Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Birleşen Arap Emerliklerinde duşuşyklar geçirdi

30.04.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti BAE-niň Abu-Dabi şäherine sapar bilen gitdi.

Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Prezidentiň işleri boýunça ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşygy geçirildi.

Konstruktiw ýagdaýda geçen gepleşikleriň dowamynda taraplar türkmen-emirlikler gatnaşyklarynyň gün tertibiniň möhüm ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Yzygiderli esasda geçirilýän ýokary derejeli gepleşikleriň özara gyzyklanma bildirilýän ugurlaryň ählisi boýunça ikitaraplaýyn özarahereketleriniň ösdürilmegine itergi berýändigi nygtaldy.

Söhbetdeşler ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň netijeliligini nygtadylar. Hususan-da, taraplar maýa goýum we maliýe-bank ulgamlarynda hyzmatdaş özarahereketlerini giňeltmek meselelerine garadylar.

Şu nukdaý-nazardan taraplar türkmen wekiliýetiniň BAE-ne amala aşyran öňki saparlarynyň çäklerinde gazanylan ylalaşyklary ilerletmek boýunça anyk çäreleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Şeýle-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministri Şeýh Abdulla bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşygy geçirildi.

Mähirli salamlaşanlaryndan soňra ministrler ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýokary depginini nygtamak bilen, syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky derwaýys meseleleriň ençemesini ara alyp maslahatlaşdylar. Iki ýurduň döwlet Baştutanlarynyň arasyndaky ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklaryň ýokary derejä eýedigi bellenildi. Şonuň ýaly-da ýokary derejedäki özara hereketleriň döwletara gatnaşyklarynyň has hem ilerledilmeginde aýratyn ähmiýete eýe bolup durýandygy nygtaldy.

Ministrler iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň derwaýyslygyny bellediler. Halkara guramalarynyň, şol sanda BMG, YHG we beýlekileriň çäklerindäki özara hereketlere aýratyn ähmiýet berildi hem-de bu düzümlerde öňe sürülýän halkara başlangyçlaryň we teklipleriň özara goldanylmagynyň wajyplygy beýan edildi.

Häzirki döwrüň wehimleri we howplary barada gürrüň etmek etmek bilen, taraplar global pandemiýa garşy göreşmekde halkara hyzmatdaşlygynyň pugtalandyrylmagynyň aýratyn ähmiýetini bellediler.

Iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklary jikme-jik ara alnyp maslahatlaşyldy. Öň gol çekilen resminamalaryň we gazanylan ylalaşyklaryň ýakyn döwür içinde durmuşa geçirilmegi babatynda işjeň pikirler alyşyldy. Taraplar Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky Hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki toparyň işjeň häsiýete eýe bolan hereketiniň goldanylmagy baradaky pikiri orta atdylar.

 «Türkmenistan: Altyn asyr» 

Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

Çap edildi 15.03.2022

Описание: https://tdh.gov.tm/storage/app/media/2022/03-2022/15032022/16-03PR.jpg

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda geçirilen möhüm jemgyýetçilik-syýasy wakanyň — bäsdeşlik esasynda guralan Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň netijelerine garaldy.

Milli Liderimiz gün tertibini yglan edip, ilki bilen, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy G.Myradowa söz berdi. Ol şu ýylyň 12-nji martynda geçirilen döwlet Baştutanynyň ählihalk saýlawlarynyň netijeleri barada habar berdi.

Merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysy 11-nji fewralda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen çözgütden ugur alnyp, bu möhüm syýasy çärä taýýarlyk görmek hem-de guramaçylykly geçirmek boýunça ýerine ýetirilen giň gerimli işler barada aýdyp, saýlaw uçastoklarynyň jemi 2618-siniň, şol sanda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň hem-de konsullyk edaralarynyň ýanynda olaryň 41-siniň döredilendigini habar berdi.

Şunuň bilen birlikde, Demokratik partiýadan, Agrar partiýadan hem-de Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan, jemgyýetçilik guramalaryndan, raýatlaryň teklipçi toparlaryndan, iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärleriň wekillerinden 2726 synçy bellige alyndy.

Saýlawlaryň guramaçylykly geçirilmegine ýardam bermek maksady bilen, ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi hem-de BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasy tarapyndan ýurdumyzyň saýlaw işlerine gatnaşýan döwlet edaralarynyň wekilleri üçin okuw maslahatlary geçirildi.

Saýlawlar boýunça dalaşgär hödürlemek işlerine syýasy partiýalaryň üçüsi we merkezi saýlaw toparynda bellige alnan raýatlar toparlarynyň altysy gatnaşdy. Raýatlaryň teklipçi toparlarynyň her biri öz dalaşgärini goldaýan saýlawçylaryň 10 müňden köpüsiniň gollaryny ýygnadylar.

Saýlaw kodeksiniň 44-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça syýasy partiýalar tarapyndan dalaşgärleriň 3-si, 46-njy maddasyna laýyklykda bolsa raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan dalaşgärleriň 6-sy bellige alyndy. Şunlukda, iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärlige hödürlenenler jemi 9 adam boldy.

Kanunçylyga laýyklykda, ähli dalaşgärlere wagyz işlerini geçirmek hem-de Aşgabat şäherinde we ýurdumyzyň welaýatlarynda saýlawçylar bilen duşuşyklary guramak üçin deň şertler döredildi, teleýaýlymlarda çykyş etmek üçin deň mümkinçilikler üpjün edildi. Olaryň terjimehallary, maksatnamalary suratlary bilen «Türkmenistan», «Neýtralnyý Turkmenistan» gazetlerinde çap edilip, dolulygyna halka ýetirildi. Şunuň bilen birlikde, saýlawlara çagyryş häsiýetli wideoşekiller taýýarlanylyp, teleradioýaýlymlarda köpçülige ýetirildi.

Saýlawlara taýýarlyk işleriniň barşy köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde giňişleýin we yzygiderli beýan edildi, şol sanda saýlawçylaryň saýlaw hukuklary hakynda teleýaýlymlarda söhbetdeşlikler guralyp, saýlawlaryň açyklykda, aýanlykda, demokratik esaslarda geçirilişi düşündirildi. Mundan başga-da, habar beriş serişdelerinde merkezi saýlaw toparynyň mejlisleri barada yzygiderli hasabatlar çap edildi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça ses berilýän günde saýlaw uçastoklarynda ir säherden Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanyp, saýlawlar türkmen halkyna mahsus toý-dabara, şatlyk-şowhun bilen başlandy. Saýlaw uçastoklarynyň işiniň ilkinji pursatlaryndan ilatyň ýokary işjeňligi bellige alyndy. Aşgabat şäherindäki we welaýatlarymyzdaky saýlaw uçastoklarynda ses bermegiň geçirilişi sanly ulgam arkaly, onlaýn tertipde merkezi saýlaw toparynyň saylav.gov.tm saýtynda görkezildi.

2022-nji ýylyň 12-nji martynda ir sagat 7-den agşam 19-a çenli aralykda saýlaw uçastoklarynyň hemmesinde Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary ýurdumyzyň Saýlaw kodeksine laýyklykda geçirildi diýlip hasap edildi.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň degişli buýrugyna laýyklykda, saýlaw uçastoklarynda ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça ýerine ýetirilen işler barada hem maglumat berildi. Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň kabul eden tertiplerini hem-de jemgyýetçilik gigiýenasynyň kadalaryny berjaý etmek şerti bilen, saýlaw uçastoklarynda zyýansyzlandyryş işleri we beýleki lukmançylyk hyzmatlary guralyp, saýlawçylaryň saglyk goraglylygy talabalaýyk üpjün edildi.

Kanuna laýyklykda, türkmen halkyna mahsus bolan milli demokratik ýörelgelerden ugur alnyp, saýlawlar saýlaw hukugynyň halkara derejede ykrar edilen we saýlawlary demokratik esaslarda geçirmegiň bellenen şertleri hasaplanýan ählumumy, deň, göni saýlaw hukugy, saýlawlaryň gizlinligi, erkinligi ýörelgelerinde hem-de bäsdeşlik esasynda geçirildi.

Merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysy syýasy partiýalardan, jemgyýetçilik birleşiklerinden, raýatlaryň teklipçi toparlaryndan we iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärleriň wekillerinden bolan milli synçylaryň işi barada-da habar berdi.

Hasabatyň barşynda bellenilişi ýaly, saýlawlaryň demokratik esasda geçirilişi bilen tanyşmak üçin Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Türki Döwletleriň Guramasyndan we beýleki ýurtlardan halkara synçylar Türkmenistana gelip, saýlawlaryň taýýarlyk işleri, ses bermegiň geçişi bilen tanyşdylar.

Abraýly halkara guramalardan gelen synçylar toparlarynyň ýolbaşçylary köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri bilen geçirilen brifinglerde saýlawlaryň asudalyk, açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda hem-de kanuna laýyklykda geçirilip, Türkmenistanyň ösüşiň demokratik ýoluna ygrarlydygyny görkezendigini aýtdylar. Munuň özi saýlawlaryň kanunalaýyklyk, demokratik kadalar esasynda geçirilendigini subut edýär.

Jemi 75 synçydan ybarat bolan halkara we garaşsyz synçylar toparlarynyň agzalary Türkmenistanda bolan mahalynda, olar üçin saýlaw kanunçylygymyzyň çäklerinde ýurdumyzda geçirilýän işler bilen jikme-jik tanyşmaga, saýlaw toparlarynyň agzalary, dalaşgärler, olary hödürlän syýasy partiýalaryň ýolbaşçylary, raýatlaryň teklipçi toparlary, dalaşgärleriň ynanylan adamlary we saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirmäge ähli mümkinçilikler döredildi.

Umuman, synçylar toparlarynyň ýolbaşçylary Türkmenistanda saýlawlaryň guramaçylykly, giň demokratik ýörelgeler we bäsdeşlik esasynda geçirilendigini nygtadylar. Halkara synçylar bu möhüm çärä saýlawçylaryň örän işjeň gatnaşandyklaryna aýratyn üns çekdiler.

Soňra ählihalk saýlawlarynda ses bermegiň netijeleri beýan edildi.

Türkmenistan boýunça 3460080 saýlawçydan 3362052-si ses berip, 97,17 göterim gatnaşyk boldy.

Saýlawlaryň netijeleri boýunça Perhat Begenjow 2,02, Agajan Bekmyradow 7,22, Serdar Berdimuhamedow 72,97, Berdimämmet Gurbanow 2,22, Babamyrat Meredow 1,08, Hydyr Nunnaýew 11,09, Maksat Ödeşow 1,15, Maksatmyrat Öwezgeldiýew 1,16, Kakageldi Saryýew bolsa 1,09 göterim ses aldylar.

Merkezi saýlaw toparynyň şu ýylyň 14-nji martynda geçirilen jemleýji mejlisinde kabul eden karary esasynda we Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 76-njy maddasyna laýyklykda, saýlawlarda ses bermäge gatnaşan saýlawçylaryň sesleriniň iň köpüsini — 72,97 göterimini alan dalaşgär — Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti diýlip ykrar edildi.

G.Myradow Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň ähli agzalarynyň adyndan geçirilen ählihalk saýlawlarynyň milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda demokratiýanyň dabaralanýandygyny, halkymyzyň Gahryman Arkadagymyzyň il-ýurt bähbitli, parahatçylyk söýüjilikli syýasatyny doly goldaýandygyny, döwlet Baştutanymyzyň daşyna berk jebisleşendigini aýdyň görkezendigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygyna ýüzlenip, saýlawlarda ses bermegiň dowamynda haýsydyr bir kemçilige ýol berlip-berilmändigi bilen gyzyklandy. Merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysy saýlawlaryň türkmen halkyna mahsus bolan demokratik ýörelgeler, erkin, gizlin ses bermek arkaly, umumy ykrar edilen saýlaw hukugynyň esasynda geçirilendigini habar berdi.

Soňra milli Liderimiz halkara synçylaryň we halkara guramalaryň wekilleriniň bellikleri, arzuw-islegleri bilen hem gyzyklandy. Merkezi saýlaw toparynyň başlygynyň habar berşi ýaly, halkara synçylar topary saýlawlaryň Türkmenistanda ýokary guramaçylyk derejesinde, demokratik we alternatiw esasda geçirilendigini kanagatlanma bilen nygtadylar. Olar, aýratyn-da, saýlawçylaryň işjeňligine üns çekdiler. Başga bellik bolmady.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyz merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysyna saýlawlary geçirmäge işjeň gatnaşan adamlaryň ählisine Ministrler Kabinetiniň adyndan minnetdarlyk bildirmegi tabşyrdy. Şeýle-de bu saýlawlaryň tutuş dowamyny düýpli öwrenmek, eger ony geçirmekde kemçiliklere ýa-da halkara tejribeden yza galmalara ýol berlen bolsa, olary kanunçylyk taýdan resmileşdirer ýaly, ýakyn wagtda öz tekliplerini bermek tabşyryldy.

Soňra Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Watanymyzda düýpli durmuş-ykdysady we demokratik özgertmeleri durmuşa geçirmek boýunça giň gerimli işleriň amala aşyrylýandygyny habar berdi. Şunuň bilen birlikde, bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre milli Liderimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer ýörelgesini durmuşa geçirýän, adyl, demokratik, hukuk we dünýewi döwletiň binýadynyň berkdigini, halkymyzyň watançylyk düşünjesini, her bir raýatyň öz ýurdunyň geljegi üçin jogapkärçilik duýgusyny, işjeň durmuş ýörelgesini dünýä ýüzüne aýdyň görkezmekde, jemgyýetimiziň mundan beýläk-de demokratik ýol bilen ynamly öňe gitmeginde aýgytly ädim boldy.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinde häzirki wagtda milli ruhly, täzeçe pikirlenmegi başarýan döwrebap nesliň, şol sanda ýaş ýolbaşçylaryň kemala gelendigini, olaryň ähli ugurda ýüki öz üstüne alýandygyny aýdyp, döwlet dolandyryşynda şolara ýol bermek babatda iňňän möhüm başlangyjy orta atmagynyň syýasy edermenlik bolandygyny nygtady.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary ýurdumyzda demokratik başlangyçlaryň yzygiderli ösdürilýändigini, saýlaw ulgamynyň kämilleşdirilýändigini, täze taryhy eýýamda alnyp barylýan içeri we daşary syýasatymyzyň doly goldanylýandygyny ýene-de bir gezek tassyklady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň zamanamyzyň görnükli döwlet we syýasy işgäri, halkyň milli Lideri, adyl, ynsanperwer döwlet Baştutany hökmünde giňden ykrar edilip, jemgyýetçilik durmuşyndaky ähli meseleleri pähim-paýhas eleginden geçirip, halkymyza, ata Watanymyza hyzmat etmegiň ajaýyp nusgasyny görkezýändigi aýratyn bellenildi.

Saýlawlar gününde döwlet Baştutanymyz käbesi Ogulabat eje bilen bilelikde, iň ýokary döwlet wezipesine mynasyp dalaşgäre ses berdi. Munuň özi diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, tutuş dünýäde uly seslenme döretdi. Bu bolsa maşgala gymmatlyklaryna, ýaşuly nesle, ene mertebesine ägirt uly hormat goýulýandygynyň beýanyna öwrüldi.

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we ýurdumyzyň saýlaw kanunçylygyna, häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda, Prezident saýlawlarynyň demokratik esaslarda, guramaçylykly, giň bäsdeşlik, açyklyk we aýdyňlyk ýagdaýynda geçirilendigi bellenildi. Saýlawlara taýýarlyk görmek, olary geçirmek bilen baglanyşykly çäreler meýilnamalaýyn esasda alnyp baryldy. Bu jemgyýetçilik-syýasy çäräniň üstünlikli geçirilmegi üçin döwlet edaralarynyň we jemgyýetçilik birleşikleriniň sazlaşykly işi ýola goýuldy.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlarynyň adyndan Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowy şu ýylyň 12-nji martynda geçirilen ählihalk saýlawlarynda ynamly ýeňiş gazanmagy bilen gutlap, Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentine Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan adyl ýoluny dowam etdirmekde, ýurdumyzy ösüşleriň täze belentliklerine ýetirmekde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow çykyş edip, Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda syýasy, durmuş-ykdysady ulgamlarda okgunly ösüşlere gönükdirilen özgertmeleriň amala aşyrylýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň netijesinde Türkmenistanyň Konstitusiýasy esasynda demokratik, hukuk, dünýewi döwletiň we raýat jemgyýetiniň döredilendigi nygtaldy. Şu babatda 12-nji martda hut şol dünýä we milli demokratik ýörelgeler esasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň üstünlikli geçirilendigini görkezmek bolar.

Milli Liderimiziň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 11-nji fewralda geçirilen taryhy mejlisinde eden çykyşynda geçen 30 ýylyň dowamynda Türkmenistanyň syýasy ulgamynyň ösüşine düýpli seljerme berildi, Watanymyzyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe öňde durýan baş maksatlary we wezipeleri kesgitlenildi hem-de Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy tassyklanyldy.

Wise-premýer, daşary işler ministri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda türkmen halkynyň köpasyrlyk adatlaryna, däp-dessurlaryna, baý medeni we ruhy mirasyna daýanyp, ýolbaşçylaryň ýaş nesline Türkmenistanyň döwlet işlerini dolandyrmaga giňden gatnaşmagy üçin ähli zerur şertleri we mümkinçilikleri döretmek baradaky başlangyjynyň ähmiýetini belledi.

Şundan ugur alnyp, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topar, Konstitusiýa we saýlaw kanunçylygyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny geçirmäge taýýarlyk görmäge girişdi. Bu saýlawlar 12-nji martda ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi.

Giňişleýin mejlisiň dowamynda Hökümet Baştutanynyň orunbasary, daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy jemgyýetçilik-syýasy çäräni beýan etmek işine daşary ýurt habar beriş serişdelerinden — “TASS”, “Associated Press”, “Frans Press”, “NCA”, “Reuters” agentliklerinden, “TRT” teleradiokompaniýasyndan, “TRT World” teleýaýlymyndan, “Turkmenistan.ru” internet gazetinden, “Atavatan Türkmenistan” žurnalyndan we beýlekilerden habarçylaryň gatnaşandygyny aýtdy. Şeýle-de Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda ýurdumyzyň daşary ýurtlarda bolýan raýatlarynyň hem öz konstitusion hukuklaryny berjaý etmekleri üçin zerur şertleriň döredilendigi barada habar berildi.

Halkara guramalaryň wekilleri, halkara synçylar we daşary ýurtly žurnalistler özleriniň Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň netijeleri boýunça guran brifinglerinde we interwýularynda bu çärä ýokary baha berdiler. Hususan-da, halkara hyzmatdaşlar türkmen tarapynyň erkin, açyk, demokratik saýlawlaryň geçirilmegini üpjün etmek boýunça ähli halkara kadalary berjaý edendigini we bu babatda hiç hili bellikleriniň ýokdugyny aýtdylar. Türkmenistanyň saýlaw işini guramak babatdaky tejribesini nusga hökmünde peýdalanmagyň zerurdygy aýratyn nygtaldy.

Ýurdumyzyň durmuşyndaky şeýle möhüm ähmiýetli wakanyň ýokary netijeleri Watanymyzyň özygtyýarlylygyny we Garaşsyzlygyny pugtalandyrmak, jemgyýetiň ýokary derejedäki agzybirligini we jebisligini üpjün etmek hem-de umumy ykrar edilen kadalary durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan köpugurly döwlet işiniň netijesidir. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer, daşary işler ministri milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy türkmen döwletiniň Baştutanynyň saýlawlarynyň üstünlikli geçirilmegi bilen tüýs ýürekden gutlady.

Çykyşynyň ahyrynda wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, ähli türkmen diplomatlarynyň, döwletimiziň daşary ýurtly dostlarynyň we halkara hyzmatdaşlarynyň adyndan Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowy bu saýlawlarda gazanan ynamly ýeňşi we Türkmenistanyň iň ýokary döwlet wezipesine saýlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlady.

Wise-premýer, daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Hökümet agzalarynyň kabul edilen milli strategiýalaryň we maksatnamalaryň durmuşa geçirilmeginiň, ata Watanymyzyň mundan beýläk-de rowaçlanmagyna we halkymyzyň abadançylygyna gönükdirilen anyk wezipeleriň ählisiniň çözülmeginiň bähbidine ähli tagallalary etjekdiklerine ynandyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow möhüm syýasy çäräni — Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny şu ýylyň 12-nji martynda ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek maksady bilen, toplumlaýyn çäreleriň görlendigi barada hasabat berdi. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň ysnyşykly we utgaşykly işiniň netijesinde ýurdumyzda asudalygy, durnuklylygy saklamaga, ähli welaýatlarda hem-de paýtagtymyzda kanunylygy, tertip-düzgüni üpjün etmäge, ähli saýlaw uçastoklarynda ýangyn howpsuzlygynyň kadalaryny berjaý etmäge gönükdirilen çäreler amala aşyryldy.

Soňra wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň adyndan täze saýlanan Prezident Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowy ählihalk saýlawlarynda gazanan ynamly ýeňşi bilen tüýs ýürekden gutlap, oňa bagt, uzak ömür hem-de ýurdumyzda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan giň gerimli özgertmeleri durmuşa geçirmekde uly üstünlikleri arzuw edip, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzüminiň Diýarymyzda parahatçylygy, asudalygy, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň serhetleriniň eldegrilmesizligini, kanunylygyň we hukuk tertibiniň berk berjaý edilmegini üpjün etmegiň bähbidine mundan beýläk-de ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisiniň dowamynda döwlet Baştutanymyz bu örän möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräniň halkara talaplara laýyklykda we ýokary derejede, aç-açanlyk, aýdyňlyk ýagdaýynda guralandygy üçin Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň agzalaryna, milli hem-de halkara synçylara, saýlawlary üstünlikli geçirmäge gatnaşan ähli watandaşlarymyza tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Bu saýlawlar türkmen halkynyň agzybirligini we jebisligini, milli kadalarymyza, ata-babalarymyzyň demokratik däplerine wepalylygyny ýene-de bir gezek açyp görkezdi. Biziň halkymyz saýlawlara işjeň gatnaşyp, bu möhüm syýasy çäräni uly dabara besledi. Munuň özi ata Watanymyzyň durnukly ösmegi, nesillerimiziň nurana geljegi üçin her bir raýatymyzyň uly jogapkärçilik duýýandygyny alamatlandyrýar. Hiç kimiň bu wajyp işden çetde durmaýandygyny, jemgyýetimiziň öňdebaryjy, kämil derejä ýetendigini görkezýär diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Soňra täze saýlanan döwlet Baştutany ýygnananlara gutlaglary we hoşniýetli sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, gysgaça söz sözledi.

Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň raýatlaryna ýüzlenip, saýlawlara işjeň gatnaşan ildeşlerimize, özi üçin ses berip, ynam bildiren saýlawçylara tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistan döwletimiziň ykdysady kuwwatyny berkitmek, onuň halkara abraýyny artdyrmak ugrunda uly işleri amala aşyrandygyny nygtap, ýurdumyzyň täze saýlanan Prezidenti Garaşsyz Türkmenistanyň ösüşiniň täze tapgyrynda — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe öňde has uly wezipeleriň durýandygyny nygtady. Bu wezipeler Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinde kabul edilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» jikme-jik beýan edildi.

Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýylynda kemala gelen ösüş ýoly, syýasatda, ykdysadyýetde, medeni-durmuş babatda başy başlanan özgertmeler dowam etdiriler, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşynyň ýokary derejelerini üpjün etmäge gönükdirilen maksatnamalary üstünlikli amala aşyrmak ugrunda tagalla ediler.

Ýurdumyzyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýygnananlary we ähli türkmenistanlylary halkymyzyň bildiren beýik ynamyny Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda asudalygy, howpsuzlygy üpjün etmek, dünýäde parahatçylygyň, özara ynanyşmagyň berkarar bolmagyna ýardam bermek, ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň hem-de mähriban halkymyzyň abadan, bagtyýar durmuşda ýaşamagynyň bähbidine bitirjek işleri bilen ödejekdigine ynandyrdy.

Soňra milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Baştutany wezipesine täze saýlanan Serdar Berdimuhamedowy ýurdumyzyň kanunçylygyna we umumy kabul edilen hukuk kadalaryna laýyklykda, bäsdeşlik esasynda, aç-açanlyk hem-de aýdyňlyk ýagdaýynda geçen Prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi bilen tüýs ýürekden gutlady.

Bu ýeňiş biziň halkymyzyň bildiren ynamynyň netijesidir. Adamlaryň ynamy bolsa mukaddesdir we hökman ödelmelidir. Munuň üçin, ilki bilen, Watany hem-de mähriban halkyňy çäksiz söýmeli. Hemişe halkyň aladasy bilen ýaşap, ähli güýjüňi, tagallaňy onuň bähbitlerine gönükdirmeli. Eger gerek bolsa, Watanyň we halkyň üçin janyňy hem bermäge taýýar bolmaly diýip, milli Liderimiz aýtdy we Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň bu ynamy ödejekdigine ynam bildirdi. Arkadag Prezidentimiz berk jan saglyk, uzak ömür, her bir türkmenistanlynyň, her bir maşgalanyň, ýurdumyzyň ähli halkynyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmegiň, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine köptaraply işinde üstünlikleri arzuw edip, halk üçin ähli amala aşyrjak wezipesinde diňe üstünlikleriň hemra bolmagyny arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisiniň dowamynda yglan edilen arakesme wagtynda, bu ýerde Hökümet agzalarynyň gatnaşmagynda maslahat geçirdi. Onuň dowamynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygynyň Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň jemleri boýunça beren hasabaty bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Gahryman Arkadagymyz şu ýylyň 19-njy martynda paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň täze Prezidentiniň wezipesine girişmegine bagyşlanan dabaranyň geçirilmelidigine ünsi çekdi. Ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan bu syýasy çäräniň guramaçylykly we aç-açanlyk ýagdaýynda geçirilmegi türkmen jemgyýetinde demokratik esaslaryň, halk häkimiýetliliginiň milli ýörelgeler bilen utgaşykly alnyp barylýandygyny aňladýar.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna hemmetaraplaýyn taýýarlyk görmek we ony ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek maksady bilen, döwlet toparyny döretmek hem-de şu dabara mynasybetli ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasy bilen baglanyşykly meseleleriň üstünde durup geçdi.

Arakesmeden soňra Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi dowam etdirildi.

Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna ýüzlenip, 19-njy martda Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasynyň geçiriljekdigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, bu çärä taýýarlyk görmek we ony ýokary derejede geçirmek üçin döwlet toparynyň döredilýändigi yglan edildi hem-de onuň düzümini we ýerine ýetirmeli çäreleriniň meýilnamasyny tassyklamak hakynda Karara gol çekildi.

Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisiniň ahyrynda Gahryman Arkadagymyz hemmelere berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

29.04.2022

Описание: https://tdh.gov.tm/storage/app/media/2022/04-2022/29042022/29042PR-01.jpg

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy, käbir beýleki meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisi açyp, şu günler hormatly Arkadagymyzyň zähmet rugsadynda bolup, «Ömrümiň manysy» atly täze kitabynyň üstünde işlemegi tamamlandygy we bu eseriň çapdan çykandygy baradaky hoş habary aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gahryman Arkadagymyzy we mähriban halkymyzy täze kitabyň neşir edilmegi bilen tüýs ýürekden gutlap, bu edebi-filosofik eserde milli Liderimiziň ömrüniň manyly menzilleriniň, durmuş ýoly baradaky ýatlamalarynyň, pikir-garaýyşlarynyň jemlenýändigini belledi. Kitapda taryhymyza, paýhasly pederlerimiziň döreden gymmatlyklaryna, halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda nesilden-nesle geçirip gelýän asylly däp-dessurlaryna, eziz Diýarymyzyň häzirki döwürdäki ösüşlerine aýratyn ähmiýet berilýär.

Döwlet Baştutanymyz «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda neşir edilen kitabyň ähmiýetini nygtap, onuň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň geljek 30 ýyly üçin kesgitlenen belent maksatlara üstünlikli ýetmekde halkymyza ruhy goldaw berjekdigine ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gahryman Arkadagymyzy täze eseriniň neşir edilmegi bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlap, şeýle kitaplarynyň höwrüniň köp, galamynyň ýiti bolmagyny arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi.

Mejlis ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň bilermenleri we wekilleri bilen bilelikde “Notariat we notarial işi hakynda”, “Ýerli öz-özüňi dolandyryş hakynda”, “Itçilik we kinologiýa işi hakynda” hem-de kanunçylygy we hukuk düzgünini pugtalandyrmaga, durmuş taýdan goraglylygy üpjün etmäge degişli kanunlary taýýarlamak boýunça işleri dowam edýär. Halkara we parlamentara hyzmatdaşlyk ösdürilýär. Mejlisiň wekilleri sanly ulgam arkaly ählumumy gün tertibiniň möhüm meselelerine bagyşlanan maslahatlaryň hem-de duşuşyklaryň birnäçesine gatnaşdylar.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew ýurdumyzyň hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän toplumlaýyn işler barada maglumat berdi.

Halk Maslahatynda Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek babatda teklipler işlenip taýýarlanyldy. Şeýle-de Adalat ministrligi bilen “Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň Merkezi arhiwini üýtgedip guramak hakynda” Kararyň taslamasy taýýarlanyldy.

Ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleriň hukuk binýadyny berkitmek, döwletimizde ileri tutulýan meseleler boýunça kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça teklipleri işläp taýýarlamak maksady bilen, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynda hukuk bilermenler topary döredildi.

Halk Maslahatynyň agzalary döwletimiziň gazananlaryny, täze taryhy döwürde ýurdumyzy depginli ösdürmek ugrunda durmuşa geçirilýän maksatnamalaryň hem-de milli kanunçylygymyzyň many-mazmunyny halkymyza giňden ýetirmek boýunça geçirilýän çärelere işjeň gatnaşýarlar. Ýaşlary watançylyk, ynsanperwerlik, zähmetsöýerlik, sagdyn durmuş ýörelgesi, milli däpleri aýawly saklamak ruhunda terbiýelemek babatda işler dowam etdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyndan” gelip çykýan wezipeleri nazara almak bilen, milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça işleriň işjeňleşdirilmelidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň hem-de Döwlet baýdagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmeginiň möhümdigini belläp, bu babatda Milli Geňeşiň ýolbaşçylarynyň ünsüni degişli meýilnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi boýunça zerur çäreleriň görülmelidigine çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Muhammedow jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamyny kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň oktýabryndaky degişli Kararyna laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanynda döredilen Maliýe gözegçiligi gullugy hakynda Düzgünnamanyň taslamasynyň işlenip taýýarlanylandygy barada habar berildi.

Bu resminama “Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşiniň talaplaryna laýyklykda hem-de ýurdumyzyň halkara şertnamalardan gelip çykýan wezipelerini üstünlikli çözmek maksady bilen taýýarlanyldy. Düzgünnamanyň taslamasynda gullugyň wezipeleri, borçlary, hukuklary, ýerine ýetirmeli anyk işleri kesgitlenildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmagyň we terrorçylygy maliýeleşdirmegiň garşysyna hereket etmek babatda döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek, ugurdaş halkara guramalarda Türkmenistanyň bähbitlerine wekilçilik etmek, ýurdumyzyň halkara şertnamalardan gelip çykýan borçnamalaryny ýerine ýetirmekden ugur almak bilen baglylykda, bu düzümiň işiniň ileri tutulýan ugurlaryna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Karara gol çekip, resminamany sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de gullugyň üstüne ýüklenen ygtyýarlyklaryň takyk ýerine ýetirilmegine gözegçilik etmek boýunça birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra wise-premýer halkara maliýe guramalary we banklar bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek, milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryna amatly şertlerde maýa goýumlary we karzlary çekmek maksady bilen görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Yslam Ösüş bankyndan onuň umumy maýasynyň artmagyna ýurdumyzyň gatnaşmagy baradaky gelip gowşan teklip döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, giň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen daşary syýasat strategiýasyny durmuşa geçirýän Türkmenistanyň gyzyklanma bildirýän taraplar, şol sanda abraýly maliýe guramalary bilen özara bähbitli gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny belledi.

Yslam Ösüş banky ýurdumyzyň ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biridir. Bu bank bilen dürli ulgamlarda bilelikdäki taslamalaryň birnäçesi amala aşyryldy. Onuň umumy maýasyny artdyrmak işine gatnaşmak Türkmenistanda, hususan-da, Watanymyzy durmuş-ykdysady taýdan yzygiderli ösdürmäge gönükdirilen täze taslamalary we maksatnamalary maliýeleşdirmek babatda amala aşyrylýan iri möçberli özgertmeleriň çäklerinde üstünlikli gatnaşyk etmäge mümkinçilik berer diýip, döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklibi makullady hem-de wise-premýere bu ugurda degişli işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow ýakyn ýyllarda nebitiň we tebigy gazyň goşmaça möçberlerini çykarmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. “Türkmengaz”, “Türkmennebit” döwlet konsernlerine hem-de “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasyna ýakyn iki ýylda nebitiň we tebigy gazyň goşmaça möçberlerini çykarmak boýunça işleri maliýeleşdirmek üçin maliýe goldawyny bermek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada habar berildi.

“Türkmengaz” hem-de “Türkmennebit” döwlet konsernleri tarapyndan nebitgazly känlerde alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Wise-premýer gaz känleriniň birnäçesinde abatlaýyş işlerini geçirmek üçin degişli enjamlary satyn almak barada şertnamalary baglaşmak maksady bilen geçirilýän çäreler barada hem aýtdy.

“Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasy tarapyndan ýakyn ýyllarda birnäçe meýdançalarda tebigy gazyň we nebitiň gazylyp alnyşynyň möçberini artdyrmak bilen baglanyşykly barlag guýularyny gazmak işleri meýilleşdirilýär. Bu işleri ýerine ýetirmek üçin bölünip berlen maýa goýumlaryň hasabyna zerur enjamlary we serişdeleri satyn almak boýunça geçirilen bäsleşikleriň netijeleri, degişli şertnamany baglaşmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, täze, geljegi uly känleri hem-de gatlaklary ýüze çykarmak, hereket edýänlerini döwrebaplaşdyrmak arkaly nebitiň we tebigy gazyň çykarylýan we gaýtadan işlenilýän möçberlerini mundan beýläk-de artdyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ýangyç-energetika toplumynyň yzygiderli diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmeginiň, gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň möhümdigine ünsi çekip, bölünip berlen maýa goýumlary öz wagtynda özleşdirmek baradaky meýilnamany bellenilen möhletinde ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işleri güýçlendirmek babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Daşoguz we Lebap welaýatlarynda şaly hasylyny ösdürip ýetişdirmek boýunça işler alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, «Türkmenistanda 2022-nji ýylda şaly öndürmek hakynda» Kararyň taslamasy taýýarlanyldy.

Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi tarapyndan şaly öndürijiler bilen şertnamalary baglaşmak, olary zerur mukdarda ýokary hilli şaly tohumy hem-de şaly hasylyny ösdürip ýetişdirmek we ýetişdirilen hasyly ýygnamak bilen bagly tehniki hyzmatlar bilen üpjün etmek, hasyly satyn almak we öz wagtynda hasaplaşyklary geçirmek meýilleşdirilýär. Şu ýyl Daşoguz hem-de Lebap welaýatlarynda jemi 18 müň 300 gektar meýdana şaly ekip, ondan 82 müň 400 tonna hasyl almak göz öňünde tutulýar. Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ekinlerden hasyl almakda meýdan işleriniň talabalaýyk guralmagynyň möhüm ähmiýete eýedigini belledi. Milli ykdysadyýetimiziň azyk önümçiligine degişli pudagynyň hemmetaraplaýyn pugtalandyrylmagynyň, halkymyzyň ýurdumyzda öndürilen ýokary hilli, ekologik taýdan arassa azyk önümlerine islegini kanagatlandyrmagyň zerurdygy bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz resminama gol çekip hem-de ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, degişli tehnologiýalary hem-de täzeçil çemeleşmeleri peýdalanmak arkaly meýdanlary şaly ekişine talabalaýyk taýýarlamak boýunça tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow ýurdumyzyň ýol gurluşyk pudagynyň işini döwrüň talabyna laýyk guramak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şu ýylyň fewralynda döredilen Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň düzümine ýol gurluşyk işlerini berjaý edýän ýöriteleşdirilen edara-kärhanalaryň 18-si girdi.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi hem-de Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen bilelikde ýol işleriniň nyrhlary, olary maliýeleşdirmegiň ygtybarlylygyny kesgitlemek boýunça tapgyrlaýyn işler alnyp barylýar. Pudagara toparyň mejlisinde şu mesele boýunça teklipler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ýurdumyzyň ýol gurluşyk pudagynyň işini kada laýyklykda guramak hem-de ýol işlerini ygtybarly maliýeleşdirmek üçin awtoulag ýollaryny gurmak, durkuny täzelemek, abatlamak we abat saklamak boýunça işleriň täze çenlik ölçeg kadalaryny işläp düzmek teklip edilýär. Şeýle hem agentligiň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen, bäsleşik esasynda täze tehniki we önümçilik enjamlaryny, awtomobil ulaglary bilen ýükleri daşamagyň täze nyrhnamasyny işläp düzmek göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň öňünde durýan wezipeleriň wajypdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz gurluşykda nyrh emele getirmegiň we hasaplaşyk ulgamlarynyň kadalarynyň milli ulgamyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän çäreleriň wajypdygyny nygtap, bu ugurdaky işleri dowam etmegi tabşyrdy. Munuň ýol-ulag düzümini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmaga hem-de giňeltmäge, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän ýollaryň gurulmagyna, ýurdumyzyň ulag-logistika ulgamynyň kuwwatynyň artdyrylmagyna ýardam etjekdigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýere ýüzlenip, Aşgabat şäheriniň häkimliginiň işine gözegçiligiň gowşadylandygyny aýtdy. Paýtagtymyzda jemgyýetçilik awtoulaglary ýaramaz işleýär. Köp ýerlerdäki dürli desgalarda we ýaşaýyş jaýlarynda abatlaýyş işlerini geçirmeli. Seýilgählerde, köçelerde guran baglar hem köp.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere bir hepdäniň içinde bu ýagdaýy seljerip, munuň sebäpleri, meseläni nädip çözmelidigi barada hasabat bermegi tabşyrdy.

Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow Dokma senagaty ministrliginiň Bäherden tikin fabrigini döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer şu maksat bilen, Bäherden tikin fabrigi açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň esaslandyryjysy hökmünde Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň 40 göterim hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Gerçek ýigit” hususy kärhanasynyň 60 göterim möçberli paýly gatnaşmagynyň teklip edilýändigini habar berdi.

Bu taslamanyň amala aşyrylmagy önümleriň hilini gowulandyrmaga hem-de görnüşlerini giňeltmäge, olaryň içerki we daşarky bazarlarda ýerlenilmegini ýokarlandyrmaga, goşmaça iş orunlaryny döretmäge ýardam eder. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli teklip hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda, şol sanda dokma senagatynda durnukly ösüşiň üpjün edilýändigini belledi. Ýurdumyzy senagatlaşdyrmak we sanly ulgama geçirmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan hem-de daşary ýurtlara iberilýän önümleriň mukdaryny artdyrmak baradaky wezipeleriň wajypdygyny nygtap, döwlet Baştutanymyz öndürilýän harytlaryň ýokary hil derejesine laýyk hem-de ekologik taýdan arassa bolmalydygyny aýtdy. Munuň üçin dokma kärhanalary ýokary tehnologiýaly öňdebaryjy enjamlar bilen üpjün edilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz belledi we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz döwlet eýeçiligini dolandyrmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak hem-de olary paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek, hususy eýeçiligiň ykdysadyýetdäki paýyny artdyrmak, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek maksady bilen, degişli çäreleri görmegiň zerurdygyny belläp, wise-premýere göz öňünde tutulan meýilnamalaryň durmuşa geçirilmegi üçin ähli tagallalary etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa «Muzeýlere «Milli» hukuk derejesini bermegiň tertibini we şertlerini tassyklamak hakynda» Kararyň taslamasyny döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi. Bellenilişi ýaly, munuň özi ýurdumyzyň we daşary ýurt döwletleriniň muzeýleri, beýleki ugurdaş edaralary bilen ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge, muzeý gaznalaryna degişli gymmatlyklaryň, muzeý toplamalarynyň özara alşylmagyna ýardam eder.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, muzeýlere bu derejäni bermegiň ähmiýetini belläp, pudaklaýyn edaralaryň çeperçilik-bilim işlerini işjeňleşdirmek, ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemekde muzeýleriň eýeleýän ornuny ýokarlandyrmak maksady bilen, medeniýet ulgamynyň kanunçylyk binýadyny has-da kämilleşdirmegiň zerurdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen resminama gol çekdi we sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, ondan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek barada anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde sanly ulgam arkaly halkara olimpiadalary geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary her ýyl halkara derejede geçirilýän ders bäsleşiklerine we olimpiadalara gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar hem-de Watanymyzyň abraýyny has-da belende göterýärler.

“Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynda” kesgitlenen wezipeleri durmuşa geçirmek, ýaş türkmenistanlylaryň döredijilik ukyplaryny ýüze çykarmak we ösdürmek, halkara hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmek maksady bilen, şu ýylyň 17-nji maýynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň guramagynda iňlis dili dersi boýunça I halkara internet olimpiadasyny, 20-nji maýda bolsa Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň guramagynda materiallaryň garşylygy dersi boýunça açyk internet olimpiadasyny geçirmek meýilleşdirilýär. Bu olimpiadalary ýokary derejede geçirmek maksady bilen, degişli işler dowam edýär. Olara daşary döwletleriň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary hem gatnaşarlar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkara derejeli bilim bäsleşiklerini yzygiderli geçirmegiň möhümdigini, munuň ýurdumyzyň zehinli ýaşlaryny ýüze çykarmak bilen birlikde, Ýer ýüzüniň ýokary okuw mekdepleri bilen göni gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna-da ýardam etjekdigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklipleri makullap, wise-premýere halkara internet olimpiadalarynyň ýokary derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz tomus möwsüminiň ýakynlaşyp gelýändigi bilen baglylykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýewe “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda dynç alşy guramak üçin mümkinçilikleri öwrenmegi hem-de geçirilen işler barada Hökümetiň indiki mejlisinde hasabat bermegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň işi hakynda hasabat berdi.

Mälim bolşy ýaly, bu topar BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy bilen ulgamlaýyn esasda hyzmatdaşlyk etmek maksady bilen, 1997-nji ýylda döredildi. 2020-nji ýylda onuň Düzgünnamasynyň rejelenen görnüşi kabul edildi hem-de düzümi täzelendi. Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça 23-nji aprelde toparyň nobatdaky mejlisi geçirilip, onuň dowamynda işleriň möhüm meseleleri we ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygyň käbir ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň netijeleri boýunça toparyň işini kämilleşdirmek hem-de ÝUNESKO bilen gatnaşyklary has-da işjeňleşdirmek babatda birnäçe teklipler taýýarlanyldy.

Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň baý medeni mirasynyň dünýäde giňden wagyz edilmegine uly ähmiýet berilýär. Bu ugurda ýerine ýetirilýän işleri güýçlendirmek üçin toparyň internet saýtyny döretmek teklip edilýär. Saýt arkaly ÝUNESKO bilen alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň çäklerinde ýetilen sepgitleri we onuň geljegi barada maglumatlary hemişelik esasda beýan etmek göz öňünde tutulýar.

Milli toparyň guramaçylyk işinde onuň Sekretariatyna möhüm orun berilýär. Onuň degişli döwlet edaralary bilen bilelikdäki işini düzgünleşdirmek maksady bilen, degişli Düzgünnamanyň taslamasy taýýarlanyldy we tassyklamak üçin teklip edilýär. Halkara tejribä hem-de ÝUNESKO-nyň Baş maslahaty tarapyndan kabul edilen Kararnamanyň talaplaryna laýyklykda, toparyň milli nyşanynyň taslamasy taýýarlanyldy we tassyklamak üçin teklip edilýär.

Ikitaraplaýyn gatnaşyklarda onuň hukuk binýadyny berkitmek baradaky mesele möhüm orun eýeleýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň Konwensiýalaryna, şol sanda Medeni gymmatlyklary bikanun getirmegi, äkitmegi we eýeçilik hukugyny bermegi duýdurmaga we gadagan etmäge gönükdirilen çäreler hakyndaky Konwensiýasyna goşulmagy aýratyn ähmiýete eýedir. Bu işi dowam etdirmek maksady bilen, 1997-nji ýylda Lissabon şäherinde kabul edilen ÝUNESKO-nyň Ýewropa sebitinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ykrar etmek hakynda Konwensiýasyna ýurdumyzyň goşulmagy meselesini öwrenmek teklip edilýär. Bu resminama häzirki wagtda döwletleriň 54-si gatnaşyjy bolup durýar.

Türkmen halkynyň baý medeni we ruhy gymmatlyklaryny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek boýunça hem yzygiderli çäreler görülýär. Bu babatda Aşgabat şäherini bu guramanyň döredijilik şäherleriniň toruna girizmek bilen bagly işler alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, degişli hödürnamany taýýarlamak maksady bilen, ugurdaş döwlet düzümleriniň wekillerinden ybarat bolan topary döretmek hem-de onuň ilkinji mejlisini 30-njy aprelde geçirmek teklip edilýär.

Ýurdumyzyň gündogar sebitinde ýerleşýän Köýtendag dag ekoulgamyny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek üçin köptaraplaýyn hödürnamany taýýarlamak boýunça hem işler dowam edýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň ÝUNESKO-nyň işleri boýunça milli toparlarynyň arasynda yzygiderli maslahatlaşmalary geçirmek maksadalaýyk hasaplanýar. Olary şu ýylyň maý aýynda ýola goýmak teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen strategik häsiýete eýe bolan hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biriniň ynsanperwer ulgam bolup durýandygyny, bu babatda ÝUNESKO bilen gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berilýändigini nygtady. Soňky ýyllarda däp bolan bu hyzmatdaşlyk hil taýdan täze derejä çykdy. Şonuň netijesinde bilim, ylym we medeniýet, ekologiýa we daşky gurşawy goramak ugurlary boýunça köpýyllyk gatnaşyklar kemala geldi diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Türkmenistan BMG-niň bu iri ýöriteleşdirilen edarasy bilen hyzmatdaşlykda işjeň orny eýeleýär. Munuň şeýledigine üstünlikli durmuşa geçirilen hem-de amala aşyrylýan bilelikdäki taslamalar, ýurdumyzyň Milletler Bileleşigi tarapyndan giň goldawa eýe bolýan oňyn halkara başlangyçlary şaýatlyk edýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hödürlenen teklipleri makullap, ÝUNESKO bilen köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmak, halkymyzyň baý medeni mirasyny dünýäde giňden wagyz etmek ugrunda yzygiderli çäreleri görmek, halkymyzyň özboluşly gymmatlyklaryny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek boýunça işleri dowam etmegiň zerurdygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýer, daşary işler ministrine ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň öňünde goýlan wezipeleriň üstünlikli çözülmegine degişli anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň çäklerinde ulag-kommunikasiýa pudagynyň kadalaşdyryjy hukuk binýadyny döwrüň talabyna laýyk getirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berip, hormatly Prezidentimiziň garamagyna degişli Kararyň taslamasyny hödürledi.

Ulag-ekspedisiýa işiniň ygtyýarlylandyrylmagy awtomobil, howa we deňiz ulaglarynda ýükleri daşamagy guramak boýunça işler ýerine ýetirilende döwletiň, fiziki we ýuridik şahslaryň hukuklaryny hem-de kanuny bähbitlerini goramak maksadyndan ugur alýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ulag toplumynda ygtyýarlylandyrmak işini kämilleşdirmegiň möhümdigini belledi we Ulag-ekspedisiýa işini ygtyýarlylandyrmak hakynda düzgünnamany tassyklamak barada Karara gol çekip, sanly ulgam arkaly agentligiň ýolbaşçysyna iberip hem-de onuň düzgünlerini ýerine ýetirmek boýunça birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Şeýle hem M.Çakyýew aragatnaşyk liniýalaryny goramagyň kadalaryny taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hem hasabat berdi. «Aragatnaşyk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, aragatnaşyk liniýalaryny goramagyň kadalarynyň taslamasy döwrüň talaplaryna laýyk getirilip, gaýtadan işlenip taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, telekommunikasiýa hyzmatlaryny ýokary derejede ýerine ýetirmek üçin dürli maksatly binalara we desgalara aragatnaşyk liniýalarynyň we kabelleriň ulgamlaryny çekmegiň göz öňünde tutulandygyny nygtady. Kommunikasiýa tehnologiýalarynyň depginli ösmegi netijesinde bu gün şeýle ulgamlaryň özara sazlaşykly işlemegini üpjün etmek üçin olary peýdalanmagyň düzgün-tertibine gözegçilik zerurdyr.

Döwlet Baştutanymyz ilatyň durmuş derejesiniň hilini ýokarlandyrmaga ýardam bermäge gönükdirilen aragatnaşyk ulgamlaryny goramagy dolandyrmak meselelerini çözmegiň ähmiýetini nygtap, hödürlenen teklipleri makullady hem-de bu ugurda işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň käbir beýleki meselelerine-de garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Prezident saýlawlarynyň jemleri

Çap edildi 15.03.2022

2022-nji ýylyň 12-nji martynda möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre – Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary guramaçylykly, toý-dabara, şatlyk-şowhun bilen we ruhubelentlikde geçirildi. Saýlawlar güni sagat 07:00-dan 19:00 çenli saýlaw hukukly raýatlar işjeňlik bilen ses bermäge gatnaşdylar. Ýurt boýunça hasaba alnan 3.460.080 saýlawçydan 3.362.052-si ses berip, 97,17% gatnaşyk boldy. Demokratik şertlerde geçirilen saýlawlarda dalaşgärleriň jemi 9-sy bäsleşdi. Bu barada Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi topar habar berýär.

Şeýlelikde, ses bermegiň netijelerine görä:

Lebap welaýatynyň maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň direktory Begenjow Perhat Guwançgulyýewiç 2,02 %;

Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Bekmyradow Agajan 7,22 %;

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Berdimuhamedow Serdar Gurbangulyýewiç 72,97 %;

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň «Awaza» şypahanasynyň baş lukmany, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Gurbanow Berdimämmet Hanmämmedowiç 2,22 %;

«Wepaly gurluşyk» hojalyk jemgyýetiniň direktory Meredow Babamyrat Tirkeşowiç 1,08 %;

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň ylmy işler boýunça prorektory Nunnaýew Hydyr Kakabaýewiç 11,09 %;

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap komitetiniň başlygy Ödeşow Maksat Myradowiç 1,15 %;

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy Öwezgeldiýew Maksatmyrat Aşyrgeldiýewiç 1,16 %;

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň «Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri» ylmy-önümçilik merkeziniň direktory Saryýew Kakageldi Atajanowiç 1,09 % ses aldylar.

Merkezi saýlaw toparynyň 2022-nji 14-nji martynda geçirilen jemleýji mejlisinde kabul eden karary esasynda we Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 76-njy maddasyna laýyklykda, saýlawlarda ses bermäge gatnaşan saýlawçylaryň sesleriniň 72,97 göterimini alan dalaşgär Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Berdimuhamedow Serdar Gurbangulyýewiç Türkmenistanyň saýlanylan Prezidenti diýlip ykrar edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy

24.04.2022

Eziz Diýarymyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy giň gerimde bellenildi. Baýramçylyk mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda esasy wakalar ýaýbaňlandyryldy.

Halkymyzyň ruhy köklerine we özboluşly medeni mirasyna ygrarlydygyny beýan edýän bu ajaýyp baýramçylykda ady rowaýata öwrülen ahalteke bedewleri aýratyn orny eýeläp, türkmen halkynyň atlara sarpaly hem-de mähir-alada bilen garaýandygynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar.

Ýyndam bedewler taryhyň, häzirki zamanyň we berkarar Watanymyzyň geljeginiň nyşanydyr. Bu üç arabaglanyşykda öz mirasyny goramagy hem-de sarpalamagy, şu gününi gurmagy we geljege tarap ýol çekmegi başarýan halkymyzyň beýik ykbaly jemlenýär. “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary astynda geçýän ýylda behişdi bedewlerimiziň deňsiz-taýsyz şöhraty olaryň gözelligine we kaddy-kamatyna laýyk täze öwüşginlere beslendi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda golaýda geçirilen ahalteke bedewleriniň gözellik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry bedewlere bagyşlanan dabaralaryň hatarynda ajaýyp waka öwrüldi. Onda bu tohum atlaryň iň oňat wekilleri görkezilip, şolaryň arasynda, ýokary derejeli eminleriň netijelerine görä, bu toplumyň bedewi Melebaş “Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi” diýlip ykrar edildi. Şeýle hem behişdi bedewlere eserlerini bagyşlan döredijilik işgärleriniň arasyndaky bäsleşigiň ýeňijilerine döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan sylaglary gowşurmak dabarasy boldy.

Güýçli, buýsançly, erk-ygtyýarly, juwan, ýyndam görnüşdäki bedewleriň köp sanly keşpleriniň çeper beýanynda çuňňur we köptaraply many bar. Munuň özi nesil dowamatydyr, geçmişiň, şu günüň, geljegiň arabaglanyşygydyr, däpleriň hem-de täzeçil özgertmeleriň, tejribäniň we batyrgaý arzuwlaryň sazlaşygydyr. Ahalteke atçylygynda iň oňat ugurlaryň, olaryň nesilleriniň ajaýyp tohumlarynyň wekilleriniň baý şejeresiniň dowamydyr. Umuman, at hemişe sungatda-da, döwlet nyşanlarynda-da wepadarlygy, batyrlygy, ýyndamlygy, güýji we çydamlylygy alamatlandyrdy, bu bolsa paýtagtymyzda hem-de welaýatlarda dikilen heýkel eserlerinde-de beýanyny tapdy.

Şu gün Köpetdagyň etegindäki Halkara ahalteke atçylyk sport toplumy dabaralaryň jemlenýän ýerine öwrüldi. Bu ýerde özünde halkymyzyň agzybirlik ruhy bilen giň gerimliligi we belentligi, ýokary döwlet derejesini utgaşdyrýan uly baýramçylygyň täsirli ýagdaýy kalplary heýjana salýar. Onda milli däplerimiziň gözelligi, özboluşly öwüşgini bereketli türkmen toýuna mahsus beýanyny tapýar.

Hemmeler Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyna gelen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy uly şowhun bilen garşylaýarlar. Şu günler ýurdumyza ýörite gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow hem bu baýramçylykda hormatly myhman boldy.

Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Rustam Minnihanow hemmeleri ajaýyp baýramçylyk bilen gutlap, toplumyň ýodasyny ýöräp geçip, ýoluň ugrunda ýaýbaňlandyrylan sergileri, aýdym-sazly we sport çykyşlaryny, halkymyzyň durmuşyndan sahnalaşdyrylan çykyşlary synlaýarlar.

Bu ýerde ak öýler dikilip, olar ýurdumyzyň ähli welaýatlaryny hem-de paýtagtymyzy bir saçagyň başyna jemlän görnüşde gadymy türkmen obasyna mahsus durmuş ýagdaýlaryny döredipdir. Bu ýerde gadymy däp-dessurlar janlanýar, zenanlar haly dokaýarlar, el işleri bilen meşgullanýarlar, keçe basýarlar, bagşylar milli saz gurallarynyň owazy astynda aýdym aýdýarlar.

Ýodanyň ugrunda ýaýbaňlandyrylan sergide görkezilýän şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserleriniň esasy gahrymanlary deňsiz-taýsyz ahalteke atlarydyr. Bu görnüşler halkymyzyň çeper hünärmentçilik we senetçilik önümlerini: bezeg şaý-seplerini, el işleriniň, haly, dokma, ýüpek, keçe, deri we agaç önümlerini, milli saz gurallaryny, köpöwüşginli sowgatlyklary özünde jemledi.

Ýurdumyzda halkymyzyň umumy mirasynyň bölegi hökmünde gadymy hünärmentçilik aýawly saklanylýar, olar özboluşly medeni-ahlak häsiýeti özünde jemleýär. Dogrudan-da, bu gün ýaşaýyş-durmuş ýa-da zähmet çekmek üçin gadymy ýönekeý önümlere zerurlyk ýok, ýöne hünärmentçiligiň özi döredijilik bilen meşgullanmagyň görnüşi hökmünde ýaşamagyny dowam edýär. Şoňa görä-de, elde ýasalýan harytlary öndürýän ussalar halk içinde giňden tanalýar, olaryň seýrek hünärleriniň syrlaryny öwrenip, bu işi dowam edýän şägirtleri bar.

Bu ýerde türkmenleriň däp bolan egin-eşikleri we başgaplary, hojalykda ulanýan enjamlarynyň, zähmet gurallarynyň nusgalary hem-de beýlekiler görkezilýär. Bularyň ählisi halkymyzyň milli mirasynyň köpdürlüligini beýan etmäge, onuň kalbynyň baýlygyny we zehinini görkezmäge mümkinçilik berdi. Şol gymmatlyklaryň hatarynda atlaryň bezeg şaý-sepleriniň nusgalary bar. Olary taýýarlamaga ussalar uly jogapkärçilik bilen çemeleşip, her bir ownuk zady hem göz öňünde tutýarlar.

Açyk asmanyň astyndaky bu özboluşly sergide ahalteke bedewleriniň gözelligini çeper beýan etmek boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijileriniň işleri aýratyn orny eýeledi. Ajaýyp atlar haly eserlerinde, özboluşly heýkel kompozisiýalarynda, haşamlama we fotosurat işlerinde şekillendirildi, bedewleriň toý görnüşde bezelmegi üçin ýasalan owadan zergärçilik toplumlary bolsa türkmenleriň bedewlere söýgüsiniň uludygyna şaýatlyk edýär. Şeýle hem bu ýerde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli sport oýunlarynyň birnäçe görnüşleri boýunça bäsleşikler guraldy. Şunda sportuň milli görnüşlerine aýratyn ähmiýet berildi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hormatly myhman bilen bilelikde milli göreşiň aýratynlyklaryny, pälwanlaryň täsirli göreşini synladylar. Bu görnüşler şu günki baýramçylyk mynasybetli dabaralara özboluşly öwüşgin çaýýar. Göreşde ýeňiş gazanan pälwanlara, elbetde, ýörite baýraklar, toý paýlary berilýär. Gadymy türkmen däbine görä, ýeňiş gazanan pälwana ogşuk gowşuryldy. Munuň özi taryhyň dowamynda emele gelen ýagşy dessurlaryň häzirki döwrüň ruhuna kybap derejede ösdürilýändiginiň nobatdaky beýanyna öwrüldi.

Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň baş binasynyň öňünde estrada aýdymçylary hem-de tans toparlary dabara gatnaşyjylary aýdym-sazly baýramçylyk çykyşlary bilen garşyladylar. Dürli halkara sirk sungaty festiwallarynyň kuboklarynyň we baýraklaryň eýesi bolan meşhur “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň çykyşy myhmanlary begendirdi.

Toparyň agzalary akrobatika we gimnastika tilsimlerini, bedewe erk etmek, çapyp barýan atyň üstünde dürli hereketleri ýerine ýetirmek bilen tomaşaçylary ýene-de bir gezek haýran galdyrdylar. Ýöne olaryň çykyşlarynda esasy zat tilsimleriň çylşyrymlylygynda ýa-da çapyksuwarlaryň gaýratlylygynda däl-de, adamlaryň we atlaryň bir bitewi topar bolmagynda jemlenýär. Olaryň hemmesi bilelikde manežde umumy bitewülik hökmünde görünýärler, şonsuz özüne çekiji şüweleňi döretmek başartmazdy. Sebäbi tomaşaçylary haýrana goýan örän täsirli, emma töwekgelçilikli maşklardyr tilsimler birek-birege doly ynanmagy, dostuňa bil baglamagyň zerurlygyny talap edýär.

Şunuň ýaly atçylyk sport oýunlary tomaşaçylaryň arasynda hemişe aýratyn şowhun döredip, olaryň ýüreklerinde bedewlere mähir hem-de çapyksuwar oglanlaryň we gyzlaryň merdana hereketlerinden haýran galdyryjy täsirler galýar.

Hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň gadymy milli gymmatlyklaryny, şol sanda ahalteke bedewlerini nesilden-nesle geçirmäge gönükdirilen syýasaty bedewleriň, türkmen atşynaslarynyň we çapyksuwarlaryň şöhratyny täzeden dikeltmegi ugur edinýär. Bu şöhrat halkara ýaryşlarda, sirk festiwallarynda atly türkmen türgenleriniň ajaýyp ýeňişleri bilen hemişe artdyrylýar.

Häzirki wagtda at, ilkinji nobatda, zähmetiň netijesidir. Onuň hemmeleri gözelligi, syrdamlygy, ýyndamlygy bilen haýran etmezinden ozal, oňa, ilki bilen, köp güýji hem-de yhlasly zähmeti, bilimleri, zehini we söýgini siňdirmelidir. Türkmen halky netijeli zähmet çekmegi başarýar. Ahalteke tohum atlary munuň aýdyň subutnamasy bolup biler. Halkymyz öz üstünliklerini we gazananlaryny joşgunly bellemegi hem başarýar. Halkymyzyň söýgüli bedewiniň hormatyna ýurdumyzda at çapyşyklary giň gerimde guralýar. At çapyşyklary türkmen halkynyň iň gyzgalaňly baýramçylyk däpleriniň biridir. Ol nesilleriň dowamaty hökmünde häzirki döwürde-de dowam edýär. Biziň günlerimizde özüne çekiji bu ýaryşlar, elbetde, gadymy döwürlerdäkiden düýbünden başga şertlerde bolup geçýär.

Diýarymyzyň ähli welaýatlarynda bina edilen ajaýyp atçylyk sport toplumlary ýyndam bedewleriň aýlawlardaky ýaryşlaryny iň ýokary derejede geçirmäge mümkinçilik berýär, sport ugrundan başga-da, ol hemişe mazmun taýdan has uly waka bolup, milli medeniýetimiziň özboluşly öwüşginleri arkaly täsirli şüweleňe öwrülýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hem-de tatarystanly myhman atçylyk toplumynyň binasyna girip, özleri üçin niýetlenen ýere geçýärler.

Döwlet Baştutanymyz nusaý atlarynyň ady rowaýata öwrülen tohumlaryna hakyky sarpa goýup, olaryň janköýeri hem-de wagyzçysy, ajaýyp çapyksuwar bolmak bilen, özüniň işjeň gatnaşmagynda we hemmetaraplaýyn goldamagy esasynda milli atçylyk sport ulgamynyň ösmegine, halkara abraýynyň artmagyna uly goşant goşýar.

Hormatly Prezidentimiziň Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisinde belleýşi ýaly, meşhur ahalteke bedewleriniň şan-şöhraty müňýyllyklaryň dowamynda äleme dolup gelýär. Biziň şöhratly bedewlerimiziň dünýäniň atçylyk medeniýetiniň döremeginde uly goşandy bardyr.

Biz ahalteke atlarynyň baş sanyny artdyrmak hem-de dünýädäki şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak, milli atşynaslyk mekdebiniň gadymy däplerini gorap saklamak we baýlaşdyrmak ugrunda zerur işleri geçireris. Merdana halkymyzyň bu gadymy däplerini ýaş nesillerimize ýetirmek hem-de olaryň behişdi bedewlere bolan söýgüsini artdyrmak boýunça alyp barýan işlerimizi mundan beýläk-de dowam ederis diýip, döwlet Baştutanymyz nygtaýar.

Alyp baryjy möwsümiň iň abraýly ýaryşy bolan baýramçylyk at çapyşyklarynyň başlanýandygyny yglan edýär.

Ýurdumyzyň atşynaslary ahalteke bedewi ýaly halk seçgiçileriniň we seýisleriniň iň ýokary sungat eserini döredip, arassa ganlylygyny saklamak bilen, olaryň häsiýetlerini terbiýelemegi dowam edýärler. Atçylyk pudagynyň hünärmenleri häzirki zaman usullaryny ulanmak arkaly tohumçylyk işiniň ylmy esaslaryny giňeltmegi, ýurdumyzda atçylyk sportunyň dürli görnüşlerini has işjeň ösdürmegi, bu ulgamda halkara derejede hyzmatdaşlyk etmegi maksat edinýärler. Şu işde baş maksat atşynaslyk däpleriniň dowamatyny aýawly gorap saklamakdan ybaratdyr. Bu şöhratly ýörelge asyrlar aşyp, nesilden-nesle geçirilip gelinýär, şoňa görä-de, häzirki sanly tehnologiýalar eýýamynda ýaşlaryň halkymyzyň taryhy ykbalyny kesgitlän bu gymmatlyga aýawly garamagy möhümdir.

Türkmenistanda gadymy däplere eýe bolan at çapyşyklary bolsa häzirki wagtda-da, ozalkylar ýaly, uly meşhurlyga eýedir. Aýlawyň köp sanly tomaşaçylarynyň ünsüniň, tele we foto kameralaryň onlarçasynyň gönügen ýaryşlary iki sagatdan gowrak dowam etdi. Şol ýaryşlar türkmen halkynyň şöhraty we buýsanjy bolan behişdi bedewleriň ýyndamlygynyň özboluşly beýany boldy.

At çapyşyklary çapyksuwarlar üçin hem synagdyr. Atçylyk sporty adamdan merdanalygy, başarjaňlygy, yhlasy, atlara bolan mähri, olar bilen düşünişmegi talap edýär.

Badalga berilýän jaň sesi ýaňlananda, inçe aýakly ýyndam bedewler ýyldyz kimin süýnüp, tizliklerini artdyrmak bilen, tomaşaçylaryň şowhunyny al-asmana göterdi. Dürli aralyklara çapyşyklaryň ýedisi geçirildi. Şolara bedewleriň onlarçasy gatnaşyp, özleriniň iň oňat sport häsiýetlerini görkezdiler.

Ilkinji çapyşykda bedewler 1200 metr aralyga maliýe we ykdysadyýet toplumynyň “Polatly” diýen baýragy ugrunda ýaryşdylar. Ilkinji bolup 1 minut 18,4 sekunt netije görkezip, pellehana Dagbedew diýen dor at geldi. Onuň çapyksuwary R.Agamyradow.

Ikinji çapyşyk hem 1200 metr aralyga geçirildi. Nebitgaz toplumynyň “Meleguş” atly baýragyny almak ugrundaky ýaryşa gatnaşan bedewleriň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna degişli Artyk diýen dor at ýeňiji bolmagy başardy. Ol özüniň çapyksuwary M.Mämmedow bilen bellenen aralygy 1 minut 18,9 sekuntda geçdi.

Söwda toplumynyň “Gelşikli” baýragy ugrunda 1200 metr aralyga geçirilen üçünji çapyşykda pellehana birinji bolup Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna degişli Arka diýen gurt mele at geldi. Üçünji derejeli çapyksuwar M.Agamyradowyň çapan bedewi 1 minut 20,5 sekunt wagt görkezdi.

Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Ýanardag” baýragyny almak ugrundaky çapyşyk 1400 metr aralyga geçirildi. Şunda pellehana ilkinji bolup Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň “Bäherden” atçylyk hojalygynyň Ýagmyr diýen dor aty gelmegi başardy. Çapyksuwar J.Hydyrowyň erk eden aty 1 minut 31,8 sekunt wagt bilen geldi.

Gurluşyk we senagat toplumynyň “Pereň” baýragyna eýe bolmak ugrunda geçirilen bäşinji çapyşykda bedewler 1400 metr aralyga güýç synanyşdylar. Şonda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetine degişli Gadam diýen dor at ýeňiji boldy. Onuň netijesi 1 minut 34 sekunda deň boldy. Gadamyň çapyksuwary O.Berdiýew.

Altynjy çapyşyk oba hojalyk toplumynyň “Garader” diýen baýragyny almak ugrunda 1400 metr aralyga geçirildi. Bu ýaryşda Dordepel diýen dor at birinji orna mynasyp boldy. Ikinji derejeli çapyksuwar Y.Saparowyň çapan aty bellenen aralygy 1 minut 29 sekuntda geçdi.

Jemleýji ýedinji çapyşyk hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň “Akhan” diýen baş baýragyna hem-de göçme kubogyna eýe bolmak ugrunda dartgynly ýagdaýda geçdi. 1600 metr aralyga geçirilen bu ýaryşda pellehanadan ilkinji bolup Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna degişli bolan Bezirgen diýen bedew geçmegi başardy. Ussat çapyksuwar B.Agamyradowyň erk eden aty 1 minut 44,4 sekunt wagt görkezdi.

Çapyşyklaryň arasynda aýdym-sazly çykyşlar guraldy. Tomaşaçylar şöhratly geçmişimizi hem-de häzirki döwrüň ägirt uly özgertmelerini aýdymdyr sazlarynda wasp eden bagşylaryň we sungat ussatlarynyň çykyşlaryndan lezzet aldylar.

Hormatly Prezidentimiz Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda bolmagynyň dowamynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen daşary ýurtly işewürler bilen ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesini geçirdi. Şolaryň hatarynda “Altkom” maliýe-senagat toparynyň başlygy Aleksandr Tislenko, Ukrainanyň “Interbudmontaž” gurluşyk assosiasiýasynyň müdiriýetiniň başlygy Wladimir Petruk we “Ýugneftegaz” kompaniýasynyň direktory Igor Burkinskiý bar.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow ikitaraplaýyn duşuşyklaryň barşynda işewürleri mübärekläp, parahatçylygyň, dostlugyň hem-de özara düşünişmegiň ýurdy bolan Türkmenistanda geçirilýän baýramçylyklara we beýleki çärelere hemişe gatnaşýandyklary üçin olara minnetdarlyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz ikitaraplaýyn duşuşyklaryň barşynda öňdebaryjy daşary ýurt kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagynyň Türkmenistanyň amala aşyrýan, iň oňat dünýä tejribesini hem-de öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmaga gönükdirilen durmuş-ykdysady strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýandygyny nygtady.

