Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň bank ulgamy kämilleşdirilýär

 

 

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   27.07.2020  

Şu ýylyň birinji ýarymynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Hökümetiň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow önümçilik işlerine sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagyň häzirki wagtda ähli pudaklaryň ýolbaşçylary üçin esasy wezipedigini belledi.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   12.06.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklaryny depginli ösdürmäge gönükdirilen birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy, milli Liderimiziň döwlet kärhanalaryny hususylaşdyrmak we paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek, şolaryň esasynda hususy kärhanalary döretmek boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Şu maksat bilen Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan gelip gowşan teklipleri seljerme berildi hem-de hususylaşdyrylmagyna degişli birnäçe desgalaryň sanawy taýýarlanyldy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwlet emlägini hususylaşdyrmagyň ykdysady bähbidine ünsi çekdi, munuň özi ýurdumyzda amala aşyrylýan oňyn özgertmeleriň mundan beýläk-de üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýardam berer. Döwlet Baştutanymyz bu ugurda öňde durýan ilkinji nobatdaky wezipeleriň doly berjaý edilmeginiň möhümdigini belläp, wise-premýere meýilleşdirilen işleri dowam etmegi tabşyrdy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýangyç-energetika toplumynyň düzümleýin bölümlerindäki işleriň ýagdaýy hem-de «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna» laýyklykda durmuşa geçirilýän we guýularyň netijeliligini artdyrmagyň hasabyna nebitiň gazylyp alnyşynyň mukdaryny ýokarlandyrmaga gönükdirilen birnäçe maýa goýum taslamalarynyň öňe ilerledilişi barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, «Türkmennebit» döwlet konserniniň nebitgaz pudagynda öňden gelýän we ygtybarly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklara uly ähmiýet berýändigi bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, uzakmöhletleýinlik we özara bähbitlilik ýörelgelerinde ýola goýulýan däbe öwrülen bu gatnaşyklaryň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk esasynda ösdürilýändigini nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen, ilkinji nobatda, uglewodorod çig malynyň gazylyp alnyşynyň mukdaryny ýokarlandyrmaga kömek edýän döwrebap tehnologiýalary, iň täze ylmy inžener-tehniki işläp taýýarlamalary ornaşdyrmak ulgamynda netijeli gatnaşyklar üçin uly mümkinçilikler bar.

Milli Liderimiz wise-premýere nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmäge, pudagyň dolandyryş ulgamyny kämilleşdirmek, bu babatda öňdebaryjy energetika kompaniýalarynyň tejribesini öwrenmäge degişli birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýewiň wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky düzümleriň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin düýpli nägilelik bildirip, pudagyň düzümleýin bölümleriniň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak we ozal berlen tabşyryklaryň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça degişli guramaçylyk çärelerini görmegi berk talap etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginde ýerli çig mallaryň esasynda metallurgiýa kremnisiniň önümçiligini ýola goýmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda bu ministrlik baý minerallaryň we çig malyň esasynda senagat pudagyny ösdürmek boýunça birbada birnäçe taslamanyň üstünde işleýär.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Türkmendemirönümleri» döwlet kärhanasynda Diýarymyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyzda giň gerimde alnyp barylýan gurluşyklar üçin degişli önümleriniň dürli görnüşleri öndürilýär. Kärhanada öndürilýän demriň düzüminiň hilini hem-de berkligini üpjün etmek maksady bilen, zerur himiki goşundylary goşulýar.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi Ylymlar akademiýasynyň Himiýa instituty bilen bilelikde Ahal welaýatynyň Köpetdag sebitinde ýerleşýän «Mäne» ýatagyndan alynýan kwars çäge daşyny we demir gyryndylaryny hem-de nebit koksuny ulanmak arkaly himiki goşundyny öndürmek boýunça tejribe-synag işlerini geçirdi we oňyn netijeleri aldy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň agyr senagatyny ösdürmek boýunça görülýän çäreleriň örän wajypdygyny aýtdy hem-de ýerli çig malyň esasynda uly isleg bildirilýän gurluşyk önümlerini öndürmegi mundan beýläk-de içgin öwrenmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz türkmen topragynyň baý peýdaly gazylyp alynýan baýlyklarynyň köpsanly ýataklaryny öwrenmegiň we barlamagyň möhümdigini belledi. Munuň özi ýurdumyzda öndürilýän gurluşyk serişdeleriniň görnüşlerini ep-esli artdyrmaga mümkinçilik berer.

Geljekde ýerli serişdeleriň senagat taýdan işjeň özleşdirilmegi hem-de täze önümçilikleriň ýola goýulmagy Diýarymyzda alnyp barylýan dürli maksatly desgalaryň gurluşygynyň depginini ýokarlandyrmak bilen çäklenmän, eýsem, ýokary hilli önümleriň daşary ýurtlara iberilmegini ýola goýmaga hem kömek eder. Munuň özi gurluşyk pudagynyň okgunly ösmegine we täze iş orunlarynyň döredilmegine hem-de milli ykdysadyýetimiziň kuwwatynyň has-da pugtalandyrylmagyna hyzmat eder.

Bu babatda aýtmak bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze önümleriň «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň ýörite barlaghanasynda degişli synagdan geçirilmelidigini hem-de bildirilýän talaplara we hil ölçeglerine doly laýyk gelmelidigini belläp, wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin meýdan işleri barada hasabat berdi.

Şu günler Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda ýetişdirilen bugdaý hasylynyň oragy alnyp barylýar, şu gün — 12-nji iýunda bolsa Balkan we Daşoguz welaýatlarynyň ekerançylary bugdaý oragyna girişdiler. Orak möwsüminde däne orujy kombaýnlaryň we awtoulaglaryň üznüksiz işlemegini üpjün etmek, dänäni kabul ediş bölümlerine öz wagtynda daşamak üçin hemme çäreler görüldi.

Gowaça ekilen meýdanlarda agrotehniki kadalara laýyklykda gögeriş alnan ekinleriň hatarara bejergisi geçirilýär, ösüş suwy tutulýar hem-de mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri geçirilýär.

Şunuň bilen bir hatarda, ýazda ekilen ýeralma, beýleki miwe we bakja ekinlerine ideg edilýär, şeýle hem şonuň ýaly oba hojalyk ekinlerini ekmäge bölünip berlen meýdanlary giňeltmäge taýýarlyk görülýär.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimizi ösdürmekde, azyk bolçulygyny üpjün etmekde obasenagat toplumynyň ähmiýetini belledi. Şunuň bilen baglylykda, dowam edýän oragyň ýokary depginini üpjün etmek, döwrebap tehnikalaryň mümkinçiligini netijeli ulanyp, daýhanlaryň yhlasly zähmeti bilen ýetişdirilen ähli hasyly doly ýygnap almagyň zerurdygy nygtaldy.

Milli Liderimiz oba hojalyk ekinlerini suw bilen üpjün etmäge we suw serişdeleriniň netijeli ulanylmagyna, obasenagat toplumyna suwdan oýlanyşykly peýdalanmagyň öňdebaryjy tejribeleriniň ornaşdyrylmagyna uly üns bermek barada görkezme berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oba hojalygynda öndürilýän önümleriň möçberlerini artdyrmagyň we görnüşlerini giňeltmegiň, gowaça ideg etmek boýunça agrotehniki çäreleriň ýokary hilli ýerine ýetirilişini yzygiderli gözegçilikde saklamagyň möhümdigini belläp, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler, şeýle hem awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamlaryny döretmegiň we işe girizmegiň meseleleri barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň belleýşi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça işlenip taýýarlanylan Türkmenistanda orta möhletli geljege niýetlenen sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda, häzirki wagtda döwrüň talaplaryndan ugur alyp, halk hojalygynyň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak, şol sanda bu ulgamda kadalaşdyryş-hukuk düzgünlerini üpjün etmek boýunça maksatnamalaýyn işler geçirilýär.

Şu ýylyň fewral aýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanda elektron resminamalar dolanyşygy ulgamyny hem-de internet web-saýtlary döretmek we işe girizmek hakynda» Karara gol çekdi. Onuň amala aşyrylmagynyň çäklerinde häzirki wagtda internet web-saýtlary hereket edýär, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimliklerinde elektron resminama dolanyşygy ulgamy ýola goýuldy.

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň işlerini döwrebaplaşdyrmak boýunça anyk çäreler geçirilýär. Hyzmatlaryň ähli görnüşleri baradaky maglumatlar web-saýtlarda ýerleşdirilýär we olar yzygiderli täzelenilýär, elektron söwdasy işe girizildi.

Döwlet Baştutanymyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerini elektron görnüşine geçirmek baradaky tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, gazet-žurnallaryň web-saýtlary döredilýär, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň hünärmenleri tarapyndan şolarda synag işleri geçirilýär.

Wise-premýer Türkmenistanyň degişli Kanunlaryny durmuşa geçirmek bilen baglylykda, ministrliklerde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda, welaýat we şäher häkimliklerinde awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamynyň döredilýändigini, bu işleri 2022-nji ýylyň ahyryna çenli tamamlamagyň meýilleşdirilýändigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmak, elektron senagatyny ösdürmek ýoly bilen mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak maksadynda 2019-njy ýyldan başlap, ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň orta möhletli Konsepsiýasynyň amala aşyrylýandygyny nygtady. IT-hyzmatlaryna ählumumy elýeterliligiň üpjün edilmegi bu Konsepsiýanyň esasy wezipeleriniň biridir.

Milli Liderimiz «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň sanly ulgamy ösdürmek boýunça işleriň möhüm bölegini ýerine ýetirýändigini hem-de intellektual ulgamlaryň, şol sanda milli torly giňişligiň gerimini giňeltmek boýunça kanunçylyk goldawyny işläp taýýarlamakda, internet-hyzmatlar toplumyny hödürlemekde möhüm işleri alyp barýandygyny aýtdy.

Öňdebaryjy tejribäni we oňyn başlangyçlary öwrenmek hem-de özleşdirmek zerurdyr, şunda, diňe bir importa taýýar çözgütlere we nou-haulara esaslanman, eýsem, özümiziň ylmy-tehnologiýa mümkinçiliklerimize daýanýan sanly modelimizi döretmegi ugur edinmelidiris.

Döwlet Baştutanymyz «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň maddy-enjamlaýyn binýadynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagynyň hem-de bu ugurda hünärmenleriň taýýarlanylmagynyň, olaryň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagynyň möhümdigine aýratyn ünsi çekdi. Bellenilişi ýaly, döwlet edaralarynyň we guramalarynyň saýtlaryny bir bitewi ulgama ýygnamak zerurdyr, olar her bir ministrlik we pudaklaýyn dolandyryş edarasynda sanly ulgama geçmegiň derejesiniň hakyky ýagdaýyny görkezer.

Awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek boýunça işleriň ýerine ýetirilmegine bu ugurda iş alyp barmaga hukugy bolan telekeçiler hem işjeň çekilmelidir.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow işleriň mundan beýläk-de kämilleşdirilmegine hem-de iri taslamalaryň yzygiderli durmuşa geçirilmegine içgin üns bermegiň zerurdygyna ünsi çekip, wise-premýere bu ugurda bellenilen meýilnamalary amala aşyrmak üçin ähli tagallalary etmegi tabşyrdy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow içerki we daşarky bazarlarda dokma önümleriniň ýerlenilýän mukdaryny artdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň habar berşi ýaly, ýurdumyzyň dokma kärhanalarynyň ekologiýa taýdan arassa önümleri ýerli sarp edijilerde we daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýar. Dokma senagaty ministrliginiň hünärmenleri tarapyndan milli nyşanlary döretmek boýunça işler amala aşyrylýar. Hususan-da, «Bedew» nyşanly jinsi önümleri, «Bürgüt» nyşanly sport eşikleri, «Gala» nyşanly tikin-örme önümleri, «Ýeňiş» nyşanly erkek köýnekleri giň meşhurlyga eýe boldy.

Şunuň bilen birlikde, «Goza» hem-de «Wada» nyşanly harytlaryň önümçiligini we ýerlenilişini artdyrmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu bolsa önümiň görnüşleriniň mahabatlandyrylmagyna, giňeldilmegine hem-de ýurdumyzyň ýokary hilli önümleriniň eksportunyň artdyrylmagyna ýardam berýär.

Sarp edijileriň barha artýan islegini kanagatlandyrmak maksady bilen, çagalar we ulular üçin niýetlenen tomus-güýz möwsümi üçin egin-eşikleriň hem-de aýakgaplaryň täze nusgalarynyň işlenip taýýarlanylandygy habar berildi. Her bir ýokary okuw mekdebiň aýratynlygyny nazarda tutup we milli nagyşlaryň görnüşlerini ulanmak bilen, talyplar üçin sport lybaslarynyň täze nusgalary taýýarlanyldy. Bu önümleriň ýerlenilişini has-da giňeltmek üçin paýtagtymyzda hem-de welaýatlarda ýöriteleşdirilen birnäçe täze dükanlary açmak teklip edilýär.

Dokma kärhanalaryň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak maksady bilen, birnäçe maýa goýum taslamalaryny, hususan-da, olary döwrebaplaşdyrmak hem-de öňdebaryjy enjamlar bilen enjamlaşdyrmak boýunça taslamalary amala aşyrmak teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde öňdebaryjy tehnologiýalaryň esasynda dokma senagatynyň okgunly ösdürilmeginiň, Diýarymyzyň hem-de dünýäniň iň oňat tejribesiniň peýdalanylmagynyň netijesinde, türkmen dokmasynyň diňe bir içerki däl, eýsem, halkara bazarlarynda hem bäsdeşlige ukyplylygyny yzygiderli ýokarlandyrýandygyny nygtady.

Dokma senagatynyň ägirt uly serişde kuwwatyna eýe bolmagy Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň gaýtadan işleýän ulgamynyň depginli ösdürilmeginiň nusgasy boldy. Döwlet Baştutanymyz pudagyň önümçilik binýadynyň yzygiderli döwrebaplaşdyrylýandygyny, munuň bolsa öndürilýän dokma önümleriniň görnüşlerini yzygiderli giňeltmäge hem-de daşary ýurtly öndürijileriň önümlerinden pes bolmadyk taýýar önümleriň täze görnüşlerini çykarmagy özleşdirmäge mümkinçilik berýändigini nygtady.

Ýurdumyzda öndürilýän dokma önümleriniň halkara hil ölçeglerine we ekologiýa howpsuzlygyna kybap gelmegine aýratyn üns berilmelidir. Türkmen bezegçileri içerki bazaryň isleglerini öwrenip, ilatyň möwsümleýin isleglerinden ugur alyp, egin-eşikleriň dünýä derejesindäki döwrebap biçüwli täze önümçiliklerini we beýleki harytlary çykarmagy ýola goýmalydyrlar diýip, milli Liderimiz belledi hem-de wise-premýere bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Dokma önümleriniň daşarky bazarlarda has işjeň öňe ilerledilmegi üçin degişli mahabat-maglumat goldawy hem zerurdyr. Döwlet Baştutanymyz pudak üçin ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanylmagynyň wajypdygyna ünsi çekip, degişli görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle hem söwdany guramak hem-de alyjylaryň amatlylygy üçin şertleri döretmek boýunça birnäçe görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa 22 — 27-nji iýun aralygynda Daşoguz welaýatynda geçiriljek Medeniýet hepdeligi — 2020-ä görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi hem-de döwlet Baştutanymyzyň garamagyna 2021-nji ýylda Medeniýet hepdeligini Lebap welaýatynda guramak hakynda Kararyň taslamasyny hödürledi.

Wise-premýer döredijilik işgärleriniň Medeniýet hepdeligine hem-de beýik şahyr we akyldar Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabat gelýän hünär baýramçylygyna uly ruhubelentlik bilen taýýarlyk görýändiklerini aýdyp, Daşoguz welaýatynda meýilleşdirilen dürli çäreler barada hasabat berdi.

Giň gerimli medeni çäräniň çäklerinde Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynyň «Nejep oglan» operasynyň ilkinji görkezilişi-de bolar. Türkmenistanyň hormatly atlaryna mynasyp bolan döredijilik işgärlerini hem-de «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçiriler.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Daşoguz welaýatynda geçiriljek Medeniýet hepdeliginiň hem-de baýramçylyk çäreleriniň ähmiýetiniň möhümdigini nygtap, ýurdumyzyň medeniýet we sungat ulgamyny kämilleşdirmekde, milli mirasymyzy giňden wagyz etmekde, türkmen ýaşlaryny döredijilik bilen işjeň meşgullanmaga höweslendirmekde munuň möhüm ähmiýetini belledi.

Milli Liderimiz Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde guralmagy göz öňünde tutulan ähli çäreleriň halkymyzyň ägirt uly mümkinçiliklerini beýan etmelidigine ünsi çekip, bu babatda wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz 2021-nji ýylda Lebap welaýatynda Medeniýet hepdeligini geçirmek hakynda Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi hem-de degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de döwlet Baştutanymyzyň milli saglygy goraýyş, bilim we ylym ulgamlaryny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça beren tabşyryklaryna laýyklykda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

12-nji iýunda Ylymlar gününiň giňden bellenilmeginiň biziň ýurdumyzda ylym-bilim ulgamyny ösdürmäge uly ähmiýet berilýändiginiň aýdyň subutnamasydygy bellenildi. Milli Liderimiziň uly üns bermegi netijesinde, hem-de öňe süren giň gerimli başlangyçlarynyň çäklerinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda jemgyýetiň aň-paýhas, döredijilik kuwwaty yzygiderli artýar.

Dürli ulgamlarda ýaş alymlary we ýokary hünärmenleri taýýarlamakda uly üstünlikler gazanyldy. Döwlet Baştutanymyzyň kesgitlän ileri tutulýan ugurlary boýunça ylmy- barlag işleri alnyp barylýar. Şol işler halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklarynyň okgunly ösmeginde möhüm ähmiýete eýedir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen hem-de Baştutanlygynda işlenilip taýýarlanylan bilime sanly ulgamy ornaşdyrmak baradaky Konsepsiýa laýyklykda, innowasion tehnologiýalar işjeň ornaşdyrylýar. Bilim edaralary öňdebaryjy kompýuter we multimediýa enjamlary, zerur elektron serişdeleri bilen üpjün edilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda ylmy barlaglaryň netijeliligini ýokarlandyrmagyň, ylmy-barlag edaralarynyň kuwwatyndan peýdalanmagyň ugurlaryny giňeltmegiň, ýokary okuw mekdepleriniň tejribesini we bilimlerini ulanmagyň hem-de daşary ýurtlaryň ylym-bilim merkezleri bilen giň halkara hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň wajypdygyna ünsi çekdi.

Milli Liderimiz ähli ylym we bilim edaralarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak we döwrebaplaşdyrmak, häzirki zaman IT-tehnologiýalaryny işjeň ornaşdyrmak we döwrüň talaplaryna laýyk gelýän ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamak babatda mundan beýläk-de anyk çäreleri görmegi tabşyrdy. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere bu babatda amala aşyrylýan hemme işleri berk gözegçilikde saklamak tabşyryldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen ýylyň dekabr aýynda gol çeken Kararyna laýyklykda kabul edilen Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020-2025-nji ýyllar üçin maksatnamanyň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi.

Bu maksatnamany toplumlaýyn esasda durmuşa geçirmek maksady bilen halkara maliýe guramalary we bank edaralary, şol sanda Bütindünýä banky we onuň düzümine girýän Halkara maliýe korporasiýasy, Aziýanyň ösüş banky, Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky hem-de Yslam ösüş banky bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläkde pugtalandyrmak boýunça işler alnyp barylýar.

Şunuň bilen baglylykda, Watanymyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak, taslamalara, hususan-da, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan kärhanalar tarapyndan oba hojalyk hem-de azyk önümçiligi ulgamyndaky taslamalara daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça netijeli çäreler görülýär.

Bütindünýä banky bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek we täze derejä çykarmak üçin ýurdumyzyň ugurdaş düzümleriniň gatnaşmagynda degişli strategiýany işläp taýýarlamaga girişmek teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny yzygiderli durmuşa geçirmegiň wajypdygyny belledi. Şol maksatnama bolsa gyzyklanma bildirýän daşary ýurt hyzmatdaşlarynyň ählisi bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge we täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmaga gönükdirilendir.

Ýurdumyz parahatçylyk söýüjilik, oňyn bitaraplyk, netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan «Açyk gapylar» syýasatyny durmuşa geçirip, dünýäniň köp döwletleri, daşary ýurtlaryň esasy kompaniýalary, abraýly halkara maliýe we bank edaralary bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýdy diýip, milli Liderimiz kanagatlanma bilen belledi.

Senagatlaşdyrmak, senagat toplumyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümleriň öndürilýän möçberlerini hem-de dünýäniň bazarlaryna iberilýän mukdaryny artdyrmak babatda alnan ugur milli ykdysadyýetimizi ösdürmegiň esasy ugurlary bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, hormaty Prezidentimiz hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerini gözlemegiň, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda, şol sanda onuň innowasion ulgamlarynda geljegi uly bilelikdäki taslamalara çykmagyň wajypdygyny nygtady. Şunda işewür düzümleriň ugry boýunça göni gatnaşyklary işjeňleşdirmäge uly ähmiýet berilýär. Munuň üçin döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny nazara almak bilen, uly we köp ugurly mümkinçilikler bar.

Milli Liderimiz wise-premýere, daşary işler ministrine ýokarda agzalan Maksatnamany durmuşa geçirmek, ykdysady diplomatiýanyň ýörelgelerini amala aşyrmak, ýurdumyzyň maýa goýum babatda özüneçekijiligini ýokarlandyrmak, döwletimiziň dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň häzirki ulgamynda eýeleýän ornuny pugtalandyrmak boýunça maksadalaýyk işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa döwlet Baştutanymyza ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň hukuk binýadyny pugtalandyrmak we kämilleşdirmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň deputatlaryň öňünde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň çäklerinde, täze kanun taslamalary, şol sanda durmuş-zähmet gatnaşyklaryny kadalaşdyrmak, migrasiýa, weterinariýa, saglygy goraýyş ulgamlarynda kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak işleri dowam edýär, üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilmegini talap edýän kanunçylyk namalaryna seljerme berilýär.

20-nji iýunda Mejlisiň 10-njy maslahatyny geçirmek meýilleşdirilýär, şonda ýurdumyzyň hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenilip taýýarlanylan täze kanunçylyk resminamalaryna garalar.

Döwlet Baştutanymyz kanunçykaryjylyk işiniň iri döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň esasy guralydygyny hem-de halkymyzyň durmuşyny ýokarlandyrmaga, raýat edaralaryny pugtalandyrmaga we häzirki zaman türkmen jemgyýetinde demokratik gymmatlyklary berkarar etmäge ýardam bermäge gönükdirilendigini nygtady.

Şunda milli Liderimiz hukuk ulgamyny özgertmekde we Türkmenistanyň Esasy Kanunyny kämilleşdirmekde dünýäniň iň oňat tejribesinden, kabul edilen halkara ölçeglerinden ugur almalydygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa ýüzlenip, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň goranyş häsiýetli Harby doktrinasynyň ýörelgelerine hem-de maksatlaryna ygrarlydygyny nygtady, bu doktrinada parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasaty durmuşa geçirýän Watanymyzyň howpsuzlygynyň üpjün edilmeginiň we onuň serhetleriniň mizemezliginiň strategiki esaslary kesgitlenendir. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde şeýle hem birnäçe beýleki möhüm meselelere garalyp, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hökümetiň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini tamamlap, oňa gatnaşyjylaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

  Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   03.07.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Mejlisiň wekilleri, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri hem-de olaryň orunbasarlary çagyryldy.

Mejlisde halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň alty aýynda gazanan netijeleriniň jemi jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi hem-de ýerine ýetirilen işlere baha berildi, Prezident maksatnamalaryny we beýleki meýilnamalary durmuşa geçirmegiň barşy ara alyp maslahatlaşyldy, ikinji ýarym ýyl üçin ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi hem-de guramaçylyk meselelerine garaldy.

Milli Liderimiz mejlisi açyp, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewany başga işe geçmegi sebäpli, eýeleýän wezipesinden boşatdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow M.Mämmedowany Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine belläp, ony Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşatdy.

Döwlet Baştutanymyz täze bellenen wise-premýere ýüzlenip, medeniýet ulgamynda öňde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi.

Häzirki döwürde ýurdumyzda bu ulgamyň edaralarynyň oňat maddy-enjamlaryň binýady döredildi diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi hem-de sanly telewideniýäniň, emeli hemranyň, kitaphanalaryň, teatrlaryň, muzeýleriň döwrebap binalarynyň munuň aýdyň subutnamasydygyny aýtdy.

Halkymyzyň ruhy gymmatlyklaryny, taryhyny beýan etmekde şol mümkinçilikleri doly derejede peýdalanmak ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezildi. Garaşsyz döwletimiziň özygtyýarlylygynyň ykdysady esaslaryny berkitmäge gönükdirilen örän möhüm strategik maksatnamalary amala aşyrmagyň çäklerinde durmuşa geçirilen ägirt uly işleriň many-mazmuny anyk mysallar arkaly görkezilmelidir.

Hususan-da, azyk bolçulygyny üpjün etmek, şeýle hem ýangyç-energetika we ulag-kommunikasiýa ulgamlarynda, ykdysadyýetimiziň pudaklaryna sanly ulgamy ornaşdyrmak, olary öňdebaryjy tehnika we tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrmak, döwrebap kärhanalary döretmek boýunça gazanylan üstünlikleri giňden beýan etmek gerek diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyz bilen sebitiň we dünýäniň dürli döwletleriniň arasyndaky medeni gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň wajypdygyny belledi hem-de zehinli sungat işgärlerini ýüze çykaryp, olary dünýä jemgyýetçiligine tanatmak boýunça işleriň geçirilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz daşary ýurtlaryň medeniýet we sungat işgärleri bilen dost-doganlyk gatnaşyklarynyň giňeldilmegini hem-de döredijilik hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini esasy wezipeleriň hatarynda kesgitledi.

Döwlet Baştutanymyz “Türkmeniň Altyn asyry” bäsleşigini ýokary derejede geçirmegiň wajypdygyny aýdyp, Garaşsyzlyk, Bitaraplyk we Täze ýyl baýramçylyklary mynasybetli tele hem-de radioýaýlymlarda gyzykly gepleşikleri we aýdym-sazly çykyşlary taýýarlamagy tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň teatrlarynda edermen halkymyzy wasp edýän täze oýunlaryň goýulmagynyň möhümdigini nygtady.

Milli Liderimiz ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanylmagyna aýratyn üns bermegiň wajypdygyny belläp, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümet Baştutanynyň täze bellenen orunbasaryna işinde üstünlikleri arzuw edip, degişli Permana gol çekdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz A.Atabaýewany Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine belläp, ony bilim ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmak barada karara gelendigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, N.Garlyýewi Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesinden boşadyp, bu wezipä A.Aşyrowy belledi hem-de ony Döwlet habarlar agentliginiň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy.

Döwlet Baştutanymyz oňa täze jogapkärli wezipesinde üstünlikleri arzuw edip, degişli resminamalara gol çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow şu ýylyň birinji ýarymynda makroykdysady görkezijiler hakynda hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen üstünlikli amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler netijesinde, halk hojalyk toplumynyň esasy pudaklarynda durnukly ösüş üpjün edildi.

Ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň meýilnamalaýyn tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişini seljermegiň jemlerine laýyklykda, alty aýda jemi içerki önümiň möçberi 5,9 göterim artdy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önümleriň öndürilişi 4,4 göterim köpeldi.

Ýanwar-iýun aýlarynda 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, bölekleýin haryt dolanyşygynyň möçberi 13,8 göterim artdy.

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,5 göterim ýokarlandy.

Hasabatyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2020 —2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň barşy barada habar berildi.

Mejlisiň dowamynda wise-premýer milli Liderimiziň garamagyna dünýä ykdysadyýetindäki häzirki ýagdaýlar hasaba alnyp işlenip taýýarlanylan 2020-nji ýylyň Döwlet býujetiniň we býujet çykdajylarynyň Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň hem-de Türkmenistanyň maýa goýum maksatnamasynyň gaýtadan işlenip taýýarlanylan taslamalaryny hödürlendi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň şu ýyl üçin baş maliýe meýilnamasynda göz öňünde tutulan girdeji bölegini artdyrmak we çykdajylary peseltmek hem-de maliýe serişdelerini maksatlaýyn peýdalanmak boýunça teklipler barada hasabat berildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, E.Annamuhammedowy başga işe geçmegi sebäpli, maliýe we ykdysadyýet ministri, Türkmenistanyň Hökümetinden Ýewropa Bileleşiginiň halkara tehniki kömek baradaky milli utgaşdyryjysy we Bütindünýä bankynyň Türkmenistandan dolandyryjysy wezipelerinden boşadyp, ony Ministrler Kabinetiniň Bank we halkara maliýe guramalary bölüminiň müdiri wezipesine bellemek barada karara gelendigini yglan etdi.

Hormatly Prezidentimiz maliýe we ykdysadyýet ministri, Türkmenistanyň Hökümetinden Ýewropa Bileleşiginiň halkara tehniki kömek baradaky milli utgaşdyryjysy we Bütindünýä bankynyň Türkmenistandan dolandyryjysy wezipelerine M.Serdarowy belläp, ony maliýe we ykdysadyýet ministriniň orunbasary wezipesinden boşatdy.

Döwlet Baştutanymyz Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň täze bellenen ýolbaşçysyna ýüzlenip, bu düzümiň öňünde durýan ilkinji nobatdaky wezipelere ünsi çekdi.

Dünýä ykdysadyýetindeki ýagdaýlar bilen bagly 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny taýýarlamaga örän jogapkärli çemeleşmeli diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi hem-de býujetiň girdejili çeşmeleriniň esaslandyrylan we kanunalaýyk bolmalydygyny, çykdajy ugurlaryny netijeli we maksadalaýyk maliýeleşdirmelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow salgyt düzgünlerini kämilleşdirip, elektron salgyt ulgamyna geçmegi çaltlandyrmalydygyny nygtap, bu ugurda halkara tejribesinden ugur almagy tabşyrdy.

Döwlet emlägini aýrybaşgalamagy we hususylaşdyrmagy, döwletiň paýy bolan edara-kärhanalary paýdarlar jemgyýetlerine öwürmegi, gymmatly kagyzlaryň bazaryny guramagy çaltlandyrmaly diýlip, işleriň alnyp barylmagy ugurlarynyň ilkinji nobatdaky wezipeleri kesgitlenildi. Milli Liderimiz zyýan çekip ýa-da pes netije gazanyp işleýän döwlet kärhanalarynyň bolsa aýratynlykda seljerilmelidigine ünsi çekdi.

Kärhanalaryň önümçilik kuwwatlygyny doly ulanyp, zerur bolmadyk çykdajylary azaltmaly, ýokary hilli önümleri öndürip, pudaklaryň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri çaltlandyrmaly diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek üçin amatly şertleri döretmegiň üstünde yzygiderli işlemeli diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi hem-de ýer böleklerini bermek işini ýönekeýleşdirip, karz, gümrük we söwda taýdan resmileşdirmegi ýeňilleşdirmelidigini tabşyrdy.

Eksport höweslendirmeleri arkaly sebitlerde erkin ykdysady zolaklary döretmegi çaltlandyrmak, şeýle hem wiza, bellige almak, ýer böleklerini resmileşdirmek, karz we hasaplaşyk ýeňilliklerini girizmek mümkinçiliklerini öwrenmek hem esasy ugurlaryň hatarynda kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiz sözüni dowam edip, ministrligiň ýolbaşçysy M.Serdarowa ministriň orunbasary wezipesine bellemek üçin ýakyn wagtda mynasyp adamy hödürlemegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz oňa täze jogapkärli wezipede üstünlikleri arzuw edip, degişli resminamalara gol çekdi.

Statistika baradaky Döwlet komitetiniň başlygy S.Welbegow ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň 2020-nji ýylyň alty aýynda gazanan ykdysady netijeleri barada hasabat berdi. 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önümleriň köp görnüşiniň öndürilişi artdy.

Döwlete dahylsyz ulgamda hem oňyn netijeler gazanyldy. Jemi öndürilen önümiň düzüminde hususy işewürligiň paýy 66 göterime ýetdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer G.Müşşikowa hem-de degişli düzümleriň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, ykdysadyýetde maliýe durnuklylygyny gazanmak we pudaklary maliýe taýdan sagdynlaşdyrmak üçin degerli çäreleri görmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, kärhanalaryň bank karzlaryny we algy-bergilerini tertipleşdirmek üçin teklipleri taýýarlamak tabşyryldy.

Şonuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz ykdysadyýetde pul toplumyny hakyky zerurlyga görä düzgünleşdirmelidigini, pudaklary pul serişdeleriniň zerur möçberi bilen üpjün edip, hümmetsizligi meýilleşdirilýän derejede saklamalydygyny nygtady.

Milli Liderimiz dürli pudaklara berilýän karzlaryň ykdysady taýdan bähbidine we netijesine yzygiderli seljerme geçirmek barada görkezme berip, berilýän karz serişdeleriniň bellenen maksada görä ulanylyşyna gözegçiligi güýçlendirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwrebap bank hyzmatlaryny ornaşdyrmagy çaltlandyryp, bank ulgamyna ynamy we onuň özüne çekijiligini artdyrmalydygyny belledi hem-de bank edaralaryna fiziki we ýuridik taraplaryň pul serişdelerini çekmegiň we olary bermegiň tertibini ýeňilleşdirmek barada degişli görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiziň halkara maliýe bazarlaryndan amatly şertlerde karz serişdelerini, şeýle hem daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmegiň üstünde köpräk işlemegiň möhüm ugurlaryň biridigini belledi hem-de abraýly halkara maliýe guramalary bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk edip, olaryň ykdysadyýetimiziň ösüşine berýän synlarynyň we seljerme işleriniň netijelerini ýerlikli peýdalanmagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz şu ýylyň ahyryna çenli bellenen ähli işleri üstünlikli tamamlamagyň zerurdygyna ünsi çekip, wise-premýere Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ähli orunbasarlary bilen bilelikde, Halk Maslahatynda berlen tabşyryklary durmuşa geçirmek, şeýle hem geljek ýylyň Döwlet býujeti boýunça maslahat geçirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz täze, 2021-nji ýyl üçin maýa goýum maksatnamasyny taýýarlamaga we tassyklamaga hem ünsli seretmek barada görkezme berip, her ministrligiň we pudak edarasynyň öz önümçilik tabşyryklaryny hem-de wezipelerini anyk bilmelidigini nygtady.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze ýylyň Döwlet býujeti barada aýdyp, bu işi tamamlap, onuň taslamasyny Türkmenistanyň Mejlisiniň garamagyna bermegiň möhümdigini nygtady. Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujetinde zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, talyp haklarynyň we döwlet kömek pullarynyň, şeýle hem beýleki birnäçe durmuş tölegleriniň möçberlerini ýokarlandyrmagy göz öňünde tutmaly diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Ýurdumyzyň baş maliýe meýilnamasynda her etrapda we şäherde mätäçlik çekýän adamlar üçin ýaşaýyş jaýlaryny gurmaga serişdeleri hökman göz öňünde tutmaly diýip, milli Liderimiz bu tabşyrygy birnäçe gezek gaýtalap aýdýandygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýerlere ýüzlenip, olaryň gözegçilik edýän ministrliklerini we pudak edaralaryny mundan beýläk-de ösdürmek hem-de maliýe ýagdaýyny gowulandyrmak meseleleri babatda olaryň ýolbaşçylary bilen bilelikde alnyp barylýan işleri güýçlendirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň dowamynda täze iş orunlaryny döretmek boýunça tassyklanan maksatnamanyň doly möçberde ýerine ýetirilmeýändigine, şu ýyl tamamlanan soň, bu meselelere aýratyn serediljekdigine ünsi çekdi.

Milli Liderimiz Hökümet başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa ýüzlenip, dünýä ykdysadyýetindäki kynçylyklaryň täsirini yzygiderli seljerip, ony azaltmak üçin çäreleri işläp taýýarlamalydygyny nygtady. Hormatly Prezidentimiz şu ýagdaý bilen bagly ykdysady ýitgileriň öwezini dolmak hem-de ykdysadyýetimiziň durnukly ösmegini üpjün etmek üçin zerur çäreleriň görülmelidigini aýtdy.

Pul dolanyşygynyň durnukly bolmagyny we makroykdysady durnuklylygy gazanmak üçin zerur şertleriň döredilmegi ýurdumyzda öndürilýän önümleriň eksport edilýän möçberlerini artdyrmagyň we daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň önümçiligini döretmegiň depgininiň güýçlendirilmegi möhüm wezipeleriň hataryna kesgitlenildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysadyýetde zähmet bazary bilen bagly meseleleri hemişe üns merkezinde saklap, zähmet gorlarynyň emele gelmegini we ýerlikli dolandyrylmagyny üpjün etmegiň zerurdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz milli statistika ulgamyny döwrebaplaşdyrmagy möhüm ugurlaryň hatarynda kesgitläp, hasabatlylygyň görnüşlerini tükellemegi hem-de umumylaşdyrmagy tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz hasabatlylygyň zerur bolmadyk we döwri geçen görnüşlerini aýyrmagyň zerurdygyny aýdyp, bu işleri sanly ulgam arkaly alyp barmagy, halkara tejribesinden ýerlikli peýdalanmagy tabşyrdy.

Soňra milli Liderimiz Türkmenistanyň Mejlisine ibermek üçin 2020-nji ýylyň rejelenen Döwlet býujetiniň taslamasyna seretmek baradaky hata gol çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow alty aýda gözegçilik edýän ulgamlarynda 2030-njy ýyla çenli döwür üçin nebitgaz senagatyny ösdürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Wise-premýer nebit we gaz kondensaty bilen çykarmagyň meýilnamasynyň 107,6 göterim, nebiti gaýtadan işlemek baradaky meýilnamanyň 102,6 göterim, benzin öndürmek boýunça meýilnamanyň 105,1 göterim, dizel ýangyjyny öndürmek baradaky meýilnamanyň 105,1 göterim ýerine ýetirilendigini habar berdi. Suwuklandyrylan gaz öndürmegiň ösüşi 112,2 göterime, özleşdirilen maýa goýumlaryň ösüşi 113,3 göterime barabar boldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, birnäçe guramaçylyk meselelerine garady.

Milli Liderimiz işde goýberen kemçilikleri üçin, M.Arçaýewi döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy wezipesinden boşatdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy wezipesine B.Amanowy belläp, ony Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesinden boşatdy. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek bu kärhananyň baş inženeriniň üstüne ýüklenildi.

Soňra hormatly Prezidentimiz H.Geldiýewi başga işe geçmegi sebäpli, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory wezipesinden boşatdy.

Döwlet Baştutanymyz Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory wezipesine Ş.Abdrahmanowy belläp, ony «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy wezipesinden boşatdy.

Hormatly Prezidentimiz «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy wezipesine M.Rozyýewi belläp, ony şol korporasiýanyň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy we ýakyn wagtda korporasiýanyň başlygynyň orunbasary wezipesine bellemek üçin mynasyp adamy hödürlemegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wezipä täze bellenen ýolbaşçylara işlerinde üstünlikleri arzuw edip, degişli resminamalara gol çekli.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer M.Meredowa we nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, geçen alty aýyň jemleri boýunça nebitgaz toplumynda esasy önümçilik görkezijileriniň bellenen meýilnamalara laýyklykda ýerine ýetirilendigine garamazdan, käbir görkezijileriň ösüş depgininiň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde pes bolandygyny aýtdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, konsernleriň önümçilik işini dünýäde uglewodorod serişdeleriniň bahalarynyň pese gaçmagy bilen bagly emele gelen ýagdaýa görä kämilleşdirmeli. Toplumyň kärhanalarynda häzirki zaman sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak üçin degişli işleri geçirmeli.

Şeýle hem Hazar deňziniň türkmen bölegindäki nebitgaz toplumlaryny özleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleriň depginini güýçlendirmeli. Bu toplumlaryň özüne çekijiligini ýokarlandyrmak arkaly, daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmegiň depginini artdyrmaly.

«Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy G.Baýgeldiýewe nebit we kondensat çykaryp almagyň ösüş depginini hem-de önümi paýlaşmak baradaky bar bolan şertnamalar boýunça daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ýyllyk borçnamalarynyň doly ýerine ýetirilmegini üpjün etmek, şeýle hem Günbatar Türkmenistanyň hazarýaka zolagynda açylan täze nebit känleriniň özleşdirilişini çaltlandyrmak maksady bilen geçirilýän işlere daşary ýurtlaryň hyzmat ediş kompaniýalaryny çekmegi işjeňleşdirmek barada görkezme berildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasynyň amala aşyrylmagy ýurdumyzyň energetika strategiýasynyň möhüm düzüm bölegidir.

Şunuň bilen baglylykda, «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy B.Amanowa türkmen tebigy gazynyň dünýä bazarlaryna iberilişini diwersifikasiýlaşdyrmak hem-de täze sarp edijileri tapmak boýunça işleri güýçlendirmek tabşyryldy.

Täze gazhimiýa kärhanalaryny gurmak üçin maýa goýumlary serişdeleriň gaýtarylmagyny öndürilen önümiň hasabyna amala aşyrmagyň şertlerinde çekmek gerek diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz tebigy gazyň çykarylyşynyň, gaýtadan işlenilişiniň we daşarky bazarlara eksport edilmeginiň mukdaryny artdyrmak, daşary ýurt walýutasynyň gelip gowuşýan möçberlerini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly meseleleri hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy M.Rozyýewe nebitiň, kondensatyň we tebigy gazyň täze gorlaryny gözläp tapmak, pudagyň ygtybarly çig mal binýadyny döretmek üçin uglewodorod serişdeleriniň gorlarynyň artdyrylmagyny üpjün etmek boýunça işleriň öz wagtynda hem-de doly berjaý edilmegi babatda degişli görkezmeler berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow gözegçilik edýän ulag we aragatnaşyk ulgamlarynda ýanwar — iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Bu pudagyň kärhanalary tarapyndan meýilnamanyň 100,4 göterim ýerine ýetirilendigi bellenildi.

