Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   26.03.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň derwaýys meselelerine garaldy hem-de birnäçe resminamalar kabul edildi.

Ilki bilen, göni wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow çagyryldy. Ol gözegçilik edýän ulgamynda işleriň ýagdaýy, milli ykdysadyýetimiziň ösüş depginlerini saklamak boýunça görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi.

Eksport önümlerini sertifikatlaşdyrmak ulgamyny kämilleşdirmegiň çäklerinde geçirilen işleriň netijeleri barada hasabat bermek bilen, wise-premýer «Türkmenistanyň ýuridik şahslarynyň daşary ýurt ätiýaçlandyryş kompaniýalary bilen şertnamalary baglaşyp bilýän ätiýaçlandyryş görnüşleriniň sanawyny tassyklamak hakynda» Kararyň hem-de «Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda, sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň sanawyny tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 5-nji fewralynda çykaran 14594-nji Kararyny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda» Kararyň taslamalaryny döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Habar berlişi ýaly, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, şol resminamalar «Türkmenstandartlary» Baş döwlet gullugy, Döwlet gümrük gullugy hem-de degişli pudaklaýyn edaralar bilen bilelikde taýýarlanyldy, şeýle hem beýleki käbir düzümler bilen bellenilen tertipde ylalaşyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, soňky ýyllarda sertifikatlaşdyrma döwletleriň arasynda söwda, önümçilik gatnaşyklary, şeýle hem hil ölçegleri babatda hyzmatdaşlyk bilen bagly esasy meseleleri çözmekde möhüm orun eýeleýär diýip belledi. Halkara işewürlik gurşawynda häzirki ýagdaýlar oňa gatnaşyjylaryň hojalyk-ykdysady işiniň gurallaryny döwrüň zerurlyklaryna kybap getirilmegini talap edýär.

Şunda hödürlenilýän hyzmatlaryň, harytlaryň ýa-da öndürilýän önümleriň hil derejesine, şeýle hem geljekki müşderiler we hyzmatdaşlar bilen özara gatnaşyklaryň sowatly strategiýasyna uly ähmiýet berilýär diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugurda işleri has-da kämilleşdirmegiň zerurdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz hödürlenen Kararlara gol çekip, resminamalary wise-premýere elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly iberdi hem-de şol kadalaşdyryjy namalaryň ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň işini kämilleşdirmek, nebitgaz senagatynyň önümçilik we serişdeler kuwwatyny berkitmek, pudak üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak hem-de işgärleriň hünärlerini kämilleşdirmek, nebitgaz ulgamynda ylmy-barlag işlerini döwrüň talabyna laýyk guramak maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, uglewodorod çig malynyň uly gorlaryna eýe bolan ýurdumyzda bu baýlygyň netijeli ulanylmagynyň milli ykdysadyýetimizi sazlaşykly ösdürmäge täze kuwwatly itergi berjekdigini, nebiti we gazy düýpli işläp taýýarlamaga ýöriteleşdirilen täze önümçilikleri döretmek hem-de türkmen energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ugratmagyň eksport ugurlaryny artdyrmak üçin şertleri üpjün etjekdigini belledi.

Bularyň hemmesi maýa goýmak hem-de daşary ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleri bilen netijeli hyzmatdaşlyk etmek üçin uly mümkinçilikleri açýar diýip, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanda işleýän daşary döwletleriň ygtybarly kompaniýalary – «Petronas», «Dragon oil», Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasy, «Kawasaki», «Sojitz», «TOYO», «Mitsubishi», «ITOCHU», «LG», «Hyundai», «Eni», «Mitro International», «Petrofac», «Tatneft», «Rönesans Holding» we beýlekiler bilen işleriň gerimini giňeltmek barada wise-premýere degişli birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz toplumynyň düzümine girýän ýokary hem-de orta hünärment okuw mekdepleriniň, ylmy-barlag institutlarynyň hem-de okuw merkeziniň ylmy binýadyny pugtalandyrmak we döwrebaplaşdyrmak, innowasion tehnologiýalary, nou-haulary, sanly ulgamy we öňdebaryjy dünýä tejribesini ornaşdyrmak boýunça işleri işjeňleşdirmegiň möhümdigine ünsi çekip, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz ýangyç-energetika toplumynda dürli önümçilik ugurlary üçin inženerleri, burawlaýjylary, geologlary, hünärmenleri taýýarlamagyň guralmagynyň kämilleşdirilmegini esasy wezipeleriň biri hökmünde kesgitledi. Çünki dünýäde bu pudagyň tehnologik ösüşiniň derejesiniň, ýurdumyzda amala aşyrylýan nebitgaz senagatyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek hem-de döwrebaplaşdyrmak we kämilleşdirmek işleriniň bu wezipä täze talaplary bildirýändigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow işgärleriň hünär derejesini ýörite okuwlarda yzygiderli ýokarlandyrmagyň möhümdigini belläp, munuň üçin Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň hem-de onuň Balkan welaýatyndaky şahamçasynyň esasy kafedralarynyň, «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň Mary hem-de Balkanabat şäherlerindäki orta hünär okuw mekdepleriniň, şeýle hem ýurdumyzda işleýän daşary ýurt kompaniýalary tarapyndan açylan okuw merkezleriniň mümkinçiliklerini ulanmagyň wajypdygyny aýtdy hem-de bu işi degişli derejede talabalaýyk guramak barada wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin meýdan işleri, şol sanda bugdaýa ideg etmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Şu günler agrotehniki kadalara laýyklykda, güýzlük bugdaýy mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we olara ösüş suwuny tutmak işleri, şeýle hem zerur bolanda haşal otlara garşy göreşmek, zyýankeşleriň ýüze çykmagynyň öz wagtynda öňüni almak işleri berjaý edilýär.

Wise-premýer «ak altyn» ussatlarynyň milli Liderimiziň ak pata bermegi bilen Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda gowaça ekişine guramaçylykly girişendigini, daşoguzly daýhanlaryň möwsüme girişmäge taýýarlyk görýändigini aýtdy.

Tehniki hyzmat ediş kärhanalary hem-de daýhan birleşikleri oba hojalyk tehnikalarynyň bökdençsiz işlemegi hem-de öndürijileri ýokary hilli tohum bilen üpjün etmek üçin meýilnamalaýyn çäreleri görýärler. Alymlar we tejribeli hünärmenler welaýatlara ugradylýar, olar oba hojalyk önümlerini öndürijilere ekinlerden bereketli hasyl almak meseleleri boýunça maslahat berýärler.

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen meýdan işleriniň täze gelip gowşan tehnikalar hem-de olaryň sanly kommunikasiýa ulgamlary bilen üpjün edilendigi barada aýdyp, wise-premýer obasenagat toplumyny ählitaraplaýyn ösdürmäge berýän örän uly ünsi üçin hemme oba hojalyk işgärleriniň adyndan milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, wise-premýere möwsümleýin işleriň depginini artdyrmak, kärendeçi daýhanlary maddy-tehniki taýdan üpjün etmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi. Şunda oba hojalyk ulgamyny üstünlikli ösdürmegiň aýrylmaz şerti hökmünde ekerançylygyň medeniýetini ýokarlandyrmagyň möhümdigine üns çekildi.

Döwlet Baştutanymyz her welaýatda gurlan ýyladyşhana toplumlarynyň kuwwatlyklaryny peýdalanyp, gök-miwe we bakja önümleriniň öndürilişiniň mukdaryny artdyrmak meselelerini hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Ýakynda geçirilen bag ekmek boýunça ählihalk dabarasynyň barşynda ekilen ýaş nahallara ideg etmäge hem ilkinji nobatda üns berilmelidir diýip hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, oba hojalygynyň döwrebaplaşdyrylmagy hem-de tehnologiýa taýdan gaýtadan enjamlaşdyrylmagy bu ulgamy üstünlikli özgertmegiň binýadydyr. Şu maksatlar bilen döwletimiz dünýäniň öňdebaryjy öndürijilerinden häzirki zaman tehnikalary we enjamlary yzygiderli satyn alýar. Bu bolsa daýhanlaryň zähmet şertlerini gowulandyrmaga hem-de olaryň iş netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz oba hojalyk tehnikalaryny netijeli ulanmagyň, tehnikalara hyzmat edýän merkezleriň işlerini zerur derejede guramagyň hem-de obalar üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlaýan ulgamy yzygiderli kämilleşdirmegiň zerurdygyny aýtdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, harby özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdumyzda durnuklylygy üpjün etmek maksady bilen görülýän toplumlaýyn çäreler barada habar berdi. Döwlet Baştutanymyzyň Ýaragly Güýçleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, harby we hukuk goraýjy edaralar üçin ýokary hünärli işgärleri hem-de gullukçylary taýýarlamak boýunça beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly meseleler beýan edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Türkmenistanyň Harby doktrinasyna ünsi çekdi. Milli Liderimiz bu strategiýanyň dünýädäki harby-syýasy ýagdaýy nazara almak arkaly işlenip taýýarlanylandygyny hem-de döwlet syýasatynyň esasy ýörelgelerine laýyk gelýändigini aýdyp, harby hem-de hukuk goraýjy edaralaryň öňünde duran wezipeleriň her bir ýolbaşçydan öz işine örän jogapkärli çemeleşmegi talap edýändigini nygtady.

Şahsy düzümi harby-watançylyk ruhunda terbiýelemek, serkerdeleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça çäreleriň geçirilmegi bu işiň möhüm bölegi bolup durýar. Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralary maddy enjamlar we tehniki serişdeler bilen üpjün etmek hem-de harby gullukçylaryň gullugy we ýaşaýyş-durmuşy üçin has oňaýly şertleri döretmek bilen baglanyşykly meseleleri üns merkezinde saklamagy talap edip, wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna geňeşiň şu ýylyň üç aýynyň netijeleri boýunça geçiriljek mejlisine talabalaýyk taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de elektrik energetikasy pudagynyň kuwwatlyklaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi.

Türkmenistany senagatlaşdyrmak boýunça göz öňünde tutulan maksatnamalary durmuşa geçirmekde elektrik energetikasy ulgamyna möhüm orun degişlidir. Hereket edýän hem-de işe girizilýän täze senagat we durmuş maksatly desgalary elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmek üçin ýurdumyzda maksadalaýyk işler amala aşyrylýar. Onuň çäklerinde sebitlerde döwrebap gazturbinaly elektrik stansiýalary, elektrik geçirijileri, paýlaýjy elektrik beketleri gurulýar. Paýtagtymyzyň, beýleki şäherleriň we ilatly ýerleriň energiýa üpjünçilik ulgamy täzelenilýär.

Energetika senagatynyň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak, elektrik stansiýalaryny, elektrik geçirijilerini we paýlaýjy ulgamlaryny öz wagtynda abatlamak hem-de durkuny täzelemek sarp edijileri elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdençsiz üpjün etmegiň möhüm şertleriniň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer abatlaýyş işlerinde ulanyljak ätiýaçlyk şaýlaryny we enjamlaryny Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň kärhanasynda öndürmek baradaky teklibi beýan etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu çözgüdiň maksadalaýykdygyny belläp, hereket edýän energetika ulgamyny giňeltmek boýunça geçirilýän giň gerimli işleriň wajypdygyny ýene-de bir gezek nygtady we ýurdumyzyň elektrik energetikasy pudagynyň kuwwatyny yzygiderli artdyrmagyň göz öňünde tutulan meýilnamalaryň we ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüş maksatnamalarynyň üstünlikli ýerine ýetirilmegine ýardam edýändigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini yzygiderli artdyrmak meselelerine aýratyn üns bermek tabşyryldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, olaryň öňünde goýlan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Wise-premýer ulagyň ähli görnüşleriniň, hususan-da, demir ýol ulagyny döwrebaplaşdyrmak, ýük daşamak boýunça edilýän hyzmatlary kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ulag-kommunikasiýalaryny ösdürmegiň döwlet syýasatynyň strategik ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi. Köp asyrlaryň dowamynda Merkezi Aziýanyň çäginden geçen Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek pikiri milli ulag strategiýasynyň esasyny düzýär. Häzirki zaman şertlerinde bu yklymara ýol Türkmenistanyň hem-de sebitiň beýleki döwletleriniň ägirt uly ykdysady kuwwatyndan netijeli peýdalanmaga ýardam etmelidir.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Beýik Ýüpek ýolunyň taryhy ornunyň dikeldilmeginiň BMG-niň yglan eden Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek, özara hormat goýmak, deňhukuklylyk, birek-birege ynanyşmak ýörelgeleri esasynda Ýewropanyň we Aziýanyň halklarynyň hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak babatda ägirt uly ähmiýete eýedigini nygtady.

Ýurdumyz «Lapis Lazuli» halkara ulag-üstaşyr geçelgesiniň döredilmegini işjeň goldaýar. Bu geçelge Türkmenistanyň, Owganystanyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň we Türkiýäniň çäginden geçip, Merkezi we Günorta Aziýa, Hazar deňzi we Garadeňiz, Ortaýer deňzi sebitlerini öz içine alýan giň geoykdysady giňişlikde netijeli gatnaşyklary has-da pugtalandyrmaga ýardam eder.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde we beýleki ýokary derejeli forumlarda beýan eden halkara başlangyçlarynyň özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmaga we ösdürmäge gönükdirilendigini belledi.

BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan biragyzdan kabul edilen ulag meselesine degişli Kararnamalar dünýä bileleşigi tarapyndan giň goldawa eýe bolan oňyn teklipleriň wajypdygyna şaýatlyk edýär. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň 2019 — 2020-nji ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň içerki ulag boýunça komitetiniň býurosyna saýlanmagynyň ähmiýetini nygtady.

Türkmenistan ygtybarly üstaşyr-ulag gatnawlaryny üpjün etmäge uly üns berýär. Munuň özi ýükleri daşamagyň we ýolagçylary gatnatmagyň çäklerini giňeltmek hem-de olaryň möçberlerini artdyrmak üçin uly mümkinçilikleri açýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle hem «Türkmendemirýollary» agentliginiň işine ünsi çekip, bu ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmagyň we pugtalandyrmagyň wajypdygyny nygtady hem-de wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän düzümlerindäki işler barada hasabat berdi hem-de «Söwda toplumynyň harytlyk önümlerini daşary ýurtlara ýerlemek boýunça birža söwdalaryny geçirmegiň tertibiniň» täzeden işlenilen taslamasyny döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Bu resminama Dokma senagaty ministrliginiň hem-de «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň ýurdumyzyň söwda toplumyna geçirilmegi bilen baglylykda taýýarlanyldy we Diýarymyzyň dokma hem-de haly önümlerini daşary bazarlarda işjeň öňe ilerletmäge, şunuň bilen baglanyşykly amallary düzgünleşdirmäge gönükdirilendir. Wise-premýeriň belleýşi ýaly, taslamada döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ozal aýdan bellikleri we teklipleri göz öňünde tutuldy.

Soňra ilatyň sarp edýän giň görnüşli azyk harytlaryna bolan isleglerini hem-de olaryň nyrhlarynyň durnuklylygyny üpjün etmek boýunça hormatly Prezidentimiziň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi. Bu meseleleri netijeli çözmek üçin degişli pudagara topar döredildi. Şol topar tarapyndan daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önüm öndüriji kärhanalaryň kuwwatlyklaryny artdyrmak, ýerli öndürijileri goldamak hem-de höweslendirmek, olaryň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak boýunça çäreler işlenilip taýýarlanylýar.

Şunuň bilen bir hatarda, ýurdumyzda heniz ýeterlik öndürilmeýän azyk harytlarynyň içerki bazar üçin zerurlyklary öwrenilip, olary getirmek, ýeterlik gorlaryny döretmek we saklamak hem-de elýeter bahalardan ilatymyza ýetirmek boýunça işler utgaşdyrylýar. Bu pudagara toparyň işini kämilleşdirmek maksady bilen, birnäçe teklipler, şol sanda onuň düzümi barada teklipler taýýarlanylyp, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilişini giňeltmegiň hem-de ýurdumyzyň eksport kuwwatyny ýokarlandyrmagyň, bäsdeşlige ukyply önümçilikleri giňeltmegiň milli ykdysadyýetimiziň durnuklylygyny, ählumumy işleri nazara almak bilen, onuň özüne ýeterlik derejesini we garaşsyzlygyny pugtalandyrmaga gönükdirilendigini belledi. Döwletimiz tarapyndan munuň üçin hemme zerur bolan mümkinçilikler we şertler döredilýär.

Milli Liderimiz aýdylan teklipleri makullap, «Türkmenistanyň söwda toplumynyň harytlyk önümlerini daşary ýurtlara ýerlemek boýunça birža söwdalaryny geçirmegiň tertibini kämilleşdirmek hakynda» we «Türkmenistanda azyk harytlarynyň üpjünçiligini has-da artdyrmak hem-de eksportyny we importyny düzgünleşdirmek boýunça pudagara toparyň düzümini tassyklamak hakynda» Kararlara gol çekdi.

Döwlet Baştutanymyz olary elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberip, Diýarymyzyň hem-de daşary ýurtlaryň sarp edijileriniň isleglerine laýyk gelýän çeýe marketing strategiýalaryny kemala getirmek üçin içerki bazaryň we daşarky düzümiň ýagdaýyny ulgamlaýyn seljermegi dowam etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň işini sanly ulgama geçirmek arkaly kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ýokary hilli, mazmunly tele we radiogepleşikleri taýýarlamak maksady bilen, komitetiň ýanynda geňeş döredildi. Geňeşiň esasy wezipesi degişli önümleri taýýarlamagyň, döredijilik işleriniň ähli basgançaklaryna gözegçilik etmekden ybarat. Düzümine tejribeli halypalar hem-de ulgamyň hünärmenleri giren geňeşiň işi içki torlar arkaly hem sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanmagyň hasabyna işjeňleşdirilýär.

Sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen baglylykda, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetinde hem-de onuň düzüminde döredilen başlangyç hünär okuw mekdebinde ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak hem-de hünärmenleri gaýtadan okatmak boýunça işler geçirilýär. Okuwlar ýörite meýilnama esasynda guralyp, okuwy tamamlansoň diňleýjilere degişli şahadatnamalar gowşurylar.

Şeýle hem bu edaranyň mahabatlandyryş işinde sanly ulgamyň mümkinçiliklerini ulanmak meýilleşdirilýär. Bu bolsa hödürlenilýän hyzmatlaryň hilini has-da ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň işinde ýokary çeperçilik derejesi we mazmunynyň köpdürlüligi, şeýle hem bezelişi bilen tapawutlanýan ýokary hilli, many-mazmunly gepleşikleri taýýarlamak üçin uly mümkinçilikleri açýan sanly tehnologiýalardan has doly peýdalanmagyň möhümdigini nygtady.

Milli teleradiogepleşikler ulgamynyň netijeli işini guramakda bu ulgamyň ähli hünärmenleriniň ussatlygynyň we elbetde, döredijilikli çemeleşmesiniň bolmagy esasy talapdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de şunuň bilen baglylykda, wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Soňra wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow çagyryldy. Wise-premýer «Türkmenistanda ylym ulgamyny 2020 — 2025-nji ýyllarda sanly ulgama geçirmegiň Maksatnamasyny tassyklamak hakynda» Kararyň hem-de ony amala aşyrmak boýunça çäreleriň meýilnamasynyň taslamasyny döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Bellenilişi ýaly, Ylymlar akademiýasy bu taslamany ozal berlen tabşyryklara laýyklykda, ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda kesgitlenilen wezipeden doly ugur alyp taýýarlady.

Işlenilip taýýarlanylan meýilnama laýyklykda, ýakyn bäş ýylda sanly tehnologiýalary giňden ulanmak arkaly ylmy-barlag işlerini täze derejä çykarmak, ylmyň, bilimiň we önümçiligiň arasyndaky özara baglanyşygy has-da işjeňleşdirmek, milli ykdysadyýetimizdäki sanly özgertmeleri ylmy-tehniki we intellektual taýdan üpjün etmek göz öňünde tutulýar.

Şeýle hem milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmelerini nazara almak bilen, iň täze maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary arkaly ýurdumyzyň ylym-bilim edaralarynyň arasynda gatnaşyklary hem-de giň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek meýilnamasy düzüldi.

Hasabatda bellenilişi ýaly, işlenilip taýýarlanylan maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi IT tehnologiýalaryna esaslanan netijeli, durnukly hem-de özüni ödeýän sanly ylym ulgamyny döretmäge, dünýäniň öňdebaryjy tejribelerine laýyklykda, ylmyň önümçilik bilen arabaglanyşygyň täze derejesine ýetmäge, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynyň dolandyrylmagyny ylmy taýdan esaslandyrmaga mümkinçilik berer.

Innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, şeýle hem ylmy-barlaglar we işläp düzmeler üçin täze programma üpjünçiliklerini döretmäge, ylma, inženerçilige, tehnologik telekeçilige ýaşlary işjeň çekmäge ýardam berer.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, depginli ösýän, häzirki wagtda halkara ykdysady, medeni we tehnologik giňişlige işjeň goşulyşýan Türkmenistanyň durmuşyň ähli ulgamlaryna täzelikleri çekmegiň işjeň tarapdary bolandygyny we şeýle bolmagynda galýandygyny belledi.

Milli Liderimiz halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmagyň wajypdygyna ünsi çekip, Diýarymyzyň ylmy institutlarynyň mümkinçiligini has-da netijeli peýdalanmak, häzirki zamanyň maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny ösdürmäge itergi bermek boýunça degişli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz degişli Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere ugratdy hem-de bu maksatnamany ýerine ýetirmek boýunça degişli görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak babatda halkara konwensiýalara goşulmagy bilen baglanyşykly meseleler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, BMG we beýleki abraýly guramalar bilen gatnaşyklary pugtalandyrmak, şol sanda tebigaty goramak hem-de ekologiýa ulgamlarynda hyzmatdaşlyk etmek meseleleriniň hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigi bellenildi.

Şunda degişli şertnama-hukuk binýadyny pugtalandyrmaga we giňeltmäge uly ähmiýet berilýär. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmelerine laýyklykda, ýurdumyzyň halkara konwensiýalara we beýleki köptaraplaýyn resminamalara işjeň gatnaşmagyny üpjün etmek maksady bilen yzygiderli işler alnyp barylýar.

Häzirki döwürde Türkmenistan agzalan ugur boýunça köptaraplaýyn halkara resminamalaryň 20-sine gatnaşýar. Milli Liderimiziň ekologiýa diplomatiýasyny durmuşa geçirmäge hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň düzümleýin edaralarynyň çäklerinde hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen oňyn başlangyçlaryny durmuşa geçirmek maksady bilen, wise-premýer, daşary işler ministri ýurdumyzyň köptaraplaýyn resminamalaryň birnäçesine goşulmagy baradaky teklibi beýan etdi.

Şolaryň hatarynda BMG-niň Daşky gurşaw maksatnamasynyň (ÝUNEP) howandarlygynda baglaşylan hem-de işlenip düzülen, 1983-nji ýylda güýje giren Ýabany haýwanlaryň göçýän görnüşlerini gorap saklamak boýunça Konwensiýa (Bonn Konwensiýasy) we 1999-njy ýylda kabul edilen Afrika — Ýewraziýa göçüş ugry boýunça göçýän suw-batgalyk guşlaryny gorap saklamak boýunça Ylalaşyk hem-de 2016-njy ýylda kabul edilen Ozony dargadyjy maddalar boýunça Monreal teswirnamasynyň Kigali düzedişi bar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, daşky gurşawy goramak we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek meseleleriniň Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek bilen gönüden-göni baglanyşyklydygyny belledi. Ýurdumyz olaryň sazlaşykly çözgütlerini işläp taýýarlamakda işjeň orny eýeläp, bu möhüm ulgamda netijeli sebit we halkara hyzmatdaşlygy, şol sanda BMG-niň we onuň ýöriteleşdirilen edaralarynyň çäklerinde gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen anyk başlangyçlar bilen çykyş edýär.

Milli Liderimiz ekologiýa meselesiniň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm bölegi bolup durýandygyny nygtady. Şunda tebigata aýawly garamak hem-de onuň baýlyklaryny rejeli ulanmak, öňdebaryjy «ýaşyl» we serişdeleri tygşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär.

Ýurdumyz BMG-niň tebigaty goramak bilen baglanyşykly möhüm konwensiýalarynyň birnäçesine goşulmak bilen, öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge jogapkärçilikli çemeleşýär diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Ykdysadyýet we durmuş ulgamlarynda giň gerimli milli maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegi raýatlarymyzyň abadançylygyny we hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmagyň möhüm şerti hökmünde ekologiýa bilen berk baglanyşyklydyr.

Şu maksatlar bilen hereket edýän kadalaşdyryjy-hukuk binýady yzygiderli kämilleşdirilýär. BMG-niň soňky ýyllarda kabul edilen möhüm resminamalaryndan gelip çykýan borçnamalary nazara almak bilen, geçen ýyl howanyň üýtgemegi boýunça Milli strategiýanyň rejelenen görnüşi tassyklanyldy.

Hemişelik Bitarap Türkmenistan ekologiýa diplomatiýasyny özüniň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde öňe sürmek bilen, tebigaty goramak ulgamynda halkara gatnaşyklary pugtalandyrmaga saldamly goşant goşýar.

Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, ýurdumyzyň ýokarda agzalan köptaraplaýyn resminamalara goşulyşmagy hakyndaky teklipleri makullap, wise-premýere, daşary işler ministrine bu ugurda yzygiderli işlemegi tabşyrdy.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Milli Parlamentiň döwletimiziň kanunçylyk esaslaryny kämilleşdirmek, ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleri kanunçylyk taýdan goldamak boýunça alyp barýan işleri barada habar berdi. Mejlisiň iş toparlarynda kazyýet we ýerine ýetiriji edaralaryň, ylmy we döredijilik işine, halkara hyzmatdaşlyk meselelerine degişli Kanunlaryň taslamalarynyň birnäçesiniň üstünde işlenilýändigi bellenildi.

Deputatlar ýerlerde amala aşyrylýan konstitusion özgertmeleriň, döwlet Baştutanymyzyň durmuşa geçirýän netijeli syýasatynyň dürli ugurlary boýunça täze kanunçylyk namalarynyň many-mazmunyny we ähmiýetini düşündirmek boýunça degişli işleri amala aşyrýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň kanun çykaryjylyk işiniň durmuş ugurly döwlet syýasatynyň, konstitusion we beýleki oňyn özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň netijeli guraly bolup durýandygyny belläp, Türkmenistanyň häzirki ösüşiniň ýagdaýyny nazara almak bilen, milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça işleri dowam etmegiň wajypdygyny nygtady.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere seredildi, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisiniň ahyrynda döwlet Baştutanymyz Hökümetiň indiki mejlisiniň giňişleýin düzümde onlaýn düzgüninde geçiriljekdigini, onuň barşynda ýurdumyzyň pudaklarynyň ýerine ýetiren işleriniň hem-de şu ýylyň birinji çärýeginde ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň jemlerine garaljakdygyny aýtdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlara düýpli taýýarlyk görmegi tabşyrdy hem-de ähli ýolbaşçylara tutanýerli zähmet çekmegi we özygtyýarly Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň hatyrasyna uly üstünlikleri gazanmagy arzuw etdi.

Sebitiň we dünýäniň energetika howpsuzlygyny üpjün etmek ugrunda

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   24.02.2020  /   

Dubaý şäherinde (BAE) 24-nji fewralda açylan «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» halkara roud-şüweleňine dünýäniň nebitgaz bazarynyň öňdebaryjylary, ýurdumyzyň uglewodorod pudagynyň ýolbaşçylary gatnaşýarlar. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan bu ýöriteleşdirilen forum biziň döwletimiziň gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ýangyç-energetika toplumynda özara bähbitli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürilmegine gönükdirilendir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Türkmenistan pudagyň düzümlerini toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça strategiýany, energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna çykarmagyň köp görnüşli ugurlaryny döretmek, gaýtadan işleýän senagatyň, şol sanda gazhimiýa senagatynyň kuwwatlyklaryny artdyrmak, ýokary hilli bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmegi giňeltmek boýunça strategiýany amala aşyrýar.

Roud-şüweleňi guraýjylaryň maglumatlaryna görä, bu çärä 40-a golaý ýurtdan iri kompaniýalaryň 100-den gowragy gatnaşýar, munuň özi Türkmenistanyň barha ösýän gaz pudagyna dünýäniň energetika işewürligi tarapyndan ýokary gyzyklanma bildirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Munuň özi düşnüklidir, sebäbi häzirki wagtda dünýäde bu babatda dördünji orny eýeleýän ýurdumyzyň tebigy gazlarynyň gorlary 50 trillion kub metrden gowrak möçbere deňdir. Türkmenistanyň geoykdysady taýdan amatly ýagdaýa hem-de uglewodorod serişdeleriniň örän baý gorlaryna eýe bolmagy netijesinde, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, bar bolan hem-de geljekde ýola goýuljak ugurlar boýunça gazyň eksporta iberilýän möçberlerini artdyrmak üçin ähli mümkinçilikleri bardyr.

Dubaýda geçirilýän forumyň ilkinji gününde «TOPH gaz geçirijisi parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň gaz geçirijisidir» atly halkara maslahat we «Türkmenistanyň nebiti we gazy» atly ilkinji mejlis boldy.

Ýurdumyzyň wekilleri öz çykyşlarynda Türkmenistanyň bitaraplyk derejesini möhüm wezipeleri çözmekde netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň, döwletleriň we halklaryň arasynda dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň täsirli guraly hökmünde aýratyn bellediler.

Bellenilişi ýaly, daşary ýurtly maýadarlar üçin Türkmenistanyň barha artýan özüne çekijiliginiň esasy şertleriniň hatarynda ýurdumyzdaky durnukly ykdysady we syýasy ýagdaý, şeýle hem degişli kanunçylyk binýady uly ähmiýete eýedir. Ýygnananlar Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň ýeten sepgitleriniň giňişleýin syny, ony ösdürmek boýunça geljekki meýilnamalar bilen tanyşdyryldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, «Biz nebitgaz pudagynyň diwersifikasiýalaşdyrylmagyny, onuň düzümlerini täze häzirki zaman önümçiliklerini döretmegiň hasabyna giňeltmegi ugur edinýäris. Şunuň bilen baglylykda, tebigy gazy gaýtadan işlemek hem-de önümleriň täze görnüşlerini öndürmek biziň üçin ileri tutulýan ugur bolup durýar. Bu ugurda Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumy tarapyndan giň gerimli işler amala aşyrylýar».

Türkmenistan tebigy gazy has çuňňur we toplumlaýyn gaýtadan işlemegi ugur edinmek bilen, energiýa serişdelerini iberýän iri döwlet hökmünde dünýä energetiki bazarynda diňe bir oz ornuny pugtalandyrmak bilen çäklenmän, energetika serişdeleriniň eksporta iberilýän möçberleriniň haryt düzümini diwersifikasiýalaşdyrmagyň, halkara energetika işewürliginiň täze görnüşlerini işjeň ösdürmegiň hasabyna dünýä bazaryna gatnaşmagynyň mazmunyny hil taýdan özgerdýär.

Nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň maksatnamasynda pudagyň önümçilik kuwwatlyklarynyň mundan beýläk-de giňeldilmegine gönükdirilen çäreleri durmuşa geçirmek göz öňünde tutulýar, munuň özi sebitiň we dünýäniň energetika howpsuzlygyny üpjün etmek meseleleri bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

Dubaýda geçirilýän maslahatyň çäklerinde TOPH gaz geçirijisi bilen tanyşdyrmak çäresi guraldy, onda bu gurluşygyň ilerledilişi, ägirt uly taslamanyň sebitiň durmuş-ykdysady taýdan ösüşine ýetirýän täsiri baradaky maglumatlar beýan edildi. Maslahata daşary ýurtly gatnaşyjylar häzirki zaman dünýäsinde Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilikli syýasatynyň hem-de bitaraplyk derejesiniň aýratyn möhümdigine ünsi çekdiler.

Mysal hökmünde Owganystan bilen dostlukly gatnaşyklar getirildi, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan alnyp barylýan oňyn syýasat netijesinde biziň ýurdumyz bu döwletdäki ýagdaýy durnuklaşdyrmakda hem-de bu ýurduň halk hojalyk toplumyny gaýtadan dikeltmekde hemmetaraplaýyn ýardam berýär, yzygiderli ýagdaýda ynsanperwerlik kömegini, ýeňillikli şertlerde elektrik energiýasyny iberýär, Owganystanyň ykdysadyýetini sebit gatnaşyklaryna çekmäge ýardam berýän ulag we energetika taslamalaryny amala aşyrýar.

Halkara roud-şüweleňiniň birinji iş gününiň mejlisleri Türkmenistanyň gazhimiýa we nebiti gaýtadan işleýän pudagynyň ösüşine, ýurdumyzyň senagatlaşdyrylmagyna, şeýle hem Hazar deňziniň türkmen ýalpaklygynyň deňiz toplumlarynyň özleşdirilmegine we maýa goýumlaryny çekmek meselelerine bagyşlandy.

Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň ýolbaşçylary hem-de esasy hünärmenleri, şeýle hem «Gas Strategies», «Haldor Topsoe», «China National oil and gas Exploration and Development Corporation», «Dragon Oil», «WOOD», «Gaffney, Cline & Associates» ýaly daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri çykyş etdiler.

Günüň ikinji ýarymynda «TOPH gaz geçirijisi parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň ýol görkezijisidir» atly «tegelek stol» we Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny goýmagyň hukuk we salgyt ugurlary boýunça maslahat guraldy.

Mundan başga-da, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň ýolbaşçylarynyň dünýä belli kompaniýalaryň birnäçesiniň esasy menejerleri bilen ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirildi.

Göçme forum, iş duşuşyklary we gepleşikler 25-nji fewralda dowam etdiriler.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   20.03.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de möhüm resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowy göni wideoaragatnaşyga çagyrdy. Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamynyň edaralarynda geçirilýän işler hem-de maliýe-bank ulgamynyň işini kämilleşdirmek boýunça görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi.

Şeýle hem ätiýaçlandyryş işini mundan buýana-da ösdürmek hem-de döwrebaplaşdyrmak boýunça milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada habar berildi. Wise-premýer şunuň bilen baglylykda, alnyp barylýan guramaçylyk işleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, «Açyk gapylar» hem-de giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň netijesinde ýurdumyzda giň möçberli maksatnamalary we taslamalary amala aşyrmaga gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän iri daşary ýurt firmalarynyň sanynyň ýylsaýyn artýandygyny nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geljegi uly türkmen bazarynda daşary ýurtly işewür toparlar bilen bilelikde alnyp barylýan işleriň gerimini giňeltmegiň maksadalaýykdygyny belledi.

Milli Liderimiz eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli kärhanalaryň we edaralaryň maliýe düzgün-nyzamyny berjaý edişine, döwlet maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmek üçin halk hojalyk toplumynyň pudaklaryň maliýe serişdelerini oýlanyşykly peýdalanmagyna berk gözegçiligi üpjün etmegiň wajypdygyna ünsi çekip, bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny» amala aşyrmak, uglewodorod çig malynyň çykarylýan mukdaryny artdyrmak, pudagyň kärhanalaryny döwrebaplaşdyrmak we tehniki taýdan enjamlaşdyrmak bilen bagly alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimize «Lebapgazçykaryş» müdirligine degişli Kükürtli, Kerpiçli we Demirgazyk Balguýy gaz känlerinde gaz kondensatyna baý guýularda önümi doly çykaryp almak üçin göçme gysyjy beketleri gurnamak maksady bilen geçirilen halkara bäsleşigiň netijeleri barada habar berildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, nebitgaz senagatyny ösdürmek, energetika pudagynyň kärhanalaryny tehniki hem-de tehnologiýa taýdan enjamlaşdyrmak, nebit we gaz önümleriniň dürli görnüşlerini çykarýan döwrebap önümçilikleri döretmek babatda görülýän çäreleriň ähmiýetini belledi.

Bularyň hemmesi ykdysadyýetiň durnukly ösmegi, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek hem-de ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmak babatda wezipeleri çözmek üçin tebigy serişdeleriň netijeli ulanylmagyny üpjün etmäge gönükdirilendir.

Döwlet Baştutanymyz gaz pudagynda amala aşyrylmagy bellenilen taslamalaryň ykdysady we tehniki taraplaryny düýpli seljermegi tabşyryp, ýurdumyzyň känlerinde täze tehnologiýalary we döwrebap tehnikalary ornaşdyrmak, şeýle hem daşary ýurt maýalaryny çekmek babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow «Türkmenhowaýollary» agentliginiň dikuçarlary satyn almagy hakynda» Kararyň taslamasy barada hasabat berdi.

