Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Hormatly Türkmenistanyň raýatlary!

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Size täze önümçilikleri, maýa goýum taslamalaryny hem-de bar bolan önümçilikleri giňeltmegi maliýeleşdirmek maksady bilen karz serişdelerini hödürleýär!

Göterim möçberi: ýyllyk 7% , 

Möhleti: 10 ýyla çenli

Karz almak üçin ýüz tutmalaryňyzy we resminamalaryňyzy  “Online” tertipde bankyň resmi web-saýtynyň  www.tfeb.gov.tm hem-de  elektron poçtanyň üsti bilen amala aşyryp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: Baş bank: 40-61-23, 40-61-24,  40-61-50, 40-61-46

Biziň salgymyz: Aşgabat ş. Garaşsyzlyk şaýoly 32 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Aşgabat şäher şahamçasy: 21-99-82, 21-99-83, 21-99-84 Biziň salgymyz: 10 ýyl Abadançylyk, 160

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki şahamçasy: 800 243-2-12-87; 800 243-2-58-86 

Biziň salgymyz: Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynyň Arkadag şaýoly köçesi 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Türkmenistanyň banklary üçin ICD maliýe gurallarynyň ugruna bagyşlanan webinar, 2021-nji ýylyň 16-njy sentýabry

Hususy ulgamy ösdürmek boýunça Yslam korporasiýasy (ICD) 55 agza ýurt bilen Yslam Ösüş Bank Toparynyň (IsDBG) hususy pudagynyň bölümi bolup, ol dünýäniň iň çalt ösýän ykdysadyýetlerinde we sebitlerinde maliýeleşdirmäge we maýa goýum mümkinçiliklerine elýeterlilik berýär. Hususy pudagy ösdürmek üçin hödürlenýän esasy önümleriň biri bolup ICD hususy pudagyň kärhanalaryna orta möhletli maliýeleşdirmegi bermek we şol bir wagtda benefisiar banklarynyň hem-de bank däl maliýe edaralarynyň maliýe ýagdaýyny güýçlendirmek maksady bilen öz agza ýurtlaryndaky degişli maliýe edaralaryna maliýeleşdirme ugurlaryny berýär.

2019-njy ýylda ICD Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky üçin möçberi 10 million amerikan dollaryna barabar bolan Türkmenistanda öz ilkinji karz ugruny makullady we şol karz serişdeleri ýurtda kiçi we orta kärhanalary  maliýeleşdirmek üçin üstünlikli ulanyldy. 2021-nji ýylyň aprel aýynda ICD COVID-19 ýokanjyndan ejir çeken müşderilere we kompaniýalara goldaw bermek üçin goşmaça 10 million amerikan dollary möçberini tassyklady.

ICD 2021-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda Türkmenistanyň banklarynyň arasynda LOF ICD önümleri barada bilimleri has-da ilerletmek we giňeltmek üçin Türkmenistanyň banklary üçin webinar geçirildi. Webinarda GDA sebiti boýunça maliýe edaralary we kepillikleri boýunça bölüminiň müdiri Askar Baýmuldin yslam maliýe esaslary we maliýeleşdirme ugurlary atly önümi barada aýdyp geçdi we soraglara jogap berdi.

TARYHY ÖZGERTMELER BILEN AÝAKDAŞ ÖSÜŞLER Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň döredilmegine 30 ýyl boldy

 

          Türkmenistan häzirki taryhy döwürde dünýä jemgyýetçiliginiň ähli ugurlar babatdaky ösüşine laýyk gelýän özgertmeleri tapgyrlaýyn durmuşa ornaşdyrýar. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň milli ykdysady kuwwatyny ýokarlandyrmak babatda dünýä tejribesini özleşdirmek bilen, raýatlara döredilýän şertlerde döwrebaplyk ýörelgelerinden ugur alynýar. Ýurdumyzda durnukly ykdysady ösüşiň çäklerinde mundan beýläk hem ösdürmek bilen bagly birnäçe döwlet maksatnamalary, meýilnamalar durmuşa geçirilýär. Bu maksatnamalaýyn işleriň çygrynda ýurduň maliýe-bank ulgamynyň hem özboluşly ähmiýete eýe bolup durýandygyny bellemek zerur.

          Milli özygtyýarlylygyny gazanmak bilen özbaşdak dolandyryş ulgamyny, şol sanda milli maliýe-bank ulgamyny döreden Türkmenistan döwletimiz asyryň sepgidinde uly ösüşlere ýetdi. Bu ösüşleriň şerti hökmünde degişli pudagyň işinde öňdebaryjy tejribä, ylmyň soňky gazananlaryna eýerip, dünýäniň ykdysady ulgamyna goşulyşmagyň işjeňleşdirilmegini, ykdysadyýetiň pudaklarynyň arasyndaky baglanyşygyň üpjün edilmegini gazanmaly.

          Halkara maliýe-bank ulgamyndaky gatnaşyklaryň ösdürilmeginde, iri maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek we dolanyşyk serişdelerini üpjün etmekde hem-de raýatlara edilýän hyzmatlaryň ýeňillikli amal edilmeginde Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky hem baý tejribä eýedir. Bu bankyň dünýäniň ykdysady ulgamynyň ösüşinden gelip çykýan wezipeleri yzygiderli durmuşa geçirmek bilen maýa goýum syýasatyny ilerletmekde, bu babatda daşary ýurt kompaniýalaryny hyzmatdaşlyga işjeň çekmekde mynasyp tagallalaryny bellemek gerek. Ilkinji nobatda hem, bankyň ýurt garaşsyzlygy bilen deň taryhynyň, barabar ösüşiniň bardygyny aýtmak bolar. Sebäbi ýurdymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýylynyň bellenilmeginiň yz ýanyndan “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip yglan edilen bu täze ýylda bankyň döredilmegine hem 30 ýyl dolýar.

          Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna eýe bolmagynyň yzysüre, has takygy  1992-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň döredilmegi bilen döwletimiziň milli maliýe-bank ulgamynda özboluşly özgeriş boldy. Aýratyn-da, Türkmenistanyň maýa goýum syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde bankyň uly goşandy bolup, Türkmenistan özbaşdak döwlet hökmünde dünýäniň ykdysady ulgamyna işjeň goşuldy.

          Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Watanymyzyň Garaşsyzlyk eýýamyna gadam basmagy bilen Döwlet maksatnamalary durmuşa geçirilmegine gatnaşdy. Has anygy, bank häzirki wagta çenli birnäçe möhüm halkara hyzmatdaşlyklary ýola goýdy. Olaryň hatarynda halkara maliýe guramalary, daşary ýurt banklary, ätiýaçlandyryş kompaniýalary we beýlekiler bilen işjeň gatnaşyklar dowam etdirilýär. Milli ykdysadyýetiň strategik pudaklarynyň döwlet kärhanalary, dünýäniň öňdebaryjy daşary ýurt korporasiýalary we hususy kompaniýalar bankyň müşderileriniň esasyny düzýär. Soňky ýyllarda Aziýa-Ýuwaş ummany sebitiniň ýurtlarynyň, esasan hem Ýaponiýanyň, Koreýa Respublikasynyň, Hytaýyň, Singapuryň, Birleşen Arap Emirliginiň, Saud Arabystan Patyşalygynyň we beýleki döwletleriň öňdebaryjy maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlyk işjeň häsiýete eýe boldy.

          Häzirki wagtda bank dünýäniň 20 ýurdunyň 50-den gowrak daşary ýurt banklary bilen hyzmatdaşlyk saklaýar. Bu bolsa halkara hasaplaşyklaryny we müşderileriň tabşyryklary boýunça tölegleri çalt hem-de netijeli amala aşyrmaga ýardam edýär. Bank halkara banklary we ösüş gaznalary bilen hyzmatdaşlyk pudagynda, Yslam Ösüş banky (YÖB), Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş banky, OPEK gaznasy we beýleki banklar, gaznalar bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýär. Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Türkmenistanyň hökümetiniň adyndan 1994-nji ýylyň 13-nji sentýabryndan bäri Yslam Ösüş Bankynyň agzasy, 2001-nji ýylyň 20-nji oktýabryndan bäri Hususy Pudagy Ösdürmek boýunça Yslam Korporasiýasynyň agzasy, 2019-njy ýylyň 14-nji aprelinden bäri Maýa Goýumlary we Eksport Karzlary Ätiýaçlandyrmak boýunça Yslam Korporasiýasynyň agzasy, şeýle-de 2021-nji ýylyň 22-nji dekabryndan bäri Söwdany Maliýeleşdirmek boýunça Halkara Yslam Korporasiýasynyň agzasy bolup çykyş edip gelýär.

          Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň durnukly ösmegi onuň ulag we ýangyç-energetika, senagat, söwda, oba hojalygy, gurluşyk we beýleki pudaklarynda we hyzmatlar ulgamynda öndürijilikli netijeleriň günsaýyn artmagyna esaslanyp, häzirki wagtda bu ugurlar depginli ösdürilýär. Şunlukda bolsa ýurdumyzyň ykdysady ösüşi ýokary derejedäki serişde mümkinçiligi, islegleriň durnuklylygy, şeýle hem ýurdy ösdürmegiň nebit-gaz, ulag we kommunikasiýa, ýangyç-energetika ýaly ileri tutulýan ugurlara gönükdirilýän köp mukdardaky ýerli we daşary ýurt maýa goýumlary bilen üpjün edilýär.

          Türkmenistanyň mümkinçilikleriniň açylmagynda we ähli pudaklaryň işiniň ilerlemeginde daşary ýurtly maýa goýujylaryň hyzmaty uly bolup, olar ýurdumyzda köp sanly iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegine goşant goşýarlar. Esasan-da, olaryň degişli taslamalary maliýeleşdirmeginde Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň daşary ýurtly taraplar bilen baglaşan şertnamalary hem-de ylalaşyklary uly hyzmata eýedir. Şunuň bilen baglylykda, milli eksport-import we eksport ätiýaçlandyryş gulluklary bilen hyzmatdaşlyk babatda Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk banky, Hytaýyň, Koreýanyň, Eksport-Import banklary, Germaniýadaky Germes, Koreýanyň K-SURE, Şweýsariýanyň SERV, Italiýanyň SACE we Beýik Britaniýanyň UKEF eksport karz agentleri bilen işewürlik, hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ýola goýdy. Bu bolsa öz nobatynda milli ykdysadyýetiň möhüm pudaklarynda taslamalary maliýeleşdirmegiň esasy çeşmelerini kesgitleýär.

          Diýarymyzyň dürli künjeklerinde ykdysadyýetiň möhüm pudaklaryna degişli desgalaryň taslamalarynyň amal edilmeginde bank möhüm orun eýeleýär. Bank bu babatda karz ylalaşyklarynyň baglaşylmagynda wajyp hyzmaty ýerine ýetirýär. Maliýe-bank işini alyp barmakda bankyň esasy maksady daşary ýurt maýa goýujylaryny taslamalara çekmekden ybaratdyr. Bu ugurda bolsa geçen 30 ýylyň dowamynda durmuşa geçirilen taslamalardyr degişli işler sanardan kän bolup, diňe soňky ýyllaryň dowamynda iri taslamalaryň onlarçasy durmuşa ornaşdyryldy.

          Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, ýagny soňky ýyllarda daşary ýurt kompaniýalary bilen karz ylalaşyklarynyň hasabyna birnäçe giň gerimli taslamalaryň gurluşygy alnyp baryldy. Gyýanlyda polipropilen we polietilen önümçiligi boýunça zawodyň gurluşygy, Garabogazda karbamid zawody hem-de Owadandepede gazy gaýtadan işlemek we ondan benzin öndürmek boýunça senagat toplumy, şeýle-de Mary şäherinde ammiak we karbamid öndürýän zawodlar toplumy we beýleki iri önümçilik desgalary guruldy we ýurdymyzyň eksport kuwwatyny artdyrmak üçin mümkinçilikler döredildi.

          2018-nji ýylyň fewral aýynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Germaniýanyň iri “Commerzbank AG” banky bilen ýurdumyzyň Oba we suw hojalyk ministrligi üçin Ýewropanyň (GFR, Fransiýa, Italiýa, Niderlandlar) önümçiligi bolan oba hojalyk tehnikalarynyň getirilmegini maliýeleşdirmek boýunça jemi bahasy 121 million 82 müň 500 ýewro bolan karz ylalaşygyny, 2018-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň energiýa ulgamyny döwrebaplaşdyrmak boýunça taslamany maliýeleşdirmek üçin Aziýanyň ösüş banky bilen umumy bahasy ABŞ-nyň 500 million dollary bolan ylalaşyga gol çekilmegini we beýleki onlarça taslamalary we önümçilik düzümlerini bank tarapyndan ýola goýlan maýa goýum taslamalaryna deliller hökmünde görkezmek bolar.