Myhmanlar duşuşmaga wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowy ahalteke atlarynyň deňsiz-taýsyz gözelliginiň we ajaýyplygynyň şanyna geçirilýän baýramçylyk bilen mähirli gutladylar hem-de berk jan saglyk, abadançylyk, türkmen halkynyň bähbidine alyp barýan işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdiler.

“Altkom” maliýe-senagat toparynyň başlygy Aleksandr Tislenko bilen geçirilen ikitaraplaýyn duşuşygyň barşynda ulag ulgamyny ösdürmek boýunça bilelikde işlemegiň köpýyllyk tejribesi göz öňünde tutulyp, mundan beýläk-de hyzmatdaşlyk etmegiň ileri tutulýan ugurlaryna garaldy.

Döwlet Baştutanymyz Ukrainanyň “Interbudmontaž” gurluşyk assosiasiýasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşygynyň dowamynda Aşgabady mundan beýläk-de ösdürmegiň we abadanlaşdyrmagyň konsepsiýasynyň bilelikde ýakyndan işlemegi dowam etmek üçin giň mümkinçilikleri açýandygyny nygtap, türkmen tarapynyň bildirýän hemişelik talaplaryna ünsi çekdi. Şolaryň esasylary gurlanda täzeçil inženerçilik-tehniki çözgütleriň ulanylmagy zerur bolan desgalaryň gurluşygynyň ýerine ýetirilmeli möhletiniň we hiliniň berk berjaý edilmeginden ybaratdyr.

“Ýugneftegaz” kompaniýasynyň direktory I.Burkinskiý bilen söhbetdeşligiň çäklerinde ýurdumyzda nebitgaz ulgamynda amala aşyrylýan ugurdaş taslamalar we maksatnamalar bilen baglylykda, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary barada pikir alyşmalar boldy. Şeýle hem işewür ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň türkmen hyzmatdaşlaryna, şol sanda seýsmologiýada öz ähli tejribesini we mümkinçiligini hödürlemäge taýýardygyny tassyklady.

Ikitaraplaýyn duşuşyklaryň ahyrynda işewürler işlerinde berilýän ägirt uly goldaw üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler hem-de ýolbaşçylyk edýän iri kompaniýalarynyň jogapkärli tabşyryklary ýokary hili we öz wagtynda ýerine ýetirmek ugrunda mundan beýläk-de ähli tagallalary edip, Türkmenistanyň ykdysady ösüşine goşantlaryny goşjakdyklaryna ynandyrdylar.

Şu günki dabaralaryň çäklerinde baýramçylyk çapyşyklarynyň, şu hepde geçirilen uzak aralyga atly ýörişiň hem-de konkur boýunça ýaryşlaryň ýeňijilerine hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan gymmat bahaly baýraklaryň gowşurylyş dabarasy boldy.

Uzak aralyga guralan atly ýörişiň ýeňijisi Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna degişli bolan Meşhur diýen bedew boldy. Ol çapyksuwary O.Annaýew bilen iň oňat wagty — 2 sagat 41 minut 58 sekunt görkezdi. Barha uly meşhurlyga eýe bolýan atly sportuň konkur görnüşi boýunça geçirilen ýaryşda Türkmenistanyň Atly sport federasiýasyna degişli bolan Toýçy diýen at birinji orny eýeledi. Onuň çapyksuwary N.Beglarýan.

Soňra şu günki çapyşyklaryň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. Olara ýokarda agzalan baýraklar, gymmat bahaly sowgatlar hem-de uly möçberli pul serişdeleri gowşuryldy. Mundan başga-da, jemleýji çapyşygyň ýeňijisine Türkmenistanyň Prezidentiniň göçme kubogy we diplom berildi. Munuň özi ýurdumyzda atçylyk sportunyň ösdürilmegine itergi bermegiň, ýyndam atlary terbiýelemegiň hem-de ussat çapyksuwarlary taýýarlamagyň ýene-de bir çäresidir. Onuň şeýle bolmagyna milli mirasymyzyň aýrylmaz bölegi hökmünde döwlet Baştutanymyz uly üns berýär.

Çapyksuwarlar milli atşynaslygyň we atçylyk sportunyň ösdürilmegi baradaky aladalary üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler hem-de Watanymyzyň şöhratly atçylyk däplerini gorap saklamak, ahalteke tohum atlaryny mundan beýläk-de wagyz etmek ugrunda ähli tagallalary etjekdiklerine ynandyrdylar.

Asyrlaryň dowamynda türkmenler gaýduwsyz esgerler hem-de ajaýyp çapyksuwarlar bolupdyrlar. Häzir halkymyz öz täze taryhyny döredýär, parahat Zeminde bagtyýar ykbalyny gurýar. Ahalteke bedewleri, hemişe bolşy ýaly, halkymyzyň durmuşynda uly orny eýeleýär. Olaryň wezipesi indi sagdyn, mizemez ruhuň mundan beýläk-de üpjün edilmeginden, kämillige ymtylmakdan, belent maksatlaryň berkarar bolmagyndan, ata Watanymyza buýsanç duýgusynyň berkidilmeginden ybaratdyr.

Baýramçylyk at çapyşyklary tamamlandy, Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda bolsa aýdym-sazlaryň ýaňlanmagy dowam etdi. Tomaşaçylar pikirlerini we özlerinde galan täsirlerini paýlaşdylar.

* * *

Şu gün Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaraly çäreler eziz Diýarymyzyň ähli şäherlerinde we obalarynda-da geçirildi. Olaryň maksatnamasyna konsertler, sergiler, edebi-sazly we şygryýet agşamlary, ýurdumyzyň atşynaslaryny hem-de seýislerini sarpalamak çäreleri girizildi.

Şu günki dabaralar bilen hem, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda milli atşynaslyk mekdebini ösdürmek boýunça amala aşyrylýan yzygiderli işler bilen hem Türkmenistan bütin dünýä ajaýyp ahalteke bedewlerini bagyş eden we bu gün dünýä medeniýetiniň bu gymmatlygyny geljek nesiller üçin gorap saklap, iri halkara atçylyk merkezi hökmünde özüni ynamly tanadýar.

Bölümiň soňky habarlary

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident saýlawlarynda ses bermäge gatnaşdy

Çap edildi 12.03.2022

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna gatnaşyp, iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärleriň birine ses berdi.

Ýurdumyzyň durmuşyndaky möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräniň – Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi türkmen jemgyýetinde halkara hukugynyň kadalarynyň berjaý edilýändiginiň hem-de demokratik ýörelgeleriň dabaralanýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Saýlawlaryň barşynda guralan medeni-köpçülik dabaralary bu taryhy ähmiýetli syýasy çäräniň geçirilmegine toplumlaýyn çemeleşilýändigini görkezýär.

Ir bilen Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabyndaky Annanyýaz Artykow adyndaky 68-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebinde ýerleşýän 48-nji saýlaw uçastogyna Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgär, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow awtoulagda maşgala agzalary bilen geldi.

Mälim bolşy ýaly, ak reňkli bu awtoulag ýurdumyzyň içeri işler edaralarynda birkemsiz gulluk eden we watansöýüjiligiň beýik nusgasyny görkezen, milli Liderimiziň kakasy Mälikguly Berdimuhamedowa bitiren hyzmatlaryna hoşallygyň nyşany hökmünde sowgat berlipdi. Häzirki wagtda bu awtoulag gymmatly ýadygärlik hökmünde Berdimuhamedowlaryň maşgalasynda saklanýar.

Maşgala gymmatlyklarynyň we gadymy ýörelgelere çuňňur sarpa goýmak, uly ýaşly nesli hormatlamak esasynda nesilleriň dowamatlylygy, düýpli çözgütleriň maslahatlaşmak arkaly kabul edilmegi türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly ýörelgeleridir.

Ilki bilen wise-premýer Serdar Berdimuhamedowyň maşgala agzalary ses berip, konstitusion hukugyny berjaý etdiler.

Soňra iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär ses bermegiň barşyna monitoring gözegçilik edýän milli we halkara synçylary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri bilen söhbetdeş bolup, olaryň sowallaryna jogap berdi.

«ITAR-TASS»-yň habarçysy Leýla Turaýanowa Serdar Berdimuhamedowa sowal berip, onuň şu saýlawlarda ýeňiş gazanan halatynda, daşary syýasat ulgamyndaky meýilnamalary bilen gyzyklandy.

Iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan iki gezek ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk derejesine esaslanýandygyny belledi, bu hukuk derejesi sebitde we onuň çäklerinden daşarda ähli döwletler bilen doly derejeli gatnaşyklary ösdürmäge mümkinçilik berýär.

Türkmenistan parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasaty durmuşa geçirýär, şoňa görä-de ýurtlaryň arasynda dostlukly hem-de hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny giňeltmek hem-de pugtalandyrmak esasy ugurlaryň biri bolup durýar.

Şeýle hem iri we abraýly halkara guramalary, ilkinji nobatda bolsa Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi we berkidilmegi esasy ugurlaryň hatarynda durýar diýip, Serdar Berdimuhamedow nygtady.

Türkmenistanyň Milli Geňşiniň Halk Maslahatynyň şu ýylyň 11-nji fewralynda geçirilen taryhy mejlisinde ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ýakyn 30 ýyl üçin Milli maksatnamasy kabul edildi. Bu maksatnamany durmuşa geçirmegiň çäklerinde, ýurdumyz esasy bäş ugur boýunça daşary syýasatyny alyp barar. Olar howpsuzlygyň we durnuklylygyň üpjün edilmegi, halkara giňişliginde ýurdumyzyň bitaraplyk hukuk derejesini ilerletmek, daşary ykdysady gatnaşyklary diwersifikasiýalaşdyrmak, durnukly ösüşe hem-de halkara gatnaşyklarynyň ynsanperwerleşdirilmegine ýardam bermek ýaly ugurlardyr. «Halkymyz maňa ýokary ynam bildirip, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlan ýagdaýynda, döwletimiz oňyn Bitaraplyk syýasatyna esaslanýan daşary syýasat ugruny dowam eder» diýip, iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär belledi.

Soňra Prezident wezipesine dalaşgäre Türkiýäniň «TRТ World» teleýaýlymynyň habarçysy Rumeýsa Çodar sowal bilen ýüzlendi. Žurnalist Türkmenistanda ykdysadyýetiň uzakmöhletleýin ösdürilmegine uly ähmiýet berilýändigini belläp, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri ösdürmek maksady bilen senagat kärhanalarynyň ösdürilmegi barada pikirini aýtmagyny haýyş etdi.

Serdar Berdimuhamedow bu sowala jogap bermek bilen, Türkmenistanda milli ykdysadyýetiň döwlet maksatnamalarynyň üstünlikli ýerine ýetirilmegine, telekeçiligiň goldanylmagyna gönükdirilen bäş ugrunyň ösdürilmegine aýratyn üns berilýändigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, dalaşgär 2008-nji ýylda döredilen Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ähmiýetini belledi. Bu birleşmäniň agzalary ýurdumyzyň halk hojalygynyň dürli pudaklarynda, şol sanda söwda ulgamynda, oba hojalygynda, gurluşykda, ulagda, senagatda üstünlikli işleýärler. Biziň ýurdumyzyň gaýtadan işleýän pudaklary hem-de senagaty milli ykdysadyýetimiziň okgunly ösdürilmegine ýardam berýän ýokary hilli harytlary öndürýär diýip, Serdar Berdimuhamedow döwletimiziň telekeçiligini goldamak işlerini dowam etmegi maksat edinýändigini aýtdy.

«Türkmenistan» gazetiniň baş redaktory K.Rejebow Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda üstünlikler arzuw etdi hem-de dalaşgäriň iň ýokary döwlet wezipesine saýlanan halatynda, ýurdumyzda sanly ulgamy ösdürmek hem-de döwrebaplaşdyrmak üçin nähili çäreleri geçirmegi göz öňünde tutýandygy bilen gyzyklandy.

Prezident wezipesine dalaşgär milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda sanly ulgamy ösdürmek boýunça maksatnamalaýyn işleriň ýerine ýetirilýändigini aýdyp, «Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» hem-de «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň» kabul edilendigini belledi we ýurdumyzda sanly ulgamyň giňden ornaşdyrylmagynyň halkymyzyň hal-ýagdaýynyň, ýaşaýyş-durmuş şertleriniň has-da ýokarlanmagyna getirjekdigine ünsi çekdi.

Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýakynda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen Türkmenistany 2022-2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy kabul edildi, onda ýurdumyzda sanly ulgamyň ösdürilmegine hem uly üns berilýär.

Soňra «Nesil» gazetiniň baş redaktory A.Hojaberdiýew Serdar Berdimuhamedowa saýlawlarda üstünlik gazanmagy arzuw edip, onuň Prezident wezipesine saýlanan halatynda, ýaşlary köpçülikleýin ylma has giňden çekmek üçin nähili işleri amala aşyrmagy meýilleşdirýändigi bilen gyzyklandy.

Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzda ýaş nesil barada döwlet derejesinde alada edilýändigini, Türkmenistanda ýaşlar syýasatynyň esasy özeniniň ýaşlarda Watana, halkymyza, taryhymyza buýsanjy, ylma-bilime höwesi artdyrmak bolup durýandygyny belledi. Şonuň bilen bir hatarda, bu syýasat ýaşlaryň täze tehnologiýalary has talabalaýyk özleşdirmegine, döwrebap bilim almagyna, ýaş nesliň watançylyk ruhunda terbiýe almagyna, olarda Watanyň ykbaly üçin jogapkärçilik duýgusyny terbiýelemäge gönükdirilen çäreleri öz içine alýar.

Serdar Berdimuhamedow bu baradaky gürrüňi dowam edip, ýaşlar syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, 2021-2025-nji ýyllar üçin degişli döwlet Maksatnamasynyň kabul edilendigini ýatlatdy. Mundan başga-da, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisinde tassyklanylan Türkmenistany 2022-2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda hem ýaşlar syýasatynyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýändigi bellenildi. Iň ýokary döwlet wezipesine saýlanan ýagdaýynda hormatly Prezidentimiziň öňe süren başlangyçlaryny mynasyp dowam etjekdigini aýdyp, iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär Serdar Berdimuhamedow ýygnananlar bilen hoşlaşdy we olara işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra Türkmenistanyň döwlet Baştutanynyň wezipesine has mynasyp dalaşgäre ses bermek üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow käbesi Ogulabat eje bilen Köpetdag etrabyndaky 48-nji saýlaw uçastogyna geldi.

Ýaňlanan aýdym-sazlar, saýlawçylara milli tagamlaryň hödürlenilmegi, ýurdumyzyň saýlaw uçastoklarynda söwdalaryň ýokary derejede guralmagy, saýlaw uçastoklarynyň ses bermek üçin zerur bolan enjamlar bilen üpjün edilmegi döwletimiziň durmuşynda möhüm jemgyýetçilik-syýasy waka bolan saýlawlaryň geçirilmegine jogapkärli hem-de toplumlaýyn esasda çemeleşilýändigini görkezdi.

Saýlaw uçastoklarynda türkmenistanlylaryň umumy ykrar edilen halkara hukugynyň kadalaryna laýyklykda özleriniň konstitusion hukuklaryny amala aşyrmagy üçin ähli şertler döredildi. Şeýle hem milli we halkara synçylar ses bermegiň barşyna monitoringi amala aşyrdylar. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri ýurdumyzda geçirilen saýlawlaryň ähli tapgyrlaryny giňden beýan etdiler.

Döwlet Baştutanymyz käbesi Ogulabat eje bilen has mynasyp diýip hasap eden dalaşgärine ses berip, konstitusion hukuklaryndan peýdalanyp raýatlyk borçlaryny berjaý etdiler. Milli Liderimiz öz käbesine belent sarpa goýmak bilen, maşgala gymmatlyklaryna, ýaşuly nesle hem-de ýurdumyzda aýratyn alada we hormat bilen gurşalyp alnan eneleriň mertebesini belende götermegiň nusgasyny görkezýär.

Şu gezekki jemgyýetçilik-syýasy çäräniň – Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň ýokary guramaçylyk derejesinde hem-de häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda we türkmen halkynyň milli ruhuna mahsus ýagdaýda geçirilendigini bellemek gerek.

Soňra hormatly Prezidentimiz milli we halkara synçylar, daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri bilen söhbetdeş boldy. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýurdumyzda taryhy ähmiýetli syýasy çäre – Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary geçirilýär. Şunda 9 dalaşgär iň ýokary döwlet wezipesine bellige alyndy. Olar halkyň ynamyna mynasyp bolan adamlardyr, şol mynasybetli hem şu gezekki saýlawlara dalaşgär hökmünde gatnaşmaga mümkinçilik aldylar.

Milli Liderimiz Watanymyzyň geljegi üçin ägirt uly ähmiýete eýe bolan bu möhüm çäräniň açyklyk, aýanlyk we deňhukuklylyk, demokratik ýörelgeler esasynda geçjekdigine ynam bildirdi, munuň özi adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň ygtybarly goralýan dünýewi, demokratik, özygtyýarly, Bitarap döwletimiziň belent derejesine laýyk gelýär. Halkyň uly ynam bildirip, saýlan Prezidenti Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň mundan beýläk-de okgunly ösmegi üçin özüne bagly ähli tagallalary eder diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhmedow şu günki taryhy jemgyýetçilik-syýasy çäräniň umumy ykrar edilen halkara hukugynyň kadalaryna hem-de ýurdumyzyň Konstitusiýasyna laýyklykda geçirilýändigini kanagatlanma bilen belläp, hemmelere asylly işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz saýlaw uçastogyndan çykyp, sungat ussatlarynyň çykyşlaryna tomaşa etdi, soňra Türkmenistanyň halk artisti, bagşy Läle Begnazarowa bilen söhbetdeş boldy hem-de onuň ýokary ýerine ýetirijilik ussatlygyny belläp, diňleýjileriň arasynda meşhurlyga eýe bolandygyny aýtdy. Milli Liderimiz aýdymça döredijiliginde geljekde hem üstünlikleri arzuw etdi.

Aýdymçy, öz gezeginde, milli sungatyň ähli ugurlar boýunça ösdürilmegi babatda döwlet derejesinde alada edilýändigi üçin hormatly Prezidentimize ähli döredijilik işgärleriniň adyndan hoşallyk bildirdi hem-de hormatly Arkadagymyza özüniň iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Dutaryň owazy astynda aýdymçy zenanyň ýerine ýetiren aýdymy enelere belent sarpanyň senasy bolup ýaňlandy. Ýurdumyzyň abadançylygy hem-de çagalaryň bagtyýarlygy olar üçin ähli zatdan ileridir.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Çap edildi 22.04.2022

Описание: https://tdh.gov.tm/storage/app/media/2022/04-2022/22042022/23-04-PR.jpg

Описание: https://tdh.gov.tm/storage/app/media/2022/04-2022/22042022/sert-PR.jpg

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe meselelere hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisi açyp, hemişe bolşy ýaly, jenaýat edendikleri üçin iş kesilen we eden etmişlerine ökünip, ak ýürekden toba gelen raýatlaryň mukaddes Gadyr gijesiniň öň ýanynda günäsiniň geçilýändigini belledi. Beýik ata-babalarymyzyň rehimdarlyk we ynsanperwerlik däplerinden ugur alyp, olary jeza çekmekden boşatmak ýaly sahawatly çäreleri geçirýäris diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Soňra goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamak baradaky toparyň başlygy B.Gündogdyýewe söz berildi. Ol topar tarapyndan bu ugurda geçirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, asylly däbe eýerip, jenaýat edendikleri üçin iş kesilen 514 raýatyň mübärek Gadyr gijesi mynasybetli günäsini geçmek hakynda Permana gol çekdi.

Soňra goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýewe hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen bilelikde günäsi geçilen adamlary tussaglykdan boşadyp, olar ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barar ýaly, ähli zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Biz günä geçmek çäresini geçirmek bilen, eden etmişlerine ökünip, toba gelen adamlara öz günälerini halal zähmeti bilen ýuwup, ýurdumyzyň ösüşine işjeň gatnaşmaklary üçin mümkinçilik döredýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy.

Welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimlerine, şeýle-de beýleki ýolbaşçylara günäsi geçilen adamlary iş bilen üpjün etmek boýunça zerur çäreleri görmek tabşyryldy.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow günäsi geçilen adamlara yhlasly zähmet çekip, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli işlere öz goşandyny goşmaklaryny, eziz Watanymyza ak ýürekden hyzmat edip, halal zähmetiň hözirini görüp ýaşamaklaryny arzuw etdi.

Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada habar berdi.

Ýurdumyzda kanunylygy hem-de hukuk tertibini pugtalandyrmak babatda raýatlaryň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak bilen bagly hem-de durmuş ugruna gönükdirilen kanunlara üýtgetmeleri hem-de goşmaçalary girizmek boýunça işler dowam edýär.

Deputatlar daşary ýurtlaryň, halkara guramalaryň wekilleri bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýärler. Şeýle hem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahaty geçirildi. Mejlisiň agzalary Ýewropa Geňeşiniň, BMG-niň düzüm birlikleriniň ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary bilen bilelikde hukuk tertibini pugtalandyrmak, çagalaryň hukuklaryny goramak, zenanlar we maşgala, ekologiýa, migrasiýa meselelerine bagyşlanyp geçirilen çärelerine sanly ulgam arkaly gatnaşdylar.

Döwletimiziň içeri we daşary syýasatyny, sagdyn durmuş ýörelgelerini, milli ruhy gymmatlyklarymyzy, däp-dessurlarymyzy gorap saklamagy, edep kadalaryny, ýol-ulag hereketiniň düzgünlerini berjaý etmegi wagyz etmek boýunça işler dowam etdirilýär.

Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew täze taryhy eýýamyň wezipeleriniň durmuşa geçirilmegini göz öňünde tutup, ýurdumyzyň hukuk binýadyny kämilleşdirmek ugrunda geçirilýän işler barada maglumat berdi.

Şu ýylyň 16-njy aprelinde geçirilen Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisinde Jenaýat kodeksiniň we Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmäge gönükdirilen kadalaşdyryjy resminamalaryň kämilleşdirilmegi, konwensiýalaryň tassyklanylmagy, halkara guramalaryň köptaraplaýyn resminamalaryna hem-de olar bilen baglanyşykly şertnamalara, halkara ylalaşyklara we beýleki resminamalara goşulmaga degişli birnäçe kanunlar ara alnyp maslahatlaşylyp, degişli kararlar bilen tassyklanyldy. Kanunylygy we hukuk tertibini üpjün etmek hem-de birnäçe beýleki ugurlar boýunça kanun çykaryjylyk işi dowam edýär.

Halk Maslahatynyň agzalary hem-de Mejlisiň deputatlary aprel aýynda Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlarynda iş saparlarynda boldular, adalat, kazyýet we hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, bilim hem-de saglygy goraýyş ulgamlarynyň wekilleri bilen duşuşyklary geçirdiler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow häzirki döwrüň anyk ýagdaýlary we ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan özgertmeler bilen baglylykda, ata Watanymyzyň kanunçylyk binýadyny has-da kämilleşdirmegiň örän wajypdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz parlamentarileriň öz ygtyýarlyklaryndan netijeli peýdalanmagyň we olaryň geçirýän wagyz-nesihat işini, şol sanda maşgala gymmatlyklaryny we jemgyýetiň ahlak ýörelgelerini aýawly saklamakda, sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmekde möhüm ornuny nazara almak bilen amala aşyrýan işlerini işjeňleşdirmegiň zerurdygyny belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow DIM-niň alyp barýan işleri barada hasabat berdi.

Hasabatyň barşynda wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy düýn Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik wekilhanasyndan gelip gowşan hoş habar barada aýtdy.

Ýurdumyzyň döwlet syýasatynda daşky gurşawy goramak boýunça çärelere, tebigata aýawly garamaga hem-de bioköpdürlüligi üpjün etmäge aýratyn üns berilýär. Şu ýylyň martynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda geçirilen ählihalk bag ekmek dabarasy Türkmenistanyň ekologiýa ulgamynda öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge ygrarlydygynyň aýdyň subutnamasy boldy.

Şunuň bilen baglylykda, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň orunbasary, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Ýerine ýetiriji sekretaryndan bu guramanyň yglan eden “Şäherlerdäki baglar” atly başlangyjyna bag ekmek çäreleri arkaly goldawy we oňa goşan goşandy üçin Aşgabat şäherine halkara güwänamanyň gelip gowşandygy habar berildi.

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzy ýurdumyzyň daşky gurşawy goramak we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek babatdaky tagallalarynyň halkara derejede ykrar edilýändigine şaýatlyk eden bu daşary syýasy üstünlik bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de hormatly Prezidentimize berk jan saglyk, uzak ömür we köpugurly döwlet işinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz beýan edilen habary kanagatlanma bilen kabul edip, hemmeleri BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy tarapyndan Aşgabat şäherine «Şäherlerdäki baglar» atly başlangyja bag ekmek çäreleri arkaly goldawy we oňa goşan goşandy üçin halkara güwänamanyň berilmegi bilen gutlady.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň BMG bilen bilelikde Ýer ýüzünde durnukly ösüşi gazanmaga gönükdirilen maksatnamalary we taslamalary amala aşyrýandygyny nygtady. Bu hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň biri hem ekologiýa howpsuzlygyň ýokary derejesini üpjün etmek bolup durýar. Bu köpugurly, toplumlaýyn işde şäher we oba ýerlerini tokaý zolaklaryna öwürmek aýratyn möhümdir. Türkmenistan bu ugurda Milli tokaý maksatnamasynyň ýurt derejesindäki işini ulgamlaýyn esasda alyp barýar.

Köp ýyllaryň dowamynda hormatly Arkadagymyzyň başlangyçlary esasynda Türkmenistanda 145 milliondan gowrak bag nahaly ekildi. Bu iş ýurdumyzda aýratyn howa zolaklarynyň emele gelmegini üpjün etdi we sebitde arassa howanyň ýokary derejede bolmagyna, tebigatyň abat saklanyp galmagyna goldaw berýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, biz ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek ugrunda alnyp barylýan işi ylmyň öňdebaryjy gazananlaryny we döwrebap tehnologiýalary ulanyp, mundan beýläk-de dowam etdireris. Bu günki gün Türkmenistanda bag ekmek işi tebigy zolaklaryň has-da kämilleşmegine ýardam edip, her bir türkmenistanly üçin nusga alarlyk ýörelgä öwrüldi.

Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň orunbasary, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Ýerine ýetiriji sekretary tarapyndan berlen bu güwänamanyň halkymyzyň tebigaty goramak ugrunda çekýän zähmetine ýokary baha berilýändiginiň aýdyň güwäsidigini ýene-de bir gezek belledi.

Mälim bolşy ýaly, 22-nji aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan kesgitlenen Halkara ene Ýer güni bellenilýär. Bu uly ähmiýete eýe bolan halkara sene planeta bilen ekoulgamlaryň we adamlaryň arasyndaky özara baglanyşygy beýan edýär.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýokarda agzalyp geçilen iri möçberli ekologiýa maksatnamasyna paýtagtymyz Aşgabadyň goşandynyň resmi taýdan ykrar edilmeginiň Türkmenistan bilen BMG-niň netijeli we köpýyllyk hyzmatdaşlygynyň subutnamasy bolup durýandygyny aýratyn nygtady. Döwlet Baştutanymyz watandaşlarymyzy bu şatlykly habar bilen ýene bir gezek gutlap, abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdi.

Hasabatyň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri ýurdumyzyň milli demokratik institutlarynyň binýadyny we işini kämilleşdirmegiň, Türkmenistanda adam hukuklaryny we azatlyklaryny doly derejede üpjün etmegiň Bitarap Watanymyzyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, ynsanperwer ugurda hereket edýän halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi möhüm ähmiýete eýedir. Köpugurly gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek hem-de ýurdumyzyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalaryny netijeli ýerine ýetirmegini gazanmak maksady bilen, teklipleriň birnäçesi taýýarlanyldy.

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen 2007-nji ýylda döredilen Türkmenistanyň Adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparyň işi aýratyn bellenildi. Toparyň çäklerinde degişli wajyp meseleler yzygiderli çözülýär, bu ugurdaky tagallalar utgaşdyrylýar. Häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda, 2011-nji, 2017-nji we 2019-njy ýyllarda pudagara toparyň işi we düzümi kämilleşdirildi.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 11-nji fewralynda geçirilen Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinde kabul edilen “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda” ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatynyň binýadyny düzýän adam hukuklary we azatlyklary, olary goramak hem-de üpjün etmek bilen bagly meseleler möhüm orun eýeleýär. Maksatnamanyň ynsanperwer ugruny durmuşa geçirmek we pudagara toparyň işini yzygiderli kämilleşdirmek maksady bilen, toparyň täzelenen düzümini tassyklamak teklip edilýär.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi. Ynsanperwer ugurly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda milli demokratik edaralary ösdürmek we adam hukuklary babatda işleri kämilleşdirmek ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, «Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasynyň» üstünlikli amala aşyrylýandygyny aýratyn bellemek gerek.

Ýurdumyzyň uzak möhletleýin strategik maksatnamalaryna laýyklykda durmuşa geçirmek maksady bilen, agzalan meýilnamanyň 2022 — 2028-nji ýyllar döwür üçin rejelenen görnüşini işläp taýýarlamak teklip edilýär. Bu işi pudagara topara girýän ministrlikler, pudak edaralary we jemgyýetçilik guramalary tarapyndan BMG-niň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen bilelikde amala aşyrmak göz öňünde tutulýar. Bu meýilnama “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda” hem-de adam hukuklary boýunça ýurdumyzyň goşulan halkara resminamalaryndan gelip çykýan borçnamalaryny geljek ýedi ýylda ýerine ýetirmäge gönükdirilen çäreleri we hereketleri özünde jemleýän milli gural hökmünde çykyş eder.

Halkara guramalar, hususan-da, BMG-niň Ilat gaznasy bilen gatnaşyklary ösdürmek, ýurdumyzda gender meselesi boýunça ynsanperwer hukugy üpjün etmek möhüm ugurlaryň hatarynda görkezildi. Türkmenistanda gender deňligi boýunça Hereketleriň milli meýilnamasy bu ugurda hyzmatdaşlygyň netijeli gurallaryň biri bolup durýar. Meýilnamadan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary we BMG-niň Ilat gaznasy bilen bilelikde Türkmenistanda aýallaryň saglygy, maşgaladaky ýagdaýy boýunça synyň netijeleri boýunça hasabat taýýarlanyldy. Pudagara toparyň nobatdaky mejlisinde bu hasabaty makullamak we onuň gutarnykly görnüşini BMG-niň Ilat gaznasyna ibermek baradaky meselä garamak teklip edilýär.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmeginiň soňky ýyllarda toparyň işiniň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyna ýardam berýändigi bellenildi. Muňa mysal hökmünde toparyň halkara guramalaryň wekilleri bilen bilelikde geçirilen mejlislerini görkezmek bolar. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň ynsanperwer ugurly abraýly halkara guramalar bilen ulgamlaýyn hyzmatdaşlygyny ösdürmek, milli kanunçylygy kämilleşdirmek hem-de bu guramalar bilen bilelikde taýýarlanylan iş meýilnamalaryny durmuşa geçirmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin pudagara toparyň mejlisini şu ýylyň 10-njy maýynda geçirmek teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp we beýan edilen teklipleri makullap, «Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara toparyň düzümini tassyklamak hakynda» Karara gol çekdi. Döwlet Baştutanymyz resminamany wise-premýer, daşary işler ministrine sanly ulgam arkaly iberip, ony ýerine ýetirmek boýunça degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Muhammedow gymmatly kagyzlaryň bazaryny mundan beýläk-de ösdürmek hem-de pudaklaryň işini düzgünleşdirýän kanunçylyk namalaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 29-njy maýyndaky “Türkmenistanda ygtyýarlandyrmak işini guramagy kämilleşdirmek hakynda” Kararyna laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Adalat ministrligi bilen bilelikde kadalaşdyryjy hukuk namasynyň we ony tassyklamak hakynda Kararyň taslamasyny işläp taýýarlady.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gymmatly kagyzlaryň bazarynyň maliýe-karz ulgamynyň düzüm bölegi hökmünde döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmäge degişlidigini, onuň maksadynyň maýadarlaryň bähbitlerini hukuk bozulmalaryndan goramakdan ybaratdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip, resminamany sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu ugurda işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Soňra wise-premýer ýurdumyzda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek ulgamyny kämilleşdirmek boýunça görülýän toplumlaýyn çäreler hem-de Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugynyň alyp barýan işleri barada hasabat berdi.

“Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşine laýyklykda, ýurdumyzyň degişli halkara şertnamalardan gelip çykýan wezipelerini üstünlikli çözmek maksady bilen, bu ulgamda ygtyýarly döwlet edarasy bolan Maliýe gözegçiligi gullugynyň Düzgünnamasynyň taslamasy rejelenen görnüşde işlenip taýýarlanyldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň milli ulgamynyň binýatlaýyn esaslaryny pugtalandyrmak, bu ugurda kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça toplumlaýyn işleri alyp barmagyň möhümdigini belläp, bu işde Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugyna esasy ornuň degişlidigini nygtady we wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny doly kuwwatynda işletmek, ony çig mal serişdeleri bilen üpjün etmek, tehnologik desgalaryň bökdençsiz işlemegini gazanmak bilen bagly meseleleriň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, onuň düzüm gurluşyny we Tertipnamasyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada-da aýdyldy.

Häzirki wagtda hereket edýän Tertipnama 2006-njy ýylda tassyklanyldy. 2021-nji ýylda nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna sanly ulgamy ornaşdyrmak hem-de maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek bilen bagly üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi.

Häzirki wagtda bu kärhananyň düzüm gurluşyny döwrebaplaşdyrmak zerur bolup durýar. Munuň bilen bagly toplumyň önümçilik desgalarynyň doly kuwwatynda işledilmegini üpjün etmek, uglewodorod serişdelerini gaýtadan işlemegi artdyrmak, ýokary hilli nebit önümlerini öndürmek we olary dünýä bazarlaryna çykarmak maksady bilen, toplumyň önümçilik desgalarynyň kuwwatlyklaryny doly güýjünde işletmek zerur bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň düzüm gurluşynyň we Tertipnamasynyň rejelenen görnüşdäki taslamasyny döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak esasynda ýurdumyzyň nebitgaz pudagyny ösdürmäge we döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen energetika strategiýasyny durmuşa geçirmegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň önümçilik kuwwatyny artdyrmagyň, nebit önümleriniň halkara bazarlaryny içgin öwrenmegiň hem-de ygtybarly daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň zerurdygy bellenilip, wise-premýere bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etmek bilen baglanyşykly birnäçe anyk tabşyryklar berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň sebitlerinde möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şeýle-de obasenagat toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen çäreler barada hasabat berdi.

Wise-premýer obasenagat toplumynda “John Deere” kompaniýasynyň häzirki zaman tehnikalarynyň birinji tapgyrynyň netijeli ulanylýandygy barada hasabat berip, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna gowaça ekişinde hem-de onuň ideg işlerinde döwrebap oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň ikinji we üçünji tapgyrlaryny satyn almak barada Kararyň taslamasyny hödürledi.

Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine “John Deere” kompaniýasyndan oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny, şeýle-de olar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça Şertnamany baglaşmaga ygtyýar bermek göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, “John Deere” kompaniýasynyň Türkmenistanyň ozaldan gelýän işewür hyzmatdaşydygyny belledi. Obasenagat toplumynyň kuwwatyny artdyrmak, ony täzeçil usullarda we dünýäniň öňdebaryjy tejribesi esasynda tehniki taýdan döwrebaplaşdyrmak ýurdumyzyň durmuşa geçirýän ykdysady syýasatynyň wajyp ugurlarynyň biridir. Döwlet Baştutanymyz oba hojalygynyň dolandyryş ulgamyna sanly elektron usuly ornaşdyrmak meselelerini yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz degişli resminama gol çekip, sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we ondan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi tarapyndan senagaty ösdürmek boýunça göz öňünde tutulan çäreleri durmuşa geçirmek, ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan hem-de eksporta niýetlenen harytlaryň önümçiligini ýola goýmak üçin önümçilikleri gurmak babatda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

2020 — 2023-nji ýyllarda senagat we önümçilik desgalaryny gurmak hakynda Karara laýyklykda, 11 desgany gurmak göz öňünde tutulýar. Häzirki wagtda olaryň birnäçesinde degişli işler alnyp barylýar. Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda “Türkmen aýna önümleri” kärhanasynyň çäginde bir gije-gündiziň dowamynda 100 tonna çüýşe önümlerini öndürýän goşmaça önümhanany gurmak boýunça bäsleşik geçirildi. Onuň netijeleri boýunça “Rysgally zähmet” hususy kärhanasynyň teklibi saýlanyp alyndy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli teklipler hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanda ýurdumyzyň sarp edijilerini zerur bolan, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümler bilen doly üpjün etmäge ukyply gurluşyk senagatyny kemala getirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz pudagyň kuwwatyny yzygiderli pugtalandyrmagyň hem-de zerur gurluşyk serişdeleriniň, şol sanda aýna önümleriniň öndürilişini artdyrmagyň möhümdigini nygtap, bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etmegi we öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmäge örän jogapkärçilikli çemeleşmegi tabşyrdy.

Soňra wise-premýer Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň öňünde goýlan wezipelere laýyklykda, ýurdumyzda giň gerimde alnyp barylýan gurluşyklary hem-de ykdysadyýetimiziň beýleki pudaklarynyň önümçilik zerurlyklaryny, ilaty zerur bolan ýokary hilli senagat önümleri bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiziň garamagyna Täjigistan Respublikasynyň “Таджикская алюминиевая компания» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden alýumin önümlerini satyn almak hakynda Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Döwlet Baştutanymyz senagat önümçiligi üçin zerur bolan çig malyň, alýumin önümleriniň öz wagtynda satyn alynmagynyň wajypdygyny aýdyp, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň möhümdigini ünsi çekdi. Ol ýurdumyzyň senagat pudagynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmekde uly ähmiýete eýedir.

Hormatly Prezidentimiz degişli Karara gol çekip, sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we onuň ýerine ýetirilmegi babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow ýurdumyzyň harytlaryny daşarky bazarlarda ilerletmek üçin «Türkmenistanda öndürilen» atly milli nyşany taýýarlamak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmak, daşary ýurtlar bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek we eksport mümkinçiligini artdyrmak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Bu işleriň netijesinde ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda ýokary tehnologiýaly döwrebap kärhanalar gurlup işe girizilýär. Şolarda öndürilýän bäsdeşlige ukyply, ýokary hilli önümler içerki we daşarky bazarlarda barha uly meşhurlyga eýe bolýar.

«Türkmenistanyň 2021 — 2030-njy ýyllar üçin daşary söwda Strategiýasyna» laýyklykda, ýurdumyzyň harytlarynyň daşary ýurt bazarlaryna ýerlenilişini artdyrmak maksady bilen, täze milli söwda nyşanly harytlary döretmek hem-de olary dünýä bazarlarynda giňden tanatmak boýunça wezipeler göz öňünde tutuldy.

Türkmenistan halkara bileleşikde «Türkmenistanda öndürilen» nyşanly ýokary hilli harytlary öndürmekde uly kuwwata eýe bolan döwlet hökmünde tanalýar. Munuň özi ýurdumyzyň dünýä bazarynda abraýynyň ýokarlanmagyna, eksport kuwwatynyň artmagyna we maýa goýumlary çekmäge oňyn täsirini ýetirýär.

«Türkmenistanda öndürilen» nyşanynyň şekilini saýlap almak maksady bilen, Söwda-senagat edarasynda degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň suratkeşleriniň, dizaýnerleriň, talyplaryň we raýatlaryň arasynda bäsleşik yglan etmek meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna zerur taýýarlyk işlerini guramak babatda degişli teklipleri hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwrebap bazar gurallaryny giňden ornaşdyrmagyň hasabyna ýurdumyzyň söwda ulgamyny we telekeçiligi hemmetaraplaýyn ösdürmegiň, hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmagyň döwletimiziň durmuş-ykdysady syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz halk hojalygynyň ähli pudaklarynda düýpli özgertmeleriň amala aşyrylandygyny, giň gerimli işleriň geçirilendigini hem-de uly üstünlikleriň gazanylandygyny belledi. Häzirki döwürde Türkmenistan ýokary tehnologiýalara we innowasiýalara daýanýan, çalt depginler bilen ösýän döwlet hökmünde dünýäde uly meşhurlyga eýe bolýar. Ýurdumyzda giň gerimli taslamalardyr başlangyçlar üstünlikli amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanda öndürilen» milli nyşany taýýarlamak baradaky teklibi makullap, bu babatda täze usullary we çemeleşmeleri gözlemegiň zerurdygyna ünsi çekdi hem-de türkmen dizaýnerleriniň bu ulgamda öňdebaryjy tejribäni öwrenmekden ugur almalydygyny, şol sanda sanly ulgamy giňden ulanmalydygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz bellenen meýilnamalary üstünlikli ýerine ýetirmek üçin şertleri döretmek babatda alnyp barylýan işleri dowam etmegiň zerurdygyny belläp, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa maý aýynda meýilleşdirilen medeni çäreleriň we medeni-durmuş maksatly desgalaryň açylyş dabaralarynyň maksatnamasy barada hasabat berdi.

2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip yglan edilmegi mynasybetli şu ýylyň maý aýynda maslahatlar, döredijilik duşuşyklary, sergiler we beýleki mowzuklaýyn çäreler guralar. Höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň arasynda “Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşiginiň, dutarçy bagşy-sazandalaryň arasynda yglan edilen “Çalsana, bagşy!” bäsleşiginiň şäher we etrap tapgyrlary hem-de zehinli çagalaryň arasynda yglan edilen “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň welaýat we Aşgabat şäher tapgyrlary geçiriler.

Maý aýynda Oraza baýramy, 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni, Türkmen halysynyň baýramy, Aşgabat şäheriniň güni hem-de “Soňky jaň” dabarasy mynasybetli meýilleşdirilen medeni çäreler barada hasabat berildi.

12-13-nji maýda Aşgabat şäherinde Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyny, Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogyny geçirmek göz öňünde tutulýar. Aýyň soňky ongünlüginde ýurdumyzyň teatrlarynyň arasynda “Türkmen teatr sungaty” atly teatr festiwaly geçiriler. Söwda-senagat edarasynda “Ak şäherim Aşgabat” atly däp bolan köpugurly halkara sergi, haly we haly önümleriniň sergisi guralar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ähli meýilleşdirilen medeni çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy. Olaryň her biri milli ýörelgelere laýyklykda, baý many-mazmuna eýe bolmalydyr hem-de täze taryhy eýýamda guralýan dabaralaryň ruhuna kybap gelmelidir.

Döwlet Baştutanymyz maý aýynda meýilleşdirilen baýramçylyklara we halkara çärelere ýokary derejede taýýarlyk görmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Taryhy ähmiýetli wakalara hem-de şanly senelere bagyşlanan çäreleriň hemmesi ýokary guramaçylykda geçirilip, olarda döwletimiziň parahatçylyk söýüjilikli we döredijilikli syýasatynyň many-mazmuny öz beýanyny tapmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow belledi we bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz täze desgalaryň açylyş dabaralary bilen bagly meselä degip geçip, olaryň takyk sanawynyň düzülmelidigine ünsi çekip, olar mynasybetli guralýan çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew 2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII tomusky Olimpiýa we XVII Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzda bedenterbiýäniň we sportuň ösen ulgamyny kemala getirmek hem-de kämilleşdirmek babatda alnyp barylýan işler bilen bir hatarda, halkara derejeli ussat türgenleri taýýarlamak, ýokary netijeli sporty ösdürmek, türkmen türgenleriniň hünär ussatlyklaryny has-da ýokarlandyrmak we olaryň iri sport ýaryşlarynda üstünlikli çykyş etmeklerini gazanmak ugrunda degişli işler toplumlaýyn esasda alnyp barylýar.

“Tokio — 2020” Olimpiýa oýunlarynyň tejribesinden ugur alyp, türgenleriň taýýarlygy bilen bagly dürli guramaçylyk meseleleri boýunça degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen sazlaşykly işleri ýola goýmak hem-de öňde duran wezipeleri meýilnamalaýyn esasda amala aşyrmak maksady bilen, XXXIII tomusky Olimpiýa we XVII Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamak boýunça Guramaçylyk toparyny döretmek teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek boýunça alnyp barylýan giň gerimli işleriň wajypdygyny belledi. Dünýä derejesindäki ussat türgenleri we beýleki ugurdaş hünärmenleri taýýarlamak şol işleriň esasy ugurlary bolup durýar. Häzirki wagtda halkara derejeli iri ýaryşlarda Türkmenistana mynasyp wekilçilik edýän hem-de ýurdumyzyň sport abraýyny has-da belende götermäge saldamly goşant goşýan ýaş zehinli türgenlerimiziň üstünlikli çykyşlary milli sport ulgamynda amala aşyrylýan özgertmeleriň netijeli häsiýete eýediginiň aýdyň subutnamasydyr.

Döwlet Baştutanymyz türgenlerimiziň sebit we dünýä derejesindäki dürli ýaryşlarda üstünlikli çykyş etmeginiň köp babatda olaryň tälimçileriniň ussatlyk derejesine baglydygyny belläp, wise-premýere bu ugurda alnyp barylýan işleri kämilleşdirmek boýunça anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Parižde geçiriljek Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlaryna ykjam taýýarlyk görmegiň zerurdygyny nygtap hem-de hödürlenen teklipleri makullap, türgenlerimiziň geljekde-de Watanymyzyň sport abraýyny gorajakdyklaryna, özleriniň ussatlygy bilen Olimpiýa hereketiniň ýörelgelerini mynasyp dowam etdirjekdiklerine ynam bildirdi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew ygtyýarlandyrmak işini mundan beýläk-de ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

“Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna hem-de “Türkmenistanda ygtyýarlylandyrmak işini guramagy kämilleşdirmek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, Ulag-ekspedisiýa işini ygtyýarlylandyrmak hakynda Düzgünnamanyň işlenip taýýarlanylandygy habar berildi. Geçirilen toplumlaýyn işleriň netijesi boýunça zerur resminamalaryň toplumy hem-de awtomobil, howa we deňiz ulaglarynda ýükleri daşamagy guramak boýunça iş ýerine ýetirilende döwletiň, fiziki we ýuridik şahslaryň hukuklaryny hem-de kanuny bähbitlerini goramaga gönükdirilen degişli teklipler taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ulag ulgamynda ygtyýarlandyrmak işini kämilleşdirmegiň wajypdygyny belledi. Munuň özi häzirki zamanyň şertlerinde ykdysady gatnaşyklary hemmetaraplaýyn ösdürmek zerurlygy bilen şertlendirilendir.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ulag-kommunikasiýa ulgamyny toplumlaýyn ösdürmek boýunça bellenen meýilnamalaryň ählisini yzygiderli durmuşa geçirmegiň wajypdygyny aýdyp, öňdebaryjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak esasynda ulag düzüminiň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmakda möhüm çäreleri görmegiň zerurdygyny nygtady. Munuň özi bu ulgamyň öňünde goýlan wezipeleriň üstünlikli çözülmegine ýardam eder.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen teklipleri makullap, agentligiň ýolbaşçysyna bu ugurda amala aşyrylýan işleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra mejlise gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy ýetip gelýän Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen tüýs ýürekden gutladylar.

Hökümet agzalary Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasyna ýolbaşçylyk edýän döwlet Baştutanymyza behişdi bedewleriň tutuş dünýäde şan-şöhratyny artdyrmak üçin edýän ägirt uly tagallalary üçin hoşallyk bildirip, berk jan saglyk hem-de ähli asylly başlangyçlarynda üstünlikleri arzuw etdiler.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe wajyp meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň enelerine we gelin-gyzlaryna

08.03.2022

Eziz eneler!

Mähriban gelin-gyzlar!

Sizi bahar paslynyň älem-jahany joşduryp, Zemine bereket, göwünlere şatlyk, mähir-söýgi, ylham paýlaýan nurana günlerinde dabaraly bellenilýän Halkara zenanlar güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu ajaýyp bahar baýramyna bagyşlanan aýdym-sazly dabaralaryň, bäsleşiklerdir sergileriň eziz enelerimiziň, mähriban gelin-gyzlarymyzyň göwünlerini galkyndyryp, bagtyýar döwrümize buýsanjy, Garaşsyz Watanymyza söýgini has-da artdyrjakdygyna berk ynanýaryn.

Türkmen zenany maşgalanyň sütüni, ahlak gözelliginiň nusgasydyr, öý-ojaklarymyzyň ýaraşygydyr. Şöhratly taryhymyzyň dürli döwürlerinde, aýratyn hem täze zamanamyzda iň asylly häsiýetleri özlerinde jemlän we maşgala mukaddesliklerimizi gorap saklaýan gelin-gyzlarymyz akyl-paýhaslylykda, edep-ekramlylykda, salyhatlylykda, asylzadalykda, gaýduwsyzlykda hem-de watansöýüjilikde milli buýsanjymyzdyr.

Halkymyzyň kalbynyň owazyna öwrülen dessanlar, altyna gaplaýmaly nakyllardyr atalar sözleri, hüwdülerdir monjugatdylar, ajaýyp toý aýdymlary, milli şaý-sepler Watana, il-güne, peder ojagyna wepaly, lebzihalal, zähmetsöýer, belent ahlakly zenanlarymyzyň abraý-mertebesiniň elmydama belentde tutulyp gelýändigine şaýatlyk edýär. Müňýyllyklaryň jümmüşinden gözbaş alýan milli däplerimizden ugur alyp, mähek daşyna deňelýän gelin-gyzlarymyzyň, durmuş mekdebine öwrülen mähriban enelerimiziň mertebesi hemişe ýokarydyr.

Ata Watanymyza söýgini, şöhratly geçmişimize buýsanjy, şu günümize guwanjy, geljegimize ynamy döredýän medeni mirasymyzy — maddy we ruhy gymmatlyklarymyzy, dost-doganlygy dabaralandyrýan belent ynsanperwerlik däplerimizi mynasyp dowam etdirmek bilen, gelin-gyzlarymyz bu gün ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda, döwlet we jemgyýetçilik işlerinde yhlasly zähmet çekýärler. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mundan beýläk hem gülläp ösmeginiň bähbidine tutumly işleri amala aşyrýarlar.

Giň gerimli özgertmelerimizi, milli maksatnamalarymyzy durmuşa geçirmekde bitiren aýratyn hyzmatlaryny, zähmetde we jemgyýetçilik durmuşynda gazanan üstünliklerini, Garaşsyz Watanymyza wepaly, sagdyn, ruhubelent nesilleri terbiýeläp ýetişdirmäge goşan asylly goşantlaryny nazara alyp, biz zähmet weteranlary, önümçiligiň öňdebaryjylary, jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň agzalary, medeniýet işgärleri, telekeçiler we alymlar bolan zenanlarymyzy «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglaýarys. Halkara zenanlar güni mynasybetli bolsa köp çagaly enelerimize «Ene mähri» diýen hormatly ady dakýarys. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň tutuş halkymyzyň, aýratyn hem mähriban enelerimiziňdir gelin-gyzlarymyzyň kalbyny joşguna besleýän bu çäreler agzybirligimizi we jebisligimizi has-da pugtalandyryp, Garaşsyz Watanymyza bolan buýsanjymyzy artdyrýar. 

Hormatly zenanlar!

Biz mähriban enelerimiziň we zenanlarymyzyň ýaş nesli milli we umumadamzat gymmatlyklarymyzyň esasynda terbiýelemek, nesilden-nesle geçip, sungat derejesine ýetirilen milli mirasymyzy gorap saklamak, wagyz etmek we geljekki nesillerimize ýetirmek ugrunda bitirýän hyzmatlaryna çäksiz buýsanýarys.

Biziň yglan eden Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gelin-gyzlarymyzyň bilim almagy, hünär öwrenmegi, işlemegi, ylym bilen meşgullanmagy, asuda, abadan, eşretli durmuşda ýaşamagy, mukaddes Watanymyzda bilimli nesilleri ösdürip ýetişdirmegi üçin döwletimiz tarapyndan ähli hukuklar hem-de goldawlar berilýär we mümkinçilikler döredilýär.

Zenanlaryň jemgyýetçilik-syýasy, durmuş-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda alnyp barylýan işlere deňhukukly gatnaşmagyna ýardam berýän işjeň gender syýasatyny ýöretmek, kanuny hukuklaryny we bähbitlerini üpjün etmek, maşgalany we eneligi goldamak babatda ýurdumyzda maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. Biz bu ugurda abraýly halkara guramalar, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edaralarydyr düzümleri bilen oňyn gatnaşyklary işjeň ösdürýäris we geljekde hem ösdüreris.

Mähriban eneler!

Hormatly gelin-gyzlar!

Sizi Halkara zenanlar güni bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Ösüşiň we abadançylygyň ýoly bilen öňe barýan Garaşsyz Watanymyzda güler ýüzli mähriban enelerimiziň, kalby derýa kimin joşgunly gelin-gyzlarymyzyň abraý-mertebesi hemişe belent bolsun!

Size berk jan saglyk, egsilmez bagt, maşgala abadançylygyny, ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

18.04.2022

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meseleleri, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen, Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymowy göni aragatnaşyga çagyrdy.

Häkim şu günler ýurdumyzyň baş şäherinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ak mermerli Aşgabatda arassaçylyk hem-de abadanlaşdyryş işleriniň barşy, jemagat hojalygy gulluklarynyň ýerine ýetirýän işleri, gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleriň depginini güýçlendirmek boýunça öňde durýan wezipeleriň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Aşgabat şäherinde alnyp barylýan işleriň ähli babatda nusgalyk derejä eýe bolmalydygyny belläp, şäheriň çäklerinde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň depginini güýçlendirmegiň zerurdygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, paýtagtymyzda gök zolaklary döretmek, jemagat hojalygy gullugynyň işini degişli derejede ýola goýmak wezipeleri ýokary derejede amala aşyrylmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň etraplarynyň häkimleriniň şäheri döwrebap ösdürmek bilen bagly meseleleri hemişe berk gözegçilikde saklamalydyklaryny tabşyrdy we ýollary döwrebaplaşdyrmak meselesiniň örän wajypdygyny belläp, bu babatda şäheriň häkimine degişli görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz söwda dükanlarynda işleriň alnyp barlyşyna-da ünsi çekip, bu babatda ilata hyzmat edilişiniň hilini we medeniýetini ýokarlandyrmak barada birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatynda oba hojalyk toplumynda şu günler dowam edýän möwsümleýin işler baradaky meselä geçip, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowyň hasabatyny diňledi.

Häkim welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, aýratyn-da, gowaça ekişini ýokary hilli hem-de bellenen möhletlerde tamamlamak, ýeralmanyň, soganyň we gök-bakja ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek, pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi. Şeýle hem hasabatyň çäklerinde kabul edilen Döwlet maksatnamalaryna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşyklarynyň talabalaýyk derejede alnyp barylýandygy barada habar berildi.

Öňde boljak şanly seneler, aýratyn-da, Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilen baýramçylyk çärelerine görülýän taýýarlyk baradaky maglumatlar hasabatyň özenini düzdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gowaçanyň tohumçylyk işini talabalaýyk alyp barmak we onuň bol hasyl berýän görnüşlerini ösdürip ýetişdirmek, pagta öndürijileriň ýokary hilli tohumlar bilen üpjün edilişini berk gözegçilikde saklamak meselelerine ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz ak ekinlerde duş gelýän kesellere, şeýle hem ekerançylyk meýdanlarynda haşal otlara, zyýankeşlere garşy göreş işleriniň häzirki zamanyň agrotehniki talaplaryna laýyk derejede ýola goýulmalydygyny, şunda biokärhanalaryň mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanylmalydygyny belledi.

Welaýatda pile öndürmek möwsümi guramaçylykly we ýokary hilli geçirilmelidir. Mundan başga-da, ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen degişli işler geçirilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz belledi we bu babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow welaýatyň çäklerinde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň, aýratyn-da, köpugurly hassahananyň gurluşygynyň ýokary hilli we bellenilen möhletlerde tamamlanmagynyň häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýandygyna ünsi çekdi. Şeýle-de ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýetli şanly seneleriň, hususan-da, Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigi bellenildi.

Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew, ilki bilen, günbatar sebitiň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan köpugurly hassahananyň işine badalga berendigi hem-de täze ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşyklarynyň düýbüniň tutulandygy üçin hormatly Prezidentimize welaýatyň ähli ilatynyň adyndan hoşallyk bildirdi.

Soňra häkim şu günler welaýatda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, gowaça ekişini guramaçylykly geçirmek, döwlet Baştutanymyzyň ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek boýunça ozal beren tabşyryklaryny üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli möwsümleýin çäreler barada hasabat berdi.

Şu günler welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda gowaça ekişi bilen bir hatarda, ak ekinlere ideg etmek işleri batly depginde we guramaçylykly dowam edýär. Şol bir wagtyň özünde pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek maksady bilen, welaýatda ýüpek gurçuklarynyň ýokary hilli tohumlary ýetişdirilip, häzir olara ideg işleri guramaçylykly alnyp barylýar. Hasabatyň çäklerinde welaýatda Oba milli maksatnamasyny üstünlikli ýerine ýetirmek, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň we beýleki inženerçilik desgalarynyň gurluşygyny çaltlandyrmak babatda alnyp barylýan giň gerimli işler barada aýdyldy.

Şanly senelere bagyşlanan dabaralara taýýarlyk, aýratyn-da, şu ýyl Balkan welaýatynda giňden belleniljek Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň medeni maksatnamasy barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň häzirki döwrüň talabyna we agrotehniki kadalara laýyklykda guralmalydygyna ünsi çekdi. Şunda ak ekinleriň ösüşine ýaramaz täsiri bolan haşal otlara, zyýankeşlere garşy göreş çärelerini guramaçylykly geçirmek, şol bir wagtyň özünde sebitiň çäklerinde hereket edýän biokärhanalaryň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak zerur talap bolup durýar.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak ugrunda alnyp barylýan işleriň döwrüň talabyna laýyk derejede guralmalydygyny, welaýatda ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň bol hasylynyň ýetişdirilmelidigini belledi. Şol bir wagtyň özünde sebitde ýüpek gurçuklaryna ideg etmek işleri hem talabalaýyk guralmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we bu babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Kabul edilen Döwlet maksatnamalaryna laýyklykda, sebitde medeni-durmuş hem-de önümçilik maksatly binalaryň we beýleki durmuş ulgamyna degişli desgalaryň gurluşyklarynyň talabalaýyk ýagdaýda alnyp barylmagyna möhüm üns berilmelidir.

Hormatly Prezidentimiz Balkan welaýatynyň atçylyk sport toplumynda geçiriljek Türkmen bedewiniň milli baýramyna görülýän taýýarlyk işleriniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekip, bu babatda häkime degişli görkezmeleri berdi.

Soňra sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim sebitde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň depgini, ak ekinlere edilýän ideg işleriniň derejesi we gowaça ekişini ýokary hilli hem-de bellenen möhletde tamamlamak ugrunda amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi. Şeýle-de häkim welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda ýeralmadan, sogandan we beýleki gök-bakja ekinlerinden bol hasyl almak ugrunda ýerine ýetirilýän toplumlaýyn işler, pile öndürmek möwsümine guramaçylykly girişmek maksady bilen durmuşa geçirilýän taýýarlyk çäreleri barada hasabat berdi.

Welaýatda Oba milli maksatnamasyna hem-de ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda gurluşygy alnyp barylýan durmuş we önümçilik maksatly binalaryň, beýleki desgalaryň gurluşyklarynyň depginini güýçlendirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi.

Mundan başga-da, Daşoguz welaýatynda Türkmen bedewiniň milli baýramyna görülýän taýýarlyk işleriniň ýokary guramaçylyk derejesinde alnyp barylýandygy barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şu gyzgalaňly günlerde ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň guramaçylykly we ýokary hilli geçirilmeginiň geljekki bol hasylyň kepilidigine ünsi çekdi. Şunda bugdaý ekilen meýdanlarda haşal otlara, zyýankeşlere garşy göreş çäreleri talabalaýyk ýola goýulmalydyr. Şeýle hem biokärhanalaryň işiniň kada laýyk derejede alnyp barylmagy häzirki döwrüň möhüm talabydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we bu babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça maksatnamanyň çäklerinde ýeralmadan we beýleki gök-bakja ekinlerinden alynýan hasylyň mukdaryny ýokarlandyrmak meseleleriniň wajypdygyny belledi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz welaýatda Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň möhüm talapdygyny nygtap, sebitde köpugurly hassahananyň we onkologiýa merkeziniň gurluşyklarynyň depginlerini güýçlendirmek hem-de bu işleri berk gözegçilikde saklamak babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz welaýatda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew şu günler sebitde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şol sanda bugdaý ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilýän ideg işleri, gowaça ekişini bellenilen möhletde we ýokary hilli geçirmek ugrunda amala aşyrylýan giň möçberli çäreler barada hasabat berdi.

Häkim hasabatynyň dowamynda döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklaryna laýyklykda, ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek ugrunda ýaýbaňlandyrylan işler barada hem maglumat berdi. Welaýatda pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek üçin ähli zerur tagallalaryň edilýändigi barada-da habar berildi.

Mundan başga-da, häkim häzirki döwürde Oba milli maksatnamasyndan hem-de ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmegiň çäklerinde dürli maksatly binalaryň we desgalaryň gurluşyklarynda alnyp barylýan işleriň depginini güýçlendirmek ugrunda edilýän tagallalar barada hasabat berdi. Şeýle hem welaýatda Türkmen bedewiniň milli baýramynyň hormatyna meýilleşdirilen çäreler we oňa görülýän taýýarlyk işleri barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalygyndaky möhüm hem-de jogapkärli möwsüm bolan ak ekinlere ideg etmek işlerini we gowaça ekişini talabalaýyk geçirmegiň zerurdygyna ünsi çekip, ekinlerde duş gelýän kesellere, haşal otlara we zyýankeşlere garşy göreş çäreleriniň degişli derejede ýola goýulmalydygyny tabşyrdy. Şunda welaýatyň biokärhanalarynyň mümkinçilikleri netijeli peýdalanylmalydyr.

Döwlet Baştutanymyz pile öndürmek möwsümi barada aýdyp, bu gymmatly çig malyň dokma senagaty üçin örän zerurdygyna ünsi çekdi hem-de bu ugurda alnyp barylýan işleriň häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede guralmalydygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz welaýatyň çäklerinde bina edilýän medeni-durmuş maksatly desgalaryň gurluşyk işleriniň ýokary hilli we öz wagtynda ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyny belläp, bu babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow şeýle-de Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini tabşyrdy.

Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew häzirki döwürde welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, gowaça ekişini guramaçylykly, agrotehniki kadalar esasynda we ýokary hilli geçirmek ugrunda edilýän tagallalar, bugdaý ekilen meýdanlarda alnyp barylýan ideg işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Hasabatyň çäklerinde ýeralmadan, sogandan we beýleki gök-bakja ekinlerinden ýokary hasyl ösdürip ýetişdirmek hem-de sebitde pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek ugrunda degişli işleriň alnyp barylýandygy barada aýdyldy. Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşygy batly depginde dowam edýär.

Welaýatda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilen baýramçylyk çäreleri barada-da hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmeginiň wajypdygyny aýratyn belledi. Şunda ak ekinlere ideg etmek işleri we gowaça ekişini bellenen möhletlerde guramaçylykly hem-de ýokary hilli geçirmek häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýar. Şol bir wagtyň özünde ekinlere zyýan berijilere, haşal otlara garşy göreş çäreleri agrotehniki kadalara laýyklykda ýola goýulmalydyr.

Döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek, gök-bakja önümleriniň öndürilýän möçberini artdyrmak meselelerine üns berilýändigini belläp, bu işleriň talabalaýyk alnyp barylmagy babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. Sebitde pile öndürmek möwsüminiň guramaçylykly geçirilmegi, bellenen meýilnamany üstünlikli berjaý etmek ugrunda zerur tagallalaryň edilmegi babatda-da anyk görkezmeler berildi.

Hormatly Prezidentimiz gurluşygy alnyp barylýan dürli maksatly desgalaryň gurluşyklarynyň ýokary hilli hem-de bellenen möhletlerde tamamlanmagynyň häzirki döwrüň möhüm talabydygyny belledi. Ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly seneler, aýratyn-da, Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesi üpjün edilmelidir.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Häzirki döwürde ýurdumyzda bugdaýyň ýokary hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen, ekin meýdanlarynda maýsalary goşmaça iýmitlendirmek, olara ösüş suwuny tutmak, keselleriň we zyýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça işler utgaşykly dowam edýär. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer şu günler Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda ýüpek gurçuklaryna ideg etmek işleriniň alnyp barylýandygyny, Balkan welaýatynda ýüpek gurçuklarynyň ýokary hilli tohumlarynyň taýýarlanyp, paýlanýandygy barada aýtdy. Sebitiň howa şertleri nazara alnyp, Daşoguz welaýatynda ýüpek gurçugynyň ideg işlerine 26-njy aprelde girişiler.

Wise-premýer hasabatynyň dowamynda Diýarymyzda obasenagat toplumynyň ähli düzümleriniň ösdürilmegi ugrunda döwlet tarapyndan giň möçberli goldawyň berilýändigini belläp, oba zähmetkeşleriniň döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur tagallalary etjekdiklerine ynandyrdy.

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilnamada bellenilen çärelere taýýarlyk görlüşi barada-da hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehniki möhletlerde we ýokary hilli geçirilmeginiň zerurdygyny belläp, ideg işleriniň dowamynda ekinlere zyýan berijilere we haşal otlara garşy göreş çäreleriniň talabalaýyk guralmalydygyna ünsi çekdi. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň biokärhanalarynyň mümkinçilikleri netijeli peýdalanylmalydyr.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň ekerançylyk meýdanlarynda ýetişdirilýän ýeralmadan, sogandan we beýleki gök-bakja ekinlerinden ýokary hasyl almak ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigini belläp, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem ýurdumyzda pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek, şunda ýüpek gurçuklaryna talabalaýyk ideg edip, bu gymmatly çig maly öndürmek boýunça meýilnamany üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi we bu babatda wise-premýere degişli görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilen ähli baýramçylyk çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekdi we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde ýurdumyzyň welaýatlarynyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegi ugrunda alnyp barylýan işleriň häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede guralmagynyň wajypdygyna ünsi çekdi. Şeýle hem möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli geçirilmegine hemmetaraplaýyn çemeleşilmelidir.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

04.03.2022

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen iki aýynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, degişli ýolbaşçylaryň hasabatlary diňlenildi hem-de döwlet durmuşyna degişli beýleki birnäçe möhüm meselelere garaldy.

Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowa söz berdi. Wise-premýer 2022-nji ýylyň ýanwar — fewral aýlarynda gazanylan makroykdysady görkezijiler barada hasabat berdi.

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önüm öndürilişi 10,7 göterim ýokarlandy.

Ýanwar — fewral aýlarynyň netijeleri boýunça bölek haryt dolanyşygynyň mukdary 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,6 göterim, daşary söwda dolanyşygy boýunça 30,7 göterim artdy.

Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 106,1 göterim, çykdajy bölegi bolsa 96,9 göterim berjaý edildi.

Iri we orta kärhanalar boýunça ortaça aýlyk iş haky 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,4 göterim artdy. Aýlyk iş haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary hem-de talyp haklary doly möçberde maliýeleşdirildi.

Rejelenen Milli oba maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde 101 sany durmuş maksatly desgalaryň, suw arassalaýjy desgalaryň 35-siniň, 326 müň inedördül metrden gowrak ýaşaýyş jaýlarynyň hem-de düzümleýin ulgamlaryň gurluşygy alnyp baryldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere gözegçilik edýän ministrlikleriniň hem-de pudak edaralarynyň ýolbaşçylary bilen bilelikde dünýä ykdysadyýetindäki häzirki ýagdaýlary hemişe gözegçilikde saklamagyň zerurdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen birlikde döwlet Baştutanymyz gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleri güýçlendirmelidigini belläp, sanly ulgama geçmek, desgalary hususylaşdyrmak we paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek, gymmatly kagyzlaryň bazaryny guramak barada kabul edilen maksatnamalar boýunça işleri güýçlendirmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz döwlet edaralarynyň sanly ulgama goşulmagyny güýçlendirmegiň möhümdigi barada aýdyp, dürli döwlet hyzmatlaryny elektron görnüşe geçirmegi hem çaltlandyrmagy tabşyrdy. Şundan ugur alyp, şu ýyl üçin, gerek bolsa, bellenen görkezijilere düzediş girizmegiň we çaklamalary taýýarlamagyň zerurdygyny aýdyp, wise-premýere milli ykdysadyýetimizdäki işleriň ýagdaýyna seljerme geçirmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça şu ýylyň ýanwar — fewral aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri hem-de «Galkynyş» gaz känini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmek boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe nebiti çykarmak boýunça meýilnama 100,8 göterim, nebiti gaýtadan işlemek boýunça 110,3 göterim, benzin öndürmek boýunça 117,8 göterim, dizel ýangyjyny öndürmek boýunça 116 göterim, çalgy ýaglaryny öndürmek boýunça 111 göterim, polipropileniň öndürilişi boýunça 118,9 göterim ýerine ýetirildi.

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, tebigy we ugurdaş gazyň çykarylyşynyň ösüş depgini 102,7 göterime, suwuklandyrylan gazyň öndürilişiniň ösüş depgini 108,8 göterime deň boldy.

Wise-premýer daşary ýurtlara tebigy gazy ibermegiň meýilnamasynyň 114,7 göterim ýerine ýetirilendigini habar berdi.

