dokma pudagynyň öňünde önümleriň çykarylyşyny artdyrmak, täze, ýokary tehnologiýaly toplumlary kemala getirmek, ýerli çig maly netijeli ulanmagyň esasynda bäsdeşlige ukyply dürli görnüşli harytlary öndürýän we gaýtadan işleýän kärhanalary döretmek boýunça möhüm wezipeleriň goýlandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy senagatlaşdyrmak we sanly ulgama geçirmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan hem-de eksport ugurly önümleri öndürmek, täze iş orunlaryny döretmek baradaky maksatnamalaryň wajypdygyny aýdyp, ýurdumyzda öndürilýän önümleriň hil we ekologiýa babatda ähli ölçeglere doly laýyk gelmelidigini nygtady. Munuň üçin dokma kärhanalary ýokary tehnologiýaly öňdebaryjy enjamlar bilen üpjün edilmelidir diýip, milli Liderimiz belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi hem-de bellenen meýilnamalary durmuşa geçirmek üçin ähli tagallalary etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyny wagyz etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bu şanly sene mynasybetli Diýarymyzda hem-de daşary ýurtlarda dürli çäreleriň guralýandygy bellenildi. Şol çäreler milli Liderimiziň gatnaşmagynda geçirilen «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahat bilen başlandy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyryklaryna laýyklykda hem-de «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň many-mazmunyny, türkmen Bitaraplygynyň ähmiýetini dünýä ýaýmak maksady bilen, şu günler metbugatda, internet saýtlarynda, döwürleýin neşirlerde we elektron gazetlerde köp sanly täze rubrikalar döredildi.

Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanyp, Diýarymyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklary boýunça türkmen, iňlis we rus dillerinde maglumat berýän kitapçalar neşir edildi. Köpçülikleýin internet saýtlarynda hem-de Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň (TDH) hyzmatdaşlary bolan iri halkara agentlikleriň sahypalarynda ýurdumyza dünýä tejribesinde ilkinji gezek halkara hukuk derejesiniň berlendigini beýan edýän habarlar hem-de makalalar ýerleşdirildi.

Bulardan başga-da, noýabr aýynda şanly sene mynasybetli türki dilli döwletleriň kompozitorlarynyň hem-de sazşynaslarynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly döredijilik duşuşygyny, ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizilen “Küştdepdi” türkmen milli aýdymyny we tansyny türki dilli döwletleriň zehinli aýdymçylarynyň hem-de tans toparlarynyň ýerine ýetirmeginde ýazgy edilen wideogörnüşleriniň tanyşdyrylyş çäresini geçirmek boýunça taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeleriň ählisine döredijilik taýdan baha bermegiň, Garaşsyz Türkmenistanyň gazanýan üstünliklerinde Diýarymyzyň Bitaraplyk derejesiniň ähmiýetini daşary ýurtlarda giňden wagyz etmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz dünýä bileleşiginiň ýurtlary bilen dostlukly we özara ynanyşmak ýagdaýyndaky gatnaşyklary saklamakda ynsanperwer hyzmatdaşlygyň möhümdigini, Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara çäreleriň ähmiýetini nygtap, wise-premýere meýilleşdirilen çäreleriň ählisiniň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmek babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek, ýaşlaryň arasynda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmagy işjeňleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiziň hemmetaraplaýyn goldaw bermegi netijesinde, Türkmenistanda sportuň meşhur görnüşlerini, şol sanda dünýäde giňden ýaýran we Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna girizilen welosiped sportuny ösdürmek boýunça anyk işleriň amala aşyrylýandygy bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 72-nji mejlisinde kabul edilen ýörite Kararnama laýyklykda, her ýylyň 3-nji iýuny Bütindünýä welosiped güni diýlip yglan edildi.

Munuň özi döwlet Baştutanymyzyň sebit hem-de ählumumy derejede sportuň ekologiýa taýdan arassa görnüşi hökmünde ykrar edilen welosiped sportuny ösdürmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini berkitmek we bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek boýunça alyp barýan giň möçberli işleriniň halkara derejede ykrar edilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Häzirki döwürde dürli derejedäki sport ýaryşlarynyň geçirilýän merkezine öwrülen Türkmenistanda 2021-nji ýylda welotrek boýunça dünýä çempionatyny guramaçylykly geçirmek ugrunda zerur taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, ýurdumyzda guramaçylyk komitetiň düzümi döredildi we tassyklanyldy.

Bu komitetiň mejlisinde dünýä çempionatyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmäge taýýarlyk görmek boýunça wajyp wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Iri halkara ýaryşlary guramakda toplanan tejribä esaslanyp hem-de degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň utgaşykly guramaçylyk işlerini ýola goýmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň «2021-nji ýylda Aşgabat şäherinde welotrek boýunça dünýä çempionatyny geçirmek hakynda» Kararynyň taslamasyny taýýarlamak boýunça teklip beýan edildi.

Welosipedçileriň halkara birleşiginiň düzgünnamasyna laýyklykda, bu iri halkara bäsleşigini 2021-nji ýylyň 13 — 17-nji oktýabry aralygynda Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesiniň welotrek sport toplumynda geçirmek meýilleşdirilýär.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow welotrek boýunça geljek ýylda geçiriljek dünýä çempionatyna taýýarlyk bilen baglanyşykly teklipleri oňlap, bu işlere örän çynlakaý girişmegi tabşyrdy. Şunuň bilen baglylykda, raýatlarymyzyň beden we ruhy taýdan sagdynlygyny berkitmek boýunça giň möçberli işleriň alnyp barylýan häzirki döwründe welosiped sportunyň ähli halkymyz üçin sportuň söýgüli görnüşleriniň birine öwrülmelidigi bellenildi.

Halkymyzyň saglygyny berkitmekde möhüm orun eýeleýän sporty we köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini ösdürmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Paýtagtymyzda we ýurdumyzyň sebitlerinde sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak, boş wagtyňy netijeli geçirmek üçin ähli zerur şertler döredilýär. Şu maksat bilen köpugurly stadionlar, sport mekdepleri, atçylyk sport toplumlary we açyk sport meýdançalary guruldy.

Döwlet Baştutanymyz bu baradaky gürrüňi dowam edip, Diýarymyzyň ähli sebitlerinde sagdyn durmuş ýörelgesini pugtalandyrmak üçin döredilen şertlerden netijeli peýdalanmagyň zerurdygyna welaýatlaryň häkimleriniň hem ünsüni çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzümleriniň arasynda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlaryň yzygiderli geçirilmelidigini, sporta höwesek harby gullukçylaryň, esgerleriň hem-de beýleki işgärleriň Diýarymyzda guralýan we halkara derejede geçirilýän sport bäsleşiklerine gatnaşmaklary üçin zerur şertleriň döredilmelidigini belledi hem-de bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Türkmenistanyň sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmündäki derejesini pugtalandyrmagyň wajypdygyny belläp, sagdyn durmuş ýörelgelerine ygrarly bolan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ilatyň arasynda, aýratyn-da, ýaşlaryň arasynda bedenterbiýäni we sporty mundan beýläk-de wagyz etmek işleriniň ähmiýetlidigine ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz Halkara Olimpiýa komitetiniň, Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň agzasy bolan Türkmenistanda soňky ýyllarda birnäçe iri halkara ýaryşlaryň, şol sanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilendigini belledi. Munuň özi türkmen sportunyň hil taýdan täze derejä çykýandygynyň nobatdaky subutnamasydyr.

Ýurdumyzda sportuň beýleki görnüşleri bilen bir hatarda, ekologiýa taýdan arassa we özüne çekiji, Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna girizilen hem-de dünýäniň köp ýurtlarynda uly meşhurlyga eýe bolan welosiped sportunyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýär.

Şu maksat bilen paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesinde dünýä ölçeglerine doly kybap gelýän welotrek binasy guruldy. Şol ýerde 2021-nji ýylda welotrek boýunça dünýä çempionatyny geçirmek meýilleşdirilýär. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dünýä derejeli abraýly ýaryşa taýýarlyk işlerine girişmegi tabşyryp, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň halkara köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça amala aşyrylýan çäreler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiziň tabşyryklaryny ýerine ýetirmek hem-de bu ugurda öňde goýlan wezipeleri çözmek maksady bilen, dürli ýurtlaryň daşary syýasat edaralary hem-de ýöriteleşdirilen ugurdaş düzümleri bilen degişli işleriň geçirilýändigi bellenildi. Şonuň netijesinde, habar beriş serişdeleri ulgamynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça anyk teklipler taýýarlanyldy.

Ýurdumyzyň hem-de daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň arasynda hyzmatdaşlygyň şertnama-hukuk binýadyny pugtalandyrmak boýunça yzygiderli çäreler görülýär. Şunuň bilen baglylykda, halkara resminamalaryň birnäçesiniň taslamalary boýunça işler alnyp barylýar. Şeýle hem goňşy ýurtlaryň we dünýäniň beýleki döwletleriniň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen gatnaşyklary ösdürmek, daşary ýurtlaryň Türkmenistanda işleýän habar beriş serişdeleriniň sanyny artdyrmak boýunça çäreler görülýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, ýöriteleşdirilen halkara düzümler we daşary ýurtlar bilen bilelikde onlaýn görnüşde mediaforumlary, metbugat maslahatlaryny hem-de beýleki çäreleri sanly tehnologiýalar arkaly guramak maglumat-täzelikler işiniň möhüm ugry bolup durýar.

Milli, sebit we dünýä derejesinde habar beriş ulgamynda möhüm ähmiýetli çäreleri yzygiderli geçirmek maksady bilen, Aziýa — Ýuwaş umman teleradiogepleşikler birleşigi (ABU) bilen bilelikde 2021-nji ýyl üçin Hereketleriň meýilnamasyny («Ýol kartasyny») taýýarlamak teklip edilýär.

Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işiniň çägini giňeltmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň dowamynda döwrebap sanly tehnologiýalary we internet serişdelerini ulanmagyň esasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň eserleriniň elektron kitaphanasynyň, Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan onlaýn sergisiniň hem-de «Halkara habarlar» atly internet gazetiniň döredilendigi bellenildi.

Hasabatyň çäklerinde wise-premýer, daşary işler ministri Türkmenistanyň Hökümetiniň resmi saýtyny açmak baradaky teklibi hem beýan etdi. Onda döwlet Baştutanymyzyň çykyşlaryny, milli maksatnamalary, ýurdumyzyň halkara başlangyçlary we beýleki ähmiýetli maglumatlary hemmetaraplaýyn beýan etmek göz öňünde tutulýar.

Şunuň bilen bir hatarda, Türkmenistanda hem-de daşary ýurtlarda Watanymyzyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli dabaralary hem-de çäreleri geçirmegiň meýilnamasy, bu şanly waka gabatlanylyp geçiriljek bedenterbiýe-sport çäreleriniň meýilnamasy barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň halkara maglumat giňişligine yzygiderli goşulyşmagy, daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen netijeli gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagy boýunça görülýän çäreleriň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz bu ugurda geçirilýän işleriň yzygiderli häsiýete eýe bolmalydygyny hem-de iň täze multimediýa tehnologiýalarynyň işjeň ornaşdyrylmagyna, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara peýdaly tejribäniň alşylmagyna ýardam etmelidigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, dünýä bileleşigini Türkmenistanyň daşary we içeri syýasatynyň esasy ugurlary bilen tanyşdyrmaga, ýurdumyzda bolup geçýän möhüm wakalary giňden beýan etmäge uly ähmiýet berilýär.

Milli Liderimiz Bitarap Watanymyzyň dünýäniň media giňişliginde mynasyp wekilçilik etmelidigini nygtap, beýan edilen teklipleri, umuman, makullady hem-de wise-premýere, daşary işler ministrine degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyny bellemek meselesine degip geçip, şanly sene mynasybetli meýilleşdirilen dabaralaryň we çäreleriň hem-de şolara gabatlanylan bedenterbiýe-sport çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy. Şol çäreler we dabaralar paýtagtymyzy hem-de ýurdumyzyň ähli welaýatlaryny gurşap almalydyr.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa milli kanunçylygymyzy mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. Bu meselelere parlamentiň nobatdaky mejlisinde garalar.

Täze kanunçylyk taslamalaryny taýýarlamak işleri «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion kanunyň kabul edilmegini hem-de milli Liderimiziň ýurdumyzyň deputatlarynyň öňünde goýan möhüm wezipelerini nazara almak bilen döwlet syýasatynyň illeri tutulýan ugurlarynyň esasynda alnyp barylýar.

Konstitusion özgertmeleriň kanunçylyk-hukuk binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen, Mejlisiň nobatdaky 12-nji maslahatynyň gün tertibine «Türkmenistanyň Milli Geňeşi», «Konsullyk gullugy hakynda» Türkmenistanyň Kanunlarynyň taslamalaryny, şeýle hem «Türkmenistanyň Administratiw iş ýörediş kodeksini tassyklamak we herekete girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunlarynyň taslamalaryny ara alyp maslahatlaşmak girizildi.

Ministrliklerden we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryndan gelip gowşan teklipler esasynda birnäçe kanunçylyk taslamalaryny ozal hereket edýän kanunçylygyň kämilleşdirilmegine gönükdirmek göz öňünde tutulýar.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilýändigi barada aýdyp, Mejlisiň deputatlarynyň Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň, BMG-niň Ilat gaznasynyň we BMG-niň Çagalar gaznasynyň wekilhanalary bilen guralýan çärelere gatnaşýandyklaryny habar berdi.

Mejlisiň agzalary iri jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde özleriniň saýlaw okruglarynda kabul edilýän kanunçylyk namalary, döwletimiziň içeri we daşary syýasatynyň möhüm ugurlary boýunça wagyz-nesihat işlerini alyp barýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşi boýunça öňde durýan wezipeleri, umumy ykrar edilen kadalary we hukuk tejribesinde bar bolan halkara ölçegleri nazara alnyp, döwletimiziň kadalaşdyryjy-hukuk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleriň möhümdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz Mejlisiň öňde boljak maslahatynyň gün tertibine girizilen meselelere ünsi çekip, döwletimiziň ähli ugurlarynyň, ilkinji nobatda bolsa, durmuş ulgamynyň özgerdilmegine, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen konstitusion özgertmeleri amala aşyrmak maksady bilen kabul edilýän kanunçylyk namalarynyň hemmetaraplaýyn ara alnyp maslahatlaşylmagynyň wajypdygyna ünsi çekdi.

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary öz ugurlary boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdiler. Şonda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça durmuşa geçirilýän giň möçberli harby özgertmeleriň çäklerinde, jemgyýetimizde agzybirligi we bitewüligi, ýurdumyzda durnuklylygy pugtalandyrmak babatda maksatnamalaýyn işleriň amala aşyrylýandygy nygtaldy.

Şeýle hem mähriban Watanymyzyň mukaddes çäkleriniň ygtybarlylygyny hem-de eldegrilmesizligini üpjün etmek, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak hem-de goranyş kuwwatyny artdyrmak, ýokary hünärli harby gullukçylary taýýarlamak we düzümleriň işini kämilleşdirmek boýunça öňde durýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabatlar berildi.

Milli Liderimiz hasabatlary diňläp, tutuşlygyna goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinamyza laýyklykda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň amala aşyrylmagyna örän jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny nygtady. Bellenilişi ýaly, özüniň Bitaraplyk derejesine üýtgewsiz ygrarly bolan döwletimiz mundan beýläk-de parahatçylygyň, howpsuzlygyň we halkymyzyň abadan durmuşynyň kepili bolan harby güýçleriň goranyş ukybynyň berkidilmegi ugrunda yzygiderli alada eder.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekip, olaryň ýörite tehnikalar we enjamlar bilen üpjün edilmegi, harby gullukçylaryň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagy bilen baglanyşykly meseleleri yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi üçin bu düzümleriň utgaşykly işiniň ýola goýulmagynyň wajypdygyny belläp, döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralaryň ähli işgärleriniň durmuş meselelerini çözmek üçin zerur şertleriň döredilmelidigini belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow milli Liderimiziň Döwlet býujetiniň, ýurdumyzy durmuş- ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň we 2021-nji ýyl üçin Maýa goýum maksatnamasynyň taslamalaryny taýýarlamak babatda beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi hakynda hasabat berdi.

Bu resminamalar «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» kesgitlenen möhüm wezipeler nazara alnyp taýýarlanyldy. Dünýä hojalyk gatnaşyklarynda emele gelen ählumumy ýagdaýlara baglylykda, pudaklaryň 2021-nji ýyl üçin Prezident maksatnamasynda göz öňünde tutulan käbir ösüş görkezijileri olaryň hakyky mümkinçiliklerine we garaşylýan hasaplamalara laýyklykda takyklanyldy.

Wise-premýer ýurdumyzyň geljek ýyl üçin baş maliýe resminamasynyň esasy görkezijileri, şol sanda jemi içerki önümiň hereket edýän nyrhlardaky we ösüş depgininiň deňeşdirme nyrhlarynda göz öňünde tutulýandygyny belledi.

Ministrliklerden we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryndan gelip gowşan maglumatlara geçirilen seljermeleriň netijeleri boýunça ýurdumyzyň 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň jemlenen girdejileriniň we çykdajylarynyň umumy möçberleri tassyklanyldy.

Serişdeleriň köp bölegini durmuş ulgamynyň, şol sanda bilimiň, saglygy goraýşyň, medeniýetiň ösdürilmegine, döwlet durmuş üpjünçiligi, ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygy ulgamlaryna, umumy görnüşdäki döwlet hyzmatlarynyň ösdürilmegine gönükdirmek teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiziň degişli Permanyna laýyklykda, geljek ýylda aýlyk haklaryny, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny, talyp we diňleýji haklaryny 10 göterim ýokarlandyrmak göz öňünde tutuldy.

Maýa goýumlarynyň kesgitlenen möçberleri önümçilik we durmuş maksatly binalaryň hem-de desgalaryň gurluşygyna gönükdiriler.

2021-nji ýylda maýa goýum serişdelerini, esasan, ykdysadyýetimiziň köpugurly esasda ösdürilmegine, täzeçil usuldaky önümçiligiň ýola goýulmagyna, düzüminde goşulan gymmatyň paýy ýokary bolan pudaklara, durmuş-medeni ulgamlara hem-de ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirmek meýilleşdirildi.

Şeýle hem wise-premýer geljek ýyl üçin Döwlet býujetiniň merkezleşdirilen düýpli maýa goýumlarynda göz öňünde tutuljak serişdeleri has wajyp gurluşyklara, welaýatlarda gurulýan täze şäherçelere we obalara gönükdirmegiň göz öňünde tutulýandygyny habar berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisine gatnaşýanlara ýüzlenip, döwlet syýasatynyň möhüm ugurlaryna ünsi çekdi hem-de ýakyn geljek üçin öňde durýan möhüm wezipeleri kesgitledi. «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgeden ugur alyp, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň, Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň we 2021-nji ýyl üçin Maýa goýum maksatnamasynyň taslamalaryny işläp taýýarlamagyň zerurdygy bellenildi.

Milli Liderimiz geljek ýylda depginli durmuş-ykdysady ösüşi üpjün etmek bilen, bazar ykdysadyýetiniň döwrebap usullaryny ornaşdyrmakda durmuş maksatly ykdysady syýasaty amala aşyrmagyň dowam etdirilmelidigini nygtady. Jemi içerki önümiň ösüş depginini deňeşdirilýän görkezijilerde 6,2 göterim derejede emele getirmek meýilleşdirilýär. Hormatly Prezidentimiz bu işleriň ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň durnukly depgin bilen ösmeginiň hasabyna üpjün edilmelidigini aýtdy.

Mundan başga-da, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde dünýä ykdysadyýetinde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlaryň ýurdumyzyň ykdysadyýetine ýetirýän ýaramaz täsirlerini peseltmek hem-de ykdysadyýetiň kadaly ösüşini dowam etmek boýunça çäreleriň meýilleşdirilmelidigini belledi.

Milli Liderimiz ykdysadyýetiň ösüşine we raýatlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilen maýa goýumlarynyň möçberini artdyrmagyň wajypdygyny aýtdy. Alnyp barylýan önümçilik we durmuş-medeni maksatly desgalaryň gurluşygyny dowam etmek üçin ýeterlik maliýe serişdeleri göz öňünde tutulmalydyr.

Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmegiň, eksport edilýän harytlaryň möçberini artdyrmagyň, elektron senagaty döretmegiň döwlet maksatnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysadyýetimiziň durmuş ugurlylygy ýörelgesini saklamak bilen, geljek ýylda Döwlet býujetiniň umumy çykdajylarynyň 70 göteriminden gowrak möçberini durmuş ulgamyna degişli pudaklara gönükdirmegi tabşyrdy.

Bu serişdeleriň 28,5 göterimi bilimi, 10 göterimi saglygy goraýşy we 24,8 göterimi durmuş üpjünçilik ulgamyny maliýeleşdirmäge gönükdirilmelidir.

Halk hojalygynda zähmet çekýän işgärleriň zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň 10 göterim ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen çäreler dowam etdirilmelidir.

Milli Liderimiz 2021-nji ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetinde ilatymyzyň abadan hem-de bolelin durmuşda ýaşamagyny üpjün etmegi göz öňünde tutmagyň zerurdygyny belläp, bu işleriň ilatymyzyň durmuş goraglylygyny, iş bilen üpjünçiligini, durmuş we zähmet şertleriniň mynasyp derejesini üpjün etmek bilen bagly möhüm çäreleriň ýerine ýetirilmegini hem öz içine almalydygyny tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny seretmek üçin Mejlisiň garamagyna ibermek baradaky resminama gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly G.Mämmedowa geçirdi hem-de ýakyn wagtda milli parlamentiň maslahatynda ýurdumyzyň baş maliýe resminamasyna garamagy teklip etdi.

Mejlisiň dowamynda döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we şolar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen giňişleýin mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny hem-de berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   21.08.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meselelerine hem-de resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berdi. Wise-premýer hormatly Prezidentimiziň Ministrler Kabinetiniň 2020-nji ýylyň 13-nji martynda we 29-njy maýynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlislerinde beren tabşyryklaryna laýyklykda, medeniýet toplumynyň ministrliginiň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işini seljermegiň netijeleri barada hasabat berdi.

Geçirilen işleriň netijelerine laýyklykda, milli Liderimize esasy maliýe-ykdysady görkezijileri gowulandyrmak, işiň netijeliligini ýokarlandyrmak, ähli önümçilik meýilnamalarynyň üstünlikli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek maksady bilen, Medeniýet ministrligini we onuň edaralaryny dolandyrmak ulgamyny kämilleşdirmek hem-de düzümini üýtgetmek boýunça teklipler hödürlenildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, medeniýet ulgamyny ösdürmegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady. Häzirki wagtda ýurdumyzda bu ulgamyň işini döwrüň talabyna laýyklykda guramak üçin ähli şertler döredildi, şol sanda täze desgalar guruldy we ulanylmaga berildi, ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyryldy.

Milli Liderimiz wise-premýeriň hödürlän tekliplerini makullap, Medeniýet ministrliginiň düzümine girýän edaralaryň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, düzümleýin özgertmeleri geçirmegiň wajypdygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz öňde goýlan wezipeleri çözmek üçin toplumlaýyn çäreleri görmegiň zerurdygyna ünsi çekip, wise-premýere öňdebaryjy usullary we häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmak arkaly göz öňünde tutulan meýilnamalary durmuşa geçirmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi.

Mejlisiň dowamynda hökümet Baştutanynyň orunbasary milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa «Halkbank» döwlet täjirçilik banky tarapyndan «Halkbank terminal» täze mobil ulgamyny işe girizmäge taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Bu ulgam ýurdumyzyň söwda we hyzmat ediş nokatlarynda nagt däl tölegleriň gerimini giňeltmek, harytlar üçin hasaplaşyklaryň ygtybarlylygyny artdyrmak maksady bilen işlenip taýýarlanyldy. «Halkbank terminalynyň» ulanyşa girizilmegi bilen, söwda we hyzmat ediş nokatlarynda ulanylýan töleg terminallarynyň ornuna degişli amallary sanly ulgamda amala aşyrmaga ukyply bolan programma üpjünçiligini ykjam telefonlara ornaşdyrmak meýilleşdirilýär.

Täze ulgamyň girizilmegi karz edaralary tarapyndan söwda we hyzmat ediş nokatlarynyň töleg terminal enjamy bilen üpjün etmek, onuň abatlaýyş işleri ýaly, şeýle hem döwlet we döwlete dahylsyz edara-kärhanalara, telekeçilere degişli terminalyň işjeňligi üçin zerur bolan goşmaça çykdajylaryny aradan aýyrmaga ýardam eder. Munuň özi töleg terminalynda häzirki günde hereket edýän ähli amal görnüşlerini sanly ulgamda amala aşyrmaga mümkinçilik berer.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bank ulgamyny ösdürmegiň degişli maksatnamalarynyň çäklerinde görülýän toplumlaýyn çäreleriň netijesinde, häzirki wagtda karz bermek, nagt däl hasaplaşyklary geçirmegiň hyzmatlaryň adaty usulyna öwrülýändigini nygtady.

Soňky ýyllarda ulanyjylaryň «Internet-bank» we «Mobil-bank» ulgamlarynyň kömegi arkaly islendik hyzmat ýa-da haryt üçin tölegleri amala aşyryp bilmekleri üçin sanly tehnologiýalar işjeň ornaşdyrylýar. Türkmenistanlylar tarapyndan «Altyn asyr» bank kartlarynyň ulanylmagy pul dolanyşygyny ösdürmekde täze tapgyry açdy.

Türkmenistanda 2025-nji ýyla çenli sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň möhüm düzgünleriniň hatarynda internet üpjünçilik ulgamlaryny pugtalandyrmak baradaky düzgün bar. Munuň pudaklary ösdürmegiň esasy şerti bolup durýandygyny nazara almak bilen, ilatyň, telekeçiligiň we döwletiň bu ulgama çekilmeginiň derejesini ýokarlandyrmak meselelerini hemişe gözegçilikde saklamak zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Milli Liderimiz «Halkbank terminal» täze mobil ulgamynyň ähmiýetini belläp, wise-premýere bu ugurda işleri amala aşyrmaga işjeň girişmegi, şeýle hem ýurdumyzyň beýleki banklary tarapyndan şeýle ulgamlaryň işlenip taýýarlanylmagy baradaky meseleleriň üstünde işlemegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýangyç-energetika toplumynyň dürli pudaklarynda işleriň ýagdaýy, nebitgaz pudagynyň çig mal binýadyny hem-de önümçilik kuwwatyny pugtalandyrmak, çykarylýan we gaýtadan işlenilýän nebitiň hem-de gazyň mukdaryny artdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Wise-premýer «Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň harytlyk önümlerini daşary ýurtlara ýerlemek boýunça birža söwdalaryny geçirmegiň Tertibini» kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň işiniň, şol sanda olaryň daşary ykdysady işiniň netijeliligini ýokarlandyrmagyň häzir möhüm wezipe bolup durýandygyny, şol işleriň döwrüň talabyna laýyk getirilmelidigini belledi.

Milli Liderimiz dünýäniň nebitgaz senagatynyň gyzyklanmalaryny, energetika bazarlarynyň ýagdaýyny öwrenip, ýangyç-energetika toplumynyň önümleriniň esasy görnüşlerine bolan islegi seljermelidigini hem-de şol esasda öz ösüş meýilnamalarymyzy düzmelidigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýere nebitgaz pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek, onuň düzümini innowasion esasda döwrebaplaşdyrmak barada birnäçe anyk tabşyryklary berip, iri maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmagyň, şol sanda TOPH transmilli gaz geçirijisini gurmagyň möhletlerine yzygiderli gözegçilik etmegiň möhümdigine ünsi çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy hem-de bugdaý ekişine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Şu günler gowaça ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, hatarara bejergi işlerini geçirmek, ösüş suwuny tutmak işleri tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Şonuň bilen bir hatarda, pagta ýygymy möwsümine, geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekiljek meýdanlary agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ekiş möwsümine taýýarlamak işleri dowam edýär. Meýdanlary tekizlemek, bugdaý tohumyny taýýarlamak boýunça degişli çäreler görülýär.

Ekişde ulanyljak bugdaý ekijileri hem-de tehnikalary möwsüme taýýarlamak, ekiji tehnikalaryň we gurallaryň bökdençsiz işledilmegini üpjün etmek maksady bilen, ähli etraplarda sazlaýjylardan we abatlaýjy mehaniklerden ybarat ýörite toparlary döretmek boýunça zerur işler alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine karz serişdelerini bermek hakyndaky Kararyň taslamasy hödürlenildi. Ýylyň ähli döwründe ilaty gök önümler, ýeralma bilen üpjün etmek maksady bilen, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda 2 müň, Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda 2 müň tonna önüm saklar ýaly täze sowadyjy ammarlary gurmak hem-de häzir hereket edýän 4450 tonna önüm saklamaga niýetlenen sowadyjy ammarlaryň durkuny täzelemek göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, pagta ýygymy möwsümine taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly guramaçylyk meselelerini berk gözegçilikde saklamagyň, bu işleri bellenen möhletde geçirmegiň hem-de ýygnalan hasylyň talabalaýyk saklanylmagyny üpjün etmegiň wajypdygyny nygtady.

Milli Liderimiz güýzlük bugdaýy ýetişdirmegiň ylmy usullaryny ulanmagyň, bu ekiniň hasyllylygyny ýokarlandyrmagyň hem-de öňümizdäki ekiş möwsümine ykjam taýýarlyk görmegiň möhümdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz azyk bolçulygyny üpjün etmegiň durmuş syýasatynyň wajyp ugrudygyny nygtap, ýeralmanyň, beýleki gök we bakja önümleriniň öndürilýän mukdaryny mundan beýläk-de artdyrmak maksady bilen anyk çäreleri görmegiň zerurdygyny belledi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2020 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda Aşgabat şäherinde we welaýatlarda birinji tapgyrda 53 müň tonna önüm saklamaga niýetlenen sowadyjy ammarlaryň gurulmagynyň göz öňünde tutulýar.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Karara gol çekip, ony wise-premýere elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly iberdi we bu meseläni berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew şöhratly senäniň — Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda ulanylmaga tabşyryljak iri önümçilik we durmuş maksatly binalarda hem-de desgalarda işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Şu günler paýtagtymyzda hem-de welaýatlarda desgalaryň gurluşygy güýçli depginde alnyp barylýar. Şol gurluşyklary bellenen möhletde we ýokary hilli tamamlamak üçin ähli çäreler görülýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzda amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeleriň özboluşly nyşany bolan we şäherlerimizi hem-de obalarymyzy abadanlaşdyrmak we döwrebaplaşdyrmak boýunça amala aşyrylýan giň möçberli işleriň örän wajyp ähmiýetini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere alnyp barylýan gurluşyklara gözegçiligi güýçlendirmegiň, ýerine ýetirilýän işleriň hiline hem-de şolaryň bellenilen möhletinde tamamlanmagyna aýratyn üns bermegi tabşyrdy.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, gurulýan ähli binalar häzirki zaman dünýä binagärliginiň hem-de gadymdan gelýän milli gurluşyk däpleriniň iň gowy ugurlaryny özünde jemleýän ak mermerli paýtagtymyzyň gaýtalanmajak gözelligi bilen sazlaşykly utgaşmalydyr.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow Owganystanyň çäginde Akina — Andhoý demir ýol şahasynyň gurluşygynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Goňşy ýurtlar, şol sanda Owganystan bilen dostlukly we doganlyk gatnaşyklaryny berkitmek we ösdürmek Bitarap Watanymyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistan goňşy döwletiň durmuş-ykdysady taýdan galkynmagyna gönükdirilen giň gerimli uzak möhletleýin işleri amala aşyrýar. Şunda anyk mysal hökmünde Akina — Andhoý demir ýol şahasynyň gurluşygy ýaly ulag ulgamynda möhüm düzümleýin taslamalaryň durmuşa geçirilmegini görkezmek bolar.

Döwletara hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin 16-17-nji iýunda ýurdumyzyň wekiliýeti Owganystanda boldy. Saparyň çäklerinde «Türkmendemirýollary» agentliginiň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň demir ýol edarasynyň arasynda bu taslamany durmuşa geçirmek barada şertnama baglaşyldy.

Resminama laýyklykda, «Türkmendemirýollary» agentliginiň hem-de Owganystanyň «Venco Imtiaz Construction Company, LLC» kompaniýasynyň arasynda ýer işleriniň kesgitlenen möçberini ýerine ýetirmek hem-de Owganystan Yslam Respublikasynda Akina — Andhoý demir ýol şahasynyň gurluşygyny serişdeler bilen üpjün etmek hakynda kömekçi potrat şertnamasy baglaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gadymdan gözbaş alýan türkmen-owgan gatnaşyklarynyň hoşniýetli goňşuçylyk, özara hormat goýmak esasynda guralýandygyny belledi. Şeýle hem biziň ýurtlarymyz daşary syýasat ulgamynda, abraýly halkara we sebit guramalarynyň, ilkinji nobatda, BMG-niň çäklerinde üstünlikli hyzmatdaşlyk edýärler.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasy bilen däbe öwrülen gatnaşyklara uly üns berip, onuň ösdürilmegine hemmetaraplaýyn goldaw bermek bilen goňşy döwletde emele gelen ýagdaýy diňe parahatçylykly, syýasy-diplomatik serişdeler arkaly kadalaşdyrmak ugrunda çykyş edýändigini belledi.

Biziň ýurdumyz dostluk, parahatçylyk söýüjilik we özara goldaw bermek ýörelgelerine üýtgewsiz eýermek bilen Owganystanyň durmuş-ykdysady düzümini ösdürmäge mynasyp goşandyny goşýar. Bitarap Türkmenistan doganlyk owgan halkyna döredijilikli durmuşyň sütünlerini berkitmekde kömek goluny uzadýar.

Elektrik energiýasynyň we suwuklandyrylan gazyň ýeňillikli bahalar boýunça iberilmegi, durmuş maksatly desgalaryň, hususan-da, saglygy goraýyş we bilim ugurly desgalaryň gurulmagy, ýaşlaryň bilimli bolmagyna ýardam berilmegi, ynsanperwer ýükleriň yzygiderli ugradylmagy munuň aýdyň subutnamasydyr.

Energetika, ulag we kommunikasiýalar ýaly strategik ugurlarda owgan tarapynyň gatnaşmagynda iri düzüm taslamalarynyň amala aşyrylmagy Owganystanda syýasy durnuklylygyň, onuň durmuş-ykdysady taýdan ösmeginiň, goňşy ýurduň sebit we dünýä hojalyk gatnaşyklaryna üstünlikli goşulmagynyň esasy şerti bolup durýar.

Şunda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyna aýratyn ähmiýet berilýär. Bu desga taslama gatnaşýan ýurtlaryň hem-de tutuş sebitiň halklarynyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilendir. TOPH gaz geçirijisini ählumumy durnukly ösüşiň aýrylmaz bölegi bolan energetika howpsuzlygynyň häzirki zaman gurluşyny döretmäge anyk goşant hökmünde görkezmek bolar.

Elektroenergetika pudagynda hem ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk işjeň ösdürilýär. Biziň ýurdumyz Owganystana iberýän elektrik energiýasynyň mukdaryny yzygiderli artdyrýar. Gurluşygy dowam edýän transmilli gaz geçirijiniň ugry boýunça TOP elektrik geçiriji ulgamyň hem-de optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň çekilýändigini bellemek gerek. Olar öz niýetlenen maksadyndan başga-da, Aziýa sebitiniň bu böleginde goşulyşmak işlerini giňeltmäge ýardam eder diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýratyn nygtady.

Owganystany giň gerimli ulag-üstaşyr düzümi, şol sanda demir ýol we ulagyň beýleki görnüşleriniň düzümini döretmek boýunça taslamalara çekmek möhüm wezipe bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. «Lapis Lazuli» (Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe) ulag geçelgesiniň taslamasyny amala aşyrmak boýunça özara gatnaşyklar amala aşyrylýar.

Akina — Andhoý demir ýol şahasy goňşy ýurduň ykdysadyýetini ösdürmek, onuň kiçi we orta telekeçiligini işjeňleşdirmek, owgan önümlerini dünýä bazaryna çykarmak üçin täze mümkinçilikleri açar.

Owgan topragynda demir ýoluň gurluşygynyň türkmen tarapynyň serişdeleriniň hasabyna alnyp barylýandygyny hem-de biziň işçilerimiziň hem-de gurluşyk serişdelerimiziň ulanylýandygyny aýratyn bellemek gerek diýip, milli Liderimiz nygtady.

Döwrebap tehnikalar we enjamlar, işleriň sowatly hem-de dessin guralmagy bu işi çaltlandyrmaga mümkinçilik berýär. Umuman, eltiji ýollar bilen birlikde, türkmen hünärmenleri polat ýollary çekmek bilen çäklenmän, eýsem, ugurdaş düzümiň edaralaryny hem gurýarlar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere meýilleşdirilen ähli işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegi üçin toplumlaýyn çäreleriň görülmegini tabşyrdy.

Geljekde bu demir ýol şahasyny Täjigistan bilen serhede çenli uzaldyp, Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletlerine ýetirmek göz öňünde tutulýar. Türkmen-owgan gatnaşyklarynyň netijeli häsiýete eýe bolmagy bilen goňşy ýurduň Demirgazyk — Günorta we Gündogar — Günbatar ugurlary boýunça Merkezi Aziýanyň çäginden geçýän halkara ulag ýollarynyň möhüm halkasyna öwrülmek mümkinçiligi döreýär diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Biz geljekde hem goňşy doganlyk Owganystana hemmetaraplaýyn kömek we goldaw bereris diýip, milli Liderimiz wise-premýere degişli taslamany amala aşyrmak hem-de ulag ulgamynda özara bähbitli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek bilen bagly anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Dokma senagaty ministrliginiň birnäçe kärhanalaryny paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek barada beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şu maksat bilen hususylaşdyrylmaga degişli desgalaryň sanawyna seljerme geçirildi, şolaryň hatarynda Marynyň gön zawody we Bäherdeniň tikin fabrigi bar.

Wise-premýer Marynyň gön zawodynda dowarlaryň we iri şahly mallaryň derisini gaýtadan işleýän enjamlaryň könelmegi bilen baglylykda onuň kuwwatynyň 30 göterim derejesinde ulanylýandygyny habar berdi. Şunuň bilen baglylykda, kärhananyň durkuny täzelemek, aýakgap öndürýän bölümi işe girizmek göz öňünde tutulýar.

Taslamany Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Röwşen» hususy kärhanasynyň we Dokma senagaty ministrliginiň Marydaky gön zawodynyň gatnaşmagynda amala aşyrmak göz öňünde tutulýar.

Wise-premýer Bäherdeniň tikin fabriginiň çykarýan önümlerini döwrebaplaşdyrmak we sanawyny giňeltmek maksady bilen, ony Dokma senagaty ministrliginiň we hususy pudagyň paý gatnaşygynda açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwürmegiň meýilleşdirilýändigini habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimiziň esasy düzümleriniň biri bolan dokma pudagynyň öňünde önüm öndürilişini artdyrmak, täze, ýokary tehnologiýaly toplumlary döretmek, ýerli çig mal serişdelerini netijeli ulanmagyň esasynda dürli görnüşli we bäsdeşlige ukyply önümleri öndürýän, gaýtadan işleýän kärhanalary döretmek boýunça möhüm wezipeleriň goýlandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Diýarymyzy senagatlaşdyrmak hem-de sanlylaşdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän we ýurdumyzda daşary ýurtlara ibermäge niýetlenilip çykarylýan harytlaryň önümçiligi, täze iş orunlaryny döretmek baradaky maksatnamalaryň möhümdigine ünsi çekip, bu ugurda geçirilýän işleriň hil we ekologiýa ölçeglerine laýyk gelmelidigini nygtady. Milli Liderimiz munuň üçin dokma kärhanalaryny öňdebaryjy ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpjün etmegiň zerurdygyny belläp, wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Döwlet emlägini hususylaşdyrmagyň ykdysady netijeleri ýurdumyzda döwrebap özgertmeleriň mundan beýläk-de ilerledilmegine ýardam etmäge gönükdirilendir diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi. Döwlet Baştutanymyz bu ugurdaky, ilkinji nobatda, öňde durýan wezipeleri doly ýerine ýetirmegiň wajypdygyny belläp, wise-premýere bellenilen meýilnamalary üstünlikli durmuşa geçirmek üçin ähli tagallalary etmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam edip, ýurdumyzy 2020 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek babatda ýol berlen kemçiliklere ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmändikleri, özleriniň gözegçilik edýän ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň işine gözegçiligi gowşadandyklary üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary E.Orazgeldiýewe we Ç.Gylyjowa berk käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi olara soňky gezek duýdurdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy bellenilýän ýylda guralmagy meýilleşdirilen medeni çäreler, şol sanda «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tapgyryny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň habar berşi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň çäklerinde ýurdumyzda her ýyl geçirilýän höwesjeň aýdymçylaryň döredijilik bäsleşigine şu ýyl ýaşlaryň köp sanlysy gatnaşdy. Ýurdumyzda her ýylda geçirilmegi asylly däbe öwrülen «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň deslapky tapgyrlary il içinden höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň ençemesini ýüze çykardy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, täze zehinleri ýüze çykarmak, ýaşlary milli medeniýetimiziň genji-hazynasyna çekmek maksady bilen geçirilýän «Ýaňlan, Diýarym!» döredijilik bäsleşiginiň ähmiýetini belledi. Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň dowamynda geçiriljek medeni çäreleri, şol sanda «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tapgyryny ýokary derejede guramak barada wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz ýurdumyzda geçirilýän beýleki çäreler ýaly, şeýle bäsleşikleriň hem biziň baý mirasymyzy we döredijilik däplerimizi giňden wagyz etmäge, olary aýawly saklamaga, jemgyýetiň ruhy-ahlak kuwwatyny, onuň gymmatlyklaryny kemala getirmäge ýardam etmelidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz sungatyň we medeniýetiň milli aň-düşünje üçin, mynasyp, sazlaşykly ösen nesli terbiýelemekde möhüm orun eýeleýändigini nygtap, wise-premýere bu ulgamyň ösdürilmegine ünsi güýçlendirmegi hem-de bu ugurda işleri kämilleşdirmek üçin täze usullary we çemeleşmeleri gözlemegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa täze okuw ýylyna görülýän taýýarlyk işleri hem-de Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli meýilleşdirilen çäreler barada hasabat berdi. Habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň ähli okuw mekdeplerinde abatlaýyş işleri geçirilip, olar zerur enjamlar we esbaplar bilen üpjün edildi.

Hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklaryna laýyklykda, on iki ýyllyk umumy orta bilime geçilmegi hem-de sanly bilimiň ösmegi bilen baglylykda, okuw meýilnamalary hem-de maksatnamalary kämilleşdirildi.

Orta hünär we ýokary okuw mekdepleriniň sany ýylsaýyn artýar, bilim edaralarynyň döwrebap binalary gurulýar. Bu bolsa milli Liderimiziň bilim ulgamynda başyny başlan özgertmeleriniň netijelidigine, onuň mümkinçilikleriniň yzygiderli artýandygyna aýdyň şaýatlyk edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bilim ulgamynyň kämilleşdirilmeginiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýandygyny belledi. «Döwlet adam üçindir!» diýen şygar astynda häzir ýurdumyzda ýaşlaryň oňat bilim we terbiýe almagy, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň beýik işlerini dowam edýän mynasyp nesil bolup ýetişmegi üçin ähli mümkinçilikler döredilýär.

Milli Liderimiz täze okuw ýylyna hem-de Bilimler we talyp ýaşlar gününe oňat taýýarlyk görmegiň zerurdygyny aýdyp, ýaşlaryň döwrebap bilimleri üstünlikli özleşdirip, intellektual kuwwaty artdyryp, öz ukyp-başarnyklaryny doly derejede amala aşyryp bilmegi üçin bilim hem-de terbiýeçilik işini has-da kämilleşdirmek, ähli şertleri döretmek bilen bagly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň şu ýylyň 15-nji sentýabrynda Nýu-Ýork şäherinde açyljak 75-nji ýubileý mejlisinde beýan ediljek ileri tutýan garaýyşlary barada hasabat berdi. Bu möhüm resminama hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş pikirleriniň we teklipleriniň esasynda taýýarlanyldy hem-de birnäçe möhüm ugurlary özünde birleşdirýär.

Şol ugurlaryň biri häzirki wagtda dünýäde ýüze çykan ählumumy wehime — täze görnüşdäki ýokanja garşy göreşmekde hem-de onuň ýaýramagynyň netijesinde, durmuş-ykdysady täsirlerini peseltmekde halkara jemgyýetçiligiň bilelikdäki tagallalaryny berkitmek ugry bilen baglanyşyklydyr.

Şunuň bilen baglylykda, bu ugurda döwlet Baştutanymyzyň şu ýylyň dowamynda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen köptaraplaýyn ýokary derejedäki maslahatlaryň çäklerinde hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary hem-de Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory bilen geçiren gepleşiklerinde öňe süren halkara başlangyçlaryny we anyk tekliplerini durmuşa geçirmek boýunça işler ýerine ýetirildi.

Olaryň arasynda ylmy diplomatiýa ugry boýunça hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek hem-de bu babatda alym-lukmanlaryň we degişli bilermenleriň yzygiderli pikir alyşmagy üçin zerur gurallary döretmek, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň koronawirus ýokanjynyň genomyny öwrenmek üçin ýörite maksatnamany, BSGG-niň öýken sowuklama keseline garşy göreşmek boýunça köptaraplaýyn guralyny döretmek, BSGG-niň Ýiti ýokanç keselleri bejeriş we olaryň öňüni alyş usulyýet merkezini döretmek bilen bagly teklipler bar.