          Bulardan başga-da, daşary ýurt maýa goýujylarynyň çekilmegi bilen amal edilýän maýa goýum taslamalary ýylsaýyn artýar. Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamak we bu ugurda taslamalary maliýeleşdirmek üçin hem Yslam Ösüş bankynyň Hususy ulgamy ösdürmek boýunça Yslam korporasiýasy bilen ABŞ-nyň 10 million dollary möçberinde maliýe ylalaşygyna gol çekildi we bu karz serişdeleri 2020-nji ýylda doly özleşdirildi. “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny” üstünlikli durmuşa geçirmek babatda häzir “Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan” gaz geçirijisiniň ýurdumyzyň çägindäki böleginiň gurluşygyny maliýeleşdirmek boýunça halkara maliýe guramalary we banklary bilen degişli işler dowam etdirilýär. Bu gaz geçirijiniň Türkmenistanyň çägindäki ähli gurluşyk işlerini gurnamak hem-de turbalaryň we degişli enjamlaryň satyn alynmagyny maliýeleşdirmek boýunça Yslam Ösüş banky bilen degişli karz ylalaşyklaryna gol çekildi.

          Golaýda hem Yslam ösüş bankyndan we OPEK Halkara ösüş gaznasyndan iki sany “Ro-Ro” görnüşli gämini we bir sany ýük gämisini gurmak boýunça taslamalary maliýeleşdirmek üçin karz serişdelerini çekmek ylalaşyldy. Şunuň bilen baglylykda, degişli ylalaşyklary baglaşmak göz öňünde tutulýar. Şeýle hem hormatly Prezidentimiziň 2019-njy ýylda Italiýa döwletine bolan resmi saparynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen Italiýanyň Adipson Ind. Srl kompaniýasynyň arasynda gol çekilen Memorandum esasynda Lebap welaýatynda buýan köküni gaýtadan işläp, ýylda 390 tonna glisirrizin turşusyny öndürýän kärhanany gurmak işlerini maliýeleşdirmek meýilleşdirilýär.

Şeýle hem bank tarapyndan nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek, raýatlara hödürlenilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak hem-de innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak maksady bilen, “VISA” halkara töleg ulgamy bilen bilelikde “Milli VISA karty”, “Owerdraft karty” ýaly bank kartlarynyň döredilendigini hem-de “Elektron söwda”, “Internet-banking” hyzmatlarynyň işe girizilendigini bellemek bolar. Maýa goýumlaryny işjeň çekmek Baş maksady bolan bankyň içerki serişde dolanyşygyny, bank amallaryny hem beýleki banklar bilen deň depginde alyp barmagy Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň tejribesiniň hemmetaraplaýyn häsiýete eýedigini aýdyň görkezýär.

          Häzirki döwrüň geljegi uly ugurlarynyň biri hem döwrebap tehnologiýalary, şol sanda töleg kartlarynyň işjeňleşdirilmegine esaslanýan nagt däl hasaplaşyklaryň usulyny giňden ornaşdyrmak bolup durýar. Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky sanly ulgamyň esasy şertleriniň biri bolan resmi web saýtyny milli banklardan ilkinji bolup ulanyşa girizdi, “VISA” kartlaryň ulanylyşyny, nagt däl hasaplaşygy, “Internet-banking” hyzmatyny, umuman dünýä tejribesinden gündelik özleşdirilýän we milli şertlere laýyklykda ulanyşa goýberilýän işleri ilkinjileriň hatarynda ýola goýdy.

          Birleşen Milletler Guramasy we “PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.” maslahatçy kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygynyň çäklerinde Türkmenistanda ilkinji gezek 2019-njy ýylyň netijeleri boýunça bankyň maliýe hasabatlary halkara standartlarynyň “Maliýe gurallary” atly 9-njy standartynyň täze görnüşine laýyklykda işlenip taýýarlanyldy. Has takygy, Döwlet daşary ykdysady iş banky ýurdumyzda ilkinji bolup, MSFO-9 (maliýe hasabatlylygynyň halkara ölçegi) laýyklykda maliýe hasabatlylygyna geçdi. Onuň yzysüre bolsa 2020-nji ýylyň netijeleri Beýik Britaniýanyň “Financial Times” abraýly neşiriniň “The Banker” žurnalynyň nobatdaky ýokary derejeli baýragy bilen tassyklanylyp, ol Döwlet daşary ykdysady iş bankyny eýýäm 14-nji gezek Türkmenistanda iň gowy banklaryň hatarynda görkezdi. Bu bolsa bankyň döwrüň ösüşleri bilen aýakdaş gidýändigini ýene bir ýola subut etdi.

          Ýene bir bellemeli ilkinji taslamalaryň biri hökmünde, dünýäniň ykdysady ulgamynyň tejribesine eýerýän milli maliýe-bank ulgamynyň maýa goýum syýasatynyň ösmegine itergi berjek nobatdaky işleriň hatarynda milli Liderimiziň Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň “Türkmen maýa goýum kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň esaslandyryjysy hökmünde çykyş edýändigi bilen bagly karara gol çekmegini görkezip bileris. Täze edaranyň işiniň ýola goýulmagy maýa goýum syýasatynyň has ilerlejekdigine güwä geçýär. Bu hem öz gezeginde ýurduň netijeli ykdysady özgertmesi bolup, ähli pudaklaryň işi bilen utgaşykly sazlaşygy emele getirýär.

          Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň soňky 10 ýylda gazanan netijelerine nazar salnanda, esasy görkezijileriň ösüş depgininiň ýylsaýyn artýandygyna göz ýetirmek bolýar. Şeýlelikde aktiwleriň hasabyna gelip çykýan netijeler tapawutly görkezijilere eýe bolup, 2012-nji  ýylda 9 226,2 million manada deň bolan bolsa, 2021-nji ýylda 30 012,1 million manada barabar bolup takmynan 3 esse ýokarlandy. Şeýle hem bankyň karz bukjasy 2012-nji ýylda 2 940,4 million manat bolup, 2021-nji ýylda bu görkeziji 15 531,6 million manada çenli ýokarlandy.