Hususan-da, «Türkmenawtoulaglary» agentligi boýunça 100,2 göterim, «Türkmendemirýollary» agentligi boýunça 120,5 göterim ösüş gazanyldy. «Türkmenhowaýollary» agentligi boýunça geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ýerine ýetirilen işler 61 göterime deň boldy, «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi tarapyndan ýerine ýetirilen işleri babatda 122,4 göterim ösüş gazanyldy.

Awtomobil, demir ýol, howa we deňiz ulaglary arkaly ýük daşalyşynyň möçberi boýunça meýilnama 99,2 göterim ýerine ýetirildi. Hasabat döwründe meýilnama 101,5 göterim berjaý edildi.

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi boýunça ösüş depgini 109,8 göterime deň boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda elektron senagatyny döretmek boýunça işleriň başlanandygyny aýtdy. Ýöne bu işler, ozaly bilen, zerur hünärmenleriň ýokdugy sebäpli, ýeterlik derejede alnyp barylmaýar.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýerler B.Öwezowa hem-de P.Agamyradowa bilelikde elektron senagatyny ösdürmek hem-de ýokary tehnologiýaly kärhanalary döretmek üçin zerur bolan ugurlarda işgärleri taýýarlamagyň ulgamyny işläp düzmegi tabşyrdy.

Häzirki wagtda dünýädäki koronawirus epidemiýasy we mejbury çäklendirmeler zerarly kynçylyk çekýän ulag kärhanalarynyň işini berk gözegçilikde saklamak wajypdyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Şol döwürde olaryň bökdençsiz işlemegini we durnukly maliýe ýagdaýyny saklamagy üpjün etmek zerurdyr. Ulag kärhanalaryna olaryň işgärlerine zähmet haklaryny tölemegi hem-de maliýe borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin goldaw bermek gerek diýip, milli Liderimiz demir ýollaryň durkuny täzelemek işlerini dowam etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän gurluşyk-senagat we energetika pudaklarynda «Türkmenhimiýa» döwlet konserninde, paýtagtymyzyň edara ediş düzümlerinde şu ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Şeýlelikde, ýanwar — iýun aýlarynda gurluşyk-senagat toplumynda önüm öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 112,8 göterim berjaý edildi. Ösüş depgini 118,9 göterime deň boldy.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 107,7 göterim artyp, meýilnama 107,4 göterim berjaý edildi.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça önüm öndürmegiň we işleri alyp barmagyň meýilnamasy 105,5 göterim berjaý edildi. Ösüş bolsa 109,2 göterime barabar boldy.

Energetika ministrligi boýunça önüm öndürmek, degişli işleri ýerine ýetirmek we hyzmatlar boýunça meýilnama 113,9 göterim ýerine ýetirildi. Bu düzümiň görkezijileriniň ösüşi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 119,5 göterime deň boldy.

«Türkmenhimiýa» döwlet konserninde önüm öndürmegiň meýilnamasy 122,1 göterim ýerine ýetirildi. Ösüş 148,1 göterime barabar boldy.

Aşgabat şäher häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 113,2 göterim berjaý edildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ösüş 100,3 göterime deň boldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzda alnyp barylýan gurluşyklaryň ýagdaýyna seljerme geçirmek we 2021-nji ýyl üçin täze gurluşyk maksatnamasyny kesgitlemek boýunça wise-premýere birnäçe görkezmeler berildi.

Biz täze şäherleriň we şäherçeleriň gurluşygyna giň gerim bilen girişdik we emele gelen ýagdaýa garamazdan, bu işleri dowam ederis diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Milli Liderimiz gurluşyk işleriniň zerur serişdeler bilen bökdençsiz üpjün edilmeginiň wajypdygyna ünsi çekip, gurluşyk serişdelerini, şol sanda sementi, metal gurnamalary we bezeg serişdelerini öndürýän kuwwatly senagaty döretmek işlerini çaltlandyrmagy tabşyrdy.

Bar bolan baý çig mal serişdelerini nazara alyp, mineral dökünleriň önümçiligi boýunça täze kärhanalaryň gurluşygy bilen baglanyşykly meseleler işlenip taýýarlanylmalydyr. Munuň özi ekerançylyk meýdanlaryny agrotehniki kadalara laýyklykda, mineral dökünler bilen üpjün etmäge we oba hojalyk ekinlerinde alynýan hasylyň mukdaryny artdyrmaga mümkinçilik berer.

Döwlet Baştutanymyz energetika pudagynyň kuwwatlyklaryny artdyrmak, elektrik energiýanyň önümçiligini we eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak, ulag ýollaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça täze taslamalaryň durmuşa geçirilmegine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. Milli Liderimiz Ş.Durdylyýewe wise-premýer Ç.Gylyjow bilen bilelikde gysga wagtda bu işlere ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny çekmegiň mümkinçiliklerini seljermegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän söwda we dokma pudaklarynda, şeýle hem telekeçilik ulgamynda 2020-nji ýylyň geçen ýarym ýylynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça hasabat döwründe geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, söwda dolanyşygynyň möçberi 24,6 göterim artdy.

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginde hasabat döwründe önümçiligiň möçberi 19,9 göterim ýokarlandy.

Döwlet haryt-çig mal biržasynda şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda birža söwdalarynyň 126-sy geçirilip, harytlaryň eksporty we importy bilen bagly 13 müň 188 şertnama hasaba alyndy.

Söwda-senagat edarasy boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň möçberi manat dolanyşygynda 50,3 göterim, peýdanyň möçberi 23 göterim ýokarlandy.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda öndürilen senagat önümleriniň möçberi 18,9 göterim, oba hojalyk we azyk önümleriniň öndürilişi bolsa 28,7 göterim artdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere ýüzlenip, sarp edilýän harytlaryň, aýratyn-da, oba hojalyk toplumynda öndürilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak işleriniň haýal alnyp barylýandygyny belledi. Ykdysadyýetiň hususy pudagyny döwlet tarapyndan goldamak, kiçi we orta telekeçilige maliýe hem-de maddy-tehniki kömegi bermek boýunça anyk çäreler geçirilmeýär. Sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen söwdanyň döwrebap üpjünçilik ulgamlaryny döretmek işleri häzirki döwrüň talabyna laýyk gelmeýär.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Ç.Gylyjowa degişli pudak edaralarynyň ýolbaşçylary bilen ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň eksport edilýän möçberlerini artdyrmagyň meselelerini işläp taýýarlamagy tabşyrdy. Şeýle hem daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ysnyşykly ykdysady gatnaşyklary ýola goýmagy çaltlandyrmak zerurdyr diýip, milli Liderimiz belledi.

Hormaty Prezidentimiz daşarky bazarlaryň isleglerini we mümkinçiliklerini hökman öwrenmegi, halkara söwdasynyň oňyn tejribelerini we harytlary ýerlemegiň mümkinçiliklerini öwrenmek işlerini çaltlandyrmagy tabşyrdy. Biz mundan beýläk-de bu meseleler babatda telekeçilige giň goldaw bermek syýasatyny dowam ederis diýip, milli Liderimiz belledi.

Soňra çykyş eden Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow şu ýylyň alty aýynda gözegçilik edýän bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlaryny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasyna diňleýjileri kabul etmegiň meýilnamasyny, giriş synaglaryny guramak, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça döwlet toparynyň düzümini, 2020-nji ýylda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň meýilnamasyny tassyklamak hakynda hem hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ýaş nesliň mynasyp derejede bilim almagy hem-de hünär başarnyklaryny artdyrmak, ýokary derejeli bilimli, beden taýdan sagdyn, ýokary watançylyk ruhundaky giň dünýä garaýyşly şahsyýetleri terbiýelemek maksady bilen, bilim ulgamynyň maddy-enjamlaýyn we okuw-usulyýet binýady yzygiderli kämilleşdirilýär.

Sanly bilimiň mümkinçilikleri işjeň peýdalanylýar. «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly ders bäsleşikleriniň döwlet tapgyry onlaýn usulynda geçirildi, türkmen mekdep okuwçylary we talyplary halkara ders, taslama we internet bäsleşiklerine gatnaşyp, üstünlikli çykyş etdiler.

Ýurdumyzyň ylmy mümkinçiliklerini toplumlaýyn durmuşa geçirmegiň çäklerinde ýanwar-iýun aýlarynda köpsanly ylmy-barlag işleri geçirildi, ylmy gözlegler hem-de olaryň netijelerini önümçilige ornaşdyrmak boýunça giň gerimli işler amala aşyryldy.

«Saglyk» döwlet maksatnamasynda bellenilen wezipelere laýyklykda, şu ýylyň birinji ýarymynda saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek, keselleriň öňüni almagyň we olary bejermegiň täze usullaryny ornaşdyrmak boýunça degişli işler amala aşyryldy.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary bilen geçýän ýylda medeni-jemgyýetçilik, köpçülikleýin bedenterbiýe-sport çäreleri, ylmy-amaly maslahatlar we beýleki çäreler guraldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, birnäçe guramaçylyk meselelerine garady. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen M.Geldinyýazow bilim ministri wezipesinden boşadylyp, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň bilim we jemgyýetçilik bölüminiň müdiri wezipesine bellenildi.

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň rektory wezipesinde işlän O.Gurbanow bilim ministri wezipesine bellenildi.

Şol institutyň rektory wezipesine G.Muhammedow bellenilip, ol Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň prorektory wezipesinden boşadyldy.

Sport we ýaşlar syýasaty ministri wezipesine häzirki wagta çenli bu düzümiň ministriniň orunbasary wezipesinde işlän G.Agamyradow bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz täze ministre öz orunbasary wezipesine mynasyp adam hödürlemegi tabşyrdy.

Soňra milli Liderimiz wise-premýere we degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradowa ýüzlenip, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine giriş synaglaryna hem, täze okuw ýylyna hem düýpli taýýarlyk görmegiň zerurdygyna ünsi çekip, okuw ýyly başlamazdan ozal ýurdumyzyň mekdeplerinde we ýokary okuw mekdeplerinde ýeňil we düýpli abatlaýyş işleriniň geçirilmelidigini belledi.

Şeýle hem sagaldyş merkezlerinde çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümini talaba laýyk derejede guramak hem-de bilim işgärleri bilen geçiriljek hökümet maslahatyna taýýarlyk görmek tabşyryldy, maslahatda milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça ilkinji nobatdaky wezipelere garalar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary okuw mekdeplerine giriş synaglaryna jemgyýetçilik gözegçiligini üpjün etmegi hem-de ähli mekdeplerde sanly ulgam boýunça täze okuwlary geçmäge taýýarlyk görmegi talap etdi. Şunda Ylymlar akademiýasyna esasy orun degişli bolmalydyr.

Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryna hem-de sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda, wise-premýere bilim ulgamynyň ylym we önümçilik bilen baglanyşygyny pugtalandyrmak, täze hünärleri girizmek hem-de ýokary derejeli işgärleriň taýýarlanylmagyny üpjün etmek boýunça işleri dowam etmek tabşyryldy. Munuň üçin iň gowy dünýä tejribesini içgin öwrenmek hem-de daşary ýurt bilim we ylym merkezleri bilen gatnaşyklary giňeltmek, innowasiýa önümçiliklerini öwrenmek üçin ýurdumyzyň hünärmenlerini daşary ýurtlara ibermek we beýleki döwletlerden hünärmenleri çagyrmak zerurdyr.

Döwlet Baştutanymyz wezipä täze bellenilen bilim ministri O.Gurbanowyň öňünde birnäçe anyk wezipeleri goýdy. Döwrüň talaplaryna laýyklykda, täze hünär ugurlary boýunça hünärmenleri taýýarlamagyň usulyýetine aýratyn üns bermek, Ylymlar akademiýasynyň alymlary we degişli pudaklaryň hünärmenleri bilen bilelikde döwrebap okuw meýilnamalaryny işläp taýýarlamak tabşyryldy. Bu işler hemişe berk gözegçilikde saklanylmalydyr hem-de toplanylan milli tejribe we bilim ulgamynda dünýä ylmynyň gazananlary göz öňünde tutulyp alnyp barylmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary okuw mekdepleriniň rektorlaryna ýüzlenip, bildirilýän talaplar hasaba alnyp, täze girizilýän hünärler boýunça degişli pudaklar bilen bilelikde okuw meýilnamalarynyň taýýarlanylmagynyň zerurdygyna ünsi çekdi. Sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça wezipelerden ugur alyp, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary boýunça täze hünärleri girizmegi dowam etmek, has köp isleg bildirilýän hünär ugurlary, esasan-da, inžener-tehniki we tehnologiýa ugurlary boýunça okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmek işleri dowam etdirilmelidir.

Innowasiýa tehnologiýalarynyň işjeň ornaşdyrylmagyny hasaba alyp hem-de ýurdumyzda kabul edilen milli maksatnamalara laýyklykda ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylaryna zerur bolan hünärleri öňünden kesgitlemek hem-de edaralaryň we kärhanalaryň işgärlerine bildirilýän esasy talaplary kesgitlemek boýunça işleri geçirmek tabşyryldy.

Soňra döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça degişli resminamalara gol çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berildi. Ol hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan döredijilikli daşary syýasaty netijesinde Türkmenistanyň dünýä derejesinde eýeleýän ornunyň berkeýändigini, ýurdumyzyň halkara abraýynyň günsaýyn artýandygyny aýratyn belledi.

Munuň aýdyň mysaly hökmünde BMG-niň Nýu-Ýork şäherinde ýerleşen Baş edarasyndan gelip gowşan hoş habary agzap bolar. 2020-nji ýylyň 29-njy iýunynda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň başlygynyň orunbasarlygyna biragyzdan saýlanyldy.

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy bu ähmiýetli waka bilen döwlet Baştutanymyzy tüýs ýürekden gutlap, ýurdumyzyň BMG bilen hyzmatdaşlygynyň strategiki häsiýetini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, bu abraýly guramanyň çäklerinde milli Liderimiziň öňe süren başlangyçlarynyň doly goldawa eýe bolýandygy bellenildi. Hormatly Prezidentimiziň parahatçylyk we howpsuzlyk, durnukly energetika we ulag, ekologiýa we howanyň üýtgemegi ýaly möhüm ugurlarda öňe süren teklipleri häzirki wagtda iri möçberli we uzak möhletli halkara maksatnamalaryň hem-de taslamalaryň üsti bilen durmuşa geçirilýär.

Şeýlelikde, Türkmenistanyň we milli Liderimiziň dünýäde uly abraýyny nazara alyp, halkara bileleşigi ýurdumyzy BMG-niň Baş Assambleýasynyň Başlygynyň orunbasarlygyna altynjy gezek saýlady. Munuň özi Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şu ýyl şanly 25 ýyllygynyň, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 75 ýyllygynyň dabaraly bellenilýändigi bilen baglylykda örän uly ähmiýete eýedir.

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzy nobatdaky uly daşary syýasy ýeňşi bilen ýene-de bir gezek mähirli gutlap, milli Liderimize Watanymyzy gülledip ösdürmegiň we halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan asylly işlerinde täze ajaýyp üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylary we ähli watandaşlarymyzy Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň başlygynyň orunbasarlygyna saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlap, ýurdumyzyň eýýäm Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň sessiýalarynyň başlygynyň orunbasarlygyna altynjy gezek saýlanýandygyny (58, 62, 64, 68, 71 we 75-nji sessiýalar) nygtady.

Bu wakanyň mähriban Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy bellenýän «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda bolmagy aýratyn guwandyryjydyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Munuň özi biziň ýurdumyzyň ýokary halkara at-abraýynyň, Türkmenistanyň alyp barýan oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we umumy bähbitlere laýyk gelýän giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat ugrunyň netijelidiginiň täze aýdyň şaýatnamasydyr.

Biziň ýurdumyzyň alyp barýan döredijilikli syýasaty ýaly, bu garaýşy hem Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan biragyzdan makullanyldy we goldanyldy. Mundan başga-da, soňky ýyllarda Bitarap döwletimiz bu ägirt uly halkara Guramasynyň abraýly edaralarynyň we ykdysady institutlarynyň düzümine köp gezek saýlandy diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. Bularyň ählisi Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen alyp barýan gatnaşyklarynyň hil taýdan täze derejä çykandygyny görkezýär. Bu gatnaşyklaryň uzak möhletli geljegi nazarlaýandygyna aýdyň şaýatlyk edýär.

Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy bolup durýan döwletleriň ählisi tarapyndan ykrar edilen hemişelik bitaraplyk hukuk derejesi bolan Türkmenistan halkara giňişliginde işjeň orny eýeleýär we köp ýyllaryň dowamynda Birleşen Milletler Guramasy bilen netijeli hyzmatdaşlyk edip gelýär diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Bu Gurama bilen alnyp barylýan hyzmatdaşlyk Türkmenistanyň sebit we bütindünýä ähmiýetli başlangyçlarynyň durmuşa geçirilmeginde, dürli iri taslamalaryň hem-de maksatnamalaryň bilelikde amala aşyrylmagynda öz beýanyny tapýar.

Hyzmatdaşlyk edýän ýyllarymyzda biziň ýurdumyz sebitde syýasy durnuklylygy gorap saklamakda, hoşniýetli goňşuçylygy we dostlugy ösdürmekde Birleşen Milletler Guramasynyň ygtybarly we netijeli hyzmatdaşyna öwrüldi diýip, milli Liderimiz belledi. Häzirki döwürde Türkmenistan dünýäde parahatçylygy, halkara durnuklylygyny we durnukly ösüşi pugtalandyrmaga saldamly goşant goşýan döwlet hökmünde ykrar edildi. Döwrüň möhüm meseleleri boýunça oýlanyşykly çözgütleri işläp taýýarlamakda işjeň orny eýeleýär.

Türkmenistan ylalaşdyryjy we döredijilik kuwwatynyň bütin adamzada hyzmat etmegini maksat edinip, bu ugurda anyk işleri geçirýär. Bu bolsa, Birleşen Milletler Guramasynyň belent maksatlaryna laýyk gelýär. Bu Gurama bilen uzak möhletiň dowamynda giň gerimli, maksada gönükdirilen hyzmatdaşlygy alyp barmak Türkmenistanyň saýlap alan strategik ýoludyr. Biz mundan beýläk hem, döwrüň esasy meselelerini çözmek üçin hyzmatdaşlyk etmek bilen bagly täze pikirleri we gatnaşyklaryň nusgalaryny taýýarlamakda we amala aşyrmakda Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk etmegi maksat edinýäris. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bular barada aýtmak bilen, Birleşen Milletler Guramasy we onuň edaralary bilen biziň alyp barýan hyzmatdaşlygymyzyň dünýäde durnuklylygy, parahatçylygy we ösüşi üpjün etmegiň hatyrasyna barha pugtalanjakdygyna ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň häzirki zamanyň möhüm meseleleriniň çözülmegine işjeň gatnaşmaga ygrarly bolup durýandygyny, ähli mümkinçiligini parahatçylygyň, döredijiligiň we durnukly ösüşiň bähbitlerine gönükdirmäge taýýardygyny tassyklap, hemmelere berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, ata Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi we mejlise gatnaşyjylary hem-de ähli watandaşlarymyzy bu şanly waka bilen ýene bir gezek gutlady.

Soňra wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi, milli Liderimiziň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi hem-de öňde goýan wezipeleriniň çözülişi bilen baglylykda, birinji ýarym ýylda geçirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Ýanwar-iýun aýlarynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, şol sanda halkara we sebit guramalaryň ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda yzygiderli çäreler görüldi.

Garalýan döwürde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Azerbaýjan Respublikasynda boldy, şeýle hem onlaýn görnüşinde geçirilen Türki dilli döwletleriň geňeşiniň duşuşygyna hem-de Goşulyşmazlyk Hereketiniň ýokary derejedäki duşuşygyna gatnaşdy.

Hormatly Prezidentimiziň BMG-niň Baş sekretary we birnäçe döwletleriň Baştutanlary bilen telefon arkaly gepleşikleri geçirilip, şolaryň dowamynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny giňeltmek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. Şunda hökümetara toparlarynyň hem-de beýleki degişli düzümleriň işlerine ähmiýetli orun berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň döwletara derejesinde dostlukly gatnaşyklary hem-de köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltjekdigini, abraýly halkara guramalary bilen netijeli gatnaşyklary ösdürjekdigini nygtap, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary has-da giňeltmek boýunça anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň barşynda başga işe geçmegi sebäpli, B.Zahyrowy Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory wezipesinden boşatdy. Milli Liderimiz Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory wezipesine J.Gurbangeldiýewi belläp, ony şol institutyň prorektory wezipesinden boşatdy hem-de oňa özüne ynanylan wezipede üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi.

Ilki bilen Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow sebitde şu ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hususan-da, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy we Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde maýa goýumlaryň özleşdirilişi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, welaýatda ýurdumyzyň şanly Bitaraplyk baýramy mynasybetli dürli maksatly binalaryň birnäçesini ulanmaga bermek meýilleşdirildi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew sebiti durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny amala aşyrmagyň çäklerinde geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalarda we desgalarda gurluşyk işleri batly depginlerde alnyp barylýar. Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda bellenen tertipde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň hil derejesine möhüm ähmiýet berilýär. Günbatar welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleri agrotehniki kadalara laýyk derejede alnyp barylýar.

Hökümetiň giňişleýin mejlisi Daşogaz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim welaýatda şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde häzirki döwürde tassyklanylan meýilnama boýunça medeni-durmuş we senagat maksatly desgalaryň birnäçesiniň gurluşygy alnyp barylýar.

Welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda möwsümleýin meýdan işleri geçirilýär.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew ýurdumyzyň gündogar sebitinde geçen ýarym ýylyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, Garaşsyz Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli ulanylmagy berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalarda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň depginlerini ýokarlandyrmak boýunça zerur tagallalar edilýär.

Welaýatda oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek, bugdaýdan boşan meýdanlarda sürüm we tekizleýiş işlerini geçirmek, gowaçalara agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda, ideg işlerini guramak boýunça degişli işler ýaýbaňlandyryldy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitde hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň netijeleri baradaky hasabat bilen çykyş etdi. Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde ýol gurluşygy we beýleki inženerçilik desgalarynyň durkuny täzelemek we olaryň täzelerini çekmek işlerine möhüm ähmiýet berilýär.

Welaýatyň ekerançylaryna döwlet tarapyndan goldaw berilmegi netijesinde möwsümleýin işler talabalaýyk derejede alnyp barylýar.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän düzümlerinde birinji ýarym ýyllykda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri we welaýatlarda alnyp barylýan meýdan işleri barada hasabat berdi.

Obasenagat toplumyna degişli düzümlerde önümçiligiň ösüşi 115,7 göterime deň boldy. Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça bu görkeziji 116,8 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 106,1 göterime, «Türkmen atlary» döwlet birleşigi boýunça bolsa 103,9 göterime deň boldy.

Şu günler ýurdumyzyň welaýatlarynda gowaça hatarara bejergi işleri, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleri giň gerimde alnyp barylýar.

Şeýle hem ýygnalan galla hasylyny degişli derejede saklamak, ony kabul ediş bölümlerinden elewatorlara we ammarlara daşamak boýunça zerur işler alnyp barylýar. Orakdan boşan ýerlerde güýzki ekiş, şol sanda gök, bakja we beýleki ekinleriň ekişi üçin ýerleri taýýarlamak agrotehniki kadalara laýyklykda dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýer E.Orazgeldiýewe, welaýatlaryň häkimlerine we oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, oba hojalygyny ösdürmek, aýratyn-da, pagtanyň öndürilýän möçberini artdyrmak boýunça kabul edilen maksatnamalary işjeň durmuşa geçirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, häzir galla oragy tamamlandy diýen ýaly. Ýygnalyp alnan gallanyň möçberi 1 million 400 müň tonnadan geçdi. Bu bolsa Watanymyzyň azyk howpsuzlygyny üpjün edýändigini tassyklaýar. Gallanyň artýan bölegini daşary ýurtlara eksport edip bolar.

Meýdanlarda gowaçanyň bol hasyly ýetişdirilýär Pagtanyň ýurdumyz üçin aýratyn wajypdygyny bellemeli. Şeýlelikde, bol hasyl almak üçin zerur ähli agrotehniki işleri öz wagtynda we ýokary hilli geçirmek, oba hojalyk tehnikalaryny ýygym möwsümine talabalaýyk taýýarlamak hakynda alada edilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýerler P.Agamyradowa we E.Orazgeldiýewe pandemiýa bilen bagly meseleleri nazara alyp, ylmy edaralaryň oba hojalyk, aýratyn-da, suw meselesiniň, şeýle hem ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, täze ýerleri özleşdirmek meseleleriniň üstünde has köpräk işlemek babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Biz suw tygşytlaýjy tehnologiýalary önümçilige giňden ornaşdyrmalydyrys, bu işde beýleki ýurtlaryň öňdebaryjy tejribesi giňden peýdalanylmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi we Garagum sährasynyň ekologiýa ýagdaýyny mundan beýläk-de gowulandyrmak boýunça maksatnamany durmuşa geçirmegi çaltlandyrmagy tabşyrdy.

Soňra Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa milli parlamentiň şu ýylyň alty aýynda kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmek, şeýle hem Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görmek boýunça alyp baran işleriniň netijeleri barada habar berdi.

Deputatlar düzümi döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň ileri tutulýan ugurlaryny kanunçylyk taýdan üpjün etmek maksady bilen, täze kanunçylyk namalaryny işläp taýýarlamak we hereket edýänlerini kämilleşdirmek boýunça yzygiderli işleri geçirýärler.

Geçen döwürde milli parlamentiň maslahatlarynyň dowamynda Türkmenistanyň 18 kanuny hem-de Mejlisiň 13 karary kabul edildi.

“Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Konstitusion Kanunyň taslamasy boýunça işler dowam etdirilýär. Bu Kanunyň deslapky taslamasy metbugatda çap edilenden hem-de giňden ara alnyp maslahatlaşylandan soň, gelip gowşan teklipler iş toparynyň mejlislerinde düýpli öwrenildi. Raýatlaryň pikirlerini has düýpli öwrenmek maksady bilen, welaýatlarda iş toparynyň göçme mejlisleri geçirildi. Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion Kanunyň gutarnykly taslamasyny taýýarlamak hem-de Halk maslahatynyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görmek işleri alnyp barylýar.

Parlamentara gatnaşyklary ösdürmegiň hem-de kanun çykaryjylygyň dünýä tejribesini öwrenmegiň, BMG-niň wekilhanalary hem-de beýleki abraýly halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň çäklerinde, ýylyň başyndan bäri Mejlisde 7 duşuşyk, şol sanda wideoaragatnaşyk arkaly üç duşuşyk guraldy.

Mejlisiň agzalary öz saýlaw okruglarynda ýurdumyzyň iri jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guralýan maslahatlara gatnaşyp, edara-kärhanalarda, daýhan birleşiklerinde, okuw mekdeplerinde milli ýörelgelerimizi, däp-dessurlarymyzy wagyz edýän çäreleri geçirdiler.

Mejlisiň başlygy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň öňde boljak mejlisiniň guramaçylyk meseleleri barada maglumat berip, Maslahaty geçirmegiň möhleti we oňa taýýarlyk görmek baradaky degişli resminamalary hormatly Prezidentimiziň garamagyna hödürledi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, öňde boljak möhüm wakanyň – 25-nji sentýabrda geçiriljek Halk Maslahatynyň mejlisiniň ähmiýetini nygtady. Şonuň ertesi güni zähmetde uly üstünlikler gazanan we döwlet sylaglaryna hödürlenen raýatlarymyzy sarpalamak dabarasy bolar, 27-nji sentýabrda bolsa biz baş baýramymyz — Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi giňden we dabaraly ýagdaýda belläris diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz Maslahaty geçirmegiň we oňa taýýarlyk görmegiň möhletleri baradaky degişli Permana we Karara gol çekip, umumymilli forumy ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek boýunça ähli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň ýarym ýylynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp we wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowyň Türkmenistanyň Harby akademiýasyny üstünlikli tamamlandygyny belläp, oňa degişli diplomy we döşe dakylýan nyşany gowşurdy.

Döwlet Baýdagyna tagzym edip we mukaddes kasamy ýerine ýetirip, hökümet Baştutanynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyny özüne ynanylan jogapkärli işinde mundan beýläk-de ak ýürekden işlejekdigine, Garaşsyz Bitarap Watanymyza wepaly gulluk etjekdigine ynandyrdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylaryň öňünde çykyş etdi. Döwlet Baştutanymyz şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada aýdyp, döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna ünsi çekdi we ýakyn geljek üçin öňde durýan möhüm wezipeleri kesgitledi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, koronawirus pandemiýasynyň ýurdumyzyň içerki ykdysady işjeňligine ýetirýän ýaramaz täsiri dowam edýär. Emma, muňa garamazdan, statistiki maglumatlar dünýä ykdysadyýetindäki meseleler bilen bagly biziň Hökümetimiziň netijeli çäreleri görýändigini görkezýär.

Ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda, geçen ýarym ýylda dünýä ykdysadyýetini ösdürmekde ýurdumyzyň ornuny berkitmek boýunça işler dowam etdirildi. Bäsleşige ukyply, ýokary hilli, içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän dürli görnüşli harytlary öndürýän innowasion senagat kärhanalaryny döretmek işleri depginli alnyp baryldy diýip, döwlet Baştutanymyz kanagatlanma bilen belledi.

Biziň daşary syýasatymyz üýtgewsiz ýagdaýda dowam edýär. Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygynyň bellenýän ýylynda hem, ozalkysy ýaly, Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Ýewropa Birleşigi, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy hem-de beýleki halkara guramalary bilen energetika we suw howpsuzlygyny üpjün etmek, ekologiýa meselelerini çözmek boýunça ysnyşykly gatnaşyklar alnyp barylýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Şunuň bilen baglylykda, ulag üpjünçilik, bilim we medeniýet ulgamlaryny ösdürmek, adam hukuklaryny hem-de azatlyklaryny goramak, ählumumy howpsuzlygy berkitmek bilen bagly işjeň hyzmatdaşlygyň dowam edýändigi bellenildi.

Içeri syýasatymyz barada aýdyp, hormatly Prezidentimiz ygtybarly salgyt-býujet we pul-karz syýasatyny goldap, hususy we döwlet üpjünçilik ulgamlaryna goýulýan maýa goýumlarynyň möçberiniň barha artdyrylýandygyny aýtdy.

Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen kynçylyklara garamazdan, jemi içerki önümiň ösüşi — 5,9 göterim möçberde saklanýar. Milli puluň hümmeti hem şol bir derejede durnukly saklanýar.

Senagat hem-de durmuş maksatly desgalaryň gurluşygynyň giň gerimde dowam edýändigini belläp, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabat döwründe umumy bahasy 37 milliard amerikan dollaryndan hem köp bolan 2,5 müňe golaý iri desganyň gurluşygynyň alnyp barylandygyny aýtdy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Oba milli maksatnamasyna laýyklykda geçen alty aýda ýurdumyzda 1 milliard 300 million manat möçberde düýpli maýa goýumlary özleşdirildi. Geçen ýarym ýylyň dowamynda 14 sany iri desga, umumy meýdany 509 müň inedördül metr bolan ýaşaýyş jaýlary, şol sanda bahasy 1 milliard manada golaýlaýan, ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary ulanmaga berildi. Senagat desgalary, ýaşaýyş jaýlary, çagalar baglary, mekdeplerdir dükanlar we beýleki desgalar göz öňünde tutulan möçberde işe girizildi.

Energiýa serişdelerimizi dünýä bazarlaryna ibermegi diwersifikasiýalaşdyrmak syýasatynyň bellenen meýilnama laýyklykda dowam edýändigini belläp, döwlet Baştutanymyz «Türkmenistan — Owganystan — Päkistan — Hindistan» gaz geçirijisiniň taslamasynyň, şeýle hem beýleki sebit taslamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini nygtady.

Ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerinde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmegiň, eksport harytlarynyň möçberlerini artdyrmagyň, elektron senagatyny döretmegiň döwlet maksatnamalary netijeli amala aşyrylýar.

Şunuň bilen birlikde, heniz çözülmegi köp zähmeti talap edýän meseleleriň az däldigini aýdyp, hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylaryň ünsüni öňde durýan işleriň möhüm ugurlaryna çekdi.

Ýurdumyzda ykdysady we maliýe durnuklylygyny üpjün etmek; ilatyň iş bilen üpjünçilik derejesini ýokarlandyrmak, bank ulgamynda özgertmeleri çaltlandyrmak möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitlendi. Şeýle hem göni daşary ýurt maýa goýumlarynyň möçberini artdyrmagyň, eksport mümkinçiligi ýokarlandyrmak we walýuta serişdeleriniň gelip gowuşmagyny üpjün etmek, meseleleriniň möhümdigi nygtaldy.

Senagat pudagynda bäsleşige ukyplylygy pugtalandyrmak, kiçi telekeçiligi ösdürmek, geljegi uly ugurlar bolup durýar. Häzirki döwürde ykdysadyýetiň ähli pudaklaryna sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak ähli ýolbaşçylar üçin ileri tutulýan ugurlar bolmalydyr diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Milli Liderimiz ykdysadyýetde döwletiň gatnaşyk paýyny azaltmak we hususy pudagy giňeltmek boýunça alnyp barylýan işleriň güýçlendirilmelidigini belledi.

Hususylaşdyrmagyň sanawyna energetika, ulag we aragatnaşyk pudaklarynyň aýry-aýry döwlet kärhanalary, üpjünçilik desgalary, şeýle hem köp sanly beýleki desgalar girizilmelidir.

Paýnamalary ýerleşdirmek, gazna bazaryny guramak we bäsleşikli söwdalary açmak hususylaşdyrmagyň esasy usullaryna öwrülmelidir.

Hökümet agzalaryna ýüzlenip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň ikinji ýarymynda köp sanly möhüm halkara we içerki döwlet çärelerini geçirilmeginiň göz öňünde tutulandygyny belledi. Hususan-da, sentýabr aýynda Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçiriler. Maslahatda ýurdumyzyň Konstitusiýasyna örän möhüm üýtgetmeleri girizmek boýunça çözgütler kabul ediler.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň baýramyny, şeýle hem berkarar döwletimiziň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk ýubileýi giňden bellenip geçiler. Bu çäreler ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ähli ýolbaşçylaryndan, bizde aýdylyşy ýaly, örän ýokary derejede geçirmegi talap edýär diýip, milli Liderimiz belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çykyşyny tamamlap, geçen ýarym ýylyň görkezijileriniň,erbet bolmandygyny kanagatlanma bilen belledi. Şunuň bilen baglylykda, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ähli ýolbaşçylaryna alty aýda edilen işleriň netijeleri boýunça öňümizdäki şenbe, ýekşenbe we duşenbe günleri maslahatlary geçirmek tabşyryldy. Soňra, welaýat häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 7-nji iýuldan 6-njy awgusta çenli dynç almak rugsat beriler.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, hökümet agzalary Arçmanda ýa-da Ýylysuwda we ýurdumyzyň beýleki şypahanalarynda dynç alyp bilerler.

Milli Liderimiz Obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer E.Orazgeldiýewe ýüzlenip, pagta ýygymy bilen bagly ýolbaşçylar bilen maslahatlaşyp, bu meselä özleriniň seretmegini tabşyrdy. Eger, agrotehniki çäreler bilen bagly işleriň häzirki gyzgalaňly döwründe dynç almagy makul bilmeseňiz, onda siz pagta ýygymyndan soň dynç alyp bilersiňiz diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şeýle hem Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, döwlet Baştutanymyz oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlik gazanmaklaryny arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   05.06.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine, şeýle hem birnäçe resminamalaryň taslamalaryna we döwlet durmuşynyň käbir beýleki meselelerine garaldy.

Ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow ýanwar — maý aýlary aralygynda makroykdysady görkezijileri barada hasabat bilen çykyş etdi. Döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda üstünlikli amala aşyrylýan toplumlaýyn çäreleriň netijesinde, garalýan döwürde ähli pudaklarda durnukly ösüş üpjün edildi.

Şu ýylyň ýanwar — maý aýynyň netijeleri boýunça jemi içerki önümiň ösüşi 6,2 göterime deň boldy. 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önüm öndürilişi 4,7 göterim ýokarlandy.

Wise-premýer bölek haryt dolanyşygynyň mukdary barada hasabat berip, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, bu görkezijiniň 19,6 göterim artandygyny habar berdi.

Bäş aýda Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 100,3 göterim, çykdajy bölegi bolsa 94,1 göterim derejesinde ýerine ýetirildi.

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ortaça aýlyk zähmet haky 10,5 göterim artdy. Zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary doly möçberde hem-de öz wagtynda maliýeleşdirildi.

Rejelenen görnüşdäki Oba milli maksatnamasynda kesgitlenen işleriň çäklerinde, ýylyň başyndan bäri durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlaryň, inženerçilik ulgamlaryň gurluşyklary alnyp baryldy.

Wise-premýer nebitgaz toplumynyň edaralarynyň işini kämilleşdirmek boýunça geçirilen seljermeleriň netijeleri barada hasabat berip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna degişli teklipleri hödürledi.

Sol bir wagtda göni wideoaragatnaşyga çagyrylan Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýew karz beriş edaralarynyň alyp barýan işleri hem-de olaryň işini kämilleşdirmek, ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň gerimini giňeltmek boýunça görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabatlary diňläp, wise-premýeriň gözegçilik edýän toplumynyň öňünde durýan ilkinji nobatdaky wezipelere ünsi çekdi.

Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýaramaz ýagdaýlar sebäpli, umuman, ýurdumyzyň ykdysady görkezijileri hem peselýär diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etmek bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň beýleki orunbasarlary bilen bilelikde, 2020-2021-nji ýyllar üçin maksatnamany işläp taýýarlamaga girişmegi tabşyrdy. Bu Maksatnamada esasy wezipe çökgünlik ýagdaýyndan has depginli çykmagy hem-de çökgünlikden ozalky görkezijileri gazanmagy üpjün etmekden ybaratdyr. Bu maksatnama Ministrler Kabinetinde seretmeli diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Bu Maksatnamada bellenen çärelerde ykdysadyýetimiziň dürli pudaklaryna düýpli maýa goýumlaryny goýmak hem-de eksporty goldamak göz öňünde tutulmalydyr. Şunuň bilen birlikde, häzirki döwürde saglygy goraýyş we ilaty durmuş taýdan goramak ulgamyna maýa goýmak biziň ileri tutýan ugrumyz bolmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Milli Liderimiz bar bolan mümkinçiliklerden peýdalanyp, ýurdumyzy ösdürmegiň ozal kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegini hem üpjün etmegi ýerine ýetirilmeli işleriň esasy ugurlarynyň hatarynda kesgitledi.

Döwlet Baştutanymyz sözüni dowam edip, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň önümçiliklerini döretmek, öz harytlarymyzyň beýleki döwletlere iberilýän möçberlerini artdyrmak boýunça bellenen meýilnamalary ýerine ýetirmek üçin netijeli çäreleri görmegiň zerurdygyny belledi. Sanly ulgama geçmegiň çäklerinde, maliýe-bank ulgamynyň edaralarynyň işini düýpli seljermeli diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Milli Liderimiz döwlet eýeçiligindäki kärhanalary we desgalary hususylaşdyrmagy çaltlandyryp, paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek işini baş ugurlaryň hatarynda kesgitledi. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet haklaryny tölemekde bökdençlikleriň ýüze çykýan ýagdaýlaryny berk gözegçilikde saklamagy talap edip, bu meseleleri seljerip, degişli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow gözegçilik edýän ulgamlarynda nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli döwürde ösdürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde şu ýylyň bäş aýynda geçirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Wise-premýer nebitiň we gaz kondensatynyň çykarylyşynyň meýilnamasynyň 108,3 göterim, tebigy we ugurdaş gazyň çykarylyşynyň meýilnamasynyň 100,4 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasynyň 102,5 göterim, benzin önümçiliginiň meýilnamasynyň 109,2 göterim, dizel ýangyjynyň önümçiliginiň meýilnamasynyň 103,6 göterim ýerine ýetirilendigi barada hasabat berdi. Suwuklandyrylan gazyň önümçiliginiň ösüşi 118 göterime deň boldy, maýa goýumlaryny özleşdirmek boýunça meýilnama 121,5 göterim berjaý edildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, toplumyň kärhanalarynyň durnukly işini üpjün etmek, şolaryň serişdeler binýadyny hem-de eksport kuwwatyny netijeli peýdalanmak, bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, nebitiň we gazyň çykarylýan hem-de gaýtadan işlenilýän mukdary yzygiderli artdyrylmalydyr. Bazar gatnaşyklaryna laýyklykda, toplumyň dolandyryş we önümçilik müdirlikleriniň gurluş düzümlerini kämilleşdirmek zerurdyr.

Döwlet Baştutanymyz meýilleşdirilýän iri taslamalaryň gurluşygyny diňe maýa goýumlaryny çekmegiň hasabyna amala aşyrmalydygyna, munuň üçin çykdajylary öndüriljek önümler bilen hasaplaşmalydygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz häzirki döwürde halkara bazarlarynda nebitiň we nebit önümleriniň bahasynyň has pese düşendigini belläp, bu önümleri daşarky bazarlarda ýerlemegiň strategiýasyny kesgitlemegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän pudaklarynda hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň jemleri hem-de welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi.

Obasenagat toplumy boýunça önümçiligiň umumy möçberiniň ösüşi 117,4 göterime deň boldy, şunda bu görkeziji - Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 118,2 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 110,2 göterime hem-de «Türkmen atlary» döwlet birleşigi boýunça 103,8 göterime ýetirildi. Maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy 137,9 göterim berjaý edildi.

5-nji iýunda Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda galla oragyna badalga berildi, Balkan we Daşoguz welaýatlarynda bolsa bu çärä 12-nji iýunda girişmek üçin häzirki wagtda taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna «Oba hojalyk ekinleri üçin himiki serişdeleri satyn almak hakynda» Kararyň taslamasy hödürlendi.

Hormatly Prezidentimiz Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşyk ulgamy arkaly wise-premýere iberdi hem-de degişli tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz galla oragyna köpçülikleýin girişilendigini belläp, orak möwsümini gysga möhletde we ýitgisiz geçirmelidigine wise-premýeriň ünsüni çekdi. Şeýle hem meýdanlarda tehnikalaryň bökdençsiz işledilmegini üpjün etmek hem-de kärendeçiler bilen wagtynda hasaplaşyklary geçirmek zerurdyr.

