Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi

Çap edildi 11.02.2022

Описание: https://tdh.gov.tm/storage/app/media/2022/02-2022/11022022/11.02-PR.jpg

Описание: https://tdh.gov.tm/storage/app/media/2022/02-2022/11022022/12-02%20003PR.jpg

Описание: https://tdh.gov.tm/storage/app/media/2022/02-2022/11022022/12-02%20005PR.jpg

Описание: https://tdh.gov.tm/storage/app/media/2022/02-2022/11022022/11.02.22-Dutar.jpg

Maslahat köşgünde hormatly Prezidentimiziň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi, bu forum biziň döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda şanly waka öwrüldi.

Mejlisiň gün tertibine 2021-nji ýylda alnyp barlan işleriň jemlerini ara alyp maslahatlaşmak, geljekki 30 ýyl üçin möhüm wezipeleri kesgitlemek, şeýle hem mähriban Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegini üpjün etmek boýunça döwlet syýasatynyň beýleki möhüm soraglaryna garamak meseleleri girizildi.

Halk Maslahatynyň mejlisine Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri gatnaşdylar. Ýygnananlaryň hatarynda Halk Maslahatynyň agzalary, Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlary, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agzalary, paýtagtymyzyň hem-de ýurdumyzyň bäş welaýatynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, mährem eneler, talyp ýaşlar bar. Sanly ulgam arkaly mejlise Ahal welaýatynda “Türkmeniň ak öýi” binasynda, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň Ruhyýet köşklerinde ýygnanan ähli welaýatlaryň wekilleri hem goşuldylar.

Häzirki wagtda Türkmenistanda şöhratly ata-babalarymyzyň wesýet eden halk häkimiýetliliginiň gadymdan gelýän milli ýörelgeleri mynasyp dowam etdirilýär. Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça amala aşyrylýan demokratik özgertmeler hil taýdan täze many-mazmuna eýe boldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň iki palataly parlamentiniň döredilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr, onuň düzümine Halk Maslahaty we Mejlis girýär, parlament ulgamynda geçirilen bu özgertme ýurdumyzyň kanun çykaryjy edarasynyň taryhynda täze eýýamy açdy. 2021-nji ýylyň mart aýynda geçirilen Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary türkmen halkynyň asyrlaryň dowamynda kemala gelen demokratik gymmatlyklara üýtgewsiz ygrarlydygynyň subutnamasydyr.

...Ir bilen milli Liderimiz paýtagtymyzdaky Maslahat köşgüne geldi. Bu ýerde ýygnananlar döwlet Baştutanymyzy ör tutup, şowhunly el çarpyşmalar bilen garşyladylar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan häzirki wagtda ösüşiň we abadançylygyň täze belentligine tarap ynamly barýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylara ýüzlenip, şu gün «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýen şygar astynda üstünlikli geçen 2021-nji ýylda alnyp barlan işleriň jemleriniň ara alnyp maslahatlaşyljakdygyny, geljekki 30 ýyl üçin iň möhüm wezipeleriň kesgitleniljekdigini, şeýle hem mähriban Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegini üpjün etmek boýunça döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meselelerine garaljakdygyny aýtdy.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisine Hökümet agzalarynyň, Mejlisiň deputatlarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň, welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň gatnaşýandygyny aýtdy.

Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisini açyk diýip yglan etdi.

Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar, oňa ýygnananlaryň ählisi hem uly ruhubelentlik bilen goşulýarlar.

Milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň geçiriljekdigini, onuň dowamynda Hökümetiň geçen ýylda alyp baran işleriniň jemleriniň jemleniljekdigini, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, welaýat häkimleriniň hasabatlarynyň diňleniljekdigini hem-de olaryň alyp baran işleriniň netijelerine baha beriljekdigini, şeýle hem şu ýyl ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wezipeleriniň ara alnyp maslahatlaşyljakdygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy S.Welbegowa söz berdi. Ol ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar tarapyndan 2021-nji ýylda meýilnamalaýyn görkezijileriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Milli Liderimiziň parasatly we oýlanyşykly strategiýasy ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, durmuş we beýleki ulgamlarynyň ösüşiniň ýokary derejesini üpjün etdi. Durmuşa geçirilýän çäreleriň netijesinde ykdysadyýetiň pudaklarynda oňyn görkezijiler gazanyldy.

Ýylyň netijeleri boýunça 83,773 million kub metr tebigy gaz çykaryldy, onuň eksporty, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 34,8 göterim, elektrik energiýasynyň önümçiligi 11,6 göterim, onuň eksporty bolsa 36,4 göterim köpeldi. Şu döwürde benziniň öndürilişi 0,5 göterim, çalgy ýaglarynyň öndürilişi 7,8 göterim, sementiň öndürilişi 4,5 göterim, çörek we çörek önümleriniň öndürilişi 6,3 göterim, gaýtadan işlenen hem-de gaplanan balyk we balyk önümleriniň öndürilişi 2,1 göterim, şöhlat önümleriniň öndürilişi 9,8 göterim, süýji-köke önümleriniň öndürilişi 7,3 göterim, unaş önümleriniň öndürilişi 4,1 göterim, nah ýüplükleriň öndürilişi 24,8 göterim, nah matalaryň öndürilişi 6,4 göterim artdy.

2021-nji ýylyň netijeleri boýunça ulaglaryň ähli görnüşleri arkaly ýerine ýetirilen ýük dolanyşygy 50 335,7 million tonna-kilometre, ýolagçy dolanyşygy bolsa 28 236,9 million ýolagçy-kilometre deň boldy. Aragatnaşyk ulgamynda ilata edilýän hyzmatlar üçin girdejileriň möçberi 10,4 göterim ýokarlandy.

Oba hojalygynda-da oňyn ýagdaýlar hasaba alyndy. Geçen ýyl öndürilen gök önümler, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 5 göterim, miwe we ir-iýmişleriň öndürilişi 2,6 göterim, ýeralmanyň öndürilişi 9,2 göterim, diri agramdaky etiň öndürilişi 0,9 göterim, süýdüň öndürilişi 0,9 göterim artdy.

Hasabat döwründe ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz ulgamlarynda hem ösüşler gazanyldy. Şunda unaş önümleriniň öndürilişi 12,9 göterim, şöhlat önümleriniň öndürilişi 9,1 göterim, süýji-köke önümleriniň öndürilişi 8 göterim, süýt önümleriniň öndürilişi 6,7 göterim, plastmassadan edilen we aýna süýümli turbalaryň öndürilişi 33,2 göterim, gök önümleriň öndürilişi 5,2 göterim, miwe we ir-iýmişleriň öndürilişi 7,5 göterim, ýumurtganyň öndürilişi 1,2 göterim köpeldi.

Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy «2022-nji ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyny geçirmegiň meýilnamasyna» laýyklykda, 2021-nji ýylyň 17 — 27-nji dekabry aralygynda sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly synaglaýyn ilat ýazuwynyň geçirilendigi barada hem hasabat berdi. Häzirki wagtda bu çäräni üstünlikli geçirmek boýunça zerur guramaçylyk we taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

Soňra maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow 2021-nji ýylda Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi, özleşdirilen maýa goýumlar we Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň baş maliýe meýilnamasynyň girdeji bölegi 104,1 göterim, çykdajy bölegi bolsa 99,9 göterim berjaý edildi.

Ýerli býujetiň girdeji bölegi 102,4 göterim, çykdajy bölegi bolsa 99,9 göterim derejesinde ýerine ýetirildi.

Hasabat döwründe balans toparlarynyň 177, şol sanda sebitlerdäki balans toparlarynyň 142 sany mejlisi geçirildi.

Geçen ýyl döwlet eýeçiligindäki desgalaryň 95-si hususylaşdyryldy.

2021-nji ýylda maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna 31,7 milliard manat möçberde maýa goýumlar özleşdirildi ýa-da bu görkeziji jemi içerki önümiň 18,1 göterimine deň boldy. Özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň 46,3 göterimi önümçilik, 53,7 göterimi bolsa durmuş-medeni maksatly binalaryň gurluşygyna gönükdirildi.

Ministr Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berip, 2021-nji ýylda 2 424,4 million manadyň özleşdirilendigini habar berdi. Geçen ýyl bu maksatnamanyň çäklerinde 1 hassahana, 1 saglyk öýi, 7 sany orta mekdep, 1 dik guýy, 293,3 kilometr inženerçilik ulgamlary, 529,7 müň inedördül metr ýaşaýyş jaýlary, 597,6 kilometr aragatnaşyk ulgamlary guruldy. 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä, 101 sany durmuş we medeni maksatly binalaryň, 35 sany suw we lagym arassalaýjy desgalaryň, şeýle hem 2366,9 kilometr inženerçilik ulgamlarynyň, 104,1 müň inedördül metr ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy alnyp barylýar.

Merkezi bankyň başlygy G.Müşşikow 2021-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Şu ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä, ýurdumyzyň banklary tarapyndan berlen karzlaryň galyndysynyň umumy möçberi 2021-nji ýylyň başyndaky ýagdaý bilen deňeşdirilende, 7,3 göterim, döwlete degişli bolmadyk ulgama berlen karzlaryň galyndysy 32,1 göterim, ýeňillikli bank karzlarynyň galyndysy 4,6 göterim, oba hojalyk önümlerini öndürijilere berlen karz serişdeleriniň galyndysy 82 göterim, uzak möhletleýin ýeňillikli karz serişdeleriniň galyndysynyň möçberi 8,2 göterim artdy. Kiçi we orta telekeçiligiň maliýeleşdirilen taslamalarynyň möçberi 1874-e barabar boldy, döredilen iş ýerleriniň sany bolsa 16 610-a deň boldy ýa-da 1,7 göterim köpeldi.

Hasabat döwründe milli ykdysadyýetimiziň döwlet we hususy ulgamyny ösdürmek üçin ABŞ-nyň 300 million dollaryna golaý möçberde daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek barada karz ylalaşyklary baglaşyldy.

Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmak maksady bilen, şol sanda hususy ýaşaýyş jaýlaryny edinmek we öý hojalyk harytlaryny satyn almak üçin ýaş maşgalalara ýeňillikli karz serişdelerini bermek boýunça işler dowam edýär.

Edaralardan, kärhanalardan we raýatlardan çekilen maliýe serişdeleriniň möçberi 52,1 milliard manada barabar boldy.

2021-nji ýylyň jemleri boýunça ýurdumyzyň karz edaralarynyň gazanan peýdasy, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 8,4 göterim köpeldi. Banklaryň jebislendirilen aktiwleriniň möçberi 138,8 milliard manada deň boldy.

2021-nji ýylda nagt däl hasaplaşyklaryň möçberi, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 31 göterim ýokary boldy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow 2021-nji ýylda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösüşiniň netijeleri, şeýle hem 2022-nji ýylda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynyň taslamasy barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň mundan beýläk-de yzygiderli ösdürilmegine gönükdirilen toplumlaýyn çäreler üstünlikli durmuşa geçirilýär, munuň özi ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda hem-de sebitlerde durnukly ösüşiň saklanylmagyna ýardam berýär.

Muňa geçen ýylyň makroykdysady görkezijileri aýdyň şaýatlyk edýär, hususan-da, jemi içerki önümiň ösüşi durnukly häsiýete eýe boldy, bu babatdaky görkeziji, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 6,2 göterim ýokarlandy. Senagat toplumynda bu görkeziji 9,2 göterim, gurluşyk pudagynda 0,3 göterim, ulag we aragatnaşyk ulgamynda 4,3 göterim, söwdada 8,8 göterim, oba hojalygynda 3,8 göterim, hyzmatlar ulgamynda 5,8 göterim boldy.

2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 7,7 göterim köpeldi, ykdysadyýetiň pudaklarynda oňyn önümçilik netijeleri gazanyldy. Bölek söwdanyň möçberi 16,6 göterim, daşary söwda dolanyşygynyň ösüş depgini bolsa 20,5 göterim artdy.

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 10,5 göterim ýokarlandy, zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» çäklerinde gurluşyk we durkuny täzelemek işleri göz öňünde tutulan jemi 276 desganyň 42-sinde gurluşyk işleri tamamlandy, 167-sinde bolsa gurluşyk-gurnama işleri alnyp barylýar.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary bilen geçen we Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli üstünliklere beslenen ýylda ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyzda gurluşygy tamamlanylmagy hem-de ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulan binalaryň hem-de desgalaryň gurluşyklarynyň öz wagtynda, ýokary hilli tamamlanylmagy bilen baglanyşykly meseleler berk gözegçilikde saklanyldy hem-de ýurdumyz boýunça 2021-nji ýylda iri önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň 73-si ulanmaga berildi.

Hasabatyň çäklerinde degişli ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen bilelikde «Ýurdumyzy 2022-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynyň» taslamasynyň işlenilip taýýarlanylandygy barada hem hasabat berildi. Bu maksatnamada «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny we sebitlerini kadaly we toplumlaýyn ösdürmek, ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmak hem-de durmuş ugurly syýasaty durmuşa geçirmek bilen bagly çäreler göz öňünde tutuldy. Şeýle hem resminamada şu ýylda ýetilmeli makroykdysady görkezijiler, ykdysadyýetiň ähli pudaklary boýunça önümçilik meýilnamalary, ýerine ýetirilmeli işler, çäreler, welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça durmuş-ykdysady ösüş görkezijileri anyk kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýer Serdar Berdimuhamedowa hem-de ähli ýolbaşçylara ýüzlenip, pudaklary depginli ösdürmegiň, sanly ulgamy ornaşdyrmagyň we ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmagyň hasabyna ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk-de artdyrmaga, durmuş-ykdysady ösüşini üpjün etmäge gönükdirilen ilkinji nobatdaky wezipelere ünsi çekdi.

Şeýle hem jemi içerki önümiň ösüş depginini azyndan 6 göterime ýetirmegiň hem-de döwletimiziň girdejilerini artdyryp, bazar ykdysadyýetini ösdürmek boýunça degişli işleri amala aşyrmagyň zerurdygy bellenildi.

Milli Liderimiz ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň kabul edilen maksatnamasynyň ýerine ýetirilişiniň aýratyn gözegçilikde saklanylmalydygyny nygtady hem-de içerki bazary ösdürmegi we ýurdumyzyň eksporta bagly bolmagyny azaltmagy dowam etmek barada görkezme berdi.

