Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

20.09.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Giňişleýin mejlise Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýolbaşçylary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleri çagyryldy.

Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, döwletimiziň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň ýetip gelýändigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hemmeleri şanly sene — Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň baýramy bilen tüýs ýürekden gutlady we mundan 30 ýyl ozal dünýäniň syýasy kartasynda Garaşsyz Türkmenistan döwletiniň peýda bolandygyny belledi. Şu döwürde ýurdumyzda dünýä ýaň salan ägirt uly işler bitirilip, ähli ugurlarda asyrlara barabar ýol geçildi.

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň döwlet we jemgyýetçilik durmuşynda, mähriban halkymyzyň aň-düşünjesinde ägirt uly özgerişler bolup geçdi. Döwlet Garaşsyzlygy milli ruhy we maddy gymmatlyklarymyzy dikeltmäge, müňýyllyklardan gözbaş alyp, nesilden-nesle geçip gelýän parahatçylyk, dostluk we belent ynsanperwerlik däplerimizi Ýer ýüzünde giňden dabaralandyrmaga mümkinçilik berdi.

Biz mähriban halkymyzyň jebisligine, agzybirligine, ägirt uly döredijilik we zähmet başlangyçlaryna, ýurdumyzyň kuwwatly mümkinçiliklerine daýanyp, berkarar Watanymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge, her bir raýatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen maksatnamalary üstünlikli amala aşyryp, bäsleşige ukyply ykdysadyýetiň milli nusgasyny döretdik diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Garaşsyzlyk ýyllarynda şäherdir obalarymyzy düýpli özgertmek baş maksadymyza öwrüldi. Şu belent maksatdan ugur alnyp, ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary, orta we ýokary okuw mekdepleri, çagalar baglarydyr saglyk merkezleri, önümçilik we durmuş maksatly iri kärhanalar, häzirki zaman ulag, aragatnaşyk ulgamlaryny öz içine alýan döwrebap etraplar, şäherdir obalar giň gerimde guruldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, demokratik, hukuk we dünýewi döwleti gurmagyň ýolunda döwrüň möhüm wezipelerini çözmekde halk köpçüliginiň orny has-da ýokarlandy. Türkmenistanyň iki palataly Milli Geňeşini döretmek bilen, ýurdumyzyň iň täze taryhyna şöhratly sahypalar ýazyldy.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň öň ýanynda Halk Maslahatynyň mejlisiniň geçirilmegi bolsa, merdana halkymyzyň milli däplere we demokratik ýörelgelere ygrarlydygynyň ýene-de bir aýdyň subutnamasydyr.

Berkarar döwletimiz özbaşdak ösüş ýoluna düşen ilkinji günlerinden bütin dünýäde parahatçylygy, ählumumy howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpjün etmek ugrunda halkara gatnaşyklarda uly üstünlikleri gazandy. Garaşsyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan iki gezek ykrar edilmegi, sebitde ylalaşdyryjy merkeze öwrülmegi, Aşgabat şäherinde Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň açylmagy döwletimiziň at-abraýynyň barha ýokarlanýandygyna şaýatlyk edýän wakalar boldy.

Döwlet Baştutanymyz geçen 30 ýylyň berkarar Watanymyz, mähriban halkymyz üçin şan-şöhratly bolandygyny, berkarar döwletimiziň binýadyny has-da berkitmek, halkara abraýyny yzygiderli ýokarlandyrmak, ykdysady kuwwatyny artdyrmak üçin öňümizde has uly wezipeleriň goýlandygyny, ösüşleriň täze belentliklerine tarap ynamly gadam urulýandygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow watandaşlarymyzy şanly baýram bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlap, hemmelere berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyýar we abadan durmuş, mähriban Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň hatyrasyna alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, hemişe bolşy ýaly, jenaýat edendikleri üçin iş kesilen, eden etmişlerine ökünip, ak ýürekden toba gelen raýatlaryň uly baýramlaryň öň ýanynda günäsiniň geçilýändigini aýtdy we beýik ata-babalarymyzyň rehimdarlyk, ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alyp, olary jeza çekmekden boşatmak ýaly sahawatly çäreleri yzygiderli geçirip durýarys diýip belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamak baradaky toparyň başlygy Ç.Amanowa söz berildi. Ol bu toparyň jenaýat edendikleri üçin iş kesilen raýatlaryň Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli günäsini geçmek boýunça geçiren işleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Permanlara gol çekdi. Oňa laýyklykda, iş kesilen raýatlarymyzyň 2058-si we daşary ýurtly raýatlaryň 6-sy Garaşsyz, berkarar Watanymyzyň şanly baýramy mynasybetli mundan beýläk jeza çekmekden boşadyldy.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen bilelikde günäsi geçilen adamlaryň ählisini tussaglykdan boşadyp, olaryň ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barar ýaly ähli zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Günä geçmek çäresini geçirmek bilen, eden etmişlerine ökünip, toba gelen adamlara öz günälerini halal zähmetleri bilen ýuwup, ýurdumyzyň ösüşine işjeň gatnaşmaklary üçin mümkinçilik döredilýär diýip, milli Liderimiz belledi. Welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimlerine, şeýle hem beýleki ýolbaşçylara günäsi geçilen adamlary iş bilen üpjün etmek boýunça zerur çäreleri görmek tabşyryldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow günäsi geçilen adamlara yhlasly zähmet çekip, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli işlere öz goşantlaryny goşmaklaryny, eziz Watanymyza ak ýürekden hyzmat edip, halal zähmetiň hözirini görüp ýaşamaklaryny arzuw etdi.

Soňra Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk barada maglumat berdi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahaty, Ministrler Kabineti, ministrlikler hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň we paýtagtymyzyň häkimlikleri, jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde yzygiderli taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

Mejlisi guramaçylykly geçirmek boýunça meýilnama taýýarlanyldy, onda guramaçylyk meseleleri bilen baglanyşykly ähli çözgütler göz öňünde tutulýar.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew Halk Maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk barada maglumat berdi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny, kabul edilýän kanunçylyk namalarynyň, milli Liderimiz tarapyndan öňe sürülýän oňyn halkara başlangyçlaryň ähmiýetini ilata ýaýmak boýunça guralýan wagyz-düşündiriş çärelerine işjeň gatnaşýandyklary bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow umumymilli foruma hemmetaraplaýyn taýýarlyk görmegiň, onuň gün tertibini taýýarlamaga jogapkärli çemeleşmegiň zerurdygyna ünsi çekip, Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň we jemgyýetimiziň hakyky halk häkimiýetlilik ýörelgelerine ygrarlydygyna şaýatlyk edýän, Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan demokratik özgertmeleriň möhüm ähmiýetini nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, Halk Maslahatynyň mejlisiniň hem-de ata Watanymyzyň beýik Garaşsyzlygynyň şöhratly 30 ýyllygy mynasybetli dabaralaryň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi üçin ähli çäreleriň görülmelidigi aýratyn bellenildi. Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, halkymyzyň agzybirligini we jebisligini has-da berkitmäge ýardam edýän bu şanly wakalar Watanymyzyň häzirki zaman taryhyna täze şanly sahypany ýazyp, döwletimiziň saýlap alan döredijilik ýoly bilen ynamly öňe barýandygyny alamatlandyrmalydyr.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Halk Maslahatynyň mejlisine we Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň şöhratly 30 ýyllyk baýramyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

DIM we degişli döwlet düzümleri giň möçberli guramaçylyk işlerini alyp barýarlar. Dünýä jemgyýetçiligi ýurdumyzda guralýan ýubileý dabaralaryna uly gyzyklanma bildirýär. Meýilleşdirilen dabaralaryň dowamynda halkara derejedäki çäreleriň bolmagy munuň subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň mundan beýläk-de ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn derejedäki we umumy abadançylygyň bähbidine laýyk gelýän dostlukly, netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegine gönükdirilen parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasat strategiýasyny amala aşyrjakdygyny belledi.

Milli Liderimiz bu barada aýtmak bilen, Halk Maslahatynyň mejlisine taýýarlyk işleriniň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek we Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny mynasyp garşylamak, şanly sene mynasybetli meýilleşdirilen halkara çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy Özbegistan Respublikasy bilen netijeli, köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak we giňeltmek bilen baglanyşykly wezipeler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna şu ýylyň 22-nji sentýabrynda Daşoguz welaýatynyň wekiliýetini Özbegistanyň Horezm welaýatyna, Lebap welaýatynyň wekiliýetini bolsa Buhara welaýatyna iş saparyna ibermek hakyndaky teklibi hödürledi. Iki ýurduň sebitleriniň arasyndaky gatnaşyklary sazlaşykly ösdürmegiň ägirt uly geljegi bolan döwletara hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň biridigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistan bilen Özbegistany hoşniýetli goňşuçylyk we doganlyk gatnaşyklarynyň baglanyşdyrýandygyny hem-de olaryň täze mazmun bilen baýlaşdyrylýandygyny belläp, ähli ugurlar boýunça, şol sanda sebitleriň derejesindäki özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyny belledi.

Milli Liderimiz hödürlenen teklibi makullap, degişli Buýruga gol çekdi hem-de ony sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, DIM-niň ýolbaşçysy R.Meredowa iberdi we resminamadan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegi üpjün etmek barada wise-premýere hem-de Lebap we Daşoguz welaýatlarynyň häkimlerine anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri şu ýylda ýurdumyzda meýilleşdirilen halkara çärelere görülýän taýýarlyk işleri barada-da hasabat berdi. Şolaryň hatarynda VI Hazar sammiti, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň döwlet Baştutanlarynyň 15-nji duşuşygy hem-de “Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady” atly halkara maslahat bar. Bu çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek maksady bilen, degişli Guramaçylyk toparlaryny döretmek teklip edilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Bitarap Watanymyzyň daşary syýasatynda goňşy döwletler bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda hem-de abraýly sebitara we halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýändigini nygtady. Türkmenistan mundan beýläk-de köpýyllyk netijeli gatnaşyklary hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga, häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň çözgüdini işläp taýýarlamaga işjeň gatnaşmaga ygrarlydyr. Munuň özi sebitleýin we ählumumy möçberde durnukly ösüş maksatlaryna ýetilmegine ýardam eder.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmeginiň zerurdygyny belläp, degişli Guramaçylyk toparlaryny döretmek hakyndaky Kararlara gol çekdi. Milli Liderimiz resminamalary sanly ulgam arkaly wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna iberip, öňde boljak halkara forumyna hem-de Watanymyzyň Bitaraplygynyň 26 ýyllygyna degişli derejede taýýarlyk görmek babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisini hem-de ýurdumyzyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli baýramçylyk çärelerini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine taýýarlyk hem-de ýurdumyzda giňden bellenilýän mukaddes Garaşsyzlygyň 30 ýyllygyny ýokary derejede geçirmek bilen baglanyşykly görkezmeleriň ýerine ýetirilişine berk gözegçiligiň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere gözegçilik edýän sebitinde medeni-köpçülik çäreleriniň degişli maksatnamalarynda göz öňünde tutulan ähli baýramçylyk dabaralarynyň talabalaýyk guralmagy babatynda anyk görkezmeler berildi.

Hormatly Prezidentimiz Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň öňde boljak ýokary derejeli 15-nji duşuşygynyň ähmiýetine ünsi çekip, wise-premýere bu forumy ýokary derejede geçirmek üçin ähli zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow ýangyç-energetika toplumynyň düzümleýin böleklerinde we gözegçilik edýän Lebap welaýatynda Halk Maslahatynyň mejlisine hem-de döwlet Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk çärelerine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň nebitgaz senagatyna ylmyň we tehnikanyň täze gazananlaryny, öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmagy işjeňleşdirmek barada anyk görkezmeleri berdi. Munuň özi uglewodorod serişdeleriniň çykarylýan möçberleriniň we taýýar önümleriniň mukdarynyň artdyrylmagyny şertlendirýär. Halk Maslahatynyň mejlisine we mähriban Watanymyzyň şanly Garaşsyzlygynyň baýramyna ýokary derejede taýýarlyk görmek babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklar berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew oba hojalyk toplumyna degişli ministrlikde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda hem-de gözegçilik edýän Daşoguz welaýatynda Halk Maslahatynyň mejlisine hem-de Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çärelere taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

28-nji sentýabrda Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşygynyň geçiriljekdigi bellenildi. At çapyşyklarynyň ýedisi geçirilip, şolarda ýeňiji bolanlara gymmat bahaly baýraklar gowşurylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, mähriban Diýarymyzyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli çäreleri ýokary derejede geçirmegi üpjün etmegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda ýurdumyzda milli baýramlaryň elmydama halkymyzyň wepadar ýoldaşy, ýurdumyzyň taryhynyň hem-de täze eýýamynyň mizemez arabaglanyşygynyň nyşany hasaplanylýan ahalteke bedewleriniň gatnaşmagynda geçirilýändigini belläp, wise-premýere at çapyşyklaryny guramagyň meselelerine berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow gurluşyk-senagat toplumynyň düzümlerinde hem-de gözegçilik edýän Aşgabat şäherinde Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine görülýän taýýarlyk, hususan-da, bu forumy guramaçylykly geçirmek maksady bilen degişli gulluklaryň wekillerinden ybarat toparlary döretmek barada hasabat berdi.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna görülýän taýýarlyk işleri barada hem habar berildi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň baş baýramyna aýratyn öwüşgin bermek, şol sanda baýramçylyk günleri nobatçylyk etmegiň tertibini düzmek boýunça geçirilýän işler barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwlet Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly senesi hem-de Halk Maslahatynyň mejlisi mynasybetli çäreleriň göwnejaý derejede guralmagynyň zerurdygyna ünsi çekdi, forumda möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşylar.

Döwlet Baştutanymyz öňde boljak dabaralar ählihalk şatlygy we ruhubelentligi ýagdaýynda geçirilmelidir diýip belledi hem-de wise-premýere degişli tabşyryklary berdi. Meýilleşdirilen ähli çäreleriň göwnejaý derejede geçirilmegi üçin gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan taýýarlyk işlerine gözegçiligi güýçlendirmegiň möhümdigine aýratyn üns çekildi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow söwda toplumynda hem-de Ahal welaýatynda Halk Maslahatynyň mejlisine hem-de mähriban Diýarymyzyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçiriljek baýramçylyk çärelerine taýýarlyk görmek barada hasabat berdi.

Wise-premýer Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan Halk Maslahatyna gatnaşyjylar üçin sowgatlary taýýarlamak boýunça degişli işleriň geçirilendigi, söwda we beýleki hyzmatlary etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Hasabatyň dowamynda ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary hem-de häkimlikler bilen bilelikde 21-22-nji sentýabrda Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly toýuna bagyşlanan sergini ýokary derejede geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Halk Maslahatyna gatnaşyjylaryň ählisini zerur bolan ähli zatlar, şol sanda ýurdumyzyň haryt öndürijileriniň çykarýan ýokary hilli dokma, azyk, sowgatlyk hem-de beýleki önümler bilen üpjün etmegiň möhümdigini nygtady.

Milli Liderimiz baýramçylyk günlerinde bölek söwda hyzmatyny ýokary derejede guramak üçin ähli çäreleri görmegiň, şunda harytlaryň, şol sanda azyk önümleriniň hem-de edilýän hyzmatlaryň ýokary hiline aýratyn üns bermegiň wajypdygyny nygtap, wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa Halk Maslahatynyň mejlisine hem-de baýramçylyk çärelerine görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Halk Maslahatynyň mejlisini köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde gyzgyny bilen halka ýetirmek boýunça durmuşa geçirilýän işler barada aýdyldy. Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli dabaralary guramaçylykly geçirmegi üpjün etmek boýunça Meýilnama laýyklykda, ýerine ýetirilýän işler barada-da hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şanly wakalaryň möhüm ähmiýetine ünsi çekip, Garaşsyzlyk ýyllarynda Diýarymyzda gazanylan ägirt uly üstünlikleri, bu gün döwletimiziň hem-de jemgyýetimiziň durmuşynyň ähli ulgamlarynda amala aşyrylýan taryhy özgertmeleri döredijilikli açyp görkezmegiň zerurdygyny belledi.

Milli Liderimiz şanly senäniň hem-de Halk Maslahatynyň mejlisiniň ähmiýetini nygtap, wise-premýere baýramçylyk çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek üçin ähli çäreleri görmegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, toý dabaralarynda halkymyzyň mizemez bitewüligi hem-de agzybirligi, döredijilik we watansöýüjilik duýgulary, eziz Diýarymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine täze belent ýeňişlere tarap ynamly gadamy öz beýanyny tapmalydyr.

Soňra çykyş eden Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew 25-nji sentýabrda geçiriljek Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine hem-de ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan çärelere taýýarlygyň barşy barada hasabat berdi.

Şanly baýram mynasybetli Garaşsyzlyk ýyllarynda döwletimiziň we jemgyýetimiziň ähli ulgamlaryny öz içine alýan buýsandyryjy özgertmeler barada ilat arasynda wagyz-nesihat, düşündiriş işleri geçirilýär, ylmy-amaly maslahatlar guralýar.

Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň çözgütlerine laýyklykda, Halk Maslahatynyň mejlisini hem-de Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ählisini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek babatda degişli işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Halk Maslahatynyň mejlisini hem-de şanly sene mynasybetli dabaralary guramaçylykly geçirmegiň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew Halk Maslahatynyň mejlisine hem-de Diýarymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ulag we aragatnaşyk ulgamynyň öňünde durýan esasy wezipelere ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, hyzmatlaryň, ilkinji nobatda, ýolagçy gatnatmak ulgamyndaky hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak boýunça çäreleri güýçlendirmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz hyzmatyň medeniýetine degişli meselelere aýratyn üns bermegiň möhümdigini belläp, agentligiň ýolbaşçysyna şu tabşyryklaryň ýerine ýetirilişine berk gözegçilik etmegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz Halk Maslahatyna gatnaşyjylary ýokary hilli aragatnaşyk bilen üpjün etmegiň esasy wezipeleriň biridigini aýdyp, bu babatda birnäçe degişli görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklaryny, şol sanda Milli goşunymyzyň kuwwatyny hem-de goranyş ukybyny pugtalandyrmak, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ählisinde öňdebaryjy tehnologiýalary işjeň ornaşdyrmak boýunça geçirilýän işler barada sanly ulgam arkaly hasabat berdiler.

Şeýle hem şahsy düzümiň söweşjeň hem-de hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmak, ugurdaş okuw mekdepleriniň harby talyplaryny we ýaş esgerleri merdana ata-babalarymyzyň şöhratly söweşjeň ýörelgeler ruhunda terbiýelemek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berildi.

Ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şöhratly 30 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby ýörişe görülýän taýýarlyk, Halk Maslahatynyň mejlisiniň guramaçylykly geçirilmegini üpjün etmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler hasabatlarda beýan edilen aýratyn mesele boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, bu düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak hem-de işlerini kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan giň gerimli çäreleriň döwrüň talaplaryna we goranyş häsiýetli Harby doktrinanyň düzgünlerine doly kybap gelýändigini belledi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň baş baýramy mynasybetli öňde boljak dabaralara görülýän taýýarlyk işlerine ünsi çekip, harby ýörişiň döwletimiziň Ýaragly Güýçleriniň kämil tehnikalar bilen enjamlaşdyrylýandygyny, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň gazananlarynyň, ýurdumyzyň parahatçylygynyň we asudalygynyň, türkmenistanlylaryň abadan, döredijilikli durmuşynyň goragynda durýan türkmen esgerleriniň ýokary hünär derejesini hem-de ukyp-başarnyklaryny açyp görkezmelidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Garaşsyzlyk güni mynasybetli her ýyl geçirilýän harby ýörişiň ägirt uly ähmiýetini nygtap, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz Halk Maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk meseleleriniň üstünde durup geçmek bilen, harby gullukçylaryň hem-de bu düzümleriň işgärleriniň öňünde kanunylygy hem-de hukuk düzgün-tertibini gorap saklamak ýaly belent jogapkärli wezipäniň durýandygyny aýdyp, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy baýram edilýän günlerinde geçirilmegi meýilleşdirilen döwlet derejeli ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegini tabşyrdy hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň dowamynda Aşgabat şäheriniň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleri çykyş edip, şu günler paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda Halk Maslahatynyň mejlisini hem-de Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli meýilleşdirilen dabaralaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek ugrunda toplumlaýyn çäreleriň görülýändigi barada hasabat berdiler.

Watanymyzyň baş şäherinde we welaýatlaryň ähli etrapdyr şäherlerinde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramyny mynasyp garşylamak hem-de Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine görülýän taýýarlyk işleriniň toplumlaýyn häsiýete eýe bolmagy üçin degişli düzümleriň bilelikdäki sazlaşykly işleri üpjün edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, milli senenamamyzyň şanly senesine gabatlanyp geçirilýän çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň wajypdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ähli künjeklerinde baýramçylyk ruhunyň dabaralanmagynyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Eziz Diýarymyzyň ýeten derejesiniň, gazanýan üstünlikleriniň berk binýadyny emele getirýän Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny baýram etmek meselelerine ägirt uly ähmiýet berilmelidir diýip, milli Liderimiz häkimlere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň öňde boljak mejlisini guramaçylykly geçirmek boýunça zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz sözüni dowam edip, giňişleýin mejlise gatnaşyjylaryň ünsüni meýilleşdirilen baýramçylyk çärelerine çekdi.

Berkarar Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly ýubileýi mynasybetli zähmetde tapawutlanan raýatlarymyzy döwlet sylaglary bilen sylaglamak baradaky birnäçe Permana Halk Maslahatynyň mejlisinde gol çekiler. Şoňa görä-de, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygyna, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan dabaraly ýörişe täze orden-medallaryny dakynyp barar ýaly, sylaglanan raýatlaryň ählisine 26-njy sentýabrda irden mynasyp bolan döwlet sylaglaryny gowşurmak tabşyryldy. Şol günüň ikinji ýarymynda myhmanlary kabul edişlik dabarasy bolar. Agşamlyk bolsa uly Söwda merkeziniň açylyş dabarasy geçiriler.

27-nji sentýabrda irden täze Hökümet toplumynda dabaraly harby ýöriş geçiriler, agşamlyk bolsa sungat ussatlarynyň çykyşlary bolar.

Soňra milli Liderimiz wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa ýüzlenip, 28-nji sentýabrda irden «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda harby gullukçylara mynasyp bolan döwlet sylaglaryny dabaraly ýagdaýda gowşurmagy tabşyrdy.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz yhlasly zähmet çekip, gowy netijeleri gazanan welaýat we etrap häkimlerine bolsa, sylaglary pagta ýygymy tamamlanansoň gowşurylsa dogry boljakdygyny belledi.

Däp bolşy ýaly, 28-nji sentýabrda irden Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda at çapyşyklary geçiriler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow göz öňünde tutulýan baýramçylyk çäreleri şulardan ybarat diýip belledi hem-de wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa hem-de ähli harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna baýramçylyk günlerinde birnäçe çäreleri geçirmegiň göz öňünde tutulýandygyny aýdyp, olaryň esasy wezipesiniň tertip-düzgüniň berk berjaý edilişine gözegçilik etmekden ybaratdygyny nygtady.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna ähli edara-kärhanalarda, häkimliklerde ýolbaşçylaryň gije-gündiziň dowamynda nobatçylygyny guramak tabşyryldy. «Tiz kömek» we beýleki dessin gulluklar edil sagat ýaly takyk işlemelidir diýip, milli Liderimiz belledi we ähli ýerde nobatçylary degişli buýruklar bilen bellemegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýer S.Toýlyýewe Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň we ähli arassaçylyk gulluklarynyň işini güýçlendirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen giňişleýin mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlary eziz Diýarymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly ýubileýi bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlady we hemmelere berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Täze habarlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Prezident Emomali Rahmonyň arasyndaky gepleşikler

04.08.2021

Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi.

Ir bilen dostlukly ýurduň Baştutanynyň awtoulag kerweni motosikletçiler toparynyň ugratmagynda paýtagtymyzyň merkezinde ýerleşýän Garaşsyzlyk meýdanyna geldi, bu ýerde belent mertebeli myhmany resmi kabul etmek dabarasy boldy.

 

Milli Liderimiz Täjigistanyň Prezidentini mähirli garşylaýar.

Iki doganlyk döwletiň Baştutanlary özleri üçin ýörite gurnalan ýere geçýärler.

Hormat garawulynyň toparynyň serkerdesi dabaraly hasabat berýär.

Täjigistan Respublikasynyň we Türkmenistanyň Döwlet senalary ýaňlanýar.

 

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Emomali Rahmon Hormat garawulynyň hatarynyň öňünden geçýärler hem-de Türkmenistanyň Döwlet baýdagyna sarpa goýýarlar.

Milli Liderimiz belent mertebeli myhmany Türkmenistanyň resmi wekiliýeti bilen tanyşdyrýar. Öz nobatynda, goňşy döwletiň Baştutany hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Täjigistan Respublikasynyň Hökümet wekiliýetiniň agzalary bilen tanyşdyrýar.

Описание: https://turkmenistan.gov.tm/storage/app/media/Images/2021/08-2021/04082021/g-1-1.jpg

Resmi garşylamak dabarasy tamamlanandan soňra Hormat garawulynyň esgerleri Garaşsyzlyk meýdany boýunça dabaraly ýörişi geçýärler.

Soňra Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň awtoulag kerweni atlylar toparynyň ugratmagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Oguzhan” Köşkler toplumynyň merkezi girelgesine gelýär, bu ýerde ony Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow garşylaýar.

Iki ýurduň Döwlet baýdaklarynyň öňünde resmi surata düşmek dabarasy tamamlanandan soňra, milli Liderimiz öz kärdeşini ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirmek üçin zala çagyrýar. Bu ýerde ýüzbe-ýüz görnüşinde ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Emomali Rahmony türkmen topragynda mähirli mübärekläp, täjik Liderine döwlet sapary bilen Türkmenistana gelip görmek baradaky çakylygy kabul edendigi üçin minnetdarlyk bildirdi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Türkmenistan Täjigistan bilen hemmetaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýär, ýokary derejedäki şu günki ikitaraplaýyn taryhy duşuşygyň döwletara gatnaşyklaryny ösdürmäge täze itergi berjekdigine ynam bildirildi. Şol gatnaşyklar iki doganlyk halkyň dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk däplerine, umumy taryhy köklerine hem-de ruhy-medeni gymmatlyklaryna esaslanandyr.

Koronawirusyň pandemiýasy dünýäniň ykdysady ýagdaýyna, şeýle hem sebit we ikitaraplaýyn gatnaşyklara ýaramaz täsirini ýetirdi, şonuň üçin döwletara gatnaşyklarynyň geljeginiň gün tertibini ara alyp maslahatlaşmak isleýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Şunuň bilen baglylykda, ähli ugurlarda, ilkinji nobatda, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda däbe öwrülen türkmen-täjik hyzmatdaşlygyny giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygy bellenildi. Şol ugurlarda özara gatnaşyklar ara alnyp maslahatlaşyljak esasy meseleleriň biri bolar.

Hormatly Prezidentimiz kyblasy Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykandygy zerarly gynanç hatyny iberendigi üçin Täjigistanyň Prezidentine minnetdarlyk bildirip, öz tarapyndan dostlukly döwletiň Baştutanyna öwezini dolup bolmajak ýitgi — aýal doganynyň aradan çykandygy zerarly gynanç sözlerini beýan etdi.

Bu zatlar adamyň ýüregine we kalbyna öçmejek ýara salýar, emma wagt diýeniň geçip dur. Biz watançylar hökmünde halklarymyzyň bähbidine işlemelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täjik Lideriniň saparynyň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy bilen gabat gelendigini aýdyp, Türkmenistanyň hem-de Täjigistanyň sebit we dünýä syýasatynyň esasy meseleleri boýunça garaýyşlarynyň meňzeşdigini, ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de durnuklylygy üpjün etmek işinde tagallalaryny birleşdirýändigini belledi. Bu duşuşygyň gün tertibine sebiti ösdürmek, hususan-da, häzir hemmeleri biynjalyk edýän Owganystandaky ýagdaý bilen bagly meseleler girizildi.

Döwlet Baştutanymyz türkmen we täjik halklarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary berkitmäge goşan şahsy goşandy üçin Prezident Emomali Rahmona minnetdarlyk bildirip, oňa berk jan saglyk, Täjigistanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk hem-de rowaçlyk arzuw etdi.

Prezident Emomali Rahmon Türkmenistana döwlet sapary bilen gelmäge iberen çakylygy hem-de mähirli kabul edilendigi, şeýle hem duýgudaşlyk we goldaw sözleri üçin türkmen kärdeşine tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Aşgabat şäherine nobatdaky gezek gelip görmäge mümkinçiligiň döredilendigine şatdygyny belledi.

Belent mertebeli myhman Türkmenistan bilen dostlukly gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy ösdürmegiň Täjigistanyň daşary syýasatynda möhüm orny eýeleýändigini nygtady. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky Strategik hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnama aýratyn ähmiýet berilýär.

Täjik Lideri Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň soňky ýyllarda uzak möhletleýin, strategik häsiýete eýe bolandygyny belläp, şu saparynyň çäklerinde geçirilýän ikitaraplaýyn gepleşikleriň ähli ugurlar boýunça döwletara hyzmatdaşlygyny has-da giňeltmäge täze itergi berjekdigine ynam bildirdi.

Prezident Emomali Rahmon abraýly halkara hem-de sebit guramalarynyň çäklerinde Türkmenistanyň we Täjigistanyň özara gatnaşyklary baradaky meselelere degip geçmek bilen, häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmäge täze çemeleşmeleri görkezýän Türkmenistanyň möhüm başlangyçlaryny hemmetaraplaýyn goldaýandygyny aýtdy.

Belent mertebeli myhman döwrebap, sazlaşykly ösýän Türkmenistanyň, Merkezi Aziýa sebitiniň merjeni diýlip ykrar edilen, tanalmaz derejede özgeren türkmen paýtagtynyň hem-de iri şäherleriniň, hususan-da, Mary şäheriniň ösüşine haýran galandygyny aýdyp, täjik halkynyň türkmen doganlarynyň gazanýan üstünliklerine, Türkmenistanyň ykdysady taýdan ösüşine, ençeme durmuş meseleleriniň oňyn çözülmegine buýsanýandygyny nygtady.

Söhbetdeşler dostlukly, ynanyşmak ýagdaýynda geçen gepleşikleriň barşynda iki ýurduň eýe bolan mümkinçilikleriniň hem-de durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň esasy ugurlaryny nazara almak bilen, ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygy has-da giňeltmäge ygrarlydyklaryny tassykladylar.

Iki döwletiň Baştutanlary özara bähbitlere hem-de tutuş sebitiň durnukly ösüşiniň maksatlaryna kybap gelýän syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklar üçin uly kuwwatyň bardygyny bellemek bilen, türkmen-täjik gatnaşyklaryna mahsus bolan özara düşünişmegiň hem-de ynanyşmagyň geljekde hem ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda netijeli gatnaşyklaryň üstünlikli ösdürilmeginiň ygtybarly kepili bolup hyzmat etjekdigine ynam bildirdiler.

Türkmenistanyň hem-de Täjigistanyň Prezidentleri özara gyzyklanma döredýän sebit we halkara syýasatynyň möhüm meseleleri boýunça hem pikir alyşdylar.

Soňra gepleşikler iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda giňişleýin düzümde dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Emomali Rahmony hem-de onuň wekiliýetiniň ähli agzalaryny ýene-de bir gezek mähirli mübärekläp, duşuşmak hem-de iki ýurduň arasyndaky hoşniýetli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny mundan beýläk-de giňeltmäge we berkitmäge degişli möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmak baradaky çakylygy kabul edendigi üçin täjik Liderine minnetdarlyk bildirdi.

Täjigistanyň Prezidentiniň sapary däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklaryň aýdyň subutnamasydyr. Şol gatnaşyklar hoşniýetli goňşuçylyk we özara düşünişmek ýörelgelerine hem-de ikitaraplaýyn gyzyklanmalara we gatnaşyklaryň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna özara gyzyklanmalara esaslanandyr. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz şu günki gepleşikleriň dowamynda döwletara gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyna giňişleýin baha beriljekdigine, ozal gazanylan ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişiniň barşynyň ara alnyp maslahatlaşyljakdygyna, türkmen-täjik hyzmatdaşlygyny bar bolan mümkinçiliklere laýyklykda täze derejä çykarmak üçin geljekki ýagdaýlara garap, öňdäki işleriň kesgitlenip bilinjekdigine ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga geçmezden öňürti, ýokary derejeli myhmany 2020-nji ýylyň noýabrynda geçirilen Prezident saýlawlarynda gazanan ynamly ýeňşi bilen ýene-de bir gezek gutlap, Emomali Rahmonyň şu saparynyň Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlananyndan soň, biziň ýurdumyza ilkinji döwlet sapary bolmagynyň özboluşly manysynyň bardygyny belledi.

Milli Liderimiz türkmen-täjik gatnaşyklarynyň esaslary barada aýtmak bilen, şol gatnaşyklaryň döwletara hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlaryna we geljegine bolan garaýyşlar babatda bolşy ýaly, sebit we halkara ösüşleriniň ýagdaýy babatda hem özara düşünişmek bilen şertlendirilendigini nygtady.

Biziň ýurtlarymyz ählumumy gün tertibiniň bütin dünýäde parahatçylygy we durnuklylygy gorap saklamak hem-de goldamak, halkara terrorçylygyň wehimlerine garşy hereket etmek, Owganystandaky ýagdaýlary düzgünleşdirmek, durnukly energetikany we ulag ulgamyny üpjün etmek, daşky gurşawy goramak hem-de howanyň üýtgemegi ýaly möhüm meseleler boýunça umumy ýörelgeler bilen çykyş edýärler diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Türkmen-täjik syýasy gepleşiklerinde Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly abraýly halkara hem-de sebit düzümleriniň çäklerinde ýygjam hyzmatdaşlyk etmek möhüm ähmiýete eýedir. Biz möhüm halkara meseleleri boýunça ýakyn garaýyşda bolup, halkara derejede hereketlerimizi utgaşdyrýarys, birek-biregi goldaýarys, bu bolsa sebitde hem-de dünýäde anyk netijeleri gazanmaga we işleriň barşyna oňyn täsir edýär diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşyklary has-da pugtalandyrmak üçin sebit görnüşindäki gurama hökmünde şu ýyl Türkmenistanyň başlyklyk edýän Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyny (YHG) belläp geçip, Täjigistanyň ýylyň dowamynda meýilleşdirilen çärelere, şol sanda şu ýylyň noýabr aýynda Aşgabatda geçirilmegi göz öňünde tutulýan YHG-niň 15-nji nobatdaky sammitine işjeň gatnaşjakdygyna ynam bildirdi.

Häzir Türkmenistanyň we Täjigistanyň gatnaşyklary Merkezi Aziýa giňişliginde durnuklylygy saklamak hem-de netijeli ösüş ýagdaýlar babatda esasy ugry emele getirýär diýip, milli Liderimiz aýtdy hem-de iki ýurduň ýörelgeleriniň üýtgewsizdigini we yzygiderlidigini belledi.

Türkmenistan hem-de Täjigistan Respublikasy Merkezi Aziýanyň parahat we durnukly ösüşini, jedelli ýagdaýlara ýol berilmezligini, bar bolan hemme meseleleriň syýasy-diplomatik ýollar bilen çözülmegini, hoşniýetli goňşuçylygyň pugtalandyrylmagyny, özara bähbitleriň halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna hem-de BMG-niň Tertipnamasyna daýanmak arkaly berjaý edilmegini we nazara alynmagyny üpjün edip biljek berk hem-de oňyn gurallaryň döredilmegi ugrunda pugta çykyş edýärler.

Diňe şeýle esasda, Merkezi Aziýa döwletleriniň depginli ykdysady ösüşiniň hem-de kämilleşmeginiň, biziň sebitimiziň köpugurly derejede halkara hyzmatdaşlyk etmäge öwrülmek mümkinçiliginiň boljakdygyna ynanýaryn diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Şu maksatlar bilen, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň işine ýardam bermek, dawaly ýagdaýlaryň öňüni almak boýunça netijeli gurallary döretmek, syýasy geňeşmeler görnüşinde sebit gatnaşyklaryny giňeltmek boýunça başlangyçlary goldamak möhüm wezipe hökmünde görülýär.

Milli Liderimiz Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşyklarynyň netijelidigine aýratyn ünsi çekip, syýasy gepleşikleriň şeýle görnüşiniň bäş döwletiň köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynda täze tapgyry alamatlandyrýandygyny nygtady. Ol durnukly ösüş, köptaraply gatnaşyklaryň netijeli usullaryny ýola goýmak, syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda giň halkara hyzmatdaşlyk üçin özüne çekiji sebit hökmünde Merkezi Aziýanyň dünýä möçberindäki ýagdaýlara goşulyşmagynyň örän möhüm we ähmiýetli usullaryny kemala getirmek üçin zerur şertleri üpjün etmäge gönükdirilendir.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Emomali Rahmonyň Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň geçiriljek nobatdaky konsultatiw duşuşygyna gatnaşmagynyň şeýle görnüşde gatnaşyklaryň mundan beýläk-de üstünlikli öňe ilerlemegine has-da uly itergi berjekdigine ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz Owganystandaky ýagdaýlaryň häzirki gepleşikleriň aýratyn meselesidigine ünsi çekdi. Häzir daşary ýurtlaryň harby bölümleriniň Owganystandan çykarylmagy bilen baglylykda, abraýly halkara guramalaryň, ilkinji nobatda bolsa, Birleşen Milletler Guramasynyň, onuň ýöriteleşdirilen edaralarynyň gatnaşmagynda netijeli syýasy-diplomatik gurallary döretmek baradaky mesele aýratyn möhümdir.

Şu işlerde Türkmenistanyň hem-de Täjigistanyň eýeleýän orny örän ähmiýetlidir we gymmatlydyr. Biziň ýurtlarymyzyň owgan meselesi ugrundaky özara hereketleri Owganystandaky syýasy ýagdaýlary kadalaşdyrmak boýunça halkara tagallalary, onuň ykdysady we durmuş ulgamyny täzeden dikeltmek, Owganystany sebit we dünýä hojalyk aragatnaşyklary ulgamyna giňden goşmak babatda uly peýda getirip biler diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady hem-de owgan meselesi boýunça ulgamlaýyn syýasy gepleşikleri alyp barmak maksady bilen, iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň arasynda yzygiderli gatnaşyklary ýola goýmagyň maksadalaýykdygyny belledi.

Munuň özi häzirki wagtda, Owganystanda harby-syýasy ýagdaýlar ýitileşen döwründe aýratyn möhümdir.