          Görkezijileriň hatarynda degişli ýyllaryň statistikasyna görä, bankyň ýerine ýetirýän hyzmatlaryndan gelýän arassa peýdanyň hem ýokary depginde artandygyny bellemek bolar. Şunda 2021-nji ýylda gazanylan 213,6 million manatlyk arassa peýdanyň 10 ýyl mundan öňki degişli netijeden, has takygy   2012-nji ýylyň netijesi boýunça gazanylan 40,4 million manatdan bäş esse töweregi ýokarydygyny görmek bolýar.

          Bankyň esasy görkezijileriniň ösüş depgininde soňky ýyllar boýunça maýanyň ýyllyk hasaby barada aýdylanda, onuň 2012-nji ýylda 366,3 million manat möçberine barabar netijesi bolan bolsa, 2021-nji ýylyň netijelerine laýyklykda ol 1 545,1 million manada ýetdi.

          Bankyň 30 ýyllyk taryhynda diňe daşary ýurt çekilen maýa goýumlaryň sany 153 sany bolup ABŞ-nyň 12.3 milliard dollaryna (43 milliard manat) barabar boldy. 

Jemläp aýtsak, taryh üçin uly bolmadyk 30 ýyllyk döwürde ýokary ykdysady kuwwata eýe bolan Türkmenistan döwletimiziň ösüşlerine mynasyp goşant goşýan Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň hem Garaşsyz döwletiň gadamlary bilen aýakdaş ösüşi ýylsaýyn artýar. Aslynda, ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň her bir ulgamynyň ösüşi Garaşsyzlyk düşünjesine kesgitlemedir, onuň aýdyň beýanydyr. Milli bank ulgamynyň işiniň ösüşlerini hem buýsançly taryh sahypalaryna altyn harplar bilen beýan etmek bolar.

 

Kiçi we orta telekeçiligiň taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Hususy ulgamy ösdürmek boýunça Yslam korporasiýasynyň arasynda 10 million amerikan dollary möçberinde maliýe ylalaşygyna gol çekildi.

Kiçi we orta telekeçiligiň taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Yslam Ösüş Bankynyň (IsDB) hususy pudagynyň bölümi – Hususy ulgamy ösdürmek boýunça Yslam Korporasiýasynyň (ICD) arasynda 10 million amerikan dollary möçberinde maliýe ylalaşygyna gol çekildi.

Wakala gurluşyna esaslanýan 10 million amerikan dollary möçberindäki Şerigata laýyk gelýän maliýeleşdirmek maksatnamasy yslam maliýeleşdiriş serişdeleri arkaly TDDYIB tarapyndan COVID-19 pandemiýasyndan ejir çeken hususy pudagyna, şol sanda Türkmenistanda ösüşe düýpli täsir edýän kiçi we orta kärhanalaryna maliýe taýdan goldaw bermek üçin ulanylar. Bu maliýeleşdirme 2021-nji ýylyň apreli aýynda tassyklanan TDDYIB üçin Şerigata laýyk gelýän ikinji ugurly serişde bolup, Şerigata laýyk önümleriň kömegi bien hususy pudagyň taslamalaryna goldaw berer.

Öň 2019-njy ýylda ICD Türkmenistanda ilkinji 10 million amerikan dollary möçberine TDDYIB üçin LOF mehanizmini tassyklady, ol ýurtdaky kiçi we orta kärhanalaryny maliýeleşdirmek üçin üstünlikli amala aşyryldy.

 Hususy ulgamy ösdürmek boýunça Yslam korporasiýasy barada

1999-njy ýylda esaslandyrylan ICD 55 agza ýurt bilen Yslam Ösüş Bank Toparynyň (IsDBG) hususy pudagynyň bölümi bolup, ol dünýäniň iň çalt ösýän ykdysadyýetlerinde we sebitlerinde maliýeleşdirmäge we maýa goýum mümkinçiliklerine elýeterlilik berýär. Korporasiýanyň maksady – Şerigat ýörelgelerine laýyklykda Yslam Ösüş Bankynyň işini doldurmak görnüşde harytlary we hyzmatlary öndürýän hususy kärhanalary döretmegi, giňeltmegi we döwrebaplaşdyrmagy höweslendirmek ýoly bilen onuň agza ýurtlarynyň ykdysady ösüşine ýardam etmekden ybaratdyr. Hususy ulgamy ösdürmek üçin hödürlenýän esasy önümleriň biri hökmünde ICD hususy pudagyň kärhanalaryna orta möhletli maliýeleşdirmegi bermek we şol bir wagtda benefisiar banklarynyň we bank däl maliýe edaralarynyň maliýe ýagdaýyny güýçlendirmek maksady bilen öz agza ýurtlarynda degişli maliýe edaralary (FI) üçin maliýeleşdirme ugurlaryny (LOF) giňeldýär.

 

ICD hakda has giňişleýin maglumat üçin www.icd-ps.org girip görüň.

2022-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň döredilenine 30 ýyl dolýar.

 

30 ýyl yzygiderli ösüş, işgärleriň tutanýerli işlemegi, müşderiler we hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklar!

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky özüniň alyp barýan işinde abraý gazandy, müşderileriň ynamyna we işgärleriň hormatyna mynasyp boldy. Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz döredilen gününden başlap, ýurduň Döwlet maýa goýum syýasatyny amala aşyrmaklyga işjeň gatnaşdy. Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Türkmenistanyň hökümetiniň wekili hökmünde halkara maliýe bazarynda öz işini alyp barýar we Türkmenistanyň ykdasadyýetiniň ösmegi ugrunda daşary ýurt maýalaryny çekýär we ýurduň ähmiýetli taslamalaryna maýa goýumynyň amala aşyrylmagyna gatnaşýar.

Bank özüniň döredilen gününden bäri, nebitgaz senagatyna, agrosenagat toplumyna, ulag we aragatnaşyk ulgamyna, ýangyç energetik ulgamyna we senagat, dokma senagaty, saglygy goraýyş we medisina senagatyna maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmegini üstünlikli amala aşyrylýar.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky köp ýyllaryň dowamynda iri banklar we maliýe institutlar bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edýär.

Bank köp ýyllaryň dowamynda sanly karz-maliýe institutlary bilen aragatnaşykda bolmagy, Beýik Britaniýanyň "The Banker" dergisi tarapyndan Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky 14 gezek “Türkmenistanda ýylyň iň gowy banky” diýen hormatly ada mynasyp bolmak bilen ýetilen netijeler bizi guwandyrýar.