Munuň üçin oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylary etraplarda köpräk bolmaly. Ýerlerde daýhan birleşikleriniň nähili işleýändigini görmeli hem-de galla oragynyň alnyp barlyşy bilen tanyşmaly diýip, milli Liderimiz daýhan birleşiklerine zerur kömegi bermegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow gözegçilik edýän ulgamynda geçen bäş aýyň dowamynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda ulag we kommunikasiýa toplumy tarapyndan meýilnama 102,1 göterim ýerine ýetirilip, 102,8 göterim ösüş gazanyldy.

Hasabat döwründe ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüşi «Türkmenawtoulaglary» agentliginde 101,4 göterime, «Türkmendemirýollary» agentliginde 118,4 göterime, «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginde 132,5 göterime deň boldy. «Türkmenhowaýollary» agentligi boýunça hem degişli işler ýerine ýetirildi.

Awtomobil, demir ýol, howa we deňiz ulaglary arkaly ýük daşamakda meýilnama 101,8 göterim, ýük dolanyşygynda 102,9 göterim, ýolagçy gatnatmakda 100,6 göterim ýerine ýetirildi. «Türkmenaragatnaşyk» agentligi boýunça 109,5 göterim ösüş gazanyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, wise-premýere ýüzlenmek bilen, häzirki döwürde ykdysadyýetimiziň beýleki esasy pudaklary ýaly, ulag pudagynyň hem dünýäde koronawirus epidemiýasy hem-de mejbury çäklendirmeler sebäpli, kyn ýagdaýy başdan geçirýändigine ünsi çekdi. Ýönekeý bolmadyk şeýle şertlerde ulag kompaniýalarymyz bökdençsiz işlemegini dowam edýär, gatnawlaryň ygtybarly bolmagyny gazanýar diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, häzirki döwürde koronawirus bilen bagly ýagdaý tamamlanýança bu kompaniýalaryň maliýe ýagdaýyny durnukly saklamak hem-de üznüksiz maliýeleşdirilmegini üpjün etmek esasy wezipedir. Zähmet haklaryny tölemek we maliýe borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin ulag kompaniýalarynyň serişdeleri bolar ýaly, olary goldamaly. Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, wise-premýere bu ýagdaýlary seljerip, zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat döwründe toplum tarapyndan öndürilen önümleriň ösüşiniň 119,7 göterime deň bolup, bellenilen meýilnamanyň 113,4 göterim ýerine ýetirilendigi barada hasabat berdi.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça geçen bäş aýyň jemleri boýunça ösüş 107,3 göterime barabar bolup, meýilnama 107,1 göterim ýerine ýetirildi.

Hasabat döwründe Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi tarapyndan öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 107,4 göterime deň bolup, meýilnama 106 göterim amal edildi.

Ýanwar — maý aýlarynyň dowamynda Energetika ministrligi boýunça öndürilen önümleriň, ýerine ýetirilen işleriň hem-de hyzmatlaryň ösüşi 120,9 göterime deň boldy. Şunda meýilnama 115,8 göterim berjaý edildi.

«Türkmenhimiýa» döwlet konserni tarapyndan hasabat döwründe 151,6 göterim ösüş gazanylyp, meýilnama 124,4 göterim berjaý edildi.

Şeýle hem hasabat döwründe Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işler we hyzmatlar 102,6 göterime deň bolup, meýilnama 108,1 göterim ýerine ýetirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere garamagyndaky kärhanalaryň ýagdaýyny seljermek boýunça alnyp barylýan işleri çaltlandyrmagy, kärhanalary döwrebap ýagdaýa getirmek ýa-da hususylaşdyrmak baradaky degişli teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz täze iş orunlaryny döretmegiň, sanly ulgama geçmegiň hem-de gurluşyk serişdelerini öndürmegiň üstünde yzygiderli işlemelidigini belläp, telekeçiler bilen degişli işleri alyp baryp, ýokary öndürijilikli iň täze enjamlar we innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilen kärhanalary döretmegiň wajypdygyny aýtdy.

Şeýle hem elektrik energetikasy boýunça içerki we halkara taslamalarynyň amala aşyrylyşyna aýratyn üns bermeli diýip, hormatly Prezidentimiz wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça haryt dolanyşygynyň möçberiniň ösüşi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 23,6 göterime deň boldy. Şunda bölek satuw haryt dolanyşygynyň ösüşi 19,3 göterim, lomaý haryt dolanyşygynyň ösüşi bolsa 27 göterim artdy.

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynyň öndüren önümleriniň möçberi 2,3 göterim ýokarlandy.

«Türkmenhaly» döwlet birleşigi boýunça önümçiligiň möçberi 18,8 göterim artdy.

Döwlet haryt-çig mal biržasy tarapyndan geçen bäş aýyň dowamynda söwda geleşikleriniň 104-si geçirildi, 11 müň 201 şertnama baglaşyldy.

Söwda-senagat edarasy tarapyndan ýerine ýetirilen hyzmatlaryň möçberi 54 göterim artdy.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça ýanwar — maý aýlarynda senagat önümçiliginiň möçberi 13,1 göterim, oba hojalyk we azyk önümleriniň möçberi 32 göterim ýokarlandy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, geljekde hem halkyň sarp edýän harytlarynyň öndürilişini artdyrmak boýunça işi dowam etmek babatynda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz telekeçilik pudagyny ösdürmegi höweslendirmek boýunça görkezmeleri berdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ykdysadyýetiň hususy pudagyny döwlet tarapyndan goldamak boýunça nobatdaky çäreleri işläp taýýarlamagy we degişli teklipleri bermegi tabşyrdy.

Kiçi we orta telekeçilige, hususan-da, syýahatçylyk işi bilen meşgullanýan kärhanalara maliýe hem-de maddy-tehniki taýdan kömek bermeli diýip milli Liderimiz aýtdy. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz oba hojalyk önümlerini öndürmek, gök we miwe önümlerini saklamaga niýetlenen senagat sowadyjylaryny gurmak üçin hususy oba hojalyk kärhanalarynyň işlerini işjeňleşdirmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa gözegçilik edýän ulgamynda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Wise-premýer ýanwar — maý aýlarynda dürli medeni çäreleriň, sergileriň, duşuşyklaryň, döredijilik bäsleşikleriniň, wagyz-nesihat çäreleriniň, aýdym-sazly dabaralaryň guralyp, «Türkmenistanda medeniýet ulgamyny ösdürmegiň 2019 —2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynda» göz öňünde tutulan çäreleri durmuşa geçirmek boýunça degişli işleriň alnyp barlandygyny habar berdi.

Bulardan başga-da, medeniýet ministrliginiň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň internet-saýtlarynda Diýarymyzda gazanylýan ajaýyp üstünlikler, ýetilýän belent sepgitler, geçirilýän medeni çäreler, maddy we maddy däl medeni gymmatlyklarymyz barada maglumatlar yzygiderli ýerleşdirildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, wise-premýere ýüzlenip, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, aýratyn-da, teleradioýaýlymlaryň işiniň bildirilýän talaplara laýyk derejede alnyp barylmaýandygyny belledi. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kagyzda neşir edilýän gazet-žurnallary elektron serişdelere geçirmek işini çaltlandyrmagy, munuň üçin hünärmenleri taýýarlap, redaksiýalaryň işgärlerini jemlemegi, habar beriş serişdelerinde sanly ykdysadyýetiň möhüm meselelerini dowamly beýan etmegi tabşyrdy. Şeýle hem wise-premýere tomusky dynç alyş möwsümi bilen baglylykda, ýaşlar üçin gyzykly gepleşikleri köpräk taýýarlamak, şu ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylmagy bilen baglanyşykly çäreleri geçirmegi hemişe üns merkezinde saklamak tabşyryldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň bäş aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hemmetaraplaýyn bilim, häzirki zaman tehnologiýalaryna erk edip bilýän we sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek boýunça talaplardan ugur alnyp, bilim ulgamyny, okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmek, okuw maksatnamalaryny we okuw gollanmalaryny baýlaşdyrmak, mugallymlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça toplumlaýyn çäreler amala aşyryldy.

Döwlet Baştutanymyzyň Kararyna laýyklykda, Bilim ministrliginiň innowasiýa maglumat merkezi döredildi, «Türkmenistanda çaganyň irki ösüşini we olaryň mekdebe taýýarlygyny ösdürmek babatda 2020 — 2025-nji ýyllarda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň maksatnamasy» tassyklanyldy.

Sanly bilim ulgamyny ösdürmek, daşary ýurt dillerini çuňňur öwretmek, okatmagyň öňdebaryjy usullaryny, ylmyň gazananlaryny we täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça toplumlaýyn işler alnyp baryldy.

Wise-premýer ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek bilen baglanyşykly meseleler barada aýdyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň ilatynyň sagdyn iýmitlenmegi boýunça 2020 — 2025-nji ýyllar üçin milli maksatnamasynyň tassyklanandygyny belledi.

Diýarymyzyň şypahanalarynda tomus möwsüminde raýatlaryň saglygyny dikeltmekleri üçin ähli zerur şertler üpjün edildi.

Wise-premýer sport meseleleri barada aýdyp, ХХХII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjaklaryň paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginde sportuň ýedi görnüşi boýunça okuw-türgenleşik sapaklarynyň geçirilendigini aýtdy.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine giriş synaglaryny guramaçylykly geçirmegiň hem-de täze okuw ýylyna ýokary derejede taýýarlyk görmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Täze okuw ýylyna çenli bilim edaralarynyň hemmesinde degişli abatlaýyş işleri geçirilmelidir.

Tomusky dynç alyş möwsüminiň başlanmagy bilen, ýurdumyzyň sagaldyş merkezlerinde çagalaryň dynç alyş möwsümini guramaçylykly we gyzykly geçirmegi üçin ähli zerur şertler ýola goýulmalydyr.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz bilim işgärleri bilen geçiriljek Hökümetiň maslahatyna taýýarlyk görmegi talap etdi. Onda milli bilim ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça toplumlaýyn çäreler ara alnyp maslahatlaşylar.

Milli Liderimiz bilimiň ýokary derejesiniň üpjün edilmeginiň döwletiň durnukly durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň ähli döwür üçin möhüm şerti emele getirýändigini belläp, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde giriş synaglarynyň geçirilişine jemgyýetçilik gözegçiligini üpjün etmegi hem-de Diýarymyzyň aýratyn zehinli ýaşlaryny daşary ýurtlara okamaga ibermek bilen baglanyşykly meseleleri işläp taýýarlamagy tabşyrdy. Şeýle hem, döwlet Baştutanymyz ähli mekdeplerde sanly ulgam boýunça täze okuwlary guramaga ünsi çekip, bu işde Ylymlar akademiýasynyň esasy orny eýelemelidigini aýtdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyga Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministri D.Gulgeldiýewi çagyryp, ministriň degişli düzümiň işine ýaramaz ýolbaşçylyk edýändigini aýtdy we onuň işine nägilelik bildirdi.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda ygtybarly sport binýadynyň bardygyna garamazdan, türgenleri taýýarlamaga ýeterlik üns berilmeýär. Şeýle hem ýaşlar syýasaty bilen baglanyşykly köp meseleler, aýratyn-da, welaýatlarda bu ugra degişli wezipeler çözülmän gelýär.

Döwlet Baştutanymyz sport çäreleriniň adatdan daşary gyzgyn howa şertlerinde açyk meýdançada geçirilýändigini belläp, munuň türgenleriň saglygyna gürrüňsiz zelel ýetirýändigini aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz D.Gulgeldiýewi işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin hem-de ozal köp gezek käýinç berlendigini göz öňünde tutup eýeleýän wezipesinden boşatmak barada karara gelendigini mälim etdi.

Sport we ýaşlar syýasaty ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek ministriň orunbasary G.Agamyradowyň üstüne ýüklenildi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow DIM-niň şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasyny durmuşa geçirmegiň, döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmegiň we öňde goýlan wezipeleri amala aşyrmagyň çäklerinde, döwletara derejesinde bolşy ýaly, abraýly halkara guramalarynyň ulgamynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşdäki netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça yzygiderli işler ýerine ýetirildi.

Hasabat döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapary boldy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz sanly wideoaragatnaşyk arkaly Türki dilli döwletleriň Geňeşiniň duşuşygyna hem-de Goşulyşmazlyk Hereketiniň ýokary derejedäki duşuşygyna gatnaşdy.

Hormatly Prezidentimiziň BMG-niň Baş sekretary, Russiýa Federasiýasynyň, Owganystan Yslam Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidentleri bilen telefon arkaly gepleşikleri boldy. Şolaryň dowamynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Daşary syýasat edaralarynyň ulgamy boýunça ýola goýulýan gatnaşyklara yzygiderli häsiýet mahsus boldy. Şu ýylyň dowamynda bu ugurda 19 duşuşyk gurnaldy. Şolardan 12-si göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi.

Şeýle hem ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça meýilnamalaýyn işler alnyp barylýar. Hususan-da, ýanwar — maý aýlarynda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara toparlarynyň we nobatdaky mejlisleri hem-de birnäçe işewürler maslahatlary geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik hem-de “açyk gapylar” ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty amala aşyrýan ýurdumyzyň sebit we ählumumy derejede netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegine mynasyp goşant goşýandygyny belledi.

Türkmenistan mundan beýläk-de döwletara derejesinde dostluk gatnaşyklaryny we köpugurly özara peýdaly hyzmatdaşlygy ösdürer hem-de abraýly halkara guramalary bilen netijeli gatnaşyklary giňelder diýip, milli Liderimiz belledi we bu barada wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy Türkmenistanyň intellektual eýeçilikdäki halkara işini ösdürmek meseleleri boýunça hasabat bilen çykyş etdi. Şunuň bilen baglylykda, Intellektual eýeçiligiň Bütindünýä guramasy (WIPO) we Ýewraziýa patent guramasy (ÝAPO) ýaly ýöriteleşdirilen düzümler bilen özara gatnaşyklary işjeňleşdirmek boýunça zerur çäreler durmuşa geçirilýär.

Bu babatda milli bähbitlerimizi goramak maksady bilen, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça 2013-nji ýylda Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Intellektual eýeçilik boýunça döwlet gullugy döredildi.

2015-nji ýylyň awgustynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen Türkmenistanyň intellektual eýeçilik ulgamyny ösdürmegiň 2015 —2020-nji ýyllar üçin maksatnamasy tassyklanyldy. Onuň esasynda täze hukuknamalar kabul edildi, guramaçylyk taýdan çäreler geçirildi. Bu ugurda möhüm taslamalar amala aşyryldy, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary işjeňleşdirmek boýunça çäreler görüldi.

Häzirki wagtda degişli döwlet edaralary tarapyndan Intellektual eýeçiligiň Bütindünýä guramasy bilen bilelikde bu maksatnamanyň 2021-2025-nji ýyllar üçin taslamasyny düzmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu resminama kadalaşdyryjy-hukuk, institusional, maglumat toplaýyş ugurlaryna degişli, şeýle hem bilim we hünär kämilleşdiriş ýaly ähmiýetli birnäçe ugurlary öz içine alýar.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna bu ulgamda häzirki wagtda halkara konwensiýalarynyň we köptaraplaýyn ylalaşyklaryň 12-siniň agzasy bolan Türkmenistanyň ugurdaş bilimleri kämilleşdirmek boýunça birnäçe täze resminamalara goşulyşmagy babatda teklipler hödürlenildi.

Şeýle hem DIM-iň Halkara gatnaşyklary institutynyň binýadynda Intellektual eýeçiligiň Bütindünýä guramasynyň depozitariý-kitaphanasyny açmak hem-de Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň ýanynda Intellektual eýeçiligiň Bütindünýä guramasynyň tehnologiýalary we innowasiýalary goldamak boýunça merkezini döretmek teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow beýan edilen teklipleri makullap, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürmek, Diýarymyzyň häzirki zamanyň dünýä hojalyk gatnaşyklary ulgamyna üstünlikli goşulyşmagy üçin intellektual eýeçiliginiň möhüm ornuny we ähmiýetini belledi.

Şunda ugurdaş halkara düzümler bilen hyzmatdaşlyga, dünýäniň öňdebaryjy tejribesini öwrenmäge hem-de ony durmuşymyzda iş ýüzünde ornaşdyrmaga uly üns berilýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we bu ugurdaky yzygiderli işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Soňra milli Liderimiz şu ýylyň Watanymyz üçin hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolunmagynyň şanly 25 ýyllygyna beslenýändigini nygtap, Türkmenistanyň tutuş dünýäde howpsuzlygy, durnuklylygy we abadançylygy üpjün etmäge, özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen daşary syýasy strategiýasyny hem-de döredijilikli başlangyçlaryny durmuşa geçirmäge, halkara gatnaşyklary ulgamynda eziz Diýarymyzyň eýeleýän netijeli ornuny pugtalandyrmaga diplomatik gullugynyň işgärleriniň goşýan mynasyp goşandyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna ýurdumyzyň Mejlisi bilen bilelikde döwletimiziň diplomatlaryna degişli tapawutlandyryş derejeleri bermek hem-de daşary syýasat edarasynyň işgärlerine şu mynasybetli gowşuryljak döşe dakylýan nyşany işläp taýýarlamak barada teklipleri taýýarlamak boýunça anyk tabşyryklary berdi.

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisde ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça milli parlamentiň şu ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleri, Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine görülýän taýýarlyk işleri hem-de «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion Kanunyň taslamasy boýunça ýerlerde Konstitusion toparyň göçme mejlisleriniň geçirilişi barada habar berdi.

Hasabat döwründe Türkmenistanyň Kanunlarynyň 18-si, Mejlisiň Kararlarynyň 11-si kabul edildi. Olar ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan durmuş-ykdysady özgertmeleriň, jemgyýetimizi mundan beýläk-de demokratizasiýalaşdyrmagyň hukuk goldawynyň üpjün edilmegine gönükdirilendir. BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralary we beýleki halkara guramalary bilen özara gatnaşyklaryň çäklerinde birnäçe wideomaslahatlar geçirildi.

Mejlisiň deputatlary hem-de hünärmenleri döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegine we kanun çykaryjylyk ulgamda öňdebaryjy tejribäniň ulanylmagyna bagyşlanan maslahatlaryň 29-syna gatnaşdylar.

Döwlet Baştutanymyz habary diňläp, «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion Kanunynyň taslamasynyň gutarnykly görnüşini taýýarlamak, şeýle hem Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görmek boýunça işleri dowam etmegiň möhümdigini belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow harby we hukuk goraýjy edaralaryň işini kämilleşdirmek boýunça ýylyň başyndan bäri görlen çäreler, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinany durmuşa geçirmek bilen, Bitarap Türkmenistanyň ýurdumyzyň parahatçylygyny we howpsuzlygyny, halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmek barada alada edýändigini nygtady.

Bu ugurda durmuşa geçirilýän möhüm ileri tutulýan ugurlar Ýaragly Güýçleriň edaralarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmakdan, harby gullukçylaryň durmuş meselelerini çözmekden we işgärler bilen üpjün edilişini pugtalandyrmakdan ybaratdyr diýip, milli Liderimiz belledi.

Ýaş esgerleri watançylyk taýdan terbiýelemek wajyp ugurlaryň biri bolup durýar, olar edermen we merdana ata-babalarymyzyň şöhratly däplerini abraý bilen dowam etmelidirler diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýaşlaryň durmuşynda bolup geçýän möhüm wakalaryň ýatdan çykmajak täsirli wakalara beslenmegi, olaryň harby kasama, watansöýüjilik däplerine wepaly bolmagy bilen baglanyşykly meselelere aýratyn ähmiýet berilmelidir.

Şunuň bilen baglylykda, Watan gullugyna çagyrylan ýaş esgerleriň Konstitusiýa binasynyň ýanynda kasam kabul etmegi, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriň uçurymlary üçin bolsa «Halk hakydasy» binalar toplumynyň ýanynda degişli ugur boýunça dabaraly çäreleri guramagyň möhümdigini belläp, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy bu babatda wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna bu meseleler boýunça degişli teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy.

Göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, geçen bäş aýda alnyp barlan işleriň netijeleri dünýä ykdysadyýetinde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan, Garaşsyz döwletimiziň şu ýyl hem depginli ösmegini dowam edýändigini görkezýär.

Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasaty ozalkysy ýaly, Birleşen Milletler Guramasy, şeýle hem Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Ýewropa Bileleşigi, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy we beýleki halkara guramalary bilen giň gerimli hyzmatdaşlygy alyp barmak bilen häsiýetlenýär.

Milli ykdysadyýetimiziň ösüş depgini durnukly saklanýar. Jemi içerki önümiň ösüşi häzir hem ýokary derejede, ýagny 6,2 göterim bolmagynda galýar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Hasabat döwründe senagat desgalary, ýaşaýyş jaýlary, çagalar baglary, mekdepler, dükanlar we beýleki desgalar göz öňünde tutulan möçberde gurlup, ulanmaga berildi.

Energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna diwersifikasiýa ýoly bilen ibermek işleri kabul edilen meýilnamalara laýyklykda dowam edýär. “Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan” gaz geçirijisiniň taslamasy, şeýle hem beýleki sebit taslamalary durmuşa geçirilýär.

Milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, şu ýyl üçin bellenen wezipelere ünsi çekdi we bu wezipeleriň gürrüňsiz ýerine ýetirilmegini gazanmalydygyny belledi. Iýun aýynda hem köp sanly möhüm syýasy we durmuş ähmiýetli çäreleri geçirmek göz öňünde tutulýar. Bu çäreleriň ählisini ýokary derejede geçirmeli diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli gowulandyrmak Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar.

Bu barada aýtmak bilen döwlet Baştutanymyz iýun aýynda ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda sapar bilen bolmagyň, ýerlerde galla oragynyň alnyp barlyşyny görmegiň, kabul eden durmuş maksatnamalarymyzyň ýerine ýetirilişi bilen tanyşmagyň meýilleşdirilýändigini mälim etdi.

Şeýle hem, milli Liderimiz Hökümet agzalaryna Ministrler Kabinetiniň 3-nji iýulda geçiriljek giňişleýin mejlisine gowy taýýarlyk görmegi tabşyrdy. Onda ýurdumyzda şu ýylyň alty aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine serediler. Ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň ösüşini seljerip, ýolbaşçylaryň alyp baran işlerine baha berler. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz duşenbe güni wise-premýerleriň gözegçilik edýän ministrliklerinde we pudak edaralarynda maslahatlary geçirip, geçen 5 aýyň netijelerine seretmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, 12-nji iýunda Türkmenistanda ýene-de bir ajaýyp baýramy — Ylymlar gününi giňden belläp geçeris. Ylym we bilim beýik maksatlara ýetmekde jemgyýetimizi birleşdirýän, Garaşsyz döwletimiziň kuwwatyny has-da artdyrýan baýlykdyr. Şoňa görä-de, biz bu ulgamyň gurluşyny, dolandyrylyşyny, binýatlaýyn esaslaryny döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirip, düýpli ylmy-tehniki özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirýäris diýip, milli Liderimiz belledi.

Türkmenistanda häzirki zaman bilimlerini we ylymlaryny düýpli özleşdirýän ýokary derejeli hünärmenleri hem-de alymlary taýýarlamak üçin ähli şertleri döredýäris. Bilimlere we innowasiýalara daýanyp, dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejesinde ykdysadyýetimizi döwrebap ýagdaýa getirýäris. Iri taslamalary amala aşyrmak bilen, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde uly üstünlikleri gazanýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi .

Şeýle hem biz Türkmenistanda ylym ulgamyny 2020 — 2025-nji ýyllarda sanly ulgama geçirmegiň Maksatnamasyny kabul etdik diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Bu bolsa, ylmyň, bilimiň we önümçiligiň arasyndaky özara baglanyşygy has-da işjeňleşdirmäge şert döreder. Ylmy-barlaglar üçin täze programma üpjünçiligini döretmäge, ylma hem-de inženerçilige, tehnologik telekeçilige ýaşlary işjeň çekmäge giň mümkinçilik berer.

Bularyň ählisi mähriban Watanymyzyň durmuş-ykdysady, innowasion tehnologiýalar babatda sazlaşykly ösýän kuwwatly döwlete öwrülýändigine hem-de dünýäniň ylmy giňişligine üstünlikli goşulýandygyna aýdyň şaýatlyk edýär diýip, milli Liderimiz belledi we bu ugurda alnyp barylýan işleriň mundan beýläk-de has-da giňeldiljekdigini aýtdy.

Mejlise gatnaşyjylary we ylmy jemgyýetçiligiň wekillerini Ylymlar güni bilen tüýs ýürekden gutlap, hormatly Prezidentimiz hemmelere berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, ylmy hem-de döredijilik işlerinde täze üstünlikleri we açyşlary arzuw etdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisini jemläp, oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, berkarar Watanymyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky tarapyndan “Milli VISA karty” atly täze bank kartyny ulanyşa girizmek boýunça degişli işler geçirilýär.

    2020-nji ýylyň iýun aýynyň 26-na hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi. Wise-premýer degişli Konsepsiýada kesgitlenen wezipeleri çözmek bilen baglylykda, milli ykdysadyýete sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Hususan-da, halk hojalyk toplumynyň pudaklaryny döwrebaplaşdyrmak, ýurdumyzyň karz beriji edaralary tarapyndan döwrebap maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary esasynda edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak barada habar berildi.

    Häzirki döwürde nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek maksady bilen, Döwlet daşary ykdysady iş banky tarapyndan «Milli VISA karty» atly täze bank kartyny ulanyşa girizmek boýunça degişli işler geçirildi. Wise-premýer munuň ýurdumyzyň bank ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek hem-de milli töleg ulgamyny döwrebap halkara ulgama birikdirmek üçin giň mümkinçilikleri açýandygyny belledi.

    Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz «Milli VISA kartyň» täze görnüşini dolanyşyga girizmek boýunça işleri işjeňleşdirmegiň zerurdygyny nygtady hem-de wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   29.05.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

Milli Liderimiz «Oguzhan» köşkler toplumyndan çykyp, Ministrler Kabinetiniň binasyna welosipedli ugrady.

Soňky ýyllarda döwlet Baştutanymyzyň jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini kemala getirmäge berýän uly ünsi netijesinde sportuň dürli görnüşlerini, şol sanda welosiped sportuny wagyz etmek we ösdürmek, ilaty, esasan-da, ýaşlary köpçülikleýin bedenterbiýe hereketine işjeň çekmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar. Munuň özi halkymyzyň saglygyny berkitmegiň we gorap saklamagyň has ähmiýetli şertleriniň biri bolup durýar.

Daşky gurşawy goramak we ekologiýa taýdan arassa ulaglardan peýdalanmak milli Liderimiziň ekologiýa syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň esasy gün tertibine geçmezden ozal, geljek duşenbede Çagalary goramagyň halkara gününiň belleniljekdigini aýtdy. Eziz Diýarymyzda bu baýramyň giňden bellenmegi Garaşsyz döwletimiziň bagtyýar çagalygyň mekany hökmünde abraýyny dünýä ýaýýar.

Ýürekleri joşgunly, göwünleri ganatly çagalarymyzyň şirin aýdym-sazlary, ajaýyp sahnalary, döredijilik we sport bäsleşikleri, şadyýan gülküleri biziň iň gymmatly baýlygymyzdyr diýip, milli Liderimiz belledi.

Çagalarymyzyň bagtyýarlygy Watanymyzyň kuwwatydyr. Şoňa görä-de, biz geljegimiz bolan ýaş nesillerimiziň kadaly ösüşini üpjün etmek, yhlasly okamaklary, döredijilik we sport bilen meşgullanmaklary üçin ähli zerur şertleri döredýäris.

Çünki Garaşsyz Watanymyzyň röwşen geljegi bolan çagalarymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamagyny gazanmak, döwrebap bilim almagyny üpjün etmek, olary watançylyk we ynsanperwerlik ruhunda terbiýelemek eziz Diýarymyzyň gülläp ösmeginiň berk kepili bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady hem-de bu ýere ýygnananlary, mähriban halkymyzy we eziz çagalarymyzy Çagalary goramagyň halkara güni bilen tüýs ýürekden gutlady.

«Goý, bagtyýar nesillerimiziň şatlyk-şowhuny, şadyýan gülküsi hemişe belentden ýaňlanyp dursun!» diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ak ýol arzuw etdi. Şondan soňra döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga girişdi.

Hormatly Prezidentimiz, ilki bilen, göni wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowy çagyrdy. Wise-premýer ygtyýarlylandyrmak boýunça kadalaşdyryjy hukuk namalaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bu ugurda hereket edýän düzgünler, sanawlar seljerilip, döwlet paçlarynyň möçberlerine gaýtadan seredildi. Geçirilen toplumlaýyn işleriň netijeleri boýunça zerur resminamalar hem-de Kararyň taslamasy taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ygtyýarlylandyrmak işlerini kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işleriň möhümdigini belledi. Şol işler häzirki şertlerde ykdysady gatnaşyklary hemmetaraplaýyn ösdürmegiň zerurlygy bilen şertlendirilendir.

Milli Liderimiz «Türkmenistanda ygtyýarlylandyrmak işini guramagy kämilleşdirmek hakyndaky» Karara gol çekip hem-de ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberip, kesgitlenen wezipeleriň degişli derejede ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Hökümetiň Başlygynyň orunbasary mejlisiň barşynda ätiýaçlandyryş işini ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hem hasabat berdi. Hususan-da, degişli ugurda geçirilýän işleri tertipleşdirmek hem-de bu ulgamda hyzmatlaryň sanawyny artdyrmak maksady bilen, ulaglaryň ähli görnüşleriniň ýolagçylarynyň hem-de ulag toplumynyň işgärleriniň hökmany döwlet ätiýaçlandyrmasy hakynda Düzgünleriň rejelenen görnüşiniň taslamasy işlenip taýýarlanyldy.

Taslamada talaplar we adalgalar «Ätiýaçlandyryş hakynda», «Awtomobil ulagy hakynda», «Demir ýol ulagy hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna, Howa kodeksine hem-de Söwda deňiz gatnawynyň kodeksine soňky ýyllarda girizilen üýtgetmelere we goşmaçalara kybap getirildi.

Geçirilen işleriň netijeleri esasynda ulaglaryň ähli görnüşleriniň ýolagçylarynyň, howa, deňiz, derýa, awtomobil ulaglarynyň ekipaž agzalarynyň we demir ýol ulaglarynyň işgärleriniň hökmany döwlet şahsy ätiýaçlandyrmasy hakynda Kararyň taslamasyny taýýarlamak göz öňünde tutulýar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp hem-de hödürlenen teklibi makullap, bu ädimiň Türkmenistanyň ätiýaçlandyryş ulgamynyň halkara ätiýaçlandyryş bazaryna işjeň goşulyşmagyna ýardam etmelidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz zerur resminamalar işlenip taýýarlanylanda dünýä tejribesinde bu ugurda, aýratyn-da, milli ykdysadyýetde öňdebaryjy tejribäni nazara almagyň zerurdygyny belledi.

Soňra hormatly Prezidentimiz döwlet kärhanalaryny hususylaşdyrmak, paýdarlar jemgyýetine öwürmek, olaryň binýadynda hususy kärhanalary döretmek baradaky meseleleri gysga möhletlerde işlemegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň ýurdumyzyň çäginden geçýän böleginiň gurluşygyny ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bu desga polat turbalar bilen doly üpjün edildi. Şeýle hem gaz geçirijiniň türkmen böleginde turba geçirijiniň hem-de gaz gysyjy desgalaryň gurluşyk işlerine tehniki gözegçiligi amala aşyrmak barada «Türkmengaz» döwlet konserni bilen Gonkongyň degişli kompaniýasynyň arasynda şertnama baglaşyldy.

Häzirki wagtda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň Türkmenistanyň çäginden geçýän böleginde turba geçirijiler doly kebşirlenip, türkmen-owgan serhedine eltildi. Kebşirlenen turbalary oturtmak işleri dowam edýär.

Gaz geçirijiniň türkmen bölegi üçin kömekçi enjamlary we serişdeleri üpjün etmek barada «Türkmengaz» döwlet konserniniň baglaşan şertnamasyna laýyklykda, gaz geçirijiniň ugrunda uly göwrümli açyp-ýapyjylary gurnamak göz öňünde tutulýar.

Şeýlelikde, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň Türkmenistanyň çäginden geçýän böleginiň gurluşyk-gurnama işleri batly depginde alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň Türkmenistanyň energetika strategiýasynyň möhüm bölegidigini belledi. Ol tebigy gazyň dünýä bazaryna iberilýän ugurlaryny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekden ybarat bolup, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga ýardam etmelidir.

Ýurdumyzyň känlerinden gözbaş alýan energetika ulgamlary ählumumy energiýa howpsuzlygynyň täze gurluşynyň möhüm halkasyna öwrülmelidir. Milli Liderimiz tutuş dünýäde giň goldawa eýe bolan Türkmenistanyň halkara başlangyçlarynyň şol howpsuzlygy üpjün etmäge gönükdirilendigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz bu ugurda halkara guramalar, ygtybarly maliýe düzümleri we nebitgaz kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýup, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygynyň barşyny berk gözegçilikde saklamak barada wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň welaýatlarynda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda bugdaýa ideg etmek bilen bir hatarda başlajak galla oragyny guramaçylykly geçirmäge, şol sanda elewatorlary, dänäni kabul edýän bölümleri, kombaýnlary we ammarlary möwsüme taýýarlamak işleri dowam edýär.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyza galla oragyna başlamagyň senesini belläp, oňa ak pata bermek hem-de ussat daýhanlaryň, tejribeli hünärmenleriň, alymlaryň we mehanizatorlaryň gatnaşmagynda ýurdumyzyň welaýatlarynda tejribe maslahatlaryny geçirmegiň möhletini belläp bermek haýyşy bilen ýüzlendi.

Hormatly Prezidentimiziň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenip, oňa laýyklykda, şu ýylyň güýz möwsüminde ýeralmany, gök we beýleki azyklyk oba hojalyk ekinlerini ekmek üçin jemi 21 müň gektar ýer bölüp bermek meýilleşdirilýär.

Şeýle hem 5-nji iýunda bellenilýän Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli geçirilmegi meýilleşdirilen çäreler barada hasabat berildi. Şolaryň hatarynda «Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň ýurdumyzda daşky gurşawy goramak we ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek boýunça döwlet syýasaty: ýetilen sepgitler we wezipeler» atly ylmy-amaly maslahat bar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, obasenagat toplumyny mundan beýläk-de ösdürmek, ýurdumyzda dürli oba hojalyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak boýunça wezipeleriň möhümdigini belledi. Milli Liderimiz meýdan işlerini ýokary hilli geçirmegiň, gowaça ideg etmekde agrotehniki kadalary berjaý etmegiň meselelerine aýratyn üns bermegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz «Welaýatlar boýunça 2020-nji ýylda güýzlük ýeralmany, gök we beýleki oba hojalyk ekinlerini ekmek hem-de olaryň bol hasylyny öndürmek hakyndaky» Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň döwlet syýasatynda ekologiýa meselesine möhüm ünsüň berilýändigini belläp, bu ulgamda türkmen topragynyň gözelligini saklamaga, onuň baýlyklaryny oýlanyşykly peýdalanmaga gönükdirilen giň gerimli taslamalaryň amala aşyrylýandygyny belledi. Olaryň hatarynda bioköpdürlüligi we tebigy ýerleri gorap saklamak boýunça çäreler, suw hojalyk taslamalary hem-de giň gerimli bag ekmek maksatnamasy bar.

Ýurdumyzyň halkara konwensiýalaryň we ylalaşyklaryň çäklerinde dünýä bileleşigini tolgundyrýan ekologiýa meseleleriniň çözülmegine uly goşant goşýandygyny, degişli ugurda ençeme halkara düzümler bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýändigini nygtamak bilen, döwlet Baştutanymyz Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe bagyşlanyp geçiriljek çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer E.Orazgeldiýewe ýüzlenip, häzir oba hojalyk işleriniň gyzgalaňly döwri dowam edýär diýip belledi. Şonuň bilen birlikde, howanyň gyzmagy netijesinde ekinleriň zyýankeşleri bolan kebelekler we çekirtgeler hem köpeldi. Olar ýetişdirilen hasyla uly zyýan ýetirip biler.

Döwlet Baştutanymyz şol zyýankeşlere garşy göreşde ähli gulluklaryň güýjünden peýdalanmak barada aýdyp, bu ugurda görlen çäreler barada duşenbe güni geçiriljek wideoşekilli iş maslahatynda hasabat bermegi tabşyrdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, oba hojalyk pudagynda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň gowy netijeleri berýändigini kanagatlanma bilen belledi.

Merdana daýhanlarymyz ýylyň-ýylyna oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirýärler. Ýurdumyzda azyk önümleriniň bolçulygyny döretmäge öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Daýhanlarymyzyň netijeli zähmet çekmekleri, ene toprakdan ýokary hasyl almaklary üçin döwletimiz tarapyndan ähli zerur şertler döredilýär diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Şeýle mümkinçiliklerden peýdalanyp, oba hojalyk işgärleri uly üstünlikleri hem gazanýarlar. Gallaçy daýhanlarymyzyň gazanýan netijeleri bizi has-da guwandyrýar. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda hem olaryň yhlasly we halal zähmeti netijesinde ýurdumyzyň meýdanlarynda gallanyň bol hasyly ösdürilip ýetişdirildi.

Häzir gallaçylarymyzyň durmuşynda örän möhüm we jogapkärli döwür — orak möwsümi ýetip geldi. Gallaçylaryň öňünde duran indiki wezipe köp zähmet siňdirilip, yhlas bilen ýetişdirilen galla hasylyny çalt we zaýasyz ýygnap almakdan ybaratdyr diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal, Mary we Lebap welaýatlarynda 5-nji iýundan, Daşoguz we Balkan welaýatlarynda bolsa 12-nji iýundan galla oragyna başlamaga ak pata berdi.

Hormatly ýaşulularymyzdan bolsa ýerlerde orak möwsümini «Bismilla» bilen başlap bermeklerini haýyş edýärin diýip, hormatly Prezidentimiz edermen gallaçylarymyza, ýurdumyzyň ähli oba hojalyk işgärlerine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, saçaklaryň berekedi, ýaşaýşyň çeşmesi bolan guşgursak bugdaýyň mukdaryny yzygiderli artdyryp, täze zähmet üstünliklerini gazanmagy tüýs ýürekden arzuw etdi. «Çäjiňize bereket, hormatly gallaçylar!» diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow galla oragyna başlamaga ak pata berdi.

Soňra göni wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew çagyryldy. Wise-premýer Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli şu ýyl gurluşygy tamamlanyp, ulanylmaga beriljek önümçilik hem-de durmuş maksatly desgalarda alnyp barylýan işler hem-de olaryň zerur gurluşyk serişdeleri we enjamlar bilen üpjün edilişi barada hasabat berdi.

Şu ýylyň dowamynda ulanylmaga bermek meýilleşdirilen binalarda we desgalarda gurluşyk işleri güýçli depginler bilen alnyp barylýar. Olaryň gurluşygyny tassyklanan meýilnamada bellenen möhletinde tabşyrmak üçin hemme zerur çäreler görülýär. Desgalary gurluşyk serişdeleri bilen üpjün etmek Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde hemişelik Bitaraplygymyzyň şöhratly 25 ýyllygy mynasybetli bina edilýän desgalaryň gurluşygy bilen baglanyşykly ähli meseleleri yzygiderli gözegçilikde saklamagyň zerurdygy barada wise-premýere görkezme berdi.

Milli Liderimiz ähli düzümleriň utgaşykly işlemeginiň wajypdygyna aýratyn ünsi çekip, bina edilýän desgalarda gurluşyk işleriniň bellenen möhletinde ýokary hil derejesinde tamamlamak üçin zerur çäreleri görmegi talap etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistana gelýän we onuň çäginden üstaşyr geçýän awtoulag serişdeleriniň we motosiklleriniň eýelerinden alynýan ýygymlaryň hem-de tölegleriň möçberlerini seljermek boýunça Pudagara topary döretmek babatda geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer utgaşykly ulag syýasatyny alyp barmak maksady bilen, kanunçylygy we tölegleriň görnüşlerini laýyklaşdyrmagyň hem-de gümrük, wiza we beýleki amallary ýönekeýleşdirmegiň zerurdygyny belledi.

Ulag-kommunikasiýa toplumynyň düzümine girýän agentlikler tarapyndan bu ugurdaky işlere degişli seljerme geçirilendigi habar berildi. Hasabatyň çäklerinde wise-premýer Balkan welaýatyna iş saparynyň netijeleri barada hem hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýakyn geljek üçin möhüm wezipeleriň hatarynda dünýäniň ulag ulgamyna yzygiderli goşulyşmak hem-de «Gündogar — Günbatar» we «Demirgazyk — Günorta» ugurlarda gatnawlary hem-de halkalary baglanyşdyrýan esasy ýollaryň ugry boýunça düzümleri has-da giňeltmek baradaky wezipeleriň öňde durýandygyny nygtady.

Milli Liderimiz ulag ulgamyndaky taslamalaryň, şol sanda Türkiýä çykalgasy boljak Merkezi Aziýa üçin Modal Şosse ýoluny döretmek, Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe (Lapis-Lazuli) hem-de Ýewropa — Kawkaz — Aziýa (TRASEKA) ulag geçelgelerini gurmak we işjeňleşdirmek taslamalarynyň möhümdigini belläp, bu wajyp ugurlaryň döredilmeginiň Beýik Ýüpek ýoluny täzeden dikeltmek maksatlarynyň amala aşyrylmagy babatda örän uly ähmiýete eýedigini nygtady.