Umuman, biz Owganystan bilen bagly meseleleriň çözülmeginde sebitdäki ýagdaýlaryň güýçlendirilmeginiň, ýagny Owganystanyň gönüden-göni goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklarynyň zerurdygyna ynanýarys. Türkmenistan sebitde örän wajyp durmuş-ykdysady taslamalaryň amala aşyrylmagyna uly ähmiýet berýär. Ýurtlarymyzyň bar bolan mümkinçiliklerini hem-de çäk taýdan amatly ýerleşişini nazarda tutup, şol işlere Türkmenistanyň we Täjigistanyň has işjeň hem-de anyk gatnaşmagyny zerur hasaplaýarys diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Türkmenistanyň hem-de Täjigistanyň ekologiýa we tebigaty goramak meselesi boýunça gatnaşyklary ikitaraplaýyn derejede bolşy ýaly, halkara derejede hem hyzmatdaşlyk etmek babatda aýratyn möhüm ähmiýete eýedir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow howanyň üýtgemeginiň ýaramaz täsirlerine garşy hereket etmek, Merkezi Aziýa sebitiniň suw serişdelerini aýawly we oýlanyşykly peýdalanmak, Aral meselelerini çözmek boýunça bilelikdäki işleri has-da işjeňleşdirmegiň zerurdygy barada aýtdy. Şu babatda iki ýurduň degişli düzümlerine 2018-nji ýylyň 24-nji awgustynda Awazada geçirilen Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň sammitiniň barşynda gazanylan ylalaşyklary iş ýüzünde durmuşa geçirmek hem-de hyzmatdaşlyk etmegiň maksatnamasyny işläp düzmek boýunça işleri dowam etmegi tabşyrmak teklip edildi.

Mundan beýläk hereketi dowam etmek, bilelikde kabul edilen çözgütleri durmuşa geçirmek, halkara jemgyýetçiligiň, ilkinji nobatda, BMG-niň, onuň ýöriteleşdirilen guramalarynyň mümkinçiligini doly peýdalanmak zerurdyr.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Täjigistan bilen söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň giňeldilmegine hem-de hil taýdan ösdürilmegine uly ähmiýet berýändigini nygtady. Täjigistana möhüm hem-de geljegi uly hyzmatdaş hökmünde garalýar. Şonuň bilen birlikde, milli Liderimiz şu ýyl ikitaraplaýyn haryt dolanyşygynyň belli bir derejede ösendigine garamazdan, umuman, biziň ýurtlarymyzyň söwda-ykdysady mümkinçiliginiň islenilýän derejä laýyk gelmeýändigini nygtady.

Soňky wagtlarda ikitaraplaýyn haryt dolanyşygynyň depginleriniň peselmegine uly sebäpleriň, anyk häsiýetli kynçylyklaryň, häzirki döwürde dünýädäki maliýe-ykdysady meseleleriň, şeýle hem koronawirus pandemiýasynyň sebitdäki ykdysady ýagdaýlara, şol sanda biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky söwda-ykdysady we üstaşyr ulag gatnaşyklaryna ýaramaz täsiriniň bolandygy aýdyňdyr diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Şu babatda döwlet Baştutanymyz işleriň emele gelen ýagdaýlaryna bilelikde düýpli we anyk seljerme geçirmegiň, doly derejeli hereket etmäge zyýan berýän päsgelçilikleri ýüze çykarmagyň hem-de aradan aýyrmagyň, mümkinçilikleriň doly derejede peýdalanylyp bilinjek anyk ugurlaryny kesgitlemegiň zerurdygyny nygtady.

Şunda Söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň işine uly orun berilýär. Onuň işi iki ýurduň arasyndaky daşary ykdysady gatnaşyklaryň depginini artdyrmaga ýardam bermäge gönükdirilendir.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow toparyň şu ýylyň 28-29-njy iýulynda Duşenbe şäherinde geçirilen 10-njy mejlisiniň netijeleriniň ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklary has-da işjeňleşdirmekde möhüm ädim bolup hyzmat etjekdigine, geçirilen gepleşikleriň bolsa tiz wagtda aýdyň netijelerini berjekdigine berk ynam bildirdi.

Şeýle hem işewür jemgyýetçiligiň ugry boýunça hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň derejesini ep-esli ýokarlandyrmagyň, telekeçileriň arasynda yzygiderli gatnaşyklary guramagyň, haryt öndürijileriň bilelikdäki sergilerini, ykdysady forumlary hem-de ykdysady häsiýetli beýleki bilelikdäki çäreleri geçirmegiň zerurdygy beýan edildi.

Biziň ýurtlarymyzyň ykdysadyýetleri depginli ösýär, önümçilige hem-de hyzmatlar ulgamyna bazar gurallary yzygiderli ornaşdyrylýar. Biz goňşulardyrys, şu babatda iki halkyň öňden gelýän we üstünlikli däpleri bar, adamlarymyz biri-birine örän oňat düşünýärler hem-de ynanýarlar. Şu mümkinçilikleri peýdalanmak, bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak, giňden gatnaşyklary alyp barmak gerek diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz birnäçe anyk başlangyçlary beýan edip, türkmen we täjik kompaniýalarynyň iki ýurduň çäklerinde amala aşyrylýan bilelikdäki maýa goýum taslamalaryna gatnaşmagyna döwlet tarapyndan goldaw bermek, iki ýurduň hojalyk edaralaryny özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek işine has giňden çekmek maksady bilen, Türkmenistanyň hem-de Täjigistan Respublikasynyň Söwda-senagat edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça Işewürler geňeşini döretmek mümkinçiligini öwrenmegi teklip etdi.

Döwlet Baştutanymyz mundan beýläk-de bilelikde işlemegiň geljegi uly ugurlaryny kesgitläp, Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň, gurluşyk we himiýa senagatynyň, azyk, dokma, derman senagaty hem-de oba hojalyk ulgamynyň önümleriniň, beýleki harytlaryň söwdasy babatda Täjigistan bilen hyzmatdaşlygy ep-esli derejede giňeltmäge taýýardygyny aýtdy.

Oba hojalyk pudagynda gatnaşyklar üçin uly mümkinçiligi göz öňünde tutup hem-de özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň depginlerini artdyrmak maksady bilen, oba hojalyk önümleriniň geljekde özara iberilmeginiň gurallaryny, şol sanda bu ugurda türkmen we täjik hünärmenleriniň arasynda tejribe alyşmagyň usullaryny işläp taýýarlamagyň mümkinçiliklerine garamagyň maksadalaýyk boljakdygy bellenildi.

Ulag we energetika ulgamlary hem, gürrüňsiz, häzir Türkmenistanyň we Täjigistanyň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarydyr. Şu babatda bilelikdäki taslama — Türkmenistan — Owganystan — Täjigistan halkara demir ýol ulag geçelgesi nusga alarlykdyr. Bu ýoluň ugry boýunça hem ýokary woltly elektrik geçiriji ulgamy gurulýar.

Biziň ýurtlarymyzyň tagallalary baş maksada ýetilmegine gönükdirilip bilner we şoňa gönükdirilmelidir, şol maksat bolsa, Aziýanyň, Ýewropanyň, Ýakyn Gündogaryň ulag ulgamlarynyň birleşdirilmegini üpjün edip biljek kuwwatly hem-de döwrebap düzümi döretmekden ybaratdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Bu ulgamda hyzmatdaşlygy ösdürmek we Gündogar — Günbatar hem-de Demirgazyk — Günorta ugurlary boýunça ýerleşen iki ýurduň çäk taýdan ýerleşişini amatly peýdalanmak maksady bilen, Türkmenistanyň iki ýurdy birleşdirip biljek Hazar deňzine çykalgasy boljak ulag geçelgesi boýunça bilelikdäki işe taýýardygy bellenildi.

Mälim bolşy ýaly, 2019-njy ýylyň awgustynda Türkmenbaşy şäherinde geçirilen birinji Hazar ykdysady forumynda Gündogar — Günbatar ugry boýunça ulag-üstaşyr hyzmatdaşlygynyň strategik guşagyny döretmekde Hazar sebitiniň hem-de serhetdeş zolaklaryň, ilkinji nobatda, Merkezi Aziýanyň eýeleýän möhüm orny bellenildi. Dünýä ummanyna göni çykalgasy bolmadyk biziň sebitimiziň döwletlerine Ýewropanyň, Russiýanyň, Zakawkaziýanyň, Ýakyn we Orta Gündogaryň bazarlaryna öz önümlerini eksport etmek üçin Gündogar Hazaryň port düzümleriniň kuwwatyny has doly peýdalanmagy zerur hasaplaýaryn. Türkmenistan amatly şertlerde Türkmenbaşy şäheriniň täze Halkara deňiz portunyň kuwwatlyklaryny Täjigistanyň bähbitlerine peýdalanmagy ara alyp maslahatlaşmaga taýýardyr diýip, milli Liderimiz nygtady.

Içerki sebit ulag gatnawlarynyň mümkinçilikleri hem doly peýdalanylmaýar. Bu ulgamda bilelikde birnäçe taslamalaryň amala aşyrylan mysallaryna garamazdan, Merkezi Aziýany döwrebap, utgaşykly, ýokary netijeli ulag halkasyna öwürmek boýunça alnyp barlan ulgamlaýyn işler barada aýtmak heniz ir. Bu taslamalar bilen ýakyndan meşgullanmak, ulag-üstaşyr geçelgelerini hem-de logistikany ösdürmek boýunça tagallalary birleşdirmek zerurdyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýollary has doly peýdalanmak üçin Türkmenistanyň çäklerini ulanmak arkaly Täjigistana hem-de Täjigistandan ýükleri ýerüsti ugratmak boýunça ýeňilleşdirmeleri girizmek baradaky meseläni jogapkär edaralara öwrenmegi tabşyrmagyň maksada laýykdygy barada hem aýtdy. Mundan başga-da, täjirçilik bähbitlerini nazarda tutup, iki döwletiň arasynda göni ýa-da üstaşyr howa gatnawlaryny ýola goýmak boýunça gepleşikleri täzeden dikeltmegiň mümkinçiliklerine hem garamak teklip edildi.

Milli Liderimiz gatnaşyklary iki dostlukly halkyň taryhy arabaglanyşygyna esaslanýan medeni we ylmy ulgamlardaky türkmen-täjik hyzmatdaşlygyna degip geçip, iki halkyň sungatyna we edebiýatyna örän uly özara gyzyklanmanyň bardygyny belledi hem-de däp bolan hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak üçin şertleri döretmegiň wajypdygyny nygtady.

Özara festiwallary hem-de Medeniýet günlerini guramak boýunça gatnaşyklary pugtalandyrmagy we giňeltmegi dowam etmek, iki ýurduň döredijilik hem-de ylmy intelligensiýasynyň arasynda yzygiderli gatnaşyklary ýola goýmak zerurdyr. Şunuň bilen baglylykda, amatly şertler bolanda, 2022-nji ýylda Türkmenistanda Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet günlerini guramagyň mümkinçiligine garamak teklip edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilim ulgamynda yzygiderli amala aşyrylýan hyzmatdaşlyk barada aýdyp, Türkmenistanyň hem-de Täjigistanyň esasy ýokary okuw mekdepleriniň we ylmy merkezleriniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ylalaşyklara gol çekmek derejesine ýetmek bilen, göni aragatnaşyklary işjeňleşdirmegi, arheologiýa hem-de etnografiýa ulgamynda, Türkmenistanyň we Täjigistanyň çäklerinde ýerleşýän taryhy ýadygärlikleri wagyz etmek boýunça hyzmatdaşlyk etmegiň mümkin bolan bilelikdäki maksatnamalary barada oýlanyşmagy teklip etdi.

Umuman, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilelikdäki tagallalar netijesinde, Türkmenistan bilen Täjigistan Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýokarlanýan ugur boýunça yzygiderli ösýändigini kanagatlanma bilen nygtady.

Biz öz gatnaşyklarymyzda hoşniýetli goňşuçylygyň asyrlardan bäri gelýän däplerine, taryhyň, medeniýetiň, däp-dessurlaryň, ruhy we durmuş gymmatlyklarynyň umumylygyna, täze wehimlere öz wagtynda we degişli jogap bermek üçin ysnyşykly gatnaşyklary hem-de tagallalary utgaşdyrmagy talap edýän häzirki döwrüň anyk ýagdaýlaryna düşünilmegine daýanýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady hem-de şu günki duşuşygyň we üstünlikli gepleşikleriň türkmen-täjik gatnaşyklarynyň hoşniýetli goňşuçylygyň, özara düşünişmegiň, deňhukuklylygyň hem-de özara hormat goýmagyň berk binýadynda guralýandygyny aýdyň görkezýändigini belledi.

Ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklar anyk, düşnükli ýörelgelerde, parahatçylygy we howpsuzlygy saklamak, söwda-ykdysady, maýa goýum, medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmek işinde bilelikdäki mümkinçiliklere düşünilmeginde ösýär diýip, milli Liderimiz aýtdy hem-de munuň şeýledigine ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň möhüm meseleleri boýunça gol çekmäge taýýarlanylan resminamalaryň uly toplumynyň hem şaýatlyk edýändigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mümkinçilikden peýdalanyp, Täjigistanyň halkyna parahatçylyk we abadançylyk baradaky arzuwlaryny aýtdy hem-de özara düşünişmegi, iki döwletiň we olaryň halklarynyň arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak işine goşýan uly şahsy goşandy üçin Prezident Emomali Rahmona minnetdarlyk bildirdi.

Soňra Täjigistan Respublikasynyň Prezidentine söz berilýär.

Täjik Lideri Emomali Rahmon dostlukly Türkmenistana gelip görmek baradaky çakylyk hem-de bildirilen mähirli kabul edişlik üçin çuňňur hoşallyk bildirip, bu saparyň geçen ýyl Täjigistanyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanmagyndan soň, ýurdumyza özüniň ilkinji döwlet saparydygyny belledi hem-de gutlaglar we goldaw sözleri üçin sagbolsun aýtdy.

Prezident Emomali Rahmon milli Liderimiziň täjik-türkmen dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn ösdürmegiň wajypdygy barada aýdan sözlerini goldap, öz tarapyndan hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary boýunça döwletara gatnaşyklaryň giňeldilmegine tüýs ýürekden gyzyklanma bildirýändigini aýtdy hem-de hut şeýle çemeleşmäniň iki doganlyk halkyň anyk maksatlaryny beýan edýändigini we olaryň düýpli bähbitlerine kybap gelýändigini nygtady.

Biziň häzirki duşuşygymyz iki ýurduň döwlet Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň öň ýanynda geçýändigi bilen ähmiýetlidir. Türkmenistan geçen ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösüşinde uly üstünlikleri gazandy, doganlyk türkmen halkynyň hal-ýagdaýy ýokarlanýar, Aşgabadyň keşbi düýpgöter özgerdi. Bu ähli gazanylanlar köp babatda Siziň parasatly baştutanlygyňyz we öňdengörüjilikli syýasatyňyz bilen baglanyşyklydyr diýip, täjik Lideri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýüzlenip aýtdy.

Prezident Emomali Rahmon döwlet Garaşsyzlygynyň öňde boljak şanly senesi mynasybetli Türkmenistanyň Baştutanyny we ähli doganlyk türkmen halkyny gutlap, garaşsyz ösüş ýolunda täze üstünlikleri gazanmagy arzuw etdi.

Garaşsyzlyk ýyllarynda Täjigistan bilen Türkmenistanyň arasynda syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygyň ygtybarly binýady guruldy. Şu gazanylanlara esaslanyp, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk strategik hyzmatdaşlyk derejesine ýetirildi.

Taraplaryň tagallalary we umumy erki netijesinde, häzirki wagtda bize ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň birnäçe wajyp meseleleri boýunça hil taýdan öňe ilerlemek başartdy diýip, täjik Lideri nygtady hem-de ýokary derejedäki häzirki duşuşygyň taryhy ähmiýetini belledi.

Biz täjik-türkmen hyzmatdaşlygynyň yzygiderli pugtalandyrylmagyna şunuň ýaly çemeleşmäni mundan beýläk-de goldarys diýip, Prezident Emomali Rahmon aýtdy hem-de iki ýurduň arasyndaky dostluk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň doganlyk halklarymyzyň bähbidine mundan beýläk-de işjeň ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Belent mertebeli myhman beýan eden netijeli teklipleri üçin milli Liderimize hoşallyk bildirip, Täjigistanyň hem Türkmenistan bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygynyň geljegine ruhubelentlik bilen garaýandygyny belledi.

Daşary syýasatyň bu ugry biziň ýurdumyz üçin möhüm ähmiýetlidir diýip, Emomali Rahmon nygtady hem-de häzir ýokary derejedäki syýasy gepleşikleriň yzygiderli öňe ilerleýändigini, daşary syýasat edaralarynyň işjeň gatnaşyk edýändigini, iki ýurduň hökümetleriniň söwda-ykdysady gatnaşyklary öňe ilerletmegiň üstünde işleýändigini belledi.

Biz sebit boýunça beýleki goňşular ýaly, Türkmenistanyň hem ýakyn geljekde biziň ýurdumyzyň esasy daşary ykdysady hyzmatdaşlarynyň hataryna girmegini çynlakaý maksat edinýäris diýip, täjik Lideri nygtady.

2021 — 2023-nji ýyllar üçin söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň hökümetara maksatnamasyny, şeýle hem ýakyn iki ýyl üçin haryt dolanyşygyny artdyrmak boýunça «Ýol kartasyny» durmuşa geçirmek babatda işleri örän çynlakaý guramak gerek, bu bolsa söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ösüşiniň hiline ýardam berer.

Dostlukly döwletiň Baştutany golaýda Täjigistanyň paýtagtynda täjik-türkmen hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisiniň geçirilendigini ýatlady. Şol toparyň işiniň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyna aýratyn üns berilmelidir.

Biziň pikirimize görä, bilelikdäki senagat ulgamynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek üçin uly mümkinçilik bar. Biz ýeňil senagat ulgamynda tejribe alyşmak işini ýola goýmak ugrunda çykyş edýäris, türkmen işewürliginiň Täjigistanda hereket edýän pudaklaýyn kärhanalaryň binýadynda, şeýle hem erkin ykdysady zolaklaryň çäklerinde senagat we beýleki bilelikdäki kärhanalary döretmäge gatnaşmagy üçin olara hemme zerur şertleri döretmäge taýýardyrys diýip, täjik Lideri belledi.

Prezident Emomali Rahmonyň pikirine görä, ulag hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegi hem ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň möhüm düzüm bölegi bolup durýar.

Iki ýurduň çäk taýdan ýerleşişi we ýakynlygy bu ugurda gatnaşyklary giňeltmegiň tebigy ýagdaýlaryny talap edýär. Biz dostlukly Türkmenistanyň çäklerinden awtomobil we demir ýol ulaglary arkaly halkara ýük daşalyşyny täzeden dikeltmäge hem-de onuň möçberini artdyrmaga gyzyklanma bildirýäris.

Biz iki döwletiň howa giňişligini we çäklerini peýdalanmak bilen, göni hem-de üstaşyr howa uçuşlaryny täzeden dikeltmek barada ylalaşyga gelendigimize şatdyrys.

Täjigistanyň Prezidenti oba hojalyk pudagynda hyzmatdaşlyk etmek üçin uly mümkinçiligiň bardygyny belläp, oba hojalyk kärhanalarynyň, şol sanda ekerançylyk we maldarçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň giňeldilmegini goldap çykyş etdi.

Döwletara gatnaşyklarynyň möhüm düzüm bölegi hökmünde medeni-ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk edilmegi ykrar edildi. Munuň şeýledigine medeniýet we sungat ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň şu günki gol çekilýän hökümetara maksatnamasy şaýatlyk edýär. Nobat boýunça tertipde geljek ýyl Täjigistanda Türkmenistanyň Medeniýet günlerini geçirmek teklip edildi. Şonda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň jogap sapary meýilleşdirilýär.

Täjik tarapy iki ýurduň bilim ulgamyny ösdürmäge möhüm ähmiýet berýändigini nazarda tutup, geljek ýyldan başlap, talyplary okatmak üçin Prezident derejesinde ýerleri özara bölüp bermek işini dikeltmäge taýýardygyny beýan etdi.

Saglygy goraýyş ulgamy hem hyzmatdaşlygyň möhüm ugry hökmünde ykrar edildi, şunuň bilen baglylykda, lukmançylyk bilim edaralarynyň arasynda ýakyn gatnaşyklary ýola goýmagyň zerurdygy nygtaldy.

Täjigistanyň Prezidenti şeýle hem bilelikdäki taslamalary, senagat we obasenagat toplumyndaky bilelikdäki işleri amala aşyrmak üçin uly mümkinçiliklere eýe bolan käbir sebitleriň kuwwatyny has işjeň peýdalanmalydygyny belledi. Şu gün gol çekilýän Türkmenistanyň Ahal welaýat häkimligi bilen Täjigistan Respublikasynyň Sugt oblastynyň döwlet häkimiýetiniň ýerine ýetiriji edarasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyk munuň subutnamasy bolup biler.

Dostlukly döwletiň Baştutany soňky ýyllarda ýiti derejä ýeten sebit howpsuzlygy baradaky meselä degip geçip, ýagdaýlary seljermegiň sebitimizde esasy wehimleriň halkara terrorçylyk, ekstremizm, dini radikalizm we neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyny goşmak bilen, transmilli guramaçylykly jenaýatçylyk bolup durýandygyny belledi.

Täjigistanyň Baştutanynyň belleýşi ýaly, halkara guramalaryň çäklerinde hyzmatdaşlyk etmek döwletara gatnaşyklarynyň möhüm bölegidir. Halkara giňişliginde, ilkinji nobatda, BMG-niň, GDA-nyň, Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň, ÝHHG-niň hem-de beýleki abraýly düzümleriň çäklerinde gatnaşyklar ösdürilýär.

Biz köptaraplaýyn çäklerde, ilkinji nobatda, BMG-de özara başlangyçlary hem-de dalaşgärligi goldamak işini dowam etmek ugrunda çykyş edýäris diýip, Täjigistanyň Prezidenti nygtady hem-de BMG-niň Howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik däl agzalygyna saýlanmak üçin biziň ýurtlarymyzyň dalaşgärligini özara goldamak baradaky şu günki ylalaşyklaryň munuň aýdyň mysalydygyny belledi.

Şeýle hem täjik tarapy Täjigistanyň Araly halas etmegiň halkara gaznasyna başlyklyk etmeginiň çäklerinde türkmen dostlary bilen ýakyndan gatnaşyk etmäge umyt bildirýär. Bellenilişi ýaly, başlyklyk etmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biri sebitiň ähli ýurtlarynyň bähbitlerini nazarda tutup, Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň guramaçylyk düzümini we şertnama-hukuk binýadyny kämilleşdirmekden ybaratdyr.

Şeýle hem Emomali Rahmon 2025-nji ýyly Buzluklary goramagyň halkara ýyly diýip yglan etmek hem-de Buzluklary goramak boýunça ýörite Halkara gaznasyny döretmek baradaky Täjigistanyň başlangyjyny goldandygy üçin türkmen tarapyna tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Pursatdan peýdalanyp, Täjigistanyň Prezidenti hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Başlygyň hormatly myhmany hökmünde Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Liderleri bilen bilelikde bu abraýly guramanyň döredilmeginiň 20 ýyllygyna bagyşlanyp, 16-17-nji sentýabrda Duşenbede geçiriljek sammite gatnaşmaga çagyrdy.

Prezident Emomali Rahmon çykyşynyň ahyrynda häzir täjik-türkmen gatnaşyklarynyň, hakykatdan-da, mundan beýläk-de çuňlaşdyrylmagy we giňeldilmegi üçin giň mümkinçiliklere eýedigini belledi.

Biz ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygymyzyň öňden gelýän dostluk gatnaşyklaryna daýanyp, işjeň ösdürip, hemişe anyk ugurlara eýe bolmagyny maksat edinýäris diýip, täjik Lideri nygtady.

Prezident Emomali Rahmon bildirilen mähirli kabul edişlik we myhmansöýerlik üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hem-de ähli türkmen halkyna ýene-de bir gezek tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň Baştutanyny özi üçin islendik amatly wagtda Täjigistana sapar bilen gelip görmäge çagyrdy.

Описание: https://turkmenistan.gov.tm/storage/app/media/Images/2021/08-2021/04082021/g-44.jpg

Giňeldilen düzümdäki türkmen-täjik gepleşikleri tamamlanandan soň, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy.

Döwlet Baştutanlarynyň gatnaşmagynda:

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda 2021 — 2023-nji ýyllar üçin söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň Maksatnamasyna; Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi bilen Täjigistan Respublikasynyň Söwda ministrliginiň arasynda Türkmenistanda we Täjigistan Respublikasynda söwda öýlerini döretmek hakynda Ylalaşyga;

Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda 2022-2023-nji ýyllarda haryt dolanyşygyny köpeltmek barada «Ýol kartasyna»; Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen Täjigistan Respublikasynyň Söwda-senagat edarasynyň arasynda işewürler geňeşini döretmek hakynda Ylalaşyga; Önümçilik kooperasiýasy hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyga; Syýahatçylyk babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyga; Medeniýet we sungat babatda 2022 — 2024-nji ýyllarda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmegiň Maksatnamasyna; Demir ýol ulagy babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyga; Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda ýolagçylaryň we ýükleriň üstaşyr daşalmagy hakynda Ylalaşyga; Nebit önümlerini we suwuklandyrylan uglewodorod gazyny ibermek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyga; Gurluşyk işini amala aşyrmak üçin ygtyýarnamalary özara ykrar etmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşygy durmuşa geçirmek boýunça bilelikdäki çäreleriň Meýilnamasyna; Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi bilen Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky neşe serişdelerine gözegçilik Agentliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ylalaşyga; Ahal welaýat häkimligi bilen Täjigistan Respublikasynyň Sugt oblastynyň döwlet häkimiýetiniň ýerine ýetiriji edarasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyga; Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy bilen Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet dolandyryş akademiýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyga; Ýaşlar syýasaty babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyga; 1999-njy ýylyň 30-njy dekabryndaky Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda raýatlaryň birek-birege gitmekleri hakyndaky Ylalaşyga üýtgeşmeleri we goşmaçalary girizmek hakyndaky Teswirnama; Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Täjigistan Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň arasynda 2021 — 2023-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmegiň Maksatnamasyna; Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti bilen Täjigistan Respublikasynyň Energetika we suw serişdeleri ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ähtnama gol çekildi.

Ýygnananlaryň el çarpyşmalary astynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Bilelikdäki Beýannama öz gollaryny goýýarlar.

Resminamalara gol çekmek dabarasy tamamlanandan soň, iki döwletiň Baştutanlary köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary derejedäki duşuşygyň netijelerini teswirlemek bilen, gepleşikleriň iki ýurduň gatnaşyklaryna mahsus bolan özara ynanyşmak we açyklyk ýagdaýynda geçendigini aýratyn belledi.

Geçirilen duşuşyklaryň barşynda Türkmenistanyň we Täjigistanyň iki döwletiň bähbitlerine kybap gelýän ýakyn ikitaraplaýyn gatnaşyklara üýtgewsiz ygrarlydygy tassyklanyldy, dürli ugurlarda türkmen-täjik gatnaşyklaryny has-da giňeltmek üçin zerur mümkinçilikleriň bardygy bellenildi, şeýle hem geljekde hyzmatdaşlygyň anyk ugurlary kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiz tutuş dünýäde parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmak meselelerine uly üns berlendigini aýdyp, ýurtlaryň ikisiniň hem ähli halkara hem-de içerki dawalaryň diňe parahatçylykly ýol bilen, gepleşikler arkaly, halkara hukugyň hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynyň kadalaryna laýyklykda çözülmelidir diýen bir pikire uýýandygyny belledi.

Ýaragsyzlanmak, halkara terrorçylyga, serhetüsti guramaçylykly jenaýata garşy göreşmek ýaly möhüm meseleleri çözmekde ikitaraplaýyn görnüşde hem-de halkara guramalaryň çäklerinde özara gatnaşyklary dowam etmegiň zerurdygy nygtaldy.

Türkmenistanyň Baştutany gepleşiklerde Merkezi Aziýadaky ýagdaýlara, sebit gatnaşyklaryny giňeltmek üçin amatly şertleri döretmek boýunça bilelikdäki tagallalara aýratyn ünsüň berlendigini belledi.

Şunda biziň ýurtlarymyzyň garaýyşlary aýdyň, üýtgewsiz we düýplüdir. Biz Merkezi Aziýada parahatçylygy hem-de howpsuzlygy üpjün etjek mäkäm we netijeli gurallaryň döredilmegi, sebitiň döwletleriniň arasynda hoşniýetli goňşuçylygyň, dostlugyň hem-de hyzmatdaşlygyň berkidilmegi, dünýäniň hojalyk gatnaşyklaryna netijeli goşulyşmagy ugrunda çykyş edýäris diýip, milli Liderimiz belledi.

Şunuň bilen baglylykda, sebit gatnaşyklarynyň täze görnüşiniň — Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň ähmiýeti aýratyn nygtaldy.

Goňşy Owganystandaky ýagdaýy ara alyp maslahatlaşdyk diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen we täjik taraplarynyň owgan meseleleriniň çözgüdine çemeleşmeleriniň meňzeşdigini aýtdy.

Biziň ýurtlarymyzyň owgan babatdaky gatnaşyklary Owganystanda syýasy ýagdaýy kadalaşdyrmak, onuň ykdysadyýetini hem-de durmuş ulgamyny dikeltmek, goňşy ýurdy sebitiň we dünýäniň hojalyk gatnaşyklaryna giňden çekmek boýunça halkara tagallalara uly peýda getirmäge ukyplydyr. Halkara bileleşiginiň, ozaly bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň ylalaşdyryjylyk kuwwaty Owganystanda has işjeň we giňden ulanylmalydyr diýip, milli Liderimiz belledi.

Döwlet Baştutanymyz köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň öňünde çykyş edip, taraplaryň parahatçylyk we howpsuzlyk meselelerinden başga-da, durnukly ösüş hem-de onuň esasy bölegi — energetika howpsuzlygy, halkara ulag-üstaşyr gatnawlaryny ösdürmek, ekologiýa hem-de daşky gurşawy goramak ýaly dünýäniň gün tertibiniň möhüm ugry boýunça tagallalary dowam etmek barada ylalaşandygyny habar berdi.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan energetika hem-de ulag-üstaşyr ulgamlarda Täjigistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen netijeli başlangyçlara we tekliplere seretmäge taýýardyr.

Hususan-da, biziň ýurtlarymyz Gündogar — Günbatar ugry boýunça ulag-üstaşyr hem-de logistika hyzmatdaşlygynyň strategik merkezini döretmek, sebit we dünýä meýdançalarynda, ýöriteleşdirilen halkara guramalarda, maliýe edaralarynda geljekki hyzmatdaşlar bilen işlemek boýunça tagallalaryny birleşdirerler diýip, milli Liderimiz belledi.

Gepleşiklerde ekologiýa meselelerine, hususan-da, Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň işini has-da berkitmek we kämilleşdirmek meselelerine aýratyn üns berildi. Ol sebitiň möhüm düzümi bolup, Aral ýakasynda ekologiýa we durmuş-ykdysady ýagdaýy gowulandyrmak babatda hyzmatdaşlygyň üpjün edilmegini ugur edinýär.

Bulardan başga-da, gepleşikleriň barşynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Biziň ýurtlarymyz haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak, hyzmatdaşlygyň täze geljegi uly ugurlaryna çykmak üçin ähli mümkinçiliklere eýe bolup durýar. Biz iki döwletiň eýe bolan şol mümkinçiliklerine laýyklykda, degişli ugurda özara gatnaşyklary giňeltmegiň möhümdigi barada bir pikire geldik diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-täjik hökümetara toparynyň bu ugurda bilelikdäki tagallalaryň möhüm bölegi boljakdygyny aýtdy.

Taraplaryň özara söwdany giňeltmek hem-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, senagat, hyzmatlar we oba hojalyk pudaklarynda bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak üçin maýa goýum syýasatyny işjeňleşdirmek boýunça çärelere seretmek barada ylalaşandyklary habar berildi. Şunuň bilen baglylykda, iki ýurduň işewürlik birleşmeleriniň ugry boýunça hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňeltmek möhüm ähmiýete eýe bolýar. Bu ugurda Türkmenistanyň we Täjigistan Respublikasynyň Söwda-senagat edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Işewürler geňeşini döretmegiň mümkinçiligi öwreniler. Şeýle hem bilelikdäki işewürler maslahatlaryna, haryt öndürijileriň söwda-sergisini guramak boýunça meselelere seretmek barada ylalaşyldy.

Duşuşygyň barşynda taraplar medeni-ynsanperwer ulgamda ikitaraplaýyn gatnaşyklary ýokary derejede dowam etmegiň möhümdigini tassykladylar hem-de degişli ugurda hyzmatdaşlygy dowam etmegiň, döwletleriň ikisinde hem edebiýat, kinematografiýa işgärleriniň, aýdym-saz toparlarynyň gatnaşmagynda çäreleri yzygiderli geçirmek, sport ýaryşlaryny guramak üçin zerur şertleri üpjün etmegiň möhümdigini ylalaşdylar. Olaryň baş maksady ata-babalarymyzyň taryhy, ruhy we medeni mirasyny aýawly saklamak we artdyrmak bolup durýar.

Biziň ýurtlarymyzyň baý medeni mirasyna bolan özara gyzyklanmany nazara almak bilen, 2022-nji ýylda Türkmenistanda Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet günlerini geçirmegiň mümkinçiligini öwrenmek teklip edildi. Şeýle hem ylym we bilim ulgamlarynda iki halkyň baý taryhy-medeni mirasyny dikeltmek işinde uly mümkinçilikleriň bardygy bellenildi.

Biz Täjigistan bilen gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berýäris. Biziň ýurtlarymyzy we halklarymyzy asyrlarboýy dowam edýän hoşniýetli goňşuçylygyň däpleri, taryhyň, medeniýetiň, ruhy-gymmatlyklaryň umumylygy birleşdirýär.

Täjigistan Respublikasy Türkmenistan üçin möhüm we ygtybarly hyzmatdaş bolup, onuň bilen gatnaşyklary biz uzak möhletleýin esasda guraýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Taraplaryň ikisinde hem iki döwletiň halklarynyň bähbidine alyp barýan köpugurly hyzmatdaşlygynyň olaryň bähbidine kybap gelip, sebit we halkara işleriň durnuklylygyna we ösdürilmegine ýardam edýär diýen düşünjäniň we ynamyň bardygy bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz geçirilen gepleşikleriň netijelerine kanagatlanma bildirip, olaryň jemleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalaryň ençemesine gol çekilendigini aýtdy hem-de Täjigistan Respublikasynyň Prezidentine hem-de onuň wekiliýetiniň agzalaryna geçirilen uly işler üçin çuňňur hoşallyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüniň ahyrynda Täjigistanyň doganlyk halkyna parahatçylyk, abadançylyk we rowaçlyk barada iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Prezident Emomali Rahmon gepleşikleriň jemlerini teswirlemek bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistana döwlet sapary bilen gelip görmek baradaky çakylygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Bu sapar ýurtlaryň ikisi üçin hem möhüm wakanyň, Garaşsyzlygyň 30 ýyllygynyň öň ýanynda amala aşyrylýar.

Täjigistanyň Baştutany Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň batly depginler bilen ösüşiniň, Aşgabadyň keşbiniň özgermeginiň gözli şaýadydygyny aýtdy. Ýurtda obasenagat toplumynyň, ýeňil we nebitgaz senagatynyň, beýleki durmuş-ykdysady ulgamlaryň kuwwaty artdy. Elbetde, şunda türkmen Lideriniň uly hyzmaty bardyr, ol öz halkynyň bähbidine ähli tagallalary edýär diýip, belent mertebeli myhman belledi.

Prezident Emomali Rahmon pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy hem-de Türkmenistanyň dostlukly halkyny ýetip gelýän şanly sene bilen gutlady. Garaşsyzlygyň 30 ýylynda biziň ýurtlarymyz döredijilikli döwletara gatnaşyklarynda uly tejribe topladylar. Biz bu tejribä daýanmak bilen, strategik häsiýete eýe bolan täjik-türkmen gatnaşyklaryny has-da ilerletmegi maksat edinýäris diýip, Täjigistanyň Baştutany nygtady.

Şu gün geçirilen gepleşikleriň barşynda Strategik hyzmatdaşlyk hakynda şertnamanyň çäklerinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ýagdaýyna we ony ösdürmegiň mümkinçiligine seredildi. Şunuň bilen baglylykda, Prezident Emomali Rahmon döwletara gatnaşyklarynyň, aýratyn-da, söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň şertnamalaýyn-hukuk binýadynyň üstüni ýetirýän resminamalaryň ähmiýetini belledi.

Taraplar ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda hyzmatdaşlygy giňeltmek barada ylalaşyk gazandylar. Biz söwda-ykdysady hem-de ulag-kommunikasiýalar pudaklarynyň ähli meseleleri boýunça ylalaşdyk.

Mümkinçilikleri nazara almak bilen, özara söwdanyň möçberini we görnüşlerini artdyrmak meselesine aýratyn üns berildi. Taraplar senagat pudagynda işlemek boýunça uly tejribäniň bardygyny belläp, ýeňil senagatda, hususan-da, dokma senagatynda, pagtany düýpli gaýtadan işlemek ugry boýunça tejribe alyşmak babatda ylalaşdylar.

Biz ykdysadyýetiň energetika we oba hojalygy ýaly esasy pudaklarynda gatnaşyklary giňeltmek barada pikirimizi beýan etdik diýip, Prezident Emomali Rahmon sözüni dowam etdi. Ulag-kommunikasiýalar pudagynda özara gatnaşyklar üçin uly kuwwatyň bardygy bellenildi, ol üstaşyr ýük daşamalaryny artdyrmak üçin mümkinçilikleri şertlendirýär.

Täjik tarapy degişli ugurlarda hyzmatdaşlygyň täze görnüşleriniň ýola goýulmagynyň döwletara söwda-ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmegiň şerti bolup biljekdigine ynanýar diýip, dostlukly ýurduň Baştutany belledi.

Gepleşikleriň barşynda medeni-ynsanperwer ulgamda özara gatnaşyklara aýratyn üns berildi, ol iki halkyň arasyndaky ruhy hem-de medeni gatnaşyklary aýawly saklamaga we pugtalandyrmaga ýardam edýär. Ylym we tehniki, bilim, medeniýet we sungat ulgamlarynda gatnaşyklary giňeltmek, syýahatçylyk, sport hem-de ýaşlar syýasaty ugry boýunça ýakyndan hyzmatdaşlyk etmek hakynda ylalaşyk gazanyldy.

Saglygy goraýyş ulgamynda hem netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň möhümdigi bellenildi. Iki ýurduň saglygy goraýyş we bilim edaralarynyň özara gatnaşyklary giňeldiler. Iki ýurduň hünärmenleri ýokanç keselleri anyklaýyş, öňüni alyş hem-de bejeriş babatda tejribe alyşmaga gönükdirilen taslamalary amala aşyrmaga girişerler diýip, Prezident Emomali Rahmon belledi.

Şeýle hem iki döwletiň sebitleriniň kuwwaty işjeň ulanylar. Şu gün Sugt oblastynyň we Ahal welaýatynyň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda resminama gol çekildi.

Täjigistan hem-de Türkmenistan möhüm sebit we halkara işlerine gatnaşýar. Şunuň bilen baglylykda, bu ugurda möhüm meseleler boýunça düýpli pikir alşyldy. Iki ýurduň agza bolup durýan halkara hem-de sebit guramalarynyň çäklerinde özara gatnaşyklary has-da berkitmegiň we tagallalary birleşdirmegiň möhümdigi bellenildi diýip, belent mertebeli myhman belledi.