Wise-premýer ilata öz wagtynda lukmançylyk kömegini bermek maksady bilen, Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda öndürilýän «ANSAT» we «Mi-17-1W» kysymly lukmançylyk üçin niýetlenen dikuçarlary hem-de ätiýaçlyk şaýlaryny, sarp edilýän serişdeleri we zerur enjamlary satyn almak boýunça alnyp barylýan işler barada habar berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak bilen birlikde, saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmagyň hem-de döwrebaplaşdyrmagyň bu ulgamy ösdürmek babatdaky strategiýanyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady.

Milli Liderimiz täze lukmançylyk dikuçarlarynyň satyn alynmagy barada aýdyp, köpugurly ulag-aragatnaşyk düzümini ösdürmegiň ýurdumyzyň ykdysady, maýa goýum, üstaşyr geçiriş, serişde kuwwatyny durmuşa geçirmegiň möhüm şertidigini belledi. Döwlet Baştutanymyz Russiýa Federasiýasy bilen döwletara gatnaşyklarynyň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän Tatarystan Respublikasy bilen hyzmatdaşlygyň yzygiderli, netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen belledi.

Hormatly Prezidentimiz türkmen-tatar gatnaşyklarynyň özeninde bu ugurda toplanan uly tejribäniň netijeli hyzmatdaşlyk etmegiň aýdyň nusgasydygyny aýtdy. Şu babatda Tatarystan kuwwatly serişde-senagat mümkinçiligi babatda bolşy ýaly, iki doganlyk halkyň arasyndaky taryhy gatnaşyklar babatda hem möhüm orun eýeleýär.

Kazanyň dikuçar zawody bilen awiagurluşyk ulgamynda ýola goýlan hyzmatdaşlyk esasynda, onuň howa tehnikalary ýurdumyzyň halk hojalygynda giňden ulanylýar diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Döwlet Baştutanymyz «ANSAT» we «Mi-17-1W» dikuçarlarynyň tehniki häsiýetnamalaryna ünsi çekip, bu kysymly dikuçarlaryň döwrebap lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilendigini hem-de Türkmenistanyň howa şertlerine gabat gelýändigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugurdaky gatnaşyklaryň geljekde-de pugtalandyrylmagynyň möhümdigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz uzakda ýerleşýän ilatly ýerlerde ulanylmaga niýetlenen köpugurly dikuçary hem-de şäher töwereklerinde gyssagly tiz lukmançylyk kömegini bermäge niýetlenen dikuçary satyn almak hakyndaky degişli Karara gol çekdi.

Döwlet Baştutanymyz resminamany sanly elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberip, «Tiz kömek» dikuçarlaryny netijeli ulanmak boýunça hemme zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Soňra göni wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew çagyryldy. Ol welaýatlarda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy hem-de gowaça ekişine başlamaga görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Şeýle hem ýurdumyza täze oba hojalyk tehnikalarynyň gelip gowşandygy barada habar berildi.

Şu günler ak ekin meýdanlarynda agrotehniki kadalara laýyklykda, güýzlük bugdaýlara ösüş suwuny tutmak hem-de mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, haşal otlara we ekiniň zyýankeşlerine garşy göreşmek boýunça öňüni alyş çäreleri geçirilýär. Şunuň bilen bir hatarda, welaýatlarda gowaça ekiljek meýdanlarda geriş çekmek, ýuwuş we tagt suwuny tutmak işleri dowam edýär.

Hasabatda bellenilişi ýaly, ýurdumyz boýunça möwsümde ekiji gurallar, traktorlar, hatararalaryny ýumşadyjy gurallar işlediler. Şeýle hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «John Deere» kompaniýasyndan ýakynda gelip gowşan, telematik sanly elektron ulgamy arkaly dolandyrylýan ýörite tehnikalary peýdalanmak göz öňünde tutulýar.

Wise-premýer hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa gowaça ekişine girişmegiň hem-de tejribe maslahatlaryny geçirmegiň möhletini kesgitläp bermek baradaky haýyş bilen ýüzlendi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň obasenagat toplumyny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmagyň, ekinleriň we topragyň hasyllylygyny artdyrmaga ýardam berýän öňdebaryjy tehnologiýalary ulanmagyň hasabyna ýer hem-de suw serişdelerinden rejeli we oýlanyşykly peýdalanmagyň möhümdigini nygtady.

Milli Liderimiz oba hojalygyny dolandyrmagyň sanly elektron ulgamyny ornaşdyrmak hem-de pudagy tehniki taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmak, mehanizatorlaryň ýokary tehnologiýalary, oba hojalyk enjamlarynyň we tehnikalaryň täze nusgalaryny netijeli özleşdirmeginiň meselelerini hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Enjamlar we tehnikalar ýerli toprak-howa şertlerinde hemmetaraplaýyn synagdan geçirilmelidir.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow gowaça ekişi başlanýança bu möhüm ýazky möwsümi geçirmegiň strategiýasyny düýpli oýlanyşmagy, oňa gatnaşjak ähli düzümleriň takyk we sazlaşykly işini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra milli Liderimiz ýurdumyzda 2020-nji ýylyň gowaça hasylynyň düýbüni tutmak we agrotehniki möhletde ýokary hilli ekiş geçirmek maksady bilen, ussat daýhanlaryň, tejribeli hünärmenleriň, alymlaryň we mehanizatorlaryň gatnaşmagynda ýurdumyzyň welaýatlarynda tejribe maslahatlaryny geçirmegi hem-de il içinde hormatlanylýan ýaşulularymyzyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda şu ýylyň 25-nji martynda, Daşoguz welaýatynda bolsa 29-njy martda gowaça ekişine başlamaga ak pata berdi. Soňra wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy Ş.Abdrahmanow hem-de senagat we gurluşyk önümçiligi ministri S.Berdimuhamedow çagyryldy.

Wise-premýer gözegçilik edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy hem-de olaryň işini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berip, hormatly Prezidentimiziň garamagyna «Sil suwlaryny sowujy desgalar toplumyny gurmak hakyndaky» Kararyň taslamasyny hödürledi.

Habar berlişi ýaly, sil-suw akymlarynyň paýtagtymyzyň çäklerinden geçmek we ýetirip biljek zyýanynyň öňüni almak maksady bilen, Aşgabat şäheriniň günorta tarapynda sil suwlaryny sowujy desgalar toplumynyň taslamasyny düzmek we gurmak üçin potratçylary saýlap-seçip almak boýunça Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan halkara bäsleşik geçirilip, onuň jemleri boýunça Russiýa Federasiýasynyň «Wozroždeniýe» önümçilik birleşigi» paýdarlar jemgyýetiniň beren teklibi has amatly teklip hökmünde saýlanyp alyndy.

Bu desgalar toplumynyň gurluşyk taslamalaryna Türkmenistanda gurulýan we durky täzelenilýän möhüm hem-de aýratyn möhüm binalaryň we desgalaryň taslamalarynyň bahalaryny kesgitlemek baradaky pudagara topar tarapyndan seljerme işleri geçirildi we oňyn netijenama alyndy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu ugurda geçirilýän işleriň möhümdigini belledi hem-de ýurdumyzyň baş şäheri hökmünde derejesini nazara almak bilen, Aşgabady abadanlaşdyrmak babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy ýurdumyzda metallurgiýa zawodyny gurmak üçin ýerli çig mal gorlaryny anyklamak boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklaryna laýyklykda, Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi bilen bilelikde demir magdanlaryna geçirilen geologiýa-gözleg işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, korporasiýanyň hünärmenleri Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Gyzylgaýa demir magdanlarynyň ýataklaryndan demir magdanlarynyň maddy we himiki düzümini, mineralogiýasyny, giňişlik hem-de çuňluk çäklerini barladylar. Barlagyň netijesinde, gorlaryň ýerleşýän çuňlugynyň 120 — 160 metre barabardygy we himiki düzüminde demir okisiniň ortaça 20 göterime deňdigi anyklanyldy.

Milli Liderimiz senagat pudagynyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýändigini belläp, gazylyp alynýan peýdaly magdanlaryň geljegi uly känlerini ýüze çykarmak maksady bilen, geologiýa-gözleg işlerini işjeňleşdirmegiň wajypdygyny belledi.

Soňra senagat we gurluşyk önümçiligi ministri hasabaty dowam edip, Gyzylgaýa demir magdanlarynyň ýataklarynda tehnologiýa synaglaryny geçirmek üçin Russiýa Federasiýasynyň Senagat we söwda ministrliginiň I.P.Bardin adyndaky Merkezi gara metallurgiýa ylmy-barlag instituty bilen metallurgiýa önümçiliginde onuň amatlylygyny kesgitlemek maksady bilen, degişli işleri alyp barmak üçin teklipleri döwlet Baştutanymyzyň garamagyna berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp hem-de hödürlenen teklipleri makullap, köpýyllyk üstünlikli hyzmatdaşlygyň baý tejribesi bilen berkidilen türkmen-russiýa gatnaşyklaryny ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýändigini belledi.

Milli Liderimiz ähli ulgamlarda netijeli döwletara hyzmatdaşlygyny giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny aýdyp, munuň geljekde hem Türkmenistanyň we Russiýanyň milli bähbitlerini hem-de durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy ugurlaryny nazara almak bilen özara bähbitli esasda guraljakdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz «Sil suwlaryny sowujy desgalar toplumyny gurmak hakynda» Karara gol çekip, resminamany elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi hem-de ony ýerine ýetirmek boýunça degişli görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan işler, şol sanda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şeýle hem söwda toplumynyň harytlyk önümlerini ýerlemek boýunça birža söwdalaryny geçirmegiň tertibiniň taslamasy hem-de keramiki gurluşyk serişdelerini öndürýän kärhananyň çig mal üpjünçiligi üçin toýun ýataklaryny peýdalanmak boýunça geçirilýän işler barada habar berildi. Hususan-da, birža söwdalaryny geçirmegiň tertibi babatda, bazar ykdysadyýetiniň gurallaryny ulanmak arkaly dünýä bazaryndaky üýtgemelere görä, çeýe nyrh emele getirmegiň düzgünlerini girizmek teklip edildi.

Soňra wise-premýer Lebap welaýatynyň Halaç etrabynda keramiki gurluşyk serişdelerini öndürýän kärhananyň birinji tapgyrynyň gurluşygynyň tamamlanandygyny hem-de onuň ikinji tapgyrynyň meýilleşdirilýändigini habar berdi. Şunuň bilen birlikde, bu kärhanany çig mal bilen üpjün etmek üçin Döwletli etrabynyň çägindäki «Gubadag» ýatagyndan hem-de Saýat etrabynyň çägindäki «Sakar-35» ýatagyndan toýun almagyň maksadalaýyk boljakdygy nygtaldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan özgertmeler bilen baglylykda, söwda toplumynyň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipelere ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň önümlerini ýerlemek boýunça birža söwdalaryny guramaga uly ähmiýet berilýändigini aýdyp, bu ulgamdaky halkara ülňülere laýyklykda, degişli Tertibi kämilleşdirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny amala aşyrmagyň zerurdygyny nygtap, bu ugurda kiçi we orta telekeçiligiň ösdürilmeginiň möhüm ähmiýete eýedigini belledi.

Döwletimiz geljekde-de milli işewürligiň kuwwatyny berkitmäge we giňeltmäge has-da uly üns berer. Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmakda ýurdumyzy 2030-njy ýyla çenli senagatlaşdyrmak baradaky maksatnamany amala aşyrmaga möhüm orun degişlidir. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere bellenilen ähli işleriň öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirilişine gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa ýurdumyzda çap edilýän gazetleri we žurnallary ilata ýetirmekde sanly ulgamyň mümkinçiliklerini ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler, şeýle hem Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni mynasybetli geçiriljek baýramçylyk çärelerine görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça işlenip taýýarlanylan 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda hem-de döwlet Baştutanymyzyň gazet-žurnallary elektron görnüşine geçirmek barada beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, bu işleri geçirmegiň degişli Tertibi işlenip taýýarlanyldy. Wise-premýer işlenip taýýarlanylan resminamada öňde goýlan wezipeleri çözmek üçin gaýragoýulmasyz çäreleriň hem-de gazetleriň we žurnallaryň elektron görnüşine geçirilmeginiň tygşytlylygy baradaky maglumatlaryň beýan edilendigini aýtdy we ony hormatly Prezidentimiziň garamagyna berdi.

Şeýle hem baýramçylyk mynasybetli paýtagtymyzda we welaýatlarda türkmen halkynyň milli däpleriniň baýlygyny beýan edýän dürli medeni çäreleri geçirmegiň meýilleşdirilýändigi habar berildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp we döwürleýin neşirleri elektron görnüşine geçirmegiň ähmiýetini nygtap, ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerini sanly ulgama geçirmegiň, olary häzirki döwrüň talaplarynyň derejesine çalt çykarmagyň zerurdygyny nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ulgamyň edaralarynyň işini häzirki döwrüň ülňüleriniň derejesine çalt çykarmak hem-de işgärleriň okamagy we hünär derejesini ýokarlandyrmagy babatda mümkinçilikleri döretmek üçin öňdebaryjy dünýä tejribesini öwrenmegiň hem-de özleşdirmegiň möhümdigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen resminamany, umuman, makullap, ony ýerine ýetirmek boýunça anyk tabşyryklary berdi. Milli Liderimiz Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralara taýýarlyk görmek meselesine degip geçip, şu ýyl bellenilýän hemişelik Bitaraplygyň şanly 25 ýyllygy babatda olaryň ähmiýetini nygtady.

Täzelenişi we abadançylygy, tebigatyň janlanmagyny alamatlandyrýan Nowruz dünýäde halklaryň arasynda raýdaşlygyň hem-de hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň, medeni hyzmatdaşlygyň we özara düşünişmegiň halkara güni hökmünde giňden bellenilýär.

Wise-premýere göz öňünde tutulan baýramçylyk dabaralarynyň ählisini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek barada anyk tabşyryklar berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hünär bilimi edaralarynyň mugallymlaryny hünär synagyndan geçirmek barada alnyp barylýan işler hakynda hasabat berdi. Gürrüň, hususan-da, başlangyç hünär, orta hünär hem-de ýokary okuw mekdeplerinde zähmet çekýän mugallymlaryň eýeleýän wezipesine laýyklygyny kesgitlemek hem-de ýaşlara terbiýe bermek, bu işde maglumat tehnologiýalaryny öwretmegiň we peýdalanmagyň döwrebap usullarynyň ulanyşy hakynda barýar.

Mugallymlaryň hünär synagyny şu ýylyň aprel-maý aýlarynda geçirmek göz öňünde tutulýar. Şu maksat bilen, hünär bilimi edaralarynda Bilim ministrliginden, degişli ugurlardan işine ökde hünärmenlerden, ýokary derejeli bilim işgärlerinden hem-de bilim edarasynyň Kärdeşler arkalaşygy guramasynyň wekilinden ybarat iş toparyny döretmek meýilleşdirilýär.

Bellenilişi ýaly, mugallymlaryň hünär synagyny hödürlenen soragnama-ýumuşlar arkaly kompýuterlerde geçirmek göz öňünde tutulýar. Olaryň döwrüň talaplaryna laýyklykda, talyplary okatmakda we terbiýelemekde alyp barýan okuw-usuly we ylmy işleriniň netijelerine, sanly sowatlylygyna, innowasion tehnologiýalary ulanmak başarnygyna baha berler. Şeýle hem mugallymlaryň hünär ugurlaryny, mugallymçylyk psihologiýasynyň esaslaryny ulanyp bilişleri, syýasy-jemgyýetçilik taýýarlygy kesgitlener.

Onuň netijeleri esasynda mugallymlaryň eýeleýän wezipesine laýyklygyny kesgitlemek hem-de degişli wezipelere geçirmek we zerurlyga görä, hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça okuwlary guramak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, mugallymlaryň hünär synagynyň yzygiderli geçirilmeginiň bu ulgamyň işgärleriniň eýeleýän wezipesine laýyklygyny, hünär derejesini kesgitlemäge hem-de ýerine ýetirýän işine baha bermäge mümkinçilik berýän netijeli gurala öwrülmelidigini belledi.

Umuman, şeýle çäreler mugallymlaryň ussatlygyny, jogapkärçiligini, zähmetiniň hilini ýokarlandyrmaga, döredijilik işjeňligini artdyrmaga, okuw mekdeplerinde işgärleriň seçilip alynmagyny gowulandyrmaga ýardam etmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, bilim işgärleriniň hünär derejesine bildirilýän döwrebap talaplardan ugur alyp, hünär synagyny örän jogapkärli geçirmek babatda tabşyryk berildi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça geçirilýän işler, ÝUNESKO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň Milli toparynyň işini kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyz BMG-niň ynsanperwer ulgamda ýöriteleşdirilen bu edarasy bilen netijeli gatnaşyklary ösdürýär. Şeýle gatnaşyklaryň netijesinde Gadymy Merw, Köneürgenç we Gadymy Nusaý ýaly taryhy-medeni ýadygärliklerimiz ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi. Türkmen milli halyçylyk sungaty, «Görogly» şadessany hem-de Küştdepdi aýdym we tans dessury Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 14-nji ýanwarynda Aşgabatda geçirilen «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatynda eden çykyşynda ýurdumyzyň ÝUNESKO bilen gatnaşyklarynyň ösdürilmegine, hususan-da, bilim, ylym, ekologiýa we sport ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlygyň kuwwatyndan netijeli peýdalanmaga aýratyn üns berendigi bellenildi.

Häzirki wagtda ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek mümkinçiliklerine seredilip, onuň täze ugurlary — sanly we maglumat tehnologiýalary, statistika we hasabatlylyk, suw serişdelerini durnukly dolandyrmak we olary rejeli ulanmak ugurlary kesgitlenildi.

ÝUNESKO bilen gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Milli topary yzygiderli işleri alyp barýar. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer, daşary işler ministri bu toparyň düzgünnamasyny we gurluşyny kämilleşdirmek hem-de onuň täze düzümini düzmek baradaky teklibi beýan etdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, soňky ýyllarda abraýly halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýete eýe bolandygyny we hil taýdan täze derejä çykarylandygyny kanagatlanma bilen belledi. Şol hyzmatdaşlyk bolsa ählumumy parahatçylygyň hem-de abadançylygyň bähbitlerine laýyk gelýär. Şunuň bilen baglylykda, Birleşen Milletler Guramasy bilen köpugurly, strategik häsiýetli hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyz bilen BMG-niň ýöriteleşdirilen iri edaralarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň okgunly ösdürilýändigini belledi. Şol edaralaryň hatarynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy hem bar. Halkymyzyň maddy we maddy däl medeni mirasyny aýawly saklamak, öwrenmek hem-de wagyz etmek Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şol miras bolsa dünýä medeniýetiniň genji-hazynasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Munuň özi ynsanperwer ulgamda netijeli halkara gatnaşyklary ösdürmek, ony täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmak üçin giň mümkinçilikleri açýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Milli Liderimiz bu baradaky gürrüňi dowam edip, ýurdumyzyň üstünlikli gatnaşyklaryň baý tejribesine hem-de uly kuwwatyna daýanyp, ÝUNESKO bilen däp bolan hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga we ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigini tassyklady. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere, daşary işler ministrine bu ugurda işleri güýçlendirmegiň hem-de şu maksatlar bilen, ÝUNESKO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň Milli toparynyň işini kämilleşdirmek we işjeňleşdirmek boýunça degişli çäreleri görmegi tabşyrdy. Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi.

Habar berlişi ýaly, 14-nji martda geçirilen Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň dokuzynjy maslahatynyň barşynda deputatlar «Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda», «Ekologiýa maglumaty hakynda», «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda Türkmenistanyň Kanunlarynyň taslamalaryny ara alyp maslahatlaşdylar hem-de biragyzdan kabul etdiler.

Maslahatda hereket edýän kanunçylygy ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň kadalaryna hem-de döwrüň talaplaryna kybap getirmek maksady bilen, kazyýet, adalat edaralarynyň işi, hukuk tertibini berkitmek, gümrük, standartlaşdyrmak meseleleri, kärhanalaryň işi, uglewodorod serişdeleri, ýaşlaryň zähmet çekmäge bolan hukugynyň kepillendirmesi bilen baglanyşykly we başga-da birnäçe ugurlara degişli hereket edýän kanunlara üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bilen baglanyşykly hukuknamalar kabul edildi.

Şu günler Mejlisiň kanunçykaryjylyk işiniň meýilnamasyna laýyklykda, halkymyzyň ýaşaýyş durmuşyny has-da ýokarlandyrmaga, raýatlarymyzyň saglygynyň goralmagyna, köp çagaly maşgalalaryň döwlet tarapyndan mundan beýläk-de goldanylmagyna gönükdirilen täze kanun taslamalarynyň üstünde işlenilýär.

Bellenilişi ýaly, konstitusion özgertmeleriň, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda üstünlikli amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň esasy ugurlary bilen baglylykda, kabul edilen kanunlaryň düýp maksatlaryny, wezipelerini her bir adama ýetirmek maksady bilen, deputatlar ýerlerde duşuşyklary geçirýärler, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýärler, bu ulgamda öňdebaryjy dünýä tejribesini öwrenýärler.

Milli Liderimiz döwletiň hukuk esaslaryny pugtalandyrmak, jemgyýetiň durmuşynyň ähli ugurlarynda ata Watanymyz Türkmenistanyň alyp barýan ugry bilen baglylykda, milli kanunçylyk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň wajypdygyny aýdyp, bu işiň ýurdumyzyň häzirki döwürdäki ösüşiniň strategiýasynyň esasy meselelerini hem-de halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryny nazara almak bilen amala aşyrylmalydygyny nygtady.

Şunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Diýarymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmäge hem-de halkymyzyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmaga gönükdirilen möhüm wezipeleri çözmek maksady bilen, Mejlisiň, onuň düzümleriniň saýlawçylar bilen, jemgyýetçilik guramalary hem-de döwlet edaralary bilen yzygiderli gatnaşyklary saklamagynyň wajypdygyny belledi.

Soňra döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň agzalarynyň öňünde durýan wajyp wezipelere ünsi çekdi.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan dabaralary guramak meselesine aýratyn üns berip, degişli ýolbaşçylara öňümizdäki dabaralaryň, şol sanda halkara derejedäki maslahatlaryň we medeni çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Watanymyzyň Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň çärýek asyrlyk senesine gabatlanylyp ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalarda gurluşyk işleriniň möhletini we hilini üpjün etmek meselesiniň üns merkezinde saklanylmalydygyny aýtdy.

Söwda we hyzmatlar ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi hem-de bu ugurda degişli çäreleri, şol sanda azyk bolçulygyny üpjün etmek üçin gaýragoýulmasyz çäreleri görmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz milli ykdysadyýetimiziň ýagdaýyny yzygiderli seljermegiň wajypdygyny aýdyp, ministrlikler hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan meýilnamalaryň öz wagtynda ýerine ýetirilmegine berk gözegçilik etmek, halk hojalyk toplumynyň pudaklaryny sazlaşykly ösdürmek üçin netijeli işleri geçirmek barada anyk görkezmeleri berdi.

Sanly ykdysadyýete çalt geçmek, ähli ulgamlara innowasion tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, degişli maksatnamalarda we konsepsiýalarda göz öňünde tutulan çäreleri bellenen möhletde amala aşyrmak barada tabşyryklar berildi.

Milli Liderimiz öňümizdäki giň gerimli bag ekmek dabarasy barada durup geçip, bu işe hemmetaraplaýyn taýýarlyk görmegiň hem-de ony paýtagtymyzda we sebitlerde ýokary derejede geçirmegiň wajypdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, ýurdumyzda 21-22-nji martda giňden bellenilýän Milli bahar baýramynyň — Halkara Nowruz gününiň ähmiýetini aýratyn nygtady.

Dünýäniň iň gadymy baýramlarynyň biri bolan Nowruz baýramy umumadamzat medeni ösüşinde aýratyn orny eýeleýär. Bu baýram tebigatyň jümle-jahana täzelenişi paýlaýan bahar paslynda dünýä bileleşigi tarapyndan giňden bellenýär. Asyrlaryň dowamynda özboluşly däp-dessurlary özüne siňdiren Nowruz baýramy biziň döwrümizde täze many-mazmun bilen has-da baýlaşdyrylyp, adamzadyň medeni-ruhy mirasynyň aýrylmaz bölegi hökmünde halkara derejesinde ykrar edildi.

Şoňa görä-de, Nowruz baýramy ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan döwletleriň arasynda parahatçylykly gatnaşyklary pugtalandyrýan, halklaryň taryhy-medeni däplerini wagyz edýän baýramçylyk hökmünde halkara derejesine eýe boldy.

Halkara Nowruz güni dünýäniň onlarça ýurdunda giňden bellenilip geçilýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi we dünýä halklary bilen birlikde türkmen halkynyň hem baharyň buşlukçysy — Nowruzyň däp-dessurlaryna durmuş tejribesini, ahlak we ruhy gymmatlyklaryny, parahatçylyk, dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk, tämiz ahlaklylyk, birek-birege hormat goýmak ýaly külli adamzat üçin beýik ruhy gymmatlyklara öwrülen ynsanperwer ýörelgelerini siňdirendigini nygtady.

Şonuň üçin hem bu gün ynsan kalbynyň tämizligini, egsilmez döredijilik joşgunyny aňladýan bu baýram nesillerimizde milli buýsanjy artdyrýar, ynsanperwerligiň belent häsiýetlerini terbiýeleýär.

Bellenilişi ýaly, bu ajaýyp halkara baýramynyň köpdürli däp-dessurlary Gündogaryň we Günbataryň medeniýetleriniň sazlaşykly ösmegine, aýratyn-da, Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň medeni-taryhy ýadygärlikleriniň, türkmen halkynyň baý maddy we ruhy gymmatlyklarynyň kemala gelmegine düýpli täsirini ýetiripdir.

Türkmen halky Milli bahar baýramyny mukaddes topragymyza yhlasy we söýgini dabaralandyrýan zähmetsöýerligiň baýramy hökmünde hem garşy alýar. Şoňa görä-de, güneşli Diýarymyzyň ekerançylyk meýdanlaryna, sähradyr jülgelerine, bag-bakjalaryna ýagyş damjalarynyň nur-bereket bolup sepelenýän, tutuş tebigatymyzyň janlanýan bahar çagynda milli sungat derejesine ýetirilen daýhançylyk we maldarçylyk kärini mynasyp dowam edýän watandaşlarymyz üçin örän jogapkärli, gyzgalaňly döwür başlanýar diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Merdana halkymyz täze durmuşy alamatlandyrýan Nowruzda bereketli saçaklarymyzyň elmydama mele-myssyk nandan, ir-iýmişlerden, gök, bakja, ekerançylyk we maldarçylyk önümlerinden, naz-nygmatlardan dolup durmagyny, sahawatly topragymyzda öndürilýän hasylyň berekediniň egsilmezligini arzuwlap, täze hasylyň düýbüni tutýar. Nowruz baýramynda taýýarlanýan datly tagamlar bolsa türkmen topragynyň sahawatlylygyny, rysgal-bereketliligini, myhmansöýerligini alamatlandyrýar.

Milli bahar baýramynda halkymyzyň bagşyçylyk, halyçylyk, atşynaslyk sungatlaryny, maldarçylyk, bagbançylyk, daýhançylyk bilen bagly däp-dessurlaryny, gadymy gymmatlyklarymyzy, milli oýunlarymyzy, halk döredijiliginiň dürdäne nusgalaryny görkezmek bilen, biz milli medeni mirasymyza goýýan sarpamyzyň belentdigini äleme äşgär edýäris.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Milli bahar baýramynyň — Halkara Nowruz gününiň ýurdumyzda giňden bellenmeginiň çuňňur manysy bar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady we şu ýyl Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyny halkara derejesinde giňden belleýändigimizi aýtdy.

Bitaraplygyň esasynda hem agzybirligi, abadançylygy, asudalygy berkitmek ýaly Nowruz baýramynda ündelýän düşünjeler durýar. Şonuň üçin hem, biz türkmen Bitaraplygyna halkymyzyň köpasyrlyk taryhy ýolunyň, dostluga, agzybirlige, parahatçylyk söýüjilige esaslanýan milli ýörelgeleriniň dabaralanmasy hökmünde baha berýäris.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Milli bahar baýramynyň — Halkara Nowruz gününiň agzybirligiň güýji, ajaýyp däp-dessurlary hem-de ýörelgeleri, şeýle hem bu ajaýyp baýram mynasybetli geçiriljek göwün galkyndyryjy dabaralaryň mähriban halkymyzy berkarar döwletimiziň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda yhlasly we tutanýerli zähmet çekmäge ruhlandyrýandygyny, agzybirligimizi has-da pugtalandyrýandygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Hökümetiň agzalaryny hem-de mähriban halkymyzy ýurdumyzda uly dabaralara beslenip bellenýän Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bilen tüýs ýürekden gutlady we hemmelere berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, asuda we bagtyýar durmuş arzuw etdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlaryň hemmesine berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda tutanýerli işläp, uly üstünlikleri gazanmagy arzuw etdi.

Telekeçiligi goldamak — ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň möhüm şerti

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   23.02.2020  /   

 Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 20-nji fewralda geçirilen mejlisinde çykyş edip, hususy bölegiň ösdürilmegine hemmetaraplaýyn goldaw bermegiň milli durmuş-ykdysady strategiýanyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýandygyny nygtady.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň ykdysadyýeti bazar gatnaşyklary esaslarynda ösdürilýär, halk hojalygy toplumynyň bu ugrunyň netijeli we okgunly ösdürilmegi üçin amatly hukuk, ykdysady, maliýe we durmuş şertleri döredilendir. Munuň özi salgyt ulgamynyň kämilleşdirilmeginde, eksport-import amallaryny geçirmegiň ýönekeýleşdirilmeginde, ýeňillikli karz syýasatynda öz beýanyny tapýar.

Bu çäreleriň ählisi 2018 — 2024-nji ýyllarda kiçi we orta telekeçiligi goldamak boýunça yzygiderli durmuşa geçirilýän Döwlet maksatnamasynda göz öňünde tutulandyr. Bu maksatnama Türkmenistanda telekeçilik işini höweslendirmek arkaly ykdysady ösüşi we durmuş derejesini ýokarlandyrmagyň üpjün edilmegine gönükdirilendir.

Hususy bölegiň öndürilýän harytlaryň we ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň möçberlerini artdyrmagy hem-de ýurdumyzyň önüm öndürijileriniň dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak esasy wezipeleriň hatarynda durýar.

Ýakynda, fewral aýynyň başynda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň desgalar toplumy bina edilende we enjamlaşdyrylanda zerur bolan enjamlary, tehnikany we gurluşyk serişdelerini daşary ýurtlardan satyn almak üçin döwlet serişdelerinden ABŞ-nyň 1,5 milliard dollaryna golaý pul serişdesini bölüp bermek hakynda resminama gol çekdi.

Ýurdumyzyň telekeçileri gurluşyk pudagynda işewürligi ösdürýärler hem-de bu ugurda has iri şertnamalary baglaşýarlar. Olar iri desgalary, şol sanda Aşgabatda tutuş ýaşaýyş jaý toplumlaryny, kaşaň myhmanhanalary, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda sport we dynç alyş merkezlerini, senagat we gaýtadan işleýän kärhanalary gurýarlar.

Ozal döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine Aşgabat — Türkmenabat awtobanynyň gurluşygy üçin ABŞ-nyň 2,3 milliard dollaryny, Lebap welaýatyndaky Tübigatan kaliý dökünleri käninde Magdan baýlaşdyryjy toplumyň gurluşygy üçin 600 million dollary bölüp berdi. Bu mysallar ýurdumyzda telekeçilik hereketini ösdürmäge gönükdirilen diňe käbir maglumatlardyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýokarda agzalan Hökümet mejlisinde telekeçi — fiziki we ýuridik şahslaryň amala aşyrýan taslamalaryny maliýeleşdirmek hakynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky OPEK Halkara ösüş gaznasy bilen karz ylalaşygyna gol çeker, bu gazna ABŞ-nyň 10 million dollaryny bölüp berer.

Bu serişdeleriň hasabyna ýurdumyzyň hususy haryt öndürijileriniň birnäçe taslamalary maliýeleşdiriler, olaryň önümleri eksporta hem-de daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilige ugrukdyrylandyr.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky kiçi we orta telekeçiligiň ösdürilmegine öz uly goşandyny goşmak bilen, halkara maliýe edaralary bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär, olardan ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň hususy böleginde amala aşyrylýan taslamalary maliýeleşdirmek üçin karz serişdelerini alýar. OPEK Halkara ösüş gaznasy şeýle edaralaryň biridir.

OPEK Halkara ösüş gaznasy 1976-njy ýylda döredilen halkara maliýe guramasydyr. Alžir, Ekwador, Gabon, Indoneziýa, Eýran, Yrak, Kuweýt, Liwiýa, Nigeriýa, Saud Arabystany, Birleşen Arap Emirlikleri, Wenesuela bu guramanyň agzalary bolup durýarlar.

Bu guramanyň esasy maksady dünýäde durnukly durmuş-ykdysady ösüşe ýardam bermekden ybaratdyr. Gazna dünýäniň 134 döwleti bilen hyzmatdaşlyk edýär, dürli ýurtlaryň hökümetlerine döwlet taslamalary we hususy bölegiň taslamalary, söwda işini maliýeleşdirmek, grantlary bermek üçin maliýe serişdelerini bölüp bermek onuň esasy amallarydyr.

Şeýle hem Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky hususy telekeçiligiň ösdürilmegine maliýe goldawyny bermek bilen, 2019-njy ýylyň awgust aýynda ýurdumyzda geçirilen birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde hususy bölegi ösdürmek boýunça Yslam Korporasiýasy bilen ABŞ-nyň 10 million dollaryna deň bolan ylalaşyga gol çekdi.

Hususy oba hojalyk önümlerini öndürijileri goldamak maksady bilen bolsa bu bank ABŞ-nyň «John Credit Inc.» kompaniýasy bilen oba hojalyk tehnikasyny getirmegi maliýeleşdirmek üçin 42 million amerikan dollaryndan gowrak karz ylalaşygyna gol çekmäge taýýarlanýar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, telekeçileriň alyp barýan işleri Türkmenistanyň ählumumy ykdysady ulgama goşulyşmagyna ýardam etmelidir hem-de işleriň öňdebaryjy usullaryndan ugur almalydyr, şol sebäpli hem döwletimiz geljekde-de kiçi we orta telekeçiligi işjeň goldar, milli ykdysadyýetimizde onuň ornunyň giňeldilmegine ýardam berer.

Hususan-da, obasenagat toplumy, syýahatçylyk, söwda, dokma we azyk senagaty, ulag, hyzmatlar ulgamy hem-de gurluşyk senagaty ugurlarynda telekeçilere uly orun degişlidir.

Hormatly Prezidentimiz senagat toplumynda daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleriň döredilmegine aýratyn üns berýär. Geçen anna güni bolan Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet Baştutanymyz 2020 — 2023-nji ýyllarda senagat we önümçilik desgalaryny gurmak hakynda Karara gol çekdi.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň işjeň gatnaşmagynda hem-de milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli goldaw bermegi netijesinde ýurdumyzda elektron senagaty ýokary depginlerde ösdürilýär, innowasiýa tehnologiýalaryna daýanýan ugurdaş düzümler emele gelýär.

Mundan başga-da, durmuş tehnikasynyň — gaz we elektrik enjamlarynyň, howur peçleriň, tozan sorujylaryň hem-de sowadyjylaryň dürli görnüşlerini çykarmak boýunça önümçilikler döredilýär. Bularyň ählisi daşyndan getirilýän harytlaryň möçberlerini azaltmaga hem-de ilaty köpçülikleýin islegden peýdalanýan harytlar bilen elýeterli bahadan üpjün etmäge mümkinçilik berer.

Şunda ýokary netijeli, ekologiýa taýdan arassa önümçilikleriň ýola goýulmagyna, ähli pudaklarda sanly ulgamlaryň we täzeçil tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna aýratyn üns berilýär. Sarp ediş harytlarynyň önümçiliginiň giňeldilmegi, ýeňil we azyk senagatyň önümçilik kuwwatlyklarynyň artdyrylmagy bilen birlikde hyzmat we söwda ulgamlarynyň ösdürilmegine iri maýa goýumlary gönükdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bäsdeşlige ukyply harytlaryň we hyzmatlaryň giň görnüşiniň ilata hödürlenmegini, ýokary goşmaça bahanyň döredilmegini, ykdysady diplomatiýany hem-de daşary ýurtlara iberilýän önümleriň möçberleriniň artdyrylmagyny ýurdumyzyň işewürliginiň ösdürilmeginiň esasy ugurlary hökmünde kesgitledi.

