Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Täze karz ylalaşyga gol çekildi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 16-njy dekabryndaky çykaran 15016 belgili kararynyň esasynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Türkmenistanyň Hökümetiniň adyndan «Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrligi üçin niýetlenen oba we suw hojalyk tehnikalaryň we enjamlaryň, şeýle hem olar üçin ätiýaçlyk şaýlarynyň hem-de sarp ediş serişdeleriniň getirilmegi» boýunça taslamany maliýeleşdirmek üçin 2017-nji ýylyň 17-nji martynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «Deere Credit Inc.» kompaniýasy bilen karz ylalaşyga gol çekildi. “John Deere” kompaniýasy ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň ozaldan gelýän we ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Kompaniýa oba hojalyk pudagynyň ösmegine we tehniki kuwwatynyň berkemegine uly goşant goşýar.

Dowamy...

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

18.02.2017

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlis ýakyn döwür üçin ýurdumyzyň daşary syýasat ugrunyň konsepsiýasyny, şeýle hem aýry-aýry meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlandy. Ministrler Kabinetiniň mejlisine ýurdumyzyň Mejlisiniň ýolbaşçylary, diplomatlary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we beýlekiler çagyryldy.

Dowamy...

Halkara pul gaznasy ýurdumyzyň geljegine oňyn baha berdi

19.03.2017

Şu ýylyň 6—17-nji marty aralygynda Aşgabatda bolan jenap Martin Sommeriň ýolbaşçylygyndaky HPG-niň wekiliýetiniň iş saparynyň jemleri Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan giň gerimli özgertmeleriniň üstünliklere beslenmeginiň nobatdaky subutnamasy boldy. Dünýäniň bu esasy maliýe guramasynyň wekilleri türkmen paýtagtynda bolmagynyň çäklerinde ýurdumyzyň käbir ministrliklerinde we edaralarynda, banklarynda, Türkmenistanyň Mejlisinde duşuşyklary geçirdiler.

Dowamy...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi

Hormatly Prezidentimiz bilelikdäki mejlisiň gün tertibini yglan edip, ilki bilen döwlet Baştutanynyň ählihalk saýlawlarynyň jemlerini yglan etmek üçin Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň başlygy G.Myradowa söz berdi. Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň ählihalk saýlawlarynyň jemleri barada habar berdi.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

17.03.2017

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere hem-de resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi.

Dowamy...

TÄZE NYRHLARY

Ýurdumyzyň bank ulgamynyň işini we bank kartlarynyň üsti bilen amal edilýän nagt däl tölegleriň gerimini giňeltmek, tölegli kartlar arkaly hyzmaty kämilleşdirmek hem-de halkara tejribesine laýyklykda halkara töleg ulgamynyň kartlaryny we hyzmatlaryny ornaşdyrmak boýunça işler alnyp barylýar. Öňdebaryjy usullary we iň täze tehnologiýalary ulanmak arkaly nagt däl hasaplaşyklary geçirmegiň döwrebap ulgamyny döretmäge, bank kartlaryny peýdalanmak bilen hyzmatlaryň görnüşlerini we möçberini köpeltmäge, elektron hasaplaşyk ulgamyny kämilleşdirmäge hem-de olaryň goraglylygyny üpjün etmäge uly ähmiýet berilýär.

Dowamy...

Işewürler maslahatyň netijeleri Türkmenistanyň we Kataryň gatnaşyklary işjeňleşdirmäge meýillidiklerini tassyklady

14.03.2017

Şu gün, hormatly Prezidentimiziň Katar Döwletine döwlet saparynyň öňüsyrasynda bu ýerde türkmen-katar işewürler maslahaty geçirildi. Onuň gün tertibine söwda-ykdysady we işewür gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça täze çemeleşmeleri kesgitlemek hem-de ylalaşmak bilen baglanyşykly meseleler girizildi. “St.Regis Doha” myhmanhanasynda geçirilen duşuşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary hem-de dostlukly ýurduň döwlet düzümleriniň we iri kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

07.02.2017

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine bagyşlanan nobatdaky mejlisini geçirdi.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, taryhy waka — Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek hakyndaky Çözgüdi mynasybetli ýurdumyzyň halkyna ýüzlenme bilen çykyş etdi.

Dowamy...

VISA WE MASTERCARD KARTLARY.

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda Visa, MasterCard halkara töleg ulgamlarynyň kartlary arkaly içerki hem-de halkara tölegleri geçirmäge, bank hasaplarynyň üsti bilen daşary ýurt puluny satyn almaga giň şertler döredildi. Müşderiler degişli tassyklaýjy resminamalary bolan ýagdaýynda her aýda 1000 amerikan dollary möçberinde bökdençsiz geçirip bilerler.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

27.01.2017

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Dowamy...

Türkmenistanyň bank hyzmatlar bazarynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň çärýek asyr döwrüniň içinde üstünlikli işi

2017-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky özüniň 25 ýyllyk ýubileýini belläp geçýär.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky 1992-nji ýylda Türkmenistanyň Prezidentiniň 1992-nji ýylyň 27-nji ýanwaryndaky UP-278 belgili Permany bilen döredildi (Türkmenistanyň Merkezi bankynyň 2003-nji ýylyň mart aýynyň 20-indäki №32 belgili Baş ygtyýarnamasynyň eýesi).

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

03.03.2017

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen iki aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlendi, şeýle hem döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy. Mejlise harby we hukuk goraýjy edaralaryň, käbir ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň käbiriniň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem gatnaşdylar.

Dowamy...