Şeýle hem ählumumy meseleleri çözmekde, durnukly ösüşi üpjün etmekde, howpsuzlygy we durnuklylygy pugtalandyrmakda BMG-niň hem-de onuň edaralarynyň eýeleýän ornuny berkitmegiň möhümdigi bellenildi. Täjigistan we Türkmenistan abraýly guramalaryň, ozaly bilen, BMG-niň çäklerinde biri-biriniň başlangyçlaryny goldamagy dowam etmek ugrunda çykyş edýärler.

Gepleşiklerde howanyň üýtgemegi hem-de buzluklaryň tiz eremegi bilen bagly meselä hem üns berildi. Şunuň bilen baglylykda, Prezident Emomali Rahmon 2025-nji ýyly «Buzluklary goramagyň halkara ýyly» diýip yglan etmek hem-de Buzluklary goramak boýunça ýörite Halkara gaznasyny döretmek hakynda täjik başlangyçlaryny goldandygy üçin türkmen hyzmatdaşlaryna hoşallyk sözlerini beýan etdi.

Taraplar howpsuzlygy üpjün etmek bilen bagly meselelere aýratyn üns bermek bilen, halkara terrorçylygyna, ekstremizme, neşeleriň we ýaraglaryň bikanun dolanyşygyna, bikanun migrasiýa hem-de halkara guramaçylykly jenaýatçylygyň beýleki görnüşlerine garşy göreşmekde hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak barada pikirlerini beýan etdiler.

Owgan meseleleri içgin ara alnyp maslahatlaşylyp, bu ugurda ýurtlar umumy garaýyşlardan ugur alýarlar. Täjigistan hem-de Türkmenistan Owganystanda parahatçylygy we durnuklylygy dikeltmäge ýardam etmek boýunça bilelikde hereket etmek ugrunda çykyş edýärler.

Şu günki gepleşikleriň jemleri döwletara hyzmatdaşlygynyň ýakyn geljegine ruhubelentlik hem-de ýagşy umyt-arzuwlar bilen seretmäge mümkinçilik berýär.

Belent mertebeli myhman Türkmenistanyň Prezidentini özi üçin amatly wagtda Täjigistana sapar bilen gelmäge hem-de geljek aýda Duşenbe şäherinde geçiriljek ŞHG-niň sammitine hormaty myhman hökmünde gatnaşmaga çagyrdy.

Prezident Emomali Rahmon türkmen Liderini täjik topragynda garşylamaga şat boljakdygyny aýdyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hem-de Türkmenistanyň halkyna mähirli kabul edilendigi we däbe öwrülen myhmansöýerlik üçin ýene bir gezek hoşallyk bildirdi.

Günüň ikinji ýarymynda Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Gypjak obasyna bardy hem-de bu ýerdäki Aramgähe gül goýdy we Türkmenbaşynyň Ruhy metjidine bardy.

Soňra belent mertebeli myhmanyň awtoulag kerweni “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna tarap ugrady.

Milli gahrymanlarymyzyň — merdana Watan goragçylarynyň ýagty ýadygärligini ebedileşdiren “Baky şöhrat” ýadygärligine gül dessesini goýmak dabarasy tamamlanandan soňra, dostlukly ýurduň Baştutany ýadygärlikler toplumynyň çäginde ýerleşýän “Watan mukaddesligi” muzeýiniň gymmatlyklary bilen tanyşdy hem-de Hormatly myhmanlaryň kitabynda ýadygärlik ýazgy galdyrdy.

Agşam Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow belent mertebeli myhmanyň hormatyna resmi agşamlyk naharyny berdi, onda iki ýurduň Liderleri söz sözlediler.

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň Türkmenistana döwlet sapary dowam edýär.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

16.09.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onuň dowamynda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem möhüm pudaklaryň we tutuşlygyna milli ykdysadyýetimiziň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine gönükdirilen resminamalaryň taslamalarynyň birnäçesine garaldy.

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowa söz berdi. Wise-premýer ýurdumyzyň wekiliýetiniň şu ýylyň 27-nji awgusty — 2-nji sentýabry aralygynda Birleşen Arap Emirliklerine bolan iş saparynyň netijeleri barada hasabat berdi.

Saparyň çäklerinde BAE-niň Premýer-ministriniň orunbasary we Prezidentiň işleri boýunça ministr bilen hem-de Milli howpsuzlyk boýunça Ýokary Geňeşinde, Daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministrliginde, Energetika we senagat ministrliginde duşuşyklar geçirildi.

Gepleşikleriň barşynda syýasy-diplomatik gatnaşyklar, iki ýurduň arasyndaky ykdysady we medeni hyzmatdaşlygy giňeltmek bilen bagly meselelere aýratyn üns berildi. Gazhimiýa senagaty, oba hojalygy, ulag we logistika, maliýe ulgamlarynda döwletara gatnaşyklary pugtalandyrmak meseleleri hem-de dürli maksatly bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmen wekiliýeti BAE-de bolmagynyň çäklerinde “Mubadala” emirlik kompaniýasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirdi. Onda nebitgaz ulgamynda iri taslamalary durmuşa geçirmek üçin maýa goýumlary çekmek meselesine garaldy. Şeýle hem amala aşyryljak taslamalary maliýeleşdirmek babatda degişli işleri geçirmek barada pikir alşyldy. Özara düşünişmek hakynda Ähtnamanyň taslamasyny taýýarlamak barada ylalaşyldy.

Gaýtadan dikeldilýän energiýa serişdelerini, tehnologiýalary öndürmäge ýöriteleşdirilen “Masdar” kompaniýasynyň wekilleri bilen bolan duşuşygyň barşynda ýurdumyzda amala aşyrylýan maýa goýum taslamalarynyň tanyşdyrylyş çäresi geçirildi. Geljekde serhetýaka etraplaryň birinde Gün şöhlesinden energiýa öndürýän köpugurly bekediň gurluşygyny maliýeleşdirmegiň mümkinçilikleri hem ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunuň bilen baglylykda, degişli Ähtnamanyň taslamasyny taýýarlamak meselesi ylalaşyldy.

Wise-premýer Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň wekilleri bilen geçirilen duşuşygyň netijeleri boýunça taslamalaryň üçüsine maýa goýmak we karzlary çekmek boýunça resminamalara gol çekmek barada ylalaşylandygy barada hem hasabat berdi. Şolaryň hatarynda Daşoguz welaýatynda poliwinilasetat önümçiligi boýunça zawodyň gurluşygyna Birleşen Arap Emirlikleriniň degişli kompaniýasy tarapyndan önüm bilen hasaplaşmak şertinde göni maýa goýulmagyny guramak barada Ýol kartasyny öz içine alýan Çarçuwaly ylalaşyk, Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda garyşyk dökünleri öndürýän önümhananyň gurluşygyny maliýeleşdirmek barada karz ylalaşygy, Türkmenistanda Abu-Dabiniň Ösüş gaznasy bilen bilelikdäki Maýa goýum edarasyny döretmek barada Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda esaslandyryjylaryň Ylalaşygy we oňa degişli resminamalar bar.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer hormatly Prezidentimiziň garamagyna Döwlet daşary ykdysady iş bankyna Abu-Dabiniň Ösüş gaznasy bilen ýurdumyzyň iri önümçilik taslamalaryna maýa goýmak hem-de Türkmenistanda maýa goýum edarasyny döretmek boýunça degişli işleri geçirmek baradaky teklibi hödürledi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistanyň öňden gelýän we iri söwda-ykdysady hyzmatdaşydygyny belledi. Soňky ýyllarda netijeli döwletara gatnaşyklar, özara hormat goýmak we goldaw bermek ýörelgelerine esaslanyp, täze, has ýokary derejä çykarylýar. Iki ýurduň wekiliýetleriniň arasynda geňeşmeleriň yzygiderli geçirilmegi özara eksport-import kuwwatynyň artmagyna, haryt dolanyşygynyň möçberiniň ýokarlandyrylmagyna hem-de ykdysady hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine ýardam edýär.

Milli Liderimiz döwletlerimiziň gazylyp alynýan baýlyklaryň gorlary boýunça dünýäde iň baý döwletlerdigi, munuň bolsa ýangyç-energetika ulgamynda tagallalary netijeli birleşdirmek üçin zerur şertleri döredýändigini nygtap, nebiti we gazy çykarmak hem-de gaýtadan işlemek, energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ibermek ulgamynda özara gatnaşyklar üçin giň mümkinçilikleriň açylýandygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz Birleşen Arap Emirlikleriniň işewür toparlarynyň geljegi uly türkmen bazarynda eýeleýän ornuny pugtalandyrmaga gyzyklanmasynyň artýandygyny kanagatlanma bilen belledi. Munuň özi ýurdumyzda durmuşa geçirilýän öňdengörüjilikli maýa goýum syýasaty ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn özgertmeler maksatnamalary we taslamalary bilen şertlendirilendir. Şol maksatnamalar bolsa ýurdumyzy senagatlaşdyrmaga hem-de öňdebaryjy tehnologiýalary we işläp taýýarlamalary ornaşdyrmagyň esasynda döwrebap senagat düzümini döretmäge gönükdirilendir.

Hormatly Prezidentimiz gurluşyk pudagynyň we himiýa senagatynyň ösdürilmegini ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezip, esasy ugurlarda, hususan-da, gurluşyk serişdelerini hem-de himiýa senagatynyň önümlerini öndürmek ulgamynda gatnaşyklaryň täze görnüşlerini işläp taýýarlamagyň mümkinçiliklerine garamagy tabşyrdy.

Özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk üçin bar bolan ägirt uly kuwwatdan hem-de mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmak milli we sebit bähbitlerini amala aşyrmak üçin wajypdyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gazanylan ylalaşyklary üstünlikli durmuşa geçirmegiň ähmiýetini belläp, wise-premýeriň hödürlän teklibini makullady we göz öňünde tutulan çäreleriň öz wagtynda hem-de takyk ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän ýangyç-energetika toplumynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy we täze nebitgaz ýataklaryny gözlemek, ýüze çykarmak hem-de özleşdirmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli resminamanyň taslamasy hödürlenildi. Oňa laýyklykda, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň Balkanýaka zolagynyň Goturdepe ýatagynyň Gündogar böleginde 3D ölçegli hem-de Günorta Burun meýdançasynda 2D ölçegli gözleg-barlag işlerini geçirmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, nebitgaz toplumyny mundan beýläk-de sazlaşykly ösdürmek hem-de serişde binýadyny pugtalandyrmak, pudaklaýyn kärhanalaryň we guramalaryň önümçilik meýilnamalaryny ýerine ýetirmekleri üçin ähli zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Şeýle hem hereket edýän känlerde nebit guýularynyň netijeliligini ýokarlandyrmak, nebitli we gazly meýdanlary öwrenmek ugrunda alnyp barylýan geologiýa-gözleg işleriniň göwrümlerini artdyrmak boýunça ýola goýulýan hyzmatlar degişli derejede bolmalydyr diýip, milli Liderimiz belledi.

Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekdi we ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu ugurda öňde durýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew Balkan atçylyk sport toplumynyň çapuw ýodasynyň durkuny täzelemek barada hasabat berdi. Geljek ýylda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň garamagyndaky Balkan atçylyk sport toplumynda baýramçylyk çärelerini we at çapyşyklaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Berk ýol” hojalyk jemgyýeti bilen abatlaýyş işlerini geçirmek we bellenilen wezipeleri 2022-nji ýylyň aprel aýynda tamamlap, çapuw ýodasyny ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak şerti bilen şertnamany baglaşmak hakyndaky teklip hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýelden ýüwrük we gözelligiň, kämilligiň nusgasy hasaplanylýan ahalteke bedewleriniň türkmen döwletiniň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründäki okgunly ösüşiniň aýdyň nyşanyna öwrülendigini belledi.

Soňky ýyllarda paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda döwrebap atçylyk sport toplumlary gurlup ulanylmaga berildi. Şolarda milli atşynaslyk däplerini häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede has-da baýlaşdyrmak ugrunda netijeli işler alnyp barylýar. Şeýlelikde, atçylyk sporty we at çapyşyklary bilen meşgullanýanlaryň sany yzygiderli artýar diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

At çapyşyklary we milli at üstündäki oýunlar häzirki döwürde hem halkymyzyň medeni durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Şanly seneler mynasybetli guralýan baýramçylyk dabaralarynda at çapyşyklaryna möhüm orun berilýär.

Milli Liderimiz degişli Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we geljek ýylda Balkan welaýatynda geçiriljek Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça hemmetaraplaýyn taýýarlyk görmek barada degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklar berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow ýurdumyzyň himiýa önümçilikleriniň kuwwatlyklaryny artdyrmak boýunça geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny karbamid döküni bilen diňe bir doly üpjün etmän, ony köp mukdarda eksporta hem ugradýar.

Häzirki wagtda onuň eksport edilýän mukdaryny artdyrmak üçin ýurdumyzyň karbamid zawodlarynyň önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak ugrunda degişli işler alnyp barylýar.

“Tejenkarbamid” zawodyny taslama kuwwatyna çykarmak maksady bilen, onuň tehnologik enjamlarynda we desgalarynda tehniki seljerme işlerini geçirmek, zerur işleriň sanawyny ýerine ýetirmek boýunça degişli işler ýola goýulýar.

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça geçirilen işleriň netijesinde, “Tejenkarbamid” zawodynyň durkuny düýpli täzelemek boýunça maýa goýmak hem-de onuň üçin öndüriljek goşmaça önüm bilen hasaplaşmak baradaky teklipler öwrenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, himiýa toplumlarynyň bökdençsiz işlemeginiň üpjün edilmeginiň hem-de doly önümçilik kuwwatyna çykarylmagynyň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere “Tejenkarbamid” zawodynyň durkuny täzelemek boýunça daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen şertnama baglaşmak baradaky meseläni ýene bir gezek içgin öwrenmek hem-de soňra oňa garamak üçin degişli düzümlere ibermek tabşyryldy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew “Türkmenistanyň demir ýol ulagynyň Tertipnamasynyň” taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna ýurdumyzyň çäginde demir ýol ulaglarynda ýükleri daşamak üçin kämilleşdirilen ýol resminamasyny ulanmak bilen baglanyşykly teklip hödürlenildi.

Bazar ykdysadyýetine geçilmegi we döwlet-hususy gatnaşyklary ösdürmek bilen baglylykda, demir ýol pudagynda kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kämilleşdirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

“Demir ýol ulagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda hem-de bu ugurda ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak we hilini gowulandyrmak, demir ýol ulaglary düzümini kämilleşdirmek, demir ýol ulagynyň üpjünçilik ulgamlarynyň arasyndaky gatnaşyklary düzgünleşdirmek boýunça degişli işler dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ulag-üstaşyr mümkinçiliklerini ösdürmek üçin demir ýol düzümleriniň häzirki zaman desgalarynyň kuwwatyny doly peýdalanmagyň, demir ýollar arkaly daşalýan ýükleriň mukdaryny artdyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz pudaklaýyn düzümleri döwrebaplaşdyrmagyň, oňa täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmagyň wajypdygyny belledi.

Düzümleýin taslamalary durmuşa geçirmegiň çäklerinde täze çekilen hem-de döwrebaplaşdyrylan demir ýollaryň geçirijilik ukybyny ýokarlandyrmak, daşary döwletleriň we ýurdumyzyň harytlaryny halkara bazarlara eksport etmegiň mümkinçiliklerini öwrenmek, daşary ýurtlardan döwletimize getirilýän ýükleri gysga hem-de amatly ýollar arkaly getirmek bilen baglanyşykly meseleler öwrenilmelidir diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz bu ugurda alnyp barylýan işleriň depginini ýokarlandyrmagyň zerurdygyny belläp, agentligiň ýolbaşçysyna bu babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli guraljak giň möçberli serginiň geçirilmegine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Maksatnama laýyklykda, Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde geçiriljek sergide milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünlikler, ýurdumyzyň döwlet we hususy pudagynda öndürilýän we içerki bazarda bolşy ýaly, daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän önümler görkeziler.

Forumyň çäklerinde täze önümleri, maýa goýum taslamalaryny, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynyň iri kärhanalarynyň ösüş maksatnamalarynyň geljekki ugurlaryny hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň önümlerini tanyşdyrmak boýunça mahabat çäreleri meýilleşdirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynda düýpli özgertmeleriň geçirilendigini, ägirt uly işleriň amala aşyrylandygyny we uly üstünlikleriň gazanylandygyny belledi. Bu gün Türkmenistan ýokary tehnologiýalara we innowasiýalara esaslanýan, ýokary depginde ösýän döwlet hökmünde dünýäde giňden bellidir. Ýurdumyzda giň gerimli taslamalar we oňyn başlangyçlar üstünlikli amala aşyrylýar diýip, milli Liderimiz belledi.

Sergiler ýetilen sepgitleri görkezmek, netijeli mahabat işlerini alyp barmak, täze hyzmatdaşlary tapmak we şertnamalary baglaşmak hem-de bazar meýillerini öwrenmek we onda eýeleýän ornuny pugtalandyrmak üçin oňyn mümkinçiligi üpjün edýär. Şoňa görä-de, innowasion tehnologiýalar we täzeçil usullar önümçilige has işjeň ornaşdyrylmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Milli Liderimiz bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijeliligini ýokarlandyrmak we giň möçberli serginiň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli 27-nji sentýabrda guraljak baýramçylyk dabaralarynyň maksatnamasy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly senesiniň biziň ählimiz üçin aýratyn many-mazmuna hem-de uly ähmiýete eýedigini belledi. Bu sene beýik özgertmeleriň aýdyň beýanydyr. Häzirki wagtda şol özgertmeleriň netijelerini her ädimde görmek bolýar.

Milli Liderimiz öňümizdäki dabaralaryň maksatnamasynyň çuňňur oýlanyşykly bolmalydygyna ünsi çekip, meýilleşdirilen ähli çäreleriň gadymdan gelýän milli däp-dessurlary, häzirki döwürde tutuş türkmen topragyny gurşap alan giň gerimli özgertmelere beslenen täze taryhy eýýamyň döredijilik ruhuny beýan etmelidigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere ýurdumyzyň baş baýramy mynasybetli dabaralaryň, şol sanda täze binagärlik desgalaryň açylyş dabaralarynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew bilim ulgamyny kämilleşdirmek, hususan-da, döwlet hünär bilim edaralary hakynda Düzgünnamalaryň taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça geçirilen işler barada hasabat berdi.

“Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinden gelip çykýan wezipelerden ugur alnyp, bilim babatda jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň hukuk esaslaryny düzgünleşdirmek, döwlet syýasatynyň bu möhüm ulgamdaky esasy maksatlaryna we wezipelerine laýyklykda, binýatlyk ýörelgelerini kesgitlemek boýunça yzygiderli işler amala aşyrylýar.

Şunuň bilen baglylykda, Bilim ministrligi tarapyndan degişli ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň teklipleri we bellikleri esasynda maksadalaýyk işler durmuşa geçirilýär.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, hünär bilimini yzygiderli kämilleşdirmegiň möhümdigini aýtdy. Giň gözýetimli hem-de hünär başarnyklaryny ele alan ýokary derejeli ýaş hünärmenleri taýýarlamak Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ylym we bilim ulgamynyň öňünde goýlan baş wezipeleriň biridir.

Häzir bu ulgamda geçirilýän düýpli özgertmeler, ilkinji nobatda, strategik milli bähbitleriň üpjün edilmegine, Garaşsyz Türkmenistanyň ykdysady ösüşiň täze belentliklerine çykmagyna gönükdirilendir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaş nesle halkara ölçeglere gabat gelýän ýokary hilli bilim berilmeginiň Watanymyzyň nurana geljegine goýlan düýpli maýa goýumdygyny aýdyp, wise-premýere bu ugurda alnyp barylýan işleriň barşyna berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Aral boýunça Türkmenistanyň Milli maksatnamasynyň taslamasynyň taýýarlanylandygy barada hasabat berdi.

Tebigy serişdeleriň rejeli peýdalanylmagy hem-de ekologiýa howpsuzlygynyň üpjün edilmegi milli Liderimiziň durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu ugurda hormatly Prezidentimiz tarapyndan milli, sebit hem-de ählumumy derejelerde öňe sürülýän anyk başlangyçlar dünýä bileleşiginiň giň goldawyna eýe bolýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy boýunça BMG-niň hem-de beýleki halkara guramalaryň çäklerinde birnäçe möhüm çözgütler kabul edildi. Ýurdumyzda bu ulgamlarda toplumlaýyn çäreleri amala aşyrmak boýunça giň gerimli işler geçirilýär. Milli Liderimiziň şu ýylyň 29-njy ýanwarynda gol çeken Karary esasynda Aral deňziniň guramagy bilen baglanyşykly amatsyz täsirleri aradan aýyrmak üçin toplumlaýyn çäreler geçirmek maksady bilen, ýörite Pudagara topar döredildi. Onuň düzümine ugurdaş ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hünärmenleri girizildi.

Türkmenistanyň Aral boýunça Milli maksatnamasyny taýýarlamak hemişelik esasda hereket edýän bu toparyň mejlisleriniň gün tertibinde möhüm wezipe hökmünde kesgitlenildi. Häzir degişli teklipleriň we bellikleriň esasynda onuň deslapky taslamasy taýýarlanyldy.

Sekiz bölümden ybarat bu resminama Aral sebitinde durmuş-ykdysady we ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmak boýunça hereketleriň möhüm ugurlaryny kesgitleýär. Olar milli derejede kabul ediler.

Maksatnama ýurdumyzyň ýer we suw kanunçylygyny döwrebaplaşdyrmak, tebigy ýagdaýlaryň täsirini nazara almak bilen, öňüni alyş çärelerini geçirmek, lukmançylyk hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak, dolandyryş ulgamyny kämilleşdirmek we suw serişdelerini rejeli peýdalanmak, tokaý zolaklaryny döretmek, bioköpdürlüligi goramak ýaly wajyp wezipeleri öz içine alýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Aral deňzini halas etmek boýunça hereketleriň toplumlaýyn strategiýasyny taýýarlamaga işjeň gatnaşýandygyny nygtady. Bu meseläniň diňe bir sebitde däl, eýsem, ählumumy möçberde ägirt uly ähmiýetiniň bardygyny bellemek gerek.

Bu barada aýtmak bilen, milli Liderimiz ýurdumyzyň Aral deňziniň guramagynyň ýaramaz täsiriniň öňüni almak, sebitiň we tutuş dünýäniň durnukly ösüşiniň möhüm şerti hökmünde ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça halkara bileleşigiň tagallalarynyň utgaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berýändigini nygtady.

Şunda döwletara gatnaşyklar we ähli gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlar, şol sanda BMG bilen işjeň hyzmatdaşlyk üçin binýat bolan Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň işine möhüm orun degişlidir. 2008-nji ýylda Araly halas etmegiň halkara gaznasyna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda synçynyň derejesi berildi. Bu ugurda Milletler Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistan Araly halas etmegiň halkara gaznasynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde, ýagny 2017 — 2019-njy ýyllarda BMG-niň Aral deňzi üçin Ýörite maksatnamasynyň taýýarlanylmagyna ünsi çekdi diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň bu başlangyjy 2012-nji ýylyň iýun aýynda Rio-de-Žaneýro şäherinde geçirilen BMG-niň durnukly ösüş boýunça “Rio+20” konferensiýasynda öňe sürüldi.

Häzirki döwürde Aral meselesi döwrüň ýagdaýyna we talaplaryna laýyk gelýän täze ylalaşykly çemeleşmeleriň zerurdygyny şertlendirýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2019-njy ýylyň maý aýynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň “Birleşen Milletler Guramasy bilen Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlyk” atly Kararnamasynyň kabul edilmeginiň ähmiýetini belledi.

Türkmen tarapynyň başlangyjy bilen kabul edilen hem-de hemişelik esasda netijeli hyzmatdaşlyk üçin hukuk binýadyny emele getirýän bu resminamada 2018-nji ýylyň awgust aýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň jemleriniň doly goldanylýandygy beýan edilýär.

Biziň ýurdumyz durmuş-ykdysady, ynsanperwer we ekologiýa ulgamlarynda giň gerimli maksatnamalary we taslamalary durmuşa geçirmek bilen, geljekde hem Aral meselesiniň ileri tutulýan ugurlaryny oňyn çözmek boýunça netijeli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine hemmetaraplaýyn ýardam berer diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aral boýunça Milli maksatnamanyň hödürlenilen taslamasyny makullap, wise-premýere, daşary işler ministrine bu ugurda degişli toplumlaýyn işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Türkmenistanyň Prezidentiniň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň Duşenbe şäherinde geçiriljek sammitine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak üçin Täjigistan Respublikasyna saparyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Saparyň maksatnamasynyň çäklerinde milli Liderimiz ikitaraplaýyn duşuşyklary hem geçirer.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Bitarap Türkmenistanyň geljekde hem gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen köpugurly hyzmatdaşlygyň strategiýasyny durmuşa geçirmek bilen, oňyn sebit we ählumumy gatnaşyklary işjeňleşdirmäge anyk goşant goşjakdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Duşenbe şäherinde geçiriljek ŞHG-niň sammiti barada aýtmak bilen, türkmen tarapynyň şeýle forumlara yzygiderli gatnaşmagynyň iri halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmaga hem, döwletara derejede netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge hem ýardam berýändigini nygtady. Şunda milli Liderimiz Türkmenistanyň ŞHG-ä agza ýurtlaryň ählisi bilen gatnaşyklarynyň däp bolan dostlukly we netijeli häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belledi.

Döwlet Baştutanymyz türkmen-täjik gatnaşyklarynyň dost-doganlyk häsiýetine eýedigini aýratyn belledi. Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana ýakynda amala aşyran döwlet sapary hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine täze itergi berdi. Aşgabatda geçirilen ýokary derejedäki gepleşikleriň jemleri boýunça gazanylan möhüm ylalaşyklar hem-de gol çekilen resminamalar toplumy dürli ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek üçin ygtybarly binýady goýdy hem-de hyzmatdaşlyga täze many-mazmun berdi.

Milli Liderimiz wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna Täjigistan Respublikasyna boljak sapara taýýarlygyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň dowamynda “Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky (Nýu-Ýork şäheri) Türkmenistanyň Hemişelik wekilhanasynyň meseleleri hakynda” Karara gol çekdi we ony sanly ulgam arkaly wise-premýere, daşary işler ministrine iberdi hem-de onda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek barada degişli görkezmeleri berdi.

Mejlisiň dowamynda şeýle hem döwlet durmuşynyň käbir beýleki meselelerine garaldy, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşanlaryň hemmesine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny hem-de berkarar Watanymyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

***

Soňra hormatly Prezidentimiz hödürlenen taslamalara garady. Mälim bolşy ýaly, türkmen paýtagtyny hemmetaraplaýyn ösdürmek, onuň düzümlerini döwrebaplaşdyrmak meseleleri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hemişelik üns merkezinde saklanylýar. Ine, şu gün hem dünýäniň iň owadan we sazlaşykly ösýän şäherleriniň hatarynda öz ornuny pugtalandyrýan ak mermerli Aşgabadyň binagärlik keşbiniň üstüni ýetiren Döwlet münberi toplumynyň açylyş dabarasynyň öňüsyrasynda, “Buig Batiman Internasional” fransuz kompaniýasynyň wekili milli Liderimiziň garamagyna paýtagtymyzyň merkezi künjegindäki binalary döwrebaplaşdyrmak bilen baglanyşykly taslamalary hödürledi.

Soňky ýyllarda hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz tagallasy netijesinde, paýtagtymyz ähli ugurlar boýunça ösüşiň täze derejesine çykdy. Şunuň bilen baglylykda, Aşgabatda täze binalaryň hatarynda durmuş we işewürlik maksatly desgalaryň gurulýandygyny bellemek gerek.

Milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň utgaşdyrylmagynda Aşgabatda bina edilýän döwrebap desgalar özboluşly binagärlik çözgüdine eýedir. Şunuň bilen baglylykda, şolaryň birnäçesi Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Bu bolsa paýtagtymyzyň binagärlik keşbiniň dünýä nusgalykdygynyň aýdyň beýanydyr.

Aşgabatda täze Döwlet münberiniň toplumynyň gurulmagy bilen, milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklaryndan ugur alnyp, ozalky münberiň durkuny täzeläp, ony döwrebaplaşdyryp, Türkmenistanyň Prezidentiniň “Oguzhan” köşkler toplumynyň Işewürlik merkezine öwürmek boýunça birnäçe teklip taýýarlanyldy.

Fransuz kompaniýasynyň wekili döwlet Baştutanymyza taýýarlanylan taslamalar hem-de geçirilýän degişli işler barada habar berdi. Täze Işewürlik merkezi şäheriň bu künjegindäki desgalar bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirer, Türkmenistanda hususy pudagyň ösdürilmegine döwlet tarapyndan uly ähmiýet we goldaw berilýändiginiň aýdyň subutnamasyna öwrüler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, merkeziň ähli desgalary häzirki zamanyň enjamlary, innowasiýalar, şol sanda internet tehnologiýalary, sanly ulgam bilen üpjün ediler. Bu ýerde mejlisler zaly, iş otaglary ýerleşdiriler, dürli derejeli duşuşyklary hem-de işewür gepleşikleri guramak we geçirmek üçin ähli zerur şertler dörediler.

Milli Liderimiz taslamalar bilen tanşyp, olara birnäçe bellikleri aýtdy we degişli düzedişleri girizdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow soňky ýyllarda ýurdumyzda işewürlik gatnaşyklarynyň ösüşiň täze derejesine çykandygyny belläp, täze desgada gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini hem-de işleriň bellenilen möhletde tamamlanylmagyny üpjün etmegiň möhümdigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz täze Döwlet münberiniň toplumynyň açylmagy bilen, ozalky Döwlet münberini Işewürlik merkezine öwürmek baradaky teklibiň maksadalaýykdygyny aýdyp, bu ugurda öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi üçin ähli zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

“Buig Batiman Internasional” kompaniýasynyň wekili bildirilen ynam üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, kompaniýanyň özüniň hyzmatdaşlyk borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

 

30.07.2021

Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri jemlenildi, wise-premýerleriň hasabatlary diňlenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipeleri kesgitlenildi hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Milli Liderimiz gün tertibini yglan edip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowa söz berdi. Wise-premýer şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda ykdysadyýetiň pudaklarynda ýerine ýetirilen işleriň garaşylýan netijeleri barada hasabat berdi.

Ýanwar — iýul aýlarynyň netijeleri boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, öndürilen önümiň umumy möçberiniň 5,2 göterim ýokary bolmagyna garaşylýar. 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, bölek haryt dolanyşygynyň möçberi 17,5 göterim artar.

Döwlet býujetiniň girdeji böleginiň 113,9, çykdajy böleginiň 97,4 göterim ýerine ýetirilmegine garaşylýar. 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ortaça zähmet haky 10,5 göterim ýokary bolar.

Deslapky maglumatlara görä, hasabat döwründe maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen maýa goýumlarynyň möçberiniň ýyllyk meýilnamasynyň 36,2 göterim ýerine ýetirilmegine garaşylýar.

Oba milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişiniň depginleri barada  hem hasabat berildi. Bu maksatnamanyň çäklerinde ýylyň başyndan bäri durmuş-medeni maksatly desgalaryň, suw arassalaýjy desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy alnyp barylýar.

Mejlisiň dowamynda wise-premýer Ýaponiýa bolan iş saparynyň jemleri barada hasabat berdi.

Tokioda bolmagyň çäklerinde, Ýaponiýanyň imperatory Naruhito, Premýer-ministri Ýoşihide Suga, ykdysadyýet, söwda we senagat boýunça döwlet ministri Kiýoşi Ejima, Hyzmatdaşlyk boýunça ýapon-türkmen komitetiniň başlygy, “Itochu Corporation” kompaniýasynyň dolandyryjy direktory Hiroýuki Subai, Ýapon-türkmen dostlugy parlament ligasynyň ýapon tarapyndan başlygy, XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň wise-prezidenti Toşiaki Endo bilen duşuşyklar geçirildi.

Ýaponiýanyň Premýer-ministri Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza çagyryldy.

Geçirilen duşuşyklaryň barşynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer ulgamlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerine garaldy, möhüm ugurlarda döwletara gatnaşyklary ösdürmegiň häzirki ýagdaýyna we geljegine seredildi. Şunuň bilen birlikde, ýokary derejede gazanylan ylalaşyklar, olaryň ähmiýeti hem-de öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Tokioda geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça bank-maliýe, ulag we ýöriteleşdirilen tehnikalary getirmek ulgamlarynda ikitaraplaýyn resminamalara gol çekilmegi geçirilen gepleşikleriň netijeli häsiýete eýediginiň aýdyň subutnamasydyr.

Türkmenistanyň wekiliýeti Ýaponiýada bolmagynyň çäklerinde XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli gurluşygy tamamlanmaly hem-de ulanylmaga tabşyrylmaly iri önümçilik we durmuş maksatly binalarda hem-de desgalarda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň depginleri barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň yzygiderli berkidilmeginiň, şeýle hem emele gelýän ýagdaýdan ugur alyp, döwletimizi durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň garaşylýan netijelerini seljermegiň möhümdigini belledi.

Milli Liderimiz şeýle hem geljek ýylyň Döwlet býujeti boýunça teklipleri taýýarlap, Ministrler Kabinetine hödürlemegi tabşyrdy. Dünýä ykdysadyýetinde bolup geçýän ýaramaz ýagdaýlaryň ýurdumyzyň ykdysadyýetine ýetirýän täsirini gysga we orta möhletde azaltmaga mümkinçilik berjek çäreleri amala aşyrmak boýunça işleri dowam etmek barada degişli görkezmeler berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kabul edilen maksatnamalary maliýeleşdirmegiň goşmaça çeşmelerini gözlemegiň wajypdygyny belläp, bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz soňky ýyllarda okgunly ösüşe eýe bolan türkmen-ýapon gatnaşyklary baradaky gürrüňe geçmek bilen, dürli derejelerde ýola goýlan yzygiderli gepleşikleriň mundan beýläk-de netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ygtybarly binýat bolup durýandygyny belledi.

Söwda-ykdysady gatnaşyklary işjeňleşdirmek ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bilelikdäki tagallalaryň netijesinde häzirki wagtda döwletara ykdysady hyzmatdaşlyk strategik, durnukly hem-de uzak möhletleýin häsiýete eýe boldy diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Türkmenistanda häzirki zaman nebitgaz we gazhimiýa toplumlarynyň desgalaryny gurmak boýunça üstünlikli amala aşyrylan taslamalaryň muňa aýdyň subutnama bolup durýandygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz ýurdumyzda ýapon kompaniýalarynyň netijeli işlemegine geljekde hem goldaw berilmeginiň dowam etdiriljekdigini aýdyp, maýa goýum işjeňligi üçin amatly şertleriň döredilmeginiň zerurdygyny belledi.

Hyzmatdaşlygyň has geljegi uly ugurlaryna aýratyn üns çekildi. Şunda Türkmenistanyň ykdysadyýeti senagatlaşdyrmagy hem-de diwersifikasiýalaşdyrmagy, ylma esaslanýan, ýokary hilli, dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply önümçilikleriň döredilmegini ugur edinendigini hasaba almak bilen, uly mümkinçilikler bardyr. Şu nukdaýnazardan, soňky ýyllarda gazanylan ylalaşyklar döwletara hyzmatdaşlygyna täze itergi berer diýip, milli Liderimiz aýtdy.

S.Berdimuhamedowyň Ýaponiýa iş saparynyň barşynda gol çekilen resminamalaryň möhümdigi barada aýdyp, hormatly Prezidentimiz bu resminamalarda bellenilen işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilişine berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň garaşylýan netijeleri barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, nebiti we gaz kondensatyny çykarmak, şeýle hem nebiti gaýtadan işlemek, benzin, dizel ýangyjyny, polipropilen, suwuklandyrylan gazy öndürmek ulgamynda gazanyljak tehniki-ykdysady görkezijiler barada habar berildi. Garaşylyşy ýaly, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, tebigy we ugurdaş gazyň çykarylyşynda 123,5 göterim ösüş, “mawy ýangyjy” daşary ýurtlara ibermekde 137 göterim ösüş üpjün ediler, maýa goýumlaryny özleşdirmegiň meýilnamasy 105,5 göterim ýerine ýetiriler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, nebitgaz senagatyny mundan beýläk-de yzygiderli ösdürmek, ony döwrüň talaplaryna laýyk getirmek wezipelerine ünsi çekdi. Pudagyň önümçilik we ylmy-tehniki kuwwatynyň pugtalandyrylmagy ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň dünýä möçberindäki bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga ýardam etmelidir, onuň Watanymyzyň durmuş-ykdysady ösüşine saldamly goşant goşmagyny üpjün etmelidir.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere işleri talabalaýyk ýola goýmak üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow söwda we dokma toplumlarynda hem-de telekeçilik ulgamynda şu ýylyň ýedi aýynda garaşylýan netijeler barada hasabat berdi.

Ýanwar — iýul aýlarynda Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, söwda dolanyşygynyň ösüşiniň 117 göterim, öndürilen önümleriň möçberiniň ösüşiniň bolsa, 112,4 göterim bolmagyna garaşylýar.

Hasabat döwründe Dokma senagaty ministrligi boýunça geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, nah ýüplügiň önümçiligi 112 göterime, nah matalaryň önümçiligi 102,6 göterime, tikin we örme önümleriniň önümçiligi 119,2 göterime, gön önümleriniň önümçiligi 102,8 göterime barabar bolar.

“Türkmenhaly” döwlet birleşigi tarapyndan haly we haly önümlerini öndürmegiň meýilnamasy 112,7 göterim ýerine ýetirildi.

Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça hasabat döwründe birža söwdalarynyň 167-si geçirilip, 18 müň 114 şertnama hasaba alyndy.

Geçen ýedi aýyň dowamynda Söwda-senagat edarasy boýunça amala aşyrylan işleriň ösüşi 105,1 göterime barabar boldy.

Hususy ulgama berilýän uly goldaw netijesinde, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary ýurdumyzda öndürilýän oba hojalyk we azyk önümleriniň möçberini artdyrmaga işjeň gatnaşýarlar. Şol önümleri öndürmegiň ösüşi, degişlilikde, 135 göterime we 109,1 göterime barabar bolar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ilatyň zerur bolan harytlara, aýratyn hem, azyk önümlerine isleglerini kanagatlandyrmak meselelerine ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürýän kiçi, orta we iri kärhanalary gurmagyň hem-de olaryň işini guramagyň maksatnamasyny durmuşa geçirmegi çaltlandyrmagy tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň garaşylýan netijeleri barada hasabat berdi.

2021-nji ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda Türkmenistanyň gurluşyk we senagat toplumynda öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasynyň 125,7 göterim berjaý edilmegine, ösüşiň 106,1 göterime deň bolmagyna garaşylýar.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýedi aýyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 100,1 göterime barabar bolar.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça hasabat döwründe öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň ösüşiniň 112 göterime deň bolmagyna garaşylýar.