Onlarça ýurtlaryň üstünlikli ulanýan ygtybarly ulag-üstaşyr geçelgesini üpjün edip, Türkmenistan ýükleri daşamagyň we ýolagçylary gatnatmagyň möçberlerini has-da artdyrmak, üstaşyr-ulag gatnawlarynyň çäklerini giňeltmek üçin mümkinçilikleri döretmek bilen awtoulag pudagynyň ösdürilmegine uly üns berýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Karara gol çekdi hem-de ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberip, bellenen meýilnamalary durmuşa geçirmek üçin ähli tagallalary etmegi tabşyrdy. Milli Liderimiz Balkan welaýatyny ösdürmek baradaky meselelere ünsi çekip, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow söwda toplumynda durmuş-ykdysady strategiýany durmuşa geçirmek, döwlet Baştutanymyzyň kesgitlän möhüm wezipelerini çözmek, ýurdumyzy 2020 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda bellenilen çäreleri tapgyrma-tapgyr ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Şeýle hem gözegçilik edilýän düzümlerde işleriň häzirki ýagdaýy, hususan-da, söwda toplumynda haryt dolanyşygyny ýokarlandyrmak we halkara hyzmatdaşlygy hem-de hususy işewürligi ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen işewür gatnaşyklary giňeltmegiň ägirt uly ykdysady kuwwatyna eýe bolan Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz söwda toplumyny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak, söwda hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak, bu ugurda dünýä tejribesini ornaşdyrmak hem-de söwda işini kanunçylyk esasynda düzgünleşdirmek, telekeçiligi işjeňleşdirmek üçin şertleri döretmek, ýurdumyzyň senagat toplumynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, şahsy başlangyçlary höweslendirmek, degişli ugurda innowasion tehnologiýalary netijeli ulanmak boýunça işleriň möhümdigini belledi. Milli Liderimiz wise-premýere bu meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 31-nji maýda Türkmen halysynyň baýramynyň giňden belleniljekdigini nygtady. Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň agzalarynyň adyndan halyçylyk pudagynyň ähli işgärlerini bu ajaýyp baýram bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde olara mundan beýläk-de uly üstünlikleri, daraklarynyň sesiniň hemişe batly ýaňlanyp durmagyny arzuw etdi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz öz halal zähmeti bilen Garaşsyz Watanymyzyň ösüşine uly goşant goşup, has tapawutlanan halyçylara «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak kararyna gelendigini habar berip, degişli Permana gol çekdi hem-de ony resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi.

Döwlet Baştutanymyz Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa hem-de wise-premýer Ç.Gylyjowa halyçylara mynasyp bolan döwlet sylaglarynyň dabaraly ýagdaýda gowşurylmagyny üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigini, şeýle hem onuň çäklerinde «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşigini guramaçylykly geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Şu günler ýörite döredilen toparyň agzalarynyň «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň dürli ugurlar boýunça türkmen medeniýetiniň hem-de sungatynyň ösmegine uly goşant goşýan ukyply we zehinli döredijilik işgärleriniň iň oňat işlerini saýlap alýandygy habar berildi.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer 22 — 27-nji iýun aralygynda Daşoguz welaýatynda geçiriljek Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda yglan edilen «Türkmeniň Altyn asyry» döredijilik bäsleşiginiň jemleriniň jemleniljekdigini hem-de «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň Aşgabat şäher we welaýat tapgyrlaryna şu ýylyň iýul aýyndan başlamagyň göz öňünde tutulýandygyny habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli medeniýetimizi we sungatymyzy has-da ösdürmäge itergi berýän hem-de ýaş zehinleriň ýüze çykmagyna ýardam edýän her ýyl geçirilýän «Türkmeniň Altyn asyry» döredijilik gözden geçirilişiniň ähmiýetini nygtap, täze zehinleri ýüze çykarmak we hünär derejeli işgärleri taýýarlamak boýunça işleriň güýçlendirilmegini nazara alyp, medeniýet hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamynyň edaralarynyň işini has-da kämilleşdirmegiň zerurdygyny aýtdy.

Milli Liderimiz iýun-iýul aýlarynda geçirilmegi meýilleşdirilen medeni çäreler, şol sanda döredijilik bäsleşikleriniň netijeleriniň jemlenilmegi bilen baglanyşykly meselelere degip geçip, Türkmenistanyň häzirki döwürde gazananlaryny wagyz etmek işinde, ýaşlary terbiýelemekde bu medeni çäreleriň ägirt uly ähmiýetini belledi. Döwlet Baştutanymyz ähli baýramçylyk çärelerinde halkymyzyň özboluşly däp-dessurlarynyň, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň agzybirligi we döredijilikli güýjüniň aýdyň beýan edilmegi üçin bu çäreleri ýokary derejede geçirmek barada anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow öňde boljak Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçiriljek çärelere görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli hem-de parasatly ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň ynsanperwerligiň hem-de olimpiýa hereketiniň belent ýörelgelerine ygrarly döwlet, sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde bütin dünýäde giňden tanalýandygy bellenildi.

Döwlet Baştutanymyzyň tagallalary netijesinde, Halkara Olimpiýa komiteti, Aziýanyň Olimpiýa geňeşi hem-de beýleki iri halkara sport guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlyk alnyp barylýar, sport arkaly dostlugyň we parahatçylygyň pugtalandyrylmagyna, Olimpiýa hereketiniň wagyz edilmegine aýratyn üns berilýär. BMG-niň Baş Assambleýasynyň 3-nji iýuny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etmegi milli Liderimiziň sport syýasatynyň halkara derejede ykrar edilýändiginiň aýdyň subutnamasyna öwrüldi.

Wise-premýeriň habar berşi ýaly, öňde boljak halkara baýram mynasybetli ýurdumyzda hereket edýän sport toplumlarynda, medeni-dynç alyş merkezlerinde, seýilgählerde ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işgärleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, başlangyç, orta hünär we ýokary okuw mekdepleriň talyplarynyň, dürli ýaşdaky raýatlaryň işjeň gatnaşmagynda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlary, bedenterbiýe-sport we medeni çäreler guralar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki zaman türkmen jemgyýetinde sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmekde öňde boljak baýramçylygyň — Bütindünýä welosiped gününiň möhümdigini nygtap, yzygiderli fiziki işjeňligiň, pyýada ýöremegiň, welosiped sürmegiň ýa-da sport bilen meşgullanmagyň saglygy berkitmek üçin örän uly ähmiýetiniň bardygyny belledi.

«Il saglygy — ýurt baýlygy» diýen şygardan ugur alyp, biz bu ugurda mundan beýläk-de giň gerimli işleri alyp bararys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de baýramçylyga gabatlanylan ähli çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi üpjün etmek barada wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow DIM-niň alyp barýan işleri barada hasabat berip, Türkmenistanyň ulag babatdaky köptaraplaýyn resminamalara goşulmagy boýunça teklipleri barada habar berdi.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň daşary syýasat ýörelgesiniň ileri tutulýan ugurlarynyň biriniň halkara guramalary bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmekden ybarat bolup durýandygy bellenildi. Şunda BMG, şol sanda onuň sebitleýin komissiýalary, ýagny Ýewropa ykdysady komissiýasy hem-de Aziýa we Ýuwaş ummany boýunça ykdysady we durmuş komissiýasy (ESKATO) bilen hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berilýär.

Bu düzümler bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek bilen baglylykda, Ýewraziýa giňişliginde ulag ulgamyny kämilleşdirmek, üstaşyr-ulag geçelgelerini döretmek we netijeli peýdalanmak baradaky meselelere uly üns berilýär. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň ulag diplomatiýasyny amala aşyrmaga, degişli halkara hukuk binýadyny giňeltmäge gönükdirilen netijeli başlangyçlaryny durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy tarapyndan utgaşdyrylýan birnäçe köptaraplaýyn resminamalara goşulmagy baradaky teklipleri taýýarlanyldy.

Türkmenistanyň bu köptaraplaýyn resminamalara goşulyşmagy bilen bagly meseleler ýurdumyzyň degişli döwlet edaralarynyň wekilleriniň, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň, Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň we beýleki guramalaryň bilermenleriniň gatnaşmagynda geçirilen maslahatlaşmalaryň çäklerinde seredildi. Döwlet Baştutanymyzyň görkezmelerinden we tabşyryklaryndan ugur alnyp, bu ugurda anyk çäreler görüldi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, geografiýa taýdan örän amatly ýerde ýerleşip, sebit we yklym ähmiýetli möhüm üstaşyr-ulag we logistiki merkez hökmünde eýeleýän ornuny ynamly berkidip, Bitarap Türkmenistanyň bu ugurda bar bolan ägirt uly kuwwatyny umumy bähbitler ugrunda amala aşyrýandygyny belledi. Ýurdumyz bu ileri tutulýan ulgamda, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň hem-de onuň ýöriteleşdirilen düzümleriniň çäklerinde giň özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly goşant goşýar.

Utgaşdyrylan, özara ýakynlaşdyrylan hem-de ýokary tehnologiýaly ulag düzüminiň kemala getirilmegi tutuş halkara jemgyýetçiliginiň strategik bähbitlerine kybap gelýär diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Häzirki zaman şertlerinde ulag ulgamy dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň durnuklylygyna hem-de sazlaşyklylygyna gönüden-göni täsir edýän dünýä ykdysadyýetiniň möhüm ugurlarynyň biridir, Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmakda möhüm orun eýeleýär.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň bu ugurdaky strategiýasy uzak möhletleýin häsiýete eýedir. Ýurdumyz netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda çykyş edip, iri düzümleýin taslamalaryň başyny başlaýar hem-de daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde olary üstünlikli durmuşa geçirýär. Türkmenistan ählumumy ulag gatnaşyklaryna has-da işjeň we başlangyçlar bilen çykyş edip gatnaşmagy maksat edinýär hem-de şol gatnaşyklary giňeltmäge we täze anyk meýilnamalar hem-de taslamalar bilen baýlaşdyrmaga taýýardyr diýip, milli Liderimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyz bu ulgamda ýurdumyzyň köptaraplaýyn resminamalara goşulyşmagy baradaky teklipleri makullap, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy hem-de beýleki ugurdaş düzümleri bilen netijeli gatnaşyklary berkitmek boýunça yzygiderli işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow birnäçe resminamalaryň kabul edilmegi göz öňünde tutulýan GDA-nyň hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň nobatdaky mejlisine Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagy baradaky meseläni gozgap, degişli Buýruga gol çekdi hem-de resminamany elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna iberdi we bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisiň dowamynda milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowy şu gün şanly 60 ýaşynyň dolmagy bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de oňa berk jan saglyk, uzak ömür we maşgala abadançylygyny hem-de jogapkärli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça Milli Parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi.

Bellenilişi ýaly, şu günler degişli kadalaşdyryjy-hukuk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça işler dowam edýär. Şol namalar döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň dürli ugurlaryny düzgünleşdirip, demokratiýany, kanunçylygy ösdürmäge, raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga, ýurdumyzyň dolandyryş-çäk düzümini kämilleşdirmäge gönükdirilendir.

Şeýle hem Milli Parlamentiň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň meselelerini we konstitusion özgertmeleri halk maslahatynyň agzalary bilen ara alyp maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen bagly gelip gowuşýan teklipleri işläp taýýarlamak hem-de umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion toparyň ýanynda döredilen iş toparynyň ýerlerde göçme maslahatlarynyň geçirilendigini habar berdi.

Şol maslahatlarda «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasy boýunça welaýatlarda alnyp barylýan işler, gelip gowuşýan teklipler, Türkmenistanyň kanun çykaryjy wekilçilikli edarasynyň iki palataly gurluşynyň döredilmegi bilen baglylykda, ýurdumyzyň hereket edýän kanunlaryna degişli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwleti dolandyrmagyň demokratik ýörelgelerini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça milli Liderimiziň başlangyjynyň, amala aşyrýan taryhy özgertmeleriniň ýurdumyzyň ilaty tarapyndan doly goldawa eýe bolýandygy aýratyn nygtaldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Parlamentiň işini kämilleşdirmegiň möhümdigine ünsi çekip, Mejlisiň amala aşyrýan kanun çykaryjylyk işiniň jemgyýetiň bähbidine gabat gelmelidigini, şunda halk wekilleriniň esasy wezipesiniň tutuş ilatyň bähbidine wekilçilik edip, kanun taslamalarynda döwletimiziň durmuş bähbitli ugurlaryny beýan etmekden ybaratdygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Milli Parlamentiň deputatlarynyň welaýatlaryň ýaşaýjylary bilen duşuşmagyny hem-de Konstitusion topara gelip gowuşýan teklipleri giňden ara alyp maslahatlaşmagy dowam etmekleriniň zerurdygyna ünsi çekdi. Milli Liderimiz ilatyň arasynda wagyz-nesihat hem-de düşündiriş işlerini yzygiderli geçirmegiň bu ugurda alnyp barylýan çäreleriň netijeliligini ýokarlandyrmaga ýardam etjekdigini belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow göni wideoaragatnaşyk arkaly harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan ýerine ýetirilýän işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, harby doktrinamyzdan ugur almak bilen harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýanyndaky ýokary okuw mekdepleriniň okuw meýilnamalaryny döwrebaplaşdyrmak üçin degişli resminama gol çekdi hem-de resminamany elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberip, öňde goýlan wezipeler bilen baglanyşykly anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň çäklerinde Hökümetiň agzalaryna ýüzlenip, olaryň ünsüni öňde duran wezipelere çekdi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, türkmen halky gadymy döwürlerden bäri jan saglygyny başynyň täjine deňäp gelýär. Ata-babalarymyz sagdyn ýaşamagyň kadalaryny esaslandyrmak bilen, dünýäniň maddy we ruhy medeniýetine uly goşant goşupdyr. At çapmak, altyn gabak atmak, göreş tutmak, çilik, keçe-keçe, düzzüm ýaly iň gowy gylyk-häsiýetleri, sagdynlygy, synçylygy terbiýeleýän oýunlar halkymyzyň medeniýetli dynç almagy başarandygyna güwä geçýär.

Häzirki döwürde milli däplerimizi dowam etdirip, biz raýatlarymyzyň bedenterbiýe hem-de sport bilen meşgullanmagy üçin ähli mümkinçilikleri döredýäris. Ilatyň saglygyny berkitmäge, ekologiýa abadançylygyny ýokarlandyrmaga ýardam berýän welosiped sportuny hem ösdürýäris. Sportuň şu görnüşi bilen meşgullanmak, welosipedli ýörişleri guramak ýurdumyzda asylly däbe öwrüldi diýip, milli Liderimiz belledi.

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy bellenýän şu ýylda biz Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Aşgabat şäherinde «Welosiped» binasyny açýarys. Bedenterbiýe-sport çärelerini, aýdym-sazly dabaralary geçirýäris. Bu bolsa Bütindünýä welosiped gününiň jemgyýetçilik durmuşynda tutýan ornuny pugtalandyrýar. Garaşsyz Watanymyzda parahatçylyk we raýdaşlyk, sagdynlyk hem-de ruhubelentlik ýaly umumadamzat gymmatlyklarynyň giňden dabaralanýandygyny tassyklaýar.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň her ýylyň 3-nji iýunynda Bütindünýä welosiped gününi bellemek hakyndaky Kararnamasynyň kabul edilmegi bolsa Bitarap döwletimiziň öňe sürýän başlangyçlarynyň dünýä bileleşigi tarapyndan yzygiderli goldanylýandygyna şaýatlyk edýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlary hem-de ähli türkmen halkyny Bütindünýä welosiped güni bilen tüýs ýürekden gutlap, hemmelere berk jan saglyk, egsilmez bagt, maşgala abadançylygyny, ata Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere seredildi, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Döwlet Baştutanymyz Hökümetiň mejlisini tamamlap, Ministrler Kabinetiniň binasyndan çykyp, «Oguzhan» köşkler toplumyna geldi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna

     /   27.06.2020  /   

Hormatly watandaşlar!
Gadyrly medeniýet we sungat işgärleri!

Sizi berkarar ýurdumyzda dabaraly bellenilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, döredijilik äleminde täze üstünlikleri arzuw edýärin.

Häzirki döwürde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde bagtyýar halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlandyrylýar, ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty has-da pugtalandyrylyp, ähli ulgamlarda uly ösüşler gazanylýar. Mähriban Watanymyzyň paýtagtynda hem-de welaýatlarynda medeni-durmuş maksatly döwrebap binalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, senagat we önümçilik desgalarynyň gurluşygy giň gerimler bilen alnyp barylýar.

Häzirki döwürde biz döwletimiziň kanunçylyk we hukuk tertibini üpjün etmek, raýatlaryň hukuklaryny hem-de azatlyklaryny goramak boýunça giň gerimli işleri durmuşa geçirýäris. Munuň şeýledigini ýurdumyzda amala aşyrylýan konstitusion özgertmeler hem doly subut edýär. Garaşsyz ýurdumyzda alnyp barylýan bu işler, ähli raýatlarymyz bilen birlikde, medeniýet we sungat işgärlerini hem döredijilikli zähmete, belent maksatlara ruhlandyrýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ähli ulgamlar boýunça belent sepgitlere ýetmegine medeniýet we sungat işgärleri uly goşant goşýarlar.

Biziň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgämizden gelip çykýan aýdyň wezipeleri, tutumly işleri çeper wasp etmekde, watandaşlarymyzy il-ýurt bähbitli giň gerimli işlere ruhlandyrmakda, medeniýet ulgamyny has-da kämilleşdirmekde medeniýet we sungat işgärleriniň alyp barýan işleri aýratyn ähmiýete eýedir. Şoňa görä-de, biz ýazyjy-şahyrlaryň, žurnalistleriň, bagşy-sazandalaryň, artistleriň, suratkeşleriň, muzeý, kitaphana, kino, habar beriş serişdeleriniň işgärleriniň, folklor, tans toparlarynyň agzalarynyň döredijilikli zähmetine, zehin-başarnyklaryna aýratyn hormat goýýarys, olaryň netijeli işlemekleri, döwrebap eserleri döretmekleri üçin ähli şertleri döredýäris.

Hormatly medeniýet we sungat işgärleri!

Garaşsyz ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy hem-de «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli şu ýylda eziz Diýarymyzda guralýan medeni-köpçülikleýin çärelere medeniýet we sungat işgärleri işjeň gatnaşýarlar hem-de üstünlikli çykyş edýärler. Hemişelik Bitaraplygymyzyň taryhy ähmiýetini wagyz etmekde, merdana ata-babalarymyzdan miras galan hoşniýetli däplerimizi, ynsanperwer ýörelgelerimizi durmuşa geçirmekde döredijilik işgärleri uly işleri alyp barýarlar. Medeniýetiň ösmegi, sungatyň kämilleşmegi jemgyýetimiziň bitewüligini şertlendirýär. Çünki, medeniýet halkyň kalbydyr, sungat milletiň mertebesidir!

Her ýylyň 27-nji iýunynda ýurdumyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň bilelikde bellenilmeginiň çuň manysy bar. Bu şanly sene milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň, edebiýatymyzyň özara baglanyşygyny, bitewüligini emele getirýär, sungat bilen şygryýetiň durmuşdaky ähmiýetini has-da artdyrýar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe biz nusgawy edebiýatymyzyň düýbüni tutan akyldarlarymyzyň, alymlarymyzyň, şahyrlarymyzyň sarpasyny belentde tutýarys, olaryň çuň pähim-paýhasa ýugrulan baý edebi mirasyny giňden öwrenýäris.

Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň watansöýüjilige, kämillige, parasatlylyga eýlenen dürdäne goşgulary il-ýurda wepalylygyň beýik mekdebine öwrüldi. Akyldar şahyrymyzyň erkinlik, abadançylyk, agzybirlik baradaky belent arzuw-hyýallary häzirki ajaýyp döwrümizde hasyl boldy. Häzirki döwürde Magtymguly Pyragynyň baý many-mazmunly goşgulary dünýä halklarynyň ençemesiniň dillerine terjime edilip, agzybirligiň aýdymyna, ynsanperwerligiň owazyna, dost-doganlygyň senasyna öwrüldi.

Mähriban watandaşlar!

Mähriban Watanymyzda alnyp barylýan giň gerimli işleriň, durmuşa geçirilýän belent maksatlaryň gadyr-gymmatyny halka ýaýmak, «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgämiziň öňde goýan wezipelerini çeper beýan etmek köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işgärleriniň mukaddes borjudyr. Häzirki döwürde biz teleradioýaýlymlaryň, gazetleriň we žurnallaryň alyp barýan işlerini kämilleşdirmek, habar beriş serişdelerine sanly ulgamy ornaşdyrmak, žurnalistleriň hünär ussatlygyny kämilleşdirmek babatda zerur işleri alyp barýarys. Medeniýet ulgamyny ösdürmek, habar beriş serişdelerini kämilleşdirmek biziň öňe sürýän döwlet maksatnamalarymyzyň esasy özenini düzýär.

Mähriban halkym!
Gadyrly medeniýet we sungat işgärleri!

Sizi Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, alyp barýan döredijilikli işleriňizde hemişe uly üstünlikleri gazanmagyňyzy arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   22.05.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Milli Liderimiz «Oguzhan» köşkler toplumyndan çykyp, Hökümet mejlisiniň geçirilýän ýeri bolan Ministrler Kabinetiniň binasyna tarap welosipedli ugrady.

Soňky ýyllarda döwlet Baştutanymyzyň jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini kemala getirmäge berýän uly ünsi netijesinde sportuň dürli görnüşlerini, şol sanda welosiped sportuny wagyz etmek we ösdürmek, ilaty, esasan-da ýaşlary bedenterbiýe hereketine işjeň çekmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar. Häzirki wagtda munuň özi halkymyzyň saglygyny berkitmegiň we gorap saklamagyň has ähmiýetli şertleriniň biri bolup durýar.

Sport çäreleriniň amatly howa gurşawy, ýokary ekologiýa derejesi bilen utgaşdyrylmagynyň onuň netijeli häsiýete eýe bolmagyna kömek edýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, seýilgäh zolaklary we suw çüwdürimleri daşky tebigy gurşawuň derejesini has-da ýokarlandyrýar. Munuň özi paýtagtymyzyň ilatynyň we onuň myhmanlarynyň döwrebap ýaşaýşy hem-de dynç alşy üçin zerur şertleriň üpjün edilýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiz göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän Hökümet mejlisini açyp, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowyň önümleri eksport edýän edara görnüşli taraplardan gelip gowuşýan walýuta serişdelerini düzgünleşdirmek barada ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi hakyndaky hasabatyny diňledi.

Bu ugurda geçirilen işleriň jemleri boýunça pul ätiýaçlyk goruny döretmek hakynda Kararyň taslamasy taýýarlanyldy. Oňa laýyklykda, ätiýaçlyk goruň serişdelerini Merkezi bankda toplamak hem-de ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, olaryň garamagyndaky edara-kärhanalaryň, döwletiň paýynyň gatnaşmagynda döredilen ähli edara görnüşli taraplaryň daşary ýurt pulundaky girdejilerini bu gora geçirmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu toplumyň düzümleriniň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi. Milli Liderimiz häzirki şertlerde maliýe ulgamynda dolandyryşyň döwrebap usullaryny ulanmagyň, Döwlet býujetiniň serişdeleriniň we eksporta iberilen harytlaryň hem-de ýerine ýetirilen hyzmatlaryň hasabyna gelip gowşan serişdeleriniň ulanylyşyna berk gözegçilik etmegiň zerurdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz «Pul ätiýaçlyk goruny döretmek hakynda» hödürlenen Karary makullap we oňa gol çekip, resminamany elektron dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi hem-de öňde goýlan wezipeleriň gyşarnyksyz ýerine ýetirilişine yzygiderli gözegçiligi ýola goýmagy tabşyrdy.

Soňra wise-premýer işi ygtyýarlylandyrmagy guramagy kämilleşdirmek maksady bilen amala aşyrylýan çäreler barada hasabat berdi. Hususan-da, «Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşine laýyklykda, ygtyýarlylandyrylan düzümleriň sanawyna, işleriň görnüşlerine we döwlet pajynyň möçberlerine gaýtadan seredildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän ykdysady özgertmeleriň we bazar gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn geçmegiň çäklerinde bu ulgamda kadalaşdyryş namalarynyň täzelenmeginiň ähmiýetini belledi. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ygtyýarlylandyrmagyň degişli talaplarynyň we şertleriniň berjaý edilişine gözegçiligiň möhümdigini belläp, bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etmegiň zerurdygyny aýtdy hem-de bu babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ýangyç-energetika toplumynyň döwrebaplaşdyrylmagyna, onuň önümçilik kuwwatlyklarynyň artdyrylmagyna we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegine gönükdirilen birnäçe maýa goýum taslamalaryny işjeňleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda uglewodorod ýangyjynyň gaýtadan işlenen möçberini artdyrmak we dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanylýan ýokary hilli nebit önümlerini öndürmek boýunça alnyp barylýan işler barada habar berildi.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy üçin dürli görnüşli serişdeleri satyn almak üçin Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, «2030-njy ýyla çenli döwür üçin Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň maksatnamasynyň» ýerine ýetirilişine berk gözegçilik etmegi tabşyrdy. Onuň esasy ugurlary döwletimiziň uzakmöhletleýin ykdysady syýasatyna kybap gelýär.

Pudagyň ähli kärhanalarynyň durnukly işini üpjün etmek maksady bilen degişli guramaçylyk çäreleri amala aşyrmak boýunça görkezme berildi.

Ilkinji nobatda, nebitgaz ýataklarynyň netijeliligini ýokarlandyrmak, çig mal çykarylyşyny durnuklaşdyrýan häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, daşary ýurt maýa serişdelerini çekmegiň, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň hasabyna täze guýulary burawlamak meselelerine möhüm üns berilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen Kararyň taslamasyna gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi we onda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň welaýatlarynda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleri we galla oragyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Şu günler ýurdumyzyň kärendeçileri gowaça ideg işlerini alyp barýarlar. Gowaça meýdanlarynda agrotehniki kadalara laýyklykda, ilkinji hatarara bejergisi, olary ýekelemek we otag işleri alnyp barylýar. Bu işleri degişli derejede geçirmek maksady bilen, etraplaryň, daýhan birleşikleriň tehniki hyzmat ediş kärhanalarynyň zerur ähli oba hojalyk tehnikalary netijeli ulanylýar.

Ak ekinlere ideg işleri tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, galla oragyny guramaçylykly geçirmek boýunça taýýarlyk işleri guramaçylykly dowam edýär. Ýetişdirilen hasyly gysga möhletde we ýitgisiz ýygnap almak möhüm bolup durýar. Orak möwsüminde galla kombaýnlarynyň we däne kabul edýän bölümleriň bökdençsiz işini üpjün etmek, ýygnalan hasyly meýdanlardan elewatorlara we ammarlara daşamak üçin ýük awtoulaglarynyň ýeterlik derejesi bilen üpjün etmek boýunça zerur çäreler görüldi.

Şeýle hem wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň halkymyzy türkmen topragynda ösdürilip ýetişdirilýän oba hojalyk önümleri bilen üpjün etmek, ýeralmanyň, soganyň, beýleki gök-bakja önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak boýunça tabşyrygyna laýyklykda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Daşoguz welaýatynda şaly ekişi tamamlaýjy tapgyra gadam goýdy. Lebap welaýatynda bolsa bu möwsüme taýýarlyk işleri tamamlanyp barýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, obasenagat toplumynyň milli ykdysadyýetimiz, Diýarymyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek üçin möhüm ähmiýete eýedigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, ýakynlaşyp gelýän galla oragynda ýokary depgini üpjün etmek, babadaýhanlaryň yhlasly zähmeti bilen ösdürilip ýetişdirilen hasyly doly ýygnap almak, häzirki zaman tehnikalarynyň kuwwatyndan netijeli peýdalanmak zerur bolup durýar.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz gowaça, ýeralma, sogana, gök we bakja ekinlerine edilýän ideg işleriniň hiliniň agrotehniki kadalara laýyk alnyp barylmagyny yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyryp, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, häzirki döwürde Diýarymyzda oba hojalygyny ösdürmek üçin zerur şertler bar. Pudagyň häzirki zaman düzümini döretmek, ony döwrebaplaşdyrmak we tehniki taýdan enjamlaşdyrmak döwletimiziň hemişe üns merkezinde saklanýar. Oba hojalyk önümçiliginiň netijeliligini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak üçin dünýäniň bu ugurdaky öňdebaryjy tejribesiniň öwrenilmegi hem-de işjeň ornaşdyrylmagy we häzirki zaman ylmynyň hem-de hususy telekeçiligiň mümkinçilikleriniň doly peýdalanylmagy zerurdyr.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli 25-nji maýda geçiriljek medeni çärelere we «Ak şäherim Aşgabat» atly ХIХ köpugurly halkara sergisine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Aşgabat şäheriniň häkimligi bilen Söwda-senagat edarasynyň guraýan halkara sergisinde paýtagtymyzyň ýeten derejesi, onuň ösüşiniň geljekki ugurlary öz beýanyny tapar hem-de dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň wajyp ugurlary kesgitlener.

Giň gerimli gözden geçiriliş hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça şähergurluşyk maksatnamasy, halk hojalyk toplumynyň paýtagtymyzyň senagat, medeni we aň-bilim mümkinçilikleriniň durmuşa geçirilmegine mynasyp goşant goşýan dürli pudaklarynyň hem-de düzümleriniň alyp barýan işi bilen tanyşmaga şert döreder.

Köpugurly sergi Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň iň wajyplarynyň birine öwrüler. Bu şany sene we okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli baýramçylyk konserti hem-de köpçülikleýin baýramçylyk dabarasy göz öňünde tutulýar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, türkmen paýtagtynyň dünýäniň iň owadan we ýaşaýyş üçin amatly şertleri özünde jemleýän şäherleriniň birine öwrülmegi ugrunda alnyp barylýan giň gerimli işleri doly açyp görkezýän däp bolan halkara sergisiniň ähmiýetini belläp, her ýyl geçirilýän gözden geçirilişiň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, sebitiň iri işewür we medeni merkezi hökmünde derejesi ykrar edilen Aşgabat şäheri sazlaşykly ösüş ugruny, gözelligiň hem-de amatlylygyň baglanyşygyny, binagärlik, inženerçilik-tehniki çözgütleriň öňdebaryjy gazananlaryny we milli binagärligiň gadymy ýörelgelerini özünde jemleýär.

Sanlyja ýyllaryň içinde paýtagtymyz köpsanly önümçilik we medeni-durmuş maksatly desgalary, ylym-bilim merkezleriniň, sport toplumlarynyň, amatly belent ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmagynyň hasabyna öz çäklerini giňeltdi. Ak mermerli Aşgabat we onuň bezegine öwrülen binalarynyň köpüsi Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şol bir wagtyň özünde şäherde alnyp barylýan gurluşyk işlerinde birnäçe kemçiliklere ýol berilýändigine ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz alnyp barylýan gurluşyk işlerinde säwliklere ýol berlip, olaryň hiline gözegçiligi gowşadandygy hem-de wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin wise-premýere berk käýinç yglan etdi we ýol berlen kemçilikleri gysga wagtda düzetmegi talap etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow gözegçilik edýän düzümlerinde ýerine ýetirilýän işler, milli Liderimiziň aragatnaşyk pudagynyň, şol sanda «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, poçta hyzmatlarynyň gerimini giňeltmek we ösdürmek bilen baglanyşykly çäreleri amala aşyrmak boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň belleýşi ýaly, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň hünärmenleri Türkmenistanyň «Aragatnaşyk hakynda» Kanunyna esaslanyp, ýerine ýetirilen hyzmatlara seljermeleri geçirdiler we ony mundan beýläk-de giňeltmegiň mümkinçiliklerine garadylar hem-de bu ugurda degişli teklipleri taýýarladylar.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegi we ony sanlylaşdyrmagy ýola goýmak üçin aragatnaşyk ulgamynda geljegi uly meýilnamalary iş ýüzünde durmuşa geçirmek babatda anyk çäreleri görýändigini aýtdy. Iri taslamalary amala aşyryp, ýurdumyz ylmyň we tehnikanyň öňdebaryjy gazananlaryna we täzeçil tehnologiýalara esaslanýar. Bu işde «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasyna möhüm orun degişlidir.

Aragatnaşygyň bu görnüşiniň artykmaçlyklaryny nazara alyp, müşderiler bilen özara gatnaşyklaryň täze görnüşleri ösdürilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Bu düzümiň hyzmatlarynyň sanawyna diňe bir hatlary we döwürleýin neşir önümlerini hem-de beýleki serişdeleri ugratmak, dünýäniň dürli ýurtlaryna tizleşdirilen poçta hyzmatlaryny amala aşyrmak däl-de, eýsem, ähmiýetli maglumatlary yzygiderli täzelemegiň hasabyna meşhurlyga eýe bolýan elektron hyzmatlaryň häzirki zaman görnüşlerini işläp taýýarlamakdan ybaratdygyny belledi.

Aragatnaşyk ulgamynyň işiniň mundan beýläk-de kämilleşdirilmegine hem-de döwrebaplaşdyrylmagyna, iri taslamalaryň yzygiderli durmuşa geçirilmegine möhüm ähmiýet berilmelidir we bu ugurda öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin zerur tagallalar edilmelidir diýip, milli Liderimiz wise-premýere bellenilen meýilnamalaryň öz wagtynda ýerine ýetirilmegi üçin ähli tagallalary etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän pudaklarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, öňde boljak Türkmen halysynyň baýramyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, 31-nji maýda Söwda-senagat edarasynda Diýarymyzyň haly we dokma pudaklarynyň ýeten derejesine, hem-de söwda ulgamynda gazanylan üstünliklere bagyşlanan sergi-ýarmarkasy guralar. Şeýle-de türkmen halyşynaslarynyň Bütindünýä jemgyýetiniň 20-nji mejlisi geçiriler. Oňa wideoaragatnaşyk arkaly birnäçe daşary ýurtlaryň,wekilleri gatnaşar hem-de «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň ussat halyçylaryny hormatlamak dabarasy bolar hem-de medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti geçiriler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän hem-de türkmen halyçylarynyň yhlasly zähmetine, zehinine goýulýan hormatyň nyşanyna öwrülen hünär baýramçylygynyň uly ähmiýete eýedigini nygtady. Ussat zenanlaryň hünärli gollarynyň döreden halylarynyň ajaýyp sungat hökmünde bütindünýä ykrarnamasyna eýe bolandygyny bellemek ýakymlydyr .

Gadymy döwürlerden bäri, köp asyrlaryň dowamynda bu çylşyrymly zähmeti talap edýän nepis hünär nesilden-nesile geçirilip, biziň günlerimize gelip ýetipdir. Milli Liderimiz nepisligi, gözelligi we kämilligi bilen haýran galdyrýan türkmen el halylarynyň bu gün dünýä şöhratyna eýe bolup, tutuş adamzadyň bahasyz gymmatlygyna öwrülendigini belledi.

Halyçylyk sungaty milli buýsanjymyzdyr diýip, hormatly Prezidentimiz biziň esasy wezipämiziň ene-mamalarymyzyň bu inçe sungatyny aýawly saklap, geljekki nesillere ýetirmekden ybaratdygyny aýdyp, sözüni dowam etdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere baýramçylyk mynasybetli ähli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek we halyçylygyň gadymy milli däplerini saklamak we has-da baýlaşdyrmak işine uly goşant goşan pudagyň ussat halyçylarynyň hormatyna dabaralary guramak tabşyryldy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy we döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek boýunça maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. Bu ugurda durmuşa geçirilýän çäreler sazlaşykly ösýän Türkmenistanyň gazanýan üstünliklerini we ýeten derejesini halkara bileleşigine tanyşdyrmaga hem-de milli gymmatlyklarymyzy giňden wagyz etmäge mümkinçilik berýär.

Şunuň bilen birlikde, öňde boljak baýramçylyklara we şanly senelere taýýarlyk işleri guramaçylykly dowam edýär. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli meýilleşdirilen çärelere möhüm ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu ulgamyň düzümleriniň işini häzirkizaman içgin öwrenilmeginiň wajypdygyny belledi. Milli Liderimiziň aýdyşy ýaly, öňde boljak baýramçylyklar mynasybetli meýilleşdirilen ähli medeni-köpçülikleýin çäreleriň taýýarlygyna jogapkärçilikli çemeleşilmelidir.

Wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde döwrüň talabyna laýyk gelýän makalalary çap etmekde we gepleşikleri ýaýlymlara bermekde kemçiliklere ýol berendigi üçin döwlet Baştutanymyz wise-premýere berk käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi oňa soňky gezek duýdurdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow ýurdumyzyň resmi baýramçylyk seneleriniň sanawyna girizilen Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli meýilleşdirilen çärelere görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Bu baýramyň çagalar üçin ýatda galyjy wakalara beslenmegi üçin şol gün Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Medeniýet, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleri Aşgabat şäheriniň häkimligi hem-de jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde aýdym-sazly çykyşlary we çagalaryň köpçülikleýin baýramçylyk ýörişini gurar. Çykyşlar dürli bäsleşikler, ertekileriň gahrymanlarynyň oýunlary, sport bäsleşikleri oýun meýdançalaryndaky dürli çäreler bilen utgaşdyrylar.

Diýarymyzda durmuşa geçirilýän giň möçberli çäreler ýaş nesilleriň hemmetaraplaýyn we sazlaşykly ösüşine gönükdirilýär. Munuň özi milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hemmetaraplaýyn bilimli, ruhy taýdan baý, berk bedenli, Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine mynasyp goşant goşmaga ukyply ýaşlary kemala getirmek hakynda edýän aladasynyň aýdyň netijesidir.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna «Türkmenistanda çaganyň irki ösüşini we mekdebe taýýarlygyny ösdürmek babatda 2020 — 2025-nji ýyllarda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň maksatnamasyny tassyklamak hakynda» Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Milli Liderimiz ýaş nesilleri halkymyzyň ruhy-ahlak gymmatlyklarynyň ruhunda terbiýelemegiň häzirki döwürde öňde durýan möhüm wezipeleriň biridigini belledi.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň çagalaryň doly derejeli hem-de sazlaşykly ösüşi bilen baglanyşykly meselelere jogapkärçilikli çemeleşýändigini we olaryň hukuklaryny we bähbitlerini goramagy jemgyýetiň hem-de döwletimiziň esasy aladasy hökmünde yglan edendigini belläp, öňde boljak baýramçylyk mynasybetli ähli meýilleşdirilen medeni-köpçülikleýin çärelere ýokary derejede taýýarlyk görmegi hem-de şolaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hödürlenen Kararyň taslamasyny makullap we resminama gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi hem-de onda kesgitlenen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň hasabaty diňlenildi.

Habar berlişi ýaly, BMG-niň Baş Assambleýasynyň 74-nji sessiýasynyň barşynda bu mejlisiň resminamasy hökmünde hormatly Prezidentimiziň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory Tedros Gebreýesusyň adyna iberen hatynda beýan edilen СOVID-19 koronawirus keseliniň pandemiýasyna garşy göreşmek boýunça ilatyň saglygyny goraýyş ulgamynda Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan amala aşyrylýan çäreler baradaky maglumatyň ýaýradylandygy barada habar berdi.

Bu resminama Birleşen Milletler Guramasynyň resmi dillerinde neşir edildi hem-de BMG-niň agza döwletleriniň arasynda ýaýradyldy. Munuň özi ýurdumyzyň häzirki döwrüň möhüm wezipeleriniň netijeli çözgütlerini işläp taýýarlamak, ählumumy wehimlere we howplara garşy durmak boýunça umumy tagallalara goşýan goşandynyň nobatdaky subutnamasy, Watanymyzyň dünýä derejesindäki belent abraýynyň tassyknamasy boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bitarap Türkmenistanyň halkara bileleşigine jogapkär gatnaşyjy hökmünde pandemiýa howpunyň ýüze çykan ilkinji günlerinden başlap BMG hem-de onuň ýöriteleşdirilen düzümleri, ozaly bilen, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy bilen ýakyn gatnaşykda iş alyp barýandygyny nygtady. Ýurdumyzyň dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýdan ugur alyp, durmuşa geçirýän çäreleri BSGG-niň täze görnüşli koronawirus ýokanjynyň ýaýramagyna garşy durmak maksady bilen işlenip taýýarlanylan maslahatlaryna doly derejede laýyk gelýär.

Türkmenistan saglygy goraýyş ulgamynda, şol sanda ýokanç keselleriň öňüni almak we olara garşy göreşmek boýunça toplan tejribesini paýlaşmaga hemişe taýýardyr diýip, milli Liderimiz wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna BMG hem-de onuň ugurdaş edaralary bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirmek boýunça degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasyny taýýarlamak işleri barada hasabat berdi. Bu resminama döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda «Saglyk» döwlet maksatnamasynyň esasynda ýurdumyzda hil taýdan täze, halkara ölçeglerine kybap gelýän saglygy goraýyş ulgamy döredildi, ilatyň saglygyna howp salýan wehimlere garşy ygtybarly binýat kemala getirildi. Şonuň bilen birlikde Türkmenistan daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen dürli kesellere, şol sanda howply ýokanç kesellerine garşy göreşmek maksady bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň martynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary koronawirus pandemiýasyna garşy göreşmekde umumy tagallalary birleşdirmek başlangyjy bilen çykyş etdi. Bu ugurda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan birnäçe möhüm resminamalar kabul edildi.

Şunuň bilen baglylykda, degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan BMG-niň ýurdumyzdaky Hemişelik utgaşdyryjysynyň wekilhanasy, şeýle hem BMG ÖM-niň, ÝUNISEF-niň, Ilat gaznasynyň, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň we beýleki düzümleriň wekilhanalary bilen bilelikde ýolbaşçylaryň we hünärmenleriň derejesinde duşuşyklaryň birnäçesi geçirildi. Türkmenistana koronawirus ýokanjynyň aralaşmagynyň öňüni almak, onuň ýaýramagyna garşy göreşmek, şeýle hem milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmesine laýyklykda, pandemiýa döwründe ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň depginlerini degişli derejede saklamak onuň esasy maksatlary hökmünde kesgitlenildi.

Meýilnama laýyklykda, BSGG we beýleki hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň tertibi we gurallary kesgitlenilýär. Saglygy goraýyş ulgamynyň ýokanç kesellere garşy göreş boýunça maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmagy hem öz içine alýan birnäçe ugurlar boýunça degişli çäreleri durmuşa geçirmek, ýörite enjamlary we serişdeleri yzygiderli täzelemek, öňdebaryjy halkara tejribesini ornaşdyrmak göz öňünde tutulýar.