Türkmenistanyň Prezidenti köpçülikleýin habar beriş serişdelerini we resminama dolanyşygyny sanlylaşdyrmak boýunça iş maslahatyny geçirdi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   18.03.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň medeniýet we habar beriş syýasaty meselelerine gözegçilik edýän orunbasary B.Abdyýewanyň hem-de ulag we kommunikasiýa ulgamynyň işleriniň utgaşdyrylmagyna gözegçilik edýän orunbasary B.Öwezowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Iş maslahatynda «Türkmenistanda 2020 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny» durmuşa geçirmegiň barşyna garaldy, resminama dolanyşygynyň elektron ulgamyny kemala getirmek we milli köpçülikleýin habar beriş serişdelerini degişli derejede üýtgedip guramak boýunça işler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz jemgyýetimiziň we ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ulgamlarynda sanly serişdeleri giňden peýdalanmakda ykdysadyýeti sanly ulgama geçirmegiň anyk ugurlaryny kesgitledi. Milli Liderimiz ösüşiň uly mümkinçiligini onlaýn serişdeleriň hem-de elektron hyzmatlaryň ulanylmagynda görýär.

Şu maksatlar bilen, kanunçylyk binýady hem kämilleşdirilýär. Golaýda deputatlar Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň dokuzynjy maslahatynda beýleki täze kanunlaryň we kadalaşdyryjy-hukuk namalarynyň hatarynda «Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasyny makulladylar we kabul etdiler.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça «Bir penjire» diýen awtomatlaşdyrylan habar beriş ulgamy görnüşinde bolan döwlet hyzmatlarynyň bir bitewi internet portaly döredildi.

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan Diýarymyzyň programma üpjünçiliklerine hem-de innowasion-oýlap tapyş işlerine degişli işläp taýýarlamalaryň höweslendirilmelerini ýüze çykarmak maksady bilen bolsa, saglygy goraýyş, ylym we bilim, senagat, ulag we kommunikasiýa, hyzmatlar ulgamy, orta we kiçi telekeçilik, «akylly» şäher ýaly ugurlar boýunça innowasion taslamalaryň bäsleşigi yglan edildi.

Bu çäreleriň ählisi Türkmenistanyň sanly ulgama degişli meselelerinde kesgitlenilip, häzir döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlary boýunça ýaýbaňlandyrylýar.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny açyp, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa söz berdi. Wise-premýer köpçülikleýin habar beriş serişdelerini elektron görnüşe we sanly ulgama geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berip, milli Liderimiziň internetiň habarlar-täzelikler ulgamyna Türkmenistanyň gatnaşmagyny giňeltmek, saýtlary hem-de beýleki web-serişdeleri döretmek barada ozal beren tabşyryklary boýunça habar berdi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanylan 2020 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işine hem-de guramaçylyk düzümlerine täze gurallar, usullar we tehnologiýalar ornaşdyrylýar. Olary sanly ulgama öwürmegiň barşynda döredijilik we önümçilik edaralarynyň arasynda içki tor ulgamy ýola goýuldy, gazetleriň we žurnallaryň redaksiýalarynyň tehniki önümçilik bilen gatnaşyklary has işjeňleşýär.

Türkmenistanyň Metbugat merkezinde sanly neşir üçin ýöriteleşdirilen poligrafiýa programmalary hem-de häzirki zaman çözgütleri ulanylýar. Şolar işiň ýokary hilli bolmagyny hem-de öz wagtynda ýerine ýetirilmegini üpjün edýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, çap edilýän neşirleri elektron we internet görnüşine geçirmegiň türkmen köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde sanly ulgamy ornaşdyrmagyň ugurlarynyň biridigini, munuň olary häzirki zamanyň ölçegleriniň derejesine çykarmaga gönükdirilendigini nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, dünýä tejribesini öwrenmek we özleşdirmek, täze media-tehnologiýalary işjeň peýdalanmak we bilelikdäki maglumatlar taslamalaryny işläp taýýarlamak, ýurdumyzyň žurnalistleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak zerur diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz elektron ulgama geçmek işini çaltlandyrmagy tabşyrdy. Munuň özi metbugat we elektron neşirleriniň hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmaga, eziz Diýarymyzyň durmuşy, onuň üstünlikleri we gazananlary barada halkara jemgyýetçiligiň habardarlyk derejesini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer. Soňra hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezowa söz berdi. Wise-premýer sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny hem-de hereket etmegiň degişli meýilnamasyny durmuşa geçirmek, elektron hökümet ulgamyny kemala getirmek hem-de ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan «Elektron Hökümet» ulgamynyň peýdalanyjylarynyň şahsyýetini anyklamagyň ýeke-täk maglumatlar ulgamy hakynda düzgünnamanyň», «Elektron Hökümet» ulgamynyň fiziki we ýuridiki şahslarynyň maglumatlar binýadyny (ID) kemala getirmegiň we ýöretmegiň tertibi hakynda düzgünnamanyň», «Pudagara elektron maglumat alyş-çalyş ulgamynyň düzgünnamasynyň» taslamalaryny taýýarlamak boýunça işler alnyp barylýar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmelerini ýerine ýetirmek ugrunda Aşgabatda we ýurdumyzyň welaýatlarynyň dolandyryş merkezlerinde häzirki zaman serwer we beýleki enjamlar, programma üpjünçiligi bilen meşgullanýan zerur bolan hünärmenler bilen üpjün ediljek IT-meýdançalary, şeýle hem ugurdaş okuw merkezlerini döretmek maksat edinilýär.

Agentlik tarapyndan yglan edilen «Sanly çözgüt — 2020» atly innowasion taslamalaryň bäsleşiginde saýlama ýaryşyň ugurlary boýunça öz işläp taýýarlamalaryny hödürlemäge taýýar bolan ýurdumyzyň ähli fiziki we ýuridiki taraplary gatnaşyp biler. Bäsleşigiň netijeleri «Türkmentel — 2020» halkara sergisiniň geçirilýän günlerinde jemleniler.

Şeýle hem «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň hünärmenleri tarapyndan ýurdumyzda çap edilýän ähli gazetleri we žurnallary bir bitewi internet saýty hem-de mobil goşundysy görnüşinde neşir etmek, neşirleriň her biri boýunça aýratyn elektron gaznanyň bolmagyny üpjün etmek, okyjylaryň öz islegine görä, olara ýazylmaga mümkinçilik döretmek maksady bilen, taslama taýýarlanylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sanly ulgama geçmegiň häzirki döwürde bütin dünýäniň barýan ugry bolup durýandygyny, onuň biziň gündelik durmuşymyza we işimize ornaşýandygyny, kommunikasiýa mümkinçiliklerini giňeldýändigini we mundan beýläk hem biziň öňümizde bu işleriň diňe tizleşmeginiň garaşýandygyny nygtady.

Şeýle düýpli özgertmeler bilen baglylykda, täze pudaklar, bazarlar, dolandyryş nusgalary peýda bolýar. Elbetde, bu işlerde ýurdumyzyň mynasyp orny eýelemegine biz möhüm ähmiýet berýäris. Şoňa görä-de, maglumatlary geçirmegiň üpjünçilik ulgamyny, umuman, aragatnaşygyň üpjünçilik ulgamyny ösdürmek zerur bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgama geçilmegine has möhüm ähmiýet berilmeginiň ýene-de bir sebäbine ünsi çekdi. Bu bolsa dünýäde ýaýran ýiti ýokanç keseli bilen baglydyr. Çünki islendik metbugat neşiri arkaly hem mikroblar geçip bilýär. Bu ýagdaýlaryň adamlaryň köp ýygnanan ýerinde ýüze çykyp bilmek howpunyň bardygy sebäpli, uzak aralykdan elektron aragatnaşyk ulgamyna mümkin boldugyça tiz geçilmeginiň möhüm ähmiýeti bardyr.

Milli Liderimiz häzirki döwürde munuň möhüm bolan zerurlykdygyny hem-de ähli işleri oňat guramaga, utgaşdyrmaga we işleriň netijeliligine, hiline gözegçilik etmäge ýardam berýän işleri dolandyrmagyň oňyn guralydygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz gysga wagtyň içinde «Elektron Hökümet» ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasynyň taslamasyny işläp taýýarlamagy we bu babatda teklipleri bermegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, bu ulgamda giň gerimli toplumlaýyn çäreler görler hem-de resminama dolanyşygynyň tutuş ulgamynyň elektron görnüşine doly geçilmegi ilkinji ädimleriň biri bolar.

Milli Liderimiz kanunçylyk namalaryna, Hökümetiň, Parlamentiň we beýleki edaralaryň iş tertiplerine hem degişli üýtgetmeleri girizmegiň zerurdygyny belledi. Şol edaralar, öz nobatynda, işleriniň sanly ulgama özgerdilmegine taýýar bolmalydyr.

Döwlet Baştutanymyz welaýatlarda dolandyryş işlerine sanly ulgamy ornaşdyrmak meseleleriniň üstünde durup geçip, bu ugurda alnyp barylýan işleriň depginini güýçlendirmegi talap etdi. Häkimlikler we ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet edaralary bu işleri aýratyn üns merkezinde saklamalydyr. Munuň üçin oba ýerlerinde hem internete elýeterliligi üpjün etmeli, degişli üpjünçilik we hyzmatlar ulgamlaryny maglumatlaryň barha artýan möçberlerine laýyk derejede taýýarlamaly.

Milli Liderimiz iş maslahatyny dowam edip, elektron köpçülikleýin habar beriş serişdeleri baradaky meselä dolanyp geldi hem-de kompýuterleriň döwründe doglan we önüp-ösen ýaşlaryň gyzyklanmalarynyň içgin öwrenilmeginiň zerurdygyny nygtady. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maglumatlary ýaýratmak üçin planşetlerden we smartfonlardan başlap, telewizorlara çenli kabul ediji enjamlaryň dürli görnüşlerinde maglumatlaryň elýeterliligini üpjün edýän täze çemeleşmeleri we çözgütleri peýdalanmagyň möhümdigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz, mysal hökmünde, wise-premýerlere metbugat neşirleriniň birini elektron görnüşinde açyp görkezip, onuň okyjy üçin örän bähbitli bolýandygyna ünsi çekdi. Munuň çap etmek önümçiligi bilen deňeşdirilende, wagt taýdan-da, serişde taýdan-da tygşytlylygy üpjün etmek bilen birlikde, olaryň çatylyp goýulma görnüşinde ýer tutmaýandygy babatda hem, islendik pursatda elýeterlidiginde, täzelikler bilen onlaýn ýagdaýda tanyşmaga mümkinçilik berýändiginde tapawutly aýratynlygy bardyr.

Mundan başga-da, milli Liderimiz elektron gazetleriň kagyz görnüşindäkiden tapawutlylykda, maglumatlar bilen işlemek üçin has amatlydygyny belledi — elektron gazetleriň üsti bilen gözleýän zadyňy tapmak aňsat, degişli ugurlaryňa ýa-da elektron we internet serişdelerine geçmek mümkin. Döwlet Baştutanymyz ýokarda aýdylanlary umumylaşdyryp, gazetleri we žurnallary elektron görnüşe geçirmegiň anyk wagt tertibini düzmegi tabşyrdy.

Sanly ulgam babatda ýurdumyzda bitewi maglumat giňişliginiň bolmagyny üpjün etmek esasy wezipeleriň biridir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň raýatlarynyň häzirki zaman aragatnaşyk tehnologiýalarynyň bilim, lukmançylyk we dynç alyş babatda döredýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilmegi üçin, Internet we aragatnaşyk ulgamlaryna uly bolmadyk ilatly ýerleri we uzakdaky etraplary birikdirmegiň zerurdygyny nygtady.

Milli Liderimiz şeýle hem neşirleriň elektron görnüşine geçmek bilen baglylykda, redaksiýalaryň gurluşyny üýtgetmek meseleleriniň üstünde işlemegi, elektron gazetlerden we žurnallardan peýdalanmak üçin bellenilýän tölegleri kesgitlemegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz 2020-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli sanly ulgama geçmegi, aýratyn hem, bu babatda Hökümetiň işi üçin şertleri döretmek boýunça işleri tamamlamagyň möhletini kesgitledi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara bellenen wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   20.02.2020  /   

 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Milli Liderimiz gün tertibine girizilen meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berdi. Ol gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, döwlete dahylsyz ulgamy goldamak maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Wise-premýer, hususan-da, bu ugurda görülýän çäreler barada aýdyp, abraýly ykdysady düzümler, şol sanda OPEK Halkara ösüş gaznasy bilen netijeli gatnaşyklary giňeltmek boýunça geçirilýän işler barada habar berdi. Bu gurama bilen gazanylan ylalaşyklara laýyklykda, şol maksatlar üçin ABŞ-nyň 10 million dollar möçberindäki maýa goýumlary goýlar. Bu serişdeleriň maksadalaýyk ulanylmagyna gözegçilik etmegi Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň üstüne ýüklemek göz öňünde tutulýar.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary hormatly Prezidentimiziň garamagyna telekeçi fiziki we ýuridik şahslaryň amala aşyrýan taslamalaryny maliýeleşdirmek hakyndaky resminamanyň taslamasyny hödürläp, bu ugurda geçirilýän işleriň çykarylýan önümleriň möçberini artdyrmaga, ýurdumyzyň işewürliginiň wekilleriniň eksport kuwwatyny ýokarlandyrmaga ýardam etjekdigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmäge hemmetaraplaýyn goldaw bermegiň Türkmenistanyň durmuş-ykdysady strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi. Telekeçiler içerki sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrmak bilen çäklenmän, eýsem, ýurdumyzyň ýokary hilli önümlerini dünýä bazarlaryna ibermegiň ugurlaryny hem giňeldýärler.

Milli Liderimiz häzirki wagtda ýurdumyzda halk hojalyk toplumynyň bu ulgamynyň netijeli hem-de okgunly ösdürilmegi üçin oňaýly hukuk, ykdysady, maliýe we durmuş şertleriniň döredilendigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz munuň salgyt ulgamynyň kämilleşdirilmegi, eksport-import amallarynyň aňsatlaşdyrylmagy, ýeňillikli şertlerde salgyt salmak we karz bermek bilen baglanyşyklydygyny aýtdy.

Milli Liderimiz soňky ýyllarda ykdysady diplomatiýany pugtalandyrmaga, esasy maliýe edaralary, ösen döwletler, öňdebaryjy tejribä hem-de innowasion tehnologiýalara eýe bolan bütin dünýä meşhur kompaniýalar bilen halkara gatnaşyklary ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýändigini aýdyp, dürli pudaklarda köp sanly maýa goýum taslamalary amala aşyrylanda, bu düzümleriň kuwwatyny işjeň ulanmagyň zerurdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow telekeçi fiziki we ýuridik şahslaryň amala aşyrýan taslamalaryny maliýeleşdirmek hakyndaky Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi we oňa birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi.

Şu günler ekerançylyk meýdanlarynda ak ekinlere ideg işleri agrotehniki kada laýyklykda alnyp barylýar, mineral dökünler bilen iýmitlendirilýär we ösüş suwy tutulýar. Şunuň bilen birlikde, ýaz ekişi üçin bölünip berlen ýerlerde tekizleýiş işleri alnyp barylýar.

Bu işler bilen bir hatarda, gowaça we beýleki oba hojalyk ekinleriniň ekiş möwsümine taýýarlyk işleri ýaýbaňlandyryldy. Keş çekmek, ýuwuş suwuny tutmak hem-de oba hojalyk tehnikalaryny we enjamlary abatlamak işleri dowam edýär.

Maldarçylyk hojalyklarynda mallaryň dok we ýyly gyşladylmagy üçin ähli zerur şertler döredildi. Maldarlara zerur kömekler berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine ýurdumyzyň maldarçylyk pudagy üçin weterinar serişdeleri, waksinalary, ýuwujy hem-de anyklaýyş serişdelerini we enjamlary satyn almak barada daşary ýurt kompaniýalary bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berýän degişli resminamanyň taslamasy hödürlenildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagyny ösdürmegiň maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek we toplumda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleri amala aşyrmak babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. Milli Liderimiz geljekki bol hasylyň möhüm şerti bolan ähli möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli geçirilmeginiň wajypdygyny belläp, olaryň ylmy taýdan esaslandyrylan derejede guralmalydygyny aýtdy.

Şeýle hem maldarçylyk, gök we bakja önümleriniň, ir-iýmişleriň öndürilýän mukdary yzygiderli artdyrylmalydyr. Döwlet Baştutanymyz munuň ilatyň ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa oba hojalyk önümlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmaga kömek etjekdigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi we bu babatda anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow şu ýylyň 24-25-nji fewralynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde «TOPH gaz geçirijisi parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň gaz geçirijisidir» atly halkara maslahaty hem-de nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumyny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramyna bagyşlanan bu çärelere türkmen wekiliýeti bilen birlikde, dünýäniň iri nebitgaz kompaniýalarynyň, maliýe düzümleriniň, ylmy-barlag institutlarynyň hem-de halkara guramalarynyň wekilleri gatnaşarlar.

Forumyň gün tertibine sebitde parahatçylygy we hyzmatdaşlygy üpjün etmekde Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň orny, ýurdumyzda gazhimiýa pudagyny ösdürmegiň geljegi, Hazar deňziniň türkmen böleginiň deňiz ýataklaryny özleşdirmegiň taslamalaryna maýa goýumlaryny çekmek, nebit hem-de gaz ýataklarynyň önüm berijiligini artdyrmak ulgamynda hyzmatdaşlygyň täze gurallaryny, uglewodorodlary düýpli gaýtadan işlemek we marketing bilen baglanyşykly meseleler giriziler.

Şeýle hem TOPH gaz geçirijisiniň taslamasy boýunça «tegelek stoluň» başynda söhbetdeşlik geçiriler. Türkmen wekiliýetiniň agzalarynyň daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri bilen duşuşyklary meýilleşdirildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, uglewodorod serişdeleriniň ägirt uly gorlaryna eýe bolan ýurdumyzyň energetika syýasatynyň ýangyç-energetika toplumyny hemmetaraplaýyn ösdürmäge, onuň dünýäniň energetika ulgamyna okgunly goşulyşmagyna gönükdirilendigini nygtady. Dünýäniň döwletleri hem-de işewür toparlary bilen işjeň hyzmatdaşlyk şol strategiýanyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Bu hyzmatdaşlyk bolsa hoşmeýilli erk-islegler hem-de özara bähbitlilik ýörelgeleri esasynda guralýar.

Şunuň bilen baglylykda, Diýarymyzda hem-de daşary ýurtlarda geçirilýän ýöriteleşdirilen pudaklaýyn forumlara möhüm orun degişlidir. Şeýle çäreler, ilkinji nobatda, tejribe alyşmak, geljegi uly taslamalara maýa goýumlaryny hem-de täze tehnologiýalary ornaşdyrmak babatda uly gyzyklanma döredýär.

Döwlet Baştutanymyz TOPH taslamasynyň ähmiýetini aýratyn nygtady. Onda ýurdumyzyň oňyn bitaraplyk syýasatyna, netijeli halkara başlangyçlaryna esaslanýan, ählumumy energetika howpsuzlygynyň häzirki zaman binýadyny kemala getirmäge, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin oňaýly şertleri döretmäge gönükdirilen daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary öz aýdyň beýanyny tapdy.

Täze transmilli gaz geçirijisiniň gurulmagy Türkmenistanyň energetika syýasatynyň möhüm bölegi bolup durýar. Onda energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna, şol sanda Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlaryna iberilýän ugurlaryny giňeltmek göz öňünde tutulýar. Bu giň möçberli taslamanyň durmuşa geçirilmegi sebitiň ähli döwletleriniň ykdysady ösüşine täze kuwwatly itergi berer, durmuş, ekologiýa we ynsanperwer häsiýetli meseleleriň çözülmegine ýardam eder.

Umuman, bularyň hemmesi sebit we dünýä derejesinde parahatçylygy hem-de durnuklylygy pugtalandyrmaga, dostluk gatnaşyklaryny ösdürmäge we netijeli hyzmatdaşlygyň geriminiň has-da giňeldilmegine ýardam eder.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Galkynyş» gaz känini senagat taýdan işläp geçmegi, Hazaryň türkmen kenaryndaky we kenarýaka zolagyndaky ýataklary özleşdirmegi, geljegi uly nebit hem-de gaz ýataklaryny gözlemegi, sebitlerde nebiti we gazy gaýtadan işleýän toplumlary gurmagy bu gün Diýarymyzyň ýangyç-energetika toplumynyň öňünde durýan esasy wezipeleriň hatarynda görkezdi.

Şunuň bilen baglylykda, milli ykdysadyýetimiziň ýokary depginler bilen ösdürilmeginiň, senagat pudagyny ösdürmek boýunça giň möçberli maksatnamalaryň durmuşa geçirilmeginiň, milli ykdysadyýetiň diwersifikasiýa ýoly arkaly ösdürilmeginiň hem-de sanly ulgama geçirilmeginiň daşary ýurtlaryň işewür toparlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek üçin giň mümkinçilikleri açýandygy nygtaldy.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýere ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň gazanan üstünliklerini hem-de köpugurly kuwwatyny görkezmäge, dünýäniň iri maýa we nebitgaz kompaniýalary bilen göni işewür gatnaşyklary ýola goýmaga gönükdirilen, Dubaýda geçiriljek forumlaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew «Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň 2020 — 2023-nji ýyllarda senagat we önümçilik desgalaryny gurmagy hakynda» Kararyň taslamasy barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň belleýşi ýaly, «Türkmensement» döwlet kärhanasynyň Bäherden we Lebap sement zawodlarynyň kuwwatlylygyny her ýylda 1 million tonna ýetirmek maksady bilen, olaryň ikinji nobatdakysynyň gurluşygy meýilleşdirildi.

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda keramiki-bezeg plitalaryny we sanfaýans önümlerini öndürýän kärhanany, Gökdepe etrabynda bir gije-gündizde 100 tonna aýna önümlerini öndürýän goşmaça önümhanany, Daşoguz şäherinde dürli görnüşli keramiki gap-gaçlary öndürýän zawody gurmak göz öňünde tutulýar. Şeýle hem ýylda 150 müň tonna kuwwaty bolan armatura öndürýän goşmaça önümçilik desgasynyň gurluşygy meýilleşdirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli gurluşyk maksatnamasynyň durmuşa geçirilişini, Diýarymyzyň şäherlerinde we obalarynda senagat maksatly desgalaryň gurluşyk meýilnamalarynyň ýerine ýetirilişini, şeýle hem bu pudakda maýa goýum işjeňligini höweslendirmek boýunça zerur çäreleriň amala aşyrylyşyny gözegçilikde saklamak babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi. Binagärlik-gurluşyk taslamalaryny taýýarlamagyň ähli meselelerine toplumlaýyn we yzygiderli esasda çemeleşilmelidir. Desgalaryň ekologiýa taýdan meýilnamalaşdyrylyşy, inženerçilik-tehnologiýa seljermeleri, olaryň bezeg aýratynlyklary esasy orunda bolmalydyr.

Senagat toplumy halk hojalygynyň beýleki pudaklarynyň öňbaşçysy bolmalydyr. Çünki ol pudaklaryň geljekki ösüşi üçin binýat bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz tebigy-çig mal serişdelerini gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen döwrebap kärhanalary döretmegiň, häsiýeti boýunça daşary ýurtlaryňkydan pes bolmadyk gurluşyk serişdeleriniň görnüşlerini artdyrmagyň, täzeçil we sanly tehnologiýalary, ylmy-tehniki ösüşiň gazananlaryny hem-de dünýäniň öňdebaryjy tejribesini ornaşdyrmagyň zerurdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hereket edýän senagat önümçilikleriniň işini kämilleşdirmäge ünsi çekip, ykdysadyýetiň hususy pudagynyň kuwwatyny şu maksatlara gönükdirmegiň wajypdygyny nygtady. Şunda tutuş toplumyň işiniň netijeliligi ýokarlandyrylmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz bu baradaky gürrüňi dowam edip, şu ýyl eziz Diýarymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramy mynasybetli örän giň gurluşyk maksatnamasynyň kesgitlenendigini we birnäçe desgalaryň ulanylmaga berilmeginiň meýilleşdirilýändigini belledi. Öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi berkarar Watanymyzyň senagat taýdan ösen döwlete öwrülmegine, milli ykdysadyýetimiziň köpugurly esasda we sazlaşykly ösdürilmegine ýardam eder. Milli Liderimiz meýilleşdirilen ähli işler ýerine ýetirilende, häzirki zaman tehnikalarynyň we täze tehnologiýalaryň ulanylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli resminama gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi hem-de wise-premýere öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow ulag we kommunikasiýa toplumyna degişli agentliklerde işleri döwrebaplaşdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, degişli ministrlikler hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen seljerme işleriniň geçirilip, teklipleriň taýýarlanylandygyny aýtdy.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ulag-kommunikasiýa ulgamyny döwrebaplaşdyrmak işiniň tamamlanandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, tejribe hem-de peýdaly innowasion işläp taýýarlamalary alyşmagyň wajypdygyny nygtap, ulag ulgamynyň ähli pudaklaryny okgunly ösdürmegiň möhümdigini aýratyn belledi we wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow pudaklaýyn kärhanalaryň tehnologik taýdan täzelenilmeginiň aragatnaşyk ulgamyny ösdürmekde ileri tutulýan wezipeleriň biri bolup durýandygyny aýdyp, wise-premýere döwrebap tehnikalara ýokary hilli hyzmat etmek we olary netijeli ulanmak boýunça işleriň sazlaşykly bolmagyny üpjün etmek üçin degişli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň we «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň meseleleri hakyndaky Kararlaryň taslamalary barada hasabat berdi.

Wise-premýer milli Liderimiziň şu ýylyň 7-nji fewralynda çykaran degişli Kararyna laýyklykda, «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň döredilmegi bilen baglylykda, onuň işini döwrüň talabyna laýyk ýola goýmak boýunça guramaçylyk işleriniň alnyp barylýandygyny habar berdi.

Şu maksat bilen, bu birleşigiň Düzgünnamasy hem-de merkezi edarasynyň gurluşy baradaky teklipler işlenip taýýarlanyldy. Şeýle hem Dokma senagaty ministrliginiň düzüminden haly we ýüpekçilik pudaklarynyň aýrylmagy bilen baglylykda, bu ministrligiň Düzgünnamasynyň hem-de onuň merkezi edarasynyň gurluşynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy.

Taslamalara laýyklykda, häzirki döwrüň talaplaryndan ugur alnyp, Dokma senagaty ministrliginiň merkezi edarasynda sanly tehnologiýalar bölümini, «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň merkezi edarasynyň gurluşynda daşary ykdysady aragatnaşyklar, marketing we sanly tehnologiýalar bölümini döretmek teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, dokma senagatynyň ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň esasy hem-de kuwwatly pudaklarynyň biri bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz bu pudagyň işini has-da kämilleşdirmegiň we döwrebaplaşdyrmagyň, maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmagyň wajypdygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi we «Türkmenhaly» döwlet birleşigi hakynda Düzgünnamalary, şeýle hem olaryň merkezi edaralarynyň gurluşy we bu resminamalary tassyklamak hakyndaky Kararlara gol çekip, olary elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi hem-de şolaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek babatda anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz mejlisiň barşynda şu gün telekeçi fiziki we ýuridik şahslaryň amala aşyrýan taslamalaryny maliýeleşdirmek hakyndaky Karara gol çekilendigini aýdyp, bu resminamanyň ýurdumyzda telekeçilik işini ösdürmekde möhüm ähmiýetiniň bardygyny belledi. Şol Karara laýyklykda, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň amala aşyrýan taslamalaryny maliýeleşdirmäge 10 million amerikan dollary möçberinde maýa goýumlary goýulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda, döwletimiziň telekeçiligi höweslendirýändigini hem-de goldaýandygyny, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmäge ýardam berýändigini aýdyp, munuň häzirki döwürde amala aşyrylýan giň möçberli işlerde öz aýdyň beýanyny tapýandygyny nygtady.

Bularyň ählisi Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň milli ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda, şol sanda senagat, oba hojalygy, gurluşyk, syýahatçylyk, söwda, durmuş hyzmaty ulgamlarynda netijeli işlemegine ýardam edýär. Şeýle hem işewürler halkara derejedäki çärelere işjeň gatnaşýarlar. Munuň özi bolsa daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary ýola goýmaga ýardam berýär.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna gazet-žurnallaryň redaksiýalarynyň Tertipnamalaryny tassyklamak hakynda Kararyň taslamasy hödürlenildi. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti gazet-žurnallaryň esaslandyryjysy bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň ýeten derejesini we üstünliklerini, onuň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlaryny, şeýle hem täze taryhy eýýamyň wajyp wakalaryny giňden wagyz etmek boýunça ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň öňünde durýan wezipelere ünsi çekdi.

Gazetleriň we žurnallaryň sahypalarynda döwletimiziň hem-de jemgyýetimiziň durmuşynda amala aşyrylýan toplumlaýyn özgertmeleriň mazmunyny hem-de ähmiýetini açyp görkezýän, türkmen halkynyň baý taryhy-medeni mirasyna, ýokary ahlak gymmatlyklaryna we özboluşly däp-dessurlaryna bagyşlanan makalalar çap edilmelidir. Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň bellenilýändigini nazara alyp, bu şanly senä aýratyn üns berilmelidir. Milli Liderimiz bu barada aýtmak bilen, žurnalistleriň hünär derejesiniň yzygiderli ýokarlandyrylmagynyň möhümdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz esaslandyryjysy Ministrler Kabineti bolan gazet-žurnallaryň redaksiýalarynyň Tertipnamalaryny tassyklamak hakyndaky Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi we bu babatda birnäçe degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport we ýaşlar syýasaty ulgamlarynyň işini kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. Wise-premýer degişli düzümlerde tapgyrlaýyn amala aşyrylýan özgertmeler barada aýdyp, ýurdumyzyň bilim edaralarynyň we sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmakda hem-de maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny ösdürmekde möhüm orun eýeleýän ylmy institutlaryň mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak we şolary has netijeli peýdalanmak meselelerine aýratyn ähmiýet berilýändigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bilimli, beden we ruhy taýdan kämil nesilleri ösdürip ýetişdirmek üçin zerur şertleriň döredilmeginiň Diýarymyzyň durnukly ösüşine oňyn täsir edýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz bu ugurda alnyp barylýan işleri häzirki zaman meýillerine we halkara ülňülerine laýyk derejede kämilleşdirmek, dünýäniň bu ugurdaky ösen tejribelerini öwrenmek we iş ýüzünde giňden durmuşa geçirmek babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, 2020 — 2022-nji ýyllarda Owganystan Yslam Respublikasyna ynsanperwerlik kömegini bermek boýunça maksatnamanyň taslamasynyň taýýarlanylyşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Türkmenistan goňşy ýurduň durmuş-ykdysady taýdan galkynmagyna yzygiderli goldaw berýär. Munuň özi goňşy ýurduň çäginde durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda saglygy goraýyş we bilim edaralarynyň gurluşygynda, ýeňillikli şertlerde elektrik energiýasynyň ugradylmagynda, Diýarymyzyň ýokary okuw mekdeplerinde owgan ýaşlaryna bilim berilmeginde öz beýanyny tapýar. Türkmenistandan ynsanperwerlik ýüki Owganystana yzygiderli ugradylýar.

Goňşy döwletiň parahatçylykly ösüşine goldaw bermek maksady bilen, üç ýyllyk ýörite maksatnama işlenip taýýarlanyldy. Ol degişli çäreleriň 12-siniň durmuşa geçirilmegini öz içine alýar. Hususan-da, birnäçe durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy, saglygy goraýyş ulgamyndaky ynsanperwerlik taslamalaryň amala aşyrylmagy, bilim ulgamyndaky hyzmatdaşlygy dowam etmegi öz içine alýan degişli çäreler göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, döwletara türkmen-owgan gatnaşyklarynyň işjeň we birek-birege ynanyşmak häsiýetine eýedigini, onuň iki halkyň taryhy taýdan ruhy-medeni gatnaşyklar, köpasyrlyk dostluk hem-de hoşniýetli goňşuçylyk hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýandygyny kanagatlanma bilen belledi. Bu gün iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar has işjeňleşdirildi we hil taýdan täze derejä çykdy.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Bitarap Türkmenistan Owganystandaky ýagdaýyň syýasy-diplomatik serişdeler arkaly parahatçylykly ýol bilen kadalaşdyrylmagyny esasy ugur edinýär. Şeýle hem ýurdumyz goňşy döwletiň ykdysady we durmuş düzümleriniň ösdürilmegine gönükdirilen anyk işleri amala aşyrýar. Owgan tarapynyň gatnaşmagynda iri düzümleýin taslamalaryň durmuşa geçirilmegi, energetika we ulag-aragatnaşyk ugurdaky wajyp taslamalaryň amala aşyrylmagy bu ýurduň häzirki zaman sebit we dünýä hojalyk gatnaşyklary ulgamyna goşulyşmagyna kömek eder.

Owgan halkynyň parahatçylyga we ylalaşyga bolan gyzyklanmalaryna raýdaşlyk bildirip, Türkmenistan mundan beýläk-de oňa hemmetaraplaýyn goldawy we zerur ynsanperwerlik kömegini berer hem-de halkara bileleşiginiň bu ugurdaky tagallalarynyň ýerine ýetirilmegine işjeň gatnaşar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýokarda agzalan maksatnamany tassyklamak hakyndaky Karara gol çekip, resminamany elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna iberdi hem-de bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça Ýewraziýa toparynyň Türkmenistanyň milli ulgamyna özara baha bermek çäresini geçirmäge taýýarlyk görmek boýunça Pudagara topary döretmek hakyndaky Karara gol çekdi. Milli Liderimiz ony Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasaryna, daşary işler ministrine elektron resminama dolanyşygy arkaly iberip, bu resminamanyň düzgünlerini ýerine ýetirmek boýunça zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa milli parlamentiň ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň hukuk binýadyny kämilleşdirmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak, demokratik esaslary çuňlaşdyrmak we Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryny öňe ilerletmek boýunça alyp barýan işleri barada maglumat berdi.

Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň deputatlaryň öňünde goýan anyk wezipelerini ýerine ýetirmegiň çäklerinde täze kanunçylyk taslamalarynyň birnäçesi taýýarlanylýar we üýtgetmeler hem-de goşmaçalar girizilmegi zerur bolan kanunçylyk namalary seljerilýär.

Şunuň bilen birlikde, Mejlisiň deputatlary konstitusion özgertmeleri, Diýarymyzda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary astynda geçýän ýylyň dowamynda guralýan giň möçberli çäreleriň ähmiýetini düşündirmek we wagyz etmek işlerini alyp barýarlar.

Şeýle hem Mejlisiň ýurdumyzyň durmuş syýasatyny amala aşyrmagyň çäklerinde köp çagaly maşgalalara, enelige we çagalyga döwlet goldawyny bermek boýunça ýerine ýetirýän işleri barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow durmuş-ykdysady özgertmeleriň sazlaşykly amala aşyrylmagyna, jemgyýetiň demokratiýalaşdyrylmagyna, ýurdumyzyň täzeçil ösüşine we halkymyzyň abadançylyk derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen möhüm wezipeleriň çäklerinde kanun çykaryjylyk işiniň mundan beýläk-de kämilleşdirilmeginiň zerurdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz konstitusion özgertmeler barada aýtmak bilen, bu babatda dünýäniň oňyn tejribesini we halkara hukugynyň esasy kadalaryny ugur edinmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz parlamentara gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň, oňa yzygiderli häsiýet berilmeginiň, halkara guramalary, ilkinji nobatda bolsa, BMG-niň düzümine girýän guramalar bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine ähmiýet berilmelidigini nygtady.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda alnyp barylýan konstitusion özgertmeleriň many-mazmunyny we ähmiýetini ilata düşündirmegiň hem-de ara alyp maslahatlaşmak üçin jemgyýetçiligi giňden çekmegiň zerurdygyny belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowyň hasabaty diňlenildi. Ol gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde durýan möhüm wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny yzygiderli alyp barýandygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz şu gün Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň çäklerinde jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça Ýewraziýa toparynyň Türkmenistanyň milli ulgamyna özara baha bermek çäresini geçirmäge taýýarlyk görmek boýunça Pudagara topary döretmek hakynda Karara gol çekilendigini belläp, bu resminamanyň düzgünleriniň ýerine ýetirilişine gözegçiligi ýola goýmak babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň jemini jemläp, hökümet agzalarynyň ünsüni öňde durýan möhüm wezipelere çekdi.

Hormatly Prezidentimiz milli ykdysadyýetiň pudaklarynyň sanly ulgama geçirilmegini öňde durýan işleriň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitledi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynda özgertmeleri çaltlandyrmak boýunça netijeli çäreleri görmegiň hem-de täze teklipleri öňe sürmegiň zerurdygyny belledi.

Ykdysadyýetiň hususy ulgamynyň döwlet tarapyndan goldanylmagyny üpjün etmek gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda durýar.