Energetika ministrligi boýunça önümleri öndürmekde we hyzmatlary amala aşyrmakda 122,2 göterim ösüş gazanylar.

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni boýunça şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda önüm öndürmegiň hem-de hyzmatlaryň ösüşiniň 101 göterime barabar bolmagyna garaşylýar.

Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasynyň 124,9 göterim berjaý edilmegine garaşylýar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere ýurdumyzda alnyp barylýan gurluşyklaryň ýagdaýyny seljermegi tabşyrdy. Bellenilişi ýaly, häzire çenli dürli desgalary gurmak boýunça örän köp çäreler kabul edildi. Şoňa görä-de, her bir desganyň ýagdaýyny hemmetaraplaýyn dykgat bilen seljermek zerurdyr.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem 2022-nji ýyl üçin maýa goýum maksatnamasyny hem taýýarlap başlamagyň zerurdygyna ünsi çekdi. Milli Liderimiz alnyp barylmaly gurluşyklaryň möçberi boýunça öňde örän uly wezipeleriň durýandygyny belläp, gurluşyk senagatyny ösdürmegi dowam etmegiň, gurluşyk toplumynyň talaplaryny doly möçberde üpjün etmek üçin täze önümhanalary we kärhanalary gurup, önümçiligiň kuwwatyny sazlaşykly artdyrmagyň wajypdygyny nygtady.

Wise-premýere şeýle hem gurluşyk we senagat pudaklary üçin maýa goýumlaryny çekmek meselesiniň üstünde işlemek tabşyryldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew, öz gezeginde, gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň ýedi aýynda ýerine ýetirilen işleriň garaşylýan netijeleri barada hasabat berdi.

Obasenagat toplumy boýunça önüm öndürmegiň möçberi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 105,2 göterime, şol sanda Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 105,7 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 100,1 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 103,5 göterime deň boldy. Maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy 125,4 göterim ýerine ýetirildi.

Hazar deňziniň güni mynasybetli, meýilnama laýyklykda, şu ýylyň 12-nji awgustynda “Hazar deňziniň daşky gurşawyny goramak boýunça hyzmatdaşlyk” atly ylmy-amaly maslahatyň maksatnamasy barada hem hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möhüm möwsüm bolan pagta ýygymyna düýpli taýýarlyk görülmelidigine, gök-bakja önümlerini, ýeralmany we beýleki oba hojalyk önümlerini bolelin öndürmek üçin ekin meýdanlaryny giňeltmelidigine, şu önümleriň öndürilýän mukdaryny artdyryp, daşardan getirilýän möçberini azaltmalydygyna ünsi çekip, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Hazar deňziniň ekologiýa taýdan abadançylygyny saklamagyň zerurdygyny belläp, deňziň ösümlik we haýwanat dünýäsini goramagyň ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi we Hazar deňziniň gününe bagyşlanan ylmy-amaly maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň ýedi aýynyň dowamynda geçirilen işlerden garaşylýan netijeler barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe ýaşlary ylmy-döredijilik işlerine giňden çekmek maksady bilen, sanly bilim ulgamynyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak arkaly, dürli dersler boýunça bäsleşikler geçirildi.

Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň hem-de Ylymlar akademiýasynyň merkezi edaralarynyň gurluşlary kämilleşdirildi.

Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de Ylymlar güni mynasybetli sanly ulgam arkaly “Ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalaryň ösüşi” atly halkara ylmy maslahat ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi, ýaşlaryň arasynda her ýyl geçirilýän bäsleşigiň jemleri boýunça ýaş alymlaryň we talyplaryň 57-si ýeňijiler diýlip yglan edildi.

Saglygy goraýyş ulgamynda hasabat döwründe “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşi hem-de Türkmenistanda ilatyň kesellere garşy göreşmek ukybyny ýokarlandyrmak boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnama kabul edildi, Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Enäniň we çaganyň saglygyny goramak boýunça “Sagdyn ene — sagdyn çaga — sagdyn geljek” atly Milli strategiýa hem-de Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllarda ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreş boýunça Milli strategiýa tassyklanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ýaly durmuş ähmiýetli uly ulgamlary yzygiderli ösdürmegiň zerurdygyny belledi, ýurdumyzyň geljegi, türkmen halkynyň bagtyýar we abadan durmuşy bu ulgamlaryň ösüş derejesine gönüden-göni baglydyr.

Döwlet Baştutanymyz täze okuw ýylyna taýýarlyk görmegiň barşyna berk gözegçiligi üpjün etmegiň wajypdygyna ünsi çekip, wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän ulgamynda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Şu ýylyň başyndan bäri dürli medeni çäreler, şol sanda baýramçylyk senelerine bagyşlanan döredijilik bäsleşikleri, duşuşyklar, medeni-durmuş maksatly binalaryň açylyp, ulanylmaga berilmegi mynasybetli dabaralar geçirildi.

Daşary ýurtlar bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmek boýunça işler dowam etdirilýär.

Döwrüň talaplaryna laýyklykda, medeniýet edaralarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek, ýurdumyzyň medeni kuwwatyny artdyrmak boýunça netijeli işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, durmuş ugurly döwlet syýasatynyň möhüm bölegi hökmünde kesgitlenilen medeni-ynsanperwer ulgamy ösdürmegiň zerurdygyny belledi we wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň garaşylýan netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe bu toplumda hyzmatlary ýerine ýetirmegiň we önümleri öndürmegiň meýilnamasynyň 113,3 göterim berjaý edilmegine garaşylýar.

Hasabat döwründe “Türkmendemirýollary” agentligi boýunça ösüş 104,4 göterime, “Türkmenawtoulaglary” agentligi boýunça 133,1 göterime, “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi boýunça 139,3 göterime, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi boýunça 109,3 göterime barabar bolar. Hasabat döwründe “Türkmenhowaýollary” agentligi boýunça degişli işler ýerine ýetirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, koronawirus ýokanjynyň ýaýramagyna garşy göreş çäreleriniň çäklerinde bütin dünýäde girizilen çäklendirmeler sebäpli, agentlikleriň maliýe taýdan üpjünçiligine berk gözegçilik etmegiň zerurdygyny nygtady.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň durmuşynda uly ähmiýete eýe bolan şanly senäni mynasyp garşylamaga hemmetaraplaýyn taýýarlyk görmegiň, harby ýörişiň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň wajypdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa bu düzümiň şu ýylyň ýedi aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri barada maglumat berdi.

Hasabat döwründe maslahatlaryň 2-si geçirilip, Türkmenistanyň Kanunlarynyň 40-sy we Mejlisiň kararlarynyň 41-si kabul edildi. Hereket edýän kanunçylyk namalarynyň birnäçesine degişli üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi. Kadalaşdyryjy-hukuk namalarynyň durmuşa geçirilişine gözegçilik işi yzygiderli alnyp baryldy.

Häzirki wagtda dürli ulgamlarda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleri kanunçylyk taýdan üpjün etmäge gönükdirilen kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak işi amala aşyrylýar.

Halkara we parlamentara hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen baglylykda, daşary ýurt döwletleriniň we parlamentleriniň wekilleri bilen duşuşyklaryň 92-si geçirildi.

Deputatlar ösüp gelýän nesli watançylyk ruhunda terbiýelemäge, milli mirasy, halkymyzyň gadymdan gelýän däplerini, onuň medeni we maşgala gymmatlyklaryny aýawly saklamaga, özüniň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belleýän Watanymyzyň gazanýan üstünliklerini wagyz etmäge gönükdirilen işleri işjeň alyp barýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow durmuş-ykdysady özgertmeleri ilerletmegiň bähbidine milli kanunçylygy kämilleşdirmek hem-de täze kadalaşdyryjy-hukuk namalaryny işläp taýýarlamak we halkara gatnaşyklaryň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmak boýunça Mejlisiň işini işjeňleşdirmegiň zerurdygyny aýtdy. Milli Liderimiz türkmen halkynyň demokratik gymmatlyklaryny nazara almak bilen, döwletiň hukuk we ykdysady esaslaryny has-da pugtalandyrmaga ýardam edýän täze kanunlary işläp taýýarlamagyň wajypdygyna ünsi çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Daşary işler ministrliginiň şu ýylyň ýedi aýynda ýerine ýetiren işleriniň deslapky jemleri barada hasabat berdi.

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ugruny yzygiderli durmuşa geçirmek, döwlet Baştutanymyzyň öňde goýan wezipelerini çözmek maksady bilen, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, sebitleýin hem-de halkara guramalaryň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça degişli işler amala aşyryldy.

Hasabat döwründe Özbegistan Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň hem-de Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentleri ýurdumyza sapar bilen geldiler.

Onlaýn tertibinde hormatly Prezidentimiziň Owganystan Yslam Respublikasynyň hem-de Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentleri bilen duşuşyklary geçirildi. Milli Liderimiz şeýle hem Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XIV sammitine, BMG-niň durnukly ösüş meseleleri boýunça ýokary derejeli ählumumy forumyna, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ylym we tehnologiýalar boýunça ikinji sammitine gatnaşdy. Bu forumlar sanly ulgam arkaly geçirildi.

Ýylyň geçen döwrüniň dowamynda milli Liderimiziň daşary ýurtlaryň birnäçesiniň döwlet Baştutanlary bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle hem ýurdumyza gelen BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň Başlygy bilen duşuşdy.

Daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça duşuşyklar we geňeşmeler yzygiderli guraldy.

Türkmenistanyň daşary ykdysady aragatnaşyklaryny ösdürmek boýunça yzygiderli çäreler görülýär. Şu ýyl ikitaraplaýyn hökümetara toparlaryň we beýleki degişli düzümleriň çäklerinde nobatdaky duşuşyklar hem-de daşary ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleri bilen gepleşikler geçirildi.

Döwlet Baştutanymyz dünýäde bolup geçýän ýagdaýlardan hemişe habarly bolmagyň zerurdygyny nygtady we wise-premýere, daşary işler ministrine ýüzlenip, şol ýagdaýlardan ugur alyp, dürli halkara çäreleri geçirmek, şol çärelere biziň ýurdumyzyň gatnaşmagy boýunça teklipleri bermegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, ýurdumyzda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň garaşylýan netijeleriniň koronawirus ýokanjynyň ýaýramagy we onuň dünýä ykdysadyýetine ýetirýän täsiri sebäpli emele gelen daşarky ýagdaýlara garamazdan, kabul edilen maksatnamalara laýyklykda, Garaşsyz döwletimiziň ösmegini dowam edýändigini görkezýändigini belledi.

Hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüşi 6,2 göterim boldy. Ýurdumyzda iri senagat we durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy dowam edýär. Şol desgalaryň hatarynda täze şäherçeleri, ýaşaýyş jaýlaryny, dynç alyş we saglyk merkezlerini, mekdeplerdir çagalar baglaryny hem-de ençeme beýleki desgalary görkezmek bolar. Ýurdumyzda bilim we ylym ulgamyny özgertmek, önümçiligi döwrebap ýagdaýa getirmek işleri hem kabul eden meýilnamalarymyza laýyklykda dowam edýär. Bazar ykdysadyýeti emele gelýär hem-de nebitgaz ýataklary özleşdirilýär.

Döwlet Baştutanymyz hususy işewürligi goldamak, ýurdumyzyň telekeçilerini ykdysadyýetimizde özgertmeleri geçirmäge giňden çekmek baradaky syýasatyň dowam etdirilýändigini belledi.

Milli Liderimiz şu ýyl üçin öňde duran wezipeleriň Ministrler Kabinetiniň geçen ýarym ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen mejlisinde hem-de ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda ösdürmegiň Maksatnamasynda anyk kesgitlenendigini aýdyp, bu wezipeleriň köp işleriň amala aşyrylmagyny talap edýändigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, bu wezipeleri durmuşa geçirmek üçin yhlas bilen, tutanýerli zähmet çekmelidigine aýratyn ünsi çekdi. Beýleki döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek we daşary ýurtlara iberilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak baradaky maksatnamalarymyza goşmaça itergi bermelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz ýylyň ahyryna çenli birnäçe möhüm çäreleriň, ýagny 1-nji sentýabrda täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen bagly çäreleriň geçiriljekdigini aýtdy. Sentýabr aýynda Milli Geňeşiň mejlisi geçiriler hem-de ýurdumyzyň baş baýramynyň, ýagny Garaşsyzlygyň şanly 30 ýyllyk ýubileýi, dekabr aýynda bolsa Halkara Bitaraplyk güni bellenilip geçiler. Milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, bu çäreleriň ählisini ýokary derejede geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny hem-de Garaşsyz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

 

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

10.09.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda halk hojalyk toplumynyň pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wajyp meselelerine garaldy.

Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowa söz berdi. Wise-premýer 2021-nji ýylyň sekiz aýynyň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän we ykdysadyýetiň sazlaşykly ösüşiniň üpjün edilmegine gönükdirilen anyk işleriň netijesinde oňyn netijeler gazanyldy. Şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda jemi içerki önümiň durnukly ösüşi üpjün edildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önümçiligiň mukdary 5,5 göterim ýokarlandy.

Şu ýylyň sekiz aýynda bölek satuw haryt dolanyşygy 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 17 göterim, daşary söwda dolanyşygynyň möçberi 9,6 göterim artdy.

Hasabat döwrüniň jemleri boýunça Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 114,5 göterime, çykdajy bölegi bolsa 97,5 göterime deň boldy.

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk haky geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,5 göterim köpeldi. Aýlyk haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary doly maliýeleşdirildi. Oba milli maksatnamasynyň rejelenen görnüşini ýerine ýetirmegiň çäklerinde, durmuş maksatly desgalaryň 102-siniň, şol sanda suw arassalaýjy desgalaryň 35-siniň, meýdany 129,1 müň inedördül metr bolan ýaşaýyş jaýlarynyň, inženerçilik ulgamlarynyň gurluşygy dowam etdi. 1 milliard 449,1 million manat möçberinde düýpli maýa goýum serişdeleri özleşdirildi.

Şeýle hem wise-premýer Ýokary gözegçilik edarasynyň Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 30-njy iýulyndaky degişli Kararyna laýyklykda, ulanmaga berilmeli binalaryň we desgalaryň gurluşygynyň öz wagtynda, ýokary hilli tamamlanmagyny berk gözegçilikde saklaýandygy barada hasabat berdi. Gurluşyk işleriniň hil derejesi hemişelik üns merkezinde durýar.

Şu ýylyň 6-njy sentýabryndaky ýagdaýa görä, ýurdumyzda iri önümçilik we durmuş maksatly binalaryň 50-den gowragy ulanylmaga berildi. Şu aýyň dowamynda ýene-de 4 sany bina ulanylmaga berler. Olaryň hatarynda A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň demirgazyk-günbatar tarapynda döwrebap seýilgäh, ýerasty geçelgeler bar. Döwlet münberiniň toplumy, paýtagtymyzyň Tähran köçesiniň ugrunda Söwda we dynç alyş, işewürlik merkezlerinde hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýlarynda gurluşyk-gurnama işleri tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň Döwlet býujeti boýunça teklipleri taýýarlamagy we ony Ministrler Kabinetiniň garamagyna bermegi tabşyrdy. Baş maliýe meýilnamasynyň taslamasynda geljek ýylda aýlyk haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talyp haklarynyň ortaça 10 göterim köpeldilmegi göz öňünde tutulmalydyr.

Milli Liderimiz ykdysadyýetimiziň ýagdaýyny seljermegi dowam etmek hem-de emele gelýän ýagdaýlardan ugur alyp, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň garaşylýan netijelerini anyk kesgitlemek barada wise-premýere degişli tabşyryklary berdi. Şol bir wagtyň özünde, döwletimizi ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň ýerine ýetirilmeginiň wajypdygy bellenildi. Munuň özi dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýaramaz ýagdaýlaryň ýurdumyzyň ykdysadyýetine ýetirýän täsirini gysga we orta möhletde azaltmaga mümkinçilik berer.

Döwlet býujetiniň girdejilerini artdyrmak üçin zerur çäreleri görmek, kabul edilen maksatnamalary maliýeleşdirmegiň goşmaça çeşmelerini gözlemek öňde durýan işleriň möhüm ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Döwlet Baştutanymyz kabul edilen maksatnamalary maliýeleşdirmek üçin köp mukdarda maliýe serişdelerini çekmegiň möhümdigi barada aýdyp, wise-premýere bu ugurda maksatnamalaýyn işleri alyp barmagy we ilkinji nobatda, döwlet serişdeleriniň möçberlerine hem-de onuň netijeli peýdalanylyşyna berk gözegçiligi ýola goýmagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabatyň çäklerinde nebiti we gaz kondensatyny çykarmagyň hem-de nebiti gaýtadan işlemegiň tehniki-ykdysady görkezijileri barada maglumat berildi. Benzin öndürmek boýunça meýilnama 107,5 göterim, polipropilen önümçiliginiň meýilnamasy 109,7 göterim, tebigy we ugurdaş gaz çykarmagyň meýilnamasy 122,1 göterim, mawy ýangyjy eksport etmegiň meýilnamasy 133,6 göterim, maýa goýumlaryny özleşdirmegiň meýilnamasy bolsa 102,1 göterim berjaý edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň pudaklaýyn edaralarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça anyk tabşyryklary berdi. Milli Liderimiz bu ugurda öňde durýan anyk wezipeler barada aýdyp, nebitiň çykarylýan möçberlerini artdyrmagyň, nebiti gaýtadan işleýän kärhanalaryň doly güýjünde işledilmeginiň, suwuklandyrylan gazyň we beýleki önümleriň öndürilýän mukdaryny köpeltmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz bu ugra degişli ylmy düzümleriň wekilleriniň gatnaşmagynda alymlar bilen bilelikde maslahat geçirip, bar bolan meseleleri ara alyp maslahatlaşmak, nebitiň baý gorlary bolan geljegi uly känleriň mümkinçiliklerini seljermek, şeýle hem “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň we “Türkmennebit” döwlet konserniniň öňünde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz nebiti gaýtadan işleýän kärhanalary döwrebaplaşdyrmaga döwlet tarapyndan goldaw berilýändigini belläp, olary doly güýjünde işletmek bilen baglanyşykly meseleleri degişli derejede çözmegi tabşyrdy.

Nebitgaz toplumyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça işleri işjeňleşdirmegiň zerurdygy nygtaldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleri doly seljermegi we olaryň durnukly ösüşini üpjün etmek boýunça zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän söwda we dokma toplumlarynda hem-de telekeçilik ulgamynda şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň jemleri barada hasabat berdi.

Ýanwar — awgust aýlarynda Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, söwda dolanyşygynyň ösüşi 120,8 göterime, önüm öndürmegiň ösüşi bolsa 117,6 göterime deň boldy.

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynda öndürilen nah ýüplügiň we matalaryň öndürilişi, degişlilikde, 116,8 göterim hem-de 104,4 göterim, tikin we örme önümleri boýunça 121,8 göterim, gön önümleri boýunça 104,3 göterim ýerine ýetirildi.

Ýylyň başyndan bäri “Türkmenhaly” döwlet birleşigi boýunça önüm öndürmegiň meýilnamasy 110,1 göterim berjaý edildi, şunda ösüş 155,2 göterime deň boldy.

Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça şu ýylyň sekiz aýynda birža söwdalarynyň 198-si geçirilip, şolarda 20 müň 866 şertnama bellige alyndy.

Hasabat döwründe Söwda-senagat edarasy tarapyndan amala aşyrylan işleriň ösüşi 105,7 göterime deň boldy.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça oba hojalyk we azyk önümlerini öndürmegiň ösüşi 137,4 göterime, senagat önümçiligi boýunça bolsa 107 göterime barabar boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, kiçi we orta telekeçiligi goldamak, milli ykdysadyýetimiziň hususy böleginiň ösdürilmegine ýardam bermek, häzirki zaman işewürlik ulgamyny döretmek, daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan we eksport ugurly önümçilikleriň möçberlerini artdyrmakda usulyýet goldawyny bermek, şeýle hem harytlary ýerlemegiň täze bazarlaryny we usullaryny gözlemäge ýardam bermek boýunça işleri dowam etmek barada görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow gözegçilik edýän gurluşyk, senagat hem-de energetika toplumlarynyň, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň we paýtagtymyzyň häkimliginiň şu ýylyň sekiz aýynda alyp baran işleriniň jemleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe öndürilen önümleriň hem-de gurluşyk-senagat pudagynda ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 129,2 göterim berjaý edildi.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda bellenilen işleriň meýilnamasy 110,5 göterim ýerine ýetirildi.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 124,9 göterim berjaý edildi.

Ýylyň başyndan bäri Energetika ministrligi boýunça öndürilen önümleriň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 120,4 göterim berjaý edildi.

Elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüşi 111 göterime, ony eksport etmegiň ösüşi bolsa 135,8 göterime deň boldy.

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni önümleri öndürmegiň hem-de hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasyny 136,2 göterim berjaý etdi.

Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň hem-de hyzmatlaryň meýilnamasy 165,8 göterim derejede amal edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, 2022-nji ýyl üçin maýa goýum maksatnamasyny taýýarlamagyň zerurdygyna ünsi çekip, geljek ýylda ýurdumyzda gurluşyk işleriniň möçberiniň düýpli artjakdygyny belledi hem-de gurluşyk senagatynyň ösdürilmegine, täze önümhanalaryň hem-de kärhanalaryň gurluşygyna aýratyn üns bermegi tabşyrdy.

Gurluşyk toplumynyň zerurlyklaryny doly derejede üpjün etmek üçin ähli önümçilik düzümleriniň sazlaşykly işlemegini gazanmak zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şeýle hem ýaşaýyş jaýlarynyň, döwrebap şäherçeleriň, durmuş maksatly desgalaryň, aýratyn-da, Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezinde meýilleşdirilen desgalaryň gurluşygy boýunça işleriň depginini güýçlendirmegiň möhümdigine üns çekildi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň içinde energetika halkasyny döretmegiň, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamyny gurmak işini dowam etdirmegiň zerurdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gurluşyk we senagat pudaklaryna uly möçberde maýa goýumlarynyň çekilmeginiň möhümdigi barada aýdyp, wise-premýere bu ugurda alnyp barylýan işleri düýpli seljermegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Obasenagat toplumy boýunça önümçiligiň ösüşi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 108,3 göterime deň boldy. Şol sanda bu görkeziji Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 109,1 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 102,1 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 102,6 göterime barabar boldy. Maýa goýumlaryny özleşdirmegiň meýilnamasy 130,3 göterim ýerine ýetirildi.

Wise-premýer 13-14-nji sentýabrda Daşkent şäherinde geçiriljek Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-özbek toparynyň nobatdaky 16-njy mejlisine hem-de Suw hojalyk meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-özbek hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzir möhüm möwsümiň — pagta ýygymynyň we bugdaý ekişiniň başlanandygyny aýtdy. Bu işleri ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek möhümdir.

Döwlet Baştutanymyz oba hojalyk önümleriniň öndürilýän möçberini köpeldip, daşary ýurtlardan getirilişini azaltmagyň, şonuň ýaly-da, içerki bazarlarymyzy özümizde öndürilen önümler bilen üpjün etmegiň zerurdygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda maldarçylygy ösdürmek we mallaryň baş sanyny artdyrmak boýunça hem zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň we Özbegistanyň birek-birege hormat goýmak hem-de ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan döwletara gatnaşyklarynyň okgunly ösýändigini kanagatlanma bilen belläp, netijeli söwda-ykdysady we işewür gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmek üçin uly kuwwatyň bardygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz bilelikdäki hökümetara toparlaryň işiniň ähmiýeti barada aýdyp, bu tejribäniň özara bähbitlilik we uzak möhletleýinlik esasda guralýan hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň netijeli guraly hökmünde özüni görkezendigini nygtady hem-de bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Bilim ulgamynda amala aşyrylýan özgertmelere laýyklykda, hasabat döwründe okuw işini kämilleşdirmek, ýaş nesillerimize döwrebap bilim bermek, olary milli we umumadamzat ruhy gymmatlyklary esasynda terbiýelemek babatda degişli işler geçirildi.

Talyp ýaşlar hem-de mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde üstünlikli çykyş edip, altyn, kümüş, bürünç medallara, dürli derejedäki diplomlara mynasyp boldular.

Ýylyň başyndan bäri halkara guramalar hem-de hyzmatdaş ýokary okuw mekdepleri bilen köp sanly onlaýn okuwlar we ylmy maslahatlar guraldy.

Sanly ykdysadyýeti ösdürmek bilen baglylykda, toplumyň garamagyndaky ministrlikleriň hem-de Ylymlar akademiýasynyň merkezi edaralarynyň düzümi kämilleşdirildi.

Ylymlar akademiýasynyň ylmy-barlag institutlarynda, ministrlikleriň garamagyndaky ylmy edaralarda hem-de ýokary okuw mekdeplerinde ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlary boýunça ylmy-barlag işleri utgaşykly alnyp baryldy.

Saglygy goraýyş ulgamynda “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşi, Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasy, Türkmenistanda ilatyň kesellere garşy göreşmek ukybyny ýokarlandyrmak boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnama hem-de “Sagdyn ene — sagdyn çaga — sagdyn geljek” atly Milli strategiýa tassyklanyldy.

Agyr atletikaçy Polina Gurýewanyň Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçirilen XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlarynda üstünlikli çykyş etmegi şu ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň sportunyň gazanan uly üstünlikleriniň hatarynda görkezildi.

Şeýle hem ýanwar — awgust aýlarynda ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatyna, taryhy özgertmelere bagyşlanan wagyz-nesihat işleri, halkara guramalar hem-de daşary ýurtlaryň degişli ministrlikleri bilen teleköpri arkaly maslahatlar, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli ylmy-amaly maslahatlar guraldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýaşlaryň öz mümkinçiliklerini amala aşyrmaklary, şahsyýet hökmünde başarnyklaryny görkezmekleri üçin ähli şertleri döretmegiň zerurdygyny nygtady. Milli Liderimiz bu ileri tutulýan ulgama maýa goýumlaryny gönükdirmegiň wajypdygyna ünsi çekip, munuň ýaş nesliň sebitleri hem-de tutuş ýurdumyzy dolandyrmak we ösdürmek işine mundan beýläk-de işjeň gatnaşmagyna mümkinçilik berjekdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýaşlary goldamak boýunça maksatnamalar toplumyny taýýarlamagyň, eger zerur bolsa, bu maksatnamalara kanunçylyk derejesinde Milli Geňeşiň Mejlisinde garamagyň möhümdigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere şu meseleleri seljermek hem-de zerur çäreleri görmek tabşyryldy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe dürli medeni çäreler, şol sanda iýun aýynda Lebap welaýatynda Medeniýet hepdeligi hem-de 6-njy awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda guralan Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde çäreler geçirildi. Täze desgalary ulanmaga bermek mynasybetli dabaralar guraldy, şanly seneleriň hormatyna döredijilik bäsleşikleri yglan edildi.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek boýunça degişli çäreler görüldi. Ýurdumyzyň köptaraplaýyn we milli hödürnamalaryny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek boýunça Daşary işler ministrligi bilen bilelikde degişli işler alnyp baryldy.

Döwrüň talaplaryna laýyklykda, medeniýet ulgamynyň edaralarynyň, şol sanda muzeýleriň, kitaphanalaryň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça çäreler görülýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýeriň ünsüni gözegçilik edýän ulgamlarynyň öňünde durýan wezipelere çekdi. Bu wezipeler Garaşsyz ýurdumyzda bolup geçýän wakalary köpräk döredijilikli beýan etmekden, baýramçylyklar we şanly seneler mynasybetli göz öňünde tutulan medeni çäreleri ýokary derejede guramaçylykly geçirmekden ybaratdyr.

Milli Liderimiz teleradioýaýlymlarda öwrediji we gyzykly gepleşikleri köpräk goýbermegiň wajypdygyny nygtady. Şonuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz ykdysadyýetimize sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça geçirilýän işleri düşündirmek bilen düýpli meşgullanmagyň wajypdygyny belledi we bu babatda degişli görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew şu ýylyň sekiz aýynda ulag-kommunikasiýa toplumynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Ýanwar — awgust aýlarynda bu toplumda hyzmatlary ýerine ýetirmek we önüm öndürmek boýunça meýilnama 111,9 göterim berjaý edildi.

Hasabat döwründe ösüş depgini “Türkmendemirýollary” agentligi boýunça 107,3, “Türkmenawtoulaglary” agentliginde 140, “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginde 141,1, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi boýunça 110,6 göterime deň boldy. “Türkmenhowaýollary” agentligi boýunça hem degişli işler alnyp baryldy.

Ulaglaryň ähli görnüşleri boýunça ýük daşamagyň meýilnamasy 103,1, ýük dolanyşygynyň meýilnamasy 105,2 göterim berjaý edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, geljekde hem ulag we aragatnaşyk ulgamynyň işini sazlaşykly, netijeli üpjün etmek üçin ähli tagallalary etmegiň zerurdygyny belledi hem-de bu ulgamyň ýurdumyzyň okgunly durmuş-ykdysady ösüşiniň möhüm şerti bolup durýandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz öňde durýan wezipeleri kesgitläp, bu ulgamyň işiniň düşewüntliligini ýokarlandyrmak, agentlikleriň işlerini, şol sanda öňdebaryjy sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly kämilleşdirmek üçin bar bolan mümkinçilikleri doly herekete getirmegiň zerurdygyny belledi hem-de agentligiň ýolbaşçysyna anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow şu ýylyň sekiz aýynda Daşary işler ministrligi tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Ýanwar — awgust aýlarynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ugruny yzygiderli durmuşa geçirmek maksady bilen, döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek hem-de öňde goýlan wezipeleri çözmek boýunça degişli işler geçirildi.

Ýokary derejedäki saparlar, duşuşyklar we gepleşikler halkara hyzmatdaşlygy ösdürmekde aýratyn orny eýeleýär. Şunuň bilen baglylykda, hasabat döwründe ýurdumyza Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň gelendigi bellenildi. Şeýle hem Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary, Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň döwlet sapary boldy. 6-njy awgustda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşuşygy boldy. Şeýle hem Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary hem-de Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň Baş sekretary, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň Başlygy ýurdumyza geldiler.

Hasabat döwründe onlaýn tertipde hormatly Prezidentimiziň birnäçe ýurtlaryň Liderleri bilen duşuşyklary geçirildi. Döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly YHG-nyň XIV sammitine, Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň resmi däl maslahatyna hormatly myhman hökmünde, “Durnukly ösüş üçin gazylyp alynýan senagatyň özgerişi” mowzugy bilen geçirilen ýokary derejeli ählumumy “tegelek stoluň” başyndaky maslahata, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ylym we tehnologiýalar boýunça ikinji sammitine hem gatnaşdy.

Hormatly Prezidentimiz daşary ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň birnäçesi bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy.

Sanly ulgam arkaly dürli derejedäki duşuşyklaryň 1 müň 173-si guraldy. Ýylyň dowamynda halkara resminamalaryň 109-syna gol çekildi.

DIM-niň ugry boýunça duşuşyklar we geňeşmeler yzygiderli guraldy. Şeýle hem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we ABŞ-nyň arasyndaky köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ministrler derejesindäki nobatdaky duşuşygy, “Merkezi Aziýa — Hytaý” we “Merkezi Aziýa — Russiýa” derejesinde daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşyklary, Aziýa — Ýuwaş umman sebiti ýurtlarynyň ýokary derejeli maslahaty, “Merkezi Aziýa — Ýewropa Bileleşigi” ýokary derejeli dialogyň nobatdaky tapgyry geçirildi.

Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça yzygiderli çäreler görülýär. Hasabat döwründe ikitaraplaýyn Hökümetara toparlaryň we beýleki degişli düzümleriň çäklerinde nobatdaky duşuşyklar hem-de daşary ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleri bilen gepleşikler geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oňyn Bitaraplyk, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de “Açyk gapylar” ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy strategiýany durmuşa geçirmek bilen, Türkmenistanyň mundan beýläk-de sebitiň we dünýäniň ýurtlary bilen köpugurly hyzmatdaşlygy, abraýly halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklary ösdürjekdigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Daşary işler ministrliginiň ugry boýunça netijeli döwletara gatnaşyklary pugtalandyrmaga ýardam edýän yzygiderli duşuşyklaryň ähmiýetini belledi. Döwlet Baştutanymyz özara gatnaşyklaryň möhüm ugurlary boýunça yzygiderli pikir alyşmak, şol sanda sebit we halkara ähmiýetli çäreleri geçirmegiň, olaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy maslahatlaşmalary yzygiderli geçirmegiň wajypdygyny aýdyp, wise-premýer, daşary işler ministrine anyk tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, Ýer ýüzünde koronawirus ýokanjynyň ýaýramagy we onuň dünýä ykdysadyýetine ýetirýän ýaramaz täsiri sebäpli ýüze çykýan daşarky ýagdaýlara garamazdan, ýubileý ýylynda hem Garaşsyz döwletimiziň kabul edilen maksatnamalara laýyklykda sekiz aýyň dowamynda depginli ösmegini dowam edendigini belledi.

Hasabat döwründe ýurdumyzda jemi içerki önümiň ösüşi 6,2 göterim derejede saklandy. Berkarar Watanymyzda iri senagat we durmuş desgalarynyň gurluşygy depginli dowam edýär. Bu desgalaryň hatarynda täze şäherçelerdir ýaşaýyş jaýlaryny, dynç alyş we sagaldyş merkezlerini, mekdepleridir çagalar baglaryny hem-de ençeme beýleki desgalary görkezmek bolar.

Bellenen meýilnamalara laýyklykda, şu ýylda 30 sany iri desganyň ýerine 56 sany desga işe girizildi. Ýylyň ahyryna çenli ýene-de ençeme desganyň ulanylmaga berilmegi göz öňünde tutulýar.

Hasabat döwründe umumy meýdany ýarym million inedördül metre golaý ýaşaýyş jaýlary ulanmaga berildi.

Döwlet Baştutanymyz ylym-bilim ulgamlarynda özgertmeleriň dowam edýändigini, önümçilikleriň döwrebaplaşdyrylýandygyny, bazar ykdysadyýetiniň emele gelýändigini kanagatlanma bilen belledi. Nebitgaz ýataklary özleşdirilip, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik we aragatnaşyk ulgamlarynyň hem-de Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy alnyp barylýar. Şeýle hem beýleki halkara taslamalary amala aşyrmaga taýýarlyk görülýär.

Milli Liderimiz ýurdumyzda hususy işewürligi ösdürmek, telekeçileri ykdysadyýetimizde özgertmeleri geçirmäge giňden çekmek boýunça döwlet syýasatynyň dowam etdirilýändigini aýtdy.

Biz şu ýubileý ýyly üçin wezipelerimizi Ministrler Kabinetiniň geçen ýarym ýylyň jemlerine bagyşlanan mejlisinde hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda anyk kesgitledik. Bu wezipeler köp işleri amala aşyrmagy talap edýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. Şoňa görä-de, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmegiň we beýleki döwletlere iberilýän harytlaryň möçberini artdyrmagyň Döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişine goşmaça itergi bermelidiris. Dürli pudaklarda bar bolan uly mümkinçilikleri netijeli peýdalanyp, ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegi dowam etmelidiris. Ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň sanawyny we eksport edilýän ugurlaryny giňeltmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz esasy wezipeleriň biri barada aýdyp, kabul edilen Maksatnamalara laýyklykda, bu wezipeleriň ykdysadyýetimizi bazar şertlerine geçirmekden ybaratdygyny belledi. Bütin dünýä şu usulda işleýär we ykdysadyýetimizi bazar şertlerine näçe tiz geçirsek, mähriban halkymyz şonça-da çalt gowy durmuşda ýaşar.

Eger siziň käbiriňizde aýry-aýry pudaklar bazar şertlerinde işläp bilmez diýen düşünje bar bolsa, onda bu pikir ýalňyşdyr diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi we şol pudaklar üçin ýaş, sowatly, gujur-gaýratly, häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda işläp we ýolbaşçylyk edip biljek başarnykly adamlary saýlap almagy tabşyrdy.

Mälim bolşy ýaly, ýylyň ahyryna çenli biziň öňümizde birnäçe möhüm çäreler bar. Sentýabr aýynda biz berkarar döwletimiziň baş baýramyny — Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny dabaraly belläris, Halk Maslahatynyň mejlisini geçireris diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Göreldeli we yhlasly zähmet çekip, ýurdumyzyň ösüşine uly goşant goşan mynasyp zähmetkeşler döwlet sylaglary bilen sylaglanar. Şeýle hem, ata Watanymyzyň ýubileýine bagyşlap, dabaraly harby ýörişi geçireris. Dekabr aýynda bolsa Garaşsyz Türkmenistanyň Bitaraplyk gününi belläris diýip, milli Liderimiz aýtdy we bu çäreleriň ählisini ýokary derejede geçirmek üçin gowy taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

28.07.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ahmed Alhaý Hamad Hamis Al Hamelini kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.

Diplomat wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, milli Liderimize Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Halifa bin Zaýed Al-Nahaýýanyň we BAE-niň şeýhler maşgalasynyň agzalarynyň döwlet Baştutanymyza iberen mähirli salamyny we hoşniýetli arzuwlaryny ýetirdi. Ol öz ýurdunyň umumy bähbitlere laýyk gelýän netijeli döwletara gatnaşyklara ygrarlydygyny tassyklady. Ilçi hemişelik Bitaraplyk derejesine daýanýan parahatçylyk söýüjilikli, döredijilikli syýasaty alyp barýan we durmuş-ykdysady taýdan sazlaşykly ösüş ýoluna düşen Türkmenistanda Birleşen Arap Emirliklerine wekilçilik etmegiň özi üçin uly hormatdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mähirli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, birek-birege hormat goýmak we deňhukukly, özara bähbitli hyzmatdaşlyga esaslanýan türkmen-emirlikler gatnaşyklarynyň netijeli häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belledi. Döwlet Baştutanymyz Birleşen Arap Emirlikleriniň ýokary ýolbaşçy düzümine hoşniýetli sözlerini ýollap, diplomaty bu jogapkärli wezipä bellenmegi bilen gutlady we oňa bilelikdäki iş boýunça köpýyllyk tejribä hem-de dürli ugurlarda ägirt uly mümkinçiliklere daýanýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmakda üstünlikleri arzuw etdi.

Duşuşygyň dowamynda ileri tutulýan ugurlarda netijeli gatnaşyklaryň geljegi barada gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalar boldy. Şunuň bilen baglylykda, soňky ýyllarda, ýokary derejede geçirilen duşuşyklaryň we gepleşikleriň barşynda, şol sanda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylda BAE bolan resmi saparynyň çäklerinde uzak möhletleýin esasda ýola goýlan türkmen-emirlikler gatnaşyklaryny ösdürmek üçin ygtybarly binýadyň bardygy bellenildi.

Şu ýylyň iýun aýynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň BAE bolan iş saparynyň çäklerinde, söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň, özara haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmagyň, bilelikdäki maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmegiň meseleleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagy döwletara gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegini üpjün etdi. Duşuşygyň dowamynda gazanylan ylalaşyklar, şeýle hem Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň baş direktory bilen bolan duşuşygyň jemleri boýunça birnäçe ikitaraplaýyn resminamalara gol çekilmegi saparyň netijeli häsiýete eýe bolandygyny görkezýär. Şeýlelikde, BAE-de geçirilen gepleşikler taraplaryň strategik hyzmatdaşlyga bolan ygrarlylygyny ýene bir ýola tassyklaýar.