Bu pudakda halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek syýasatyna laýyklykda, gaz ulgamynda Hytaý Halk Respublikasy bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň amala aşyrylýandygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda milli Liderimiziň garamagyna “Galkynyş” gaz känini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny “Uglewodorod serişdeleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, “Töwekgelçilikli serwis hyzmatlary hakynda şertnama” esasynda maýa goýum serişdeleriniň hasabyna durmuşa geçirmek babatda degişli teklipler hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwletimiziň zerur kömegi berýändigine, pudaklary ösdürmek üçin köp möçberde serişdeleri goýberýändigine garamazdan, bu pudaklarda heniz öňegidişlikleriň azdygyna wise-premýeriň ünsüni çekdi. «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri hem, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy hem aýry-aýry görkezijiler boýunça tabşyrygy yzygiderli ýerine ýetirip bilmän gelýär.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere emele gelen ýagdaýy içgin seljermegi hem-de gözegçilik edýän pudaklarynyň işini kämilleşdirmek boýunça teklipleri bermegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow gurluşyk, senagat we energetika toplumlarynyň, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimliginiň şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe gurluşyk-senagat ulgamynda meýilleşdirilen işler 156 göterim ýerine ýetirildi. Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 107 göterim berjaý edildi. Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi tarapyndan öndürilen önümler we ýerine ýetirilen işler 159,2 göterime barabar boldy.

Hasabat döwründe Energetika ministrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 133,3 göterim berjaý edildi. “Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan önümleri öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 187 göterim berjaý edildi.

Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 118,9 göterim amal edildi.

 Durmuşa geçirilýän şähergurluşyk syýasatynyň çäklerinde, tutuş ýurdumyz boýunça öňdebaryjy tehnologiýalary ulanmak arkaly önümçilik we durmuş-medeni maksatly desgalaryň gurluşygynyň ýokary depginde alnyp barylýandygy bellenildi.

Wise-premýer hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryna laýyklykda 2022-nji ýylda gurluşygy tamamlanyp, ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalaryň we desgalaryň sanawyna Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimlikleri tarapyndan, degişli ministrlikler, pudak edaralary bilen bilelikde gaýtadan seredilendigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Buýrugyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, golaýda kabul edilen şu ýyl üçin Maýa goýum maksatnamasynda göz öňünde tutulan dürli desgalary gurmak we ulanmaga bermek boýunça çäreleri çalt hem-de işjeň durmuşa geçirmegiň zerurdygyny nygtady. Bu ugurda ýüze çykan meseleleri öz wagtynda çözmek, ýurdumyzyň içinde energetika halkasynyň we Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň, birnäçe durmuş we senagat maksatly desgalaryň gurluşygyny tamamlamak göz öňünde tutulýar.

Milli Liderimiz bularyň ählisiniň köp tagallany we ähli işleri talabalaýyk guramagy talap edýändigini nygtady. Gurluşyk we senagat pudaklaryna maýa goýumlary köpräk çekmeli we kärhanalary hususylaşdyrmaly diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de bu ýagdaýlary seljerip, zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hödürlenen Buýruga gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de resminamada bellenen wezipeleriň talabalaýyk ýerine ýetirilmegi babatda anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän söwda we dokma toplumlarynda hem-de telekeçilik ulgamynda şu ýylyň ýanwar — fewral aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, söwda dolanyşygynyň ösüş depgini 104 göterime, öndürilen önümleriň ösüş depgini 109,4 göterime deň boldy.

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary tarapyndan, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, öndürilen önümleriň mukdary, şol sanda nah ýüplügiň we nah matalaryň önümçiligi degişlilikde, 130,5 göterime hem-de 124,4 göterime, tikin hem-de trikotaž önümleriň önümçiligi 118,7 göterime, gön önümleriniň önümçiligi 109,6 göterime barabar boldy.

“Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň kärhanalarynda haly önümlerini öndürmek boýunça meýilnama 114 göterim ýerine ýetirildi.

Hasabat döwründe Döwlet haryt çig-mal biržasy tarapyndan birža söwdalarynyň 49-sy geçirilip, 5 müň 560 şertnama hasaba alyndy.

Söwda-senagat edarasy tarapyndan ýanwar — fewral aýlarynda amala aşyrylan işleriň ösüş depgini 104,1 göterime deň boldy. Şu döwürde 2 sergi geçirildi.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň iki aýynda oba hojalyk we azyk önümlerini öndürmegiň ösüşi 162,8 göterime, senagat önümlerini öndürmegiň ösüşi 113,7 göterime barabar boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ilatymyzyň harytlary we azyk önümlerini näçe gerek bolsa satyn almagy üçin, bazarlaryň hem-de dükanlaryň halkyň giňden sarp edýän harytlary bilen bolelin üpjün edilmeginiň, nyrhlaryň derejesine gözegçilik etmegiň zerurdygyny nygtady. Milli Liderimiz wise-premýere beýleki ýolbaşçylar bilen bilelikde harytlaryň eksportynyň we importynyň ýagdaýyny seljermegi, ýurdumyzda näme öndürip boljakdygyny anyklap, öz önümlerimiziň beýleki döwletlere iberilýän möçberini artdyrmagyň çärelerini kesgitlemegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz bu işlerde telekeçilere aýratyn ornuň degişlidigini belledi. Söwda teklipleriniň ulgamynyň giňeldilmegi hem-de dünýäde bäsdeşlige ukyply, daşary ýurt harytlarynyň ornuny tutýan täze önümleri öndürmegi özleşdirmek hem möhümdir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bular barada aýdyp, döwletimiziň telekeçileri hemmetaraplaýyn goldaýandygyny we geljekde hem goldajakdygyny nygtady.

Kiçi we orta telekeçilik söwda ulgamyny ösdürmegiň, täze iş orunlaryny döretmegiň esasyna öwrüldi. Ýerli serişdeleriň hasabyna azyk bolçulygyny döretmäge şert döretdi. Şunuň bilen baglylykda milli Liderimiz wise-premýere bu ugurda bellenen işleri çaltrak amala aşyrmak üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew şu ýylyň ýanwar — fewral aýlarynda bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda alnyp barlan işler barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça çäreleriň durmuşa geçirilmegi dowam etdi. Bilim bermek işlerine okatmagyň öňdebaryjy usullary giňden ornaşdyrylýar. Okuw kitaplary, gollanmalar neşir edildi. Sanly bilimi ösdürmek, innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly bilim bermegiň dünýä ölçeglerine laýyk gelýän hilini üpjün etmek boýunça netijeli işler amala aşyrylýar.

Şu döwürde geçirilen halkara internet we ders bäsleşiklerinde Türkmenistanyň mekdep okuwçylarynyň hem-de talyplarynyň gazanan altyn, kümüş, bürünç medallary bilim ulgamynda alnyp barylýan syýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň subutnamasy boldy.

Şeýle hem ýanwar — fewral aýlarynda sanly ulgam arkaly halkara guramalaryň wekilleri bilen duşuşyklar hem-de daşary ýurtlaryň hyzmatdaş ýokary okuw mekdepleri bilen onlaýn okuw-usuly maslahatlary geçirildi.

Ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlary bolan nanotehnologiýalar, biotehnologiýa, oba hojalygy, ekologiýa, maglumat-aragatnaşyk ulgamlary, lukmançylyk, innowasion ykdysadyýet, ynsanperwer ylymlar boýunça ylmy işler utgaşdyryldy.

Milli bilim institutynda döwrebap aragatnaşyk tehnikalary, kompýuter enjamlary we serwerler bilen üpjün edilen “Maglumata elýeterlilik merkezi” işe girizildi.

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly bellemek boýunça çäreleriň meýilnamasynyň çäklerinde işler alnyp baryldy.

Ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň bejeriş-öňüni alyş edaralarynda lukmançylygyň dürli ugurlary boýunça işler dowam etdirildi. Buýan köküni gaýtadan işläp, glisirrizin turşusyny öndürýän kärhananyň gurluşygyna badalga berildi, şeýle hem Türkmenistany temmäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022 — 2025-nji ýyllar üçin milli Maksatnama tassyklanyldy.

Şeýle hem hasabat döwründe 2022-nji ýylda meýilleşdirilýän tomusky Aziýa oýunlaryna, 31-nji tomusky Uniwersiada, dünýä we Aziýa çempionatlaryna hem-de beýleki iri halkara ýaryşlara türgenleri taýýarlamak boýunça işler dowam etdirildi. Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII tomusky Olimpiýa we XVII tomusky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamak işleri alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, koronawirus bilen bagly emele gelen häzirki ýagdaýdan ugur alyp, milli saglygy goraýyş ulgamyny mundan beýläk-de döwrebap ýagdaýa getirmegi dowam etmelidigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, lukmançylyk ylmynyň öňdebaryjy gazananlary tejribä giňden ornaşdyrylmalydyr, dürli keselleriň, aýratyn-da, ýokanç keselleriň öňüni almagyň, olary anyklamagyň we bejermegiň iň häzirki zaman usullary öwrenilmelidir hem-de netijeli ulanylmalydyr. Bu ugurda netijeli tejribe alyşmak üçin, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ýakyndan gatnaşyklar dowam etdirilmelidir.

Ylym-bilim ulgamlaryny kämilleşdirmegiň üstünde hem yzygiderli işlenilmelidir. Okuw kitaplary we serişdeleri täzelenip durulmalydyr. Milli Liderimiz dünýäde sanly ulgama geçmek, täze tehnologiýalary ornaşdyrmak işleriniň barha çalt depginde alnyp barylýandygy bilen baglylykda, biziň ýaş hünärmenlerimiziň gowy taýýarlykly bolmalydygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz ýokary okuw mekdepleriniň, Ylymlar akademiýasynyň institutlarynyň ýolbaşçylarynyň mugallymlary taýýarlamagy kämilleşdirmegiň üstünde hemişe işlemelidigini aýratyn nygtap, beýleki ýurtlaryň bu ugurdan belli bir netije gazanan okuw mekdepleri bilen tejribe alyşmagy guramagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýere bu ugurdaky işleri gowulandyrmak üçin heniz teklipleriň gowuşmaýandygyny belläp, ýagdaýy seljerip, düzetmek üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew şu ýylyň iki aýynda gözegçilik edýän ugurdaş edaralarynyň alyp baran işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Şu döwürde toplum tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgini 114,3 göterime deň boldy. Özleşdirilen maýa goýumlar boýunça bellenilen tabşyryk 105,6 göterim berjaý edildi.

Awtomobil, demir ýol, howa, deňiz we derýa ulaglary arkaly ýük daşamagyň meýilnamasy 108,3 göterim, ýük dolanyşygy boýunça meýilnama bolsa 107,1 göterim ýerine ýetirildi. Ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüş depgini «Türkmendemirýollary» agentligi boýunça 120,9 göterime, «Türkmenawtoulaglary» agentligi boýunça 139 göterime, «Türkmenhowaýollary» agentligi boýunça 108,7 göterime, «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi boýunça 107,8 göterime, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi boýunça 107,1 göterime barabar boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, M.Çakyýewiň gözegçilik edýän toplumynda hem alnyp barlan işleriň netijeleriniň häzirlikçe öwerlik däldigine ünsi çekdi. Pudakda heniz çözülmedik soraglar köp diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi hem-de şolaryň üstünde tutanýerli işlemegi we bu işleri çaltlandyrmagy tabşyrdy. Bu bolsa bellenen çäreleri amala aşyryp, aragatnaşyk we sanly ulgamy ösdürmekden, demir ýollaryň durkuny täzeläp, täze howa menzillerini gurmakdan, elektron hyzmatlary hem-de elektron resminama dolanyşygyny ornaşdyrmakdan ybaratdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de bu meseleleri çaltrak seljerip, işleriň ýagdaýyny gowulandyrmak üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän ulgamynda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe 2022-nji ýylyň şygaryny dabaralandyrmak maksady bilen, dabaraly maslahatlar, “tegelek stoluň” başyndaky söhbetdeşlikler, döredijilik duşuşyklary we sergiler geçirildi, wagyz-nesihat işleri dowam etdirildi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen maksatnamalary giňden wagyz etmek maksady bilen, “Halk Maslahaty — demokratiýanyň milli nusgasy” atly maslahatlar geçirildi.

Milli Liderimiziň täze eserleri bilen ilatymyzy giňden tanyşdyrmaga bagyşlanan çäreleriň birnäçesi guraldy. Döwlet Baştutanymyzyň “Abadançylygyň röwşen gadamlary” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.

Halkara hyzmatdaşlygyň çäklerinde sanly ulgam arkaly dürli çäreler geçirildi. Türkmen hünärmenleri onlaýn tertipde halkara maslahatlaryň we okuw maslahatlarynyň birnäçesine gatnaşdylar.

Dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegini wagyz etmek maksady bilen dabaraly maslahat we sergi guraldy.

Metbugat sahypalarynda, teleradioýaýlymlarda, Internet saýtlarynda ýurdumyzyň özgertmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde gazanýan uly üstünlikleri hem-de medeni-durmuş maksatly desgalary ulanmaga bermek bilen bagly dabaralar giňden beýan edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, täze taryhy eýýamda bu ulgamyň öňünde goýlan wezipeleri nazara almak bilen, medeniýet ulgamynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň zerurdygyny belledi.

Ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünliklerini işjeň wagyz etmek wajypdyr. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz milli telewideniýe arkaly berilýän gepleşikleriň hiline aýratyn üns bermegiň möhümdigini aýdyp, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz medeniýet ulgamynyň edaralarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işine sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagyň we ilat arasynda, aýratyn-da, oba ýerlerinde sanly ulgama geçmek syýasatyny giňden düşündirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Şeýle hem wise-premýere ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça ýurdumyzda görülýän çäreler bilen bagly düşündiriş işlerini dowam etmek boýunça anyk görkezmeler berildi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Oba hojalyk toplumyna degişli ministrlik we pudaklaýyn dolandyryş edaralary boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önümçiligiň ösüş depgininiň 110,7 göterime deň bolandygy bellenildi. Bu baradaky görkeziji Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 111,1 göterim, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 105,1 göterim hem-de “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 103,5 göterim boldy. Maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy 102 göterim ýerine ýetirildi.

Arassa daşky gurşawy kemala getirmek hem-de ekologik abadançylygy üpjün etmek boýunça döwlet ekologiýa syýasatynyň çäklerinde geçirilýän giň gerimli işler, ählihalk bag ekmek dabarasyna taýýarlyk görmek boýunça görülýän çäreler barada hem hasabat berildi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna «Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasyny geçirmek hakyndaky» Kararyň taslamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýeriň ünsüni gözegçilik edýän ministrliginiň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary bilen daýhan birleşiklerinde ýygy-ýygydan bolup, olar bilen köp işlemegiň wajypdygyna çekdi.

Häzirki wagtda oba hojalyk toplumyna uly kömek berilýär, köp möçberde döwlet serişdeleri goýberilýär, täze döwrebap traktorlar, beýleki oba hojalyk tehnikalary satyn alynýar, daýhanlar tohumdyr dökünler bilen üpjün edilýär, täze şäherçeler gurulýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Milli Liderimiz içerki bazary ýurdumyzda öndürilen önümler bilen ýeterlik mukdarda üpjün etmegiň zerurdygyny hem nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýer kadastrynyň döredilmegini gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda kesgitläp, pudakdaky işleriň ýagdaýyny seljermegi hem-de bu wezipäni üstünlikli ýerine ýetirmek üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow şu ýylyň iki aýynda ministrlik tarapyndan alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasyny durmuşa geçirmek, döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklaryny, öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen, hasabat döwründe ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, abraýly sebit hem-de halkara guramalaryň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça degişli işler amala aşyryldy.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmakda ýokary derejedäki saparlara hem-de duşuşyklara aýratyn ähmiýet berilýär. Şu ýylyň 3 — 5-nji fewralynda hormatly Prezidentimiziň Hytaý Halk Respublikasyna iş sapary boldy. Saparyň çäklerinde milli Liderimiz Pekinde XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy hem-de HHR-iň Başlygy bilen gepleşikleri geçirdi.

Ýanwar aýynda döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly “Merkezi Aziýa — Hytaý” sammitine hem-de “Merkezi Aziýa — Hindistan” sammitiniň birinji duşuşygyna gatnaşdy. Hasabat döwründe hormatly Prezidentimiziň daşary ýurt döwletleriniň birnäçesiniň ýolbaşçylary hem-de “Türkmenistan — ABŞ” işewürlik geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri boldy.

Şu ýylda ýurdumyzda geçiriljek möhüm halkara çärelere taýýarlygyň dowam edýändigi habar berildi. Şol çäreleriň hatarynda Hazarýaka ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň VI sammiti, Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň birinji parlamentara forumy, BMG-niň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp gelýän döwletleriň ulag ministrleriniň maslahaty bar.

Hasabat döwründe sanly ulgam arkaly dürli derejedäki duşuşyklaryň 198-si geçirildi. Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynyň hukuk binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen, ýylyň dowamynda 7 resminama gol çekildi.

Daşary işler ministrlikleriniň ugry boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklar yzygiderli dowam etdirilýär. Ýylyň başyndan bäri bu ugurda duşuşyklaryň hem-de maslahatlaşmalaryň birnäçesi geçirildi.

Ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça yzygiderli çäreler görülýär. Bütindünýä Söwda Guramasynyň Baş geňeşiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň bu gurama goşulýan döwlet (ýagny işjeň synçy) derejesine eýe bolandygy bellenildi. Ikitaraplaýyn hökümetara toparlaryň we beýleki degişli düzümleriň mejlisini guramak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Ýanwar aýynda Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-tatar toparynyň nobatdaky mejlisi hem-de Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran hökümetara toparynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, öňde boljak Prezident saýlawlaryna ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere, daşary işler ministrine Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalaryndaky we konsullyklaryndaky saýlaw uçastoklarynda ses bermegiň ýokary derejede guralmagynyň ýola goýulmagyny üpjün etmegi tabşyrdy. Milli Liderimiz bu baradaky gürrüňi dowam edip, öz wezipelerini talabalaýyk ýerine ýetirmekleri, saýlawyň barşyna doly gözegçilik etmekleri üçin, halkara synçylara ähli zerur guramaçylyk-tehniki we hukuk şertlerini döretmekde hemmetaraplaýyn ýardam bermegiň zerurdygyny belledi.

Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz täze saýlanan Türkmenistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda meýilleşdirilýän halkara çäreleriň sanawyny düzmegi hem-de ony seretmek üçin hödürlemegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň oňyn Bitaraplygy, parahatçylyk söýüjiligi, hoşniýetli goňşuçylygy hem-de netijeli halkara hyzmatdaşlygy döwlet syýasatynyň esasy ýörelgeleri hökmünde yglan edip, diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinany durmuşa geçirýändigini belledi we wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna anyk tabşyryklary berdi.

Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa ýurdumyzyň milli kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça şu ýylyň başyndan bäri alnyp barlan işleriň netijeleri barada maglumat berdi.

Hormatly Prezidentimiziň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýen şygar astynda geçýän ýylyň 1-nji martynda Milli Geňeşiň agzalary bilen geçiren duşuşygy ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda möhüm waka boldy. Milli Liderimiziň öňde goýan wezipeleri, 2022-nji ýylda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň alyp barmaly işleriniň esasy ugurlary boýunça tassyklanylan iş meýilnamalary hem-de çäreleri ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işlerde esasy ýol-ýörelge bolup durýar.

Mejlisiň iş toparlarynda ýylyň başyndan bäri kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek boýunça degişli işler geçirildi. Häzirki wagtda ýurdumyzda kanunylygy, hukuk tertibini berkitmek, raýatlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny goramak, köp çagaly maşgalalaryň hem-de çagalaryň durmuş taýdan goraglylygyny mundan beýläk-de gowulandyrmak bilen baglanyşykly kanunlaryň taslamalary işlenip taýýarlanylýar. Hereket edýän kanunçylyk namalaryna degişli üýtgetmeler we goşmaçalar girizilýär.

Mejlisiň wekilleri halkara we parlamentara gatnaşyklary ösdürmegiň çäklerinde kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek hem-de döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişi baradaky meseleler boýunça halkara guramalar bilen bilelikde geçirilýän okuw maslahatlarynyň hem-de duşuşyklaryň 18-sine gatnaşdylar, şolaryň 11-si sanly ulgam arkaly guraldy.

Mejlisiň deputatlary düşündiriş-wagyz işlerini alyp baryp, döwletimiziň parahatçylyk söýüjilikli syýasatyny, Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň, ýurdumyzyň Esasy Kanunynyň kadalarynyň hem-de ýörelgeleriniň, adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak boýunça işleriň taryhy ähmiýetini wagyz edýärler.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklaryny okgunly ösdürmek maksady bilen, ýurdumyzyň hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça Halk Maslahatynyň şu ýylyň iki aýynda alyp baran işleri barada maglumat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa hem-de Halk Maslahatyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýewe ýüzlenip, 2022-nji ýyl üçin göz öňünde tutulan wezipelere ýakynda Milli Geňeşiň mejlisinde seredilendigini aýtdy we şoňa görä-de, häzirki döwürde bu wezipeleri durmuşa geçirmek boýunça işleri güýçlendirmegiň zerurdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geçen iki aýda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň işiniň netijelerine mejlise gatnaşyjylaryň ünsüni çekip, bu netijeleriň Garaşsyz döwletimiziň depginli ösmegini dowam edýändigini görkezýändigini belledi. Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde jemi içerki önümi öndürmek boýunça görkezijiler ýylyň başyndaky ýaly, ýagny 6,2 göterim möçberde saklanýar.

Geçen iki aýda oba hojalygynda ösüş depgini 3,2 göterim, söwda ulgamynda 8,8, ulag we aragatnaşyk pudagynda 4 göterim boldy. Häzirki döwürde ýurdumyzda umumy bahasy 37 milliard amerikan dollaryna golaý bolan, aglabasy durmuş maksatly dürli desgalaryň gurluşygy giň gerim bilen alnyp barylýar. Şol desgalaryň jemi bahasy 18 milliard amerikan dollaryndan hem köp bolan böleginiň gurluşygyny bolsa, ýurdumyzyň gurluşyk-gurnama guramalarynyň alyp barýandygy aýratyn begendirýär.

Häzirki döwürde biz dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaýy göz öňünde tutup, gazanan ösüş depginimizi saklap galmalydyrys. Şu ýyl alyp barmaly işlerimiziň maksatnamasyny bolsa ýakynda tassykladyk. Indi şu maksatnamany ýerine ýetirmegiň üstünde netijeli işlemelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Ähli pudaklarda bar bolan kemçilikleri düzedip, Garaşsyz Watanymyzy 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň uzak möhletli maksatnamasyny ýerine ýetirmek üçin oňat esas döretmelidiris. Ykdysady we syýasy özgertmeleri, şeýle hem bilim, saglygy goraýyş, sanly ulgama geçmek, ekologiýa babatda başlan özgertmelerimizi mundan beýläk-de depginli dowam etmelidiris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ähli orunbasarlaryna, aýratyn-da, welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça jogapkär edilip bellenen wise-premýerlere häkimler bilen bilelikde özgertmeleriň geçirilişine hemişe berk gözegçilik etmegi tabşyrdy. Gözegçilik edýän pudaklarynda desgalaryň, hususan-da, durmuş maksatly desgalaryň gurluşygynyň alnyp barlyşyny, ilaty ýaşaýyş jaýlary we arassa agyz suwy bilen üpjün etmek baradaky maksatnamalaryň amala aşyrylyşyny üns merkezinde saklamak zerurdyr. Umuman, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak bilen bagly hiç bir soragy ünsden düşürmeli däl diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi dowam edip, «Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasyny geçirmek hakyndaky» Karara gol çekdi. Döwlet Baştutanymyz resminamany sanly ulgam arkaly wise-premýer E.Orazgeldiýewe iberip, bu ekologik çäräni 20-nji martda geçireris diýip belledi. Şoňa görä-de, kesgitlenen ýagdaýy, bag ekmek dabarasyny, Milli bahar baýramyny — Halkara Nowruz gününi göz öňünde tutup, her welaýat we paýtagtymyz öz çäklerinde bu çäräniň guramaçylykly geçirilmegi üçin jogap bermelidir diýip, milli Liderimiz nygtady.

Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, sişenbe güni ýurdumyzda ajaýyp baýram bolan Halkara zenanlar gününiň dabaraly bellenilip geçiljekdigini aýtdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow eziz enelerimizi, mähriban gelin-gyzlarymyzy ýetip gelýän bu ajaýyp baýram bilen tüýs ýürekden gutlap, olara berk jan saglyk, bagtyýarlyk we abadançylyk arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz köp çagaly enelere «Ene mähri» diýen hormatly ady dakmak hakyndaky Permana gol çekdi. Milli Liderimiz ýerli häkimliklere şu resminamany ýerine ýetirmek üçin degişli işleri geçirmegi tabşyrdy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen enelere Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyz boýunça täze gurlan döwrebap öýleri sowgat bermek barada karara gelnendigini habar berdi.

Döwlet Baştutanymyz häkimliklere 8-nji mart baýramy mynasybetli zenanlara sowgatlaryň, mynasyp bolan enelere sylaglaryň we sowgat berlen ýaşaýyş jaýlarynyň açarlarynyň dabaraly ýagdaýda gowşurylmagyny üpjün etmegi tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti dürli pudaklaryň işini guramak boýunça maslahat geçirdi

05.04.2022

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek bilen baglanyşykly maslahat geçirdi.

Döwlet Baştutanymyz maslahatyň gün tertibine geçip, ilki bilen, maliýe-ykdysadyýet toplumynyň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek meselesine garady.

Hormatly Prezidentimiz M.Serdarowy maliýe we ykdysadyýet ministri, şeýle hem Türkmenistanyň Hökümetinden Ýewropa Bileleşiginiň halkara tehniki kömek baradaky milli utgaşdyryjysy we Bütindünýä bankynyň Türkmenistandan dolandyryjysy wezipelerine bellemek barada karara gelendigini mälim etdi.

Soňra M.Serdarow özüne bildirilen ýokary ynam üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli resminamalara gol çekip, täze bellenen ministre birnäçe tabşyryklary, şol sanda milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşini üpjün etmek hem-de makroykdysady durnuklylygy saklamak üçin zerur çäreleri görmek boýunça görkezmeleri berdi.

Pudaklarda önümçilik kuwwatlyklarynyň ulanylyşyny, meýilnamalaryň ýerine ýetirilişini yzygiderli seljermek gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezildi. Şunuň bilen bir hatarda, döwlet Baştutanymyz 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň üstünlikli ýerine ýetirilmegine, girdejileriň artdyrylmagyna, salgytlaryň öz wagtynda we doly tölenilmegine, býujet serişdeleriniň netijeli ulanylmagyna, çykdajylaryň rejeli hem-de maksadalaýyk maliýeleşdirilmegine berk gözegçilik etmek babatda tabşyryklary berdi.

Halkara tejribeden ugur alyp, býujet-salgyt ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, maliýe, býujet, salgyt we gymmatly kagyzlar ulgamynyň düzgünlerini, usulyýetini kämilleşdirmek, elektron salgyt ulgamyna geçmegi çaltlandyrmak babatda tabşyryklar berildi.

Şunuň bilen birlikde, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek, döwlet maýa goýumlarynyň netijeliligini artdyrmak, maýa goýum we işewürlik, daşary ýurt göni maýa goýumlary üçin amatly şertleri döretmek boýunça degişli işleri geçirmek barada görkezmeler berildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň edaralary, Halkara Pul gaznasy, Bütindünýä banky we beýleki halkara maliýe-ykdysady guramalar bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de berkitmek üçin zerur işleri alyp barmagyň möhümdigine ünsi çekip, bu babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz M.Sylapowy zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri, Pensiýa gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy wezipelerine bellemek kararyna gelendigini aýdyp, oňa söz berdi.

M.Sylapow örän jogapkärli wezipäniň ynanylandygy üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirip, öňde duran wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin bilimini we tejribesini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow degişli resminamalara gol çekip, ilatyň iş bilen üpjünçiligini gowulandyrmak, täze iş orunlaryny döretmek meselelerine aýratyn üns bermegi tabşyrdy. Mundan başga-da, kesp-kärine görä iş gözleýänler bilen iş berijileri utgaşdyrmak işlerini talabalaýyk ýola goýmak, zähmete ukyply raýatlary sebitler we pudaklar boýunça sazlaşykly dolandyrmak üçin zerur işleri yzygiderli geçirmek, şäherlerde, etraplarda we obalarda zähmet gorlarynyň hem-de boş iş ýerleriniň hasabaty bilen bagly meseleleri berk gözegçilikde saklamak tabşyryldy.

Hormatly Prezidentimiz zähmet gatnaşyklary, zähmete hak tölemek we zähmeti goramak babatda hereket edýän kadalaşdyryjy namalary döwrüň talabyna laýyklykda kämilleşdirmek, türkmenistanlylaryň durmuş goraglylygyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, aýratyn kömege mätäç adamlara hemmetaraplaýyn döwlet goldawynyň berilmegini üpjün etmek meseleleriniň wajypdygyna ministrligiň ýolbaşçysynyň ünsüni çekdi. Pensiýalary we döwlet kömek pullaryny bellemekde hem-de hasaplamakda takyklygy üpjün etmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi we Pensiýa gaznasyna pensiýa gatançlarynyň doly möçberde gelip gowuşmagyny gözegçilikde saklamagy tabşyryp, täze bellenen ministre işde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow D.Täşliýewi Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini mälim etdi hem-de onuň iş meýilnamasy bilen gyzyklandy.

D.Täşliýew özüne bildirilen ýokary ynam üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, bu düzümiň öňünde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek üçin bilimini we ukyp-başarnygyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz degişli resminama gol çekip, Ýokary gözegçilik edarasynyň ýolbaşçysyna ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň we meýilnamalaryň ýerine ýetirilişini, maýa goýum meýilnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagyny, 2022-nji ýylda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan iri önümçilik we durmuş maksatly binalaryňdyr desgalaryň gurluşyklarynyň ýokary hilli hem-de bellenilen möhletlerde ýerine ýetirilişine yzygiderli gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem döwletiň tebigy, maliýe hem-de maddy serişdeleriniň ulanylyşynyň peýdalylygy we kanunylygy, dolandyrylyşynyň netijeliligi boýunça ministrliklerde, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda geçirilýän meýilnamalaýyn seljerme işlerini dowam etmegiň, döwletiň maýa goýum we satyn alma taslamalary boýunça serişdeleriň netijeli harçlanylmagyny gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny belläp, D.Täşliýewe täze wezipede üstünlik arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz M.Hojagulyýewi «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň başlygy wezipesine bellemek barada karara gelendigini aýtdy we onuň bu işde geljekki meýilnamalary bilen gyzyklandy.

M.Hojagulyýew ýokary ynamy üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hoşallyk bildirip, bu düzümiň işini häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede alyp barmak üçin ähli zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Döwlet Baştutanymyz degişli resminama gol çekip, ýurdumyzda öndürilýän hem-de sarp edilýän harytlaryň ýylsaýyn artýandygyny nazara alyp, «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy tarapyndan işleriň döwrebaplaşdyrylmagynyň möhümdigine bu gullugyň ýolbaşçysynyň ünsüni çekdi.

Standartlaşdyryş işlerini we sertifikatlaryň berlişini ýönekeýleşdirmek, hyzmatlaryň hilini gowulandyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän we özümizde öndürilýän harytlaryň barlaghana synaglaryndan geçirilmegi üçin baş döwlet gullugy tarapyndan zerur barlag-synag enjamlary bilen üpjünçiligi gazanmak möhümdir diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow belledi we M.Hojagulyýewe işde üstünlikleri arzuw etdi.

Maslahatyň dowamynda döwlet Baştutanymyz D.Amanmuhammedowy Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesine belläp, ony zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň orunbasary, Pensiýa gaznasynyň müdiriýetiniň başlygynyň orunbasary wezipelerinden boşatmak barada karara gelendigini aýtdy.

D.Amanmuhammedow özüne bildirilen ynam üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirip, ýurdumyzyň statistika ulgamynyň işgärleri bilen öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Döwlet Baştutanymyz degişli resminamalara gol çekip, döwlet komitetiniň täze ýolbaşçysyna ykdysadyýetiň nazaryýetinden, kadalaryndan we oňyn halkara tejribeden ugur alyp, jemi içerki önümi we beýleki makroykdysady görkezijileri hasaplamagyň usulyny kämilleşdirmegi, statistiki hasabatlylygyň görnüşlerini tükellemegi hem-de bu işleri sanly ulgam arkaly guramagy we statistiki hasabatlary sanly ulgam arkaly dolandyrmak işlerini çaltlandyrmagy tabşyrdy.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda öňde boljak ilat ýazuwyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek, onuň işinde häzirki zamanyň ösen tejribesini we sanly ulgamy işjeň ulanmak meselelerine aýratyn ähmiýet bermegi tabşyryp, D.Amanmuhammedowa täze wezipede üstünlik arzuw etdi.

Maslahatyň dowamynda döwlet Baştutanymyz T.Mälikowy ýurdumyzyň Merkezi bankynyň başlygy, şeýle hem Halkara Pul gaznasynyň Türkmenistandan dolandyryjysy we Aziýanyň Ösüş bankynyň Türkmenistandan dolandyryjysy wezipelerine belläp, ony maliýe we ykdysadyýet ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmak kararyna gelendigini mälim etdi hem-de onuň täze wezipelerde nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy.

T.Mälikow bildirilen ýokary ynam üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow degişli resminamalara gol çekip, ýurdumyzyň pul-karz ulgamyny durnukly ösdürmek, maliýe serişdelerini dolandyrmagy kämilleşdirmek, harytlaryň bahasyny durnukly saklamak hem-de daşary ýurt pulundaky girdejileri artdyrmak, milli manadyň hümmetiniň durnukly bolmagyny üpjün etmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilmelidigini belledi we Merkezi bankyň ýolbaşçysyna bu babatda anyk tabşyryklary berdi hem-de täze wezipede üstünlikleri arzuw etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Muhammedow toplumyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylaryny belläp, olara degerli maslahatlary hem-de tabşyryklary berendigi üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda gözegçilik edýän düzümleriniň sazlaşykly işiniň üpjün ediljekdigine ynandyrdy.

Soňra maslahat ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow B.Amanowy Türkmenistanyň Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýtdy we oňa söz berdi.

B.Amanow özüne bildirilen ynam üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli güýç-gaýratyny hem-de bilimini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Döwlet Baştutanymyz degişli Permana gol çekip, «Türkmengaz» döwlet konserniniň tebigy gazy çykarmak boýunça kabul edilen meýilnamanyň doly ýerine ýetirmelidigini, ýurdumyzyň içerki sarp edijilerini tebigy gazyň zerur mukdary bilen ilkinji nobatda üpjün etmelidigini, ilatly ýerlerde suwuklandyrylan gaz ýangyjynyň bökdençsizligini üpjün etmelidigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow uglewodorod serişdelerini diwersifikasiýa ýoly bilen dünýä bazarlaryna çykarmagy, tebigy gazyň daşarky bazarlara iberilýän möçberini artdyrmagy, şeýle hem gaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça çäreleri görmegi gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda kesgitläp, B.Amanowa işde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz G.Agajanowy «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy wezipesine belläp, ony bu konserniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmak kararyna gelendigini mälim etdi we onuň täze wezipede alyp barjak işleri bilen gyzyklandy.