Häzirki şertlerde ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Bu ugurda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan daşary syýasatynyň esasy ýörelgesi Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda we 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda kabul eden Kararnamalary bilen ykrar edilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesi bolup durýar.

Bu babatda Bitaraplygyň syýasy-hukuk nukdaýnazardan berýän mümkinçiliklerini iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň halkara binýadyny giňeltmek maksady bilen, Baş Assambleýanyň 75-nji mejlisiniň dowamynda «Halkara parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de durnukly ösüşi goldamakda we berkitmekde bitaraplyk syýasatynyň ähmiýeti» atly Kararnamanyň taslamasynyň üstünde işlemek göz öňünde tutulýar.

Şeýle hem BMG-niň howandarlygynda dawalaryň öňüni almak, olaryň sebäplerini we netijelerini ýok etmek, ynsanperwerlik ugrundaky meseleleri çözmek üçin bitaraplyk ýörelgelerini amaly taýdan durmuşa geçirmek boýunça köptaraplaýyn dialogy ýola goýmak üçin häzirki wagtda Bitaraplygyň Dostlarynyň toparyny döretmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Bu babatda Baş Assambleýanyň nobatdaky mejlisiniň çäklerinde agzalan Toparyň esaslandyryjy mejlisini geçirmek teklip edilýär.

Mundan başga-da, parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmekde Bitaraplygyň mümkinçiliklerini göz öňünde tutup, halkara meseleleri düzgünleşdirmek üçin Bitaraplyk ýörelgelerinden netijeli peýdalanmak boýunça BMG-niň Kadalar toplumyny taýýarlamak ugrunda degişli işler geçiriler.

Türkmenistan tarapyndan ählumumy we sebit howpsuzlygy üpjün etmekde öňüni alyş diplomatiýasyna aýratyn ähmiýet berilýär. Merkezi edarasy Aşgabatda ýerleşýän BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň işini mundan beýläk hem güýçlendirmek üçin Baş Assambleýanyň nobatdaky mejlisiniň dowamynda bu merkeziň işine bagyşlanan ýörite Kararnamanyň taslamasyny hödürlemek maksadalaýyk hasaplanylýar.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli başlangyjyny öňe sürmek we 2019-njy ýylyň 12-nji sentýabrynda kabul edilen 2021-nji ýylyň Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip yglan edilmegi boýunça Baş Assambleýanyň Kararnamasyny ýerine ýetirmek maksady bilen, geljekki ýylda şol meselä bagyşlanan ýokary derejeli halkara forumy geçirmek başlangyjy bilen çykyş etmek teklip edilýär.

Ählumumy howpsuzlygy berkitmek ugrunda Türkmenistanyň Baş Assambleýanyň 75-nji mejlisinde ileri tutýan meseleleri hökmünde terrorçylyga, serhetüsti jenaýatçylyga, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna, bikanun ýarag söwdasyna we adam söwdasyna garşy göreşmegi kesgitlemek göz öňünde tutulýar. Bu babatda BMG-niň Ählumumy terrorçylyga garşy strategiýasyny sebit derejesinde durmuşa geçirmekde gazanylan tejribelere esaslanyp, bu Strategiýany durmuşa geçirmek boýunça Sebitara syýasy gepleşikleri guramak teklip edilýär.

Şunuň bilen baglylykda, Baş Assambleýanyň 75-nji mejlisinde BMG-niň howandarlygynda yzygiderli esasda Maglumat howpsuzlygy we hyzmatdaşlyk boýunça ählumumy forumy guramak başlangyjyny öňe sürmek maksadalaýyk hasaplanylýar.

Halkara we sebit derejelerinde durnukly ösüşi gazanmakda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmek maksady bilen, ösüşi maliýeleşdirmek boýunça BMG-niň ýokary derejeli maslahatyny 2022-nji ýylda geçirmegiň mümkinçiliklerine seretmek teklip edilýär.

Türkmenistan tarapyndan dünýä ykdysady ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary hökmünde energetika, senagat, ulag we söwda ugurlaryny kesgitlemek maksadalaýyk hasaplanylýar.

Hususan-da, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň energetika ugrunda halkara energiýa howpsuzlygy boýunça başlangyçlarynyň yzygiderli durmuşa geçirilmegini dowam etmek bilen, energiýa serişdelerini üstaşyr geçirmegiň durnuklylygy we ygtybarlylygy boýunça halkara hukuk guralyny döretmek üçin açyk görnüşli Halkara bilermenler toparyny döretmegiň mümkinçiliklerini öwrenmek teklip edilýär hem-de bu babatda Baş Assambleýanyň degişli Kararnamasynyň taslamasyny hödürlemek göz öňünde tutulýar.

Durnukly ulag ugrunda halkara hyzmatdaşlygy berkitmek üçin häzirki döwürde ulag ulgamlarynyň adatdan daşary ýagdaýlarda hem-de çylşyrymly halkara şertlerinde kadaly we howpsuz işlemeginiň hukuk binýadyny ösdürmek zerur bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy esasynda taýýarlanylan ygtybarly halkara, yklym we sebitara ulag daşamalary üpjün etmek boýunça ýörite Kararnamanyň taslamasyna seretmek meýilleşdirilýär.

Bu babatda Türkmenistanda 2021-nji ýylda geçirilmegi göz öňünde tutulýan Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ministrleriniň halkara maslahatynyň dowamynda ara alnyp maslahatlaşyljak we kabul ediljek resminamalar ýokarda agzalan meseleler boýunça anyk netijeleri gazanmaga ýardam berer.

BMG we onuň edaralary bilen bilelikde amala aşyrylýan hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň biri howanyň üýtgemegi, daşky gurşawy goramak, tebigatdan rejeli peýdalanmak we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek bilen baglanyşyklydyr. Bu ugurda köp ýyllaryň dowamynda ýaramaz ekzogen (tebigy) ýagdaýlarynyň täsiri astynda ýaşaýan we daşky gurşaw töwekgelçiligine sezewar bolan sebitlerde ýokanç keseliň pandemiýasynyň howplary döredýändigini bellemek zerur bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyz dünýä jemgyýetçiligini Aral deňziniň ekologik betbagtçylygyna aýratyn üns bermäge çagyrýar.

Hususan-da, Türkmenistan Baş Assambleýanyň 75-nji mejlisiniň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Durnukly ösüş boýunça «Rio+20» sammitinde öňe süren Aral deňziniň sebiti üçin BMG-niň Ýörite maksatnamasyny döretmek boýunça başlangyjyny durmuşa geçirmegi dowam etdirer.

Bu babatda Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa we Ýuwaş umman boýunça ykdysady we durmuş komissiýasynyň (ESKATO) 2021-nji ýylyň maý aýynda geçirjek nobatdaky mejlisinde bellenip geçilen Ýörite maksatnamanyň Konsepsiýasynyň we gurluşynyň taslamasyny hödürlemek meýilleşdirilýär.

Ekologiýa ugrunda amala aşyrylýan halkara işleriň çäklerinde häzirki wagtda Hazar deňzinde biodürlüligi saklamaga gönükdirilen täze Hazar ekologiýa maksatnamanyň Konsepsiýasynyň taslamasy taýýarlanyldy.

Köptaraplaýyn ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda BMG-niň resminamalarynyň esasynda kabul edilen milli, sebit hem-de global strategiýalary, maksatnamalary we meýilnamalary durmuşa geçirmek maksady bilen anyk çäreleriň geçirilmegi teklip edilýär.

Hususan-da, BMG-niň Adam hukuklary baradaky Ýokary Komissarynyň müdirliginiň sebit edarasynyň Aşgabatdaky ýörite wekiliniň işine başlanmagy göz öňünde tutulýar. Şeýle hem Baş Assambleýanyň 75-nji mejlisiniň dowamynda BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralary bilen hyzmatdaşlykda 2021 — 2025-nji ýyllar üçin adam hukuklary boýunça hereketleriň Milli meýilnamasyny taýýarlamagy we bu resminamada Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň — Adalatçynyň milli institutynyň ösmegine hem-de onuň halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygynyň giňelmegine aýratyn orun berilmegi meýilleşdirilýär.

Nygtalyşy ýaly, milli Liderimiziň ýokarda bellenip geçilen teklipleri makullan ýagdaýynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde ileri tutýan garaýyşlary BMG-niň Sekretariatyna iberiler, şeýle hem Milletler Bileleşigine agza ýurtlaryň arasynda beýan ediler we agzalan resminamanyň mazmuny barada milli we halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde maglumatlar ýerleşdiriler.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, döwletimiziň ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde, abraýly guramalaryň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny tassyklady. Şunuň bilen baglylykda, BMG bilen köpugurly strategik hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berilýär. Şol hyzmatdaşlyk bolsa ýylsaýyn täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýar.

Milli Liderimiz halkara gatnaşyklaryň wajyp ugurlary boýunça Türkmenistanyň öňe sürýän anyk başlangyçlarynyň muňa ýardam etmelidigini nygtady. Şol başlangyçlarda häzirki ýagdaýlary nazara almak bilen, hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi uly ugurlary beýan edilýär. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisiniň işine gatnaşmagyna Milletler Bileleşiginiň doly ygtyýarly agzasy hökmünde alyp barýan yzygiderli işiniň dowamy hökmünde garaýar.

Şu ýyl Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagynyň şanly 25 ýyllygy bellenilip geçilýär. Bu dereje Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan iki gezek ykrar edildi hem-de degişli Kararnamalarda berkidildi diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Türkmenistanyň bu halkara-hukuk derejesine esaslanýan daşary syýasy strategiýasy milli bähbitlere hem-de dünýä bileleşiginiň uzak möhletli maksatlaryna, BMG-niň Tertipnamasynyň ýörelgelerine laýyk gelýär hem-de dürli ulgamlarda bilelikdäki özara bähbitli taslamalary durmuşa geçirmek üçin ygtybarly esas bolup hyzmat edýär diýip, milli Liderimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyz giň köpçülige ýurdumyzyň ileri tutulýan garaýyşlaryny ýetirmek hem-de halkara başlangyçlaryny ilerletmek boýunça yzygiderli çäreleri görmegiň zerurdygyny belläp, wise-premýere, daşary işler ministrine Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň öňümizdäki mejlisiniň işine gatnaşmagyna taýýarlyk görmegiň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa milli Parlamentiň altynjy çagyrylyşynyň 22-nji awgustda geçirilmegi meýilleşdirilýän nobatdaky maslahatyna taýýarlyk görlüşi barada habar berdi. Onda hukuk düzgün bozmalarynyň öňüni almak, bedenterbiýe we sport, adatdan daşary ýagdaýlarda halkara ynsanperwer kömegi bilen baglanyşykly kanunlaryň taslamalaryna garamak göz öňünde tutulýar.

Hereket edýän birnäçe kanunlara üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda meseleler deputatlaryň garamagyna berler. Şeýle hem Mejlis hormatly Prezidentimiziň halkara başlangyçlaryny kanunçylyk taýdan goldamak boýunça birnäçe kararlary kabul eder.

Häzirki wagtda Halk Maslahatyna taýýarlyk boýunça guramaçylyk işleri alnyp barylýar. Maslahatyň gün tertibine girizilýän meseleler boýunça halkymyzdan gelip gowuşýan teklipleri umumylaşdyrmak boýunça işler geçirilýär.

Mejlis işjeň halkara işini hem alyp barýar. Parlamentiň agzalary wideoaragatnaşyk arkaly BMG-niň Çagalar gaznasynyň wekilleri bilen Türkmenistanyň we ÝUNISEF-niň arasynda 2021-2022-nji ýyllar üçin ýurt maksatnamasynyň çäklerinde hyzmatdaşlyk etmek meseleleri boýunça duşuşyk geçirdiler, şeýle hem Mejlisiň Başlygy Parlamentleriň zenan ýolbaşçylarynyň 13-nji sammitine hem-de Parlament ýolbaşçylarynyň 5-nji Bütindünýä maslahatyna gatnaşdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hem-de umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion toparyň geçirilen mejlisinde öňde goýlan wezipelere ünsi çekdi. Gürrüň ýerlerde, welaýatlarda, etraplarda we şäherlerde Konstitusion kanunyň taslamasyny Halk Maslahatynyň öňümizdäki mejlisiniň wekilleri bilen ara alyp maslahatlaşmak barada barýar.

Döwlet Baştutanymyz umumymilli forumyň gün tertibine giriziljek meseleleriň ählisiniň üstünde içgin işlemegiň wajypdygyny belledi. Şol mejlisde taryhy çözgütler kabul ediler.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda toplumlaýyn harby özgertmeleriň durmuşa geçirilişiniň barşy hakynda hasabat berdi. Şeýle hem harby we hukuk goraýjy düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, gözegçilik edýän edaralarynyň şahsy düzüminiň hünär derejesini ýokarlandyrmak, harby gullukçylaryň ýaşaýyş-durmuş meselelerini çözmek barada berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi hakynda hasabat berildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Bitaraplygyň ýörelgelerine eýermek bilen, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilik we giň halkara hyzmatdaşlygy syýasatyny yzygiderli durmuşa geçirýändigini belledi. Biziň ýurdumyz diňe goranyş häsiýete eýe bolan Harby doktrinanyň esasynda Ýaragly Güýçleri häzirki zaman tehnikasy bilen üpjün etmek, ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen özgertmeleri amala aşyrýar.

Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy düzümleriň işlerini kämilleşdirmekde toplumlaýyn çemeleşmäniň zerurdygyna ünsi çekip, degişli tabşyryklary berdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini tamamlap, öňde uly işleriň durýandygyny belledi we oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

 /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   22.10.2020  /   

 

Описание: http://www.turkmenistan.gov.tm/photo/anons/1603439821.jpg

Germaniýanyň “Commerzbank” bankynyň Lýuksemburg Beýik Gersoglygyndaky şahamçasynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşygyň çäklerinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ýakynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimizi ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirendigini, şonuň dowamynda banklaryň öňünde durýan ilkinji nobatdaky wezipelere ünsi çekip, öňdebaryjy tejribäni öwrenmek maksady bilen, degişli ýolbaşçylara abraýly halkara maliýe guramalar bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagy tabşyrandygyny bellemek gerek.

Germaniýanyň “Commerzbankynyň” şahamçasynyň ýolbaşçylary bilen şu günki onlaýn gepleşiklere Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Merkezi bankyň hem-de Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň wekilleri gatnaşdylar.

Bellenilişi ýaly, GFR-iň we umuman, Ýewropanyň maliýe toparlarynda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda milli maliýe-bank ulgamyny pugtalandyrmak boýunça görülýän netijeli çärelere ýokary baha berilýär. Şol çäreler dünýä ykdysadyýeti üçin häzirki çylşyrymly döwürde ýurdumyzda durnuklylygy we durmuş-ykdysady taýdan ösüşiň ýokary depginlerini saklamaga mümkinçilik berdi.

Şunuň bilen baglylykda, serişdeleriniň mukdary boýunça ikinji orunda bolan Germaniýanyň bu bankynyň wekilleri milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan makroykdysady özgertmelerini hem-de üstünlikli durmuşa geçirilýän giň gerimli özgertmeler maksatnamalaryny nazara alyp, türkmen banklary bilen mundan beýläk-de gatnaşyk etmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar.

Ýewropanyň iri bank konserniniň wekilleri tutuş Merkezi Aziýa sebitiniň durnukly ösüşinde Türkmenistanyň eýeleýän möhüm ornuny nygtap, Türkmenistanyň gülläp ösüş we rowaçlyk ýoly bilen has-da üstünlikli öňe ilerlemegini gazanmak maksadynda “Commerzbankyň” däp bolan netijeli hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga taýýardygyny aýtdylar.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   14.08.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly wideomaslahat görnüşinde şu ýylyň ýedi aýynda Hökümet tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi, onda degişli hasabatlar diňlenildi, şeýle hem ýurdumyzy mundan beýläk-de durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz gün tertibini yglan edip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berdi. Ol 2020-nji ýylyň ýanwar — iýul aýlarynyň jemleri boýunça milli ykdysadyýetimiziň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi, olar ähli pudaklaryň durnukly ösýändigine şaýatlyk edýär.

Hasabat döwründe ýetilen oňyn sepgitler milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetini depginli ösdürmäge gönükdirilen çäreleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde gazanyldy. Şu ýylyň ýedi aýynda jemi içerki önümiň ösüşi 5,7 göterime barabar boldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 4,4 göterim ýokarlandy.

Ýanwar — iýul aýlarynda bölek satuw haryt dolanyşygy, 2019-njy ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 19,3 göterim artdy. Ýedi aýyň jemleri boýunça Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 108,6 göterim, çykdajy bölegi 94,2 göterim ýerine ýetirildi.

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky geçen ýylyň degişli döwrüne görä, 10,5 göterim ýokarlandy. Zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi. Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde, ýurdumyz boýunça durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň gurluşygy alnyp baryldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň maliýe-ykdysady toplumynyň düzüminiň işini döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işlere nägilelik bildirdi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, bu pudaklar boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň talabalaýyk durmuşa geçirilişine gözegçilik işleri güýçlendirilmelidir.

Döwlet Baştutanymyz pudaklary ösdürmek meýilnamalary boýunça döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişine ýeterlik derejede gözegçilik edilmeýändigine aýratyn ünsi çekdi we bu babatda degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýedi aýyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri, gözegçilik edýän ulgamlarynda 2030-njy ýyla çenli döwürde nebitgaz senagatyny ösdürmegiň Maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde amala aşyrylan çäreler barada hasabat berdi.

Nebitiň gaz kondensaty bilen çykarylyşynyň meýilnamasynyň 102,4 göterim, tebigy we ugurdaş gazyň çykarylyşynyň meýilnamasynyň 101,6 göterim, «mawy ýangyjy» eksport etmegiň meýilnamasynyň 100,4 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasynyň 103,7 göterim, benziniň öndürilişiniň meýilnamasynyň 102,3 göterim, dizel ýangyjynyň öndürilişiniň meýilnamasynyň 106,9 göterim berjaý edilendigi habar berildi. Suwuklandyrylan gazyň önümçiliginiň ösüşi 118,4 göterime, özleşdirilen maýa goýumlarynyň ösüşi 106,7 göterime deň boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz toplumynyň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekip, wise-premýere gözegçilik edýän düzümleriniň işini talabalaýyk guramak, innowasion tehnologiýalary, sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen baglanyşykly wezipeleri üstünlikli çözmek üçin zerur çäreleri görmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýurdumyz ägirt uly çig mal serişdelerine eýedir. Döwlet Baştutanymyz çig maly gaýtadan işlemek boýunça täze zawodlary gurmagyň zerurdygyna ünsi çekip, bu babatda degişli işleriň geçirilmelidigini, ozal bar bolan kärhanalary döwrebaplaşdyrmak, gaýtadan enjamlaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. Şol bir wagtyň özünde döwrebap kärhanalarda işlemek üçin ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanmagy, olaryň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagy zerurdyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow munuň täze iş orunlaryny döretmäge hem-de eksport ugurly önümleriň mukdaryny artdyrmaga mümkinçilik berjekdigini aýtdy.

Milli Liderimiz Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny çaltlandyrmak barada hem wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow gözegçilik edýän pudaklarynda ýedi aýyň dowamynda geçirilen işleriň jemleri, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen işler barada hasabat berdi.

Ýanwar — iýul aýlarynda ulag we kommunikasiýa toplumy boýunça önümçilik meýilnamasy 113,1 göterim ýerine ýetirildi. Ösüş depgini «Türkmenawtoulaglary» agentligi boýunça 104,5 göterime, «Türkmendemirýollary» agentligi boýunça 117,1 göterime, «Türkmenhowaýollary» agentligi boýunça geçen ýyl bilen deňeşdirilende, meýilnamanyň ýerine ýetirilişi 56,6 göterime, «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi boýunça ösüş depgini 113,2 göterime deň boldy.

Awtomobil, demir ýol, howa we deňiz ulaglary arkaly ýük daşamak hem-de ýolagçylary gatnatmak boýunça meýilnama degişlilikde 104,6 göterim we 102 göterim, ýük dolanyşygy 106,4 göterim ýerine ýetirildi. «Türkmenaragatnaşyk» agentligi boýunça ösüş depgini 109,6 göterime ýetirildi.

Wise-premýer hasabatyny dowam edip, döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryna laýyklykda, iýun — iýul aýlarynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň çäginde ýerleşýän sagaldyş we dynç alyş desgalarynyň birnäçesinde inžener-tehniki ulgamlarynda bejeriş işleriniň geçirilendigini, olaryň çäkleriniň abadanlaşdyrylandygyny, şeýle hem awtomobil ýollarynyň durkunyň täzelenendigini habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda Geomaglumatlar merkezini döretmek, şäherlerde sanly ulgamy ornaşdyrmak işlerine girişmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, bu işe paýtagtymyz Aşgabat şäherinden başlamak gerek. Inžener ulgamlary, binalar we ýer bölekleri hem sanlylaşdyrylmalydyr, şäheriň 3D nusgasyny döretmek boýunça işler alnyp barylmalydyr.

Geomaglumatlar merkeziniň döredilmegi inžener ulgamlaryna düşýän agramy kesgitlemäge mümkinçilik berer. Şäher gurluşyk işlerini çaklamaga hem-de modelleşdirmäge, boş ýer bölekleriniň möhüm binýadyny döretmäge ýardam eder diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Munuň özi şeýle hem ýer böleklerini aýawly peýdalanmakda, olaryň maksadalaýyk ulanylmaýandygyny ýüze çykarmakda we beýleki işleri geçirmäge şert döreder diýip, hormatly Prezidentimiz wise-premýere bu ugurda zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän söwda we dokma pudagynda hem-de telekeçilik ulgamynda şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça şu ýylyň ýedi aýynda söwda dolanyşygynyň umumy möçberi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 20,1 göterim artdy. Dokma senagaty ministrligi boýunça önümçiligiň möçberi 2,2 göterim ýokarlandy.

«Türkmenhaly» döwlet birleşigi boýunça önümçiligiň umumy möçberi 21 göterim artdy. Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça geçen ýedi aýyň dowamynda birža söwdalarynyň 155-si geçirilip, 15 müň 124 şertnama hasaba alyndy.

Söwda-senagat edarasy boýunça gazanylan peýdanyň möçberi 6,9 göterim artdy. Hasabat döwründe sergileriň 4-si we wideoaragatnaşyk arkaly maslahatlaryň 16-sy geçirildi.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça ýanwar — iýul aýlarynda senagat önümleriniň öndürilişi 9,6 göterim,oba hojalyk we azyk önümleriniň öndürilişi 36,3 göterim artdy.

Wise-premýer şu ýylyň 10-njy awgustyndan paýtagtymyzda we welaýatlarda jemi 410 nokatda mekdep harytlarynyň göçme söwdasynyň guralandygyny habar berdi. Mekdep ýarmarkasyny 5-nji sentýabra çenli dowam etdirmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ilaty halkyň sarp edýän harytlary, ilkinji nobatda, azyk önümleri bilen üpjün etmek meselesini her gün berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Zerur bolan ýagdaýynda goşmaça çäreleri görmek gerek diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine gysga wagtyň içinde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürýän kiçi, orta we iri telekeçilik kärhanalaryny gurmagyň hem-de guramagyň maksatnamasyny işläp taýýarlamagy we hödürlemegi tabşyryp, bu çäreleriň, ilkinji nobatda, ýurdumyzda täze iş orunlaryny döretmäge, telekeçileriň we raýatlaryň häzirki iş ýerlerini saklap galmaga mümkinçilik berjekdigini aýtdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew şu ýylyň geçen ýedi aýynda gözegçilik edýän gurluşyk-senagat we energetika toplumynyň, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimliginiň ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Ýanwar — iýul aýlarynda gurluşyk we senagat toplumynda önüm öndürmegiň hem-de edilen hyzmatlaryň ösüşi 121,9 göterime deň boldy hem-de meýilnama 114,7 göterim ýerine ýetirildi. Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça hasabat döwründe ýerine ýetirilmeli işleriň meýilnamasyna 107,9 göterim amal edilip, 106,9 göterime barabar ösüş üpjün edildi.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça önüm öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 106,3 göterim ýerine ýetirilip, 107,9 göterim ösüş gazanyldy. Energetika ministrligi boýunça öndürilen önümler, ýerine ýetirilen işler we hyzmatlar boýunça 121,7 göterim ösüş gazanylyp, meýilnama 114,4 göterim berjaý edildi.

Hasabat döwründe elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüşi 111,9 göterime deň bolup, meýilnama 104,3 göterim ýerine ýetirildi. Şu ýylyň ýedi aýynda «Türkmenhimiýa» döwlet konserni tarapyndan meýilnama 128,2 göterim ýerine ýetirilip, 159,5 göterim ösüş üpjün edildi.

Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 114 göterim berjaý edilip, ösüş 104,3 göterime barabar boldy.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda gurulýan desgalaryň ýagdaýyny seljermek hem-de şolarda işleriň barşyna gözegçiligi güýçlendirmek barada wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz dünýä ykdysadyýetinde bolup geçýän ýagdaýlar bilen baglylykda, ähli meýilleşdirilen desgalaryň gurluşygyna gaýtadan seretmegiň, şunda diňe ýaşaýyş-durmuş maksatly desgalary gurmagyň ileri tutulmagynyň möhümdigine ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geljek 2021-nji ýyl üçin gurluşyk maksatnamasyna düzediş girizip, maýa goýum maksatnamasyny taýýarlamagy tabşyrdy hem-de şunuň bilen baglylykda, gurluşyk senagatyny ösdürmäge uly üns berilmelidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz gurluşyk toplumynyň talaplaryny doly üpjün eder ýaly, ähli önümçilik kuwwatlyklarynyň sazlaşykly ösdürilmelidigini nygtap, ýaşaýyş jaýlarynyň, şäherçeleriň, aýratyn-da, Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň gurluşygyny güýçlendirmegiň möhümdigini aýtdy.

Kynçylyklaryň bardygyna garamazdan, ýurdumyzyň içinde energetika halkasyny döretmek we Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamyny gurmak boýunça işler dowam etdirilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz gurluşyk we senagat pudaklaryna köpräk maýa goýumlaryny çekmegiň möhümdigine ünsi çekip, bu ýagdaýlary seljermegi hem-de degişli netije çykarmagy wise-premýerden talap etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň ýedi aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, ýurdumyzyň sebitlerinde ýaýbaňlandyrylan özgertmeler, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy hem-de maldarçylyk hojalyklarynyň işiniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Obasenagat toplumy boýunça önümçiligiň umumy möçberiniň ösüşi 113,2 göterime deň boldy. Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça bu görkeziji 114,2 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 104,6 göterime, «Türkmen atlary» döwlet birleşigi boýunça bolsa 104,1 göterime deň boldy.

Şu günler welaýatlarda gowaça ideg etmek işleri agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barylýar. Şunuň bilen birlikde, geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekiljek meýdanlarda sürüm işleri geçirilýär. Ekişde işlediljek oba hojalyk tehnikalaryny we enjamlary hem-de zerur bolan tohumlary taýýarlamak işleri dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi. Oňa laýyklykda, 2020-nji ýylda Türkmenistan boýunça 690 müň gektara güýzlük bugdaý ekiler we şonça meýdandan 1 million 400 müň tonna galla hasylyny almak meýilleşdirildi.

Wise-premýer ýurdumyzda mallaryň baş sanyny artdyrmak hem-de önümliligini ýokarlandyrmak, ilatymyzy maldarçylyk önümleri bilen doly üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hem hasabat berdi.

Şeýle hem howanyň düzüminde zyýanly tozanjyklaryň mukdarynyň artmagy bilen baglylykda, ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada döwlet Baştutanymyza hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, pagta ýygymy möwsüminiň ýakynlaşyp gelýändigini we oňa ýokary derejede taýýarlyk görülmelidigini belledi hem-de bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz içerki bazarlaryň özümizde öndürilen önümler bilen doly üpjün edilmelidigini belläp, ýeralmanyň, gök we bakja, şeýle hem beýleki oba hojalyk ekinleriniň ekilýän meýdanyny artdyrmak barada degişli görkezmeleri berdi.

Zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmak, pudagyň durnukly ösüşini üpjün etmek maksady bilen, obasenagat toplumyna elektron dolandyryş ulgamyny ornaşdyrmak işlerini çaltlandyrmak zerurdyr. Şeýle hem maldarçylyk pudagyny ösdürmek, mallaryň baş sanyny artdyrmak boýunça zerur çäreler görülmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi.

Ýurdumyzda ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, milli Liderimiz howanyň düzüminde bar bolan zyýanly tozanjyklaryň, şeýlelikde, ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almaga gönükdirilen çäreleriň netijeli häsiýete eýe bolmagy ugrunda zerur tagallalary etmegi tabşyrdy.

Şunuň bilen baglylykda, degişli zyýansyzlandyryş, arassaçylyk we beýleki zerur çäreleriň mahabatyna we bu ugurda wagyz-nesihat işleriniň toplumlaýyn esasda geçirilmegine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we bu babatda wise-premýere birnäçe görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistanda 2021-nji ýylda bugdaýyň bol hasylyny öndürmek hakyndaky» Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi we bu babatda öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow gözegçilik edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy, şu ýylyň ýedi aýynda bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlaryny ösdürmek boýunça geçirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Bilim ulgamynyň maddy-enjamlaýyn hem-de okuw-usulyýet binýady düýpli döwrebaplaşdyrylýar. Milli ýörelgelere hem-de oňyn halkara tejribä laýyklykda, okuw meýilnamalaryny we maksatnamalary kämilleşdirmek, mugallymlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça özgertmeler dowam etdirilýär.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararlaryna laýyklykda, Innowasiýa maglumat merkezi döredildi hem-de «Türkmenistanda çaganyň irki ösüşini we olaryň mekdebe taýýarlygyny ösdürmek babatda 2020 — 2025-nji ýyllarda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň Maksatnamasy» tassyklanyldy.

12 ýyllyk umumy orta bilime geçmegiň, sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň hem-de daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýalaryna laýyklykda, bilim we terbiýeçilik işlerinde okatmagyň öňdebaryjy usullary, ylmyň gazananlary, innowasiýa tehnologiýalar giňden ulanyldy, bilim edaralarynyň internet web-saýtlaryny, elektron resminama dolanyşygy ulgamyny döretmek boýunça işler alnyp barylýar.

Sanly bilimiň mümkinçiliklerini ulanmak arkaly okuw dersleri boýunça «Altyn asyryň altyn zehinleri» ders bäsleşikleriniň döwlet tapgyry onlaýn usulynda geçirildi. Şeýle hem «Ýylyň terbiýeçisi», «Ýylyň mugallymy», «Ýylyň talyby» atly bäsleşikler, zehinli çagalaryň arasynda «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginiň etrap-şäher, Aşgabat şäher we welaýat tapgyrlary geçirildi. Okuw dersleri boýunça sapaklar teleýaýlym arkaly görkezilip başlandy.

Hasabat döwründe ýurdumyzyň mekdep okuwçylary we talyplary halkara ders, taslama we internet bäsleşiklerinde üstünlikli çykyş edip, birnäçe baýrakly orunlara mynasyp boldular.

2020-nji ýylyň başyndan bäri milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ylym-bilim syýasatynyň çäklerinde Ylymlar akademiýasy tarapyndan ileri tutulýan ugurlar boýunça ylmy işleriň 346-synyň ýerine ýetirilişi utgaşdyryldy, 668 golýazma seredildi.

Hasabat döwründe Türkmenistanyň ýaş alymlarynyň arasynda ylmy işleriň bäsleşigi geçirildi, onuň jemleri boýunça ýaş alymlaryň we talyplaryň 46-sy ýeňijiler diýlip yglan edildi hem-de baýraklar bilen sylaglanyldy.

Ylymlar güni mynasybetli wideomaslahat görnüşinde «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahaty geçirildi, onuň işine dünýäniň 22 ýurdundan 92 alym hem-de ýurdumyzyň ylym-bilim edaralaryndan 816 alym gatnaşdy.

Wise-premýer saglygy goraýyş ulgamyndaky işleriň ýagdaýy barada hasabat bermek bilen, «Saglyk» Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, ýöriteleşdirilen keselleri anyklaýyş-bejeriş merkezlerini, hassahanalary, şypahanalary gurmak, lukmançylyk hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak boýunça giň gerimli işleriň üstünlikli dowam etdirilendigini aýtdy. Dünýäniň öňdebaryjy lukmançylyk ylmy-barlag merkezleri bilen bilelikdäki taslamalaryň çäklerinde keselleri bejermegiň täze innowasion usullary ornaşdyryldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, Türkmenistanyň ilatynyň sagdyn iýmitlenmegi boýunça 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnama tassyklanyldy. Halkara guramalary, daşary ýurtlaryň ugurdaş ministrlikleri bilen teleköprüler arkaly 75 maslahat geçirildi.

Şeýle hem ýurdumyzda bedenterbiýäni, sporty we olimpiýa hereketini ösdürmek, ýaşlar syýasatyny durmuşa geçirmek boýunça giň gerimli işler geçirilýär.

Şu ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilmegi mynasybetli, medeni-jemgyýetçilik, köpçülikleýin bedenterbiýe-sport çäreleri, ylmy-amaly maslahatlar, aýdym-sazly dabaralar guraldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, täze okuw ýylyna taýýarlygyň barşyny hemişe berk gözegçilikde saklamak barada wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

On iki ýyllyk umumy orta bilime geçmegiň konsepsiýasyna laýyklykda, birnäçe möhüm çäreler göz öňünde tutuldy. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz çagalaryň daşary ýurt dillerini kämil öwrenmegi üçin, sanly ulgamyň mümkinçiliginden doly peýdalanylmalydygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz ýaşlaryň mekdep ýyllaryndan başlap, dürli tejribe-konstruktorçylyk ukyplaryny ösdürmek, bu ugurlara laýyk gelýän sapaklaryň giňeldilip okadylmagyny guramak üçin netijeli çäreleriň görülmelidigini belledi. Orta mekdeplerde tehniki we tehnologik ugurly synplary açmak boýunça zerur işleriň geçirilmelidigini nygtady.

Biz ata Watanymyzy senagat taýdan ösen döwlete öwürmegi öz öňümizde maksat edip goýduk. Şunuň bilen baglylykda, sanly ykdysadyýete geçilýän häzirki döwürde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde pudaklar üçin örän zerur bolan programmaçylary, inženerleri we tehnologlary taýýarlamak meselesine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Bellenilişi ýaly, ykdysady taýdan uly ähmiýeti bolan ylmy barlaglar, aýratyn-da, talyp ýaşlary çekmek işleri göwnejaý ýola goýulmalydyr. Şeýle hem ýaşlary sagdyn durmuş çärelerine, sporta we bedenterbiýä giňden çekmek döwrüň talabydyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Sagdyn iýmitlenmek, sport we bedenterbiýe bilen meşgullanmak boýunça alnyp barylýan wagyz-nesihat işleri häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda güýçlendirilmelidir. Şoňa görä-de, milli Liderimiz bu işleriň alnyp barlyşyny düýpli seljermek, ýagdaýy düzetmek üçin zerur çäreleriň görülmelidigine ünsi çekip, wise-premýerden ýagdaýy düýpli seljermegi hem-de işleri talabalaýyk ýola goýmak üçin ähli zerur çäreleri görmegi talap etdi.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem zyýansyzlandyryş serişdelerini çekmek boýunça işleriň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin tebigy ýagdaýlaryň zyýanly täsiriniň öňüni almak hem-de howply ýokançlara garşy göreşmek maksady bilen, ylmy-barlag işleriniň geçirilmegini dowam etdirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda gözegçilik edýän ulgamlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň geçen ýedi aýynda ýurdumyzda dürli medeni çäreler, sergiler, duşuşyklar, döredijilik bäsleşikleri, wagyz-nesihat çäreleri, aýdym-sazly dabaralar geçirilip, döwlet maksatnamalarynda göz öňünde tutulan çäreleri durmuşa geçirmek boýunça degişli işler alnyp baryldy.

Ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri Diýarymyzda gazanylýan üstünlikleri we özgertmeleri giňişleýin beýan etmek işini dowam etdiler. Wideoaragatnaşyk arkaly medeniýet ulgamynyň ýolbaşçylarynyň we hünärmenleriniň degişli halkara guramalaryň bilermenleri hem-de daşary ýurtly kärdeşleri bilen iş duşuşyklary guraldy. Hasabat döwründe Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan önümçilik meýilnamasy 105,3 göterim ýerine ýetirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, medeniýet ulgamy we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin mynasyp, başarjaň işgärleri taýýarlamagyň wajypdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz žurnalistika ulgamynyň işiniň hilini ýokarlandyrmagyň, telewideniýäniň mümkinçiliklerini artdyryp, ýaýlymlaryň programmalarynyň hilini gowulandyrmagyň, şeýle hem teleradioýaýlymlarda goýberilýän habarlaryň täzeçe, täsirli görnüşlerini tapmagyň, teleýaýlymlarda ykdysady we durmuş meselelerini has dogruçyl beýan edýän we tomaşaçylarda gyzyklanma döredýän gepleşikleri bermegiň zerurdygyny aýtdy.

Milli Liderimiz ykdysadyýetimize sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça düşündiriş işlerini giňden geçirmek barada wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz baýramçylyk konsertlerini şu günki günüň ýagdaýyna görä geçirmek babatda degişli teklipleri taýýarlamak barada görkezme berdi.

Hormatly Prezidentimiz häzirki döwürde milli telewideniýäniň işini döwrüň talabyna laýyk derejede üýtgedip guramak meseleleriniň wajypdygyna ünsi çekip, bu düzümiň maddy-enjamlaýyn binýadynyň yzygiderli berkidilýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, telewideniýäniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmekde möhüm ähmiýeti bolan häzirki zaman tehnologiýalarynyň we sanly ulgamyň möhüm orny eýeleýändigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz telewideniýäniň işini kämilleşdirmek maksady bilen, zerur bolan enjamlary satyn almak hakyndaky Karara gol çekip, ony wise-premýere elektron resminama dolanyşyk ulgamy arkaly iberdi hem-de ondan gelip çykýan wezipeleriň durmuşa geçirilişini berk gözegçilikde saklamagy üpjün etmek barada anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugruny ýerine ýetirmegiň çäklerinde şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda milli Liderimiziň öňde goýan wezipelerini üstünlikli amala aşyrmak boýunça DIM-niň işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Şu döwürde ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşdäki, şol sanda halkara guramalarynyň ugurlary boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda yzygiderli işler amala aşyryldy. Şu ýyl hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Azerbaýjan Respublikasynda boldy, şeýle hem döwlet Baştutanymyz wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen birnäçe wajyp halkara duşuşyklaryna gatnaşdy.

Hasabat döwründe milli Liderimiziň dürli döwletleriň ýolbaşçylary bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri boldy. Söhbetdeşlikleriň dowamynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň wajyp ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Wideoaragatnaşyk arkaly dürli derejedäki duşuşyklaryň 393-si geçirildi. Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynyň hukuk binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen, şu ýylyň dowamynda resminamalaryň 69-syna gol çekildi. Daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça ýola goýulýan gatnaşyklar yzygiderli ösdürilýär.

Ykdysady gatnaşyklary ösdürmek ýurdumyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Hasabat döwründe Hökümetara toparlaryň we beýleki degişli düzümleriň ikitaraplaýyn mejlisleriniň birnäçesi, şeýle hem bilelikdäki işewürlik maslahatlary geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp we wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna ýüzlenip, dünýäde emele gelen ýagdaýy we bolup geçýän wakalary hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz dürli halkara çäreleri geçirmek we olara Türkmenistanyň gatnaşmagyny üpjün etmek boýunça degişli teklipleri taýýarlamagy we olary hödürlemegi tabşyrdy.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa 2020-nji ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda milli Parlamentde resminamalaryň 36-synyň ara alnyp maslahatlaşylandygyny, şol sanda Türkmenistanyň Kanunlarynyň 20-siniň hem-de Mejlisiň Kararlarynyň 16-synyň kabul edilendigini habar berdi.

Häzir 22-nji awgustda geçirilmegi meýilleşdirilýän Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň nobatdaky maslahatyna taýýarlyk görülýär. «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion kanunyň taslamasy boýunça işler dowam etdirilýär. Şeýle hem Halk Maslahatyna taýýarlyk görülýär.

Türkmenistanyň Mejlisinde wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyklaryň we gepleşikleriň birnäçesi guraldy, deputatlar milli kanunçylygy kämilleşdirmäge gönükdirilen okuw maslahatlarynyň 52-sine gatnaşdylar. Şolaryň 12-si wideoaragatnaşyk arkaly guraldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli Parlamentiň ýolbaşçysyna hem-de wise-premýerlere ýüzlenip, ýurdumyzyň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça Konstitusion toparyň mejlisini geçirmäge taýýarlyk görmek meselesine ünsi çekdi. Bu mejlisi 19-njy awgustda geçirmek göz öňünde tutulýar.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, ýurdumyzda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň netijeleriniň koronawirus ýokanjynyň ýaýramagy we onuň dünýä ykdysadyýetine ýetirýän täsiri sebäpli, emele gelen daşarky ýagdaýlara garamazdan, Garaşsyz döwletimiziň kabul eden maksatnamalaryna laýyklykda ösmegini dowam edýändigini nygtady.

Hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüşi 5,7 göterim boldy. Ýurdumyzda iri senagat we durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy dowam edýär. Şonuň hatarynda täze şäherçeleri, ýaşaýyş jaýlaryny, dynç alyş we saglyk merkezlerini, mekdeplerdir çagalar baglaryny hem-de ençeme beýleki desgalary görkezmek bolar.

Diýarymyzda bilim we ylym ulgamyny özgertmek, önümçiligi döwrebap ýagdaýa getirmek işleri hem kabul eden meýilnamalarymyza laýyklykda dowam edýär diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Bazar ykdysadyýeti kemala gelýär hem-de nebitgaz ýataklary özleşdirilýär. Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik we aragatnaşyk ulgamlarynyň, şeýle hem Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşyklary alnyp barylýar diýip, milli Liderimiz belledi. Ýurdumyzda hususy telekeçiligi goldamak, telekeçileri ykdysady özgertmeleri geçirmäge giňden çekmek işleri dowam edýär.

Döwletimiziň syýasy ulgamyny kämilleşdirmek işleri hem dowam edýär. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna giriziljek üýtgetmeler we goşmaçalar giňden ara alnyp maslahatlaşylýar, dürli çäreler geçirilýär diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Şu ýyl üçin öňde durýan wezipeler Ministrler Kabinetiniň geçen ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen mejlisinde hem-de ýurdumyzy 2020 — 2025-nji ýyllarda ösdürmegiň Maksatnamasynda anyk kesgitlenildi. Bu wezipeler köp işleriň amala aşyrylmagyny talap edýär.

Şoňa görä-de, biz bu wezipeleriň üstünde yhlas bilen tutanýerli zähmet çekmelidiris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Beýleki döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek we daşary ýurtlara iberilýän önümleriň möçberini artdyrmak baradaky maksatnamalarymyza goşmaça itergi bermeli. Ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda bar bolan uly mümkinçilikleri netijeli peýdalanmaly.

Milli Liderimiz ýylyň ahyryna çenli birnäçe möhüm çäreleriň, ýagny 31-nji awgustda we 1-nji sentýabrda täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen bagly çäreleriň geçiriljekdigine ünsi çekip, sentýabr aýynda Halk Maslahatynyň mejlisiniň geçiriljekdigini hem-de ýurdumyzyň baş baýramynyň — Garaşsyzlyk baýramynyň, dekabr aýynda bolsa Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk ýubileýiniň bellenilip geçiljekdigini habar berdi. Bu barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz bu çäreleriň ählisini ýokary derejede geçirmek üçin gowy taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Häzirki döwrüň ýagdaýlaryndan ugur alyp, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň ýygnaklary wideoaragatnaşyk ulgamyny ulanmak arkaly geçirmelidigini belläp, milli Liderimiz ministrleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň bolsa, ýygnaklara bellenen arassaçylyk kadalaryny berjaý etmek bilen, az sanly adamlary, ýagny diňe esasy ýolbaşçylary çagyrmagy tabşyrdy.

Mejlisiň dowamynda döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe wajyp meselelere garaldy we şolar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   16.10.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine girizilen meselelere geçmek bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berdi. Ol ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda hususy ulgamyň kuwwatyndan giňden peýdalanmak, telekeçilige döwlet tarapyndan goldaw bermek, kiçi we orta telekeçiligiň ösmegine ýardam bermek maksady bilen, gözegçilik edýän edaralarynda amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.

«Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Ministrler Kabineti tarapyndan ygtyýarly edaranyň hödürlemegi boýunça döwletiň garamagyndan aýrylmaga we hususylaşdyrmaga degişli bolan döwlet eýeçiligindäki kärhanalaryň we desgalaryň sanawy ylalaşylýar.

Şunuň bilen baglylykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen bilelikde gelip gowuşýan teklipleri jemlemek hem-de seljermek boýunça zerur işler yzygiderli alnyp barylýar.

Geçirilen işleriň netijeleri boýunça hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa degişli sanaw hödürlenildi. Bu sanawdaky desgalara Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Pudagara merkezi toparyň mejlisinde bellenen tertipde seredildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda ýurdumyzda döwrebap, durmuş ugurly ykdysady ulgamyň okgunly ösüşiniň gazanylandygyny belledi. Bu ykdysadyýet eýeçiligiň dürli görnüşlerine esaslanýar hem-de bazar gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn geçilmegini göz öňünde tutýar.

