Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

2013-nji ýylyň netijeleri

(20.01.2014ý) 2013 ýylda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň işi Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň yzygiderli ösüşi ýagdaýynda alynyp baryldy. Geçen ýylyň jemleri hem 2013-nji ýylda Bankyň işiniň üstinlikli bolandygyna şaýatlyk edýär. Ýylyň netijeleri boýunça:

Dowamy...

TDYB we JBIC banklaryň arasyda Karz ylalaşyk

2013-nji ýylyň 12-nji Sentýabrynda Tokiýa şäherinde (Ýaponiýa) geçen "Ygtybarly hyzmatdaşlygyň röwşen gelejegi" atly Türkmen – Ýapon forumynda, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň we Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk bankynyň (JBIC) arasynda Karz ylalaşyga gol çekildi. Bu ylalaşyk Türkmenabat şäherinde "Türkmenhimiýa" Döwlet konserniniň kükürt turşulygynyň monogidratyny öndürýän täze sehynyň gurluşygynyň maliýeleşdirmegini göz öňünde tutýar.

Dowamy...

MasterCard, Millikart и Visa kart saklaýjylar üçin hyzmatlar

Kartyň hasabyndaky pul serişdeleriniň hereketi barada “SMS-habarnama” we “Balans soragnamasy”.

“SMS-habarnama” – Siziň Bank kartyňyzy ulanmakda ýerine ýetirýän tölegleriňize gözegçilik edip hasabyňyza aýlyk haky, premiýa, karta goýan pullaryňyz hasaplanandygy barada ýa-da hasabyňyzdan pul serişdesini alynan ýagdaýynda Sizi habardar eder!

Dowamy...

Awaza şahamça täze bina göçdi

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ýerleşýän Awaza şahamçasynyň täze bina göçendigini habar berýäris! Indi Biziň müşderilerimiz Bankyň hyzmatlary üçin şu salgy boýunça hem ýüz tutup bilerler.

Salgysy: Balkan welaýatynyň, Türkmenbaşy şäheri, Bahry – hazar köçesi bina- №17 .

Tel: 2-58-17, 2-21-47