G.Agajanow özüne jogapkärli wezipäniň ynanylýandygy üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirip, öňde duran wezipeleri ýerine ýetirmek üçin güýç-gaýratyny we bilimini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow degişli resminama gol çekip, döwlet konserniniň ýolbaşçysyna nebit çykarmagyň meýilnamasyny doly ýerine ýetirmek, nebit guýularynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek, täze nebit guýularyny işe girizmek, ýakyn iki ýylda nebitiň goşmaça möçberlerini çykarmak babatda kabul edilen meýilnamany üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça anyk görkezmeleri berdi.

Hazar deňziniň türkmen bölegindäki ygtyýarlandyrylan toplumlary daşary ýurt maýa goýumlarynyň hasabyna özleşdirmek meselesini berk gözegçilikde saklamagyň zerurdygyna aýratyn üns çekildi. Hormatly Prezidentimiz gaýtadan işleýän kärhanalary çig nebit bilen üpjün etmek meseleleriniň wajypdygyny belläp, bu işlerde konserniň başlygyna üstünlikleri arzuw etdi.

Maslahatyň dowamynda döwlet Baştutanymyz M.Rozyýewi «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýtdy we onuň bu wezipede geljekde nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy.

M.Rozyýew özüne bildirilen ynam üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli ukyp-başarnygyny gaýgyrman işlejekdigine ynandyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow degişli Permana gol çekip, döwlet korporasiýasynyň täze bellenen ýolbaşçysynyň ünsüni öňde duran işiň esasy ugurlaryna çekdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzda tebigy gazyň ýeterlik gorlarynyň bardygyny nazara alyp, gözleg-barlag hem-de buraw işlerini, esasan, nebitiň gorlaryny artdyrmaga gönükdirmek zerurdyr. Hormatly Prezidentimiz uglewodorod serişdelerine baý meýdançalarda seýsmiki-gözleg işlerini netijeli dowam etdirmegi, täze nebit ýataklaryny ýüze çykarmagy hem-de özleşdirmegi, ýerasty suwlaryň hem-de gaty magdanlaryň gorlaryny artdyrmagy we bu ugurda bar bolan wezipeleriň ylmy taýdan esaslandyrylan çözgütlerini tapmak meselelerine möhüm ähmiýet bermegi tabşyryp, M.Rozyýewe öňde durýan wezipeleri talabalaýyk ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň pudaklaryna ýolbaşçylary belländigi we olara gymmatly maslahatlary berendigi üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, nebitgaz toplumynyň işini kämilleşdirmek, oňa dünýäniň ösen tejribesini, sanly ulgamy ornaşdyrmak, nebitiň we gazyň çykarylýan möçberini artdyrmak, pudagyň eksport kuwwatlyklaryny ýokarlandyrmak ugrunda degişli tagallalaryň ediljekdigine ynandyrdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gurluşyk-senagat toplumynyň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek baradaky meselelere geçdi.

Döwlet Baştutanymyz G.Orunowy gurluşyk we binagärlik ministri wezipesine bellemek barada karara gelendigini aýtdy hem-de onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy.

Wezipä täze bellenen ministr döwlet Baştutanymyza uly ynamy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ähli güýç-gaýratyny we bilimini ministrligiň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek üçin sarp etjekdigine ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz degişli Permana gol çekip, ministre birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň alyp barýan işleriniň wajypdygy barada aýdyp, şu ýyl açylyp ulanmaga beriljek binalaryň hem-de desgalaryň öz wagtynda we ýokary hilli tabşyrylmagyny berk gözegçilikde saklamagyň, gurluşyklary zerur gurluşyk serişdeleri we enjamlar bilen öz wagtynda üpjün etmek üçin ähli çäreleri görmegiň wajypdygyna ünsi çekdi we täze bellenen ýolbaşça jogapkärli işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz B.Annamämmedowy senagat we gurluşyk önümçiligi ministri wezipesine bellemek barada karara gelendigini mälim etdi. Döwlet Baştutanymyz ondan bu wezipede alyp barjak işleri barada aýtmagyny sorady.

B.Annamämmedow bildirilen ynam üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ähli güýç-gaýratyny, bilimini hem-de toplan tejribesini öz öňünde goýlan jogapkärli wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek üçin sarp etjekdigine ynandyrdy.

Döwlet Baştutanymyz degişli Permana gol çekip, ministre birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanda ýurdumyzyň sarp edijilerini daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan ýokary hilli önümler bilen doly möçberde üpjün etmäge ukyply kuwwatly gurluşyk senagatyny kemala getirmegiň zerurdygyna aýratyn ünsi çekip, bu işe döwletimiziň telekeçilerini işjeň çekmegiň, döwrüň talaplaryna laýyk gelýän bilelikdäki döwrebap kärhanalary gurmagyň zerurdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow senagat we gurluşyk önümçiligi ministrine bellenen wezipeleri durmuşa geçirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz H.Rejepmyradowy energetika ministri wezipesine bellemek barada karara gelendigini mälim etdi we onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy.

H.Rejepmyradow bildirilen uly ynam üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ýurdumyzyň elektroenergetika senagatyny mundan beýläk-de ösdürmäge hem-de kämilleşdirmäge gönükdirilen wezipeleri öz wagtynda amala aşyrmak üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli Permana gol çekip, giň möçberli Döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmakda milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolan energetika senagatyny döwrebaplaşdyrmaga aýratyn ornuň degişlidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz bar bolan kuwwatlyklary, şol sanda Türkmenistanda gaýtadan dikeldilýän energetikany — Gün we ýel energiýasyny ulanmagy ösdürmek boýunça taslamalary durmuşa geçirmek arkaly, yzygiderli artdyrmak babatda gaýragoýulmasyz wezipeleri kesgitledi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň energetika pudagynyň kuwwatlyklaryny mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň hem-de pugtalandyrmagyň wajypdygyny nygtap, H.Rejepmyradowa işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz S.Ýolamanowy Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýdyp, onuň bu wezipedäki meýilnamalary bilen gyzyklandy.

S.Ýolamanow bildirilen ynam üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, şu ýylyň fewral aýynda döredilen we ýurdumyzda awtomobil ýollarynyň gurluşygynyň kämilleşdirilmegini esasy ugur edinýän düzümiň öňünde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda tagalla etjekdigine döwlet Baştutanymyzy ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli Permana gol çekip, birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Agentligiň täze ýolbaşçysyna düzümiň maddy-enjamlaýyn binýadyny täzelemek boýunça teklipleri taýýarlamak, şeýle-de öňdebaryjy tejribelerden ugur alyp, agentligiň garamagyndaky ýol gurluşyk edara-kärhanalaryny paýdarlar jemgyýetine öwürmek we bilelikdäki kärhanalary döretmek boýunça degişli işleri geçirmek tabşyryldy.

Döwlet Baştutanymyz ýol gurluşygynda ýokary hili gazanmak üçin önümçilige ylmy-tehniki innowasiýalary ornaşdyrmagyň, ýokary hilli gurluşyk serişdelerini taýýarlamagyň zerurdygyny belläp, Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň başlygyna jogapkärli işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz N.Nyýazlyýewi “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň başlygy wezipesine bellemek barada karara gelendigini aýtdy we onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy.

N.Nyýazlyýew bildirilen uly ynam üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek üçin güýç-gaýratyny gaýgyrman zähmet çekjekdigine ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli Permana gol çekip, ýolbaşça ýurdumyzyň himiýa senagatynyň önümçilik kuwwatlyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek hem-de pugtalandyrmak babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ýurdumyzdaky çig mal serişdelerini özleşdirmek arkaly, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň önümçiligini giňeltmek, şonuň ýaly-da, olaryň eksporta iberilişiniň möçberini artdyrmak möhümdir. Agrotehniki möhletlere laýyklykda, oba hojalyk toplumyny ýurdumyzda öndürilýän mineral dökünler bilen üpjün etmek esasy wezipeleriň biri hökmünde kesgitlenildi.

Döwlet Baştutanymyz himiýa toplumlarynyň bökdençsiz işledilmeginiň hem-de olary doly kuwwatynda ulanmagyň zerurdygyna ünsi çekip, käbir kärhanalary hususylaşdyrmak boýunça teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy we “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň başlygyna işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa gözegçilik edýän düzüminiň ýolbaşçylaryny wezipä belländigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde goýlan möhüm wezipeleri çözmek hem-de bildirilen belent ynamy ödemek üçin ähli tagallalary etjekdiklerine, bilimdir tejribelerini gaýgyrman zähmet çekjekdiklerine ynandyrdy.

Soňra maslahat söwda we dokma senagaty pudagynyň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek bilen bagly mesele boýunça dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri wezipesine O.Gurbannazarowy bellemek kararyna gelendigini aýtdy hem-de onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy.

Ministr bildirilen ynam üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, özüne ynanylan wezipede halkymyzyň, mähriban Watanymyzyň bähbitlerinden ugur alyp, ak ýürekden işlejekdigine ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz degişli Permana gol çekip, söwda pudagynyň işini kämilleşdirmek, häzirki zaman üpjünçilik ulgamlaryny döretmek, paýtagtymyzda we welaýatlarda täze söwda merkezleriniň gurluşygyny yzygiderli alyp barmak, söwda ulgamynda bölek haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak boýunça birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Alnyp barylýan işleriň çäklerinde harytlaryň elýeterliligini, ilata söwda hyzmatyny etmegiň hilini we medeniýetini yzygiderli ýokarlandyrmak zerurdyr. Döwlet Baştutanymyz ministre işinde üstünlik gazanmagy arzuw etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň dokma senagaty ministri wezipesine R.Rejepowy bellemek kararyna gelendigini aýdyp, oňa söz berdi.

Ministr bildirilen ynam üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirip, yhlasly zähmeti bilen dokma pudagyny mundan beýläk-de netijeli ösdürmek, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny ýokarlandyrmak işinde güýç-gaýratyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli Permana gol çekip, geljek 30 ýylda ýurdumyzyň ykdysady strategiýasyna laýyklykda, dokma pudagynda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilýän mukdaryny artdyrmagy, içerki bazary özümizde öndürilýän ýokary hilli, ekologik taýdan arassa, bäsdeşlige ukyply dokma önümleri bilen doly üpjün etmegi, egin-eşikleriň, deri önümleriniň we aýakgaplaryň görnüşlerini köpeltmegi esasy ugur hökmünde kesgitledi.

Döwlet Baştutanymyz pudagyň kärhanalarynyň döwrebaplaşdyrylmagyna hem-de önümçilik kuwwatlyklarynyň artdyrylmagyna aýratyn üns çekip, ministre birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz B.Çaryýewi Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini habar berdi hem-de onuň bu wezipede alyp barjak işleri bilen gyzyklandy.

Biržanyň ýolbaşçysy bildirilen ynam üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, özüne ynanylan ulgamda eksporty diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek hem-de daşary söwdanyň mukdaryny artdyrmak boýunça ähli güýjüni gaýgyrman işlejekdigine ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli Permana gol çekip, bazar şertlerinde ýurdumyzda lomaý haryt bazaryny emele getirmek üçin amatly şertleri döretmek boýunça zerur işleri geçirmegiň, birža söwdasyny guramakda ýerlenilýän harytlar boýunça baha emele getirmegiň netijeli usullaryny ornaşdyryp, haryt-çig mal serişdelerini ýerlemegiň netijeli syýasatyny ýöretmek, lomaý söwdany ösdürmekde beýleki döwletler bilen netijeli daşary söwda gatnaşyklaryny ösdürmäge we giňeltmäge gönükdirilen işleri alyp barmak, biržanyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, ýurdumyzda öndürilýän önümleri mahabatlandyrmak boýunça zerur işleri geçirmegi dowam etmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak üçin dünýäniň ösen döwletleriniň öňdebaryjy tehnologiýalaryny we tejribesini ornaşdyrmak boýunça çäreleri hem işjeň dowam etmek boýunça birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz O.Işangulyýewany «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýdyp, onuň bu wezipedäki meýilnamalary bilen gyzyklandy.

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň täze bellenen ýolbaşçysy bildirilen ynam üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hoşallyk sözlerini aýdyp, halkymyzyň gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan halyçylyk sungatyny gorap saklamaga we geljekki nesillere ýetirmäge gönükdirilen döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek boýunça ýolbaşçylyk edýän düzümini has-da ösdürmek ugrunda tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz degişli Permana gol çekip, türkmen milli halyçylyk sungatyny ösdürmek we haly önümlerini milli öwüşginleri saklap, täze nagyşlardyr göller bilen baýlaşdyrmak, el haly önümçiliginde gadymy milli göllerimizi dikeltmek, ýerli hem-de daşary ýurtly alyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak, häzirki ösen talaplara laýyk gelýän çeper halyçylyk kärhanalarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny, çig mal üpjünçiligini pugtalandyrmak boýunça işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Wise-premýer Ç.Gylyjow toplumyň ýolbaşçylaryny wezipä belläp, bildiren uly ynamy üçin hormatly Prezidentimize hoşallygyny beýan edip, gözegçilik edýän toplumynyň ähli ýolbaşçylarynyň özlerine ynanylan wezipede mähriban Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine ak ýürekden, yhlasly zähmet çekjekdiklerine hem-de sanly ulgamy ornaşdyrmaga, söwda ulgamynyň, dokma senagatynyň we biržanyň işlerini kämilleşdirmäge gönükdirilen wezipeleri öz wagtynda ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary etjekdiklerine ynandyrdy.

Soňra maslahat oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek bilen dowam etdi. Döwlet Baştutanymyz A.Altyýewi oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýtdy.

A.Altyýew özüne bildirilen ynam üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden sagbolsun aýdyp, pudagyň öňünde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Döwlet Baştutanymyz degişli Permana gol çekdi hem-de bu ugurda kabul edilen maksatnamalary üstünlikli ýerine ýetirmek, pudaga hususy önüm öndürijileri giňden çekmek, ekologik taýdan arassa azyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny we görnüşlerini artdyrmak, ýerli toprak-howa şertlerini göz öňünde tutup, ekerançylygyň medeniýetini ýokarlandyrmak, ylmy taýdan esaslandyrylan usullary giňden ornaşdyrmak babatda ministre birnäçe anyk tabşyryklary berdi we oňa işde üstünlik arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz G.Baýjanowy Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýdyp, onuň bu wezipedäki iş meýilnamalary bilen gyzyklandy.

G.Baýjanow bildirilen ynam üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirip, edaranyň öňünde duran wezipeleri ýerine ýetirmek üçin zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli Permana gol çekdi hem-de ýurdumyzyň suw akabalarynda ýitgileri azaltmak maksady bilen, örtükli suwaryş akabalaryny we ýapyk turba görnüşli suw geçirijileri gurnamak, damjalaýyn usulda suwaryş enjamlarynyň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan suw howdanlarynyň göwrümini giňeldip, täze howdanlary gurmak işlerini dowam etmek meseleleriniň zerurdygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz derýalarda we beýleki akabalarda hem-de howdanlarda arassalaýyş işlerini öz wagtynda geçirmegiň wajypdygyny nygtap, işde sanly tehnologiýalary ulanmak meselelerine aýratyn ähmiýet bermegi tabşyrdy we G.Baýjanowa üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz A.Berdiýewi «Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň baş direktory wezipesine bellemek kararyna gelendigini mälim etdi we onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy.

A.Berdiýew özüne bildirilen ýokary ynam üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň öňünde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli Permana gol çekip, ýurdumyzda ahalteke atlarynyň baş sanyny artdyrmak, tohumçylyk-seleksiýa işlerini kämilleşdirmek, ahalteke bedewleriniň dünýädäki şan-şöhratyny mundan beýläk-de belende galdyrmak, at çapyşyklaryny, atly sport bäsleşiklerini, dürli at üstündäki oýunlary we bedewleriň halkara gözellik sergilerini geçirip durmak babatda A.Berdiýewe birnäçe tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz A.Berdiýewe jogapkärli wezipede üstünlikleri arzuw etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew toplumyň pudaklarynyň ýolbaşçylaryny belläp, gymmatly maslahatlary berendigi üçin hormatly Prezidentimize sagbolsun aýtdy hem-de ulgamyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, azyk bolçulygyny pugtalandyrmak, ýerden alynýan hasylyň mukdaryny köpeltmek, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, maldarçylyk toplumlarynyň işini talabalaýyk guramak ugrunda ähli zerur tagallalaryň ediljekdigine ynandyrdy.

Soňra maslahat ylym, bilim, sport we saglygy goraýyş ulgamynyň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek bilen dowam etdi.

Döwlet Baştutanymyz G.Ataýewany ýurdumyzyň bilim ministri wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýtdy we onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy.

G.Ataýewa bildirilen ýokary ynam üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirdi we ýurdumyzyň bilim ulgamynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek ugrunda ähli zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Döwlet Baştutanymyz degişli Permana gol çekip, bilim we terbiýeçilik işlerinde öňdebaryjy usullary, döwrebap sanly tehnologiýalary giňden ulanmagyň, mugallymlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmagyň, daşary ýurt dilleri, beýleki möhüm ugurlar boýunça ýöriteleşdirilen çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň wajypdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz milli bilim ulgamyny ösüşiň täze belentliklerine çykarmak ugrunda zerur tagallalary etmegi tabşyrdy we bilim ministrine işinde üstünlik arzuw etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow N.Amannepesowy saglygy goraýyş we derman senagaty ministri wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýdyp, onuň bu jogapkärli wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy.

N.Amannepesow bildirilen ýokary ynam üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda degişli düzümler bilen bilelikde iş alyp barjakdygyna ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz degişli Permana gol çekip, ministre ylmy-barlag we bejeriş-öňüni alyş işlerini talabalaýyk alyp barmak, milli saglygy goraýyş ulgamyna keselleriň öňüni almagyň, anyklamagyň, bejermegiň we saglygy dikeltmegiň täze, netijeli usullaryny ornaşdyrmak, saglygy goraýyş edaralarynda sanly ulgamy ulanmak, Birleşen Milletler Guramasynyň düzümleri, beýleki abraýly halkara guramalar we ösen ýurtlaryň öňdebaryjy klinikalary bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzda ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça epidemiologik ýagdaýa gözegçilik ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň, arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreş işleriniň berjaý edilişine yzygiderli gözegçiligi ýola goýmagyň möhümdigini belläp, N.Amannepesowa üstünlik arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz G.Agamyradowy sport we ýaşlar syýasaty ministri wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýtdy we onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy.

G.Agamyradow özüne bildirilen ynam üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirip, ýurdumyzda sporty we ýaşlar syýasatyny mundan beýläk-de ösdürmek hem-de kämilleşdirmek ugrunda ähli zerur tagallalary gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Döwlet Baştutanymyz degişli Permana gol çekip, G.Agamyradowa türkmen türgenlerini iri halkara sport ýaryşlaryna taýýarlamak boýunça anyk görkezmeleri berdi. Hormatly Prezidentimiz halkara derejeli ussat türgenleri taýýarlamagy dowam etmegiň zerurdygyny nygtap, sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalaryň işini kämilleşdirmegi tabşyrdy we ministre işinde üstünlik arzuw etdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew toplumyň düzümlerine ýolbaşçylary belländigi hem-de olara zerur maslahatlary berendigi üçin döwlet Baştutanymyza sagbolsun aýtdy we ýurdumyzyň ylym-bilim, saglygy goraýyş ulgamlarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, olara häzirki zamanyň ösen tejribesini ornaşdyrmak hem-de halkara derejeli türgenleri taýýarlamak we ýaryşlary guramak boýunça degişli gulluklaryň sazlaşykly işiniň üpjün edilmegi ugrunda zerur tagallalary gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow maslahaty dowam edip, A.Şamyradowy Türkmenistanyň medeniýet ministri wezipesine bellemek kararyna gelendigini mälim etdi we onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy.

A.Şamyradow bildirilen ýokary ynam üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, medeniýet ulgamynyň öňünde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda güýç-gaýratyny, ukyp-başarnygyny hem-de bilimini gaýgyrman işlejekdigine ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz degişli Permana gol çekip, oňa türkmen medeniýetini we sungatyny ösdürmek, medeniýet ulgamynyň işini kämilleşdirmek, ugurdaş edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, zehinli ýaşlary ýüze çykarmak babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow A.Şamyradowa işde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz A.Aşyrowy Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýdyp, onuň bu wezipedäki iş meýilnamalary bilen gyzyklandy.

A.Aşyrow bildirilen ynam üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, tele we radioýaýlymlaryň işini kämilleşdirmek, täze kinofilmleri döretmek boýunça öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda degişli düzümler bilen bilelikde ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz degişli Permana gol çekdi hem-de ýolbaşça teleradioýaýlymlaryň we olaryň garamagyndaky edara-kärhanalaryň işini täzeçe guramak, gepleşikleriň hem-de filmleriň döwrebap usulda taýýarlanylmagyny üpjün etmek, sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmak we kinematografiýanyň işini gowulandyrmak babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi we A.Aşyrowa işde üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow A.Hudaýberdiýewi Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýtdy hem-de onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy.

A.Hudaýberdiýew ýokary ynam üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ukyp-başarnygyny gaýgyrman işlejekdigine ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz degişli Permana gol çekip, gullugyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek, işgärleriň hünär başarnyklaryny kämilleşdirmek, işiň ýokary hilini gazanmak babatda birnäçe tabşyryklary berdi we A.Hudaýberdiýewe üstünlik arzuw etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow M.Gazakbaýewi Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýdyp, onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy.

M.Gazakbaýew özüne bildirilen ýokary ynam üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, agentligiň öňünde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz degişli Permana gol çekip, Türkmenistanyň gazanýan üstünliklerini halkara maglumat giňişliginde beýan etmek, dünýäniň iri habarlar agentlikleri, abraýly neşirleri, meşhur habar beriş ýaýlymlary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek, täzelikleri we habarlary metbugat giňişliginde ýerleşdirmek boýunça toplumlaýyn işleri alyp barmak babatda agentligiň ýolbaşçysyna anyk tabşyryklary berdi hem-de oňa işde üstünlik arzuw etdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa toplumyň pudaklarynyň ýolbaşçylaryny belländigi we olara gymmatly sargytlary edendigi üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, şol sanda teleradioýaýlymlaryň we neşirýat gullugynyň işini kämilleşdirmek, olara häzirki zamanyň ösen tejribesini, sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda degişli düzümler bilen bilelikde tagalla etjekdigine ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow maslahaty jemläp, wezipä bellenen ýolbaşçylary ýene bir gezek gutlady hem-de olara berk jan saglyk, halkymyzyň bagtyýarlygynyň, berkarar Watanymyzyň abadançylygynyň bähbidine gönükdirilen işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysyny kabul etdi

03.03.2022

Описание: https://tdh.gov.tm/storage/app/media/2022/03-2022/03032022/PR04-03.jpg

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň Ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy Natalýa Germany kabul etdi.

Milli Liderimiz BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy bilen mähirli salamlaşyp, ilkinji nobatda, Natalýa Germana Türkmenistan bilen BMG-niň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly şahsy goşandy, Türkmenistanyň Hökümeti bilen işjeň we netijeli gatnaşyklary, biziň halkara başlangyçlarymyzy goldaýandygy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň agzalygyna kabul edilmegine 30 ýyl doldy diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we BMG bilen hyzmatdaşlygyň geçen döwrüniň dowamynda Türkmenistanyň onuň işjeň agzalarynyň birine, ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmek işinde ygtybarly, strategik hyzmatdaşyna öwrülendigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz Birleşen Milletler Guramasy bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmegiň we pugtalandyrmagyň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigini aýdyp, häzirki wagtda bu däp bolan gatnaşyklaryň köp ýyllaryň dowamynda toplanan tejribesine daýanyp gerimini giňeldýändigini hem-de ählumumy ösüşiň täze ugurlaryny we wajyp meselelerini öz içine alýandygyny kanagatlanma bilen belledi.

Birleşen Milletler Guramasyna agza döwletler tarapyndan iki gezek ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolan ýurt bolmak bilen, Türkmenistan halkara giňişlikde işjeň orny eýeleýär we köp ýyllaryň dowamynda Birleşen Milletler Guramasy bilen netijeli gatnaşyklary saklaýar diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Bu gün Türkmenistanyň hem-de BMG-niň köp ugurlarda, şol sanda parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek, durnukly energetika, ulag, ykdysady, durmuş, ynsanperwer, ekologiýa meselelerini çözmek, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek ýaly möhüm ugurlarda ysnyşykly hyzmatdaşlyk edýändigi bellenildi. Olaryň uzak möhletleýin häsiýete eýedigi, yzygiderli esasda amala aşyrylýandygy hem-de anyk netijeleri gazanmaga gönükdirilendigi nygtaldy.

BMG bilen netijeli hyzmatdaşlyk Türkmenistanyň sebit we ählumumy häsiýetli möhüm başlangyçlaryny durmuşa geçirmekde, dürli iri taslamalary hem-de maksatnamalary bilelikde amala aşyrmakda öz beýanyny tapýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow soňky ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň başlangyjy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan häzirki döwrüň wajyp meseleleri boýunça Kararnamalaryň 17-siniň kabul edilendigini nygtady we olaryň arasynda Türkmenistanyň teklibi esasynda 2021-nji ýylyň “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýlip yglan edilmegini, 12-nji dekabry “Halkara Bitaraplyk güni” diýip yglan etmek hakynda Kararnamanyň biragyzdan kabul edilendigini aýratyn belledi.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň Milletler Bileleşiginiň komissiýalarynyň, komitetleriniň we geňeşleriniň birnäçesiniň ýolbaşçy düzümine girmegi, soňky ýyllaryň dowamynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň wise-başlyklygyna birnäçe gezek saýlanylmagy döwletimiziň halkara abraýynyň barha artýandygynyň hem-de daşary syýasatynyň netijeli häsiýete eýe bolýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Bularyň ählisi Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesine laýyklykda, parahatçylygy we howpsuzlygy saklamak hem-de pugtalandyrmak, halkara giňişlikde ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek işine saldamly goşant goşýandygyny görkezýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz öňüni alyş diplomatiýasynyň Türkmenistanyň Bitaraplygynyň möhüm we aýrylmaz ugry bolup durýandygyny belläp, şunuň bilen baglylykda, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýurdumyzyň esasy hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýandygyny nygtady. Bu merkez BMG-niň Baş Assambleýasynyň çözgüdine laýyklykda, goňşy döwletleriň hem-de Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalarynyň goldamagynda 2007-nji ýylda Aşgabatda döredildi.

Sebit merkeziniň döredilmegine şu ýyl 15 ýyl dolýandygyny bellemegiň ýakymlydygyny aýdyp, milli Liderimiz geçen döwrüň dowamynda onuň özüni ýüze çykýan köp meseleleri çözmekde Birleşen Milletler Guramasynyň ulgamyny Merkezi Aziýa ýurtlary bilen baglanyşdyrýan netijeli binýat hökmünde görkezendigini belledi.

Ýurdumyz merkeziň işini we başlangyçlaryny, hususan-da, sebitiň döwletleriniňdir goňşy ýurtlaryň arasynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ilerletmekdäki başlangyçlaryny yzygiderli goldaýar.

Türkmenistan sebit howpsuzlygyny üpjün etmek işinde, şol sanda, BMG-niň Terrorçylyga garşy ählumumy strategiýasyny amala aşyrmakda guramanyň bu düzümi bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär.

Häzirki döwrüň howplaryny we wehimlerini, hususan-da, ählumumy pandemiýany, onuň durmuş-ykdysady netijelerini aradan aýyrmagy hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň hatarynda görkezmek bolar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 2021-nji ýylyň aprelinde “Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň orny” atly Kararnamanyň kabul edilmeginiň bu merkeziň kuwwatyny, halkara hukuk esaslaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmak üçin möhüm ähmiýetli waka bolandygyny belledi.

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisiniň barşynda türkmen tarapy “Merkezi Aziýa sebitinde parahatçylygy, durnuklylygy we durnukly ösüşi üpjün etmek maksady bilen, sebit we halkara hyzmatdaşlygy berkitmek” atly ýene-de bir Kararnamanyň taslamasyny hödürlemegi meýilleşdirýär. Häzirki wagtda bu taslama sebitiň ýurtlary tarapyndan seredilýär.

Döwlet Baştutanymyz bu barada aýdyp, degişli resminamanyň kabul edilmeginiň BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ygtyýarlyklaryny pugtalandyrmaga hem-de geçen ýylyň 6-njy awgustynda Awazada geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň Jemleýji resminamasynda beýan edilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halkara başlangyçlaryny durmuşa geçirmäge ýardam etjekdigine ynam bildirdi.

Bu gün sebit merkeziniň binýadynda BMG-niň Terrorçylyga garşy müdiriýetiniň topary işleýär, Öňüni alyş diplomatiýasy akademiýasy, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogy, Merkezi Aziýa döwletleriniň suw-energetika hyzmatdaşlygynyň hukuk meseleleri boýunça maksatlaýyn iş topary ýaly köptaraplaýyn öňüni alyş diplomatiýasynyň gurallary döredildi we üstünlikli hereket edýär diýip, milli Liderimiz kanagatlanma bilen belledi.

Merkezi Aziýa sebitinde hem-de onuň bilen goňşy zolaklarda howpsuzlygy, durnuklylygy üpjün etmek, häzirki döwrüň wehimlerine we howplaryna garşy göreşmek ýaly ugurlarda merkeziň mümkinçilikleriniň zerur bolup durýandygyna ynanýaryn diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Türkmenistanda şu ýylyň 12-nji martynda nobatdan daşary Prezident saýlawlarynyň geçiriljekdigine ünsi çekdi. Häzirki wagtda şol saýlawlaryň halkara kadalar esasynda örän erkin, aýdyň hem-de demokratik ýagdaýda geçirilmegi üçin ähli zerur tagallalaryň edilýändigi bellenildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nobatdan daşary saýlawlara daşary ýurt döwletlerinden we halkara guramalaryň birnäçesinden, şol sanda GDA-dan, ŞHG-den, ÝHHG-den hem-de Türki Döwletleriň Guramasyndan synçylaryň çagyrylandygyny aýtdy. Olara saýlawlaryň öň ýanyndaky möwsümiň barşyna hem-de ses berlişine syn etmek mümkinçiligi dörediler.

Syýasy partiýalar, jemgyýetçilik birleşikleri we Prezidentiň wezipesine dalaşgärler tarapyndan hödürlenen köp sanly milli synçylar saýlawlaryň barşyna syn ederler.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz BMG-niň ugurdaş bilermenlerini saýlaw bilen bagly işlere dogry baha bermek maksady bilen, Türkmenistanda Prezident saýlawlaryny geçirmekde ýardam etmäge çagyrdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Natalýa Germana we onuň üsti bilen sebit merkeziniň ähli işgärlerine netijeli işi hem-de Türkmenistan bilen BMG-niň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly goşandy üçin ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirdi we BMG hem-de onuň edaralary bilen köpugurly hyzmatdaşlygyň dünýäde durnuklylygyň, parahatçylygyň we durnukly ösüşiň bähbidine geljekde-de pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdi.

Pursatdan peýdalanyp, milli Liderimiz BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysyna berk jan saglyk, bagt hem-de jogapkärli işinde üstünlik arzuw edip, BMG-niň Baş sekretary jenap Antoniu Guterrişe mähirli salamyny we saglyk hem-de rowaçlyk baradaky iş gowy arzuwlaryny ýetirmegi haýyş etdi.

Soňra BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy Natalýa Germana söz berildi.

Ol sebit merkeziniň ýola goýlan ysnyşykly we netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň möhüm meselelerini we ugurlaryny ikiçäk söhbetdeşlikde ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen nobatdaky gezek duşuşmagyň hem-de Türkmenistanyň BMG-de agzalygynyň 30 ýylynyň dowamynda netijeli hyzmatdaşlygyň jemlerine bilelikde baha bermegiň özi üçin uly hormatdygyny belledi.

Nygtalyşy ýaly, 1992-nji ýylyň 2-nji martynda taryhy waka bolup geçdi, çünki Türkmenistan BMG-niň agzasy bolup, özüniň döwletliligini, Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny yglan etdi.

Hemişelik Bitaraplyk derejesi Türkmenistany gapma-garşylyklaryň öňüni almak, çylşyrymly ýagdaýlary kadalaşdyrmagyň parahatçylykly usullar boýunça çözgütleriniň öz ýoluny öňe sürýän has işjeň gatnaşyjylarynyň birine öwürdi diýip, Natalýa German aýtdy hem-de geçen 30 ýylyň dowamynda ýurdumyzyň gepleşikleriň netijeli meýdançasyna öwrülendigini we şeýle bolmagynda galýandygyny, guramanyň ähli ugurlar boýunça netijeli işleýändigini belledi. Munuň özi bu ýoluň taryh, anyk işler, gazanylan üstünlikler bilen tassyklanan dogry ugurdygynyň aýdyň subutnamasydyr diýip, sebit merkeziniň ýolbaşçysy aýtdy.

Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Baş Assambleýanyň 12-nji dekabry “Halkara Bitaraplyk güni” diýip yglan etmek hakynda degişli Kararnamasy kabul edildi. Bu aýratyn many-mazmuna eýedir. Bellenilişi ýaly, ýurdumyz energetika howpsuzlygyny, sebit hem-de ählumumy derejede ulag babatda özara baglanyşygy üpjün etmek babatda möhüm halkara başlangyçlaryň we Kararnamalaryň öňbaşçysy bolup durýar.

Şeýle hem Natalýa German howa howpsuzlygy boýunça Türkmenistanyň başlangyçlaryna aýratyn ünsi çekdi, sebäbi Merkezi Aziýa sebiti häzirki wagtda howanyň üýtgemegine degişli geografik zolakda ýerleşýär. Türkmenistan tarapyndan BMG-niň Baş Assambleýasynyň çäklerinde öňe sürlen birnäçe Kararnamalar hut Aral deňziniň guramagynyň ekologik ýagdaýy, daşky gurşawa ýetiren oňaýsyz täsirleri zerarly dörän ýagdaý bilen baglanyşyklydyr.

Biz bu başlangyçlara, şol sanda energetika, suw we ulag diplomatiýasy babatdaky tekliplere örän ýokary baha berýäris, elbetde, Türkmenistan bu meselelerde sebit we halkara derejede öňdäki orunlary eýeleýär diýip, diplomat belledi.

BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy ýakynda howanyň üýtgemegi boýunça Glazgo şäherinde geçirilen maslahata Türkmenistanyň işjeň gatnaşandygyny aýratyn nygtady. Şol ýerde bu ýurt tarapyndan tassyklanylan Pariž ylalaşygyny durmuşa ornaşdyrmak bilen baglylykda örän düýpli borçnamalar kabul edildi. Bularyň ählisi, elbetde, üns merkezinden düşürilmeýär hem-de şoňa görä-de, döwletiň abraýyny halkara giňişlikde barha belende galdyrýar.

