Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH) / 16.06.2017 /

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de resminamalaryň taýýarlanylan taslamalaryna seredildi.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

14.04.2017

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.

Dowamy...

Bildiriş.

Hormatly müşderiler!

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynda nagt we nagt däl milli pula fiziki şahsa satylýan nagyt däl daşary ýurt pulunyň hasabyna, fiziki şahsyň SWIFT töleg ulgamynyň üsti bilen özüniň ýa-da maşgala agzalarynyň biriniň daşary ýurtlaryň okuw jaýlaryna okuw we ýaşaýyş tölegleri amala aşyryp bilersiňiz.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

02.06.2017

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine we taýýarlanan resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

Dowamy...

Bildiriş.

2017-nji ýylyň aprel aýynyň 10-yndan başlap halkara bank kartlary boýunça Internet üsti bilen hasaplaşyklary täzeden işläp başlaýandygyny Size habar berýäris. “Internet hasaplaşygy” hyzmatyny birikdirmek üçin Türkmenistanyň daşary ykdysady iş bankynynyň halkara bank katlaryny ulanmak hakynda ylalaşygyna 1-nji Goşundysyny dolduryp, tanyşyp gol çekmeli we pasportyň nusgasyny goşmaly. “Internet hasaplaşygy” hyzmatyny birikdirmek boýunça resminamalary Türkmenistanyň ähli ygtyýarly karz edaralaryna we olaryň şahamçalaryna müşderiniň özi tabşyrmalydyr, şeýle hem “SMS we E-mail habarnama” hyzmaty hökmany ýagdaýda birikdirilen bolmalydyr.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde 2017-nji ýylyň birinji çärýeginde ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijeleri jemlenildi

05.04.2017

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 2017-nji ýylyň birinji çärýeginde ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijelerine bagyşlanan giňişleýin mejlisini geçirdi. Şunuň bilen baglylykda, hasabat döwründe milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň işiniň netijelerine garaldy, degişli hasabatlar diňlenildi we ýerine ýetirilen işlere baha berildi hem-de döwlet durmuşynyň beýleki ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we guramaçylyk meselelerine seredildi.

Dowamy...

Bildiriş.

Kart ulgamyny kämilleşdirmek maksady bilen 2017-nji ýylyň mart aýynyň 25-i senesinden başlap halkara bank kartlary boýunça Internet üsti bilen hasaplaşyklary wagtlaýyn togtadýandygyny habar berýär. Şol sebäpden, “Internet hasaplaşygy” hyzmatyny açmak üçin arzalaryň kabul edilmegini wagtlaýyn togtadylýandygyny Size habar berýär.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

24.03.2017

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy. Mejlise harby we hukuk goraýjy edaralaryň, käbir ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň käbiriniň we Aşgabat şäheriniň häkimleri gatnaşdylar.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

05.05.2017

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de möhüm resminamalaryň taslamalarynyň birnäçesine seredildi.

Dowamy...