Senagatlaşdyrmak we gurluşyk pudagyny ösdürmek ýakyn geljek üçin esasy wezipeleriň hatarynda görkezildi. Hormatly Prezidentimiz bu ulgamlaryň kärhanalarynyň işini hemişe gözegçilikde saklamagyň wajypdygyna ünsi çekip, öňdebaryjy tehnologiýalary we innowasiýalary ulanmak arkaly senagat desgalaryny gurmagyň depginini çaltlandyrmagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz halkara gatnaşyklaryny giňeltmek meseleleri barada aýdyp, TOPH we TOP taslamalaryny durmuşa geçirmäge ünsi çekdi. Bu taslamalar Türkmenistanyň energetika strategiýasyny durmuşa geçirmekde nobatdaky netijeli ädimdir.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň Owganystan Yslam Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga uly ähmiýet berýändigini nygtady. Türkmenistan bilen Owganystanyň arasyndaky energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlyk hem barha giň gerime eýe bolýar.

Mejlisde döwlet durmuşynyň başga-da birnäçe möhüm meselelerine garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   13.03.2020 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimizi mundan beýläk-de ösdürmegiň wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, göni wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowy çagyrdy. Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, döwlet Baştutanymyzyň senagat pudagyny ösdürmek hem-de bäsdeşlige ukyply eksport ugurly milli önümleriň möçberini artdyrmak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Maliýe-ykdysady ulgamyň edaralarynyň öňde goýlan wezipeleri öz wagtynda çözmek maksady bilen, degişli çäreler görülýär. Şunuň bilen baglylykda, halk hojalyk toplumynyň esasy pudaklarynda ýokary ösüş depginini üpjün etmäge aýratyn üns berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde ösüşiň senagat innowasion nusgasyna gönükdirilen strategik ugry durmuşa geçirmäge uly ähmiýet berilýändigini nygtady. Şunuň bilen bir hatarda, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak maksady bilen, daşary ýurtlara iberilýän önümleriň görnüşlerini köpeltmek babatda netijeli işleýän kärhanalary gurmak we döwrebaplaşdyrmak boýunça giň möçberli maksatnama durmuşa geçirilýär.

Döwlet Baştutanymyz bu ugurda bellenen meýilnamalaryň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň Türkmenistanyň mundan beýläk-de okgunly ösdürilmegine, halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilendigini belläp, wise-premýere işleriň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ähli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Şol bir wagtda wideoaragatnaşyga Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýew hem çagyryldy. Ol geçirilýän işler, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň edaranyň işini döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmek babatda ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp hem-de wise-premýere we Döwlet gümrük gullugynyň başlygyna ýüzlenip, häzirki wagtda döwletleriň arasyndaky ykdysady, söwda, önümçilik gatnaşyklary hem-de hyzmatlar, tehnologiýalar we hil ülňüleri babatda hyzmatdaşlyk bilen baglanyşykly işleriň uly ähmiýete eýedigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz degişli düzümler bilen bilelikde, işleri döwrebap derejede kämilleşdirmek bilen bagly anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýurdumyzyň nebitgaz toplumyny mundan beýläk-de sazlaşykly ösdürmek, pudagyň önümçilik kuwwatlyklarynyň artdyrylmagyna, onuň köpugurly esasda ösdürilmegine, nebit we gazhimiýa öndürilýän önümleriň möçberleriniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen iri maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmak maksady bilen durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Şeýle hem şu ýylyň 28 — 30-njy oktýabrynda Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän «Türkmenistanyň nebiti we gazy-2020» atly sergisine we maslahatyna taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, täzeçil tehnologiýalary we öňdebaryjy işläp taýýarlamalary ornaşdyrmak arkaly pudaklaýyn düzümiň senagat we eksport mümkinçilikleriniň artdyrylmagyna hem-de döwrebaplaşdyrylmagyna gönükdirilen ýangyç-energetika toplumynyň ösüş maksatnamasynyň yzygiderli amala aşyrylmagynyň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz bu gün nebitgaz senagatynyň ýokary ösüş depginini hem-de maýa goýum işjeňligini saklamagyň, ýerli önümçiligiň mukdaryny artdyrmagyň esasy wezipe bolup durýandygyny belläp, wise-premýere bu ugurda alnyp barylýan işleri yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Şunuň bilen baglylykda, nebitgaz ýataklarynyň netijeli işlenip taýýarlanylmagyna mümkinçilik berýän öňdebaryjy tejribelere we täzeçil tehnologiýalara eýe bolan öňdebaryjy daşary ýurt kompaniýalary bilen özara peýdaly gatnaşyklaryň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagynyň wajypdygy nygtaldy.

Diýarymyzda guralýan ýöriteleşdirilen pudaklaýyn forumlara wajyp orun degişlidir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň köpugurly kuwwatyny we ony mundan beýläk-de ösdürmegiň esasy ugurlaryny beýan etmegi esasy ugur edinýän «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» atly serginiň we maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, Harby doktrinada bellenilen wezipeleri üstünlikli çözmek maksady bilen görülýän toplumlaýyn çäreler hem-de ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde goýlan möhüm wezipelere ünsi çekdi. Bu ulgamlarda giň möçberli özgertmeleri üstünlikli amala aşyrmak üçin döwletimiziň we mähriban halkymyzyň bähbitleriniň goragynda durýan degişli düzümleriň işiniň utgaşdyrylmagyny üpjün etmek, Diýarymyzyň abadançylygyny, raýatlarymyzyň parahatçylygyny we asudalygyny pugtalandyrmak zerurdyr.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän düzümlerinde durmuşa geçirilýän işler barada hasabat berip, milli Liderimiziň garamagyna “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň binalar toplumynyň gurluşygy hakyndaky” Kararyň taslamasyny hödürledi.

Wise-premýeriň belleýşi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan Görogly köçesiniň ugrunda bu akademiýanyň täze desgasynyň taslamasyny düzmek hem-de gurmak boýunça halkara bäsleşigi geçirildi. Onuň jemleri boýunça “Baýly- Gurluşyk” hususy kärhanasynyň beren teklibi saýlanyp alyndy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasynyň durmuşa geçirilişini, Diýarymyzyň şäherlerinde we obalarynda senagat, durmuş we medeni maksatly köpsanly binalaryň gurluşygyny, şeýle hem bu ugurda maýa goýum işjeňligini höweslendirmek boýunça çäreleri yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen Karara gol çekip we ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly iberip, Döwlet gullugy akademiýasynyň binalar toplumynyň gurluşygyny gözegçilikde saklamak babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň gurluşyk senagatynyň işi barada aýdyp, pudaga ýeterlik maliýe serişdeleriniň gönükdirilýändigine garamazdan, gurulýan desgalaryň hiliniň we tabşyrylýan möhletiniň talaba laýyk gelmeýändigine ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň gurluşyk meýdançalarynda ekologiýa taýdan arassa we ýokary hilli gurluşyk serişdeleriniň üpjünçiliginiň bellenilen derejä laýyk gelmeýändigini aýdyp, bu ugurda alnyp barylýan işleri döwrebaplaşdyrmagyň hem-de depginini güýçlendirmegiň zerurdygyny belledi.

Ýurdumyzyň ykdysady syýasatynda senagat pudagynyň ösüşine möhüm ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugurda alnyp barylýan işlere düýpli nägilelik bildirip, ýerli çig mallary gaýtadan işlemek boýunça zerur çäreleriň amala aşyrylmaýandygyny, pudaga sanly tehnologiýalary we ylmyň gazananlaryny ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň derejesiniň pesdigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz «Türkmenhimiýa» döwlet konsernindäki işleriň ýagdaýyna ünsi çekip, bu pudagyň ýolbaşçysynyň işine hem düýpli nägilelik bildirdi. Milli Liderimiz bu pudagyň işinde köpsanly kemçilikleriň bardygyny aýtdy. Himiýa kärhanalarynyň köpüsi doly taslama kuwwatyna çykarylmaýar diýip, milli Liderimiz nygtady we degişli senagat kärhanalarynyň işini döwrüň talaplaryna laýyklykda guramak üçin degişli çäreleri görmegiň wajypdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna himiýa pudagynyň hereket edýän kärhanalarynyň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmagyň zerurdygyny belläp, eksporta niýetlenen himiýa önümleriniň möçberiniň artdyrylmagyna möhüm üns berilmelidigini aýtdy.

Önümçilige sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, täze iş orunlarynyň döredilmegi we işgärler üçin amatly zähmet şertleriniň döredilmegi möhüm wezipe bolup durýar diýip, milli Liderimiz nygtady we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz şol bir wagtda energetika ministri Ç.Purçekowy hem göni aragatnaşyga çagyrdy. Ministr elektrik energetikasy pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, elektrik energiýasynyň içerki sarp edijilere hem-de daşarky bazara bökdençsiz iberilmegini üpjün etmek we onuň möçberini artdyrmak boýunça görülýän çäreler, şeýle hem Türkmenistan-Owganystan-Pakistan elektrik geçirijisiniň gurluşygynyň barşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny durmuşa geçirýän Türkmenistanyň ägirt uly energetika we ykdysady kuwwata eýedigini nygtady. Ýurdumyzda elektrik energiýasy bilen üpjünçiligiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak energetikleriň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezildi.

Döwlet Baştutanymyz milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmak, diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek hem-de onuň eksport kuwwatyny artdyrmak boýunça milli maksatnamalary amala aşyrmakda elektrik energetikasy ulgamyna möhüm ornuň degişlidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz türkmen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iberilişiniň mukdaryny artdyrmagyň möhümdigine ünsi çekip, bu babatda ministre degişli görkezmeleri berdi. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň gurluşygyny çaltlandyrmak boýunça anyk tabşyryklary berdi.

Soňra şol bir wagtda wideoaragatnaşyga çagyrylan gurluşyk we binagärlik ministri R.Gandymow pudakda işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, binagärlik taslamalaryny seljermegiň guralyşyna, şolaryň durmuşa geçirilişiniň ähli tapgyrlaryna hil taýdan baha bermek ulgamyna nägilelik bildirdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaşaýyş jaý, medeni-durmuş we senagat gurluşygynyň giň gerime eýe bolýan şertlerinde bina edilýän desgalaryň hili baradaky meseläniň aýratyn ähmiýete eýedigini aýdyp, gurluşyk işleriniň tehniki derejesine gözegçiligi üpjün etmek, öňdebaryjy çözgütleriň hem-de dünýäniň iň gowy tejribesiniň esasynda gurluşygyň senagat usullaryny mundan beýläk-de ösdürmek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra şol bir wagtda göni wideoaragatnaşyga çagyrylan içeri işler ministri M.Çakyýew ýolbaşçylyk edýän düzümleriniň alyp barýan işleri hem-de ministrligiň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler, öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmagyň barşy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Içeri işler ministrliginiň ähli edaralarynyň işini utgaşdyrmagyň wajypdygyny belläp, ýurdumyzda jemgyýetçilik tertibini saklamagy, kanunçylygy üpjün etmegi, düzgün bozmalaryň öňüni almagy gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu meseleleri berk gözegçilikde saklamagyň wajypdygyna ünsi çekip, ministre anyk tabşyryklary berdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda Mary welaýatynda iş saparynda bolýan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewi göni wideoaragatnaşyga çagyrdy. Ol welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri, şol sanda bugdaýa ideg etmek hem-de gowaça ekişine taýýarlyk görmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Şu günler ekerançylar agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, bugdaý ekilen meýdanlarda maýsalary mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak boýunça işleri alyp barýar. Şeýle hem gowaça tohumlaryny hem-de ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny taýýarlamak işleri amala aşyrylýar.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, ýurdumyzyň ilatyny ýeralma hem-de gök we bakja önümleri bilen doly üpjün etmek boýunça zerur çäreler görülýär. Welaýatlarda 2020-nji ýylda meýilnama laýyklykda ekilen ýeralma hem-de beýleki gök-bakja ekinlerine ideg etmek boýunça degişli işler geçirilýär.

Şeýle hem geljekde ýurdumyzda ýeralmanyň, gök-bakja ekinleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, ylmy esasda ösdürilip ýetişdirilmegini köpçülikleýin ýola goýmak hem-de ekilýän meýdanlaryny giňeltmek we bu işe önüm öndürijileri giňden çekmek boýunça toplumlaýyn işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geljekki bol hasylyň düýbüniň tutulýan şu günlerinde möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli hem-de öz wagtynda geçirilmeginiň wajypdygyny nygtap, şol işleriň ylmy taýdan esaslandyrylan agrotehnikanyň kadalaryna doly gabat gelmegini üpjün etmegi talap etdi.

Wise-premýere kärendeçi gallaçylaryň we pagtaçylaryň maddy-enjamlaýyn üpjünçiligi hem-de netijeli işlemegi üçin ähli şertleriň döredilmegi, telekeçilik başlangyçlarynyň hemmetaraplaýyn goldanylmagy babatda anyk görkezmeler berildi.

Milli Liderimiz ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, ekerançylyk meýdanlaryny suw bilen üpjün etmek hem-de ilaty oba hojalyk önümleriniň dürli görnüşleri bilen üpjün etmek meselelerine aýratyn üns bermegiň wajypdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz ýakyn wagtda geçiriljek köpçülikleýin bag ekmek dabarasyna talabalaýyk taýýarlyk görmegi tabşyryp, ilkinji nobatda, ekologiýa abadançylygy, türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuşy üçin amatly şertleri döretmek nukdaýnazaryndan bu çäräniň ähmiýetini nygtady.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow «Sanly çözgüt –2020» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigini geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda taýýarlanan «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda» kesgitlenen wezipeleri durmuşa geçirmegiň çäklerinde yzygiderli işleriň alnyp barylýandygyny habar berdi.

Ýaşlar baradaky döwlet syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek, ýaş nesilleriň döwrüň ösen talabyna laýyklykda bilimli bolmagy üçin zerur şertleri döretmek, olaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak, sanly bilimi ornaşdyrmak, ykdysadyýete we beýlei pudaklara innowasion serişdeleri çekmek maksady bilen, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi «Sanly çözgüt —2020» atly bäsleşigi geçirmegi meýilleşdirýär. Ol saglygy goraýyş, ylym we bilim, senagat, ulag hem-de aragatnaşyk, hyzmatlar ulgamy, orta we kiçi telekeçilik hem-de “akylly” şäher ýaly ýedi ugur boýunça geçiriler. Bäsleşigiň jemleri «Türkmentel — 2020» halkara sergisiniň çäklerinde jemlener.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklaryny sanlaşdyrmak, önümçilige ylmy işläp taýýarlamalary ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaýyn işleriň alnyp barylýandygyny nygtady. Bu bolsa döwrüň talabyna laýyklykda, pudaklaryň işini döwrebaplaşdyrmakda aýratyn ähmiýetlidir.

Milli Liderimiz «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň sanlaşdyrmagy işjeňleşdirmek, ähli ulgamlaryň sazlaşykly hereketini üpjün etmek, şol sanda milli ulgamlaýyn giňişligi, Internet — hyzmatlarynyň ugurlaryny giňeltmek işine kanunçylyk taýdan goldaw bermek babatda möhüm wezipäni ýerine ýetirýändigini belledi. Öňdebaryjy tejribäni öwrenmek we özleşdirmek zerurdyr.

Bu gün ýaşlaryň döwrebap bilim almagy we ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanylmagy üçin ähli zerur şertler döredildi. Konsepsiýa laýyklykda, ýokary okuw mekdeplerinde hünärmenleriň, professor-mugallymlaryň hem-de talyp ýaşlaryň bilelikdäki tagallalary netijesinde, sanly bilimi üpjün edýän maksatnamalaýyn ulgam işlenip taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynyň bu ulgamda ýokary hilli hyzmatlary almak üçin ähli mümkinçilikleri, döwrüň talabyna laýyklykda, şolaryň milli we halkara ölçeglerine laýyk gelmegini üpjün etmelidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz «Sanly çözgüt —2020» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigini amala aşyrmak baradaky teklibi makullap, bu babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çärelere taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, şu ýylyň 17-18-nji martynda Söwda-senagat edarasynyň binasynda sergi geçiriler. Onuň işine Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň dürli ugurlar boýunça iş alyp barýan agzalarynyň 200-den gowragy gatnaşar. Giň möçberli sergi ykdysadyýetimiziň hususy pudagynyň ýeten derejeleri, hususy telekeçileriň ýerine ýetirýän hyzmatlary, taýýarlan hem-de içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän ýokary hilli önümleri görkeziler.

Sergi şeýle hem ýurdumyzyň telekeçileriniň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňde goýan esasy wezipelerini çözmäge goşýan goşandy, sanly ykdysadyýetiň ösüşiniň netijeleri, önümçilige ýokary tehnologiýalaryň, täzeçil işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrylyşy bilen tanyşmaga mümkinçilik berer.

Mundan başga-da, sergi bilen ugurdaş Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň maslahatyny geçirmek göz öňünde tutulýar. 12 ýylyň dowamynda gazanylan üstünlikleri beýan etmegi, ýurdumyzyň işewür düzümleriniň ýakyn geljek üçin meýilnamalary kesgitlemegi öz içine alýan işewürlik maslahatyna gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2020 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda öňe sürlen wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça anyk çäreleri ara alyp maslahatlaşarlar.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň garamagyna «Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň Türkmen böleginiň düzümini tassyklamak hakyndaky» Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyryp, bazar gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmagy, milli ykdysadyýetimiziň netijeliliginiň we bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlandyrylmagyny öz içine alýan syýasaty durmuşa geçirýän döwletimiziň mundan beýläk-de telekeçilik işini, işewür toparlaryň işjeňligini hemmetaraplaýyn höweslendirjekdigini belledi.

Soňra milli Liderimiz wise-premýer Ç.Gylyjowy Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini mälim etdi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, iki döwletiň halklaryny asyrlaryň dowamynda pugta dostluk hem-de goňşuçylyk gatnaşyklary, taryhyň, baý medeni we ruhy gymmatlyklaryň umumylygy baglanyşdyrýar.

Bu gün Türkmenistan hem-de Azerbaýjan ägirt uly serişde, ykdysady we ulag-aragatnaşyk mümkinçiliklerine eýedir. Şolaryň durmuşa geçirilmegi goňşy ýurtlaryň diňe bir milli bähbitlerine däl, eýsem, sebit we ählumumy durnukly ösüş maksatlaryna kybap gelýär diýip, döwlet Baştutanymyz belledi hem-de Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň işine bu babatda möhüm ornuň degişlidigini ýene bir ýola nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi hem-de Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň däp bolan dostlukly döwletara hyzmatdaşlygyna oňyn täsiri bolan toparyň işini degişli derejede alyp barmagy tabşyrdy.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine degişli hususy kompaniýalara ynanylan gurluşyk desgalarynda işleri döwrüň ýokary talabyna laýyk guramak bilen baglanyşykly meselelere gözegçiligi güýçlendirmegiň möhümdigine ünsi çekip, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna gözegçilik edýän düzümleriniň işini kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň muzeýleriniň milli medeni mirasymyzy giňden wagyz etmek üçin täzeçil serişdeleri ulanmak arkaly uzak aralykdan muzeýler bilen tanyşlygy guramak we bu taslamany amala aşyrmak bilen baglanyşykly ýerine ýetirilýän guramaçylyk çäreleri barada hem hasabat berildi.

Wise-premýer şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň pudaklaýyn edaralaryň işini sanlaşdyrmak boýunça beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, şeýle hem medeniýet ulgamyny 2019 — 2025-nji ýyllarda ösdürmegiň Maksatnamasyndan ugur alyp, Medeniýet ministrligine degişli guramalaryň arasynda içerki elektron ulgamyny ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada-da hasabat berdi.

Bu taslamanyň amala aşyrylmagy pudaklaýyn edaralaryň arasynda maglumatlary, resminamalary we täzelikleri alyşmak işlerini çaltlandyrmaga we umuman, onuň işini kämilleşdirmäge mümkinçilik berer. Habar berlişi ýaly, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi bilen bilelikde zerur bolan tehniki çäreleri guramak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu ugurda durmuşa geçirilýän çäreleri işjeňleşdirmegiň, medeniýet ulgamynda maglumat giňişligini döretmekde, şol sanda kitaphanalaryň we muzeýleriň gaznalaryna elýeterliligi üpjün etmekde sanly tehnologiýalaryň mümkinçiliklerini giňden peýdalanmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Bu meseleleriň oňyn çözgüdi jemgyýetde medeniýetiň we bilimiň derejesiniň ýokarlandyrylmagyna, dünýäde milli medeni mirasymyzyň giňden wagyz edilmegine kömek eder diýip, milli Liderimiz belledi hem-de bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow bilen bilelikde, ýurdumyzyň ykdysadyýetini sanly ulgama geçirmek babatda kabul edilen karara laýyklykda maslahat geçirmegi tabşyrdy.

Dünýä tejribesini nazara almak arkaly neşir önümlerini, gazetleri we žurnallary elektron görnüşe geçirmek boýunça anyk görkezmeler berildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň indiki mejlisinde garamak üçin degişli resminamalary taýýarlamagy tabşyrdy.

Soňra sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilýän mejlise birbada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow we Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow çagyryldy. Wise-premýer döwlet Baştutanymyza gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ministr bolsa Halkara lukmançylyk merkezleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdiler.

Ministr hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglygy goraýyş anyklaýyş, Halkara iç keselleri hem-de Halkara “Ene mähri” merkezleri üçin zerur lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada aýdyp, öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, halkara bäsleşiginiň geçirilendigini habar berdi.

Bäsleşigiň netijesine görä, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi ýurdumyzyň Merkezi bankyndaky maksatlaýyn ýörite serişdeleriň hasabyna belli daşary ýurt kompaniýalaryndan ýokary tehnologiýaly lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn alar.

Döwlet Baştutanymyz adamlaryň saglygyny goramagyň birnäçe şertleri, ilkinji nobatda bolsa, lukmançylyk bejergisiniň iň kämil usullaryny özünde jemleýän we häzirki zamanyň kämil enjamlary bilen üpjün edilen döwrebap lukmançylyk merkezleriniň netijeli işini öz içine alýan hemmetaraplaýyn ulgamdygyny belledi.

Milli saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek, pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek, ilata edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň derejesini ýokarlandyrmak işleri mundan beýläk-de dowam etdiriler diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen “Halkara lukmançylyk merkezleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak hakynda” Karara gol çekip, elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi we ony ýerine ýetirmek boýunça birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra ministr hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy işinde aýratyn orun berlen bejerijilik häsiýetli ýüzärligiň adam saglygy üçin aýratyn ähmiýetlidigini belledi. Mälim bolşy ýaly, häzirki döwürde asyrlaryň dowamynda bejerijilik häsiýeti bolan bu ösümlik birnäçe keselleriň garşysyna ulanylýan serişde hökmünde bellidir. Ol häzirki zaman lukmançylygynyň bejeriş işinde giňden ulanylýar.

Döwlet Baştutanymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň birinji jildinde ýüzärligiň peýdalanylyşy, dermanlyk taýýarlanylyşy hem-de ulanylyş aýratynlyklary hakynda giňden beýan edilýär. Ata-babalarymyz ýüzärligi çogdamlap öýlerinde asyp goýupdyrlar. Wagtal-wagtal tütedip, tüssesini daş-töwerege ýaýradypdyrlar. Şeýdip birnäçe ýokanç keselleriň ýokuşmagynyň öňüni alypdyrlar.

Ýüzärligiň ysyndan bakteriýalaryň, zyýanly mör-möjekleriň gaçýandygy bireýýäm subut edildi. Muňa bu ösümligiň otundaky we tohumyndaky alkaloidleriň örän güýçli täsiri sebäp bolýar.

Şeýle hem milli Liderimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jilitlik eserinde burç ösümliginiň peýdasy hakynda hem giňden beýan edilýär.

Hormatly Prezidentimiziň bu eserinde burçuň halk lukmançylygynda örän köp keselleri bejermekde derman ýa-da dep ediji serişdelere goşundy hökmünde ulanylýandygy aýdylýar. Ylmy lukmançylykda hem bu ösümlik giňden ulanylýar.

Mundan başga-da, halk arasynda dümewlän adama burçlanan unaşyň peýdalydygy baradaky pugta düşünje bar. Bu tagamyň sowuklamanyň öňüni alýandygyny durmuş tejribeleri subut etdi.

Müňýyllyklaryň dowamynda pederlerimiz ýaramaz endiklere garşy durmagyň, dürli ýokanç keselleriň öňüni almagyň subut edilen netijeli milli usullaryny döredipdirler diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we häzirki döwürde mukaddes ösümligi tütetmek arkaly ýagşy dessurlaryň häzirki zamanyň ruhuna laýyk derejede dowam edýändigini kanagatlanma bilen belledi.

Paýhasly ata-babalarymyz ähmiýetli dessurlara başlanda, täze jaýa göçüp gelende, öýe täze gelin gelende ýüzärlik tütetmek ýörelgesini pugta dessura öwrüpdir. Ýüzärligiň tüssesiniň ýylyň belli bir wagtynda döreýän birnäçe ýokanç keseliň öňüni alýandygy, onuň adamlaryň bedeninde kesele durumlylygyň berkidilmegini üpjün edýändigi ylmy taýdan ykrar edildi.

Häzirki döwürde Türkmenistanda lukmançylygyň nyşanynda ýüzärligiň şekiliniň ýerleşdirilmegi tötänden däldir. Ol türkmen halk tebipçiliginde we ylmy lukmançylykda köp sanly keselleriň öňüni almak we olary bejermek babatda giňden ulanylýar.

Dürli görnüşli, göze görünmeýän wiruslaryň adam bedenine aralaşmagynyň öňüni almakda ýüzärlik tüssesiniň netijelidigini köp asyrlaryň durmuş tejribesi subut etdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz halkymyzyň ýüzärlik tütetmek däbiniň häzirki döwürde dünýäde emele gelen çylşyrymly pursatlarda aýratyn ähmiýetlidigine ünsi çekip, wise-premýer P.Agamyradowa we ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowa ilat arasynda degişli wagyz işlerini hemmetaraplaýyn guramagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň Azerbaýjan Respublikasyna bolan resmi saparynyň jemleri barada hasabat berdi.

11-nji martda Baku şäherinde özara düşünişmek hem-de ynanyşmak ýagdaýynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-azerbaýjan gepleşikleriniň barşynda syýasy gatnaşyklary, söwda-ykdysady we ynsanperwer-medeni ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça möhüm ylalaşyklaryň gazanylandygy bellenildi.

Dürli ugurlarda özara bähbitli uzakmöhletli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga we giňeltmäge, netijeli işewür gatnaşyklary diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge gönükdirilen ikitaraplaýyn resminamalaryň ençemesine gol çekilmegi ýokary derejedäki duşuşygyň netijeli häsiýete eýe bolandygyna aýdyň şaýatlyk edýär.

Wise-premýer, daşary işler ministri şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, “Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda Durnukly ösüş ugrunda 2021-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly maksatnamasyna” bagyşlanan çärelere taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde däp bolan dostlukly türkmen-azerbaýjan gatnaşyklarynyň strategik häsiýete eýe bolandygyny hem-de täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylandygyny kanagatlanma bilen nygtady. Asyrlaryň dowamynda kemala gelen, iki ýurduň doganlyk halklaryny birleşdirýän hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary mynasyp dowam etdirilýär.

Milli Liderimiz dünýä giňişliginde, BMG-niň we beýleki abraýly halkara guramalaryň çäklerinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň yzygiderli ösdurilýändigini belledi. Şunda Türkmenistan we Azerbaýjan hemişe birek-birege goldaw berip, sebit hem-de ählumumy gün tertibiniň wajyp meseleleri boýunça garaýyşlarynyň meňzeşdigini görkezýärler.

Şu berk binýada daýanmak bilen, türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygy ähli ugurlar boýunça gatnaşyklary mundan beýläk-de üstünlikli ösdürmek üçin ägirt uly kuwwata we giň mümkinçiliklere eýedir.

Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, wise-premýere, daşary işler ministrine ýokary derejede geçirilen nobatdaky gepleşikleriň netijeleri boýunça gazanylan hem-de gol çekilen resminamalarda berkidilen ylalaşyklary durmuşa geçirmek boýunça degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow BMG bilen hyzmatdaşlyk meselesi barada durup geçip, bu iri halkara guramasy hem-de onuň esasy düzümleri bilen özara gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigini aýratyn belledi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Milletler Bileleşigi bilen köpugurly netijeli gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen, sebit we dünýä möçberinde abadançylygyň hem-de durnukly ösüşiň bähbitlerine laýyk gelýän Çarçuwaly maksatnamanyň ähmiýetini nygtap, meýilleşdirilen ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa milli parlamentiň kanunçykaryjylyk işi, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli durmuş-ykdysady özgertmeleriň hukuk binýadyny pugtalandyrmak we ösdürmek boýunça geçirilýän çäreler, deputatlaryň halkara derejesindäki çärelere işjeň gatnaşýandyklary hem-de ýerlerde alyp barýan işleri barada habar berdi.

Habar berlişi ýaly, 14-nji martda Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň dokuzynjy maslahatyny geçirmek göz öňünde tutulýar, mejlisiň gün tertibine birnäçe kanunçylyk taslamalary, şol sanda «Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda», «Ekologiýa maglumaty hakynda» we «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» atly «Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda» kanunçylyk taslamalary ara alyp maslahatlaşmak giriziler.

Şeýle hem ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň teklipleri esasynda hereket edýän kanunçylyk namalarynyň birnäçesine üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanunçylyk taslamalary ara alyp maslahatlaşylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ähli kanunçykaryjylyk işleriň jemgyýetiň bähbitlerine gönükdirilmelidigini hem-de halkyň saýlan wekilleriniň baş maksadyna — ähli ilatyň bähbitleriniň goralmagyna hyzmat etmelidigini we döwletimiziň ileri tutulýan durmuş ugurlary kanunçylyk taslamalarynda öz beýanyny tapmalydygyny belledi.

Şeýle hem milli Liderimiz deputatlaryň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň, ministrlikleriň, pudaklaýyn hem-de ylmy edaralaryň degişli hünärmenleriniň gatnaşmagynda ýerlerde jemgyýetçilik bilen duşuşyklaryň geçirilmegini, Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler bilen giň halk köpçüligini tanyşdyrmak boýunça işleri dowam etmek zerurdygyny nygtady.

Soňra milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň mejlisine gatnaşyjylara ýüzlenip, Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň möhüm meselelerine ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlaşdyrmagy çaltlandyrmagy öňde durýan möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitledi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy 2020 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň durmuşa geçirilmeginiň esasy wezipedigini belläp, bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ekologiýa abadançylygyny üpjün etmegiň döwrüň möhüm wezipeleriniň biridigini belläp, köpçülikleýin bag ekmek dabarasyna hemmetaraplaýyn taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz ata Watanymyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň möhüm ugry bolan ylym-bilim ulgamynyň kämilleşdirilmegini, jemgyýetimiziň medeni we ruhy ösüşini ýakyn geljek üçin möhüm ugurlaryň hatarynda kesgitläp, bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi.

Gurluşyk we senagat pudaklarynyň döwrebaplaşdyrylmagy ilkinji nobatdaky wezipeler hökmünde kesgitlenildi. Hormatly Prezidentimiz şu babatda öňdebaryjy tehnologiýalaryň we innowasiýalaryň işjeň ulanylmagynyň zerurdygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli öňde boljak baýramçylyk çärelerini, dabaralary guramak meseleleri barada aýdyp, ol çäreleri tutuş Diýarymyz boýunça ýokary derejede geçirmegi tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşynyň başga-da birnäçe meselelerine garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti milli ykdysadyýetimizi ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   18.02.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň birnäçe orunbasarlarynyň we käbir pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzy 2020 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz ilki bilen ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň işgärlerini, ilçileri Diplomatik işgärleriň güni bilen gutlady we olara alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Milli Liderimiz hoş habaryň gelip gowşandygy — şu ýylyň 14-nji ýanwarynda Aşgabatda geçirilen «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatyň jemleýji resminamasynyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisiniň resminamasy hökmünde beýan edilendigini hem-de onuň bu guramanyň resmi dillerinde çap edilendigini aýdyp, bu şanly waka mynasybetli halkymyzy we ýurdumyzyň ähli diplomatik işgärlerini gutlady.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow gutlaglar üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň ähli diplomatik işgärleriniň adyndan tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Wise-premýer şeýle hem häzirki döwürde ýurdumyzda halkara gatnaşyklary işjeňleşdirmek, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli meýilleşdirilen halkara çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek ugrunda alnyp barylýan giň möçberli taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň daşary syýasat strategiýasyny mundan beýläk-de ösdürmek we onuň ähli ugurlaryny üstünlikli durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meseleleriň hemişe üns merkezinde saklanmalydygyny aýtdy hem-de bu işleri netijeli dowam etmek babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra maslahatda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow we ýurdumyzyň Merkezi bankynyň ýolbaşçysy M.Annadurdyýew çykyş edip, bank-maliýe ulgamynyň, ykdysady toplumyň işini döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada milli Liderimize hasabat berdiler.

Bellenilişi ýaly, degişli düzümleriň işine täzeçil tehnologiýalary, sanly ulgamy ornaşdyrmak, pudaklaryň maýa goýum işjeňligini ýokarlandyrmak boýunça maksatnamalaýyn çäreler amala aşyrylýar.

Şunlukda, ýurdumyzda maýa goýum işjeňligini artdyrmak, ykdysadyýeti pugtalandyrmak, şeýle hem maliýe-ykdysady düzümleriň işini yzygiderli kämilleşdirmek hem-de oňa ösen halkara tejribeleri ornaşdyrmak, sanly tehnologiýany işjeňleşdirmek meseleleriniň çözgüdine jogapkärçilikli we hemmetaraplaýyn esasda çemeleşilmelidir diýip, milli Liderimiz belledi we degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew häzirki döwürde ýurdumyzy senagatlaşdyrmak, gurluşyk düzümleriniň işini kämilleşdirmek, önümçilik we durmuş maksatly taslamalary işläp taýýarlamak boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ähli künjeklerinde we paýtagtymyzda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň depginlerini ýokarlandyrmak, hususan-da, degişli düzümleri mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreleriň netijeli häsiýete eýe bolmalydygyna ünsi çekdi. Şeýlelikde, bu ugurda alnyp barylýan işler ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine gönükdirilmelidir.

Döwlet Baştutanymyz gurluşyk we energetika ulgamyna degişli taslamalar taýýarlanylanda olaryň ähmiýetiniň we ýerli aýratynlyklaryň göz öňünde tutulmalydygyny, gurluşyklaryň uzak möhletleýin häsiýete eýe bolmalydygyny belledi we wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow dokma toplumynyň kärhanalaryna häzirki zaman usullaryny, täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmak, şeýle hem ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde söwda, hyzmatlar ulgamynyň, dokma toplumynyň öňünde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi ösdürmek, ýurdumyzyň eksport kuwwatlyklaryny artdyrmak wezipeleriniň durýandygyna ünsi çekdi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, bu ugurda bar bolan meseleleriň çözgüdine toplumlaýyn esasda çemeleşilmelidir.

Hormatly Prezidentimiz dokma senagaty kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek, bu ugurda täze taslamalary durmuşa geçirmek meseleleriniň wajypdygyny belläp, bu babatda degişli düzümler bilen bilelikde zerur tagallalaryň edilmelidigine ünsi çekdi.

Maslahatyň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow ýurdumyzda ulag-logistik düzüminiň işini kämilleşdirmek, aragatnaşyk pudagyna häzirki zaman tehnologiýalaryny, sanly ulgamy ornaşdyrmak hem-de degişli ugurlarda halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ykdysady taýdan ösüşinde, halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmeginde ulag-logistika ulgamyna möhüm ornuň degişlidigini belläp, bu ugurda alnyp barylýan işleriň döwrüň talabyna we häzirki zamanyň ösen tejribelerine laýyk gelmelidigine ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy senagatlaşdyrmak, sanly ulgama geçmek boýunça durmuşa geçirilýän giň möçberli işleriň çäklerinde kabul edilýän çözgütleriň ähmiýetini belledi. Şunlukda, ýurdumyzyň aragatnaşyk ulgamynyň mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanylmagyna aýratyn ähmiýet berilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Soňra hormatly Prezidentimize Ministrler Kabinetiniň orunbasary M.Meredow hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýew ýurdumyzy 2020 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça möhüm wezipeler bilen baglanyşykly nebitgaz toplumynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdiler.