Şu ýyl biz ençeme ileri tutulýan ugurlara köp möçberde maýa goýumlary gönükdirmelidiris, esasy pudaklarymyzy tehnologik taýdan döwrebaplaşdyrmaga milliardlarça manat bolan serişdeleri maýa goýmalydyrys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Bu ugurlar ykdysadyýetimizi sanly ulgama geçirmek we kompýuter tehnikalary, gurluşyk senagaty, deňiz we demir ýol ulaglary, oba hojalygy we energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmakdyr. Şunuň bilen bir hatarda, ylmy-barlag we tejribe-konstruktorçylyk işlerine goýulýan maýa goýumlarynyň möçberlerini artdyrmagyň, şeýle hem ykdysadyýeti dolandyrmagyň gurluşyny, täze, ýaş ýolbaşçy işgärleri taýýarlamagy dowam etmegiň zerurdygy bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kiçi we orta kärhanalaryň mümkinçiliklerini artdyrmak üçin olara döwlet tarapyndan goldaw bermegiň dowam etdiriljekdigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, işewürligi alyp barmak üçin, amatly şertleri döretmek arkaly, hususy telekeçiligiň ösüşini çaltlandyrmagyň zerurdygyna üns çekildi.

Bank ulgamynyň esasy wezipeleri, ozalkysy ýaly, puluň hümmetsizlenmegini çaklanylýandan ýokary bolmadyk derejede saklap galmakdan, pul toplumyny düzgünleşdirmek we oňa gözegçilik etmek esasynda ýurdumyzyň ykdysadyýetini pul serişdeleriniň zerur bolan möçberi bilen üpjün etmekden ybaratdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şeýle hem milli Liderimiz ýurdumyzyň pul-karz ulgamyny gyşarnyksyz ösdürmelidigini, maliýe serişdelerini dolandyrmagy gowulandyrmalydygyny, milli pulumyzyň çalşylýan hümmetiniň durnukly bolmagyny gazanmalydygyny, ykdysadyýetimiziň pudaklaryna gönükdirilýän karz serişdeleriniň netijeli peýdalanylmagyny we berlen bank karzlarynyň wagtynda üzülmegini üpjün etmelidigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, şäherleriň, etraplaryň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2027-nji ýyla çenli döwür üçin täze Milli maksatnamasyny hem taýýarlamagyň möhümdigine ünsi çekdi. Bu maksatnamany amala aşyrmak üçin mümkinçilige görä, has köp maýa goýumlary goýulmalydyr.

Döwlet Baştutanymyz, mälim bolşy ýaly, sebitleri ösdürmegiň strategiýasy islendik döwleti durnukly ösdürmegiň möhüm bölegi bolup durýar diýip, sözüni dowam etdi. Bu mesele çäkleriň tebigy-serişde mümkinçiligi we olary gaýtadan öndürmek, demografiýa hem-de ilatyň iş bilen üpjünçiligi, durmuşynyň derejesi we hili ýaly örän möhüm soraglary öz içine alýar.

Işçi güýjüni netijeli dolandyrmak we zähmet bazarynyň soraglaryny çözmek, raýatlaryň zähmet çekmäge bolan konstitusion hukuklaryny amala aşyrmagy üçin şertleri döretmek boýunça çäreler döwlet syýasatynda uly orun eýelemelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Soňra milli Liderimiz ýurdumyzy 2022-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny tassyklamak baradaky Karara gol çekdi.

Wise-premýer Serdar Berdimuhamedow bu möhüm resminamanyň kabul edilendigi üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, bu maksatnamada kesgitlenilen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän pudaklarynda 2021-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Wise-premýer nebitiň we gaz kondensatynyň çykarylyşy, şeýle hem nebiti gaýtadan işlemegiň tehniki-ykdysady görkezijileri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe benzin öndürmek boýunça meýilnama 105 göterim, bitum öndürmek boýunça 142,3 göterim, polipropilen öndürmek boýunça 105,9 göterim ýerine ýetirildi.

Geçen ýylda tebigy we ugurdaş gaz çykarmagyň meýilnamasy 120,1 göterim, “mawy ýangyjy” eksport etmek boýunça meýilnama 129,8 göterim, maýa goýumlary özleşdirmek boýunça meýilnama 109 göterim ýerine ýetirildi. Şeýle hem dizel ýangyjynyň we suwuklandyrylan gazyň öndürilen möçberleri barada hasabat berildi.

Wise-premýer 2021-nji ýylyň netijeleri boýunça Garaşsyzlyk ýyllary içinde tebigy gazy çykarmakda iň ýokary görkezijiniň gazanylandygy, ýagny 83 milliard 772,9 million kub metr tebigy gazyň çykarylandygy barada hasabat berdi.

Şeýle hem geçen ýylda sadap hem-de alýumin çaýylan polipropilen örtüginiň, Jet A-1 kysymly uçar kerosininiň, “Turkmenoil Advance 5W-40” görnüşli ýarym sintetiki çalgy ýagynyň, gämi ýangyjynyň, alkilat benzinleriniň ýokary oktanly komponentiniň, Euro-6 standartlaryň kadalaryna laýyk gelýän A-98 görnüşli benziniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada aýdyldy.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere we nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, ýurdumyzy ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň biriniň nebitgaz pudagyny ösdürmekden we ony döwrebap ýagdaýa getirmekden ybaratdygyny belledi.

Şeýle hem uglewodorodlary gaýtadan işlemek boýunça innowasion önümçilikleri döretmekden, onuň eksport mümkinçiliklerini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekden, şeýle-de energiýa serişdelerini ibermegiň köp görnüşli turbageçiriji ulgamyny emele getirmekden ybaratdyr diýip, milli Liderimiz nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny döwrebaplaşdyrmak boýunça işler dowam etdirilmelidir, täze känleri gözlemek, özleşdirmek we önümleri çykarmak, uglewodorod serişdelerini gaýtadan işlemek boýunça taslamalary ýerine ýetirmek üçin daşary ýurt maýa goýumlary köp çekilmelidir.

Milli Liderimiz nebitiň, tebigy gazyň we gaz kondensatynyň gorlaryny artdyrmagyň wajypdygyna ünsi çekip, täze känleri gözlemek maksady bilen, Barsagelmez, Goturdepe, Demirgazyk Goturdepe, Nebitdag, Altyguýy, Uzynada, Günorta Uzynada, Keýmir, Akpatlawuk känleriniň işjeň ösdürilmelidigini, «Galkynyş» gaz käninde alnyp barylýan işleriň hem dowam etdirilmelidigini nygtady.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz nebitiň düýpli gaýtadan işlenilýän möçberini artdyrmak hem-de ýokary goşulan bahasy bolan täze önümleri öndürmek boýunça-da zerur işleriň geçirilmelidigine ünsi çekdi.

Şunuň bilen bir hatarda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň nebitgaz toplumyna sanly ulgamy ornaşdyrmak, türkmen tebigy gazyny daşarky bazarlara ibermegiň möçberlerini artdyrmak hem-de onuň täze ugurlarynyň hasabyna energiýa howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça hem netijeli işleriň alnyp barylmalydygyny belledi. Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisini gurmak boýunça strategik taýdan möhüm taslama işjeň amala aşyrylmalydyr, tebigy gazy gaýtadan işleýän täze zawodlary gurmak, suwuklandyrylan gazyň öndürilýän we eksport edilýän möçberlerini artdyrmak boýunça işler hem dowam etdirilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow gurluşyk, senagat we energetika toplumlarynda, «Türkmenhimiýa» döwlet konserninde 2021-nji ýylyň ýanwar — dekabr aýlarynda alnyp barlan işleriň jemleri barada hasabat berdi.

Şu döwürde gurluşyk-senagat toplumynda öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 136,5 göterim ýerine ýetirildi.

Hususan-da, Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 113,6 göterim berjaý edildi.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça önümleri öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 130,9 göterim amal edildi.

Energetika ministrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň, işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 133,9 göterim ýerine ýetirildi.

Elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depgini 111,5 göterime, ony eksport etmegiň ösüş depgini 136,4 göterime deň boldy.

«Türkmenhimiýa» döwlet konserni tarapyndan önümleri öndürmegiň we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 143,9 göterim berjaý edildi.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna beslenen 2021-nji ýylda tutuş ýurdumyz boýunça iri desgalaryň 73-si ulanmaga berildi. Olaryň hatarynda ýurdumyzyň häzirki wagtda döredilýän halkalaýyn energoulgamynyň Ahal — Balkan bölegi, Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda kuwwatlylygy 432 megawata deň bolan gazturbinaly elektrik stansiýasy bar. Ak mermerli Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna gabatlanylyp, paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde iki gatly ýaşaýyş jaýlarynyň täze toplumy açyldy.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça 2022-nji ýyl üçin maýa goýum maksatnamasynyň işlenilip taýýarlanandygyny aýtdy, oňa laýyklykda, uly möçberli maýa goýum serişdeleri senagat hem-de önümçilik däl maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, saglyk öýleriniň we merkezleriniň, çagalar baglarynyň, awtomobil ýollarynyň, suw we gaz elektrik geçirijileriniň hem-de aragatnaşyk ulgamlarynyň, suw arassalaýjy desgalaryň gurluşygyna gönükdiriler.

Şunuň bilen baglylykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow hormatly Prezidentimiziň garamagyna «Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin maýa goýum maksatnamasyny tassyklamak hakynda» Kararyň taslamasyny hödürledi.

Milli Liderimiz wise-premýer Ç.Purçekowa, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna, häkimlere we ähli ýolbaşçylara ýüzlenip, şu ýyla meýilleşdirilen gurluşyk işleriniň bu maksatnamasynyň çäklerinde köp işleri amala aşyrmagyň göz öňünde tutulýandygyny belledi.

Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna düýpli maýa goýumlarynyň möçberi 40 milliard manada golaý bolar. Zawodlary we fabrikleri, hassahanalary, saglyk öýlerini we merkezlerini, mekdebe çenli çagalar edaralaryny, mekdepleri, medeniýet öýlerini, dolandyryş merkezini, täze şäherçeleri we ýaşaýyş toplumlaryny gurmak hem-de olaryň durkuny täzelemek göz öňünde tutulýar.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň, aýratyn-da, Ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň gurluşygyny berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Türkmenabat — Aşgabat — Türkmenbaşy ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygy hem örän möhüm desgalaryň hatarynda görkezildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň demirgazygynda gurulmagy meýilleşdirilýän «Aşgabat-siti» ýaşaýyş toplumyny dünýä derejeli tehnologiýalary hasaba almak bilen gurmagyň taslamasyny düzmek işlerini dowam etmegiň zerurdygyny belledi.

Ýurdumyzda sement zawodlarynyň ikinji nobatdakysynyň gurluşygy hem işjeň alnyp barylmalydyr. Şeýle hem gurluşyk serişdelerini, şol sanda sement, demir önümlerini, inert we timarlaýyş serişdelerini öndürýän kuwwatly pudagy döretmek boýunça zerur işler geçirilmelidir.

Ýurdumyzy ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasynda göz öňünde tutulan, gurluşykda döwlet çykdajy-ölçeg binýadyny taýýarlamak we nyrh emele getiriş ulgamyny kämilleşdirmek boýunça çäreleri durmuşa geçirmek çaltlandyrylmalydyr.

Biz energetika toplumynyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýäris. Bu ugurda hem öňde uly wezipeler durýar diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz pudaga sanly ulgamy ornaşdyrmak we elektrik energetikasyny ösdürmek, täze elektrik stansiýalaryny gurmak we hereket edýänleriniň durkuny täzelemek, şeýle hem ýurdumyzy elektrikleşdirmek işini tamamlamak hem-de goňşy ýurtlara iberilýän elektrik energiýasynyň möçberlerini artdyrmak meselelerini ilkinji nobatdaky wezipeleriň hatarynda kesgitledi.

Öňde Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň halkara taslamasyny tamamlamak boýunça hem uly işler durýar.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, himiýa senagatyny ösdürmek hem üns merkezinde saklanylar. Şunuň bilen baglylykda, himiýa we gazhimiýa senagatyny ösdürmäge gönükdirilen giň gerimli taslamalary durmuşa geçirmäge köp möçberde daşary ýurt maýa goýumlarynyň gönükdirilmeginiň zerurdygy barada aýdyldy. Durkuny täzelemek we döwrebap ýagdaýa getirmek arkaly «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň garamagyndaky kärhanalaryň önümçilik kuwwaty hem artdyrylmalydyr.

Ýurdumyzyň oba hojalyk pudagy agrotehniki möhletlere laýyklykda zerur bolan mineral dökünler bilen üpjün edilmelidir diýip, milli Liderimiz oba hojalyk pudagy üçin daşary ýurtlardan getirilýän mineral dökünleriň önümçiligini özümizde ýola goýmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylaryň el çarpyşmalary astynda “Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Maýa goýum maksatnamasyny tassyklamak hakynda” Karara gol çekýär.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow bu möhüm resminama gol çekendigi üçin milli Liderimize tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, özüniň hem-de gözegçilik edýän pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň öňlerinde goýlan wajyp wezipeleri ýerine ýetirmek üçin güýç-gaýratlaryny aýamajakdyklaryna ynandyrdy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew 2021-nji ýylda gözegçilik edýän düzümlerinde ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe toplum tarapyndan hyzmatlar we önüm öndürmek boýunça meýilnama 107,4 göterim, maýa goýumlar boýunça 104,8 göterim berjaý edildi.

Ulaglaryň ähli görnüşleri arkaly ýükleri daşamak boýunça meýilnama 112,8 göterim, ýük dolanyşygy boýunça meýilnama 107,1 göterim ýerine ýetirildi.

«Türkmendemirýollary» agentligi boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüş depgini 119,2 göterime deň boldy. Demir ýol ulagynda daşary ýurtlara ugradylan ýükler 138,7 göterim, ýurdumyza getirilen ýükler 126,1 göterim we ýurdumyzdan üstaşyr geçirilen ýükler 166,2 göterim artdy.

«Türkmenawtoulaglary» agentligi boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüş depgini 142,3 göterime deň boldy. 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ýurdumyza gelen daşary ýurt awtoulag serişdeleriniň möçberi 207,6 göterime, türkmen awtoulag serişdeleriniň daşary ýurtlara çykarylan möçberiniň ösüş depgini 163,5 göterime barabar boldy.