Bankyň şeýle derejelere ýetmeginiň esasy şerti ynamly müşderiler we hyzmatdaşlar bolup durýar. Bankyň ýolbaşçylary we işgärleri, Size abadançylyk we uly üstünlikleri arzuw edýär! Biz siziň ynamyňyza we sylagyňyza uly hormat goýýarys, biziň işjeň gatnaşyklarymyz bolsa ösüş ugrundaky hyzmatdaşlygymyzdyr!

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky ýapon tehnikalaryny satyn alynmagyny maliýeleşdirmäge gatnaşýar

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky ýapon tehnikalaryny satyn alynmagyny maliýeleşdirmäge gatnaşýar

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky ýakyn günlerde Ýaponiýadan satyn alynjak «Toyota» kysymly awotulaglary hem-de «Komatsu» kysymly ýer gazyjy tehnikalaryny maliýeleşdirmäge gatnaşar.

Täze tehnikalary satyn almak barada barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentligi bilen Ýaponiýanyň  «Sumitomo Сorporation” kompaniýasynyň, şeýle hem Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti bilen Ýaponiýanyň «Itoсhu Corporation» kompaniýasynyň arasynda degişli şertnamalar baglaşyldy.

Şertnamalarda awotoulag we ýer gazyjy tehniki serişdeleriniň ätiýaçlyk şaýlaryny hem satyn almak göz öňünde tutulýar.

 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky “Türkmen maýa goýum kompaniýasy” ÝGPJ-niň esaslandyryjysy hökmünde çykyş eder

 

 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky “Türkmen maýa goýum kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň esaslandyryjysy hökmünde onuň gaznasynyň paýnamalarynyň 50 göterimine eýe bolar. Bu kompaniýanyň döredilmegi Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Dubaýa bolan saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda 9-njy oktýabrda gol çekilen “Türkmen maýa goýum kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek hakyndaky Ylalaşyk esasynda kesgitlenildi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň anna güni sanly ulgam arkaly geçirilen nobatdaky mejlisinde wise-premýer Serdar Berdimuhamedow döwlet Baştutanyna Ylalaşygy durmuşa geçirmek barada hasabat berdi. Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankyna “Türkmen maýa goýum kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini esaslandyryjy hökmünde çykyş etmäge ygtyýar berýän Karara gol çekdi. Gurbanguly Berdimuhamedow degişli düzümiň işinde milli we sebit ähmiýetli täze taslamalary durmuşa geçirmek üçin daşary ýurtlaryň iri işewür düzümleriniň hem-de abraýly halkara maliýe edaralarynyň maýa serişdelerini çekmegiň wajypdygyny belledi. Şonuň bilen birlikde hem, döwlet Baştutany maýa serişdelerini maksadalaýyk ulanmak, daşary ýurt maýalaryny çekmek we olaryň ygtybarly goragyny üpjün etmek maksady bilen, degişli kadalaşdyryş binýadyny kämilleşdirmek babatda anyk görkezmeleri berdi.

 

Fitch halkara agentligi Türkmenistana karz reýtingini berer

13 iýul 2021

Türkmenistan “Fitch” reýting agentligi bilen gepleşikleri tamamlaýar. Gepleşikleriň netijesi boýunça ýurdymyza maýa goýum derejesini kesgitleýän karz bermäge ukyplylyk reýtingi berler.

 Geçen ýylyň iýul aýynda Türkmenistan Bütindünýä söwda guramasyna synçy hökmünde goşuldy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň kanunçylygyny halkara talaplaryna we ülňülerine laýyk getirmek, ýurtdaky maýa goýum ýagdaýyny gowulandyrmak we maýa goýum amallaryny höweslendirýän şertleri döretmek boýunça işler giňden ýola goýuldy.

 2020-nji ýylyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň esasy serişdelerine goýlan maýa goýumlarynyň umumy mukdary 10 milliard ABŞ dollaryndan gowrak bolup, jemi içerki önümiň takmynan 23 göterimine barabardyr. Ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň maglumatyna görä, maýa goýumlaryň umumy mukdaryndan 60 göterimden gowragy önümçilik pudagynda taslamalary durmuşa geçirmäge gönükdirildi.

 Umumy maýa goýum mukdarynda daşary ýurt maýa goýumlarynyň paýy ýokary derejede saklanýar, ýagny takmynan 15 göterim. Häzirki wagtda Türkmenistanda 100-den gowrak ýurtlardan daşary ýurt kompaniýalary maýa goýum işlerini alyp barýarlar. Bu kompaniýalar bir ýarym müňden gowrak maýa goýum taslamasyny durmuşa geçirýärler.

 2019-njy ýyldan başlap, Türkmenistan daşary ýurt maýadarlaryna we milli telekeçilere hyzmatdaşlygy has işjeň birleşdirmäge we giňeltmäge mümkinçilik berýän halkara maliýe hasabatlylyk standartlaryna geçdi. Mundan başga-da, bu ýagdaý maliýe hasabatlylygynyň we öndürijilik düzgüniniň aýdyňlygyny ýokarlandyrmaga ýardam edýär.

 Ýurdumyzdaky maýa goýum işlerini döwlet tarapyndan kadalaşdyrmagyň kanuny esasyny döretmek boýunça möhüm işler edildi. Türkmenistanyň kanunçylygy daşary ýurt maýadarlaryna goýlan maýanyň doly goralmagyny kepillendirýär. Salgyt tölenenden soň daşary ýurt maýadarlarynyň girdejileri öz ygtyýarynda galýar we Türkmenistanyň çägine täzeden maýa goýup ýa-da yzyna iberilip bilner.

 Fitch Ratings Inc, esasan, reýting (baha beriş) agentligi hökmünde tanalýan Amerikan korporasiýasydyr. “Fitch Ratings”, “Standard & Poor’s” we “Moody's” bilen bir hatarda halkara reýting agentlikleriniň “uly üçlügine” girýär.

 Esasy maksat, dünýä karz bazarlaryna garaşsyz we geljege gönükdirilen karz bahalandyrmalary, analitiki gözlegleri we maglumatlary bermekdir.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankyna Karz ylalaşygyň güýje girmegi we dolandyrylmagy bilen bagly işleri amala aşyrmaga ygtyýar berildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda çykaran 1515-nji Buýrugyna laýyklykda, Türkmenistanyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda baglaşylan Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda garyşyk mineral dökünlerini öndürýän önümhananyň gurluşygyny maliýeleşdirmek hakyndaky Karz ylalaşygyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankyna ýokarda agzalan ylalaşygyň güýje girmegi we dolandyrylmagy bilen bagly işleri amala aşyrmaga ygtyýar berildi.