Hojalygy ýöretmegiň netijeli usullaryny işjeň ornaşdyrmagyň, halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň kärhanalaryny dolandyrmak boýunça eýeçiligiň dürli düzümlerini döretmegiň esasynda bu ulgamda düýpli özgertmeleri amala aşyrmak maksady bilen, desgalary tapgyrlaýyn hususylaşdyrmak işleri alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyz bu ugurda görülýän çäreleriň döwlete dahylsyz ulgamyň milli ykdysadyýetdäki paýynyň artmagyna ýardam edýändigini belledi. Hormatly Prezidentimiz wise-premýeriň hödürlän teklibini hem-de degişli sanawy makullap, bu ugurda bellenen wezipeleriň ýerine ýetirilmegini hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra wise-premýer döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek, ýurdumyzyň karz berýän edaralary tarapyndan ilata edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, gündelik sarp edilýän harytlar satyn alnanda raýatlaryň maliýe mümkinçiliklerini giňeltmek üçin, her bir raýatyň ýüztutmasy esasynda, onuň aýlyk zähmet hakynyň 40 göteriminden üç essesine çenli möçberde gysga möhletli karzlary resmileşdirmegi tizleşdirmek maksady bilen, kiçi möçberli karzlar üçin «Owerdraft karty» atly täze bank kartyny işe girizmek teklip edilýär.

Bu hyzmat nagt däl hasaplaşyklarda müşderiniň hasabyndaky pul serişdeleri ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda, karz edarasy bilen baglaşylan şertnama laýyklykda, müşderiniň hasabyny kesgitlenen çäklerde karzlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Şunda müşderiniň hasabyna serişde gelip gowşanda bellenen tertipde karz gaýtarylýar. Şeýle-de degişli şertnamanyň hereket edýän döwründe karz gaýtarylandan soňra, goşmaça şertnama baglaşmazdan, karzy gaýtadan ulanmak mümkinçiligi döreýär.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň döwlet paýdarlar we täjirçilik banklary tarapyndan çykarylmagy meýilleşdirilýän bu kartyň nusgalary hödürlenildi. Şu taslamalar taýýarlanylanda milli öwüşginde we döwrebap görnüşde beýan edilen şekiller göz öňünde tutuldy.

Milli Liderimiz sanly ykdysadyýete geçmek boýunça wezipeleri üstünlikli çözmek maksady bilen, ýurdumyzyň bank ulgamynda amala aşyrylýan işleri işjeňleşdirmegiň wajypdygyna ünsi çekip, döwrebap tehnologiýalara esaslanýan nagt däl hasaplaşyklaryň gurallaryny, şol sanda töleg kartlaryny ornaşdyrmagyň geljegi uly meýilnamalaryň hatarynda durýandygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ilata hödürlenilýän, şol sanda Internet ulgamynyň we ykjam aragatnaşygyň mümkinçiliklerini ulanmagyň hasabyna hödürlenilýän bank hyzmatlarynyň sanawyny giňeltmek boýunça amala aşyrylýan işlere kanagatlanma bildirip, «Owerdraft karty» atly täze bank kartynyň nusgalaryny makullady hem-de wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, pudaklaýyn düzümi mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak, şol sanda ýangyç-energetika toplumynyň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak, uglewodorod ýataklaryny ulanmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça görülýän çäreler barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň öňünde goýlan möhüm wezipelere, şol sanda onuň senagat, ylmy-tehniki we eksport kuwwatyny pugtalandyrmak, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary giňeltmek, daşary ýurt maýasyny çekmek baradaky wezipelere ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz ýangyç-energetika toplumyna häzirki zaman tehnologiýalaryny hem-de öňdebaryjy işläp taýýarlamalary işjeň ornaşdyrmagyň wajypdygyny nygtady. Ýangyç çig malynyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak üçin bar bolan mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmak bilen birlikde içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän, bäsdeşlige ukyply önümleriň öndürilmegini nazara almak bilen, nebitgaz senagatyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge aýratyn üns berilmelidir. Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň welaýatlarynda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan toplumlaýyn işler hem-de möwsümleýin meýdan işleriniň depginlerini güýçlendirmek babatda durmuşa geçirilýän çäreler, şeýle hem milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Şu günler bugdaý ekişi dowam edýär. Ony bellenen möhletde we agrotehniki kadalara laýyklykda geçirmek hem-de möwsümde ulanylýan tehnikalaryň bökdençsiz işledilmegini guramak maksady bilen degişli anyk çäreler görülýär. Welaýatlaryň toprak-howa aýratynlyklaryndan ugur alnyp, gögeriş almak üçin gögeriş suwy, gögeriş alnan ýerlerde bolsa ösüş suwy tutulýar.

Şunuň bilen bir hatarda pagta ýygymy möwsümi dowam edýär. Ýetişdirilen hasyly ýitgisiz ýygnap almak, ony kabul ediş harmanhanalaryna bökdençsiz daşamak, pagta arassalaýjy kärhanalarda gaýtadan işlemek, pagtaçylar bilen özara hasaplaşyklary wagtynda geçirmek üçin zerur çäreler durmuşa geçirilýär. Mundan başga-da, kombaýnlary netijeli peýdalanmak hem-de olaryň ýygnap alýan pagtasynyň mukdaryny artdyrmak boýunça işler geçirilýär.

Şeýle hem wise-premýer azyk bolçulygyny we ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilen önümler bilen üpjün etmek boýunça hormatly Prezidentimiziň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Habar berlişi ýaly, ähli welaýatlarda gök, bakja ekinleriniň hasyly, miweler ýygnalyp, içerki bazarlarda ýerlenilýär. Şonuň ýaly-da, güýzde ekilen beýleki oba hojalyk ekinlerine ideg etmek işleri dowam edýär hem-de soganyň ekilişini gysga möhletde tamamlamak üçin degişli çäreler görülýär.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, obasenagat toplumynda amala aşyrylýan özgertmeleriň obada bazar gatnaşyklarynyň kemala getirilmegine, pudagy tehniki we tehnologiýa taýdan enjamlaşdyrmagyň derejesini ýokarlandyrmaga, ýurdumyzda öndürilýän oba hojalyk önümleriniň mukdaryny artdyrmaga gönükdirilendigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz oba hojalygynyň dolandyrylyşyny has-da kämilleşdirmegi hem-de düzümini özgertmegi, täze ýerleriň özleşdirilmegini, topragyň we oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygynyň artdyrylmagyny, öňdebaryjy tehnologiýalaryň we soňky ylmy-tehniki işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrylmagyny ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezdi.

Ýurdumyzda möhüm wezipeleriň biri-de maldarçylygy ösdürmekden ybaratdyr. Pudaga berilýän aýratyn ünsüň netijesinde, döwlet we hususy eýeçilikdäki mallaryň baş sany ýyl-ýyldan artýar. Şundan ugur alyp, milli Liderimiz bu pudakda seçgiçilik işini zerur derejede guramak boýunça işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Yzygiderli satyn alynýan hem-de bugdaý oragynda, pagta ýygymy möwsüminde we ekiş döwründe meýdanlara çykarylýan täze döwrebap tehnikalar oba hojalykçylar üçin uly goldaw bolup hyzmat edýär diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Zähmetiň ýokary derejede mehanizasiýalaşdyrylmagy we awtomatlaşdyrylmagy oba hojalyk önümçiliginiň netijeliligini artdyrmagyň möhüm ugrudyr.

Bu babatda görülýän maksadalaýyk çäreler obada işçi hünärleriň abraýyny artdyrmaga, ýaş işgärleri çekmäge hem-de ilatyň iş bilen üpjünçiligini gowulandyrmaga mümkinçilik berdi diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy hem-de mehanizatorlaryň taýýarlanylmagyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere anyk tabşyryklar berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy we Aşgabat şäherini has-da abadanlaşdyrmak hem-de öňde boljak uly baýrama — Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna taýýarlyk görmek boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişiniň barşy barada hasabat berdi.

Hususan-da, wise-premýer paýtagtymyzy abadanlaşdyrmak, şäher gurşawyny gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada aýtdy. Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň Baş meýilnamasyna laýyklykda, ýol-ulag düzümi kämilleşdirilýär, ýaşaýyş jaý toplumlarynyň daşky keşbini gowulandyrmak, ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak we bagy-bossanlyga büremek, durmuş-medeni we beýleki maksatly täze möhüm desgalaryň gurluşygy boýunça işler güýçli depginde dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, geçiriljek baýramçylyk dabaralarynyň örän wajypdygyny nygtap, Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli geçirilmegi meýilleşdirilen ähli çärelere ýokary derejede taýýarlyk görmegiň zerurdygyny belledi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň iri möçberli maksatnamalaryny amala aşyrmakda ilatyň durmuşynyň mynasyp şertlerini üpjün etmäge, paýtagtymyzy, ýurdumyzyň şäherlerini we obalaryny abadanlaşdyrmaga aýratyn orun berilýändigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere soňky ýyllarda ägirt uly üstünliklerimiziň esasy alamatyna hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň gazananlarynyň nyşanyna öwrülen depginli ösýän häzirki zaman Aşgabadyň keşbini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan ähli işleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow ulag-kommunikasiýa toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek hem-de pudagy mundan beýläk-de sanly ulgama geçirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Wise-premýer dünýäniň ulag ulgamyna yzygiderli goşulyşmagyň hem-de demir ýol ulagynyň düzümini mundan beýläk-de giňeltmegiň möhüm wezipeler bolup durýandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, «Türkmendemirýollary» agentliginiň ýokary hilli ulag hyzmatlaryny etmek hem-de ýük daşamak ulgamynda howpsuzlygy üpjün etmek boýunça degişli işleri geçirýändigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek, sebit we sebitara ýollary ösdürmek boýunça başlangyçlarymyzyň ulag ulgamynyň kuwwatly maddy-enjamlaýyn binýadynyň döredilmegini talap edýändigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz pudaklaýyn düzümi döwrebaplaşdyrmagyň, iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň zerurdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgama geçmegiň döwrüň zerurlygydygyny hem-de ähli işleri ýokary derejede guramaga we amala aşyrylýan işleriň netijeliligine hem-de hiline gözegçilik etmäge ýardam edýän netijeli dolandyryş guralydygyny aýtdy.

Milli Liderimiz kommunikasion toplumyň sanly ulgamyny ösdürmek meselesi barada durup geçip, ýurdumyzyň öňdebaryjy tehnologiýalaryň esasynda giň gerimli kommunikasion ulgamy döretmäge, aragatnaşyk hyzmatlarynyň möçberini, hilini we görnüşlerini ýokarlandyrmaga gönükdirilen iri taslamalaryň tutuş toplumyny durmuşa geçirmäge girişendigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz pudagy sanlylaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň depginini güýçlendirmegiň möhümdigine ünsi çekip, bu babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklar berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň wirtual sergisini açmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň habar berşi ýaly, milli Liderimiziň sanly ykdysadyýeti ähli ugurlarda giň gerim bilen ornaşdyrmak baradaky tabşyryklaryny ýerine ýetirmek, şeýle hem «Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyny» durmuşa geçirmek maksady bilen, Söwda-senagat edarasy tarapyndan ýurdumyzyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde, wirtual serginiň taslamasy işlenip taýýarlanyldy.

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň wirtual diwarlyklar, şeýle hem umumy elýeterli elektron serişdeler arkaly görkezilmegi adamlara çäk taýdan uzak aralykda ýerleşmegine garamazdan, olara gyzyklandyrýan maglumatlaryny gije-gündiziň dowamynda almagyna mümkinçilik berer. Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň saýtlarynda elektron poçtanyň salgylaryny, telefon belgilerini we beýleki salgylanmalary ýerleşdirmek göz öňünde tutulýar.

Häzirki wagtda wirtual diwarlygyň ýöriteleşdirilen maglumatlar bölümlerinde gatnaşyjylaryň önümleri we hyzmatlary ýerleşdirildi. Olar öz bölümlerini täzeläp hem-de goşmaça maglumatlary girizip bilýärler. Serginiň saýtyna girýänler awtomatik ýagdaýda bellige alynýar, bu bolsa gyzyklanma bildirýän taraplaryň sanyny bilmäge mümkinçilik berer. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer serginiň şu ýylyň 1-nji noýabryndan Internet ulgamynda öz işine başlamagynyň meýilleşdirilendigini habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynda düýpli özgerişlikleriň bolup geçendigini, giň gerimli işleriň geçirilip, uly üstünlikleriň gazanylandygyny belledi. Häzir Türkmenistan batly gadamlar bilen ösýän, ýokary tehnologiýalara we innowasiýalara daýanýan döwlet hökmünde dünýä giňişliginde tanalýar. Berkarar Watanymyzda giň gerimli taslamalar we netijeli başlangyçlar üstünlikli amala aşyrylýar diýip, milli Liderimiz belledi.

Çalt üýtgeýän bazar şertlerinde ykdysadyýetiň döwlet düzümlerine, şeýle hem hususy kärhanalara häzirki we geljekki sarp edijileri özleri we alyp barýan işleri barada has doly we takyk maglumatlar bilen üpjün etmek zerur bolup durýar.

«Wirtual sergi» taslamasynyň amala aşyrylmagy gazanylan işewür üstünlikleri görkezmek, netijeli mahabat işi, täze hyzmatdaşlary tapmak usuly, täze şertnamalary baglaşmak, bazaryň ýagdaýyna baha bermek, onda öz ornuňy kesgitlemek üçin oňat mümkinçilik bolar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, soňky döwürde Internet ulgamynda ählumumy wirtual sergileriň sany tiz artyp, olara gatnaşyjylara öz önümlerini we hyzmatlaryny tanyşdyrmaga mümkinçilik döredýär.

Wirtual diwarlyklarda maglumat we aragatnaşyk, harytlaryň suratlary we beýany barada maglumatlar ýerleşdirilmelidir. Şonuň üçin şeýle sergileri Türkmenistanda giňden ornaşdyrmak üçin innowasion tehnologiýalary we nou-haulary zerur boldugyça işjeň çekmek gerek diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Hormatly Prezidentimiz taslamany amala aşyrmak hem-de gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary ýola goýmak ugrunda geçirilýän işleri makullap, degişli ugurda geçirilýän işleri işjeňleşdirmegiň wajypdygyny aýdyp, wise-premýere anyk görkezmeler berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa noýabr aýynda geçiriljek esasy çäreleriň we medeni-durmuş maksatly binalary açyp, ulanmaga bermegiň tertibi barada hasabat berdi.

Hasyl toýy, Türkmenistanyň milli pulunyň — manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 27 ýyllygy, şeýle hem Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli Aşgabat şäherinde we ýurdumyzyň welaýatlarynda “tegelek stoluň” başyndaky söhbetdeşlikleri, maslahatlary, sergileri we döredijilik duşuşyklaryny guramak göz öňünde tutulýar.

Medeniýet ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek we pugtalandyrmak maksady bilen, wideoaragatnaşygyň mümkinçiliklerini ulanmak arkaly birnäçe çäreler guralar.

Aýyň dowamynda Halk Maslahatynyň mejlisiniň çözgütlerinden gelip çykýan wezipelere bagyşlanan duşuşyklar guralar, ählihalk bag ekmek dabarasy, Hasyl toýy mynasybetli çäreler hem-de sportuň woleýbol görnüşi boýunça «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» şygary astynda spartakiada geçiriler.

Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň döredilen güni mynasybetli ýurdumyzyň zähmetde, döredijilikde aýratyn tapawutlanan ýaşlaryna Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň gowşurylyş dabarasy bolar.

Paýtagtymyzda hem-de ýurdumyzyň sebitlerinde täze desgalaryň açylmagy mynasybetli dabaralaryň birnäçesi geçiriler. Noýabr aýynda ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan desgalaryň hatarynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky «Saglyk» binasy hem-de ýaşaýyş jaýlary, 200 orunlyk «Bagabat» şypahanasy we oňa barýan 23 kilometrlik awtomobil ýoly, Gökdepe etrabyndaky 200 orunlyk ýokanç keseller hassahanasy bar.

Paýtagtymyzyň Magtymguly şaýolunyň ugrunda Taslama we Tähran köçeleriniň aralygynda iri ýaşaýyş toplumynyň, awtomobil ýolunyň, «Türkmen alabaýy» heýkeliniň hem-de Söwda we dynç alyş merkeziniň, Aşgabat şäheriniň Çoganly ýaşaýyş toplumynda bolsa Içeri işler ministrliginiň işgärleri üçin ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabaralaryny guramak göz öňünde tutulýar. Täze desgalaryň hatarynda önümçilik maksatly binalaryň birnäçesi bar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu baýramçylyk çäreleriniň we medeni-köpçülikleýin dabaralaryň hem-de täze desgalaryň açylyşy mynasybetli geçiriljek dabaralaryň mukaddes Garaşsyzlygymyz hem-de hemişelik Bitaraplygymyz bilen aýrylmaz baglanyşyklydygyny belläp, olaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz olaryň hemmesiniň türkmen halkynyň özboluşly däp-dessurlaryny, döwrüň döredijilik kuwwatyny beýan etmelidigini aýtdy.

Milli Liderimiz şeýle hem ähli medeni çäreleriň we dabaralaryň, şol sanda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça görkezmeleri berdi. Döwlet Baştutanymyz şanly senä gabatlanylan dabaralaryň bu taryhy wakanyň ähmiýetine, döwletimiziň okgunly ösüşinde Bitaraplygyň ornuna baha bermäge ajaýyp mümkinçilik döredýändigini we şol çäreleriň Türkmenistanyň daşary ýurtlar bilen gatnaşyklaryny täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmaga ýardam etmelidigini nygtady.

Çärýek asyr mundan ozal Milletler Bileleşigi tarapyndan Türkmenistana berlen hemişelik Bitaraplyk derejesi gadymdan bäri türkmen halkyna mahsus bolan parahatçylyk söýüjiligi şöhlelendirmek bilen çäklenmän, eýsem, bizi üçünji müňýyllygyň möhüm maksatlaryna ýetmäge — ählumumy parahatçylygy we durnukly ösüşi üpjün etmäge, halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga ýardam etmäge borçly edýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow gözegçilik edýän ulgamlarynyň işini kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berip, «Türkmenistanda himiýa ylmyny we tehnologiýalaryny toplumlaýyn ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny» tassyklamak hakyndaky» kararyň taslamasyny döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Bellenilişi ýaly, bu Maksatnama laýyklykda, ýakyn bäş ýylda himiýa ylmynyň eýeleýän ornuny ýokarlandyrmak, ekologiýa taýdan arassa, energiýa tygşytlaýjy, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan, dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmek boýunça innowasion tehnologiýalary işläp düzmek babatda yzygiderli işleri geçirmek, önümçilige ylmy-barlaglaryň netijelerini ornaşdyrmagyň depginini güýçlendirmek bilen, ylmyň, bilimiň hem-de önümçiligiň ýakyn özara baglanyşygyny üpjün etmek maksat edinilýär.

Himiýa ylmyny we tehnologiýalaryny toplumlaýyn ösdürmegiň Döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegi bilen, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmelerine laýyklykda, ýurdumyzyň dürli pudaklaryna täze himiýa tehnologiýalarynyň hem-de dünýä ylmynyň gazananlarynyň giňden ornaşdyrylmagyna garaşylýar.

Ylmy barlaglary geçirmek hem-de «ýaşyl tehnologiýalaryň» esasynda senagat suwlaryny we önümçilik galyndylaryny arassalamak we gaýtadan işlemek, çig maly hem-de ulanylýan serişdeleri tygşytly peýdalanmak boýunça anyk teklipleri taýýarlamak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan we ýerli çig maldan dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmegiň ylmy esaslaryny işläp taýýarlamak meýilleşdirilýär.

Öňde goýlan wezipeler bilen baglylykda, zehinli alymlaryň täze neslini, inžener-tehnologlary, häzirki zaman himiýa ylmy babatda ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak, şeýle hem ýakyndaky we uzakdaky daşary ýurtlaryň ugurdaş ylmy edaralary bilen özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek ileri tutulýan ugurlar bolar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, milli ykdysadyýeti toplumlaýyn we hemmetaraplaýyn ösdürmäge uly ähmiýet berýän Türkmenistanyň ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ulgamlaryna häzirki zaman innowasion tehnologiýalary işjeň çekmegiň tarapdary bolup çykyş edýändigini nygtady.

Milli Liderimiz himiýa pudagynda geçirilýän ylmy barlaglaryň netijeliligini ýokarlandyrmagyň hem-de olaryň önümçilige çalt ornaşdyrylmagynyň örän möhümdigini nygtap, wise-premýere ylmy işleri has-da höweslendirmek, ylmy-barlag edaralarynyň mümkinçiligini giňden peýdalanmak hem-de başarjaň ýaş alymlary taýýarlamak boýunça degişli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistanda himiýa ylmyny we tehnologiýalaryny toplumlaýyn ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny» tassyklamak hakynda» Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi hem-de kesgitlenen ähli wezipeleriň ýerine ýetirilişini berk gözegçilikde saklamak barada degişli görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasy — ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, köpýyllyk özara gatnaşyklaryň netijesinde ýurdumyzyň Gadymy Merw, Köneürgenç we Gadymy Nusaý ýaly taryhy-medeni ýadygärlikleri ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi.

Şeýle hem türkmen halkynyň «Görogly» şadessany, «Küştdepdi aýdym we tans dessury» hem-de Türkmen milli halyçylyk sungaty Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi.

Häzirki wagtda ÝUNESKO-nyň şol sanawyna girizmek üçin “Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty” atly hödürnama bu guramanyň sekretariaty tarapyndan hasaba alyndy. Şol hödürnama ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasy boýunça hökümetara komitetiniň 2021-nji ýylyň noýabr aýynda geçiriljek mejlisinde seredilmegi göz öňünde tutulýar.

Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäherini ÝUNESKO-nyň Şäherleriň döredijilik toruna girizmek barada hödürnamany taýýarlamak boýunça işler tamamlanýar. Bu halkara tor dünýä şäherleriniň arasynda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek hem-de şäherleriň durnukly ösüşi boýunça halkara tejribeleri alyşmak maksady bilen, 2004-nji ýylda döredildi we häzirki wagtda 180 şäheri öz içine alýar. Şunuň bilen baglylykda, taýýarlanylan resminamalary ÝUNESKO guramasyna ibermek teklip edilýär.

Ady agzalan gurama bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde halkymyzyň medeni we ruhy gymmatlyklary bolan ahalteke atlarynyň we alabaýlaryň dünýä derejesindäki ähmiýetini ýokarlandyrmak üçin halkara kadalara laýyklykda, hödürnamany taýýarlamak boýunça degişli işler geçirilýär.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ylym, bilim we medeniýet ugurlary boýunça halkara hukuk binýadyny berkitmek maksady bilen, yzygiderli işler alnyp barylýar.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň Bilim ulgamynda hukuk kemsitmelerine garşy göreşmek, Medeni taýdan özüňi görkezmegiň dürlüligini goramak we höweslendirmek, Ýokary bilime degişli hünär derejelerini ykrar etmek hakynda Konwensiýalaryna goşulmagy bilen bagly meseleleriň üstünde degişli işler geçirilýär.

Döwletimiziň ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygyny dowam etmek üçin häzirki wagtda 2021 — 2023-nji ýyllar üçin bilelikdäki Hereketler Meýilnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy, ony ady agzalan gurama ibermek hem-de oktýabr aýynyň ikinji ýarymynda ÝUNESKO-nyň hünärmenleri bilen degişli maslahatlaşmalary geçirmek teklip edilýär.

Hyzmatdaşlykda täze ugurlaryň açylmagyny, hususan-da, sanly tehnologiýalar, howanyň üýtgemegi, suw serişdelerini dolandyrmak, sport we syýahatçylyk ugurlary nazara alnyp, Türkmenistanyň Milli toparynyň işini kämilleşdirmek we netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça görülýän çäreler maksadalaýyk hasaplanylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ÝUNESKO bilen däbe öwrülen hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýändigini belledi. Ol Birleşen Milletler Guramasy bilen ählumumy parahatçylygy, abadançylygy we rowaçlygy üpjün etmäge gönükdirilen strategik hyzmatdaşlygyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Soňky ýyllarda bu netijeli gatnaşyklar hil taýdan täze derejä çykyp, olaryň çäklerinde üstünlikli amala aşyrylan bilelikdäki taslamalaryň birnäçesi bar.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Türkmenistan ÝUNESKO-nyň ugry boýunça Durnukly ösüşiň maksatlaryny amala aşyrmaga toplumlaýyn çemeleşmäni görkezýär.

Ylym-bilim ulgamynda, medeniýet hem-de taryhy binagärlik ýadygärlikleri gorap saklamak babatda köpýyllyk ikitaraplaýyn gatnaşyklar BMG-niň bu iri düzümi bilen özara gatnaşyklaryň sazlaşykly häsiýetine aýdyň şaýatlyk edýär. Ýurdumyzyň sanlylaşdyrmaga, jemgyýetiň durmuşynyň ähli ugurlaryna innowasiýalary ornaşdyrmaga, öňdebaryjy maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny işjeň ulanmaga tarap ugur almagy bilen baglylykda däbe öwrülen gatnaşyklaryň mazmunyny baýlaşdyrmak üçin hem uly mümkinçilikler açylýar.

Milli Liderimiz beýan edilen teklipleri makullap, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygy has-da berkitmek bilen bagly anyk tabşyryklar berdi. Şunda türkmen halkynyň baý taryhy-medeni mirasyny dünýä ýaýmak boýunça maksada gönükdirilen işleri dowam etmegiň möhümdigi bellenildi.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan konstitusion özgertmelere laýyklykda hem-de dünýäniň kanun çykaryjylyk tejribesini nazara almak bilen, Türkmenistanyň kanunçylyk esaslaryny kämilleşdirmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleri barada habar berdi.

Şunuň bilen baglylykda, häzirki wagtda «Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny taýýarlamak, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine, «Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girizmek hem-de «Döredijilik birleşmeleri hakynda», «Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri hakynda», «Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda» Türkmenistanyň Kanunlarynyň, Türkmenistanyň Raýat, Administratiw we Arbitraž iş ýörediş kodeksleriniň rejelenen görnüşleriniň taslamalaryny taýýarlamak boýunça işler alnyp barylýar.

Mejlisiň iş meýilnamasyna laýyklykda, degişli halkara tejribe öwrenilip, ministrliklerden we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryndan gelýän teklipler esasynda «Ýer hakynda» Türkmenistanyň Bitewi Kanunyny, Zähmet kodeksini, Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksi, Maşgala kodeksini we beýleki kanunçylyk namalaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça kanun taslamalary taýýarlanylýar.

Şu ýylyň 24-nji oktýabrynda geçirilmegi meýilleşdirilýän Türkmenistanyň Mejlisiniň nobatdaky on ikinji maslahatyna taýýarlyk görülýär, onda «Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna hem-de beýleki kanunçylyk namalarynyň birnäçesine seretmek göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň yzygiderli geçirýän kanun çykaryjylyk işiniň ähmiýetini belledi. Bu iş döwletimiziň syýasy ulgamyny kämilleşdirmäge, ykdysady strategiýasyny amala aşyrmaga, jemgyýeti has-da demokratiýalaşdyrmaga ýardam edýär.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz deputatlaryň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we ylmy institutlaryň degişli hünärmenleriniň Halk Maslahatynyň mejlisinde Garaşsyz Watanymyzy ösdürmek boýunça kabul edilen çözgütleriň many-mazmunyny we şolary durmuşa geçirmegiň ähmiýetini ýerlerde wagyz etmek hem-de ilata düşündirmek boýunça işleri bilelikde alyp barmaklarynyň möhümdigine ünsi çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa söz berildi. Ol gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, hormatly Prezidentimiziň başyny başlan toplumlaýyn harby özgertmelerini durmuşa geçirmegiň barşy, harby we hukuk goraýjy düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowa harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan taýýarlanylan «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» şygary astynda geçjek geljek ýyl üçin teklip edilýän nyşanlaryň şekil taslamalaryny hödürledi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň oňyn Bitaraplygy, parahatçylyk söýüjiligi, hoşniýetli goňşuçylygy hem-de netijeli halkara hyzmatdaşlygy döwlet syýasatynyň esasy ýörelgeleri hökmünde yglan etmek bilen, diňe goranyş häsiýetine eýe bolan hem-de ýurdumyzyň howpsuzlygyny, mähriban halkymyzyň parahat we abadan durmuşynyň kepili bolan Milli goşunymyzyň goranyş ukybyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen Harby doktrinany durmuşa geçirýändigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan göz öňünde tutulan meýilnamalaryň ählisini, hususan-da, Ýaragly Güýçleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, olary iň täze ýörite tehnikalar bilen üpjün etmek boýunça wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň serkerdeleriň ýokary hünär derejesini hem-de hukuk taýýarlygyny, döwrebap tehnologiýalara erk etmek ukybyny talap edýändigini nygtap, wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna anyk tabşyryklar berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nyşanlaryň şekil taslamalaryna garap, Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisinde agza döwletleriň «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» Kararnamasyny biragyzdan kabul etmeginiň ýurdumyzyň nobatdaky başlangyjynyň örän wajypdygyna şaýatlyk edýändigini belledi.

Häzirki wagtda parahatçylyk we ynanyşmak adamzat üçin örän zerurdyr, şoňa görä-de, biri-birinden aýrylmaz bu iki düşünje hyzmatdaşlygyň we ösüşiň esasy şerti bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Ählumumy howpsuzlyk we dünýäniň ähli halklarynyň rowaçlygy, ösüş we ynsanperwerlik, ruhy gymmatlyklar hem-de dostluk — bularyň ählisi umumy ykrar edilen Bitarap daşary syýasy derejesine eýe bolan Garaşsyz türkmen döwletiniň strategiýasynyň esasy ugurlarydyr.

Milli Liderimiz hödürlenen nyşanlaryň şekil taslamalary babatda birnäçe öwüt-nesihatlaryny aýdyp, bu nyşany has-da kämilleşdirmek barada anyk tabşyryklar berdi.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümetiň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň bank ulgamy kämilleşdirilýär

 

 

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   27.07.2020  

Şu ýylyň birinji ýarymynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Hökümetiň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow önümçilik işlerine sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagyň häzirki wagtda ähli pudaklaryň ýolbaşçylary üçin esasy wezipedigini belledi.

Dowamy...

Türkmenistanyň maliýe-ykdysady ulgamynyň durnukly ösüşi

  /   13.10.2020  /   

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli ykdysadyýetiň durnukly ösmegini üpjün etmegi, senagat, maýa goýum, ulag-kommunikasiýa hem-de durmuş ulgamlaryny, hyzmatlaryň ýaýrawyny netijeli ösdürmegi, tebigy we senagat serişdelerini oýlanyşykly peýdalanmagy, daşary ykdysady aragatnaşyklary pugtalandyrmagy, Diýarymyzyň haryt öndürijileriniň bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün etmegi Türkmenistanyň ykdysady syýasatynyň möhüm ugurlary hökmünde kesgitledi. Bularyň ählisi baş wezipäni, ýagny ilatyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmaga we ýaşaýşynyň hilini yzygiderli ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.

Ykdysadyýeti döwrebaplaşdyrmak bilen baglylykda, milli Liderimiziň gazanýan üstünliklerimizi bu gün tutuş dünýäde bar bolan görkezijiler we maglumatlar bilen deňeşdirmelidigimiz baradaky görkezmesinden ugur alynýar. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, biziň wezipämiz jemgyýeti hem-de demokratiýany mundan beýläk hem ösdürmäge tarap yzygiderli we maksada okgunly gitmekdir. Biziň amala aşyrmaga girişen ähli özgertmelerimiziň bir maksady bardyr, ol hem milli ýolumyzy saklap galmak bilen, dünýäniň ykdysady ulgamyna mümkin boldugyça sazlaşykly goşulmakdan ybaratdyr.

Türkmenistan 1991-nji ýylda öz garaşsyzlygyny aldy, bu bolsa ýurduň ösüşiniň başlangyç nokady boldy. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzda durmuş ugurly bazar ykdysadyýetiniň milli nusgasyny kemala getirmek babatynda ägirt uly üstünlikler gazanyldy hem-de häzirki wagtda içerki bähbitleri we dünýä bileleşiginiň globallaşmagynyň umumy meýillerini nazara almak bilen, bu nusgany düýpli kämilleşdirmek boýunça işler alnyp barylýar.

Ýurdumyzda milli ykdysadyýetiň bu özboluşly nusgasy taryhy taýdan gysga möhletde kemala getirildi hem-de şol döwürde uzak möhletli geljekde döwletiň durnukly ösmegi üçin berk binýat döredildi we düýpli özgerişleriň netijesinde, milli hojalygyň pudaklaýyn gurluşy kämilleşdirildi. Bu gün ýurdumyzda ösen önümçilik düzümi, köpugurly ulag-kommunikasiýa ulgamy we adam maýasynyň ýokary derejesi bardyr.

Häzirki wagtda Türkmenistan döwrebap tehnikany we iň täze tehnologiýalary peýdalanmagyň, ykdysadyýetiň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmagyň, innowasion önümçilik düzümlerini döretmegiň, ýurduň dünýä ykdysady ulgamyna goşulyşmagyny çuňlaşdyrmagyň, halkara hyzmatdaşlygy giňeltmegiň hem-de maýa goýum işini işjeňleşdirmegiň esasynda, uzak möhletli geljek üçin durnukly ösüşiň berk binýadyny kemala getirmäge niýetlenen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan täze ykdysady özgertmeleri durmuşa geçirýär.

Milli ykdysadyýet baý tebigy, ykdysady, maýa goýum kuwwatyny peýdalanmak, döwletara hyzmatdaşlygy giňeltmek we özüniň daşary ykdysady mümkinçiligini ýokarlandyrmak bilen, üstünlikli diwersifikasiýalaşdyrylýar.

Türkmenistan bazar gatnaşyklaryny ösdürmek ýoluna düşdi. Munuň özi ykdysady ösüşiň durmuşa gözükdirilen ugruny dowam etmek we ykdysadyýetiň pudaklarynda ekologiýanyň talaplaryny berk berjaý etmek, tebigy baýlyklary rejeli peýdalanmak hem-de howanyň üýtgemegine netijeli uýgunlaşmak bilen bilelikde alnyp barylýar. Ýurdumyzda tapgyrlaýyn esasda giň gerimli özgertmeler amala aşyrylýar, iri halkara we milli taslamalar durmuşa geçirilýär, ýüzlerçe önümçilik we durmuş maksatly desgalar gurlup, ulanylmaga berildi.

Diňe soňky ýyllaryň dowamynda Diýarymyzda iri milli taslamalar üstünlikli durmuşa geçirildi, bular geljekde ykdysadyýetiň ösüşine durnukly häsiýet bermäge we onuň düzüminde hil taýdan öňegidişlikleri üpjün etmäge, ýurdumyzyň ilatynyň durmuşyny düýpli özgertmäge, onuň täze hilini we has ýokary derejesini üpjün etmäge niýetlenendir.

Şolaryň hatarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda durmuşa geçirilen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny döretmek, Türkmenistan — Hytaý, Türkmenistan — Eýran, «Gündogar — Günbatar» gaz geçirijilerini gurmak, «Demirgazyk — Günorta» transmilli demir ýoluny, Serhetabat — Turgundy demir ýoluny, Amyderýanyň üstünden geçýän awtomobil we demir ýol köprülerini, Aşgabat, Türkmenbaşy, Türkmenabat şäherlerinde Halkara howa menzillerini, Türkmenbaşy şäherinde Halkara deňiz portuny gurmak boýunça taslamalary görkezmek bolar.

Bu sanawa Garlyk kaliý zawody, Mary we Garabogaz karbamid zawodlary, Gyýanlyda gazhimiýa toplumy, Ahal welaýatynda tebigy gazdan benzin öndürýän zawod we aýna kombinaty ýaly ägirt uly kärhanalary goşmak bolar.

Şunuň bilen birlikde, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisini, şu ugur boýunça optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamyny hem-de Türkmenistan — Owganystan — Pakistan ugry boýunça elektrik geçiriji ulgamy çekmek boýunça işler işjeň dowam etdirilýär. Bularyň hemmesi bolsa ýurdumyzyň dünýä bazaryndaky ornuny pugtalandyrmaga we ýurda daşary ýurt pulunda goşmaça girdejileriň gelip gowuşmagyny üpjün etmäge mümkinçilik berer.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň strategik maksady makroykdysady durnuklylygy üpjün etmek, senagat, maýa goýum we durmuş syýasatyny amala aşyrmak, ilatyň hal-ýagdaýynyň ýokary derejesini gazanmak, ýurduň ykdysadyýetiniň bäsdeşlige ukyplylygyny pugtalandyrmak bolup durýar.

Makroykdysady düzgünleşdirmäge, ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de ony bazar özgertmeleri ýoluna geçirmäge, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmäge, häzirki hem-de geljekki nesilleriň zerurlyklaryny kanagatlandyrmagyň bähbitlerine durmuş-ykdysady wezipeleri netijeli çözmäge esaslanýan durnukly ösüş nusgasyna geçmek ykdysadyýetiň derwaýys wezipelerini durmuşa geçirmegiň şerti bolup durýar. Munuň özi, hususan-da, Birleşen Milletler Guramasynyň yglan eden Durnukly ösüş maksatlarynyň Türkmenistan tarapyndan kabul edilen wezipelerini durmuşa geçirmegiň çäklerinde amala aşyrylýar.

Bu gün Türkmenistanyň ykdysady syýasaty ýurdy innowasiýa taýdan ösdürmäge, güýçli senagat kuwwatyny döretmäge we onuň pudaklaýyn düzümini giňeltmäge gönükdirilendir. Häzirki zaman bazar düzümi bar bolan we durnukly ösüş depginlerini gazanmaga gözükdirilen ýokary netijeli ykdysadyýeti ýokary hilli we tapgyrlaýyn kemala getirmek Türkmenistanyň ykdysady syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bolup durýar.

Adamyň bähbitlerini goramak, ilatyň ýaşaýyş derejesiniň dünýäniň ykdysady taýdan ösen ýurtlaryna laýyk gelýän ýokary görkezijilerini üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän döwlet syýasatynda ileri tutulýan ugur bolmagynda galýar. Häzirki wagtda ýurdumyz bu ýol bilen ynamly öňe barýar.

Şu ýylda 25 ýyllygy bellenilýän hemişelik Bitaraplyga esaslanmak bilen, Türkmenistan ýyl-ýyldan özüniň önümçilik kuwwatyny artdyrýar. Munuň şeýledigini halkara maliýe edaralary, şol sanda Bütindünýä banky hem birnäçe gezek tassyklady. Bütindünýä bankynyň klassifikasiýasy boýunça Türkmenistan girdejisi orta derejeden ýokary bolan ýurtlaryň hataryna girdi.

Bularyň ählisi milli girdejiniň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin degerli şertleri döredýär we häzirki wagtda dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýaramaz meýillere garamazdan, ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň pudaklarynda durnukly ösüş depginleri saklanyp galýar.

Hökümetiň 2020-nji ýylyň dokuz aýynyň netijelerine bagyşlanan giňişleýin mejlisiniň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle maglumatlary getirdi: içerki önüm, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 5,8 göterim, önüm öndürilişi 4,2 göterim ýokarlandy. Döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň pugtalanýandygynyň, öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli çözülýändiginiň tassyknamasy hökmünde 2020-nji ýubileý ýyly «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýen şygar astynda geçýär.

Milli ykdysadyýetiň durnukly ösüşi onuň ähli pudaklary, ýagny senagat, oba hojalygy, gurluşyk pudaklary we hyzmatlar ulgamy boýunça önümçiligiň möçberiniň ýokarlanmagyna esaslanýar. Diýarymyzyň ýokary ykdysady ösüşi ep-esli serişde mümkinçiligi, islegleriň durnuklylygy, şeýle hem ýurdy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna köp mukdarda gönükdirilýän maýa goýumlary bilen höweslendirilýär.

Türkmenistanyň durmuş-ykdysady syýasaty ilatyň ýaşaýşynyň we hal-ýagdaýynyň ýeterlik ýokary derejesini saklamaga gönükdirilendir. Döwlet býujetiniň çykdajylarynyň köp bölegi durmuş ulgamyny maliýeleşdirmäge, şol sanda saglygy goraýyş, bilim, medeniýet ulgamlaryny, ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygyny kämilleşdirmäge gönükdirilýär.

Soňky ýyllaryň dowamynda durmuş-ykdysady ösüşiň görkezijileriniň ýokary derejesi iş haklaryny, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny we talyp haklaryny yzygiderli ýokarlandyrmagyň, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan alnyp barylýan nyrh syýasatynyň, hususy başlangyçlary goldamagyň hem-de goşmaça durmuş ýeňillikleri toplumynyň hasabyna üpjün edilýär.

Durnukly ykdysady ösüşi gazanmak üçin Türkmenistanda ýurdy mundan beýläk hem ösdürmegiň döwlet maksatnamalary we meýilnamalary durmuşa geçirilýär. Şolaryň hatarynda «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011 — 2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasyny”, «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasyny” hem-de beýleki döwlet we pudaklaýyn maksatnamalary görkezmek bolar.

Şunuň bilen birlikde, ykdysady ösüşiň täze nusgasyny döretmegiň we durnukly ösüşi gazanmagyň çäklerinde, geçen ýylyň fewral aýynda “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy” kabul edildi. Bu Maksatnama ösen bazar amatlyklaryna çalt depginde geçmäge, önüm öndürýän pudaklaryň daşary ýurtlara haryt çykarmak mümkinçiliklerini diwersifikasiýalaşdyrmaga, eýeçilik gatnaşyklaryny özgertmäge, ilatyň iş bilen üpjünçilik çygryny giňeltmäge, kiçi we orta telekeçiligi milli ykdysadyýete işjeň çekmäge gönükdirilendir.

Ýurduň durnukly ösmeginde onuň maliýe-ykdysady ulgamy möhüm orun eýeleýär, bu ulgam pul dolanyşygynyň deňeçerligini üpjün etmäge, milli puluň satyn alyjylyk ukybyny saklamaga we döwletiň durnukly durmuş-ykdysady ösüşini gazanmaga gönükdirilendir.

Ýurduň ähli raýatlary üçin maliýe hyzmatlarynyň we ykdysady serişdeleriň elýeterliligini üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň maliýe-ykdysady ulgamda alyp barýan döwlet syýasatynyň möhüm wezipesi bolup durýar. Puly emissiýa etmegiň subýekti we döwletiň pul syýasatynyň esasy institusional geçirijisi bolmak hem-de ykdysady ösüşi üpjün etmek bilen, bank ulgamy içerki-daşarky tölegler we hasaplaşyklar ulgamynyň hereket etmeginde möhüm orun tutýar.

Häzirki wagtda ýurdumyzda Garaşsyzlyk ýyllarynda döredilen iki derejeli bank ulgamy netijeli hereket edýär, bu ulgam Türkmenistanyň Merkezi bankyndan we dürli eýeçilik görnüşi bolan dokuz sany bankdan ybaratdyr.

Bank ulgamynyň durnukly hereket etmegi ýurduň ykdysadyýetiniň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmagyň hem-de dünýäniň ykdysady giňişligine goşulyşmagynyň aýgytlaýjy şerti bolup çykyş edýär.

Şunuň bilen baglylykda, milli pul birligi bolan manadyň dolanyşyga girizilmegi ýurduň ykdysadyýetini durnukly ösdürmek, döwletiň bitewi pul-karz syýasatyny alyp barmak üçin amatly şertleri döretmäge mümkinçilik berdi. Milli ykdysadyýetiň möhüm bölegi bolan bank ulgamy depginli ösýän ugurlaryň birine öwrüldi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň esasy wezipeleri mundan beýläk hem milli manadyň durnukly hümmetini saklamak, olary halkara derejä çykarmak bilen, bank hyzmatlarynyň gerimini giňeltmek we hilini gowulandyrmak, ugurdaş edaralaryň işine iň gowy dünýä tejribesini ornaşdyrmak bolup durýar.

Şeýle hem banklar ykdysadyýetiň dürli pudaklaryny karz serişdeleri bilen üpjün etmekde möhüm orun eýeleýär. Bank ulgamy iri maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmegiň we dolanyşyk serişdelerini üpjün etmegiň möhüm çeşmesine öwrülýär. Ýurdumyzyň karz edaralary tarapyndan fermer hojalyklaryny ösdürmek we oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek, şeýle hem senagaty we hyzmatlar ulgamyny ösdürmek üçin karz serişdeleriniň berilmegini mysal hökmünde görkezmek bolar.

Şunuň bilen bir hatarda, ýurdumyzda telekeçileriň önümçilikleri döretmäge ýa-da giňeltmäge gönükdirilen maýa goýum taslamalaryna karz goldawyny bermek boýunça maksatnamanyň çäklerinde, hususy haryt öndürijileri karzlaşdyrmak ýaly ugurlaryň hasabyna uzak möhletli karzlaşdyrmak çalt depginler bilen ösdürilýär.

Ykdysadyýetiň pudaklaryny gurluş taýdan üýtgedip guramak, senagatlaşdyrmak, innowasiýalar hem-de hususy telekeçiligiň ornuny ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly uzak möhletli strategik wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, bellenen sepgitlere ýetmek üçin maliýeleşdirmegiň ýeňillikli şertleri döredildi. Öz gezeginde, ýeňillikli şertlerde maliýeleşdiriş karzlaşdyrmagyň möçberiniň artmagyny, şol sanda eýeçiligiň döwlete dahylsyz görnüşi bolan karz alyjy kärhanalaryň sanynyň köpelmegini üpjün etdi.

Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş jaý-durmuş şertlerini gowulandyrmak maksady bilen, raýatlara ýokary amatlygy bolan we otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan jaýlardan öý satyn almak üçin örän amatly şertlerde ýeňillikli ipoteka karzlary berilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu meselä aýratyn üns berýär. Bu karzlar, hususan-da, uzak möhletli esasda, ýagny 30 ýyla çenli möhlete, ýylda 1 göterim tölemek we esasy bergini bäş ýyldan soň üzüp başlamak şerti bilen berilýär.