«Türkmenhowaýollary» agentligi boýunça degişli işler ýerine ýetirildi.

«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi boýunça hasabat döwründe ulag hyzmatlaryny ýerine ýetirmek boýunça 103,4 göterim ösüş depgini, Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň üsti bilen daşary ýurtlara ýükleri ugratmak boýunça 110,4 göterim ösüş depgini gazanyldy.

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi boýunça 2021-nji ýylda aragatnaşyk hyzmatlaryny ýerine ýetirmegiň ösüş depgini 110,4 göterime deň boldy.

Agentligiň Baş direktory hasabatynyň dowamynda geçen ýylda Owganystanyň çäginde Akina — Andhoý demir ýol beketleriniň aralygynda uzynlygy 30 kilometr bolan demir ýoluň, Ymamnazar — Akina hem-de Serhetabat — Turgundy aragatnaşygyň optiki-süýümli halkara ulgamynyň ulanylmaga berlendigini, Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde Halkara howa menziliniň gurlandygyny, Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesinde sagatda 100 ýolagça hyzmat etmek üçin niýetlenen täze Halkara howa menziliniň düýbüniň tutulandygyny, Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen böleginiň ulanylmaga berlendigini habar berdi.

Hasabat döwründe täze «Boeing 777-200LR» kysymly ýolagçy howa gämisi, «Ansat» we «MI-17-1W» kysymly lukmançylyk dikuçarlary, «Rahat» atly täze ýokary tizlikli ýolagçy gämisi, «Hyundai» kysymly şäheriçi awtobuslary, «Toyota Corolla» kysymly ýeňil taksi awtoulaglary, bir sany ýük magistral we bir sany ýolagçy teplowozy satyn alyndy.

«Türkmentel — 2021» atly halkara ylmy maslahatynyň, halkara çäreleriň we duşuşyklaryň geçirilendigi barada habar berildi. Şolaryň dowamynda ulag-üstaşyr geçelgeleriniň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, ulag ulgamy boýunça birnäçe resminamalara gol çekildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow agentligiň direktoryna we onuň garamagyndaky düzümleriň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, biziň ykdysadyýetimize sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça uly işiň başyny başlandygymyzy hem-de pudaklara sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen bagly soraglaryň amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň möhüm ugruna öwrülmelidigini nygtady.

Milli Liderimiz häzirki döwürde sanly tehnologiýalar bütin dünýäde uly orny eýeleýär we döwleti dolandyrmagy gowulandyrmaga ýardam berip, ilata edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmaga şert döredýär diýip belledi hem-de täze tehnologiýalaryň ykdysadyýetiň adaty pudaklaryny özgerdýändigini, işewürligi amatly ýagdaýda alyp barmaga hem-de ykdysadyýeti ösdürmäge ýardam edýändigini nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz kärhanalary sanly ulgama goşmagyň, «Bitewi penjire» elektron görnüşinde ilata dürli döwlet hyzmatlarynyň edilmegini çaltlandyrmagyň, şeýle hem sanly ulgam üçin ýaş, zehinli hünärmenleri okatmagyň zerurdygyna ünsi çekdi. Sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar boýunça «Türkmentel — 2022» halkara sergisini hem-de maslahaty ýokary derejede guramaly.

Şunuň bilen bir hatarda, ýurdumyzyň demir we awtomobil ýollarynyň durkuny täzelemek işlerini dowam etmek, maýa goýumlary tapyp, howa menzilleriniň gurluşygyny alyp barmak, aragatnaşyk serişdelerini ösdürmek tabşyryldy.

Milli Liderimiz raýat howa ulaglarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da berkitmegiň wajypdygyna ünsi çekip, ýolagçy we ýük gatnawlarynyň möçberlerini artdyrmak maksady bilen, Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesinde täze howa menziliniň gurluşygyna başlamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz bu ähli agzalan desgalar boýunça zerur bolan işgärleri taýýarlamaly hem-de halkara güwänamalary almaly, Halkara deňiz portumyzyň doly güýjünde ulanylmagyny gazanmaly, ulag-logistik merkezleri döretmegiň üstünde işlemeli diýip, sözüni dowam etdi.

Milli Liderimiz Aşgabat ylalaşygy, Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe — Ýewropa hem-de Demirgazyk — Günorta ugurlary boýunça işler amala aşyrylanda döwrebap ýagdaýa getirilen ulag ýollarynyň geçirijilik ukybyny ýokarlandyrmagyň hem zerur bolup durýandygyny nygtady.

Bellenilişi ýaly, beýleki döwletleriň we ýurdumyzyň harytlaryny halkara bazarlara eksport etmek, şeýle hem daşary ýurt harytlaryny örän gysga we amatly möhletlerde ýurdumyza getirmek üçin ulag ýollaryny netijeli peýdalanmaly.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda döredilen häzirki zaman ulag, aragatnaşyk we logistika pudaklarynyň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge, döwletimiziň ykdysady we eksport mümkinçiligini ýokarlandyrmaga gönükdirilmelidigini nygtady.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow söwda we dokma senagaty toplumynyň ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, şonuň ýaly-da, telekeçilik ulgamynyň 2021-nji ýyldaky işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda dolanyşygynyň ösüş depgini 118,8 göterime, öndürilen önümleriň möçberi 111,6 göterime barabar boldy.

Hasabat döwründe Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary tarapyndan öndürilen önümleriň ösüş depgini 125 göterime deň boldy. Ahal welaýatynyň Kaka we Babadaýhan etraplarynda ýokary tehnologiýaly dokma toplumlary açylyp, işe girizildi. Olar pudagyň öňünde eksporta niýetlenen önümleri öndürmegiň möçberlerini artdyrmak boýunça wezipelere laýyk gelýär.

Şeýle hem pudagyň hereket edýän kärhanalaryny döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrmak, olaryň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak boýunça işler amala aşyryldy we netijede, dokma önümleriniň eksportynyň ösüş depgini 138,4 göterime barabar boldy.

“Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen, geçen ýyl Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynda, Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynda täze haly önümçilik kärhanalary gurlup, işe girizildi. Netijede, birleşigiň kärhanalary tarapyndan 28351 inedördül metr haly we haly önümleri dokalyp, bu baradaky meýilnama 110,7 göterim ýerine ýetirildi.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy tarapyndan hasabat döwründe birža söwdalarynyň 300-si geçirilip, olara 159 sany daşary ýurt kompaniýalary gatnaşdy.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan 2021-nji ýylda 9 sany sergi we 49 maslahat guraldy. Şol sanda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşuşygynyň çäginde geçirilen halkara sergi, şeýle hem Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçirilýän “EKSPO — 2020” Bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň milli bölümi gurnaldy.

Hasabat döwründe Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň ençemesi, şol sanda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen bölegi, paýtagtymyzdaky “Aşgabat” söwda we dynç alyş merkezi, şonuň ýaly-da ýyladyşhanalar hem-de senagat ugurly desgalar gurlup, ulanmaga berildi.

Netijede, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça 2021-nji ýylda oba hojalyk we azyk önümleriniň öndürilişiniň ösüş depgini 115,7 göterime, senagat önümçiliginiň ösüş depgini bolsa 117,8 göterime barabar boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere hem-de onuň gözegçilik edýän edaralarynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaý bilen baglylykda, azyk harytlarynyň ýurdumyzda öndürilýän möçberlerini artdyrmagy dowam etmelidigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz içerki bazary azyk harytlary we ilkinji nobatda zerur bolan harytlar bilen bolelin üpjün etmek, ilata edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyryp, ähli ýerde elektron söwdany we harytlary eltip bermegi ýola goýmak, şonuň ýaly-da bazarlarda azyk önümleriniň bolçulygyny döretmek boýunça zerur işleri alyp barmak babatynda anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň dokma we haly pudaklaryna köp möçberde maýa goýumlaryň goýulýandygyny göz öňünde tutup, kärhanalaryň önümçiliginiň netijeli hem-de girdejili bolmagyny ýokarlandyrmalydygyny belledi.

Önümleriň eksport edilýän möçberlerini artdyrmak, şeýle hem ýerlemegiň täze bazarlaryny we görnüşlerini gözlemek boýunça ähli zerur çäreler görülmelidir.

Ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga gönükdirilen çäreler dowam etdirilmelidir, milli ykdysadyýetiň hususy pudagyny ösdürmäge, häzirki zaman telekeçilik ulgamyny döretmäge ýardam berilmelidir. Döwlet Baştutanymyz hususy taraplara täze bazarlary we ýerlemegiň görnüşlerini gözlemekde goldaw berip, ýurdumyzda öndürilen önümleriň alyjylar bazarynda ýerlenýän möçberleriniň artdyrylmalydygyny aýtdy.

Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek maksady bilen, söwda we telekeçilik ugurlaryna degişli pudaklarda sanly ulgamy toplumlaýyn ornaşdyrmak dowam etdirilmelidir.

Şunuň bilen birlikde, innowasion başlangyçlary, öňdebaryjy tejribäni ornaşdyrmagyň, şol sanda elektron işewürligi, harytlary sanly ulgam arkaly eltip bermek boýunça hyzmatlary giňeltmegiň hasabyna işewürlik hem-de jemgyýetçilik iýmiti hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyryp, köpdürlüligini gazanmak boýunça tabşyryklar berildi.

Ilata edilýän söwda hyzmatlarynyň medeniýetini ýokarlandyrmak maksady bilen, sebitlerde we Aşgabat şäherinde ýerleşen bazarlary, söwda merkezlerini we dükanlary eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, meýilnamalaýyn tertipde döwrebaplaşdyrmak boýunça degişli görkezmeler berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen el halyçylyk sungatyny ösdürmek, milli el halylarymyzyň bütin dünýädäki meşhurlygyny artdyrmak boýunça giň gerimli işleri alyp barmagyň zerurdygyny nygtady.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän ulgamynda 2021-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy, şeýle hem 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilmegi mynasybetli ýylyň dowamynda dabaralar we çäreler, maslahatlar, «tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşlikler, brifingler, sergiler, döredijilik duşuşyklary, bäsleşikler, Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşigi tarapyndan “Aşgabat bahary” atly gysga göwrümli çeper filmleriň kinofestiwaly, “Aşgabadyň waspy kino sungatynda” atly kinofilmleriň hepdeligi geçirildi. Şeýle hem bu birleşik tarapyndan doly we gysga göwrümli çeper, çeper-publisistik, hronikal-dokumental filmleri hem-de multfilmi surata düşürmek işleri tamamlandy.

Balkan, Daşoguz we Lebap welaýatlarynda «Türkmeniň ak öýi» binalary dabaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga berildi. Iýun aýynda Lebap welaýatynda Medeniýet hepdeligi üstünlikli geçirildi hem-de onuň çäklerinde “Gül — Bilbil” operasynyň ilkinji görkezilişi boldy. Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli dürli mazmunly medeni çäreler guraldy.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde sergiler we medeni çäreler geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” atly bäsleşiginiň ýeňijilerine sylaglary gowşurmak dabarasy, şeýle hem bu bäsleşigiň çäklerinde höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň “Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşigi we çagalaryň “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşigi guramaçylykly geçirildi. Geçen ýylyň ahyrynda estrada we höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň arasynda yglan edilen “Ýylyň parlak ýyldyzy” bäsleşigi hem ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçirildi.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli Döwlet münberiniň täze toplumynyň açylyş dabarasy boldy, bu ýerde geçen ýylyň 27-nji sentýabrynda baýramçylyk dabaralary guraldy.

Hasabat döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ak şäherim Aşgabat” we “Garaşsyzlyk — bagtymyz” kitaplarynyň tanyşdyrylyş dabaralary, döwlet Baştutanymyzyň “Ýaşasyn parahat durmuş!” goşgusyna bagyşlanyp “Arkadagyň parahatlyk ýörelgesi — dünýä nusgalyk görelde” atly dabaraly maslahat geçirildi.

Geçen ýyl teleradioýaýlymlarda döwletimizde gazanylan üstünlikler, ýetilen sepgitler giňden beýan edildi, ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyna, milli däp-dessurlara bagyşlanan gepleşikler taýýarlanyldy.

Döwlet maksatnamalaryndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek, şeýle hem işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça degişli işler alnyp baryldy. Medeniýet ulgamyna degişli ministrligiň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň düzüminde “Sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy” bölümleri döredildi. Toý we beýleki dabaralarda medeni hyzmatlaryň amala aşyrylmagyny döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakyndaky Düzgünnamada göz öňünde tutulan çäreleri kadalaşdyrmak boýunça hem degişli işler alnyp baryldy.

Möwsümleýin ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça ilatyň arasynda wagyz-nesihat, düşündiriş işleri dowam etdirildi.

Sanly ulgam arkaly dürli duşuşyklar, maslahatlar guraldy, halkara hyzmatdaşlyk boýunça birnäçe resminamalara gol çekildi. Medeniýet ugurly ýokary okuw mekdepleriniň talyplary halkara bäsleşiklere onlaýn görnüşinde gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp boldular.

Halkara onlaýn çäreleriň hatarynda Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça kiçi komitetiniň ýolbaşçylarynyň duşuşygyny, “Dünýä dursun parahat!” atly türkmen aýdymyny türki dilli döwletleriň zehinli aýdymçylarynyň ýerine ýetirmeginde ýazgy edilen wideogörnüşiň tanyşdyrylyş dabarasyny, Türkmenistanyň we türki dilli döwletleriň halk saz gurallary orkestrleriniň konsertini görkezmek bolar.

Dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi ýurdumyzyň bu abraýly halkara gurama bilen hyzmatdaşlygynyň oňyn netijesi boldy.

Taryhy-medeni ýadygärliklerde arheologiýa gazuw-barlag işleriniň geçirilmegi netijesinde ýüze çykarylan gymmatly tapyndylar ylmy seljermeler we degişli rejeleýiş işleri geçirilenden soň, ýurdumyzyň degişli döwlet muzeýlerine dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Türkmen döwlet neşirýat gullugy boýunça meýilnama 100,2 göterim ýerine ýetirildi. Gazet-žurnallary elektron görnüşinde ilata ýetirmek, şeýle hem olaryň käbirini birleşdirmek boýunça degişli işler geçirildi.