Döwlet Baştutanymyz ýangyç-energetika toplumynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, nebitgaz känlerinde alnyp barylýan işleriň netijeliligini artdyrmak, iň esasy bolsa toplumyň ähli düzümlerine häzirki zaman tejribesini, täze tehnologiýalary ornaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. Bellenilişi ýaly, toplumyň köpugurly esasda ösdürilmegi wajyp ugurlaryň biri bolup durýar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu baradaky gürrüňi dowam edip, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny işjeňleşdirmek bilen bir hatarda Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň Maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek meseleleriniň yzygiderli gözegçilikde saklanmalydygyna ünsi çekdi we degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow häzirki döwürde ylym-bilim ulgamynyň işini kämilleşdirmek, sanly ulgamy ösdürmek we ylmyň gazananlaryny ähli ugurlara ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz ylmyň täze gazananlarynyň, sanly ulgamyň döwlet ösüşiniň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygyny nygtap, bu ugurda bar bolan häzirki zamanyň ösüş tejribelerini we täzeçil tehnologiýalary öwrenmek, olary halk hojalygynyň ähli düzümlerine ornaşdyrmak meselelerine ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda göz öňünde tutulan wezipeleriň ylmy taýdan esaslandyrylmagynyň möhümdigini belläp, degişli ylmy-barlaglary geçirmek boýunça wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna gözegçilik edýän orunbasary Ç.Amanowa ýüzlenip, ähli düzümlerde bolşy ýaly, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda alnyp barylýan işleriň we ýurdumyzda degişli ugurlar boýunça durmuşa geçirilýän çäreleriň yzygiderli gözegçilikde saklanmalydygyna ünsi çekdi. Milli Liderimiz bu babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, halkara hyzmatdaşlygyny we daşary syýasy aragatnaşyklary işjeňleşdirmek, şeýle hem halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly birnäçe meselelere garaldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşyjylara alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

 

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   06.03.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň iki aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlendi, şeýle hem döwlet durmuşyna degişli beýleki birnäçe möhüm meselelere seredildi.

Ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow göni sanly wideoaragatnaşyga çagyryldy. Wise-premýer 2020-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda gazanylan makroykdysady görkezijiler barada hasabat berdi. Şol görkezijiler halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň durnukly ösüşini görkezýär.

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 6 göterim ýokarlandy.

Ýanwar-fewral aýlarynyň netijeleri boýunça bölek satuw haryt dolanyşygynyň möçberi 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 19,3 göterim, daşary söwda dolanyşygynyň möçberi bolsa 3,8 göterim artdy.

Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 3,2 milliard manat, çykdajy bölegi bolsa 2,6 milliard manat möçberinde ýerine ýetirildi.

Iri we orta kärhanalar boýunça ortaça aýlyk zähmet haky 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9,6 göterim ýokarlandy. Zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary doly möçberde maliýeleşdirildi.

Rejelenen görnüşdäki Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde dürli desgalaryň gurluşyk işleri alnyp baryldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýeriň ünsüni toplumda işleri has netijeli guramagyň zerurdygyna çekdi.

Ykdysadyýetiň sanly ulgama geçirilmegini işjeňleşdirmek gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezildi. Hormatly Prezidentimiz döwlet edaralaryny sanly ulgama geçirmek işini çaltlandyrmagyň zerurlygy barada aýdyp, döwlet hyzmatlaryny elektron görnüşine geçirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere mejlisiň jemleri boýunça giňişleýin maslahat geçirmegi, halk hojalyk toplumynyň esasy pudaklarynyň ösüş depginini saklamak boýunça çäreleriň toplumyny kesgitlemegi hem-de bu mesele boýunça hasabat bermegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasynyň şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hasabatda nebiti gaz kondensaty bilen çykarmagyň meýilnamasynyň 110,2 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasynyň 105,7 göterim, benzin öndürmegiň meýilnamasynyň 106,1 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasynyň 104,9 göterim, maýa goýumlaryny özleşdirmegiň meýilnamasynyň 152,5 göterim ýerine ýetirilendigi barada habar berildi. Suwuklandyrylan gazy öndürmegiň ösüş depgini 119,5 göterime, tebigy we ugurdaş gaz çykarmagyň ösüş depgini 104,9 göterime, «mawy ýangyjyň» eksportynyň ösüş depgini 102,1 göterime barabar boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, dünýä iş tejribesinde umumy kabul edilen kadalaryň, häzirki zaman halkara ölçegleriniň esasynda nebitgaz pudagynyň dolandyryş ulgamyny has-da kämilleşdirmegiň wajypdygyna ünsi çekip, bu babatda wise-premýere birnäçe görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň işini seljermegi hem-de önümçilik-ykdysady görkezijilerini yzygiderli artdyrmak üçin bar bolan ätiýaçlyklary ýüze çykarmak hem-de peýdalanmak barada zerur çäreleri görmek babatda wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, nebitgaz senagatynyň önümçilik kuwwatynyň we çig mal binýadynyň has-da pugtalandyrylmagyna, öňdebaryjy tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagyna hem-de şonuň esasynda ýangyjyň çykarylýan we gaýtadan işlenilýän mukdarynyň artdyrylmagyna, dünýä bazarlarynda isleg bildirilýän nebit we gazhimiýa önümleriniň çykarylmagyna aýratyn üns berilmelidir.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa gözegçilik edýän gurluşyk-senagat we energetika toplumlarynyň, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň hem-de paýtagtymyzyň häkimliginiň şu ýylyň iki aýynda alyp baran işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Ýanwar-fewral aýlarynda gurluşyk we senagat toplumynda öndürilen önümleriň hem-de ýerine ýetirilen işleriň ösüş depgini 131,3 göterime deň boldy we meýilnama 122,7 göterim ýerine ýetirildi.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 102,5 göterim ýerine ýetirilip, ösüş depgini 102,6 göterime barabar boldy.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi tarapyndan öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 110,5 göterim ýerine ýetirildi, ösüş depgini 109,7 göterime barabar boldy.

Energetika ministrligi boýunça öndürilen önümleriň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 139,7 göterim ýerine ýetirildi we 124,4 göterim ösüş depgini gazanyldy.

Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 117,5 göterim ýerine ýetirilip, ösüş depgini 170 göterime barabar boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramynyň bellenilýän ýylynda dürli binalary ulanmaga bermek boýunça örän köpsanly çäreleri geçirmegiň göz öňünde tutulýandygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz şolaryň hatarynda energetika pudagyna degişli desgalaryň hem bardygyny belläp, iri taslamalaryň birnäçesini çalt ýerine ýetirmegiň, ilkinji nobatda bolsa, ýurduň içinde halkalaýyn energiýa ulgamynyň we Türkmenistan–Owganystan–Pakistan elektrik geçirijisiniň, şeýle hem birnäçe durmuş we senagat maksatly desgalaryň gurluşygyny tamamlamagyň wajypdygyna ünsi çekdi.

Milli Liderimiz şeýle hem «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň işini güýçlendirmegiň zerurdygyny aýdyp, bu düzümiň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, ilkinji nobatda bolsa, döwrebap tehnologiýalary hem-de öňdebaryjy ylmy işläp taýýarlamalary işjeň ornaşdyrmagyň hasabyna ýokarlandyrmak boýunça anyk çäreleri görmek babatda degişli görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa gözegçilik edýän söwda we dokma pudaklarynda, şeýle hem telekeçilik ulgamynda 2020-nji ýylyň ilkinji iki aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça hasabat döwründe haryt dolanyşygynyň umumy möçberi 8,7 göterime barabar boldy.

Dokma senagaty ministrligi boýunça ýanwar-fewral aýlarynda öndürilen önümleriň umumy möçberi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 11,1 göterim ýokarlandy.

Bu görkeziji «Türkmenhaly» döwlet birleşiginde 22,6 göterime deň boldy.

Döwlet haryt-çig mal biržasy tarapyndan hasabat döwründe birža söwdalarynyň 42-si geçirilip, 5 müňden gowrak şertnama baglaşyldy, şolaryň köpüsi eksport-import amallary boýunça baglaşyldy.

Ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň möçberi 64,9 göterim artdy, girdeji 96,7 göterim köpeldi.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça ýanwar-fewral aýlarynda senagat önümleriniň öndürilişi 11 göterim, oba hojalyk we azyk önümleriniň öndürilişi 2,1 esse artdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň milli ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige ukyplylygyny has-da artdyrmaga, telekeçileri Diýarymyzy senagatlaşdyrmak işine çekmegiň hasabyna senagaty ösdürmäge gönükdirilendigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz import we eksport ugurly pudaklaryň önümçilik binýadyny giňeltmek boýunça bar bolan mümkinçilikleri doly peýdalanmagyň hem-de bazar ykdysadyýetiniň gurallaryny işjeň ulanmagyň, şol sanda döwletiň eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmagyň, paýdarlar jemgyýetlerini we bilelikdäki kärhanalary döretmegiň möhümdigini belledi.

Şonuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň söwda toplumyny, dokma senagatyny sanly ulgama geçirmegiň zerurdygyny aýtdy, munuň şol ulgamlaryň işini dolandyrmagyň netijeliligini ýokarlandyrmaga hem-de işgärleriň zähmet öndürijiligini artdyrmaga mümkinçilik berjekdigini nygtady.

Şeýle hem wise-premýere syýahatçylyk ulgamynyň işini güýçlendirmek hem-de döwrebap ýola goýmak barada anyk tabşyryklar berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow gözegçilik edýän ulgamlarynda ýanwar-fewral aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berip, degişli döwürde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan özgertmeleriniň çäklerinde sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmek, daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmek, Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça yzygiderli işleriň geçirilendigini belledi.

Döwlet Baştutanymyzyň degişli Kararyna laýyklykda, Bilim ministrliginiň ýanynda Innowasiýa maglumat merkezi döredildi. Hasabat döwründe okuw kitaplarynyň 30 görnüşiniň neşir edilendigi habar berildi.

Ýurdumyzyň mekdep okuwçylary halkara ders we taslama, şeýle hem internet-olimpiadalarynda üstünlikli çykyş edip, degişlilikde dürli derejedäki medallara mynasyp boldular.

Hasabat döwründe Bilim ministrligi bilen BMG-niň Çagalar gaznasynyň we Ilat gaznasynyň arasynda Iş meýilnamalaryna gol çekildi. Ýokary okuw mekdepleriň arasyndaky gatnaşyklar okgunly ösdürilýär. Ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlary boýunça ylmy işleriň 346-sy ýerine ýetirildi.

Saglygy goraýyş ulgamynda keselleriň öňüni almagyň we bejermegiň täze usullaryny lukmançylyga ornaşdyrmak işleri dowam etdirildi. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, Ilatyň sagdyn iýmitlenmegi boýunça 2020-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnama hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen BMG-niň Çagalar gaznasynyň we Ilat gaznasynyň arasynda 2020-nji ýyl üçin iş meýilnamalaryna, şeýle hem ministrlik bilen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça edarasynyň arasynda 2020 — 2021-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk barada ylalaşyga gol çekildi.

Döwlet meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyrmasyndan gelip gowşan serişdeleriň möçberi 115 göterim, ýerine ýetirilen hyzmatlardan alnan girdeji 110 göterim, şypahana hyzmatlaryndan alnan girdeji 109 göterim artdy.

Ýanwar-fewral aýlarynda ýurdumyzda içerki ýaryşlaryň 14-si we köpçülikleýin sport çäreleriniň 12-si geçirildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, bilim we ylym ulgamlaryny kämilleşdirmek boýunça yzygiderli işleri alyp barmagyň möhümdigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgama geçmek, täze tehnologiýalary ornaşdyrmak işleriniň dünýäde örän çalt depginde alnyp barylýandygyna ünsi çekip, bu ugurda biziň ýaşlarymyzyň hem gowy taýýarlykly bolmalydygyny belledi.

Biziň guran hem-de geljekde gurjak zawodlarymyz we kärhanalarymyz, ykdysadyýetimizi sanly ulgama geçirmek işleri tejribeli, öz işine ökde hünärmenleri talap edýär. Şoňa görä-de, ýokary okuw mekdeplerinde, Ylymlar akademiýasynyň institutlarynda mugallymlaryň taýýarlanylyşyny kämilleşdirmek boýunça hemişe zerur işleri alyp barmalydyr diýip, milli Liderimiz wise-premýere bu ugurdan gowy netije gazanan beýleki döwletleriň tejribesini ulanmak boýunça iş geçirmegi hem-de degişli teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa şu ýylyň iki aýynda ulag we kommunikasiýa ulgamynyň ministrlikleriniň hem-de pudak edaralarynyň alyp baran işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. «Hyundai AII New Super Aero City» kysymly awtobuslary satyn almak boýunça geçirilýän işler barada hem habar berildi.

Wise-premýeriň habar berşi ýaly, geçen döwürde gözegçilik edýän düzümleri tarapyndan önümçilik meýilnamasy 115,5 göterim ýerine ýetirilip, 118,2 göterim ösüş depgini gazanyldy.

Şol sanda «Türkmenawtoulaglary» agentligi boýunça ösüş depgini — 123,3 göterime, «Türkmendemirýollary» agentligi boýunça — 119,6 göterime, «Türkmenhowaýollary» agentligi boýunça — 116,6 göterime, «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi boýunça — 186,8 göterime, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi boýunça — 110,9 göterime barabar boldy.

Awtomobil, demir ýol, howa we deňiz ulaglary arkaly ýük daşamakda meýilnama 113,7 göterim, ýolagçy gatnatmakda meýilnama 100,6 göterim berjaý edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, toplumda şu ýylyň geçen iki aýynda bellenen tabşyryklaryň ýerine ýetirilendigine garamazdan, çözülmeli meselelere üns bermegiň zerurdygyny belledi. Şol meseleler demir ýollaryň durkuny täzelemekden, howa menzilleriniň gurluşygyndan, elektron hyzmatlaryny ornaşdyrmakdan, elektron resminama dolanyşygy ulgamyny ýola goýmakdan ybaratdyr.

Milli Liderimiz bu ugurda işleri seljerip, bar bolan meseleleri çözmek üçin zerur çäreleri görmek barada birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz «Hyundai AII New Super Aero City» kysymly awtobuslary satyn almak hakynda» Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi hem-de Kararda bellenilen düzgünleri ýerine ýetirmek boýunça degişli görkezmeleri berdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa gözegçilik edýän ulgamynda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabatyň barşynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň ýanwar-fewral aýlarynda ýurdumyzda dürli medeni çäreleriň, sergileriň, duşuşyklaryň, döredijilik bäsleşikleriniň, wagyz-nesihat çäreleriniň, aýdym-sazly dabaralaryň guralyp, Türkmenistanda medeniýet ulgamyny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça degişli işleriň alnyp barlandygy barada aýdyldy.

Ýanwar aýynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň halk köpçüliginiň arasynda saklanyp galan däp-dessurlary, pähimleri hem-de beýleki gymmatly maglumatlary toplamak, şolary düýpli öwrenmek we ýygnanan maglumatlar esasynda ylmy işleri ýazmak hem-de halkymyza ýetirmek boýunça beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, Medeniýet ministrliginiň we Ylymlar akademiýasynyň hünärmenlerinden ybarat toparyň agzalarynyň Diýarymyzyň welaýatlaryna iş saparlary guraldy.

Ýylyň başyndan bäri Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan kitap önümleriniň 65 görnüşi çap edilip, meýilnama 110,3 göterim ýerine ýetirildi.

Döwlet Baştutanymyz pudaklaýyn düzümleri yzygiderli kämilleşdirmegiň we olaryň işini döwrebaplaşdyrmagyň, sanly ulgamlary ornaşdyrmagyň möhümdigini belläp, bu ugurda işleri döwrebap derejede guramak üçin degişli teklipleri taýýarlamak barada wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Mundan başga-da, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary B.Abdyýewa, P.Agamyradowa we B.Öwezowa sanly ulgama geçmek syýasatynyň maksatlaryny, täze tehnologiýalary ulanmagyň artykmaçlygyny ilatyň arasynda, aýratyn-da, oba ýerlerinde düşündirmek boýunça çäreleri işjeňleşdirmek babatda tabşyryklar berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri, oba hojalygynda özgertmeleriň geçirilişi we ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Tutuş oba hojalyk toplumynda önümçiligiň ösüş depgini, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 117,9 göterime deň boldy.

Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça bu görkeziji 117,3 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça — 130,2 göterime, «Türkmen atlary» döwlet birleşigi boýunça — 103,6 göterime barabar boldy. Maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy 120,2 göterim ýerine ýetirildi.

Şu günler gallaçylar tarapyndan welaýatlaryň bugdaý ekilen meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda degişli işleri alnyp barylýar. Şunuň bilen birlikde, kärendeçiler ýazky gowaça ekişi möwsümine taýýarlyk görýärler.

Hasabatyň çäklerinde daşky gurşawy goramak we ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek maksady bilen, Diýarymyzda agaç nahallaryny ekmek hem-de tokaý zolaklaryny giňeltmek boýunça maksatnamalaýyn işleriň alnyp barylýandygy bellenildi.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna obasenagat toplumyny mundan buýana-da depginli ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň taslamalary hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň amala aşyrylmagyny çaltlandyrmagyň wajypdygyna ünsi çekip, ýerlerde alnyp barylýan işleri berk gözegçilikde saklamak barada wise-premýere degişli görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow obasenagat toplumyny ösdürmäge köp möçberde serişdeleriň gönükdirilýändigini nygtady. Iň häzirki zaman traktorlary we beýleki oba hojalyk tehnikalary yzygiderli satyn alynýar. Daýhanlar tohum we dökün bilen doly üpjün edilýär. Täze şäherçeler we obalar gurulýar. Bir söz bilen aýdylanda, oba zähmetkeşleri barada döwletimiz uly alada edýär.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak hem-de melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, ilatymyzy öz topragymyzda ösdürilip ýetişdirilen ýokary hilli azyk önümleri bilen bolelin üpjün etmek üçin ähli şertlerden netijeli peýdalanyp, bu ugurda düýpli özgerişlikleri gazanmak barada anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz bu meseleleriň üstünde içgin işlemek, oba hojalygynda işleriň ýagdaýyny düýpli seljermek, bu ugurdaky işleri talabalaýyk ýola goýmak üçin ähli zerur çäreleri görmek barada wise-premýere anyk görkezmeleri berdi hem-de soňra degişli hasabat bermegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Ýurdumyzda ählihalk bag ekmek dabarasyny geçirmek hakynda» hem-de «Bugdaý we şaly ýygýan kombaýnlar, sürüm traktorlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny, çalgy ýaglaryny, sarp ediş serişdelerini hem-de ýük awtoulaglarynyň we traktorlaryň tigirlerini satyn almak hakynda» Kararlara gol çekip, olary elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi we olary ýerine ýetirmek boýunça degişli tabşyryklary berdi.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa döwletimiziň kanunçylyk esaslaryny kämilleşdirmek, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleri hukuk taýdan goldamak boýunça şu ýylyň başyndan bäri milli parlamentiň alyp baran işleri barada habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz kanun çykaryjylyk işiniň giň gerimli döwlet maksatnamalary durmuşa geçirmegiň esasy serişdesidigini hem-de halkyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, raýat edaralarynyň pugtalandyrylmagyna we jemgyýetde demokratik gymmatlyklaryň berkarar bolmagyna ýardam berýändigini nygtady.

Soňra döwlet Baştutanymyz göni wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowy çagyrdy. Wise-premýer gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, tutuş sebitde-de ygtybarly ösüşi we durnuklylygy saklamagyň möhüm ýagdaýy bolan hemişelik Bitaraplyk derejesine hemişe ygrarlydygyny belledi.

Diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrina hem şoňa gönükdirilendir diýip, milli Liderimiz aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň hem-de olaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmagyň möhümdigine ünsi çekip, wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra milli Liderimiz şu ýylyň iki aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerine mejlise gatnaşyjylaryň ünsüni çekip, şolaryň ýurdumyzyň depginli ösüşine şaýatlyk edýändigini kanagatlanma bilen belledi. Ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň ykdysadyýetinde jemi içerki önümiň görkezijisi 6,3 göterim möçberde saklanyp galýar. Bu ösüş depgini oba hojalygynda 3,1 göterim boldy. Söwda ulgamy 11,1 göterim, ulag we aragatnaşyk pudagy 10 göterim ösdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, bu gün Türkmenistanda umumy bahasy 35 milliard amerikan dollaryndan hem geçýän dürli desgalaryň gurluşygy giň gerim bilen dowam edýär. Şolaryň köpüsi ýaşaýyş-durmuş maksatly binalardyr. Gurluşyk işleriniň umumy bahasynyň 16 milliard amerikan dollaryndan gowrak möçberini Türkmenistanyň gurluşyk-gurnama edaralarynyň ýerine ýetirýändigi bizi aýratyn guwandyrýar.

Häzirki döwürde dünýä ykdysadyýetindäki ýagdaýy göz öňünde tutup, gazanylan ösüş depginini bir durkunda saklap galmak biziň üçin örän möhümdir diýip, milli Liderimiz nygtady. Şoňa görä-de, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ähli orunbasarlary, aýratyn-da, welaýatlara jogapkär edilip bellenen orunbasarlary, häkimler bilen bilelikde geçirilýän özgertmeleri, öz pudaklarynda alnyp barylýan gurluşyklary, hususan-da, eziz Diýarymyzyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramy mynasybetli ulanylmaga beriljek binalary, ilaty ýaşaýyş jaýlary, arassa agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça maksatnamalaryň durmuşa geçirilişini hemişe berk gözegçilikde saklamalydyr.

Umuman, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak bilen bagly ähli meseleleri ünsden düşürmeli däl diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Milli Liderimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi dowam edip, 21-nji martda Türkmenistanda ekologiýa çäresiniň — ählihalk bag ekmek dabarasynyň, 22-nji martda bolsa Milli bahar baýramy mynasybetli ähli welaýatlarda we Aşgabat şäherinde baýramçylyk dabaralarynyň geçiriljekdigini belledi.

Ýekşenbe güni ajaýyp baýram — Halkara zenanlar güni bolan 8-nji mart baýramy giňden bellenilip geçiler. Hormatly Prezidentimiz bular barada aýtmak bilen, mähriban enelerimizi, ähli gelin-gyzlarymyzy ýetip gelen ajaýyp baýramçylyk bilen tüýs ýürekden gutlady.

Milli Liderimiz köp çagaly enelerimize «Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyny dakmak hakyndaky» Permana gol çekip, ähli zenanlary baýramçylyk bilen gutlamagy hem-de olara mynasyp bolan sylaglaryny hem-de sowgatlaryny dabaraly ýagdaýda gowşurmagy degişli ýolbaşçylara tabşyrdy.

Halkara zenanlar güni bolan 8-nji mart baýramynyň ýekşenbe gününe gabat gelýändigi bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz kanunçylygymyza laýyklykda 8-nji martdaky dynç gününi 9-njy marta, ýagny duşenbe gününe geçirmek baradaky Permana hem gol çekdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   14.02.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň geçen aýda ýerine ýetirilen işleriniň jemi jemlenildi hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredowy göni wideoaragatnaşyga çagyrdy. Wise-premýer gözegçilik edýän pudaklarynda ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Nebiti gaz kondensaty bilen çykarmagyň meýilnamasy 109,7 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 107 göterim, benzin öndürmegiň meýilnamasy 103,5 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasy 107,2 göterim, çalgy ýaglarynyň önümçilik meýilnamasy bolsa 103 göterim ýerine ýetirildi. Suwuklandyrylan gazy öndürmegiň ösüş depgini 135,5 göterime, tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň ösüş depgini 106,1 göterime, «mawy ýangyjy» eksport etmegiň ösüş depgini 104,2 göterime deň boldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, nebitgaz senagatyny mundan beýläk-de okgunly ösdürmek, onuň önümçilik, ylmy-tehniki mümkinçiliklerini pugtalandyrmak wezipeleriniň wajypdygyna ünsi çekdi. Munuň özi ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň dünýä derejesinde bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlandyrylmagyny, Diýarymyzyň durmuş-ykdysady ösüşine goşandyny üpjün eder.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz nebitgaz toplumyna uglewodorod serişdelerini gaýtadan işlemegi çuňlaşdyrmak maksady bilen öňdebaryjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagynyň wajypdygyny belledi. Pudagyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmak, içerki bazarda hem-de daşary ýurtlarda uly islegden peýdalanýan önümleriň köp görnüşlerini çykarýan nebit we gazhimiýa önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak babatda wise-premýere anyk tabşyryklar berildi.

Hormatly Prezidentimiz pudagyň kärhanalarynyň esasy tehniki-ykdysady görkezijileriniň ýeten derejesini saklamak hem-de tutuş sebit üçin möhüm ähmiýetli Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasynyň amala aşyrylyşyna yzygiderli gözegçiligi ýola goýmak babatda degişli çäreleri görmek barada görkezmeler berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän pudaklarynda 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda geçirilen işleriň jemleri, şeýle hem welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin meýdan işleri barada hasabat berdi.

Tutuşlygyna, obasenagat toplumy boýunça önümçiligiň möçberiniň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgini 110,4 göterime barabar boldy. Şunda Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça bu görkeziji 109,4 göterim, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 129,8 göterim hem-de «Türkmen atlary» döwlet birleşigi boýunça 103,5 göterim derejesine ýetirildi. Maýa goýumlaryny özleşdirmegiň meýilnamasy 120,2 göterim berjaý edildi.

Şu günler döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyryklaryna we agrotehnika kadalaryna laýyklykda, ak ekinlere ösüş suwy tutulýar, olar dökünler bilen iýmitlendirilýär. Şunuň bilen birlikde, ýazky ekiş möwsümi üçin bölünip berlen ýerleri tekizlemek işleri alnyp barylýar. Ekin meýdanlaryny ýazky ekiş möwsümine taýýarlamak maksady bilen, geriş çekmek we ýuwuş suwuny tutmak işleri dowam etdirilýär. Mundan başga-da, ekerançylar ýeralmanyň we soganyň ekişine girişdiler, şeýle hem ýerler gök we bakja ekinlerini ekmäge taýýarlanylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, wise-premýeriň ünsüni ekin meýdanlaryny suwaryş suwy bilen üpjün etmek meselesine çekdi.

Milli Liderimiz möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenilen möhletde geçirilmegini berk gözegçilikde saklamagyň möhümdigini nygtap, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gurluşyk-senagat, energetika toplumlarynda, «Türkmenhimiýa» döwlet konserninde we paýtagtymyzda 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça hasabat döwründe önümçilik meýilnamasy 102,2 göterim ýerine ýetirildi, ösüş depgini bolsa 102,5 göterime barabar boldy.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 104,3 göterime, ösüş depgini bolsa 108,2 göterime deň boldy.

Demirbeton we aýna önümçiliginde degişlilikde 105,5 göterim we 100,5 göterim, keramzit önümçiliginde bolsa 100,1 göterim ösüş gazanyldy.

Energetika ministrligi boýunça öndürilen önümleriň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň möçberiniň ösüş depgini 124,2 göterime deň boldy hem-de meýilnama 150,3 göterim berjaý edildi.

Ýanwar aýynda 2 milliard 471 million 210 müň kilowatt-sagat elektrik energiýasy öndürilip, meýilnama 126,1 göterim ýerine ýetirildi, ösüş depgini bolsa 115,1 göterime barabar boldy.

«Türkmenhimiýa» döwlet konserni boýunça hasabat döwründe önüm öndürmegiň meýilnamasy 129,5 göterim berjaý edildi. Pudak boýunça umumy ösüş depgini 240,4 göterime deň boldy.

Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 112 göterim ýerine ýetirilip, 105,8 göterim ösüş depgini üpjün edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli şähergurluşyk maksatnamasynyň ýerine ýetirilişini, ýurdumyzyň şäherlerinde we obalarynda durmuş maksatly desgalaryň gurluşygyny yzygiderli gözegçilikde saklamagyň, şeýle hem bu pudakda maýa goýum işjeňligini höweslendirmek boýunça zerur çäreleri görmegiň wajypdygyna wise-premýeriň ünsüni çekdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy senagatlaşdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi ýokarlandyrmak, dökünleriň dürli görnüşleriniň mukdaryny artdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmegiň zerurdygyny belläp pudaga telekeçileri has işjeň çekmegiň bilelikdäki kärhanalary we täze iş orunlaryny döretmegiň möhümdigini aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz senagat toplumynyň iş depginini ýokarlandyrmak, kärhanalaryň düşewüntliligini üpjün etmek boýunça zerur çäreleri görmek babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Şeýle hem milli Liderimiz elektroenergetika pudagyny ösdürmegi, sanly ulgama geçmegi hem-de goňşy ýurda ugradylýan elektrik energiýasynyň mukdaryny köpeltmegi tabşyrdy.

Mundan başga-da, Aşgabady abadanlaşdyrmak, şäher düzümini ösdürmek işlerini netijeli dowam etmek zerurdyr. Hormatly Prezidentimiz ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak, ak mermerli paýtagtymyzyň düzümlerini toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak, şäheriň inženerçilik-tehniki ulgamynyň işini bökdençsiz ýola goýmak, jemagat hojalygy gulluklarynyň anyk we sazlaşykly hereketini üpjün etmek meselelerine zerur ähmiýet berilmelidigini belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow ulag we kommunikasiýa pudaklarynda şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Şu döwürde önümçilik meýilnamasy 113,3 göterim berjaý edildi, ösüş depgini bolsa 113,1 göterime deň boldy.

Hasabat döwründe «Türkmenawtoulaglary» agentligi boýunça ösüş depgini 127,4 göterime, «Türkmendemirýollary» agentligi boýunça 102,4 göterime, «Türkmenhowaýollary» agentligi boýunça 115,1 göterime, «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi boýunça ösüş depgini 205,2 göterime, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi boýunça bolsa ösüş depgini 107,8 göterime barabar boldy.

Awtomobil, demir ýol, howa we deňiz ulaglary arkaly ýük daşamagyň ösüş depgini 102,7 göterime, ýolagçy gatnatmagyň ösüş depgini bolsa 101,2 göterime deň boldy.

Hasabat döwründe aragatnaşyk hyzmatlaryna bolan islegleri kanagatlandyrmak maksady bilen, ýurdumyzda 16,5 müň telefon nokady gurnalyp, meýilnama 109,9 göterim ýerine ýetirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek boýunça başlangyçlarymyzyň sebit we yklymüsti ýollaryň ösdürilmegini, ulag pudagynyň kuwwatly maddy-enjamlaýyn binýadynyň döredilmegini talap edýändigini belledi hem-de şunda demir ýol ulgamyna möhüm ornuň degişlidigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz demir ýol ulgamyny ösdürmek meselelerine degip geçmek bilen, ýokary tehnologiýalary ulanmak arkaly pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň iň aňrybaş hil derejesiniň üpjün edilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz ýolagçy gatnatmagyň we ýük daşamagyň ulaglaryň ähli görnüşleri boýunça ýerine ýetirýän hyzmatlarynyň hiliniň ýokarlandyrylyşyna, aragatnaşygyň häzirki zaman görnüşleriniň berlişine yzygiderli gözegçiligi ýola goýmagy tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz döwletimiziň mundan beýläk-de ulag toplumynyň ösdürilmegi bilen baglanyşykly meselelere möhüm üns berjekdigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda giň möçberli halkara taslamalarynyň başynyň başlanýandygyny hem-de şolaryň yzygiderli durmuşa geçirilýändigini belläp, düzümleýin desgalary öz wagtynda we ýokary hilli ulanmaga bermek boýunça wise-premýere anyk tabşyryklar berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow söwda we ykdysadyýetiň hususy ulgamynda 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda alnyp barlan işler barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça şu ýylyň ýanwar aýynda söwda dolanyşygynyň möçberi 5,8 göterim artdy.

Dokma senagaty ministrligi we «Türkmenhaly» döwlet birleşigi boýunça hasabat döwründe öndürilen önümleriň umumy möçberi 12,5 göterim, nah matalaryň öndürilişi 17,5 göterim, tikin we örme önümleriň öndürilişi 43,8 göterim, haly we haly önümleriniň möçberi 24,8 göterim köpeldi.

Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça ýanwar aýynda birža söwdalarynyň 22-si geçirilip, 2 müň 404 şertnama hasaba alyndy. Umumy girdejiniň möçberi 25,8 göterim artdy.

Söwda-senagat edarasy boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň möçberi 46,9 göterim, gazanylan peýdanyň möçberi bolsa 51 göterim artdy.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň kärhanalary şu ýylyň ýanwar aýynda senagat önümlerini 5,7 göterim hem-de oba hojalyk we azyk önümlerini 17,2 göterim köp öndürdiler.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, haryt dolanyşygynyň mukdaryny artdyrmak meselesine ünsi çekdi we wise-premýere dokma hem-de milli mirasymyz bolan ajaýyp haly önümleriniň eksportuny artdyrmak meseleleriniň üstünde işlemegi tabşyrdy. Milli Liderimiz şeýle hem işewür gatnaşyklary giňeltmek boýunça degişli görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz söwda toplumynyň döwrebap düzümini kemala getirmek boýunça öňde goýlan wezipeleriň durmuşa geçirilişini güýçlendirmegiň wajypdygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz telekeçiligiň döwlet tarapyndan mundan buýana-da goldanyljakdygyny aýtdy.

Mundan başga-da, milli Liderimiz şu ýyl hemişelik Bitaraplyk derejämiziň şanly 25 ýyllygy mynasybetli bellenilen çärelere laýyklykda, ýurdumyzda öndürilýän ähli önümleriň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýen haryt nyşanynyň bolmalydygyna ünsi çekip, bu babatda wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa gözegçilik edýän ulgamlarynda ýanwar aýynda alnyp barlan işler barada hasabat berdi. Ýylyň başyndan bäri dürli medeni çäreler, şol sanda döredijilik duşuşyklary, sergiler we bäsleşikler, sahna oýunlary, aýdym-sazly dabaralar hem-de Türkmenistanda medeniýet ulgamyny ösdürmegiň 2019-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda göz öňünde tutulan beýleki çäreler guraldy.

Halk köpçüliginiň arasynda saklanyp galan däp-dessurlary, pähimleri we beýleki gymmatly maglumatlary toplamak, şolary düýpli öwrenmek maksady bilen, Medeniýet ministrliginiň hem-de Ylymlar akademiýasynyň garamagyndaky institutlaryň alymlaryndan we hünärmenlerinden ybarat toparyň iş saparlary guraldy.

Ministrligiň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň internet saýtlarynda Diýarymyzda ýetilýän belent sepgitler, geçirilýän medeni çäreler, syýahatçylyk ugurlary, taryhy-medeni gymmatlyklarymyz barada gyzykly maglumatlar yzygiderli ýerleşdirildi.

Ýylyň başyndan bäri Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan kitap önümleriniň 32 görnüşi çap edildi. Metbugat neşirleriniň sahypalarynda, tele we radioýaýlymlarda ýurdumyzyň dürli ulgamlarda gazanýan üstünliklerini beýan etmek üçin netijeli işler amala aşyryldy.

Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginde dürli kino eserlerini döretmek boýunça işler dowam etdirildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, medeniýet ulgamynyň döwlet syýasatynyň strategik ugurlarynyň biridigine ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň mundan beýläk-de okgunly ösdürilmeginiň köp babatda döredijilik işgärleriniň goşandyna baglydygyny aýtdy.

Milli Liderimiz medeniýet ulgamynda işleri has-da işjeňleşdirmegiň we onuň gerimini giňeltmegiň, täze zehinleri gözlemek işini güýçlendirmegiň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini guramakda döwrebap usullary we sanly tehnologiýalary giňden ulanmagyň zerurdygyny nygtap, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyzyň halk hojalygynyň dürli pudaklarynda ýetilýän belent sepgitleri giňden açyp görkezmek üçin ilhalar teleradiogepleşikleri, makalalary taýýarlamagyň, döwrebap sahna oýunlaryny we aýdym-sazlary döretmegiň, medeni mirasy wagyz-nesihat etmegiň wajypdygyny aýdyp, bu ugurdaky işleri kämilleşdirmegiň zerurdygyny belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow gözegçilik edýän ulgamlarynyň ýanwar aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, bilim edaralarynda elektron maglumatlar gaznasyny, Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkeziniň binýadynda bitewi bilim toruny döretmek boýunça işleriň alnyp barlandygy bellenildi.

Meýilnama laýyklykda, ýanwar aýynda okuw kitaplarynyň we gollanmalarynyň jemi 10 görnüşi neşir edildi. Mekdep okuwçylary halkara ders we taslama bäsleşiklerinde üstünlikli çykyş etdiler.

Şeýle hem wise-premýer Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen BMG-niň Çagalar gaznasy tarapyndan gol çekilen 2020-nji ýyl üçin iş meýilnamasynyň çäklerinde alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hasabatyň çäklerinde ýurdumyzyň ylmy-barlag institutlarynda we ýokary okuw mekdeplerinde ylmy işleriň 346-synyň ýerine ýetirilendigi barada aýdyldy.

Ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyna innowasion usullar, sanly tehnologiýalar ornaşdyrylýar. Täze saglygy goraýyş desgalarynyň gurluşygy dowam etdirilýär.