Balkan welaýatynda sagatda 100 ýolagça hyzmat etmäge mümkinçiligi bolan täze Halkara howa menziliniň gurluşygyna girişilmegi BAE bilen gazanylan ylalaşyklaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Bu toplumyň gurluşygy Türkmenistanyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda baglaşylan degişli ylalaşygyň esasynda maliýeleşdirilýär. “Altyn asyr” Türkmen kölüniň çäginde kuwwaty 10 megawat bolan döwrebap Gün-ýel elektrik bekediniň gurluşygynyň taslamasyny amala aşyrmak üçin emirlikler tarapynyň maýa goýum serişdelerini çekmek meýilleşdirilýär.

Bar bolan ägirt uly kuwwaty nazara alanyňda, energetika, ulag we aragatnaşyk, senagat, oba hojalygy, gurluşyk, öňdebaryjy ylmyň gazananlaryny, täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmak, şol sanda energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerini peýdalanmak ýaly möhüm ugurdaky netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin amatly mümkinçilikler açylýar. Şunuň bilen baglylykda, hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki komitetiň işine möhüm ähmiýet berilýär. Şeýle hem Türkmenistanyň Dubaý şäherinde geçiriljek nobatdaky Bütindünýä “EKSPO” sergisine gatnaşjakdygy nygtaldy.

Medeni-ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyk döwletara gatnaşyklaryň möhüm ugry bolup durýar.

Duşuşygyň ahyrynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ahmed Alhaý Hamad Hamis Al Hameli türkmen-emirlikler gatnaşyklarynyň ösdürilmegine yzygiderli goldaw berýändigi üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallyk bildirip, özüniň netijeli döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge, iki ýurduň halklarynyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynyň berkidilmegine hemmetaraplaýyn goldaw berjekdigine ynandyrdy.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETINIŇ BIRLEŞEN ARAP EMIRLIKLERINE SAPARYNYŇ ÇÄKLERINDE IKITARAPLAÝYN ÖZARA GATNAŞYKLARYŇ MESELELERI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

 

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirliklerine saparynyň dowamynda ikitaraplaýyn duşuşyklaryň toplumy geçirildi.

Hususan-da, 2021-nji ýylyň 29-30-njy awgustynda BAE-niň Milli howpsuzlyk boýunça Ýokary Geňeşiniň ýolbaşçylary, şeýle hem Abu-Dabi Ösüş Gaznasynyň Baş direktory Mohammad Saif Al Suwaidi bilen gepleşikler geçirildi.

Söhbetdeşlikleriň barşynda taraplar Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky özara gatnaşyklaryň häzirki derejesine ýokary baha berdiler. Taraplaryň gyzyklanmalaryna jogap berýän yzygiderli we ygtybarly gepleşikleri dowam etmek babatda iki döwletiň berk nukdaýnazary tassyklanyldy.

Syýasy, söwda-ykdysady, energetika, maliýe, maýa goýum we özara gyzyklanma bildirilýän beýleki ulgamlar bilen bir hatarda, köpugurly ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeň ösdürmegiň möhümdigi bellenildi.

Owganystanda emele gelýän ýagdaýlara aýratyn üns berildi. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapy owgan topragyndaky ýagdaýlaryň diňe syýasy-diplomatik serişdeler arkaly kadalaşdyrylmagynyň derwaýyslygyny ýene-de bir gezek tassyklady.

https://www.mfa.gov.tm/tk/news/2770

Türkmen wekiliýeti Tokioda möhüm duşuşyklary geçirdi hem-de Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

25.07.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherine iberilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň amala aşyran saparynyň çäklerinde döwletara hyzmatdaşlygynyň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça ikitaraplaýyn möhüm duşuşyklaryň birnäçesi geçirildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen geçirilen duşuşyklarda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamda türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň şu günki ýagdaýyna we geljegine garaldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow Ýapon-türkmen dostlugy parlament ligasynyň wekilleri bilen duşuşdy.

Taraplar gatnaşyklaryň aýrylmaz bölegi hökmünde parlamentara gatnaşyklary pugtalandyrmagy ugur edinýän düzümiň işiniň möhümdigini belläp, kanun çykaryjylyk ulgamynda özara bähbitli tejribe alyşmagyň hem-de ýokary derejede gazanylýan ylalaşyklary üstünlikli durmuşa geçirmäge hyzmat edýän gatnaşyklary ýola goýmagyň möhümdigini nygtadylar. Anyk teklipler we degişli şertnamalaýyn-hukuk binýady bilen yzygiderli berkidilýän türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň geljekde hem uzak möhletleýin, özara bähbitli esasda ösdüriljekdigine ynam bildirildi.

Saparyň dowamynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon hem-de ýapon-türkmen komitetleriniň başlyklarynyň — wise-premýer S.Berdimuhamedowyň hem-de “Itochu Corporation” kompaniýasynyň dolandyryjy direktory Hiroýuki Subaiň duşuşygy boldy. Duşuşyga Ýaponiýanyň iri, dünýä belli “Mitsubishi Corporation”, “Sumitomo Corporation”, “Sojitz Corporation”, “Marubeni Corporation”, “Komatsu Ltd”, “Kawasaki Heavy Industries” kompaniýalarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Munuň özi dostlukly ýurduň işewür toparlarynyň geljegi uly türkmen bazarynda öz orunlaryny pugtalandyrmaga gyzyklanmalarynyň ýokarydygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

Özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ugurlary barada pikir alyşmalaryň çäklerinde, Türkmenistanyň milli ykdysadyýetini senagatlaşdyrmaga we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, öňdebaryjy tehnologiýalaryň esasynda işleýän hem-de ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply, ähli babatda halkara ölçeglere kybap gelýän önümleri öndürmegi ugur edinýän önümçilikleri kemala getirmäge tarap alan ugruny nazara almak bilen giň mümkinçilikleriň bardygy bellenildi.

Şeýle-de ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunuň bilen baglylykda, ýaponiýaly hyzmatdaşlar Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýaýbaňlandyrylan düýpli özgertmeleriň, şol sanda ýurduň senagatlaşdyrylmagynda möhüm ähmiýeti bolan maýa goýum taslamalarynyň amala aşyrylmagyna işjeň gatnaşmaga taýýardyklaryny mälim etdiler.

Taraplaryň tagallalary netijesinde, soňky ýyllarda bilelikde üstünlikli amala aşyrylan birnäçe taslamalar uzak möhletleýin, strategik häsiýete eýe bolan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ýokary netijeliligini görkezýär. Şolaryň hatarynda öňdebaryjy ýapon kompaniýalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanda gurlan iri senagat desgalary — Mary şäherindäki ammiak we karbamid öndürýän zawod, Garabogazdaky karbamid dökünlerini öndürýän zawod, Gyýanly şäherçesindäki polimer gazhimiýa toplumy, ekologiýa taýdan arassa sintetik ýangyç öndürýän ilkinji kärhana — Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan benzin öndürýän zawod bar. Lebap welaýatynda döwrebap gazturbinaly elektrik bekedini ulanmaga bermäge taýýarlyk görülýär.

Ýaponiýanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy has-da giňeltmäge gyzyklanma bildirýändiklerini tassykladylar. Munuň özi türkmen Lideriniň alyp barýan öňdengörüjilikli syýasaty bilen aýrylmaz baglydyr. Şonuň netijesinde, özara bähbitli işewür gatnaşyklaryny ösdürmek üçin zerur şertler döredilýär.

Duşuşygyň dowamynda ýapon tarapynyň Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan ekologiýa taýdan arassa benzin öndürýän zawodyň ikinji nobatdakysynyň gurluşygyna gatnaşmaga taýýardygy tassyklanyldy.

Nebitgaz pudagy, elektroenergetika, ulag we aragatnaşyk, suw hojalygy, dokma hem-de himiýa senagaty, sport, syýahatçylyk, obasenagat toplumy we beýlekiler ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary hökmünde görkezildi.

Ýapon kompaniýalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanda döwrebap senagat-tehnologiýa düzümini kemala getirmegiň geljegine aýratyn üns berildi. Bu geljekde ýurtlaryň ikisi tarapyndan Orta we Ýakyn Gündogar, Hazar, Gara hem-de Ortaýer deňizleriniň sebitleri bilen ykdysady gatnaşyklary ösdürmekde ulanylyp bilner.

Şunuň bilen baglylykda, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon hem-de ýapon-türkmen komitetleriniň işine üns berildi. Bu gazanylan ylalaşyklary ilerletmegiň hem-de söwda-ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmagyň täsirli guralydyr. Soňky döwürde bilelikdäki işler ep-esli giňeldildi, onuň anyk ugurlary Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon komitetiniň türkmen tarapyndan başlygy S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Ýaponiýa saparlarynyň barşynda kesgitlenildi. Wise-premýer ýapon kärdeşleri bilen yzygiderli geçirilýän ikitaraplaýyn wideoduşuşyklaryň hem-de gepleşikleriň çäklerinde, hyzmatdaşlygyň gyzyklanma döredýän ugurlaryny ara alyp maslahatlaşýar.

Tokioda geçirilen gepleşikleriň jemleri boýunça ikitaraplaýyn wajyp resminamalaryň üçüsine gol çekildi, hususan-da, olar ulag ulgamy, suw hojalygy ulgamynda täzeçil usullary, suw tygşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, awtomobil we demir ýol ulaglary düzümleri üçin zerur tehnikalary ibermek meseleleri boýunça hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine gönükdirilendir. Resminamalara gol çekilmegi geçirilýän işleriň netijelidigini nobatdaky gezek tassyklady.

Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow Tokioda saparda bolmagynyň çäklerinde Ýaponiýanyň ykdysadyýet, söwda we senagat boýunça döwlet ministri Kiýoşi Ejima bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyny we geljekki ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, bu gatnaşyklaryň ösüşi we strategik häsiýete eýedigi kanagatlanma bilen bellenildi. Şeýle hem taraplar ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklary has-da giňeltmäge gyzyklanma bildirdiler.

Türkmenistanyň milli ykdysadyýetini senagatlaşdyrmaga we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, bäsdeşlige ukyply önümleri öndürýän ýokary tehnologiýaly önümçilikleri döretmäge tarap alan ugry dürli pudaklarda netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmegi şertlendirýär.

Ýapon tarapy möhüm ugurlarda, şol sanda nebitgaz, ulag-kommunikasiýa hem-de logistika, oba hojalygy we beýleki pudaklarda özara gatnaşyklary giňeltmek boýunça täze tekliplerini aýdyp, geljekki hyzmatdaşlygyň ugurlaryna öz garaýyşlaryny beýan etdi. Bu ugurlarda tagallalaryň birleşdirilmegi has netijeli hasaplanylýar.

Söhbetdeşler hyzmatdaşlygy yzygiderli giňeltmegiň uly geljeginiň bardygyny belläp, haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak, işewürlik gatnaşyklaryny pugtalandyrmak, maýa goýum işjeňligini höweslendirmek maksady bilen, dürli derejedäki gatnaşyklary geljekde hem goldamagyň möhümdigini aýtdylar.

Taraplar iki ýurduň arasyndaky özara gatnaşyklary ösdürmegiň, hususan-da, “Infrastruktura babatda hyzmatdaşlyk boýunça ýol kartasynda” beýan edilen ylalaşyklara laýyklykda ösdürmegiň barşyny seljerdiler. Şeýle hem ulag ulgamynda bilelikdäki taslamalary amala aşyrmagyň barşyna seredildi, energetika we senagat pudagynda hyzmatdaşlygy ilerletmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Türkmen tarapynyň energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini peýdalanmak babatda Ýaponiýanyň tejribesini özleşdirmäge gyzyklanmasyny nazara almak bilen, “ýaşyl energetika” ugrunda hyzmatdaşlygyň geljegine aýratyn üns berildi.

Duşuşygyň barşynda özara gyzyklanma bildirilýän ähli ugurlarda netijeli hyzmatdaşlygyň üstünlikli dowam etdiriljekdigine ynam bildirildi.

Şonuň ýaly-da, Tokioda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowyň Ýaponiýanyň Imperatory Naruhito bilen duşuşygy boldy. Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy Ýaponiýanyň Imperatoryna Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň iberen mähirli salamyny hem-de XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň başlanmagy mynasybetli gutlaglaryny, şeýle hem ýapon halkyna bagt, abadançylyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi.

Imperator Naruhito, öz nobatynda, türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysyna mähirli salam üçin hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň Prezidentine we ähli türkmen halkyna parahatçylyk hem-de rowaçlyk baradaky arzuwlaryny beýan etdi.

S.Berdimuhamedow türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň netijeli, sazlaşykly hem-de däbe öwrülen dostlukly häsiýetini kanagatlanma bilen belläp, Ýaponiýanyň Türkmenistanyň ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biri bolmagynda galýandygyny belledi. Dostlukly ýurt bilen gatnaşyklar ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde — abraýly halkara we sebit guramalarynyň, şeýle hem “Merkezi Aziýa+Ýaponiýa” hyzmatdaşlygynyň çäklerinde üstünlikli ösdürilýär.

Taraplar Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň gatnaşyklaryň täze nusgasyny dikeltmek arkaly netijeli hyzmatdaşlyk ýoluna ygrarlylyk görkezýändiklerini nygtadylar. Şol hyzmatdaşlyk ykdysady bähbitlere, döwleti ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de umumy abadançylygyň maksatlaryna esaslanandyr.

Şunuň bilen birlikde, iki döwletiň halklaryny ýakynlaşdyrmagyň, olaryň arasynda dostlukly gatnaşyklary we özara düşünişmegi pugtalandyrmagyň möhüm şerti bolan medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy giňeltmegiň uly orny bellenildi.

Ýaponiýanyň Imperatory Naruhito hem-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow anyk teklipler hem-de degişli şertnamalaýyn-hukuk binýady bilen yzygiderli berkidilýän türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň geljekde hem uzak möhletleýin, özara bähbitli esasda ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň saparynyň çäginde Ýaponiýanyň Premýer-ministri Ýoşihide Suga bilen duşuşyk geçirildi.

Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy duşuşygyň barşynda milli Liderimiziň dostlukly ýurduň Premýer-ministrine iberen salamyny hem-de oňa we Ýaponiýanyň halkyna XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň başlanmagy mynasybetli gutlaglaryny ýetirdi.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 13-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ýaponiýanyň Premýer-ministri Ýoşihide Suga bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy. Onuň dowamynda özara bähbitlilik ýörelgeleri esasynda ösdürilýän döwletara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi.

Şu gezekki duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Taraplar “Merkezi Aziýa+Ýaponiýa” hyzmatdaşlygynyň işjeň häsiýetiniň ähmiýetlidigini belläp, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň möhüm guralynyň işlenip taýýarlanylmagynyň wajypdygyny nygtadylar.

Duşuşyga gatnaşyjylar Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň döwlet hem-de hususy düzümleriniň wekilleriniň yzygiderli gatnaşyklaryny ýola goýmagyň möhümdigi barada aýdyp, gaz, himiýa, ulag, oba hojalygy pudaklarynda başlanylan işleri üstünlikli dowam etdirmegiň esasy ýollaryny kesgitlediler. Şeýle hem ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň şertnamalaýyn-hukuk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň zerurdygy bellenildi.

Söhbetdeşligiň dowamynda ýokary derejede gazanylan möhüm ylalaşyklar, bu ugurlarda bar bolan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Iki ýurduň ugurdaş düzümleriniň arasynda ýola goýulýan gatnaşyklaryň, ykdysady babatda bolşy ýaly, täze önümçilik kuwwatlyklarynyň döredilmeginde hem aýratyn orny eýeleýändigi nygtaldy.

Medeni-ynsanperwer ulgamdaky gatnaşyklar döwletara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şunuň bilen baglylykda, bu ugurda ýola goýulýan hyzmatdaşlyga ýokary baha berildi, ol milli gymmatlyklary, köpasyrlyk baý däp-dessurlary açyp görkezmekde we halk köpçüligini olar bilen tanyşdyrmakda möhüm hasaplanylýar. Bu ulgamda tejribe alyşmak hyzmatdaşlygyň täze ugurlar arkaly baýlaşdyrylmagyny üpjün eder.

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komitetleriň hem-de iki ýurduň parlamentara toparlarynyň ugry boýunça gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigi bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer S.Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Premýer-ministrini we bu ýurduň wekilçilikli toparyny Türkmenistana gelmäge hem-de ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli kuwwaty 432 MWt gazturbinaly elektrik bekediniň açylyş dabarasyna gatnaşmaga çagyrdy. Bu desga dostlukly ýurduň “Sumitomo Corporation” kompaniýasy tarapyndan Lebap welaýatynda gurulýar. Çakylyk hoşallyk bilen kabul edildi.

Şeýlelikde, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Ýaponiýa sapary örän netijeli boldy. Ýaponiýa sapar mahalynda geçirilen duşuşyklaryň çäklerinde döwletara gatnaşyklaryň has-da pugtalandyrylmagyna gönükdirilen möhüm ylalaşyklar gazanyldy, olara strategik, durnukly we uzak möhletleýin häsiýet mahsusdyr. Munuň özi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça başlanylan Türkmenistanyň Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň giň ugurlar boýunça üstünlikli ösdürilýändiginiň aýdyň tassyklanmasy boldy.

Mundan başga-da, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti, hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasyna gatnaşdy. Dabara Tokio şäheriniň Olimpiýa stadionynda türgenleriň ýörişi bilen açyldy, onuň barşynda oýunlara gatnaşyjylar öz ýurtlarynyň baýdaklaryny buýsanç bilen belende galdyryp geçdiler. Dünýäniň güýçli türgenleriniň hatarynda Watanymyzyň Tugy astynda Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary hem geçdiler, onuň düzüminde sportuň dört görnüşinde çykyş edýän türgenleriň dokuzysy bar.

Tokioda geçirilýän Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň iň güýçli türgenleri Hojamuhammet Toýçyýew, Öwez Öwezow, Rejepbaý Rejebow, Polina Gurýewa, Kristina Şermetowa, Merdan Ataýew, Darýa Semýonowa, Gülbadam Babamuradowa we Mergen Mämmedow gatnaşýarlar. Öz işine ussat sport hünärmenleri we tälimçiler türgenleriň ýanlarynda bolýarlar. Olaryň hatarynda suwda ýüzmek boýunça ýygyndy toparlaryň baş tälimçisi, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi S.Ýepifanow, ýeňil atletika boýunça sport ussady H.Rahmanow, dzýudo boýunça tälimçi Ç.Geldibaýewa, agyr atletika boýunça ýurdumyzyň at gazanan tälimçileri I.Matkarimow, milli ýygyndy toparyň baş tälimçisi A.Emirýan, şeýle hem halkara derejeli sport ussady, Olimpiýa oýunlaryna dört gezek gatnaşan U.Bazarbaýew bar.

Watandaşlarymyzyň dünýäniň iri ýaryşlaryna gatnaşmagy hem-de gazanýan üstünlikleri, ýurdumyzyň halkara sport giňişliginde ýylsaýyn artýan abraýy köpçülikleýin bedenterbiýe hem-de Olimpiýa hereketini ösdürmäge aýratyn üns berýän milli Liderimiziň hemişelik aladalarynyň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täzeçil başlangyçlarynyň netijesinde, giň gerimli taslamalar we maksatnamalar durmuşa geçirilýär, eziz Diýarymyzda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak hem-de ýokary netijeli sporty ösdürmek üçin halkara ölçeglere kybap gelýän ähli şertler döredildi, dünýä derejeli türgenleriň taýýarlanylmagyna uly üns berilýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, aýratyn-da, “Türkmenistan —parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen ýylda ýurdumyzyň sport ulgamynyň taryhyna täze sahypalar ýazylýar. Bu ajaýyp zamanada ykballaryny sporta baglan ýaşlarymyz sebit we halkara derejeli ýaryşlarda ata Watanymyzyň sport abraýyny mynasyp gorap, watansöýüjiligiň, gaýduwsyzlygyň we hakyky ussatlygyň ajaýyp nusgasyny görkezýärler.

Ýurdumyzyň türgenleriniň dünýäniň iri ýaryşlaryna gatnaşmagy köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini, ýokary netijeli sportuň ösdürilmegini esasy ugur edinýän döwlet syýasatynyň rowaçlyklara beslenýändigini aňladýar.

Ýeri gelende aýtsak, Ýaponiýada geçirilýän nobatdaky tomusky Olimpiýa oýunlary iki hepdeden gowrak dowam eder. Şu döwürde sportuň 33 görnüşi boýunça medallaryň 339 toplumy ugrunda bäsleşikler guralar. Tomusky Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna sportuň karate, daga dyrmaşmak, sýorfing, skeýtbording ýaly täze görnüşleri hem-de birnäçe wagtlyk arakesmeden soň, sprortuň beýsbol we softbol görnüşleri gaýtadan girizildi. Mundan başga-da, onuň maksatnamasyna suwda ýüzmekde we ýeňil atletikada garyşyk estafetalar goşuldy. Şeýlelikde, sportuň täze görnüşleri oýunlaryň medallarynyň sanyny artdyrdy. Bu bolsa Tokioda geçirilýän Olimpiýa oýunlarynyň medallarynyň mundan 5 ýyl ozalky ýaryşlaryňkydan 33 medalyň köp boljakdygyny aňladýar.

Ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň pugtalandyrylmagy bilen bir hatarda, ýokary hünärli türgenleri, tälimçileri we bu ugra degişli hünärmenleri taýýarlamak arkaly, ýokary netijeli sportuň ösdürilmegine hem-de netijeli halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Türkmen türgenleri ýurdumyzda we daşary döwletlerde geçirilýän abraýly sport ýaryşlaryna gatnaşyp, baýrakly orunlary eýeleýärler hem-de ýokary netijeleri gazanýarlar.

Türkmen tälimçileri daşary ýurtly kärdeşleri bilen yzygiderli tejribe alyşmak arkaly, sportuň dürli ugurlary boýunça bilim we ussatlyk derejelerini yzygiderli artdyrýarlar. Şeýlelikde, türkmen türgenleriniň dünýäniň sport giňişliginde Watanymyza mynasyp wekilçilik edip, ýokary netijelere eýe bolmagy üçin ähli zerur tagallalar edilýär.

 

TÜRKMENISTANYŇ WE BAE-NIŇ WEKILLERI IKITARAPLAÝYN HYZMATDAŞLYGYŇ MÜMKINÇILIKLERINI KÄMILLEŞDIRÝÄRLER

2021-nji ýylyň 29-njy awgusty 2-nji sentýabry aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Birleşen Arap Emirliklerinde saparda bolýar.

Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýeti Birleşen Arap Emirlikleriniň Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň işleri boýunça ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýan, Birleşen Arap Emirlikleriniň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministriniň Aziýa ýurtlary boýunça orunbasary, Döwlet ministri Ahmed Al Saýyk, şeýle-de BAE-niň Energetika we senagat işleri boýunça ministri Suheýl Al Mazrui bilen duşuşyklary geçirdi.

Işjeň ýagdaýda geçirilen gepleşikleriň barşynda özara gyzyklanma bildirilýän ugurlaryň giň toplumy boýunça Türkmenistanyň we BAE-niň arasyndaky ikitaraplaýyn ysnyşykly gatnaşyklaryň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Iki döwletiň arasyndaky syýasy-diplomatik özara hereketleri, ykdysady we medeni hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meselelerine aýratyn üns berildi.

Türkmen wekiliýetiniň bu saparynyň taraplara möhüm syýasy we ykdysady meseleleri ara alyp maslahatlaşmak, dürli pudaklardaky bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilişiniň depgine syna bermek üçin mümkinçilik döredendigi bellenildi.

Duşuşyklaryň barşynda taraplar şeýle-de Owganystandaky häzirki ýagdaýlar bilen bagly meselelere hem seredip geçdiler. Ýagdaýlaryň parahatçylykly çözülmegi ugrunda bilelikdäki tagallalaryň utgaşdyrylmagynyň derwaýyslygy nygtaldy.

Şeýle-de 31-nji awgustda türkmen wekiliýeti BAE-niň «Mubadala» kompaniýasynyň ýolbaçysy bilen geçirilen duşuşygyň barşynda maýa goýum, maliýe we gazhimiýa ulgamlaryndaky hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Taraplar öň gazanylan ylalaşyklary hemmetaraplaýyn durmuşa geçirmek maksady bilen, ikitaraplaýyn özara gatnaşyklaryň şertnama-hukuk binýadyny giňeltmegiň möhümdigini nygtadylar.

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirliklerine sapary dowam edýär.

https://www.mfa.gov.tm/tk/news/2771

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

23.07.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi. Wise-premýer Türkmenistanyň BMG-niň bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen edarasy ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň garamagyna degişli teklipler hödürlenildi.

Köpýyllyk ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň netijesinde, ýurdumyzyň «Gadymy Merw», «Köneürgenç» we «Gadymy Nusaý» taryhy-medeni ýadygärlikleri ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi. Şeýle hem türkmen halkynyň «Görogly» şadessany, «Küştdepdi» aýdym we tans dessury hem-de türkmen milli halyçylyk sungaty Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizildi.

Şu ýylyň dowamynda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna Türkmenistanyň köptaraplaýyn we milli hödürnamalaryny girizmek boýunça degişli işler dowam etdirildi. Hususan-da, Özbegistan we Täjigistan bilen bilelikde «Beýik Ýüpek ýolunyň Zarawşan — Garagum geçelgesi» hem-de Eýran Yslam Respublikasy bilen bilelikde «Türkmeniň keşdeçilik sungaty» atly köptaraplaýyn hödürnamalar doly taýýarlanylyp, ÝUNESKO-nyň sekretariatyna tabşyryldy. Bu hödürnamalar boýunça çözgütleriň 2022-nji ýylda kabul edilmegine garaşylýar.

Milli hödürnamalar barada aýdylanda, ÝUNESKO-nyň «Şäherleriň döredijilik toruna» Aşgabat şäherini girizmek boýunça resminamalaryň doly taýýarlanylandygyny hem-de bu guramanyň sekretariatyna tabşyrylandygyny bellemek gerek. Bu babatda gutarnykly çözgüdiň şu ýylyň 29-njy oktýabrynda yglan edilmegine garaşylýar.

ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizmek üçin «Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty» atly hödürnama boýunça resminamalaryň toplumy hem dolulygyna bu gurama tabşyryldy. Bu bölüm boýunça netijäniň şu ýylyň dekabr aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän Maddy däl gymmatlyklar boýunça komitetiň çäginde kabul edilmegine garaşylýar.

Milli Liderimiziň resmi çykyşlaryndan we syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp, häzirki wagtda ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygy ählitaraplaýyn ösdürmek üçin, şol sanda Türkmenistanyň hödürnamalaryny ilerletmek maksady bilen, degişli teklipler taýýarlanyldy. Olar, hususan-da, Türkmenistanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň aram guşaklykdaky çölleriniň goraghanalaryny öz içine alýan «Aram guşaklygyň Turan çölleri» atly transmilli hödürnamany taýýarlamak boýunça işler alnyp barylýar. Bu hödürnamanyň çäklerinde Türkmenistanyň üç sany, ýagny Repetek biosfera, Bereketli Garagum we Gaplaňgyr döwlet tebigy goraghanalarynyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilmegi göz öňünde tutulýar.

Döwlet Baştutanymyzyň goldaw bermeginde, Köýtendag ekoulgamyny hem ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek boýunça resminamalar taýýarlanylýar. Olary baýlaşdyrmak, ylmy-barlag maglumat bilen üpjünçiligini artdyrmak we bu ugurda halkara tejribäni çekmek maksady bilen, ABŞ-nyň Uly landşaftlary goramak merkezi bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek teklip edilýär.

Beýan edilen teklipleri nazara almak bilen, özara düşünişmek barada Ähtnamanyň taslamasyny taýýarlamagyň möhümdigi bellenildi.

ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygy ekologiýa, daşky gurşawy goramak, ekoulgamlar hem-de tebigy baýlyklary Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek meselelerinde ösdürmek maksady bilen, bu guramanyň «Adam we biosfera» atly halkara maksatnamasynyň çäklerinde işleri güýçlendirmek teklip edilýär. Onuň düzgünlerine laýyklykda, ÝUNESKO-nyň agza ýurtlarynda ugurdaş milli komitetler döredilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, medeni-ynsanperwer ulgamda netijeli hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagynyň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigini belledi. Biziň ýurdumyz bu ugurda iri halkara guramalar, şol sanda BMG we onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen işjeň gatnaşyk saklaýar. Şunda ÝUNESKO bilen däbe öwrülen gatnaşyklara uly ähmiýet berilýär, olaryň hatarynda üstünlikli amala aşyrylan hem-de durmuşa geçirilýän bilelikdäki taslamalar bar. Döwlet Baştutanymyz soňky ýyllarda BMG-niň bu iri düzümi bilen hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejä çykandygyny belledi.

Ylym-bilim, medeniýet ulgamlarynda köpýyllyk hyzmatdaşlyk hem-de taryhy-binagärlik ýadygärlikleri we ekologiýany gorap saklamak ikitaraplaýyn gatnaşyklarda Türkmenistanyň işjeň orny eýeleýändigine aýdyň şaýatlyk edýär. Ata Watanymyzyň innowasion ösüşe, sanly ulgama geçmäge, öňdebaryjy maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny netijeli ulanmaga tarap ugur almagy bilen baglylykda, hyzmatdaşlygy giňeltmek we onuň mazmunyny baýlaşdyrmak babatda amatly mümkinçilikler açylýar. Dünýä ýüzünde türkmen halkynyň baý taryhy-medeni mirasyny giňden wagyz etmek boýunça görülýän çärelere hem aýratyn üns berilýär.

Milli Liderimiz ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygy has-da berkitmegiň, degişli ugurda yzygiderli işleri geçirmegiň, Türkmenistanyň öňe süren netijeli başlangyçlaryny ilerletmegiň möhümdigini belläp, bu babatda wise-premýere, daşary işler ministrine hem-de degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Türkmenistanda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň hukuk binýadyny berkitmek boýunça ýurdumyzyň kanunçykaryjy edarasynyň alyp barýan işleri barada maglumat berdi.

Ýurdumyzy ykdysady, syýasy we medeni taýdan mundan beýläk-de ösdürmek, raýatlaryň hukuklaryny we bähbitlerini goramak, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmak bilen baglanyşykly täze kanun taslamalaryny taýýarlamak hem-de hereket edýän kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek boýunça işler dowam etdirilýär.

Mejlisiň wekilleri halkara we parlamentara gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen çärelere, şol sanda BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň “Howanyň üýtgemeginiň töwekgelçiliklerini Türkmenistandaky meýilleşdiriş çärelerine ornaşdyrmak” atly taslamasynyň çäklerinde geçirilen iş duşuşygyna hem-de BMG-niň Çagalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň bilim boýunça milli konsepsiýasyny işläp düzmek boýunça geçiren okuw maslahatyna gatnaşdylar.

Mejlisiň deputatlary döwletimiziň içeri we daşary syýasatyny, täze kanunlaryň many-mazmunyny halkymyzyň arasynda giňden wagyz etmek boýunça işleri alyp barýarlar.

Hormatly Prezidentimiz döwletimizi durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy wezipelerini hem-de halkara hukuk kadalaryny we ölçeglerini nazara almak bilen, Milli Geňeşiň Mejlisi tarapyndan ýurdumyzyň kadalaşdyryjy hukuk binýadyny berkitmek boýunça geçirilýän işleriň möhümdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz iri halkara guramalar, ilkinji nobatda, BMG bilen özara gatnaşyklaryň, birnäçe bilelikdäki möhüm taslamalar boýunça hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesini peýdalanmagyň möhümdigini belledi.

Soňra döwlet Baştutanymyz ösüp gelýän ýaş nesli terbiýelemäge, jemgyýetde ýokary ahlak gymmatlyklaryny gorap saklamaga gönükdirilen işlere ünsi çekdi we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa ýüzlenip, halkymyzyň milli medeni mirasyny, belent ynsanperwer däp-dessurlaryny, maşgala gymmatlyklaryny aýawly saklamak, baýlaşdyrmak we giňden wagyz etmek meseleleriniň hemişe üns merkezinde durmalydygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz ýaşlary ata Watanymyzyň azatlygy, rowaçlygy barada arzuw eden hem-de, ozaly bilen, mähriban ojagynyň mukaddesligini we şahsyýetiň mertebesini ileri tutan ata-babalarymyzyň mysalynda terbiýelemelidiris diýip, bu wajyp meselä degişli ýolbaşçylaryň ünsüni çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli awgust aýynda geçiriljek medeni-köpçülikleýin çäreler hem-de “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçýän şu ýylda guraljak dürli derejedäki forumlarda göz öňünde tutulan çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  hasabaty diňläp, ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň baýram edilýän ýylynda önümçilik we durmuş-medeni maksatly iri desgalaryň açylyş dabaralarynyň ähmiýetini nygtady. Ýurdumyzyň iň täze taryhynyň aýdyň nyşany bolan bu desgalar Türkmenistanyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gazanýan üstünliklerini we ýeten belent sepgitlerini alamatlandyrýar.

Döwlet Baştutanymyz şu ýyl ulanylmaga beriljek täze binalaryň we desgalaryň halkymyz üçin hakyky toý sowgadyna öwrüljekdigini belläp, olaryň açylyş dabaralaryny ýokary derejede guramak barada wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň suw hojalyk pudagynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiziň garamagyna «Suw hojalyk meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-özbek hökümetara toparynyň türkmen bölegini döretmek we onuň düzümini tassyklamak hakynda» Kararyň taslamasy hödürlenildi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda gol çekilen resminama laýyklykda, häzirki wagtda suwdan iki döwletiň arasynda bilelikde peýdalanmak boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygy bellenildi.

Suw hojalyk ulgamynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, 2021-nji ýylyň 26-njy maýynda Suw hojalyk meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-özbek hökümetara topary hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Özbegistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyga gol çekildi. Bu resminama laýyklykda, serhetüsti derýalaryň suw serişdelerini rejeli peýdalanmak we iki döwletiň serhetýaka çäklerinde ýerleşýän suw hojalyk desgalarynyň işini üpjün etmek maksady bilen, Suw hojalyk meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-özbek hökümetara toparyny döretmek bellenildi.

Iki döwletiň arasynda serhetüsti suw serişdelerini dolandyrmakda, peýdalanmakda we goramakda hyzmatdaşlygy giňeltmäge ýardam bermek, bu ugurda ylalaşyklaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek, iki döwletiň Suw hojalyk meselelerine dahylly ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we guramalarynyň işini utgaşdyrmak hem-de Suw hojalyk meseleleri boýunça hyzmatdaşlygyň şertnama-hukuk binýadyny kämilleşdirmek barada bilelikdäki toparyň wezipeleri kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  hasabaty diňläp, suwdan rejeli peýdalanmagyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugrudygyny belledi. Munuň özi bolsa Merkezi Aziýada ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek hem-de daşky gurşawy goramak bilen ysnyşykly baglanyşyklydyr. Ýurdumyz bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda yzygiderli çykyş etmek bilen, serhetüsti suw serişdelerini ulanmagyň halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryny berjaý etmegiň, birek-birege hormat goýmagyň hem-de sebitiň ähli döwletleriniň bähbitlerini nazara almagyň esasynda amala aşyrylmalydygyndan ugur alýar.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Özbegistan Respublikasy bilen döwletara gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigini nygtap, biziň dostlukly ýurtlarymyzyň suw ulgamynda özara gatnaşyklaryň oňyn tejribesine eýedigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip, ony wise-premýere sanly ulgam arkaly iberdi we anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän ulgamlarynda işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi hem-de hormatly Prezidentimiziň garamagyna «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň we Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň meseleleri hakyndaky Kararlaryň taslamalaryny hödürledi.

Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda işlenip taýýarlanylan şol resminamalar nebitgaz toplumynyň edaralarynyň düzüminde sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça bölümleriň döredilmegini göz öňünde tutýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, nebitgaz senagatyny mundan beýläk-de okgunly ösdürmegiň, ony döwrüň talaplaryna laýyk getirmegiň wezipelerine ünsi çekdi. Pudagyň önümçilik we ylmy-tehniki kuwwatynyň pugtalandyrylmagy ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň önümleriniň dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösmegine mynasyp goşandyny üpjün etmäge gönükdirilendir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň we Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň meseleleri hakyndaky Kararlara gol çekip, olary sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz nebitgaz toplumyny innowasion taýdan ösdürmek boýunça teklipleri işläp taýýarlamagyň hem-de olary durmuşa geçirmegiň pudakda döredilýän täze düzümleriň işiniň esasy ugurlaryna öwrülmelidigine ünsi çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda gysga möhletli okuwlary guramak barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň şu ýylyň 8-nji fewralynda ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport ulgamlarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň meseleleri boýunça sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynda beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, degişli teklipler taýýarlanyldy. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda Milli Geňeşiň agzalarynyň hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin gysga möhletli okuwlary guramak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwlet gullukçylarynyň etikasyny ýokarlandyrmagyň wajypdygyny nygtady. Olar türkmen halkynyň gadymdan gelýän ruhy-ahlak gymmatlyklaryna, şol sanda birek-birege hormat goýmak däplerine eýerip, özüňi alyp barmagyň ähli kadalaryny berk berjaý etmelidirler.

Milli Liderimiz her bir gullukçynyň watansöýüjilik, halallyk, işe jogapkärçilikli çemeleşmek ýaly häsiýetleri özünde jemlemek bilen, nusgalyk görelde bolmalydygyny belledi we bu ugurdaky işleri gowulandyrmak babatda anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow importyň ýerini tutýan we eksporta niýetlenen harytlaryň önümçiligini ýola goýmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Senagaty ösdürmek boýunça “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” göz öňünde tutulan çäreleri amala aşyrmak, importyň ýerini tutýan we eksporta niýetlenen harytlaryň önümçiligini ýola goýmak maksady bilen, Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi tarapyndan hereket edýän önümçilikleriň düzümini kämilleşdirmek hem-de ýurdumyzda giň gerimde alnyp barylýan gurluşyklary zerur bolan gurluşyk harytlary bilen üpjün etmek boýunça degişli işler geçirilýär.

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda keramiki-bezeg plitalaryny, faýans önümlerini öndürýän zawody gurmak boýunça degişli işler alnyp barylýar, bu önümçiliklerde esasy çig mal bolup, kaolin önümi giňden ulanylýar.

Balkan kän müdirliginiň kaolin önümhanasynyň taslama kuwwatyny nazara almak bilen, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Derýaplastik” hojalyk jemgyýetiniň maýa goýum serişdeleriniň hasabyna ady agzalan önümhananyň durkuny täzelemek hem-de bilelikdäki açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek teklip edilýär. Şol kärhananyň guramaçylyk-hukuk görnüşiniň üýtgedilmegi hem-de durkunyň täzelenilmegi onuň kuwwatyny artdyrmaga, täze iş orunlaryny döretmäge, daşary ýurtlardan getirilýän çig mal üçin harç edilýän serişdeleri tygşytlamaga mümkinçilik berer.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda sarp edijileri zerur import önümleriniň ornuny tutýan harytlar bilen doly üpjün etmäge ukyply, kuwwatly gurluşyk senagatyny döretmegiň möhümdigine ünsi çekdi.