Şeýle hem resminama bilen, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernine Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen degişli içerki Karz ylalaşygyny baglaşmak tabşyryldy.

TDH

Resmi habarlar

18.06.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ykdysadyýetine daşary ýurt maliýe serişdelerini çekmek, kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hem-de hususy ulgamyň ösmegine maliýe taýdan ýardam bermek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Döwlet daşary ykdysady iş bankyna kiçi we orta telekeçiligiň taslamalaryny maliýeleşdirmek, hususy ulgamy ösdürmek boýunça Yslam korporasiýasy bilen 3 ýyllyk SWAP derejesine goşmaça ýyllyk 4,5 göterimli, 6 aýa çenli ýeňillikli döwri bolan 3 ýyla çenli möhlete maliýe ylalaşygyny baglaşmaga we onuň güýje girmegi bilen bagly işleri amala aşyrmaga ygtyýar berildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 9-njy iýunynda çykaran 1441-nji Buýrugyna laýyklykda, Türkmenistanyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda baglaşylan Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda kuwwaty 10 megawat bolan köpugurly elektrik stansiýasynyň taslamasyny maliýeleşdirmek hakyndaky Karz ylalaşygyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Döwlet daşary ykdysady iş bankyna Türkmenistanyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda ýyllyk 4 göterimli, 3 ýyl ýeňillikli döwür bilen 15 ýyl möhletine baglaşylan Karz ylalaşygynyň güýje girmegi we dolandyrylmagy bilen bagly işleri amala aşyrmaga ygtyýar berildi.

Energetika ministrligine Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen ýyllyk 4,5 göterimli, 3 ýyl ýeňillikli döwri bilen 15 ýyl möhlete içerki Karz ylalaşygyny baglaşmak tabşyryldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 9-njy iýunynda çykaran 1441-nji Buýrugyna laýyklykda, Türkmenistanyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda baglaşylan Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesinde howa menzili toplumynyň gurluşygynyň taslamasyny maliýeleşdirmek hakyndaky Karz ylalaşygyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Döwlet daşary ykdysady iş bankyna Türkmenistanyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda ýyllyk 4 göterimli, 3 ýyl ýeňillikli döwri bilen 15 ýyl möhletine baglaşylan Karz ylalaşygyň güýje girmegi we dolandyrylmagy bilen bagly işleri amala aşyrmaga ygtyýar berildi.

“Türkmenhowaýollary” agentligine Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen ýyllyk 4,5 göterimli, 3 ýyl ýeňillikli döwri bilen 15 ýyl möhlete içerki Karz ylalaşygyny baglaşmak tabşyryldy.

***

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halkynyň milli buýsanjy we baýlygy bolan behişdi bedewleriň dünýädäki şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak, ýurdumyzda atçylyk sportuny giň gerimli ösdürmek, şeýle hem mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyny ýokary derejede belläp geçmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, “Türkmen atlary” döwlet birleşigine Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek barada “Nur bina gurluşyk” hususy kärhanasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.

Düýpli abatlaýyş işlerine 2021-nji ýylyň iýun aýynda başlamak we bu işleri 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak bellenildi.

***

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe enäniň we çaganyň saglygyny goramak, olaryň ruhy we beden taýdan sagdyn bolmagyny gazanmak, saglyk ýagdaýyny has-da gowulandyrmak hem-de ömür dowamlylygyny artdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanda enäniň we çaganyň saglygyny goramak boýunça “Sagdyn ene — sagdyn çaga — sagdyn geljek” atly 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Milli strategiýa hem-de şu strategiýany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy. Şeýle hem resminama laýyklykda, şu Milli strategiýany amala aşyrmak boýunça pudagara utgaşdyryjy topar döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.

Ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine Meýilnamanyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

***

Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek, ikitaraplaýyn söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary has-da giňeltmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bank ulgamynyň işgärlerine we ähli halkyna

01.11.2021

 

Eziz watandaşlar! Hormatly bank ulgamynyň işgärleri!

Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ykdysady ösüşleriniň we üstünlikleriniň nyşany bolan Türkmenistanyň milli pul birliginiň — manadymyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 28 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Milli manadymyzyň dolanyşyga girizilmegi ykdysadyýetimiziň sazlaşykly ösmegi, ýeke-täk döwlet pul-karz syýasatynyň netijeli alnyp barylmagy üçin zerur bolan amatly şertleri döretdi.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň giňden bellenilýän we «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda hem ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň möhüm ulgamy bolan bank ulgamy çalt depginler bilen ösýän ulgamlaryň birine öwrüldi. Häzirki döwürde bank ulgamynyň ygtybarlylygyny has-da ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işler döwlet syýasatymyzda möhüm orny eýeleýär. Sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy, töwekgelçilikleri we maýa goýumlaryny dolandyrmagyň netijeli usullaryny ýokarlandyrmagyň, korporatiw dolandyrmak ulgamyny ösdürmegiň hem-de işewürlik ýagdaýlaryny kämilleşdirmegiň, bankyň girdejisini we düşewüntliligini artdyrmagyň esasynda durnukly ösüşi üpjün etmek geljek üçin möhüm wezipeleriň biridir.

Milli maksatnamalarymyzyň işjeň durmuşa geçirilmegi halkara giňişlikde-de öz beýanyny tapýar. Türkmenistanyň durnukly ykdysady ösüşine halkara guramalar tarapyndan hem oňyn baha berilýär. Dünýä ykdysadyýetinde çylşyrymly ýagdaýlaryň dowam edýändigine garamazdan, ýurdumyzyň halkara maliýe derejesi has-da pugtalandyrylýar. Muňa halkara derejeli agentlik tarapyndan Türkmenistana kesgitlenen derejeler şaýatlyk edýär.

Hormatly bank ulgamynyň işgärleri!

Häzirki döwürde ýurdumyzda bank işini kadalaşdyrýan kanunçylyk namalaryny halkara ölçeglere laýyk getirmek boýunça işler dowam etdirilýär. Döwrüň talaplaryna laýyklykda, bank hyzmatlary hem ösýär. Hasaplaşyklaryň tizligini, serişdeleriň dolanyşygyny çaltlandyrmak maksady bilen, bank ulgamynda elektron tölegler ulgamynyň gerimi giňelýär. Ilatyň maliýe sowatlylygyny ýokarlandyrmak ugrunda netijeli işler alnyp barylýar. Bank ulgamynyň işgärleriniň hünär derejeleri yzygiderli ýokarlandyrylýar.