Karz alyjylaryň we goýumçylaryň bähbitleriniň goralmagyny mundan beýläk hem üpjün etmek, bank ulgamynyň ilatyň hem-de guramalaryň pul serişdelerini jemlemek boýunça işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak we şol serişdeleri karzlara hem-de maýa goýumlara öwürmek, edilýän hyzmatlary giňeltmek we hyzmatlaryň täze görnüşlerini ornaşdyrmak hem-de ykdysadyýetiň ösüşine ýardam etmek Türkmenistanyň bank ulgamynyň ileri tutulýan wezipeleri bolup durýar.

Soňky ýyllaryň dowamynda Diýarymyzyň maliýe edaralary tarapyndan bank amallarynyň täze görnüşlerini girizmek we innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, telekeçilik işleriniň dolandyrylyşyny kämilleşdirmek, milli banklaryň maýalaşmagyny artdyrmak boýunça anyk ädimler ädilýär. Türkmenistanyň banklary tarapyndan edilýän hyzmatlaryň hilini mundan beýläk hem ýokarlandyrmak, geljegi uly bolan başlangyçlary durmuşa geçirmek, hyzmatyň ýokary derejesine çykmak boýunça maksada gönükdirilen işler geçirilýär.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmelerine laýyklykda, maliýe-bank ulgamynda nagt däl hasaplaşyklar ulgamyny, hususan-da, ykdysadyýetiň dürli ulgamlarynda plastik kartlary giňden ulanmak, elektron resminamalar dolanyşygyny kämilleşdirmek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. Internet-banking hyzmatlary ösdürilýär, şolaryň netijesinde, hasaplaryň ýagdaýy we geçirilen bank amallary barada «müşderi-bank» ulgamy boýunça dessin habar bermek üçin uly mümkinçilikler berilýär.

Banklar maliýe serişdelerini çekmek üçin amatly şertleri döredýärler we ilatyň maliýe bazary ulgamyna işjeň gatnaşmagy üçin teklipleriň gerimini ep-esli giňeldýärler. Hyzmat etmegiň tehnologik görnüşleriniň ösüşi belli bir bank hyzmatlaryny ýerine ýetirmek üçin niýetlenen aralykdan işleýän enjamlaryň sanynyň artmagynda aýdyň görünýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda 2200-den gowrak bankomat hereket edýär.

Häzir dünýäde jemgyýetiň ähli ulgamlarynda sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy we peýdalanylmagy döwletiň durnukly ösüşiniň ileri tutulýan möhüm ugurlary hökmünde çykyş edýär. Türkmenistanda sanly jemgyýete geçmek “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda amala aşyrylýar.

Sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi uzak möhletli ykdysady ösüşe ýardam edýän netijeli ulgamlary ösdürmek üçin giň mümkinçilikleri açýar hem-de ykdysadyýetiň durnukly ösüşini gazanmakda esasy wezipeleriň biri bolup durýar.

Milli ykdysadyýetiň ähli pudaklaryny ösdürmek üçin höweslendiriji mümkinçiligi bilen baglylykda, sanly özgertmeler milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ykdysady syýasatynda öňdebaryjy orny eýeleýär. Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmaga alnan ugra tutuş ilata döwlet, bank hyzmatlaryny we beýleki hyzmatlary etmek mümkinçiligi hökmünde seredilýär.

Häzirki wagtda sanly ulgama çalt geçmek boýunça giň gerimli çäreleriň toplumy geçirilýär. Diýarymyzda sanly ykdysadyýetiň köp ugurlary hereket edýär. Nagt däl hasaplaşyklaryň we tölegleriň gerimini, bank kartlaryny, ulag hyzmatlaryny, saglygy goraýyş, bilim ulgamlaryny hem-de hyzmatlaryň beýleki görnüşlerini giňeldýän häzirki zaman serişdelerini ornaşdyrmak boýunça işler işjeň alnyp barylýar.

Türkmenistanyň bank ulgamynda sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak we ilata sanly hyzmatlary etmek boýunça giň gerimli işler geçirilýär. Sanly ulgama geçmek müşderilere edilýän bank hyzmatlarynyň gerimini we milli töleg ulgamynyň mümkinçiliklerini giňeltmäge, karz edaralarynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga ýardam edýär.

Häzirki wagtda “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky ýurdumyzda QR-kodlaryň kömegi bilen ölçeg ulgamyny ornaşdyrmak boýunça işjeň iş geçirýär, munuň özi islendik satyn alnan zat üçin smartfon arkaly töleg geçirmäge mümkinçilik berýär.

Bu gün milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuş-ykdysady syýasatynyň ýene bir möhüm ugurlarynyň biri 2015-nji ýylyň sentýabr aýynda BMG-ä agza döwletleriň ählisi tarapyndan kabul edilen Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek bolup durýar. Munuň özi 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Gün tertibiniň esasyny düzýär.

Häzirki döwürde ýurdumyzda Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek boýunça tapgyrlaýyn işler alnyp barylýar. Biziň ýurdumyzda durmuş we ykdysady syýasatda degerli netijeleri gazanmak, bazar gatnaşyklaryna geçmegi çuňlaşdyrmak, ykdysady ösüşiň durmuşa gönükdirilen ugruny dowam etmek, ilaty elýeter hem-de ýokary hilli lukmançylyk we bilim hyzmatlary bilen üpjün etmek boýunça oňyn görkezijileri saklap galmak, howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak hem-de onuň täsirini gowşatmak boýunça netijeli çäreleri görmek başartdy.

Türkmenistanda bu çäreleri durmuşa geçirmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuş syýasatynyň dowamy bolup durýar hem-de azyk howpsuzlygyny üpjün etmek, ilatyň umumy hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmak, hemme ýerde sagdyn durmuşy ornaşdyrmak, ähli zady öz içine alýan, adalatly we gowy hilli bilim almak üçin şertleri döretmek, gender deňligini üpjün etmek, suw hem-de energiýa serişdelerini netijeli peýdalanmak, ykdysadyýetiň ähli ulgamlaryny senagatlaşdyrmak we innowasiýalary ornaşdyrmak ýaly esas goýujy meselelere gönükdirilendir.

Durnukly ykdysady ösüşi üpjün etmek, durmuş kepillendirmelerini saklap galmak bilen, ilatyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmak, raýatlaryň ýaşaýşynyň hilini gowulandyrmak boýunça maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegine gös-göni bagly bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, ählumumy ýagdaýy hem-de onuň ýurduň ykdysadyýetine täsir etmek mümkinçiligini nazara almak bilen, ykdysadyýeti mundan beýläk-de pugtalandyrmak we durnukly ykdysady ösüşi üpjün etmek üçin 2020-nji ýylyň iýul aýynda “Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlaryň ýurduň ykdysadyýetine ýetirýän täsirlerini peseltmek hem-de milli ykdysadyýeti durnukly ösdürmek boýunça 2020-2021-nji ýyllar üçin Milli maksatnamasy» kabul edildi. Ol dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýyň ýurdumyzyň ykdysadyýetine edýän täsirini peseltmek boýunça ýurduň Hökümeti tarapyndan amala aşyrylýan çärelere goşmaça bolup durýar.

Şunuň bilen birlikde, 2020-nji ýylyň iýul aýynda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça işlenip taýýarlanan “Türkmenistanda ýiti ýokanç keseliň pandemiýasyna garşy dessin durmuş-ykdysady çäreleriň Meýilnamasy» kabul edildi. Ol saglygy goraýşyň esasy hyzmatlarynyň hilini we elýeterliligini gowulandyrmak, durmuş goraglylygyny hem-de binýatlyk durmuş hyzmatlaryny üpjün etmek, iş ýerlerini goramak, kiçi we orta telekeçilige goldaw bermek, makroykdysady höweslendirme hem-de köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk ýaly möhüm ugurlary öz içine alýar.

Bu çäreleriň ählisi Türkmenistanyň geljekki ösüşlere we ilatyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaga tarap ýolda ynamly öňe barýandygyna şaýatlyk edýär. Durnukly ösüş babatynda Gün tertibiniň amala aşyrylmagy bolsa döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň durnukly we hemme zady öz içine alýan ösüşini göz öňünde tutýan baş strategik maksady bolup durýar.

Şeýlelikde, maksatnamalarda bellenen ähli çäreleriň durmuşa geçirilmegi ýakyn geljekde ýeterlik derejede ösen bazar amatlyklaryny kemala getirmäge, global ykdysady ulgama has doly goşulyşmaga, daşary söwda dolanyşygyny ep-esli artdyrmaga mümkinçilik berer.

Önümçiligiň ähli ulgamlarynda öňdebaryjy innowasion tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagy ýurdumyzyň haryt öndürijileriniň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga, harytlaryň we hyzmatlaryň içerki bazarynyň gerimini giňeltmäge, maliýe-ykdysady ulgamy pugtalandyrmaga ýardam eder.

Hususan-da, munuň özi täze önümçilik kuwwatlyklaryny maliýeleşdirmek üçin karz serişdelerini artdyrmaga, sanly jemgyýete geçmäge mümkinçilik berer. Bu bolsa, öz gezeginde, Türkmenistanyň ykdysady kuwwatynyň has-da pugtalandyrylmagyna oňyn täsir eder.

Milli ykdysadyýetimiziň bu üstünlikleri we gazananlary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän Bitaraplyk syýasaty bilen şertlendirilendir. Dünýä jemgyýetçiligi 2020-nji ýylyň 12-nji dekabrynda türkmen halky bilen bilelikde ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny belläp geçer.

G.MÜŞŞIKOW,
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

  Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   03.07.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Mejlisiň wekilleri, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri hem-de olaryň orunbasarlary çagyryldy.

Mejlisde halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň alty aýynda gazanan netijeleriniň jemi jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi hem-de ýerine ýetirilen işlere baha berildi, Prezident maksatnamalaryny we beýleki meýilnamalary durmuşa geçirmegiň barşy ara alyp maslahatlaşyldy, ikinji ýarym ýyl üçin ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi hem-de guramaçylyk meselelerine garaldy.

Milli Liderimiz mejlisi açyp, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewany başga işe geçmegi sebäpli, eýeleýän wezipesinden boşatdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow M.Mämmedowany Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine belläp, ony Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşatdy.

Döwlet Baştutanymyz täze bellenen wise-premýere ýüzlenip, medeniýet ulgamynda öňde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi.

Häzirki döwürde ýurdumyzda bu ulgamyň edaralarynyň oňat maddy-enjamlaryň binýady döredildi diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi hem-de sanly telewideniýäniň, emeli hemranyň, kitaphanalaryň, teatrlaryň, muzeýleriň döwrebap binalarynyň munuň aýdyň subutnamasydygyny aýtdy.

Halkymyzyň ruhy gymmatlyklaryny, taryhyny beýan etmekde şol mümkinçilikleri doly derejede peýdalanmak ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezildi. Garaşsyz döwletimiziň özygtyýarlylygynyň ykdysady esaslaryny berkitmäge gönükdirilen örän möhüm strategik maksatnamalary amala aşyrmagyň çäklerinde durmuşa geçirilen ägirt uly işleriň many-mazmuny anyk mysallar arkaly görkezilmelidir.

Hususan-da, azyk bolçulygyny üpjün etmek, şeýle hem ýangyç-energetika we ulag-kommunikasiýa ulgamlarynda, ykdysadyýetimiziň pudaklaryna sanly ulgamy ornaşdyrmak, olary öňdebaryjy tehnika we tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrmak, döwrebap kärhanalary döretmek boýunça gazanylan üstünlikleri giňden beýan etmek gerek diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyz bilen sebitiň we dünýäniň dürli döwletleriniň arasyndaky medeni gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň wajypdygyny belledi hem-de zehinli sungat işgärlerini ýüze çykaryp, olary dünýä jemgyýetçiligine tanatmak boýunça işleriň geçirilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz daşary ýurtlaryň medeniýet we sungat işgärleri bilen dost-doganlyk gatnaşyklarynyň giňeldilmegini hem-de döredijilik hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini esasy wezipeleriň hatarynda kesgitledi.

Döwlet Baştutanymyz “Türkmeniň Altyn asyry” bäsleşigini ýokary derejede geçirmegiň wajypdygyny aýdyp, Garaşsyzlyk, Bitaraplyk we Täze ýyl baýramçylyklary mynasybetli tele hem-de radioýaýlymlarda gyzykly gepleşikleri we aýdym-sazly çykyşlary taýýarlamagy tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň teatrlarynda edermen halkymyzy wasp edýän täze oýunlaryň goýulmagynyň möhümdigini nygtady.

Milli Liderimiz ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanylmagyna aýratyn üns bermegiň wajypdygyny belläp, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümet Baştutanynyň täze bellenen orunbasaryna işinde üstünlikleri arzuw edip, degişli Permana gol çekdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz A.Atabaýewany Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine belläp, ony bilim ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmak barada karara gelendigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, N.Garlyýewi Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesinden boşadyp, bu wezipä A.Aşyrowy belledi hem-de ony Döwlet habarlar agentliginiň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy.

Döwlet Baştutanymyz oňa täze jogapkärli wezipesinde üstünlikleri arzuw edip, degişli resminamalara gol çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow şu ýylyň birinji ýarymynda makroykdysady görkezijiler hakynda hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen üstünlikli amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler netijesinde, halk hojalyk toplumynyň esasy pudaklarynda durnukly ösüş üpjün edildi.

Ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň meýilnamalaýyn tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişini seljermegiň jemlerine laýyklykda, alty aýda jemi içerki önümiň möçberi 5,9 göterim artdy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önümleriň öndürilişi 4,4 göterim köpeldi.

Ýanwar-iýun aýlarynda 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, bölekleýin haryt dolanyşygynyň möçberi 13,8 göterim artdy.

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,5 göterim ýokarlandy.

Hasabatyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2020 —2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň barşy barada habar berildi.

Mejlisiň dowamynda wise-premýer milli Liderimiziň garamagyna dünýä ykdysadyýetindäki häzirki ýagdaýlar hasaba alnyp işlenip taýýarlanylan 2020-nji ýylyň Döwlet býujetiniň we býujet çykdajylarynyň Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň hem-de Türkmenistanyň maýa goýum maksatnamasynyň gaýtadan işlenip taýýarlanylan taslamalaryny hödürlendi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň şu ýyl üçin baş maliýe meýilnamasynda göz öňünde tutulan girdeji bölegini artdyrmak we çykdajylary peseltmek hem-de maliýe serişdelerini maksatlaýyn peýdalanmak boýunça teklipler barada hasabat berildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, E.Annamuhammedowy başga işe geçmegi sebäpli, maliýe we ykdysadyýet ministri, Türkmenistanyň Hökümetinden Ýewropa Bileleşiginiň halkara tehniki kömek baradaky milli utgaşdyryjysy we Bütindünýä bankynyň Türkmenistandan dolandyryjysy wezipelerinden boşadyp, ony Ministrler Kabinetiniň Bank we halkara maliýe guramalary bölüminiň müdiri wezipesine bellemek barada karara gelendigini yglan etdi.

Hormatly Prezidentimiz maliýe we ykdysadyýet ministri, Türkmenistanyň Hökümetinden Ýewropa Bileleşiginiň halkara tehniki kömek baradaky milli utgaşdyryjysy we Bütindünýä bankynyň Türkmenistandan dolandyryjysy wezipelerine M.Serdarowy belläp, ony maliýe we ykdysadyýet ministriniň orunbasary wezipesinden boşatdy.

Döwlet Baştutanymyz Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň täze bellenen ýolbaşçysyna ýüzlenip, bu düzümiň öňünde durýan ilkinji nobatdaky wezipelere ünsi çekdi.

Dünýä ykdysadyýetindeki ýagdaýlar bilen bagly 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny taýýarlamaga örän jogapkärli çemeleşmeli diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi hem-de býujetiň girdejili çeşmeleriniň esaslandyrylan we kanunalaýyk bolmalydygyny, çykdajy ugurlaryny netijeli we maksadalaýyk maliýeleşdirmelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow salgyt düzgünlerini kämilleşdirip, elektron salgyt ulgamyna geçmegi çaltlandyrmalydygyny nygtap, bu ugurda halkara tejribesinden ugur almagy tabşyrdy.

Döwlet emlägini aýrybaşgalamagy we hususylaşdyrmagy, döwletiň paýy bolan edara-kärhanalary paýdarlar jemgyýetlerine öwürmegi, gymmatly kagyzlaryň bazaryny guramagy çaltlandyrmaly diýlip, işleriň alnyp barylmagy ugurlarynyň ilkinji nobatdaky wezipeleri kesgitlenildi. Milli Liderimiz zyýan çekip ýa-da pes netije gazanyp işleýän döwlet kärhanalarynyň bolsa aýratynlykda seljerilmelidigine ünsi çekdi.

Kärhanalaryň önümçilik kuwwatlygyny doly ulanyp, zerur bolmadyk çykdajylary azaltmaly, ýokary hilli önümleri öndürip, pudaklaryň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri çaltlandyrmaly diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek üçin amatly şertleri döretmegiň üstünde yzygiderli işlemeli diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi hem-de ýer böleklerini bermek işini ýönekeýleşdirip, karz, gümrük we söwda taýdan resmileşdirmegi ýeňilleşdirmelidigini tabşyrdy.

Eksport höweslendirmeleri arkaly sebitlerde erkin ykdysady zolaklary döretmegi çaltlandyrmak, şeýle hem wiza, bellige almak, ýer böleklerini resmileşdirmek, karz we hasaplaşyk ýeňilliklerini girizmek mümkinçiliklerini öwrenmek hem esasy ugurlaryň hatarynda kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiz sözüni dowam edip, ministrligiň ýolbaşçysy M.Serdarowa ministriň orunbasary wezipesine bellemek üçin ýakyn wagtda mynasyp adamy hödürlemegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz oňa täze jogapkärli wezipede üstünlikleri arzuw edip, degişli resminamalara gol çekdi.

Statistika baradaky Döwlet komitetiniň başlygy S.Welbegow ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň 2020-nji ýylyň alty aýynda gazanan ykdysady netijeleri barada hasabat berdi. 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önümleriň köp görnüşiniň öndürilişi artdy.

Döwlete dahylsyz ulgamda hem oňyn netijeler gazanyldy. Jemi öndürilen önümiň düzüminde hususy işewürligiň paýy 66 göterime ýetdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer G.Müşşikowa hem-de degişli düzümleriň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, ykdysadyýetde maliýe durnuklylygyny gazanmak we pudaklary maliýe taýdan sagdynlaşdyrmak üçin degerli çäreleri görmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, kärhanalaryň bank karzlaryny we algy-bergilerini tertipleşdirmek üçin teklipleri taýýarlamak tabşyryldy.

Şonuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz ykdysadyýetde pul toplumyny hakyky zerurlyga görä düzgünleşdirmelidigini, pudaklary pul serişdeleriniň zerur möçberi bilen üpjün edip, hümmetsizligi meýilleşdirilýän derejede saklamalydygyny nygtady.

Milli Liderimiz dürli pudaklara berilýän karzlaryň ykdysady taýdan bähbidine we netijesine yzygiderli seljerme geçirmek barada görkezme berip, berilýän karz serişdeleriniň bellenen maksada görä ulanylyşyna gözegçiligi güýçlendirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwrebap bank hyzmatlaryny ornaşdyrmagy çaltlandyryp, bank ulgamyna ynamy we onuň özüne çekijiligini artdyrmalydygyny belledi hem-de bank edaralaryna fiziki we ýuridik taraplaryň pul serişdelerini çekmegiň we olary bermegiň tertibini ýeňilleşdirmek barada degişli görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiziň halkara maliýe bazarlaryndan amatly şertlerde karz serişdelerini, şeýle hem daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmegiň üstünde köpräk işlemegiň möhüm ugurlaryň biridigini belledi hem-de abraýly halkara maliýe guramalary bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk edip, olaryň ykdysadyýetimiziň ösüşine berýän synlarynyň we seljerme işleriniň netijelerini ýerlikli peýdalanmagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz şu ýylyň ahyryna çenli bellenen ähli işleri üstünlikli tamamlamagyň zerurdygyna ünsi çekip, wise-premýere Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ähli orunbasarlary bilen bilelikde, Halk Maslahatynda berlen tabşyryklary durmuşa geçirmek, şeýle hem geljek ýylyň Döwlet býujeti boýunça maslahat geçirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz täze, 2021-nji ýyl üçin maýa goýum maksatnamasyny taýýarlamaga we tassyklamaga hem ünsli seretmek barada görkezme berip, her ministrligiň we pudak edarasynyň öz önümçilik tabşyryklaryny hem-de wezipelerini anyk bilmelidigini nygtady.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze ýylyň Döwlet býujeti barada aýdyp, bu işi tamamlap, onuň taslamasyny Türkmenistanyň Mejlisiniň garamagyna bermegiň möhümdigini nygtady. Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujetinde zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, talyp haklarynyň we döwlet kömek pullarynyň, şeýle hem beýleki birnäçe durmuş tölegleriniň möçberlerini ýokarlandyrmagy göz öňünde tutmaly diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Ýurdumyzyň baş maliýe meýilnamasynda her etrapda we şäherde mätäçlik çekýän adamlar üçin ýaşaýyş jaýlaryny gurmaga serişdeleri hökman göz öňünde tutmaly diýip, milli Liderimiz bu tabşyrygy birnäçe gezek gaýtalap aýdýandygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýerlere ýüzlenip, olaryň gözegçilik edýän ministrliklerini we pudak edaralaryny mundan beýläk-de ösdürmek hem-de maliýe ýagdaýyny gowulandyrmak meseleleri babatda olaryň ýolbaşçylary bilen bilelikde alnyp barylýan işleri güýçlendirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň dowamynda täze iş orunlaryny döretmek boýunça tassyklanan maksatnamanyň doly möçberde ýerine ýetirilmeýändigine, şu ýyl tamamlanan soň, bu meselelere aýratyn serediljekdigine ünsi çekdi.

Milli Liderimiz Hökümet başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa ýüzlenip, dünýä ykdysadyýetindäki kynçylyklaryň täsirini yzygiderli seljerip, ony azaltmak üçin çäreleri işläp taýýarlamalydygyny nygtady. Hormatly Prezidentimiz şu ýagdaý bilen bagly ykdysady ýitgileriň öwezini dolmak hem-de ykdysadyýetimiziň durnukly ösmegini üpjün etmek üçin zerur çäreleriň görülmelidigini aýtdy.

Pul dolanyşygynyň durnukly bolmagyny we makroykdysady durnuklylygy gazanmak üçin zerur şertleriň döredilmegi ýurdumyzda öndürilýän önümleriň eksport edilýän möçberlerini artdyrmagyň we daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň önümçiligini döretmegiň depgininiň güýçlendirilmegi möhüm wezipeleriň hataryna kesgitlenildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysadyýetde zähmet bazary bilen bagly meseleleri hemişe üns merkezinde saklap, zähmet gorlarynyň emele gelmegini we ýerlikli dolandyrylmagyny üpjün etmegiň zerurdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz milli statistika ulgamyny döwrebaplaşdyrmagy möhüm ugurlaryň hatarynda kesgitläp, hasabatlylygyň görnüşlerini tükellemegi hem-de umumylaşdyrmagy tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz hasabatlylygyň zerur bolmadyk we döwri geçen görnüşlerini aýyrmagyň zerurdygyny aýdyp, bu işleri sanly ulgam arkaly alyp barmagy, halkara tejribesinden ýerlikli peýdalanmagy tabşyrdy.

Soňra milli Liderimiz Türkmenistanyň Mejlisine ibermek üçin 2020-nji ýylyň rejelenen Döwlet býujetiniň taslamasyna seretmek baradaky hata gol çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow alty aýda gözegçilik edýän ulgamlarynda 2030-njy ýyla çenli döwür üçin nebitgaz senagatyny ösdürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Wise-premýer nebit we gaz kondensaty bilen çykarmagyň meýilnamasynyň 107,6 göterim, nebiti gaýtadan işlemek baradaky meýilnamanyň 102,6 göterim, benzin öndürmek boýunça meýilnamanyň 105,1 göterim, dizel ýangyjyny öndürmek baradaky meýilnamanyň 105,1 göterim ýerine ýetirilendigini habar berdi. Suwuklandyrylan gaz öndürmegiň ösüşi 112,2 göterime, özleşdirilen maýa goýumlaryň ösüşi 113,3 göterime barabar boldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, birnäçe guramaçylyk meselelerine garady.

Milli Liderimiz işde goýberen kemçilikleri üçin, M.Arçaýewi döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy wezipesinden boşatdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy wezipesine B.Amanowy belläp, ony Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesinden boşatdy. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek bu kärhananyň baş inženeriniň üstüne ýüklenildi.

Soňra hormatly Prezidentimiz H.Geldiýewi başga işe geçmegi sebäpli, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory wezipesinden boşatdy.

Döwlet Baştutanymyz Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory wezipesine Ş.Abdrahmanowy belläp, ony «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy wezipesinden boşatdy.

Hormatly Prezidentimiz «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy wezipesine M.Rozyýewi belläp, ony şol korporasiýanyň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy we ýakyn wagtda korporasiýanyň başlygynyň orunbasary wezipesine bellemek üçin mynasyp adamy hödürlemegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wezipä täze bellenen ýolbaşçylara işlerinde üstünlikleri arzuw edip, degişli resminamalara gol çekli.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer M.Meredowa we nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, geçen alty aýyň jemleri boýunça nebitgaz toplumynda esasy önümçilik görkezijileriniň bellenen meýilnamalara laýyklykda ýerine ýetirilendigine garamazdan, käbir görkezijileriň ösüş depgininiň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde pes bolandygyny aýtdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, konsernleriň önümçilik işini dünýäde uglewodorod serişdeleriniň bahalarynyň pese gaçmagy bilen bagly emele gelen ýagdaýa görä kämilleşdirmeli. Toplumyň kärhanalarynda häzirki zaman sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak üçin degişli işleri geçirmeli.

Şeýle hem Hazar deňziniň türkmen bölegindäki nebitgaz toplumlaryny özleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleriň depginini güýçlendirmeli. Bu toplumlaryň özüne çekijiligini ýokarlandyrmak arkaly, daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmegiň depginini artdyrmaly.

«Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy G.Baýgeldiýewe nebit we kondensat çykaryp almagyň ösüş depginini hem-de önümi paýlaşmak baradaky bar bolan şertnamalar boýunça daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ýyllyk borçnamalarynyň doly ýerine ýetirilmegini üpjün etmek, şeýle hem Günbatar Türkmenistanyň hazarýaka zolagynda açylan täze nebit känleriniň özleşdirilişini çaltlandyrmak maksady bilen geçirilýän işlere daşary ýurtlaryň hyzmat ediş kompaniýalaryny çekmegi işjeňleşdirmek barada görkezme berildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasynyň amala aşyrylmagy ýurdumyzyň energetika strategiýasynyň möhüm düzüm bölegidir.

Şunuň bilen baglylykda, «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy B.Amanowa türkmen tebigy gazynyň dünýä bazarlaryna iberilişini diwersifikasiýlaşdyrmak hem-de täze sarp edijileri tapmak boýunça işleri güýçlendirmek tabşyryldy.

Täze gazhimiýa kärhanalaryny gurmak üçin maýa goýumlary serişdeleriň gaýtarylmagyny öndürilen önümiň hasabyna amala aşyrmagyň şertlerinde çekmek gerek diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz tebigy gazyň çykarylyşynyň, gaýtadan işlenilişiniň we daşarky bazarlara eksport edilmeginiň mukdaryny artdyrmak, daşary ýurt walýutasynyň gelip gowuşýan möçberlerini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly meseleleri hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy M.Rozyýewe nebitiň, kondensatyň we tebigy gazyň täze gorlaryny gözläp tapmak, pudagyň ygtybarly çig mal binýadyny döretmek üçin uglewodorod serişdeleriniň gorlarynyň artdyrylmagyny üpjün etmek boýunça işleriň öz wagtynda hem-de doly berjaý edilmegi babatda degişli görkezmeler berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow gözegçilik edýän ulag we aragatnaşyk ulgamlarynda ýanwar — iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Bu pudagyň kärhanalary tarapyndan meýilnamanyň 100,4 göterim ýerine ýetirilendigi bellenildi.

Hususan-da, «Türkmenawtoulaglary» agentligi boýunça 100,2 göterim, «Türkmendemirýollary» agentligi boýunça 120,5 göterim ösüş gazanyldy. «Türkmenhowaýollary» agentligi boýunça geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ýerine ýetirilen işler 61 göterime deň boldy, «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi tarapyndan ýerine ýetirilen işleri babatda 122,4 göterim ösüş gazanyldy.

Awtomobil, demir ýol, howa we deňiz ulaglary arkaly ýük daşalyşynyň möçberi boýunça meýilnama 99,2 göterim ýerine ýetirildi. Hasabat döwründe meýilnama 101,5 göterim berjaý edildi.

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi boýunça ösüş depgini 109,8 göterime deň boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda elektron senagatyny döretmek boýunça işleriň başlanandygyny aýtdy. Ýöne bu işler, ozaly bilen, zerur hünärmenleriň ýokdugy sebäpli, ýeterlik derejede alnyp barylmaýar.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýerler B.Öwezowa hem-de P.Agamyradowa bilelikde elektron senagatyny ösdürmek hem-de ýokary tehnologiýaly kärhanalary döretmek üçin zerur bolan ugurlarda işgärleri taýýarlamagyň ulgamyny işläp düzmegi tabşyrdy.

Häzirki wagtda dünýädäki koronawirus epidemiýasy we mejbury çäklendirmeler zerarly kynçylyk çekýän ulag kärhanalarynyň işini berk gözegçilikde saklamak wajypdyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Şol döwürde olaryň bökdençsiz işlemegini we durnukly maliýe ýagdaýyny saklamagy üpjün etmek zerurdyr. Ulag kärhanalaryna olaryň işgärlerine zähmet haklaryny tölemegi hem-de maliýe borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin goldaw bermek gerek diýip, milli Liderimiz demir ýollaryň durkuny täzelemek işlerini dowam etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän gurluşyk-senagat we energetika pudaklarynda «Türkmenhimiýa» döwlet konserninde, paýtagtymyzyň edara ediş düzümlerinde şu ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Şeýlelikde, ýanwar — iýun aýlarynda gurluşyk-senagat toplumynda önüm öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 112,8 göterim berjaý edildi. Ösüş depgini 118,9 göterime deň boldy.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 107,7 göterim artyp, meýilnama 107,4 göterim berjaý edildi.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça önüm öndürmegiň we işleri alyp barmagyň meýilnamasy 105,5 göterim berjaý edildi. Ösüş bolsa 109,2 göterime barabar boldy.

Energetika ministrligi boýunça önüm öndürmek, degişli işleri ýerine ýetirmek we hyzmatlar boýunça meýilnama 113,9 göterim ýerine ýetirildi. Bu düzümiň görkezijileriniň ösüşi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 119,5 göterime deň boldy.

«Türkmenhimiýa» döwlet konserninde önüm öndürmegiň meýilnamasy 122,1 göterim ýerine ýetirildi. Ösüş 148,1 göterime barabar boldy.

Aşgabat şäher häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 113,2 göterim berjaý edildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ösüş 100,3 göterime deň boldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzda alnyp barylýan gurluşyklaryň ýagdaýyna seljerme geçirmek we 2021-nji ýyl üçin täze gurluşyk maksatnamasyny kesgitlemek boýunça wise-premýere birnäçe görkezmeler berildi.

Biz täze şäherleriň we şäherçeleriň gurluşygyna giň gerim bilen girişdik we emele gelen ýagdaýa garamazdan, bu işleri dowam ederis diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Milli Liderimiz gurluşyk işleriniň zerur serişdeler bilen bökdençsiz üpjün edilmeginiň wajypdygyna ünsi çekip, gurluşyk serişdelerini, şol sanda sementi, metal gurnamalary we bezeg serişdelerini öndürýän kuwwatly senagaty döretmek işlerini çaltlandyrmagy tabşyrdy.

Bar bolan baý çig mal serişdelerini nazara alyp, mineral dökünleriň önümçiligi boýunça täze kärhanalaryň gurluşygy bilen baglanyşykly meseleler işlenip taýýarlanylmalydyr. Munuň özi ekerançylyk meýdanlaryny agrotehniki kadalara laýyklykda, mineral dökünler bilen üpjün etmäge we oba hojalyk ekinlerinde alynýan hasylyň mukdaryny artdyrmaga mümkinçilik berer.

Döwlet Baştutanymyz energetika pudagynyň kuwwatlyklaryny artdyrmak, elektrik energiýanyň önümçiligini we eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak, ulag ýollaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça täze taslamalaryň durmuşa geçirilmegine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. Milli Liderimiz Ş.Durdylyýewe wise-premýer Ç.Gylyjow bilen bilelikde gysga wagtda bu işlere ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny çekmegiň mümkinçiliklerini seljermegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän söwda we dokma pudaklarynda, şeýle hem telekeçilik ulgamynda 2020-nji ýylyň geçen ýarym ýylynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça hasabat döwründe geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, söwda dolanyşygynyň möçberi 24,6 göterim artdy.

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginde hasabat döwründe önümçiligiň möçberi 19,9 göterim ýokarlandy.

Döwlet haryt-çig mal biržasynda şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda birža söwdalarynyň 126-sy geçirilip, harytlaryň eksporty we importy bilen bagly 13 müň 188 şertnama hasaba alyndy.

Söwda-senagat edarasy boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň möçberi manat dolanyşygynda 50,3 göterim, peýdanyň möçberi 23 göterim ýokarlandy.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda öndürilen senagat önümleriniň möçberi 18,9 göterim, oba hojalyk we azyk önümleriniň öndürilişi bolsa 28,7 göterim artdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere ýüzlenip, sarp edilýän harytlaryň, aýratyn-da, oba hojalyk toplumynda öndürilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak işleriniň haýal alnyp barylýandygyny belledi. Ykdysadyýetiň hususy pudagyny döwlet tarapyndan goldamak, kiçi we orta telekeçilige maliýe hem-de maddy-tehniki kömegi bermek boýunça anyk çäreler geçirilmeýär. Sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen söwdanyň döwrebap üpjünçilik ulgamlaryny döretmek işleri häzirki döwrüň talabyna laýyk gelmeýär.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Ç.Gylyjowa degişli pudak edaralarynyň ýolbaşçylary bilen ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň eksport edilýän möçberlerini artdyrmagyň meselelerini işläp taýýarlamagy tabşyrdy. Şeýle hem daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ysnyşykly ykdysady gatnaşyklary ýola goýmagy çaltlandyrmak zerurdyr diýip, milli Liderimiz belledi.

Hormaty Prezidentimiz daşarky bazarlaryň isleglerini we mümkinçiliklerini hökman öwrenmegi, halkara söwdasynyň oňyn tejribelerini we harytlary ýerlemegiň mümkinçiliklerini öwrenmek işlerini çaltlandyrmagy tabşyrdy. Biz mundan beýläk-de bu meseleler babatda telekeçilige giň goldaw bermek syýasatyny dowam ederis diýip, milli Liderimiz belledi.

Soňra çykyş eden Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow şu ýylyň alty aýynda gözegçilik edýän bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlaryny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasyna diňleýjileri kabul etmegiň meýilnamasyny, giriş synaglaryny guramak, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça döwlet toparynyň düzümini, 2020-nji ýylda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň meýilnamasyny tassyklamak hakynda hem hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ýaş nesliň mynasyp derejede bilim almagy hem-de hünär başarnyklaryny artdyrmak, ýokary derejeli bilimli, beden taýdan sagdyn, ýokary watançylyk ruhundaky giň dünýä garaýyşly şahsyýetleri terbiýelemek maksady bilen, bilim ulgamynyň maddy-enjamlaýyn we okuw-usulyýet binýady yzygiderli kämilleşdirilýär.

Sanly bilimiň mümkinçilikleri işjeň peýdalanylýar. «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly ders bäsleşikleriniň döwlet tapgyry onlaýn usulynda geçirildi, türkmen mekdep okuwçylary we talyplary halkara ders, taslama we internet bäsleşiklerine gatnaşyp, üstünlikli çykyş etdiler.

Ýurdumyzyň ylmy mümkinçiliklerini toplumlaýyn durmuşa geçirmegiň çäklerinde ýanwar-iýun aýlarynda köpsanly ylmy-barlag işleri geçirildi, ylmy gözlegler hem-de olaryň netijelerini önümçilige ornaşdyrmak boýunça giň gerimli işler amala aşyryldy.

«Saglyk» döwlet maksatnamasynda bellenilen wezipelere laýyklykda, şu ýylyň birinji ýarymynda saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek, keselleriň öňüni almagyň we olary bejermegiň täze usullaryny ornaşdyrmak boýunça degişli işler amala aşyryldy.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary bilen geçýän ýylda medeni-jemgyýetçilik, köpçülikleýin bedenterbiýe-sport çäreleri, ylmy-amaly maslahatlar we beýleki çäreler guraldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, birnäçe guramaçylyk meselelerine garady. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen M.Geldinyýazow bilim ministri wezipesinden boşadylyp, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň bilim we jemgyýetçilik bölüminiň müdiri wezipesine bellenildi.

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň rektory wezipesinde işlän O.Gurbanow bilim ministri wezipesine bellenildi.

Şol institutyň rektory wezipesine G.Muhammedow bellenilip, ol Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň prorektory wezipesinden boşadyldy.

Sport we ýaşlar syýasaty ministri wezipesine häzirki wagta çenli bu düzümiň ministriniň orunbasary wezipesinde işlän G.Agamyradow bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz täze ministre öz orunbasary wezipesine mynasyp adam hödürlemegi tabşyrdy.

Soňra milli Liderimiz wise-premýere we degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradowa ýüzlenip, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine giriş synaglaryna hem, täze okuw ýylyna hem düýpli taýýarlyk görmegiň zerurdygyna ünsi çekip, okuw ýyly başlamazdan ozal ýurdumyzyň mekdeplerinde we ýokary okuw mekdeplerinde ýeňil we düýpli abatlaýyş işleriniň geçirilmelidigini belledi.

Şeýle hem sagaldyş merkezlerinde çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümini talaba laýyk derejede guramak hem-de bilim işgärleri bilen geçiriljek hökümet maslahatyna taýýarlyk görmek tabşyryldy, maslahatda milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça ilkinji nobatdaky wezipelere garalar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary okuw mekdeplerine giriş synaglaryna jemgyýetçilik gözegçiligini üpjün etmegi hem-de ähli mekdeplerde sanly ulgam boýunça täze okuwlary geçmäge taýýarlyk görmegi talap etdi. Şunda Ylymlar akademiýasyna esasy orun degişli bolmalydyr.

Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryna hem-de sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda, wise-premýere bilim ulgamynyň ylym we önümçilik bilen baglanyşygyny pugtalandyrmak, täze hünärleri girizmek hem-de ýokary derejeli işgärleriň taýýarlanylmagyny üpjün etmek boýunça işleri dowam etmek tabşyryldy. Munuň üçin iň gowy dünýä tejribesini içgin öwrenmek hem-de daşary ýurt bilim we ylym merkezleri bilen gatnaşyklary giňeltmek, innowasiýa önümçiliklerini öwrenmek üçin ýurdumyzyň hünärmenlerini daşary ýurtlara ibermek we beýleki döwletlerden hünärmenleri çagyrmak zerurdyr.

Döwlet Baştutanymyz wezipä täze bellenilen bilim ministri O.Gurbanowyň öňünde birnäçe anyk wezipeleri goýdy. Döwrüň talaplaryna laýyklykda, täze hünär ugurlary boýunça hünärmenleri taýýarlamagyň usulyýetine aýratyn üns bermek, Ylymlar akademiýasynyň alymlary we degişli pudaklaryň hünärmenleri bilen bilelikde döwrebap okuw meýilnamalaryny işläp taýýarlamak tabşyryldy. Bu işler hemişe berk gözegçilikde saklanylmalydyr hem-de toplanylan milli tejribe we bilim ulgamynda dünýä ylmynyň gazananlary göz öňünde tutulyp alnyp barylmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary okuw mekdepleriniň rektorlaryna ýüzlenip, bildirilýän talaplar hasaba alnyp, täze girizilýän hünärler boýunça degişli pudaklar bilen bilelikde okuw meýilnamalarynyň taýýarlanylmagynyň zerurdygyna ünsi çekdi. Sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça wezipelerden ugur alyp, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary boýunça täze hünärleri girizmegi dowam etmek, has köp isleg bildirilýän hünär ugurlary, esasan-da, inžener-tehniki we tehnologiýa ugurlary boýunça okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmek işleri dowam etdirilmelidir.

Innowasiýa tehnologiýalarynyň işjeň ornaşdyrylmagyny hasaba alyp hem-de ýurdumyzda kabul edilen milli maksatnamalara laýyklykda ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylaryna zerur bolan hünärleri öňünden kesgitlemek hem-de edaralaryň we kärhanalaryň işgärlerine bildirilýän esasy talaplary kesgitlemek boýunça işleri geçirmek tabşyryldy.

Soňra döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça degişli resminamalara gol çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berildi. Ol hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan döredijilikli daşary syýasaty netijesinde Türkmenistanyň dünýä derejesinde eýeleýän ornunyň berkeýändigini, ýurdumyzyň halkara abraýynyň günsaýyn artýandygyny aýratyn belledi.

Munuň aýdyň mysaly hökmünde BMG-niň Nýu-Ýork şäherinde ýerleşen Baş edarasyndan gelip gowşan hoş habary agzap bolar. 2020-nji ýylyň 29-njy iýunynda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň başlygynyň orunbasarlygyna biragyzdan saýlanyldy.

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy bu ähmiýetli waka bilen döwlet Baştutanymyzy tüýs ýürekden gutlap, ýurdumyzyň BMG bilen hyzmatdaşlygynyň strategiki häsiýetini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, bu abraýly guramanyň çäklerinde milli Liderimiziň öňe süren başlangyçlarynyň doly goldawa eýe bolýandygy bellenildi. Hormatly Prezidentimiziň parahatçylyk we howpsuzlyk, durnukly energetika we ulag, ekologiýa we howanyň üýtgemegi ýaly möhüm ugurlarda öňe süren teklipleri häzirki wagtda iri möçberli we uzak möhletli halkara maksatnamalaryň hem-de taslamalaryň üsti bilen durmuşa geçirilýär.

Şeýlelikde, Türkmenistanyň we milli Liderimiziň dünýäde uly abraýyny nazara alyp, halkara bileleşigi ýurdumyzy BMG-niň Baş Assambleýasynyň Başlygynyň orunbasarlygyna altynjy gezek saýlady. Munuň özi Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şu ýyl şanly 25 ýyllygynyň, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 75 ýyllygynyň dabaraly bellenilýändigi bilen baglylykda örän uly ähmiýete eýedir.

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzy nobatdaky uly daşary syýasy ýeňşi bilen ýene-de bir gezek mähirli gutlap, milli Liderimize Watanymyzy gülledip ösdürmegiň we halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan asylly işlerinde täze ajaýyp üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylary we ähli watandaşlarymyzy Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň başlygynyň orunbasarlygyna saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlap, ýurdumyzyň eýýäm Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň sessiýalarynyň başlygynyň orunbasarlygyna altynjy gezek saýlanýandygyny (58, 62, 64, 68, 71 we 75-nji sessiýalar) nygtady.

Bu wakanyň mähriban Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy bellenýän «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda bolmagy aýratyn guwandyryjydyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Munuň özi biziň ýurdumyzyň ýokary halkara at-abraýynyň, Türkmenistanyň alyp barýan oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we umumy bähbitlere laýyk gelýän giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat ugrunyň netijelidiginiň täze aýdyň şaýatnamasydyr.

Biziň ýurdumyzyň alyp barýan döredijilikli syýasaty ýaly, bu garaýşy hem Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan biragyzdan makullanyldy we goldanyldy. Mundan başga-da, soňky ýyllarda Bitarap döwletimiz bu ägirt uly halkara Guramasynyň abraýly edaralarynyň we ykdysady institutlarynyň düzümine köp gezek saýlandy diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. Bularyň ählisi Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen alyp barýan gatnaşyklarynyň hil taýdan täze derejä çykandygyny görkezýär. Bu gatnaşyklaryň uzak möhletli geljegi nazarlaýandygyna aýdyň şaýatlyk edýär.

Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy bolup durýan döwletleriň ählisi tarapyndan ykrar edilen hemişelik bitaraplyk hukuk derejesi bolan Türkmenistan halkara giňişliginde işjeň orny eýeleýär we köp ýyllaryň dowamynda Birleşen Milletler Guramasy bilen netijeli hyzmatdaşlyk edip gelýär diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Bu Gurama bilen alnyp barylýan hyzmatdaşlyk Türkmenistanyň sebit we bütindünýä ähmiýetli başlangyçlarynyň durmuşa geçirilmeginde, dürli iri taslamalaryň hem-de maksatnamalaryň bilelikde amala aşyrylmagynda öz beýanyny tapýar.

Hyzmatdaşlyk edýän ýyllarymyzda biziň ýurdumyz sebitde syýasy durnuklylygy gorap saklamakda, hoşniýetli goňşuçylygy we dostlugy ösdürmekde Birleşen Milletler Guramasynyň ygtybarly we netijeli hyzmatdaşyna öwrüldi diýip, milli Liderimiz belledi. Häzirki döwürde Türkmenistan dünýäde parahatçylygy, halkara durnuklylygyny we durnukly ösüşi pugtalandyrmaga saldamly goşant goşýan döwlet hökmünde ykrar edildi. Döwrüň möhüm meseleleri boýunça oýlanyşykly çözgütleri işläp taýýarlamakda işjeň orny eýeleýär.