Bu Meýilnama şeýle hem lukmançylyk işgärleriniň taýýarlygynyň hem-de hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagynyň üpjün edilmegine, lukmanlaryň ugurdaş hünärleri boýunça işleriniň hiliniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilendir.

Mundan başga-da, bu resminamada halkara tejribesiniň esasynda hem-de Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maslahatlaryndan ugur almak bilen, saglygy goraýyş ulgamynyň ylmy-usuly we kadalaşdyryjy binýadyny kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Ýurdumyzyň lukmançylyk ylmynyň esasy ugurlaryny ösdürmek meýilnamany amala aşyrmak boýunça ugurlaryň biridir. Halkara we sebit hyzmatdaşlary bilen bilelikde öňdebaryjy tehnologiýalary iş tejribesine giňden ornaşdyrmak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkymyzyň saglygy baradaky aladanyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýandygyny belledi. Şundan ugur alnyp, milli saglygy goraýyş ulgamynyň innowasiýa esasynda yzygiderli ösdürilmegine ilkinji derejeli üns berilýär. Ýurdumyzyň lukmançylygynyň ýokary halkara ölçegleriniň derejesine çykarylmagyna gönükdirilen “Saglyk” döwlet maksatnamasyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi munuň aýdyň mysalydyr.

Abraýly halkara guramalary, ozaly bilen bolsa BMG hem-de onuň BMGÖM, BSGG, ÝUNISEF we beýleki ýöriteleşdirilen edaralary bilen hyzmatdaşlyk bu Maksatnamanyň aýrylmaz bölekleriniň biri bolup durýar.

Amala aşyrylan bilelikdäki, ägirt uly ähmiýete eýe bolan birnäçe taslamalar netijeli köpýyllyk hyzmatdaşlygyň miwesidir. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklarda Türkmenistanyň eýeleýän işjeň orny, ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynda gazanan üstünlikleri hem-de ýeten sepgitleri halkara bileleşiginiň ýokary bahasyna mynasyp boldy.

Milli Liderimiz döwletimiziň geljekde hem halkymyzyň saglygyny gorap saklamak we berkitmek meselelerine aýratyn üns berjekdigini nygtap, Karara gol çekdi hem-de Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň Meýilnamasyny tassyklady. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ony wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna elektron resminama dolanyşygy arkaly iberip, bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň hökümet ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, Bitarap Türkmenistanyň GDA-nyň işlerine assosirlenen agza hökmünde gatnaşmak bilen, Arkalaşyga gatnaşyjy döwletler bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde hyzmatdaşlyk edýändigi bellenildi. Milli Liderimiziň goldaw bermeginde soňky ýyllarda ýurdumyz GDA-nyň howandarlygynda örän möhüm çäreleriň we forumlaryň ençemesiniň geçirilýän merkezine öwrüldi.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň Arkalaşyga başlyklyk eden 2019-njy ýylda GDA-nyň döwlet, hökümet ýolbaşçylarynyň, daşary işler ministrleriniň, Ykdysady geňeşiniň, şeýle hem pudaklaryň düzümleriniň ugry boýunça ýurdumyzda geçirilen mejlisleriň netijelerinden ugur alnyp degişli işler dowam etdirilýär.

Milli Liderimiziň tabşyrygyna laýyklykda, şu ýylyň 29-njy maýynda GDA-nyň Hökümet ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň göni wideoaragatnaşyk arkaly geçiriljek nobatdaky mejlisine Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagy göz öňünde tutulýar. Mejlisiň gün tertibiniň çäklerinde guramaçylyk we hyzmatdaşlygyň ykdysady, ulag, medeni, sport, syýahatçylyk we beýleki ugurlary boýunça birnäçe meselelere garamak meýilleşdirilýär.

Mälim bolşy ýaly, geçen ýylyň 11-nji oktýabrynda Aşgabatda geçirilen GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň jemleri boýunça hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň strategiki ykdysady hyzmatdaşlygy hakyndaky Jarnama kabul edildi. Jarnamanyň ileri tutulýan ugurlaryna esaslanmak bilen, häzirki wagtda GDA-nyň 2030-njy ýyla çenli ykdysady ösüşiniň Strategiýasynyň taslamasyny işläp düzmek boýunça jemleýji işler geçirilýär.

Şeýle hem milli Liderimiziň başlangyjy boýunça 2021-nji ýylyň GDA-da Binagärlik we şähergurluşyk ýyly diýlip yglan edilmegi bilen baglylykda çäreleriň Meýilnamasynyň taslamasynyň taýýarlanylandygy aýdyldy.

Döwlet Baştutanymyzyň 2017-nji ýylda Soçi şäherinde geçirilen GDA-nyň sammitinde öňe süren oňyn başlangyçlary esasynda Arkalaşyga gatnaşyjy döwletleriň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek hem-de degişli resminamanyň taslamasyny taýýarlamak boýunça netijeli bilelikdäki işleri geçirildi, bu meseleleri ara alyp maslahatlaşmak tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar.

Biziň ýurdumyz şeýle hem Arkalaşygyň çäklerinde sport oýunlaryny yzygiderli geçirmek boýunça, olaryň halkara sport giňişligindäki abraýyny belende götermek ugrunda GDA-nyň alyp barýan çärelerine işjeň gatnaşýar. Şulardan ugur alnyp, GDA-nyň döwletleri tarapyndan bedenterbiýe we sport ulgamynda geljekki on ýylyň dowamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýän Strategiýanyň taslamasy işlenip düzüldi.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň hökümet ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň mejlisinde garaljak resminamalaryň taslamalaryny gutarnykly ylalaşmak we beýleki guramaçylyk meselelerini maslahatlaşmak maksady bilen, 27-nji maýda göni wideoaragatnaşyk arkaly GDA-nyň ähli ýurtlarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Iş duşuşygyny geçirmek göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Arkalaşygyň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýandygyny nygtady hem-de ýurdumyzyň dürli ulgamlarda uly mümkinçiliklere eýe bolan däp bolan dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk döwletara gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna hemmetaraplaýyn ýardam bermäge çalyşýandygyny belledi.

Türkmen tarapynyň GDA-nyň çäklerindäki hyzmatdaşlygy has giň geografiki we ykdysady derejä çykarmak, geljegi uly köptaraplaýyn taslamalary, hususan-da, ulag-kommunikasiýa pudagynda we beýleki ulgamlarda amala aşyrmak, ynsanperwer-medeni gatnaşyklary höweslendirmek boýunça teklipleri hem şu maksatlara gönükdirilendir.

Türkmenistan şeýle hem parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy pugtalandyrmak, häzirki zamanyň wehimlerine we howplaryna garşy durmak, abraýly sebit we halkara guramalarynyň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlygy dowam etdirmek ýaly möhüm ugurlarda umumy tagallalary geljekde hem birleşdirmek ugrunda çykyş edýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bular barada aýtmak bilen, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna ýurdumyzyň wekiliýetiniň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň hökümet ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň öňde boljak mejlisine taýýarlygynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa milli parlamentiň ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Häzir birnäçe kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak işleri dowam edýär. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda gelip gowuşýan teklipleri öwrenmek we umumylaşdyrmak boýunça iş toparynyň mejlisleri yzygiderli tertipde alnyp barylýar.

Şu ýylda ýurdumyzyň Mejlisi syýasy partiýalar we jemgyýetçilik guramalary bilen Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan ylmy-amaly maslahaty gurady. Onuň dowamynda milli parlamenti hil taýdan täze derejä—iki palataly ulgama geçirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Daşary işler ministrligi bilen bilelikde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we ýurdumyzyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli maslahat geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwletimiziň, jemgyýetimiziň durmuşynyň ähli ugurlarynyň ösüşine gönükdirilen giň möçberli özgertmeleri kanunçylyk taýdan üpjün etmegiň çäklerinde Mejlisiň meýilnamalaýyn işleri alyp barmagynyň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyzyň aýdyşy ýaly, deputatlar ýerlerde alnyp barylýan işlere, halkymyzyň agzybirliginiň we bitewüliginiň pugtalandyrylmagyna ýardam edýän hem-de milletimiziň gadymy demokratik ýörelgelerine gabat gelýän hem-de täze taryhy eýýamda mynasyp dowam etdirilýän konstitusion özgertmeleriň ähmiýetini ilatyň arasynda wagyz etmek işlerine möhüm üns bermelidirler.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, harby özgertmeleriň amala aşyrylyşy, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Bitaraplyk derejesine üýtgewsiz ygrarly Türkmenistanyň goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinany durmuşa geçirýändigini we mundan beýläk-de ýurdumyzyň parahatçylygynyň, howpsuzlygynyň, halkymyzyň abadan durmuşynyň kepili bolan goranyş ukybyny pugtalandyrmak üçin alada etjekdigini belledi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçlerini ýörite tehnikalar bilen enjamlaşdyrmak we serkerdeleriň hem-de esgerleriň üstünlikli gullugy, ýokary derejeli ýaşaýşy üçin amatly şertleri döretmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bolup durýar.

Milli Liderimiz serkerdeleriň ussatlyk derejesini ýokarlandyrmaga hem-de amaly, jemgyýetçilik-syýasy we beden taýdan taýýarlygyna, ýaş esgerleriň watansöýüjilik hem-de türkmen halkynyň iň gowy şöhratly däpleri esasynda terbiýelenilmegine aýratyn ähmiýet berilmelidigini belledi. Hormatly Prezidentimiz Hukuk goraýjy düzümleriň öňünde durýan wajyp wezipelere ünsi çekip, wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, öňde durýan wezipeleriň möhüm ugurlarynyň üstünde durup geçdi.

Milli Liderimiz Türkmenistanda ykdysady taýdan durnukly ösüşi saklamak üçin toplumlaýyn çäreleriň amala aşyrylmagynyň wajypdygy barada aýdyp, pudaklaryň köpugurly esasda ösdürilmegini, ýurdumyzyň bäsdeşlige ukyply önümleriniň sanawynyň we eksport kuwwatynyň artdyrylmagyny esasy ugur edinýän guralyň kämilleşdirilmelidigini tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz häzirki şertlerde ulag pudagynyň durnukly ösdürilmegine aýratyn üns berilýändigini belläp, logistika ulgamyň mümkinçiliklerini giňeltmek barada birnäçe görkezmeleri berdi.

Bitaraplygyň 25 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi hem-de olaryň bellenen möhletinde tamamlanmagy ýakyn geljek üçin möhüm wezipe bolup durýar. Şunlukda, şanly sene mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça anyk tabşyryklar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli we halkara ähmiýetli baýramçylyklara taýýarlyk meseleleri barada aýdyp, olary degişli derejede guramak barada anyk görkezmeleri berdi.

Mejlisiň dowamynda milli Liderimiz ýekşenbe güni, 24-nji maýda mukaddes Oraza baýramynyň giňden belleniljekdigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz ynsanperwerlik, hoşniýetlilik, dost-doganlyk gatnaşyklaryna ygrarly bolan halkymyzyň Oraza aýyna aýratyn gadyr goýýandygyny belledi.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylyň Oraza aýynda hem agzaçar sadakalary berlip, Watanymyzyň abadançylygy we rowaçlygy üçin doga-dilegler edilýär. Munuň özi jemgyýetimiziň ruhy sagdynlygynyň, milletimiziň ahlak kämilliginiň, agzybirligimiziň we jebisligimiziň binýadyny has-da pugtalandyrýar. Nesillerimizi watançylyk hem-de ynsanperwerlik ruhunda terbiýelemäge, şöhratly geçmişimize, şu günümize buýsanjy artdyrmaga, geljegimize ynamly garamaga ýardam berýär.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz belent ruhy-ahlak hem-de ynsanperwer däplerimiz, medeni-ruhy gymmatlyklarymyz esasynda jemgyýetimizi we döwletimizi sazlaşykly ösdürmäge uly üns berilýändigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylary we tutuş halkymyzy mukaddes Oraza baýramy bilen tüýs ýürekden gutlap, hemmelere berk jan saglyk, abadançylyk we bagtly durmuş arzuw etdi.

--Goý, mukaddes Oraza aýynda beren agzaçar sadakalaryňyz, merdana halkymyzyň agzybirligi we abadançylygy, Garaşsyz Watanymyzyň rowaçlygy üçin eden doga-dilegleriňiz Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolsun!- diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz şu ýyl mukaddes Oraza baýramynyň dynç gününe gabat gelýändigini belläp, milli kanunçylygymyza laýyklykda, 24-nji maýdaky dynç gününi 25-nji maýa – duşenbe gününe geçirmek baradaky degişli Permana gol çekdi.

Soňra milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, 25-nji maýda Aşgabat şäheriniň gününiň hem dabaraly bellenip geçiljekdigini aýtdy. Munuň özi paýtagtymyzyň ýaşaýjylary üçin buýsandyryjy wakadyr.

Häzirki döwürde paýtagtymyz gülläp ösýän, dünýäniň owadan şäherleriniň birine öwrüldi. Soňky ýyllarda şäheri bezeýän ak mermerli binalaryň ençemesi guruldy. Gözel paýtagtymyzyň çägi hem barha giňelýär. Aşgabat halkara derejesindäki syýasy we işewürlik merkezine öwrüldi.

«Biz Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň gözel paýtagtyny hemmetaraplaýyn ösdürmäge geljekde hem uly üns bereris» diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Milli Liderimiz hemmeleri Aşgabat şäheriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlap, wise-premýerlere, paýtagtymyzyň ilatyna mähriban Watanymyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisini tamamlap, oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň binasyndan çykyp, welosipedli “Oguzhan” köşkler toplumyna tarap ugrady.

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   26.06.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowy göni wideoaragatnaşyga çagyrdy. Wise-premýer degişli Konsepsiýada kesgitlenen wezipeleri çözmek bilen baglylykda, milli ykdysadyýete sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Hususan-da, halk hojalyk toplumynyň pudaklaryny döwrebaplaşdyrmak, ýurdumyzyň karz beriji edaralary tarapyndan döwrebap maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalar esasynda edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak barada habar berildi.

Häzirki döwürde nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek maksady bilen, Döwlet daşary ykdysady iş banky tarapyndan «Milli VISA karty» atly täze bank kartyny ulanyşa girizmek boýunça degişli işler geçirildi. Wise-premýer munuň ýurdumyzyň bank ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek hem-de milli töleg ulgamyny döwrebap halkara ulgama birikdirmek üçin giň mümkinçilikleri açýandygyny belledi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu toplumyň durnukly işlemeginiň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmagyň, onuň dünýäniň ykdysady giňişligine sazlaşykly goşulyşmagynyň möhüm şerti bolup durýandygyny belledi. Şunda bank önümlerini halkara derejesine çykarmak arkaly olaryň sanyny artdyrmak, ugurdaş edaralaryň işine öňdebaryjy tejribäni hem-de innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak esasy wezipeleriň hatarynda durýar.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz «Milli VISA kartyň» täze görnüşini dolanyşyga girizmek boýunça işleri işjeňleşdirmegiň zerurdygyny nygtady hem-de wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýangyç-energetika toplumynyň ulgamlarynda işleriň ýagdaýy, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin nebitgaz senagatyny ösdürmek baradaky maksatnamany mundan beýläk-de üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyza pudagyň kadalaşdyryjy-hukuk binýadyny kämilleşdirmek, şol sanda «Türkmenistanyň deňiz portlarynda nebit we nebit önümleri bilen ýük dolanyşygynyň tertibini» kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, uglewodorod serişdeleriniň gazylyp alnyşyny we gaýtadan işlenilişini durnukly artdyrmak meselelerine ilkinji derejede üns berip, garamagyndaky düzümleriniň işine berk gözegçilik etmek barada wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. Şeýle-de, birnäçe maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilişine hem-de bu ulgamda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklara degişli anyk görkezmeler berildi.

Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, häzir Hazar sebiti geosyýasy we geoykdysady işleriniň möhüm merkezleriniň birine okgunly öwrülýär, bu ýerde deňiz, gury ýer we howa ýollary, geljegi uly energetika ugurlary bilen birlikde, dünýä derejesindäki kuwwatly ulag-üstaşyr halkasy kemala getirilýär.

Bu ulgamda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin Türkmenistanyň ulag strategiýasyna laýyklykda hem-de kenarýaka ýurtlaryň ählisiniň bähbitlerini nazarda tutup, has oňaýly logistiki ugurlary işläp taýýarlamak zerur diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy hem-de bu babatda Hazarýaka Döwletleriniň Baştutanlarynyň 2018-nji ýylda geçirilen V sammitinde anyk başlangyçlaryň öňe sürlendigini, şonda Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýa gol çekilendigini belledi.

Milli Liderimiz wise-premýere netijeli logistikany üpjün etmek, ilkinji nobatda, ýurdumyzda öndürilýän nebitgaz senagatynyň önümlerini eksport etmek üçin deňiz portunyň häzirki zaman düzümlerine eýe bolan ýöriteleşdirilen deňiz terminallarynyň we beýlekileriniň mümkinçiliklerini peýdalanmak boýunça degişli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Şu günler welaýatlarda galla oragy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, ýetişdirilen bugdaý hasylyny ýitgisiz ýygnap almak, kombaýnlary doly güýjünde işletmek hem-de ýygnalan gallany kabul ediş bölümlerine bökdençsiz ýetirmek üçin awtoulaglardan netijeli peýdalanmak üçin zerur çäreler görülýär. Kärendeçiler bilen döwlete tabşyrylan bugdaý üçin hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Galla oragy bilen birlikde, ýerleri sürmek we tekizlemek, olary indiki ekişe taýýarlamak işleri alnyp barylýar.

Gowaça ideg etmek işleri dowam edýär. Agrotehniki kadalara laýyklykda, ekinleriň hatarara bejergisi, olary azot dökünleri bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri geçirilýär.

Mundan başga-da, ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök hem-de bakja önümleriniň ýazky görnüşleriniň hasyly ýygnalýar, olary sowadyjy ammarlarda ýerleşdirmek, gök önümleriň güýzki ekişine taýýarlyk görmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, dänelik ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, ekin meýdanlaryny we suw serişdelerini rejeli ulanmak, oba hojalyk tehnikalaryny netijeli işletmek boýunça yzygiderli işleriň geçirilmeginiň ýurdumyzyň gallaçylyk pudagyndaky üstünligiň esasy bolup durýandygyny nygtady.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu galla oragy möwsüminde ýokary netijeleri gazanan kärendeçi daýhanlaryň hem-de mehanizatorlaryň tutanýerli zähmetine mynasyp baha berilmelidigini, olaryň tejribesiniň giňden ýaýradylmalydygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz ýerleri geljekki bugdaý ekişine taýýarlamagyň depginlerini güýçlendirmegi, gowaça ýokary hilli ideg edilmegini hem-de gök önümleriň talabalaýyk saklanylmagyny üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berip, elektroenergetika ulgamynyň kuwwatyny has-da artdyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň üstünde aýratyn durup geçdi.

Bellenilişi ýaly, elektroenergetikany ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda, Türkmenistanda maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, pudagyň kuwwatlyklaryny artdyrmak, elektroenergiýanyň daşary ýurtlara iberilişiniň mukdaryny yzygiderli köpeltmek boýunça toplumlaýyn işler amala aşyrylýar. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyryklaryndan ugur alnyp, häzir birnäçe iri möçberli taslamalar durmuşa geçirilýär.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, Diýarymyzyň sarp edijilerini — ýerli ilaty hem-de senagat we durmuş-medeni ähmiýetli köp sanly desgalary elektrik energiýa bilen durnukly üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işleriň örän wajypdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz häzirki zaman, kuwwatly energetika toruny döretmegiň tutuş halk hojalyk toplumyny üstünlikli ösdürmegiň möhüm ýagdaýy bolup durýandygyny belläp, wise-premýere degişli düzümleri döwrebaplaşdyrmagyň hem-de giňeltmegiň hasabyna ýurdumyzyň elektroenergetika kuwwatyny artdyrmak üçin hemme şertleri göz öňünde tutmagyň zerurdygy barada görkezme berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow ýurdumyzyň aragatnaşyk ulgamynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, bu ulgamyň, hususan-da, poçta gullugynyň kadalaşdyryjy-hukuk binýadyny döwrüň talaplaryna laýyk getirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, poçta ugratmalarynda Türkmenistanyň çäginden daşyna iberilmegi gadagan edilýän goýumlaryň sanawynyň hem-de ony tassyklamak baradaky resminamanyň taslamalary barada habar berildi. Şol resminamalar «Aragatnaşyk hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň esasynda hem-de degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň teklipleri nazara alnyp taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, aragatnaşyk ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, onuň edaralarynyň işine innowasion we sanly tehnologiýalary işjeň ornaşdyrmak boýunça işleriň yzygiderli dowam etdirilmeginiň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen resminama gol çekip, ony wise-premýere elektron resminama dolanyşygy arkaly iberdi hem-de ilatymyza halkara ölçeglerine laýyk gelýän poçta we beýleki degişli hyzmatlaryň hödürlenilmegini üpjün etmek babatda anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän ulgamlarynyň edaralaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de milli Liderimiziň ýurdumyzyň sebitlerine bolan iş saparlarynyň barşynda beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzy 2020 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz ulgamyny ösdürmek boýunça bellenen gaýragoýulmasyz wezipelerden ugur alnyp, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hem-de welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde ýerlerde önümçilik düzümleriniň sanyny artdyrmak baradaky taslamalaryň sanawy taýýarlanyldy.

Şu resminama laýyklykda, agzalan döwürde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň öz serişdeleriniň hasabyna önümçilik maksatly desgalaryň gurluşygyny amala aşyrmak, döwrebap tehnologiýalar, suw tygşytlaýjy ulgamlar ornaşdyrylan täze ekerançylyk we bagçylyk meýdanlaryny özleşdirmek, döwrebap ýyladyşhanalary gurmak meýilleşdirilýär.

Göz öňünde tutulan meýilnamalaryň durmuşa geçirilmegi senagat we oba hojalyk önümleriniň öndürilýän möçberini artdyrmaga, olary bellenen talaplara laýyklykda saklamaga hem-de gaýtadan işleýän senagatyň goşmaça önümçilik kuwwatlyklaryny we täze iş orunlaryny döretmäge, içerki bazarda haryt bolçulygyny, şeýle hem eksporty artdyrmaga ýardam eder.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde telekeçiligiň ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň dürli önümçilik ulgamlarynda eýeleýän ornuny has-da berkidýändigini, döwletimiziň durnukly ösüşine goşýan goşandyny yzygiderli artdyrýandygyny belledi.

Obasenagat toplumyna hususy ulgamyň wekilleriniň giňden çekilmegi geljekde azyk bolçulygyny üpjün etmäge, ýer-suw serişdelerini rejeli ulanmaga, bäsdeşlige ukyply azyk önümleriniň görnüşlerini artdyrmaga ýardam eder. Milli Liderimiz hödürlenen taslamalaryň ähmiýetini belläp, wise-premýere bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa Daşoguz welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligi hem-de «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşigi jemlemek hakynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça geçirilýän döredijilik forumynyň çäklerinde ýurdumyzyň medeniýetiniň ägirt uly kuwwatyny görkezýän çäreleriň ençemesi guraldy.

Şolaryň hatarynda şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň, muzeý gymmatlyklarynyň we neşir önümleriniň sergisi hem-de şygryýet agşamy, halk dessançylarynyň, bagşylaryň, folklor-etnografik toparlaryň we ýaş zehinleriň çykyşlary bar. Kinofilmleriň hem-de sahna oýunlarynyň ilkinji gezek görkezilişi-de üstünlikli geçirildi. Ylmy maslahatlaryň gün tertibine sungatyň dürli görnüşlerini ösdürmegiň möhüm meseleleri girizildi.

Bellenilişi ýaly, milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda berkarar Watanymyzda geçirilýän giň gerimli özgertmeler ýurdumyzyň döredijilik intelligensiýasyny merdana halkymyzyň baý mirasy we onuň şöhratly taryhy hem-de häzirki bagtyýar güni barada gürrüň berýän täze eserleri döretmäge ruhlandyrýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow her ýyl geçirilýän, milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň has-da ösdürilmegine itergi berýän hem-de täze zehinleriň ýüze çykmagyna ýardam berýän «Türkmeniň Altyn asyry» döredijilik çäresiniň ähmiýetini belläp, onuň jemleýji dabaralarynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi hem-de Medeniýet hepdeligini geçirmegiň nobatyny dabaraly ýagdaýda Lebap welaýatyna bermegi tabşyrdy, ol Lebap welaýatynda indiki ýylyň 22 — 27-nji iýuny aralygynda geçiriler.

Döwlet Baştutanymyz, şeýle hem «Türkmeniň Altyn asyry» döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak hem-de medeniýet ulgamynyň işgärlerine hormatly atlary dakmak mynasybetli dabaralary bu wakalaryň ähmiýetine kybap ýokary derejede geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, hususan-da, täze häzirki zaman bilim toplumlaryny döretmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň geçirýän giň gerimli işleriniň çäklerinde, döwrüň talabyna laýyklykda milli bilim ulgamyny ösdürmäge we kämilleşdirmäge, şeýle hem giň dünýägaraýyşly, zähmetsöýer, beden we ruhy taýdan sagdyn nesli terbiýelemäge gönükdirilen toplumlaýyn çäreler amala aşyrylýar.

Diýarymyzda açylýan mümkinçilikleriň netijesinde, ýurdumyzda döwrebap bilim edaralary yzygiderli gurlup, olarda ýaş türkmenistanlylaryň umumy orta bilim almagy, şeýle hem irki ýaşlardan başlap, barlag we döredijilik işleri bilen meşgullanmagy üçin hemme amatly şertler döredilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere döredilýän ýöriteleşdirilen bilim toplumlarynyň işi bilen baglanyşykly meseleleri yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Bilim derejesine köp babatda ýurdumyzyň geljegi bagly bolan ösüp gelýän nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe biziň öňümizde durýan esasy wezipeleriň biridir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Şahsyýetiň esasy häsiýetleriniň, ahlak ugurlarynyň we gymmatlyklarynyň binýadynyň hut çagalyk döwründe kemala gelýändigini nazara alyp, biz has irki döwürden başlap, çagalaryň sazlaşykly, hemmetaraplaýyn ösmegi üçin ähli şertleri döretmäge ünsümizi jemlemelidiris.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, hut çagalara bolan gatnaşyk häzirki türkmen jemgyýetiniň durmuş we ruhy taýdan sagdynlygyny kesgitleýär. Jemgyýetimizde ýaş nesilleriň ahlak we maşgala gymmatlyklarynyň dowamaty, her bir ýaş türkmenistanlylaryň ähli ukybyny açyp bilmegi hem-de geljekde durmuşda üstünlik gazanyp bilmegi üçin başlangyç şertleri döretmek baradaky alada ugur alynýan esasy ýörelgelerdir.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa hasabat bermek üçin söz berildi. Wise-premýer hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa BMG-niň Nýu-Ýorkda ýerleşýän ştab-kwartirasyndan gelip gowşan hoş habar barada habar berdi.

2020-nji ýylyň 28-nji maýynda BMG-niň howandarlygynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmegi maliýeleşdirmek babatda halkara maslahatyň netijeleri boýunça kabul edilen Bilelikdäki Beýannamasy Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisiniň resminamasy hökmünde kabul edildi. Bu resminama BMG-niň alty resmi dilinde çap edildi we agza ýurtlaryň arasynda resmi taýdan ýaýradyldy.

Wise-premýer, daşary işler ministri döwlet Baştutanymyzy bu daşary syýasy ýeňiş bilen gutlap, milli Liderimize giň gerimli asylly işinde täze uly üstünlikleri arzuw etdi. Bu waka ýurdumyzyň ählumumy parahatçylyga, abadançylyga we ösüşi üpjün etmäge saldamly goşandynyň dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilendiginiň nobatdaky aýdyň subutnamasyna öwrüldi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp we mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, Aşgabat şäherinde 2020-nji ýylyň 28-nji maýynda geçirilen hem-de Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmegi maliýeleşdirmek meselelerine bagyşlanan halkara maslahatynyň Bilelikdäki Beýannamasynyň Baş Assambleýanyň 74-nji mejlisiniň resminamasy hökmünde kabul edilendigi hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň resmi dilleriniň altysynda hem çap edilendigi barada BMG-niň Nýu-Ýorkda ýerleşýän ştab-kwartirasyndan gelip gowşan hoş habara aýratyn ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, biz bu waka ýurdumyzyň halkara bileleşigindäki ýokary at-abraýynyň şaýatnamasy, şeýle hem Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy ugrunyň ýokary netijeliliginiň ýene-de bir tassyknamasy hökmünde garaýarys.

Bu resminamanyň biziň ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan iki gezek ykrar edilen hem-de bu abraýly halkara Guramasynyň degişli köptaraplaýyn resminamalarynda tassyk edilen Bitaraplyk derejesiniň şanly 25 ýyllygyny belleýän ýylymyzda kabul edilmeginiň aýratyn many-mazmuny bardyr. Milli Liderimiz bular barada aýtmak bilen, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen strategiki hyzmatdaşlygynyň ýokary derejesini nygtady.

Bu baradaky gürrüňi dowam etmek bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň başlangyjy boýunça bütindünýä bileleşiginiň bähbitlerine Baş Assambleýanyň ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi pugtalandyrmak meseleleri boýunça örän möhüm Rezolýusiýalary işläp taýýarlandygyny we kabul edendigini belledi.

Olaryň arasynda energetika howpsuzlygy, durnukly ulag ulgamy, ekologiýa we sport meselelerine bagyşlanan Rezolýusiýalar bar. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanda dünýä bileleşiginiň tagallalaryny birleşdirmek we durmuşa geçirmäge gönükdirilen anyk usullary döretmek boýunça uly işler alnyp barylýar.

Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň 28-nji maýynda Aşgabatda kabul edilen, Durnukly ösüş maksatlaryny maliýeleşdirmek meselelerine bagyşlanan Bilelikdäki Beýannama häzirki döwürde halkara bileleşiginiň öňünde duran ykdysady, durmuş we ynsanperwer wezipeleri iş ýüzünde çözmek üçin uly mümkinçilikleri döredýär hem-de Türkmenistanyň bütin dünýäde parahatçylygy berkitmek we ösdürmek işlerine nobatdaky goşandy bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Milli Liderimiz türkmen halkyny we mejlise gatnaşýanlaryň hemmesini şu örän möhüm daşary syýasy waka bilen gutlap, ýurdumyzyň mundan beýläk hem Birleşen Milletler Guramasy bilen hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmek we giňeltmek ugruna ygrarly bolup, öňe gitjekdigini tassyklady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýokarda aýdylanlardan ugur alyp, Daşary işler ministrligine häzirki döwürde halkara gün tertibinde duran ähli möhüm meseleler boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen institutlary we edaralary bilen işjeň hyzmatdaşlygy dowam etmegi tabşyrdy.

Mejlisiň barşynda döwlet Baştutanymyz birnäçe resminamalara, şol sanda gaýtadan dikeldilýän energiýany ösdürmek boýunça milli strategiýany işläp taýýarlamak boýunça Pudagara iş toparyny döretmek hem-de onuň düzümini tassyklamak hakyndaky Karara, şeýle hem Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi S.Garajaýewi ýurdumyzyň Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça halkara agentliginiň ýanyndaky Hemişelik wekili wezipesine bellemek hakyndaky Karara gol çekdi.

Döwlet Baştutanymyz şol resminamalary wise-premýere, daşary işler ministrine elektron resminama dolanyşygy arkaly iberdi.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Türkmenistanyň kanunçylyk esaslaryny pugtalandyrmak we kämilleşdirmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleri, döwletimizi durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmäge, demokratik institutlaryny milli däplerimize hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda berkitmäge gönükdirilen özgertmeleriň hukuk taýdan üpjün edilişi barada habar berdi.

Häzirki wagtda hukuk bozulmalarynyň öňüni almak, bedenterbiýe we sport, adatdan daşary ýagdaýda halkara ynsanperwer kömegini bermek we beýleki meselelere degişli kanunçylyk resminamalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanun taslamalarynyň uly toplumy taýýarlanyldy.

Şol resminamalaryň netijeliligini artdyrmak maksady bilen, olaryň üstünde täzeden işlemek dowam etdirilýär. Şunda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň düzgünleri we halkara hukugynyň kadalary nazara alnyp, degişli ministrliklerden hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralaryndan gelip gowuşýan tekliplere içgin garalýar.

Iş topary tarapyndan ýurdumyzyň Esasy Kanunyny kämilleşdirmek boýunça gelip gowuşýan teklipler öwrenilýär. Şeýle hem «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion Kanunyň gutarnykly taslamasyny taýýarlamak işi dowam edýär.

Mejlisiň deputatlary syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň hem-de beýleki edaralaryň wekilleri bilen bilelikde ýerlerde giň jemgyýetçilik bilen duşuşyklary geçirýärler. Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görmek baradaky meseleler utgaşdyrylýar.

Ýerlerde we köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde ýurdumyzda geçirilýän durmuş-ykdysady hem-de konstitusion özgertmeleriň, hormatly Prezidentimiziň parasatly içeri we daşary syýasatynyň, şeýle hem kabul edilýän täze kanunçylyk resminamalarynyň mazmunyny we ähmiýetini düşündirmek boýunça ýerine ýetiriji häkimiýetiň edaralary bilen bilelikde işler alnyp barylýar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow habary diňläp, kanunçykaryjylyk işiniň giň gerimli döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmagyň möhüm guraly bolup durýandygyny hem-de halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, raýat institutlaryny pugtalandyrmaga hem-de jemgyýetde demokratik gymmatlyklary berkarar etmäge ýardam bermäge gönükdirilendigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Esasy Kanunynyň rejelenen görnüşiniň taýýarlanylyşyna ünsi çekip, oňa bilim ulgamynda özgertmeler baradaky teklipleriň girizilmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz gelip gowuşýan teklipleriň ählisini düýpli öwrenmegiň hem-de Halk Maslahatynyň öňde boljak mejlisiniň garamagyna hödürleniljek Konstitusion Kanunyň taslamasynyň gutarnykly görnüşini taýýarlamak boýunça işleri dowam etmegiň möhümdigini aýtdy.

Şeýle hem deputatlaryň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriň wekilleriniň, ministrlikleriň, pudaklaýyn we ylmy edaralaryň degişli hünärmenleriniň gatnaşmaklarynda ýerlerde jemgyýetçilik bilen duşuşyklary geçirmegi, Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleriň ähmiýetini halka ýetirmegi dowam etmeli diýip, milli Liderimiz nygtady.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan harby özgertmeleriň ileri tutulýan wezipelerini çözmek babatda geçirilýän işler, gözegçilik edýän düzümleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmagyň barşy hem-de işgärler kuwwatyny pugtalandyrmak meselelerini çözmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Garaşsyz Watanymyzyň oňyn Bitaraplyk ýörelgelerine ygrarlydygyny hem-de goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinanyň düzgünlerine berk eýerýändigini nygtady. Milli Liderimiz wise-premýere ýaş esgerleri halkymyzyň iň gowy däpleriniň esasynda terbiýelemek hem-de Watan goragçylarynyň üstünlikli gulluk etmegi üçin ähli şertleri döretmek boýunça toplumlaýyn işleri amala aşyrmagy tabşyrdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň mejlisine gatnaşyjylara ýüzlenip, ertir Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň giňden bellenilip geçiljekdigine ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň aýdyşy ýaly, her ýylyň 27-nji iýunynda ýurdumyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň bilelikde bellenilmeginiň giň manysy bar. Bu sene milli medeniýetimiziň,sungatymyzyň, edebiýatymyzyň özara baglanyşygyny, bitewiligini emele getirýär, sungat bilen şygryýetiň durmuşdaky ähmiýetini has-da artdyrýar. Sebäbi, medeniýet halkyň kalbydyr, sungat milletiň mertebesidir diýip, milli Liderimiz nygtady.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň belent sepgitlere ýetmegine medeniýet we sungat işgärleri uly goşant goşýarlar. Medeniýet we sungat işgärleriniň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgämizden gelip çykýan aýdyň wezipeleri, tutumly işleri çeper wasp etmekde, watandaşlarymyzy il-ýurt bähbitli giň gerimli wezipelere ruhlandyrmakda, medeniýet ulgamyny has-da kämilleşdirmekde alyp barýan işleri aýratyn ähmiýete eýedir diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Şoňa görä-de, biz ýazyjy-şahyrlaryň, žurnalistleriň, bagşy-sazandalaryň, artistleriň, suratkeşleriň, muzeý, kitaphana, kino, habar beriş serişdeleriniň işgärleriniň, folklor, tans toparlarynyň agzalarynyň döredijilikli zähmetine, zehin-başarnyklaryna aýratyn hormat goýýarys. Olaryň netijeli işlemekleri, döwrebap eserleri döretmekleri üçin ähli şertleri döredýäris diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe biz nusgawy edebiýatymyzyň düýbüni tutan akyldar şahyrlarymyzyň sarpasyny belent tutýarys. Olaryň pähim-paýhasa ýugrulan baý edebi mirasyny giňden öwrenýäris diýip, milli Liderimiz belledi.

Magtymguly Pyragynyň watansöýüjilige, kämillige, parasatlylyga eýlenen dürdäne goşgulary il-ýurda wepalylygyň beýik mekdebine öwrüldi. Akyldar şahyrymyzyň erkinlik, abadançylyk, agzybirlik baradaky belent arzuw-hyýallary häzirki ajaýyp döwrümizde hasyl boldy diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Häzirki döwürde Magtymguly Pyragynyň baý many-mazmunly goşgulary dünýä halklarynyň ençemesiniň dillerine terjime edilip, agzybirligiň aýdymyna, ynsanperwerligiň owazyna, dost-doganlygyň senasyna öwrüldi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini tamamlap, oňa gatnaşyjylary, mähriban halkymyzy, ähli medeniýet işgärlerimizi Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni bilen tüýs ýürekden gutlady we hemmelere berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny hem-de alyp barýan döredijilikli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Döwlet Baştutanymyz gün tertibini yglan edip, jenaýat edendikleri üçin iş kesilen we eden etmişlerine ökünip, ak ýürekden toba gelen raýatlaryň, hemişe bolşy ýaly, uly baýramlarymyzyň öň ýanynda günäsiniň geçilýändigini belledi. Beýik ata-babalarymyzyň rehimdarlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alnyp, jeza çekmekden boşatmak ýaly sahawatly çäreler ýurdumyzda yzygiderli geçirilip durulýar.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamak baradaky toparyň başlygy Ç.Amanowa söz berdi. Wise-premýer bu toparyň jenaýat edendikleri üçin iş kesilen raýatlaryň mübärek Gadyr gijesi mynasybetli günäsini geçmek boýunça geçiren işleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Permanlara gol çekdi hem-de olary elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberip, degişli tabşyryklary berdi. Resminama laýyklykda, asylly däbimize eýerilip, iş kesilen raýatlarymyzyň 1192-si hem-de daşary ýurtly raýatlaryň 210-sy mübärek Gadyr gijesi mynasybetli mundan beýläk jeza çekmekden boşadylar.

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy M.Çakyýewi göni wideoaragatnaşyga çagyryp, hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen bilelikde günäsi geçilen adamlaryň ählisini tussaglykdan boşadyp, olaryň ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barar ýaly, ähli zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Biz günä geçmek çäresini geçirmek bilen, eden etmişlerine ökünip, toba gelen adamlara öz günälerini halal zähmetleri bilen ýuwup, ýurdumyzyň ösüşine işjeň gatnaşmaklary üçin mümkinçilik döredýäris diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimlerine, şeýle hem beýleki ýolbaşçylara günäsi geçilen adamlary iş bilen üpjün etmek boýunça zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. Günäsi geçilen adamlara bolsa yhlasly zähmet çekip, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli işlere öz goşantlaryny goşmaklaryny, eziz Watanymyza ak ýürekden hyzmat edip, halal zähmetiň hözirini görüp ýaşamaklaryny arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berdi. Ol Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň hem-de Maýa goýum maksatnamasynyň taslamalaryny işläp düzmek maksady bilen, 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, resminamalar işlenip taýýarlanylanda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyndan ugur alyndy. Şonuň bilen birlikde, ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary we häkimlikler tarapyndan degişli hasabatlary we maglumatlary taýýarlamagyň tertibi hem-de möhletleri anyk kesgitlenildi. Geljek ýyl üçin esasy maliýe meýilnamasy düzülende, bar bolan mümkinçiliklerden hem-de garaşylýan çaklamalardan ugur almak göz öňünde tutulýar. Döwlet býujeti ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň durnukly ösmegini, önümçiligiň düşewüntliliginiň artmagyny, maýa goýumlarynyň oýlanyşykly ulanylmagyny, sanly ulgamyň we täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyny, döwlet tarapyndan hususy telekeçilige goldaw berilmegini, halkymyzyň hal-ýagdaýynyň yzygiderli gowulandyrylmagyny ugur edinmelidir.

Hormatly Prezidentimiz şol bir wagtda Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýewi hem göni wideoaragatnaşyga çagyrdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaýlary nazara almak bilen, maslahat geçirmegi tabşyrdy. Wagtlaýyn çäre hökmünde walýuta amallarynyň hereket edýän tertibine gaýtadan seretmek mümkinçiligini öwrenmeli hem-de hökümetiň bu ugra degişli kararynyň taslamasyny taýýarlamaly diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Häzirki wagtda önümleri eksport edýän kärhanalardan we guramalardan, şeýle hem hususy firmalardan gelip gowuşýan walýuta serişdeleriniň 50 göterimini däl-de, dolulygyna döwletiň ätiýaçlyk goruna geçirmeli diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Walýutada alnan bu serişdeleriň öwezini bolsa milli pul birliginde dolmaly.

Häzirki döwürde harytlary, mysal üçin, zerur bolan derman serişdelerini ýa-da gurluşyk enjamlaryny satyn almak boýunça topary döretmek barada görkezme bermek bilen, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu toparyň şu maksatlar üçin kärhanalaryň we guramalaryň milli puldaky serişdelerini daşary ýurt puluna öwürmek meselesine seretmegini onuň esasy wezipesi hökmünde kesgitledi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere bu işleri guramak üçin üç gün wagt berildi.