Şunuň bilen baglylykda, BMG-niň Baş sekretarynyň Ýörite wekili Türkmenistanyň birnäçe başlangyçlaryna ünsi çekdi. Bu, ilkinji nobatda, degişli Kararnama laýyklykda, 2021-nji ýylyň “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýlip yglan edilmegidir.

Natalýa Germanyň belleýşi ýaly, BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş halkara gatnaşyklar ulgamynda ynanyşmagyň ýeterlik däldigine yzygiderli üns çekýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň bu başlangyçlary guramanyň maksatlarynda we wezipelerinde doly beýanyny tapdy. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynda Siziň başlyklygyňyzda ýurduňyzda geçirilen many-mazmunly halkara çäreler uly ähmiýete eýe boldy diýip, diplomat nygtady.

Awazada Siziň başlangyjyňyz boýunça Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň ýokary derejede guraldy we onuň barşynda sebit hyzmatdaşlygynyň ähli ugurlarynda gatnaşyklaryň çuňlaşdyrylmagyna ýardam berjek köp sanly çözgütler kabul edildi diýip, Natalýa German kanagatlanma bilen belledi.

Şeýle hem sebit merkeziniň ýolbaşçysy şu ýylyň 11-nji fewralynda geçirilen Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisiniň barşynda ýakyn 30 ýyl üçin Milli maksatnamanyň kabul edilmeginiň wajypdygyny nygtady.

Diplomat ählumumy derejede parahatçylyk, howpsuzlyk, durnukly ösüş, oňyn Bitaraplyk ýörelgelerini ýerine ýetirmek, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek ýaly möhüm meselelerden başga-da, bu maksatnamanyň örän wajyp ugry — türkmen Lideriniň öňe süren “Dialog — parahatçylygyň kepili” filosofik taglymatynyň esasynda halkara gatnaşyklaryň ynsanperwerleşdirilmegini öz içine alýandygyny nygtady. Bularyň ählisi BMG-niň Tertipnamasynda hem-de BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ygtyýarlyklarynda öz beýanyny tapýar.

Şunuň bilen baglylykda, Natalýa German geçen 15 ýylyň dowamynda sebit merkeziniň işine hemmetaraplaýyn goldaw berendigi üçin türkmen Liderine, şeýle hem Türkmenistanyň Hökümetine we ähli halkyna tüýs ýürekden hoşallygyny beýan etdi.

2011-nji ýylda hut Aşgabatda ilkinji gezek Merkezi Aziýa döwletleriniň ählisiniň bilelikdäki Hereketleriniň meýilnamasynyň işlenip taýýarlanylandygy hem-de kabul edilendigi aýratyn nygtaldy. Şol meýilnama arkaly döwletleriň ählisi degişli tagallalar bilen BMG-niň Terrorçylyga garşy ählumumy strategiýasynyň düzgünlerini ýerine ýetirýärler.

Şol bir wagtyň özünde biz Merkezi Aziýa döwletleriniň başlangyçlaryny goldamaga taýýardyrys. Men Siziň ähli teklipleriňizi we pikirleriňizi uly üns bilen diňledim. Biz olary hemmetaraplaýyn goldaýarys. Men olaryň sebit derejesinde goldanyljakdygyna-da ynanýaryn. Häzirki wagtda munuň üçin ähli şertler bar diýip, sebit merkeziniň ýolbaşçysy belledi we Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Merkezi Aziýanyň ähli döwletleriniň Baştutanlarynyň syýasy erk-islegi netijesinde, sebitiň hyzmatdaşlygy ösdürmegiň we özara düşünişmegiň hakyky nusgasy hasaplanyp bilinjekdigini aýtdy.

Natalýa German hormatly Prezidentimize möhüm ähmiýete eýe bolan Bitaraplyk syýasaty üçin hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň halkara işlerinde sebit boýunça goňşy ýurtlaryna hem-de Merkezi Aziýanyň çäklerinden daşarda ýerleşýän döwletlere ýardam berýändigini nygtady. Munuň aýdyň mysallary köpdür. Türkmenistanyň goňşy Owganystana, bu ýurduň halkyna beren we berýän kömegini aýratyn belläsim gelýär. Bularyň ählisi Bitaraplyk syýasatynyň oňyn we aýdyň beýanydyr.

Şu ýylyň 12-nji marty Türkmenistan, onuň ähli hyzmatdaşlary üçin örän wajyp gün bolar. Şol gün ýurduň halkynyň Konstitusiýada beýan edilen demokratik hukuklaryny doly amala aşyrmaga mümkinçilik aljakdygy bellenildi. Bu örän wajyp, taryhy pursatdyr. Şoňa görä-de, Türkmenistanyň hakyky hyzmatdaşy hökmünde Birleşen Milletler Guramasy öz baý tejribesini paýlaşmaga taýýardyr. Biz bu tejribeleri Türkmenistanyň şol işe gönüden-göni gatnaşýan saýlawly döwlet düzümlerine uly höwes bilen hödürläris.

Biz birnäçe çäreleri meýilleşdirdik. Biz eýýäm bu işe başladyk we hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardyrys. Türkmenistanyň doly ygtyýarly agzasy bolup durýan düzümlerinden köp sanly synçylaryň çagyrylmagyna uly hormat bilen garaýaryn. Türkmenistanyň saýlaw işini guramaga çemeleşmeginiň açyklygyna saýlawçylar, Türkmenistanyň halky we elbetde, halkara hyzmatdaşlar tarapyndan ýokary baha berilýändigine ynanýaryn. Men bu habary uly kanagatlanma bilen kabul edýärin we BMG-niň bu ugurda ysnyşykly hyzmat etmäge taýýardygyna ynandyrýaryn diýip, sebit merkeziniň ýolbaşçysy belledi.

BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň adyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy şanly sene — ýurdumyzyň BMG-niň agzalygyna kabul edilmeginiň 30 ýyllygy bilen ýene-de bir gezek gutlady hem-de döwlet Baştutanymyza we Türkmenistanyň halkyna parahatçylyk, rowaçlyk, ösüş hem-de abadançylyk arzuw edip, BMG-niň Baş sekretarynyň Türkmenistanyň döwlet Baştutanynyň adyna gutlag hatyny iberendigini aýtdy.

Sözüniň ahyrynda Natalýa German Birleşen Milletler Guramasy bilen köptaraplaýyn we netijeli hyzmatdaşlyk üçin ýene-de bir gezek tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Çap edildi 31.03.2022

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda döwlet durmuşyna degişli wajyp meselelere we milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk pudaklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegine gönükdirilen resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. G.Mämmedowa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň wekiliýetiniň Gazagystan Respublikasynyň Almaty şäherine bolan gulluk iş saparynyň netijeleri barada maglumat berdi.

Şu ýylyň 28-29-njy martynda ýurdumyzyň wekiliýeti Gazagystan Respublikasynyň Almaty şäherinde gulluk iş saparynda bolup, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaraly mejlise hem-de bu şanly waka gabatlanyp guralan dürli çärelere we duşuşyklara gatnaşdy.

Dabaraly mejlisiň gün tertibine laýyklykda, Assambleýanyň şu geçen döwürde ýerine ýetiren işleriniň netijelerine bagyşlanan çykyşlar boldy. GDA-nyň Parlamentara Assambleýasynyň Geňeşiniň başlygy Walentina Matwiýenko Assambleýanyň adyndan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Prezident saýlawlarynda gazanan ynamly ýeňşi mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny beýan etdi.

Almaty şäherine iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýetiniň Gazagystan Respublikasynyň Parlamentiniň Senatynyň Başlygy bilen bolan duşuşygynda iki ýurduň arasynda däbe öwrülen dostluk we hoşniýetli gatnaşyklaryň möhüm bölegi bolan parlamentara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzda demokratik ýörelgeleri mundan beýläk-de çuňlaşdyrmakda we bu babatda Türkmenistanyň eýeleýän ornuny berkitmekde hem-de onuň halkara giňişlikde öňe sürýän başlangyçlaryny ilerletmekde parlamentarileriň goşandynyň ähmiýetlidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz kanun çykaryjylyk ulgamynda tejribe alşylmagyna ýardam berýän, halkara jemgyýetçiligi Türkmenistanyň demokratik, hukuk döwleti hökmünde ösüş ýolunda toplan taryhy tejribesi we häzirki döwürde ýeten derejesi bilen tanyşdyrýan parlamentara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Muhammedow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şeýle hem hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, pudaklaýyn dolandyryş edaralary hem-de welaýat häkimlikleri boýunça döwlet eýeçiligindäki desgalary bäsleşikli söwda hem-de gazna biržasy arkaly hususylaşdyrmak, orta we kiçi telekeçiligi ösdürmek boýunça syýasaty üstünlikli durmuşa geçirmek hem-de döwlet emlägini dolandyrmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak ugrunda ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde döwletiň garamagyndan aýyrmak hem-de hususylaşdyrmak üçin kärhanalar we desgalar boýunça seljermeleriň geçirilendigi habar berildi. Geçirilen işleriň netijelerine laýyklykda, birnäçe desgany bäsleşikli söwda arkaly hususylaşdyrmak teklip edilýär. Bu tekliplere Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Pudagara merkezi toparyň mejlislerinde bellenen tertipde seredildi hem-de birnäçe desgany bäsleşikli söwda arkaly hususylaşdyrmak, döwlet edarasyna degişli paýnamany bolsa gazna biržasynyň üsti bilen ýerlemegiň maksadalaýyk boljakdygy bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, tapgyrlaýyn esasda bazar gatnaşyklaryna geçmek, hojalygy dolandyrmagyň netijeli usullaryny ornaşdyrmak we desgalary hususylaşdyrmak meseleleriniň milli ykdysadyýetimiziň öňünde durýan esasy wezipelerdigine ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz hödürlenen teklibi makullap, bu ugurda göz öňünde tutulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek üçin mundan beýläk-de toplumlaýyn çäreleri amala aşyrmak babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak we paýdarlar jemgyýetine öwürmek boýunça meýilleşdirilen işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilişine berk gözegçiligi ýola goýmagyň zerurdygy aýdyldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumyň netijeleri barada hasabat berdi.

Ýurdumyzda durnukly ykdysady we syýasy ýagdaýyň hem-de degişli kanunçylyk binýadynyň Türkmenistanyň daşary ýurtly maýadarlar üçin özüne çekijiliginiň artýandygynyň esasy şertleriniň biridigi nygtaldy.

Foruma gatnaşyjylar ýurdumyzyň nebitgaz pudagynda gazanylan üstünlikler, ony mundan beýläk-de ösdürmegiň meýilnamalary bilen tanyşdyryldy. Çykyşlar Hazar deňziniň türkmen bölegini özleşdirmek, türkmen tebigy gazynyň iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmak hem-de energiýa serişdelerini we gazhimiýa önümlerini halkara bazarlara çykarmagyň ygtybarly we durnukly ulgamyny döretmek, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan transmilli gaz geçirijisini gurmagyň taslamasy ýaly meselelere bagyşlandy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolan ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek üçin ýurdumyzda giň gerimli taslamalaryň amala aşyrylýandygyny, pudagyň önümçilik kuwwatyny has-da artdyrmak boýunça zerur şertleriň döredilýändigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz tebigy serişdeleri özleşdirmekde Türkmenistanyň olary rejeli ulanmak, daşky gurşawy goramak barada alada etmek, sebit hem-de ählumumy derejede energetika howpsuzlygyny üpjün etmek meseleleri boýunça möhüm halkara başlangyçlary durmuşa geçirmek babatda görelde görkezýändigini kanagatlanma bilen belledi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň energiýa serişdelerini köp möçberde iberýän döwlet hökmünde dünýäniň energetika bazarynda eýeleýän ornuny berkidýändigine ünsi çekip, Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumyna daşary ýurt maýalaryny işjeň çekmek boýunça işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýer serişdelerini rejeli we netijeli ulanmak boýunça geçirilýän maksatnamalaýyn işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň garamagyna Döwlet maksatnamalarynda göz öňünde tutulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, häkimliklere hem-de olaryň garamagyndaky edara-kärhanalara gurluşyk hem-de önümçilik maksatlary üçin jemi 10 müň 545,22 gektar ýer böleklerini hemişelik we wagtlaýyn peýdalanmaga bermek boýunça işlenip taýýarlanylan teklipler hödürlenildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ykdysady ösüşinde obasenagat toplumyna möhüm ornuň degişlidigini belledi hem-de oba hojalygyna goldaw bermegiň ugurlaryny yzygiderli kämilleşdirmegiň we giňeltmegiň, ekerançylygy, maldarçylygy yzygiderli ösdürmek boýunça taslamalary üstünlikli durmuşa geçirmegiň hem-de bu ugurda iş alyp barýan telekeçilere goldaw bermegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Umuman, bu işler azyk howpsuzlygynyň berkidilmegini, ýurdumyzyň eksport kuwwatynyň pugtalandyrylmagyny, daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligiň ösdürilmegini üpjün etmelidir. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz oba hojalygyndaky özgertmeleri işjeňleşdirmegiň, hojalygy dolandyrmagyň täze, netijeli usullaryny ornaşdyrmagyň, telekeçilik başlangyçlaryny höweslendirmegiň zerurdygyny belläp, hödürlenen teklipleri makullady hem-de bu ugurda alnyp barylýan işleri toplumlaýyn esasda dowam etmek boýunça wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow ýurdumyzyň çäginde gurluşyk önümleriniň görnüşlerini artdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Häzirki döwürde sanly ykdysadyýeti, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak, bäsdeşlige ukyply, eksporta niýetlenen we importyň ornuny tutýan önümçilikleri çalt depginlerde ösdürmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär.

Ilaty, aýratyn-da, ýurdumyzyň alysdaky sebitlerinde ýaşaýan adamlary iş bilen üpjün etmek maksady bilen, orta we kiçi telekeçiligi ösdürmek, jemi içerki önümiň möçberini artdyrmak, döwlet-hususyýetçilik gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmak, maýa goýum syýasatyny durmuşa geçirmek, şeýlelikde, milli ykdysadyýetimizi depginli ösdürmek boýunça Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi tarapyndan degişli işler alnyp barylýar.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda ýyllyk kuwwatlylygy 50 müň tonna kalsiý öndürýän önümçiligi ýola goýmak baradaky teklibi hödürledi. Bu önümçilik ýurdumyzyň bazarlaryny ýerli tebigy serişdelerden öndürilen ýokary hilli gurluşyk serişdeleri bilen doly üpjün etmäge hem-de täze iş orunlaryny döretmäge ýardam eder.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Türkmenistanda ýurdumyzyň sarp edijilerini daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan ýokary hilli önümler bilen doly möçberde üpjün etmäge ukyply, kuwwatly gurluşyk senagatyny döretmegiň zerurdygyna aýratyn ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow pudagyň kuwwatyny yzygiderli pugtalandyrmagyň hem-de ýurdumyzda we daşary ýurtlarda uly isleg bildirilýän ýokary hilli gurluşyk serişdeleriniň önümçiligini artdyrmagyň wajypdygyny nygtap, wise-premýere bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etmek babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çärelere görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. 12-13-nji aprelde serginiň geçirilmeginiň göz öňünde tutulýandygy habar berildi. Şol sergide TSTB-niň dürli ulgamlarda işleýän agzalarynyň 200-den gowragy geçen döwürde gazanan üstünliklerini görkezer.

Sergi bilen ugurdaşlykda geçiriljek maslahatda türkmen telekeçileriniň gazanan üstünlikleri we täze wezipeleri, hususan-da, innowasion tehnologiýalary, sanly ulgamlary ornaşdyrmak, Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda hususy ulgamy ösdürmek boýunça öňde goýlan wezipeler ara alnyp maslahatlaşylar.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna birleşmäniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çäreleriň iş meýilnamasynyň taslamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda ýurdumyzyň işewürliginiň ykdysady kuwwatynyň onuň önümçilik serişdelerini artdyrmagyň, innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna berkidilýändigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz döwlete dahylsyz ulgamyň milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny döwrebaplaşdyrmakda we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekde, ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply önümleriň öndürilýän möçberini artdyrmakda we görnüşlerini giňeltmekde, Türkmenistanda azyk bolçulygyny üpjün etmekde hem-de ýurdumyzyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmakda möhüm orun eýeleýändigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz telekeçilerimiziň gazanýan üstünliklerine, türkmen işewürliginiň maýa goýum kuwwatyna dünýäniň işewür toparlarynyň ünsüni çekmegiň wajypdygyny belledi. Nobatdaky gözden geçiriliş gazanylan üstünlikleri görkezmek bilen çäklenmän, eýsem, hususy kärhanalaryň önümlerini we hyzmatlaryny dünýä bazarlarynda ilerletmäge, ýurdumyzyň işewürliginde maýa goýum işini işjeňleşdirmegiň möhüm ugurlaryny kesgitlemäge ýardam edýän toplumlaýyn çärä öwrülmelidir.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow telekeçileriň işini giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň döredilen ýagdaýynda, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ýokary depginler bilen ösmegini üpjün etmekde we onuň bazar gatnaşyklaryna geçmeginde oňaýly şertleriň dörediljekdigini aýdyp, çäreleriň meýilnamasyny makullady hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisinidir maslahatyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa aprel aýynda milli baýramçylyklara we şanly senelere bagyşlanyp geçiriljek medeni çärelere görülýän taýýarlyk işleri, şeýle hem medeni-durmuş maksatly binalaryň açylmagy mynasybetli guraljak dabaralar barada hasabat berdi.

2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip yglan edilmegi mynasybetli dürli maslahatlar, döredijilik duşuşyklary, şol sanda onlaýn çäreler hem-de degişli wagyz-nesihat duşuşyklary geçiriler.

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli ýurdumyzda birnäçe sport we medeni çärelere giň gerim berler.

Ýurdumyzyň folklor toparlarynyň arasynda “Berkarar Watanyň folklor sungaty” atly bäsleşigi geçirmek meýilleşdirildi.

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli baýramçylyk çäreleri guralar. Medeni çäreler birnäçe desgalaryň açylyş dabaralaryna hem gabatlanylar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda geçirilýän medeni-köpçülikleýin dabaralarda we halkara çärelerde milli sungatymyzyň köpöwüşginliliginiň, türkmen halkynyň baý medeni mirasynyň öz beýanyny tapmalydygyny, olaryň giňden wagyz edilmelidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz toý-dabaralaryň Diýarymyzyň ösüşiniň esasy ugurlaryny açyp görkezmelidigine, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegine, milli mirasymyzyň we halkymyzyň ruhy gymmatlyklarynyň möhüm bölegi bolan özboluşly köpasyrlyk däp-dessurlaryň many-mazmunynyň beýan edilmegine gönükdirilmelidigine ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda we ýurdumyzyň şäherlerinde, obalarynda milli dessurlarymyza laýyklykda halkymyzy täze ýeňişlere, beýik üstünliklere ruhlandyrýan köpçülikleýin çäreleriň yzygiderli ýokary guramaçylyk derejesinde guralmalydygyny belledi we bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew Bütindünýä saglyk güni mynasybetli şu ýylyň 7-nji aprelinde Aşgabat şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän çärelere taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen, 3-nji iýunyň «Bütindünýä welosiped güni» diýlip yglan edilmegi hem-de şu ýylyň 15-nji martynda ýurdumyzyň başlangyjy bilen, BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde “Durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna girizmek” atly Kararnamanyň biragyzdan kabul edilmegi ýurdumyzyň sporty we bedenterbiýe-sagaldyş hereketini ösdürmekde gazanýan üstünliklerine halkara bileleşik tarapyndan ýokary baha berilýändiginiň we olaryň ykrar edilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

“Welosiped” binasyndan badalga aljak köpçülikleýin welosipedli ýörişiň geçjek ýolunyň ugry boýunça sungat ussatlarynyň, aýdym-saz we tans toparlarynyň çykyşlary guralar.

Şu sene mynasybetli Saglyk ýoluna köpçülikleýin ýörişi guramak hem-de “Saglygym — baş baýlygym” diýen şygar astynda köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çärelerini, ýaryşlarydyr görkezme çykyşlary geçirmek göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesini berkarar etmek hem-de sportuň dürli görnüşlerini, şol sanda saglygy pugtalandyrmaga we ruhubelentlige ýardam edýän welosiped sportuny giňden wagyz etmek boýunça geçirilýän işleriň wajypdygyny nygtady.

Welosiped sporty ekologiýa taýdan arassa we gyzykly bolmak bilen, tutuş dünýäde, aýratyn hem, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň ösdürilmegine saldamly goşant goşýan ýurdumyzda uly meşhurlyga eýe bolýar.

Döwlet Baştutanymyz adam hakyndaky aladany ileri tutulýan ugur hökmünde kesgitlän durmuş ugurly döwlet syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde, Türkmenistanyň sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde giň meşhurlyga eýe bolandygyny belläp, bu ugurda mundan beýläk-de giň gerimli işleri geçirip, meýilleşdirilen ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak hem-de Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 24-nji martynda çykaran Permanyny ýerine ýetirmek boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi. Bu resminamada bellenilen ähli işleri anyk we öz möhletinde ýerine ýetirmek maksady bilen, degişli düzümler tarapyndan zerur tagallalar edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan we goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinany üstünlikli durmuşa geçirýän Türkmenistanyň bu ugra ygrarlydygyny belledi. Harby düzümleriň ähli meýilnamalary bellenilen wagtynda ýerine ýetirişine yzygiderli gözegçiligiň ýola goýulmagynyň zerurdygyna üns berildi.

Döwlet Baştutanymyz çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary ýurdumyzyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak meseleleri barada aýdyp, olary öýlerine ugratmak boýunça dabaraly çäreleriň guralmalydygyny belledi. Şunda söweşjeň we jemgyýetçilik-ynsanperwerlik taýýarlyk işlerinde has tapawutlanan harby gullukçylary höweslendirmegiň wajypdygyny aýdyp, hormatly Prezidentimiz wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna goşun düzümlerinde we harby bölümlerde berk tertip-düzgüniň saklanmagyna, watansöýüjilik çäreleriniň geçirilmegine, gulluga çagyrylan ýaş esgerleriň şöhratly pederlerimiziň watansöýüjilik däplerine söýgüsiniň artdyrylmagyna möhüm ähmiýet bermegi tabşyrdy. Şunuň bilen baglylykda, gulluga çagyrmagyň ýazky möwsümini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek möhüm talap hökmünde kesgitlenildi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew “Ulag, üstaşyr geçirmek we logistika meseleleri boýunça türkmen-azerbaýjan bilelikdäki toparynyň türkmen bölegini döretmek we onuň düzümini tassyklamak hakyndaky” Kararyň taslamasy barada hasabat berdi.

Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasynda 2018-nji ýylyň 22-nji noýabrynda gol çekilen degişli topary döretmek hakyndaky ylalaşygy durmuşa geçirmegiň çäklerinde, bu toparyň türkmen böleginiň düzümini tassyklamak hakynda teklip taýýarlanyldy. Bu resminama döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasynda dost-doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanýan köptaraply gatnaşyklaryň üstünlikli ösdürilýändigini aýtdy. Dürli derejede geçirilen duşuşyklaryň hem-de gepleşikleriň dowamynda gazanylan ylalaşyklar we özara gatnaşyklary ösdürmegiň geljekki meýilnamalary iki ýurduň arasyndaky syýasy, söwda-ykdysady hem-de medeni hyzmatdaşlygyň täze derejä çykmagyna ýardam berer diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Şunuň bilen baglylykda, yzygiderli geçirilýän duşuşyklara, şol sanda Ulag, üstaşyr geçirmek we logistika meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-azerbaýjan toparynyň çäklerinde iki döwletiň işewür düzümleriniň wekilleriniň gatnaşyklaryna möhüm ähmiýet berilýär.

Döwlet Baştutanymyz ýurtlarymyzy baglanyşdyrýan ulag geçelgeleriniň strategik ähmiýetiniň bardygyny, olaryň giň möçberli bilelikdäki düzümleýin taslamalary amala aşyrmakda aýratyn möhümdigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow üstaşyr gatnawlary artdyrmak maksady bilen, degişli çäreleriň görülmeginiň wajypdygyny belläp, resminama gol çekdi we ony sanly ulgam arkaly agentligiň ýolbaşçysyna iberip, bu babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra agentligiň Baş direktory Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ulag we kommunikasiýa pudagynyň işgärleri üçin 300 maşgala niýetlenen, ýokary amatlylygy bolan dört gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 5-siniň gurluşygynyň meýilleşdirilendigi barada hasabat berdi.

Türkmenbaşy şäherinde ulag-kommunikasiýa toplumynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaý toplumynyň gurluşygy boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri seljerilip, “Ynamly hyzmatdaşlar” hojalyk jemgyýetiniň teklibiniň seçilip alnandygy barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, soňky ýyllarda, tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, günbatar sebitde halk hojalyk toplumyny senagatlaşdyrmak, halkara ähmiýetli ulag ulgamyny sazlaşykly ösdürmek bilen baglanyşykly düýpli özgertmeleriň amala aşyrylýandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň şäherlerinde we obalarynda halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini mundan beýläk-de gowulandyrmagyň, ilatyň abadançylyk derejesini ýokarlandyrmagyň milli maksatnamalaryň hem-de bu ugurda amala aşyrylýan strategiýanyň baş maksadydygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz gurluşyk işleriniň hiline hem-de inženerçilik-tehniki üpjünçiligine, binalaryň daşky we içki bezeglerine hem-de olaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşyna möhüm üns berilmelidigini nygtap, bu babatda agentligiň ýolbaşçysyna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra mejlise çagyrylan Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Döwlet protokoly we halkara gatnaşyklar bölüminiň müdiri S.Muhammetdurdyýewe söz berildi. Ol aprel aýynyň başynda Hindistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýurdumyza boljak döwlet saparyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Ýokary derejedäki türkmen-hindi gepleşikleriniň netijeleri boýunça ikitaraplaýyn özara bähbitli hyzmatdaşlygyň kadalaşdyryjy hukuk binýadyny pugtalandyrmaga, gatnaşyklaryň mundan beýläk-de giňeldilmegi üçin ygtybarly esasyny üpjün etmäge gönükdirilen resminamalaryň toplumyna gol çekmek göz öňünde tutulýar.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň garamagyna öz içine medeni çäreleri hem alýan saparyň maksatnamasy hödürlenildi. Maksatnamada göz öňünde tutulan çäreler belent mertebeli myhmana hem-de onuň ýanyndaky wekiliýetiň agzalaryna türkmen paýtagtynyň ajaýyp ýerleri, mähriban halkymyzyň baý milli mirasy bilen tanyşmaga mümkinçilik berer.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Bitarap Türkmenistanyň durmuşa geçirýän, gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmaga gönükdirilen daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biriniň Aziýa sebitiniň ýurtlary, şol sanda Hindistan Respublikasy bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen baglydygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, Aşgabatda ýokary derejede meýilleşdirilen duşuşygyň möhüm ähmiýete eýedigini nygtady. Bu duşuşyk köpasyrlyk dostlugyň berk binýadyna hem-de taryhy köklere esaslanýan türkmen-hindi gatnaşyklarynyň okgunly ösdürilmegine ýardam etmäge gönükdirilendir.

Hormatly Prezidentimiz bu baradaky gürrüňi dowam edip, ykdysady ulgamda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek, söwda dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak, geljegi uly bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak üçin ägirt uly kuwwatyň bardygyna ünsi çekdi.

Ýangyç-energetika ulgamy bilen bir hatarda senagat, ulag we kommunikasiýalar, öňdebaryjy tehnologiýalar pudaklarynda netijeli gatnaşyklar üçin giň mümkinçilikler bar.

Gadymdan bäri türkmen we hindi halklaryny baglanyşdyrýan hem-de häzirki döwürde täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylan medeni-ynsanperwer gatnaşyklar döwletara hyzmatdaşlygyň möhüm bölegi bolup durýar.

Türkmenistan we Hindistan Respublikasy köptaraply görnüşde, abraýly sebit we halkara guramalaryň çäklerinde hem netijeli hyzmatdaşlyk edýärler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýdylanlary jemläp, degişli ýolbaşçylara Hindistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýurdumyza boljak döwlet saparyna ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň dowamynda döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyzyň «Abadançylygyň röwşen gadamlary» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

Çap edildi 19.02.2022

Описание: https://tdh.gov.tm/storage/app/media/2022/02-2022/19202022/19022022-TDH-prezentasiya.jpg

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Abadançylygyň röwşen gadamlary” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Oňa Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylary, daşary ýurtlaryň Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň, halkara guramalaryň wekilleri, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Çärä gatnaşyjylar milli Liderimiziň bu kitabynyň Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe ajaýyp sowgat bolandygyny bellediler. Kitapda döwlet Baştutanymyzyň jemgyýetçiligiň öňünde eden çykyşlary ýerleşdirildi. Onda daşary syýasat, ykdysadyýet, medeniýet, ylym we beýleki ugurlar baradaky pikirler jemlenendir. Şunuň bilen birlikde, täze neşirde ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmäge degişli teklipler beýan edilýär.

Täze neşiriň häzirki döwrüň halkara durmuşynyň köp sanly çylşyrymly sowallaryna jogap berjekdigi, Türkmenistanyň dünýä derejesinde alyp barýan işlerinde öňe sürýän çuňňur oýlanyşykly syýasatyna, ýurdumyzyň ählumumy ulgamda eýeleýän ornuna, öňde goýýan maksatlaryna we wezipelerine has aýdyň düşünmäge ýardam etjekdigi bellenildi. Şol bir wagtda bu neşir diňe bir syýasatşynaslar, diplomatlar, bilermenler we žurnalistler üçin däl-de, daşary syýasat bilen gyzyklanýan ähli raýatlar üçin peýdaly bolar.

Kitapda döwletimiziň häzirki döwrüň ählumumy parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy saklamak hem-de berkitmek ýaly möhüm wezipelerine anyk, düýpli çemeleşmeleri beýan edilýär, sebit ösüşiniň geljegine baha berilýär, BMG-niň Tertipnamasy esasynda we umumy ykrar edilen halkara hukuk kadalaryna laýyklykda, netijeli döwletara gatnaşyklary höweslendirmek boýunça anyk tekliplerdir başlangyçlar öz beýanyny tapýar.

Milli Liderimiziň pähim-paýhasyndan kemala gelen bu neşirde «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly ählumumy başlangyçda häzirki döwrüň syýasy-diplomatik ýagdaýlarynyň nazaryýetine we tejribesine başgaça garalýandygy baradaky pikir öňe sürülýär, onda özara hormat goýmaga, birek-biregiň bähbitleriniň hasaba alynmagyna, bar bolan meselelerdir gapma-garşylyklary çözmegiň usullary hökmünde güýç ulanmakdan ýüz döndermäge esaslanýan halkara gatnaşyklaryň täze gurallary teklip edilýär.

Neşirde sebit meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Bu babatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşuşygyndaky, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň sammitlerindäki we beýleki forumlardaky çykyşlary beýan edilýär. Olarda häzirki zaman ösüşiniň möhüm ugurlarynda anyk we ykdysady taýdan esaslandyrylan hyzmatdaşlyga, bilelikdäki köptaraplaýyn taslamalaryň amala aşyrylmagyna girişilmeginiň zerurdygy baradaky pikirler öňe sürülýär.

Çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, ykdysady gatnaşyklaryň syýasylaşdyrylmazlygy, özara bähbide esaslanylmagy, strategik ähmiýetli meýilnamalaryňdyr taslamalaryň üstünde bilelikde işlemäge hoşniýetli erk-islegiň emele gelen ýagdaýynda döwletleriň öňünde açylýan mümkinçiliklere göz ýetirilmegi şeýle hyzmatdaşlygyň derwaýys ugrudyr.

Kitapda häzirki wagtda milli we sebit çäklerinden çykýan türkmen Bitaraplygynyň durnuklylygyň möhüm şerti hökmündäki döredijilik mümkinçiliklerine baha berilýär. Bitaraplyk meýilnamalarydyr maksatlary durmuşa geçirmegiň kämil nusgasyna öwrüldi, Türkmenistanyň daşary syýasatynyň many-mazmuny bu ugur bilen has sazlaşykly utgaşýar.

Ýygnananlar milli Liderimiziň «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän ýylda çap edilen täze kitabynyň Türkmenistanyň her bir raýaty üçin gollanma öwrüljekdigini, Watanymyzyň geljegi bolan ýaş nesillere bilimleriň çeşmesi hökmünde hyzmat etjekdigini bellediler.

Tanyşdyrylyş dabarasynyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Ýüzlenme kabul edip, parahatçylygyň, howpsuzlygyň we dünýäniň ähli döwletleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen ynsanperwer syýasaty üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

 

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Çap edildi 25.03.2022

Описание: https://tdh.gov.tm/storage/app/media/2022/03-2022/25032022/2503-001.jpg

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda Ministrler Kabinetiniň täze düzümini düzmek bilen bagly meselelere hem-de resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi. Şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, «Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň düzümini tassyklamak hakynda» Кarara gol çekdi.

Ministrler Kabinetiniň düzümi Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň dokuz orunbasaryndan, on ýedi ministrden we ýigrimi sany pudaklaýyn dolandyryş edarasynyň ýolbaşçysyndan ybaratdyr.

Hökümeti düzmegi men maliýe, ykdysadyýet we bank toplumyna gözegçilik edýän Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasaryny wezipä bellemekden başlajak diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Mälim bolşy ýaly, bu toplum ýurdumyzyň durmuşynda örän möhüm ähmiýete eýedir. Bu pudaklaryň öňünde goýlan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bolsa Garaşsyz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegini üpjün eder diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysady, bank we halkara maliýe guramalary meseleleri boýunça orunbasary wezipesine M.Muhammedow bellenildi. Döwlet Baştutanymyz onuň maliýe we ykdysadyýet bilen bagly dürli wezipelerde baý iş tejribesiniň bardygyny belläp, onuň bu wezipäni oňarjakdygyna ynam bildirdi.

Şeýle hem M.Muhammedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň Ykdysady geňeşine Türkmenistandan wekil hökmünde bellenildi.

Öz nobatynda, wezipä täze bellenen wise-premýer M.Muhammedow bildirilen ynam üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimizi gözegçilik edýän ulgamynyň mundan beýläk-de üstünlikli işlemegi üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow ykdysadyýeti mundan beýläk-de ösdürmek we kämilleşdirmek, bazar gatnaşyklaryna geçirmek boýunça täze wise-premýeriň gözegçilik edýän toplumynyň öňünde duran ileri tutulýan wezipeler barada aýdyp, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimiziň ösüş depginini saklap galmagyny we mundan beýläk-de ýokary depginler bilen ösmegini üpjün etmegiň wajypdygyny belledi. Ähli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň maliýe-ykdysady ýagdaýyny hemişe berk gözegçilikde saklamaga hem-de bu ugurda alnyp barylýan işleriň dowamynda ýüze çykýan meseleleri gyssagly çözmäge ýardam bermäge aýratyn üns berildi.