Türkmenistan ylalaşdyryjy we döredijilik kuwwatynyň bütin adamzada hyzmat etmegini maksat edinip, bu ugurda anyk işleri geçirýär. Bu bolsa, Birleşen Milletler Guramasynyň belent maksatlaryna laýyk gelýär. Bu Gurama bilen uzak möhletiň dowamynda giň gerimli, maksada gönükdirilen hyzmatdaşlygy alyp barmak Türkmenistanyň saýlap alan strategik ýoludyr. Biz mundan beýläk hem, döwrüň esasy meselelerini çözmek üçin hyzmatdaşlyk etmek bilen bagly täze pikirleri we gatnaşyklaryň nusgalaryny taýýarlamakda we amala aşyrmakda Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk etmegi maksat edinýäris. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bular barada aýtmak bilen, Birleşen Milletler Guramasy we onuň edaralary bilen biziň alyp barýan hyzmatdaşlygymyzyň dünýäde durnuklylygy, parahatçylygy we ösüşi üpjün etmegiň hatyrasyna barha pugtalanjakdygyna ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň häzirki zamanyň möhüm meseleleriniň çözülmegine işjeň gatnaşmaga ygrarly bolup durýandygyny, ähli mümkinçiligini parahatçylygyň, döredijiligiň we durnukly ösüşiň bähbitlerine gönükdirmäge taýýardygyny tassyklap, hemmelere berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, ata Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi we mejlise gatnaşyjylary hem-de ähli watandaşlarymyzy bu şanly waka bilen ýene bir gezek gutlady.

Soňra wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi, milli Liderimiziň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi hem-de öňde goýan wezipeleriniň çözülişi bilen baglylykda, birinji ýarym ýylda geçirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Ýanwar-iýun aýlarynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, şol sanda halkara we sebit guramalaryň ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda yzygiderli çäreler görüldi.

Garalýan döwürde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Azerbaýjan Respublikasynda boldy, şeýle hem onlaýn görnüşinde geçirilen Türki dilli döwletleriň geňeşiniň duşuşygyna hem-de Goşulyşmazlyk Hereketiniň ýokary derejedäki duşuşygyna gatnaşdy.

Hormatly Prezidentimiziň BMG-niň Baş sekretary we birnäçe döwletleriň Baştutanlary bilen telefon arkaly gepleşikleri geçirilip, şolaryň dowamynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny giňeltmek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. Şunda hökümetara toparlarynyň hem-de beýleki degişli düzümleriň işlerine ähmiýetli orun berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň döwletara derejesinde dostlukly gatnaşyklary hem-de köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltjekdigini, abraýly halkara guramalary bilen netijeli gatnaşyklary ösdürjekdigini nygtap, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary has-da giňeltmek boýunça anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň barşynda başga işe geçmegi sebäpli, B.Zahyrowy Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory wezipesinden boşatdy. Milli Liderimiz Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory wezipesine J.Gurbangeldiýewi belläp, ony şol institutyň prorektory wezipesinden boşatdy hem-de oňa özüne ynanylan wezipede üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi.

Ilki bilen Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow sebitde şu ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hususan-da, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy we Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde maýa goýumlaryň özleşdirilişi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, welaýatda ýurdumyzyň şanly Bitaraplyk baýramy mynasybetli dürli maksatly binalaryň birnäçesini ulanmaga bermek meýilleşdirildi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew sebiti durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny amala aşyrmagyň çäklerinde geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalarda we desgalarda gurluşyk işleri batly depginlerde alnyp barylýar. Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda bellenen tertipde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň hil derejesine möhüm ähmiýet berilýär. Günbatar welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleri agrotehniki kadalara laýyk derejede alnyp barylýar.

Hökümetiň giňişleýin mejlisi Daşogaz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim welaýatda şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde häzirki döwürde tassyklanylan meýilnama boýunça medeni-durmuş we senagat maksatly desgalaryň birnäçesiniň gurluşygy alnyp barylýar.

Welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda möwsümleýin meýdan işleri geçirilýär.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew ýurdumyzyň gündogar sebitinde geçen ýarym ýylyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, Garaşsyz Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli ulanylmagy berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalarda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň depginlerini ýokarlandyrmak boýunça zerur tagallalar edilýär.

Welaýatda oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek, bugdaýdan boşan meýdanlarda sürüm we tekizleýiş işlerini geçirmek, gowaçalara agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda, ideg işlerini guramak boýunça degişli işler ýaýbaňlandyryldy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitde hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň netijeleri baradaky hasabat bilen çykyş etdi. Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde ýol gurluşygy we beýleki inženerçilik desgalarynyň durkuny täzelemek we olaryň täzelerini çekmek işlerine möhüm ähmiýet berilýär.

Welaýatyň ekerançylaryna döwlet tarapyndan goldaw berilmegi netijesinde möwsümleýin işler talabalaýyk derejede alnyp barylýar.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän düzümlerinde birinji ýarym ýyllykda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri we welaýatlarda alnyp barylýan meýdan işleri barada hasabat berdi.

Obasenagat toplumyna degişli düzümlerde önümçiligiň ösüşi 115,7 göterime deň boldy. Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça bu görkeziji 116,8 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 106,1 göterime, «Türkmen atlary» döwlet birleşigi boýunça bolsa 103,9 göterime deň boldy.

Şu günler ýurdumyzyň welaýatlarynda gowaça hatarara bejergi işleri, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleri giň gerimde alnyp barylýar.

Şeýle hem ýygnalan galla hasylyny degişli derejede saklamak, ony kabul ediş bölümlerinden elewatorlara we ammarlara daşamak boýunça zerur işler alnyp barylýar. Orakdan boşan ýerlerde güýzki ekiş, şol sanda gök, bakja we beýleki ekinleriň ekişi üçin ýerleri taýýarlamak agrotehniki kadalara laýyklykda dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýer E.Orazgeldiýewe, welaýatlaryň häkimlerine we oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, oba hojalygyny ösdürmek, aýratyn-da, pagtanyň öndürilýän möçberini artdyrmak boýunça kabul edilen maksatnamalary işjeň durmuşa geçirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, häzir galla oragy tamamlandy diýen ýaly. Ýygnalyp alnan gallanyň möçberi 1 million 400 müň tonnadan geçdi. Bu bolsa Watanymyzyň azyk howpsuzlygyny üpjün edýändigini tassyklaýar. Gallanyň artýan bölegini daşary ýurtlara eksport edip bolar.

Meýdanlarda gowaçanyň bol hasyly ýetişdirilýär Pagtanyň ýurdumyz üçin aýratyn wajypdygyny bellemeli. Şeýlelikde, bol hasyl almak üçin zerur ähli agrotehniki işleri öz wagtynda we ýokary hilli geçirmek, oba hojalyk tehnikalaryny ýygym möwsümine talabalaýyk taýýarlamak hakynda alada edilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýerler P.Agamyradowa we E.Orazgeldiýewe pandemiýa bilen bagly meseleleri nazara alyp, ylmy edaralaryň oba hojalyk, aýratyn-da, suw meselesiniň, şeýle hem ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, täze ýerleri özleşdirmek meseleleriniň üstünde has köpräk işlemek babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Biz suw tygşytlaýjy tehnologiýalary önümçilige giňden ornaşdyrmalydyrys, bu işde beýleki ýurtlaryň öňdebaryjy tejribesi giňden peýdalanylmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi we Garagum sährasynyň ekologiýa ýagdaýyny mundan beýläk-de gowulandyrmak boýunça maksatnamany durmuşa geçirmegi çaltlandyrmagy tabşyrdy.

Soňra Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa milli parlamentiň şu ýylyň alty aýynda kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmek, şeýle hem Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görmek boýunça alyp baran işleriniň netijeleri barada habar berdi.

Deputatlar düzümi döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň ileri tutulýan ugurlaryny kanunçylyk taýdan üpjün etmek maksady bilen, täze kanunçylyk namalaryny işläp taýýarlamak we hereket edýänlerini kämilleşdirmek boýunça yzygiderli işleri geçirýärler.

Geçen döwürde milli parlamentiň maslahatlarynyň dowamynda Türkmenistanyň 18 kanuny hem-de Mejlisiň 13 karary kabul edildi.

“Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Konstitusion Kanunyň taslamasy boýunça işler dowam etdirilýär. Bu Kanunyň deslapky taslamasy metbugatda çap edilenden hem-de giňden ara alnyp maslahatlaşylandan soň, gelip gowşan teklipler iş toparynyň mejlislerinde düýpli öwrenildi. Raýatlaryň pikirlerini has düýpli öwrenmek maksady bilen, welaýatlarda iş toparynyň göçme mejlisleri geçirildi. Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion Kanunyň gutarnykly taslamasyny taýýarlamak hem-de Halk maslahatynyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görmek işleri alnyp barylýar.

Parlamentara gatnaşyklary ösdürmegiň hem-de kanun çykaryjylygyň dünýä tejribesini öwrenmegiň, BMG-niň wekilhanalary hem-de beýleki abraýly halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň çäklerinde, ýylyň başyndan bäri Mejlisde 7 duşuşyk, şol sanda wideoaragatnaşyk arkaly üç duşuşyk guraldy.

Mejlisiň agzalary öz saýlaw okruglarynda ýurdumyzyň iri jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guralýan maslahatlara gatnaşyp, edara-kärhanalarda, daýhan birleşiklerinde, okuw mekdeplerinde milli ýörelgelerimizi, däp-dessurlarymyzy wagyz edýän çäreleri geçirdiler.

Mejlisiň başlygy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň öňde boljak mejlisiniň guramaçylyk meseleleri barada maglumat berip, Maslahaty geçirmegiň möhleti we oňa taýýarlyk görmek baradaky degişli resminamalary hormatly Prezidentimiziň garamagyna hödürledi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, öňde boljak möhüm wakanyň – 25-nji sentýabrda geçiriljek Halk Maslahatynyň mejlisiniň ähmiýetini nygtady. Şonuň ertesi güni zähmetde uly üstünlikler gazanan we döwlet sylaglaryna hödürlenen raýatlarymyzy sarpalamak dabarasy bolar, 27-nji sentýabrda bolsa biz baş baýramymyz — Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi giňden we dabaraly ýagdaýda belläris diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz Maslahaty geçirmegiň we oňa taýýarlyk görmegiň möhletleri baradaky degişli Permana we Karara gol çekip, umumymilli forumy ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek boýunça ähli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň ýarym ýylynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp we wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowyň Türkmenistanyň Harby akademiýasyny üstünlikli tamamlandygyny belläp, oňa degişli diplomy we döşe dakylýan nyşany gowşurdy.

Döwlet Baýdagyna tagzym edip we mukaddes kasamy ýerine ýetirip, hökümet Baştutanynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyny özüne ynanylan jogapkärli işinde mundan beýläk-de ak ýürekden işlejekdigine, Garaşsyz Bitarap Watanymyza wepaly gulluk etjekdigine ynandyrdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylaryň öňünde çykyş etdi. Döwlet Baştutanymyz şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada aýdyp, döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna ünsi çekdi we ýakyn geljek üçin öňde durýan möhüm wezipeleri kesgitledi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, koronawirus pandemiýasynyň ýurdumyzyň içerki ykdysady işjeňligine ýetirýän ýaramaz täsiri dowam edýär. Emma, muňa garamazdan, statistiki maglumatlar dünýä ykdysadyýetindäki meseleler bilen bagly biziň Hökümetimiziň netijeli çäreleri görýändigini görkezýär.

Ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda, geçen ýarym ýylda dünýä ykdysadyýetini ösdürmekde ýurdumyzyň ornuny berkitmek boýunça işler dowam etdirildi. Bäsleşige ukyply, ýokary hilli, içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän dürli görnüşli harytlary öndürýän innowasion senagat kärhanalaryny döretmek işleri depginli alnyp baryldy diýip, döwlet Baştutanymyz kanagatlanma bilen belledi.

Biziň daşary syýasatymyz üýtgewsiz ýagdaýda dowam edýär. Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygynyň bellenýän ýylynda hem, ozalkysy ýaly, Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Ýewropa Birleşigi, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy hem-de beýleki halkara guramalary bilen energetika we suw howpsuzlygyny üpjün etmek, ekologiýa meselelerini çözmek boýunça ysnyşykly gatnaşyklar alnyp barylýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Şunuň bilen baglylykda, ulag üpjünçilik, bilim we medeniýet ulgamlaryny ösdürmek, adam hukuklaryny hem-de azatlyklaryny goramak, ählumumy howpsuzlygy berkitmek bilen bagly işjeň hyzmatdaşlygyň dowam edýändigi bellenildi.

Içeri syýasatymyz barada aýdyp, hormatly Prezidentimiz ygtybarly salgyt-býujet we pul-karz syýasatyny goldap, hususy we döwlet üpjünçilik ulgamlaryna goýulýan maýa goýumlarynyň möçberiniň barha artdyrylýandygyny aýtdy.

Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen kynçylyklara garamazdan, jemi içerki önümiň ösüşi — 5,9 göterim möçberde saklanýar. Milli puluň hümmeti hem şol bir derejede durnukly saklanýar.

Senagat hem-de durmuş maksatly desgalaryň gurluşygynyň giň gerimde dowam edýändigini belläp, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabat döwründe umumy bahasy 37 milliard amerikan dollaryndan hem köp bolan 2,5 müňe golaý iri desganyň gurluşygynyň alnyp barylandygyny aýtdy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Oba milli maksatnamasyna laýyklykda geçen alty aýda ýurdumyzda 1 milliard 300 million manat möçberde düýpli maýa goýumlary özleşdirildi. Geçen ýarym ýylyň dowamynda 14 sany iri desga, umumy meýdany 509 müň inedördül metr bolan ýaşaýyş jaýlary, şol sanda bahasy 1 milliard manada golaýlaýan, ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary ulanmaga berildi. Senagat desgalary, ýaşaýyş jaýlary, çagalar baglary, mekdeplerdir dükanlar we beýleki desgalar göz öňünde tutulan möçberde işe girizildi.

Energiýa serişdelerimizi dünýä bazarlaryna ibermegi diwersifikasiýalaşdyrmak syýasatynyň bellenen meýilnama laýyklykda dowam edýändigini belläp, döwlet Baştutanymyz «Türkmenistan — Owganystan — Päkistan — Hindistan» gaz geçirijisiniň taslamasynyň, şeýle hem beýleki sebit taslamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini nygtady.

Ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerinde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmegiň, eksport harytlarynyň möçberlerini artdyrmagyň, elektron senagatyny döretmegiň döwlet maksatnamalary netijeli amala aşyrylýar.

Şunuň bilen birlikde, heniz çözülmegi köp zähmeti talap edýän meseleleriň az däldigini aýdyp, hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylaryň ünsüni öňde durýan işleriň möhüm ugurlaryna çekdi.

Ýurdumyzda ykdysady we maliýe durnuklylygyny üpjün etmek; ilatyň iş bilen üpjünçilik derejesini ýokarlandyrmak, bank ulgamynda özgertmeleri çaltlandyrmak möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitlendi. Şeýle hem göni daşary ýurt maýa goýumlarynyň möçberini artdyrmagyň, eksport mümkinçiligi ýokarlandyrmak we walýuta serişdeleriniň gelip gowuşmagyny üpjün etmek, meseleleriniň möhümdigi nygtaldy.

Senagat pudagynda bäsleşige ukyplylygy pugtalandyrmak, kiçi telekeçiligi ösdürmek, geljegi uly ugurlar bolup durýar. Häzirki döwürde ykdysadyýetiň ähli pudaklaryna sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak ähli ýolbaşçylar üçin ileri tutulýan ugurlar bolmalydyr diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Milli Liderimiz ykdysadyýetde döwletiň gatnaşyk paýyny azaltmak we hususy pudagy giňeltmek boýunça alnyp barylýan işleriň güýçlendirilmelidigini belledi.

Hususylaşdyrmagyň sanawyna energetika, ulag we aragatnaşyk pudaklarynyň aýry-aýry döwlet kärhanalary, üpjünçilik desgalary, şeýle hem köp sanly beýleki desgalar girizilmelidir.

Paýnamalary ýerleşdirmek, gazna bazaryny guramak we bäsleşikli söwdalary açmak hususylaşdyrmagyň esasy usullaryna öwrülmelidir.

Hökümet agzalaryna ýüzlenip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň ikinji ýarymynda köp sanly möhüm halkara we içerki döwlet çärelerini geçirilmeginiň göz öňünde tutulandygyny belledi. Hususan-da, sentýabr aýynda Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçiriler. Maslahatda ýurdumyzyň Konstitusiýasyna örän möhüm üýtgetmeleri girizmek boýunça çözgütler kabul ediler.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň baýramyny, şeýle hem berkarar döwletimiziň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk ýubileýi giňden bellenip geçiler. Bu çäreler ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ähli ýolbaşçylaryndan, bizde aýdylyşy ýaly, örän ýokary derejede geçirmegi talap edýär diýip, milli Liderimiz belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çykyşyny tamamlap, geçen ýarym ýylyň görkezijileriniň,erbet bolmandygyny kanagatlanma bilen belledi. Şunuň bilen baglylykda, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ähli ýolbaşçylaryna alty aýda edilen işleriň netijeleri boýunça öňümizdäki şenbe, ýekşenbe we duşenbe günleri maslahatlary geçirmek tabşyryldy. Soňra, welaýat häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 7-nji iýuldan 6-njy awgusta çenli dynç almak rugsat beriler.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, hökümet agzalary Arçmanda ýa-da Ýylysuwda we ýurdumyzyň beýleki şypahanalarynda dynç alyp bilerler.

Milli Liderimiz Obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer E.Orazgeldiýewe ýüzlenip, pagta ýygymy bilen bagly ýolbaşçylar bilen maslahatlaşyp, bu meselä özleriniň seretmegini tabşyrdy. Eger, agrotehniki çäreler bilen bagly işleriň häzirki gyzgalaňly döwründe dynç almagy makul bilmeseňiz, onda siz pagta ýygymyndan soň dynç alyp bilersiňiz diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şeýle hem Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, döwlet Baştutanymyz oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlik gazanmaklaryny arzuw etdi.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi

 /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   25.09.2020  /   

Şu gün Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda göni wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi.

Pederlerimiziň asylly dessurlaryna, milli jemgyýetimiziň demokratik ýörelgelerine we gadymy halk häkimiýetlilik däplerine esaslanýan umumymilli maslahatyň gün tertibine döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler girizildi. Olaryň oňyn çözgüdi ýurdumyzyň mundan beýläk-de sazlaşykly ösüşini, halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün eder.

Ýeri gelende aýtsak, bu gezekki mejlisiň jemleri boýunça “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň kabul edilmegi onuň taryhy ähmiýetini äşgär eder. Şeýlelikde, ýurdumyzda milli Liderimiziň başlangyjy boýunça ýaýbaňlandyrylan özgertmeler demokratik ýörelgelere hil taýdan täze itergi berip, Watanymyzyň şöhratly taryhyna möhüm sahypany ýazýar.

Halk Maslahatynyň mejlisine göni wideoaragatnaşyk arkaly Hökümet agzalary, Mejlisiň deputatlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalaryň ýolbaşçylary, welaýatlaryň, etraplaryň hem-de şäherleriň häkimleri, şeýle hem Halk Maslahatynyň agzalary, edaralaryň we kärhanalaryň köpsanly işgärleri, hormatly ýaşulular, ak gyňaçly eneler hem-de ýaşlar gatnaşdylar.

Forumy geçirmek üçin milli Liderimiz paýtagtymyzyň Ruhyýet köşgüne geldi. Şol ýerde mejlise gatnaşyjylaryň ählisi bilen göni wideoaragatnaşyk üçin ýörite uly monitorlar goýuldy. Hemmeler şowhunly el çarpyşmalar bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy gutladylar.

Ählihalk forumyna gatnaşyjylara ýüzlenip, döwlet Baştutanymyz dünýäde emele gelen häzirki çylşyrymly ýagdaýlar zerarly Halk Maslahatynyň şu günki mejlisiniň wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýändigini belledi. Şeýlelikde, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň wekilleri Ruhyýet köşklerinde jem boldular. Ahal welaýatynyň wekilleri “Ak öý” binasyna, Aşgabat şäheriniň wekilleri bolsa paýtagtymyzyň “Mekan” köşgüne ýygnandylar.

Dabaraly pursat gelip ýetdi. Türkmenistanyň Prezidenti, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisini açyk edip yglan edýär.

Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlandy.

Milli Liderimiz umumymilli foruma gatnaşyjylary we ýurdumyzyň ähli halkyny jemgyýetimiziň hem-de döwletimiziň durmuşynda şanly waka bolan Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň açylmagy hem-de Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramçylygy bilen gutlap, hemmelere iň gowy arzuwlaryny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, “Türkmenistan-- Bitaraplygyň mekany” ýylynda geçirilýän Halk Maslahaty kuwwatly Watanymyzyň ýylýazgysyna altyn harplar bilen ýazylar. Mälim bolşy ýaly, geçen ýyl geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde ýurdumyzda konstitusion özgertmeleriň täze tapgyryna badalga berildi hem-de Esasy Kanuny kämilleşdirmek boýunça başlangyç öňe sürüldi.

Bu özgertmeleriň baş maksady Türkmenistanyň Halk Maslahaty we Mejlis ýaly ýokary wekilçilikli guramalaryň işini kämilleşdirmekden ybaratdyr. Ol jemgyýetimiziň we döwletimiziň ýokary gymmatlygy bolan adamlara hem-de olaryň bähbitlerine gulluk eder. Şeýle hem kanun çykaryjylyk guramanyň iki palataly düzümini döretmek, demokratik edaralaryň işini täze derejä çykarmak başlangyçlary öňe sürüldi.

Bu gezekki foruma gatnaşyjylaryň onuň gün tertibi bilen tanşandyklaryny belläp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün ara alnyp maslahatlaşyljak meseleler hem-de resminamalar boýunça haýsydyr bir teklipleriň ýa-da bellikleriň bardygy bilen gyzyklandy.

Ählihalk forumyna gatnaşyjylaryň biragyzdan goldamagy bilen, milli Liderimiz Halk Maslahatynyň mejlisiniň gün tertibiniň tassyklanandygyny yglan etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz uly maksatnamalaýyn çykyşyna başlady.

Umumymilli foruma gatnaşyjylara ýüzlenip, döwlet Baştutanymyz ýene sanlyja günlerden milli senenamamyzda möhüm orun eýeleýän baş baýramçylygyň giňden we dabaraly belleniljekdigini aýtdy.

Biz Garaşsyzlyk gününe baýramçylyklarymyzyň we dabaralarymyzyň esasy hökmünde aýratyn gadyr goýýarys. “Türkmenistan--Bitaraplygyň mekany” şygary astynda geçýän ýylda bu taryhy senäni şanly wakalar we uly üstünlikler bilen garşylaýarys diýip, milli Liderimiz belledi.

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýokary depginler bilen durnukly ösýän ykdysadyýetli häzirki zaman döwletini gurmak, adalatly raýat jemgyýetini berkarar etmek, ýaşamak üçin amatly şertleri döretmek ugrunda ýurdumyzda ägirt uly işler amala aşyryldy. Şonuň netijesinde, döwlet we jemgyýetçilik gurluşy düýpgöter özgerdi.

Berkarar döwletimiz gülläp ösüşiň, bagtyýar durmuşyň, döredijilikli zähmetiň gaýnap joşýan mekanyna, ynsan arzuwlarynyň hasyl bolýan ýurduna öwrüldi diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Mähriban Watanymyz dünýäniň senagat taýdan ösen, kämil syýasy ulgamy bolan, adalatly we demokratik jemgyýetli ýurtlaryň derejesine çykarmak baradaky baş maksat amala aşyryldy.

Döwletimiziň tebigy baýlyklaryny we mümkinçiliklerini ulanyp, ösen ulag-logistika düzümli, ýokary öndürijilikli täze pudaklary hem-de senagat önümçilikleri döredildi. Amala aşyrylýan işleriň netijesinde, raýatlarymyz dünýä ölçeglerine laýyk gelýän ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen üpjün edildi. Bu üstünlikler mähriban halkymyzyň agzybirligi, zähmetsöýerligi we ruhubelentligi netijesinde gazanyldy.

Türkmenistan özbaşdak ösüş ýoluna gadam basan ilkinji günlerinden başlap, halkara syýasatynda milli hem-de ählumumy bähbitleri nazara alyp, özüni Bitarap döwlet diýip yglan etdi we hoşniýetli goňşuçylyk, birek-birege hormat goýmak, adalatlylyk hem-de deňhukuklylyk ýörelgelerine berk eýerip gelýär. Bütin dünýäde ählumumy parahatçylyga, howpsuzlyga hem-de abadançylyga gönükdirilen daşary syýasaty alyp barýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Bitarap ýurdumyz häzire çenli dünýäniň 149 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy. Halkara guramalarynyň 50-ä golaýynyň agzasy bolmak bilen bir hatarda, halkara konwensiýalarynyň, şertnamalarydyr beýleki köptaraplaýyn resminamalarynyň hem 150-den gowragyna gatnaşýar.

Biz Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Birleşigi, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Goşulyşmazlyk Hereketi, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly abraýly halkara guramalary, Aziýa hem-de Ýuwaş ummany sebitleriniň döwletleri, Orta we Ýakyn Gündogar, Ýewropa hem-de Amerika ýurtlary bilen dürli ugurlardaky gatnaşyklarymyzy pugtalandyrmaga aýratyn ähmiýet berýäris diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Türkmenistan BMG-niň Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmaga hem öz mynasyp goşandyny goşýar diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi hem-de bu guramanyň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde, halkara forumlarynda suw, energetika we ulag diplomatiýasy boýunça öňe sürýän başlangyçlarymyz dünýä bileleşiginiň Garaşsyz ýurdumyza bolan ynamyny barha ýokarlandyrýar diýip nygtady.

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisinde “2021-nji ýyl – Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” baradaky kararnamanyň kabul edilmegi parahatçylygyň hem-de dostlugyň berkarar bolmagy ugrundaky tagallalarymyzy bütin dünýä äşgär edip, Bitarap Türkmenistanyň abraýyny has-da artdyrýan taryhy waka öwrüldi.

Ata Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramynyň giňden we dabaraly bellenilýän ýylynda berkarar döwletimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75­nji mejlisiniň başlygynyň orunbasarlygyna saýlanmagy ýurdumyzyň oňyn Bitaraplyk ýörelgelerine, parahatçylyk söýüjilige, hoşniýetli goňşuçylyga hem-de giň halkara hyzmatdaşlygyna esaslanýan daşary syýasat ugrunyň ýokary abraýa eýe bolandygynyň ýene-de bir aýdyň mysalydyr.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasynyň synçysy derejesine eýe bolmagynyň milli ykdysadyýetimiziň sazlaşykly ösüşini, daşary söwda gatnaşyklarynda eýeleýän ornunyň berkemegini, köptaraply hyzmatdaşlygyň giňelmegini, daşary ýurt maýa goýumlaryny giňden çekmegi üpjün etjekdigini belledi. Şeýle hem geljegi uly täjirçilik we söwda strategiýasyny işläp taýýarlamakda hem-de üstünlikli durmuşa geçirmekde bu derejäniň uly ähmiýeti bolar.

Biz hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýymyza, geosyýasy we geoykdysady şertlerimize, ägirt uly serişde hem-de adam mümkinçiliklerimize daýanyp, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzy dünýäniň senagat taýdan ösen döwletleriniň birine öwürdik diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz şu ýylyň dekabr aýynda örän möhüm senäniň – Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň halkara derejesinde ykrar edilmeginiň şanly 25 ýyllyk baýramynyň bellenip geçiljekdigini aýtdy.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyz häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň ýene-de biri barada durup geçdi.

Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, 2020-nji ýylda dünýäde örän ýiti koronawirus keseli giňden ýaýrady. Bu ýokanç ähli döwletleriň ykdysadyýetine ýaramaz täsirini ýetirdi.

Biz dünýäde dowam edýän bu çylşyrymly maliýe-ykdysady şertlere garamazdan, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň durnukly ösmegini gazandyk, köp möçberdäki maliýe serişdelerimizi ätiýaçda saklamagy başardyk diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kanagatlanma bilen belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy ösdürmegiň bäş ýyl üçin maksatnamasynyň geçen ýyl geçirilen Halk Maslahatynda tassyklanandygyny belläp, häzirki kynçylykly şertlerde bu maksatnamany doly möçberde ýerine ýetirmek üçin ähli çäreleri görmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Esasy maliýe guralymyz bolan Döwlet býujetine serişdeleriň gelip gowuşmagyny üpjün etmelidiris. Sebäbi amala aşyrylýan ýaşaýyş-durmuş ugurly maýa goýumlarymyzyň aglabasy Döwlet býujetiniň hasabyna ýerine ýetirilýär.

Döwlet býujetiniň serişdeleriniň 70 göterimden hem gowragyny durmuş maksatly ugra, şol sanda welaýatlarda obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň, etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek işlerine gönükdirýäris. Geljek ýyl hem Döwlet býujetiniň hasabyna welaýatlarda hem-de paýtagtymyzda maýyplar we goldawa mätäç raýatlar üçin ýaşaýyş jaýlaryny gurmagy dowam ederis diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Döwrüň talaplaryna laýyklykda, bank hyzmatlary hem ösýär. Hasaplaşyklaryň tizligini, serişdeleriň dolanyşygyny çaltlandyrmak maksady bilen, bank ulgamynda elektron tölegler ulgamynyň gerimi giňelýär. Biz geljekde maliýe-ykdysady, bank-karz işlerini düýpli seljermek bilen, ykdysady özgertmeleri oýlanyşykly dowam etmelidiris diýip, milli Liderimiz belledi.

Ykdysadyýetimiziň önümçilik maksatly ugurlaryny ösdürmäge gönükdirilýän karz serişdeleriniň möçberini artdyrmak ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Kiçi önümçilikleri höweslendirmek, ilat üçin karz-maliýe serişdeleriniň möçberlerini köpeltmek, bank hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak boýunça işleri geçirmelidiris. Karz göterimleriniň elýeterli bolmagy, bank goýumlaryny kepillendirmek üçin çäreleri hem göz öňünde tutmalydyrys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Milli Liderimiz raýatlarymyzyň durmuş goraglylygy barada hemişe alada etmegiň wajypdygyny belläp, şu ýyl hem zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talyp haklarynyň ýokarlandyrylandygyny aýtdy. Mundan başga-da, Döwlet býujetinden berilýän pul serişdeleriniň uly bölegi bilim, saglygy goraýyş ulgamlaryna, Pensiýa gaznasyna gönükdiriler.

Türkmenistan –gurýan ýurtdur, kuwwatly döwletdir. Ýurdumyzda amala aşyrylýan gurluşyklar Garaşsyz Watanymyzyň dünýäde kuwwatly hem-de ähli ugurlar boýunça ösýän döwletdigini aýdyň görkezýär diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi hem-de anyk mysal hökmünde birnäçe sanlary we maglumatlary getirdi.

Häzirki döwürde ýurdumyzda umumy bahasy 37 milliard amerikan dollaryndan hem köp bolan 2,5 müňe golaý iri desganyň gurluşygy alnyp barylýar.

“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna” laýyklykda, şäher we oba ýerlerini ösdürmek, ýurdy senagatlaşdyrmak, ulag-logistika düzümlerini döretmek boýunça ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Aşgabat şäherinde deňi-taýy bolmadyk täze iri ýaşaýyş jaý toplumynyň, Ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň, “Altyn asyr” Türkmen kölüniň çäklerinde, şeýle hem berkarar Watanymyzyň dürli künjeklerinde döwrebap täze obadyr şäherçeleriň gurluşyklary ýokary depginde dowam edýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň diňe Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýylyň 1-nji sentýabryndaky ýagdaýa görä, ýurdumyzda 1 milliard 765 million manatdan hem köp möçberde düýpli maýa goýumlary özleşdirildi. Şu döwürde 2 sany Saglyk öýi, orta mekdep, 216 kilometr inženerçilik ulgamlary we desgalary, 510 kilometre golaý aragatnaşyk ulgamlary, umumy meýdany 792,3 müň inedördül metr bolan ýaşaýyş jaýlary gurlup, ulanylmaga berildi.

Şu ýylyň sekiz aýynda maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna milli ykdysadyýetimize gönükdirilen maýa goýumlarynyň möçberi 19,9 milliard manada ýa-da jemi içerki önümiň 22,4 göterimine barabar boldy. Prezident Maksatnamasyna laýyklykda, geljek 2021-nji ýylda ähli çeşmeleriň hasabyna maýa goýumlarynyň möçberi 37 milliard manada golaý bolar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow geljegi uly meýilnamalar barada aýdyp, düýpli maýa goýumlarynyň hasabyna Gyýanlyda gazhimiýa toplumyny, Türkmenabatdaky himiýa zawodynda fosfor dökünini öndürýän önümhanany, Daşoguz welaýatynda gaz turbinaly elektrik stansiýasyny gurmagyň, “Galkynyş” gaz käniniň ikinji tapgyryny özleşdirmegiň göz öňünde tutulýandygyny nygtady.

Halkara ulag geçelgelerini döretmek boýunça “Aşgabat–Türkmenabat” ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň, “Türkmenistan–Owganystan–Pakistan–Hindistan” gaz geçirijisiniň taslamalary, şeýle hem beýleki sebit taslamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz ýene-de bir möhüm meselä ünsi çekdi.

Milli Liderimiz gurluşyk pudagyny ýokary depginler bilen ösdürmek üçin, ilkinji nobatda, enjamlar we serişdeler bilen üpjün edýän senagaty ösdürmegiň zerurdygyny aýdyp, soňky ýyllarda ýurdumyzda aýna önümlerini, dürli magdan däl gurluşyk materiallaryny, gury ýelim garyndylaryny we demirbeton önümlerini öndürýän täze önümçilikleri döretmäge köp mukdarda maýa goýumlarynyň goýlandygyny belledi. Netijede, gurluşyk materiallary senagatynyň önümçiligi birnäçe esse artdy.

Häzirki döwürde ýurdumyzyň hususy pudagynyň wekilleri tarapyndan Bäherdende we Lebap welaýatynda sement zawodlarynyň ikinji nobatdakysynyň gurluşygynyň alnyp barylýandygyny muňa mysal hökmünde görkezmek bolar.

Geljekde gurluşyk toplumynyň esasy wezipeleri, birinjiden, özümizde öndürilýän gurluşyk materiallarynyň paýyny we zähmet öndürijiligini artdyrmakdan, ikinjiden bolsa, gurluşyk önümleriniň bäsdeşlige ukyplylygyny we hilini, gurluşyk işleriniň hem-de toplumyň hyzmatlarynyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmakdan ybaratdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz geljek ýyl üçin gurluşyk maksatnamasyna düzediş girizip, maýa goýum maksatnamasyny taýýarlamagyň zerurdygyny aýtdy. Ýurdumyzda gurluşyk pudagynyň binýadyny pugtalandyrmak Garaşsyz döwletimizde senagat-innowasion ösüş strategiýasynyň möhüm bölegi bolup durýar.

Ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerinde, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmegiň, eksport harytlarynyň möçberlerini artdyrmagyň, elektron senagatyny döretmegiň döwlet maksatnamalary hem üstünlikli amala aşyrylýar.

Biz ýaňy-ýakynda hem oba hojalyk ýurdy bolan Türkmenistanyň häzirki döwürde elektron tehnikalaryny, şol sanda kompýuterleri öndürýändigini buýsanç bilen aýdyp bileris diýip, milli Liderimiz kanagatlanma bilen belledi.

Häzirki döwürde biziň öňümizde ýurdumyzyň dolandyryş-çäk gurluşyny kämilleşdirmek bilen birlikde, şäherdir obanyň arasyndaky tapawudy aradan aýyrmak ýaly möhüm wezipeler hem durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady we Türkmenistanyň Mejlisiniň welaýatlaryň häkimlikleri, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde welaýatlaryň dolandyryş-çäk gurluşyny kämilleşdirmek, şäherleşmäniň gerimini giňeltmek hem-de ilatly ýerleri toplumlaýyn durnukly meýilnamalaşdyrmak we dolandyrmak üçin mümkinçilikleri artdyrmak boýunça mundan beýläk-de degişli işleri geçirmelidigini nygtady.

Ykdysadyýetiň netijeli ösüşi önümçilige innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen berk baglydyr. Ylym, tehnika we tehnologiýalar önümiň hilini we bäsleşige ukyply bolmagyny, zähmet öndürijiligini, önümçiligiň umumy netijeliligini ýokarlandyrmaga, zähmet şertlerini gowulandyrmaga ýardam edýär. Bu ugurda, ilkinji nobatda, nebitgaz toplumynyň işini kämilleşdirmek, pudagyň önümçilik we serişde kuwwatyny berkitmek, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak, ylmy-barlag işlerini döwrüň talabyna laýyk guramak boýunça köp işler amala aşyrylýar diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Uglewodorod çig malynyň uly gorlaryna eýe bolan ýurdumyzda nebiti we gazy düýpli işläp taýýarlamaga ýöriteleşdirilen täze önümçilikler döredilýär. Türkmen energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna çykarmagyň eksport ugurlary hem köpeldilýär. Şunuň bilen birlikde, biz «Türkmenistan–Owganystan–Pakistan–Hindistan» gaz geçirijisiniň, Merkezi Garagumda ýylda 2 milliard kub metr tebigy gazy gysyjy desganyň gurluşyk işlerini çaltlandyrmalydyrys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz dokma senagatyny ösdürmek meselelerine geçip, önümçilik binýadynyň hem yzygiderli döwrebap ýagdaýa getirilýändigini belledi. Ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň döredilmegine uly möçberde maýa goýumlary gönükdirilýär. Şonuň netijesinde, içerki we daşarky bazarlara dürli görnüşli önümleri çykarmak ýola goýulýar. Bu dokma önümleri dünýäniň onlarça ýurduna eksport edilýär. Kaka we Babadaýhan etraplaryndaky täze dokma toplumlarynyň ýakyn wagtda ulanmaga berilmegi bilen, pudagyň önümçilik kuwwaty has-da artar.

Garaşsyz döwletimizi senagat taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmekde elektrik energetikasy pudagyna möhüm orun degişlidir. Şoňa görä-de, biz ýakyn geljekde energetika senagatynyň kuwwatyny has-da artdyrarys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Milli Liderimiz önümçilik we durmuş maksatly desgalary elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmek üçin amala aşyrylýan toplumlaýyn işler barada aýdyp, ýurdumyzyň sebitlerinde döwrebap gazturbinaly elektrik stansiýalaryň, geçirijileriň, paýlaýjy beketleriň gurulýandygyny, Aşgabat şäheriniň, welaýat merkezleriniň, iri şäherleriň we ilatly ýerleriň energiýa üpjünçilik ulgamynyň yzygiderli täzelenýändigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ulgamdaky meýilnamalar barada aýdyp, gün we ýel energiýasyny peýdalanmagyň mümkinçilikleriniň hem göz öňünde tutulýandygyny nygtady. “Altyn asyr” Türkmen kölüniň sebitini 2019–2025-nji ýyllarda özleşdirmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda, bu ýerde gurulýan döwrebap oba we desgalar gün we ýel elektrik stansiýasynyň hasabyna energiýa bilen üpjün ediler. Ýurdumyzyň içinde energiýa halkasyny döretmek we “Türkmenistan–Owganystan–Pakistan” elektrik geçiriji ulgamyny gurmak boýunça işleri hem dowam ederis.

Çykyşyň dowamynda döwlet Baştutanymyz durmuşa geçirilýän logistika strategiýasynyň gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýandygyny belledi. Türkmenistanyň çägi irki döwürlerde Beýik Ýüpek ýolunyň möhüm bölegi bolup, halklary we yklymlary birleşdiripdir. Bu ýagdaý Gündogaryň we Günbataryň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmekde örän uly ähmiýete eýe bolýar.

Ýurdumyzyň geografiýa taýdan amatly ýerleşmegi ýokary depginde ösýän, bäsleşige ukyply ulag makrodüzümini döretmäge giň mümkinçilikleri açýar. Häzirki döwürde deňiz, awtomobil, demir ýol, howa we turbageçiriji halkara multimodal logistik taslamalary amala aşyrylýar. «Özbegistan– Türkmenistan–Eýran–Oman» we «Owganystan–Türkmenistan–Azerbaýjan–Gruziýa–Türkiýe» ulag geçelgeleri hakyndaky ylalaşyklaryň gazanylmagy sebitleriň we yklymlaryň çäginde gatnaşyklary ösdürmäge ýakyn wagtda giň mümkinçilikleri döreder.

Hereket edýän “Türkmenistan–Hytaý» hem-de gurluşygy dowam edýän “Türkmenistan–Owganystan–Pakistan–Hindistan” halkara gaz geçirijileri hem turbageçiriji logistikasynyň düzüm halkasy bolup hyzmat eder.

Awtoulag logistikasynyň ösmeginde Garaşsyz döwletimizde gurlan we gurulýan häzirki zaman awtomobil ýollary, şol sanda «Aşgabat–Garagum–Daşoguz», «Türkmenbaşy–Aşgabat–Farap» ýollary has-da ähmiýetlidir. Bu ýollar ýurdumyzyň we sebitiň beýleki döwletleriniň ägirt uly ykdysady mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmaga ýardam berer.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow daşary ykdysady strategiýa barada durup geçip, bu ulgamda daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmäge, söwda gatnaşyklaryny ösdürmäge uly üns berilýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda guramasynda synçynyň derejesine eýe bolmagy öz önümçiligimizi ösdürmek, eksportuň möçberlerini artdyrmak, şeýle hem bazar gatnaşyklarynda özgertmeleriň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin täze mümkinçilikleri döredýär. Ýurdumyzyň bäsleşige ukybynyň ýokarlanmagyna we milli ykdysadyýetimiziň depginli ösmegine ýardam edýär.

Nygtalyşy ýaly, oba hojalygynda hem dolandyrmagy we özgertmegi kämilleşdirmek, bazar gatnaşyklaryny ornaşdyrmak maksady bilen, giň gerimli işler alnyp baryldy. Netijede, ak bugdaýyň mekany bolan berkarar döwletimizde şu ýyl gallaçy daýhanlarymyz Watana 1 million 400 müň tonnadan hem köp guşgursak bugdaý tabşyrdy. Bu ajaýyp netijeler ýurdumyzyň zähmetsöýer daýhanlarynyň Garaşsyz Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň çärýek asyrlyk şanly baýramyna mynasyp sowgadydyr.

Oba hojalygyny innowasion çözgütlere we oýlap tapyşlara, täze bazarlary döretmäge mümkinçilik berýän ýokary tehnologiýaly pudaga öwürmek ugrunda hem uly işler alnyp baryldy we alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz bu toplumyň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipeler barada aýdyp, oba hojalygynda zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmak, pudagyň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin, ilkinji nobatda, sanly ulgamlaryň çözgütlerinden netijeli peýdalanmagyň wajypdygyny belledi. Oba hojalyk ekinleriniň hasylyny ýokarlandyrmak, tohumçylyk-seçgi işlerini talabalaýyk alyp barmak üçin önümçilige innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagy, umuman, pudakda geçirilýän özgertmeleri dowam etmelidiris diýip, milli Liderimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyz içerki bazarlary özümizde öndürilen önümler bilen doly üpjün etmegiň möhümdigini aýdyp, ýeralmanyň, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinleriniň meýdanlaryny giňeltmegiň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen birlikde, et-süýt önümleriniň öndürilýän möçberlerini artdyrmak, tokaýlary hem-de öri meýdanlaryny dikeltmek hem-de haýwanat dünýäsiniň köp dürlüligini öwrenmek we gorap saklamak usullaryny işläp düzmegiň, howanyň üýtgeýän şertlerinde Hazar deňziniň biologik dürlüligini öwrenmek we gorap saklamak boýunça ylmy-barlag işlerini çaltlandyrmagyň wajypdygy nygtaldy.

Ýurdumyzyň ylmy-barlag institutlary gowaçanyň, däneli we gök-bakja ekinleriniň, miweli baglaryň hem-de beýleki oba hojalyk ekinleriniň ýokary hasylly, ir ýetişýän we kesellere durnukly täze görnüşlerini döretmelidir we önümçilige yzygiderli ornaşdyrmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Şeýle hem, welaýatlaryň toprak-howa şertlerine laýyklykda, ekinleri ýerleşdirmek, ösümlikleri we mallary goramagyň biotehnologik usullaryny işläp taýýarlamak, ykdysadyýetimiziň innowasion esasda ýola goýulmagyna täze itergi berjek çäreleri görmek zerurdyr.

Şunuň bilen baglylykda, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň gysga wagtyň içinde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän kiçi, orta we iri kärhanalary gurmagyň maksatnamasyny yzygiderli seljerip, kämilleşdirip, bu işleri Ministrler Kabineti bilen bilelikde alyp barmagyň maksadalaýyk boljakdygy bellenildi. Bu maksatnamanyň amala aşyrylmagy täze iş orunlaryny döretmäge, häzirki iş ýerlerini saklap galmaga mümkinçilik berer.

“Biz Aral deňziniň meseleleriniň diňe bir ynsan saglygyna däl, eýsem, daşky gurşawa, haýwanat dünýäsine we oba hojalyk ekinleriniň ýetişdirilmegine ýaramaz täsirini azaltmak babatda degişli işleriň ylmy çemeleşmeler we halkara tagallalaryny birleşdirmek esasynda alnyp barylmagyna hem aýratyn ähmiýet berýäris” diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz bu aýdylanlaryň biziň mümkinçiliklerimiziň hemmesi däldigini nygtap, häzirki wagtda çylşyrymly ekologiýa ýagdaýynyň esasy meseleleriniň biriniň hem senagat we durmuş galyndylary bilen baglydygyny belledi.