Ata Watanymyzyň durmuş-ykdysady taýdan durnukly ösüşi ilatymyzyň ýaşaýyş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagyna mümkinçilik berýär. Gazanylýan üstünlikler ýurdumyzda amala aşyrylýan pul-karz, salgyt-býujet, nyrh emele getiriş, maýa goýum syýasatynyň netijelidiginiň aýdyň görkezijisidir. Bu ýetilen sepgitleri Halkara Pul Gaznasy, Bütindünýä banky we beýleki abraýly halkara guramalar tassyklaýar.

Biz geljekde-de ýurdumyzyň pul-karz syýasatyny yzygiderli kämilleşdirmäge, milli ykdysadyýetimiziň önümçilik maksatly ugurlaryny ösdürmäge gönükdirilýän karz serişdeleriniň möçberini artdyrmaga, kiçi önümçilikleri höweslendirmäge, ilat üçin karz-maliýe serişdeleriniň möçberlerini köpeltmäge, karz göterimleriniň mundan beýläk-de elýeterli bolmagyny gazanmaga, bank hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmaga, halkara maliýe guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge, iň täze innowasion, döwrebap tehnologiýalary giňden ornaşdyrmaga aýratyn üns bereris.

Eziz watandaşlar! Hormatly bank ulgamynyň işgärleri!

Sizi Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň milli pul birligi bolan manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 28 ýyllygy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, asuda we bagtyýar durmuş, berkarar döwletimizi mundan beýläk-de ösdürmek ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow.

Yslam ösüş bankynyň Sebitleýin ofisi Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkin bolan ulgamlaryny öwrenýär

Yslam ösüş bankynyň Sebitleýin ofisi Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkin bolan ulgamlaryny öwrenýär

Aşgabat, Türkmenistan, 2021-nji ýylyň 27-28-nji maýy. Yslam ösüş bankynyň Almatydaky Sebitleýin ofisi häzirki bilelikdäki alnyp barylýan işleriň ýagdaýyny gözden geçirmek we Türkmenistanyň Hökümeti üçin ileri tutulýan ulgamlarda hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek üçin şertleri öwrenmek maksady bilen YÖB-nyň Türkmenistan boýunça dolandyryjysy, ministrlikler we ýerine ýetiriji edaralar bilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyklary geçirdi.

Maslahatyň barşynda Almatydaky Sebitleýin ofisiň ýolbaşçysy jenap Ibragim Şukri Yslam ösüş bankynyň Türkmenistan boýunça dolandyryjysy (Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň müdiriýetiniň başlygy) jenap Rahymberdi Jepbarowy YÖB-niň Agza döwletler bilen hyzmatdaşlyk strategiýasyna (ADHS), Gymmaty emele getirmegiň global zynjyryny (GEGGZ) ösdürmäge we ösüşi maliýeleşdirmegiň alternatiw gurallaryny döretmäge, şeýle hem bitewi maliýe serişdelerine we çözgütlerine daýanýan täze işewürlik modeli (TIM) bilen tanyşdyrdy. Şeýle-de ol YÖB Toparynyň Strategiki taýýarlyk we hereket ediş Maksatnamasynyň (STHEM) esasynda Türkmenistany goldamaga taýýardygyny nygtady. Bu maksatnama agza döwletlere global pandemiýanyň netijelerine garşy göreşmekde ýardam bermegi maksat edinýän YÖB Topary üçin wajyp maksatnama bolup durýar.

Ýörite mejlis YÖB-nyň Özara aragatnaşyk Maksatnamasynyň tanyşdyrylyşyna, saglygy goraýyş ulgamynyň syýasatyna bagyşlandy, şeýle hem STHEM we COVID-19 ýokanjyna garşy sanjym bilen üpjünjünçiligi gowulandyrmak arkaly agza döwletleri goldamaga gönükdirilen waksinalara elýeterlilik ulgamy (IVAC) babatda maglumat alşyldy. SMHYK-nyň, HPÖYK-nyň, MGÄEKYK-nyň wekilleri onuň alyhezretleri jenap Dolandyryjyny öz ýurtlarynda alyp barýan işleri bilen tanyşdyrmak mümkinçiliginden peýdalandylar.

Jenap Ibragim Şukri ýurtda YÖB Topary tarapyndan energetika, ulag, IT we saglygy goraýyş ulgamlarynda durmuşa geçirilen täsirli taslamalaryň birnäçesi hakynda durup geçdi.

Öz gezeginde YÖB-nyň Türkmenistan boýunça dolandyryjysy Türkmenistan bilen YÖB Toparynyň arasyndaky gatnaşyklara ýokary baha berdi. dolandyryjy Türkmenistanyň Hökümetiniň adyndan minnetdarlyk bildirdi we Hökümet tarapyndan öňde goýlan ösüş maksatlaryna ýetmekde YÖB-na Türkmenistanyň iň ygtybarly hyzmatdaşy hökmünde hoşallyk bildirdi. Esasan hem Türkmenistandaky sebit derejeli taslamalary (Demirgazyk – Günorta demir ýol geçelgesi, Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hytaý gaz geçirijisi) goldamakda YÖB-nyň uly goşandy bellenildi.

Dolandyryjy Türkmenistanyň Hökümetiniň jemgyýetçilik-ykdysady ösüş maksatlaryna ýetmek üçin senagat pudagyny ösdürmek hem-de hususy pudagyň täsirini artdyrmak bilen eksport mümkinçiliklerini we daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi ösdürmek arkaly ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmaga uly ähmiýet berýändigi barada Almatydaky Sebitleýin ofise habar berdi. Bu wezipeler bilen baglylykda we öňde goýlan maksatlara ýetmek üçin Dolandyryjy YÖB-nyň Täze Işewürlik Modeliniň aýratynlyklaryny öwrenmäge gyzyklanma bildirdi we ony işläp düzmek maksady bilen geljekki hyzmatdaşlyk üçin YÖB Topary bilen özara gatnaşyklara taýýardygyny mälim etdi.

Duşuşygyň ahyrynda jenap Rahymberdi Jepbarow onuň alyjenaby Yslam ösüş bankynyň prezidenti Bandar Hajara resmi sapar bilen Türkmenistana gelmegi üçin resmi çagyryş ugratdy.

