Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   20.12.2018  /  

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow diplomatik düzümiň wekilleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň Täze ýylyň öň ýanyndaky däp bolan giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri, ýurdumyzyň beýleki döwletlerdäki diplomatik hem-de konsullyk edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň häkimleri, şeýle hem ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, gazetleriň redaktorlary we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary çagyryldy. Mejlisde Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň daşary we içeri syýasatynyň möhüm meselelerine seredildi.

Hormatly Prezidentimiz gün tertibini yglan edip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän düzüminde işleriň ýagdaýy, «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasyny», şeýle hem beýleki döwlet we pudak maksatnamalaryny amala aşyrmagyň barşy barada hasabat berdi.

Şu ýylyň dowamynda ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň meýilnamalaýyn tabşyryklary üstünlikli ýerine ýetirmegi üçin ähli çäreler görüldi. Pudaklar boýunça deslapky görkezijiler munuň subutnamasy bolup durýar. Milli manadyň hümmeti durnukly saklanyp, satyn alyjylyk ukyby ýokarlanýar, Döwlet býujetine üstünlikli amal edilýär hem-de kiçi we orta telekeçilige döwlet tarapyndan uly goldawlar berlip, hususy ulgamda täze önümçilikler işe girizilýär.

Şeýle hem obasenagat toplumyny özgertmegiň barşy hakynda habar berildi. Hususan-da, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa daýhanlary ykdysady taýdan höweslendirmek maksady bilen, amala aşyrylýan işler barada aýdyldy. Görlen çäreleriň hatarynda bugdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş bahalaryny ýokarlandyrmak, gök-bakja, ýeralma ekinlerini, üzümi, miweli baglary ösdürip ýetişdirmek boýunça hem-de daýhan hojalyklary we kärendeçiler üçin oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasynyň möçberini tassyklamak, oba hojalyk önümlerini öndürijilere karz bermegiň şertlerini kämilleşdirmek, ekin meýdanlarynyň dolanyşygyna gaýtadan seretmek ýaly işler görkezildi.

“Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda” kesgitlenen wezipeleri çözmek, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynyň” taslamasyny gutarnykly işläp taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler baradaky mesele hasabatyň esasyny düzdi.

Wise-premýer ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmegiň deslapky jemleri barada hasabat bermek bilen, jemi içerki önümiň ösüş depgininiň 6,2 göterim derejede üpjün ediljekdigini habar berdi.

“Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, býujet serişdeleriniň 76,6 göterimi durmuş ulgamyny maliýeleşdirmäge gönükdiriler.

Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda ykdysady netijeliligi has-da ýokarlandyrmagyň hasabyna hem-de giň gerimli özgertmeleriň we maksatnamalaýyn işleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bilen geljekde jemi içerki önümiň möçberiniň ýokarlanmagy üpjün ediler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, pudaklary ösdürmegiň hem-de ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmagyň, halkara we sebit ähmiýetli giň gerimli hem-de aýratyn iri möçberli maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmagyň hasabyna durnukly ösüş depginlerini saklamagyň 2019-njy ýylyň esasy wezipeleri bolup durýandygyny belledi. Milli Liderimiz pudaklaryň düşewüntliligini hem-de ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmagy, elektron senagatyny ösdürmegi, eksport ugurly senagat önümleriniň mukdaryny artdyrmagy, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň möçberini azaltmagy, maýa goýum işjeňligini, döwlet eýeçiligindäki emläkleri hususylaşdyrmagyň dowam etdirilmegini, telekeçilik işi üçin amatly şertleriň döredilmegini ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda kesgitlemek bilen, wise-premýere bu babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Dünýä ykdysadyýetiniň häzirki ýagdaýyna garamazdan, ýurdumyzyň ykdysadyýeti batly depginler bilen ösýär. Söwda-senagat, oba hojalyk, ulag-aragatnaşyk we beýleki ulgamlary innowasion esasda ösdürmek babatda oýlanyşykly syýasat ýöredilýär. Ylma, bilime, sporta, saglygy goraýşa, medeniýete we ilatyň durmuş goraglylygyna maýa goýumlary artdyrylýar. Ykdysadyýetiň hususy bölegine, kiçi we orta telekeçilige giňden goldaw berilýär.

2018-nji ýylda bagtyýar raýatlarymyzyň müňlerçesi täze ýaşaýyş jaýlaryna göçüp bardylar, täze obalaryň birnäçesiniň düýbi tutuldy, bularyň ählisi syýasy taýdan durnukly, ykdysady taýdan ösen, uly maýa goýum mümkinçiligi bolan ýurduň derejesini görkezýän hakykatdyr.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, häzirki döwürde biziň Garaşsyz, Bitarap döwletimiz sebitde durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün edýän esasy ýurtlaryň biridir. Dünýäde güýçli hem-de ýokary depginler bilen ösýän ykdysadyýeti we daşary ýurt maýa goýumlary üçin özüne çekiji abraýly hem-de hormatlanýan döwletdir.

Biz ýurdumyzyň ykdysadyýetine uly möçberli maýa goýumlaryny goýýarys. Daşary söwda dolanyşygymyz yzygiderli artýar. Zähmet haklary her ýyl durnukly köpeldilýär. Gurluşykda, senagatda we beýleki pudaklarda ýokary ösüş depginleri gazanylýar. Milli pulumyz bolan manadyň hümmeti şol bir derejede durnukly bolmagynda galýar. Hümmetsizlenmek göz öňünde tutulan çäklerde saklanýar. Kabul eden maksatnamalarymyza laýyklykda, ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmek we sanly ykdysadyýete geçmek işleri depginli alnyp barylýar. Bilim, saglygy goraýyş, ylym we beýleki pudaklarda özgertmeler dowam edýär diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Şu ýyl Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň owgan böleginde hem işler başlandy diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Türkmenistan — Owganystan — Pakistan ugry boýunça elektrik geçiriji we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň düýbi tutuldy. Serhetabat — Turgundy ugry boýunça demir ýoluň gurluşygy tamamlandy. Owganystanyň Akina menzilinde demir ýoluň täze böleginiň gurluşygyna başlandy. Ýaňy-ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe (Lazurit) üstaşyr geçelgesine degişli ýurtlaryň ulag ministrleriniň halkara maslahaty üstünlikli geçirildi. Maslahat bu ýurtlaryň geljegi örän uly bolan taslamany durmuşa geçirmäge ýokary derejede taýýardygyny tassyklady.

Aziýa — Ýuwaş ummany sebitiniň döwletleri bilen özara bähbitli, dostlukly we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňeltmek Watanymyzyň daşary syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Häzirki döwürde hut şu sebitde maliýe, ykdysady we tehnologik ösüşiň täze merkezleri kemala gelýär. Şunuň bilen baglylykda, biz Hytaý,Ýaponiýa, Günorta Koreýa, Malaýziýa ýaly ýurtlar bilen uly işleri alyp barmalydyrys. Bu ýurtlaryň maliýe edaralary hem-de işewür toparlary bilen hemişelik gatnaşyklary ýola goýmalydyrys. Türkmenistanyň öňe sürýän ykdysady taslamalaryna bu ýurtlaryň işjeň gatnaşmagyny gazanmalydyrys diýip, milli Liderimiz nygtady.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisini ýetip gelýän Täze ýyl bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de olara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, Berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.