Öňdebaryjy dünýä tejribesi esasynda ýurdumyzda galyndylary zyýansyzlandyrmak, gaýtadan işlemek we ikinji derejeli maddy serişde hökmünde peýdalanmak möhüm wezipe bolup durýar. Şoňa görä-de, telekeçilerimiz alymlar bilen arkalaşykly işläp, bu meseläni çözmek ugrunda ähli tagallalary etmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Milli Liderimiz hemmeler üçin örän möhüm bolan ýene-de bir meseläniň üstünde durup geçmek bilen, döwlet syýasatynda ýurdumyzyň durnukly ösmegine, dünýä ykdysady giňişligine üstünlikli goşulmagyna, bilim ulgamyny hem halkara derejesinde döwrebap ýagdaýa getirmäge, iň esasy bolsa, mynasyp ýaş nesilleri terbiýelemäge örän uly ähmiýet berilýändigini nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, birnäçe maglumatlar getirildi. Hususan-da, ýurdumyzyň ähli ýerlerinde häzirki zaman orta we ýokary okuw mekdepleriniň, çagalar baglarynyň, dynç alyş-sagaldyş merkezleriniň gurlandygy bellenildi. Bilim edaralaryny döwrebap okuw kitaplary hem-de gollanmalar bilen üpjün etmek, olara dünýä ölçeglerine laýyk gelýän täze tehnologiýalary we okuw-tehniki enjamlary ornaşdyrmak işleri yzygiderli alnyp barylýar.

Bilimiň many-mazmunyny baýlaşdyrmak, hilini dünýä derejesine laýyk getirmek maksady bilen, sanly bilim ulgamy ösdürilýär. Şu ulgamda ylmyň iň soňky gazananlary we okatmagyň innowasion usullary giňden ornaşdyrylýar.

Ylym ulgamynda sazlaşykly geçirilýän düýpli özgertmelerimiziň netijesinde, ýurdumyzyň akademiki ylmy-barlag institutlarynda, ýokary okuw mekdeplerinde, ylmy-tehnologik, ylmy-kliniki hem-de ylmy-taslama merkezlerinde, tejribe-önümçilik barlaghanalarynda, pudagara we pudaklaýyn ylmy guramalarynda ylma hem-de döredijilige höwesli ýaşlarymyzyň täze nesli kemala geldi.

Zehinli ýaşlarymyz nanotehnologiýalar, täze serişdeleri ylmy taýdan barlamak, energetika, biotehnologiýalar, molekulýar biologiýa, oba hojalygy, ekologiýa we genetika, maglumat-aragatnaşyk ulgamlary babatda netijeli işleri geçirýärler.

Kompýuter, häzirki zaman lukmançylyk hem-de derman serişdeleriniň tehnologiýalary, innowasion ykdysadyýet, ynsanperwer ylymlary, innowasion işläp taýýarlamalar ýaly ileri tutulýan ugurlar boýunça gymmatly taslamalary amala aşyrýarlar we ylmy barlaglary geçirýärler. Bu bolsa, bilim işgärleriniň has netijeli işlemegine, ýaşlara dünýä derejesinde bilim-terbiýe bermegine giň ýol açýar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Men ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Prezident Maksatnamasyna laýyklykda, ýokary okuw mekdeplerine ýaş alymlary, inženerleri, tehnologlary we hünärmenleri taýýarlamagy kämilleşdirmegiň anyk ugurlaryny kesgitlemegi hem-de bu ugurda degişli Maksatnamany taýýarlamagy tabşyrýaryn diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Häzirki wagtda biz ykdysadyýetimizi sanly ulgama geçirmek boýunça kabul eden maksatnamalarymyza aýratyn üns bermelidiris diýip, milli Liderimiz aýtdy we munuň diňe bir döwrüň talaby däl-de, eýsem, häzirki zaman dünýäsine giň ýol hem açýandygyny belledi. Döwlet we ýerli edaralaryň hyzmatlaryny elektron görnüşe geçirmek, dünýäniň öňdebaryjy döwletleri barada aýtmanymyzda hem, biziň hyzmatdaşlarymyz bilen gatnaşyklarymyzy giňeltmäge mümkinçilik berer. Döwlet serişdelerini ep-esli tygşytlamaga, bu serişdeleri ýurdumyzy ösdürmäge hem-de durmuş meselelerini çözmäge gönükdirmäge şert döreder.

Garaşsyz Watanymyzy hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösýän ýurda öwürmek maksady bilen, biz berk binýatly milli saglygy goraýyş ulgamyny döretdik. Lukmançylyk ylmynyň we tehnologiýalarynyň gazananlaryny, öňdebaryjy dünýä tejribesini ornaşdyrmak arkaly ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny döwrebap ýagdaýa getirdik. Dünýäniň ösen döwletleri, iri halkara guramalary bilen alyp barýan hyzmatdaşlygymyz hem milli saglygy goraýyş ulgamynyň ösüşine oňyn täsirini ýetirýär.

Biz “Döwlet adam üçindir!” diýen syýasatymyzyň esasy maksatlaryndan ugur alyp, beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek ýaly halkymyzyň gadymy döwürlerden bäri aýratyn ähmiýet berip gelýän däplerini hem mynasyp dowam edýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän iri sport hem-de atçylyk-sport toplumlarynyň, stadionlaryň, sport mekdepleriniň ýurdumyzda ýokary depginler bilen yzygiderli gurlup, ulanmaga berilýändigi nygtaldy.

Mejlisiň dowamynda milli Liderimiz COVID-19 koronawirusyna garşy göreşmek meselesine degip geçdi. Häzirki wagtda bu kesel bilen tutuş dünýä ýüzbe-ýüz boldy.

Bellenilişi ýaly, ýokanjyň giň çäklere ýaýrap başlan ilkinji günlerinden ýurdumyzda adamyň immunitetini berkitmäge ýardam edýän esasy lukmançylyk serişdeleri bilen muzdsuz esasda yzygiderli üpjün etmek işi guraldy. Ilatyň ählumumy dispanserizasiýasy durmuşa geçirilýär. Adamlaryň immun derejesini ýokarlandyrmak boýunça beýleki zerur çäreler amala aşyrylýar. Bu ýiti ýokanç koronawirus keseline garşy taýýarlygy we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň döwlet derejesinde meýilnamasy kabul edildi. Bu pandemiýa garşy dessin durmuş-ykdysady çäreleriň Meýilnamasy hem tassyklandy.

Saglygy goraýyş işgärlerini höweslendirmek we olaryň güýjüni bu ýokanja garşy göreşde netijeli peýdalanmak häzirki döwürde möhüm ugurlaryň biridir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de şundan ugur alyp, şu gün saglygy goraýyş işgärlerine goşmaça ýeňillikleri bermegi göz öňünde tutýan karara gol çekiljekdigini aýtdy.

Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň täze redaksiýasyny taýýarlamagyň zerurdygyny nygtady.

Bellenilişi ýaly, jemgyýetimizi ösdürmegiň, döwletara hem-de halkara medeni-ylmy gatnaşyklary ýola goýmagyň möhüm şerti hökmünde halkymyzyň köp müňýyllyk ösüşiniň taryhy tejribesiniň, gadymy däpleriniň, ruhy we maddy gymmatlyklarynyň, medeni mirasynyň giňden wagyz edilmegine aýratyn ähmiýet berilýär.

Şu ýyl Daşoguz welaýatynda Medeniýet hepdeligi üstünlikli geçirildi. Bir hepdeläp dowam eden çäreler gadymy mirasymyzyň, çeper döredijiligiň hem-de milli medeniýetimiziň baýramy hökmünde buýsanjymyzy has-da artdyrdy. Nesip bolsa, geljek ýyl Medeniýet hepdeligini Lebap welaýatynda geçireris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Biz keremli daglarymyzy, özboluşly sähralarymyzy, ajaýyp derýalarymyzydyr köllerimizi aýawly we netijeli peýdalanmalydyrys. Köpetdagyň we Köýtendagyň, Sumbaryň gözel jülgelerinde, Bathyzyň goraghanaly ýaýlalarynda, Amyderýanyň, Murgap hem-de Garagum derýalarynyň boýlarynda dynç alyş merkezlerini gurup, adamlaryň syýahat edip, oňat dynç almaklary üçin ähli şertleri döretmelidiris.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň geçen ýyldaky mejlisinde Halk Maslahatynyň hukuk ýagdaýyny kämilleşdirmek, şunuň bilen baglylykda, Esasy Kanunymyza üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek boýunça möhüm özgertmelere badalga berlendigini aýtdy.

Halkara tejribesi we jemgyýetimizde gazanylan üstünlikler nazara alnyp geçirilýän konstitusion özgertmeler ýurdumyzda demokratik kadalaryň dabaralanmagydyr diýip, milli Liderimiz belledi.

Döwlet häkimiýetiniň aýratyn şahasy hökmünde Parlament ýurduň syýasy, ykdysady we jemgyýetçilik durmuşynda halk demokratiýasyny berkarar etmegiň aýrylmaz guralydyr. Dünýäniň çalt umumylaşýan häzirki şertlerinde Garaşsyz döwletimiziň halkara tejribesine daýanýan kanun çykaryjy edaralary hem kämilleşýär we özgerýär.

Milli Parlamentimiziň hil taýdan täze, iki palataly gurluşynyň döredilmegi bolsa, Garaşsyz ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň hukuk binýadyny berkitmek we döwlet häkimiýet edarasynyň işiniň netijeli bolmagyny ýokarlandyrmak üçin oňaýly şertleri döreder diýip, döwlet Baştutanymyz kanagatlanma bilen belledi we bu özgertmeleriň jemgyýetimizde uly gyzyklanma döredendigini hem-de doly goldawa eýe bolandygyny belledi.

«Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakyndaky» Konstitusion kanunyň taslamasyny taýýarlamakda Konstitusion toparyň uly işleri edendigine aýratyn üns çekildi. Bellenilişi ýaly, jemgyýetçilik pikirini doly we hemmetaraplaýyn hasaba almak maksady bilen, halkymyz ara alyp maslahatlaşar ýaly, Konstitusion kanunyň taslamasy köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde berildi.

Bu Kanunyň taslamasy boýunça köp sanly teklipler we bellikler gelip gowuşdy. Iş toparynyň yzygiderli geçirilen, şol sanda ýurdumyzyň welaýatlarynda geçirilen göçme maslahatlarynda bu teklipler hemmetaraplaýyn seljerildi. Gelip gowşan ähli teklipleri düýpli seljermegiň netijesinde taýýarlanylan resminamanyň taslamasy şu ýylyň awgust aýynda geçirilen dördünji mejlisinde ara alnyp maslahatlaşylyp, onuň gutarnykly taslamasyny Halk Maslahatynyň garamagyna hödürlemek karar edildi.

Konstitusion Kanunyň garamaga hödürlenen taslamasynda Halk Maslahaty kanun çykaryjy häkimiýetiň wezipelerini amala aşyrýan ýokary döwlet edaralarynyň ulgamyna goşulýar. Şunuň bilen baglylykda, Esasy Kanunymyzdan 1 belgili 6-njy maddany aýyrmak hem-de döwlet häkimiýetiniň kanun çykaryjy wekilçilikli edarasynyň iki palataly gurluşynyň döredilmegi bilen bagly milli Parlamentimizi Türkmenistanyň Milli Geňeşi, onuň Palatalaryny bolsa, Halk Maslahaty we Mejlis diýip atlandyrmak teklip edilýär.

Taslamada Parlamentiň Palatalaryny döretmegiň, maslahatlaryny geçirmegiň, kanunlary kabul etmegiň tertibi, Halk Maslahatynyň agzalygyna we Mejlisiň deputatlygyna dalaşgärlere bildirilýän talaplar hem-de olaryň ygtyýarlyklaryny kesgitleýän kadalar beýan edilýär. Bu kadalaryň iki palatanyň sazlaşykly işlemegi üçin möhüm ähmiýeti bolar. Konstitusion kanunyň taslamasyna laýyklykda, Esasy Kanunymyzdan 1 maddany aýyrmak hem-de oňa 3 maddany goşmak, 27 madda bolsa, degişli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek teklip edilýär.

Biz şu mejlisde Konstitusion kanunyň taslamasyny makullasak, Türkmenistanyň Mejlisi bolsa, bu Kanuny kabul edip, geljek ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girizse, birinji çärýekde welaýatlaryň halk maslahatlary tarapyndan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalarynyň saýlawlary geçirilse, maksadalaýyk bolar diýip pikir edýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Konstitusion kanunyň kabul edilmegi ýurdumyzy mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmak ýolunda ýene-de bir möhüm ädim bolar diýip, milli Liderimiz nygtady we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halkymyzy birleşdirýän we belent maksatlara ugrukdyrýan umumymilli wekilçilikli edara öwrüljekdigine berk ynam bildirdi.

“2020-nji ýyl Garaşsyz döwletimiz üçin aýratyn ähmiýetli ýyldyr. Depginli ösüşler we giň gerimli özgertmeler ýoly bilen täze tehnologik eýýama gadam basýan ýurdumyzda agzybirlikde we jebislikde biz ösüşleriň ýeňişli ýollaryny geçýäris. Ýokary durmuş ölçeglerini üpjün edýän ägirt uly maksatnamalary üstünlikli amala aşyrýarys” diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Bütin dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy we durnukly ösüşi gazanmakda halkara bileleşiginiň tagallalaryny hemmetaraplaýyn goldaýan, öňden görüji we maksada gönükdirilen daşary syýasaty alyp barýan döwlet hökmünde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň abraýyny belende galdyrýarys. Watançylyk, ynsanperwerlik, zähmetsöýerlik ýörelgelerine eýerýän içeri we daşary syýasatymyzy mähriban halkymyzyň goldamagy, berkarar döwletimiziň güýç-kuwwatyna berk ynamy, maksada okgunly işlere ak ýürekden gatnaşmagy bize täze maksatnamalary durmuşa geçirmäge badalga berýär.

Alnyp barylýan giň gerimli bu işler berkarar döwletimiziň geljegini aýdyň kesgitleýär. Biziň baş maksadymyz bolsa, mähriban halkymyzyň mundan beýläk-de abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmekdir. Şu beýik maksatlar ugrunda biz geljekde hem durmuş syýasatymyzy dowam ederis. Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis diýip, milli Liderimiz nygtady.

Ykdysadyýetimiziň ösüşini has-da çaltlandyrmak üçin ähli çäreleri göreris. Geljekde hem biziň uzak möhletli we möhüm ähmiýetli esasy wezipelerimiz, içeri we daşary syýasat ugrumyz öňküliginde galar diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Bu wezipeler demokratik, hukuk, dünýewi döwletimiziň, dörediji we parahatçylyk söýüji agzybir halkymyzyň Ýer ýüzündäki at-abraýyny, mertebesini has-da belende götermek arkaly yzygiderli we aýgytly öňe gitmekden ybaratdyr. Şoňa görä-de, milli ykdysadyýetimiziň berkliginiň, döwletimiziň kuwwatynyň köp derejede biziň agzybirlikde çekýän zähmetimize, döredijilik mümkinçiliklerimize baglydygyna ähli ýolbaşçylar, ýurdumyzyň her bir raýaty düşünmelidir diýip, milli Liderimiz nygtady.

“Ýaşasyn Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň täze, ruhlandyryjy, döredijilik taýdan baý durmuşy! Ýaşasyn Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistan!” Döwlet Baştutanymyz şowhunly el çarpyşmalar kabul edilen bu ruhubelent sözler bilen öz çykyşyny tamamlady.

Soňra milli Liderimiz umumymilli forumyň gün tertibine girizilen meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga geçmegi teklip etdi we oňa gatnaşyjylara söz berdi.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň Akwekil obasyndan hormatly dynç alyşdaky Meretdurdy Orazmuhammedow çykyş edip, “Türkmenistan –Bitaraplygyň mekany” şygary astynda Watanymyzyň Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda geçýän Halk Maslahatynyň mejlisiniň işine üstünlik arzuw etdi. Bu gün kabul ediljek taryhy çözgütler her bir adamyň ýüreginde şatlyk we buýsanç duýgusyny döreder.

M.Orazmuhammedowyň belleýşi ýaly, ýaşulular hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taryhy çykyşynda öňe süren başlangyçlaryny hemmetaraplaýyn goldaýarlar. Biziň Garaşsyz Watanymyz taryhy taýdan gysga döwrüň içinde ykdysady taýdan kuwwatly döwletler hatarynda öz ornuny berkitdi. “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Konstitusion kanunyň kabul edilmegi jemgyýetimiziň ähli adamlarynyň bähbitlerini goramak üçin netijeli gural bolup hyzmat eder.

“Maslahatly biçilen don gysga bolmaz” diýen halk nakylyny getirip, hormatly ýaşuly döwlet Baştutanymyzyň paýhasly pederlerimiziň asyrlar aşyp gelýän gymmatlyklaryna, asylly ýörelgelerine çuňňur hormat goýýandygynyň, ýaşulularyň pikirlerine gulak asýandygynyň halkymyz üçin uly buýsançdygyny nygtady. Milli Liderimiziň başyny başlan işi bagtyýar halkymyzyň goldaw bermeginde amala aşýar we hormatly Prezidentimiziň mejlisde öňe süren başlangyçlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine kuwwatly itergi berer.

Bellenilişi ýaly, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýadawsyz tagallasy netijesinde, ýurdumyzda döwrebap şäherler we nusgalyk obalar yzygiderli gurulýar. Sebitleri toplumlaýyn senagatlaşdyrmak, milli ykdysadyýetimizi we hususy pudagy köpugurly esasda ösdürmek barada öňde goýlan wezipeleriň ýerine ýetirilmegi welaýatlaryň döwrebap keşbini kemala getirýär. Oba ýerlerinde häzirki zaman desgalar yzygiderli ulanylmaga berilýär. Milli Liderimiziň öňe süren maksatnamalaryndan ruhlanyp, Ahal welaýatynda gurulýan binalar toplumynyň sany barha artýar. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň “Ilkinji nobatda meniň ähli aladam halkym bolar”, “Döwlet adam üçindir!” diýen ýörelgeleriň durmuşa geçýändiginiň aýdyň alamatydyr.

Ýaşulular bagtyýar durmuş, mähriban halkymyz hakynda edilýän alada, ýaşlary ruhy-ahlak hem-de watansöýüjilik ruhunda terbiýelemek işine gatnaşmak üçin döredilýän şertlere şatdyrlar we munuň üçin milli Liderimizden hoşaldyrlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ajaýyp eserlerinde ýaş nesilleri terbiýelemek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Ýaňy-ýakynda türkmen halkyna peşgeş berlen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly ajaýyp eser halkymyz üçin özboluşly baýramçylyk sowgadyna öwrüldi.

Milli Liderimiziň edebi eserinde pederlerimiziň oňyn tejribelerini nesillere geçirmek, aýawly saklamak häzirki döwrüň borjy bolup durýar. Ol biziň her birimiziň baş wezipämizdir. “Akylyň bahasy bolmaz, terbiýäniň --çägi” diýen pähimi aýdyp, çykyş edýän täze kitabyň ýaşlary terbiýelemekde örän ähmiýetlidigini nygtady.

Her ýylda ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, Watanymyzyň gülläp ösmegine, merdana halkymyzyň agzybirligine we bitewüligine mynasyp goşant goşýan adamlara Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly at dakylýar.

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda geçirilýän Halk Maslahatynyň mejlisinde Konstitusiýa özgertmeler we goşmaçalar girizmek hakynda halkymyz üçin aýratyn wajyp bolan meseläniň ara alnyp maslahatlaşylýandygyny nygtap, M.Orazmuhammedow ýurdumyzyň ýaşulularynyň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlaryny goldaýandygyny aýtdy.

Ýaşuly hormatly Prezidentimizi we ähli maslahata gatnaşyjylary ýurdumyzyň ýaşulularynyň adyndan Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy bilen gutlady hem-de milli Liderimize iň gowy arzuwlaryny aýtdy. M.Orazmuhammedow öz çykyşyny Gahryman Arkadagymyza bolan hoşallyk sözleri bilen jemledi.

Soňra “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň “Balkan” gämigurluşyk we gämi abatlaýyş kärhanasynyň uly ussasy Meretgylyç Aşyrowa söz berildi. Ol döwlet Baştutanymyzy, şeýle hem Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylary ulag we kommunikasiýa toplumynyň işgärleriniň adyndan Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli aladasy netijesinde, “Türkmenistan-- Bitaraplygyň mekany” diýlip atlandyrylan ýylyň her bir gününiň şöhrata beslenýändigi hem-de ýurdumyzyň we halkymyzyň nurana geljegini nazarlaýandygy nygtaldy.

Türkmenistanyň ulag strategiýasy uzak möhletleýin häsiýete eýedir. Bu çäk taýdan amatly ýerleşýän ýurdumyzyň sebit we yklym ähmiýetli iri ulag merkezlerini döretmek üçin logistik mümkinçiliklerden doly peýdalanmaga oňyn şertleri üpjün edýär.

Milli Liderimiziň paýhasly ýolbaşçylygy bilen ulag düzümi kämilleşdirilýär. Täze howa menzilleri, müňlerçe kilometre uzaýan polat ýollar, awtobanlar we köprüler gurulýar. Şolar sebit we halkara ulag geçelgeleriniň möhüm bölegine öwrülýärler.

Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Türkmenbaşy şäherinde geçirijilik ukyby ýylda 25-27 million tonna ýüke barabar bolan Halkara deňiz porty gurlup, ulanylmaga berildi. Gysga wagtyň içinde düzümine döwrebap tankerler, ýük daşaýan gämiler, paromlar girýän Milli deňiz söwda floty döredildi. Bu geçirilen işler gadymy Beýik ýüpek ýolunyň döwrebap keşbini gaýtadan dikeltmekde nobatdaky ädimdir diýip, çykyş edýän belledi.

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň täze energetika desgalarynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy.

TNGIZT-da düýbi tutulan täze desgalar ýurdumyzyň energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň ýolunda nobatdaky möhüm ädim bolup, “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030­njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyna” laýyklykda bina edilýär.

Bellenilişi ýaly, täze taryhy döwürde milli Liderimiziň öňe sürýän halkara ähmiýetli başlangyçlary, dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekýär we ýurdumyzyň halkara derejesindäki abraýyny has-da artdyrýar.

Hazar ykdysady forumynda oňyn başlangyçlary öňe sürüp, Türkmenistan Hazarýaka döwletleriniň gatnaşmagynda hyzmatdaşlygyň giň we hemişelik hereket edýän binýadyny döretmek arkaly bilelikdäki işler, şeýle hem Hazar sebit logistika merkezini kemala getirmek üçin oňyn şertleriň üpjün edilmegini nazarlaýar.

Häzirki döwürde Hazar sebiti uglewodorod serişdeleriniň iri tebigy çeşmesi, yklym möçberindäki ulag-üstaşyr merkezi, halkara söwdany giňeltmek üçin geljegi uly çäk bolup durýar.

Şunuň bilen birlikde, bu gün Türkmenistan umumyhazar ösüşiniň möhüm meseleleriniň oňyn çözgüdini nazarlaýar. Bu geçirilýän işler amatly hem-de howpsuz halkara geçelgelerini döretmäge, ýurdumyzyň baý tebigy serişdelerini özleşdirmäge, daşary ýurt döwletleri bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny ösdürmäge, Diýarymyzda öndürilýän önümleri dünýä bazarlaryna çykarmaga giň mümkinçilikleri açýar. Bu bolsa Hazarýaka ýurtlarynyň abadançylygyny, halklaryň arasynda hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň durnukly ösüşini üpjün edýär.

M.Aşyrow ulag ulgamynyň işgärleriniň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwletimiziň halkara ulag hyzmatdaşlygy ulgamyna işjeň goşulyşmagy, üstaşyr mümkinçilikleriň netijeli peýdalanylmagy we utgaşykly multimodal üstaşyr geçelgeleriň döredilmegi boýunça başlangyçlaryny giňden goldaýandygyny nygtap, milli Liderimize pudagyň ösüşi ugrunda edýän köptaraply aladasy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Çykyş edýän Watanymyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy ugurlary boýunça öňe sürlen teklipleri hem-de halkymyzyň işjeň gatnaşmagynda taýýarlanylan “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Konstitusion kanunyň kabul edilmegini goldaýandygyny nygtady.

M.Aşyrow bu kanunyň geljek nesilleriň durmuş derejesini gowulandyrmak üçin ygtybarly esas boljakdygyna ynam bildirip, ulag-kommunikasiýa toplumynyň işgärleriniň adyndan hemmeleri mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllygy bilen gutlady hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa berk jan saglyk, uzak ömür, Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine gönükdirilen asylly işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. Ol milli Liderimize goşgy setirlerini bagyşlady.

Soňra Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň O.Ärsaryýew adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Soltan Nyýazow çykyş edip, Arkadag Prezidentimiziň hemmetaraplaýyn goldawy netijesinde, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň obasenagat toplumynda uly üstünlikleriň gazanylýandygyny aýtdy. Oba milli maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, oba hojalygyny düýpli özgertmekde hem-de toplumlaýyn ösdürmekde uly işleriň alnyp barylmagy netijesinde, oba hojalyk önümleriniň öndürilişi ýyl-ýyldan artýar.

Bellenilişi ýaly, daýhanlar ýokary hilli tohum, mineral dökünler bilen üpjün edilýär. Ylmyň gazananlarynyň önümçilige ornaşdyrylmagy, toprak-howa şertlerimize görä, daşary ýurtlardan ýokary öndürijilikli, kuwwatly tehnikalaryň yzygiderli satyn alynmagy, Türkmenistana pagta ýygymynyň öň ýanynda pagta ýygýan kombaýnlaryň ýüzlerçesiniň gelip gowuşmagy Diýarymyzda ýokary hilli oba hojalyk önümleriniň berekedine bereket goşýar.

Ýurdumyzda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň paýhasly ýolbaşçylygynda azyk bolçulygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen işler giň gerimde alnyp barylýar. Şu ýylyň galla oragy wagtynda welaýatlarda iş saparynda bolup, hormatly Prezidentimiz oba hojalygy bilen meşgullanýan daýhanlar, telekeçiler bilen duşuşyp, olaryň edýän işlerine ýokary baha berdi hem-de täze üstünliklere ruhlandyrdy.

Şu ýyl edermen gallaçylarymyz Watan harmanyna bir million dört ýüz müň tonnadan aşyryp guşgursak bugdaý tabşyrdylar. S.Nyýazow bu ýetilen sepgitleriň, ösüşleriň döwlet Baştutanymyzyň bimöçber yhlasy, taýsyz aladalary netijesinde hasyl bolýandygyny aýtdy.

Arkadag Prezidentimiziň ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmek baradaky syýasaty oba hojalyk ulgamynda hem durmuşa ornaşdyrylýar. Munuň özi tehnikalary netijeli peýdalanmakda, olaryň has-da öndürijilikli ulanylmagynda uly ähmiýete eýe bolar.

Soňra çykyş edýän ýer bölegini kärendesine alandygyny we onda gowaça hem-de bugdaý ösdürip ýetişdirýändigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, kärendeçi “Türkmenistan –Bitaraplygyň mekany” şygary astynda geçýän ýylda Watan harmanyna “ak altynyň” bol hasylyny tabşyrjakdygyna ynandyrdy.

S.Nyýazow milli Liderimiziň şu günki Halk Maslahatynda eden taryhy çykyşynda beýan edilen teklipleri we wezipeleri goldap, türkmen daýhanlarynyň mundan beýläk hem tutanýerli zähmet çekjekdigini, oba hojalyk önümleriniň bol hasylyny ýetişdirjekdigini aýtdy.

Kärendeçi çykyşynyň dowamynda Garaşsyzlyk baýramynyň öň ýanynda geçirilýän umumymilli forumda Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ýolunda nobatdaky ädimleriň bellenendigini nygtady. Daşoguz welaýatynyň ilaty ýurdumyzyň kanun çykaryjylyk edarasynyň iki palataly ulgama geçmegi bilen baglanyşykly ýurdumyzyň Konstitusiýasyna girizilýän üýtgetmeleri we goşmaçalary hem-de degişli meseleleri netijeli çözmäge gönükdirilen dolandyryş-çäk gurluşyny kämilleşdirmek barada öňe sürlen teklipleri doly goldaýar.

Kärendeçi demirgazyk sebitiň ekerançylarynyň adyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli aladasy we ünsi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür, asylly işinde täze üstünlikleri arzuw etdi hem-de öz çykyşyny ruhubelentlikli goşgy setirleri bilen tamamlady.

Soňra Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki 26-njy orta mekdebiň müdiriniň okuw işleri boýunça orunbasary Leýla Ömirowa söz berildi. Ol bilim ulgamynyň işgärleriniň adyndan milli Liderimizi hem-de mejlise gatnaşyjylaryň ählisini ýetip gelýän baýram—eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy bilen gutlady. Döwlet Baştutanymyzyň adyna ýurdumyzyň we halkymyzyň rowaçlygynyň bähbidine alyp barýan asylly işinde hem-de tutuş adamzadyň bähbidine laýyk gelýän netijeli halkara başlangyçlarynyň durmuşa geçirilmeginde üstünlikler arzuw edildi.

Çykyş edýän Arkadag Prezidentimiziň bilimli, ruhy we beden taýdan baý ýaşlary—hakyky watançylary terbiýelemäge gönükdirilen giň gerimli işiniň öz wekilçilik edýän ulgamynyň işgärlerini ruhlandyrýandygyny nygtady. Milli Liderimiziň ýurdumyzyň bilim ulgamyny ösdürmek hem-de dünýä ölçegleriniň derejesine çykarmak üçin köp işleri amala aşyrýandygy bellenildi.

Döwlet Baştutanymyzyň yzygiderli aladasy netijesinde, Türkmenistanyň ähli künjeklerinde döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen mekdepleriň, çagalar baglarynyň, ýörite orta we ýokary okuw mekdepleriniň gurulýandygy we ulanmaga berilýändigi nygtaldy. Şolar ýaş nesle ylym we bilim dünýäsine giň ýol açýar. Ýurdumyzda bilim hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak, hünärleriň sanawyny giňeltmek we bu ulgamy özgertmek hem-de sanly ulgama geçirmek boýunça netijeli çäreler görülýär.

Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýunyň bellenilýän ýylynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, Aşgabatda 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebiniň açylmagy ýaş nesliň ukyp-başarnyklaryny irki ýaşdan başlap ösdürmek üçin şert döreder hem-de mekdebe çenli çagalar edaralarynda berilýän bilim-terbiýäniň mekdep bilimi bilen arabaglanyşygyny has-da berkitmäge ýardam eder.

L.Ömürowanyň belleýşi ýaly, bilim ulgamynyň işgärleri Hemişelik Berkarar Türkmen döwletinde ýaşaýandygyna, ata Watanymyzyň nurana geljegi bolan ýaş nesillerimize bilim-terbiýe berýändigine, biziň zähmetimiziň Watanymyzyň geljegine, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň pugtalanmagyna goşant bolýandygyna, döwlet Baştutanymyzyň il-ýurt bähbitli mukaddes tutumlaryny durmuşa geçirmäge gatnaşýandyklaryna buýsanýarlar. Çykyş edýän kärdeşleriniň adyndan milli Liderimize döredijilikli işlemek üçin döredýän ajaýyp şertleri üçin hoşallyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döreden ajaýyp eserleri, şol sanda “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň watansöýüji nesillerimizi milli ruhda terbiýelemekde bahasyna ýetip bolmajak gollanmadygy we genji-hazynadygy nygtaldy. Döwlet Baştutanymyzyň ýadawsyz çekýän zähmeti, Watan, halk, il-gün üçin bitirýän ägirt uly işleri, ata-enäni keramata deňäp, mukaddeslik derejesinde hormatlaýşy, ýedi arkasyndan gelýän döwletli maşgala ojagyna goýýan sarpasy, maksadyna okgunly edermenligi, sahawatly, ynsanperwer, belent adamkärçiligi nesiller üçin nusgadyr.

Mejlise gatnaşyjylar milli Liderimiziň Halk Maslahatynyň şu taryhy mejlisinde çuň manyly, döwlet ähmiýetli, halk bähbitli çykyşyny uly ruhubelentlik bilen diňlediler diýip, L.Ömürowa belledi. Ýurdumyzyň halky döwlet Baştutanymyzyň durmuşa geçirýän içeri we daşary syýasatyny, jemgyýetimiziň işjeň gatnaşmagynda taýýarlanan “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Konstitusion Kanunynyň taslamasyny biragyzdan makullaýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda bu ugurda amala aşyrylýan özgertmeler hakyky taryhy ähmiýete eýedir. Nygtalyşy ýaly, bilim ulgamynyň işgärleri döredilen mümkinçiliklerden peýdalanyp, milli Liderimiziň hemmetaraplaýyn aladasyna jogap edip, öz öňlerinde goýlan möhüm we jogapkärli wezipeleri çözmek üçin mundan beýläk-de tutanýerli zähmet çekerler. Çykyşynyň ahyrynda L.Ömürowa Watanymyza, täze taryhy eýýama we Arkadag Prezidentimize bagyşlanan dört setirli goşgusyny okady.

Soňra «Erkin gurluşyk» hususy kärhanasynyň ýolbaşsysy Toýly Çaryýewe söz berildi. Ol çykyşynyň başynda “Türkmenistan -- Bitaraplygyň mekany” ýylynyň biziň taryhymyza altyn harplar bilen ýazyljakdygyny nygtady. Çünki bu ýylda hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk şanly toýuny uly dabara bilen belläp geçýäris.

Hemişelik Bitaraplyk bu biziň bütindünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilen beýik gymmatlygymyzdyr. Hemişelik Bitaraplyk bu biziň dostlugy, hoşniýetliligi, ynsanperwerligi we ösüşi dabaralandyrýan beýik taglymatymyzdyr. Hemişelik Bitaraplygymyzyň çärýek asyrlyk toýunyň bellenilýän ýylynda geçirilýän Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi hem döwletimiziň hem-de jemgyýetimiziň durmuşynda möhüm ähmiýetli syýasy we taryhy wakadyr.

T.Çaryýewiň nygtaýşy ýaly, ählihalk forumyna gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu gün taryhy Maslahatda eden çuň manyly çykyşyny uly buýsanç bilen diňlediler. Milli Liderimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatyny, şu döwletli Maslahatda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlary barada aýdanlaryny, agzybir halkymyzyň işjeň gatnaşmagynda taýýarlanylan “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň taslamasyny tüýs ýürekden goldaýarlar. Bu kanunyň kabul edilmegi öz ösüşiniň täze belentliklerine galýan ýurdumyzda amala aşyrylýan taryhy özgertmeleriň berk hukuk binýadyny döreder.

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda giň möçberli maksatnamalar yzygiderli durmuşa geçirilýär. Milli ykdysadýetimiziň ähli pudaklarynda, şol sanda hususy ulgamda uly üstünlikler gazanylýar. Türkmen telekeçilerini bu gün ýurdumyz boýunça jemi içerki önümiň düzüminde ýangyç-energetika toplumyny hasaba alanyňda, hususy işewürligiň paýynyň 70 göterime golaý bolmagy-da aýdyň subutnamadyr diýip, T.Çaryýew belledi.

Şunuň bilen baglylykda, “Erkin gurluşyk” hususy kärhanasynyň ýolbaşçysy Arkadag Prezidentimize kabul eden çözgüdi esasynda ýer bölekleriniň 99 ýyla çenli peýdalanmaga berilmegi, uzak möhletleýin ýeňillikli karzlaryň göz öňünde tutulmagy, oba hojalyk önümlerini öndürýän hususyýetçileriň salgytlardan boşadylmagy ýaly goldaw-hemaýaty üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Türkmen telekeçileri döwlet Baştutanymyzyň edýän goldaw-hemaýatlaryna jogap edip, önümçilik işlerine berilýän ýeňilliklerden netijeli peýdalanyp, ylmyň gazanan üstünliklerini önümçilige giňden ornaşdyrýarlar. Damjasy altyna deňelýän suwy yrýa etmän damjalaýyn usul bilen ekologiýa taýdan arassa önümleri öndürýärler. Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek, Türkmenistanda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmak boýunça netijeli işleri alyp barýarlar.

T.Çaryýew çykyşynyň dowamynda ýurdumyzyň hususy ulgamynyň wekilleriniň obasenagat toplumynda hem üstünlikli zähmet çekip, ýüzlerçe gektar meýdanda miwe we gök önümleri ýetişdirýändiklerini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly ajaýyp eserinde “Adamyň zähmetiň gymmatyna düşünmegi, zähmetiň gadyryny bilmegi onuň mertebesini beýgeldýär” diýip nygtaýar. Bu altyna barabar dürdäne jümleleri türkmen halkynyň bagtyýar durmuşynyň şamçyragydyr.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň galla oragy döwründe iş sapary bilen Mary welaýatyna baryp, oba hojalygyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanşandygy we daýhanlaryň zähmetine ýokary baha berendigi bellenildi. Munuň özi ekerançylary täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy.

Oba hojalyk ekinleriniň görnüşleriniň we öndürilýän mukdarynyň artdyrylmagy täze iş orunlarynyň döredilmegine hem-de ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmegine, dünýäniň ýakyn-alys ülkeleriniň birnäçesine eksport mümkinçiliginiň ýokarlandyrylmagyna zerur şertleri döredýär.

Hususy ulgamyň wekili türkmen telekeçileriniň hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ykdysady kuwwatynyň barha artdyrylmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlandyrylmagynda mundan beýläk-de özleriniň mynasyp goşantlaryny goşjakdyklaryna ynandyrdy. Döwlet Baştutanymyza giň möçberli döwlet işinde täze ajaýyp üstünlikleri arzuw edip, “Erkin gurluşyk” hususy kärhanasynyň ýolbaşçysy çykyşyny goşgy setirleri bilen tamamlady.

Soňra Aşgabat şäher 13-nji saglyk öýüniň maşgala lukmany Maýa Öküzowa söz berildi. Pursatdan peýdalanyp, umumymilli foruma gatnaşyjy zenan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy we ähli türkmen halkyny mukaddes Döwlet Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk toýy mynasybetli saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleriniň adyndan tüýs ýürekden gutlady.

Bellenilişi ýaly, Arkadag Prezidentimiz Garaşsyz Watanymyzy hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösýän ýurda öwürmek maksady bilen, uzak geljegi nazarlaýan giň möçberli özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirýär.

Ýurdumyzyň beýleki pudaklary bilen bir hatarda, saglygy goraýyş ulgamynyň binýadyny berkitmek we kämilleşdirmek boýunça bimöçber işleri amala aşyrylýar. «Saglyk» Döwlet maksatnamasy ýurdumyzda saglygy goraýşy kämilleşdirmek babatda özgertmeleriñ aýgytly tapgyryna geçmäge badalga berdi.

Çykyşda milli Liderimiziň ylmyň we tehnologiýalaryň täze gazananlaryny durmuşa ornaşdyrmak baradaky aladalary netijesinde, milli saglygy goraýyş pudagynyň sanly ulgamy döredilip, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde iň kämil tehnologiýaly lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen halkara derejeli saglyk merkezleri, hassahanalar, şypahanalar, şäherdir oba saglyk öýleri gurlup, halkymyzyň hyzmatyna berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň enelere bimöçber söýgüsiniň, sarpasynyň we hormatynyň beýany bolan, «Enä tagzym mukaddeslige tagzym» atly kitabynda bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň «Ene mähri» merkezleriniň ählisine «Enä we çaga mähirli gatnaşykly hassahana» diýen halkara güwänamalaryň berilmegi hem, ýurdumyzda sagdyn nesilleriň kemala gelmeginde, eneleriň sagdynlygyny gazanmakda ýetilen sepgitleriň halkara derejesinde ykrar edilýändigine aýdyň şaýatlyk edýär.

M.Öküzowanyň nygtaýşy ýaly, abraýly halkara guramalary, şol sanda BSGG tarapyndan Türkmenistanyň yzygiderli gowşurylýan halkara güwanamalary, derejeler milli Liderimiziň saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek boýunça alyp barýan giň gerimli işleriniň üstünliklere beslenýändiginiň ykrarnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ähli babatlarda watandaşlarymyza görelde bolmak bilen, sagdyn durmuş ýörelgeleriniň ornaşdyrylmagyna we wagyz-nesihat edilmegine uly üns beýär.Döwlet Baştutanymyz baý milli mirasymyzyň goralyp saklanylmagyna hem-de öwrenilmegine aýratyn ähmiýet bermek bilen, bu meselä özüniň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabyny bagyşlady, onda ata-babalarymyzyň beýik maksatlary hem-de arzuw-hyýallary, häzirki nesillere goýan wesýetleri öz beýanyny tapdy. Milli Liderimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltlik ylmy ensiklopediki eserler toplumy lukmanlar üçin örän gymmatly gollanma öwrüldi.

Çykyş eden «Türkmenistan --Bitaraplygyň mekany» şygary bilen geçýän ýylda uly ruhubelentlikde geçirilýän Halk Maslahatynyň mejlisiniň taryhy ähmiýetini aýratyn belledi. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary netijesinde türkmen Bitaraplygy täze many-mazmuna hem-de dünýä derejesinde giň ykrarnama eýe boldy.

Ählhalk maslahatyna gatnaşyjy Halk Maslahatynda garalýan meseleleriň, şol sanda «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion kanunyň taslamasynyň ara alnyp maslahatlaşylmagynyň ähmiýetini belläp, ýurdumyzyň ähli lukmanlarynyň bütin halkymyz bilen bilelikde milli Liderimiziň öňe süren başlangyçlaryny doly goldaýandyklaryny aýtdy.

Maşgala lukmany döwlet Baştutanymyzyň saglygy goraýyş işgärleriniň öňünde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda geljekde hem ak ýürekden zähmet çekjekdiklerine ynandyrdy.

Çykyşynyň ahyrynda M.Öküzowa Gahryman Arkadagymyza iň gowy arzuwlaryny aýdyp, şahyrana setirler bilen sözüni tamamlady.

Soňra harby birikmäniň serkerdesi Wepa Orazgylyjow çykyş etdi.

Ol “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň öz işine başlamagy bilen Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň ähli şahsy düzüminiň adyndan Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowy we ähli watandaşlarymyzy gutlady.

Çykyş edýän şu günki wakanyň örän möhüm ähmiýetini belläp, mejlisde jemgyýetçiligiň doly ygtyýarly wekilleri bilen bilelikde, döwletimiziň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň çözüljekdigini aýtdy.

Harby gullukçy Watan goragçylarynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň uludan toýlanylýan ýylynda geçirilýän bu günki döwletli maslahatda milli Liderimiziň taryhy çykyşyny uly buýsanç bilen diňländiklerini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň kanun çykaryjy edarasynyň gurluşyny üýtgetmek, ygtyýarlyklaryny giňeltmek we alyp barýan işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça öňe süren başlangyjy esasynda taýýarlanylan “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny Watan goragçylary tüýs ýürekden goldaýar.

Döwlet berkararlygynyň, halkymyzyň asudalygynyň we parahatçylygynyň kepili bolup durýan Esasy Kanunymyzyň jemgyýetimizi we döwletimizi hemmetaraplaýyn ösdürmegi kanunçylyk taýdan üpjün etmegiň maksatlaryna üstünlikli ýetmäge mümkinçilik döretjekdigine berk ynanýarys diýip, W.Orazgylyjow belledi.

Nygtalyşy ýaly, 2020-nji ýyl “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýyly diýip yglan edildi. Bu şygar dünýäde parahatçylygy pugtalandyrmak we durnukly ösüşi gazanmak ýaly belent maksatlary özünde jemleýär. Diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Bitarap Türkmenistanyň Harby doktrinasy bu maksatlara laýyk gelýär.

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaş esgerlere görelde görkezip, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly baýramçylyklary mynasybetli her ýylda geçirilýän dabaraly ýörişlere, harby okuw-türgenleşiklerine hut özüniň gatnaşmagynyň aýratyn ähmiýeti nygtaldy. Döwlet Baştutanymyz edermenligiň, batyrlygyň, watançylygyň hem-de Watanymyza we halkymyza wepaly gulluk etmegiň hakyky nusgasydyr.

Halk Maslahatyna gatnaşyjy şu ýylyň 9-njy maýynda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň şanly 75 ýyllygyna bagyşlanyp, «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda geçirilen dabaraly harby ýörişiň ýow gününde ýurt üçin döş gerip, Watanymyzyň azatlygy we erkinligi ugrunda söweş meýdanynda baş goýan merdana ogullarynyň sarpasyny ýene bir gez beýgeldendigini ýatlatdy.

Bu günki gün olaryň gahrymançylygyny bütin dünýä ykrar edýär. Munuň şeýledigine milli Liderimiziň mähriban atasy Berdimuhamet Annaýewiň Russiýa Federasiýasynyň ýokary döwlet sylagy bolan «Edermenligi üçin» medaly bilen sylaglanmagy, B.Annaýewiň söweşen 206-njy atyjylyk diwiziýasynyň 748-nji atyjylyk polkunyň söweşjeň baýdagynyň hem-de harby gulluk resminamalarynyň dabaraly ýagdaýda gowşurylmagy aýdyňlygy bilen şaýatlyk edýär.

Bu gymmatlyklaryň ählisiniň Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebinde ýerleşdirilmegi bolsa, Watan goragçylaryna bildirilýän belent ynamyň nyşany boldy.

Ussat mugallym, edermen esger, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň nusgalyk göreldesi nesiller üçin çuňňur watansöýüjilige, merdi-merdanalyga, harby borja wepalylyga we parahatçylygyň goragynda sak durmaga belent çagyryşdyr diýip, serkede nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaňy-ýakynda şöhratly taryhymyzdan, milli mirasymyzdan, halkymyzyň döreden watançylyk mekdebinden söz açýan «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitaby sowgat bermegi bolsa,Watan goragçylarynyň buýsanjyny artdyryp, söweşjeň ruhuny has-da belende göterdi.