Aziýa — Ýuwaş umman teleradioýaýlymlar birleşigi bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde, şeýle hem ozal baglaşylan resminamalara laýyklykda, sanly ulgam arkaly mediaforumlar we beýleki çäreler geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere hem-de ulgamyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary bilen geçýän we Konstitusiýamyzyň 30 ýyllyk ýubileýi bellenilýän şu ýylda köp ugurlar, şol sanda ykdysadyýet, syýasat we taryh boýunça işlemek üçin giň mümkinçilikleriň açylýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz telewideniýäniň programmalaryny, teatrlaryň repertuaryny giňeltmek we täzelemek, muzeýleriň ekspozisiýalaryny artdyrmak hem-de dürli çeperçilik sergilerini guramak boýunça köp işleriň geçirilmelidigine ünsi çekdi.

Milli Liderimiz baýramçylyklara bagyşlanan, täsirli çykyşlarynyň we gepleşikleriň taýýarlanylmalydygyny, teatrlarda täze sahna eserleriniň, pýesalaryň goýulmalydygyny we aýdym-saz çykyşlaryň guralmalydygyny aýtdy. Şeýle hem Watanymyzy hem-de merdana halkymyzy wasp edýän döredijilik duşuşyklaryny, ylmy maslahatlary, sergileri, bäsleşikleri, teatrlaşdyrylan sahnalardyr aýdym-sazly baýramçylyklary köp guramak gerek.

Teleradioýaýlymlarda goýberilýän habarlaryň hilini ýokarlandyrmaga uly üns berilmelidir. Bu habarlar jemgyýetimizde bolup geçýän oňyn özgertmeleri beýan etmelidir. Ýylyň şygaryna laýyklykda, geçen 30 ýylda ata Watanymyzyň gazanan uly üstünliklerini we belent sepgitlerini giňden ýaýmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz ýakynda bolup geçen şanly wakany — halkymyzyň dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilendigini ýatlatdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow munuň biziň üçin uly abraýdygyny, halkymyzyň asyrlardan aşyp gelýän milli mirasynyň, medeni gymmatlyklarynyň halkara derejede ykrar edilmegini aňladýandygyny nygtap, ýygnananlary hem-de olaryň üsti bilen mähriban halkymyzy bu şatlykly waka bilen ýene bir gezek tüýs ýürekden gutlady.

Döwlet Baştutanymyz bu gürrüňi dowam edip, milli medeni mirasymyzy ÝUNESKO-nyň maddy we maddy däl mirasynyň ajaýyp nusgalarynyň sanawyna goşmak üçin degişli resminamalary taýýarlamagyň üstünde işlemegi dowam etmegi tabşyrdy. Mundan başga-da, bu ugurda degişli edaralar bilen zerur işler alnyp barylmalydyr. Hormatly Prezidentimiz Döwlet habarlar agentligi bilen dünýäniň esasy habarlar agentlikleriniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça işleriň dowam etdirilmelidigini belledi.

Biziň ýurdumyz bilen sebitiň hem-de dünýäniň dürli döwletleriniň arasyndaky medeni gatnaşyklary berkitmek, gazanan üstünliklerimizi wagyz etmek, zehinli sungat işgärlerini ýüze çykarmak hem-de dünýä jemgyýetçiligine tanatmak boýunça zerur işleri geçirmeli diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Dünýäniň dürli ýurtlarynyň medeniýet we sungat işgärleriniň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklaryny berkitmek gerek diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň beýleki döwletlerde, beýleki döwletleriň bolsa ýurdumyzda Medeniýet günlerini ýygy-ýygydan geçirmek barada görkezme berdi.

Ýurdumyzda dürli halkara medeni çäreleri guramaly hem-de degişli wekillerimizi, döredijilik toparlarymyzy, artistlerimizi halkara medeni çärelere gatnaşmak üçin daşary ýurtlara ibermeli diýip, hormatly Prezidentimiz bu babatda tabşyryk berdi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Medeniýet ministrligi bilen daşary ýurtlaryň iri merkezleriniň we uniwersitetleriniň arasynda gol çekilen Ylalaşyklara laýyklykda, ýurdumyzda ýerleşen taryhy hem-de medeni ýadygärliklerde gazuw-agtaryş we barlag işlerini geçirmek dowam etdirilmelidir.

Biziň bütin dünýäde parahatçylygy we ýurdumyzyň Bitaraplygyny berkitmäge gönükdirilen halkara başlangyçlarymyzy, şeýle hem içeri we daşary syýasatymyzyň möhüm wakalaryny giňden wagyz edip, olaryň netijeli amala aşyrylmagyna ýardam bermeli diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Şeýle hem şahsy arassaçylygyň soraglaryny, ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak babatda görülýän çäreleri ilata ýetirmek üçin giňden düşündiriş işlerini alyp barmak barada hem aýratyn görkezmeler berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew gözegçilik edýän bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda 2021-nji ýylda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda geçen ýyl ýurdumyzyň bilim ulgamynda uly işler amala aşyryldy. Garaşsyz Watanymyzy gülledip ösdürjek ylymly-bilimli, hakyky watançy nesilleri terbiýelemek babatda belent ösüşler gazanyldy. Sanly bilimi ösdürmek, innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly, bilim bermegiň ýokary dünýä ülňülerine laýyk gelýän hilini üpjün etmek ugrunda netijeli işler durmuşa geçirildi.

Döwlet hünär-tehniki, orta hünär, ýokary hünär bilimi edaralary hakyndaky Düzgünnamalaryň tassyklanylmagy, ýokary okuw mekdepleriniň hojalyk hasaplaşygyna geçirilmegi bilen ýaş nesli terbiýelemek we okatmak babatda berk binýat döredildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli geçiren umumy okuw sapagy okuwçy hem-de talyp ýaşlar üçin watançylyk dersine, okuwlary guramakda nusgalyk tejribä öwrüldi. Milli Liderimiziň adyndan 1-nji synp okuwçylaryna «Bilimli» atly kompýuterleriň gowşurylmagy, täze döwrebap mekdepleriň açylmagy bilimler baýramçylygyna ajaýyp öwüşgin çaýdy.

Hasabat döwründe umumybilim edaralarynda esasy okuw dersleri boýunça olimpiadalar geçirildi. Talyp ýaşlar we mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde üstünlikli çykyş edip, altyn, kümüş, bürünç medallary, dürli derejeli diplomlary gazandylar.

Hasabat döwründe täze kitaplar we okuw gollanmalary neşir edildi, ýaş alymlar aspiranturalara kabul edildi. Zehinli ýaş alymlaryň we talyplaryň 57-si ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijileri diýlip yglan edildi.

Milli Liderimiziň akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny ýokary derejede bellemek hakyndaky başlangyjy halkara ylmy jemgyýetçiliginiň giň goldawyna mynasyp boldy.

Saglygy goraýyş ulgamynda «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşi kabul edildi, Türkmenistanda ilatyň kesellere garşy göreşmek ukybyny ýokarlandyrmak boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnama, «Sagdyn ene — sagdyn çaga — sagdyn geljek» atly Milli strategiýa, Türkmenistanda ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek boýunça Milli Strategiýa tassyklanyldy.

Geçen ýyl tutuş ýurdumyz boýunça döwrebap saglygy goraýyş edaralarynyň gurluşyklary dowam etdirildi. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki Ýokanç keseller hassahanasy, Magtymguly etrap Köpugurly hassahanasy dabaraly açyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara fiziologiýa ylmy-kliniki hem-de Halkara sagaldyş-dikeldiş merkezleriniň gurluşyklaryna badalga berdi.

Welaýatlaryň ählisiniň hassahanalarynyň çagalar bölümlerine täze «Tiz kömek» awtoulaglary berildi.

Milli Liderimiziň tagallalary netijesinde, köpçülikleýin bedenterbiýe hem-de olimpiýa hereketi işjeň ösdürilýär, Türkmenistanyň dünýäniň sport älemindäki abraýy artýar.

Döwlet Baştutanymyzyň Kararlary bilen «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy» we «Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasy» tassyklanyldy.

Hasabatda türkmen türgenleriniň halkara sport ýaryşlarynda, şeýle hem Tokio şäherinde (Ýaponiýa) geçirilen XXXII Olimpiýa oýunlarynda üstünlikli çykyş edip, ýurdumyzyň sport abraýyny has-da belende galdyrandyklary bellenildi.

Wise-premýeriň belleýşi ýaly, bilim, ylym, saglygy goraýyş hem-de sport ulgamlarynda halkara gatnaşyklar yzygiderli pugtalandyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýewe we onuň gözegçilik edýän ulgamynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, bellenilen uly özgertmeleri geçirmek işlerini dowam etmegiň zerurdygyny nygtady.

Senagatlaşdyrmak, elektron senagatyny döretmek, ykdysadyýetimize sanly ulgamy ornaşdyrmak, gymmatly kagyzlaryň bazaryny döretmek, bazar ykdysadyýeti we telekeçilik hem-de hukuk ulgamynydyr ylmy ösdürmek bu ugurlarda köp sanly hünärmenleri talap edýär. Şoňa görä-de, sanly ulgam we maglumat howpsuzlygy babatda hem hünärmenleri taýýarlamak boýunça iş alyp barmak zerurdyr.

Milli Liderimiz pandemiýa garamazdan, häzirki döwürde yza galmazlyk üçin, ýiti zerur bolan ugurlar, ýagny maliýe, oba hojalygy, senagat we elektron senagaty boýunça okuw meýilnamasynyň täze maksatnamalaryny işläp taýýarlamaga ünsüň jemlenilmelidigini belledi. Şu maksat bilen, öňdebaryjy milli we halkara tejribe hemişe öwrenilmelidir hem-de birleşdirilmelidir. Şeýle hem täze ugurlarda hünärmenleri taýýarlamak üçin, dünýäniň abraýly uniwersitetleri bilen hyzmatdaşlyk etmekde bilelikdäki bilim maksatnamalary durmuşa geçirilmelidir, bu işe biziň ylmy institutlarymyz hem çekilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Milli Liderimiz koronawirus bilen bagly häzirki ýagdaýdan ugur alyp, milli saglygy goraýyş ulgamyny mundan beýläk-de döwrebap ýagdaýa getirmegiň dowam etdirilmelidigini belledi. Önümçilige öňdebaryjy lukmançylyk ylymlary giňden ornaşdyrylmalydyr. Dürli keselleriň, aýratyn-da, ýokanç keselleriň öňüni almagyň, olary anyklamagyň we bejermegiň iň täze usullary öwrenilmelidir we ulanylmalydyr. Şu maksat bilen, bu ugurda bar bolan tejribeleri netijeli alyşmak üçin daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen ysnyşykly gatnaşyklar ýola goýulmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi.

Ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini we ýokary netijeli sporty ösdürmegiň, umumymilli derejede dürli sport-sagaldyş çärelerini hem-de halkara ýaryşlary geçirmegiň içeri syýasatymyzyň strategik ugry bolup durýandygy nygtaldy.

Hormatly Prezidentimiz ylym ulgamyny kämilleşdirmek üçin maksatnamalarda göz öňünde tutulan çäreleri amala aşyrmak arkaly, milli ykdysadyýetimizde ylmyň, tehnologiýalaryň we sanly innowasiýalaryň ornuny ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri güýçlendirmäge, ylym babatda halkara guramalar, ylmy merkezler bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz barlaglaryň netijeliligini ýokarlandyryp, ýurdumyzda we dünýäde ylmyň gazanan üstünliklerini önümçilige ornaşdyrmagyň hem-de ylmy-tehniki maksatnamalary utgaşdyrmagy gowulandyrmagyň wajypdygyny belledi.

Şonuň ýaly-da, ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmäge, sürümli ýerleriň şoruny ýuwmaga, hapa suwlary tygşytlamaga we netijeli ulanmaga gönükdirilen barlaglary geçirmek, şorlaşan ýerlerde oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmegiň innowasion usullaryny we tehnologiýalaryny ornaşdyrmak zerurdyr.

Döwlet Baştutanymyz häzirki zaman seýsmotektonik ýagdaýyň ösýän şertlerinde mümkin bolan ýertitreme zolaklaryny öwrenmek boýunça işleri güýçlendirmegiň, ýer gabygynyň seýsmiki, geodinamiki, elektromagnit, gidrodinamiki we geohimiki ölçeglerine gözegçilik etmegiň hem-de baha bermegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Soňra ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow welaýatda 2021-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi. Hususan-da, sebitiň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, welaýatyň kärhanalarynda senagat önümçiligi boýunça 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 134,3 göterim ösüş gazanyldy. Şeýle hem bölek satuw haryt dolanyşygynyň möçberi 116,4 göterime deň boldy.

Ýurdumyzda azyk bolçulygyna mynasyp goşant goşmak maksady bilen, 195 müň gektar meýdana güýzlük bugdaý ekilip, ondan 400 müň tonna bugdaý hasylyny almak meýilleşdirilýär. Şeýle hem şu ýyl welaýat boýunça jemi 28 müň 310 gektarda ýeralma we beýleki ekinler ösdürilip ýetişdiriler.

Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew geçen ýylda alnyp barlan işleriň netijeleri, şeýle hem Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde önümçilik we medeni-durmuş maksatly binalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesiniň gurlup ulanmaga berlendigi barada hasabat berdi. Olaryň hatarynda Balkanabat şäherinde “Türkmeniň ak öýi” binasy, Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň Balkan welaýat merkezi, Awaza etrabynda “Ahal — Balkan” ýokary woltly iki zynjyrly täze asma elektrik geçirijisi, Türkmenbaşy şäherinde 100 orunlyk ýokanç keseller hassahanasy, Magtymguly etrabynda köpugurly hassahana we saglyk öýi bar.

Mundan başga-da, Arkadag Prezidentimiziň gatnaşmagynda Balkanabat şäheriniň Halkara howa menziliniň gurluşygyna badalga berlendigi barada aýdyldy.

Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow welaýatda 2021-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, senagat kärhanalarynyň geçen ýyldaky önümçiliginde 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende 111 göterim ösüş gazanyldy. Içerki bazarda haryt dolanyşygynyň möçberi 116,5 göterime deň boldy. Şeýle hem Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň ýyllyk meýilnamasy 238,5 göterim ýerine ýetirildi.