Milli Liderimiz pudagyň kuwwatyny yzygiderli pugtalandyrmagyň hem-de ýurdumyzda we daşary döwletlerde uly islege eýe bolan ýokary hilli gurluşyk serişdeleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmagyň möhümdigini belläp, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän pudaklaryndaky işleriň ýagdaýy, döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi we «Türkmenistanyň çäginden daşary alnyp gidilende kagyz galyndylaryna hem-de taýýar çap edilýän önümlere gümrük paçlaryny bellemek hakyndaky» Kararyň taslamasy barada hasabat berdi.

Wise-premýer milli Liderimiziň hususy ulgama goldaw bermeginiň netijesinde, ýurdumyzyň telekeçileriniň işiniň geriminiň giňelýändigini aýtdy.

Önümçilik kärhanalarynyň kuwwatlyklaryny çig mal bilen üpjün etmek hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlary özümizde öndürmek maksady bilen, degişli işler geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, özümizde öndürilýän harytlaryň hasabyna içerki bazarda azyk bolçulygyny üpjün etmegiň söwda toplumynyň möhüm wezipesidigini belledi we ýurdumyzda telekeçiligi mundan beýläk-de ösdürmek, milli ykdysadyýetde onuň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, daşary ykdysady aragatnaşyklary giňeltmek üçin ähli şertleri döretmek boýunça görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz «Türkmenistanyň çäginden daşary alnyp gidilende kagyz galyndylaryna hem-de taýýar çap edilýän önümlere gümrük paçlaryny bellemek hakynda» Karara gol çekip, ony wise-premýere sanly ulgam arkaly iberdi we bu resminamany durmuşa geçirmek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory M.Çakyýew ýolbaşçylyk edýän edarasynyň meseleleri boýunça Kararyň taslamasy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryna laýyklykda, degişli düzümler bilen bilelikde bu resminamanyň hem-de Agentlik hakyndaky düzgünnamanyň we onuň merkezi edarasynyň gurluşynyň taslamalaryny taýýarlamak boýunça degişli işleriň geçirilendigi bellenildi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň garamagyna degişli resminamalaryň taslamalary hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda durmuş ugurly ykdysady ulgamyň ýokary depginler bilen ösýändigini nygtady. Bu ulgam eýeçiligiň dürli usullaryna esaslanýar hem-de bazar gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn geçmegi göz öňünde tutýar. Hojalygy ýöretmegiň netijeli usullaryny işjeň ornaşdyrmagyň, ulag-kommunikasiýa toplumynyň kärhanalaryny dolandyrmak boýunça eýeçiligiň dürli düzümlerini kemala getirmegiň esasynda bu ulgamda düýpli özgertmeleri amala aşyrmak maksady bilen, degişli işler geçirilýär.

Döwlet Baştutanymyz «Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň meseleleri hakynda» Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly M.Çakyýewe iberdi we bu ugurda bellenen çäreleri durmuşa geçirmek meselelerini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we pudaklary ösdürmäge gönükdirilen resminamalar kabul edildi.

Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilýän mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

***

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 6-njy awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda halkara ähmiýetli çäreleri geçirmek boýunça guramaçylyk komitetiniň agzalarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Gün tertibine Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna, sebitiň ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogyna, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumyna, milli önümleriniň halkara sergisine, milli tagamlarynyň festiwalyna hem-de sungat ussatlarynyň dabaraly baýramçylyk konsertine taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler girizildi.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny açyp, döwletara gatnaşyklary hem-de sebitiň ýurtlarynyň arasynda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmäge hem-de eziz Diýarymyzyň halkara abraýyny pugtalandyrmaga ýardam etjek çäreleriň ähmiýetini belledi. Milli Liderimiz şu gün halkara ähmiýetli çäreleri guramak boýunça ozal berlen tabşyryklaryň Guramaçylyk komiteti tarapyndan ýerine ýetirilişi bilen bagly meselelere serediljekdigini aýtdy.

Ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow awgust aýynyň başynda geçirilmegi meýilleşdirilýän Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyny we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumyny hem-de ikitaraplaýyn duşuşyklary we beýleki çäreleri degişli derejede geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň iri sebit we halkara ähmiýetli forumlaryň geçirilýän ýerine öwrülendigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ähli degişli düzümleriň sazlaşykly işlemeginiň möhümdigine ünsi çekip, öňde boljak halkara ähmiýetli çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek meselelerini üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Merkezi Aziýa döwletleriniň zenanlarynyň dialogynyň maksatnamasy barada habar berdi. Bu çäre Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy bilen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriler. Foruma daşary ýurtlaryň wekilleriniň hem-de BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysynyň gatnaşmagy göz öňünde tutulýar.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, degişli forumyň guramaçylyk meselelerine toplumlaýyn çemeleşmegiň möhümdigini belledi. Merkezi Aziýa döwletleriniň zenanlarynyň dialogy Türkmenistanyň sebitde gender deňligini üpjün etmek babatda netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga mynasyp goşandy bolar.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilmegi meýilleşdirilen halkara forumlary hem-de sergileri ýokary derejede geçirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, daşary ýurtly myhmanlary türkmen halkynyň gadymdan gelýän myhmansöýerlik däplerine laýyklykda, mynasyp garşylamagy üpjün etmegiň zerurdygyny nygtady. Milli Liderimiz şu maksat bilen, degişli düzümleriň sazlaşykly işini ýola goýmagyň wajypdygyny aýdyp, wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa Türkmenistanyň üstünliklerini, halkymyzyň baý medeni mirasyny we köpasyrlyk milli gymmatlyklaryny giňden beýan etmek maksady bilen, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek medeni çäreleriň maksatnamasy, Merkezi Aziýa döwletleriniň sungat ussatlarynyň dabaraly baýramçylyk konsertine görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, halkara ähmiýetli çäreleri talabalaýyk guramak maksadynda, ugurdaş düzümler bilen bilelikde, degişli işleri ýokary derejede geçirmegiň wajypdygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz artistleriň çykyşlarynda ata Watanymyzyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gazanýan üstünlikleriniň, türkmen halkynyň bagtyýar durmuşynyň öz beýanyny tapmalydygyny aýdyp, wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow döwlet Baştutanymyzyň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek halkara ähmiýetli çärelere taýýarlyk görmek boýunça ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinde hem-de gözegçilik-geçiriş nokatlarynda barlaglary geçirmek üçin nokatlaryň hem-de kesgitlenen ýerlerde lukmanlaryň gije-gündiz nobatçylygyny guramagyň zerurdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere degişli görkezmeler berildi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory M.Çakyýew «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde meýilleşdirilen çäreleri ýokary derejede guramak maksady bilen görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi.

Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz menziliniň çäginde guraljak Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisine taýýarlyk görmek meselesi hasabatyň esasyny düzdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisini ýokary derejede guramak baradaky meselelere ünsi çekdi. Bu sergi Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz menziliniň çäginde ýerleşdiriler. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz agentligiň ýolbaşçysyna birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatynyň jemini jemläp, möhüm ähmiýetli forumlaryň — Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň hem-de sebitiň ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň hem-de şolar bilen bagly halkara çäreleriň aýratyn ähmiýete eýedigini nygtady. Bularyň ählisi «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň halkara hyzmatdaşlyk forumlarynyň geçirilýän merkezine öwrülýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Döwlet Baştutanymyz öňümizdäki wakalaryň köpugurly sebit hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga ýardam etjekdigini belläp, möhüm ähmiýetli forumlary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi we Guramaçylyk komitetiniň agzalaryna anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny hem-de halkymyzyň abadançylygynyň we ýurdumyzyň rowaçlygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

«Fitch Ratings» halkara reýting agentligi Türkmenistana “B + durnukly” derejede uzak möhletleýin reýting berdi

«Fitch Ratings» halkara reýting agentligi Türkmenistana şu reýtingleri berdi: “B” derejede gysga möhletleýin reýting we “B + durnukly” derejede uzak möhletleýin reýting. Bu bolsa Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň durnukly ösüşine şaýatlyk edýär.

Türkmenistana berlen bu reýtingler ýurduň daşary ykdysady işini mundan beýläk-de işjeňleşdirmäge we beýleki döwletler bilen söwda-ykdysady gatnaşyklaryny giňeltmäge ýardam eder.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

16.07.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowany göni wideoaragatnaşyga çagyrdy. Mejlisiň Başlygy ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi.

Ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürilmegine ýardam berýän täze kanunlar işlenip taýýarlanylýar, hereket edýän kanunçylyk namalaryna seljerme berilýär, olar döwrüň talabyna görä hem-de milli we halkara tejribe göz öňünde tutulyp, degişli üýtgetmeler we goşmaçalar girizilýär.

Halkara we parlamentara hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen, şu aýyň dowamynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň başlygy hem-de BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy bilen duşuşyklar geçirildi. Mejlisiň wekilleri dürli derejedäki halkara duşuşyklara we iş maslahatlaryna gatnaşdylar.

Sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmek, maşgala gymmatlyklaryny gorap saklamak boýunça wagyz-nesihat işleri yzygiderli geçirilýär. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň syýasy-jemgyýetçilik ähmiýetini wagyz-nesihat etmek boýunça köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyşlar, ýörite gepleşikler guralýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow demokratik özgertmeleri çuňlaşdyrmak, halkara giňişlikde Türkmenistanyň eýeleýän ornuny pugtalandyrmak hem-de başlangyçlarymyzy ilerletmek boýunça Mejlisiň kanunçykaryjylyk işiniň möhümdigini belledi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň hemmetaraplaýyn ösüşine, türkmen halkynyň abadançylygynyň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen ilkinji nobatdaky wezipeleri çözmek maksady bilen, jemgyýetçilik guramalary bilen yzygiderli aragatnaşygy saklamagyň zerurdygyny nygtady.

Milli Liderimiz halkyň saýlan wekillerine jemgyýetçilik aňyýetini kemala getirmekde, ýokary ruhy hem-de ahlak ýörelgelerini, şol sanda milli däp-dessurlary, maşgala gymmatlyklaryny berkitmekde, ösüp gelýän ýaş nesli mynasyp şahsyýetler hökmünde terbiýeläp ýetişdirmek ýörelgelerini ösdürmekde aýratyn ornuň degişlidigini belledi.

Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew alnyp barylýan işler barada maglumat berdi.

Durmuş ulgamyny nazarlaýan döwlet maksatnamalaryna goldaw bermek, ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny pugtalandyrmak boýunça öňde durýan wezipelere laýyklykda, Halk Maslahatynyň agzalary Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we halkara hukugyň möhüm ýörelgeleriniň esasynda milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça zerur işleri alyp barýarlar. Kabul edilýän kanunçylyk namalaryny wagyz etmek, olaryň mazmunyny we ähmiýetini açyp görkezmek, ösüp gelýän ýaş nesilleri watançylyk ruhunda terbiýelemek boýunça yzygiderli çäreler durmuşa geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmaga, durmuş-ykdysady özgertmeleri amala aşyrmaga gönükdirilen wezipeleri çözmekde Halk Maslahatynyň işiniň wajypdygyna ünsi çekdi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, bu işler ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş düzümler, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde ýerine ýetirilmelidir. Çünki kabul edilýän kanunlar ilkinji nobatda adamlaryň abadançylygyny, ýurdumyzyň raýatlarynyň durmuş derejesini gowulandyrmak, parahatçylykly we döredijilikli zähmetini üpjün etmek üçin zerur şertleriň döredilmegini öz içine almalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ösüp barýan ýaş nesillerde watançylyk duýgularyny terbiýelemek, olaryň jemgyýetimizde eýeleýän ornuny pugtalandyrmak babatda alnyp barylýan işleriň aýratyn wajypdygyna ünsi çekdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowa söz berdi. Wise-premýer Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna laýyklykda, ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary tarapyndan ykdysadyýetimize ýeňillikli karzlary çekmek boýunça halkara maliýe guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Bütindünýä bankyndan “COVID-19-a garşy hereket etmek” taslamasy boýunça tizleşdirilen tertipde 20 million amerikan dollary möçberinde karz serişdelerini çekmek bilen bagly işleriň alnyp barylýandygy habar berildi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň garamagyna Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine Bütindünýä banky Toparynyň Halkara täzeleniş we ösüş banky bilen karz ylalaşygyny hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy bilen “Netijeleri bermek barada Ylalaşygy” baglaşmaga ygtyýar bermek baradaky teklipler hem-de “COVID-19-a” garşy hereket etmek” taslamasy boýunça Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamyna karz almak hakynda” Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, dünýäniň ähli ýurtlary we esasy halkara düzümleri, şol sanda abraýly maliýe guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň möhüm ugrudygyny belledi. Soňky ýyllarda Halkara Pul gaznasy, Halkara täzeleniş we ösüş banky, Aziýanyň ösüş banky, Yslam ösüş banky bilen özara gatnaşyklaryň çäkleri ep-esli giňeldildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bütindünýä ösüş bankynyň toparynyň türkmen döwletiniň möhüm hyzmatdaşlarynyň biridigini belläp, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň çäklerinde saglygy goraýyş, statistika, ulag ulgamlarynda, ýangyç-energetika toplumynda we beýleki ugurlarda birnäçe taslamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilendigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip, ony wise-premýere sanly ulgam arkaly iberdi.

Milli Liderimiz Halkara täzeleniş we ösüş bankyndan, Bütindünýä banky toparyndan alnan serişdeleriň koronawirus ýokanjynyň öňüni almak üçin zerur bolan abzallary, derman serişdelerini, lukmançylyk enjamlaryny, ýagny bu abzallar üçin reaktiwleri hem-de sanjym etmek üçin şprisleri satyn almaga gönükdirilmelidigini, şunuň bilen birlikde, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bu babatdaky teklipleriniň öwrenilmelidigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwletimiziň mundan beýläk hem COVID-19-a garşy durmak, türkmenistanlylaryň saglygyny goramak maksady bilen ähli çäreleri görjekdigini nygtady we şunuň bilen baglylykda, wise-premýere şu resminamanyň takyk ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda nebit önümleriniň täze görnüşlerini öndürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiziň garamagyna Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Kenar toplaýjy-ýükleýji nebit kärhanasynda nebit we nebit önümleri guýulýan üçünji gämi duralgasynyň taslamasyny düzmek, ony gurmak barada şertnamany baglaşmak boýunça Kararyň taslamasy hödürlenildi. Bu desgany 30 aýyň dowamynda gurmak we ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli döwür üçin ösdürmegiň Maksatnamasyny” durmuşa geçirmek boýunça wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýangyç-energetika toplumyny mundan beýläk-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň, innowasiýa esasynda onuň düzümlerini döwrebaplaşdyrmagyň, iri nebitgaz taslamalaryna, şol sanda täze nebitgaz känlerini özleşdirmek hem-de uglewodorod çig malyny düýpli gaýtadan işlemek ulgamyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmegiň möhümdigini nygtady.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna çig nebiti ibermegiň möçberleriniň artdyrylmagyna, ýerlenilýän önümleriň bazarlarynyň geriminiň giňeldilmegine, sebitiň örän iri nebiti gaýtadan işleýän kärhanasynda öndürilýän önümleriň ýurdumyzyň hem-de daşary ýurtlaryň sarp edijilerine öz wagtynda iberilmeginiň üpjün edilmegine ilkinji nobatda üns berilmelidir.

Hormatly Prezidentimiz “Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Kenar toplaýjy-ýükleýji nebit kärhanasynda nebit we nebit önümleri guýulýan gämi duralgasynyň taslamasyny düzmek we ony gurmak hakynda” Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu desga bina edilende, ähli ekologik talaplarynyň berjaý edilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra wise-premýer “Galkynyş” gaz käninde gaz guýularynyň gurluşygyny tamamlamak hakynda” Kararyň taslamasy barada hasabat berdi. “Türkmengaz” döwlet konserniniň bu gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmek boýunça alyp barýan işleriniň çäklerinde, Hytaý Halk Respublikasynyň “CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited” kompaniýasy bilen adaty gaz guýularyndan çylşyrymlylygy bilen tapawutlanýan üç gaz guýusynyň gurluşygyny tamamlamak we olary ulanmaga bermek hakynda şertnama baglaşylar. Şertnama boýunça hasaplaşyklary HHR-e tebigy gazy ibermegiň hasabyna amala aşyrmak meýilleşdirilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň nebitgaz ulgamyna ekologiýa talaplaryny hasaba almak bilen, öňdebaryjy tejribäni hem-de ýokary tehnologiýalary ornaşdyrmak meselelerine aýratyn üns berýändigini hem-de beýleki döwletler hem-de öňdebaryjy daşary ýurt kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasy bilen döwletara gatnaşyklaryň üýtgewsiz dostlukly hem-de oňyn häsiýetini kanagatlanma bilen belledi. Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk dürli ulgamlarda kuwwatly mümkinçiliklere eýedir, olaryň amala aşyrylmagy diňe bir iki tarapyň syýasy we ykdysady bähbitlerine däl-de, tutuş sebitiň abadançylygynyň hem-de ösüşiniň maksatlaryna laýyk gelýär. Türkmenistan, deňhukuklylyk we özara hormat goýmak ýörelgelerinde guralýan köpugurly hyzmatdaşlygy üstünlikli ösdürmek bilen, HHR-e energetika ulgamynda hem özüniň strategik hyzmatdaşy hökmünde garaýar, bu ugurda bilelikdäki işiň baý tejribesi toplanyldy.

Hytaýyň işewürler toparynyň wekilleri ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýarlar. Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň, şeýle hem Türkmenistanyň çägindäki örän iri “Galkynyş” gaz känini toplumlaýyn özleşdirmegiň çäklerinde amala aşyrylýan beýleki düzümleýin desgalaryň gurluşygy ahyrky anyk netijä ýetilmegine gönükdirilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň aýdyň alamaty bolup durýar. Häzirki wagtda ýokarda agzalan gaz geçirijisi türkmen “mawy ýangyjynyň” uzak möhletleýin esasda Hytaýa iberilmegini üpjün edýär.

Döwlet Baştutanymyz şu ýylyň maý aýynda Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin bilen geçirilen telefon söhbetdeşliginiň, şeýle hem ýakynda Türkmenistana resmi sapar bilen gelen HHR-iň daşary işler ministri Wan I bilen bolan duşuşygyň dowamynda gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmeginiň möhümdigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Galkynyş” gaz käninde gaz guýularynyň gurluşygyny tamamlamak hakynda” Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, güýzki bugdaý ekişine görülýän taýýarlyk işleri, şol sanda geljek ýylyň hasyly üçin zerur ýerleri we tohumlary taýýarlamak ugrunda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Türkmenistanda 2022-nji ýylda bugdaýyň bol hasylyny öndürmek hakynda” Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ak ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, sürümli ýerleri we oba hojalyk tehnikalaryny netijeli peýdalanmak boýunça alnyp barylýan işleriň ýurdumyzyň gallaçylyk pudagynda gazanylýan üstünlikleriň girewidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz meýdan işleriniň agrotehniki kadalara laýyk, bellenilen möhletlerde we ýokary hilli geçirilmegine möhüm üns berilmelidigini nygtady. Milli Liderimiz oba hojalygyna ylmyň häzirki zaman gazananlarynyň, serişde tygşytlaýjy tehnologiýalaryň işjeň ornaşdyrylmagynyň we obasenagat toplumyny mundan beýläk-de ösdürmegiň gözbaşy bolan ekerançylygyň medeniýetiniň ýokarlandyrylmagynyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, oba hojalygynda durmuşa geçirilýän giň möçberli özgertmeleriň, kiçi we orta telekeçilige hemmetaraplaýyn goldaw berilmeginiň netijesinde ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmekde oňyn ösüşler gazanyldy. Bu bolsa adamlaryň abadan durmuşynyň möhüm şerti bolup durýar.

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramynyň dabaralandyrylýan ýylynda oba zähmetkeşleri galla taýýarlamak boýunça döwlet öňündäki şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirip, ýokary netijeleri gazandylar.

Döwlet Baştutanymyz ekerançylary mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn goldamagyň wajypdygyny nygtap, degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistanda 2022-nji ýylda bugdaýyň bol hasylyny öndürmek hakynda” Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda kuwwatlylygy 432 MWt bolan gaz turbinaly elektrik stansiýasyny işe girizmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna gabatlanyp açylmagy meýilleşdirilýän bu desganyň gurluşygyny “Sumitomo Corporation” ýapon kompaniýasy alyp barýar. Desgada Ýaponiýanyň meşhur “Mitsubishi Power Ltd.” kompaniýasynyň öndürýän gazturbina enjamlary oturdyldy.

Wise-premýer häzirki wagta çenli desgada her biriniň kuwwaty 144 MWt bolan gaz turbinalarynyň 3-siniň oturdylandygyny, kömekçi binalaryň ulanyşa taýýar edilendigini habar berdi. Stansiýanyň çäklerindäki açyk paýlaýjy gurluş öndüriljek elektrik energiýasyny geçirmek üçin umumy energoulgama birikdirildi. Häzir esasy enjamlarda işe goýberiş sazlaýyş işleri alnyp barylýar.

Bu gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň ulanyşa girizilmeginiň ýurdumyzyň energoulgamynyň bellenen kuwwatlylygyny artdyrmaga, Lebap welaýatynyň sarp edijileriniň elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmaga, daşary ýurtlara, şol sanda Özbegistan Respublikasyna, Owganystan Yslam Respublikasyna hem-de Eýran Yslam Respublikasyna iberilýän elektrik energiýasynyň möçberlerini artdyrmaga ýardam etjekdigi bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer Gyrgyz Respublikasyna elektrik energiýasyny ibermek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer nobatdaky kuwwatly gazturbinaly elektrik stansiýasynyň işe girizilmeginiň hormatly Prezidentimiziň energetika syýasatynyň dabaralanmagynyň aýdyň subutnamalarynyň birine öwrüljekdigini aýtdy.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, içerki sarp edijileri elektrik energiýasy bilen durnukly hem-de bökdençsiz üpjün etmek, onuň daşary bazarlara iberilýän möçberlerini artdyrmak maksady bilen, ýurdumyzyň elektroenergetika senagatynyň kuwwatyny yzygiderli artdyrmak boýunça geçirilýän giň gerimli işleriň örän wajypdygyny nygtady.

Ýurdumyzyň elektroenergetika pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak we pugtalandyrmak, täze döwrebap energiýa ulgamlaryny döretmek, ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamak boýunça netijeli çäreleriň görülýändigi bellenildi.

Soňky ýyllarda Türkmenistanyň elektroenergetika pudagyny ösdürmegiň 2013 — 2020-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynyň çäklerinde geçirilýän maksadalaýyk işler elektrik energetikasynyň kuwwatlyklaryny artdyrmaga, dünýäniň energiýa ulgamyna goşulmaga we ýurdumyz bilen uzak möhletli, özara bähbitli hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirýän goňşy döwletlere iberilýän elektrik energiýasynyň möçberleriniň artdyrylmagyny üpjün etmek üçin ähli şertleriň döredilmegine kuwwatly itergi berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow elektrik energetikasy pudagynyň düzümini giňeltmegiň we döwrebaplaşdyrmagyň bellenen meýilnamalaryň, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine gönüden-göni täsir edýändigini belläp, desgada alnyp barylýan işleriň barşyna, onuň bellenen möhletinde ulanylmaga berilmegine berk gözegçiligi üpjün etmek barada wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory M.Çakyýew bu ulgamda bar bolan mümkinçilikleri netijeli durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiziň durmuşa geçirýän oňyn syýasatyndan ugur alyp, ýolagçy gatnatmagyň we ýük daşamagyň möçberlerini, hilini ýokarlandyrmak boýunça öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen zerur işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde sagatda 100 ýolagça hyzmat etmek üçin niýetlenen Halkara howa menzili açyldy.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň esasynda ugurdaş düzümler bilen bilelikde taýýarlanylan ýerli ýolagçy gatnawlaryny amala aşyrmak üçin nyrhlary kesgitlemek hakynda Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ulag-kommunikasiýa pudagyny ösdürmegiň, onuň düzümlerini, şol sanda raýat awiasiýasyny toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrmagyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridigini belledi.

Häzir ýurdumyz sebit we yklym ähmiýetli wajyp üstaşyr ulag hem-de logistika merkezi hökmündäki ornuny pugtalandyrýar. Muňa Diýarymyzyň Ýewraziýa yklymynyň möhüm çatrygynda ýerleşmegi we bu ugurdaky ägirt uly mümkinçilikleri ýardam edýär.

Şol bir wagtyň özünde awiahyzmatlary kämilleşdirmek, içerki uçuşlar boýunça ýolagçy gatnatmagy işjeňleşdirmek we onuň ugruny artdyrmak boýunça maksatnamalaýyn çäreler durmuşa geçirilýär. Kerkiniň täze Halkara howa menzili bu ugurda bar bolan wezipeleriň üstünlikli çözülmegine ýardam berer diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Bu barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly agentligiň ýolbaşçysyna iberdi we bu babatda oňa anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow Dokma senagaty ministrliginiň käbir kärhanalaryny paýdarlar jemgyýetine öwürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer Dokma senagaty ministrliginiň garamagynda 60 kärhananyň bardygyny, olaryň 16-synyň paýdarlar jemgyýeti görnüşinde hereket edýändigini habar berdi. “Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllarda döwletiň gatnaşmagyndaky kärhanalary dolandyrmak we özgertmek boýunça strategiýa” laýyklykda, döwlet kärhanalarynyň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgetmek arkaly paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek, hususy maýa goýujylary çekmek boýunça birnäçe çäreler göz öňünde tutuldy.

Marynyň dokma fabriginiň önümçilik enjamlaryny döwrebaplaşdyrmak, öndürilýän önümleriň görnüşlerini we möçberlerini artdyrmak maksady bilen, Dokma senagaty ministrliginiň hem-de Türkmengala pagta egirme fabriginiň gatnaşmagynda ony açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwürmek meýilleşdirilýär.

Şeýle hem “Türkmendokma” daşary söwda kärhanasyny Dokma senagaty ministrliginiň we “Altyn asyr” harytşynaslyk merkeziniň paýly gatnaşmagynda açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwürmek göz öňünde tutulýar.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli teklipler hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda, şol sanda dokma senagatynda durnukly ösüş gazanylýandygyny kanagatlanma bilen belledi. Bu toplumlaýyn çäreler bazar gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn esasda geçirilmegini, hojalygy dolandyrmagyň netijeli usullarynyň ornaşdyrylmagyny we desgalaryň hususylaşdyrylmagyny şertlendirýär.

Döwlet eýeçiligindäki kärhanalaryň dolandyryş ulgamyny kämilleşdirmek, olary paýdarlar jemgyýetine öwürmek, ykdysadyýetimiziň düzümlerinde hususyýetçiligiň paýyny artdyrmak hem-de kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek üçin amatly şertleri üpjün etmek maksady bilen zerur çäreler görülmelidir diýip, milli Liderimiz belledi we wise-premýere bu babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli medeni-köpçülikleýin çäreleriň we medeni-durmuş maksatly binalaryň açylyp, ulanylmaga berilmegi babatda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şanly senelerimiz mynasybetli döredijilik duşuşyklaryny, bäsleşikleri, wagyz-nesihat çärelerini, onlaýn maslahatlary, sergileri we aýdym-sazly dabaralary geçirmek göz öňünde tutulýar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden “Türkmeniň Altyn asyry” atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň arasynda geçirilýän “Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşiginiň jemleýji tapgyry, türkmen we daşary ýurt kompozitorlarynyň eserleriniň konserti geçiriler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp we jemgyýetçilik aňyny kemala getirmekde, ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemekde medeniýetiň ähmiýetini belläp, bu ulgamyň işini işjeňleşdirmegiň, täze zehinleri gözlemegiň zerurdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz mähriban halkymyzyň baý taryhy-medeni mirasyny, dünýä medeniýetine goşan goşandyny, Türkmenistanyň häzirki döwürde gazanýan üstünliklerini wagyz etmäge gönükdirilen medeni çäreleri geçirmek bilen bagly meseleler barada durup geçip, wise-premýere olaryň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy. Taryhy senä — ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şöhratly 30 ýyllygyna bagyşlanan dabaralara taýýarlyk görmek boýunça anyk görkezmeler berildi. Milli Liderimiz baýramçylyk çäreleriniň her birinde türkmen halkynyň özboluşly däp-dessurlarynyň, agzybirliginiň hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň döredijilik kuwwatynyň öz beýanyny tapmalydygyny belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow bilim ulgamyny kämilleşdirmek we ýaş hünärmenleri taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ylmy taýdan esaslandyrylan döwlet syýasaty netijesinde bilim ulgamynda düýpli özgertmeler amala aşyrylýar, döwrebap ýokary okuw mekdepleri gurlup, hünärmenleri taýýarlamagyň milli ulgamy yzygiderli kämilleşdirilýär.

“Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Döwlet maksatnamasyna” hem-de bu maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasyna laýyklykda, ýurdumyzyň ýokary hünär bilimi edaralarynyň işi kämilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, ugurdaş ýokary okuw mekdeplerinde öň hereket edýän fakultetleri we kafedralary döwrebaplaşdyrmak hem-de täzelerini döretmek maksada laýyk hasaplanylýar.

Döwlet maksatnamalarynda kesgitlenen wezipelere laýyklykda, milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň sanly ykdysadyýet, maglumat tehnologiýalary, programma üpjünçiligi, kiberhowpsuzlyk ýaly ugurlar boýunça hünärmenleri ulgamlaýyn esasda taýýarlamagyň netijeliligi tapgyrlaýyn ýokarlandyrylýar.

Talyp ýaşlaryň döwrebap bilimleri we ylymlary özleşdirip, geljekde döredijilikli zähmetlerini, ylmy-inženerçilik pikirlerini, senagat-innowasion, maglumat-tehnologik ylmy-barlaglaryny ykdysadyýetimiziň binýadyny pugtalandyrmagyň bähbidine gönükdirmekleri üçin maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. Ýaşlara hemmetaraplaýyn döwrebap bilim bermek üçin, häzirki zaman enjamlary we tehnologiýalary, täzeçil tejribeler, öňdebaryjy usullar okuw işinde giňden ulanylýar.

Beýan edilenler bilen baglylykda, wise-premýer milli Liderimiziň garamagyna ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde täze kafedralary, fakultetleri, hünärleri açmak üçin, Türkmenistanyň Prezidentiniň käbir kadalaşdyryjy hukuk namalaryna üýtgetmeler, goşmaçalar girizmek we olaryň käbirini güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda Kararyň taslamasyny hödürledi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýokary bilimli, giň gözýetimli hem-de başarnykly ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmegiň örän wajypdygyny nygtady. Ýaşlara hemmetaraplaýyn goldaw bermek, olaryň doly derejeli bilim almagy, döredijilik hem-de ylmy kuwwatdan netijeli peýdalanmagy üçin ähli şertleri döretmek boýunça zerur çäreler görülmelidir.

Hormatly Prezidentimiz degişli Karara gol çekip we ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, resminamanyň talabalaýyk ýerine ýetirilmegine gözegçilik etmegi hem-de ýokary bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça işleri has-da güýçlendirmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriniň ýagdaýy, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň okuw-terbiýeçilik, usulyýet ulgamyny kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Häzirki döwürde ugurdaş ýokary okuw mekdeplerinde okatmagyň ähli derejelerini döwrebap elektron-maglumat binýady bilen üpjün etmek, sanly tehnologiýalary giňden ulanmak, bilimiň ähli ugurlaryny baýlaşdyrmak we dünýä derejesine çykarmak üçin okatmagyň sanly bilim ulgamy ornaşdyrylýar. Şunuň bilen birlikde, ylmyň ýokary gazananlaryny we okatmagyň täzeçil usullaryny ulanmak arkaly bilimiň usulyýeti kämilleşdirilýär, her bir harby talybyň ylma, bilime höwesi artdyrylýar. Geljekki serkerdeleriň watansöýüjilik ruhunda terbiýelenilmegine uly üns berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, harby düzümleriň ýokary derejeli işgärler bilen üpjünçiligini berkitmek, ýokary hünärli harby işgärleri taýýarlamak meseleleriniň tutuşlygyna goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinanyň möhüm ugurlarynyň biridigini belledi. Munuň üçin ýaş harby gullukçylar öz ykbalyny Watan goragy bilen baglanyşdyrmalydyr. Harby bilimiň başlangyç, orta we ýokary derejeleri geçilmelidir. Bu gün harby mekdeplerden, harby düzümleriň ýokary okuw mekdeplerinden, Harby akademiýadan ybarat bolan döwrebap bilim ulgamy döredildi we olaryň maddy-enjamlaýyn binýady yzygiderli berkidilýär.

Häzirki döwürde innowasiýa, ylym we tehnologiýa, şol sanda harby-tehniki ulgam okgunly ösdürilýär. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz ýurdumyzyň ugurdaş ýokary okuw mekdeplerinde okuw-terbiýeçilik işlerini kämilleşdirmegi, usulyýet ulgamyna täze tejribeleri ornaşdyrmagy, Interneti we elektron kitaphanany ulanmagy has-da giňeltmegi dowam etmegiň zerurdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz harby talyplary we ýaş serkerdeleri harby-watansöýüjilik ruhunda terbiýelemegiň wajypdygy barada aýdyp, olaryň Watanymyzyň taryhynda öçmejek yz goýan türkmen halkynyň beýik gahrymançylykly ýoluny mynasyp dowam etmelidiklerini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli düzümleri döwrebaplaşdyrmak, olar üçin ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak boýunça ýaýbaňlandyrylan harby özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň wajypdygyny belläp, bu babatda wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, ýurdumyzda şu ýylyň 20-nji iýulyndan mukaddes Gurban baýramynyň başlanýandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz degişli Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, bu mukaddes baýram üç günläp, ýagny 20 — 22-nji iýulda bellenilip geçiler.

Milli Liderimiz bu mübärek baýramy ýokary derejede bellemek üçin ähli ýolbaşçylara, aýratyn-da, hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna hemme gulluklarda goşmaça nobatçylygy ýola goýmagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň jemini jemläp, şu gün ençeme meselelere garalandygyny hem-de pudaklary ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň kabul edilendigini belledi.

Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy geçirildi

 

06.08.2021

Описание: Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy geçirildi

Bu ýerde, Hazaryň kenarynda, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşuşygy boldy. Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň gatnaşmagyndaky ýokary derejedäki forum “Awaza” Kongresler merkezinde geçirildi.

Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzyň milli Liderimiz tarapyndan yzygiderli durmuşa geçirilýän netijeli daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri sebit boýunça goňşy ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga hem-de giňeltmäge gönükdirilendir. Şol ýurtlaryň halklary bilen türkmen halkyny medeni we ruhy gymmatlyklaryň umumylygy, asyrlaryň jümmüşinden uzap gelýän dostluk we özara goldaw bermek däpleri birleşdirýär.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Merkezi Aziýa döwletleri ägirt uly dürli ugurly mümkinçiliklere eýedir. Olaryň durmuşa geçirilmegi umumy abadançylygyň, rowaçlygyň hem-de öňegidişligiň bähbitlerine laýyk gelýär. Biziň ýurdumyz sebit hyzmatdaşlygyny ösdürmäge yzygiderlikli, sazlaşykly hem-de toplumlaýyn çemeleşmek ugrunda çykyş edýär. Bu bolsa sebitiň diňe bir yklym däl, eýsem, ählumumy derejede hem ornunyň artýandygyny göz öňünde tutmak bilen, aýratyn möhüm ähmiýete eýe bolýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2019-njy ýylyň noýabrynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Daşkentde geçirilen ikinji konsultatiw duşuşygyna gatnaşdy hem-de hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça anyk başlangyçlarynyň birnäçesini beýan etdi. Ýurdumyzyň gözel künjekleriniň biri bolan «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen nobatdaky sammit köpýyllyk hyzmatdaşlyga täze itergi berer, sebitiň ýurtlarynyň we halklarynyň arasyndaky däp bolan dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga ýardam eder.

Описание: https://turkmenistan.gov.tm/storage/app/media/Images/2021/08-2021/06082021/060821-200.jpg

Ir bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Awaza” Kongresler merkezine ugrady. Milli Liderimiz merkeziň eýwanynda Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň forumyna gatnaşmak üçin gelen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowy, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewi, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewi hem-de Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmony nobatma-nobat mähirli, doganlarça garşylady.

Däp bolan salamlaşmadan soň, Türkmenistanyň Prezidenti belent mertebeli myhmanlaryň her biri bilen surata düşdi. Milli Liderimiz sammit başlamazdan ozal Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň we Täjigistanyň Prezidentleri, şeýle hem BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi.

Forum başlamazdan ozal, Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleriniň konsultatiw duşuşygynyň resmi banneriniň öňünde bilelikde surata düşmek dabarasy boldy.

Soňra “Awaza” Kongresler merkeziniň mejlisler zalynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly goňşy ýurtlaryň Liderlerini mähirli mübärekläp, sebitiň ösüşine degişli möhüm meseleler boýunça çözgütleri ara alyp maslahatlaşmak we işläp taýýarlamak üçin Türkmenistana gelmek baradaky çakylygy kabul edendikleri üçin belent mertebeli myhmanlara minnetdarlyk bildirdi.

Türkmenistanyň Baştutanynyň belleýşi ýaly, Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde geçirilen ozalky mejlisler syýasy özara hereketleriň şu görnüşiniň esaslydygyny, peýdalydygyny hem-de ýokary netijelidigini ynamly görkezdi. Ol birek-biregiň eýerýän ýörelgesini bilmäge we oňat düşünmäge mümkinçilik berýär, sebitdäki hyzmatdaşlygyň barşy we ugurlary barada bitewi garaýşyň kemala gelmegine ýardam edýär, Merkezi Aziýada bolup geçýän ýagdaýlara öz wagtynda hem-de çeýe täsir etmäge mümkinçilik döredýär, hyzmatdaşlaryň bähbidini nazarda tutup, milli ileri tutulýan ugurlary ýola goýmaga kömek edýär.

Biz şu günki duşuşygyň sebitde bilelikde hereket edilmegini has-da pugtalandyrmaga gönükdiriljekdigine, bu ugurda has işjeň we anyk ädimler üçin şertleri üpjün etjekdigine, yklym we dünýä derejesindäki işlere Merkezi Aziýa sebitiniň netijeli we oňyn gatnaşmagynyň kuwwatly ýagdaýyna öwrüljekdigine garaşýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Biziň halklarymyz Garaşsyzlyk ýyllarynda öz döwletliligini gorap saklamagy we berkitmegi, onuň kemala gelşiniň başlangyç tapgyrlaryndaky kynçylyklary ýeňip geçmegi başardylar. Bu gün Gazagystan Respublikasy, Gyrgyz Respublikasy, Täjigistan Respublikasy, Türkmenistan hem-de Özbegistan Respublikasy dünýäde bolup geçýän çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan, ykdysady ösüşiň durnukly görkezijilerini gazanyp, binýatlyk durmuş maksatnamalaryny ýerine ýetirýärler. Biziň ýurtlarymyzyň jogapkärli, parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasaty olara halkara giňişlikde mynasyp abraý getirdi.