Harby birikmäniň serkerdesi W. Orazgylyjow ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň şahsy düzüminiň adyndan harby gullukçylaryň Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby ýörişde milli Liderimiziň hem-de onuň mähriban atasynyň göreldesine eýerip, Milli Goşunymyza mynasyp wekilçilik etmek üçin ähli güýç-gaýratlaryny gaýgyrmajakdyklaryna, hemişe eziz Watanymyzyň goragynda sarsmaz gala bolup durjakdyklaryna ynandyrdy.

Ählihalk forumynyň wekili Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna berk jan saglyk, uzak ömür hem-de giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw edip, öz çykyşyny mukaddes esger Kasamy bilen tamamlady.

Soňra çykyş eden Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň inžener-mehanika fakultetiniň «Elektrik üpjünçiligi» hünäriniň 3-nji ýyl talyby Döwletgeli Hojamberdiýew ýurdumyzyň ýaşlarynyň adyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy hem-de foruma gatnaşyjylaryň ählisini ýetip gelýän Garasşyzlyk baýramy bilen gutlady. Bu baýramçylyk “Türkmenistan –Bitaraplygyň mekany” şygary astynda geçýän ýylda täze belent sepgitleri eýelemäge ruhlandyrýar.

Nygtalyşy ýaly, döwlet Baştutanymyzyň parasatly we öňdengörüjilikli başlangyjy bilen ykdysadyýetimiziň ähli ugurlary bilen birlikde, ýurdumyzyň ylym hem-de bilim ulgamynda hem milli maksatnamalar, konsepsiýalar yzygiderli kabul edilip, toplumlaýyn özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Ýaş nesliň watansöýüji, giň gözýetimli, beden taýdan sagdyn, dünýäniň öňdebaryjy ylym-bilim özgertmelerinden baş çykarýan, kämil hünärmenler bolup ýetişmegi üçin milli Liderimiziň beýik maksatlaryň rowaçlygyna gönükdirilen hem-de ýakyndan berýän hemaýat-goldawy netijesinde, eziz Diýarymyzda häzirki zaman kompýuterleri, okuw-tehniki enjamlary, interaktiw-multimediýa tehnologiýalary bilen üpjün edilen bilim edaralary, çagalar baglary, orta mekdepler hem-de döredijilik merkezlerini özüne birleşdirýän täze bilim we döwrebap sport toplumlary gurlup, ulanylmaga berilýär.

Hormatly Prezidentimiziň ata-babalarymyzyň döreden milli gymmatlyklaryna, asylly ýörelgelerine aýratyn hormat goýýandygy bellenildi. Döwlet Baştutanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly baýramçylygyna ajaýyp döredijilik sowgady hökmünde neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitaby –türkmen halkynyň dünýä nusgalyk asylly ýörelgeleri baradaky parasatly oý-pikirleri döwletimiziň berkararlygyny, Watanymyzyň abadançylygyny üpjün etmekde, nesilleri müňýyllyklaryň mizemez milli ruhunda terbiýelemekde ýol görkeziji, mukaddes taglymatdyr.

Arkadag Prezidentimiziň beýleki ajaýyp eserleri ýaly, bu kitap hem ýaşlary we geljekki nesilleri hakyky watançylyk hem-de milletimiziň bahasyna ýetip bolmajak gymmatlyklarynyň dowamatlylygy ruhunda terbiýelemek işinde uly ähmiýete eýedir.

Soňra D.Hojamberdiýewiň belleýşi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň sportuň ähli görnüşleri boýunça hem-de sagdyn durmuş ýörelgesi baradaky beýik halypalyk mekdebi ýaşlaryň sporta bolan söýgisini has-da artdyrýar. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýyndaky eden taryhy çykyşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Biziň beýik geljegimiz ýaşlaryň bagtyýarlygy, kadaly ösüşi bilen berk baglydyr. Ýaşlar Watanymyzyň güýç-kuwwatydyr we abraý-mertebesidir” diýip belledi.

Bu sözler ýurdumyzyň talyplarynyň kalbynda gyzgyn goldaw tapyp, olary öňdebaryjy bilimleri almaga we tehnologiýalary özleşdirmäge ruhlandyryp, öz işiniň hakyky ussatlary bolan ýokary derejeli hünärmenler bolmaga ymtylmagyny höweslendirdi.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halk Maslahatynyň şu mejlisinde eden çykyşynyň taryhy ähmiýetini nytgtap, milli Liderimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan konstitusion özgertmeleriň halkymyzyň hakyky buýsanjy bolup durýandygyny belledi. Şol özgertmeler döwletimiziň we jemgyýetimiziň mundan beýläk-de ösmegi üçin ygtybarly esasy üpjün etmelidir.

Türkmen ýaşlary ýurdumyzyň Esasy Kanunyny kämilleşdirmäge gönükdirilp, amala aşyrylýan özgertmeleri doly goldap, mundan beýläk-de okuwda hem-de zähmetde täze üstünlikleri gazanarlar we şeýlelikde, ata Watanymyzyň okgunly ösmegine hem-de halkara abraýynyň has-da belende galmagyna saldamly goşant goşarlar diýip, çykyş eden belledi hem-de döwlet Baştutanymyza iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Soňra Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berildi. Milli Liderimizi we Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylary, ähli halkymyzy Garaşsyz Watanymyzyň 29 ýyllyk baýramy bilen gutlap, Gahryman Arkadagymyzyň paýhasly öňdengörüjilikli ýolbaşçlygynda halkymyzyň ösüşiň belentliklerine tarap ynamly gadam urýandygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döredijilikli syýasaty netijesinde, Türkmenistan bu gün senagat taýdan ýokary derejede ösen, ylmyň we tehnikanyň iň täze gazananlaryna esaslanýan, halkymyzyň abadançylygy barada ýadawsyz alada edýän, dünýä döwletlerini parahatçylyga, hoşniýetli gatnaşyklara çagyrýan döwlet hökmünde dünýäde belli boldy.

Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň Halk Maslahatynyň şu mejlisinde eden çuň manyly, maksatnamalaýyn, taryhy çykyşynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň, hemişelik Bitaraplygynyň gazananlaryny berkitmek, Watanymyzy durmuş-ykdysady we medeni taýdan ösdürmegiň esasy ugurlary anyk kesgitlenilip, aýdyň wezipeler goýuldy.

Milli Liderimiziň türkmen halkynyň taryhyny we milli mirasyny, dünýä ýurtlarynyň oňyn tejribesini göz öňünde tutmak bilen, milli Parlamentiň iki palataly gurluşyny döretmek baradaky taryhy başlangyjy esasynda Esasy Kanunymyza giriziljek üýtgetmeleri we goşmaçalary milli döwletliligiň, halk häkimiýetliliginiň esaslaryny berkitmekde, kanun çykaryjylyk işini mundan beýläk-de kämilleşdirmekde, ata Watanymyzy syýasy, ykdysady we medeni taýdan täze belentliklere çykarmakda ähmiýetli boljakdygy bellenildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalasy bilen ýurdumyzyň şäherlerini, etraplaryny we obalaryny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça iri maksatnamalar durmuşa geçirilýär. Şunuň bilen baglylykda, döwletimiziň dolandyryş-çäk gurluşyny döwrüň talabyna laýyk kämilleşdirmek möhüm ugur bolup durýar. Şäher bilen obanyň arasyndaky tapawudy aradan aýyrmak baradaky mesele hakynda aýdyp, döwlet Baştutanymyz öz çykyşynda degişli işleriň geçirilmegini baş wezipe hökmünde kesgitledi.

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda şu maksatlar bilen toplumlaýyn işler amala aşyrylýar. Şonuň netijesinde, dolandyryş çözgütlerini kabul etmek üçin täze şertler emele geler. Senagatlaşma we şäherleşme derejeleri öser, hususy bölegiň paýy artar.

Şunuň bilen baglylykda, Mejlisiň Başlygy milli Liderimiziň ýurdumyzyň welaýatlarynyň dolandyryş-çäk gurluşyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça öňde goýan wezipeleriniň ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli zerur tagallalaryň ediljekdigini nygtap, döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür, halkymyzyň we ýurdumyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan giň möçberli işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ara alyp maslahatlaşmalaryň jemini jemläp, çykyş edenleriň hem-de ýurdumyzyň döwlet we jemgyýetçilik durmuşyna degişli örän möhüm wezipelere garalan mejlisiň işine işjeň gatnaşanlaryň ählisine minnetdarlyk bildirdi. Milli Liderimiz çykyş edenleriň ählihalk maslahatynda öňe sürlen başlangyçlary goldandyklaryny kanagatlanma bilen belläp, şol teklipleriň hökmany suratda hasaba alynjakdygyny aýtdy.

Mejlisi dowam edip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow birnäçe resminamalara, şol sanda “Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hem-de hormatly atlary dakmak hakynda”, “Türkmenistanyň “Zenan kalby” ordeni bilen sylaglamak hakynda, şeýle hem “Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulysy” diýen ady dakmak hakynda” Permanlara gol çekdi.

Bu ýokary sylaglar Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň we halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlary hem-de köpýyllyk ak ýürekli we yhlasly zähmeti, hünär ussatlygy bilen tapawutlanan raýatlara gowşurylýar.

Soňra milli Liderimiz şu günki mejlisde döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşyna degişli taryhy ähmiýetli meselelere garalandygyny belledi. Ilkinji nobatda ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlary, şeýle hem “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ozal habar berlişi ýaly, geçen ýyl geçirilen umumymilli forumda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň hukuk derejesini üýtgetmek, iki palataly parlament ulgamyna geçmek hakyndaky taryhy başlangyçlar öňe sürüldi.

Bu başlangyçlar halkymyz tarapyndan uly gyzyklanma we giň goldawa eýe boldy diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Bu ugurda geçirilen işleriň netijesinde, Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasy taýýarlanyldy. Ol ählihalk forumynda ara alyp maslahatlaşmak üçin hödürlendi. Şu günki mejlise gatnaşyjylar Halk Maslahatynyň işini kämilleşdirmek we onuň hukuk derejesini üýtgetmek hakyndaky başlangyjy goldadylar. Şeýle hem bu başlangyçlary Türkmenistanyň ähli welaýatlarynyň raýatlary goldadylar diýip, milli Liderimiz belledi.

Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşylanda, şeýle hem şu günki edilen çykyşlarda birnäçe teklipler öňe sürüldi. Bu barada aýtmak bilen, milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylara Halk Maslahatynyň “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda” Konstitusion kanunyň taslamasyny goldamak hakynda” hem-de “2021-nji ýylda Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlaryny goldamak hakynda” Kararlarynyň taslamalary hödürlendi.

Bu resminamalar biragyzdan kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Kararlara gol çekip hem-de ýurdumyzyň Esasy Kanunyny kämilleşdirmek boýunça ägirt uly işleriň bitirilendigini belläp, bu çärelere işjeň gatnaşandyklary üçin milli jemgyýetimiziň ähli gatlaklarynyň wekillerine, şol sanda umumymilli foruma gatnaşyjylara tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Konstitusiýa—türkmen halkynyň parahatçylykly ösüşiniň kepili, onuň nurana geljegimiz hakyndaky ajaýyp arzuwlarynyň beýany. Halkymyzyň ynamyny ödemek ugrunda mundan beýläk-de yhlasly zähmet çemek, döretmek we gurmak biziň watançylyk borjumyzdyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Milli Liderimiz Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylara ýüzlenip, “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanunyny kabul etmek üçin onuň Mejlisiň garamagyna berilýändigini habar berdi.

Mejlisiň maslahatynda deputatlar “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Konstitusion kanunyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşdylar.

Halk Maslahatynyň mejlisini dowam edip, döwlet Baştutanymyz Konstitusion kanunyň ýokarda görkezilen taslamasy boýunça deputatlaryň çözgüdini yglan etmek üçin ýene-de Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi.

Parlamentiň ýolbaşçysynyň belleýşi ýaly, milli döwletlilik, halk häkimiýetini berkarar etmek baradaky gadymdan gelýän ýöl-ýörelgelerden, halkymyzyň baý durmuş tejribesinden ugur alyp hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän oýlanyşykly syýasatynyň çäklerinde möhüm işler amala aşyrylýar. Döwlet gurluşyny, hukuk ulgamyny yzygiderli kämilleşdirmäge, jemgyýetçilik durmuşyny demokratiýalaşdyrmaga, ata Watanymyzyň parahatçylygyň we ösüşiň ýoly bilen täze sepgitlere çykmagyny üpjün etmäge gönükdirilen yzygiderli çäreler durmuşa geçirilýär. Milli Liderimiziň başlangyjy bilen bir ýyl mundan ozal başy başlanan konstitusion özgertmeleriň täze tapgyry munuň aýdyň mysalydyr.

Döwlet Baştutanymyzyň parasatly baştutanlygynda we gös-göni ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň Esasy Kanunyny kämilleşdirmek boýunça Konstitusion topar üstünlikli iş alyp bardy. Milli Parlamentiň iki palataly gurluşyny döretmek baradaky mesele bütin halkymyz tarapyndan ara alnyp maslahatlaşyldy. Munuň üçin ähli zerur işler geçirildi, ýurdumyzyň raýatlaryna Konstitusiýamyzy täzelemek bilen baglylykda, Esasy Kanunymyza degişli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça öz tekliplerini bermäge giň mümkinçilikler döredildi.

Jemgyýetiň ähli gatlaklarynyň gatnaşmagynda halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna, bu ulgamda dünýä tejribesine we milli döwletlilik ýörelgämize laýyklykda taýýarlanylan Konstitusion kanunyň taslamasy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň şu günki mejlisiniň garamagyna hödürlenildi.

«Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» kanunynyň taslamasy umumymilli forumda doly makullanyldy. Şunuň bilen baglylykda, bu taslamada okgunly ösýän, ykdysady taýdan kuwwatly, bäsdeşlige ukyply döwletimiziň hukuk binýadyny mundan beýläk-de berkidýän, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän «Döwlet adam üçindir!» diýen syýasatynyň öz beýanyny tapandygy bellenildi.

Ýurdumyzyň Esasy Kanunynyň täzelenilmegi netijesinde, ol has kämil mazmuna eýe boldy. Mejlisiň Başlygynyň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesiniň 25 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda bu taryhy waka türkmen halkynyň Arkadag Prezidentimiziň baştutanlygynda beýik maksatlara ýetmegiň ýolunda öňe ynamly barýandygynyň aýdyň subutnamasy boldy.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy Mejlisiň maslahatynda deputatlaryň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň makullan «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkme-nistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşandyklaryny we biragyzdan kabul edendigini habar berdi.

Bellenilişi ýaly, Esasy Kanunymyza girizilýän üýtgetmeler we goşmaçalar, milli Liderimiziň iki palataly Parlament düzümini döretmek hakyndaky ähmiýetli taryhy başlangyjy wajyp bolup durýar.

Mejlisiň Başlygy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy we tutuş türkmen halkyny Watanymyzyň täze taryhynda möhüm waka - iki palataly kanunçykaryjy edara üçin hukuk binýadyny emele getirýän Konstitusion kanunyň kabul edilmegi bilen tüýs ýürekden gutlady.

Mejlisiň ýolbaşçysy milli Liderimize iň gowy arzuwlaryny beýan edip, döwlet Baştutanymyzdan “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanunyna gol çekmegi haýyş etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow habary diňläp hem-de ählihalk forumyna gatnaşyjylara ýüzlenip, Mejlisiň deputatlarynyň biragyzdan Konstitusion kanuny kabul etmek üçin ses berendiklerini aýtdy.

Milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary bilen “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakyndaky” Konstitusion kanuna gol çekdi. Jemgyýetimiziň hem-de döwletimiziň bitewüligini dabaralandyrýan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramynyň öňýanynda Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň kabul edilmegi ägirt uly taryhy wakadyr. Bu waka halkymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylar. Hormatly Prezidentimiz bu wakanyň Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň kuwwatyny mundan beýläk-de artdyrmaga, beýik işleri amala aşyrmaga täze itergi berjekdigine berk ynanýaryn diýip belledi.

Şu dabaraly pursatda döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylary hem-de mähriban halkymyzy dünýä we milli demokratik tejribelere, halkara hukugynyň umumylykda ykrar edilen ýörelgelerine hem-de kadalaryna laýyk gelýän Halk Maslahatynyň we Mejlisiň işini kämilleşdirmek hem-de kanun çykaryjylyk işini amala aşyrýan edaralaryň iki palataly gurluşyny döretmek bilen baglanyşykly Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň kabul edilmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlady.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, jemgyýetde adam hukugyny we mertebesini, abadançylygyny hem-de rowaçlygyny, parahatçylygy we ylalaşygy baş maksat edinýän Bitarap döwletimizde geçirilen konstitusion özgertmeler adamyň hem-de raýatyň Türkmenistanyň Konstitusiýasy tarapyndan kepillendirilen giň hukuklaryny hem-de azatlyklaryny üpjün etmäge ýardam eder.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Hökümetiniň agzalaryna, milli parlamentimiziň deputatlaryna, jemgyýetçilik birleşikleriniň we häkimiýetiň ýerli edaralarynyň wekillerine kabul edilen Konstitusion kanundan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmek ugrunda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Soňra döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, şu günki Maslahatda ýurdumyzyň dolandyryş-çäk meseleleri boýunça hem degişli teklipler öňe sürüldi. Bu örän möhüm mesele bolup durýar. Onuň esasy maksady sebitleri dolandyrmagy netijeli guramakdan, dolandyryş çykdajylaryny azaltmakdan, ýerlerde demokratik başlangyçlary goldamak bilen, häkimiýetiň ýerli edaralarynyň ornuny has-da berkitmekden ybaratdyr.

Milli Liderimiz bu teklipleriň ýerli wekiller bilen ara alnyp maslahatlaşylandgyny belläp, şu meselelere etrap, şäher, welaýat halk maslahatlarynda ýene-de bir gezek seredip, soňra ony Türkmenistanyň Mejlisinde ara alyp maslahatlaşmagy hem-de degişli karary kabul etmegi tabşyrdy.

Biz geljekde hem Konstitusiýamyzyň kadalaryna hem-de ýörelgelerine berk eýerip, demokratik, hukuk hem-de dünýewi döwletimizi ägirt uly ösüşleriň ýoly bilen öňe alyp bararys. Bu işlere iki palataly täze parlament ulgamy hem netijeli goşant goşar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Bu baradaky gürrüňi dowam edip, milli Liderimiz 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakyndaky» Türkmenistanyň Konstitusion kanunyň herekete giriziljekdigini nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, Halk Maslahatynyň işi hem bes edilýär. Şoňa görä-de, guramaçylyk işlerini geçirmek zerur bolup durýar. Bu barada aýdyp, döwlet Baştutanymyz «Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň 2018-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda çykaran 1-nji buýrugyny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakyndaky» resminama hem gol çekdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýokarda agzalan Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň kabul edilendigini, ýurdumyzyň kanun çykaryjy edarasynyň iki palataly gurluşynyň döredilendigini habar berdi. Täze döredilen parlamentimiziň Halk Maslahaty palatasynyň öz işine başlamagy üçin guramaçylyk işlerini hem-de bu palatanyň agzalarynyň saýlawlaryny geçirmeli. Konstitusion kanuna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty palatasynyň agzalarynyň birinji saýlawlary Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bellenilýär.

Döwlet Baştutanymyz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramynyň giňden bellenilýän günlerinde geçirilýän şu umumymilli forumda «Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryny bellemek hem-de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň işini ýola goýmak bilen bagly guramaçylyk işlerini geçirmek hakynda» Halk Maslahatynyň kararyna hem gol çekdi.

Mejlisi dowam edip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow saglygy goraýyş işgärleriniň halkymyzyň saglygyny goramakda uly işleri bitirýändigini,keselleriň öňüni almakda, olary anyklamakda we bejermekde janaýaman zähmet çekýändiklerini belledi. Bu barada aýtmak bilen, milli Liderimiz “Saglygy goraýyş işgärleriniň durmuş taýdan goraglylygyny pugtalandyrmak hakyndaky” karara gol çekdi.

Şu günki maslahatyň gün tertibinde göz öňünde tutulan Garaşsyz Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň möhüm meseleleriniň jemini jemläp, döwlet Baştutanymyz foruma gatnaşyjylary we ýurdumyzyň tutuş halkyny mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlady we iň gowy arzuwlaryny aýtdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara we tutuş watandaşlarymyza ýüzlenip, jemleýji söz bilen çykyş etdi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halk köpçüliginiň döredijilik güýjüniň we ruhunyň barha ýokarlanýandygy, ata Watanymyzyň mundan beýläk-de ykdysady hem-de durmuş taýdan gülläp ösmegini üpjün etmäge bolan hyjuwynyň egsilmezdigi guwandyryjydyr diýip, milli Liderimiz belledi. Halk Maslahatynyň şu mejlisinde mähriban halkymyzyň ykdysady we durmuş taýdan ösüşiň ylmy taýdan esaslandyrylan maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge bolan synmaz erk-islegi we maksatlary aýdyň ýüze çykdy.

Halk Maslahatynyň mejlisini guramaçylykly geçirmek boýunça ähli işlere ýakyndan gatnaşan adamlara minnetdarlyk bildirip, hormatly Prezidentimz olara berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Şunuň bilen döwlet Baştutanymyz Halk Maslahatynyň mejlisini ýapyk diýip yglan etdi.

Türkmenistanyň Döwlet senasynyň ýaňlanmagy mejlisiň jemlemesi boldy. Onuň belent ruha beslenen owazlary ýurdumyzyň her bir raýatynyň kalbynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda parahatçylygyň, döredijiligiň we ösüşiň yoly bilen täze belentliklere tarap ynamly gadam urýan mähriban Watanymyza bolan buýsanç duýgusyny döretdi.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky tarapyndan “Milli VISA karty” atly täze bank kartyny ulanyşa girizmek boýunça degişli işler geçirilýär.

    2020-nji ýylyň iýun aýynyň 26-na hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi. Wise-premýer degişli Konsepsiýada kesgitlenen wezipeleri çözmek bilen baglylykda, milli ykdysadyýete sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Hususan-da, halk hojalyk toplumynyň pudaklaryny döwrebaplaşdyrmak, ýurdumyzyň karz beriji edaralary tarapyndan döwrebap maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary esasynda edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak barada habar berildi.

    Häzirki döwürde nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek maksady bilen, Döwlet daşary ykdysady iş banky tarapyndan «Milli VISA karty» atly täze bank kartyny ulanyşa girizmek boýunça degişli işler geçirildi. Wise-premýer munuň ýurdumyzyň bank ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek hem-de milli töleg ulgamyny döwrebap halkara ulgama birikdirmek üçin giň mümkinçilikleri açýandygyny belledi.

    Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz «Milli VISA kartyň» täze görnüşini dolanyşyga girizmek boýunça işleri işjeňleşdirmegiň zerurdygyny nygtady hem-de wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşy

    /   25.09.2020  /   

Hormatly Halk Maslahatynyň agzalary!
Hormatly ýaşulular!
Hormatly adamlar!

Nesip bolsa, biz ýene-de sanlyja günden milli senenamamyzda aýratyn möhüm orny eýeleýän baş baýramymyzy – Garaşsyzlyk gününi giňden we dabaraly belläp geçeris. Biz Garaşsyzlyk gününe toý-baýramlarymyzyň seresi hökmünde aýratyn sarpa goýýarys. «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan ýylda hem bu taryhy senäni şanly wakalar, ajaýyp üstünlikler bilen dabaraly garşy alýarys.

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýokary depginler bilen durnukly ösýän ykdysadyýetli häzirki zaman döwletini gurmak, adalatly raýat jemgyýetini berkarar etmek, ýaşamak üçin amatly şertleri döretmek ugrunda ýurdumyzda ägirt uly işler amala aşyryldy. Ýigrimi dokuz ýylyň içinde özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde, ýurdumyzyň döwlet we jemgyýetçilik gurluşy düýpgöter özgerdi.

Berkarar döwletimiz gülläp ösüşiň, bagtyýar durmuşyň, döredijilikli zähmetiň gaýnap joşýan mekanyna, ynsan arzuwlarynyň hasyl bolýan ýurduna öwrüldi. Biz ata Watanymyzy dünýäniň senagat taýdan ösen, kämil syýasy ulgamy bolan, adalatly we demokratik jemgyýetli ýurtlarynyň derejesine çykarmak baradaky baş maksadymyzy amala aşyrdyk.

Ýurdumyzyň tebigy baýlyklaryny we mümkinçiliklerini ulanyp, ösen ulag-logistika düzümli, ýokary öndürijilikli täze pudaklary hem-de senagat önümçiliklerini döretdik. Amala aşyran işlerimiziň netijesinde, raýatlarymyz dünýä ölçeglerine laýyk gelýän ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen üpjün edildi. Bu üstünlikler mähriban halkymyzyň agzybirligi, zähmetsöýerligi we ruhubelentligi netijesinde gazanyldy

Hormatly mejlise gatnaşyjylar!

Türkmenistan özbaşdak ösüş ýoluna gadam basan ilkinji günlerinden başlap, halkara syýasatynda milli hem-de ählumumy bähbitleri nazara alyp, özüni Bitarap döwlet diýip yglan etdi we hoşniýetli goňşuçylyk, birek-birege hormat goýmak, adalatlylyk hem-de deňhukuklylyk ýörelgelerine berk eýerip gelýär. Bütin dünýäde ählumumy parahatçylyga, howpsuzlyga hem-de abadançylyga gönükdirilen daşary syýasaty alyp barýar.

Bitarap ýurdumyz häzire çenli dünýäniň 149 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy.Türkmenistan halkara guramalarynyň 50-ä golaýynyň agzasy bolmak bilen bir hatarda halkara konwensiýalarynyň, şertnamalarydyr beýleki köptaraplaýyn resminamalarynyň hem 150-den gowragyna gatnaşýar.

Biz Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Birleşigi, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Goşulyşmazlyk Hereketi, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly abraýly halkara guramalary, Aziýa hem-de Ýuwaş ummany sebitleriniň döwletleri, Orta we Ýakyn Gündogar, Ýewropa hem-de Amerika ýurtlary bilen dürli ugurlardaky gatnaşyklarymyzy pugtalandyrmaga aýratyn ähmiýet berýäris.

Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmaga hem öz mynasyp goşandyny goşýar. Bu guramanyň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde, halkara forumlarynda suw, energetika we ulag diplomatiýasy boýunça öňe sürýän başlangyçlarymyz dünýä bileleşiginiň Garaşsyz ýurdumyza bolan ynamyny barha ýokarlandyrýar.

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisinde «2021-nji ýyl – Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» baradaky kararnamanyň kabul edilmegi parahatçylygyň we dostlugyň berkarar bolmagy ugrundaky tagallalarymyzy bütin dünýä äşgär edip, Bitarap Türkmenistanyň abraýyny has-da artdyrýan taryhy waka öwrüldi.

Ata Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramynyň giňden we dabaraly bellenýän ýylynda berkarar döwletimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75­nji mejlisiniň başlygynyň orunbasarlygyna saýlanmagy ýurdumyzyň oňyn Bitaraplyk ýörelgelerine, parahatçylyk söýüjilige, hoşniýetli goňşuçylyga we giň halkara hyzmatdaşlygyna esaslanýan daşary syýasat ugrunyň ýokary abraýa eýe bolandygynyň ýene-de bir aýdyň mysalydyr.

Ýurdumyzyň Bütindünýä söwda guramasynyň synçysy derejesine eýe bolmagy bolsa, milli ykdysadyýetimiziň sazlaşykly ösüşini, daşary söwda gatnaşyklarynda eýeleýän ornunyň berkemegini, köptaraply hyzmatdaşlygyň giňelmegini, daşary ýurt maýa goýumlaryny giňden çekmegi üpjün eder.

Şeýle hem, geljegi uly täjirçilik we söwda strategiýasyny işläp taýýarlamakda hem-de üstünlikli durmuşa geçirmekde bu derejäniň uly ähmiýeti bolar. Biz hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýymyza, geosyýasy we geoykdysady şertlerimize, ägirt uly serişde hem-de adam mümkinçiliklerimize daýanyp, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzy dünýäniň senagat taýdan ösen döwletleriniň birine öwürdik!

Şoňa görä-de, biz nesip bolsa, şu ýylyň dekabr aýynda örän möhüm senäni – Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň halkara derejesinde ykrar edilmeginiň şanly 25 ýyllyk baýramyny giňden belläp geçeris.

Hormatly adamlar!

2020-nji ýylda dünýäde örän ýiti koronawirus keseli giňden ýaýrady. Bu ýokanç ähli döwletleriň ykdysadyýetine ýaramaz täsirini ýetirdi. Biz dünýäde dowam edýän bu çylşyrymly maliýe-ykdysady şertlere garamazdan, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň durnukly ösmegini gazandyk, köp möçberdäki maliýe serişdelerimizi ätiýaçda saklamagy başardyk.

Ýurdumyzy ösdürmegiň bäş ýyl üçin maksatnamasyny biz geçen ýyl geçirilen Halk Maslahatynda tassykladyk. Şoňa görä-de, häzirki kynçylykly şertlerde bu maksatnamany doly möçberde ýerine ýetirmek üçin ähli çäreleri görmelidiris. Esasy maliýe guralymyz bolan Döwlet býujetine serişdeleriň gelip gowuşmagyny üpjün etmelidiris. Sebäbi, amala aşyrylýan ýaşaýyş-durmuş ugurly maýa goýumlarymyzyň aglabasy Döwlet býujetiniň hasabyna ýerine ýetirilýär.

Biz Döwlet býujetiniň serişdeleriniň 70 göterimden hem gowragyny durmuş maksatly ugra gönükdirýäris. Welaýatlarda obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň, etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek işlerine köp maliýe serişdelerini harçlaýarys. Geljek ýyl hem Döwlet býujetiniň hasabyna welaýatlarda hem-de paýtagtymyzda maýyplar we goldawa mätäç raýatlar üçin ýaşaýyş jaýlaryny gurmagy dowam ederis.

Döwrüň talaplaryna laýyklykda, bank hyzmatlary hem ösýär. Hasaplaşyklaryň tizligini, serişdeleriň dolanyşygyny çaltlandyrmak maksady bilen, bank ulgamynda elektron tölegler ulgamynyň gerimi giňelýär. Biz geljekde maliýe-ykdysady, bank-karz işlerini düýpli seljermek bilen, ykdysady özgertmeleri oýlanyşykly dowam etmelidiris. Ykdysadyýetimiziň önümçilik maksatly ugurlaryny ösdürmäge gönükdirilýän karz serişdeleriniň möçberini artdyrmalydyrys. Kiçi önümçilikleri höweslendirmek, ilat üçin karz-maliýe serişdeleriniň möçberlerini köpeltmek, bank hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak boýunça işleri geçirmelidiris.

Karz göterimleriniň elýeterli bolmagy, bank goýumlaryny kepillendirmek üçin çäreleri hem göz öňünde tutmalydyrys. Raýatlarymyzyň durmuş goraglylygy barada biz hemişe alada edip gelýäris. Şunuň bilen baglylykda, şu ýyl hem zähmet haklaryny, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny we talyp haklaryny ýokarlandyrdyk. Mundan başga-da, Döwlet býujetinden berilýän pul serişdeleriniň uly bölegini bilim, saglygy goraýyş ulgamlaryna, Pensiýa gaznasyna gönükdireris.

Hormatly adamlar!

Türkmenistan, gurýan-ýurt kuwwatly döwletdir. Ýurdumyzda amala aşyrylýan gurluşyklar Garaşsyz watanymyz dünýäde kuwwatly hem-de ähli ugurlar boýunça ösýän döwletdigini aýdyň görkezýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda umumy bahasy 37 milliard amerikan dollaryndan hem köp bolan 2,5 müňe golaý iri desganyň gurluşygy alnyp barylýar.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, şäher we oba ýerlerini ösdürmek, ýurdy senagatlaşdyrmak, ulag-logistika düzümlerini döretmek boýunça ägirt uly işler durmuşa geçirilýär.

Aşgabat şäherinde deňi-taýy bolmadyk täze iri ýaşaýyş jaý toplumynyň, Ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň, «Altyn asyr» Türkmen kölüniň çäklerinde, şeýle hem berkarar Watanymyzyň dürli künjeklerinde döwrebap täze obadyr şäherçeleriň gurluşyklary ýokary depginde dowam edýär.

Hormatly watandaşlar!

Türkmenistanyň Prezidentiniň diňe Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýylyň 1-nji sentýabryndaky ýagdaýa görä ýurdumyzda 1 milliard 765 million manatdan hem köp möçberde düýpli maýa goýumlary özleşdirildi. Şu döwürde 2 sany Saglyk öýi, orta mekdep, 216 kilometr inženerçilik ulgamlary we desgalary, 510 kilometre golaý aragatnaşyk ulgamlary, umumy meýdany 792,3 müň inedördül metr bolan ýaşaýyş jaýlary gurlup, ulanmaga berildi.

Şu ýylyň sekiz aýynda maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna milli ykdysadyýetimize gönükdirilen maýa goýumlarynyň möçberi 19,9 milliard manada ýa-da jemi içerki önümiň 22,4 göterimine barabar boldy. Prezident Maksatnamasyna laýyklykda, geljek 2021-nji ýylda ähli çeşmeleriň hasabyna maýa goýumlarynyň möçberi 37 milliard manada golaý bolar.

Düýpli maýa goýumlarynyň hasabyna Gyýanlyda gazhimiýa toplumyny, Türkmenabatdaky himiýa zawodynda fosfor dökünini öndürýän önümhanany, Daşoguz welaýatynda gaz turbinaly elektrik stansiýasyny gurmak, «Galkynyş» gaz käniniň ikinji tapgyryny özleşdirmek göz öňünde tutulýar. Halkara ulag geçelgelerini döretmek boýunça «Aşgabat–Türkmenabat» ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň, «Türkmenistan–Owganystan–Pakistan–Hindistan» gaz geçirijisiniň taslamalary, şeýle hem beýleki sebit taslamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär

Hormatly adamlar!

Şu ýerde men siziň ünsüňizi ýene-de bir möhüm meselä çekmek isleýärin. Bilşiňiz ýaly, gurluşyk pudagyny ýokary depginler bilen ösdürmek üçin, ilkinji nobatda, enjamlar we serişdeler bilen üpjün edýän senagaty ösdürmek zerur bolup durýar. Şoňa görä-de, biz soňky ýyllarda ýurdumyzda aýna önümlerini, dürli magdan däl gurluşyk materiallaryny, gury ýelim garyndylaryny we demirbeton önümlerini öndürýän täze önümçilikleri döretmäge uly möçberde maýa goýumlaryny goýduk. Netijede, gurluşyk materiallary senagatynyň önümçiligi birnäçe esse artdy.

Häzirki döwürde ýurdumyzyň hususy pudagynyň wekilleri tarapyndan Bäherdende we Lebap welaýatynda sement zawodlarynyň ikinji nobatdakysynyň gurluşygynyň alnyp barylýandygyny muňa mysal hökmünde görkezmek bolar. Geljekde gurluşyk toplumynyň esasy wezipeleri, birinjiden, özümizde öndürilýän gurluşyk materiallarynyň paýyny we zähmet öndürijiligini artdyrmakdan ybaratdyr. Ikinjiden bolsa, gurluşyk önümleriniň bäsleşige ukyplylygyny we hilini, gurluşyk işleriniň hem-de toplumyň hyzmatlarynyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmakdyr.

Şunuň bilen birlikde, geljek ýyl üçin gurluşyk maksatnamasyna düzediş girizip, maýa goýum maksatnamasyny taýýarlamaly. Ýurdumyzda gurluşyk pudagynyň binýadyny pugtalandyrmak Garaşsyz döwletimizde senagat-innowasion ösüş strategiýasynyň möhüm bölegi bolup durýar.

Ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerinde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmegiň, eksport harytlarynyň möçberlerini artdyrmagyň, elektron senagatyny döretmegiň döwlet maksatnamalary hem üstünlikli amala aşyrylýar. Biz ýaňy-ýakynda hem oba hojalyk ýurdy bolan Türkmenistanyň häzirki döwürde elektron tehnikalaryny, şol sanda kompýuterleri öndürýändigini buýsanç bilen aýdyp bileris

Hormatly adamlar!

Häzirki döwürde biziň öňümizde ýurdumyzyň dolandyryş-çäk gurluşyny kämilleşdirmek bilen birlikde, şäherdir obanyň arasyndaky tapawudy aradan aýyrmak ýaly möhüm wezipeler hem durýar.

Türkmenistanyň Mejlisi welaýatlaryň häkimlikleri, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde welaýatlaryň dolandyryş-çäk gurluşyny kämilleşdirmek, şäherleşmäniň gerimini giňeltmek hem-de ilatly ýerleri toplumlaýyn durnukly meýilnamalaşdyrmak we dolandyrmak üçin mümkinçilikleri artdyrmak boýunça mundan beýläk-de degişli işleri geçirmelidir

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Ykdysadyýetiň netijeli ösüşi önümçilige innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen berk baglydyr. Ylym, tehnika we tehnologiýalar önümiň hilini we bäsleşige ukyply bolmagyny, zähmet öndürijiligini, önümçiligiň umumy netijeliligini ýokarlandyrmaga, zähmet şertlerini gowulandyrmaga ýardam edýär.

Bu ugurda, ilkinji nobatda, nebitgaz toplumynyň işini kämilleşdirmek, pudagyň önümçilik we serişde kuwwatyny berkitmek, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak, ylmy-barlag işlerini döwrüň talabyna laýyk guramak boýunça köp işler amala aşyrylýar.

Uglewodorod çig malynyň uly gorlaryna eýe bolan ýurdumyzda nebiti we gazy düýpli işläp taýýarlamaga ýöriteleşdirilen täze önümçilikler döredilýär. Türkmen energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna çykarmagyň eksport ugurlary hem köpeldilýär. Şunuň bilen birlikde, biz «Türkmenistan–Owganystan–Pakistan–Hindistan» gaz geçirijisiniň, Merkezi Garagumda ýylda 2 milliard kub metr tebigy gazy gysyjy desganyň gurluşyk işlerini çaltlandyrmalydyrys

Hormatly adamlar!

Biz dokma senagatynyň önümçilik binýadyny hem yzygiderli döwrebap ýagdaýa getirýäris. Ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň döredilmegine uly möçberde maýa goýumlaryny gönükdirýäris. Şonuň netijesinde, içerki we daşarky bazarlara dürli görnüşli önümleri çykarmak ýola goýulýar. Bu dokma önümleri dünýäniň onlarça ýurduna eksport edilýär. Kaka we Babadaýhan etraplaryndaky täze dokma toplumlarynyň ýakyn wagtda ulanmaga berilmegi bilen, pudagyň önümçilik kuwwaty has-da artar

Hormatly adamlar!

Garaşsyz döwletimizi senagat taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmekde elektrik energetikasy pudagyna möhüm orun degişlidir. Şoňa görä-de, biz ýakyn geljekde energetika senagatynyň kuwwatyny has-da artdyrarys.

Önümçilik we durmuş maksatly desgalary elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmek üçin toplumlaýyn işleri amala aşyrarys. Ýurdumyzyň sebitlerinde döwrebap gazturbinaly elektrik stansiýalarydyr geçirijileri, paýlaýjy beketler gurulýar. Aşgabat şäheriniň, welaýat merkezleriniň, iri şäherleriň we ilatly ýerleriň energiýa üpjünçilik ulgamlary yzygiderli täzelenýär.

Biz gün we ýel energiýasyny peýdalanmagyň mümkinçiliklerini hem göz öňünde tutýarys. «Altyn asyr» Türkmen kölüniň sebitini 2019–2025-nji ýyllarda özleşdirmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda, bu ýerde gurulýan döwrebap oba we desgalar gün we ýel elektrik stansiýasynyň hasabyna energiýa bilen üpjün ediler. Ýurdumyzyň içinde energiýa halkasyny döretmek we «Türkmenistan–Owganystan–Pakistan» elektrik geçiriji ulgamyny gurmak boýunça işleri hem dowam ederis

Hormatly adamlar!

Biziň durmuşa geçirýän logistika strategiýamyz gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýar. Türkmenistanyň çägi irki döwürlerde Beýik Ýüpek ýolunyň möhüm bölegi bolup, halklary we yklymlary birleşdiripdir. Bu ýagdaý Gündogaryň we Günbataryň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmekde örän uly ähmiýete eýe bolýar.

Ýurdumyzyň geografiýa taýdan amatly ýerleşmegi ýokary depginde ösýän, bäsleşige ukyply ulag makrodüzümini döretmäge giň mümkinçilikleri açýar. Häzirki döwürde deňiz, awtomobil, demir ýol, howa we turbageçiriji halkara multimodal logistik taslamalary amala aşyrylýar.

«Özbegistan– Türkmenistan–Eýran–Oman» we «Owganystan–Türkmenistan–Azerbaýjan–Gruziýa–Türkiýe» ulag geçelgeleri hakyndaky ylalaşyklaryň gazanylmagy sebitler we yklymlar çäginde gatnaşyklary ösdürmäge ýakyn wagtda giň mümkinçilikleri döreder.

Hereket edýän «Türkmenistan–Hytaý» hem-de gurluşygy dowam edýän «Türkmenistan–Owganystan–Pakistan–Hindistan» halkara gaz geçirijileri hem turbageçiriji logistikasynyň düzüm halkasy bolup hyzmat eder. Awtoulag logistikasynyň ösmeginde Garaşsyz döwletimizde gurlan we gurulýan häzirki zaman awtomobil ýollary, şol sanda «Aşgabat–Garagum–Daşoguz», «Türkmenbaşy–Aşgabat–Farap» ýollary has-da ähmiýetlidir. Bu ýollar ýurdumyzyň we sebitiň beýleki döwletleriniň ägirt uly ykdysady mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmaga ýardam berer

Hormatly adamlar!

Biz daşary ykdysady strategiýamyzda daşary ýurt maýa goýumlarynyň çekilmegine, söwda gatnaşyklarynyň ösdürilmegine uly üns berýäris. Siziň bilşiňiz ýaly, Türkmenistan Bütindünýä Söwda guramasynda synçynyň derejesine eýe boldy. Bu bolsa, öz önümçiligimizi ösdürmek, eksportuň möçberlerini artdyrmak, şeýle hem bazar gatnaşyklarynda özgertmeleriň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin täze mümkinçilikleri döredýär. Ýurdumyzyň bäsleşige ukybynyň ýokarlanmagyna we milli ykdysadyýetimiziň depginli ösmegine ýardam edýär

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!

Oba hojalygynda hem dolandyrmagy we özgertmegi kämilleşdirmek, bazar gatnaşyklaryny ornaşdyrmak maksady bilen, giň gerimli işler alnyp baryldy. Netijede, ak bugdaýyň mekany bolan berkarar döwletimizde şu ýyl gallaçy daýhanlarymyz Watana 1 million 400 müň tonnadan hem köp guşgursak bugdaý tabşyrdy. Bu ajaýyp netijeler ýurdumyzyň zähmetsöýer daýhanlarynyň Garaşsyz Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň çärýek asyrlyk şanly baýramyna mynasyp sowgadydyr.

Berkarar Watanymyzda oba hojalygyny innowasion çözgütlere we oýlap tapyşlara, täze bazarlary döretmäge mümkinçilik berýän ýokary tehnologiýaly pudaga öwürmek ugrunda hem uly işler alnyp baryldy we alnyp barylýar.

Biz oba hojalygynda zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmak, pudagyň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin, ilkinji nobatda, sanly ulgamlaryň çözgütlerinden netijeli peýdalanmalydyrys. Oba hojalyk ekinleriniň hasylyny ýokarlandyrmak, tohumçylyk-seçgi işlerini talabalaýyk alyp barmak üçin önümçilige innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagy, umuman, pudakda geçirilýän özgertmeleri dowam etmelidiris.

Içerki bazarlary özümizde öndürilen önümler bilen doly üpjün etmelidiris. Munuň üçin ýeralmanyň, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinleriniň meýdanlaryny giňeltmelidiris. Et-süýt önümleriniň öndürilýän möçberlerini artdyrmalydyrys. Biz tokaýlary hem-de öri meýdanlaryny dikeltmegiň hem-de haýwanat dünýäsiniň köp dürlüligini öwrenmegiň we gorap saklamagyň usullaryny işläp düzmelidiris. Howanyň üýtgeýän şertlerinde Hazar deňziniň biologik dürlüligini öwrenmek we gorap saklamak boýunça ylmy-barlag işlerini çaltlandyrmalydyrys.

Ýurdumyzyň ylmy-barlag institutlary gowaçanyň, däneli we gök-bakja ekinleriniň, miweli baglaryň hem-de beýleki oba hojalyk ekinleriniň ýokary hasylly, ir ýetişýän we kesellere durnukly täze görnüşlerini döretmelidir we önümçilige yzygiderli ornaşdyrmalydyr. Şeýle hem, welaýatlaryň toprak-howa şertlerine laýyklykda, ekinleri ýerleşdirmek, ösümlikleri we mallary goramagyň biotehnologik usullaryny işläp taýýarlamak ykdysadyýetimiziň innowasion esasda ýola goýulmagyna täze itergi berjek möhüm işlerdir.