Hormatly Prezidentimiz 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny taýýarlamak hakyndaky Karara gol çekip, resminamany hökümetiň Başlygynyň orunbasaryna elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly iberdi. Döwlet býujetiniň maddalarynyň üstünde düýpli işlemegi tabşyrmak bilen, döwlet Baştutanymyz ýaşaýyş-durmuş meselesine, zähmet haklaryny ýokarlandyrmaga we bilim hem-de saglygy goraýyş ulgamlaryny maliýeleşdirmek üçin çykdajylary artdyrmaga aýratyn üns bermeli diýip belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň maliýe-ykdysady toplumynyň öňünde goýlan wezipeleriň dessin çözülmegine berk gözegçilik etmegiň möhümdigini belläp, wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň bank ulgamynyň öňünde durýan möhüm wezipeler barada aýdyp, maliýeleşdirmegiň sanly tehnologiýalaryny ornaşdyrmagyň, maýalary we töwekgelçilikleri dolandyryş ulgamynyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň esasynda bu ulgamyň durnukly ösüşini üpjün etmegiň wajypdygyny belledi. Manadyň hümmetini durnukly saklamaga, ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň gerimini we hilini giňeltmäge gönükdirilen işleri dowam etmeli diýip, hormatly Prezidentimiz Merkezi bankyň ýolbaşçysyna anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow gözegçilik edýän ulgamynda işleriň ýagdaýy, «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny» amala aşyrmagyň barşy hem-de ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, pudagyň önümçilik desgalaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça milli Liderimiziň tabşyrygy boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Döwletabat» gaz käninde ulanylýan guýularyň 30-synda tebigy gazyň çykarylyşyny ýokarlandyrmak boýunça durmuşa geçirilýän işler barada-da hasabat berildi. Şu maksat bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen degişli işleriň alnyp barylýandygy bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, nebitgaz toplumynyň önümçilik kuwwatyny yzygiderli artdyrmagyň, diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň möhümdigini belledi hem-de şol işleri amala aşyrmak boýunça çäreleri görmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, bar bolan önümçilik kuwwatlyklaryny oýlanyşykly peýdalanmagyň hem-de döwrebap tehnologiýalary, öňdebaryjy inženerçilik-tehniki işleri ornaşdyrmagyň hasabyna ýurdumyzyň nebitgaz ýataklaryny işläp taýýarlamagyň netijeliligini ýokarlandyrmak zerur bolup durýar. Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi hem-de ony ýerine ýetirmek babatda tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew welaýatlarda möwsümleýin meýdan işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Şu günler gowaçalaryň ilkinji hatarara bejergi işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilýändigi, ýekelemek we otag işleriniň alnyp barylýandygy bellenildi. Şol bir wagtda bugdaý oragyna taýýarlyk görülýändigi barada aýdyldy.

Orak möwsüminiň başlanylmagyna çenli galla kabul ediş bölümleriniň 156-syny möwsüme taýýarlamak boýunça çäreler görülýär. Şu ýyl bugdaý oragynda däne ýygýan kombaýnlaryň 2 müň 220-sini işletmek meýilleşdirilýär. Däne ýygýan kombaýnlar mehanizatorlaryň 4 müň 440-sy tarapyndan iki çalşykda işlediler. Göçme ussahanalar, kebşirleýji enjamlar we ýangyç daşaýan awtoulaglar bilen üpjün edilen sazlaýjy-abatlaýjy toparlaryň 460-sy döredildi.

Şeýle hem ýygnaljak bugdaý hasylyny galla kabul ediş bölümlerine, elewatorlara we ammarlara daşamak üçin ýük awtoulaglarynyň 11 müň 100-sini ulanmak meýilleşdirilýär. Meýdan düşelgelerinde daýhanlaryň amatly dynç almagy üçin hemme şertler dörediler, göçme söwdalar guralar.

Wise-premýer «Türkmenistanda 2020-nji ýylyň galla oragyny guramaçylykly geçirmek boýunça çäreler hakynda» Kararyň taslamasyny döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalygynyň dolandyryş ulgamyny has-da kämilleşdirmek, kärendeçileriň hem-de ekerançylaryň zähmetini höweslendirýän netijeli maliýe-ykdysady gurallaryny ornaşdyrmak boýunça birnäçe görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz ýakyn wagtda başlanjak galla oragy baradaky meselä geçip, oragyň guramaçylykly geçirilmegine ýene-de bir gezek ünsi çekdi. Esasy zat ekerançylaryň yhlasly zähmeti bilen ýetişdirilen bugdaý hasylyny diňe ýygnap almak däl, eýsem, onuň ýitgisiz daşalmagy, saklanylmagy baradaky aladadyr.

Hormatly Prezidentimiz gallaçy-kärendeçiler üçin möhüm we jogapkärli möwsüm — galla oragyny gysga möhletde hem-de ýokary guramaçylyk derejesinde amala aşyrmak, olaryň öndürijilikli zähmet çekmegini üpjün etmek üçin möwsüm döwründe ekerançylara durmuş-medeni hyzmatlaryny ýerine ýetirmek barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň welaýatlara gözegçilik edýän orunbasarlaryna, Mejlisiň Başlygyna, wise-premýer B.Abdyýewa degişli tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz gowaçalara ýokary hilli agrotehniki idegiň üpjün edilmeginiň möhümdigi babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. Hormatly Prezidentimiz hödürlenen Kararyň taslamasyna gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi hem-de onda bellenilen wezipeleriň öz wagtynda doly ýerine ýetirilmegini üpjün etmek barada görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew «Maryazot» önümçilik birleşiginiň önümçilik desgalaryny maýa goýumlaryny çekmek arkaly düýpli abatlamak we döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistany dünýäniň ösen döwletleriniň birine öwürmek ugrundaky işleriniň netijesinde, ýurdumyzda täze, iň öňdebaryjy tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan himiýa kärhanalary gurulýar, ozalky hereket edýänleriniň durky täzelenilýär we düýpli kämilleşdirilýär.

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Maryazot» önümçilik birleşiginiň önümçilik kuwwatlylygy ýylda 450 müň tonna ammiak selitrasyny öndürmäge niýetlenendigi barada habar berildi. Kärhana ammiak öndürýän iki sany sehden ybaratdyr. Tehnologik enjamlaryň könelendigi bilen baglylykda, önümçilik birleşigini taslama kuwwatyna çykarmak üçin onuň esasy önümçiliklerini düýpli abatlamak we döwrebaplaşdyrmak zerurdyr.

Bu işleri Russiýa Federasiýasynyň kompaniýalarynyň maýa goýum serişdeleriniň hasabyna amala aşyrmak barada 2019-njy ýylyň maý aýynda Aşgabatda geçirilen Türkmen-rus ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparynyň 11-nji mejlisiniň teswirnamasynda göz öňünde tutuldy.

Russiýa Federasiýasynyň birnäçe paýdarlar jemgyýetleriniň teklipleri giňişleýin öwrenildi hem-de azotly dökünleri öndürýän önümçilikleri döwrebaplaşdyrmakdaky uly tejribesi göz öňünde tutulyp, bu taslama maksadalaýyk hasaplanyldy. Bu kompaniýalaryň wekilleri «Maryazot» önümçilik birleşiginde bolup, önümçilik desgalarynyň ýagdaýy bilen ýerinde tanyşdylar hem-de olary taslama kuwwatlylygyna çykarmak üçin mümkinçilikleriň bardygy barada deslapky çaklamany berdiler.

Rus kompaniýalarynyň tekliplerine laýyklykda, ammiak çig malyny, azot kislotasyny, ammiak selitrasyny öndürýän sehleri, suwy himiki taýdan arassalaýan desgany hem-de beýleki kömekçi desgalary tehnologik enjamlar we ätiýaçlyk şaýlar bilen üpjün edip, kärhanany düýpli abatlamak we döwrebaplaşdyrmak meýilleşdirilýär.

Bu işleriň ýerine ýetirilmegi ammiak selitrasynyň daşary ýurtlardan satyn alynmagynyň zerurlygyny aradan aýrar, kärhanany taslama kuwwatlygyna çykarmaga hem-de azotly mineral dökünleriň täze görnüşlerini öndürmäge mümkinçilik berer.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, hödürlenen teklipleri makullady hem-de Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm taslamalaryny amala aşyrmaga işjeň gatnaşýan kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýetini nygtady.

Russiýa Federasiýasy — biziň strategik hyzmatdaşymyz. Häzir biziň ýurtlarymyz geçen ýyllaryň üstünlikleri hem-de öňde duran ilkinji derejeli wezipeler nazara alnyp, deňhukuklylyk, özara bähbitlilik esasynda ýola goýulýan hyzmatdaşlygyň täze gurallaryny kesgitlemäge oýlanyşykly çemeleşýändiklerini görkezýärler diýip, milli Liderimiz aýtdy hem-de ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-rus hökümetara toparynyň işiniň eýeleýän oňyn ornuny belledi.

Döwlet Baştutanymyz iki ýurduň arasyndaky haryt dolanyşygynyň möçberiniň ýokary ösüş depgini ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň uly kuwwata eýedigine şaýatlyk edýär. 2030-njy ýyla çenli ýurdy senagatlaşdyrmak boýunça maksatnama laýyklykda, Türkmenistan rus hyzmatdaşlardan zerur gurluşyk serişdelerini, tehnikalary, enjamlary satyn alýar, Russiýanyň bolsa ýurdumyzda öndürilýän önümleri satyn almaga gyzyklanmasy barha artýar diýip nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredowa bu bilelikdäki toparyň işini utgaşdyrmagy tabşyrdy.

Şeýle hem Ş.Durdylyýew «Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde içerki we daşarky agyz suw, suwaryş, lagym, ýagyn suw, ýapyk drenaž geçiriji ulgamlary we sil suwlaryny sowujy akabany hem-de ýollary gurmak hakynda» Kararyň taslamasyny döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly wise-premýere iberdi hem-de onda kesgitlenen wezipeleri takyk durmuşa geçirmek boýunça degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow «Türkmendemirýollary» agentligi tarapyndan ýük we ýolagçy teplowozlary satyn almak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Agentligiň hünärmenleri tarapyndan daşary ýurtlaryň öňdebaryjy teplowoz öndürijileriniň demir ýol tehnikalarynyň tehniki häsiýetleri öwrenildi.

Pudaklaýyn düzümleriň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmek, olaryň maddy-tehniki binýadyny has-da gowulandyrmak, şeýle hem ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, Russiýa Federasiýasynyň «Transmaşholding» paýdarlar jemgyýeti tarapyndan öndürilýän ýük teplowozlarynyň hem-de ýolagçy teplowozlarynyň hersinden ikisini satyn almak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak bilen birlikde, demir ýol ulaglarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmagyň, döwrebaplaşdyrmagyň, kämilleşdirmegiň we giňeltmegiň pudagy ösdürmegiň strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady.

Milli Liderimiz dürli kysymly täze teplowozlaryň satyn alynmagy barada aýdyp, köpugurly ulag-kommunikasiýa düzüminiň ösdürilmeginiň Diýarymyzyň ykdysady, maýa goýum, ulag, serişde kuwwatyny amala aşyrmagyň möhüm şertidigini belledi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyza döwrebap tehnikalary getirýän rus kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň yzygiderli, netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen nygtady. Türkmen-rus gatnaşyklary esasynda toplanan uly tejribe we köptaraply mümkinçilikler ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygyň aýdyň mysalydyr diýip, milli Liderimiz aýtdy.

«Türkmendemirýollary» agentliginiň hünärmenleri tarapyndan teplowozlaryň tehniki we ulanyş häsiýetnamalarynyň öwrenilendigini nazara alyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugurdaky işleri mundan beýläk-de dowam etmegiň möhümdigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz bu demir ýol tehnikalarynyň tehniki ölçegleriniň ýurdumyzyň tebigy-howa şertlerine laýyk gelmelidigini belläp, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow söwda toplumynda durmuş-ykdysady strategiýany durmuşa geçirmek, döwlet Baştutanymyzyň kesgitlän möhüm wezipelerini çözmek, ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda bellenilen degişli çäreleri tapgyrma-tapgyr ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Şeýle hem gözegçilik edilýän düzümlerde işleriň häzirki ýagdaýy, hususan-da, söwda toplumynda haryt dolanyşygyny ýokarlandyrmak we halkara hyzmatdaşlygy hem-de hususy işewürligi ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen işewür gatnaşyklary giňeltmegiň ägirt uly ykdysady kuwwata eýe bolan Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz söwda toplumyny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak, söwda hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak, bu ugurda dünýä tejribesini ornaşdyrmak hem-de söwda işini kanunçylyk esasynda düzgünleşdirmek, telekeçiligi işjeňleşdirmek üçin şertleri döretmek hem-de ýurdumyzyň senagat toplumynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, şahsy başlangyçlary höweslendirmek, degişli ugurda innowasion tehnologiýalary netijeli ulanmak boýunça işleriň möhümdigini belledi. Milli Liderimiz wise-premýere bu meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň hem-de Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli geçiriljek baýramçylyk çärelerine görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Wise-premýer paýtagtymyzda we Diýarymyzyň welaýatlarynda şanly baýramçylyga bagyşlanyp, dürli medeni-köpçülikleýin çäreleriň hem-de baýramçylyk konsertiniň meýilleşdirilýändigi barada habar berip, hormatly Prezidentimiziň garamagyna degişli meýilnamany hödürledi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, döwletimiziň esasy nyşanlarynyň hormatyna geçirilýän baýramçylygyň ähmiýetini nygtady. Döwlet Baştutanymyz eziz Diýarymyzyň Döwlet baýdagynyň we Esasy Kanunynyň türkmen halkynyň mizemez jebisligini, parahatçylygyň, ynsanperwerligiň hem-de döredijiligiň maksatlaryna üýtgewsiz ygrarlydygyny alamatlandyrýandygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz şol milli gymmatlyklarymyzyň ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemekde, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gazanan üstünliklerimizi, aýratyn-da, ýurdumyzyň özboluşly hukuk derejesine — hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygynyň baýram ediljek ýylynda gazanan ýeňişlerimizi wagyz etmekde möhümdigine ünsi çekip, wise-premýere dabaraly çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmek barada degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow şu ýyl okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli meýilleşdirilen çäreler we hususan-da, «Soňky jaň» dabaralaryny guramaçylykly geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

25-nji maýda paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň baş meýdançalarynda köp sanly uçurymlaryň, mugallymlaryň we bilim işgärleriniň gatnaşmagynda medeni çäreleriň guraljakdygy habar berildi.

Dabaralaryň çäklerinde tapawutlanan zehinli okuwçylara, halkara olimpiadalaryň we ders bäsleşikleriniň baýrak eýelerine döwlet Baştutanymyzyň adyndan baýramçylyk sowgatlary gowşurylar. Orta bilim berýän mekdepleriň uçurymlary paýtagtymyzda hem-de welaýatlarymyzda ýerleşýän milli mukaddesliklerimize gül çemenlerini goýarlar. Ýurdumyzyň ähli mekdeplerinde «Soňky jaň» dabaralary «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly şygar astynda geçiriler.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, özbaşdak durmuşa gadam basýan ýaş türkmenistanlylaryň «Soňky jaň» dabarasy baradaky ýakymly ýatlamalaryň ýatlarynda galmagy üçin baýramçylyk dabaralaryny ýokary derejede geçirmegiň möhümdigini belledi.

Munuň özi ýaş oglan-gyzlaryň müňlerçesini beýik işlere ruhlandyrar, mähriban Watana bolan söýgini berkider, Diýarymyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmegiň bähbidine asylly zähmet çekmäge höweslendirer diýip, hormatly Prezidentimiz wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Soňra göni wideoaragatnaşyga çagyrylan saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow ýolbaşçylyk edýän ulgamyndaky işleriň ýagdaýy, şeýle hem şu ýylyň tomsunda ýurdumyzyň raýatlarynyň dynç almagynyň meseleleri hakynda Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň çözgüdi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, köpugurly «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň gözbaşynda duran hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda milli saglygy goraýyş ulgamy yzygiderli kämilleşdirilip, halkara ölçegleriň derejesine çykarylýar.

Ýurdumyzda koronawirus ýokanjy bilen bagly ýekeje ýagdaý hem hasaba alynmady, – munuň özi örän nusgalyk mysal bolup, onuň özeninde, ilkinji nobatda, ýurdumyzda 1995-nji ýyldan bäri maksadalaýyk alnyp barylýan giň gerimli işler durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Il saglygy — ýurt baýlygy» diýen şygar astynda geçirilýän döwlet syýasatynyň çäklerinde tutuş ýurdumyz boýunça iň döwrebap saglygy goraýyş edaralary — iň kämil ösen tehnologiýalar bilen üpjün edilen lukmançylyk merkezleri, saglyk öýleri, saglygy dikeldiş merkezleri bina edilip, şolarda giň gerimli, ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlary ýerine ýetirilýär.

Pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, innowasion usullary we daşary ýurtlaryň öňdebaryjy tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, ýokary hünär derejeli hünärmenleri taýýarlamak boýunça maksadalaýyk işler alnyp barylýar. Daşary ýurtlaryň lukmançylyk merkezleri hem-de iri ylym-bilim edaralary bilen gatnaşyklary işjeň ýola goýmak we tejribe alyşmak dowam edýär.

Şunuň bilen bir hatarda, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň tekliplerine laýyklykda we milli kanunçylygymyz nazara alnyp, saglygy goramak boýunça maksatnamalar işlenip taýýarlanyldy hem-de üstünlikli durmuşa geçirilýär, dürli keselleriň öňüni almak, olary anyklamak we bejermek boýunça ähli çäreler görülýär.

Ilatyň doly derejede immunizasiýalaşdyrylmagynyň netijesinde, Türkmenistanda eýýäm birnäçe ýokanç keseller, şol sanda drakunkulýoz, poliomielit, gyzzyrma, gyzamyk we gyzylja keselleri ýok edildi. Gazanylan üstünlikler halkara guramalar tarapyndan ykrar edildi we degişli güwänamalar bilen tassyklanyldy.

Saglygy goraýşyň öňüni alyş işleriniň has-da güýçlendirilmegine tarap gönükdirilmegi bilen häzirki zaman jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkarar bolmagy, aýratyn-da, ösüp gelýän ýaş nesilleriň arasynda bedenterbiýäniň we sportuň wagyz edilmegi üçin şertler döredilýär.

Ýurdumyzyň şypahanalarynda hem-de saglygy dikeldiş merkezlerinde türkmenistanlylaryň saglygyny berkitmek üçin täsin bejeriş-tebigy baýlyklary giňden peýdalanmaga şertler döredildi.

Ministrligiň ýolbaşçysynyň habar berşi ýaly, şu ýylyň 5-nji maýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň beren tabşyryklaryna laýyklykda, Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary topar tarapyndan Hazaryň kenarynda, Awazada hem-de ýurdumyzyň beýleki welaýatlarynda tomus döwründe syýahatçylygy we dynç alşy guramak baradaky mesele jikme-jik öwrenildi.

Toparyň agzalary dünýäde we sebitde ýiti ýokanç keseliniň ýaýramagy bilen baglylykda, çylşyrymly epidemiologiýa ýagdaýy nazarda tutup, şeýle hem adamlaryň saglygy üçin howply bolan koronawirusyň ösüşiniň ikinji tapgyryna garaşylýandygy baradaky ylmy çaklamalara laýyklykda, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda tomus möwsüminde medeni-köpçülikleýin çäreleriň geçirilmegini hem-de Hazar deňziniň kenarýaka zolagynda suwa düşülmegini çäklendirmegi maksadalaýyk hasapladylar.

Şeýle hem Türkmenistanyň ýokanç keselleriň adatça güýjeýän wagty bolan güýz-gyş döwrüne hem taýýardygy bellenildi. Eýýäm häzirden möwsümleýin keselleriň öňüni almak boýunça çynlakaý çäreler görülýär.

Sözüniň ahyrynda saglygy goraýyş we derman senagaty ministri milli Liderimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer ýörelgesinden hem-de berýän yzygiderli tabşyryklaryndan ugur alnyp, tomus döwründe ýurdumyzyň çäklerinde raýatlarymyzyň oňat dynç almagyny guramak üçin hemme işleriň ediljekdigine ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hökümet agzalaryna ýüzlenip, häzirki döwürde koronawirus ýokanjynyň ýaýramagy bilen bagly bütin dünýäde dartgynly ýagdaýyň dowam edýändigini, raýatlarymyzyň saglygyny goramagyň, abadan durmuşyny üpjün etmegiň biziň ählimiziň mukaddes borjumyzdygyny nygtady.

Şoňa görä-de, Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň tekliplerine eýermek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Şu ýyl Hazar deňziniň kenarynda we Awazada tomus döwründe raýatlarymyz üçin syýahatçylygy, dynç alşy hem-de suwa düşmegi çäklendirmeli, tomusky dynç alyş möwsüminde Aşgabatdaky we ýurdumyzyň welaýatlaryndaky çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezlerinde çagalaryň we ýetginjekleriň tomusky dynç alşyny ýokary derejede guramaçylykly geçirmeli, çagalaryň we ýetginjekleriň tomus möwsüminde mekdepleriň ýanyndaky meýdançalarda hem dynç alşynyň guramaçylykly geçirilmegini üpjün etmeli, dynç alyş merkezlerinde çagalaryň wagtlaryny gyzykly we şadyýan geçirmekleri üçin bedenterbiýe-sport hem-de medeni çäreleri guramaly diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz tomusky dynç alyş möwsüminde raýatlarymyzyň saglygyny dikeltmek we berkitmek üçin Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine degişli bolan «Arçman», «Ýyly suw», «Baýramaly», «Farap», «Mollagara», «Daşoguz» we «Berzeňňi» şypahanalarynda ähli zerur bolan şertleri döredip, olaryň mümkinçilikleriniň giňeldilmeginiň möhümdigine ünsi çekdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş möwsümine ýurdumyzyň käbir ministrliklerine we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna degişli bolan saglygy dikeldiş merkezlerini hem doly taýýarlamak boýunça tabşyryklary berdi.

Raýatlarymyzyň dynç alyş möwsümini lukmançylyk hyzmatlary bilen üpjün etmeli. Şeýle hem zerur bolan derman we saglygy goraýyş maksatly serişdeleriň ätiýaçlyk goruny döretmeli.

Ähli dynç alyş we saglygy dikeldiş merkezlerinde yzygiderli zyýansyzlandyryş işlerini geçirmeli.

Döwlet Baştutanymyz Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki «Energetik» we «Nebitçi», Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki «Mirap» we «Jennet» hem-de Darganata etrabyndaky «Gazojak», Mary welaýatyndaky «Melhem», «Garagum», «Çynar» we «Şatlyk» şypahanalarynda raýatlarymyzyň talabalaýyk dynç almagyny we saglygyny berkitmegini guramagy tabşyrdy.

Biz raýatlarymyzyň asuda we sagdyn ýaşamagy, kesellemezligi üçin geljekde hem ähli zerur çäreleri göreris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow göni wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasyny taýýarlamak işleri barada hasabat berdi. Bu resminama döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamyny ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasy strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biridir. Şunda degişli ugurda kabul edilen döwlet we milli maksatnamalar uly ähmiýete eýedir.

Şolaryň hatarynda «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny aýratyn görkezmek gerek. Şonuň esasynda milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda Diýarymyzyň hil taýdan täze, halkara ölçeglere kybap gelýän saglygy goraýyş ulgamy, şol sanda döwrebap tehnologiýalar bilen üpjün edilen lukmançylyk edaralary, şeýle hem lukmançylyk bilim we ylym edaralary döredildi.

«Saglyk» Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, häzirki wagtda Türkmenistanda ilatyň saglygyna howp salyp biläýjek wehimlere garşy göreşmek üçin ygtybarly binýat döredildi. Şeýlelikde, ýurdumyza täze ýiti ýokanç keseliň, häzir dünýä ýüzünde giňden ýaýran keseliň aralaşmagyna garşy durmak üçin mäkäm esas goýuldy. Şeýlelikde, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dürli kesellere, şol sanda howply ýokançlara garşy göreşmek maksady bilen, işjeň halkara hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegine uly ähmiýet berýär.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň martynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary aýratyn howply kesele garşy göreşmekde umumy tagallalary birleşdirmek başlangyjy bilen çykyş etdi. Bu ugurda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan birnäçe möhüm resminamalar kabul edildi. Şolaryň hatarynda COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmekde halkara hyzmatdaşlyk we raýdaşlyk babatda ýörite Kararnamalaryň ikisi hem-de Meýilnamalaryň üçüsi bar.

Şunuň bilen baglylykda, degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar tarapyndan BMG-niň ýurdumyzdaky Hemişelik utgaşdyryjysynyň wekilhanasy, şeýle hem BMG ÖM-niň, ÝUNISEF-niň, Ilat gaznasynyň, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň, Bütindünýä bankynyň, Halkara migrasiýa guramasynyň we beýleki düzümleriň wekilhanalary bilen bilelikde aprel — maý aýlarynda ýolbaşçylaryň we hünärmenleriň derejesinde duşuşyklaryň birnäçesi geçirildi. Şolaryň netijeleri boýunça Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy.

Bu meýilnama Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek boýunça adatdan daşary toparyň 10-njy maýda geçirilen nobatdaky mejlisinde seredildi. Şu meýilnamanyň esasy maksady bu howply ýokanjyň Türkmenistana aralaşmagynyň öňüni almakdan hem-de onuň ýaýramagyna garşy göreşmekden, şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmelerine laýyklykda, pandemiýa döwründe ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň depginlerini degişli derejede saklamakdan ybaratdyr.

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy we beýleki hyzmatdaşlar bilen özara gatnaşyklaryň tertibi we usullary kesgitlenen meýilnamada birnäçe ugurlarda degişli çäreleri görmek göz öňünde tutulýar. Şolaryň hatarynda ýokanç kesellere garşy göreşmek ugrunda milli saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny ýokary derejede saklamak we kämilleşdirmek, degişli enjamlary we serişdeleri yzygiderli esasda ylmy we usuly taýdan täzelemek we öňdebaryjy halkara tejribäni ornaşdyrmak işleri bar.

Şeýle hem bu meýilnama dünýäde lukmançylyk ulgamynda häzirki wagtda bolup geçýän özgertmelere laýyklykda milli hünärmenleriň taýýarlygyny, ussatlyk derejesini, ukyplylygyny ýokary derejede saklamak we kämilleşdirmek, halkara saglygy goraýyş ulgamynyň şu günki tapgyrynda aýratyn wajyplyga eýe bolan, ýagny wirusologiýa, immunologiýa ýaly ugurlarda lukmanlaryň işini hil taýdan ýokarlandyrmak işlerini ugur edinýär.

Şeýle hem bu resminamada halkara tejribesiniň esasynda hem-de Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maslahatlaryndan ugur almak bilen, saglygy goraýyş ulgamynyň ylmy-usuly we kadalaşdyryjy binýadyny kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Ýurdumyzyň lukmançylyk ylmynyň esasy ugurlaryny ösdürmek meýilnamany amala aşyrmak boýunça ugurlaryň biridir. Şunuň bilen baglylykda, halkara we sebit hyzmatdaşlary bilen bilelikde ylmy-barlag işlerini güýçlendirmäge, innowasion çemeleşmeleriň we sanly tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagyna aýratyn üns berler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, hödürlenen meýilnamany makullady hem-de halkymyzyň saglygy barada aladanyň Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň döwlet syýasatynyň esasy ugry bolup durýandygyny belledi.

1995-nji ýylda kabul edilen «Saglyk» Döwlet maksatnamasy munuň aýdyň mysaly bolup, ol degişli ugurda düýpli özgertmeleriň geçirilmegini, paýtagtymyzda we Diýarymyzyň ähli welaýatlarynda degişli döwrebap düzümiň döredilmegini, ýurdumyzyň lukmançylygynyň halkara ölçeglerine çykarylmagyny ugur edinýär. Şunda keselleriň öňüni netijeli almak, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmak meýilnamanyň esasy wezipeleri hökmünde kesgitlenildi.

Milli Liderimiz bu barada gürrüňi dowam edip, 2015-nji ýylda täze «Saglyk» döwlet maksatnamasynyň tassyklanyp, onuň saglygy goraýyş ulgamynda gazanylýan üstünlikleri berkitmäge we artdyrmaga, ylmy gazanylanlara we innowasion tehnologiýalara daýanmak bilen, ony has-da ösdürmäge, şeýle hem daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilendigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow maksatnamany amala aşyrmagyň çäklerinde ýurdumyzda giň gerimli toplumlaýyn işleriň, şol sanda ilatyň arasynda yzygiderli köpçülikleýin sanjym we dispanser, halkymyza hödürlenilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň görnüşlerini we hilini yzygiderli ýokarlandyrmak boýunça işleriň geçirilýändigini belledi.

Ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak, pudaklaýyn ylmy höweslendirmek, keselleri anyklamak we bejermek boýunça öňdebaryjy usullary ornaşdyrmak, döwrebap tehnikalar bilen enjamlaşdyrylan dürli ugurly lukmançylyk edaralaryny gurmak işlerine uly ähmiýet berilýär.

Ýurdumyzyň bu ugurda gazanan üstünlikleri, şol sanda ýokanç keselleriň öňüni almak, olara garşy göreşmek we ýok etmek boýunça görlen çäreler Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň ýokary bahasyna mynasyp boldy, bu bolsa, ýörite güwänamalarda öz beýanyny tapdy. Bular barada aýtmak bilen, hormatly Prezidentimiz döwletimiziň geljekde hem halkymyzyň saglygyny goramak we berkitmek meselelerine uly üns berip, şol maksatlar üçin zerur ähli serişdeleri goýberjekdigini aýtdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň häzirki döwrüň howplaryna hem-de wehimlerine garşy göreşmekde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny birleşdirmek işinde işjeň orny eýeleýändigini, BMG bilen köpugurly strategik hyzmatdaşlyga, şol sanda saglygy goraýyş ulgamy ýaly ykbal ähmiýetli ugurda gatnaşyklara üýtgewsiz ygrarlydygyny aýdyp, bu babatda wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri ýurdumyzyň Bütindünýä söwda guramasy bilen hyzmatdaşlygyny giňeltmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, ady agzalan gurama Türkmenistanyň synçy hökmünde goşulmagy boýunça geçirilen işler barada hasabat berildi.

Bellenilişi ýaly, Bütindünýä söwda guramasy dünýä ýurtlarynyň arasynda söwda gatnaşyklaryny utgaşdyrmak, degişli halkara kadalary düzmek we olary ýerine ýetirmek boýunça işleri amala aşyrýan ýeke-täk ählumumy düzüm bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, 2019-njy ýylyň iýulynda döwlet Baştutanymyzyň Karary bilen, Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna agzalygy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça hökümet topary döredildi.

Onuň mejlisleriniň jemlerinden, şeýle hem ady agzalan guramanyň wekilleri hem-de halkara bilermenler bilen geňeşmeleriň netijelerinden ugur almak bilen, Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna synçy hökmünde goşulmagy maksadalaýyk bolup durýar. Munuň özi ýurdumyzy senagatlaşdyrmak, milli ykdysadyýetimizi has-da döwrebaplaşdyrmak we sazlaşykly ösdürmek, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary giňeltmek üçin täze mümkinçilikleri açar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň dünýäniň söwda-ykdysady ulgamyna netijeli goşulmagynyň ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmagyň hem-de bazar gatnaşyklaryny, şeýle hem maýa goýum babatda netijeli hyzmatdaşlygy höweslendirmegiň möhüm şertidigini nygtady.

Bütindünýä söwda guramasy bilen gatnaşyklaryň täze derejä çykarylmagy Türkmenistana dünýä işlerine gatnaşmagyna mümkinçilik döredip, milli ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmaga hem-de ony diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, dünýä giňişliginde ata Watanymyzyň ornuny we abraýyny berkitmäge ýardam eder.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hökümet toparynyň Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna agza bolmagy bilen bagly teklibini makullamak bilen, degişli Karara gol çekip, resminamany wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly iberdi hem-de bu ugurdaky işleri işjeňleşdirmek barada anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa döwlet Baştutanymyza ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi.

Şu günler Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli toplumlaýyn özgertmeleri we demokratik özgertmeleri hukuk taýdan goldamaga gönükdirilen kanunlaryň hem-de kanunçylyk namalarynyň rejelenen görnüşleriniň taýýarlanylmagynyň dowam edýändigi bellenildi.

Şonuň bilen birlikde, döwletiň we jemgyýetiň dürli ugurlaryny düzgünleşdirýän degişli kadalaşdyryjy-hukuk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça işler alnyp barylýar. Şolar ýurdumyzda kanunçylygy we düzgün-tertibi, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň yzygiderli gowulandyrylmagyny üpjün etmäge gönükdirilendir.

«Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion kanunyň taslamasynyň gutarnykly görnüşini taýýarlamak maksady bilen, gelip gowuşýan ähli teklipleri düýpli öwrenmegiň we umumylaşdyrmagyň esasynda iş toparynyň işi has-da işjeňleşdirildi.

Deputatlaryň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen bilelikde, ministrliklerde, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda, okuw mekdeplerinde, ýurdumyzyň welaýatlarynda, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde geçirilýän çäreleriň çäklerinde amala aşyrylýan konstitusion özgertmeleriň ähmiýeti giňden açylyp görkezilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli kanunçykaryjylygy yzygiderli kämilleşdirmegiň ähmiýetini nygtady, munuň özi Watanymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmegiň, onuň dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň häzirki zaman ulgamyna üstünlikli goşulyşmagynyň, halkymyzyň durmuş derejesiniň we hiliniň yzygiderli ýokarlandyrylmagynyň aýrylmaz şerti bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz hukuk ulgamynda öňdebaryjy dünýä tejribesini öwrenmegiň, özara bähbitli parlamentara gatnaşyklary pugtalandyrmagyň, olara ulgamlaýyn häsiýet bermegiň wajypdygyny belledi.

Milli Liderimiz «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion Kanunyň gutarnykly taslamasyny taýýarlamak boýunça utgaşykly işleriň zerurdygyny nygtady. Bu Kanunyň kabul edilmegi döwletimiziň we jemgyýetimiziň mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrylmagy, Diýarymyzda hakyky halk häkimiýetliliginiň berkarar bolmagy ugrunda möhüm ädime öwrüler.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlise gatnaşyjylara we ähli watandaşlarymyza ýüzlenip, biz 18-nji maýda ajaýyp baýramy — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününi giňden we dabaraly belläp geçeris diýip aýtdy.

Milli Liderimiz adamy jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy hökmünde ykrar edýän Konstitusiýamyza, şonuň ýaly-da, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň we Bitaraplygymyzyň, agzybirligimiziň hem-de jebisligimiziň ebedilik nyşany bolan Döwlet baýdagymyza biziň çäksiz buýsanýandygymyzy hem-de uly hormat goýýandygymyzy nygtady.

Sebäbi Esasy Kanunymyz hem-de belentde pasyrdaýan Döwlet baýdagymyz biziň şanly geçmişimiziň, şöhratly döwrümiziň hem-de beýik geljegimiziň belentligini, agzybirligimiziň, abraý-mertebämiziň synmazlygyny alamatlandyrýan milli gymmatlygymyzdyr.

Mundan öň Konstitusiýamyzyň kabul edilmegi hem-de Döwlet baýdagymyzyň döredilmegi bilen, Garaşsyz Watanymyzyň demokratik, hukuk we dünýewi döwlet gurluşynyň esaslary, syýasy, durmuş-ykdysady, medeni-jemgyýetçilik ösüşleriniň binýady tutuldy diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Milli Liderimiziň aýdyşy ýaly, Konstitusiýamyzyň binýatlyk kadalaryna daýanyp, biz döretmäge bolan kuwwatymyz, gurmaga bolan ukybymyz, beýik geljegimize bolan ynamymyz bilen berkarar döwletimizi öňe alyp barýarys. Garaşsyz Diýarymyzy mundan beýläk-de depginli ösdürmäge, ykdysadyýetimiziň pudaklaryny döwrebap ýagdaýa getirmäge, mähriban halkymyzyň asuda, abadan, bolelin hem-de bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmäge gönükdirilen döwlet we pudaklaýyn maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirýäris.

Biz halkara gatnaşyklarda Konstitusiýamyzda hemişelik berkidilen oňyn Bitaraplygymyzyň esasy kadalaryndan hem-de maksatlaryndan ugur alyp, Garaşsyz Watanymyzyň halkara abraýyny yzygiderli ýokarlandyrýarys.

Abraýly halkara guramalar, dünýä döwletleri bilen gatnaşyklarymyzy yzygiderli giňeldýäris. Parahatçylygy pugtalandyrmak, içerki ösüşi we dünýä giňişliginde milli bähbitlerimizi üpjün etmek boýunça tagallalary birleşdirýäris diýip, milli Liderimiz belledi hem-de biziň geljekde hem saýlap alan şu ýolumyz bilen öňe gitjekdigimizi nygtady.

Milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylary we mähriban halkymyzy Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlap, hemmelere berk jan saglyk, uzak ömür, asuda we abadan durmuş, egsilmez bagt, eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisinde käbir meselelere seredilendigini hem-de ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklaryny ösdürmäge gönükdirilen birnäçe resminamalaryň kabul edilendigini belläp, Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini tamamlady.

http://tdh.gov.tm/news/tm/articles.aspx&article22593&cat19

Ýeňşiň esgerlerine bagyşlanýar...

    /   24.06.2020  /   

Şu gün — 24-nji iýunda, Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli Russiýa Federasiýasynyň paýtagtynda, dabaralaryň geçirilýän pursadynda biz ýene-de parahatçylygy hem-de azatlygy goran ata-babalarymyzyň edermenligini ýatlaýarys. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, şol dabaralara Türkmenistanyň wekiliýeti hem gatnaşýar.

Bu edermenligi näme bilen ölçäp bolar? Şu pursatlarda aldym-berdimli we gandöküşikli söweşlerde şirin janyny gurban eden millionlarça adamyň edermenligi, atasyz galan çagalaryň ykbaly, özleriniň ogullaryndan jyda düşen eneleriň gözýaşy ýadyňa düşýär.

Hakykatda, bu edermenlik biziň hakydamyz bilen ölçenilýär. Ine, indi 75 ýyl bäri bu hakyda ýaş nesilleriň we frontçularyň nesliniň, esgerleriň we tylda zähmet çekenleriň arasynda özara arabaglanyşygyň binýady bolup hyzmat edýär.

Ençeme ýyllar geçse-de, näçe hoşallyk sözleri aýdylsa-da, ýaşlar hemişe agyr söweşlerde Beýik Ýeňşi gazanan, eziz Watany, ýakynlary üçin şirin janyndan geçen gerçekleriň öňünde hemişe bergili bolup galýar.

Hawa, biziň ýaşlarymyza ata-babalarymyzyň gaýduwsyzlygy we edermenligi görelde alarlykdyr. Ata Watanymyzyň azatlygyny we garaşsyzlygyny goran gerçeklerimiziň şan-şöhraty, gahrymançylygy halkymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyldy. Türkmen esgerleri meşhur Brest galasyny, Moskwany mertlerçe goramakda edermenlik görkezdiler, Kiýew, Smolensk, Leningrad, Stalingrad we beýleki şäherleriň eteginde bolan gazaply söweşlere gatnaşdylar.

Beýik Watançylyk urşunyň ähli frontlarynda biziň ildeşlerimiziň müňlerçesi deňsiz-taýsyz edermenlik, harby borja, eziz Watanymyza wepalylyk görkezdiler.

Olaryň hatarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň atasy Berdimuhamet Annaýew hem bar. Onuň durmuş ýoly häzirki döwürde türkmen ýaşlary üçin hakyky watançylygyň, edermenligiň we gaýduwsyzlygyň ajaýyp nusgasy bolup hyzmat edýär.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň her bir şäherinde şol söweşlerde wepat bolan türkmen esgerleriniň hatyrasyna dikeldilen ýadygärlikler bar, ýöne döwlet Baştutanymyzyň işjeň durmuşa geçirýän parahatçylyk söýüjilik syýasaty ildeşlerimiziň deňsiz-taýsyz edermenliginiň esasy mizemez ýadygärligi bolup durýar.

Milli Liderimiziň BMG-niň we beýleki abraýly forumlaryň belent münberinden öňe sürýän möhüm ähmiýetli halkara başlangyçlary hem parahatçylygy we ählumumy howpsuzlygy pugtalandyrmaga gönükdirilendir. Şöhratly ata-babalarymyzyň belent ynsanperwerlik däplerine esaslanýan bu syýasat anyk işlerde öz beýanyny tapyp, Türkmenistanyň halkara abraýyny has-da belende galdyrýar hem-de mähriban halkymyzyň parahat we abadan durmuşynyň kepili bolup durýar.

Şeýlelikde, mähriban topragymyzda abadan we parahat durmuş üçin minnetdar nesilleriň arasyndaky arabaglanyşyk ýylsaýyn has-da berkeýär. Bu arabaglanyşygyň dowam etmegi bilen, öz Watanyny, şäherini, obasyny, öýüni, maşgalasyny, ýakynlaryny goran gahrymanlarymyzyň şan-şöhraty ebedilik ýaşar. Sebäbi hakyda — bu geçmişden geljege barýan ýol...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň goşgusy hem uruşdan gaýdyp gelmedik esgerleriň ýadygärligine bagyşlanýar.

 

Описание: http://www.turkmenistan.gov.tm/photo/photos/1592943488.jpg

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

  09.05.2020  

Eziz halkym!
Hormatly uruş weteranlary!

Sizi göwünlerde çäksiz buýsanç duýgularyny döredýän şanly sene — 1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Millionlarça ynsanlaryň ömri, edermenligi we gaýduwsyzlygy bilen gazanylan bu mukaddes Ýeňiş parahatçylygy we hoşniýetliligi, dostlugy hem-de raýdaşlygy giňden dabaralandyrýan baýramdyr.

Adamzat taryhyna iň pajygaly döwür hökmünde giren 1941—1945-nji ýyllaryň jebir-jepaly synaglary, görlüp-eşidilmedik betbagtçylyklary, agyr ýitgileri ýüreklere öçmejek ýaralary saldy. 1418 güne çeken bu gowgaly döwürde millionlarça adamlar faşizmiň rehimsiz syýasatynyň pidasy boldy. Maşgalalar ata-eneden, ogul-gyzdan, dogandyr uýadan mahrum boldy. Dünýä ykdysadyýetine, adamzadyň medeni, ylym we bilim ösüşine öwezini dolup bolmajak zyýan ýetirildi. Beýik Ýeňşe bolan arzuw-umytlar doganlyk halklar bilen birlikde Türkmenistanyň halkyny hem zulum-sütemiň garşysyna gahrymançylykly göreşe jebisleşdirdi.