Hormatly Prezidentimiz Merkezi bankyň ýurdumyzyň banklarynyň maýa goýum gorlaryny artdyrmak boýunça degişli işleri geçirmelidigini, bu banklaryň ileri tutulýan milli maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmäge işjeň gatnaşmalydygyny, şeýle hem banklaryň ykdysadyýetimiziň önümçilik pudaklaryny karzlaşdyrmak boýunça işini güýçlendirmelidigini nygtady.

Halkara maliýe edaralary, şol sanda Halkara Pul gaznasy, Bütindünýä banky, Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş banky, Aziýanyň Ösüş banky, Yslam Ösüş banky hem-de beýleki esasy daşary ýurt banklary bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmäge aýratyn üns bermegiň zerurdygy bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» durmuşa geçirilişini hemişe berk gözegçilikde saklamagy işiň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde kesgitledi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň täze orunbasaryna işinde üstünlikleri arzuw edip, degişli Permana gol çekdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz oňyn iş tejribesini göz öňünde tutup, S.Toýlyýewi ylym, bilim, saglygy goraýyş we beýleki degişli ulgamlara gözegçilik edýän wise-premýer wezipesinde galdyrmak barada karara gelendigini aýtdy.

Ylym we bilim biziň üstünliklerimiziň hem-de öňe gitmegimiziň binýatlyk esasy bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Biz innowasiýalary, iň täze tehnologiýalary ulanyp, öňdebaryjy tejribä hem-de ylmyň gazananlaryna daýanyp, giň gerimli maksatnamalary we meýilnamalary durmuşa geçirýäris. Bu innowasiýalary we tehnologiýalary halk hojalyk toplumynyň ähli ugurlaryna tapgyrma-tapgyr ornaşdyrýarys. Şonuň bilen birlikde, ykdysady, syýasy, medeni we bilim mümkinçiliklerimizi ýokarlandyrýarys, ata Watanymyzy depginli ösdürmegiň ýoly bilen ynamly öňe alyp barýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Milli ylym we bilim ulgamlaryny yzygiderli kämilleşdirmek, hususan-da, ýokary hünärli ýaş işgärleri — alymlaryň täze neslini taýýarlamak, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek berkarar döwletimiziň özgertmeleri amala aşyrmak syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi.

Şundan ugur alnyp, sanly bilim ulgamyny giň gerim bilen ösdürmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we bilim bermegiň ähli basgançaklarynda okatmagyň maksatnamalaryny ýokary hilli elektron materiallar hem-de degişli usullar esasynda kämilleşdirmegi esasy wezipeleriň hatarynda görkezdi. Şunuň bilen baglylykda, sanly okuw serişdeleriniň we enjamlarynyň mugallymlar hem-de okuwçylar üçin elýeterli bolmalydygy bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hökümet Baştutanynyň orunbasaryna üstünlikleri arzuw edip, ony wezipä bellemek hakyndaky Permana gol çekdi.

Wise-premýer bildirilen ynam üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, gözegçilik edýän ulgamynyň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipeleri üstünlikli çözmek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz M.Mämmedowa ýüzlenip, oňyn iş tejribesini göz öňünde tutup, ony medeniýet ulgamyna gözegçilik edýän Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinde galdyrmak barada karara gelendigini aýtdy.

Medeniýet ulgamyndaky syýasata ýurdumyzy durnukly ösdürmek strategiýasynyň esasy şertleriniň biri hökmünde garalýar diýip, hormatly Prezidentimiz belledi we munuň täze Hökümetiň öňünde duran çözülmeli wezipeleriň kesgitleýji, ileri tutulýan ugrudygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, ilaty medeni gymmatlyklar bilen has giňden tanyşdyrmak, şahsyýeti ruhy we ahlak taýdan ösdürmek, durmuş hem-de ykdysady özgertmelerde medeniýetiň ornuny güýçlendirmek üçin täze şertleri döretmegiň zerurdygy bellenildi.

Biz berkarar döwletimiziň dünýä giňişliginde diňe bir ýokary ykdysady kuwwaty bolan ýurt hökmünde belli bolman, eýsem, ruhy we döredijilik babatda hem ýokary kuwwatly mümkinçilikleri bolan ýurt hökmünde hem ykrar edilmegini gazanmalydyrys diýip, döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow nygtady we şu aýdylanlaryň wise-premýeriň esasy wezipesi bolmalydygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz degişli Permana gol çekip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasaryna işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Wise-premýer bildirilen ýokary ynam üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öz öňünde goýlan jogapkärli wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ähli güýç-gaýratyny, bilimini we toplan tejribеsini gaýgyrmajakdygyna hem-de tutanýerli zähmet çekjekdigine ynandyrdy.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň binýatlyk pudagy bolan nebitgaz toplumyny mundan beýläk-de ösdürmek Garaşsyz döwletimiziň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz oňyn iş tejribesini nazara alyp, Ş.Abdrahmanowy Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz pudagynyň meseleleri boýunça orunbasary wezipesine bellemek barada karara gelendigini aýtdy. Şeýle hem wise-premýeriň üstüne Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-koreý toparynyň, Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-owgan toparynyň, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-ermeni toparynyň, Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-saud toparynyň we Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça Ýolbaşçy komitetiň türkmen böleginiň başlygynyň borçlary ýüklenildi.

Hormatly Prezidentimiz Hökümet Baştutanynyň orunbasaryna ýüzlenip, gözegçilik edýän pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň esasy ünsüni, ilkinji nobatda, önümçilik tabşyryklarynyň gyşarnyksyz ýerine ýetirilmegini, pudagyň maliýe-ykdysady ösüşini, önümiň ýokary düşewüntli bolmagyny gazanmaga çekmelidigini nygtady.

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny ahyryna çenli ýerine ýetirmek gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezildi. Möhüm halkara ähmiýeti bolan bu gaz geçiriji diňe bir Türkmenistandan Günorta Aziýanyň örän iri ýurtlaryna tebigy gazy uzak möhletleýin ibermegi üpjün etmek bilen çäklenmän, eýsem, tutuş sebiti mundan beýläk-de durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek üçin hem kuwwatly itergi beriji güýje öwrülmelidir.

Şunuň bilen birlikde, «Galkynyş» gaz känini, geljegi uly bolan beýleki nebitgaz ýataklaryny mundan beýläk-de özleşdirmegi dowam etmegiň, ýurdumyzyň tebigy baýlyklaryny has çalt depginde özleşdirmek maksady bilen, daşary ýurt maýa goýumlaryny köpräk çekmegiň wajypdygy nygtaldy.

Hormatly Prezidentimiz degişli Permana gol çekip, wise-premýere işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyza bildiren ynamy üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimizi nebitgaz toplumynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmäge gönükdirilen wezipeleri öz wagtynda ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz oňyn iş tejribesini göz öňünde tutup, E.Orazgeldiýewi oba hojalyk ulgamyna gözegçilik edýän Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine belledi.

Şeýle hem wise-premýeriň üstüne Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň we Suw hojalyk meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-özbek hökümetara toparynyň türkmen böleginiň başlygynyň borçlary ýüklenildi. Şeýle hem Hökümetiň Baştutanynyň orunbasary Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň Müdiriýetiniň Türkmenistandan agzasy hökmünde bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň agrar pudagyny ösdürmegiň döwlet strategiýasyny durmuşa geçirmekde möhüm orun eýeleýändigini belläp, bu ugurda esasy oba hojalyk önümleriniň öndürilýän möçberlerini artdyrmagyň örän möhüm we esasy wezipeleriň biridigini nygtady. Bu netijeleri ekerançylygyň medeniýetini ýokarlandyrmagyň, ýerli toprak-howa şertleri göz öňünde tutulyp, işlenip taýýarlanan, ylmy taýdan esaslandyrylan usullary giňden ornaşdyrmagyň, tohumçylyk işini talabalaýyk guramagyň, suw serişdelerini netijeli peýdalanmagyň hasabyna gazanmak wajypdyr.

Şunuň bilen birlikde, oba hojalyk institutlarynyň alyp barýan işlerini güýçlendirmegiň, suw bilen bagly meselelere aýratyn üns bermegiň zerurdygy nygtaldy.

Hormatly Prezidentimiz E.Orazgeldiýewi Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellemek hakyndaky Permana gol çekip, oňa jogapkärli işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Wise-premýer bildirilen ynam üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyzy obasenagat toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri çözmek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz oňyn iş tejribesini göz öňünde tutup, Ç.Purçekowy gurluşyk toplumyna gözegçilik edýän Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine belledi we onuň üstüne Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-ukrain toparynyň türkmen böleginiň başlygynyň borçlaryny ýükledi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere ýüzlenip, pudagyň öňünde çylşyrymly we möhüm wezipeleriň durýandygyny belledi. Siziň gözegçilik edýän gurluşyk, energetika, awtoýollar ulgamy boýunça ministrlikleriňiz we pudak edaralaryňyz ýurdumyzy özgertmek boýunça bellän meýilnamalarymyzy ýerine ýetirmekde öňdebaryjy pudaklar bolmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy.

Türkmenistanyň senagat toplumynyň öňünde möhüm wezipeleriň durýandygy ýene-de bir gezek bellenildi. Şunuň bilen birlikde, daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmegiň, bilelikdäki kärhanalary döretmegiň, elektron senagatyny döretmegi dowam etdirmegiň, dürli görnüşli elektron we kompýuter önümleriniň önümçiligini ýola goýmak boýunça zerur işleri geçirmegiň möhümdigi nygtaldy.

Aşgabat-sitiniň gurluşygy boýunça işleri dowam etdirmek geljegi uly meýilnamalaryň hatarynda kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, paýtagtymyzy iň ösen häzirki zaman üpjünçilik ulgamlary bolan, işewürligi alyp barmak üçin hem, şäher ilatynyň ýaşamagy üçin hem ähli amatly şertler döredilen, dünýäniň iň gözel şäherleriniň birine öwürmegiň wajypdygy bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem Oba milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişine gözegçiligi güýçlendirmegiň zerurdygyny nygtady. Şu Maksatnama laýyklykda, binalaryň we desgalaryň ýokary hilli gurulmagyny hem-de bellenen möhletlerde ulanmaga berilmegini gyşarnyksyz üpjün etmek möhümdir.

Nygtalyşy ýaly, Garaşsyz Watanymyzyň gülläp ösmegine hem-de türkmen halkynyň abadançylygyna gönükdirilip, ýurdumyzda başlanan giň gerimli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi göz öňünde tutulan ähli çäreleriň bellenen möhletlerde hem-de ýokary hilli ýerine ýetirilmegine köp derejede baglydyr.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli Permana gol çekip, wise-premýere işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary bildiren uly ynamy üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde goýlan jogapkärli wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ähli güýç-gaýratyny, bilimini we toplan tejribesini gaýgyrmajakdygyna hem-de tutanýerli zähmet çekjekdigine ynandyrdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz oňyn iş tejribesini nazara alyp, Ç.Gylyjowy Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň söwda toplumyna gözegçilik edýän orunbasary wezipesinde galdyrmak barada karara gelendigini aýtdy. Şeýle hem wise-premýeriň üstüne Bilelikdäki türkmen-german iş toparynyň, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň hem-de Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň türkmen böleginiň başlygynyň borçlary ýüklenildi.

Bellenilişi ýaly, söwda ulgamy, hususy telekeçilik milli ykdysadyýetimiziň örän möhüm pudaklary bolup durýar. Biz ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmalydyrys. Gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen daşary ykdysady gatnaşyklarymyzy giňeltmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Dokma senagatynyň kuwwatyny artdyrmak boýunça işleri güýçlendirmek hem-de bu pudagy ösdürmäge döwletimiz tarapyndan goýberilýän ägirt uly serişdeleriň öz netijelerini bermegini üpjün etmek gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezildi. Görnüşi we gurluşy taýdan könelişen dokma önümçiliklerini düýpli döwrebaplaşdyrmak we olaryň durkuny täzelemek, şeýle hem ýurdumyzda öndürilýän önümleriň möçberini artdyrmak üçin gyssagly ýagdaýda ähli zerur çäreleri görmek möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Asyrlardan gözbaş alýan haly dokamak sungaty hem biziň bahasyny hiç zat bilen ölçäp bolmajak milli gymmatlyklarymyzyň aýrylmaz bölegi bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi we wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Söwda-senagat edarasy ýurdumyzda öndürilýän harytlary işjeň mahabatlandyrmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we häzirki döwürde dünýäniň ýokary depginler bilen ösýän döwletleriniň hataryna doly hukukly goşulýan Garaşsyz Türkmenistanyň gazanýan ägirt uly üstünliklerini giňden wagyz etmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow telekeçilik barada aýdyp, geljekde milli ykdysadyýetimizi ösdürmekde hususy telekeçilige örän möhüm ornuň berilýändigini göz öňünde tutup, döwletimiziň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň işini hemişe goldap gelendigini we geljekde hem goldajakdygyny belledi.

Öňde duran wezipelere laýyklykda, Döwlet haryt-çig mal biržasy ýurdumyzda öndürilip, daşary ýurtlara iberilýän harytlary satmak, şeýle hem harytlary ýurdumyza iň arzan nyrhlardan getirmek meselelerine örän uly üns bermelidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we ýurdumyzyň haryt öndürijileriniň önümlerini köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde we dünýä bazarlarynda mahabatlandyrmak boýunça biržanyň netijeli işlemegini ýola goýmagyň zerurdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz degişli Permana gol çekip, wise-premýer Ç.Gylyjowa işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Wise-premýer jogapkärli wezipä belländigi üçin, hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin güýç-gaýratyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Mejlisiň dowamynda oňyn iş tejribesi göz öňünde tutulyp, M.Çakyýew ulag we aragatnaşyk toplumyna gözegçilik edýän Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory wezipesine bellenildi.

Şeýle hem agentligiň ýolbaşçysynyň üstüne Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-belarus toparynyň türkmen böleginiň başlygynyň borçlary ýüklenildi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ulaglar we aragatnaşyk ulgamy milli ykdysadyýetimiziň beýleki pudaklaryny toplumlaýyn ösdürmekde möhüm orny eýeleýär. Bu, aýratyn-da, täze demir ýollary gurmaga we bar bolan demir ýollary döwrebaplaşdyrmaga degişlidir.

Ýurdumyzyň demir ýol ulgamlarynyň örän uly halkara ähmiýeti bar. Bu ulgamlara bizden başga-da, goňşy döwletler hem, alysdaky köp sanly ýurtlar hem gyzyklanma bildirýärler diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we şunuň bilen baglylykda, wise-premýeriň esasy wezipesiniň bu ýollary gysga möhletiň içinde dünýä standartlarynyň derejesine ýetirmekden ybaratdygyny nygtady.

Hyzmatlar ulgamyny örän ýokary derejä çykarmak işiň ileri tutulýan meýilnamalarynyň hatarynda görkezildi. Bu meseleler diňe bir demir ýol ulgamynyň däl-de, eýsem, ulagyň beýleki ähli görnüşleriniň, şol sanda awtomobil, howa we suw ulaglarynyň ýolbaşçylarynyň hem hemişe üns merkezinde bolmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz aragatnaşygyň häzirki zaman görnüşlerini ösdürmek meseleleriniň ykdysadyýetimiz üçin hem, ilatymyz üçin hem aýratyn möhüm ähmiýetiniň bardygyny belläp, bu ulgamy iň öňdebaryjy tehnologiýalary, ygtybarly we ýokary netijeli enjamlary giňden ulanmak esasynda has-da ösdürmegiň zerurdygyny nygtady. Howa menzillerini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmagy hem-de gurmagy dowam etdirmek, Jebel şäherçesinde gurulýan howa menziliniň gurluşygyny tamamlamak gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezildi.

Döwlet Baştutanymyz degişli Permana gol çekip, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktoryna işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Bildiren uly ynamy üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, agentligiň ýolbaşçysy bellenen meýilnamalary durmuşa geçirmek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Döwlet Baştutanymyz wezipä bellemek bilen bagly indiki meselä geçip, oňyn iş tejribesini göz öňünde tutup, R.Meredowy Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri wezipelerinde galdyrmak barada karara gelendigini aýtdy.

Şeýle hem onuň üstüne Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň, Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý komitetiniň, Türkmen-ýapon ykdysady komitetiniň, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran toparynyň, Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komitetiň, Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-katar toparynyň, Bilelikdäki türkmen-pakistan hökümetara toparynyň, Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-hindi toparynyň, Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-slowen toparynyň türkmen böleginiň başlygynyň borçlary ýüklenildi.

Şonuň ýaly-da, R.Meredow Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) işleri barada Türkmenistanyň milli toparyna, Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň arasyndaky özara düşünişmek hakyndaky Ähtnamanyň çäklerinde döredilen strategik Maslahat beriş Geňeşine ýolbaşçylyk eder. Şeýle hem ol Türkmenistanyň Hazar deňziniň meseleleri boýunça pudagara toparynyň başlygy wezipesine bellenilýär.

Döwlet Baştutanymyz Hökümetiň ýaňy-ýakynda geçirilen mejlisinde Daşary işler ministrliginiň öňünde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşylandygyny hem-de Bitarap döwletimiziň daşary syýasat ugrunyň ýakyn ýyllar üçin Konsepsiýasynyň kabul edilendigini belledi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bitarap Türkmenistanyň dünýädäki abraýyny has-da berkitmek üçin, dahylly ministrlikleriň we pudak edaralarynyň gatnaşmagynda bu Konsepsiýany doly möçberde durmuşa geçirmek işinde wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna üstünlikleri arzuw edip, degişli resminamalara gol çekdi.

Wise-premýer, daşary işler ministri bildiren uly ynamy üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öz öňünde hem-de ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň öňünde goýlan jogapkärli we möhüm wezipeleri çözmek üçin güýç-gaýratyny, tejribesini we bilimini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz oňyn iş tejribesini göz öňünde tutup, Ç.Amanowy Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipesinde galdyrmak barada karara gelendigini habar berdi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna ýüzlenip, alyp barýan işiniň aýratynlygyny göz öňünde tutup, harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipelere Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde serediljekdigini belledi.

Hökümet Baştutanynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary bildiren uly ynamy üçin ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde duran wezipeleri ýerine ýetirmekde güýç-gaýratyny we bilimini gaýgyrmajakdygyna, mukaddes borja wepaly boljakdygyna ynandyrdy.

Mejlisiň dowamynda degişli Karara gol çekildi. Resminama laýyklykda, wise-premýer Ç.Gylyjow Ahal welaýaty, wise-premýer M.Muhammedow Balkan welaýaty, wise-premýer E.Orazgeldiýew Daşoguz welaýaty, wise-premýer Ş.Abdrahmanow Lebap welaýaty, wise-premýer S.Toýlyýew Mary welaýaty, wise-premýer Ç.Purçekow Aşgabat şäheri boýunça jogapkär edilip bellenildi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, täze Hökümeti bir aýyň dowamynda düzmek baradaky kanuna laýyklykda, gözegçilik edýän pudaklarynyň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek üçin mynasyp adamlary bir hepdäniň dowamynda hödürlemegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz ähli derejedäki ýolbaşçylardan örän berk talap ediljekdigini duýduryp, her bir ýolbaşçynyň örän netijeli işlemegi, halkymyzyň bähbidine gujur-gaýratyny, bilimini we tejribesini doly ulanyp zähmet çekmegi üçin, ýolbaşçylary üns bilen seçip almagyň wajypdygyny nygtady. Olar ähli tagallalaryny ileri tutulýan birnäçe wezipelerde jemlemelidirler.

Ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ilkinji nobatda çözmeli bu wezipelerini men Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasynda eden çykyşymda belläp geçdim diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Hökümetiň öňünde ilatyň girdejilerini we ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak, şäherlerde we obalarda talabalaýyk ýaşaýyş-durmuş şertlerini üpjün etmek esasy wezipe hökmünde kesgitlenildi. Bu wezipeleri durmuşa geçirmek üçin, geljek ýedi ýylda döwletimizi ösdürmegiň Prezident maksatnamasyny işläp taýýarlamak hem-de Ministrler Kabinetiniň mejlisinde seretmek tabşyryldy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berildi. Ol Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň meseleleri boýunça hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow wezipä girişmek dabarasynda eden çykyşynda ýurdumyzyň daşary syýasatynyň gelejekde ileri tutulýan ugurlaryny anyk kesgitledi. Olaryň arasynda döwletimiziň halkara guramalar, ilkinji nobatda, BMG bilen hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine esasy orun berildi. Köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmäge hem-de bütindünýä gün tertibinde duran möhüm meseleleri çözmäge gönükdirilen strategik taýdan ähmiýetli resminamalar işlenip taýýarlanyldy we kabul edildi.

Şunuň bilen baglylykda, 2022-nji ýyla çenli ýurdumyzyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 17 sany Kararnamasy kabul edildi. Şol bir wagtyň özünde döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň 11 sany toparynyň, komitetleriniň we geňeşleriniň agzasy bolup durýar we olaryň çäklerinde degişli halkara işleri amala aşyrýar.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy Türkmenistanyň başlangyjy bilen şu ýylyň 15-nji martynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy özüniň 76-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde “Durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna girizmek” atly Kararnamanyň Milletler Bileleşiginiň ähli agza ýurtlary tarapyndan biragyzdan kabul edilendigini habar berdi. Bu Kararnamanyň döredijileri bolup 62 sany döwlet çykyş etdi. Mundan başga-da, Baş Assambleýanyň ýokarda agzalan mejlisinde Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasynyň (UNCITRAL) agzalygyna 2022 — 2028-nji ýyllar döwri üçin saýlanyldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri döwlet Baştutanymyzy Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň daşary syýasatynyň nobatdaky uly ýeňşi bilen tüýs ýürekden gutlady.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp hem-de mejlise gatnaşyjylara we ähli watandaşlarymyza ýüzlenip, häzirki döwürde eziz Watanymyz Türkmenistanyň sebitde durnukly ösüşi we howpsuzlygy üpjün etmekde esasy orunlaryň birini eýeleýän, dünýäde uly abraýdan we hormatdan peýdalanýan döwletdigini nygtady.

Bitarap döwletimiz BMG bilen strategik hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga möhüm ähmiýet berýär. Türkmenistan abraýly halkara guramalarda möhüm başlangyçlary yzygiderli öňe sürüp gelýär. Häzirki döwürde biziň ýurdumyz kabul edilen Kararnamalary durmuşa geçirmek boýunça halkara derejedäki çärelere işjeň gatnaşýar.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ýaňy-ýakynda, has takygy, şu ýylyň 15-nji martynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji mejlisinden Garaşsyz ýurdumyza buýsandyryjy habarlaryň birbada ikisi gelip gowuşdy. Bu mejlisde Türkmenistanyň başlangyjy esasynda we Birleşen Milletler Guramasyna agza döwletleriň 62-siniň awtordaş bolup çykyş etmeginde «Durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna girizmek» atly Kararnama biragyzdan kabul edildi. Şeýle hem Türkmenistan döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2022 — 2028-nji ýyllar döwri üçin saýlandy.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hemmeleri ýurdumyzyň at-abraýyny halkara derejede belende göterýän bu möhüm ähmiýetli wakalar mynasybetli tüýs ýürekden gutlady.

Mälim bolşy ýaly, welosiped dünýäde ekologiýa taýdan iň arassa, elýeterli we ygtybarly ulag görnüşi hökmünde giňden ulanylýar. Beýleki ulag serişdelerine garanyňda, ony dolandyrmak hem aňsat. Welosiped sporty bolsa sportuň ekologik taýdan arassa we gyzykly görnüşi bolmak bilen, ilatymyzyň beden saglygyny berkitmekde möhüm orny eýeleýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Garaşsyz ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty dünýä derejesinde ösdürmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş kadalaryny ornaşdyrmak arkaly halkymyzyň saglygyny berkitmek, sagdyn we ruhy taýdan kämil ýaşlary ýetişdirmek üçin uly alada edilýär. Şoňa görä-de, ýokary derejeli sporty we bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek Türkmenistanyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 2018-nji ýylda Milletler Bileleşiginiň 3-nji iýuny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etmek hakyndaky Kararnamasynyň hem Garaşsyz ýurdumyzyň başlangyjy boýunça hödürlenendigini belledi. Bu bolsa dünýäde parahatçylygy, dostlugy hem-de netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak barada Türkmenistanyň öňe sürýän syýasatynyň doly ykrar edilýändigine şaýatlyk edýär.

Berkarar döwletimizde her ýyl yzygiderli görnüşde dürli ýaşdaky watandaşlarymyzyň müňlerçesini jemleýän köpçülikleýin welosipedli ýörişleriň guralmagy, awtoulagsyz günüň yglan edilmegi türkmen jemgyýetinde indi asylly däbe öwrüldi. Şunuň bilen baglylykda, 2018-nji ýylda Aşgabat şäherinde Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanyp, welosipediň ähmiýetini görkezmek, ýol hereketiniň howpsuzlygyny we ekologiýa abadançylygyny wagyz etmek baradaky çäreleri öz içine alýan, welosiped sürmek boýunça köp sanly ildeşlerimiziň gatnaşmagynda okuw sapagy geçirildi. 2019-njy ýylda bolsa Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesinde 2019 welosipedçiniň gatnaşmagynda «Iň dowamly bir nyzamly welosipedli ýöriş» geçirildi. Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, bu iki çäräniň hem «Ginnesiň rekordlar kitabyna» girizilendigini uly buýsanç bilen belledi.

Bütindünýä welosiped gününi ebedileşdirmek maksady bilen, paýtagtymyzyň ajaýyp keşbine görk berýän «Welosiped» binasynyň açylmagy bolsa Garaşsyz ýurdumyzda ulagyň ýokary ekologiýa görnüşi hasaplanylýan welosipede berilýän uly ähmiýetiň aýdyň subutnamasy boldy.

Biz durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi wagyz etmek we onuň jemgyýetçilik ulag ulgamyna girizilmegini goldamak işini mundan beýläk hem maksatnamalaýyn esasda dowam ederis diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow belledi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň BMG-niň Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2022 — 2028-nji ýyllar döwri üçin saýlanmagy bilen bagly meselä geçip, munuň hem möhüm ähmiýetli waka bolup, Garaşsyz Watanymyzyň abraýyna abraý goşandygyny belledi. Bu möhüm wakanyň Bütindünýä Söwda Guramasynyň Baş geňeşiniň ýakynda geçirilen nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň bu gurama goşulmak baradaky ýüztutmasynyň Geňeşe agza döwletler tarapyndan biragyzdan makullanyp, Türkmenistana BSG-ä goşulýan ýurt derejesini bermek baradaky çözgüdiň kabul edilen günlerine gabat gelmegi bolsa aýratyn buýsandyryjy wakadyr.

Mälim bolşy ýaly, Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasy bilen uzak möhletleýin we strategik hyzmatdaşlygynyň çäklerinde soňky ýyllaryň dowamynda birnäçe gezek bu guramanyň abraýly düzümlerine — komissiýalaryna, komitetlerine we ýerine ýetiriji geňeşlerine saýlandy. Munuň özi ählumumy meseleleri çözmekde Türkmenistanyň barha artýan ornunyň ykrar edilýändiginiň, şeýle hem sebit we dünýä derejesinde durnukly durmuş-ykdysady ösüşi gazanmaga gönükdirilen oňyn daşary syýasat ýörelgesiniň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giňden goldanýandygynyň nobatdaky subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň başlangyjy esasynda «Durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna girizmek» atly Kararnamanyň kabul edilmegi hem-de Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2022 — 2028-nji ýyllar döwri üçin saýlanmagy mynasybetli mejlise gatnaşyjylary ýene-de bir gezek gutlap, hemmelere berk jan saglyk, uzak ömür, egsilmez bagt hem-de maşgala abadançylygyny arzuw etdi.

Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet Baştutanymyzy iň ýokary wezipä halkymyz tarapyndan biragyzdan saýlanmagy bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň adyndan ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlady.

Arkadagymyz şeýle hem wise-premýerleri jogapkärli wezipelere bellenilmegi bilen tüýs ýürekden gutlap, olara Türkmenistanyň Prezidentiniň ynamyny ödäp, ýurdumyzyň, mähriban halkymyzyň abadançylygy we ata Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyza ýene-de bir hoş habar gelip gowuşdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji mejlisinde ýurdumyzyň başlangyjy esasynda «Durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna girizmek» atly Kararnama biragyzdan kabul edildi diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy sözüni dowam etdi. Şeýle hem Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2022 — 2028-nji ýyllar aralygyndaky döwür üçin saýlanyldy.

Bu eziz Watanymyzyň durmuşynda örän uly syýasy wakadyr, ýurdumyzyň asylly başlangyçlarynyň bütin dünýäde goldaw tapýandygynyň aýdyň subutnamasydyr hem-de Bitarap döwletimiziň alyp barýan ynsanperwer içeri we daşary syýasatynyň Milletler Bileleşigi tarapyndan doly ykrar edilýändiginiň ýene-de bir nyşanydyr diýip, Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we hemmeleri bu şanly waka bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de eziz Watanymyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmek, onuň halkara abraýyny has-da artdyrmak ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Biz bu döwri «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýip atlandyrdyk. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinde ýakyn 30 ýylyň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy kabul edildi.

Geljekde göz öňünde tutulan beýik işleri durmuşa geçirmek, täze eýýamda ata Watanymyzy üstünlikli ösdürmek üçin, bize täze taslamalar, täze pikirler we täze dolandyryş çözgütleri gerek diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi we bu işleriň ýurdumyzyň täze ýolbaşçylarynyň üstüne ýüklenýändigini nygtady. Olar halkyň ynamyny ödemegi başarýan, abraýly ýolbaşçylar bolmalydyr.

Ýaşuly neslimize hem döwletimiziň alyp barýan syýasatyny goldamakda, ýaşlara nusgalyk görelde görkezmekde möhüm orun degişlidir.

Ata-babalarymyzyň bütin adamzada goýan mirasy bar. Halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda pähim-paýhasy, watansöýüjilik, ynsanperwerlik durmuş kadalary, asylly milli häsiýetleri we baý ruhy dünýäsi kemala geldi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň belleýşi ýaly, biziň pederlerimiz «Müň işçiden bir başçy», «Baş bolmasa, göwre läş», «Baş bolmadyk halkda rysgal-bereket bolmaz» ýaly pähimli sözleri döredipdirler. Şunuň bilen, olar döwleti üstünlikli dolandyrmakda, ýurdy ösdürmekde, halkyň abadançylygyny ýokarlandyrmakda ýolbaşçylara köp zadyň baglydygyny aýratyn belläpdirler.

Häzirki döwürde ähli derejedäki ýolbaşçylara, şol sanda size Garaşsyz ýurdumyzyň we geljekki nesilleriň ykbaly üçin uly jogapkärçilik ýüklenýär diýip, Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, ýolbaşçylaryň döwür bilen aýakdaş gitmelidigi, hemişe iň täze önümçilikleriň, innowasiýalaryň, öňdebaryjy tehnologiýalaryň, sanly ulgamyň mümkinçilikleriniň gözleginde bolmalydygy, täze ösüşleri öňe sürmekde ynamly ädim ätmelidigi, munuň üçin bolsa köp işlemelidigi bellenildi.

Ilatymyzyň ýaşaýyş derejesiniň hilini ýokarlandyrmaga, onuň girdejilerini artdyrmaga, täze iş orunlaryny döretmäge aýratyn üns berilmelidir. Bu işler biziň esasy ýörelgämiz bolan «Döwlet adam üçindir!» diýen şygarymyza laýyk gelýär. Bu bolsa adam hakdaky aladanyň biziň döwlet syýasatymyzyň baş ugry bolup durýandygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Biziň mähriban halkymyz bu aladany duýýar we alyp barýan syýasatymyzy doly goldaýar, özgertmeleri amala aşyrmaga işjeň gatnaşýar.

Şonuň netijesinde üstünlikler gazanylýar, täze belent sepgitlere ýetilýär diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady we bularyň ählisiniň eziz halkymyzy jebisleşdirýändigini, Garaşsyz Watanymyza buýsanjymyzy has-da artdyrýandygyny nygtady.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy ýolbaşçylaryň her biriniň Milli maksatnamada göz öňünde tutulan wezipeleri öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirip, ýurdumyzyň geljekki ösüşiniň, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagynyň bähbidine öz mynasyp goşandyny goşjakdygyna berk ynam bildirip, olary Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellenilmegi bilen ýene-de bir gezek gutlady we olara berk jan saglyk, alyp barýan işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimize şahsy haýyşy bilen ýüz tutdy.

Siziň bilşiňiz ýaly, men indi 40 ýyl bäri ýolbaşçy wezipede işleýärin, 25 ýyl bäri syýasat bilen meşgul bolýaryn. Şu döwürde işiň köp bolanlygy bilen bagly men doly derejede dynç alyp bilmedim diýip, Arkadagymyz aýtdy we şoňa görä-de, özüne 1-nji aprelden zähmet rugsadynyň berilmegi baradaky haýyş bilen ýüz tutdy. Şu döwürde men öz täze kitaplarymy tamamlap bilerdim. Şu ýyl göz öňünde tutulan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyny, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň zenanlar dialogyny we beýleki halkara çäreleri ýokary derejede geçirmek üçin hem gowy taýýarlyk görerdim diýip, Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Şeýle hem dynç alyş döwründe Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetirmegi K.Babaýewiň üstüne ýüklemek baradaky haýyş beýan edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Arkadagymyzy diňläp, bu haýyşyň kanagatlandyryljakdygyny belledi.

Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, durnukly ösüşi we ählumumy parahatçylygy üpjün etmäge gönükdirilen Türkmenistanyň başlangyçlaryny durmuşa geçirmekde halkara parlamentara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine we giňeldilmegine möhüm orun berilýändigini nygtady.

Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýylyň 28-29-njy martynda Gazagystan Respublikasynyň Almaty şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň 30 ýyllygy mynasybetli bu Assambleýanyň Geňeşiniň dabaraly mejlisiniň geçirilmegi meýilleşdirilýär diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa ýüzlenip, onuň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýetiniň bu ýubileý mejlise, onuň çäklerinde geçiriljek çärelere we duşuşyklara işjeň gatnaşmak üçin, goňşy we doganlyk ýurda gulluk iş saparyny amala aşyrjakdygyny aýtdy.

Bellenilişi ýaly, bu saparyň dowamynda geçiriljek gepleşikler we olaryň netijeleri Bitarap Türkmenistanyň halkara abraýyny pugtalandyrmaga, şeýle hem dürli ýurtlaryň parlamentleriniň wekilleriniň arasynda netijeli iş gatnaşyklaryny ýola goýmak bilen, kanun çykaryjylyk babatda tejribe alyşmaga ýardam eder. Şunuň bilen baglylykda, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygynyň Türkmenistanyň parlament wekiliýetiniň bu möhüm saparyny ýokary guramaçylykly we üstünlikli geçirmek boýunça zerur işleri geçirmelidigi nygtaldy.

Hormatly Prezidentimiz degişli Buýruga gol çekip, resminamany sanly ulgam arkaly Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygyna iberdi.

Mejlisiň ahyrynda döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylary Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellenmegi bilen ýene bir gezek gutlap, olara berk jan saglyk, jogapkärli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi we öňde goýlan ilkinji nobatdaky ähli wezipeleriň abraý bilen ýerine ýetiriljekdigine berk ynam bildirdi.