Şunuň bilen baglylykda, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi gysga wagtyň içinde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän kiçi, orta we iri kärhanalary gurmagyň maksatnamasyny yzygiderli seljerip, kämilleşdirip, bu işleri Ministrler Kabineti bilen bilelikde alyp barsa, maksadalaýyk bolar. Bu maksatnamanyň amala aşyrylmagy täze iş orunlaryny döretmäge, häzirki iş ýerlerini saklap galmaga mümkinçilik berer. Biz Aral deňziniň meseleleriniň diňe bir ynsan saglygyna däl, eýsem, daşky gurşawa, haýwanat dünýäsine we oba hojalyk ekinleriniň ýetişdirilmegine ýaramaz täsirini azaltmak babatda degişli işleriň ylmy çemeleşmeler we halkara tagallalaryny birleşdirmek esasynda alnyp barylmagyna hem aýratyn ähmiýet berýäris.

Hormatly adamlar!

Bu aýdylanlar biziň mümkinçiliklerimiziň hemmesi däldir. Häzirki wagtda çylşyrymly ekologiýa ýagdaýynyň esasy meseleleriniň biri hem senagat we durmuş galyndylary bilen baglydyr. Öňdebaryjy dünýä tejribesi esasynda ýurdumyzda galyndylary zyýansyzlandyrmak, gaýtadan işlemek we ikinji derejeli maddy serişde hökmünde peýdalanmak möhüm wezipe bolup durýar. Şoňa görä-de, telekeçilerimiz alymlar bilen arkalaşykly işläp, bu meseläni çözmek ugrunda ähli tagallalary etmelidir.

Hormatly adamlar!

Men şu ýerde ählimiz üçin örän möhüm bolan ýene-de bir meseläniň üstünde durup geçmek isleýärin. Biz döwlet syýasatymyzda ýurdumyzyň durnukly ösmegine, dünýä ykdysady giňişligine üstünlikli goşulmagyna, bilim ulgamyny hem halkara derejesinde döwrebap ýagdaýa getirmäge, iň esasy bolsa, mynasyp ýaş nesilleri terbiýelemäge örän uly ähmiýet berýäris.

Şoňa görä-de, ýurdumyzyň ähli ýerlerinde häzirki zaman orta we ýokary okuw mekdepleri, çagalar baglarydyr dynç alyş-sagaldyş merkezleri guruldy we gurulýar. Bilim edaralaryny döwrebap okuw kitaplary hem-de gollanmalar bilen üpjün etmek, olara dünýä ölçeglerine laýyk gelýän täze tehnologiýalary we okuw-tehniki enjamlary ornaşdyrmak işleri yzygiderli alnyp barylýar.

Bilimiň many-mazmunyny baýlaşdyrmak, hilini dünýä derejesine laýyk getirmek maksady bilen, sanly bilim ulgamy ösdürilýär. Bilim ulgamyna ylmyň iň soňky gazananlary we okatmagyň innowasion usullary giňden ornaşdyrylýar.

Ylym ulgamynda sazlaşykly geçirýän düýpli özgertmelerimiziň netijesinde ýurdumyzyň akademiki ylmy-barlag institutlarynda, ýokary okuw mekdeplerinde, ylmy-tehnologik, ylmy-kliniki hem-de ylmy-taslama merkezlerinde, tejribe-önümçilik barlaghanalarynda, pudagara we pudaklaýyn ylmy guramalarynda ylma we döredijilige höwesli ýaşlarymyzyň täze nesli kemala geldi.

Zehinli ýaşlarymyz nanotehnologiýalar, täze serişdeleri ylmy taýdan barlamak, energetika, biotehnologiýalar, molekulýar biologiýa, oba hojalygy, ekologiýa we genetika, maglumat-aragatnaşyk ulgamlary babatda netijeli işleri geçirýärler.

Kompýuter, häzirki zaman lukmançylyk hem-de derman serişdeleriniň tehnologiýalary, innowasion ykdysadyýet, ynsanperwer ylymlary, innowasion işläp taýýarlamalar ýaly ileri tutulýan ugurlar boýunça gymmatly taslamalary amala aşyrýarlar we ylmy barlaglary geçirýärler. Bu bolsa, bilim işgärleriniň has netijeli işlemegine, ýaşlara dünýä derejesinde bilim-terbiýe bermegine giň ýol açýar.

Men ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Prezident Maksatnamasyna laýyklykda, ýokary okuw mekdeplerine ýaş alymlary, inženerleri, tehnologlary we hünärmenleri taýýarlamagy kämilleşdirmegiň anyk ugurlaryny kesgitlemegi hem-de bu ugurda degişli Maksatnamany taýýarlamagy tabşyrýaryn.

Häzirki wagtda biz ykdysadyýetimizi sanly ulgama geçirmek boýunça kabul eden maksatnamalarymyza aýratyn üns bermelidiris. Sebäbi, bu diňe bir döwrüň talaby däl-de, eýsem häzirki zaman dünýäsine giň ýol hem açýar.

Döwlet we ýerli edaralaryň hyzmatlaryny elektron görnüşe geçirmek, dünýäniň öňdebaryjy döwletleri barada aýtmanymyzda hem, biziň hyzmatdaşlarymyz bilen gatnaşyklarymyzy giňeltmäge mümkinçilik berer. Döwlet serişdelerini ep-esli tygşytlamaga, bu serişdeleri ýurdumyzy ösdürmäge hem-de durmuş meselelerini çözmäge gönükdirmäge şert döreder

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Garaşsyz Watanymyzy hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösýän ýurda öwürmek maksady bilen, biz berk binýatly milli saglygy goraýyş ulgamyny döretdik. Lukmançylyk ylmynyň we tehnologiýalarynyň gazananlaryny, öňdebaryjy dünýä tejribesini ornaşdyrmak arkaly ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny döwrebap ýagdaýa getirdik. Dünýäniň ösen döwletleri, iri halkara guramalary bilen alyp barýan hyzmatdaşlygymyz hem milli saglygy goraýyş ulgamynyň ösüşine oňyn täsirini ýetirýär.

Biz «Döwlet adam üçindir!» diýen syýasatymyzyň esasy maksatlaryndan ugur alyp, beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek+ ýaly halkymyzyň gadymy döwürlerden bäri aýratyn ähmiýet berip gelýän däplerini hem mynasyp dowam edýäris. Dünýä ölçeglerine laýyk gelýän iri sport hem-de atçylyk-sport toplumlarynyň, stadionlaryň, sport mekdepleriniň ýurdumyzda ýokary depginler bilen yzygiderli gurlup, ulanmaga berilýändigini siz gowy bilýärsiňiz

Hormatly Maslahata gatnaşyjylar!

Häzirki döwürde bütin dünýä örän ýiti COVID-19 koronawirusy bilen ýüzbe-ýüz boldy. Bu keseli dörediji ýokanjyň giň çäklere ýaýrap başlan ilkinji günlerinden ýurdumyzda adamyň immunitetini berkitmäge ýardam edýän esasy lukmançylyk serişdeleri bilen muzdsuz esasda yzygiderli üpjün etmek işi guraldy. Ilatyň ählumumy dispanserizasiýasy durmuşa geçirilýär.

Adamlaryň immun derejesini ýokarlandyrmak boýunça beýleki zerur çäreler amala aşyrylýar.Bu ýiti ýokanç koronawirus keseline garşy taýýarlygy we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň döwlet derejesinde meýilnamasy kabul edildi. Bu pandemiýa garşy dessin durmuş-ykdysady çäreleriň Meýilnamasy hem tassyklandy.

Hormatly adamlar!

Saglygy goraýyş işgärlerini höweslendirmek we olaryň güýjüni bu ýokanja garşy göreşde netijeli peýdalanmak häzirki döwürde möhüm ugurlaryň biridir. Şundan ugur alyp, men şu gün saglygy goraýyş işgärlerine goşmaça ýeňillikleri bermegi göz öňünde tutýan karara gol çekjek.

Eziz watandaşlar!

Men, umuman, «Saglyk» döwlet maksatnamasynyň täze redaksiýasyny taýýarlamagy hem zerur hasaplaýaryn. Şoňa görä-de, degişli ýolbaşçylardan we hünärmenlerden bu ugurda anyk tekliplere garaşýaryn

Hormatly adamlar!

Biz jemgyýetimizi ösdürmegiň, döwletara we halkara medeni-ylmy gatnaşyklary ýola goýmagyň möhüm şerti hökmünde halkymyzyň köp müň ýyllyk ösüşiniň taryhy tejribesiniň, gadymy däpleriniň, ruhy we maddy gymmatlyklarynyň, medeni mirasynyň giňden wagyz edilmegine aýratyn ähmiýet berýäris.

Şu ýyl Daşoguz welaýatynda Medeniýet hepdeligi üstünlikli geçirildi. Bir hepdeläp dowam eden çäreler gadymy mirasymyzyň, çeper döredijiligiň hem-de milli medeniýetimiziň baýramy hökmünde buýsanjymyzy has-da artdyrdy. Nesip bolsa, geljek ýyl Medeniýet hepdeligini Lebap welaýatynda geçireris.

Biz keremli daglarymyzy, özboluşly sähralarymyzy, ajaýyp derýalarymyzydyr köllerimizi aýawly we netijeli peýdalanmalydyrys. Köpetdagyň we Köýtendagyň, Sumbaryň gözel jülgelerinde, Bathyzyň goraghanaly ýaýlalarynda, Amyderýanyň, Murgap hem-de Garagum derýalarynyň boýlarynda dynç alyş merkezlerini gurup, adamlaryň syýahat edip, oňat dynç almaklary üçin ähli şertleri döretmelidiris

Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
Eziz watandaşlar!

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň geçen ýyldaky mejlisinde biz Halk Maslahatynyň hukuk ýagdaýyny kämilleşdirmek, şunuň bilen baglylykda, Esasy Kanunymyza üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek boýunça möhüm özgertmelere badalga berdik. Halkara tejribesi we jemgyýetimizde gazanylan üstünlikler nazara alnyp geçirilýän konstitusion özgertmeler ýurdumyzda demokratik kadalaryň dabaralanmagydyr.

Döwlet häkimiýetiniň aýratyn şahasy hökmünde Parlament ýurduň syýasy, ykdysady we jemgyýetçilik durmuşynda halk demokratiýasyny berkarar etmegiň aýrylmaz guralydyr. Sebäbi, dünýäniň çalt umumylaşýan häzirki şertlerinde Garaşsyz döwletimiziň halkara tejribesine daýanýan kanun çykaryjy edaralary hem kämilleşýär we özgerýär.

Milli Parlamentimiziň hil taýdan täze, iki palataly gurluşynyň döredilmegi bolsa, Garaşsyz ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň hukuk binýadyny berkitmek we döwlet häkimiýet edarasynyň işiniň netijeli bolmagyny ýokarlandyrmak üçin oňaýly şertleri döreder.

Şoňa görä-de, bu özgertmeler jemgyýetimizde uly gyzyklanma döretdi we doly goldawa eýe boldy. Şunuň bilen baglylykda, «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakyndaky» Konstitusion kanunyň taslamasyny taýýarlamakda Konstitusion topar uly işleri etdi.

Geçen döwrüň içinde Toparyň dört mejlisi geçirildi. Jemgyýetçilik pikirini doly we hemmetaraplaýyn hasaba almak maksady bilen, halkymyz ara alyp maslahatlaşar ýaly, Konstitusion kanunyň taslamasy köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde berildi.

Bu Kanunyň taslamasy boýunça köp sanly teklipler we bellikler gelip gowuşdy. Iş toparynyň yzygiderli geçirilen, şol sanda ýurdumyzyň welaýatlarynda geçirilen göçme maslahatlarynda bu teklipler hemmetaraplaýyn seljerildi. Gelip gowşan ähli teklipleri düýpli seljermegiň netijesinde, «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakyndaky» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taýýarlanan taslamasy Konstitusion toparyň şu ýylyň awgust aýynda geçirilen dördünji mejlisinde ara alnyp maslahatlaşylyp, onuň gutarnykly taslamasyny Halk Maslahatynyň garamagyna hödürlemek karar edildi

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Konstitusion kanunyň siziň garamagyňyza hödürlenen taslamasynda Halk Maslahaty kanun çykaryjy häkimiýetiň wezipelerini amala aşyrýan ýokary döwlet edaralarynyň ulgamyna goşulýar. Şu sebäpli, Esasy Kanunymyzdan 1 belgili 6-njy maddany aýyrmak hem-de döwlet häkimiýetiniň kanun çykaryjy wekilçilikli edarasynyň iki palataly gurluşynyň döredilmegi bilen bagly milli Parlamentimizi Türkmenistanyň Milli Geňeşi, onuň Palatalaryny bolsa, Halk Maslahaty we Mejlis diýip atlandyrmak teklip edilýär.

Şonuň ýaly-da, taslamada Parlamentiň Palatalaryny döretmegiň, maslahatlaryny geçirmegiň, kanunlary kabul etmegiň tertibi, Halk Maslahatynyň agzalygyna we Mejlisiň deputatlygyna dalaşgärlere bildirilýän talaplar hem-de olaryň ygtyýarlyklaryny kesgitleýän kadalar beýan edilýär. Bu kadalaryň iki palatanyň sazlaşykly işlemegi üçin möhüm ähmiýeti bolar. Konstitusion kanunyň taslamasyna laýyklykda, Esasy Kanunymyzdan 1 maddany aýyrmak hem-de oňa 3 maddany goşmak, 27 madda bolsa, degişli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek teklip edilýär

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Biz şu mejlisde Konstitusion kanunyň taslamasyny makullasak, Türkmenistanyň Mejlisi bolsa, bu Kanuny kabul edip, geljek ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girizse, birinji çärýekde welaýatlaryň halk maslahatlary tarapyndan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalarynyň saýlawlary geçirilse, maksadalaýyk bolar diýip pikir edýäris.

Hormatly adamlar!

Konstitusion kanunyň kabul edilmegi ýurdumyzy mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmak!!! ýolunda ýene-de bir möhüm ädim bolar diýip hasaplaýarys. Men Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halkymyzy birleşdirýän we belent maksatlara ugrukdyrýan umumymilli wekilçilikli edara öwrüljekdigine berk ynanýaryn!

Hormatly Halk Maslahatynyň agzalary!
Hormatly ýaşulular!
Eziz watandaşlar!

2020-nji ýyl Garaşsyz döwletimiz üçin aýratyn ähmiýetli ýyldyr. Depginli ösüşler we giň gerimli özgertmeler ýoly bilen täze tehnologik eýýama gadam basýan ýurdumyzda agzybirlikde we jebislikde biz ösüşleriň ýeňişli ýollaryny geçýäris. Ýokary durmuş ölçeglerini üpjün edýän ägirt uly maksatnamalary üstünlikli amala aşyrýarys.

Bütin dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy we durnukly ösüşi gazanmakda halkara bileleşiginiň tagallalaryny hemmetaraplaýyn goldaýan, öňden görüji we maksada gönükdirilen daşary syýasaty alyp barýan döwlet hökmünde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň abraýyny belende galdyrýarys.

Watançylyk, ynsanperwerlik, zähmetsöýerlik ýörelgelerine eýerýän içeri we daşary syýasatymyzy mähriban halkymyzyň goldamagy, berkarar döwletimiziň güýç-kuwwatyna berk ynamy, maksada okgunly işlere ak ýürekden gatnaşmagy bize täze maksatnamalary durmuşa geçirmäge badalga berýär.

Alnyp barylýan giň gerimli bu işler berkarar döwletimiziň geljegini aýdyň kesgitleýär. Biziň baş maksadymyz bolsa, mähriban halkymyzyň mundan beýläk-de abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmekdir. Şu beýik maksatlar ugrunda biz geljekde hem durmuş syýasatymyzy dowam ederis. Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis. Ykdysadyýetimiziň ösüşini has-da çaltlandyrmak üçin ähli çäreleri göreris. Geljekde hem biziň uzak möhletli we möhüm ähmiýetli esasy wezipelerimiz, içeri we daşary syýasat ugrumyz öňküliginde galar.

Bu wezipeler demokratik, hukuk, dünýewi döwletimiziň, dörediji we parahatçylyk söýüji agzybir halkymyzyň Ýer ýüzündäki at-abraýyny, mertebesini has-da belende götermek arkaly yzygiderli we aýgytly öňe gitmekden ybaratdyr. Şoňa görä-de, milli ykdysadyýetimiziň berkliginiň, döwletimiziň kuwwatynyň köp derejede biziň agzybirlikde çekýän zähmetimize, döredijilik mümkinçiliklerimize baglydygyna ähli ýolbaşçylar, ýurdumyzyň her bir raýaty düşünmelidir.

Eziz watandaşlar!

Ýaşasyn, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň täze, ruhlandyryjy, döredijilik taýdan baý durmuşy!

Ýaşasyn Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan!

(Aşgabat, 2020-nji ýylyň 25-nji sentýabry)

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna

     /   27.06.2020  /   

Hormatly watandaşlar!
Gadyrly medeniýet we sungat işgärleri!

Sizi berkarar ýurdumyzda dabaraly bellenilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, döredijilik äleminde täze üstünlikleri arzuw edýärin.

Häzirki döwürde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde bagtyýar halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlandyrylýar, ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty has-da pugtalandyrylyp, ähli ulgamlarda uly ösüşler gazanylýar. Mähriban Watanymyzyň paýtagtynda hem-de welaýatlarynda medeni-durmuş maksatly döwrebap binalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, senagat we önümçilik desgalarynyň gurluşygy giň gerimler bilen alnyp barylýar.

Häzirki döwürde biz döwletimiziň kanunçylyk we hukuk tertibini üpjün etmek, raýatlaryň hukuklaryny hem-de azatlyklaryny goramak boýunça giň gerimli işleri durmuşa geçirýäris. Munuň şeýledigini ýurdumyzda amala aşyrylýan konstitusion özgertmeler hem doly subut edýär. Garaşsyz ýurdumyzda alnyp barylýan bu işler, ähli raýatlarymyz bilen birlikde, medeniýet we sungat işgärlerini hem döredijilikli zähmete, belent maksatlara ruhlandyrýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ähli ulgamlar boýunça belent sepgitlere ýetmegine medeniýet we sungat işgärleri uly goşant goşýarlar.

Biziň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgämizden gelip çykýan aýdyň wezipeleri, tutumly işleri çeper wasp etmekde, watandaşlarymyzy il-ýurt bähbitli giň gerimli işlere ruhlandyrmakda, medeniýet ulgamyny has-da kämilleşdirmekde medeniýet we sungat işgärleriniň alyp barýan işleri aýratyn ähmiýete eýedir. Şoňa görä-de, biz ýazyjy-şahyrlaryň, žurnalistleriň, bagşy-sazandalaryň, artistleriň, suratkeşleriň, muzeý, kitaphana, kino, habar beriş serişdeleriniň işgärleriniň, folklor, tans toparlarynyň agzalarynyň döredijilikli zähmetine, zehin-başarnyklaryna aýratyn hormat goýýarys, olaryň netijeli işlemekleri, döwrebap eserleri döretmekleri üçin ähli şertleri döredýäris.

Hormatly medeniýet we sungat işgärleri!

Garaşsyz ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy hem-de «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli şu ýylda eziz Diýarymyzda guralýan medeni-köpçülikleýin çärelere medeniýet we sungat işgärleri işjeň gatnaşýarlar hem-de üstünlikli çykyş edýärler. Hemişelik Bitaraplygymyzyň taryhy ähmiýetini wagyz etmekde, merdana ata-babalarymyzdan miras galan hoşniýetli däplerimizi, ynsanperwer ýörelgelerimizi durmuşa geçirmekde döredijilik işgärleri uly işleri alyp barýarlar. Medeniýetiň ösmegi, sungatyň kämilleşmegi jemgyýetimiziň bitewüligini şertlendirýär. Çünki, medeniýet halkyň kalbydyr, sungat milletiň mertebesidir!

Her ýylyň 27-nji iýunynda ýurdumyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň bilelikde bellenilmeginiň çuň manysy bar. Bu şanly sene milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň, edebiýatymyzyň özara baglanyşygyny, bitewüligini emele getirýär, sungat bilen şygryýetiň durmuşdaky ähmiýetini has-da artdyrýar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe biz nusgawy edebiýatymyzyň düýbüni tutan akyldarlarymyzyň, alymlarymyzyň, şahyrlarymyzyň sarpasyny belentde tutýarys, olaryň çuň pähim-paýhasa ýugrulan baý edebi mirasyny giňden öwrenýäris.

Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň watansöýüjilige, kämillige, parasatlylyga eýlenen dürdäne goşgulary il-ýurda wepalylygyň beýik mekdebine öwrüldi. Akyldar şahyrymyzyň erkinlik, abadançylyk, agzybirlik baradaky belent arzuw-hyýallary häzirki ajaýyp döwrümizde hasyl boldy. Häzirki döwürde Magtymguly Pyragynyň baý many-mazmunly goşgulary dünýä halklarynyň ençemesiniň dillerine terjime edilip, agzybirligiň aýdymyna, ynsanperwerligiň owazyna, dost-doganlygyň senasyna öwrüldi.

Mähriban watandaşlar!

Mähriban Watanymyzda alnyp barylýan giň gerimli işleriň, durmuşa geçirilýän belent maksatlaryň gadyr-gymmatyny halka ýaýmak, «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgämiziň öňde goýan wezipelerini çeper beýan etmek köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işgärleriniň mukaddes borjudyr. Häzirki döwürde biz teleradioýaýlymlaryň, gazetleriň we žurnallaryň alyp barýan işlerini kämilleşdirmek, habar beriş serişdelerine sanly ulgamy ornaşdyrmak, žurnalistleriň hünär ussatlygyny kämilleşdirmek babatda zerur işleri alyp barýarys. Medeniýet ulgamyny ösdürmek, habar beriş serişdelerini kämilleşdirmek biziň öňe sürýän döwlet maksatnamalarymyzyň esasy özenini düzýär.

Mähriban halkym!
Gadyrly medeniýet we sungat işgärleri!

Sizi Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, alyp barýan döredijilikli işleriňizde hemişe uly üstünlikleri gazanmagyňyzy arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   24.09.2020  

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyryldy.

Mejlisiň barşynda Halk Maslahatynyň mejlisine we ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygynyň baýram edilmegi mynasybetli çärelere taýýarlyk görlüşi baradaky meselelere, Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine, halkymyzyň bagtyýarlygyny we abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri syýasatyň beýleki ugurlaryna garaldy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi açyp, däp bolşy ýaly, beýik ata-babalarymyzyň rehimdarlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alyp, jenaýat edendikleri üçin iş kesilen we eden etmişlerine ökünip, ak ýürekden toba gelen raýatlaryň ýurdumyzyň baş baýramynyň öň ýanynda günäleriniň geçilýändigini aýtdy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamak baradaky toparyň başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow jenaýat edendikleri üçin iş kesilenleriň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli günäsini geçmek boýunça geçirilen işler hem-de degişli resminamalaryň taslamasynyň taýýarlanylandygy barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, asylly däbimize eýerip, iş kesilen 812 raýatymyzyň hem-de 3 sany daşary ýurtly raýatyň ýurdumyzyň durmuşyndaky nobatdaky şanly sene mynasybetli günäsini geçmek baradaky Permanlara gol çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen bilelikde günäsi geçilen adamlaryň ählisini tussaglykdan boşadyp, olaryň ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barar ýaly ähli zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Biz günä geçmek çäresini geçirmek bilen, eden etmişlerine ökünip, toba gelen adamlara öz günälerini halal zähmetleri bilen ýuwup, ýurdumyzyň ösüşine işjeň gatnaşmaklary üçin mümkinçilik döredýäris diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Milli Liderimiz welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimlerine, şeýle hem beýleki ýolbaşçylara ýüzlenip, günäsi geçilen adamlary iş bilen üpjün etmek boýunça zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz günäsi geçilen adamlara bolsa yhlasly zähmet çekip, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli işlere öz goşantlaryny goşmaklaryny, eziz Watanymyza ak ýürekden hyzmat edip, halal zähmetiň hözirini görüp ýaşamaklaryny arzuw etdi.

Soňra milli Liderimiz Hökümetiň giňişleýin mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowy göni wideoaragatnaşyga çagyrdy. Wise-premýer hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2020-nji ýylyň 3-nji iýulyndaky “Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini geçirmek bilen baglanyşykly meseleler hakynda” Kararynyň ýerine ýetirilişi hem-de ýurdumyzyň Garaşsyzlyk gününe taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, umumymilli forumyň guramaçylygyny maliýe taýdan üpjün etmekligi şu ýyl üçin Döwlet býujetinde goýlan hem-de welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň ýerli býujetleriniň hasabyna amala aşyrmak göz öňünde tutulýar. Wise-premýer baş döwlet baýramyny ýokary derejede geçirmek maksady bilen görülýän anyk çäreler barada hem hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Halk Maslahatynyň mejlisine taýýarlyk görmegiň hem-de ýurdumyzda giňden bellenilýän Garaşsyzlyk gününe taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meselelere berk gözegçilik etmegiň wajypdygyny belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow döwlet Baştutanymyzyň nebitgaz senagatynyň önümçilik kuwwatyny has-da pugtalandyrmak bilen bagly ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işleriň barşy, şeýle hem Halk Maslahatynyň mejlisini we ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy bilen bagly çäreleri geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, Halk Maslahatynyň mejlisini we Garaşsyzlyk gününi ýokary derejede geçirmäge zerur taýýarlyk işleri görüldi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň energetika strategiýasynyň möhüm ugurlaryna ünsi jemledi, bu resminama laýyklykda, döwletimiz senagatyň esasy pudaklaryny, şol sanda ýangyç-energetika toplumyny ösdürmäge uly möçberde maliýe serişdelerini gönükdirýär.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň nebitgaz senagatyna iň täze ylmy-tehniki işleri, öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça işleriň gerimini giňeltmegi tabşyrdy. Bu işler uglewodorodlaryň, taýýar önümleriň çykarylyşynyň möçberini artdyrmaga ýardam etmelidir. Halk Maslahatynyň mejlisine hem-de Garaşsyzlyk baýramyna taýýarlyk görmek babatda wise-premýere degişli tabşyryklar berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow gözegçilik edýän pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda alnyp barylýan işler, ulag-kommunikasiýa toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň kämilleşdirilişi, pudagy mundan beýläk-de sanlylaşdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Hasabatyny dowam edip, wise-premýer Halk Maslahatynyň mejlisini we ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy bilen bagly çäreleri geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hem hasabat berdi. Ulag hyzmatlaryny amala aşyrmak üçin goşmaça awtobuslaryň bölünip berlendigi habar berildi. Şol ulaglar paýtagtymyzda hem-de şäherara ugurlar boýunça hereket eder. Ýolagçylara hyzmat etmek üçin taksileriň sany artdyryldy.

Halk Maslahatynyň mejlisini ýokary derejede geçirmek, ony milli teleradioýaýlymlarda bermek boýunça degişli çäreler görüldi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Beýik Ýüpek ýoluny täzeden dikeltmek, sebit we yklymüsti ýollary ösdürmek boýunça biziň başlangyçlarymyzyň ulag ulgamynyň kuwwatly maddy-enjamlaýyn binýadynyň döredilmegini talap edýändigini nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz pudaklaýyn düzümleri döwrebaplaşdyrmagyň, iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň zerurdygyny belledi.

Milli Liderimiz ulaglaryň ähli görnüşlerinde ýolagçylary gatnatmak we ýükleri daşamak babatda, aragatnaşygyň häzirki zaman görnüşleriniň hödürlenilmeginde hyzmatlaryň hiliniň ýokarlandyrylmagyna yzygiderli gözegçilik edilmelidigine üns çekdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda giň gerimli halkara taslamalaryň durmuşa geçirilýändigini belläp, möhüm düzümleýin desgalary öz wagtynda ulanmaga bermek boýunça wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ulag we aragatnaşyk ulgamynyň öňünde durýan wezipeleri kesgitlemek bilen, ilkinji nobatda, ýolagçy gatnatmak ulgamynda edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak boýunça çäreleri güýçlendirmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz ýolagçylara edilýän hyzmatyň medeniýeti bilen bagly meselelere aýratyn üns bermegiň wajypdygyny nygtap, wise-premýere bu görkezmeleriň ýerine ýetirilmegine gözegçilik etmegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylara ýokary hilli aragatnaşygyň, telegepleşikler üçin ýokary tizlikli ýaýlymlaryň esasy wezipeleriň biri bolup durýandygyny belläp, wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow söwda toplumynda durmuş-ykdysady strategiýanyň ýerine ýetirilişi, milli Liderimiziň bu ulgamyň öňünde goýan wezipeleriniň amala aşyrylyşy hem-de Halk Maslahatynyň mejlisine we ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy bilen bagly çäreleri geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Şeýle hem wise-premýer gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, hususan-da, söwda ulgamynda haryt dolanyşygyny ýokarlandyrmak we hususy telekeçiligi ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu ulgamy mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň, edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmagyň, söwda işine dünýä tejribesini hem-de kanunçylyk ulgamyny ornaşdyrmagyň wajypdygyny nygtady.

Şeýle hem telekeçiligi işjeňleşdirmegiň hem-de ýurdumyzyň senagat taýdan bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, hususy başlangyçlary höweslendirmegiň, bu ugurda innowasion tehnologiýalary netijeli ulanmagyň zerurdygy nygtaldy. Milli Liderimiz bu meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Wise-premýere baýramçylyk günlerinde bölek-satuw haryt dolanyşygyny talabalaýyk derejede guramak üçin hemme zerur çäreleri görmek tabşyryldy. Şunda harytlaryň, şol sanda azyk önümleriniň we ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň ýokary hiline aýratyn üns berilmelidir diýip, milli Liderimiz nygtady hem-de wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew Halk Maslahatynyň mejlisini we ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan çäreleri geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, paýtagtymyzy ösdürmek babatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary boýunça işlenip taýýarlanylan meýilnama laýyklykda, täze ýaşaýyş toplumlaryny gurmak, hereket edýän inžener-tehniki ulgamlaryň durkuny täzelemek, ýol-ulag düzümini ösdürmek boýunça işler alnyp barylýar.

Medeni-durmuş maksatly binalaryň daş-töwereginde hem-de seýilgählerde abatlaýyş we abadanlaşdyryş işleri yzygiderli geçirilýär. Bularyň ählisi baýramçylyk dabaralaryny ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda geçirmegi üpjün etmäge gönükdirilendir.

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga tabşyrylmaly desgalaryň gurluşygynda giň gerimli işler dowam edýär. Öňde boljak syýasy we medeni-köpçülikleýin çäreleri, hususan-da, Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisini guramaçylykly geçirmek boýunça işler degişli derejede alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň baş baýramy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ählisiniň iň ýokary derejede geçirilmegi üçin öňde boljak dabaralara örän çynlakaý taýýarlyk görmegiň möhümdigini nygtady.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyzlyk güni mynasybetli esasy dabaralaryň geçýän ýerine öwrüljek Aşgabadyň ýokary derejesini saklamaga berilýän ähmiýeti belläp, wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga berilmegi göz öňünde tutulýan desgalardaky gurluşyk işleriniň öz wagtynda tamamlanmagynyň möhümdigine aýratyn üns çekildi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow Halk Maslahatynyň mejlisini we Watanymyzyň beýik Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy bilen bagly çäreleri geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Şu günler, ilkinji nobatda, ugurdaş ylmy-amaly maslahatlary guramak hem-de Diýarymyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde — gazetlerde, žurnallarda, telewideniýede we radioda birnäçe makalalary we gepleşikleri taýýarlamak arkaly Halk Maslahatynyň mejlisiniň ähmiýetini düşündirmek boýunça işleriň geçirilýändigi bellenildi.

Ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport ulgamynyň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri we ýaşlar baş döwlet baýramy mynasybetli çärelere uly ruhubelentlik hem-de buýsanç bilen işjeň gatnaşýarlar.

Baýramçylyk çärelerini ýokary derejede geçirmek boýunça işler alnyp barylýar. Paýtagtymyzda hem-de welaýatlarda, Halk Maslahatynyň wideoaragatnaşyk arkaly mejlisiniň geçiriljek ýerlerinde zerur goraýyş maksatly serişdeler bilen üpjün edilen lukmançylyk bölümleri guraldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwlet Garaşsyzlygynyň güni mynasybetli meýilleşdirilen ähli çärelere hemmetaraplaýyn taýýarlyk görmegiň wajypdygyny nygtady.

Milli Liderimiz saglygy goraýşa degişli hemme çäreleriň berjaý edilişini hem-de Halk Maslahatynyň mejlisine we beýleki möhüm çärelere gatnaşjaklaryň zerur goranyş serişdeleri bilen üpjün edilişini berk gözegçilikde saklamagyň möhümdigini belläp, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ösüş derejesine Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe alnyp barylýan ähli beýik özgertmeleriň üstünlige beslenmegi köp babatda bagly bolan milli bilim we ylym ulgamyny has-da kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän işlere degişli käbir görkezmeler berildi.

Döwlet Baştutanymyz öňdebaryjy dünýä tejribesini işjeň öwrenmegiň we ornaşdyrmagyň zerurdygyny nygtap, gyzyklanma bildirýän hemme hyzmatdaşlar bilen giň halkara gatnaşyklary ýola goýmagyň hem-de ýurdumyzyň rowaçlygynyň we mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň möhüm ýagdaýy hökmünde milli ykdysadyýetimiziň ähli esasy ulgamlarynda häzirki zamanyň innowasion işläp taýýarlamalaryny giňden ornaşdyrmagyň möhümdigine üns çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa gözegçilik edýän ulgamynyň edaralary tarapyndan ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ylmy-amaly maslahatlar, döredijilik duşuşyklary, amaly-haşam sungatynyň eserleriniň, muzeý gymmatlyklarynyň, kitap we neşir önümleriniň sergileri guralar. Watanymyzyň baş baýramynyň hormatyna tassyklanan meýilnama laýyklykda, medeni-köpçülikleýin çäreleriň birnäçesi geçiriler.

Şeýle hem wise-premýer Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisini degişli derejede geçirmek boýunça görlen anyk çäreler barada hasabat berdi. Hususan-da, Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan zerur bolan degişli önümleriň taýýar edilendigi, umumymilli forumyň geçirilişini köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde gyzgyny bilen halka ýetirmek maksady bilen geçirilen guramaçylyk meseleleri barada habar berildi.

Şeýle hem döwlet sylaglaryna mynasyp bolan medeniýet ulgamynyň işgärlerini sylaglamak dabarasyny geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda bellenilýän, halkymyzy täze zähmet ýeňişlerine ruhlandyrýan şanly baýramçylygyň, şeýle hem taryhy çözgütler kabul ediljek Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň örän uly ähmiýeti barada aýdyp, wise-premýere ähli meýilleşdirilen medeni-köpçülikleýin çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi üçin anyk çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin işleriň alnyp barlyşy, oba hojalygynda özgertmeleriň geçirilişi, şeýle hem Halk Maslahatynyň mejlisini we döwlet Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllygynyň baýram edilmegi bilen bagly çäreleri geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Bugdaý ekişini bellenen agrotehniki möhletde hem-de talabalaýyk geçirmek, şol sanda oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny bökdençsiz işletmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Şu günler ýurdumyzyň welaýatlarynda ýetişdirilen pagta hasylyny ýygnap almak işleri dowam etdirilýär. Pagta ýygymynyň depginini güýçlendirmek we ýygnalýan hasyly pagta kabul ediş harmanhanalarynda bökdençsiz kabul etmek boýunça degişli işler geçirilýär.

Wise-premýer oba hojalyk toplumyna degişli ministrlik hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan Halk Maslahatynyň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiriljek nobatdaky mejlisine hem-de ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli meýilleşdirilýän çärelere guramaçylykly gatnaşmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda hem-de welaýatlardaky atçylyk sport toplumlarynda baýramçylyk at çapyşyklaryny guramaçylykly geçirmek boýunça zerur taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda öndürilýän oba hojalyk önümleriniň möçberini artdyrmaga ýardam etjek öňdebaryjy tehnologiýalary we oba hojalyk ylmynyň gazananlaryny işe giňden ornaşdyrmak boýunça wezipeleriň möhümdigini belläp, wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz pagta ýygymy we bugdaý ekişi möwsümlerini geçirmek bilen bagly guramaçylyk meselelerine aýratyn üns bermegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz ata Watanymyzyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli çäreleriň geçirilişiniň ýokary derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Halk Maslahatynyň mejlisini we Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy bilen bagly çäreleri geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, berkarar Watanymyzyň döwletliliginiň esaslaryny pugtalandyrmagyň hem-de kanunçylyk-hukuk binýadyny yzygiderli berkitmegiň hormatly Prezidentimiz tarapyndan amala aşyrylýan syýasatyň esasy ugurlarynyň biridigi bellenildi.

Konstitusion özgertmeleri geçirmek başlangyjy bilen çykyş eden milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistan demokratik ösüş ýoly bilen yzygiderli öňe barýar. Döwlet Baştutanymyzyň başlyklyk etmeginde ýylyň dowamynda Konstitusion toparyň mejlisleriniň 4-si geçirildi. Ýörite iş topary raýatlardan gelip gowşan köp sanly teklipleri öwrenip hem-de umumylaşdyryp, Konstitusion kanunyň degişli taslamasyny taýýarlady.

Hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryna laýyklykda, bu iş türkmen halkynyň baý taryhy tejribesinden ugur alnyp hem-de dünýäniň häzirki ýagdaýy nazara alnyp amala aşyrylýar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň täze görnüşi halkara parlamentarizm ulgamynda öňdebaryjy tejribäni öz içine alýar.

Şeýlelikde, öňümizdäki Halk Maslahatynyň mejlisi ýurdumyzyň hem-de halkymyzyň iň täze taryhynda aýratyn ähmiýetli waka öwrüler.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, durmuşa geçirilýän konstitusion özgertmeleriň nobatdaky tapgyrynyň maksadynyň jemgyýetçilik we döwlet durmuşyny mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmakdan, döwrüň talaplaryna, iň gowy milli we halkara tejribä laýyklykda, ýurdumyzyň kanunçylyk edarasyny döwrebaplaşdyrmakdan, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň dünýä giňişliginde eýeleýän ornuny we abraýyny berkitmekden ybaratdygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere, daşary işler ministrine ýurdumyz üçin örän möhüm çözgütleriň kabul ediljek Halk Maslahatynyň mejlisine hem-de Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň ýakynlaşyp gelýän 29 ýyllygy mynasybetli dabaralara ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, şeýle hem şanly sene — ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby ýörişe taýýarlyk görlüşi, Halk Maslahatynyň mejlisini guramaçylykly geçirmek bilen baglanyşykly wezipeleri çözmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdiler.

Habar berlişi ýaly, Ýaragly Güýçleriň edaralary tarapyndan Milli goşunymyzyň kuwwatyny hem-de goranyş ukybyny pugtalandyrmak, şahsy düzümiň söweşjeň we hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmak boýunça işler geçirilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabatlary diňläp, Garaşsyz Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesine hemişe ygrarlydygyny, bu derejäniň Merkezi Aziýa sebitinde parahatçylygy we durnuklylygy saklamagyň möhüm ýagdaýy bolup durýandygyny nygtady. Bu düzümleriň işini kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan giň gerimli işler diňe goranyş häsiýetli Harby doktrinanyň düzgünlerine kybap gelýär diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Milli Liderimiz sözüni dowam edip, öňde boljak dabaraly harby ýörişiň Ýaragly Güýçlerimiziň kämil tehnikalary bilen üpjün edilendigini, mukaddes Garaşsyzlygyň gazananlarynyň, mähriban topragymyzyň parahatçylygynyň we asudalygynyň, halkymyzyň abadan, döredijilik durmuşynyň goragynda sak durýan türkmen esgerleriniň ýokary hünär ussatlygyny we başarnyklaryny görkezmelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biriniň ýaş esgerleri watançylyk ruhunda terbiýelemekden ybaratdygyny nygtap, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna degişli tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz döwletimiziň hem-de jemgyýetimiziň durmuşynda ähmiýetli waka bolan Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görlüşi baradaky meselelere üns çekip, Ýaragly Güýçleriň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň öňünde durýan ilkinji nobatdaky wezipesiniň kanunylygyň we düzgün-tertibiň saklanylmagyny üpjün etmekden ybaratdygyny nygtap, hukuk goraýjy düzümleriň ýolbaşçylaryna anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň çäklerinde Aşgabat şäheriniň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleri hasabatlar bilen çykyş etdiler.

Ilki bilen, Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjow paýtagtymyzda Halk Maslahatynyň mejlisini geçirmäge, şeýle hem Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli dabaralara görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň durmuşynyň möhüm şanly senelerine bagyşlanan çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň wajypdygyny belläp, ýurdumyzyň baş şäheriniň ähli künjeklerini bagy-bossanlyga büremek we abadançylyk işleriniň ýokary hilli geçirilmeginiň zerurdygyna üns çekdi.

Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow häzirki döwürde ählihalk forumyny hem-de Garaşsyzlyk baýramçylygyny mynasyp derejede garşylamak boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli çäreler barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyz şanly seneleri geçirmek boýunça görülýän çäreleriň döwrüň talabyna doly laýyk gelip, degişli derejede bolmalydygyny belläp, bu babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew Halk Maslahatynyň mejlisine we Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň şanly baýramyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz tutuş ýurdumyz boýunça giňden bellenilýän baýramçylyk mynasybetli guralýan köpçülikleýin medeni çäreleriň, şeýle hem ýurdumyzyň ilatynyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak babatda oňyn çözgütleri kabul edýän Halk Maslahatynyň mejlisini geçirmekde onuň guramaçylyk derejesine zerur ähmiýet bermegi tabşyrdy.

Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow welaýatda Halk Maslahatynyň mejlisini we ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy bilen baglanyşykly medeni çäreleri ýokary derejede guramak boýunça alnyp barlan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öňde boljak dabaralara düýpli taýýarlyk görmegiň wajypdygyny belläp, ähli baýramçylyk çärelerinde ýurdumyzyň gazanýan üstünlikleriniň we halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň öz mynasyp beýanyny tapmalydygyny nygtady. Şeýle hem Halk Maslahatynyň mejlisiniň guramaçylyk derejesine möhüm ähmiýet berilmelidir.

Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew şu günler sebitiň ähli etraplarynda we şäherlerinde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanyna guralýan baýramçylyk dabaralary, ählihalk forumynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz şanly Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli guralýan çäreleriň ýatda galyjy pursatlara beslenmelidigini aýtdy. Şeýle hem milli Liderimiz Halk Maslahatynyň mejlisini guramaçylykly geçirmek boýunça ähli çäreleri görmegiň zerurdygyny nygtady.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew Halk Maslahatynyň mejlisini guramaçylykly geçirmäge görlen taýýarlyk işleri we Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk senesi mynasybetli welaýatda guralýan baýramçylyk çäreleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň hem-de jemgyýetimiziň durmuşynda möhüm orun eýeleýän we milli ykdysadyýetimiziň sazlaşykly ösüşinde, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagynda möhüm bolan oňyn çözgütleriň kabul edilýän ählihalk maslahatynyň guramaçylykly geçirilmegine aýratyn ähmiýet bermegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlarda we Aşgabat şäherinde şanly seneler mynasybetli guralýan çäreler bilen bir hatarda, halkymyzyň durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly meseleleri hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy hem-de bu babatda häkimlere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň ýokary derejede geçirilmegini üpjün etmek maksady bilen görlen toplumlaýyn çäreler barada maglumat berdi. Şunuň bilen baglylykda, umumymilli forumda ara alnyp maslahatlaşylmaga çykaryljak resminamalaryň taýýarlanylyşy boýunça amala aşyrylýan işler, degişli guramaçylyk meseleleriniň çözülişi barada habar berildi.

Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde, şol sanda telewideniýede we radioda mowzuklaýyn çykyşlar, metbugat neşirlerinde makalalar, “tegelek stoluň” başynda duşuşyklar, ýerlerde düşündiriş işleri ýurdumyzyň durmuşynda öňde boljak möhüm jemgyýetçilik-syýasy waka bagyşlandy.

Şeýle hem dürli pudaklarda zähmetde tapawutlanan ýurdumyzyň raýatlaryny Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak dabaralaryna degişli taýýarlyklar görüldi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul ediljek çözgütleriň Türkmenistanda halkymyzyň asyrlaryň dowamynda ygrarly bolup gelen hakyky halk häkimiýetliliginiň esaslaryny pugtalandyrmak ýolunda ýene-de bir anyk ädime öwrüljekdigini, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmäge hyzmat etjekdigini belledi.

Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi berkarar, hemişelik Bitarap Watanymyzyň taryhynda ähmiýetli waka bolup, häzirki türkmen jemgyýetinde demokratik işleri has-da ösdürmäge ýardam berer. Milli Liderimiz bular barada aýtmak bilen, umumymilli forumyň hem-de Garaşsyzlyk gününe bagyşlanan çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini, ähli degişli düzümleriň utgaşykly işlemegini üpjün etmegiň zerurdygyny ýene-de bir gezek nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Hökümetiň agzalaryna ýüzlenip, 27-nji sentýabrda belleniljek Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramçylygynyň ähmiýetini nygtady. Bu baýramyň hepdäniň ýekşenbe gününe gabat gelýändigi sebäpli, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 27-nji sentýabrdaky dynç gününi 28-nji sentýabra — duşenbe gününe geçirmek baradaky Permana gol çekdi.

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde garalan meseleleriň aýratyn möhümdigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, mundan beýläkki durmuş-ykdysady ösüşiň möhüm ugurlaryna, halk hojalyk toplumynyň strategik pudaklaryny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge gönükdirilip kabul edilen maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilişine aýratyn üns berildi.

Milli Liderimiz her bir pudagyň öňünde duran ilkinji nobatdaky wezipeleriň çözülmeginiň ýolbaşçylardan örän jogapkärli çemeleşmeleri we utgaşykly hereketleri talap edýändigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz ýakyn geljek üçin işleriň ileri tutulýan ugurlaryny anyklaşdyryp, bu babatda mejlise gatnaşyjylara degişli maslahatlaryny berdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini jemläp, oňa gatnaşyjylara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.