Şondan bäri onýyllyklaryň geçendigine garamazdan, bu gün ýalynly ýyllaryň hasratlary biziň halkymyzyň kalbynda hem agyr ýatlamalar bolup ýaşaýar. Doganlyk halklar bilen birlikde urşuň agyr synaglaryny başdan geçiren watandaşlarymyzyň müňlerçesi dünýäde parahatçylygyň we azatlygyň hatyrasyna söweş meýdanlarynda edermenligiňdir gaýduwsyzlygyň, hakyky watançylygyň hem-de belent adamkärçiligiň deňsiz-taýsyz nusgasyny görkezdiler. Olaryň söweş edermenligi we ýanbermez gaýduwsyzlygy Watanymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyldy.

Gowgaly uruş ýyllarynda tylda galan Türkmenistanyň ilaty — garrylardyr gelin-gyzlar we ýetginjekler gije-gündiz gaýratly zähmet çekip, bol galla we pagta öndürdiler. Fronta zerur bolan önümleri, egin-eşik we azyk iberip, şanly Ýeňşiň gazanylmagyna uly goşant goşdular. Goranmak gaznasyna altyn-kümüş şaý-sepleriniň 7392 kilogramyny tabşyryp, ynsanperwerligiň belent nusgasyny görkezdiler. Uruş döwründe çeper elli gelin-gyzlarymyz ajaýyp sungat eserine öwrülen «Türkmeniň kalby» atly ägirt uly halyny hem dokadylar.

Ynsan mertebesini belent, hatyrasyny mukaddes tutmak biziň milli ýörelgämizdir. Şoňa görä-de, biz paýtagtymyzdaky «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda, şäherdir obalarymyzdaky ýüzlerçe ýadygärliklerde uruş gahrymanlarymyzyň, tutanýerli zähmeti bilen taryhy Ýeňşi ýakynlaşdyran tylyň merdanalarynyň çuňňur hormatlamak we çäksiz minnetdarlyk duýgulary bilen hatyralaryny belent tutýarys. Merdana watandaşlarymyzyň aldym-berdimli söweşlerdäki gahrymançylygy hem-de gaýduwsyzlygy häzirki we geljek nesilleriň ýüreklerinde baky ýaşar!

Eziz watandaşlar!

Biziň alyp barýan syýasatymyzyň esasynda Türkmenistanyň halkynyň, her bir raýatyň, döwletiň bähbidi durýar. «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgämize laýyklykda raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlandyrylmagy, ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, medeni ugurlarda gülläp ösmegi üçin düýpli özgertmeleri amala aşyrýarys. Giň gerimli durmuş syýasatyny alyp barýarys. Şoňa görä-de, ýurdumyzyň her bir raýaty, pähim-parasatly öwüt-ündewleri, wagyz-nesihatlary bilen jemgyýetimiziň agzybirligini we jebisligini has-da pugtalandyrmaga, ýaş nesilleri watansöýüjilik hem-de ynsanperwerlik ruhunda terbiýelemäge saldamly goşant goşýan uruş we zähmet weteranlarymyz, maşgala ojagyna wepaly eziz enelerimiz hakynda uly aladalary edýäris. Olaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini yzygiderli ýokarlandyrmaga, saglyklaryny berkitmäge döwlet derejesinde uly üns berýäris. Eziz Diýarymyzda täze gurlan we durky täzelenen dynç alyş öýlerinde, şypahanalarda, hassahanalarda uruş we zähmet weteranlarymyza durmuş ýeňilliklerini döredýäris.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda hem jemgyýetimiziň sazlaşykly ösmegini gazanmak, jebisligimizi has-da berkitmek, ýaş nesillerimizi watançylyk, ynsanperwerlik, zähmetsöýerlik, belent ahlaklylyk ruhunda terbiýelemekde öwüt-ündewleri bilen bahasyna ýetip bolmajak işleri bitirýän weteranlar — parasatly ýaşulularymyz, kümüş saçly mährem enelerimiz bilen tolgundyryjy duşuşyklary, gyzykly söhbetdeşlikleri geçirýäris.

Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylary, urşa gatnaşyjylaryň ýanýoldaşlaryny we tylda zähmet çeken weteranlary «1941— 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna» ýubileý medaly bilen sylaglamak barada karara hem geldik. Olara ýubileý medalyny we gymmat bahaly ýadygärlik sowgatlaryny dabaraly ýagdaýda gowşurýarys. Parahat we azat durmuş üçin söweşip, ot-ýalnyň içinden geçen gahrymanlarymyz, özleriniň çagalygyny, ýaşlygyny şol ýowuz ýyllara pida eden ýaşuly nesiller biziň buýsanjymyzdyr.

Mähriban halkym!
Hormatly uruş weteranlary!

Sizi uly pidalar çekilip gazanylan mukaddes Ýeňşiň 75 ýyllyk şanly baýramy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Goý, bütin dünýäde hemişe parahatçylyk we asudalyk bolsun!

Size berk jan saglyk, uzak ömür, asuda we abadan durmuş, eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin!

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   23.06.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda ýurdumyzyň obasenagat toplumynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, möhüm wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmäge gönükdirilen giň möçberli işler, şeýle hem Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramyna taýýarlygyň çäklerinde durmuşa geçirilýän çäreler bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Milli Liderimiz göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyna Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjowy çagyrdy. Häkim paýtagtymyzyň ähli künjeklerinde ýerine ýetirilýän işler, şäheri abadanlaşdyrmak we arassaçylyk işlerini üpjün etmek, gök zolaklara degişli derejede ideg etmek boýunça alnyp barylýan giň möçberli işler barada hasabat berdi.

Hasabatyň çäklerinde paýtagtymyzda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň gurluşyk işleriniň depginleri we medeni-dynç alyş merkezlerinde meýilleşdirilen çäreler barada giňişleýin maglumatlar berildi. Şeýle hem Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli paýtagtymyzda geçirilmegi göz öňünde tutulýan döredijilik duşuşyklary, olaryň guramaçylyk derejesi hakynda habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly seneler mynasybetli ýaýbaňlandyrylan ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekdi.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramçylygyna gabatlap ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky işleriň ýagdaýyna ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz şol bir wagtyň özünde gurulýan desgalaryň bellenilen möhletlerde ulanylmaga berilmeginiň we gurluşyklarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny belledi we bu babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Şunda, ýurdumyzyň baş şäheriniň bagy-bossanlyga bürenmegine, gök zolaklaryň abadançylyk derejesine möhüm ähmiýet berilmelidir. Hormatly Prezidentimiz munuň şäherde ýakymly howa gurşawynyň we ýokary ekologiýa derejesiniň üpjün edilmeginde möhümdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow käbir desgalaryň gurluşygynyň depgininiň pesdigini aýdyp, häkimiň alyp barýan işleriniň guramaçylyk derejesine nägilelik bildirdi hem-de işleri talabalaýyk guramagy talap etdi.

Soňra Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow şu günler sebitde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, galla oragyny guramaçylykly we gysga möhletde geçirmek ugrunda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işler, şol bir wagtyň özünde gowaça meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleri barada hasabat berdi. Şeýle hem häkim döwlet Baştutanymyzyň welaýatda iş saparynda bolmagynyň çäklerinde beren tabşyryklaryny ýokary hilli we öz wagtynda ýerine ýetirmek ugrunda işlenip taýýarlanan maksatnama hakynda habar berdi.

Bellenilişi ýaly, galla oragynda möwsüme degişli ähli düzümleriň sazlaşykly işi üpjün edilýär. Şol bir wagtyň özünde orakdan boşan meýdanlary ekiş möwsümine taýýarlamak, oba hojalyk tehnikalarynyň netijeli işini üpjün etmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Welaýatyň gowaça meýdanlarynda ideg etmek, hatarara bejergi we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyk geçirilýär.

Şeýle hem häkim welaýatda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli çäreler barada giňişleýin maglumatlary aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatda şu ýylyň galla oragyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek, ýetişdirilen hasyly gysga wagtda we ýitgisiz ýygnap almak boýunça ähli zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. Galla oragynda däne ýygýan kombaýnlaryň we awtoulaglaryň doly güýjünde işledilmegi, galla kabul ediş bölümleriniň bökdençsiz işiniň ýola goýulmagy, tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň günübirin geçirilmegi ugrunda ähli zerur çäreler görülmelidir.

Orakdan boşan meýdanlarda sürüm işleri, ýerleri täze ekiş möwsümine taýýarlamak işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyk geçirilmelidir. Şunlukda, oba hojalyk tehnikalarynyň hem-de gurallarynyň öndürijilikli işledilmegine yzygiderli gözegçilik ýola goýulmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Milli Liderimiz welaýatda ýetişdirilen ýazlyk ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök-bakja önümleriniň wagtynda ýygnalyp alynmagy hem-de sowadyjylarda talabalaýyk saklanmagy bilen baglanyşykly meselelere jogapkärçilikli çemeleşilmelidigini belläp, ýeralmanyň, soganyň we beýleki ekinleriň güýzki görnüşleriniň öz wagtynda ekilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatyň çäklerinde gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleriň depginlerini güýçlendirmek, gurluşykda ýokary hil derejesini üpjün etmek we olary öz wagtynda ulanmaga bermek meseleleriniň berk gözegçilikde saklanmalydygyny tabşyrdy. Şol bir wagtyň özünde şanly seneleri guramaçylykly dabaralandyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir.

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahaty Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýewiň hasabaty bilen dowam etdi. Ol welaýatyň ähli etraplarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, galla oragynda işledilýän ähli tehnikalaryň bökdençsiz we ýokary öndürijilikli işlemegini üpjün etmek boýunça alnyp barylýan çäreler barada hasabat berdi.

Şeýle hem häkim döwlet Baştutanymyzyň Balkan welaýatyna iş saparynyň dowamynda galla oragynyň we beýleki oba hojalyk işleriniň depginlerini güýçlendirmek boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada habar berdi. Şunlukda, galla kabul ediş bölümlerinde hasylyň bökdençsiz kabul edilmegi, tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmegi bilen baglanyşykly meseleler yzygiderli gözegçilikde saklanýar.

Günbatar sebitiň ýolbaşçysy gowaça meýdanlarynda alnyp barylýan agrotehniki çäreler, gant şugundyrynyň ekişini bellenen möhletlerde ýokary hilli tamamlamak ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilýändigi barada aýdyp, şol bir wagtyň özünde ösdürilip ýetişdirilen ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök-bakja önümlerini ýygnap almak işleriniň dowam edýändigini habar berdi.

Hasabatyň çäklerinde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa sebitde gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleriň ýagdaýy, öňde boljak şanly seneler mynasybetli guraljak dabaralar we Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramyna görülýän taýýarlyk işleri barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, galla oragyny guramaçylykly we gysga möhletde, ýokary hilli geçirmek ugrunda ähli zerur işleriň geçirilmelidigini belledi. Şunuň bilen birlikde, gowaça ideg işleri ýokary derejede alnyp barylmalydyr, ideg işlerinde ulanylýan tehnikalaryň we oba hojalyk gurallarynyň doly güýjünde işledilmegine möhüm ähmiýet berilmelidir.

Orakdan boşan meýdanlarda zerur bolan ähli işler agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmelidir. Şunuň bilen baglylykda, oba hojalyk tehnikalarynyň ýokary öndürijilikli işledilmegine berk gözegçilik edilmelidir. Şol bir wagtyň özünde ýetişdirilen gök önümleriň wagtynda ýygnalyp alynmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz welaýatda Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky gurluşyklaryň depgininiň güýçlendirilmegi we şolarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly meseleleri berk gözegçilikde saklamagy häkimden talap etdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde ähli ugurlarda, şol sanda welaýatyň etraplarynda daýhanlaryň yhlasly zähmeti bilen ösdürilip ýetişdirilen bereketli bugdaý hasylynyň ýitgisiz ýygnalyp alynmagyna gönükdirilen işleriň depginini ýokarlandyrmagyň zerurdygyny belledi. Bu işde ýokary öndürijilikli tehnikalar netijeli ulanylmalydyr.

Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatynyň dowamynda hormatly Prezidentimiz wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin Esenguly etrabynyň häkimi A.Esenowa berk käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi oňa soňky gezek duýdurdy.

Döwlet Baştutanymyz degişli resminama gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly welaýatyň häkimine iberdi. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek we welaýatyň etraplarynda alnyp barylýan işleriň netijeliligini ýokarlandyrmak babatda häkime birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow öz gezeginde sebitde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, galla oragyny gysga möhletlerde guramaçylykly geçirmek, gowaça edilýän ideg işleriniň depginlerini güýçlendirmek we hilini ýokarlandyrmak, şol bir wagtyň özünde ýeralmadan, gök we bakja ekinlerinden alynýan hasylyň mukdaryny artdyrmak maksady bilen durmuşa geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyzyň welaýata bolan iş saparynyň dowamynda bugdaý tabşyrmagyň meýilnamasyny berjaý etmek barada beren tabşyryklaryny öz wagtynda ýerine ýetirmek ugrunda edilýän tagallalar barada habar berildi. Şeýle hem orakdan boşan meýdanlarda sürüm işlerine girişildi. Bu işleriň agrotehnikanyň kadalaryna laýyk derejede alnyp barylmagyna möhüm ähmiýet berilýär.

Gowaça ideg etmek işleri bilen bir hatarda welaýatyň şaly ekilen meýdanlarynda degişli ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şeýle hem ýeralmany, sogany we gök-bakja önümlerini ýygnap almak işleri guramaçylykly ýerine ýetirilýär. Häkim welaýatda Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde guralýan köpçülikleýin çäreleriň guramaçylykly geçirilýändigini habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda, aýratyn-da, galla oragynda alnyp barylýan işleriň depginlerini ýokarlandyrmagyň we olaryň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, ähli däne ýygýan kombaýnlaryň we awtoulaglaryň doly güýjünde işledilmegi zerurdyr. Galla kabul ediş bölümlerinde hasylyň bökdençsiz kabul edilmegi, kärendeçiler bilen hasaplaşyklaryň günübirin geçirilmegi zerurdyr diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Şunuň bilen birlikde, orakdan boşan meýdanlarda gysga wagtda sürüm işleri geçirilmelidir. Onda oba hojalyk tehnikalarynyň hem-de gurallaryň netijeli işledilmegi zerurdyr. Şol bir wagtyň özünde welaýatyň gowaça meýdanlarynda ideg etmek, hatarara bejergi we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyk ýola goýulmalydyr.

Döwlet Baştutanymyz welaýatyň şaly ekilen meýdanlarynda ideg işleriniň bellenilen möhletde we talabalaýyk geçirilmelidigine ünsi çekip, bu babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli welaýatda geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň gyzykly, şowhunly hem-de ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmeginiň, onuň ýatda galyjy wakalara beslenmeginiň zerurdygyny belläp, şunuň bilen birlikde, bellenilen ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek barada häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz şol bir wagtyň özünde welaýatyň çäginde gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleriň gözegçilikde saklanmalydygyny belläp, gurluşyk işleriniň hil derejesine we bellenen möhletlerde tamamlanmagyna möhüm ähmiýet bermegi häkimden berk talap etdi.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew sebitiň ak ekin meýdanlarynda ýaýbaňlandyrylan orak möwsüminiň guramaçylykly we ýokary hilli geçirilmegi, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň welaýata bolan iş saparynyň dowamynda beren tabşyryklaryny üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda alnyp barylýan giň möçberli işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, galla oragy bilen bir hatarda orakdan boşan meýdanlarda sürüm işleri alnyp barylýar. Ýerleri täze ekiş möwsümine taýýarlamak işleri agrotehniki kadalara laýyk derejede ýola goýulýar. Şeýle hem şaly ekişini bellenen möhletlerde tamamlamak ugrunda ähli zerur tagallalar edilýär. Gowaça ideg etmek ugrunda maksatnamalaýyn işler amala aşyrylýar.

Welaýatda ýeralmany, gök we bakja önümlerini ýygnamak işleri batly depginlerde dowam edýär. Şol bir wagtyň özünde gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleriň depginlerini ýokarlandyrmak, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalardaky işleriň ýagdaýy barada aýdyldy. Şeýle hem welaýatda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli dabaraly çäreler guralýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatyň ähli ugurlar boýunça sazlaşykly ösüşine degişli meseleleriň yzygiderli gözegçilikde saklanmalydygyny belläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň guramaçylykly geçirilmelidigine ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz galla oragyna degişli ähli düzümleriň sazlaşykly işiniň üpjün edilmelidigini, orakdan boşan meýdanlarda ýerine ýetirilýän çäreleriň agrotehnikanyň kadalaryna doly gabat gelmelidigini belledi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz galla tabşyran kärendeçiler bilen hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmeginiň zerurdygyny belläp, bu işler bilen bir hatarda welaýatyň gowaça meýdanlarynda ideg etmek, hatarara bejergi we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek wezipeleriniň degişli derejede berjaý edilmelidigini aýtdy. Şol bir wagtyň özünde şaly ekişiniň bellenen agrotehniki möhletlerde tamamlanmagy zerurdyr.

Milli Liderimiz ösdürilip ýetişdirilen ýazlyk ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök-bakja önümleriniň öz wagtynda ýygnalyp alynmagy, olaryň ýerlenmegi we sowadyjylarda talabalaýyk saklanmagy babatda aýdyp, şol bir wagtyň özünde güýzde ekiljek ýeralma, sogan we beýleki ekinleriň ekişini öz wagtynda geçirmegi tabşyrdy.

Gündogar sebitiň häkimine welaýatda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gowy taýýarlyk görmek tabşyryldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatyň ak ekin meýdanlarynda bol hasylyň ösdürilip ýetişdirilendigine garamazdan, Farap, Çärjew, Döwletli etraplarynda guramaçylyk işleriniň pesdigine ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin Çärjew etrabynyň häkimi J.Maşaripowa, Döwletli etrabynyň häkimi B.Gylyjowa we Farap etrabynyň häkimi H.Metkulyýewe berk käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi olara soňky gezek duýdurdy.

Milli Liderimiz degişli resminamalara gol çekip, olary elektron resminama dolanyşygy arkaly welaýatyň häkimine iberdi we öňde durýan wezipeleriň ýerine ýetirilişine berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew welaýatda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, galla oragyny guramaçylykly we ýokary hilli geçirmek boýunça edilýän tagallalar, şeýle hem gowaça meýdanlarynda ýaýbaňlandyrylan ideg işleri barada hasabat berdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň welaýata bolan iş saparynyň dowamynda ähli oba hojalyk işleriniň depginlerini güýçlendirmek hem-de bugdaý tabşyrmagyň meýilnamasyny berjaý etmek boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hem hasabat berildi.

Häkim orakdan boşan meýdanlarda alnyp barylýan işler, şol bir wagtyň özünde gowaçalara ideg etmek, hatarara bejergi işleriniň geçirilişi barada hasabat berdi. Şu günler welaýatyň etraplarynda öňde boljak şanly seneleri mynasyp derejede garşylamak, meýilleşdirilen baýramçylyk çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek ugrunda maksatnamalaýyn işler amala aşyrylýar.

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna taýýarlyk işlerine giň gerim berildi. Şol bir wagtyň özünde Bitaraplyk baýramçylygy mynasybetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky işleriň depginlerini ýokarlandyrmak ugrunda degişli düzümleriň sazlaşykly işi üpjün edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatda galla oragyny gysga möhletlerde geçirmek, ýetişdirilen hasyly ýitgisiz ýygnap almak meseleleriniň zerurdygyna ünsi çekip, galla kombaýnlarynyň we beýleki tehnikalaryň doly güýjünde işledilmelidigini, gallaçy kärendeçileriň hasaplaşyklarynyň öz wagtynda geçirilmelidigini belledi.

Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz ýerleri täze ekiş möwsümine taýýarlamak, sürüm we tekizleýiş işlerini degişli kadalara laýyklykda geçirmek meselelerine ünsi çekip, bellenen işlerde oba hojalyk tehnikalarynyň hem-de gurallaryň netijeli işledilmeginiň zerurdygyny belledi we bu işleri yzygiderli gözegçilikde saklamak barada häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek üçin agrotehniki çäreleri öz wagtynda geçirmegi, güýzki ekişiň öz wagtynda geçirilmegini üpjün etmek boýunça zerur tagallalary görmegi häkimden berk talap etdi.

Hormatly Prezidentimiz welaýatda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe taýýarlyk işleriniň guramaçylykly alnyp barylmalydygyny belläp, meýilleşdirilen çäreleriň ýokary derejede geçirilmelidigine ünsi çekdi. Şonuň bilen birlikde, welaýatyň çäklerinde gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleriň ýagdaýy yzygiderli gözegçilikde saklanmalydyr.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   08.05.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine seredildi.

Mejlisiň dowamynda ýurdumyzy ösdürmegiň Prezident maksatnamalarynyň, şeýle hem ykdysady we durmuş maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişine garaldy we mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri syýasatyň beýleki meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, göni wideoaragatnaşyga bir wagtda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowy, maliýe we ykdysadyýet ministri E.Annamuhammedowy hem-de Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýewi çagyrdy.

Wise-premýer 2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynyň makroykdysady görkezijileri hakynda hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ösüşi üpjün edilýär we döwletimiziň maliýe serişdelerini netijeli peýdalanmak üçin zerur şertler döredilýär.

Hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüşi 6,3 göterim artdy.

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önüm öndürmegiň ösüşi 5,5 göterim artdy.

Bölek satuw dolanyşygy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 19,8 göterim, daşary söwda dolanyşygynyň möçberi 1,5 göterim köpeldi.

Şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda Döwlet býujetiniň girdeji böleginiň meýilnamasy 104 göterim, çykdajy böleginiň meýilnamasy bolsa 95,5 göterim ýerine ýetirildi.

Ýurdumyzyň orta we iri kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky 10,4 göterim ýokarlandy.

Hasabat döwründe maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlarynyň möçberi 7,3 milliard manada deň boldy.

Häzirki döwürde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça ýurdumyzyň ähli künjeklerinde özgertmeler maksatnamasynyň çäklerinde dürli maksatly binalaryň gurluşygy dowam edýär. Oba milli maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň barşynda şu ýylyň dört aýynda durmuş maksatly binalaryň 107-sinde, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň 35-sinde, 220,2 müň inedördül metrden gowrak ýaşaýyş jaýlarynda, şeýle hem inženerçilik ulgamlarynda gurluşyk işleri dowam edýär. Umuman, 845,6 million manatlyk maýa goýum serişdeleri özleşdirildi.

Şeýle hem wise-premýer hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Hususan-da, degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde alnyp barylýan işler, dünýä ykdysadyýetinde emele gelen çylşyrymly ýagdaý zerarly, şu ýyl ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça garaşylýan netijeler barada maglumat berdi.

Soňra maliýe we ykdysadyýet ministri E.Annamuhammedow ýylyň başyndan bäri maliýe-býujet ulgamynda geçirilen işleriň jemleri, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2020 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň barşy barada hasabat berdi.

Soňra Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýew dört aýyň dowamynda pul-karz syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan toplumlaýyn çäreler, elektron hyzmatlary düzümini döwrebaplaşdyrmagyň çäklerinde, bank önümleriniň sanawyny giňeltmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, umuman, ykdysady görkezijileriniň Watanymyzyň durnukly ösüşini kepillendirýändigini kanagatlanma bilen belledi. Şol bir wagtyň özünde dünýä ykdysadyýetinde bolup geçýän ýagdaýlary, onuň döwletimiziň ykdysadyýetine edýän täsirini gözegçilikde saklamak möhüm wezipeleriň biridir diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Milli Liderimiz bank ulgamynyň edaralarynyň işiniň degişli derejede guralmalydygyna ünsi çekip, nagt pul dolanyşygyny azaltmak we döwrebap bank tehnologiýalaryna esaslanýan nagt däl hasaplaşyklarynyň usulyny ornaşdyrmak boýunça anyk işleri amala aşyrmagy tabşyrdy.

Soňra wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow, Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýew hem-de döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýew çagyryldy.

Wise-premýer ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň Maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi we gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň dört aýynda amala aşyrylan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa Nebit - gaz kondensaty çykarmak boýunça meýilnamanyň 108,9 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasynyň 104,1 göterim, benzin öndürmegiň meýilnamasynyň 124,2 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasynyň 106 göterim, polipropilen öndürmegiň meýilnamasynyň bolsa 140,4 göterim berjaý edilendigi barada hasabat berildi.

Suwuklandyrylan gazy öndürmekde ösüş 114 göterime barabar boldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, tebigy we ugurdaş gazyň çykarylyşynyň ösüşi 102,3 göterime deň boldy.

Soňra Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýew ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň işini kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler, nebitgaz senagatynyň kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen birnäçe iri maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmegiň barşy, şeýle hem energetika ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Öz nobatynda, döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýew ýurdumyzyň gaz senagatynyň ösüşiniň esasy görkezijileri, tebigy gazyň gazylyp çykarylýan möçberlerini mundan beýläk-de artdyrmak, konserniň garamagyndaky kärhanalarda öndürilýän suwuklandyrylan gazyň we gazhimiýa önümleriniň mukdaryny artdyrmak boýunça bellenilen çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabatlary diňläp, şu ýylyň dört aýynyň jemleri boýunça nebitgaz toplumynda önümçiligiň esasy görkezijileriniň bellenen ýyllyk meýilnamalara laýyklykda ýerine ýetirilendigini belledi hem-de nebitgaz senagatynda yzygiderli ösüşi üpjün etmek üçin işiň geljekki möhüm ugurlaryny kesgitledi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, nebit we gaz serişdeleriniň gazylyp alynýan hem-de gaýtadan işlenilýän mukdary artdyrylmalydyr. Şunuň bilen baglylykda, häzirki zamanyň sanly tehnologiýalary ulanylmalydyr we önümçilik hem-de düzümleýin desgalar kämilleşdirilmelidir. Şeýle hem ähli önümçilik bölümlerinde döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak işleri güýçlendirilmelidir diýip, milli Liderimiz bu ugurda ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Soňra wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew, oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri M.Baýramdurdyýew hem-de Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy G.Baýjanow çagyryldylar.

Wise-premýer milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri, ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi barada hasabat berdi.

Obasenagat toplumy boýunça önüm öndürmegiň möçberleriniň ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgini 118,1 göterime deň boldy. Şol sanda, oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 118,1 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça bu görkeziji 118,8 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça bolsa 103,7 göterime deň boldy. Maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy 138,9 göterim ýerine ýetirildi.

Häzirki döwürde welaýatlarda gowaça ekişi tamamlandy. Gögeriş alnan ýerlerde ilkinji hatarara bejergileri agrotehniki kada laýyklykda alnyp barylýar, ýekelemek hem-de otag etmek işlerine giň gerim berildi.

Ak ekin meýdanlarynda degişli agrotehniki çäreler bilen birlikde galla oragy möwsüminde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny hem-de enjamlaryny taýýarlamak boýunça zerur işler alnyp barylýar.

Soňra oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri M.Baýramdurdyýew ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy we pudagy döwrebaplaşdyrmagyň we tehniki taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmagyň, önümçilige sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna oba hojalygy pudagyny has-da ösdürmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy G.Baýjanow ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynyň suw üpjünçiligini gowulandyrmak ugrunda alnyp barylýan işler, döwlet Baştutanymyzyň suw serişdelerini rejeli peýdalanmak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, obasenagat toplumynda alnyp barylýan işler, ekinleri ösdürip ýetişdirmegiň agrotehniki çäreleriniň geçirilişini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz oba hojalygyny özgertmek boýunça kabul eden maksatnamalarymyzyň ýerlerde ýerine ýetirilişi bilen tanşyp, zerur bolan kömegiň berilmelidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz gowaça ekişiniň tamamlanandygyny aýdyp, iki sany möhüm möwsümiň, ýagny, galla oragy bilen pagta ýygymynyň ýetip gelýändigini, bu möwsümlere hem düýpli taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz ýeralmany, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin olaryň ekişini dowam etmelidigini, oba hojalyk önümleriniň öndürilişini artdyryp, daşary ýurtlardan getirilýän möçberleriniň azaldylmalydygyny, netijede, içerki bazarlarymyzyň ýerli önümler bilen doly üpjün edilmelidigini belledi.

Soňra hormatly Prezidentimiz şol bir wagtda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezowy «Türkmendemirýollary» agentliginiň başlygy A.Atamyradowy we «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygy H.Hudaýgulyýewi göni wideoaragatnaşyga çagyrdy.

Wise-premýer ulag-kommunikasiýa ulgamyna degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýanwar-aprel aýlarynda geçiren işleriniň jemleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe toplumyň düzümleri önümçilik meýilnamasyny 107,7 göterim ýerine ýetirip, 108,5 göterim ösüş gazandylar.

«Türkmenawtoulaglary» agentligi boýunça ösüş depgini 105,9 göterime, «Türkmendemirýollary» agentligi boýunça 122,6 göterime, «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi boýunça 144,9 göterime, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi boýunça 111 göterime deň boldy.

Awtomobil, demir ýol, howa we deňiz ulaglary boýunça ýük we ýolagçy gatnawlarynyň meýilnamasy degişlilikde 108,4 göterim hem-de 100,3 göterim berjaý edildi.

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygy H.Hudaýgulyýew pudagyň ähli düzümlerini sanlaşdyrmak boýunça milli Liderimiziň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, düzümiň işine häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryny, halkara tejribesini ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan giň möçberli işler barada hasabat berdi.

«Türkmendemirýollary» agentliginiň başlygy A.Atamyradow hem öz gezeginde pudagy sanly ulgama geçirmek hem-de ýolagçylara edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlary nazara alyp, degişli çäreleri görmegi hem-de ulag düzümleriniň işini hemişe berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Şol bir wagtda milli ykdysadyýetimizi sanlaşdyrmagyň döwlet maksatnamasyny işjeň durmuşa geçirmek, şeýle hem sanly ulgam babatynda ilatyň sowatlylyk derejesini ýokarlandyrmak boýunça tabşyryklar berildi.

Milli Liderimiz ýylyň ahyryna çenli ýurdumyzyň ähli oba ilatyny giň zolakly internet ulgamy bilen üpjün etmegiň zerurdygyna aýratyn ünsi çekdi, munuň özi ýerlerde onlaýn arkaly bilimi bermäge, telelukmançylyga, döwlet hyzmatlaryna, şeýle hem elektron söwdalaryna ýol açar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow pudagyň öňünde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek we bu ugurda degişli maksatnamany taýýarlamak bilen baglanyşykly meselelere möhüm üns bermegiň zerurdygyny belläp, bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz şol bir wagtda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewi gurluşyk we binagärlik ministri R.Gandymowy hem-de senagat we gurluşyk önümçiligi ministri S.Berdimuhamedowy göni wideoaragatnaşyga çagyrdy.

Wise-premýer gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda geçirilen işleriň jemleri, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy bellenilýän 2020-nji ýylda, şeýle hem 2021-nji ýylda ýurdumyzda gurluşygy tamamlanmaly hem-de ulanmaga tabşyrylmaly binalaryň hem-de desgalaryň sanawy barada hasabat berdi.

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda gurluşyk-senagat toplumynda önümleri öndürmek hem-de hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça meýilnamanyň 115,1 göterim ýerine ýetirilendigi, şunda ösüş depgininiň 119,6 göterime ýetirilendigi barada hasabat berildi.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça geçen dört aýda meýilnama 106,6 göterim ýerine ýetirilip, 106,5 göterim ösüş gazanyldy.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça önüm öndürmek we işleri ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 105,6 göterim ýerine ýetirildi. Ösüş 105,7 göterime barabar boldy.

Hasabat döwründe Energetika ministrligi boýunça önümleri öndürmegiň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň bellenilen meýilnamasy 125,3 göterim berjaý edildi. Bu düzümde ösüş 126,5 göterime deň boldy.

«Türkmenhimiýa» döwlet konserni boýunça öndürilen önümiň we ýerine ýetirilen hyzmatlaryň meýilnamasy 121,2 göterim berjaý edilip, şunda ösüş 147,3 göterime barabar boldy.

Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça işleri ýerine ýetirmek we hyzmatlar boýunça ösüş 102,5 göterime deň boldy. Ýanwar-aprel aýlarynda meýilnama 117,3 göterim ýerine ýetirildi.

Wise-premýer Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna gabatlanyp 2020-nji ýylda ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen binalaryň we desgalaryň möhletleri bilen baglanyşykly birnäçe teklipleriň taýýarlanylandygyny habar berdi.

Soňra senagat we gurluşyk önümçiligi ministri S.Berdimuhamedow innowasiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, senagat pudagynyň täze kärhanalaryny döretmek we hereket edýänlerini döwrebaplaşdyrmak bilen baglanyşykly geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Soňra gurluşyk we binagärlik ministri R.Gandymow ýurdumyzyň dürli künjeklerinde gurulýan desgalarda işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, gurluşyk maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegine ýeterlik derejede üns berilmeýändigine ünsi çekdi.

Milli Liderimiz gurluşyk serişdeleriniň, hususan-da sement önümçiliginiň talap edilýän möçberlere laýyk gelmeýändigine, işleriň pes derejede alnyp barylýandygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýere hem-de senagat we gurluşyk önümçiligi ministrine ýurdumyzda giň gerimde alnyp barylýan gurluşyklar üçin örän möhüm serişde bolan sementiň öndürilýän mukdaryny artdyrmak hem-de hilini has-da gowulandyrmak barada anyk tabşyryklary berdi.

Şeýle hem ýokary öndürijilikli, iň täze enjamlar we ýokary tehnologiýalar bilen üpjün edilen kärhanalary döretmek bilen baglanyşykly anyk görkezmeler berildi.

Soňra göni aragatnaşyga birbada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow, söwda we daşary aragatnaşyklar ministri O.Gurbannazarow hem-de dokma senagaty ministri R.Rejebow çagyryldy.

Wise-premýer gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat berip, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça haryt dolanyşygynyň ösüşiniň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 19,7 göterime deň bolandygyny habar berdi.

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynda öndürilen önümleriň möçberi şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,3 göterim artdy.

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň kärhanalarynda öndürilen önümleriň möçberi 19,5 göterim köpeldi.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça hasabat döwründe birža söwdalarynyň 85-si geçirilip, şertnamalaryň 9 müň 342-si hasaba alyndy.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy boýunça şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen hyzmatlaryň mukdary 93,4 göterim artdy. Hasabat döwründe sergileriň 2-si we maslahatlaryň 5-si geçirildi.

Senagatçylar we telekeçilier birleşmesi boýunça senagat önümleriniň möçberi 11,3 göterim, oba hojalyk we azyk önümleriniň möçberi 62,4 göterim artdy.

Soňra söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri O.Gurbannazarow döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa içerki bazary zerur önümler bilen üpjün etmek boýunça öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek boýunça ýolbaşçylyk edýän düzümleriniň alyp barýan işleri barada hasabat berdi.

Dokma senagaty ministri R.Rejebow pudagyň kärhanalarynyň işleri, ýerli serişdelerden halkara ölçeglerine kybap gelýän ýokary hilli önümleriň önümçiligi we olaryň görnüşleriniň artdyrylyşy barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabatlary diňläp, halkyň sarp edýän harytlarynyň öndürilişini artdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmegiň wajypdygyny aýdyp, bu babatda söwda toplumynyň ýolbaşçylaryna alyjylaryň ösen isleglerini kanagatlandyrmak babatda anyk görkezmeleri berdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz pudagy sanlaşdyrmak we täzeçil çemeleşmeleri hem-de oňa sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly söwdanyň döwrebap ulgamyny kemala getirmek boýunça işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Soňra wideoaragatnaşyga şol bir wagtda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa, medeniýet ministri A.Şamyradow hem-de Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy N.Garlyýew çagyryldy.

Wise-premýer şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda gözegçilik edýän ulgamynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat bermek bilen, hasabat döwründe dürli medeni çäreleriň, şol sanda baýramçylyklara we beýleki şanly senelere bagyşlanan hem-de Türkmenistanyň medeniýet ulgamyny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda göz öňünde tutulan çäreleriň guralandygyny habar berdi.

Türkmen halkynyň däp-dessurlaryny, pähimlerini we beýleki gymmatly maglumatlary toplamak, şolary düýpli öwrenmek hem-de ýygnanylan maglumatlary giňden ýaýmak maksady bilen, Medeniýet ministrliginiň hünärmenleriniň we Ylymlar akademiýasynyň institutlarynyň alymlarynyň ýurdumyzyň welaýatlaryna iş saparlary guraldy.

Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanyp dabaraly çäreler geçirildi.

Medeniýet ulgamyna degişli ministrligiň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň internet-saýtlarynda Türkmenistanda ýetilen belent sepgitler, geçirilýän döredijilik çäreleri, taryhy-medeni gymmatlyklar barada gyzykly maglumatlar ýerleşdirilýär.

Metbugat neşirleriniň sahypalarynda, teleradioýaýlymlarda ýurdumyzyň dürli ugurlarda gazanan üstünlikleri beýan edilýär.

Soňra medeniýet ministri A.Şamyradow ministrligiň garamagyndaky edaralaryň işlerini kämilleşdirmek, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Öz nobatynda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy N.Garlyýew teleradiogepleşikleriň hilini ýokarlandyrmak, many-mazmunyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, öňde boljak baýramçylyklar mynasybetli medeni çäreleriň taýýarlanylyşyna ünsi çekip, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary bilen geçýän ýylyň dabaralarynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz teleradioýaýlymlarda we metbugatda bilim bermegiň mekdep we institut programmalarynyň, ykdysadyýete sanly ulgamy ornaşdyrmak we beýleki ugurlar boýunça hem-de kompýuter sowadyny öwrediş sapaklarynyň beýan edilmelidigini, kagyzly metbugaty elektron görnüşe geçirmegiň üstünde yzygiderli işlemelidigini aýtdy hem-de bu ugurda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradowy, Ylymlar akademiýasynyň ýolbaşçysy S.Toýlyýewi hem-de bilim ministri M.Geldinyýazowy göni wideoaragatnaşyga çagyrdy. Wise-premýer gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň belleýşi ýaly, hasabat döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe süren başlangyçlarynyň netijesinde sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny ýerine ýetirmek, daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. Okuw-usuly toplumlar, elektron sözlükler taýýarlanyldy. Döwlet Baştutanymyzyň Kararyna laýyklykda, Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkezi döredildi.

Hasabat döwründe okuw kitaplarynyň we gollanmalarynyň 58 görnüşi neşir edildi.

Ilkinji gezek sanly bilimiň innowasion çemeleşmeleriniň ulanylmagy arkaly okuw dersleri boýunça «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly bäsleşikleriň döwlet tapgyry onlaýn usulynda geçirildi. «Ýaşlyk» teleýaýlymynda birnäçe okuw dersleri boýunça sapaklar görkezilip başlandy.

Ýurdumyzyň mekdep okuwçylary we talyplary halkara olimpiadalaryna, taslama bäsleşiklerine, şeýle hem internet bäsleşiklerine gatnaşyp, dürli derejedäki medallara we degişli diplomlara mynasyp boldular.

Wise-premýer Saglygy goraýyş ulgamynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat bermek bilen, garalýan döwürde bu ulgama degişli birnäçe täze döwrebap desgalaryň gurluşygynyň dowam edendigini habar berdi.

Sporty ösdürmek meseleleri barada aýdyp, wise-premýer şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda ýurdumyzda içerki ýaryşlaryň 30-synyň we köpçülikleýin sport çäreleriniň 32-siniň guralandygyny belledi. Ýurdumyzyň türgenleri halkara bäsleşikleriniň 11-sine gatnaşyp, jemi 39 medala mynasyp boldular.

Hasabat döwründe 2021-nji ýylda geçiriljek ХХХII Tomusky olimpiýa oýunlaryna taýýarlyk işleri dowam etdi. Şeýle hem ugurdaş düzümleri mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak boýunça zerur işler alnyp baryldy.

Soňra Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň ýolbaşçysy S.Toýlyýew ýurdumyzyň ylmyny mundan beýläk-de ösdürmek we onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Soňra bilim ministri M.Geldinyýazow öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak esasynda milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, ýene-de az wagtdan ýurdumyzyň mekdeplerinde gutardyş synaglarynyň başlanýandygyny, ýokary okuw mekdeplerinde bolsa, okuwlaryň tamamlanýandygyny aýtdy. Şonuň bilen birlikde, milli Liderimiz çagalaryň sagaldyş we dynç alyş merkezleriniň hem tomusky möwsüme taýýarlyk işleriniň degişli derejesini üpjün etmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Şeýle hem, döwlet Baştutanymyz ähli mekdeplerde sanly ulgam boýunça täze okuw kitaplarynyň taýýarlanylmalydygyny we okuwlaryň guralmalydygyny nygtap, bu işde Ylymlar akademiýasynyň esasy orny eýelemelidigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz uzak aralykdan orta we ýokary bilim bermek ulgamyna taýýarlyk görmäge aýratyn üns berilmelidir diýip, ýokary bilimiň täze nusgasyny degişli kanunçylyga girizmek üçin zerur işleriň geçirilmelidigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmändigi we gözegçilik edýän ministrlikleriniň, pudaklaýyn edaralarynyň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradowa käýinç yglan etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow ministrligiň ýanwar-aprel aýlarynda alyp baran işleriniň jemleri barada hasabat berdi.

Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugruny durmuşa geçirmek, döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek hem-de öňde goýlan wezipeleri çözmek bilen baglylykda, ýanwar-aprel aýlarynda iri halkara guramalarynyň ugry boýunça ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça yzygiderli işler geçirildi.