Sport ulgamynda 2020-nji ýylda Tokio şäherinde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlaryna, Aşgabatda guraljak halkara ýaryşlaryna taýýarlyk görülýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ylmyň soňky gazananlaryna hem-de sanly ulgama geçmek babatda öňdebaryjy işläp taýýarlamalara laýyklykda, bilim ulgamyny yzygiderli kämilleşdirmegiň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda işjeň ösdürilýän halkara hyzmatdaşlygynyň Diýarymyzyň daşary hem-de içeri syýasatynda möhüm orny eýeleýän işiň wajyp ugrudygyny nygtady. Hormatly Prezidentimiz bu ulgamlarda gatnaşyklary has-da işjeňleşdirmegiň, şolary innowasion ösüşe gönükdirmegiň hem-de sanly tehnologiýalary ösdürmegiň möhümdigini belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasyny durmuşa geçirmek babatda ýanwar aýynda Daşary işler ministrligi tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe dürli ulgamlarda netijeli gatnaşyklary ösdürmek boýunça maksada laýyk işler amala aşyryldy.

14-nji ýanwarda Aşgabatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahat geçirildi. Eziz Diýarymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan forumyň çäklerinde ikitaraplaýyn resminamalaryň 12-sine gol çekildi.

Geçen aýda ýurdumyzyň wekiliýeti sebitiň döwletleriniň, Owganystanyň we Germaniýanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň derejesinde GFR-iň Berlin şäherinde geçirilen «Ýaşyl Merkezi Aziýa» halkara maslahatyna gatnaşdy. Forumyň gün tertibine howanyň üýtgemegi hem-de ekologiýa bilen baglanyşykly wajyp meseleler girizildi.

Hasabat döwründe Daşary işler ministrligi arkaly daşary ýurt wekiliýetleriniň 22-si Türkmenistana geldi. Şol döwürde türkmen wekiliýetleriniň 46-sy daşary ýurtlara ugradyldy. Gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi bilen netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmaga gönükdirilen dürli çäreleriň 30-sy guraldy. Şu ýylyň dowamynda halkara resminamalaryň 6-syna gol çekildi.

Geçen aýda Buhapeştde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-wenger toparynyň dördünji mejlisi, Aşgabatda bolsa bilelikdäki türkmen-german iş toparynyň dokuzynjy mejlisi geçirildi. Şolaryň çäklerinde ikitaraplaýyn işewürler maslahatlary guraldy.

Wise-premýer, daşary işler ministri Türkmenistanyň wekiliýetiniň Owganystan Yslam Respublikasyna, Hindistan Respublikasyna iş saparynyň hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we ABŞ-nyň arasynda fewral aýynyň başynda Daşkent şäherinde «C5+1» görnüşinde geçirilen nobatdaky ministrler duşuşygynyň netijeleri barada hem hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Bitarap Watanymyzyň goňşy döwletler hem-de dünýäniň beýleki sebitlerinde ýerleşýän ýurtlar bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklary hem-de köpugurly özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürjekdigini, abraýly halkara guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrjakdygyny nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz wise-premýere, daşary işler ministrine umumy bähbitlere laýyk gelýän hyzmatdaşlygyň uly mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak boýunça işleri yzygiderli dowam etdirmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň oňyn başlangyçlaryny ilerletmegi we yzygiderli durmuşa geçirmegiň wajypdygy barada aýdyp, ýurdumyzyň mundan beýläk-de sebit hem-de dünýä derejesinde oňyn işleriň işjeňleşdirilmegine, ählumumy abadançylygyň we ösüşiň bähbidine Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge hemmetaraplaýyn ýardam berjekdigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyny bellemek meselesine ünsi çekip, halkara derejesinde bellenilýän bu şanly senä bagyşlanan çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa parlamentiň milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça alyp barýan işleri barada maglumat berdi.

Şu hepdede Mejlisiň deputatlary bilen geçirilen däbe öwrülen duşuşyk ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda möhüm waka boldy. Milli Liderimiziň döwletimiziň hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça maksatnamalaýyn çykyşynda kesgitlenen wezipeler bu ugurda işlemek üçin esasy ýol görkeziji boldy.

Diýarymyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleri çaltlandyrmak maksady bilen, milli kanunçylygy döwrebaplaşdyrmaga, döwletimizi hem-de jemgyýetimizi mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmaga, adamyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň berjaý edilmegine, halkara gatnaşyklaryň hukuk binýadyny pugtalandyrmaga gönükdirilen kadalaşdyryjy-hukuk namalaryny işläp taýýarlamak boýunça öňde goýlan wezipelerden ugur alnyp, Türkmenistanyň Mejlisinde 2020-nji ýyl üçin kanunçykaryjylyk işiniň meýilnamasy taýýarlanyldy.

Şu günler iş toparlarynda täze kanunçylyk namalarynyň birnäçesiniň üstünde işlenilýär. Konstitusion toparyň mejlisleri geçirildi we Konstitusion Kanunyny taýýarlamak hem-de şunuň bilen baglylykda, hereket edýän kanunlara üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek baradaky kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak boýunça işler dowam etdirilýär. Geçirilýän çäreleriň barşynda konstitusion özgertmeleriň ähmiýeti açylyp görkezilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli parlamentiň Türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň durmuşynyň möhüm ulgamlarynda özgertmeleri kanunçylyk taýdan üpjün etmek, ykdysady, ylym hem-de medeniýet ulgamlaryny hemmetaraplaýyn ösdürmek, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini yzygiderli gowulandyrmak, adamyň we raýatyň hukuklaryny hem-de azatlyklaryny berjaý etmek hem-de goramak, daşary ýurtlaryň dostluk parlament toparlary bilen alnyp barylýan gatnaşyklary işjeňleşdirmek boýunça mundan beýläk-de netijeli işlemeginiň wajypdygyny nygtady.

Milli Liderimiz ýerlerde alnyp barylýan işleri işjeňleşdirmegiň, halk köpçüligi bilen duşuşyklary dowam etmegiň, ýurdumyzyň Esasy Kanunyny kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreleriň ähmiýetini halkymyza düşündirmegiň wajypdygyny belledi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisi wideokonferensiýa görnüşinde dowam edip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berdi. Wise-premýer milli ykdysadyýetimiziň şu ýylyň ýanwar aýynda gazanan makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hasabat döwründe jemi içerki önüm 6,3 göterim, şol sanda senagatda 4,1 göterim, gurluşykda 0,3 göterim, ulag-kommunikasiýa pudagynda 10 göterim, söwdada 11,1 göterim, oba hojalygynda 3,1 göterim, hyzmatlar ulgamynda bolsa 7,7 göterim ýokarlandy.

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, şu ýylyň ýanwar aýynda ähli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary boýunça öndürilen önümleriň mukdary 5,8 göterim artdy.

Şu ýylyň birinji aýynyň jemleri boýunça bölek haryt dolanyşygynyň möçberi 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 19,1 göterim, daşary söwda dolanyşygy bolsa 4,3 göterim köpeldi.

Hasabat döwründe Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 1,9 milliard manat, çykdajy bölegi bolsa 1,1 milliard manat derejede ýerine ýetirildi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalary boýunça ortaça aýlyk haklarynyň mukdary 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9,4 göterim köpeldi.

Wise-premýer «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasynda» bellenen çäreleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýeriň ünsüni gözegçilik edýän ulgamlarynyň öňünde durýan wajyp wezipelere çekdi. Şunuň bilen baglylykda, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň meýilnamalaýyn görkezijileriniň ýerine ýetirilişini hem-de ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda kesgitlenen çäreleriň berjaý edilişini gözegçilikde saklamagyň zerurdygy nygtaldy.

Milli Liderimiz milli ykdysadyýetimiziň mundan beýläk-de sazlaşykly ösüşini hem-de maýa goýum işlerini ýokarlandyrmagyň, ilatyň durmuş derejesini has-da gowulandyrmagyň Türkmenistanyň syýasatynyň esasy ugrudygyny belledi. Şeýle hem möhüm ugurlaryň hatarynda sanly ulgama geçmek konsepsiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmek wajypdyr diýip, hormatly Prezidentimiz bu babatda wise-premýere degişli görkezmeleri berdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz hökümetiň agzalaryna ýüzlenip, şu ýyl öňde duran wezipeleriň Ministrler Kabinetiniň geçen ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen mejlisinde hem-de Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen bolan duşuşykda anyk kesgitlenilendigini belledi.

Häzirki döwürde biziň ählimiz ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň kabul edilen Maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşmalydyrys. Şeýle hem berkarar döwletimiziň baş baýramlary, ýagny hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramy we mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli göz öňünde tutulan çärelere gowy taýýarlyk görmelidiris diýip, milli Liderimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyz ýakyn geljek üçin gaýragoýulmasyz wezipeleri kesgitläp, şu ýyl Türkmenistanyň Prezidentiniň 2025-nji ýyla çenli Oba milli maksatnamasyny işläp taýýarlamagyň esasy wezipe bolmalydygyna ýolbaşçylaryň ünsüni çekdi.

Berkarar döwletimiziň şanly baýramlary ýurdumyzyň her bir şäherinde, her bir obasynda täze, ajaýyp desgalaryň gurulmagy we ulanmaga berilmegi bilen ýatda galmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň welaýatlara jogapkär edilip bellenen orunbasarlarynyň şu Maksatnamanyň ýerine ýetirilişi barada Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat bermelidigini belledi. Welaýat häkimleri bolsa, bu barada her wideoşekilli iş maslahatynda hasabat bermelidir.

Biz sanly ulgama geçmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek, beýleki döwletlere iberilýän önümleriň möçberini artdyrmak boýunça alyp barýan syýasatymyzy dowam etmeli diýip, milli Liderimiz aýtdy hem-de ykdysadyýetimize maýa goýumlaryny giňden çekmek, daşary ýurt walýutasynda gelip gowuşýan serişdeleriň möçberini artdyrmak boýunça hem zerur işleri geçirmegi, döwlet dolandyryşyny kämilleşdirmek boýunça özgertmeleri-de dowam etmegi tabşyrdy.

Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişini berk gözegçilikde saklamagyň, göz öňünde tutulmadyk we dolandyryş çykdajylaryny azaltmagyň möhümdigini belledi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz pul-karz we maliýe ulgamlarynda bazar usullarynyň has giňden ornaşdyrylmalydygyny, ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, hususy pudagyň paýyny artdyryp, ýurdumyzyň ykdysadyýetine işjeň gatnaşmagyny üpjün etmek üçin zerur çäreleriň görülmelidigini aýtdy.

Milli Liderimiz nebitgaz ulgamynyň hem-de oba hojalyk pudagynyň öňünde durýan wezipelere aýratyn üns bermek bilen, ýolbaşçylardan işe has netijeli çemeleşmegi talap etdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu pudaklaryň ikisinde-de ýagdaýy kadalaşdyrmak üçin, zähmeti guramagyň täze usullaryny gözlemegi dowam etmegiň möhümdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek çärelere taýýarlyk görmegiň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrmak bilen, şonda ýurdumyzyň gazananlarynyň, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna, parahatçylyk söýüjilik, oňyn Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanan netijeli halkara hyzmatdaşlygynyň öz beýanyny tapmalydygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti we sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmek boýunça esasy wezipeler barada durup geçmek bilen, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň işini kämilleşdirmäge, öňdebaryjy dünýä tejribesini ornaşdyrmaga, sanly ulgama geçmek işini çaltlandyrmaga uly üns bermegi talap etdi.

Mejlisde döwlet durmuşynyň başga-da birnäçe meselelerine garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýanwar aýynda ýurdumyzda alnyp barlan işleriň netijelerine garalandygyny hem-de ykdysadyýetimiziň pudaklaryny ösdürmäge gönükdirilen birnäçe meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylandygyny aýdyp, sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisi jemledi hem-de oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti milli ykdysadyýetimizi ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   05.03.2020  

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän orunbasary G.Müşşikowyň we Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzyň maliýe-bank ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça kesgitlenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmegiň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Milli Liderimiz iş maslahatynyň dowamynda serediljek meseleler barada aýdyp, ilki bilen wise-premýer G.Müşşikowyň hasabatyny diňledi. Wise-premýer häzirki döwürde toplumyň ähli düzümlerini ösdürmek, bu ulgama täzeçil usullary we tehnologiýalary ornaşdyrmak, şu ugurda alnyp barylýan işleri döwrüň ösen talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Ýurdumyzda daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak, ykdysadyýetiň eksport ugruny ýokarlandyrmak işleri degişli derejede höweslendirilýär. Bu bolsa özüniň oňyn netijesini berýär. Şunuň bilen baglylykda, sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär.

Şeýle hem bank-maliýe düzümleri üçin ýokary hünärli işgärleri toplumlaýyn taýýarlamak, häzirki zaman gazananlaryny ornaşdyrmak, bu pudakda ulanylýan tilsimleri we usullary kämilleşdirmek boýunça milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ykdysadyýet toplumynyň ylmy esasda ösdürilmeginiň döwrüň möhüm talabydygyny belledi. Milli Liderimiz häzirki döwürde bu ugry ylmy esasda ösdürmek, ykdysadyýetiň durnukly ösüşiniň üpjün edilmeginde möhüm ähmiýetli çäreleri işjeňleşdirmek meseleleriniň hemişe gözegçilikde saklanylmalydygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz munuň önümçilik kuwwatlyklarynyň mümkinçilikleriniň artdyrylmagynda, ykdysadyýetiň kuwwatlanmagynda aýratyn möhümdigini belledi we bu ugurda alnyp barylýan işleri döwrebaplaşdyrmak hem-de kämilleşdirmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýew gözegçilik edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy, ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň durnukly ösüşine gönükdirilen işleriň maliýe üpjünçiligi, kiçi we orta telekeçiligi höweslendirmek, banklaryň işini yzygiderli kämilleşdirmek hem-de häzirki zamanyň ösen tejribelerini ornaşdyrmak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Munuň özi Diýarymyzda durmuşa geçirilýän taslamalaryň öz wagtynda amala aşyrylmagynda we ykdysadyýetiň maýa goýum ýagdaýynyň işjeňleşdirilmeginde aýratyn ähmiýetli bolup durýar.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, degişli edaralaryň öňünde durýan möhüm wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmelidigine ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz abraýly halkara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini möhüm ugurlaryň hatarynda görkezdi. Ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanylmagy bilen baglanyşyky meselelere örän jogapkärçilikli we hemmetaraplaýyn çemeleşilmegine ähmiýet berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda durmuşa geçirilýän ähmiýetli taslamalaryň maliýeleşdirilmegine, daşary ýurt maýadarlary bilen ýola goýulýan gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýe bolmagyna gönükdirilen çäreleriň işjeňleşdirilmelidigini belläp, bu babatda Merkezi bankyň ýolbaşçysyna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra milli Liderimiz wise-premýere we Merkezi bankyň başlygyna ýüzlenip, häzirki döwürde dünýäde bar bolan töwekgelçilikleriň täsirini azaltmak boýunça toplumlaýyn çäreleriň göz öňünde tutulmalydygyny belledi.

Bu baradaky gürrüňi dowam edip, hormatly Prezidentimiz ýerli önümler üçin daşary ýurt bazarlarynyň gerimini giňeltmek ugrunda alnyp barylýan işleriň depginini güýçlendirmek, işewürligi goldamagyň netijeli usullaryny işläp taýýarlamak barada wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň ykdysadyýeti ulgamynda bilelikdäki çäreleri işläp taýýarlamak üçin halkara hyzmatdaşlar bilen alnyp barylýan işleriň depginini güýçlendirmegi tabşyrdy. Häzirki wagtda dünýä ykdysadyýetinde bolup geçýän çökgünlige garamazdan, içerki bazaryň zerur harytlar bilen doly üpjün edilmegi ileri tutulýan ugur bolmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli ykdysadyýetiň durnukly ösüşiniň içerki önümçiligiň okgunly ösüşiniň we öz-özüňi senagat taýdan üpjün etmegiň derejesini ýokarlandyrmagyň netijesinde emele gelýändigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, kiçi we orta telekeçiligiň, iri korporasiýalaryň hem-de kärhanalaryň arasynda ýola goýulýan ýygjam hyzmatdaşlygyň möhüm ädim bolup durýandygy nygtaldy. Şeýle hem ykdysady toplumynyň işgärleriniň ösen tehnologiýalardan habarly bolmagy üçin olaryň arasynda synag sapaklarynyň geçirilmegi möhümdir.

Döwlet Baştutanymyz ministrliklere islendik meseleleri çözmek üçin karz serişdelerini bölüp bermek arkaly olara ýardam bermegiň ýurdumyzyň banklarynyň öňünde durýan möhüm wezipedigini aýdyp, bu ýerde gürrüňiň daşary ýurtlara önümleri ibermäge niýetlenen üpjünçilik we senagat ulgamlarynyň desgalarynyň gurluşygyny çaltlandyrmak barada barýandygyny nygtady.

Bazar gatnaşyklarynyň ösüşiniň täze tapgyryndaky şertlerde ilatyň durmuş goraglylygyny pugtalandyrmak, döwrüň ruhuna we talaplaryna laýyk gelýän giň möçberli çäreleri durmuşa geçirmek Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Bu ugurdaky wezipeleriň üstünlikli çözülmegi üçin zerur ýagdaýlaryň halk hojalyk toplumynyň ösüşiniň ýokary depgininiň, maýa goýum işjeňliginiň, giň gerimli özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň netijesidigini aýdyp, hormatly Prezidentimiz ykdysady özgertmeleriň geriminiň artyşyna görä, zähmet bazarynyň kemala gelýändigini, onuň bolsa ýurdumyzyň durmuş üpjünçiliginiň gowulandyrylmagynyň baş şertidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň banklary ähli pudaklara konsultatiw we usulyýet tarapdan ýardam etmelidirler. Iň esasy bolsa serişdeler örän tygşytly we netijeli ulanylmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi hem-de bu babatda anyk tabşyryklary berdi. Döwletimiziň oýlanyşykly nyrh syýasaty, hususy başlangyçlara goldaw berilmegi hem-de bu ugurdaky beýleki möhüm çäreler halkymyzyň durmuş üpjünçiliginiň yzygiderli gowulandyrylmagynyň özenidir.

Milli Liderimiz häzirki döwürde halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklarynda durmuşa geçirilýän çäreleri işjeňleşdirmek üçin zerur şertleriň döredilmelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatynyň ahyrynda ýurdumyzyň ykdysadyýetini köpugurly esasda ösdürmek boýunça alnyp barylýan işlerde üstünlikleri arzuw etdi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy — 2019-njy ýyl: Maliýe — ykdysadyýet ulgamy

 /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   13.02.2020  /   

Описание: http://www.turkmenistan.gov.tm/photo/anons/1581627385.jpg

 

Surata düşüren: Ýuriý ŞKURIN

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýen şygar astynda geçen, 2019-njy ýylyň makroykdysady netijeleri Garaşsyz, berkarar ata Watanymyzyň agrar ýurt bolmagyndan senagat taýdan ösen döwlete öwrülendiginiň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Şol özgertmeler mähriban halkymyzyň durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlandyrylmagyny üpjün edýär.

Diýarymyz Garaşsyzlygynyň 28-nji ýylynda milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda «Döwlet adam üçindir!» diýen şygarda mazmuny çuňňur beýan edilen syýasy ýörelgäni amala aşyryp, maliýe durnuklylygyny, durmuş ulgamy bilen birlikde, halk hojalyk toplumynyň ähli ulgamlarynda ösüşiň durnukly depginini üpjün etmegi başardy.

Bu ýagdaý şu ýylyň 7-nji fewralynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde tassyklandy. Döwlet Baştutanymyz geçen ýyl ýerine ýetirilen işleriň netijelerine baha berip, dünýä ykdysadyýetinde ýagdaýlaryň ýaramazlaşmagy sebäpli ýüze çykan käbir meseleleriň geosyýasatda we ykdysadyýetde dartgynlylygyň artdyrmagyna garamazdan, uly üstünlikler gazanylandygyny nygtady hem-de dürli pudaklardaky ösüşiň görkezijilerini aýdyň mysal hökmünde getirdi.

Munuň özi milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň özgertmeler syýasaty we umuman, düýpli özgertmeleriň baş ugrunyň netijesinde mümkin boldy. Şol özgertmeleriň özeninde ylmy çemeleşme, hojalygy sowatly dolandyrmak we ýurduň ägirt uly mümkinçiligini doly hem-de ählitaraplaýyn amala aşyrmaga ýardam berýän strategik meýilleşdirme ýaly möhüm ugurlar durýar.

Munuň aýdyň mysaly hökmünde geçen ýylyň ykdysady ösüşini häsiýetlendirýän esasy makroykdysady görkeziji bolan jemi içerki önümiň ösüşini görkezip bolar. 2019-njy ýylda bu görkeziji 6,3 göterime, şol sanda senagat pudagynda 4,1 göterime, söwdada 14,2 göterime, ulag we aragatnaşyk pudagynda 10,1 göterime barabar boldy.

Ykdysady özgertmeleri geçirmekde ýurdumyzyň hyzmatdaşlarynyň hatarynda bolan hem-de hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan özgertmeleri goldamaga tehniki taýdan kömek berýän Halkara pul gaznasynyň bilermenleriniň pikirine görä, bu görkeziji dünýäde iň ýokary görkezijileriň biridir hem-de Merkezi Aziýa sebiti boýunça goňşy döwletleriň arasynda iň ýokary görkezijidir.

Beýleki statistiki maglumatlar barada aýdylanda, döwlete degişli bolmadyk ulgamyň oňyn netijelerini bellemek gerek. Umuman, önüm öndürmek ulgamynda 65,3 göterim hususy işewürligiň paýyna düşýär. Görlen toplumlaýyn çäreleriň netijesinde, önümleriň eksporty 2018-nji ýyl bilen deňeşdireniňde, 4,6 göterim köpeldi hem-de 9 milliard manatdan hem agdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan býujet syýasaty ýurdumyzyň baş maliýe meýilnamasynyň girdejileriň çykdajylardan agdyk ýerine ýetirilmegini üpjün edýär. Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň hakyky ýagdaýlar göz öňünde tutulyp düzülýändigini, onda pul serişdeleriniň has oýlanyşykly, maksatlaýyn ulanylmagynyň nazara alynýandygyny bellemek möhümdir.

2019-njy ýylyň netijeleri boýunça Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde getirilen maglumatlar munuň subutnamasydyr. Şonda Döwlet býujetiniň girdeji böleginiň 100,6 göterim, çykdajy böleginiň bolsa 99,9 göterim ýerine ýetirilendigi bellenildi.

Bazar gatnaşyklarynyň ösüşiniň täze tapgyryndaky şertlerde ilatyň durmuş goraglylygy aýratyn gözegçilikde durýar. Munuň özi döwlet Baştutanymyzyň syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir.

Döwlet býujetiniň köp möçberdäki maýa goýumlary (her ýyl 70 göterimden gowrak) ýangyç-energetika, obasenagat ýaly ileri tutulýan toplumlar, dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply önümleri çykarýan ýokary tehnologiýaly pudaklar, ulag we maglumat-aragatnaşyk düzümleri bilen bir hatarda, «akylly ulgama» — bilime, ylma, saglygy goraýşyň, medeniýetiň, maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmaga, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga gönükdirildi.

Ilatyň iş bilen üpjünçiliginiň ýokary derejesiniň saklanylmagy syn berilýän ýylda durmuş strategiýasynyň aýrylmaz bölegi hökmünde kesgitlenildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde eden çykyşynda belleýşi ýaly, 2019-njy ýylda döredilen 11 müň iş orny munuň subutnamasydyr.

Bu ugurdaky wezipeleriň üstünlikli çözülmegi üçin zerur bolan ýagdaýlar halk hojalyk toplumynyň ösüşiniň ýokary depgininiň, maýa goýum işjeňliginiň, giň gerimli özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň netijesinde mümkin boldy. Ykdysady özgertmeleriň geriminiň artyşyna görä, zähmet bazary kemala gelýär. Ol bolsa adamyň öz ukybyny islegine görä peýdalanmagyna degişli hukugyna esaslanandyr.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz işçi güýjüni netijeli peýdalanmak boýunça çäreleriň görülmegini, iş üpjünçilik meselesiniň çözülmegini, ýurdumyzyň raýatlarynyň zähmet çekmäge bolan konstitusion hukugyny amala aşyrmagy üçin şertleriň döredilmegini 2020-nji ýyl üçin ilkinji nobatdaky wezipeleriň hatarynda kesgitledi.

Diýarymyzyň gülläp ösüşine şaýatlyk edýän ýene-de bir möhüm görkeziji türkmenistanlylaryň hakyky girdejileriniň ýokarlanmagyna degişlidir. Ol aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň her ýyl ýokarlandyrylmagynyň, şeýle hem döwletiň oýlanyşykly baha syýasatynyň, hususy başlangyçlary goldamagyň hem-de beýleki çäreleriň hasabyna üpjün edilýär. Şu babatda geçen ýylyň her bir ýylda bolşy ýaly bolandygyny — ortaça aýlyk iş hakynyň 2018-nji ýyl bilen deňeşdirilende, görnetin köpelendigini bellemek gerek.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geçen ýylyň netijelerini jemläp, 2020-nji ýyl üçin kabul edilen Döwlet býujetiniň sazlaşykly häsiýete eýedigine aýratyn ünsi çekdi. Onda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberini nobatdaky gezek 10 göterim artdyrmak göz öňünde tutuldy.

Durnuklaşdyryş gaznasynyň ýurdumyzyň ykdysady ýagdaýyna oňyn täsir edýändigi gürrüňsizdir, onuň serişdeleri ileri tutulýan maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmäge gönükdirilýär. Bu bolsa oňaýsyz daşarky ýagdaýlaryň halk hojalyk toplumynyň käbir ulgamlaryna täsirini peseltmäge mümkinçilik berýär, iş öndürijiliginiň artmagyny hem-de hojalygy dolandyrmagyň innowasion usullaryna geçilmegini üpjün edýär. Ätiýaçlandyryşa hem örän uly üns berilýär. Dünýä tejribesiniň görkezişi ýaly, bazar gatnaşyklarynda bu ulgamyň ösdürilmegi hakyky zerur şerte öwrülýär. Geçen ýyl, ozalky ýyllarda bolşy ýaly, bu ulgamy düzgünleşdirýän öňki hereket edýän kadalar we düzgünler täzelenildi.

Ätiýaçlandyryş işini kämilleşdirmek maksady bilen, 2019-njy ýylda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararlary bilen ätiýaçlandyryş ýagdaýy bilen baglanyşykly zeleliň agyrlyk derejesine baglylykda, tölemäge degişli bolan ätiýaçlandyryş bahasynyň (ätiýaçlandyryş öwezini dolmak) möçberini kesgitlemegiň düzgüni; ýokary töwekgelçilikli şertleri bolan önümçiliklerde işleýän işgärleriň, önümçilikdäki heläkçilikli wakalardan we hünär sebäpli kesellemelerden işgärleriň hökmany döwlet şahsy ätiýaçlandyrmasy hakynda düzgünnama tassyklanyldy.

Býujet-karz ulgamynda amala aşyrylýan özgertmeler yzygiderli ykdysady ösüşe hem-de düzümleýin we durmuş meseleleriniň üstünlikli çözülmegine ýardam berýär. Maliýe ulgamynyň durnuklylygy milli pulumyz bolan manadyň durnuklylygyny, ykdysadyýetiň dürli ugurlarynyň arasynda pul serişdeleriniň çeýe, oýlanyşykly paýlanylmagyny, maýa goýum işleriniň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyny üpjün etdi.

2019-njy ýylyň esasy wakalarynyň hatarynda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» we «Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň» tassyklanandygyny, şeýle hem sanly ykdysadyýete geçmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynyň durmuşa geçirilip başlanandygyny bellemek gerek. Şol maksatnamalar milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen işlenilip taýýarlanyldy.

Şol maksatnamalaryň her biri strategik ugurlar boýunça hereket etmegiň anyk meýilnamalaryny özünde jemleýär hem-de pudaklaýyn çäreleriň durmuşa geçirilmegi üçin esas bolup hyzmat edýär. Bu resminamalaryň kabul edilmegi bilen köp derejeli özgertmeleriň amala aşyrylmagynyň nobatdaky tapgyryna badalga berildi.

Şunuň bilen baglylykda, bu maksatnamalaryň we konsepsiýanyň möhüm ugurlaryna, şeýle hem eýýäm geçirilen hem-de meýilleşdirilen işlere gysgaça syn berilse, ýerlikli bolardy.

Ilki bilen, hormatly Prezidentimiziň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde bu resminamalarda kesgitlenilen ilkinji nobatdaky wezipelerden ugur alyp, 2020-nji ýylda maliýe-ykdysady toplumyň edaralarynyň öňündäki işleriň möhüm ugurlaryny kesgitländigini bellemek wajypdyr.

Hususan-da, döwlet Baştutanymyz pudaklary depginli ösdürmegiň we sanly ulgama geçirmegiň, diwersifikasiýalaşdyrmagyň hasabyna ykdysadyýetiň durnukly ýokary ösüş depginini saklamagyň zerurdygyny nygtady. Şunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň ýerine ýetirilişiniň barşyna gözegçiligiň güýçlendirilmegine, içerki bazaryň eksport önümlerine bolan baglylygyny azaldyp, onuň giňeldilmegine aýratyn üns çekdi.

Şeýle hem milli ykdysadyýetimiziň ileri tutulýan ulgamlaryna uly möçberdäki pul serişdeleriniň maýa goýulmagy, möhüm pudaklaryň döwrebap tehnologik ýagdaýa getirilmegi möhüm wezipeleriň hatarynda agzaldy. Diýmek, iri maýa goýumlary kompýuter tehnikalarynyň önümçiliginiň, gurluşyk senagatynyň, deňiz we demir ýol ulaglarynyň, oba hojalygynyň we energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalaryň ösdürilmegine, ylmy-barlag hem-de tejribe-konstruktorçylyk işlerine gönükdirilmelidir.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan özgertmeleriň netijesinde, banklar güýçli depgin bilen ösýär. Milli ykdysadyýetimiziň yzygiderli ösmeginde hem-de bähbitli şertlerde dünýä hojalyk gatnaşyklary ulgamyna goşulyşmagynda banklara aýratyn orun berilýär. Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beýan edilen statistiki maglumatlara görä, bu ulgamda oňyn görkezijiler gazanylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, bank ulgamynyň esasy wezipeleri puluň hümmetsizligini kesgitlenen derejede saklamakdan, pul toplumyny düzgünleşdirmek we oňa gözegçilik etmek esasynda ýurdumyzyň ykdysadyýetini pul serişdeleriniň zerur mukdary bilen üpjün etmekden ybaratdyr.

Diýarymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ýediýyllyk maksatnamasynyň esasy düzgünlerine gaýdyp gelip, 2020-nji ýylda ýokary tehnologiýaly önümçilikleri goldamagyň hasabyna senagat we hyzmat ediş ulgamlarynyň düzümleýin özgerdilmegi dowam etdiriler. Şunda pes goşulan bahasy we ylmy-tehniki derejesi bolan senagat önümlerini çykarmakdan goşulan baha üçin salgydy ýokary bolan harytlaryň öndürilmegine geçilmegi göz öňünde tutulýar.

Hususylaşdyrmak arkaly döwlet eýeçiligindäki desgalary azaltmak hem-de şolary paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek boýunça işleriň işjeňleşdirilmegi hem möhüm ugurlaryň hatarynda kesgitlenildi. Şunuň bilen birlikde, dolandyryş we önümçilik ulgamynda dünýäniň öňdebaryjy ylmy hem-de tehnologik gazananlaryny ulanmak maksat edinilýär.

Şeýle-de dolandyryş ulgamynyň täzelenilmegi göz öňünde tutulýar. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, sanly ulgamy ornaşdyrmagyň binýadynda önümçilik toplumlarynyň işiniň üýtgedilip guralmagy ykdysadyýetiň täze nusgasyny döretmek üçin esas bolup hyzmat eder.

Halkara derejede köpugurly we özara ysnyşykly işlemek kärhanalara iri bazarlara çykylmagyna ýol açýar, olara öz hususy maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmekden alynýan girdejilerden doly möçberde peýdalanmaga mümkinçilik berýär. Şu ýagdaýlar nazara alnyp, maksatnama marketing strategiýasyna üýtgeşmeleriň girizilmegi bilen baglanyşykly çäreler goşuldy.

Milli Liderimiz döwlet çykdajylarynyň azaldylmagyny hem-de hususy ulgamyň we daşary ýurt şereketleriniň maýalaryny çekmek üçin mümkinçilikleriň ýokarlandyrylmagyny möhüm ugurlaryň hatarynda kesgitledi. Öňde goýlan maksatlara ýetmek üçin maýa goýumlaryň täze görnüşleriniň, hususan-da, döwlet bilen işewür-jemgyýetçiligiň arasynda hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň hasabyna maýa goýumlaryň täze görnüşleriniň işlenilip taýýarlanylmagy alnyp baryldy.

Elektroenergetika, nebiti we gazy gazyp almak hem-de gaýtadan işlemek, elektronika, senagat, oba hojalygy, ulag we aragatnaşyk, syýahatçylyk ýakyn geljek üçin ykdysadyýetiň hereketlendiriji güýji hökmünde esasy pudaklaryň hatarynda kesgitlenildi.

Eger, garaşylýan netijeler barada aýdylsa, Prezident maksatnamasynda bellenilen wezipeleriň üstünlikli çözülmeginiň şu görkezijileri — 2025-nji ýyla Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşiniň 8,2 göterime, jemi içerki önümiň düzüminde senagatyň paýynyň 33,8 göterime, oba hojalygynyň paýynyň 8,9 göterime, gurluşygyň paýynyň 11,5 göterime we hyzmatlar ulgamynyň paýynyň 45,8 göterime deň bolmagyny gazanmaga mümkinçilik berjekdigini bellemek gerek.

Ýurdumyzyň senagatynyň bäsdeşlige ukyplylygynyň güýçlendirilmeginiň, önümçilik kuwwatynyň pugtalandyrylmagynyň, ýokary derejeli milli önümleriň görnüşleriniň giňeldilmeginiň ýerli çig-mal serişdelerini oýlanyşykly peýdalanmak, şolaryň gaýtadan işlenilişini artdyrmak hem-de ýokary goşulan bahasyny döretmek arkaly üpjün edilmegi göz öňünde tutulýar. Şunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, daşary ýurtlaryň şonuň ýaly önümlerinden pes bolmadyk harytlaryň hili ileri tutulmalydyr.

Ýediýyllyk maksatnamany durmuşa geçirmek üçin hojalygy dolandyrmagyň netijeli usullaryny giňden ornaşdyrmak, telekeçiligi, şeýle hem Diýarymyzyň ägirt uly tebigy baýlyklary hem-de örän amatly ýerleşmegi, geosyýasy ýagdaýlar bilen şertlenen ulanylmaýan ätiýaçlyklary we mümkinçilikleri işjeň çekmek maksat edinilýär.

Milli Liderimiziň görkezmesi boýunça Türkmenistanyň sebitlerini öz aralarynda hem-de serhetdeş döwletler bilen birikdirjek ýörite ykdysady zolaklaryň we geçelgeleriň kemala getirilmegine, daşarky bazarlara çykalgasy bolan ösen ulag-logistika düzümli senagat toplumlarynyň döredilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Ýakyn döwürde ýurdumyz boýunça esasy maýa meýilleşdirilen maýa goýumlaryň umumy möçberiniň 229,3 milliard manada barabar bolmagy çaklanylýar. Şonça möçberdäki puluň 91,3 göterimi ýa-da 209,2 milliard manady önümçilik ulgamyna gönükdiriler. Şu maýa goýumlarynyň özleşdirilmegi häzirki zaman kärhanalary açmaga hem-de täze iş orunlary bilen üpjün etmäge mümkinçilik berer.

Orta möhletli geljekde bölek haryt dolanyşygynyň mukdarynyň depginli artmagyna garaşylýar. Bilermenleriň berýän bahasyna görä, bu görkeziji 2025-nji ýylda 81 milliard manada deň bolup, 2019-njy ýyl bilen (62,7 milliard manat) deňeşdirilende, 29,1 göterim ösüş gazanylar. Döwlete degişli bolmadyk ulgamyň söwdadaky paýy 91 göterime ýeter.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ykdysady strategiýasynyň yzygiderli durmuşa geçirilmegi netijesinde, häzirki wagtda ýurdumyzda daşarky bazarda bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümleriň giň görnüşleri öndürilýär. Şolar içerki azyk bolçulygyny üpjün edýär hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän önümçiligi kemala getirmek, Türkmenistanyň eksport ýörelgesini ýokarlandyrmak boýunça wezipeleri netijeli çözmäge mümkinçilik berýär.