Biz öz gatnaşyklarymyzda hoşniýetli goňşuçylygyň, birek-birege hormat goýmagyň, doganlygyň taryhy köklerine hem-de halklarymyzyň medeni — siwilizasiýa ýakynlygyna daýanýarys diýip, milli Liderimiz nygtady. Bu mäkäm binýat bize geljege ynamly garamaga, dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň giň gerimli, uzak möhletleýin we durmuşa ukyply meýilnamalaryny düzmäge mümkinçilik berýär.

Türkmenistanyň Prezidenti meseleleri ara alyp maslahatlaşmalaryň, däp bolşy ýaly, hoşniýetli we netijeli ýagdaýda geçjekdigine ynam bildirip, Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň 3-nji konsultatiw duşuşygyny açyk diýip yglan etdi.

Soňra milli Liderimiz foruma gatnaşyjylaryň öňünde çykyş edip, döwletleriň Baştutanlaryny we sebitiň ýurtlarynyň wekiliýetleriniň agzalaryny Türkmenistanda ýene-de bir gezek mübärekledi hem-de şu duşuşyga gatnaşmak baradaky çakylygy kabul edendikleri üçin minnetdarlyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün biz Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň nobatdaky mejlisini geçirýäris diýip, sözüni dowam etdi. Munuň özi şeýle görnüşdäki duşuşygyň örän wajypdygyny, bäş döwletiň ählisiniň Liderleriniň goldawyndan peýdalanýandygyny görkezip, bize Merkezi Aziýa sebitini ösdürmek baradaky esasy meseleleri ynanyşmak we işewür ýagdaýda ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik döredýändigini görkezýär.

Mälim bolşy ýaly, birnäçe ýyl mundan ozal Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşyklaryny geçirmek pikirini ara alyp maslahatlaşyp, biz ýokary döwlet derejesindäki syýasy gepleşikleriň bu görnüşiniň Merkezi Aziýada döredijilikli işleri kemala getirmek üçin hemişelik hereket edýän meýdança öwrüljekdiginden ugur aldyk. Gürrüň biziň sebitimiziň durmuşynyň has möhüm meseleleri boýunça bilelikdäki özara kabul ederlikli çözgütleri işläp taýýarlamak we kabul etmek barada barýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Bu bolsa sebitiň durnuklylygyny we yzygiderli ösüşini, bu ýerde ýaşaýan halklaryň abadançylygyny we rowaçlygyny üpjün etmek maksady bilen, bäştaraplaýyn gatnaşyklaryň syýasy, ykdysady, durmuş hem-de beýleki ulgamlaryna degişlidir.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz 2018-nji ýylyň martynda Nur-Sultan şäherinde we 2019-njy ýylyň noýabrynda Daşkentde geçirilen konsultatiw duşuşyklaryň netijeleriniň sebitiň döwletleriniň sazlaşykly we netijeli işleriniň oňyn mysaly bolandygyny belledi. Bu forumlaryň netijeleri häzir Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda syýasy-diplomatik gatnaşyklary işjeňleşdirmekde, bilelikdäki ykdysady taslamalary durmuşa geçirmekde, biziň halklarymyzyň arasyndaky ynsanperwer gatnaşyklary giňeltmekde öz beýanyny tapýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bular barada aýtmak bilen, ýurtlarymyzyň Hökümetlerine ýokarda agzalan duşuşyklaryň netijeleri boýunça kabul edilen resminamalaryň mazmunyna çuňňur seljerme geçirmegi, Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň garamagyna orta möhletli döwre niýetlenen, ozal gazanylan ylalaşyklary ýerine ýetirmek boýunça “Ýol kartasyny” işläp taýýarlamagy hem-de garamaga hödürlemegi tabşyrmagy teklip etdi. Bu resminamanyň taslamasy boýunça deslapky işler eýýäm başlandy. Mümkin bolan iň gysga wagtda ony jemlemek hem-de bilelikdäki işleriň ileri tutulýan ugurlary kesgitleniljek “Ýol kartasyny” kabul etmek zerurdyr.

Soňra döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, energetika Merkezi Aziýa döwletleriniň ykdysadyýetiniň esasy düzüm bölegi bolup durýar. Biziň ählimiz düýpli maksadymyzda bu ulgamda hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary hem-de geljegi babatda garaýyşlarda bir pikirdediris. Biziň ýurdumyzyň başlangyç bilen çykyş etmeginde, ykdysady ösüşiň möhüm ýagdaýy hökmünde energiýa serişdeleriniň iberilişiniň ygtybarlylygy we durnuklylygy barada Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Kararnamalaryny sebitiň döwletleriniň birnäçe gezek we biragyzdan goldamagy munuň subutnamasy boldy.

BMG-niň resminamalaryna esaslanyp, biz Merkezi Aziýada sebitiň içinde energiýa geçirijilere bolan islegleri kanagatlandyrmak bilen birlikde, halkara üstaşyr geçelgeler arkaly dünýä bazarlaryna çykarmaga gönükdirilen howpsuz, durnukly energetika hyzmatdaşlygy üçin oňaýly syýasy-hukuk we ykdysady şertleri döretmek ugrundaky ýol bilen barýarys. Sebitiň ägirt uly tebigy-çig mal serişdeleriniň bardygyny hem-de onuň geografiýa taýdan ýerleşişiniň artykmaçlyklaryny göz öňünde tutup, häzirki wagtda bizde ýokarda agzalan wezipeleri netijeli ýerine ýetirmek üçin hemme mümkinçilikleriň bardygyny pugta ynam bilen aýdyp bolar diýip, milli Liderimiz nygtady.

Energetika ulgamynda hyzmatdaşlygyň Merkezi Aziýa döwletleriniň ählisiniň işjeň we doly görnüşde gatnaşmagy arkaly amala aşyrylmagynyň zerurdygy hem-de bu hyzmatdaşlygyň sebitiň içinde bolşy ýaly, onuň daşarky çäkleri boýunça hem kuwwatly energetika düzümini döretmäge gönükdirilmelidigi aýdyňdyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýokarda beýan edilenlerden ugur alyp, Türkmenistanyň Merkezi Aziýanyň ýurtlaryna özara bähbitli şertlerde ýa-da olaryň çäkleriniň üsti bilen daşarky bazarlara öz tebigy gazynyň iberilişiniň möçberini ep-esli artdyrmaga taýýardygyny aýtdy.

Goňşy Özbegistana türkmen tebigy gazynyň iberilmegi, Türkmenistan — Özbegistan — Gazagystan — Hytaý halkara gaz geçirijisiniň gurlup ulanylmaga berilmegi gaz pudagynda netijeli hyzmatdaşlygyň mysallaryna öwrüldi. Häzirki wagtda Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň täze ugrunyň taslamasyny düzmek bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak boýunça gepleşikleri işjeňleşdirmek meýilleşdirilýär. Şol ugur Täjigistanyň we Gyrgyzystanyň çäkleriniň üstünden hem çekilip bilner.

Şeýle mysallary elektroenergetika ulgamynda hem getirip bolar. Türkmenistanyň Lebap we Mary welaýatlaryndaky kuwwatlyklary Merkezi Aziýanyň döwletlerine elektroenergiýanyň iberilişini ep-esli artdyrmaga mümkinçilik berýär. Şeýle taslamalary durmuşa geçirmegiň biziň ýurtlarymyzyň ykdysadyýetlerini ösdürmäge oňat itergi berip biljekdigine, sebitde köptaraply energetika giňişligini kemala getirmäge ýagdaýlary döredip biljekdigine ynam bildirip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugurdaky hyzmatdaşlyga ulgamlaýyn we anyk häsiýetli çemeleşmegi teklip etdi.

Ulag ulgamy Merkezi Aziýa döwletleriniň hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň möhüm ugry bolupdy we şeýle bolmagynda galýar. Milli Liderimiz bular barada aýtmak bilen, biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky, şeýle hem Merkezi Aziýanyň Ýewraziýa yklymynyň beýleki sebitleri bilen ýük we ýolagçy gatnawlary üçin amatly şertleri döretmek boýunça bilelikdäki tagallalary jemlemegiň zerurdygyna pugta ynam bildirdi. Bu wezipe strategik maksadyň gazanylmagy Demirgazyk — Günorta we Gündogar — Günbatar ugurlary boýunça ozal bar bolan üstaşyr ulag geçelgeleriniň netijeli işledilmegi hem-de täzeleriniň döredilmegi bilen gönüden-göni baglydyr. Şol ugurlarda Merkezi Aziýa baglanyşdyryjy möhüm halka bolup hyzmat etmäge gönükdirilendir.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ulag pudagynda bilelikde işlemegiň toplanan tejribesini ulanyp, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň utgaşykly ulag ulgamyny döretmek boýunça anyk meýilnamalary düzmäge girişmegi teklip etdi. Şunda hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny, ilkinji nobatda, sebitüsti desgalary — awtomobil we demir ýollaryny, köprüleri we ulag düzüminiň beýleki zerurlyklaryny gurmak arkaly ugurlary kesgitlemek gerek.

Türkmenistan Hazar deňzinde öz port kuwwatlyklaryny sebitiň ýurtlarynyň ählisiniň bähbitlerine peýdalanmak üçin hödürlemäge taýýardygyny tassyklaýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa — Hazar — Gara deňiz sebiti ugry boýunça Gündogar Ýewropa çykalgasy boljak, şeýle hem Merkezi Aziýa — Ýakyn Gündogar ugry boýunça täze ulag-kommunikasiýa ýollaryny kemala getirmegiň mümkinçiliklerini öwrenmek boýunça hökümet derejesinde bäştaraplaýyn işçi toparyny döretmek baradaky teklibini beýan etdi.

Milli Liderimiz çykyşyny dowam edip, häzir möhüm wezipäniň biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky doly bahaly söwda-ykdysady gatnaşyklary täzeden dikeltmekden, özara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmakdan, ony giňeltmekden we hil taýdan täzelemekden ybaratdygyny belledi. Şunda özara salgytlar we paçlar, ýeke-täk üstaşyr tölegleri kesgitlemek, gümrük we migrasiýa amallaryny ýeňilleşdirmek babatda kadalary hem-de düzgünleri sazlaşdyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşyp bolar. Şeýle hem haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak we diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça anyk seljermeler hem-de iş ýüzünde amala aşyryp boljak teklipler zerurdyr.

Döwlet Baştutanymyz bu wezipäni çözmegiň ýollaryny ulgamlaýyn esasda gözläp tapyp biljek bäştaraplaýyn iş edarasyny döretmegiň maksadalaýykdygy barada aýdyp, Merkezi Aziýada ykdysady we telekeçilik işjeňligine ýardam bermek boýunça Işewürler geňeşini döretmek baradaky meselä garamagy teklip etdi. Onuň işine sebitde iş tejribesi hem-de ýola goýlan hyzmatdaşlyk gatnaşyklary bolan daşary ýurtly hyzmatdaşlary çekmek bolar.

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady ösüşiniň möhüm ugry daşarky gatnaşyklara, ilkinji nobatda, goňşy döwletlere çykylmagydyr. Biz olara energetika, ulag ulgamynda, söwdada bilelikdäki taslamalara gatnaşmagy teklip edip bileris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, Merkezi Aziýanyň ýurtlarynyň Eýran, Owganystan, Pakistan, Hindistan, Orta Gündogaryň we Günorta Aziýanyň gyzyklanma bildirýän beýleki döwletleri bilen ykdysady gatnaşyklar hem-de düzümleýin taslamalar boýunça hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň maksatlaýyn ýollaryny döretmegiň üstünde oýlanyşmak gerek.

Описание: https://turkmenistan.gov.tm/storage/app/media/Images/2021/08-2021/06082021/060821-202.jpg

Türkmenistanyň Baştutany foruma gatnaşyjylara ýüzlenip, ýokary derejedäki soňky bäştaraplaýyn duşuşykdan bäri geçen döwrüň sebit howpsuzlygy babatda ýeňil bolmandygyny belledi. Goňşy Owganystandaky ýagdaýlar durnukly däl, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň serhetlerinden uzakda bolmadyk ýerde ýerleşen birnäçe beýleki sebitlerde dawaly ýagdaýlar bar. Şeýle şertlerde bizden aýratyn jogapkärçilik hem-de oýlanyşyklylyk talap edilýär. Biz doganlyk döwletler we halklar hökmünde biziň umumy öýümiz bolan Merkezi Aziýanyň berk we durnukly bolmagy üçin parahatçylygy, hoşniýetli goňşuçylygy hem-de özara düşünişilmegini ähli güýçlerimiz bilen pugtalandyrmalydyrys diýip, milli Liderimiz nygtady.

Biziň halklarymyz ähli döwürlerde özara goldaw bermegiň we raýdaşlygyň nusgasyny görkezip geldiler. Munuň özi şu gezek hem — dünýä ählumumy howp bolan täze görnüşli koronawirus ýokanjy bilen ýüzbe-ýüz bolan wagtynda hem şeýle bolýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Ine, eýýäm bir ýarym ýylyň dowamynda biziň ýurtlarymyz tagallalaryny birleşdirip, pandemiýanyň ýaýramagyna garşy göreşmekde bilelikde işjeň hereket edýärler. Derman serişdelerini, lukmançylyk enjamlaryny, degişli gorag serişdelerini we beýleki kömekleri ibermek bilen bir hatarda, Merkezi Aziýanyň döwletleri pandemiýanyň durmuş-ykdysady täsirlerini azaltmak maksady bilen, gysga döwürde söwda gatnaşyklaryny gerekli derejede goldamaga, ýükleri ugratmak, başlanan ykdysady taslamalary durmuşa geçirmek üçin mümkinçilikleri döretmäge gönükdirilen toplumlaýyn çäreleri işläp düzdüler we ornaşdyrdylar. Emma pandemiýa garşy göreşmek COVID-19 sebäpli ýüze çykýan töwekgelçilikleri azaltmagyň derejesi gönüden-göni bagly bolan meseleleri çözmäge ulgamlaýyn we ýokary hünär ussatlygy derejesinde çemeleşmegi talap edýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ylym diplomatiýasynyň ugry boýunça sebitiň ýurtlarynyň lukmançylyk jemgyýetçilikleriniň arasyndaky gatnaşyklary işjeňleşdirmegi hem-de koronawiruslaryň gelip çykyşynyň tebigatyny, şolar sebäpli döreýän keselleriň ýüze çykyşynyň görnüşlerini giňişleýin öwrenmäge, ýokanç keselleri bejermegiň hem-de olaryň öňüni almagyň täze usullaryny işläp taýýarlamaga girişmegi teklip etdi. Şunuň bilen baglylykda hem milli Liderimiz epidemiologiýa, wirusologiýa we bakteriologiýa boýunça Merkezi Aziýa sebit merkezini döretmegiň maksadalaýyk boljakdygy barada pikirini aýtdy.

Biz Merkezi Aziýadaky ekologik ýagdaýy gowulandyrmak boýunça tagallalaryň utgaşdyrylmagyny sebitleýin hyzmatdaşlygyň esasy meseleleriniň hataryna goşýarys. Ilkinji nobatda, gürrüň Araly halas etmek, ýerleriň ýaramazlaşmagyna we çölleşmegine garşy göreşmek, buzluklary gorap saklamak we suw serişdelerinden oýlanyşykly peýdalanmak barada barýar. Bu ugurlarda biziň oňat işläp taýýarlamalarymyz bar, sebit we halkara derejelerinde möhüm çözgütler kabul edildi diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Mundan beýläk-de öňe hereket etmegi dowam etmek, BMG-niň ýöriteleşdirilen halkara düzümlerini, edaralaryny, maliýe institutlaryny has işjeň çekmek zerur. Sebitiň ekologiýa gün tertibinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Ýer ýüzüniň beýleki ýurtlary hem-de sebitleri bilen özara hereketleriniň görnüşleri özüni oňat görkezdi diýip, milli Liderimiz nygtady. Beýan edilen ugurlar boýunça biziň ýurtlarymyz bilen ulgamlaýyn hyzmatdaşlygy ýola goýmaga gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary giňeltmek gerek.

Döwlet Baştutanymyz beýan eden sözlerini umumylaşdyryp, biziň birek-birek bilen habarlaşyp, özara bähbitleri nazara almagyň esasynda, hoşniýetli goňşuçylygyň we hormat goýmagyň köpasyrlyk tejribesine, egsilmez ynsanperwer we adamçylyk gatnaşyklaryna, medeniýetiň, diniň we däp-dessurlaryň umumylygyna daýanyp, öz ýörelgelerimizi açyk we ynanyşmak bilen beýan edip çözüp bilmejek meselämiziň ýokdugyna ynam bildirdi.

Biziň öňümizde çynlakaý we giň gerimli wezipeler durýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şol wezipeleriň ählisine Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hötde gelip biljekdigine ynam bildirýändigini aýdyp, şu günki duşuşygyň hem-de döwletara gatnaşyklaryň soňky ýyllarynyň ählisiniň yzygiderliliginiň şol wezipeleriň çözülmegine gönükdirilendigini nygtap, çykyşyny tamamlady.

Soňra milli Liderimiz sebitiň döwletleriniň Baştutanlaryna söz berdi.

Ilkinji bolup çykyş eden Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew bildirilen myhmansöýerlik we forumyň ajaýyp guralandygy üçin Türkmenistanyň Baştutanyna tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Merkezi Aziýa döwletleriniň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda geçýän häzirki duşuşygyň özboluşly mana eýedigini belledi. Şu döwür içinde sebitiň ýurtlary döwlet gurmak işinde, durmuş-ykdysady ösüşde, ruhy-medeni mirasy dikeltmekde uly ösüş gazandylar.

Belent mertebeli myhmanyň belleýşi ýaly, köpasyrlyk taryh, milli ýakynlyk, umumy däp-dessurlar arkaly birleşen biziň döwletlerimiz Garaşsyzlygynyň ilkinji günlerinden başlap, el-ele berip, birek-biregiň gazanýan üstünliklerine tüýs ýürekden begenip hem-de çylşyrymly pursatlarda özara goldaw bermek bilen öňe barýarlar. Sebitiň ýurtlarynyň Liderleriniň konsultatiw duşuşyklarynyň görnüşi sebit derejesindäki ýakynlaşmalara kuwwatly itergi berýär. Ozal geçirilen sammitleriň netijeleri boýunça döwletara ýakynlaşyş işleri durnukly, yzygiderli, mizemez häsiýete eýe boldy. Gürrüňsiz suratda, sebitleýin hyzmatdaşlykda ýokary derejedäki ysnyşykly ynanyşmak häsiýetli gepleşikler möhüm orun eýeleýär diýip, Prezident Kasym-Žomart Tokaýew belledi.

Gazagystanyň Baştutany Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky ykdysady gatnaşyklaryň pugtalandyrylyşyna ýokary baha berip, özara söwdanyň möçberini artdyrmak, täze tapgyrda dünýäde häzirki wagt emele gelen çylşyrymly ýagdaýlary nazara alyp, sebitiň durnukly ösüşini üpjün etmek, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň eksport mümkinçiliklerini giňeltmek, sebitiň ykdysadyýetiniň strategik taýdan möhüm pudaklaryna maýa goýumlaryny çekmek üçin bilelikdäki çäreleri kabul etmek babatda pikirini aýtdy. Şeýle hem gazak Lideri Merkezi Aziýa döwletleriniň Aziýa bilen Ýewropanyň arasynda baglanyşdyryjy köpri bolmak derejesine eýedigini göz öňünde tutup, üstaşyr ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek üçin mümkinçilikleriň bardygyny belledi. Şunda bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek üçin uly ätiýaçlyklar bar. Şunuň bilen baglylykda, Pars aýlagynyň ýurtlaryna iň gysga ýoly üpjün edýän Gazagystan — Türkmenistan — Eýran ugry boýunça hereket edýän demir ýol hem uly mümkinçilikleri hödürleýär. Gazagystanyň we Türkmenistanyň port kuwwatlyklary hem-de Türkmenistan — Garabogaz — Gazagystanyň serhedi awtomobil ýoly uly mümkinçilige eýedir.

Şunuň bilen bir hatarda, Prezident Kasym-Žomart Tokaýew suw hojalyk we ekologiýa ulgamlaryny Merkezi Aziýada özara hereket etmegiň wajyp meseleleriniň hatarynda kesgitledi.

Şeýle hem belent mertebeli myhmanyň çykyşynda koronawirus pandemiýasy sebäpli emele gelen synaglaryň şertlerinde sebitiň ýurtlarynyň halklarynyň agzybirliklerini hem-de özara kömek berýändigini ýüze çykarandygy nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda, gazak Lideri Türkmenistanyň Prezidentiniň wirusologiýa we epidemiologiýa merkezini döretmek, bu möhüm ulgamda ylmy hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak baradaky teklibini goldaýandygyny aýtdy.

Prezident Kasym-Žomart Tokaýew parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün etmek ulgamynda, döwrüň möhüm wehimlerine garşy göreşmekde tagallalary mundan beýläk-de birleşdirmegiň wajypdygyny hem belledi.

Описание: https://turkmenistan.gov.tm/storage/app/media/Images/2021/08-2021/06082021/060821-203.jpg

Gazagystan Respublikasynyň Baştutany döwletara medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyň ähmiýeti barada aýdyp, onuň gün tertibiniň täze mazmun bilen baýlaşdyrylmagy, şol sanda bilim ulgamy boýunça gatnaşyklary giňeltmek babatda pikirini aýtdy. Şunda Merkezi Aziýanyň medeni gatnaşyklarynyň forumyny döretmek barada Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjynyň goldanylýandygy hem beýan edildi.

Belent mertebeli myhman biziň ýurtlarymyzyň dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de özara ynanyşmak ruhunda baş maksada — Merkezi Aziýany durnukly, ykdysady taýdan ösen, rowaçlanýan sebite öwürmek maksadyna ýetip biljekdiklerine ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mazmunly çykyşy üçin gazak kärdeşine minnetdarlyk bildirip, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowa söz berdi.

Gyrgyzystanyň Baştutany duşuşygyň şeýle ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmeginde türkmen Lideriniň hyzmatyny nygtap, Merkezi Aziýanyň örän möhüm strategik ähmiýetli sebit bolup durýandygyny, bu ýerde hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň sebitiň ähli döwletleriniň uzak möhletleýin bähbitlerine laýyk gelýändigini belledi.

Prezident Sadyr Žaparow tagallalary birleşdirmek hem-de sebit hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak baradaky pikiri aýtdy, munuň üçin söwda-ykdysady, ulag-logistika, suw-energetika ulgamlarynda üstünlik getirer, şeýle hem COVID-19 pandemiýasynyň oňaýsyz täsirlerine garşy durmakda ähli mümkinçilikleri döreder.

Dostlukly ýurduň Lideri geljek 2022-nji ýylyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň BMG-ä agzalyga girmeginiň 30 ýyllyk şanly senesine beslenjekdigini belledi. Şu döwrüň içinde Merkezi Aziýa ýurtlary halkara parahatçylygyň we howpsuzlygyň berkidilmegine uly goşant goşdular, birnäçe uly ähmiýetli başlangyçlary öňe sürdüler. Şunuň bilen baglylykda, geljek ýyl «Merkezi Aziýa — BMG» sammitini geçirmek baradaky teklip beýan edildi.

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti şeýle hem ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmegiň möhümdigini nygtady, onuň mundan beýläk-de ilerledilmegine sebitiň ähli ýurtlarynyň umumy medeni giňişligi, olaryň dilleriniň we taryhlarynyň meňzeşligi oňyn ýardam edýär.

Prezident Sadyr Žaparow Gyrgyz Respublikasynyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen ikitaraplaýyn görnüşde hem, köptaraplaýyn görnüşde hem hyzmatdaşlygy giňeltmäge we çuňlaşdyrmaga, sebitde durnuklylygyň hem-de abadançylygyň bähbidine özara bähbitler esasynda oňyn çözgütleri tapmak üçin netijeli gepleşiklere taýýardygyny tassyklady.

Şunuň bilen birlikde, Gyrgyzystanyň Baştutany biziň günlerimizde sebiti dünýä söwdasynyň örän möhüm merkezleriniň birine öwürmek üçin ähli mümkinçilikleriň bardygyny aýtdy. Häzirki wagtda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň çäklerinden uly ähmiýetli ulag ýollary geçýär.

Şunda Merkezi Aziýa döwletleriniň deňiz portlaryna çykmagyna mümkinçilik berýän bar bolan multimodal ulag geçelgeleriniň netijeliligini ýokarlandyrmak hem-de şeýle geçelgeleri gurmak boýunça bilelikdäki tagallalary birleşdirmek strategik wezipe bolup durýar. Şeýle hem halkara ähmiýetli gury ýer ulag düzüminiň giňeldilmegi, logistika merkezleriniň döredilmegi sebit üçin uly ähmiýete eýedir.

Belent mertebeli myhman öz çykyşynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda ýangyç-energetika ulgamynda goşulyşmak, özara bähbitli şertlerde tebigy we suwuklandyrylan gazy, elektrik energiýasyny ibermek boýunça ylalaşyklary gazanmak ugrunda tagallalary birleşdirmek baradaky pikiri beýan etdi. Bu ugurda Gyrgyzystan Gazagystan, Türkmenistan we Özbegistan bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edýär.

Şeýle hem harytlar we hyzmatlar bazarlarynyň has netijeli işlemegini, özara söwdany diwersifikasiýalaşdyrmagy üpjün etmegiň ýollaryny we usullaryny gözlemegiň zerurdygy bellenildi, munuň özi umumy ykdysady gyzyklanmany emele getirmäge mümkinçilik hem-de goşulyşmak işlerini höweslendirmäge itergi berer.

Söwda ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek maksady bilen, gyrgyz tarapy Ministrler Kabinetleriniň Başlyklarynyň degişli meselelere gözegçilik edýän orunbasarlarynyň derejesinde bäştaraplaýyn hökümetara topary döretmek meselesine garamagy teklip etdi.

Gyrgyzystanyň Baştutany şeýle hem Merkezi Aziýa döwletleriniň koronawirus ýokanjyna garşy göreşde hyzmatdaşlygy gowulandyrmak boýunça birnäçe teklipleri beýan etdi. Gyrgyz tarapynyň saglygy goraýyş ulgamlarynyň arasynda ylmy-amaly hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi ugrunda çykyş edýändigi nygtaldy.

Milli Liderimiz many-mazmunly çykyşy üçin Gyrgyzystanyň Baştutanyna minnetdarlyk bildirip, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmona söz berdi.

Täjigistanyň Baştutany bildirilen mähirli kabul edişlik we häzirki duşuşygyň ýokary derejede  guralandygy üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallyk bildirip, häzir Merkezi Aziýanyň ýurtlarynyň arasynda syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hem-de beýleki ulgamlarda gatnaşyklaryň durnukly depgininiň ýola goýlandygyny belledi. Biziň döwletlerimiz köptaraply düzümleriň çäklerinde ýakyn ýa-da gabat gelýän ýörelgeler bilen çykyş edýärler. Şu tapgyrda bu gatnaşyklary işjeňleşdirmek boýunça bilelikde zerur tagallalary etmek maksadalaýykdyr.

Описание: https://turkmenistan.gov.tm/storage/app/media/Images/2021/08-2021/06082021/060821-204.jpg

Prezident Emomali Rahmonyň belleýşi ýaly, Täjigistan sebitiň döwletleriniň arasynda ynanyşmak häsiýetli syýasy gatnaşyklary has-da çuňlaşdyrmaga gyzyklanma bildirýär hem-de söwda, senagat önümçiligi, sanly ykdysadyýet, innowasiýalar, ýokary tehnologiýalar, syýahatçylyk, azyk, ulag we energetika howpsuzlygyny üpjün etmek ýaly ulgamlarda jogapkärli hyzmatdaşlyga taýýardyr.

Şunuň bilen baglylykda, belent mertebeli myhman gatnaşyklaryň birnäçe möhüm ugurlary boýunça täjik tarapynyň ençeme tekliplerini beýan etdi.

Dostlukly döwletiň Baştutany şeýle hem Türkmenistan bilen ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de artdyrmaga Täjigistanyň gyzyklanýandygyny tassyklap, ýakynda Aşgabatda ýokary derejede geçirilen täjik-türkmen gepleşikleriniň netijeleriniň munuň üçin hemme şertleriň bardygyny görkezendigini belledi. Taraplar hyzmatdaşlygyň ähli möhüm meseleleri boýunça özara ylalaşyga geldiler. Prezident Emomali Rahmon Türkmenistana döwlet saparynyň barşynda gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmegiň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösüşiň hil taýdan täze derejesine çykarmaga mümkinçilik berjekdigine ynam bildirdi.

Şeýle hem täjik Lideri häzirki şertlerde sebitde söwda-ykdysady gatnaşyklary işjeňleşdirmek hem-de özara söwdany artdyrmak üçin zerur bolan bilelikdäki çözgütleri kabul etmegi üpjün etmegiň örän wajypdygyny belledi. Bu wezipäni ýerine ýetirmekde, harytlaryň we hyzmatlaryň umumy sebitleýin bazaryny kemala getirmek möhüm ýagdaý bolup durýar.

Belent mertebeli myhman energetika pudagynda gatnaşyklaryň ähmiýeti barada aýdyp, Täjigistanda TOPH gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça türkmen hyzmatdaşlarynyň tagallalarynyň kanagatlanma bilen kabul edilýändigini belledi.

Prezident Emomali Rahmon ulag-kommunikasiýa ulgamynda hyzmatdaşlygy has işjeň ösdürmek barada pikirini aýdyp, bu ulgamda sebitiň mümkinçiligini doly ulanmagyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli ykdysadyýetleriniň bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün etmäge hem-de olaryň deňiz portlaryna çykmagyna ýardam berjekdigine ynam bildirdi.

Koronawirus pandemiýasy döwründe şol sebäpli şertlendirilen birnäçe ýaramaz ýagdaýlary nazarda tutup, tutuş dünýä jemgyýetçiligi üçin bolşy ýaly, biziň sebitimiz üçin hem azyk howpsuzlygyny üpjün etmek, suw-ýer serişdelerini oýlanyşykly ulanmak arkaly, obasenagat toplumyny hil taýdan ösdürmek we öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak baradaky meseleler möhüm bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, täjik Lideri Türkmenistanyň teklip eden “Ýol kartasynyň” çäklerinde bu ugurda bilelikdäki tagallalary utgaşdyrýan sebitleýin düzüm hökmünde Oba hojalygy boýunça ministrler geňeşini döretmegi teklip etdi.

Prezident Emomali Rahmon şeýle hem bilim we ylym ulgamlary, syýahatçylyk pudagy möhüm düzüm bölekleri bolup durýan medeni-ynsanperwer gatnaşyklary has-da pugtalandyrmagyň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen bir hatarda, belent mertebeli myhman saglygy goraýyş ulgamy boýunça gatnaşyklary güýçlendirmek barada pikirlerini aýtdy.

Sebitleýin hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň biri howpsuzlyga wehim salýan ýagdaýlara garşy hereket etmekden ybaratdyr. Şeýle hem owgan meselesi möhüm mesele bolup durýar.

Täjik Lideri çykyşynda howanyň üýtgemegi nukdaýnazaryndan hem ekologiýa babatda hyzmatdaşlygyň ähmiýetini belledi. Nygtalyşy ýaly, Täjigistan konsultatiw duşuşygyň mazmunly bölegini baýlaşdyrmak boýunça Türkmenistanyň tagallalaryny goldaýar, türkmen tarapynyň başyny başlan çärelerine ýokary baha berýär hem-de işjeň gatnaşýar.

Prezident Emomali Rahmon Täjigistan Respublikasynyň sebitde giňden hyzmatdaşlyk etmegiň pugta tarapdary bolandygyny we şeýle bolmagynda galýandygyny nygtap, döredilen mümkinçilikden peýdalanyp, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Liderlerini hemmeler üçin öňde boljak şanly waka — sebitiň döwletleriniň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  täjik kärdeşine çuňňur mazmunly çykyşy üçin minnetdarlyk bildirip, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewe söz berdi.

Goňşy döwletiň Baştutany çykyşynda sammitiň ajaýyp guralandygy hem-de bilelikde üstünlikli işlemäge döredilen şertler üçin Türkmenistanyň Prezidentine hoşallyk bildirip, umumy syýasy erkiň hem-de bilelikdäki tagallalaryň netijesinde, bu gün biziň sebitimiziň hoşniýetli goňşuçylygyň, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň we durnukly ösüşiň giňişligine öwrülýändigini belledi.

Bu ýerde täze syýasy ýagdaýlaryň kemala gelmeginde Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşyklarynyň ornuna baha bermek kyndyr. Şu görnüşde ýokary derejedäki yzygiderli duşuşyklar sebitiň uly kuwwatyny doly derejede durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär diýip, Prezident Şawkat Mirziýoýew aýtdy.

Belent mertebeli myhmanyň belleýşi ýaly, döwrüň häzirki ýagdaýlary uzak möhletleýin geljegi nazara alyp, Merkezi Aziýada ykdysady hyzmatdaşlygyň täze nusgasyny kemala getirmek üçin aýgytly ädimleri talap edýär.

Şeýle hem onuň gurallaryny sebitiň içerki söwdasyny artdyrmagyň hem-de işjeňleşdirmegiň, senagat kooperasiýasyny, innowasiýalary we sanly tehnologiýalary ösdürmegiň, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň telekeçileriniň hem-de sebitleriniň arasynda göni işewür gatnaşyklary höweslendirmegiň, maýa goýum we ykdysady forumlary yzygiderli geçirmegiň zerurdygy nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda, Prezident Şawkat Mirziýoýew sebitleýin söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň umumy ugurlary hakynda ylalaşygy kabul etmek babatda pikirini aýtdy.

Sebitiň ulag-üstaşyr kuwwatyny netijeli peýdalanmagyň, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň umumy strategik bähbidine laýyk gelýändigi bellenildi. Ýaýbaňlandyrylan we utgaşdyrylan ulag ulgamy Ýewraziýa giňişliginde möhüm üstaşyr halka bolup biler. Şeýle hem arassaçylyk talaplaryny berjaý etmek arkaly doly derejede ulag gatnawlaryny dikeltmegiň wajypdygy nygtaldy.

Описание: https://turkmenistan.gov.tm/storage/app/media/Images/2021/08-2021/06082021/060821-205.jpg

Özbegistanyň Baştutany şeýle hem milli ykdysadyýetleriň ösmegi we ilatyň artmagy göz öňünde tutulyp, sebitiň energetika howpsuzlygy baradaky meseleleriň has-da möhüm häsiýete eýe bolýandygyna ünsi çekdi. Munuň özi bu ugurda tagallalary dowam etmegiň zerurdygyny şertlendirýär.

Mundan başga-da, özbek Lideri sebitiň ýurtlarynyň oba hojalyk ministrleriniň yzygiderli duşuşyklaryny geçirmek baradaky başlangyjy goldady, onuň birinji mejlisiniň gün tertibine azyk howpsuzlygyna gözegçilik etmegiň sebitleýin ulgamyny ornaşdyrmak baradaky meseläni girizmegi teklip etdi.

Belent mertebeli myhman çykyşynda, pandemiýa garşy göreşmekde utgaşykly we özara kömek bermek, ýokanç keselleriň öňüni almak, anyklamak we bejermek, lukmanlary taýýarlamak, farmakologiýa hem-de örän möhüm derman serişdelerini ösdürmek boýunça kooperasiýa ulgamynda ylmy hyzmatdaşlygy ýola goýmak babatda tejribe alşylmagyny giňeltmek meselesini gozgady.

Prezident Şawkat Mirziýoýew ekologiýa babatda hyzmatdaşlygy giňeltmek, Aral deňziniň heläkçiliginiň täsirlerini azaltmak boýunça mümkin bolan hemme çäreleri görmek ugrunda pikirini aýtdy.

Özbegistanyň Baştutany biziň sebitimiziň dünýäniň beýleki iri sebitleri bilen gatnaşyklaryny pugtalandyrmagynyň ähmiýetini nygtap, ýakynda Daşkentde geçirilen Merkezi we Günorta Aziýanyň özara baglanyşygy boýunça halkara maslahatyň işine wekiliýetleriň goldawy we işjeň gatnaşandygy üçin Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Liderlerine hoşallyk bildirdi.

Prezident Şawkat Mirziýoýew ýaşlar syýasaty baradaky meselä degip geçip, geljek ýyl Özbegistanda Merkezi Aziýanyň ýaşlarynyň forumyny geçirmegi teklip etdi. Munuň özi ynanyşmagy we dostlugy pugtalandyrmak, sebitiň ýurtlarynyň Hökümetleriniň hem-de ýaş nesilleriň wekilleriniň interaktiw gepleşikleri üçin meýdançany döretmekde möhüm ädim bolar.

Şunuň bilen bir hatarda, belent mertebeli myhman, umumy sebitleýin medeni-ösüş giňişliginiň, şeýle hem halklaryň ýakynlaşmagyna ýardam edýän anyk ýagdaýlaryň biri bolup durýan syýahatçylyk ulgamynyň has-da ösdürilmegi babatda pikirini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, Prezident Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanda häzirki çäreleri geçirmek boýunça hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlaryny goldaýandygyny aýtdy.

Özbegistanyň Baştutanynyň belleýşi ýaly, häzirki sammit şanly wakanyň —  Merkezi Aziýa döwletleriniň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň öň ýanynda geçýändigi bilen baglylykda aýratyn ähmiýete eýedir. Şunuň bilen baglylykda, sebitdäki hyzmatdaşlyga durnukly we mizemez häsiýet bermegiň, munuň üçin bar bolan hemme mümkinçilikleri giňden peýdalanmagyň wajypdygy nygtaldy.

Prezident Şawkat Mirziýoýew şeýle hem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň yzygiderli ösüşini, gender deňligi babatda ählumumy maksatlara ýetmek boýunça gatnaşyklaryň giňeldilmegini goldady.

Özbek Lideri çykyşynyň ahyrynda sebitleýin hyzmatdaşlygy ösdürmekde Türkmenistanyň Baştutanynyň örän uly şahsy goşandyny belläp, häzirki konsultatiw duşuşygynyň netijeleriniň sebitiň doganlyk halklarynyň köptaraply hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak işine mynasyp goşant boljakdygyna ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz mazmunly çykyşy üçin, Özbegistanyň Prezidentine minnetdarlyk bildirip, konsultatiw duşuşygy dowam etmek bilen, BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy hanym Natalýa Germana söz berdi.

Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň baştutany foruma gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin türkmen Liderine hem-de sebitiň döwlet Baştutanlaryna hoşallygyny beýan edip, çykyşynyň başynda Merkezi Aziýa sebitine aýratyn üns berýän BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň bu duşuşygy goldaýandygyny, bu çäräniň sebit hyzmatdaşlygynyň dolanuwsyz oňyn meýilleriniň subutnamasy bolup durýandygyny belländigini hem-de hemmelere üstünlikli we netijeli işlemegi arzuw edýändigini aýtdy.

Bellenilişi ýaly, Merkezi Aziýa ýurtlary okgunly ösüşiniň 30 ýylynyň dowamynda halklarynyň hem-de öz ýolbaşçylarynyň hoşniýetli erk-islegleri netijesinde döwletliligi pugtalandyrmakda, ykdysady ösüşde, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmakda ägirt uly üstünlikleri gazandylar. Merkezi Aziýa şeýle hem tutuş dünýä oňaýsyz täsirini ýetirýän häzirki zamanyň wehimlerine garşy göreşde halkara bileleşiginiň tagallalaryna uly goşant goşýar.