Türkmenistan YÖB-niň düzümine resmi taýdan 1994-nji ýylda girdi. Türkmenistan - ortadan ýokary girdejisi, 6,1 million (2021) ilaty bolan we meýdany boýunça Merkezi Aziada ikinji ýurtdur. Türkmenistan - Merkezi Aziýada ýerleşýän 488.100 inedördül kilometr meýdany bolan, deňze çykalgasy bolmadyk we esasan çöllük ýurtdur. Türkmenistan Owganystan we Özbegistan bilen araçäkleşýär hem-de Eýran we Gazagystanyň aralygynda, günbatarda Hazar deňzine çykalgasy bar.

Türkmenistan bilen BAE maýa goýum we energetika boýunça resminamalary baglaşdy

Dubaý şäherinde geçirilýän “EKSPO-2020” bütindünýä sergisiniň Baş kabul ediş merkezinde şenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň (BAE) Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň işleri boýunça ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýanyň arasynda gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda iki ýurduň arasynda ykdysadyýet, maýa goýum, logistika we energetika pudaklaryna degişli birnäçe Ylalaşyklara we özara düşünişmek hakynda Ähtnamalara gol çekildi.

Türkmenistanyň resmi metbugatynyň habaryna görä, duşuşygyň dowamynda taraplar döwletara gatnaşyklaryň şu günki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle-de olar häzirki anyk ýagdaýlary nazarda tutup, ileri tutulýan ugurlary hem-de özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy işjeň artdyrmak, ysnyşykly işewür, ynsanperwer, ylmy gatnaşyklary höweslendirmek babatda pikir alyşdylar.

Hususan-da, emirlikler tarapynyň gatnaşmagynda Türkmenistanda amala aşyrylmagy maksat edinilýän gazhimiýa, maliýe we ulag pudaklarynda, söwda-ykdysady hem-de maýa goýum ulgamlarynda taslamalary durmuşa geçirmek boýunça anyk ädimlere aýratyn üns berildi.

Gepleşikleriň çäklerinde ikitaraplaýyn resminamalaryň birnäçesine gol çekmek dabarasy geçirildi. Şonda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty (Türkmenistan) bilen “DP World FZE” (Birleşen Arap Emirlikleri) kompaniýasynyň arasynda porty dolandyrmak we logistika hyzmatlary babatynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama, şeýle hem Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasy bilen “Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar” kompaniýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi.

Şeýle-de Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Abu-Dabiniň ösüş gaznasy bilen “Türkmen maýa goýum kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek hakynda Ylalaşyga gol çekdiler.

3.jpg

Mundan başga-da, Türkmenistanyň Türkmenabat şäherindäki garyşyk mineral dökünleri öndürýän himiýa zawodynyň gurluşygyny maliýeleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň ösüş gaznasynyň arasynda karz Ylalaşygyna gol çekildi.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Dubaý şäheriniň Hökümetiniň Ykdysady ösüş departamentiniň arasynda özara düşünişmek hakynda we Türkmenistanyň Hökümeti bilen “Nasdaq Dubai Limited” kompaniýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnamalara gol çekildi.

4.jpg

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerine iş saparynyň dowamynda Dubaýda geçirilen “EKSPO-2020” bütindünýä sergisiniň çäklerinde gurnalan Türkmenistanyň Milli gününiň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Abu-Dabiniň ösüş gaznasy Türkmenistandaky taslamalar üçin 100 million dollar bölüp berer

 

10-njy iýunda Birleşen Arap Emirliklerinde gulluk iş saparynda bolýan türkmen wekiliýeti bilen Abu-Dabiniň ösüş gaznasynyň wekilleri Türkmenistandaky taslamalaryň maliýeleşdirilmegi bilen bagly umumy bahasy 100 million dollarlyk maýa goýum Ähtnamalaryna gol çekişdiler.

Resminamalara laýyklykda, Jebelde (Balkan welaýatynda) sagatda 100 ýolagçy kabul etmäge mümkinçiligi bolan howa menzilini we bahasy 25 million dollara deň bolan alternatiw energiýa taslamasynyň maliýeleşdirilmegi göz öňünde tutulýar. Möhüm resminamalara Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň müdiriýetiniň başlygy Rahimberdi Jepbarow bilen Abu-Dabiniň ösüş gaznasynyň baş müdiri Muhammet Saif Al Suwaidi tarapyndan gol çekildi. Gol çekişlik dabarasyna wise-premýer, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedow we iki ýurduň degişli wekilleri gatnaşdylar.

 

 

Berdimuhamedow Söwdany maliýeleşdirmek boýunça ITFC-den karz çekmäge we Çarçuwaly ylalaşygy baglaşmaga rugsat berdi

 

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow Hökümetiň  geçirilen mejlisinde milletiň Liderine Söwdany maliýeleşdirmek boýunça Halkara Yslam Korporasiýasyndan (ITFC) karz çekmäge we Çarçuwaly ylalaşygy baglaşmaga rugsat almak barada haýyş bilen ýüzlendi.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, abraýly maliýe guramalary bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmegiň Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biridigini belledi. Milletiň Lideri Yslam ösüş bankynyň hem-de onuň toparyna girýän düzümleriň ýurdumyzyň möhüm hyzmatdaşlarydygyny aýtdy.

Döwlet Baştutany Yslam ösüş bankynyň iri halkara taslamasynyň — Demirgazyk — Günorta ulag-kommunikasiýa ulgamyny gurmak baradaky taslamanyň hem-de ýurdumyzyň ulag düzümini döwrebaplaşdyrmak, şol sanda telemehanika we aragatnaşyk ulgamlaryny döretmek, Aşgabat — Garagum — Daşoguz demir ýolunyň energiýa üpjünçiligi ýaly taslamalaryň maýadarlarynyň biridigini kanagatlanma bilen belledi.

Türkmenistanyň adyndan Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky  Yslam ösüş bankynyň agzasy bolmak bilen bellenilen tertipde iş geçirmeklige ygtyýar berilen. Hyzmatdaşlygyň ikitaraplaýyn gatnaşyklary netijeli häsiýete eýediginiň aýdyň subutnamasydyr.

Döwlet Baştutany ýurdumyzda durmuşa geçirilýän taslamalar üçin Söwdany maliýeleşdirmek boýunça Halkara Yslam Korporasiýasyndan karz çekmek we Çarçuwaly ylalaşygy baglaşmak barada hödürlenen teklibi makullap, bu ädimiň maýa goýum syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň mysaly bolmak bilen, milli ykdysadyýeti mundan beýläk-de ösdürmäge ýardam berjekdigine ynam bildirdi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere anyk tabşyryklar berildi.