Maksatnama laýyklykda, 2025-nji ýylda Diýarymyzda sarp ediş harytlarynyň önümçiligi pul görnüşinde 16,1 milliard manada ýeter hem-de 2019-njy ýylyň degişli görkezijisi (13,2 milliard manat) bilen deňeşdirilende, 22,2 göterim artar.

Öňümizdäki ýediýyllyk döwürde daşarky söwdanyň umumy mukdarynyň 135,2 milliard amerikan dollaryna, şol sanda onuň eksport düzüminiň 84,1 milliard dollara, importynyň bolsa 51,1 milliard dollara deň bolmagyna garaşylýar. Hünärmenler ozalky ýyllaryň statistiki maglumatlarynyň ösüş seljermelerine, çaklama görkezijilerine hem-de söwda gatnaşyklaryny ösdürmegiň bar bolan anyk serişdelerine daýanyp, bellenen borçnamalaryň her ýyl üpjün ediljekdigini nygtaýarlar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oba sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan özgertmek boýunça amala aşyrylýan Milli maksatnamanyň çäklerinde ozal bina edilmegi göz öňünde tutulan birnäçe täze desgalaryň ulanylmaga berilmeginiň möhletlerine täzeden garalmagyny ýokarda agzalan maksatnamanyň ileri tutulýan wezipeleriniň hatarynda kesgitledi.

Ine, 2019 — 2025-nji ýyllar aralygyndaky döwürde ýurdumyzyň welaýatlarynda bilim, saglygy goraýyş, medeniýet ulgamlarynyň edaralary, ýaşaýyş jaýlary, düzümleýin desgalar bilen birlikde, dürli maksatly binalary gurmak hem-de döwrebaplaşdyrmak meýilleşdirilýär.

Şu maksatlar üçin 9976,7 million manat möçberde (şol sanda Ahal welaýaty boýunça 1944,3 million manat, Balkan welaýaty boýunça 1244,1 million manat, Daşoguz welaýaty boýunça 2907,3 million manat, Lebap welaýaty boýunça 1851,3 million manat we Mary welaýaty boýunça 2029,7 million manat) maýa goýumlary gönükdiriler.

Bu maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi netijesinde, Türkmenistanda ilatyň durmuş hal-ýagdaýy has ýokary derejä göteriler, bu bolsa döwlet Baştutanymyzyň durmuş ugurly ykdysady strategiýasynyň möhüm wezipesidir.

Gürrüňimizi dowam edip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2020-nji ýyl üçin ykdysady toplumyň edaralarynyň öňünde obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2025-nji ýyla çenli döwür üçin täze Milli maksatnamany taýýarlamak boýunça wezipäni goýandygyny bellemek gerek. Onda kesgitlenilen çäreleri durmuşa geçirmäge maýa goýumlaryň uly möçberleri gönükdiriler.

Ýokarda bellenilip geçilişi ýaly, 2019-njy ýylda sanly ykdysadyýet maksatnamasynyň amala aşyrylmagyna badalga berildi. Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň dowamynda bu ugurdaky işleriň ähmiýeti barada aýdyp, hökümetiň, ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylarynyň ünsüni ählumumy ýagdaýlara hem-de ähli derejelerde halkara gatnaşyklaryň giňeldilmegine jemledi.

Ýurdumyzyň geljekki ösüşleri daşarky ýagdaýlaryň güýçlenmegi: dünýä hojalyk gatnaşyklaryna has-da goşulyşmak, özara bähbitli söwda-ykdysady we maýa goýum hyzmatdaşlygynyň işjeňleşmegi, ylmy-tehniki ösüş bilen baglylykda, hyzmatdaşlygyň täze ugurlarynyň peýda bolmagy, dünýäniň gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça ylalaşykly çözgütleriň işlenilip taýýarlanylmagy bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.

Döwrebap tehnologiýalaryň artykmaçlygy ähli döwlet maksatnamalaryna we iri ykdysady taslamalaryna, şeýle hem Türkmenistanyň durmuş syýasatyna girizilen Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmekde hem aýdyň bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, 2019-njy ýylyň dowamynda ýurdumyzda telelukmançylyk tehnologiýalaryny, onlaýn-bilimi hem-de uzak aralykdan okatmak, elektron hökümet ulgamlaryny we beýlekileri ösdürmäge uly üns berildi.

Hojalyk, önümçilik, dolandyryş işleriniň sanlaşdyrylmagy eýýäm ýakyn geljekde «akylly» şäheri döretmäge mümkinçilik berer, ilatyň şolara bolan hajatlary doly we dessin kanagatlandyrylar. Täze tehnologiýalar goşmaça iş orunlaryny döretmäge, mysal üçin, kompýuter ylymlary we maglumat tehnologiýalary ulgamynda döretmäge ýardam eder. Şu ýagdaýy nazara almak bilen, geçen ýyl ýokary hünär derejeli hünärmenleri taýýarlamaga, ozaly bilen, sanly ykdysadyýetde taýýarlamaga aýratyn ähmiýet berildi.

Sanly we ykjam hyzmatlara ählumumy elýeterliligi üpjün etmek döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze görnüşde — sanlylaşdyrma derejesinde islendik ýurduň ösüşiniň esasyny düzýän sebitleri özgertmek bilen gös-göni bagly bolan wezipäni öňde goýýar.

Milli Liderimiz 2019-njy ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde şol meseläniň çözgüdiniň ýerleriň tebigy-serişde mümkinçiliklerine hem-de şolaryň yzygiderli ösüşine, ilatyň artyşyna hem-de iş bilen üpjünçiligine, ilatyň durmuş derejesine bagly bolup durýandygyny belledi.

Geçen ýylyň jemleriniň görkezişi ýaly, halk hojalyk toplumynyň ähli ugurlaryny sanlylaşdyrmak, ylmy işleri önümçilige ornaşdyrmak boýunça toplumlaýyn işler geçirildi. Şunda ähli bellenilen meýilnamalar IT-tehnologiýalaryny peýdalanmak, täze düzümleri döretmek arkaly ýerine ýetirildi.

Konsepsiýada kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, ýurdumyzyň dürli ministrlikleri, edaralary, banklary, agentlikleri, şeýle hem telekeçileri maddy-enjamlaýyn binýady berkitmek, ilata hödürlenýän hyzmatlary Internet ulgamyna ornaşdyrmaga, milli töleg ulgamy arkaly onlaýn-düzgünde söwda etmäge mümkinçilik berýän ulgamlaýyn platformalary döretmek boýunça anyk çäreleri durmuşa geçirdiler.

Şeýle maksatnamalaryň esasy artykmaçlygy — umumy elýeterlilik we ulanmaga amatlylygy bolup durýar. Daşary döwletleriň tejribesini öwrenýän hem-de dünýäde giňden ýaýran we öz netijeliligini subut eden döwrebap tehnologiýalary bazara getirýän ýurdumyzyň işewürleriniň işleri aýratyn bellärliklidir.

Şu ýerde «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň işini bellemek gerek. Olaryň işläp taýýarlan QR-kodlarynyň kömegi bilen töleg usuly ykjam telefonlarynyň eýelerine optiki nyşanlary göçürip, nagt däl görnüşde hem-de bank kartlarynyň kömegi bilen islendik harytlar we hyzmatlar üçin hasaplaşmaga mümkinçilik berýär.

Döwlet edaralarynda we pudaklarynda intellektual ulgamlaryň ornaşdyrylmagy önümçiligi guramak hem-de şolary dolandyrmak işini düýpli özgerdýär. Şunuň bilen baglylykda, maglumat howpsuzlygy babatda milli ölçegleri we usullary işläp taýýarlamak, şol sanda halkara standartlary hem-de tehniki düzgünleri bilen utgaşdyrmak wezipesi milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan Türkmenistany mundan beýläk-de ösdürmegiň esasy wezipeleriniň biri hökmünde öňe sürüldi.

Synymyzy dowam etmek bilen, 2019-njy ýylda Kiberhowpsuzlyk hakynda Kanunyň öz wagtynda kabul edilendigini bellemek gerek. Ol ýurdumyzyň özygtýarlylygyny, bähbitlerini goramaga, ulgam howpsuzlygynyň wehimleriniň öňüni almaga, jemgyýetçilik düzgün-tertibini, edaralaryň hem-de raýatlaryň kanuny hukuklaryny we bähbitlerini üpjün etmäge gönükdirilendir.

Ýurdumyz üçin düýbünden täze pudagyň — kompýuter önümçiliginiň peýda bolmagy «sanly» Türkmenistanyň kemala gelmegi hem-de ykdysadyýetiň hajatlarynyň öz maglumat tehnologiýalarymyz arkaly üpjün edilmegi bilen baglylykda bu wezipä örän möhüm häsiýet berýär.

Degişli ugruň döremegi Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Kompýuter tehnologiýalary merkezi» tarapyndan «Hengsheng Lianhua Investment Management Co. Ltd.», «Tongfang Hongkong Limited» hytaý kompaniýalary bilen bilelikde esaslandyrylan «Agzybirlik tilsimaty» kärhanasynyň işi bilen baglydyr.

2019-njy ýylda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, şol kärhana tarapyndan çaga kompýuterleriniň 80 müňüsi öndürildi. Şolara ýüklenen programma tälim beriji wezipeleriň 198-sini ýerine ýetirýär hem-de kompýuterde türkmen, rus we iňlis dillerinde işläp bolýar.

«Agzybirlik tilsimaty» bilelikdäki kärhanasy ilkibaşda döwlet Baştutanymyzyň daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça öňde goýan wezipelerini çözmegi ugur edindi. Häzir ikinji ugur — bar bolan harytlyk nyşanlarynyň reeksport ugry peýda bolýar. Beýle diýildigi milli nyşanly kompýuterleriň goňşy ýurtlara hem iberiljekdigini aňladýar, çünki şol kärhana Merkezi Aziýa sebitinde şeýle zawodlaryň ýeke-täk görnüşi bolup durýar.

Şeýle hem kärhana programma üpjünçiligini işläp taýýarlamak boýunça «Microsoft» iri transmilli kompaniýasy hem-de elektron enjamlaryny we kompýuter ätiýaçlyk şaýlaryny öndürýän öňdebaryjy «Intel» bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýär. Olar eýýäm Gazagystandaky, Özbegistandaky, Täjigistandaky, Owganystandaky sargytçylaryna kompýuterleri Türkmenistandan satyn almak barada maslahatlary berdiler.

Mundan başga-da, geçen ýylyň dowamynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Aşgabadyň çäginde döwlet söwda nokadynyň merkezleşdirilen ulgamyny döretmek boýunça işler geçirildi. Ol onlaýn düzgüninde harytlaryň hereketine elektron gözegçiligini amala aşyrmaga, ýagny harytlaryň ammarlara gelip gowuşmagy, dükanlara çykarylmagy, alyjylara satylan möçberiniň we galan böleginiň hasabyny ýöretmäge kömek edýär.

Alyjylar üçin amatly bolar ýaly Internetde Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň her bir dükany barada, şolaryň salgylaryny, aragatnaşyk maglumatlaryny, harytlarynyň görnüşleri, şol sanda hil görkezijileri, harydyň öndürilen senesi hem-de ýeri, gaby, ulanyş möhleti we beýlekiler barada maglumat berýän ýörite saýt döredildi. Saýtda harydy eltip bermek bilen buýurmany resmileşdirmek, sowal-jogap görnüşinde goşmaça maglumatlary almak bolýar. Bu ulgam içerki bazardaky islegi öwrenmäge mümkinçilik berýär.

Elektron haryt dolanyşygy ulgamynyň we alyjylar üçin täze hyzmatlaryň ornaşdyrylmagy söwda işgärleriniň zähmet öndürijiligini hem-de raýatlarymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Şunuň bilen bir hatarda, ýurdumyzda öndürilýän harytlar barada elýeterli maglumatlar, söwdalar hakynda ygtybarly seljermeler türkmen önüm öndürijileriniň bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün etmäge hem-de eksport kuwwatyny ýokarlandyrmaga ýardam edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanlylaşdyrmagyň iki ugruny — ykdysady we durmuş ugurlaryny hemişe ileri tutýar. Elektron demir ýol peteklerini satyn almak boýunça işe girizilen hyzmaty mysal hökmünde görkezmek bolar. Häzir bilelikdäki kärhana tarapyndan iň gowy dünýä tehnologiýalaryny ýerli şertlere uýgunlaşdyrmagyň esasynda «Türkmenhowaýollary» agentliginde işler awtomatlaşdyrylýar.

Şeýle hem ýurdumyzyň ykdysady, maliýe-bank ulgamynda sanlaşdyrmagyň taslamalary, salgyt gullugy üçin elektron hyzmaty işlenip taýýarlanylýar. Şonuň bilen bir hatarda, sanly ulgamlara hyzmat etmek, şol sanda Politehniki orta hünär okuw mekdebinde işgärleri taýýarlamak işleri alnyp barylýar, şol ýerde bilim bermegiň iň gowy dünýä usullary ornaşdyrylýar.

Giň gerimli özgertmeleriň hukuk esaslaryny kemala getirmek öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň esasy şertleriniň biridigini bellemek gerek.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hereket edýän kanunlary kämilleşdirmegiň hem-de bazar ykdysadyýeti şertlerinde pudaklaryň netijeliligini ýokarlandyrmaga, raýatlaryň telekeçilik başlangyçlaryny goldamaga, maýa goýum işjeňligini höweslendirmäge, döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmaga hem-de paýdarlar jemgyýetlerine öwürmäge gönükdirilen täze kanunçylyk namalaryny kabul etmegiň zerurdygyny nygtaýar.

Ýokarda bellenilişi ýaly, maýa goýumlarynyň, şol sanda daşary ýurt maýalarynyň çekilmegi ady agzalan maksatnamalary we konsepsiýalary üstünlikli amala aşyrmagyň möhüm bölegi bolup durýar. Şunda öňdebaryjy daşary ýurtly işewürlik-düzümleriň maýalaryny, öz ýurdumyzyň serişdelerini çekmek, täze tehnologiýalar bilen üpjün edilen hem-de bäsdeşlige ukyply önümleri öndürýän döwrebap kärhanalary açmak üçin amatly hukuk, maliýe we beýleki şertleri kanunçylyk derejesinde döretmek uly ähmiýete eýe bolup durýar.

Hususy telekeçiligi ösdürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmek, milli ykdysadyýetiň pudaklarynyň we döwlete degişli däl böleginiň sazlaşykly işini gazanmak döwlet Baştutanymyzyň syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet-hususy hyzmatdaşlyk hakynda Kanunyň taslamasyny taýýarlamak ýurdumyzyň Mejlisiniň işiniň esasy ugry hökmünde kesgitlenildi.

Býujet-salgyt we pul-karz gatnaşyklarynyň halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna kybap getirilmegine berilýän uly ünsi nazara almak bilen, 2019-njy ýylyň dowamynda bu ugurda kadalaşdyryjy namalar kämilleşdirilip, bank işini düzgünleşdirýän kanunlaryň seljermesi geçirildi.

Synymyzy dowam etmek bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň syýasatynyň esasy we üýtgewsiz ugry bolan ykdysady diplomatiýany ösdürmek meselesi barada durup geçeliň.

Mälim bolşy ýaly, şol adalga bilen jemgyýetçilik hem-de telekeçilik düzümlerini, häzirki zaman ykdysady, syýasy bilimlerini, hukuk ylymlaryny we gurallaryny, diplomatiýanyň usullaryny hem-de görnüşlerini çekmek, dünýä giňişliginde milli bähbitlerimizi amala aşyrmak maksady bilen, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gurallary peýdalanmak bilen, döwlet edaralarynyň alyp barýan işlerine düşünilýär.

Şunuň bilen baglylykda, häzirki döwürde ata Watanymyz Türkmenistanyň halkara giňişliginde eýeleýän ornuny işjeňleşdirip, dünýäniň dürli döwletleri hem-de esasy maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlygynyň çäklerini ep-esli giňeldendigini nygtamak gerek. 2019-njy ýylda hem, ozalky döwürlerde bolşy ýaly, netijeli gatnaşyklary giňeltmäge, şol sanda sebitiň we GDA-nyň ýurtlary bilen giňeltmäge aýratyn üns berildi.

Umumy gymmatlyklara esaslanan hem-de bir bitewi maksatlar we wezipeler bilen birleşen hyzmatdaşlygyň görnüşini işläp düzmek dünýäniň ykdysady ulgamynyň durnuklylygynyň esasy şerti bolup durýar. Häzir Türkmenistan hut şol nukdaýnazardan ugur almak bilen, bu işe gatnaşmaga hem-de toplanan oňyn tejribesini alyşmaga taýýardygyny iş ýüzünde görkezýär.

2019-njy ýylyň awgustynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen üstünlikli geçirilen birinji Hazar ykdysady forumynyň ähmiýetini aýdyň mysal hökmünde bellemek gerek. Döwlet Baştutanymyzyň teklibi ösüşiň häzirki işlerini düýpli seljermegiň, möhüm geosyýasy we geoykdysady giňişlik hökmünde Hazaryň şolarda eýeleýän ornunyň we ähmiýetiniň netijesine öwrüldi.

Hormatly Prezidentimiz foruma gatnaşyjylaryň öňünde çykyş edip, häzirki döwürde bu ýerde diňe bir kenarýaka ýurtlarynyň däl, eýsem, beýleki döwletleriň hem bähbitleri jemlenendir. Şol bähbitler bolsa Hazar sebitiniň uglewodorod serişdeleriniň iri tebigy çeşmesi, yklym möçberindäki ulag-üstaşyr merkezi, halkara söwdany giňeltmek üçin geljegi uly çäk bolup durýandygy bilen şertlendirilendir.

Ýeri gelende ýatlasak, forumyň baý mazmunly maksatnamasy çäreleriň — iş duşuşyklarynyň we gepleşikleriň ençemesini, hökümetara mejlislerini, ministrler derejesindäki maslahatlary, işewürler maslahatlaryny, bilermenler geňeşmelerini, mowzuklaýyn maslahatlary hem-de beýlekileri öz içine aldy.

Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisi hem-de «Türkmen sährasy — 2019» halkara awtosergisi örän ajaýyp çärelere öwrülip, şolaryň çäklerinde Diýarymyzyň hem-de Hazarýaka döwletleriň we olaryň hyzmatdaşlarynyň ykdysadyýetleriniň dürli pudaklarynyň gazanan üstünlikleri we kuwwaty görkezildi. Ägirt uly sergi täze tehnologik işleri peýdalanmak, hyzmatdaşlygy ýola goýmak we berkitmek boýunça tejribe alyşmak üçin netijeli çäre bolup hyzmat etdi.

Şonuň bilen bir hatarda, Azerbaýjan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň hem-de Türkmenistanyň ykdysadyýet boýunça ygtyýarly edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygynyň ähmiýetini bellemek gerek.

Hazarýaka döwletleriniň hökümetleriniň arasyndaky Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşyga gatnaşyjy ýurtlaryň dünýä hojalyk gatnaşyklar ulgamynda eýeleýän orny, sanly ykdysadyýet we aýratyn ykdysady zolaklar babatda netijeli gatnaşyklary giňeltmegiň mümkinçilikleri, bilelikdäki maýa goýum taslamalary hem-de maksatnamalary amala aşyrmagyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleler boldy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Hazar deňzinde işleýän hökümetleriň, degişli ykdysady edaralaryň hem-de işlemäge gyzyklanma bildirýän işewürlik düzümleriniň arasynda göni gatnaşyklar üçin guraly döretmegiň wagty geldi. Hazarýaka döwletleriň her biriniň ykdysady isleglerini beýan edýän «Bilelikdäki ösüş arkaly durnuklylyk» çemeleşmesi hyzmatdaşlygyň oňaýly görnüşi hökmünde seçilip alyndy.

Hut şonuň üçin dünýäniň geosyýasy işleriniň ösüşiniň häzirki döwründe sebit hyzmatdaşlygyny diňe ykdysady gatnaşyklary çuňlaşdyrmagyň guraly hökmünde däl-de, eýsem, durnukly ösüşi üpjün etmek işinde möhüm ýagdaý hökmünde sebit hyzmatdaşlygy berkitmek uly ähmiýete eýe bolýar.

Milli Liderimiziň başlangyjy boýunça ýurdumyzda ýörite, erkin ykdysady zolaklaryň (EYZ) döredilmegine we ösdürilmegine aýratyn üns berilýär. Olar häzirki wagtda dünýäniň hojalyk gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Erkin ykdysady zolaklaryň döredilmegi Hazarýaka döwletleriň milli ykdysadyýetleriniň bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmaga, eksport mümkinçiliklerini giňeltmäge hem-de ahyrky netijede, ýurtlaryň gülläp ösmegine we olaryň halklarynyň abadançylygyna ýardam edýär. Bu mesele hem ady agzalan duşuşygyň gün tertibine girizildi.

Şu ýerde Türkmenistanda bu ugurda görülýän çäreler barada belläp geçmek ýerlikli bolar. Şolaryň hatarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýörite Karary bilen tassyklanan degişli Konsepsiýanyň amala aşyrylmagy bar.

Geçirilýän işler içerki bazary harytlar bilen doldurmaga, ilatyň iş bilen üpjünçilik derejesini ýokarlandyrmaga, döwrebap bazar düzümini kemala getirmäge, býujete gelip gowuşýan gyzyl puluň artmagyna hem-de tehnologiýalaryň we dolandyryş nou-haularyň alşylmagyna, çekilýän daşary ýurt maýalarynyň artmagyna ýardam edýär.

Geçen ýylyň ýene-de bir möhüm wakasyny — 2019-njy ýylda Türkmenistanyň GDA-da başlyklyk etmeginiň çäklerinde 13-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady geňeşiniň 83-nji mejlisini ýatlamak gerek. Forumyň barşynda döwletara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryna, Arkalaşygyň agza ýurtlarynyň arasyndaky netijeli gatnaşyklaryň kadalaşdyryjy-hukuk binýadyny berkitmegiň meselelerine garaldy.

GDA gatnaşyjy döwletleriň strategik ykdysady hyzmatdaşlygy hakynda Jarnamanyň taslamasy üns merkezinde boldy, ony işläp taýýarlamak başlangyjy milli Liderimize degişlidir. Şol resminama 2019-njy ýylyň oktýabrynda paýtagtymyzda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň jemleri boýunça kabul edildi.

Halkara pul gaznasy, Bütindünýä banky, Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky, Aziýanyň ösüş banky, Yslam ösüş banky hem-de beýlekiler bilen işjeň gatnaşyklar dowam etdi. Hyzmatdaşlygyň şeýle görnüşi milli maliýe bank ulgamynyň has-da kämilleşdirilmegini, halk hojalyk toplumynyň esasy pudaklaryny ösdürmäge maýa goýumlaryny üpjün edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, 2019-njy ýylyň 6-njy dekabrynda Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynyň tassyklanylmagy bu babatda ähmiýetli waka boldy.

Maksatnamany işläp taýýarlamak zerurlygy dünýäniň maliýe-ykdysady giňişliginde ata Watanymyzyň daşary ykdysady gatnaşyklarynyň giňelmegi bilen şertlendirildi. Abraýly maliýe düzümleri, ykdysady taýdan ösen we ösýän döwletler hem-de öňdebaryjy tejribä we innowasion tehnologiýalara eýe bolan iri kompaniýalar bilen gatnaşyklary giňeltmäge, halkara giňişliginde eziz Diýarymyzyň abraýyny pugtalandyrmaga hem-de ykdysadyýeti batly depginler bilen ösdürmäge gönükdirilen wezipeleriň derwaýyslygy şoňa esas bolup hyzmat etdi.

Maksatnamada eksport ugurly we daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi höweslendirmek üçin maliýe-ykdysady, dolandyryş we hukuk gurşawyny kämilleşdirmek göz öňünde tutuldy.

Resminamada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe süren, abraýly halkara guramalar tarapyndan giň goldawa eýe bolan başlangyçlaryny we tekliplerini, şol sanda birinji Hazar ykdysady forumynyň jemleri boýunça gazanylan ylalaşyklary netijeli amala aşyrmak boýunça çäreler bellenildi.

Maksatnamada daşary ykdysady işleri ösdürmek üçin anyk ädimleriň hatarynda ykdysadyýetiň dürli ugurlaryna daşary ýurt maýalaryny çekmek, ýurdumyzda bilelikdäki we daşary ýurt kärhanalaryny gurmak üçin amatly maýa goýum ýagdaýyny döretmek wezipeleri kesgitlenildi.

Şonuň bilen birlikde, halk hojalyk toplumynyň esasy pudaklarynyň işini innowasion esasda ýola goýmagyň, ýokary hilli we arzan önümleriň dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmagyň, Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklarynda hususy eýeçiligiň paýyny ýokarlandyrmagyň zerurlygyna üns berilýär.

Şeýlelikde, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýyl biziň döwletimiz üçin täze innowasiýalaryň, ösüşiň we rowaçlygyň täze döwri bolar. Şunda döwlet-hususy hyzmatdaşlyk, gyzyklanma bildirýän ähli taraplar bilen maýa goýum we ylmy-tehnologiýa hyzmatdaşlygy ýaly gurallar hem-de usullar aýratyn zerur bolar.

Seljerme synymyzyň netijelerini jemlemek bilen, ata Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyny bellejek şanly ýylynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda parahatçylygyň, durmuş-ykdysady ösüşiň, türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmagyň ýoly bilen öňe tarap ynamly gadam urjakdygyny bellemek gerek.

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   27.02.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy hakynda hasabat berdi. Ol milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat bermek bilen, Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan pul sowgatlaryny gowşurmak hakyndaky Buýrugyň taslamasyny döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Milli Liderimiz resminama gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi hem-de baýramçylygyň hormatyna meýilleşdirilen dabaralary degişli derejede guramagyň zerurdygyny belledi. Pul sowgatlary çagalar edaralarynda terbiýelenýän, orta mekdeplerde bilim alýan gyzlara, Döwlet gullugy akademiýasynda, aspiranturada, doktoranturada we kliniki ordinaturada, ýokary okuw we ýörite hünärment mekdeplerinde okaýan gelin-gyzlara, şeýle hem býujet edaralarynda zähmet çekýän hem-de pensiýa we döwlet kömek pullaryny alýan aýal-gyzlara gowşurylmalydyr diýip, milli Liderimiz resminamanyň ýerine ýetirilişini berk gözegçilikde saklamak barada degişli tabşyryklary berdi.

Soňra wise-premýer ätiýaçlandyryş işini kämilleşdirmek maksady bilen geçirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň meseleleri hakyndaky Kararyň taslamasy milli Liderimiziň garamagyna hödürlenildi. Degişli kanunçylyk namasynyň düzgünlerini nazara almak bilen taýýarlanylan resminama laýyklykda, bu edaranyň wezipeleri kesgitlenildi hem-de onuň düzümine üýtgetmeler girizildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ätiýaçlandyryş ulgamyny ösdürmegiň usullaryny kämilleşdirmegiň soňky ýyllarda aýratyn ähmiýete eýe bolýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, bu ulgamda edilýän hyzmatlara sarp edijileriň gyzyklanmasyny artdyrmak, edaranyň işine döwlet gözegçiliginiň netijeli ulgamyny döretmek, ätiýaçlandyryş bazarynda bäsdeşligi guramak we goramak boýunça anyk çäreleri görmegiň zerurdygyna aýratyn üns berildi.

Döwlet Baştutanymyz ätiýaçlandyryş bazarynyň düzümini hem-de ätiýaçlandyryjylaryň öz serişdelerini maliýeleşdirmegi üçin amatly şertleriň döredilmegini, bu ugurda işgärleriň taýýarlanylmagyny, ätiýaçlandyryş hyzmatlarynyň ösen bazaryny kemala getirmäge ýardam edýän salgyt syýasatynyň amala aşyrylmagyny möhüm wezipeleriň hatarynda görkezdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň meseleleri hakynda» Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Şeýle hem wise-premýere şu ýylyň iki aýynyň jemleri boýunça ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşini seljermek hem-de bu barada Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçiriljek giňişleýin mejlisinde hasabat bermek tabşyryldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýangyç-energetika toplumynyň düzümine girýän edara-kärhanalarda işleriň ýagdaýy hem-de «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny» amala aşyrmagyň barşy hakynda hasabat berdi.

Wise-premýer «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň täze binasynyň gurluşyk işleriniň tamamlanandygy barada hasabat berdi.

Bu orta hünär okuw mekdebinde geljekde nebitgaz toplumynda zähmet çekjek hünärmenleriň 1900-si bilim alýar. Okuw mekdebine her ýylda ýaşlaryň 700-si kabul edilip, nebitgaz hünäri hem-de sanly ulgam bilen bagly bilim berilýär.

Mekdebiň binasy Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesiniň 25 ýyllygynyň hormatyna ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulan önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň sanawyna goşuldy.

Hormatly Prezidentimiziň garamagyna ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmegi göz öňünde tutýan resminamalaryň taslamalary hem hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, nebitgaz senagatynyň uglewodorod serişdeleriniň uly gorlaryna eýe bolan Türkmenistanyň ykdysadyýetinde esasy orny eýeleýändigini belledi. Bu ugurda ýurdumyz pudagy toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak hem-de ösdürmek, energiýa serişdelerini daşary bazarlara ugratmagyň köpugurly ulgamyny döretmek, nebitiň we gazyň çykarylýan, şol sanda täze ýataklary senagat taýdan özleşdirmegiň hasabyna olaryň mukdaryny artdyrmak boýunça strategiýany amala aşyrýar.

Şonuň bilen bir hatarda, uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemäge we halkara ölçeglere kybap gelýän hem-de içeri we daşary bazarlarda uly isleg bildirilýän ýokary hilli önümleri çykarmaga ýöriteleşdirilen döwrebap önümçilikleriň döredilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Milli Liderimiz bu barada aýtmak bilen, Ahal welaýatynda gurlan zawody mysal hökmünde görkezdi. Şol ýerde dünýäde ilkinji tebigy gazdan ekologiýa taýdan arassa sintetiki benziniň önümçiligi senagat möçberinde ýola goýuldy.

Döwlet Baştutanymyz ylmy-tehniki ösüşiň soňky gazananlarynyň, öňdebaryjy tehnologiýalaryň we enjamlaryň işjeň ulanylmagynyň pudagyň innowasion taýdan ösdürilmegini üpjün edip, dünýäniň energetika döwleti hökmünde ýurdumyzyň ornuny pugtalandyrýandygyny belledi.

Umuman, bularyň hemmesi energetika ulgamynda dünýäniň öňdebaryjy nebitgaz kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikleri açýar. Ýurdumyzda kanunçylygyň halkara kadalaryna kybap gelýän amatly maýa goýum ýagdaýynyň bolmagy Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklarynyň esasyny düzýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz pudagy üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamagyň möhümdigini belläp, munuň öňdebaryjy dünýä tejribesini ornaşdyrmaga, ýokary tehnologiýalary we täze ylmy-tehniki işleri özleşdirmäge ýardam edýändigini aýtdy.

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň täze binasynyň açylmagy hem-de onda okuwlaryň guralmagy babatda degişli görkezmeler berildi.

Hormatly Prezidentimiz ýangyç-energetika toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen resminamalara gol çekip, olary elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi. Milli Liderimiz şol resminamalardan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Şu günler agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, bugdaý meýdanlarynda ideg işleri dowam edýär, ak ekinler mineral dökünler bilen iýmitlendirilýär, olara ösüş suwy tutulýar.

Şunuň bilen birlikde, ýaz ekişine taýýarlyk görmek işi dowam edýär. Gowaça ekiljek meýdanlarda geriş çekmek, ýuwuş suwuny tutmak, gowaça tohumlaryny hem-de oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny taýýarlamak işleri alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň maksatlaýyn ýörite hasabyndan önüm öndürijilere berlen ýeňillikleriň öwezini dolmak üçin harajatlary maliýeleşdirmek hakyndaky çözgüdiň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanda amala aşyrylýan obasenagat toplumynyň özgertmeleriniň möhüm ugry hökmünde ekerançylygyň medeniýetini ýokarlandyrmaga aýratyn üns bermegiň wajypdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz amala aşyrylýan özgertmeleriň esasy maksadynyň oba hojalyk pudagyny döwrüň talabyna laýyk gelýän täze sepgitlere çykarmakdan ybaratdygyny aýtdy.

Wise-premýere bugdaýa ideg etmek hem-de öňümizdäki möwsümleýin işlere, şol sanda gowaça we beýleki oba hojalyk ekinleriniň ekişine hem-de köpçülikleýin bag ekmek çäresine taýýarlyk görmek babatda anyk tabşyryklar berildi.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen resminama gol çekip, ony wise-premýere elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly iberdi hem-de degişli görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän ministrliklerinde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryna laýyklykda, döwlet maksatnamalaryny ýerine ýetirmek, täze önümçilikleri ýola goýmak, hereket edýän kärhanalary döwrebaplaşdyrmak boýunça işleriň alnyp barylýandygy, ýurdumyzy senagatlaşdyrmak hem-de ykdysadyýeti sanly ulgama geçirmek boýunça degişli çäreleriň görülýändigi bellenildi.

Öňde goýlan wezipeler bilen baglylykda, şäher düzümini dolandyrmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak hem-de ony döwrebaplaşdyrmak boýunça gaýragoýulmasyz çäreler kesgitlenildi. Ýol-ulag hereketini kadalaşdyrmaga ýardam edýän awtomobil ýollarynyň hem-de köprüleriň gurluşygyna, gurluşyk we energetika düzümleriniň, jemagat gulluklarynyň sazlaşykly işlemegini üpjün etmäge uly üns berilýär. Paýtagtymyzyň ähli ýollaryny we seýilgählerini bagy-bossanlyga öwürmek hem-de abadanlaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler berk gözegçilikde saklanylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasynyň durmuşa geçirilişini, ýurdumyzyň şäherlerinde hem-de obalarynda senagat, durmuş we medeni maksatly desgalaryň gurluşygynyň barşyna yzygiderli gözegçiligi amala aşyrmagyň hem-de bu ulgamda maýa goýum işjeňligini höweslendirmek boýunça çäreleriň görülmeginiň wajypdygyna wise-premýeriň ünsüni çekdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň gurluşyk senagatynyň işi barada aýdyp, pudaga zerur möçberde maýa serişdeleriniň goýulýandygyny, çykarylýan gurluşyk serişdeleriniň görnüşleriniň köpeldilýändigini we hiliniň ýokarlandyrylýandygyny, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan gurluşyk serişdeleriniň özümizde öndürilýän mukdarynyň artdyrylýandygyny, daşary ýurtlara iberilýän önümleriň görnüşleriniň giňeldilýändigini belledi.

Milli Liderimiz ýurdumyzy senagatlaşdyrmak boýunça işleri dowam etmegiň, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň, şol sanda senagat önümçiligi boýunça gurluşyk serişdeleriniň dürli görnüşleriniň öndürilişini yzygiderli artdyrmagyň zerurdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz energetikany ösdürmek we sanly ulgama geçmek, goňşy ýurtlara iberilýän elektrik energiýasynyň möçberlerini artdyrmak boýunça wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz şu ýyl ýurdumyzda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli dürli maksatly ençeme desgalary ulanmaga bermek dabaralarynyň boljakdygyny belledi. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen paýtagtynyň özüniň ýokary derejesine laýyklykda, ähli babatda nusgalyk görelde bolmalydygyny, Diýarymyzyň ähli sebitlerinde özgertmeler maksatnamalaryny amala aşyrmak işinde görelde bolmalydygyny nygtap, wise-premýere bu şanly senä gabatlanylyp ulanylmaga beriljek desgalaryň ýokary hilli gurulmagyny hem-de öz möhletinde ulanmaga berilmegini üpjün etmek boýunça anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow Türkmenistanda elektron resminamalar dolanyşygy ulgamyny hem-de internet web-saýtlary döretmek we işe girizmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy bilen işlenilip taýýarlanylan hem-de 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda, häzirki wagtda ýurdumyzda halk hojalygynyň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak we ylmy işläp taýýarlamalary döwrüň talaplaryna laýyklykda önümçilige ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaýyn işleriň alnyp barylýandygy bellenildi.

Wise-premýer şeýle hem Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda «bir penjire» ulgamynyň kesgitlenendigini nygtady. Bu ulgam halkara tejribede resminamalary taýýarlamak hem-de daşary ykdysady işlere gatnaşyjylaryň maglumatlaryny bermek, şolaryň bir nokatda maglumat taýdan üpjünçiliginiň elýeterliligi babatda ulanylýar.

Şu babatda «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan işe girizilen e.gov.tm diýen bir bitewi Döwlet hyzmatlar hem-de işler portaly uly waka boldy. Bu portal raýatlar we işewürlik üçin elektron görnüşde döwlet hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge niýetlenen «bir penjire» diýen awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmak arkaly mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak maksady bilen, elektron senagatyny ösdürmek üçin 2019-njy ýyldan başlap ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň orta möhletli Konsepsiýasynyň durmuşa geçirilýändigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz IT-hyzmatlarynyň ählumumy elýeterliligini üpjün etmegiň onuň möhüm wezipeleriniň biridigini aýtdy.