2021-nji ýylda 145 müň gektara güýzlük bugdaý ekilip, ondan 265 müň tonna hasyl öndürmek meýilleşdirilýär. Ýazky möwsümde gowaça ekiljek ýerleriň meýdany 140 müň gektar bolup, ondan 275 müň tonna pagta hasylyny almak göz öňünde tutulýar.

Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew geçen ýylyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleriň çäklerinde maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasynyň 153,1 göterim ýerine ýetirilendigi barada hasabat berdi.

2021-nji ýylyň dowamynda “Malaý” gaz käninde kuwwaty ýylda 30 milliard kub metre barabar bolan gaz gysyjy desga, önümçilik kuwwatlylygy 432 megawat bolan gaz turbinaly elektrik bekedi, Kerki şäherinde täze Halkara howa menzili, Türkmenabatda “Türkmeniň ak öýi” binasy, Farap etrabynda çagalar dynç alyş merkezi, şeýle hem ähli amatlyklary bolan döwrebap ýaşaýyş jaýlary gurlup ulanmaga berildi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitde 2021-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijeleri, hususan-da, senagat kärhanalary tarapyndan öndürilen önümleriň möçberleriniň 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende 14,1 göterim artandygy barada hasabat berdi.

Şeýle hem häkim welaýatda 170 müň gektara güýzlük bugdaýyň ekilendigini, meýilnama laýyklykda ondan 345 müň tonna bugdaý hasylynyň alynmagynyň meýilleşdirilýändigini habar berdi. Şu ýyl welaýat boýunça 165 müň gektara gowaça, 28 müň 170 gektara bolsa ýeralma, gök, bakja we beýleki ekinler ekiler. Munuň özi ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmegine mynasyp goşant bolar.

Welaýatlaryň häkimleriniň çykyşlary tamamlanandan soňra arakesme yglan edildi, onuň dowamynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylar taryhy ähmiýete eýe bolan bu möhüm syýasy waka mynasybetli berlen toý sadakasyna gatnaşdylar.

...Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sadaka bermäge niýetlenen ýere gelip, özi üçin taýýarlanan ýörite ýere geçip oturdy.

Milli Liderimiz sadakadan öň Halk Maslahatynyň mejlisiniň aýratyn ähmiýetini nygtady, onuň dowamynda milli ykdysadyýetimiziň has-da pugtalanmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen çözgütler kabul ediler. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň baýram edilen ýylynda uly üstünlikleriň gazanylandygyny kanagatlanma bilen nygtap, olaryň ählisiniň Hökümetiň mejlisiniň barşynda beýan edilendigini, geçen 2021-nji ýylda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda ýerine ýetirilen işleriň jemleriniň jemlenilendigini aýtdy.

Türkmenistanyň müftüsi asyrlar aşyp gelýän ýagşy dessurlara eýerip, toý sadakasynda tebärek çykdy. Onda Beýik Biribardan ýurdumyzyň abadançylygynyň, halkymyzyň bagtyýarlyk derejesiniň ýokarlanmagy, ykdysadyýetimiziň ähli ugurlarynda uly ösüşleriň gazanylmagy dileg edildi. Munuň özi jemgyýetimiziň durmuşynda aýratyn ähmiýete eýe bolan taryhy çäreleriň milli däp-dessurlar bilen utgaşdyrylýandygynyň nobatdaky beýanyna öwrüldi.

Tebärek çykylandan soň, toý sadakasyna gatnaşyjylara nahar çekildi. Bereketli desterhanlaryň başyna jem bolan adamlar parasatly we öňdengörüjilikli syýasaty, ýurdumyzda asudalygyň, halkymyzyň agzybirliginiň we jebisliginiň berkidilmegi ugrunda zerur tagallalaryň edilýändigi üçin Arkadag Prezidentimize hoşallyk sözlerini aýtdylar.

Halkymyzyň milli aşhanasynyň datly tagamlary, olaryň köpdürlüligi türkmen halkynyň tagam taýýarlamakda, toý sadakalaryny agzybirlikde geçirmekde oňyn tejribe toplandygyny görkezýär.

Duz-tagam dadylandan soň, aýat-doga okaldy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow toý sadakasynyň dowamynda dutar çalmak bilen, sadaka gatnaşanlara halk sazlarynyň jadylaýjy mukamlaryndan lezzet almaga mümkinçilik beren bagşy-sazandalara minnetdarlyk bildirdi. Dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi türkmen halkynyň döreden we kämilleşdirýän milli ruhy gymmatlyklarynyň, sungatynyň dünýä derejesinde ykrar edilýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr.

Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, dutar dünýäde ýeke-täk notasyz çalynýan saz guraly hökmünde bellidir. Bu sungatyň notasy ussat dutarçylaryň damaryndaky ganynda, türkmen halkynyň ar-namysyndaky we wyždanyndaky notadyr. Munuň özi çalnyşy babatda bolşy ýaly, özboluşly owazy babatda dünýä nusgalyk saz guralydyr.

Hormatly Prezidentimiz sözüni dowam edip, “Toýdan topukça” diýen paýhasly jümläni döreden halkymyzda toýa gelenlere toý paýyny bermek dessurynyň bardygyny belledi we bagşy-sazandalara çuňňur minnetdarlygyň nyşany hökmünde toý düwünçeklerini paýlamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz şu günki möhüm waka mynasybetli berlen toý sadakasy tamamlanandan soň, paýtagtymyzyň Hezreti Omar metjidinde we ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň metjitlerinde okalýan juma namazlarynda ýagşy dilegleriň edilýändigini belledi.

Metjitlerde okalan juma namazlarynda Beýik Biribardan ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi, bereketli türkmen topragynda abadan we bagtyýar durmuşyň berkarar bolmagy, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňe sürülýän ähli asylly başlangyçlaryň üstünliklere beslenmegi barada dilegler edildi.

Ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda hem toý sadakalary berildi.

Toý sadakasyndan soňra, Hökümetiň giňişleýin mejlisi Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewiň hasabaty bilen dowam etdi, wise-premýer gözegçilik edýän pudaklarynda 2021-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemleri, şonuň ýaly-da, oba hojalygynda amala aşyrylýan özgertmeleriň we welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy barada hasabat berdi.

Tutuş oba hojalyk toplumy boýunça önümçiligiň umumy möçberiniň ösüş depgini 107,8 göterime deň boldy. Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça bu görkeziji 108,1 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 105,2 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 102,4 göterime deň boldy. Mundan başga-da, ýurdumyzda 1 million 485 müň tonna bugdaý, 1 million 280 müň tonna pagta, 86 müň tonna şaly, 2 müň 131 tonna pile öndürilip, bellenilen meýilnamalar berjaý edildi.

Bugdaý hasylyny döwrebap derejede saklamak, gaýtadan işlemek hem-de ilatymyzy ýokary hilli un, çörek we çörek önümleri, dokma kärhanalaryny bolsa zerur bolan ýüplükler bilen üpjün etmek boýunça ähli çäreleriň görülýändigi barada aýdyldy. Ýurdumyzda oba hojalygyny ösdürmek babatynda berilýän döwlet kömeginiň netijesinde, şu ýyl 1 million 400 müň tonna bugdaý hasylyny hem-de 1 million 250 müň tonna pagta hasylyny öndürmek meýilleşdirilýär.

Wise-premýeriň habar berşi ýaly, azyk bolçulygyny pugtalandyrmak we ýurdumyzda öndürilýän önümleriň eksport mümkinçiligini ýokarlandyrmak üçin ýeralma we gök-bakja ekinlerini ekmäge bölünip berlen 106 müň gektar ýerde zerur çäreler durmuşa geçirilýär, ýurdumyzda maldarçylygy hem-de guşçulygy ösdürmek, olaryň baş sanyny artdyrmak, ilaty et-süýt önümleri bilen üpjün etmek babatynda netijeli işler amala aşyrylýar.

Şeýle hem howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň Milli strategiýasynyň we ýurdumyzyň Milli tokaý maksatnamasynyň çäklerinde geçirilýän işler hem-de ýer we suw serişdelerinden rejeli peýdalanmak, obasenagat ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak hem-de topluma häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýer E.Orazgeldiýewe hem-de oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, ýurdumyzda azyk harytlarynyň öndürilişini giňeltmek boýunça işleri dowam etdirmegiň möhümdigini belledi. Şeýle hem dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaýlar bilen baglylykda, içerki bazaryň bu önümler bilen üpjün edilişini gowulandyrmak, azyk önümleriniň bolçulygyny döretmek, oba hojalygynyň netijeliligini artdyrmak boýunça zerur işleri geçirmek möhümdir.

Şu maksatlar bilen oba hojalyk pudagynyň netijeliligini ýokarlandyrmak, guşçulygy we et-süýt önümçiligini, oba hojalyk toplumynyň azyk we beýleki pudaklaryny ösdürmek esasy wezipeleriň biridir diýip, milli Liderimiz belledi.

Obasenagat toplumynda azyk, maldarçylyk, et we süýt senagaty ýaly kärhanalaryň kuwwatlylygyny artdyrmak boýunça zerur çäreleri görmek hem-de şertleri döretmek möhümdir.

Döwlet Baştutanymyz örüleri we oba hojalyk maksatly sürümli ýerleri niýetlenilişine görä we netijeli ulanmak boýunça zerur çäreleriň görülmelidigine ünsi çekdi. Halkara tejribeden ugur alyp, oba hojalyk ekinleriniň hasylyny artdyrmak we tohumçylygy ösdürmek üçin zerur işler alnyp barylmalydyr. Hormatly Prezidentimiz ýer kadastryny tamamlap, dürli oba hojalyk ekinlerini ýetişdirmegiň usuly gollanmalarynyň taýýarlanylmalydygyny belledi.

Pudaga hususy önüm öndürijileri giňden çekmegiň hem-de önümçilige öňdebaryjy ylmy tejribeleri yzygiderli ornaşdyrmagyň hasabyna ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Ilatymyzy özümizde öndürilen azyk önümleri, şol sanda gök önümler bilen üpjün etmek, şeýle hem daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň möçberlerini azaltmak, döwletimiziň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak maksady bilen, gök ekinleriň ekilýän meýdanlaryny giňeltmek zerurdyr.

Biz maldarçylygy ösdürmek, mallaryň baş sanyny we olardan alynýan önümleriň möçberlerini artdyrmak boýunça hem zerur işleri geçirmelidiris. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz mallar üçin ot-iýmlik ekinleriň meýdanyny hem giňeltmelidigini belledi.

Oba hojalyk ekinleriniň suw bilen üpjünçiligini mundan beýläk-de gowulandyrmak hem-de goşmaça gorlaryny döretmek üçin suw howdanlaryny gurmak we olaryň göwrümlerini giňeltmek işlerini hem alyp barmagyň zerurdygy bellenildi. Oba hojalyk ekinleri suwarylanda ulanylýan suw tygşytlaýjy häzirki zaman usullaryny önümçilige giňden ornaşdyrmalydyrys we bu ugurda iň gowy dünýä tejribesini ulanmalydyrys diýip, milli Liderimiz nygtady.

Soňra Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymow 2021-nji ýylda paýtagtymyzy toplumlaýyn abadanlaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi.

Maýa goýumlary özleşdirmek, desgalaryň gurluşygynyň depginlerini güýçlendirmek boýunça görülýän çäreler, hojalyk hasaplaşygynda işleýän edara-kärhanalaryň önümçilik meýilnamasynyň 146,3 göterim ýerine ýetirilendigi baradaky maglumatlar hasabatyň özenini düzdi.

Geçen ýylda paýtagtymyzy yzygiderli abadanlaşdyrmak we bagy-bossanlyga öwürmek bilen bir hatarda, durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň birnäçesi gurlup, ulanylmaga berildi. Olaryň hatarynda 2 sany bankyň edara binasy, Halk Maslahatynyň Diwanynyň, Halkara ahalteke atçylyk we Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýalarynyň merkeziniň binalar toplumy, “Arkadag” we “Garagum” otelleri, seýilgähler we seýilbaglar, ýerasty geçelgeler, “Aşgabat” söwda-dynç alyş merkezi, şeýle hem birnäçe ýaşaýyş jaý toplumlary we beýlekiler bar.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow 2021-nji ýylda DIM-niň ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Ol sözüniň başynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Türkmenistanyň iň ýokary döwlet wezipesine saýlanylmagynyň on bäş ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlady hem-de milli Liderimize Watanymyzyň we halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan giň möçberli işlerinde täze ajaýyp üstünlikleri arzuw etdi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasyny durmuşa geçirmek, döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklaryny we öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen, hasabat döwründe ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, sebit hem-de halkara guramalaryň ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça maksadalaýyk çäreleriň görlendigi bellenildi.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmakda döwlet we hökümet derejesinde hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berilýär. Geçen ýyl Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidentleriniň Türkmenistana döwlet, resmi we iş saparlary, 2021-nji ýylyň 6-njy awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy, 28-nji noýabrda bolsa Aşgabat şäherinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammiti geçirildi.

Hasabat döwründe BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň Başlygy, YHG-nyň, Türki Döwletleriň Guramasynyň we Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretarlary ýurdumyza geldiler.

Geçen ýyl hormatly Prezidentimiz Täjigistan Respublikasyna, Özbegistan Respublikasyna, Birleşen Arap Emirliklerine, Türkiýe Respublikasyna we Russiýa Federasiýasyna saparlary amala aşyrdy.

2021-nji ýylyň dowamynda milli Liderimiz sanly ulgam arkaly birnäçe ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen duşuşyklary geçirdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz BMG-niň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatyna, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 14-nji sammitine, Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň maslahatyna, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşine onlaýn tertipde gatnaşdy.

Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde, BMG-niň senagat meseleler boýunça maslahatynda, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Ylym we tehnologiýalar boýunça sammitinde hem-de Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumda çykyş etdi.

2021-nji ýylda milli Liderimiziň birnäçe döwletleriň ýolbaşçylary hem-de Ýewropa Geňeşiniň Başlygy bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri geçirildi.

Hasabat döwründe DIM arkaly ýurdumyza jemi 97 sany wekiliýet sapar bilen geldi we Türkmenistandan daşary ýurtlara 54 sany wekiliýet gitdi.

Geçen ýylyň ýanwar — dekabr aýlarynda sanly ulgam arkaly dürli derejedäki duşuşyklaryň 1985-si geçirildi. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde gepleşikleriň 186-sy guraldy. Halkara resminamalaryň 208-sine gol çekildi.

Daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça duşuşyklar we geňeşmeler yzygiderli geçirildi. 2021-nji ýylda birnäçe döwletleriň daşary işler ministrleri bilen gepleşikler geçirildi. Türkmenistan DIM-niň derejesinde köptaraplaýyn duşuşyklara, şol sanda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we ABŞ-nyň arasyndaky «C5+1», «Merkezi Aziýa — Hytaý», «Merkezi Aziýa — Russiýa», «Merkezi Aziýa — Koreýa» we «Merkezi Aziýa — Hindistan» görnüşindäki duşuşyklara hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti ýurtlarynyň ýokary derejeli maslahatyna, «Merkezi Aziýa — Ýewropa Bileleşigi» ýokary derejeli dialogyna gatnaşdy. Mundan başga-da, «Türkmenistan — Ýewropa Bileleşigi» bilelikdäki komitetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi.

Geçen ýylda ýurdumyz Kongo Respublikasy we Niger Respublikasy bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy.

Hasabat döwründe hormatly Prezidentimize Hytaý Halk Respublikasynyň, Koreýa Respublikasynyň, Pakistan Yslam Respublikasynyň, Ukrainanyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Saud Arabystany Patyşalygynyň we Ermenistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçileri hem-de BMG-niň Türkmenistandaky täze bellenilen Hemişelik utgaşdyryjysy we ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy ynanç hatlaryny gowşurdylar.

Şol döwürde Türkmenistanyň Daniýa Patyşalygyndaky, Gazagystan Respublikasyndaky, Oman Soltanlygyndaky, Tunis Respublikasyndaky, Polşa Respublikasyndaky we Kuweýt Döwletindäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçileri degişli döwletleriň Baştutanlaryna ynanç hatlaryny gowşurdylar.

Garalýan döwürde ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny giňeltmek boýunça yzygiderli ädimler ädildi. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-belarus, türkmen-eýran, türkmen-rus, türkmen-täjik, türkmen-özbek, türkmen-gyrgyz, türkmen-gazak toparlarynyň, Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň, Senagat boýunça türkmen-pakistan bilelikdäki iş toparynyň nobatdaky duşuşyklarynyň geçirilendigini bellemek gerek. Şeýle hem daşary ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleri bilen gepleşikler geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere, daşary işler ministrine ýüzlenip, häzirki wagtda dünýäde bolup geçýän ýagdaýlardan ugur alyp, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň oňyn daşary syýasatyny ösdürmegiň we onuň gerimini has giňeltmegiň talap edilýändigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, 2022-nji ýylda iri halkara we sebit guramalary, şeýle hem dünýäniň döwletleri bilen deňhukukly we özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek boýunça işleri dowam etmek zerurdyr.

Birleşen Milletler Guramasy bilen strategik häsiýetli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek maksady bilen, bu guramanyň we beýleki köptaraplaýyn düzümleriň çäklerinde «Dialog — parahatçylygyň kepili» diýen ählumumy başlangyjy ösdürmek boýunça zerur işleri alyp barmak möhümdir. Bu başlangyç 2021-nji ýylyň dekabrynda Aşgabatda geçirilen «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahatyň çäklerinde häzirki döwrüň halkara gatnaşyklaryň filosofiýasy hökmünde teklip edildi.

Şeýle hem biziň milli ulag-logistika, ýangyç-energetika, tebigaty goramak we ekologiýa diplomatiýamyzy göz öňünde tutup, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Goşulmazlyk Hereketi, Bütindünýä Söwda Guramasy, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy we beýleki halkara hem-de sebit düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy dowam etmek zerurdyr.

Bitarap Türkmenistanyň köptaraply diplomatiýasyny netijeli durmuşa geçirmek üçin ýurdumyzyň Merkezi Aziýa we golaýdaky hyzmatdaş döwletler bilen özara bähbitli we uzak möhletli hyzmatdaşlygyny giňeltmäge aýratyn ähmiýet bermek wajypdyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugurda 2021-nji ýylda ýurdumyzda geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň netijeleri boýunça kabul edilen Bilelikdäki Beýannamany durmuşa geçirmek boýunça anyk çäreleri görmegi tabşyrdy.

Şeýle hem Hazarýaka sebitiň döwletleri bilen gatnaşyklar yzygiderli ösdürilmelidir we hyzmatdaşlygyň täze usullary hem-de ugurlary işlenip taýýarlanylmalydyr. Şunuň bilen baglylykda, 2022-nji ýylda Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň Türkmenistanda Altynjy sammitini ýokary derejede we netijeli guramak üçin zerur işleri geçirmeli diýip, milli Liderimiz nygtady.

Garaşsyz döwletimiziň Aziýa — Ýuwaş umman, Amerika we Ýewropa ýurtlary bilen syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyny has-da giňeltmegi üpjün etmek möhümdir.

Şundan ugur alyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Daşary işler ministrligine hyzmatdaş döwletler we halkara guramalar bilen gatnaşyklarda ýurdumyzyň syýasy-ykdysady diplomatiýasyny işjeň alyp barmagy, ugurdaş ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bu meselede zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Soňra Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berildi, ol 2021-nji ýylda ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamyny döwrebaplaşdyrmak babatda alnyp barlan işler barada maglumat berdi.

Mejlisiň ýolbaşçysy Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň häzirki mejlisiniň Türkmen döwletiniň täze taryhyndaky, onuň demokratik binýatlarynyň pugtalandyrylmagyndaky aýratyn ähmiýetini nygtap, şu gün kabul edilen çözgütleriň Watanymyzyň mundan beýläk-de rowaçlanmagy, onuň täze taryhy eýýamda gülläp ösmegi, halkymyzyň bagtyýarlygy hem-de abadançylygy üçin berk binýat boljakdygyny belledi.

“Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçen 2021-nji ýylda ýurdumyzda durmuşa geçirilýän giň möçberli maksatnamalary kanunçylyk taýdan üpjün etmek, milli kanunçylygy yzygiderli kämilleşdirmek hem-de döwrebaplaşdyrmak boýunça degişli işler alnyp baryldy.

Bu işler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mejlisiň deputatlary bilen 2021-nji ýylyň 25-nji fewralynda geçiren duşuşygynda hem-de Hökümetiň mejlislerinde öňde goýan wezipelerinden ugur almak arkaly amala aşyryldy.

Mejlisiň maslahatlarynyň dördüsi geçirilip, olarda döwletiň we jemgyýetiň dürli ulgamlaryndaky jemgyýetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän kanunlaryň hem-de kararlaryň jemi 123-si, şol sanda kanunlaryň 71-si, Mejlisiň kararlarynyň 52-si kabul edildi.

Mejlisiň we Halk Maslahatynyň agzalarynyň bilelikdäki tagallalary bilen Türkmenistanyň täze kanunlarynyň birnäçesi kabul edildi, şeýle hem hereket edýän kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi.

Kanunlaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek maksady bilen, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde, dürli ugurlara degişli kadalaşdyryjy hukuk namalaryny taýýarlamak boýunça işler alnyp baryldy.

Häzirki döwürde dünýäniň köp sanly döwletleriniň kanunçykaryjy edaralary bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ýola goýuldy. Parlamentara Bileleşigi we Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament Assambleýasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasy, Ýewropa döwletleriniň we beýleki ýurtlaryň parlamentleri bilen gatnaşyklar netijeli ösdürilýär. Daşary ýurt döwletleriniň birnäçesiniň parlamentleri bilen dostluk toparlary döredildi. Häzirki wagtda şeýle toparlaryň 44-si hereket edýär.

Halkara guramalar, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasy we onuň düzüm bölekleri bilen gatnaşyklar üstünlikli dowam etdirilýär. 2021-nji ýylda Mejlisiň deputatlary we hünärmenleri ikitaraplaýyn döwletara hyzmatdaşlygy giňeltmäge, kanunçykaryjylyk işini mundan beýläk-de kämilleşdirmäge we döwlet maksatnamalaryny ýerine ýetirmäge ýardam edýän duşuşyklaryň hem-de maslahatlaryň 191-sine gatnaşdylar. Şolaryň 148-si sanly ulgam arkaly geçirildi.

Mejlisde dünýäniň 15 ýurdundan parlament ýolbaşçylarynyň 17-siniň gatnaşmagynda “Parlamentarileriň halkara parahatçylygy we ynanyşmagy berkitmekdäki orny” atly sanly ulgam arkaly maslahat hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogy geçirildi.

Mejlisde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileriniň önümçilik tejribelikleri geçirildi.

Ýurdumyzyň parahatsöýüjilik we netijeli daşary syýasat ugruny, Garaşsyzlygyň geçen 30 ýylynda ýetilen sepgitleri, kabul edilen kanunçylyk namalaryny wagyz etmek boýunça yzygiderli işler amala aşyryldy. Deputatlar ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemäge gönükdirilen dürli çärelere gatnaşýarlar, saýlawçylar, şeýle hem ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet edaralary, öz-özüňi dolandyryş edaralary we jemgyýetçilik birleşikleri bilen yzygiderli aragatnaşyk saklaýarlar.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew bu düzümiň 2021-nji ýylda ýerine ýetiren toplumlaýyn işleri barada maglumat berdi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda geçirilýän mejlisinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Diýarymyzyň geljek otuz ýylyň içinde ýurdumyzyň depginli ösüşini üpjün etjek işlere hem-de ýeten sepgitlerine mynasyp baha berilýär.

Demokratiýanyň, mähriban halkymyzyň abadançylygyna hem-de bagtyýarlygyna gönükdirilen döwlet syýasatynyň dabaralanmagynyň aýdyň subutnamasy bolan iki palataly parlamentiň döredilmegi geçen ýylyň möhüm wakalarynyň biri boldy.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň döredilen ilkinji günlerinden milli Liderimiziň öňde goýan wezipelerine laýyklykda, ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek we döwrebaplaşdyrmak, döwletimiziň hukuk we demokratik esaslaryny pugtalandyrmak, kabul edilmegi meýilleşdirilýän kanun taslamalaryny seljermek boýunça meýilnamalaýyn işler alnyp baryldy.

Bu işleri ýerine ýetirmek üçin Milli Geňeşiň Mejlisi, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri, ylmy edaralar we ýokary okuw mekdepleri bilen işjeň aragatnaşyklar ýola goýuldy.

2021-nji ýylda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň dört mejlisi geçirildi. Olarda adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak, kanunylygy we hukuk tertibini üpjün etmek, milli ykdysadyýetiň mundan beýläkki ösüşi, adamlaryň durmuş goraglylygy, telekeçilik, ylym-bilimi ösdürmek, daşky gurşawy goramak, ýurdumyzyň halkara gatnaşyklaryny ösdürmek bilen bagly we beýleki ugurlara degişli täze kanunlaryň onlarçasy ara alnyp maslahatlaşyldy we kabul edildi.

Halk Maslahatynyň agzalary ýurdumyzyň häkimiýet we dolandyryş edaralarynyň, önümçilik kärhanalarynyň, ylmy edaralarynyň hünärmenleri we bilermenleri, şeýle hem raýatlarymyz bilen gatnaşykda bolup, kanunçykaryjylyk işini yzygiderli kämilleşdirmek, bu ugurda teklipleri işläp taýýarlamak bilen bagly işleri alyp bardylar.

Parlamentara gatnaşyklary ösdürmek hem-de kanunçykaryjylyk işi barada tejribe alyşmak, Garaşsyz Diýarymyzyň parahatçylyk söýüjilik daşary syýasatyny dünýä ýaýmak maksady bilen, Halk Maslahaty halkara guramalar hem-de daşary ýurtlaryň parlamentleri bilen degişli işleri alyp bardy.

Halk Maslahatynyň agzalary maslahatlara, duşuşyklara hem-de beýleki jemgyýetçilik çärelerine yzygiderli gatnaşyp, wagyz-nesihat işlerini alyp barýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa we Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýewe ýüzlenip, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmelidirler. Şu meselede dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň oňyn tejribesine we halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna goldanmalydyrlar diýip aýtdy.

Şu ýyl Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilenine 30 ýyl dolýar. Şoňa görä-de, biziň Esasy Kanunymyzyň mazmunyny, onda beýan edilen kadalary we ýörelgeleri, adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak boýunça amala aşyrylýan anyk işleri düşündirmek we giňden wagyz etmek babatda çäreleriň toplumyny geçirmeli diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Milli Geňeşiň Mejlisi we Halk Maslahaty Daşary işler ministrligi bilen bilelikde, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyna gowy taýýarlyk görmeli. Bu forumy 2022-nji ýylyň maý aýynda geçirmek göz öňünde tutulýar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň zenanlarynyň dialogyny hem şu forumyň çäklerinde guramak meýilleşdirilýär. Şoňa görä-de, Parlamentara forumyň gün tertibiniň taslamasyny taýýarlamaly hem-de bu ugurda ýurdumyzyň Hökümeti bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk etmeli diýip, milli Liderimiz nygtady.

Bellenilişi ýaly, Milli Geňeşiň Halk Maslahaty hem-de Mejlisi dürli ýurtlaryň parlamentleri bilen gatnaşyklary pugtalandyrmak we ösdürmek boýunça işleri dowam etmelidir. Halkara guramalar, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň düzümine girýän guramalar bilen hyzmatdaşlyk has-da berkidilmelidir.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalary hem-de Mejlisiň deputatlary syýasy partiýalar we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünliklerini wagyz etmek boýunça alyp barýan işlerini dowam etmeli. Wekilçilikli häkimiýetiň ýerli edaralaryna, öz-özüňi dolandyryş edaralaryna kanunçylygy öwrenmek boýunça guramaçylyk we usulyýet kömegini bermelidir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýdylanlary umumylaşdyryp, geçen ýylyň netijelerini jemledi.

Geçen 2021-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda biz ata Watanymyzyň beýik Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny ägirt uly buýsanç duýgulary bilen giňden belläp geçdik diýip, milli Liderimiz nygtady we berkarar döwletimiziň baş baýramyny mynasyp garşylamak maksady bilen, halk hojalygynyň ähli pudaklarynda ýokary netijeleriň gazanylandygyny kanagatlanma bilen belledi.

Watandaşlarymyzyň tutanýerli zähmeti netijesinde «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda bize bellän ähli meýilnamalarymyzy ýerine ýetirmek başartdy. Milli ykdysadyýetimiziň ýokary ösüş depginini saklap galdyk.