Soňky ýyllarda barha uly biynjalyklyk döredýän birnäçe täze meýiller ýüze çykdy. Şunuň bilen baglylykda, hanym Natalýa German BMG-niň Baş sekretarynyň ýakyn geljek üçin ileri tutulýan ugurlary beýan edip, gaýragoýulmasyz çözgütleri talap edýän ilkinji derejeli meseleleriň birnäçesini kesgitländigini nygtady. Bu wehimleriň sanawynyň ilkinji hatarynda COVID-19 pandemiýasyna garşy göreş çäresi görkezilýär. Şu meselede Merkezi Aziýanyň döwletleri diňe bir birek-birege däl, eýsem, serhetdeş ýurtlara hem iş ýüzünde goldaw berip, umumy tagallalara işjeň gatnaşýarlar. Ýene bir möhüm mesele 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Durnukly ösüş maksatlarynyň Gün tertibine laýyklykda, ykdysadyýetiň durnukly gaýtadan dikeldilmegini üpjün etmek maksady bilen, howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly meseleler boýunça hyzmatdaşlykdyr. Merkezi Aziýanyň ýurtlary eýýäm Aral deňziniň guramagy, buzluklaryň eremegi we beýlekiler ýaly meseleleri çözmek boýunça ägirt uly işleri durmuşa geçirdiler.

Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň baştutany bular barada aýtmak bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň sebitiň döwletleriniň bu ugurlardaky tagallalaryny doly goldamaga taýýardygyny ynandyrdy.

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Hökümetleriniň hem-de BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň arasyndaky hyzmatdaşlyk meselelerine degip geçmek bilen, hanym Natalýa German sebit merkeziniň döwletleriň sebit hyzmatdaşlygyny giňeltmek boýunça durmuşa geçirýän aýgytly ädimlerine kanagatlanma bilen garaýandygyny belledi. Şu gezekki konsultatiw duşuşyk hem bu oňyn meýliň nyşany bolup durýar.

Описание: https://turkmenistan.gov.tm/storage/app/media/Images/2021/08-2021/06082021/060821-206.jpg

Bellenilişi ýaly, 2019-njy ýylda Daşkent şäherinde geçirilen ozalky konsultatiw duşuşykda kabul edilen Bilelikdäki Beýannamada kesgitlenilen möhüm ugurlar sebit merkeziniň ygtyýarlyklaryna girýän meseleler boýunça BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň işinde gollanma bolup hyzmat edýär. Şunuň bilen baglylykda, hanym Natalýa German sebit hyzmatdaşlygyny giňeltmekde şu günki beýan edilen syýasy erk-islegi gutlady, munuň özi sebit merkezi üçin bilelikdäki işleri dowam etmek boýunça örän möhüm ugur bolup durýar.

Ýokarda agzalan Bilelikdäki Beýannamada beýan edilen sebit ýaşlar syýasatyny durmuşa geçirmek boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Liderleriniň çagyryşyna jogap hökmünde sebit merkezi «Öňüni alyş diplomatiýasynyň akademiýasy» atly ýaşlaryň başlangyjyny öňe sürdi. Sebitiň ilatynyň 50 göterimden gowragyny düzýän ýaşlar bu taslamanyň geljegidir. Şunuň bilen baglylykda, Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň baştutany sebitde ýaşlaryň mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça döwlet Baştutanlarynyň öňe süren tekliplerini goldady.

BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentine şu gezekki konsultatiw duşuşyk bilen bir wagtda sebitiň zenanlarynyň dialogyny geçirmek başlangyjy üçin tüýs ýürekden hoşallygyny beýan etdi.

Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy çykyşynyň dowamynda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan Merkezi Aziýa bilen hyzmatdaşlyga berilýän ünsüň ähmiýetini ýene bir gezek nygtady. BMG-niň Howpsuzlyk geňeşiniň agza döwletleri sebitiň ýurtlarynyň Owganystanda berk parahatçylyga ýetmek boýunça tagallalaryny aýratyn bellediler. BMG-niň Howpsuzlyk geňeşi şu günki duşuşyga sebit hyzmatdaşlygynyň hem-de raýdaşlygyň meýillerini mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň ýolunda aýgytlaýjy ädim hökmünde garaýar. Bu duşuşygyň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça hem-de sebitiň ähli ýurtlarynyň goldamagynda Birleşen Milletler Guramasynyň “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýlip yglan edilen ýylda geçýändigi aýratyn many-mazmuna eýedir.

Birleşen Milletler Guramasynyň hem-de Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň Merkezi Aziýa sebitini ösdürmegiň strategik ugurlaryny hem-de bu forumyň jemleri boýunça kabul ediljek çözgütleri doly goldamaga taýýardyklaryny tassyklap, hanym Natalýa German, şeýle hem BMG bilen hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak hem-de giňeltmek boýunça öňe sürlen başlangyçlar üçin hoşallygyny aýtdy. Çykyşynyň ahyrynda Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň baştutany Milletler Bileleşiginiň adyndan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Baştutanlaryna we halklaryna sebitiň döwletleriniň Garaşsyzlygynyň öňde boljak 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekiline, Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysyna mazmunly çykyşy üçin minnetdarlyk bildirip, konsultatiw duşuşyga gatnaşyjylara jemleýji sözi bilen ýüzlendi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, şu gün gyzyklanma bildirilen, netijeli we giňişleýin pikir alyşmalar boldy, köp sanly örän peýdaly hem-de mazmunly teklipler aýdyldy. Olaryň ählisi biziň mundan beýläkki hereketlerimiziň peýdasyna bolup, geljekde anyk işler üçin many-mazmunly bitewi meýdançany kemala getirer.

Şu mejlisiň dowamynda bäş doganlyk döwletleriň we halklaryň dostlugyny hem-de hyzmatdaşlygyny yzygiderli we gyşarnyksyz pugtalandyrmagyň, biziň jebisligimizi, hoşniýetli goňşuçylygymyzy, taryhy ykballarymyzyň ýakynlygyny we bölünmezligini gorap saklamagyň zerurdygy baradaky pikir eriş-argaç bolup geçdi. Häzirki döwürde şeýle düşünjeler aýratyn gymmatlyga eýedir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Olara eýerilmegi bilelikde uly üstünlikleri we ýeňişleri gazanmaga, kynçylyklary ýeňip geçmäge, birek-biregi goldamaga, dünýä giňişlikler ulgamynda öz ornuňa oňat düşünmäge hem-de ony dogry kesgitlemäge kömek edýär.

Häzirki duşuşyk biziň döwletlerimiziň hem-de olaryň ýolbaşçylarynyň el-ele berip, birek-birek bilen habarlaşyp aýdyň netijeleri gazanmak bilen öňe gitmäge syýasy erkini, ymtylyşyny we aýgytlylygyny ynamly tassyklady. Munuň gazak, gyrgyz, täjik, türkmen we özbek halklarynyň hakyky bähbitlerine laýyk gelýändigi, olaryň öňde goýlan ähli maksatlara ýetmäge ynamyny berkidýändigi şübhesizdir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Şeýle hem milli Liderimiz BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy hanym Natalýa Germana foruma gatnaşandygy üçin minnetdarlyk bildirdi hem-de oňa jogapkärli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti duşuşygy tamamlap, ýurtlaryň Liderlerine hem-de wekiliýetleriň agzalaryna netijeli işler üçin minnetdarlyk bildirdi.

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň netijeleri boýunça Bilelikdäki Beýannama kabul edildi.

Soňra “Awaza” Kongresler merkeziniň uly mejlisler zalynda Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmony Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşany bilen sylaglamak dabarasy boldy.

Türkmenistanyň Prezidenti belent mertebeli myhmanlara, wekiliýetleriň agzalaryna we dabara gatnaşyjylaryň ählisine ýüzlenip, şu günki çärä gatnaşandyklary, onuň üstünlikli geçmegini we ýokary netijeli bolmagyny üpjün eden işjeňlikleri üçin minnetdarlyk bildirdi.

Edil ýaňy Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy tamamlandy, onuň barşynda doganlyk ýurtlaryň bäşisiniň ýolbaşçylary ynamly we hoşniýetli ýagdaýda sebit hyzmatdaşlygynyň möhüm wezipelerini ara alyp maslahatlaşdylar, halkara ösüşiň wajyp meseleleri boýunça pikir alyşdylar. Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, ähli meseleler boýunça özara düşünişmegiň, öňde goýlan belent maksatlara ýetmek üçin bilelikde hereket etmäge taýýarlygyň ýokary derejesi gazanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bular barada aýtmak bilen, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowa, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmona we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewe şu möhüm duşuşyga gatnaşmak üçin Türkmenistanda duşuşmaga çakylygy kabul edendikleri, döwletara hyzmatdaşlygy berkitmek işine olaryň her biriniň uly goşandy üçin ýene bir gezek tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Şu gün esasy ugurlar boýunça özara gatnaşyklary has-da işjeňleşdirmäge uly üns berildi, sebitde uzak möhletli durnuklylygy we howpsuzlygy gorap saklamaga we pugtalandyrmaga gönükdirilen syýasy-diplomatik ylalaşyklar gazanyldy. Şunuň bilen baglylykda, bilelikdäki netijeli çäreleri işläp taýýarlamak üçin Daşary işler ministrlikleriniň arasynda bäştaraplaýyn yzygiderli gatnaşyklara badalga bermegiň möhümdigi nygtaldy.

Türkmenistanyň Baştutany biziň ýurtlarymyz Owganystana döwleti berkitmekde, durmuş-ykdysady ulgamyny dikeltmekde, owgan tarapynyň uzak möhletleýin düzüm taslamalaryna gatnaşmagy arkaly häzirki dünýä hojalyk gatnaşyklaryna çekmekde ýardam etmäge taýýardygyny tassykladylar diýip belledi.

Duşuşygyň dowamynda energetika, ulag we kommunikasiýalar, senagat kooperasiýasy, söwda ulgamlarynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge aýratyn üns berildi. Mejlise gatnaşyjylar sebitiň ýurtlaryna tebigy gaz, elektrik energiýasyny ibermek, şunuň bilen baglylykda, goşmaça turbageçirijileri hem-de elektrik geçiriji ulgamlary gurmak hakynda anyk teklipleri beýan etdiler.

Описание: https://turkmenistan.gov.tm/storage/app/media/Images/2021/08-2021/06082021/060821-210.jpg

Biz ulag we kommunikasiýalar ulgamynda Merkezi Aziýa — Hazar — Gara deňiz sebiti, Merkezi Aziýa — Ýakyn Gündogar ugurlary boýunça täze transkontinental ulag ýollaryny gurmak, şeýle hem ozal bar bolanlaryny işjeňleşdirmek we olary bilelikde has netijeli ulanmak barada ylalaşdyk diýip, milli Liderimiz aýtdy. Özara haryt dolanyşygyny we senagat kooperasiýasyny artdyrmak hem-de diwersifikasiýa ýoly bilen hil taýdan ösdürmek hakynda ylalaşyklar gazanyldy we anyk çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  şu günki duşuşygyň ýokary derejede netijeli bolandygyny kanagatlanma bilen nygtap, onda gazanylan ylalaşyklaryň Merkezi Aziýa döwletleriniň uzak möhletleýin geljek üçin netijeli hyzmatdaşlygynda täze, uly tapgyry alamatlandyrýandygyny belledi. Şunda ähli ýolbaşçylaryň, wekiliýet agzalarynyň, şu duşuşygy taýýarlan bilermenleriň hyzmaty uludyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de olara şunuň bilen baglylykda, tüýs ýürekden çykýan minnetdarlyk sözlerini aýtdy.

Soňra milli Liderimiziň belleýşi ýaly, biz örän jogapkärli we dabaraly çärä gatnaşmak üçin şu zalda ýygnandyk. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün döwlet Baştutanlary tarapyndan Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Şaripowiç Rahmony Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşany bilen sylaglamak hakynda biragyzdan çözgüdiň kabul edilendigi barada habar berdi. Ol bu nyşana Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda dostlugy, hoşniýetli goňşuçylygy, özara düşünişmegi we hyzmatdaşlygy ösdürmekde, sebitde parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmakda, halkara bileleşikde Merkezi Aziýa döwletleriniň bilelikdäki bähbitlerini we başlangyçlaryny ilerletmekde bitiren ajaýyp hyzmatlary üçin mynasyp boldy.

Bu sylag hak eýesine gowuşdy diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon uly syýasy we durmuş tejribesine eýe bolmak bilen, köp ýyllar bäri ýurduna ýolbaşçylyk edip, öz döwletiniň okgunly we durnukly ösüşini üpjün etmek, täjik halkynyň ýokary durmuş derejesini, onuň abadançylygyny gazanmak üçin ähli tagallalary edýär.

Şol bir wagtda Emomali Şaripowiç Rahmon Merkezi Aziýa döwletleriniň ählisiniň arasynda däbe öwrülen dostlukly, doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge uly goşant goşýar. Halkara syýasy giňişliginde Täjigistan Respublikasynyň Prezidentini häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmäge işjeň gatnaşýan görnükli döwlet işgäri hökmünde tanaýarlar.

Döwlet Baştutanymyz täjik kärdeşine bu sylag mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny beýan edip, oňa berk jan saglyk, uzak ömür hem-de döwlet we halkara işlerinde täze üstünlikleri, Täjigistanyň ähli halkyna bolsa bagtyýarlyk, parahatçylyk we rowaçlyk arzuw etdi.

Soňra bu ýere ýygnananlaryň el çarpyşmalary astynda dabaraly ýagdaýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Emomali Rahmona Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşanyny gowşurdy.

Täjigistanyň Baştutany üstünlikli we netijeli bolmagyna ýardam eden konsultatiw duşuşygyň ajaýyp guralandygy üçin türkmen Liderine ýene-de bir gezek hoşallyk bildirip, öz işine berlen şeýle ýokary baha üçin hormatly kärdeşlerine çuňňur hoşallyk bildirdi hem-de bu sylagy, ilkinji nobatda, ähli täjik halkyna hormatyň nyşany hökmünde kabul edýändigini belledi.

Prezident Emomali Rahmon öz tarapyndan geljekde hem dostlukly hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryň hem-de sebitiň döwletleriniň arasynda netijeli hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna hemmetaraplaýyn ýardam berjekdigini aýtdy.

Dabara tamamlanandan soň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň hem-de BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili, Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň baştutany Natalýa Germanyň gatnaşmagynda sebitiň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň jemleri boýunça metbugat maslahaty geçirildi.

Описание: https://turkmenistan.gov.tm/storage/app/media/Images/2021/08-2021/06082021/060821-208.jpg

Forum tamamlanandan soň, Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlary “Awaza” Kongresler merkezinden çykdylar.

Günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisine we milli tagamlarynyň halkara festiwalyna baryp gördüler hem-de sebitiň döwletleriniň sungat ussatlarynyň dabaraly konsertine gatnaşdylar.

Şol gün, forumyň maksatnamasy tamamlanandan soň, belent mertebeli myhmanlar Türkmenistandan ugradylar.

Şeýlelikde, Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen konsultatiw duşuşygy hem-de onuň çäklerinde guralan çäreler Türkmenistanyň köpugurly sebit we halkara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerine öňdengörüjilikli we jogapkärli çemeleşýändigini ýene-de bir gezek aýdyň görkezdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sebitiň ýurtlarynyň strategik esasda netijeli doly möçberli hyzmatdaşlygy has-da ösdürmäge, taryhy taýdan ýola goýlan dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk däplerine daýanýan döwletara gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejä çykarmaga gönükdirilen netijeli başlangyçlary munuň aýdyň subutnamasy boldy.

 

Fitch halkara agentligi Türkmenistana karz reýtingini berer

13 iýul 2021

Описание: https://tstb.gov.tm/images/News/29b81e2965be4e5e8c740bcb3d4e2840.jpg

Türkmenistan “Fitch” reýting agentligi bilen gepleşikleri tamamlaýar. Gepleşikleriň netijesi boýunça ýurdymyza maýa goýum derejesini kesgitleýän karz bermäge ukyplylyk reýtingi berler.

 Geçen ýylyň iýul aýynda Türkmenistan Bütindünýä söwda guramasyna synçy hökmünde goşuldy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň kanunçylygyny halkara talaplaryna we ülňülerine laýyk getirmek, ýurtdaky maýa goýum ýagdaýyny gowulandyrmak we maýa goýum amallaryny höweslendirýän şertleri döretmek boýunça işler giňden ýola goýuldy.

 2020-nji ýylyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň esasy serişdelerine goýlan maýa goýumlarynyň umumy mukdary 10 milliard ABŞ dollaryndan gowrak bolup, jemi içerki önümiň takmynan 23 göterimine barabardyr. Ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň maglumatyna görä, maýa goýumlaryň umumy mukdaryndan 60 göterimden gowragy önümçilik pudagynda taslamalary durmuşa geçirmäge gönükdirildi.

 Umumy maýa goýum mukdarynda daşary ýurt maýa goýumlarynyň paýy ýokary derejede saklanýar, ýagny takmynan 15 göterim. Häzirki wagtda Türkmenistanda 100-den gowrak ýurtlardan daşary ýurt kompaniýalary maýa goýum işlerini alyp barýarlar. Bu kompaniýalar bir ýarym müňden gowrak maýa goýum taslamasyny durmuşa geçirýärler.

 2019-njy ýyldan başlap, Türkmenistan daşary ýurt maýadarlaryna we milli telekeçilere hyzmatdaşlygy has işjeň birleşdirmäge we giňeltmäge mümkinçilik berýän halkara maliýe hasabatlylyk standartlaryna geçdi. Mundan başga-da, bu ýagdaý maliýe hasabatlylygynyň we öndürijilik düzgüniniň aýdyňlygyny ýokarlandyrmaga ýardam edýär.

 Ýurdumyzdaky maýa goýum işlerini döwlet tarapyndan kadalaşdyrmagyň kanuny esasyny döretmek boýunça möhüm işler edildi. Türkmenistanyň kanunçylygy daşary ýurt maýadarlaryna goýlan maýanyň doly goralmagyny kepillendirýär. Salgyt tölenenden soň daşary ýurt maýadarlarynyň girdejileri öz ygtyýarynda galýar we Türkmenistanyň çägine täzeden maýa goýup ýa-da yzyna iberilip bilner.

 Fitch Ratings Inc, esasan, reýting (baha beriş) agentligi hökmünde tanalýan Amerikan korporasiýasydyr. “Fitch Ratings”, “Standard & Poor’s” we “Moody's” bilen bir hatarda halkara reýting agentlikleriniň “uly üçlügine” girýär.

 Esasy maksat, dünýä karz bazarlaryna garaşsyz we geljege gönükdirilen karz bahalandyrmalary, analitiki gözlegleri we maglumatlary bermekdir.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyndaky ÇYKYŞY

 (Awaza, 2021-nji ýylyň 6-njy awgusty)

Siziň Alyhezretleriňiz!

Hormatly döwlet Baştutanlary:

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti 

Kasym-Žomart Kemelewiç Tokaýew, 

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti 

Sadyr Nurgožoýewiç Žaparow,

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti 

Emomali Şaripowiç Rahmon, 

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti 

Şawkat Miromonowiç Mirziýoýew!

Sizi Türkmenistanda mähirli mübäreklemäge, sebiti ösdürmegiň möhüm meseleleri boýunça çözgütleri ara alyp maslahatlaşmak we kabul etmek üçin ýurdumyza sapar bilen gelmek baradaky çakylygy kabul edendigiňiz üçin minnetdarlyk bildirmäge rugsat ediň!

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde geçirilen ozalky mejlisler syýasy gatnaşyklaryň bu görnüşiniň degerlidigini, peýdalydygyny we ýokary netijelidigini aýdyň görkezdi. Ol birek-biregi tanamaga hem-de oňat düşünişmäge mümkinçilik berýär, sebit hyzmatdaşlygynyň barşy hem-de ugry barada umumy düşünjäni kemala getirmäge ýardam edýär, Merkezi Aziýada bolup geçýän ýagdaýlara öz wagtynda we çeýe täsir etmäge mümkinçilik berýär, hyzmatdaşlaryň bähbitlerini nazara almak bilen, ileri tutulýan milli ugurlary gurmaga ýardam edýär.

Biz şu günki duşuşygyň sebit hyzmatdaşlygyny has-da pugtalandyrmagy ugur edinip, bu babatda has işjeň, salgyly ädimler üçin şertleri üpjün etjekdigine, Merkezi Aziýa sebitiniň kontinental we global işlere netijeli gatnaşmagynyň kuwwatly şertine öwrüljekdigine umyt edýäris.

Biziň halklarymyz Garaşsyzlyk ýyllarynda öz döwletliligini gorap saklamagy we berkitmegi, olary ösdürmegiň başlangyç tapgyrlarynda kynçylyklary ýeňip geçmegi başardylar.

Bu gün Gazagystan Respublikasy, Gyrgyz Respublikasy, Täjigistan Respublikasy, Türkmenistan hem-de Özbegistan Respublikasy dünýäde bolup geçýän çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan, ykdysady ösüşiň durnukly görkezijilerini gazanyp, binýatlyk durmuş maksatnamalaryny ýerine ýetirýärler. Biziň ýurtlarymyzyň jogapkärli, parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasaty olara halkara giňişliginde abraý getirdi.

Biz öz gatnaşyklarymyzda hoşniýetli goňşuçylygyň, birek-biregi hormatlamagyň, doganlygyň taryhy köklerine hem-de halklarymyzyň medeni — siwilizasiýa ýakynlygyna daýanýarys. Bu mäkäm binýat bize geljege ynamly garamaga, dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň giň gerimli, uzak möhletleýin we durmuşa ukyply meýilnamalaryny düzmäge mümkinçilik berýär.

Hormatly döwlet Baştutanlary we wekiliýetleriň agzalary!

Şu gün biz Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň nobatdaky mejlisini geçirýäris. Munuň özi şeýle görnüşdäki duşuşygyň örän wajypdygyny, bäş döwletiň ählisiniň Baştutanlarynyň goldawyndan peýdalanýandygyny görkezip, bize Merkezi Aziýa sebitini ösdürmek baradaky esasy meseleleri ynanyşmaga we işewür ýagdaýda ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik döredýär.

Mälim bolşy ýaly, birnäçe ýyl mundan ozal Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşyklaryny geçirmek pikirini ara alyp maslahatlaşyp, biz ýokary döwlet derejedäki syýasy gepleşikleriň bu görnüşiniň Merkezi Aziýada döredijilikli işleri kemala getirmek üçin hemişelik hereket edýän meýdança öwrüljekdiginden ugur aldyk. Gürrüň biziň sebitimiziň durmuşynyň has möhüm meseleleri boýunça bilelikdäki özara kabul ederlikli çözgütleri işläp taýýarlamak we kabul etmek barada barýar. Bu bolsa Merkezi Aziýa sebitiniň durnuklylygyny we yzygiderli ösüşini, bu ýerde ýaşaýan halklaryň abadançylygyny we rowaçlygyny üpjün etmek maksady bilen, ýurtlarymyzyň bäştaraplaýyn gatnaşyklarynyň syýasy, ykdysady, durmuş hem-de beýleki ulgamlaryna degişlidir. Şunuň bilen baglylykda, 2018-nji ýylyň martynda Nur-Sultan şäherinde we 2019-njy ýylyň noýabrynda Daşkentde geçirilen konsultatiw duşuşyklaryň netijeleriniň biziň döwletlerimiziň sazlaşykly we netijeli işleriniň oňyn mysaly bolandygyny bellemek isleýärin. Bu forumlaryň netijeleri häzir Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda syýasy-diplomatik gatnaşyklary işjeňleşdirmekde, bilelikdäki ykdysady taslamalary durmuşa geçirmekde, biziň halklarymyzyň arasyndaky ynsanperwer gatnaşyklary giňeltmekde öz beýanyny tapýar.

Ýurtlarymyzyň Hökümetlerine ýokarda agzalan duşuşyklaryň netijeleri boýunça kabul edilen resminamalaryň mazmunyna çuňňur seljerme geçirmegi, Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň garamagyna orta möhletli döwre niýetlenen, ozal gazanylan ylalaşyklary ýerine ýetirmek boýunça “Ýol kartasyny” işläp taýýarlamagy tabşyrmagy teklip edýärin. Bu resminamanyň taslamasy boýunça deslapky işler eýýäm başlandy. Bize mümkin bolan iň gysga wagtda ony jemlemek hem-de biziň bilelikdäki işlerimiziň ileri tutulýan ugurlary kesgitleniljek “Ýol kartasyny” kabul etmek zerurdyr.

Merkezi Aziýa döwletleriniň ykdysadyýetiniň esasy düzüm bölegi energetika bolup durýar. Biziň ählimiz düýpli maksadymyzda bu ulgamda hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary hem-de geljegi babatda garaýyşlarda bir pikirdediris. Türkmenistanyň bu başlangyç bilen çykyş etmeginde, ykdysady ösüşiň möhüm ýagdaýy hökmünde energiýa serişdeleriniň iberilişiniň ygtybarlylygy we durnuklylygy barada Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Kararnamalaryny sebitiň ýurtlarynyň birnäçe gezek we biragyzdan goldamagy munuň subutnamasy boldy.

BMG-niň resminamalaryna esaslanyp, biz Merkezi Aziýada sebitiň içinde energiýa geçirijilere bolan islegleri kanagatlandyrmak bilen birlikde, halkara üstaşyr geçelgeler arkaly dünýä bazarlaryna çykarmaga gönükdirilen howpsuz, durnukly energetika hyzmatdaşlygy üçin oňaýly syýasy-hukuk we ykdysady şertleri döretmek ugrundaky ýol bilen barýarys.

Biziň sebitimiziň ägirt uly tebigy-çig mal serişdeleriniň bardygyny hem-de onuň geografiýa taýdan ýerleşişiniň artykmaçlyklaryny göz öňünde tutup, häzirki wagtda bizde ýokarda agzalan wezipeleri netijeli ýerine ýetirmek üçin hemme mümkinçilikleriň bardygyny pugta ynam bilen aýdyp bolar.

Energetika ulgamynda hyzmatdaşlygyň Merkezi Aziýa döwletleriniň ählisiniň işjeň we doly görnüşde gatnaşmagy arkaly amala aşyrylmagynyň zerurdygy hem-de bu hyzmatdaşlygyň sebitiň içinde bolşy ýaly, onuň daşarky çäkleri boýunça hem kuwwatly energetika düzümini döretmäge gönükdirilmelidigi aýdyňdyr.

Ýokarda beýan edilenlerden ugur alyp, Türkmenistanyň Merkezi Aziýa ýurtlaryna özara bähbitli şertlerde ýa-da olaryň çäkleriniň üsti bilen daşarky bazarlara öz tebigy gazynyň iberilişiniň möçberini ep-esli artdyrmaga taýýardygyny aýtmak isleýärin.

Goňşy Özbegistana türkmen tebigy gazynyň iberilmegi, Türkmenistan — Özbegistan — Gazagystan — Hytaý halkara gaz geçirijisiniň gurlup, ulanylmaga berilmegi gaz pudagynda netijeli hyzmatdaşlygyň mysallaryna öwrüldi.

Häzirki wagtda Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň täze ugrunyň taslamasyny düzmek bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak boýunça gepleşikleri işjeňleşdirmek meýilleşdirilýär. Şol ugur Täjigistanyň we Gyrgyzystanyň çäkleriniň üstünden hem çekilip bilner.

Şeýle mysallary elektroenergetika ulgamyndan hem getirip bolar. Türkmenistanyň Lebap we Mary welaýatlaryndaky kuwwatlyklary Merkezi Aziýanyň döwletlerine elektroenergiýanyň iberilişini ep-esli artdyrmaga mümkinçilik berýär. Şeýle taslamalary durmuşa geçirmegiň biziň ýurtlarymyzyň ykdysadyýetlerini ösdürmäge oňat itergi berip biljekdigine, Merkezi Aziýada köptaraply energetika giňişligini kemala getirmäge ýagdaýlary döredip biljekdigine ynanýaryn. Hyzmatdaşlygyň bu ugruna ulgamlaýyn we anyk häsiýetli çemeleşmegi teklip edýärin.

Ulag ulgamy Merkezi Aziýa döwletleriniň hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň möhüm ugry bolupdy we şeýle bolmagynda galýar. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky, şeýle hem Merkezi Aziýanyň Ýewraziýa yklymynyň beýleki sebitleri bilen ýük we ýolagçy gatnawlary üçin amatly şertleri bilelikde döretmelidigimize pugta ynanýaryn. Bu wezipe strategik maksadyň gazanylmagy — «Demirgazyk — Günorta» we «Gündogar — Günbatar» ugurlary boýunça ozal bar bolan ulag-üstaşyr geçelgeleriň netijeli işledilmegi hem-de täzeleriniň döredilmegi bilen gönüden-göni baglydyr. Şol ugurlarda Merkezi Aziýa möhüm baglanyşdyryjy halka bolup hyzmat etmäge gönükdirilendir.

Şunuň bilen baglylykda, ulag pudagynda bilelikde işlemegiň toplanan tejribesini ulanyp, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň utgaşykly ulag ulgamyny döretmek boýunça anyk meýilnamalary düzmäge girişmegi teklip edýäris. Şunda bize hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny, ilkinji nobatda, sebitüsti desgalary — awtomobil we demir ýollaryny, köprüleri we ulag düzüminiň beýleki zerurlyklaryny gurmak arkaly ugurlary kesgitlemek gerek.

Türkmenistanyň Hazar deňzinde öz port kuwwatlyklaryny Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ählisiniň bähbitlerine peýdalanmak üçin hödürlemäge taýýardygyny tassyklaýarys. Şunuň bilen baglylykda, Merkezi Aziýa — Hazar — Garadeňiz sebiti ugry boýunça Gündogar Ýewropa çykalgasy boljak, şeýle hem Merkezi Aziýa — Ýakyn Gündogar ugry boýunça täze ulag-kommunikasiýa ýollaryny kemala getirmegiň mümkinçiliklerini öwrenmek boýunça hökümet derejesinde bäştaraplaýyn işçi toparyny döretmegi teklip edýäris.

Häzir möhüm wezipe biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky doly bahaly söwda-ykdysady gatnaşyklary täzeden dikeltmekden, özara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmakdan, ony giňeltmekden we hil taýdan täzelemekden ybaratdyr. Şunda özara salgytlar we paçlar, ýeke-täk üstaşyr tölegleri kesgitlemek, gümrük we migrasiýa amallaryny ýeňilleşdirmek babatda kadalary hem-de düzgünleri sazlaşdyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşyp bolar. Şeýle hem haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak we diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça anyk seljermeler hem-de iş ýüzünde amala aşyryp boljak teklipler zerurdyr. Bize bu wezipäni çözmegiň ýollaryny ulgamlaýyn esasda gözläp tapyp biljek bäştaraplaýyn iş edarasy gerek diýip pikir edýärin.

Merkezi Aziýada ykdysady we telekeçilik işjeňligine ýardam bermek boýunça Işewürler geňeşini döretmek baradaky meselä garamagy teklip edýärin. Onuň işine biziň sebitimizde iş tejribesi hem-de ýola goýlan hyzmatdaşlyk gatnaşyklary bolan daşary ýurtly hyzmatdaşlary hem çekmek bolar.

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady ösüşiniň möhüm ugry daşarky gatnaşyklara, ilkinji nobatda, biziň goňşy ýurtlarymyza çykylmagydyr. Biz olara energetikada, ulag ulgamynda, söwdada bilelikdäki taslamalara gatnaşmagy teklip edip bileris. Biziň pikirimizçe, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Eýran, Owganystan, Pakistan, Hindistan, Orta Gündogaryň we Günorta Aziýanyň gyzyklanma bildirýän beýleki döwletleri bilen ykdysady gatnaşyklar hem-de düzümleýin taslamalar boýunça hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň maksatlaýyn ýollaryny döretmegiň üstünde oýlanyşmak gerek.

Hormatly kärdeşler!

Biziň soňky duşuşygymyzdan bäri geçen döwür sebit howpsuzlygy babatda ýeňil bolmady. Goňşy Owganystandaky ýagdaýlar durnukly däl, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň serhetlerinden uzakda bolmadyk ýerde ýerleşen birnäçe beýleki sebitlerde dawaly ýagdaýlar bar. Şeýle şertlerde bizden aýratyn jogapkärçilik hem-de oýlanyşyklylyk talap edilýär. Biz doganlyk döwletler we halklar hökmünde biziň umumy öýümiz bolan Merkezi Aziýanyň berk we durnukly bolmagy üçin parahatçylygy, hoşniýetli goňşuçylygy hem-de özara düşünişilmegini ähli güýçlerimiz bilen pugtalandyrmalydyrys.

Biziň halklarymyz ähli döwürlerde özara goldaw bermegiň we raýdaşlygyň nusgasyny görkezip geldiler. Munuň özi şu gezek hem — dünýä ählumumy howp bolan täze görnüşli koronawirus ýokanjy bilen ýüzbe-ýüz bolan wagtynda hem şeýle bolýar.

Ine, eýýäm bir ýarym ýylyň dowamynda biziň ýurtlarymyz tagallalaryny birleşdirip, pandemiýanyň ýaýramagyna garşy göreşmekde bilelikde işjeň hereket edýärler. Derman serişdelerini, lukmançylyk enjamlaryny, degişli gorag serişdelerini we beýleki kömekleri ibermek bilen bir hatarda, Merkezi Aziýa döwletleri pandemiýanyň durmuş-ykdysady täsirlerini azaltmak maksady bilen, gysga döwürde söwda gatnaşyklaryny gerekli derejede goldamaga, ýükleri ugratmak, başlanan ykdysady taslamalary durmuşa geçirmek üçin mümkinçilikleri döretmäge gönükdirilen toplumlaýyn çäreleri işläp düzdüler we ornaşdyrdylar. Emma pandemiýa garşy göreşmek COVID-19 sebäpli ýüze çykýan töwekgelçilikleri azaltmagyň derejesi gönüden-göni bagly bolan meseleleri çözmäge ulgamlaýyn we ýokary hünär ussatlygy derejesinde çemeleşmegi talap edýär. Şunuň bilen baglylykda, ylym diplomatiýasynyň ugry boýunça ýurtlarymyzyň lukmançylyk jemgyýetçilikleriniň arasyndaky gatnaşyklary işjeňleşdirmegi hem-de koronawiruslaryň gelip çykyşlarynyň tebigatyny, şolar sebäpli döreýän keselleriň ýüze çykyşynyň görnüşlerini giňişleýin öwrenmäge, ýokanç keselleri bejermegiň hem-de olaryň öňüni almagyň täze usullaryny işläp taýýarlamaga girişmegi teklip edýärin.

Epidemiologiýa, wirusologiýa we bakteriologiýa boýunça Merkezi Aziýa sebit merkezini döretmegi maksadalaýyk hasaplaýaryn.

Biz Merkezi Aziýadaky ekologik ýagdaýy gowulandyrmak boýunça tagallalaryň utgaşdyrylmagyny sebitleýin hyzmatdaşlygyň esasy meseleleriniň hataryna goşýarys. Ilkinji nobatda, gürrüň Araly halas etmek, ýerleriň ýaramazlaşmagyna we çölleşmegine garşy göreşmek, buzluklary gorap saklamak we suw serişdelerinden oýlanyşykly peýdalanmak barada barýar. Bu ugurlarda biziň oňat işläp taýýarlamalarymyz bar, sebit we halkara derejelerinde möhüm çözgütler kabul edildi.

Mundan beýläk-de öňe hereket etmegi dowam etmek, BMG-niň ýöriteleşdirilen halkara düzümlerini, edaralaryny, maliýe institutlaryny has işjeň çekmek gerek. Sebitiň ekologiýa gün tertibinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Ýer ýüzüniň beýleki ýurtlary hem-de sebitleri bilen özara hereketleriniň görnüşleri özüni oňat görkezdi. Beýan edilen ugurlar boýunça biziň ýurtlarymyz bilen ulgamlaýyn hyzmatdaşlygy ýola goýmaga gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary giňeltmek gerek.

Hormatly döwlet Baştutanlary!

Men biziň birek-birek bilen habarlaşyp, özara bähbitleri nazara almagyň esasynda, hoşniýetli goňşuçylygyň we hormat goýmagyň köpasyrlyk tejribesine, egsilmez ynsanperwer we adamçylyk gatnaşyklaryna, medeniýetiň, diniň we däp-dessurlaryň umumylygyna daýanyp, öz ýörelgelerimizi açyk we ynanyşmak bilen beýan edip çözüp bilmejek meselämiziň ýokdugyna ynanýaryn.

Biziň öňümizde çynlakaý we giň gerimli wezipeler durýar. Olaryň ählisine Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hötde gelip biljekdigine ynanýaryn. Şu günki duşuşygymyz hem-de biziň gatnaşyklarymyzyň soňky ýyllarynyň ählisiniň yzygiderliligi şol wezipeleriň çözülmegine gönükdirilendir.

Hormatly döwlet Baştutanlary!

Hormatly duşuşyga gatnaşyjylar!

Şu gün gyzyklanma bildirilen, netijeli we giňişleýin pikir alyşmalar boldy, köp sanly örän peýdaly hem-de mazmunly teklipler aýdyldy. Olaryň ählisi biziň mundan beýläkki hereketlerimiziň peýdasyna bolup, geljekde anyk işler üçin many-mazmunly, bitewi meýdançany kemala getirer.

Mejlisimiziň dowamynda bäş doganlyk döwletleriň we halklaryň dostlugyny hem-de hyzmatdaşlygyny yzygiderli we gyşarnyksyz pugtalandyrmagyň, biziň jebisligimizi, hoşniýetli goňşuçylygymyzy, taryhy ykballarymyzyň ýakynlygyny we bölünmezligini gorap saklamagyň zerurdygy baradaky pikir eriş-argaç bolup geçdi. Häzirki döwürde şeýle düşünjeler aýratyn gymmatlyga eýedir. Olara eýerilmegi bilelikde uly üstünlikleri we ýeňişleri gazanmaga, kynçylyklary ýeňip geçmäge, birek-biregi goldamaga, dünýä giňişlikler ulgamynda öz ornuňa oňat düşünmäge hem-de ony dogry kesgitlemäge kömek edýär.

Bu duşuşyk biziň döwletlerimiziň hem-de olaryň ýolbaşçylarynyň el-ele berip, birek-birek bilen habarlaşyp, aýdyň netijeleri gazanmak arkaly öňe gitmäge syýasy erkini, ymtylyşyny we aýgytlylygyny ynamly tassyklady. Munuň gazak, gyrgyz, täjik, türkmen we özbek halklarynyň hakyky bähbitlerine laýyk gelýändigi, olaryň öňde goýlan maksatlara ýetmäge ynamyny berkidýändigi şübhesizdir.

Pursatdan peýdalanyp, BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy hanym Natalýa Germana Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşandygy üçin minnetdarlyk bildirmek hem-de oňa jogapkärli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etmek isleýärin.

Men döwletleriň Baştutanlaryna hem-de wekiliýetleriň agzalaryna netijeli işleri üçin minnetdarlyk bildirýärin.