Şu ýylyň mart aýynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Azerbaýjan Respublikasynda boldy. Döwlet Baştutanymyz şeýle hem sanly wideoaragatnaşyk arkaly Türki dilli döwletleriň Geňeşiniň duşuşygyna hem-de Goşulyşmazlyk hereketiniň ýokary derejedäki duşuşygyna gatnaşdy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretary, Özbegistan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentleri bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri geçirildi, olaryň dowamynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Garalýan döwürde ýurdumyza Daşary işler ministrliginiň üsti bilen daşary ýurt wekiliýetleriniň 35-si geldi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň 83 wekiliýeti daşary ýurtlara saparlara iberildi.

Hasabat döwründe ýurdumyzda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde maslahatlaryň we duşuşyklaryň 109-sy geçirildi.

Daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça gatnaşyklar yzygiderli häsiýete eýedir. Şeýle hem ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek we giňeltmek boýunça yzygiderli işler amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere DIM-iň ýolbaşçysyna ýüzlenip, Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli dürli halkara çärelerini geçirmek bilen baglanyşykly anyk görkezmeleri berdi.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyz A.Baýramowy Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Kazan şäheri) baş konsuly wezipesine bellemek hakynda Karara gol çekdi.

Soňra wideoaragatnaşyga Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa çagyryldy, ol döwlet Baştutanymyza milli parlamentiň şu ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça geçiren işleri barada habar berdi.

Şu döwürde ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan durmuş-ykdysady özgertmeleriň hukuk binýadynyň üpjün edilmegine, türkmen jemgyýetiniň demokratik esaslarynyň berkidilmegine gönükdirilen Türkmenistanyň Kanunlarynyň 18-si we Mejlisiň Kararlarynyň 9-sy kabul edildi.

Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleri bilen bilelikde, ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli ulgamlarynyň işjeňleşdirilmegine ýardam berýän kanunçylyk taslamalaryny taýýarlamak işleri dowam etdirilýär.

«Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion kanunyň taslamasy boýunça degişli işler geçirildi. Şunuň bilen baglanyşykly gelip gowuşýan teklipleri öwrenmek we seljermek boýunça her hepdede iş toparynyň mejlisleri geçirilýär.

Ministrliklerde, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda, okuw mekdeplerinde guralýan çäreleriň dowamynda, şeýle hem köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çap edilýän makalalarda konstitusion özgertmeleriň ähmiýeti giňden beýan edilýär.

Parlamentariler döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegine hem-de kanun çykaryjylyk ulgamynda öňdebaryjy tejribäniň öwrenilmegine bagyşlanan okuw maslahatlaryna gatnaşdylar.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli baýramçylyga taýýarlyk görülýär. Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli tassyklanylan çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, Mejlis jemgyýetçilik guramalary, şeýle hem Daşary işler ministrligi bilen bilelikde 14-nji we 16-njy maýda ýurdumyzyň döwlet nyşanlaryna bagyşlanan maslahatlary geçirmäge taýýarlyk görýär.

Döwlet Baştutanymyz «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion Kanunyň metbugatda çap edilen taslamasy boýunça teklipleri ara alyp maslahatlaşmak we öwrenmek işlerini mundan beýläk-de gözegçilikde saklamagy, onuň taslamasynyň gutarnykly görnüşini taýýarlamak boýunça işleriň dowam etdirilmeginiň zerurdygyny belledi.

Soňra göni aragatnaşykda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň öňünde goýlan möhüm wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oňyn bitaraplyk derejesine gabat gelýän we goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinanyň düzgünleriniň yzygiderli amala aşyrylmagynyň ähmiýetlidigini nygtady.

Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda geçen dört aýda alnyp barlan işleriň netijeleriniň Hökümetiň ýeterlik möçberdäki daşarky we içerki ätiýaçlyk gorlary bilen bilelikde alyp baran dogry işleriniň jemi içerki önümiň ýokary ösüş depginini saklap galmaga mümkinçilik berendigini belledi. Şonuň bilen birlikde, dünýä ykdysadyýetindäki ýagdaý çylşyrymly bolmagynda galýar.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, häzirki wagtda bize halkara gatnaşyklaryndaky howa we ýerüsti ulaglaryň işine, önümleri ibermäge, syýahatçylyk ulgamyna, pul geçirmelerine we maliýe akymlaryna täsir edýän ýaramaz ýagdaýlara garşy durmak başardýar.

Şeýle sebäplere görä, biz ýurdumyzda içerki önümçiligiň möçberleriniň azalmagyna garaşýarys. Şeýle hem dünýä bazarynda nebitiň bahasynyň düýpli peselendigini hem göz öňünde tutmaly diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Ykdysady taýdan häzirki pese düşme 2008 —2009-njy ýyllaryň ählumumy maliýe çökgünligi döwründen hem, 2014 —2015-nji ýyllarda nebitiň bahasynyň pese düşen döwründen hem ýaramaz bolar diýlip garaşylýar.

Aziýanyň Ösüş Bankynyň çaklamalaryna görä, jemi içerki önümiň ösüşiniň Merkezi we Günbatar Aziýa ýurtlarynda şu ýyl ýüze çykan düýpli pese düşmegi bilen, 2021-nji ýylda haýal dikeldiler diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Bolup geçen ozalky çökgünlikler ýaly, pul-karz syýasaty ykdysadyýet durnukly ýagdaýda ösdürilende islegleri kanagatlandyrmak üçin pul ýetmezçiligine duçar bolýar. Şeýle ýagdaýda Hökümetiň esasy wezipesi ýüze çykjak ykdysady ýitgileriň öwezini dolmak hem-de makroykdysady durnuklylygy üpjün etmek üçin ätiýaçlyk pul gorlaryny döretmekden ybaratdyr.

Şoňa görä-de, Döwlet býujetiniň serişdelerini we döwlet edaralarynyň hem-de kompaniýalarynyň çykdajylaryny düýpli kemeltmeli bolýarys. Şunuň bilen birlikde, raýatlaryň öňündäki we telekeçiligi goldamak boýunça ähli durmuş ähmiýetli borçnamalarymyzy doly möçberde hem-de öz wagtynda ýerine ýetirmegi üpjün etmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Bu barada aýtmak bilen, milli Liderimiz wise-premýerleriň Döwlet býujetiniň çykdajylaryny azaltmak üçin teklipleri taýýarlamalydyklaryny, durmuş maksatly desgalardan beýleki desgalaryň gurluşyk maksatnamalarynyň ählisine gaýtadan seretmelidiklerini belledi. Şeýlelikde, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna şu ýylyň birinji ýarymynyň jemleri boýunça täze býujeti düzmek babatda teklipleri taýýarlamak tabşyryldy.

Döwlet serişdeleriniň sarp edilýän ugurlary üýtgedilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Çykdajylary azaltmagyň netijesinde alnan serişdeleri kärhanalary ykdysady we maliýe taýdan goldamagyň, maliýe ulgamyny sagdynlaşdyrmagyň guralyny döretmäge, kiçi we orta telekeçiligi goldamaga gönükdirmeli. Iň esasy bolsa, lukmançylyk edaralaryny derman, gorag we anyklaýyş serişdeleri bilen üpjün etmäge, karantin çykdajylaryny öz wagtynda maliýeleşdirmäge sarp etmeli.

Şunuň bilen birlikde, eksportuň möçberini artdyrmak boýunça işleri hem güýçlendirmeli, azyk howpsuzlygynyň ýagdaýyny hemişe gözegçilikde saklamaly. Azyk harytlarynyň bahasyna, bu önümler bilen dükanlaryň we bazarlaryň bolelin üpjünçiligine aýratyn gözegçilik etmeli diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Soňra milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, ertir, 9-njy maýda Türkmenistanda 1941— 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan mukaddes Ýeňşiň 75 ýyllygynyň giňden bellenilip geçiljekdigini aýtdy.

Geçen urşuň jebir-jepalarydyr betbagtçylyklary ýüreklere öçmejek ýaralary saldy. Millionlarça adamlar faşizmiň rehimsiz syýasatynyň pidasy boldy diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Dünýä ykdysadyýetine, adamzadyň medeni, ylym-bilim ösüşine öwezini dolup bolmajak zyýan ýetirildi. Beýik Ýeňşe bolan arzuw-umytlar Türkmenistanyň halkyny hem gahrymançylykly göreşe jebisleşdirdi.

Doganlyk halklar bilen birlikde watandaşlarymyzyň müňlerçesi dünýäde parahatçylygyň we azatlygyň hatyrasyna söweş meýdanlarynda edermenligiň, gaýduwsyzlygyň hem-de watançylygyň deňsiz-taýsyz nusgasyny görkezdiler diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Tylda galan garrylar, gelin-gyzlardyr ýetginjekler hem gaýratly zähmet çekip, fronta zerur önümleri, egin-eşik we azyk iberip, şanly Ýeňşe uly goşant goşdular. Goranmak gaznasyna altyn-kümüş şaý-sepleriniň 7392 kilogramy tabşyryldy. Biz uruş gahrymanlarymyzyň, tylyň merdanalarynyň hatyralaryny hemişe belent tutýarys diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, döwletimiz weteranlaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini yzygiderli ýokarlandyrmaga, saglyklaryny berkitmäge uly üns berýär. Dynç alyş öýlerinde, şypahanalardyr hassahanalarda durmuş ýeňillikleri döredilýär.

Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylary, olaryň ýanýoldaşlaryny we tylda zähmet çeken weteranlary Ýeňşiň 75 ýyllygyna ýubileý medaly bilen sylaglamak barada karar kabul edildi. Olara gymmat bahaly sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşurylýar. Parahat we azat durmuş üçin söweşip, ot-ýalnyň içinden geçen ýaşuly nesiller biziň buýsanjymyzdyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Ýurdumyzyň ähli halkyna, hormatly weteranlara ýüzlenip, milli Liderimiz olary uly pidalar çekilip gazanylan mukaddes Ýeňşiň 75 ýyllyk şanly baýramy bilen tüýs ýürekden gutlady.

Goý, bütin dünýäde hemişe parahatçylyk we asudalyk bolsun diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy hem-de hemmelere berk jan saglyk, uzak ömür, asuda we abadan durmuş hem-de uly üstünlikler arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ertir, 9-njy maýda «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňünde dabaraly harby ýöriş geçiriler. Agşamlyk bolsa baýramçylyk salýuty bolar.

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi tamamlap, oňa gatnaşyjylara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

  /   Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   19.06.2020  /   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda döwletimiziň durmuşyna degişli wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy hem-de milli Liderimiziň ulag-aragatnaşyk ulgamynyň kärhanalarynyň düzümini kämilleşdirmek baradaky teklipleri taýýarlamak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi hakynda hasabat berdi.

Şu maksat bilen, Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan bu toplumyň degişli edaralary bilen bilelikde degişli işler geçirildi. Seljermäniň esasynda bu pudagyň guramalarynyň birnäçesiniň ätiýaçlyk serişdelerini has netijeli ulanmak teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bazar gatnaşyklarynyň çalt ösýän şertlerinde hojalyk işini guramagyň barha köp usullarynyň we görnüşleriniň peýda bolýandygyny belledi. Şolar dünýä hojalygyndaky häzirki ykdysady ýagdaýa has uýgunlaşandyr. Döwlet Baştutanymyz kärhanalaryň üstünlikli işlemegi hem-de olaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin edaralary dolandyrmagyň guramaçylyk düzümini kadalaşdyrmagyň möhümdigini nygtady.

Milli Liderimiz bu ugurda öňde durýan gaýragoýulmasyz wezipeleri ýerine ýetirmegiň wajypdygyny belläp, wise-premýere hödürlenen teklipler bilen baglanyşykly degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz bu baradaky gürrüňi dowam edip, ýurdumyzyň dört welaýatyna bolan iş saparynyň netijeleriniň daýhanlarymyzyň alyp barýan işleriniň talabalaýyk derejededigini görkezýändigini kanagatlanma bilen belledi. Olar kyn şertlerde şu ýyl hem gallanyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirdiler. Ekin meýdanlarynda köp sanly täze, häzirki zaman tehnikalary işledilýär. Suw tygşytlaýjy döwrebap ulgamlar giňden ulanylýar.

Gök-bakja önümleriniň we miweleriň bol hasyly alynýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Umuman, munuň özi, biziň oba hojalyk toplumyny ösdürmek boýunça kabul edýän çözgütlerimiziň dogrudygyny subut edýär hem-de ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny doly üpjün edýändigini görkezýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Milli Liderimiz wise-premýerler G.Müşşikowa we E.Orazgeldiýewe ýüzlenip, milli ykdysadyýetiň bu ulgamynda işleriň ýagdaýyny seljermegi hem-de gaýragoýulmasyz wezipeleri kesgitlemegi tabşyrdy. Ekin meýdanlaryny suw bilen üpjün etmek, Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň tehniki parkyny döwrebaplaşdyrmak, ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak üçin karz serişdelerini bölüp bermek möhüm ugurlaryň hatarynda görkezildi.

Türkmenistan dünýä ähmiýetli suw meselesi babatdaky wezipeleri çözmek boýunça strategiýany yzygiderli durmuşa geçirip, halkara bileleşigiň tagallalaryna saldamly goşandyny goşýar. Daşary syýasatyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan suw diplomatiýasynda bu möhüm ugurda uzakmöhletli hyzmatdaşlyk, öňdebaryjy tejribeleri işläp taýýarlamak göz öňünde tutulýar. Olaryň netijeliligi tutuş adamzada hyzmat edip biler diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Ýurdumyz müňýyllyklaryň dowamynda toplanan suwdan rejeli peýdalanmagyň baý tejribesine eýe bolmak bilen, ony döwrebap çemeleşmeler esasynda ösdürýär hem-de oňyn ekologiýa başlangyçlaryny öňe sürýär. Şolaryň biri-de Aşgabatda BMG-niň howandarlygynda Howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini döretmek bilen baglanyşyklydyr. Bu başlangyç Koreýa Respublikasynyň Tegu şäherinde geçirilen VII Bütindünýä suw forumynda beýan edildi diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Mundan başga-da, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisinde türkmen tarapy döwletleriň, olaryň ykdysadyýetleriniň, durmuş ulgamynyň ösmeginiň, adamlaryň abadançylygynyň ýokarlanmagynyň suw serişdelerine elýeterlilige, olaryň netijeli dolandyrylmagyna gönüden-göni baglydygyny beýan etdi.

Suwdan peýdalanmak we oba hojalyk önümlerini öndürmek, azyk howpsuzlygy meseleleri babatda oýlanyşykly çemeleşmeler wajypdyr diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Pudaga döwrebap hem-de ekologiýa nukdaýnazaryndan has kämil suwaryş tehnologiýalary ornaşdyrylýar hem-de suw serişdeleriniň rejeli ulanylmagyna gözegçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen degişli çäreler görülýär. Şundan ugur almak bilen, obasenagat toplumynyň edaralarynyň ýolbaşçylary sebitlerdäki işleriň ýagdaýyna hemişe gözegçilik etmelidirler. Şunuň bilen baglylykda, degişli meseleleri üns merkezinde saklamak hem-de öňde durýan wezipeleri çözmek üçin degişli çäreleri görmek tabşyryldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow pudagyň dolandyryş ulgamyny kämilleşdirmek, ýangyç-energetika toplumynyň düzümleýin edaralarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, şol sanda Hazar deňziniň kenarýaka zolagyndaky ýataklardan nebitiň we gazyň çykarylyşyny artdyrmak bilen bagly halkara täjirçilik taslamalaryna gatnaşmagy boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna «Türkmennebit» döwlet konserniniň ygtybarly daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek bilen baglanyşykly resminamanyň taslamasy hödürlenildi. Türkmen nebitçileri şol kompaniýalar bilen «Hazar» şertnamalaýyn çägi boýunça «Önümi paýlaşmak hakyndaky» şertnamanyň hem-de «Bilelikde iş alyp barmak hakyndaky» ylalaşygyň şertlerinde degişli işleri alyp barýarlar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň energetika syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna ünsi çekdi. Durnukly ösüşi üpjün etmek, milli ykdysadyýetimiziň eksport mümkinçiliklerini giňeltmek, ýurdumyzyň ilatynyň hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmak üçin baý tebigy serişdeleri, nebitgaz ulgamynyň ylmy-tehniki kuwwatyny netijeli ulanmak şol syýasatyň esasy maksady bolup durýar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz toplumyny mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn döwrebaplaşdyrmagyň we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň wajypdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen Buýrugyň taslamasyna gol çekip we ony wise-premýere elektron resminama dolanyşygy arkaly iberip, daşary ýurt maýalaryny, dünýäniň öňdebaryjy tejribesini hem-de döwrebap tehnologiýalary çekmek barada anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin meýdan işleri barada hasabat berdi.

Şu günler ýetişdirilen galla hasylyny gysga möhletde ýygnap almak, kombaýnlaryň we ýetişdirilen hasyly kabul ediş bölümlerine daşamakda ýük ulaglarynyň bökdençsiz işini üpjün etmek boýunça ähli zerur çäreler durmuşa geçirilýär.

Galladan boşan meýdanlarda sürüm işlerine giň gerim berildi. Daşoguz welaýatynda şala ideg işleri agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barylýar. Lebap welaýatynda bolsa şaly ekişine girişildi. Balkan we Mary welaýatlarynda gant şugundyrynyň ekişi boýunça ähli zerur işler degişli derejede alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, galla oragy bilen baglanyşykly ähli guramaçylyk işlerini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, kärendeçileriň we mehanizatorlaryň öndürijilikli zähmeti üçin ähli zerur şertler üpjün edilmelidir. Şeýle hem wise-premýere gowaça edilýän ideg işlerini ýokary hilli ýerine ýetirmek we ýurdumyzda gök önümleriň mukdaryny artdyrmak babatda anyk tabşyryklar berildi.

Mejlisiň dowamynda, döwlet Baştutanymyz Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň we Türkmen oba hojalyk institutynyň işine nägilelik bildirip, ugurdaş ýokary okuw mekdeplerinde ýokary hünärli işgärleri taýýarlamagyň derejesini ýokarlandyrmak, ýaş hünärmenleriň ýokary öndürijilikli, döwrebap tehnologiýalar esasynda işleýän daşary ýurtlaryň tehnikalaryna erk etmek başarnyklaryny gazanmak babatda zerur çäreleri görmegi talap etdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz birnäçe daýhan hojalyklarynda ýerleriň şüdügär sürümine düýpli bellikleri aýtdy we ylmy esasda ekişe taýýarlanylýan ýerleri ýokary hilli taýýarlamak babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra göni wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew çagyryldy. Wise-premýer döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna «Bäherden» we «Lebap»sement zawodlarynyň 2-nji tapgyryny gurmak hakyndaky Kararlaryň taslamalaryny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň fewralyndaky Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi tarapyndan her biri ýylda 1 million tonna sement öndürýän iki sany sement zawodyny, ýagny, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda «Bäherden» sement zawodynyň hem-de Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda «Lebap» sement zawodynyň ikinji tapgyrlaryny gurmak boýunça halkara bäsleşikleri geçirildi.

Onuň jemleri boýunça «Beýik bina» hususy kärhanasynyň hem-de «Türkmen enjam» hojalyk jemgyýetiniň beren teklibi saýlanyp alyndy. Agzalan desgalar toplumynyň gurluşyk taslamalaryna we hödürlenen baha tekliplerine Türkmenistanda gurulýan we durky täzelenýän möhüm hem-de aýratyn möhüm binalaryň we desgalaryň taslamalarynyň bahalaryny kesgitlemek baradaky pudagara topar tarapyndan seljerme işleri geçirildi we oňyn netijenama alyndy.

Täze sement zawodlarynyň gurluşyk işlerine 2020-nji ýylyň iýul aýynda başlap, 2022-nji ýylyň dekabr aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak göz öňünde tutulýar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, gurluşyk toplumlarynyň önümçilik binýadyny döwrebaplaşdyrmak hem-de mundan beýläk-de ösdürmek boýunça geçirilýän işleriň örän wajypdygyny belledi hem-de degişli ýolbaşçylara bu möhüm taslamalaryň amala aşyrylyşyny berk gözegçilikde saklamagy hem-de gurluşyk işleriniň ýokary hilini we bellenen möhletde tamamlanmagyny üpjün etmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz giň gerimli senagatlaşdyrmak maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň çäklerinde, ýurdumyzda senagat we durmuş-medeni maksatly desgalaryň ençemesiniň gurulýandygyny hem-de gurluşygynyň meýilleşdirilendigini belledi. Şolaryň gurluşygy üçin ýokary hilli gurluşyk serişdeleri, hususan-da, sement zerur bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz sementiň öndürilýän mukdaryny artdyrmak maksady bilen, ýurdumyzda bu islegli önümi çykarmak boýunça täze zawodlary gurmak barada taryhy çözgüdiň kabul edilendigini kanagatlanma bilen belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hödürlenen Kararlara gol çekip, olary elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi hem-de kesgitlenen wezipeleriň ýerine ýetirilişine berk gözegçilik etmek babatda degişli görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz ýakyn geljek üçin ýerine ýetirilmeli işleriň meýilnamalary barada durup geçip, «Döwlet adam üçindir!» diýen syýasatyň üstünlikli amala aşyrylýandygyny hem-de onuň çäklerinde ilatymyzyň abadan durmuşy we göwnejaý dynç almagy üçin ähli şertleriň döredilýändigini belledi. Golaýda «Altyn kölüň» kenarynda döredilen we açylan toplum munuň nobatdaky subutnamasydyr. Şol ýerde aşgabatlylar talabalaýyk dynç alyp bilerler. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda beýleki suw howdanlarynyň we derýalaryň hem bardygyny nygtap, ýurdumyzyň raýatlarynyň suwuň kenarynda göwnejaý dynç almak üçin ähli welaýatlarda şeýle dynç alyş zolaklaryny döretmegiň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere olaryň gurluşygynyň maksatnamasyny taýýarlamak tabşyryldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow «Türkmenhowaýollary» agentliginiň ýük howa gämisini satyn almagy hakyndaky Kararyň taslamasy barada hasabat berdi. Wise-premýer milli Liderimiziň tabşyrygy boýunça «Boeing-777-200F» ýük howa gämisiniň satyn almak boýunça geçirilen işler barada habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň raýat awiasiýasynyň düzümini döwrebaplaşdyrmagyň hem-de täze tehnikalar bilen üpjün etmegiň ulag ulgamynda tapgyrlaýyn amala aşyrylýan giň gerimli meýilnamalaryň möhüm bölegi bolup durýandygyny belledi.

Geografik we ykdysady nukdaýnazardan ýurdumyzyň howa menzilleri üstaşyr gatnawlar hem-de tehniki gonuşlar we uçarlara degişli hyzmatlary amala aşyrmak babatda örän amatly ýerleşýär. Munuň özi bolsa halkara ulag gatnawlary ulgamynyň möhüm bölegi hökmündäki ähmiýetli ornuny şertlendirýär.

Döwlet Baştutanymyz milli awiasiýany ösdürmek boýunça öňde durýan wezipeler barada aýdyp, işgärleri — uçarmanlary we ýerüsti gulluklarynyň hünärmenlerini taýýarlamak meselesiniň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi. Milli raýat awiasiýasy diňe bir tehniki üpjünçilik babatda däl, eýsem, hünärmenleri taýýarlamakda hem bildirilýän talaplara doly laýyk gelmelidir diýip, milli Liderimiz belledi.

Türkmenistanyň iri halkara ulag merkezleriniň biri hökmündäki derejesini has-da pugtalandyrmak üçin bar bolan mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmak zerurdyr. Ýurdumyzyň awiatorlary ýük daşalýan ugurlaryň çägini hem-de hereket edýän ugurlarda gatnawlaryň ýygylygyny artdyryp bilerler diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Milli Liderimiz «Türkmenhowaýollary» agentligi tarapyndan satyn alynýan döwrebap howa gämisiniň bildirilýän talaplara hem-de hil we howpsuzlyk babatda halkara ölçeglerine laýyk gelmelidigini aýdyp, hödürlenen resminama gol çekdi hem-de ony wise-premýere elektron resminama dolanyşygy arkaly iberip, degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow ýurdumyzyň eksportyny goldamaga gönükdirilen sergileri, ýarmarkalary we maslahatlary guramak işini ösdürmegiň Strategiýasyny taýýarlamak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Wise-premýer Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmegiň, ýerli önümleriň ýerlenýän bazarlarynyň çägini giňeltmegiň çäklerinde gözegçilik edýän düzümleriniň we söwda guramalarynyň alyp barýan işleri barada aýtdy.

Bu Strategiýa Türkmenistanyň haryt öndürijileriniň içerki we halkara söwda ulgamyna gatnaşmagy üçin amatly şertleriň döredilmegi arkaly eksport kuwwatynyň artdyrylmagyna gönükdirilendir. Onuň durmuşa geçirilmegi maýa goýum serişdeleriniň çekilmegini, ýerli harytlaryň hil derejesiniň ýokarlandyrylmagyny, şeýle hem ýurdumyzyň halkara sergileriniň, ýarmarkalaryň we maslahatlaryň geçirilýän merkezi hökmünde ykrar edilmegini şertlendirer.

Bu taslamanyň çäklerinde öňde durýan wezipeleri amala aşyrmak maksady bilen, strategiýanyň kanunçylyk binýadyny dünýä ülňülerine laýyk derejede kämilleşdirmek, «Türkmenistanda öndürildi» nyşany işläp taýýarlamak we sanly ulgamyň maglumat serişdelerini peýdalanmak arkaly edaralaryň netijeli täjirçilik işini üpjün etmek, saýtlary döretmek, sergileri guramak boýunça dürli halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň söwda toplumynyň edaralarynyň işini döwrebaplaşdyrmak meselelerine guramaçylykly çemeleşmegiň, sanly ulgam arkaly eksport-import amallaryny kämilleşdirmegiň wajypdygyny belledi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz telekeçilik işinde täze ugurlary we usullary gözläp tapmagyň möhümdigine ünsi çekdi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň işewürliginiň senagat toplumyny we onuň daşary ykdysady aragatnaşyklaryny köpugurly esasda ösdürmekde möhüm orun eýeleýändigini belläp, bazar gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek, telekeçileriň döwlet maksatnamalarynyň we giň möçberli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşmaklary üçin zerur şertleri döretmek babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa ýurdumyzyň taryhy-medeni ýadygärliklerinde geçirilýän arheologik gazuw-agtaryş işleriniň ýazky möwsüminiň netijeleri, ýüze çykarylan gymmatlyklary ylmy taýdan öwrenmek we dikeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bu işler «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018 — 2021-nji ýyllarda gazuw-agtaryş işlerini geçirmegiň we medeni mirasy ylmy esasda öwrenmegiň hem-de wagyz etmegiň Döwlet maksatnamasyna» laýyklykda alnyp baryldy.

Wise-premýer milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gazuw-agtaryş işleriniň barşynda ýüze çykarylan, ylmy taýdan uly ähmiýete eýe bolan taryhy-medeni gymmatlyklar barada aýdyp, Ahal welaýatynyň çägindäki Abiwerd galasynda hünärmentçilik toplumynyň goşmaça desgalarynyň üstüniň açylandygyny habar berdi.

Balkan welaýatynyň çägindäki orta asyr Dehistanynyň Juma metjidiniň peçtagyny rejelemek işleri tamamlandy. Daşoguz welaýatynda ýerleşýän Köneürgenç ýadygärlikler toplumynyň düzümine girýän “Kerwensaraý” ady bilen tanalýan ýadygärlikde arheologik gazuw-barlag işleri dowam etdirildi. XII asyra degişli Daýahatyn kerwensaraýynda rejeleýiş işleriniň ikinji tapgyry tamamlandy. Mary welaýatynyň Baýramaly şäheriniň golaýyndaky Abdyllahan galasynda işler dowam etdirildi.

Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirligi tarapyndan guralan arheologik ekspedisiýalar bilen bir hatarda, ýurdumyzyň welaýatlarynyň çäklerinde arheologik gözleg işleri hem alnyp baryldy. Netijede, ozal hasaba alynmadyk ýadygärlikleriň ençemesi ýüze çykaryldy we hasaba alyndy. Milli medeni mirasy öwrenmekde we ony giňden wagyz etmekde halkara hyzmatdaşlygyna möhüm ähmiýet berilýär.

Ýazky möwsümde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynyň esasynda bu möhüm ýoluň «Amul — Merw» bölegini wagyz etmek hem-de ylmy taýdan öwrenmek maksady bilen bu ugurda ýerleşen birnäçe kerwensaraýlaryň taryhyny öwrenmek boýunça ägirt uly işler ýerine ýetirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu işleri yzygiderli dowam etmegiň, taryhy-medeni ýadygärlikleri aýawly saklamak, öwrenmek we rejelemek, döwlet hasabatyny ýöretmek bilen baglanyşykly meseleleri üns merkezinde saklamagyň zerurdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz arheologiýa, etnografiýa, taryh meseleleri boýunça daşary ýurtlaryň ylmy-barlag merkezleri bilen halkara hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmagy tabşyryp, bu babatda anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, aýratyn-da, öňdebaryjy tehnologiýalary ulanmak arkaly orta we ýokary bilim ulgamynda uzak aralykdan okatmagy guramak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Döwrebap sanly tehnologiýalar bilen üpjün edilen bilim edaralarynda uzak aralykdan okatmak işleri ýola goýuldy we wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly mümkin bolan ylmy maslahatlar geçirilýär. Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda daşary ýurtlarda orta hünär biliminiň binýadynda ýokary hünär bilimini, ikinji ýokary hünär bilimini, saglyk ýagdaýy sebäpli mümkinçilikleri çäkli raýatlara bilim bermek, akademiki alyş-çalyş maksatnamalary boýunça öňdebaryjy tehnologiýalary ulanmak arkaly uzak aralykdan bilim maksatnamalaryny amala aşyrmak tejribesi öwrenilýär.

Ýurdumyzda toplanan milli tejribelere we dünýäniň öňdebaryjy tejribesine esaslanyp, mekdebe çenli ýaşly çagalary mekdebe taýýarlamak boýunça ene-atalar üçin uzak aralykdan okuw- gollanma kömegini bermek we mümkinçilikleri çäkli raýatlar üçin uzak aralykdan bilimi ýola goýmak teklip edilýär.

Milli Liderimiziň başlangyçlaryna laýyklykda, ýakyn geljekde orta hünär bilimi bolan işgärler öz ugry boýunça ýokary hünär bilimini alarlar. Şeýle hem ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda zähmet çekýän işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça uzak aralykdan hünär bilimini bermek usullary giňden peýdalanylar.

Şunuň bilen baglylykda, milli kanunçylygymyza bilim edaralarynda uzak aralykdan bilim maksatnamalarynyň özleşdirilmegine mümkinçilik berýän täze tehnologiýalary ulanmak boýunça döwrebap düzgünnamalary taýýarlamak hem-de olary girizmek meýilleşdirilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, sazlaşykly ösýän Türkmenistanyň öz ösüşinde IT – tehnologiýalarynyň giňden peýdalanylmagyny esasy ugur edinýändigini we halk hojalygynyň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak konsepsiýasyny amala aşyrýandygyny belledi.

Milli Liderimiz orta we ýokary bilim ulgamynyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň wajypdygyny belläp, häzirki zaman maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny mundan beýläk-de işjeň özleşdirmek boýunça zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. Onuň netijesinde bilimiň täze görnüşi bolan uzak aralykdan okatmak mümkinçiligi emele geler.

Bellenilişi ýaly, bilim ulgamyna ornaşdyrylýan täzeçil usullar milli bilim ulgamynyň derejesini ýokarlandyrmak bilen çäklenmän, eýsem, ýurdumyzyň bilim edaralarynyň arasynda özara gatnaşyklary ösdürer, şeýle hem daşary ýurtlaryň ylym-bilim merkezleri bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmaga şertleri döreder.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow DIM-niň alyp barýan işleri, Türkmenistanyň energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri babatda halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak boýunça amala aşyrýan çäreleri barada hasabat berdi.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara gatnaşyklaryň möhüm ugurlaryny ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň durmuşa geçirýän daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, energiýa diplomatiýasyna möhüm orun degişlidir. Türkmenistanyň birnäçe anyk başlangyçlary öňe sürýän ugrunyň çäklerinde häzirki döwürde täze degişli halkara guralyny döretmek boýunça zerur işler alnyp barylýar.

Häzirki şertlerde global, yklym we sebit derejelerde energiýa durnuklylygynyň üpjün edilmegi gaýtadan dikeldilýän energiýa serişdeleriniň ösdürilmegi bilen bagly bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan 2009-njy ýylda bu ugurda ýöriteleşdirilen halkara guramasy bolan Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça halkara agentligini (IRENA) döretmek baradaky başlangyjy goldan ilkinji döwletleriň biridir. Şeýle hem ýurdumyz 2018-nji ýylda bu düzümiň doly hukukly agzasy boldy. Häzirki döwürde 161 döwlet IRENA agentliginiň agzasydyr.

Durnukly energiýa ulgamyna geçmek boýunça dünýä ýurtlarynyň strategiýasyna goldaw bermek, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri babatda innowasion tehnologiýalary we ykdysady bilimleri öňe ilerletmek bu agentligiň işiniň esasy ugurlarydyr.

Milli Liderimiziň goldaw bermegi netijesinde, 2018-nji ýylda IRENA agentligi bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça 2019 — 2023-nji ýyllar üçin ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn çäreleriň meýilnamasy düzüldi hem-de ýurdumyzyň degişli Pudagara iş topary döredildi. Bu toparyň halkara guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagy bilen birnäçe bilelikdäki mejlisleri we duşuşyklary guraldy.

IRENA agentligi bilen bir hatarda, Türkmenistan gaýtadan dikeldilýän energiýa ulgamynda Ýewropa Bileleşigi, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň senagat taýdan ösüş boýunça ýöriteleşdirilen düzümi (UNIDO), BMG-niň daşky gurşaw boýunça maksatnamasy (UNEP) we BMG-niň Ösüş maksatnamasy ýaly BMG-niň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen işjeň gatnaşyk edýär hem-de olar bilen bilelikde, her ýylda ugurdaş taslamalar we maksatnamalar amala aşyrylýar.

Ýurdumyzyň bu ugra degişli döwlet edaralarynyň işini utgaşdyrmak üçin gaýtadan dikeldilýän energiýa boýunça Milli agentligi döretmek teklip edilýär. Şunuň bilen birlikde, Türkmenistanyň IRENA agentliginiň ýanyndaky hemişelik wekili hökmünde ýurdumyzyň Birleşen Arap Emirliklerindäki ilçisini bellemek hakyndaky teklip beýan edildi.

IRENA agentliginiň çäklerinde beýleki ýurtlar bilen tejribe alyşmak, döwletimiziň energetika ulgamyndaky tejribe bilen halkara jemgyýetçiligini tanyşdyrmak, şeýle hem ýurdumyzyň halkara energiýa guramalaryň çäklerinde alyp barýan işini has-da güýçlendirmek maksady bilen, Türkmenistany 2020 — 2022-nji ýyllara IRENA agentliginiň Geňeşine saýlanmagy üçin hödürlemek teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, teklipleri makullady. Soňky ýyllarda dünýäde ylmy-tehnologiýa işleriniň okgunly ösmegi netijesinde, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini ulanmakda ýerine ýetirilýän işleriň ýokary depgini göze ilýär. Şeýle hem bu geljegi uly ugur Bitarap Türkmenistanyň energetika syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar.

Milli Liderimiz bu ugurda ägirt uly kuwwatlyklara we mümkinçiliklere eýe bolan ýurdumyzyň gaýtadan dikeldilýän energiýa serişdelerini herekete girizmekde, ugurdaş taslamalary işläp taýýarlamakda we amala aşyrmakda ylmyň öňdebaryjy gazananlaryny ornaşdyrmak boýunça dünýäniň oňyn tejribesiniň öwrenilmegine gönükdirilendigini belledi.

Gün, ýel we suw energiýasy ýaly tebigy çeşmeleri giňden ulanmak babatda ekologiýa taýdan arassa täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmak “ýaşyl” ykdysadyýeti ösdürmegiň möhüm ugrudyr. Döwlet Baştutanymyz halk hojalygy toplumynyň dürli pudaklarynda şeýle usullaryň netijeli peýdalanylmalydygyny belledi.

Munuň özi ekologiýa abadançylygyny we daşky gurşawyň goraglylygyny üpjün etmek bilen bir hatarda, ykdysady ugur hem-de bäsdeşlige ukyplylygy üpjün etmek nukdaýnazaryndan gaýtadan dikeldilýän energiýanyň özüne çekijiligini şertlendirýär. Şeýlelikde, hormatly Prezidentimiz tebigy-howa şertlerini nazara alanyňda Türkmenistanda bu ugry üstünlikli ösdürmek üçin ähli zerur şertleriň bardygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz energiýa diplomatiýasy ulgamynda ýurdumyzyň başlangyçlaryny öňe ilerletmek, abraýly halkara guramalary we gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmek boýunça alnyp barylýan degişli işleri dowam etmek barada wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa milli parlamentiň ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alyp barýan işleri barada maglumat berdi.

Häzirki döwürde Mejlisiň kanunçykaryjylyk işiniň meýilnamasyna laýyklykda, dürli pudaklaryň mundan beýläk-de ösüşine gönükdirilen täze kanunlary taýýarlamak we ozal hereket edýänlerini döwrebaplaşdyrmak işleri dowam edýär.

Ýurdumyzyň Esasy Kanunyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça gelip gowuşýan teklipleri öwrenmek hem-de umumylaşdyrmak baradaky Konstitusion toparyň ýanynda döredilen iş toparynyň mejlisleri yzygiderli geçirilýär. Toparyň nobatdaky mejlisinde gelip gowşan teklipler ara alnyp maslahatlaşyldy we amala aşyrylýan Konstitusion özgertmeleriň mazmunyny hem-de ähmiýetini açyp görkezmek işleriniň geljekki ugurlary kesgitlendi.

Mejlisiň deputatlary Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Parlament Assambleýasy tarapyndan Merkezi Aziýa döwletleriniň parlamentleriniň wekilleri bilen wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahata, şeýle hem Parlamentara Bileleşiginiň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen okuw maslahatyna gatnaşdylar.

Soňra milli parlamentiň ýolbaşçysy häzirki wagtda Mejlisde ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen kanunlaryň taslamalarynyň, hereket edýän birnäçe kanunlara üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça taslamalaryň 32-siniň taýýarlanylandygyny habar berdi. G.Mämmedowa taýýarlanylan kada-kanunlaryň sanynyň köpdügi hem-de olar barada teklipleriň, seslenmeleriň gelip gowuşýandygy bilen baglylykda, kanunlaryň üstünde işlemegi dowam etdirip, Mejlisiň 20-nji iýunda bellenen maslahatyny gaýra süýşürip, kanunlaryň taslamalaryna indiki maslahatlarda seretmek baradaky haýyş bilen ýüz tutdy.

Hormatly Prezidentimiz döwletimiziň hukuk binýatlaryny berkitmek boýunça Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň çäklerinde kanunçylyk binýadynyň mundan beýläk-de kämilleşdirilmeginiň ähmiýeti barada aýdyp, bu işleriň ýurdumyzyň ösüşiniň häzirki zaman tapgyrlarynyň esasy ugurlaryny hem-de halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryny nazara almak arkaly geçirilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz gelip gowuşýan teklipleriň hemmesiniň düýpli öwrenilmeginiň wajypdygyny hem-de «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion kanunyň taslamasynyň gutarnykly görnüşini taýýarlamak hem-de ony Halk Maslahatynyň öňde boljak mejlisinde garamaga bermek boýunça alnyp barylýan işleriň dowam etmelidigini belledi.

Şeýle hem milli Liderimiz ýerlerde jemgyýetçilik köpçüligi bilen duşuşyklary gurap, amala aşyrylýan hukuk özgertmeleriniň ähmiýetini giňden açyp görkezmegiň zerurdygyny belledi.

Milli Liderimiz Mejlisiň nobatdaky maslahatynyň gün tertibine giriziljek meseleleriň ähmiýetine ünsi çekip, ähli resminamalaryň we olar boýunça kabul ediljek çözgütleriň netijeli işlenip taýýarlanylmagynyň zerurdygyny belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan geçirilýän işler, harby özgertmeleriň barşy hem-de içerki jemgyýetçilik-syýasy durnuklylygy saklamak, serkerdeleriň we esgerleriň netijeli gulluk etmegi hem-de göwnejaý ýaşamagy üçin şertleri döretmek boýunça görülýän toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, harby we hukuk goraýjy edaralaryň mähriban halkymyzyň döredijilikli durmuşynyň esaslaryny pugtalandyrmak boýunça utgaşykly işiniň wajypdygyny nygtady. Diňe goranyş häsiýetine eýe bolan hem-de Harby doktrinanyň esasy düzgünlerinden ugur almak bilen, döwletimiz harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga hemişe uly üns berer diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz Watan goragçylarynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak, olaryň göwnejaý dynç almagy, netijeli gulluk etmegi boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn çäreler barada aýdyp, bu ugurdaky işleriň dowam etdiriljekdigini nygtady hem-de wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz bu baradaky gürrüňi dowam edip, şu ýylyň 24-nji iýunynda Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli Moskwada geçiriljek dabaraly ýörişe Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň gatnaşjakdygyny aýtdy. Oňa goranmak ministri, general-maýor B.Gündogdyýew ýolbaşçylyk eder.

Biz bu şöhratly senäni bellemek bilen, geljekki nesilleriň parahat durmuşynyň hatyrasyna gazaply söweş meýdanlarynda deňsiz-taýsyz edermenlik görkezen gahrymanlarymyzy uly hormat-sarpa duýgusy bilen ýatlaýarys diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Şanly waka mynasybetli şu ýylyň 9-njy maýynda Aşgabatda dabaralar —harby ýöriş, «Baky polk» hereketiniň baýramçylyk ýörişi guraldy.

Milli goşunyň esgerleriniň we serkerdeleriniň dabaraly ýörişe gatnaşmagy her bir türkmenistanlynyň kalbynda Beýik Ýeňşiň gazanylmagyna mynasyp goşant goşan türkmen topragynyň gerçek ogullarynyň gaýduwsyzlygyna hem-de gahrymançylygyna bolan buýsanç duýgusyny döreder diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şunuň bilen birlikde, bu waka oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk, özara bähbitli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan syýasaty durmuşa geçirýän Türkmenistanyň abraýyny has-da artdyrar.

Şeýle hem Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisini jemläp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlik gazanmaklaryny arzuw etdi.