Geçen ýyl jemi içerki önümiň ösüşi 6,2 göterim boldy. Garaşsyzlygymyzyň we Bitaraplygymyzyň, parahatçylygyň hem-de demokratiýanyň mizemez gymmatlyklaryny özünde jemleýän kanunlary işläp taýýarlamak hem-de durmuşa ornaşdyrmak boýunça işler dowam etdirildi.

Halk hojalygynyň ähli ugurlarynda diýen ýaly önümçiligiň bellenen möçberleriniň aňryçäk ösüş depgini üpjün edildi. Bölek haryt söwda dolanyşygynyň we daşary söwda dolanyşygynyň görkezijileri ýokarlandy.

Döwlet Baştutanymyz zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberleriniň artdyrylandygyny belläp, Türkmenistanda 2007-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 2021-nji ýylda ortaça zähmet hakynyň möçberiniň 366,3 göterim ýokarlanandygyny aýtdy. Pensiýalary we döwlet kömek pullaryny tölemek üçin 2008 — 2021-nji ýyllarda goýberilen maliýe serişdeleri bolsa 1054 göterim ýokarlandy. Şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan köp çagaly eneleriň maddy hal-ýagdaýyny gowulandyrmak boýunça hem anyk çäreler durmuşa geçirilip başlandy.

Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen maýa goýumlarynyň möçberi 24,6 milliard manada barabar boldy.

Milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda bilelikdäki maýa goýum taslamalaryny amatly taýýarlamaga hem-de durmuşa geçirmäge gönükdirilen netijeli işler alnyp baryldy, hyzmatdaşlyk etmegiň täze ugurlary kesgitlendi.

Koronawirus pandemiýasy we köp ýurtlarda girizilen çäklendirmeler şertinde daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmäge aýratyn üns berildi. Garaşsyzlygymyzyň, howpsuz we asuda durmuşymyzyň kepili bolan ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň goranmak ukyby hem berkidilýär.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda gallanyň we gowaçanyň gowy hasyly alyndy, iri zawod-fabrikleriň gurluşygy üstünlikli dowam edýär. Geçirýän özgertmelerimize laýyklykda, nebitgaz känleri özleşdirilýär, esasy gaz geçirijiler çekilýär. Has oňaýly ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, ýokary derejeli myhmanhanalaryň we beýleki durmuş desgalarynyň gurluşygy giň gerim bilen alnyp barylýar.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz geçen ýyl göz öňünde tutulan 30 desganyň ýerine umumy bahasy 13 milliard manat bolan 73 sany iri desganyň ulanmaga berlendigini kanagatlanma bilen belledi.

Aşgabatda Hökümet binalar toplumy, Söwda merkezi we iki sany 7 ýyldyzly myhmanhana açyldy. Ahal welaýatynda iki sany iri dokma toplumy we ýokary tizlikli awtomobil ýoly, Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ýokanç keseller hassahanasy, Magtymguly etrabynda köpugurly hassahana we Bereket etrabynda uly suw howdany, Daşoguz welaýatynda haly fabrigi ulanmaga berildi. Şeýle hem ýurdumyzyň beýleki sebitlerinde «Türkmeniň ak öýi» binalary, Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň täze üpjünçilik desgalary, Lebap welaýatynda Kerki Halkara howa menzili, iri elektrik we gaz basyş stansiýalary, Mary welaýatynda hem plastmassa turbalaryny öndürýän zawod işe girizildi.

Geçen ýyl Akina — Andhoý stansiýalarynyň arasynda 30 kilometrlik demir ýol ulgamy, Kerki — Şibirgan ugry boýunça 153 kilometrlik elektrik geçiriji, şeýle hem Ymamnazar — Akina we Serhetabat — Turgundy halkara optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlary ulanmaga berildi.

Häzirki döwürde Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň hem-de Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň gurluşygy dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmek we ykdysadyýetimizi sanly ulgama geçirmek boýunça işler hem kabul eden maksatnamalarymyza laýyklykda alnyp barylýar.

Saglygy goraýyş babatda hem öz wagtynda zerur çäreler görüldi. Sebäbi jemgyýetiň saglygy döwletiň berk esasydyr. Şoňa görä-de, biz adamlaryň saglygyny goramak we ömür dowamlylygyny artdyrmak, keselleriň öňüni almak hem-de sagdyn durmuş kadalaryny ornaşdyrmak boýunça yzygiderli işleri alyp barýarys. Halkymyzyň, şol sanda ýaş nesillerimiziň saglygyny we bagtyýar durmuşyny üpjün etmegiň şerti hökmünde bedenterbiýä hem-de sporta örän uly ähmiýet berýäris. Biz geçen ýyl Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda gazanan üstünligimize örän buýsanýarys diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly halkara gatnaşyklar babatda hem şowly boldy. Biz dünýäniň ähli döwletleri bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga uly üns berýäris. Bu gatnaşyklar ynanyşmaga we özara düşünişmäge, dürli ugurlarda açyk hem-de netijeli hyzmatdaşlyga esaslanýar. Ikitaraplaýyn döwletara gatnaşyklar bilen birlikde, Bitarap Türkmenistan iri halkara guramalar, şol sanda Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Goşulyşmazlyk Hereketi, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy we beýleki abraýly halkara düzümler bilen köpugurly hyzmatdaşlygy işjeň ösdürýär.

Şeýlelikde, ozal hem bolşy ýaly, Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasy berkarar döwletimiziň esas goýujy kadalaryna, anyk aýdylanda bolsa, Bitaraplyk, parahatçylygy söýmek, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk kadalaryna laýyklykda amala aşyryldy. Ýurdumyzda halkara ähmiýetli çäreler ýokary derejede geçirildi. Şol çäreleriň arasynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisine, Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna hem-de Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitine aýratyn ähmiýet bermelidiris diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Parahatçylygy söýüji we netijeli daşary syýasaty alyp barýan Bitarap döwletimiziň abraý-mertebesi halkara jemgyýetçilikde yzygiderli ýokarlanýar. Biziň ýurdumyzyň abraýly halkara guramalarda öňe sürýän köp sanly başlangyçlaryna düşünilýär we olar giňden goldanylýar.

Şeýlelikde, Bitarap Türkmenistan sebitde parahatçylygy we durnukly ösüşi pugtalandyrmaga, hoşniýetli goňşuçylyk ýagdaýyny döretmäge hem-de hyzmatdaşlyk etmäge uly goşant goşdy we goşmagyny dowam edýär.

Bularyň ählisi biziň dünýädäki ornumyzy berkitmäge hem-de Türkmenistanyň halkara abraýyny artdyrmaga ýardam berdi diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Umuman, geçen ýyly häsiýetlendirip, men onuň köp sanly möhüm wakalar we üstünlikler bilen ýurdumyzyň taryhynda hem-de halkymyzyň hakydasynda hemişelik galjakdygyny ynam bilen aýdyp bilerin. 2021-nji ýylda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýen şygar bilen ýurdumyzyň ägirt uly tebigy baýlyklaryny peýdalanmak, uly ykdysady mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek hem-de milletimiziň ruhy-medeni taýdan gülläp ösmegini gazanmak boýunça örän uly işler bitirildi diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Men bu barada öň hem birnäçe gezek aýdypdym, ýene-de gaýtalamak isleýärin, biziň gazanan ähli üstünliklerimiz we ýeten sepgitlerimiz diňe alyp barýan syýasatymyzy halkymyzyň giňden goldamagy, durmuşymyzy gowulandyrmak boýunça geçirýän özgertmelerimize işjeň gatnaşmagy netijesinde mümkin boldy diýip, milli Liderimiz sözüni dowam edip, Garaşsyz döwletimiziň gazanan uly üstünliklerine öz zähmeti bilen ýardam edenleriň ählisine, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylaryna hem-de ýönekeý zähmetkeşlere tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Hökümetiň agzalaryna we ýygnananlaryň ählisine ýüzlenip, her ýylyň belli bir şygar boýunça geçirilýändigini ýatlatdy. Şu ýylyň şygary «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip kesgitlenildi. Bu sözler uly many-mazmuny özünde jemleýär. Bu şygar watançylyk ruhumyzy ýokarlandyrmaga, ata Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine gönükdirilen taslamalary we maksatnamalary amala aşyrmaga, ykdysady kuwwatymyzy berkitmäge, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga ýardam bermelidir.

Munuň özi biziň ählimize aýratyn jogapkärçilik hem ýükleýär. Şoňa görä-de, bu şygary iş ýüzünde amala aşyrmak üçin örän köp we tutanýerli zähmet çekmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we ata Watanymyzy üstünlikli ösdürmek üçin bize täze taslamalaryň, täze pikirleriň we dolandyryş çözgütleriniň zerurdygyny belledi.

Şoňa görä-de, siz köp başlangyçlar bilen çykyş etmeli, işjeň zähmet çekmeli.

Biz geljekde hem beýleki döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň özümizde öndürilýän möçberini artdyrmalydyrys. Ýurdumyzyň egsilmez tebigy baýlyklaryny özleşdirip, ägirt uly mümkinçiliklerini netijeli ulanmalydyrys. Şu ýyl ähli ýolbaşçylaryň esasy wezipesi ilatyň ýaşaýşynyň hilini gowulandyrmak, girdejilerini artdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek we maýa goýumlaryny çekmek bolup durýar diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Şeýle hem şanly seneleri, ýagny Konstitusiýamyzyň ýubileýini, Garaşsyzlyk we Bitaraplyk günlerini ýokary derejede belläp geçmelidiris. Bu şanly seneler döwletliligimizi berkitmek üçin örän möhümdir.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, geçen ýylyň başynda welaýatlarda durmuş, ykdysady, medeni taýdan ähli görkezijiler babatda iň ýokary netijeleri gazanan etraplary we etrap hukukly şäherleri kesgitlemek maksady bilen bäsleşigiň yglan edilendigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz ýakynda Kärdeşler arkalaşyklarynyň ýolbaşçylygynda ýörite toparyň bu bäsleşigiň jemlerini jemländigini belläp, hasabat bermek üçin, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň başlygy A.Durdyýewa söz berdi.

Milli Liderimiziň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, bu topar tarapyndan tassyklanylan tertipde degişli iş alnyp baryldy. Onuň netijeleri boýunça 2021-nji ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby kesgitlenildi.

Şunda «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça Milli maksatnamasynyň» durmuşa geçirilişi, galla we pagta hasylyny ýetişdirmek boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryň ýerine ýetirilişi, durmuş-ýaşaýyş maksatly desgalaryň gurluşygy, ilatyň durmuş goraglylygy hem-de iş bilen üpjün edilişi, ylymly-bilimli, beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleri terbiýelemek, sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak meseleleriniň üstünlikli çözülişi, döwlet Baştutanymyzyň içeri we daşary syýasatynyň wagyz edilişi ýaly esasy ugurlar boýunça görkezijilere garaldy.

Bäsleşigiň jemleri boýunça Lebap welaýatynyň Dänew etraby ýeňiji diýlip kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maglumaty diňläp, mejlise gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda bäsleşikde ýeňiji bolan Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň häkimligini bir million amerikan dollary möçberinde pul baýragy bilen sylaglamak hem-de 2022-nji ýylda täze bäsleşigi yglan etmek baradaky Buýruklara gol çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň şu günki mejlisini jemläp, Türkmenistanyň emele gelen kynçylyklara garamazdan, parahatçylygy, howpsuzlygy, durmuş-ykdysady ösüşi, halkymyzyň durmuş derejesini mundan beýläk-de gowulandyrmagy üpjün etmek ýoly bilen ynamly öňe barýandygyny buýsanç bilen belledi.

Döwlet Baştutanymyz çykyşynyň ahyrynda üns berip diňländikleri üçin minnetdarlyk bildirdi hem-de mejlise gatnaşyjylara uly üstünlikler, berk jan saglyk, halkymyza bolsa abadançylyk arzuw etdi.

Soňra, günüň ikinji ýarymynda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi öz işini dowam etdi.

Mejlisiň gün tertibiniň esasy meselesi “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny” ara alyp maslahatlaşmak we tassyklamak bilen baglanyşykly boldy.

Milli Liderimiz foruma gatnaşyjylary we olaryň üsti bilen ýurdumyzyň halkyny türkmen jemgyýetiniň we döwletiniň durmuşyndaky möhüm waka — Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlap, hemmelere iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

“Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip yglan edilen şu ýylda geçirilýän Halk Maslahatynyň mejlisi Watanymyzyň ýyl ýazgysyna altyn harplar bilen ýazylar. Şu forumda ýurdumyzy geljek 30 ýyllyk döwür üçin durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň esasynda, giň gerimli özgertmeleriň täze tapgyryna badalga berler.

Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylaryň öňünde maksatnamalaýyn çykyş etdi.

Milli Liderimiz ýygnananlara ýüzlenip, ata Watanymyzyň özygtyýarly, özbaşdak ösüş ýoluna düşmeginiň biziň halkymyz üçin ykbal kesgitleýji taryhy wakadygyny we dünýä bileleşigine täsir eden ýagdaýdygyny belledi. Şoňa görä-de, türkmen halkynyň öz Garaşsyz döwletini döretmek baradaky köpasyrlyk arzuw-isleginiň otuz ýyl mundan ozal amala aşandygyny, ýurdumyzyň taryhynda täze zamananyň başlanandygyny doly esas bilen aýdyp bileris.

Garaşsyzlyk alnandan soňky çylşyrymly döwre garamazdan, bize demokratik, hukuk we dünýewi döwlet gurluşyny döretmek hem-de kämilleşdirmek başartdy. Döwlet häkimiýetiniň netijeli gurluşy döredildi. Ýyllarboýy toplanan tejribe arkaly döwlet edaralaryny kämilleşdirmek, milli ykdysadyýetimizi yzygiderli döwrebaplaşdyrmak amala aşyryldy. Garaşsyz Türkmenistanyň dünýä bileleşigindäki orny berkidildi diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Özbaşdak ösüşiň ýolunda her gün, her aý we her ýyl aýdyň, şöhratly, taryhy ähmiýetli, syýasy, ykdysady hem-de medeni wakalara baý boldy.