Milli Liderimiz «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň sanly ulgama geçmek işini öňe ilerletmek boýunça işleriň möhüm bölegini ýerine ýetirýändigini hem-de intellektual ulgamlaryň işlemegini, şol sanda milli tor giňişligini, internet hyzmatlaryň gerimini giňeltmek boýunça kanunçylyk taýdan goldanylmagynyň üstünde işlenilmegini üpjün edýändigini nygtady. Özümiziň sanly nusgamyzy döretmekden ugur alyp, öňdebaryjy tejribäni hem-de ösüşlere beslenen işleri öwrenmek we özleşdirmek zerurdyr. Munuň özi diňe bir daşary ýurtlaryň taýýar çözgütlerine we nou-haularyna esaslanman, eýsem, Diýarymyzyň ylmy-tehnologik kuwwatyna daýanmalydyr.

Döwlet Baştutanymyz «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň maddy-enjamlaýyn binýadynyň has-da pugtalandyrylmalydygyna hem-de bu ugur boýunça hünärmenleriň taýýarlanylmagyna we hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyna aýratyn ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hödürlenen resminama gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi hem-de onuň ýerine ýetirilmegi boýunça degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän söwda hem-de daşary ykdysady aragatnaşyklar pudaklarynyň düzümlerindäki işler, ýurdumyzda kiçi we orta işewürligi, şol sanda hususy oba hojalyk önüm öndürijilerini döwlet tarapyndan goldamak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Şu maksat bilen, harytlaryň käbir görnüşleriniň eksportyny we importyny düzgünleşdirmek boýunça teklipler taýýarlanyldy. Wise-premýer şol teklipleri döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürläp, miwe, gök hem-de senagat önümleriniň daşary ýurtlara iberilýän mukdarynyň artýandygy barada habar berdi. Bu teklipler ýurdumyzda önümçilikleri höweslendirmäge, Diýarymyzda öndürilýän önümleriň hasabyna içerki sarp edijileriň isleglerini has doly kanagatlandyrmak hem-de şol önümleri daşarky bazarlarda öňe ilerletmek üçin şertleri döretmäge gönükdirilendir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilýän mukdaryny hem-de döwletimiziň eksport kuwwatyny artdyrmakda, bäsdeşlige ukyply önümçilikleri ösdürmekde telekeçilige esasy ornuň berilýändigini belledi. Munuň üçin döwletimiz tarapyndan hemme zerur şertler we mümkinçilikler döredilýär.

Milli Liderimiz hödürlenen teklipleri makullap, şolaryň üstünde işlemegi hem-de bellenen tertipde resmi taýdan taýýarlamagy tabşyrmak bilen, içerki bazaryň we daşarky düzümleriň ýagdaýyna hemişe seljerme geçirmegiň, döwrüň talaplaryna hem-de ýurdumyzyň we daşary ýurtly sarp edijileriň isleglerine laýyk gelýän çeýe bazar strategiýalaryny döretmegiň möhümdigini aýtdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, baýramçylyklara görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Döwrüň talaplaryna laýyklykda, medeniýet edaralarynyň işi kämilleşdirilýär, olaryň maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyrylýar, täze tehnologiýalar yzygiderli ornaşdyrylýar.

Şeýle hem medeniýet ulgamyndaky täzelikleriň ählisi Medeniýet ministrliginiň internet sahypasynda yzygiderli beýan edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp we döwrüň talaplaryna laýyklykda hem-de bu ulgamda dünýäniň gazananlaryny nazara almak bilen, medeniýet ulgamyny, şeýle-de köpçülikleýin habar beriş serişdelerini mundan beýläk-de ösdürmegiň ähmiýetini nygtady we wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasaryna meýilleşdirilen medeni çäreleriň ählisiniň ýokary derejede guralmagyny üpjün etmek, umuman, ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna taýýarlyk görmek boýunça degişli görkezmeleri berdi. Ýurdumyzda geçirilýän medeni-köpçülikleýin çäreler milli sungatyň we halkymyzyň baý medeni mirasynyň köpöwüşginliligini görkezmelidir diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň teklipleriniň esasynda taýýarlanylan Türkmenistanyň ilatynyň sagdyn iýmitlenmegi boýunça 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnamanyň we ony durmuşa geçirmegiň Meýilnamasynyň taslamalary barada hasabat berdi.

Milli maksatnamanyň esasy maksady ilatyň saglygyny pugtalandyrmakdan, keselleriň öňüni almakdan, raýatlarymyzyň ömrüniň dowamlylygyny artdyrmakdan we sagdyn durmuş ýörelgeleriniň ornaşdyrylmagyny gazanmakdan ybaratdyr.

Jemgyýetimizde sagdyn iýmitlenmek meseleleri boýunça aň-bilim hem-de wagyz-nesihat çärelerini işjeň geçirmek, ýaramaz endikleriň garşysyna göreşmek maksatnamanyň esasy wezipeleri hökmünde kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, iýmit ulgamynda yzygiderli gözegçiligi amala aşyrmak, ylmy barlaglary geçirmek we tejribä ornaşdyrmak hem-de hünärmenleri taýýarlamak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkymyzyň abadançylygy baradaky hemmetaraplaýyn aladanyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady. Milli Liderimiz bu ugurda öňde goýlan wezipeleri çözmekde toplumlaýyn çemeleşmäniň zerurdygyny belledi. Şeýle çemeleşme adamlaryň, her bir raýatyň saglygyny pugtalandyrmak boýunça netijeli çäreleri birleşdirýär. Şu babatda, jemgyýetimizde işjeň we sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek hem-de pugtalandyrmak, dogry iýmitlenmegiň kadalaryny berjaý etmek möhüm ähmiýete eýe bolýar.

Döwlet Baştutanymyz sagdyn iýmitlenmegiň usullaryny we görnüşlerini ösdürmek ulgamynda ylmy barlaglary höweslendirmäge, maslahatlary işläp taýýarlamaga, ýurdumyzda ekologiýa taýdan arassa ýokary hilli azyk önümleriniň öndürilişini artdyrmaga ýardam etmäge gönükdirilen bu maksatnamany tassyklamak hakyndaky Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi we bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk, «Açyk gapylar» we netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy strategiýasyny durmuşa geçirmek babatda ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyz ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde hem-de abraýly sebit we halkara guramalaryň çäklerinde dostlukly hem-de özara bähbitli gatnaşyklary üstünlikli ösdürýär. Şunda Daşary işler ministrliginiň we diplomatik edaralaryň ugry boýunça özara gatnaşyklara möhüm ähmiýet berilýär. Şol ugurda yzygiderli geçirilýän geňeşmeler we duşuşyklar bu işiň netijeli häsiýete eýe bolmagyna ýardam edýär.

Milli Liderimiziň ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün etmäge, dürli ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen döredijilikli başlangyçlary dünýä bileleşiginiň giň goldawyna hem-de ykrarnamasyna eýe boldy. Häzirki wagtda şol başlangyçlary durmuşa geçirmek boýunça yzygiderli çäreler görülýär.

Arap dünýäsiniň döwletleri bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak Türkmenistanyň daşary syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer, daşary işler ministri Katar Döwletiniň paýtagty Doha şäherine boljak gulluk iş saparyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. Onuň barşynda syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Bitarap Türkmenistanyň sebit hem-de dünýä derejesinde abadançylygyň we ösüşiň bähbidine köpugurly hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek, häzirki döwrüň wajyp wezipeleriniň sazlaşykly çözgütlerini işläp taýýarlamak meselelerinde işjeň hereket etmek ýörelgesine ygrarlydygyny nygtady. Milli Liderimiz ýurdumyzda durmuşa geçirilýän daşary syýasy ugruň aýdyň netijeleri berýändigini belledi. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklaryň ýylsaýyn pugtalandyrylmagy munuň aýdyň subutnamasydyr.

Döwlet Baştutanymyz türkmen-katar gatnaşyklary meselesine degip geçip, onuň dostlukly häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz uzak möhletleýin esasda netijeli döwletara gatnaşyklaryny giňeltmek, hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny anyklaşdyrmak üçin ägirt uly kuwwatyň bardygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Katar Döwletiniň paýtagtyna gulluk iş saparyna ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlanmagyň üpjün edilmegini tabşyryp, degişli Buýruga gol çekdi. Milli Liderimiz resminamany wise-premýere, daşary işler ministrine elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly iberip, Kataryň Emirine halkara derejede bellenilýän Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk dabaralaryna gatnaşmak baradaky çakylygy gowşurmagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň netijelerini jemläp, Hökümetiň agzalarynyň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz ýetip gelýän halkara we milli baýramçylyklara bagyşlanan çäreleriň degişli derejede guralmagyna ünsi çekip, şolaryň tutuş ýurdumyz boýunça ýokary derejede, ählumumy ruhubelentlik ýagdaýynda geçirilmegini üpjün etmek barada degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz halkara gatnaşyklary giňeltmek barada aýtmak bilen, Türkmenistanyň daşary syýasy ugrunyň 2017 — 2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasyna laýyklykda meýilleşdirilen ähli çäreleri ýokary derejede geçirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ekologiýa abadançylygy, bag ekmek çäresine hemmetaraplaýyn taýýarlyk görmek, täze gök zolaklary döretmek we umuman, eziz Diýarymyzy bagy-bossanlyga öwürmek baradaky meseleleri hemişe gözegçilikde saklamagyň möhümdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanly ulgama geçirmek işini çaltlandyrmagy öňde duran wezipeleriň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitledi.

Döwlet Baştutanymyz şu gün tassyklanan ilatyň sagdyn iýmitlenmegi boýunça 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnamany üstünlikli amala aşyrmagyň ähmiýetini bellemek bilen, bu ugurda giň wagyz-nesihat işlerini geçirmegiň zerurdygyny belledi.

Watanymyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň, jemgyýetiň medeni we ruhy kämilliginiň möhüm şerti bolan ylym-bilim ulgamyny has-da ösdürmek ilkinji nobatdaky wezipeleriň hatarynda durýar diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Gurluşyk pudagyny döwrebaplaşdyrmak ýakyn geljek üçin esasy ugurlaryň hatarynda görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz gurluşyk işleriniň depginini çaltlandyrmak hem-de öňdebaryjy tehnologiýalary we innowasiýalary ulanmak arkaly, gurluşyk serişdeleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak bilen bagly meseleleri gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Milli Liderimiziň baş şygary: «Döwlet adam üçindir!»

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   12.02.2020  /   

 Şu gün, 12-nji fewralda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýokary döwlet wezipesine gaýtadan saýlanylmagyna üç ýyl dolýar.

Türkmenistanlylaryň millionlarçasy ýurdumyzyň täze taryhynyň bu möhüm syýasy wakasyna gatnaşyp, geçirilen saýlawlarda milli Liderimize seslerini berdiler hem-de Gahryman Arkadagymyzyň geçirýän giň gerimli özgertmelerini goldadylar. Bu çözgütde jemgyýetimiziň bir bitewi jebisligi, halkymyzyň döwlet Baştutanymyza ynamy hem-de täze üstünliklere we sepgitlere okgunlylygy öz beýanyny tapdy.

Geçen ýyllaryň içinde durmuşyň ähli ugurlarynda, ozaly bilen, döwlet dolandyryş, ykdysadyýet ulgamlarynda düýpli özgertmeler geçirilip, geljek üçin kesgitlenen beýik maksatlara ýetmek üçin esas goýuldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda toplumlaýyn milli maksatnamalar amala aşyryldy we durmuşa geçirilýär, sanlaşdyrmak işlerine badalga berildi, olar durmuş-ykdysady ösüşi çaltlandyrmaga ýardam edýär.

Senagatyň dürli pudaklarynda, gazhimiýa toplumynda, ulag-kommunikasiýa ulgamynda we beýleki ugurlarda iri taslamalar amala aşyrylýar, olar ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmaga hem-de mähriban halkymyzyň abadançylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.

Milli Liderimiziň başyny başlan giň gerimli özgertmeleri Türkmenistany sazlaşykly ösýän ýurtlaryň hataryna çykaryp, dünýä giňişliginde onuň derejesini belende galdyrdy. Ata Watanymyzyň halkara abraýynyň ýurdumyzda demokratik özgertmeleriň näderejede netijeli amala aşyrylýandygyna bagly bolup durýandygy gürrüňsizdir.

Demokratik döwletiň gurluşy syýasy erki we öňdengörüjiligi, şeýle hem ýokary guramaçylyk endiklerini we gujur-gaýraty talap edýär. Milli Liderimiz şol ukyplary görkezip, durmuş çelgilerini özgertmeleriň esasy hökmünde ulanýar hem-de ýurdumyzda raýat institutlarynyň, köppartiýalylygyň, telekeçiligiň ösmegini höweslendirýär.

Milli Parlamentiň iki palataly ulgamyna geçmek hem-de şonuň bilen baglylykda, täze Konstitusion kanuny işläp taýýarlamak bu ugurda möhüm ädim bolup durýar.

Şeýlelikde, wekilleriň palatasy hökmünde Halk Maslahatynyň girjek Milli Geňeşi döwlet wezipelerini çözmekde halkyň gatnaşmagyny giňelder. Ýurdumyzyň kanun çykaryjy wekilçilikli edarasynyň iki palataly ulgamy, bir tarapdan, dünýä tejribesine esaslanýar, beýleki tarapdan bolsa, milli demokratik däpleri şöhlelendirýär.

Halkymyzyň sütünleriniň täze zatlar bilen sazlaşykly utgaşmagy, özgertmeler bilen özara baglylygy häzirki türkmen syýasy medeniýetiniň häsiýetli aýratynlygyny şertlendirdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli taryhy mirasymyzy ýurdumyzy döwrebaplaşdyrmagyň we jemgyýetimizi ösdürmegiň möhüm serişdeleriniň biri hökmünde kesgitläp, täze mümkinçilikleri özleşdirmegiň strategiýasyny halkymyzyň köpasyrlyk durmuş tejribesinde, onuň gadymdan gözbaş alýan dünýägaraýşynda gurady.

Geçen ýyl hem innowasion taslamalaryň we maksatnamalaryň amala aşyrylan ýyly hökmünde ýurdumyzyň täze taryhyna girip, olaryň esasylarynyň biri Türkmenistany 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasydyr.

Ahal welaýatynda tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň açylmagyny, Aşgabat — Türkmenabat awtobanynyň gurluşygyna badalga berilmegini, Türkmenistanyň ykdysadyýetinde eýeleýän ornuny giňeltmek üçin Ylymlar akademiýasynda özgertmeleriň başlanmagyny maksatnamanyň ilkinji ýylynda bolup geçen esasy wakalaryň hatarynda görkezmek bolar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Awazada geçirilen, döwlet Baştutanymyzyň başyny başlan birinji Hazar ykdysady forumy hem uly ähmiýete eýe bolup durýar.

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygyna başlandy hem-de giň gerimli «Aşgabat-siti» taslamasy taýýarlanyldy, ýurdumyzda iri ýaşaýyş jaý toplumlarynyň hem-de administratiw merkezleriň, täze obalaryň gurluşygy dowam etdirildi. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow «Altyn asyr» Türkmen kölüniň ýanynda täze nusgadaky durmuş-önümçilik ulgamynyň düýbüni tutmaga gatnaşdy.

Türkmenistan Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň XIV forumyny, GDA-nyň hökümet we döwlet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisini, şeýle hem halkara sergileriň, maslahatlaryň, forumlaryň ençemesini üstünlikli geçirdi.

Döwlet Baştutanymyzyň maksady we gerimi boýunça batyrgaý, emma mazmuny boýunça oýlanyşykly we öňdengörüjilikli başlangyçlary düýbünden täze taslamalaryň hem-de ýurdumyzy ösdürmegiň ugurlarynyň başyny başlady. Olar öňdebaryjy halkara tejribäni hem-de ählumumy geosyýasy işlerine täsir etmäge ukyply mynasyp we jogapkär hyzmatdaş hökmünde Türkmenistanyň dünýäniň syýasy we ykdysady giňişligine goşulmagyny şertlendirdi.

Gözümiziň alnynda hem-de dünýä bileleşiginiň şaýat bolmagynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ägirt uly meýilnamalary amala aşyrylyp, batyrgaý maksatlar anyk keşbine eýe boldy. Jemi içerki önümçiligiň durnukly ösmegi, senagatyň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegi, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan täze önümçilikleriň döredilmegi hem-de täze eksport mümkinçilikleriň açylmagy milli Liderimiziň ähli özgertmeleriniň üstünliginiň görkezijilerine öwrüldi.

Özara bähbitli halkara hyzmatdaşlyk, daşary ýurt maýalarynyň çekilmegi, halk hojalygyny dolandyrmagyň tutuş guralynyň üýtgedip gurulmagy, bazar gatnaşyklarynyň we hususy pudagyň ösmegi görlüp-eşidilmedik depginlere eýe boldy.

Uly işleriň amala aşyrylmagy bilen, görnükli netijeler gazanylýar. Bu bolsa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan ähli özgertmeleriniň esasy aýratynlygy, olaryň innowasion häsiýeti, halkymyzyň abadan we bagtly durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilmegi bolup durýar.

Döwlet Baştutanymyzyň öňde goýan täze maksatlaryna ýetiljekdigine hem şek-şübhe bolup bilmez, çünki durmuşyň, şol sanda geçen ýylyň wakalarynyň görkezişi ýaly, biz örän uly meýilnamalary durmuşa geçirmäge ukyply bolup durýarys. Biziň her birimiziň durmuşymyzda öz beýanyny tapan ýurdumyzyň uly işleri hem-de uly üstünlikleri ýurdumyzyň raýatlarynyň öz Prezidentine — milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa belent ynamynyň ýokary derejesini kesgitledi.

Türkmenistan energetika we maýa goýum hyzmatdaşlygynyň gerimini giňeldýär

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   26.02.2020  /   

BAE-niň Dubaý şäherinde geçirilen «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» atly halkara çäre ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan iri we ähmiýetli wakalaryň biri boldy. Forum döwletimiziň dünýä giňişliginde alyp barýan ykdysady diplomatiýasynyň ýörelgelerini hem-de ählumumy energetika howpsuzlygy ýaly örän möhüm ulgamda köptaraply deňhukukly gatnaşyklara taýýardygyny özünde jemledi.

“Häzirki döwürde dünýä energetika bazaryna bäsleşik giňişligi we täsir ediş ulgamy hökmünde garamak aradan aýrylmalydyr. Şeýle çemeleşme indi häzirki zamanyň geosyýasy, ykdysady we durmuş hakykatyna, tehnologik taýdan ösen senagat döwrüniň ölçeglerine laýyk gelmeýär” diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýdýar.

Milli Liderimiz gün tertibine häzirki döwürde düýbünden täze usullary işläp taýýarlamak wezipesiniň durýandygyny öňe sürýär. Bu usullar ählumumy energiýa hyzmatdaşlygyna gatnaşyjylaryň ählisiniň bähbitlerini nazara almak esasynda dünýä ösüşiniň hereketlendiriji güýjüne öwrülmelidir. Energiýa hyzmatdaşlygyna gatnaşyjylar tebigy serişdelere we ekologiýa jogapkärli hem-de aýawly garamalydyr. Energiýanyň çeşmeleri bolan serişdeleriň adalatly paýlanylmagyna we sarp edilmegine gönükdirilen giň jemgyýetçilik talaplaryny hasaba almalydyr.

Bular barada dünýäniň 42 ýurdundan öňdebaryjy kompaniýalaryň 113-sinden ýokary wezipeli wekilleriň üç ýüzden gowragyny bir ýere jemlän Dubaýdaky uly çärede gürrüň edildi. Bilermenleriň ara alyp maslahatlaşmagyna çykarylan esasy meseleleriň hatarynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň taslamasy hem-de ýurdumyzdaky durnukly ykdysady we syýasy ýagdaýa hem-de degişli kanunçylyk binýada esaslanan türkmen uglewodorod ulgamynyň maýa goýum mümkinçiligi baradaky meseleler boldy.

Şunuň bilen baglylykda, TOPH gaz geçirijisiniň taslamasynyň başyny başlaýjy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň dünýäniň energetika bazaryna döwletimiziň gatnaşmagynyň häsiýetiniň üýtgemegi baradaky garaýşyna aýratyn üns bermek gerek.

Hususan-da, milli Liderimiz «Biz nebitgaz ulgamyny diwersifikasiýalaşdyrmakdan, täze döwrebap önümçilikleri döretmegiň hasabyna onuň düzümlerini giňeltmekden ugur alýarys. Şu babatda tebigy gazy gaýtadan işlemek we önümleriň täze görnüşlerini çykarmak biziň üçin ileri tutulýan ugur bolup durýar. Bu ugurda Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynda uly işler amala aşyrylýar» diýip nygtaýar.

Gyýanlyda we Garabogazda gurlan gazhimiýa toplumlary, Ahal welaýatynda tebigy gazdan sintetik benzin öndürýän dünýäde ilkinji zawod gazy has düýpli we toplumlaýyn gaýtadan işlemäge örän uly ähmiýet berilýändiginiň mysallary bolup hyzmat edip biler. Şol bir wagtda-da, TOPH gaz geçirijisiniň gurulmagy tutuş sebitiň ykdysadyýetini ösdürmek üçin strategik ähmiýete eýe bolar. Şoňa görä-de, bu taslama durmuşa geçiriler, özi-de, ýakyn geljekki aýdyň möhletlerde amala aşyrylar.

Mejlislerde çykyş eden öňdebaryjy halkara nebitgaz kompaniýalarynyň wekilleri ýurdumyzyň nebitgaz toplumynda özara bähbitli hyzmatdaşlyga hem-de TOPH transmilli gaz geçirijisiniň taslamasyna gatnaşmaga gyzyklanma bildirdiler.

«Biziň energetika strategiýamyz energiýa geçirijileriň köp görnüşli we giň gerimli bolmagyna esaslanýar. Şeýle hem halkara energetika işlerine gyzyklanmasy artýan ýurtlary barha köp çekmäge gönükdirilendir» diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belleýär hem-de munuň döwletleriň we çäkleriň gurluşynyň haýsydyr bir emeli usulyny aňlatmaýandygyny nygtaýar.

Bu ýerde gürrüň geoykdysadyýetiň anyk ýörelgeleri barada barýar. Energiýa serişdeleriniň diwersifikasiýa ýoly bilen iberilmegi, bu serişdeleriň goşmaça iberilýän ugurlarynyň gurulmagy ählumumy energiýa howpsuzlygynyň, dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň ähli ulgamynyň durnukly bolmagynyň aýgytly şertine öwrülýär. Bu gatnaşyklaryň bir taraply we gurluş taýdan utgaşyksyz bolmazlygyny kepillendirýär. Biziň pikirimizçe, energetikanyň durnukly bolmagy şu meselede jemlenendir.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň maýa goýum syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitläp, ägirt uly tebigy serişdeleriň bolmagyndan, döwletimiziň geografiýa taýdan amatly ýerleşmeginden hem-de üstaşyr mümkinçiliginden ugur alýar. Munuň şeýle bolmagyna Türkmenistanyň sebitde we yklymda iri ulag-logistik merkeze öwrülmegi hem ýardam berýär.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Mejlisinde ýakynda bolan duşuşykda «Daşary ýurt maýa goýumlary hakynda» Kanuny kämilleşdirmegiň zerurdygyna deputatlaryň ünsüni çekdi. Kanunda öňdebaryjy tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan we bäsdeşlige ukyply önümleri çykarýan kärhanalaryň döredilmeginiň höweslendirilmegi göz öňünde tutulmalydyr.

Dubaýdaky halkara çärede garalan özara gatnaşyklaryň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda agyr işlenilýän känleri özleşdirmekde, gazhimiýa taslamalaryna, TOPH transmilli gaz geçirijisini tebigy gaz bilen üpjün etmek üçin ägirt uly “Galkynyş” känini senagat taýdan işlemegiň nobatdaky tapgyryny durmuşa geçirmäge maýa goýumlary çekmek meselesi boldy.

Forumyň çäklerinde geçirilen «TOPH gaz geçirijisi parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň gaz geçirijisidir” diýen «tegelek stol» hem-de hukuk we salgyt ugurlaryna degişli okuw maslahaty Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň ýolbaşçylarynyň bütin dünýä belli kompaniýalaryň birnäçesiniň esasy menejerleri bilen bolan gepleşiklerinde ara alnyp maslahatlaşylan meselä öwrüldi.

Bolup geçen tanyşdyrmalar ýurdumyzyň häzirki zaman maýa goýumy babatda abraýynyň kemala gelmegine möhüm goşant boldy. Energiýa serişdelerini öndürmekde we ibermekde jogapkärli hem-de ygtybarly hyzmatdaş hökmünde Türkmenistan meselelere ylalaşykly, özara kabul ederlikli çemeleşmeleri işläp taýýarlamak maksady bilen, dünýäniň gyzyklanma bildirýän döwletleri, halkara guramalar we maliýe institutlary bilen ýakyndan gatnaşyk etmäge taýýardyr.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan —Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy hakyky maýa goýum taslamasydyr. Kanunçylyk taýdan kepillikler, döwlet tarapyndan berilýän goldaw hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň TOPH-nyň gurluşygyny şahsy gözegçiliginde saklamagy bu taslamanyň özüne çekijiligini barha artdyrýan ýagdaýlar bolup çykyş edýär.

Dubaýdaky forumda daşary ýurtly bilermenler baý tebigy serişdelerini sebitde we dünýäde parahatçylyga, durnuklylyga hem-de gülläp ösüşe ýardam bermek üçin peýdalanýan Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasatynyň ähmiýeti barada-da pikirlerini aýtdylar.

Şunda Owganystana berilýän goldaw mysal hökmünde getirildi. TOPH gaz geçirijisiniň, TOP elektroenergetiki we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň gurluşygy hem-de milli Liderimiziň öňe süren ulag hem-de ynsanperwer ulgamyndaky taslamalary şol goldawyň käbir görnüşleridir.

Häzir Türkmenistanyň gazhimiýa we nebiti gaýtadan işleýän pudagynyň geljekki ösüşine onuň ekologiýa ugruny göz öňünde tutmazdan garamak mümkin däldir. Dünýäde uglewodorod serişdelerini ýokary ekologiýa talaplaryna laýyklykda çykarmak häzirki wagtda onuň netijeliligine baglydyr.

«Biziň umumy wezipämiz ekologiýa taýdan deňeçerligi gorap saklamak bilen, ykdysady bähbitleri we halkara hyzmatdaşlygy utgaşdyrmakdan ybaratdyr» diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belleýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan energiýa serişdeleri çykarylanda ekologiýa howplaryny azaltmak üçin, halkara guramalar bilen mundan beýläk-de giň gerimli we işjeň hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyr. Biz önümçilik ulgamlaryna netijeli gorag tehnologiýalaryny ornaşdyrmaga, häzirki zaman dolandyryş çözgütlerini ulanmaga çalyşýarys.

Häzirki döwürde bu ugurda zerur işler alnyp barylýar we özüniň gowy netijelerini berýär. Ýurdumyzda uglewodorod serişdelerini çykarmagyň usullary häzirki wagtda iň ýokary ekologiýa ölçeglerine laýyk gelýär. Döwletimizde bu ugurda zerur kadalaşdyryjy hukuk binýady döredildi.

Şunuň bilen baglylykda, bu halkara çäräniň dowamynda daşary ýurtlaryň birnäçe kompaniýalary nebitgaz, nebiti gaýtadan işleýän hem-de himiýa önümçiliklerinde kömürturşy gazynyň (ÑO2) howa bölünip çykarylmagyny azaltmak bilen baglanyşykly tehnologiýalaryny görkezdiler.

Hazar deňziniň türkmen böleginiň deňiz toplumlaryny işlemäge maýa goýumlaryny çekmek baradaky mesele aýratyn gyzyklanma döretdi. Häzirki wagtda bu ulgam 32 sany ygtyýarlandyrylan topluma bölünendir. Şolaryň 5-sinde daşary ýurt kompaniýalary tarapyndan geologiýa-gözleg işleri hem-de känleriň özleşdirilmegi alnyp barylýar.

«DRAGON OIL (Türkmenistan) Ltd.» kompaniýasynyň «Çeleken» şertnamalaýyn çägi boýunça 2020-nji ýylyň başyndaky ýagdaýa görä, umumy maýa goýumynyň möçberi ABŞ-nyň 7 milliard dollaryna deň boldy, işläp başlanyndan bäri (2000 ý.) nebiti gazyp almagynyň umumy mukdary 45 million tonnadan gowrak boldy. «Nebitdag» şertnamalaýyn çägi boýunça işleýän «ENI (Türkmenistan) Ltd.» kompaniýasy 2020-nji ýylyň başyndaky ýagdaýa görä, ABŞ-nyň 2,1 milliard dollaryndan gowrak serişdäni maýa goýdy, 1997-nji ýyldan bäri bolsa, 18 million tonna golaý nebit gazyp aldy.

Hytaýyň «ÑNPÑ» milli nebitgaz korporasiýasynyň «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çägi boýunça maýa goýumynyň umumy möçberi 2020-nji ýylyň başyndaky ýagdaýa görä, ABŞ-nyň 8,2 milliard dollaryndan gowraga deň boldy, 2017-nji ýyldan bäri gazyp almagynyň mukdary bolsa: kondensat babatda 1,5 million tonnadan gowraga, gaz babatda 100 milliard kub metrden gowraga barabar bolup, şonça gazyň 93 milliard kub metre golaýy daşary ýurtlara ugradyldy.

Şeýle hem Hazarda «Hazar» konsorsiumy işleýär. Şonda «Türkmennebit» konserni we «MITRO International Ltd.» kompaniýasy Malaýziýanyň «PETRONAS», «Buried Hill Serdar Ltd.» kompaniýalary, «ARETI» halkara kompaniýalar topary onuň operatorlary bolup çykyş edýär.

Dubaýdaky halkara çäräniň umumy mejlislerinde, şeýle hem ulanmak mümkinçiligi bolan känleri işjeňleşdirmek, ýeriň jümmüşindäki nebit känleriniň gazylyp alnyşyny ýokarlandyrmak baradaky taslamalara garaldy, maýa goýum taslamalarynda hyzmatdaşlyk etmegiň täze gurallary ara alnyp maslahatlaşyldy. Ýokary derejeli hünärmenler dünýädäki gaz ulgamynyň ýagdaýlary, nebit önümleriniň bazar strategiýalary we beýlekiler barada pikir alyşdylar. Türkmen uglewodorod serişdelerini hem-de çuňňur gaýtadan işlenilýän gaz önümlerini daşarky bazarlara çykarmak boýunça täze teklipler we çözgütler beýan edildi.

Häzirki döwürde dünýä ykdysadyýeti düýpli geostrategik we gurluş taýdan ilerlemeleri başdan geçirýär. Örän köp adam mümkinçilikleri we senagat serişdeleri, tehnologik mümkinçilikleri, maýa goýum taýdan özüne çekiji bolan ösüşiň täze merkezleri emele gelýär, goşulyşýan giňişlikler döreýär.

«Bu üýtgeşmeler energiýa serişdelerini ibermegiň halkara ugurlaryna, olaryň geografiýa taýdan ýaýraýşyna barha artýan täsirini ýetirýär. Bu ýagdaýlar ählumumy energetika giňişliginiň hereketsiz gurluş däl-de, eýsem, janly, üýtgäp duran hakykatdygyny görkezýär» diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belleýär.

Dubaýda geçirilen halkara nebitgaz çäresi ýurdumyza şol hakykatyň üýtgeşmelerinden habarly bolmak bilen birlikde, şolara gönüden-göni täsir etmäge-de mümkinçilik berýär.

Örän kuwwatly energetika döwleti bolan Türkmenistan çig mal ulgamyna örän baý bolmagynyň netijesinde däl, ýokary tehnologiýalara eýe bolmaga, netijeli halkara hyzmatdaşlyga tarap ymtylmagynda ýüze çykdy.

Dünýäniň energetika ulgamynda soňky ýyllarda giň gerimli ýokary hilli üýtgeşmeler bolup geçýär. Şol üýtgeşmeler hökümetleri hem-de iri işewürligi öz energetiki strategiýalaryna düýpli düzedişleri girizmegiň zerurlygynyň öňünde goýýar. Çözgüt kabul edýän ýurtlaryň Liderleri dogry maglumatlaryň hem-de bilermenleriň teklipleriniň möhümdigine barha oňat akyl ýetirýärler.

Halkara göçme forumyň işi bilen birlikde, wekiliýetimiziň agzalary tarapyndan daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklar geçirildi hem-de ýangyç-energetika ulgamynda Türkmenistan bilen gatnaşyk etmäge gyzyklanma bildiren daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň anyk teklipleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň energetika we gazhimiýa taslamalaryna gatnaşmaga ymtylýandygyny bildiren kompaniýalaryň arasynda Fransiýanyň «Total» we «Teshnip FMÑ», Italiýanyň «Marie Teñhnimont» kompaniýalary, şol sanda maliýe institutlarynyň serişdelerini çekmek arkaly, Italiýadan — SAÑE, Beýik Britaniýadan UK Finanñe we Germaniýadan Deutñhe Bank bar.

BAE-niň «Horizon Energy» we «Transpetrol», Rumyniýanyň «Komet Group» kompaniýalary täze tehnologiýalaryň we usullaryň esasynda öňden bäri ulanylyp gelinýän nebit känleriniň önümliligini ýokarlandyrmak boýunça taslamalara gatnaşmaga tekliplerini beýan etdiler.

Birleşen Arap Emirlikleriniň «Petrofañ» kompaniýasy «Galkynyş» gazkondensat ýatagyny özleşdirmekde Türkmenistan bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy dowam etmäge taýýardygyny aýtdy. BAE-niň «Dragon Oil» kompaniýasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşykda «Çeleken» şertnamalaýyn çägi boýunça häzirki hem-de maksat edinilýän işler baradaky meselelere garaldy.

Italiýanyň «Saipem» we «Pietro Fiorentini» hem-de «Dana Group» Arap kompaniýalary Türkmenistanyň nebitgaz pudagyndaky taslamalara gatnaşmaga gyzyklanma bildirdiler.

Türkmenistanda we dünýäde örän meşhur bolan Britaniýanyň «Gaffney Ñline Assoñiated» konsalting kompaniýasynyň wekili häzirki wagtda Hazar deňziniň türkmen bölegi boýunça täze geofiziki maglumatlaryň seljermesiniň alnyp barylýandygy barada, munuň maýa goýum hyzmatdaşlygyny giňeltmek boýunça teklipleriň toplumyny taýýarlamaga mümkinçilik berjekdigi barada habar berdi.

Dubaýda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» atly wekilçilikli göçme forumyň üstünligi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň amala aşyrýan ösüşlere beslenen daşary syýasatynyň halkara derejede ýokary abraýa eýediginiň hem-de ählumumy goldaw tapýandygynyň nobatdaky aýdyň subutnamasydyr. Şol syýasatyň möhüm ugry halkara energetika hyzmatdaşlygydyr.

Duşuşyga gatnaşanlaryň pikirine görä, giň gerimli bu çäräniň ýokary guramaçylyk we intellektual derejesi forumyň garaşylyşy ýaly geçmegi bilen birlikde, onuň sebitiň hem-de dünýäniň durnukly ösüşi babatda türkmen döwletiniň eýeleýän ornuna we alyp barýan wezipesine täzeçe garamaga mümkinçilik berdi diýmäge ýardam etdi.

Munuň özi Türkmenistanyň bu ulgamda täze we netijeli çözgütleri tapmakda işjeň orny eýelemegi hem-de gyzyklanmasy bilen hemişe tapawutlanýan energetika diplomatiýasynyň dünýä derejesinde işewür-bilermenler jemgyýetçiliginiň wekilleriniň arasynda örän uly seslenme döredýändiginiň ýene-de bir ajaýyp mysalydyr.

«Dünýäniň energetika gorlary bütin adamzadyň baýlygydyr. Häzirki döwürde bu serişdeler diňe bir ýangyç bolmak bilen çäklenmän, eýsem hojalyk gatnaşyklaryny ynamly ösdürmäge hem mümkinçilik berýär. Durnukly ösüşiň, adamlaryň durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmagyň, olaryň medeni ösüşe goşulmagynyň kepili bolup durýar» diýip, milli Liderimiz belleýär.

Hut şeýle çemeleşme köp babatda biziň geljekki ýaşaýşymyzyň açaryny berip biler diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasaplaýar. BMG-niň Baş Assambleýasynyň belent münberinden hem beýan edilen bu ýörelgeler dünýä jemgyýetçiliginiň giň goldawyna eýe bolup, durmuşda işjeň öňe ilerledilýär.