Täze Galkynyş we beýik özgertmeler zamanynda hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe biz giň gerimli durmuş, syýasy we ykdysady özgertmeleri amala aşyrdyk. Biziň syýasy taýdan durnukly we agzybir jemgyýetimizde mähriban halkymyz öňde goýlan wezipeleri ynam bilen amala aşyrdy. Şonuň netijesinde durnukly syýasy-ykdysady we durmuş ösüşini gazanmagy başardyk diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Biz Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kabul edip, döwlet gurluşyny kesgitledik. Esasy Kanunymyzda halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna we düzgünlerine laýyklykda, dünýä hem-de milli demokratik tejribe öz beýanyny tapdy. Türkmen halkynyň özboluşly taryhynyň, ruhy-medeni mirasynyň beýanyna öwrülen döwlet nyşanlary, ýagny Döwlet baýdagy, Döwlet tugrasy hem-de Döwlet senasy döredildi.

«Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet gurluşynyň esaslary hakyndaky» Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynda: «Türkmenistanyň garaşsyzlygy belent maksatlaryň hatyrasyna — türkmen halkynyň öz hakyky milli döwletini edinmeginiň hatyrasyna, milletine, jynsyna, sosial gelip çykyşyna we uýýan dinine garamazdan, her bir adam üçin Türkmenistanyň Konstitusiýasynda, Adam hukuklarynyň ählumumy jarnamasynda we halkara hukugynyň beýleki kadalarynda göz öňünde tutulan hukuklary we azatlyklary üpjün etmegiň, kanun agalyk edýän ynsanperwer demokratik jemgyýet gurmagyň hatyrasyna jar edilýär» diýlip kesgitlendi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, bu waka ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiň täze belentliklerine tarap yzygiderli barýandygyny aýdyň görkezdi. Onuň halkara abraýynyň gyşarnyksyz ösýändigini, biziň alyp barýan daşary we içeri syýasatymyzy dünýä bileleşiginiň doly goldaýandygyny subut etdi.

Men häzir Garaşsyzlyk ýyllarynda biziň bitiren ähli ägirt uly işlerimizi jikme-jik agzap durjak däl. Biz berkarar döwletimiziň döredilmeginiň 30 ýyllyk ýubileýine bagyşlanyp, ýakynda geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde bu soraglaryň ählisine siziň bilen seretdik diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Şu ýyllaryň içinde gülläp ösýän döwletimizde mynasyp durmuş şertlerini döretmekde uly ýol geçildi. Garaşsyz Watanymyz öňki çig mal binýady bolan ýurtdan dürli önümleri öndürýän, senagat taýdan kuwwatly döwlete öwrüldi.

Geçen 30 ýyl türkmen halkynyň ägirt uly egsilmejek mümkinçiliklerini aýdyň beýan edip, giňden açyp görkezdi. Ýurdumyzy yzygiderli toplumlaýyn ösdürmek üçin berk maddy we ruhy binýat döredildi. Jemgyýetimiziň syýasy taýdan durnukly bolmagy we agzybirligi netijesinde, merdana halkymyz öz öňünde goýan belent maksatlaryny üstünlikli amala aşyrdy diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Men häzirki döwürde ählimiziň Garaşsyz döwletimiziň ykbaly we nesillerimiziň geljegi üçin ägirt uly jogapkärçilik çekýändigimizi aýratyn bellemek isleýärin diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Şoňa görä-de, gazanylan bu üstünliklere garamazdan, mukaddes Watanymyzyň gülläp ösmeginiň hatyrasyna mundan beýläk-de beýik işleri amala aşyrmak üçin biziň öňümizde örän düýpli wezipeler durýar.

Şunuň bilen baglylykda, biz geljek 30 ýylda berkarar döwletimizi we onuň institutlaryny ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitlemelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we özüniň tabşyrygy boýunça Türkmenistany ösdürmegiň esasy ugurlarynyň taýýarlanylandygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün bu taryhy Maksatnamanyň kabul ediljekdigini aýdyp, şol resminamanyň ileri tutulýan ugurlaryna mejlise gatnaşyjylaryň ünsüni çekdi.

Biz agzybirlikde we bitewülikde ýurdumyzy ösdürmek boýunça saýlap alan ýolumyzy ynam bilen dowam ederis. Wagtyň synagyndan geçen bu ýol mukaddes Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegini üpjün eder. Şeýle hem biz kabul edilen we bellenen maksatnamalary amala aşyrmagyň hasabyna gazanan üstünliklerimizi yzygiderli berkideris diýip, milli Liderimiz nygtady.

Biziň ýurdumyz halkara gatnaşyklar boýunça işläp düzen täze pelsepämizi işjeň durmuşa geçirer. Bu pelsepe anyk kesgitlenen syýasy ölçeglere, sagdyn, oňyn geljegimize, umumy ykrar edilen we hemmelere düşnükli ynsan gymmatlyklaryna esaslanýar.

Siziň bilşiňiz ýaly, men bu pelsepäni: «Dialog — parahatçylygyň kepili» diýip atlandyrdym diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Bütin adamzadyň abadançylygynyň bähbidine, BMG bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde biz Müňýyllygyň maksatlaryny durmuşa geçirmegi dowam ederis. Şu meselede adamlaryň parahat we erkin durmuşyny üpjün etmek hemişe ilkinji orunda durar.

Biziň strategik meýilnamamyz geljekde öňde duran wezipeleri gündelik çözmegi talap edýär. Sebäbi dogry bellenen maksatlaryň üstünlige getirýändigini durmuş görkezýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şoňa görä-de, biz mundan beýläk-de döwletliligimizi işjeň ösdüreris we pugtalandyrarys. Biz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň ygtyýarlyklaryny hem mundan beýläk-de kämilleşdirmelidiris. Bu bolsa raýatlaryň döwlet we jemgyýetçilik institutlaryna bolan ýokary ynamyny has-da berkitmäge mümkinçilik berer diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Munuň üçin dolandyryş serişdelerini hemişelik esasda kämilleşdirip durmaly, şeýle hem ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň esasy şerti hökmünde adam maýasynyň ornunyň geljekde ýokarlanmagy üçin mümkin bolan ähli işleri etmeli diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we adam maýasynyň hilini kesgitleýän pudaklaryň netijeli işlemeginiň möhüm mesele bolmalydygyny nygtady.

Biz ösüşiň täze nusgasyny döredýäris. Bu bolsa türkmenistanlylaryň durmuşynyň ýokary ölçeglerini üpjün eder diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwletimiziň ýokary hilli ýaşaýyş jaýlarynyň halkymyza elýeterli bolmagy üçin ähli tagallalary etjekdigini men aýratyn bellemek isleýärin. Mundan başga-da, sanly ulgamyň mümkinçilikleri durmuşa has giňden ornaşdyrylar.

Döwrüň talabyna görä, biz halkymyz üçin «akylly» jaýlary we şäherleri gurmagy dowam ederis. Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezinde we “Aşgabat-sitide” gurlan ilkinji şeýle jaýlary biz öňi bilen öz raýatlarymyza bereris. Şeýlelikde, geljekde her bir maşgalanyň aýratyn öýi ýa-da jaýy bolar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň daşary syýasaty barada aýdyp, onuň Bitarap döwlet hökmünde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy hakyndaky Konstitusion Kanuna we Türkmenistanyň daşary syýasatynyň Konsepsiýasyna, şeýle hem beýleki kanunçylyk namalaryna esaslanýandygyny belledi. Bu syýasat bolsa bütin adamzat dünýäsini gatnaşyklary kämilleşdirmäge çagyrýan nusgalyk syýasatdyr. Bitaraplyk biziň syýasy doktrinamyzdyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi we deňhukuklylyk hem-de özara hormatlamak esasynda ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen oňyn halkara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdüriljekdigini belledi.

Biziň ýurdumyz dünýä syýasatynda halkara abraýdan jedelsiz peýdalanýan jogapkärli we ygtybarly hyzmatdaş hökmünde ykrar edildi. Şunuň bilen baglylykda, dünýäniň ählumumy meseleleri çözülende Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähmiýetli ornuny mundan beýläk-de ýokarlandyrmalydyrys. Bu bolsa berkarar Watanymyzyň halkara abraýyny has-da artdyrar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Geljekde ýurdumyzda innowasion häsiýete esaslanýan milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa arkaly ösdürmäge gönükdirilen özgertmeler dowam etdiriler. Biz öňdebaryjy tehnologiýalary önümçilige giňden ornaşdyrarys, täze ykdysady gatnaşyklary emele getireris. Bu bolsa ykdysady strategiýanyň täze kadalaryna geçmegi, döwletimiziň makroykdysady syýasatyny döwrebap ýagdaýa getirmegi üpjün eder.

Şeýlelikde, ýurdumyzyň ösüşiniň ýaşaýyş-durmuş soragyna gönükdirilen innowasion nusgasy kämilleşdiriler. Innowasion tehnologik ösüş esasynda ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa arkaly ösdürmek ýokary tehnologiýaly önümçilikleriň hasabyna ählumumy bäsleşige ukyplylygyň döredilmegini üpjün eder. Şu maksat bilen, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary ýokary hünärli işgärler bilen üpjün edilmelidir. Mundan başga-da, ykdysadyýetiň täze pudaklary dörediler we ösdüriler.

Geljekde ýokary we ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalara esaslanýan gaýtadan işleýän önümçilik pudaklaryny ösdürmäge-de hemmetaraplaýyn ýardam berler. Bu bolsa ýurdumyzyň dünýä ykdysadyýetinde barha berkeýän ornuny üpjün etjek eksport mümkinçiliginiň möçberini has-da artdyrmaga şert döreder.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geljegiň meýilnamalary barada aýdyp, býujet syýasatynyň kämilleşdiriljekdigine ünsi çekdi. Munuň özi döwletiň serişdelerini geljegi uly bolan umumymilli taslamalarda jemlemäge mümkinçilik berer.

Milli Liderimiz bu ugurda salgyt syýasatyny mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň hem dowam etdiriljekdigini belläp, salgyt hasabatynyň ýönekeýleşdirilmelidigini we azaldylmalydygyny aýtdy.

Salgyt syýasatynyň höweslendirilmegi öndürilýän önümleriň we daşarky bazarlara eksportyň ösüşini üpjün eder.

Garaşsyz döwletimiz milli ykdysadyýetimiziň hereketlendiriji güýçleriniň biri bolan telekeçiligi geljekde hem hemmetaraplaýyn goldar.

Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak maksady bilen, innowasion ýagdaý üçin ähli amatly şertler dörediler. Şeýlelikde, biz köp girdeji alarys we maýa goýumlaryny öz wagtynda gaýtaryp bileris.

Geljekde bazar gatnaşyklarynyň täze ugurlary kesgitlenip, ykdysady ösüşiň mümkinçilikleri dörediler diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we innowasiýalara esaslanýan işewürligiň täze görnüşleri bolan iri kompaniýalaryň döredilmeginiň hem goldanylmalydygyny aýtdy.

Türkmenistan energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ibermekde özüniň öňdeligini berkitmegi dowam eder diýip, milli Liderimiz belledi. Şu maksat bilen, nebitgaz pudagyny diwersifikasiýa ýoly arkaly ösdürmek dowam etdiriler. Bu bolsa nebiti we gazy gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen häzirki zaman toplumlarynyň gurluşygyny göz öňünde tutýar. Täze känleri, şol sanda Hazar deňziniň türkmen bölegindäki ýataklary we «Galkynyş» känini senagat taýdan özleşdirmegi çaltlandyrmagy aňladýar.

Bu barada men ýylyň başynda ýurdumyzyň welaýatlaryna amala aşyran iş saparlarymyň dowamynda hem aýtdym diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady we saparlaryň netijeleri boýunça ýurdumyzyň nebitgaz toplumyny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, bu topluma goşmaça serişdeleri bermek barada karara gelnendigini habar berdi.

Munuň özi berkarar döwletimiziň Garaşsyzlyk ýyllarynda ykdysady we maliýe tarapdan nähili ösendigini görkezýär. Pudaklaryny ösdürmek üçin öz maýa goýumlaryny goýmaga ukyply bolan kuwwatly döwlete öwrülendigini subut edýär.

Sanly tehnologiýalaryň gerimini, hususan-da, 3D usullaryny ulanmagyň hasabyna giňeltmegiň möhümdigine üns çekildi. Nebitgaz pudagyny mundan beýläk-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek üçin şu wezipeler göz öňünde tutulýar, ýagny Türkmenistan — Özbegistan — Gazagystan — Hytaý gaz geçirijisiniň kuwwatyny tapgyrlaýyn artdyrmak;

«Bagtyýarlyk» käniniň çäklerinde täze ýataklary işe girizmek;

amala aşyrylýan taslamalaryň daşky gurşawa täsirine baha bermek boýunça işleri durmuşa geçirmek;

uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemäge, şol sanda nebithimiýa, gazhimiýa, himiýa pudaklaryna we elektrik energetikasyna degişli ýöriteleşdirilen iri senagat desgalaryny gurmak;

harytlyk gaz öndürýän zawodlary gurmak; gaz basyş enjamlaryny gurmak;

nebitiň we gazyň hem-de beýleki tebigy serişdeleriň täze gatlaklaryny ýüze çykarmak üçin geologiýa-gözleg işlerini giňeltmek; ýurdumyzyň belli känleriniň çäklerinde gözleg guýularyny geofiziki taýdan barlamak we burawlamak; özleşdirilýän nebitgaz ýataklarynda nebitiň we gazyň çykarylyşyny amatly ýagdaýa getirmek üçin täze 3D meýdan seýsmiki toplumlaryny hem-de geljekde 4D gözegçilik tehnologiýalaryny ornaşdyrmaga mümkinçilik berjek programma üpjünçiligini işläp taýýarlamak; nebitgaz känleriniň ulanyş guýularynyň önüm berijiligini ýokarlandyrmaga ýardam edýän täze tehnologiýalary ornaşdyrmak;

buraw işlerini çaltlandyrmak; ýokary netijeli iň täze we ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalar hem-de nou-haular esasynda işleýän, ylmy köp talap edýän önümçilikleri döretmek boýunça işleri dowam etmek; ýurdumyzyň her bir welaýatynda täze gazhimiýa toplumlaryny, şol sanda polietilen, polipropilen, kauçuk we polistirol, poliwinil asetat, metanol öndürýän toplumlary gurmak; dokma pudagy üçin sintetik süýümleri öndürmek meýilleşdirilýär.

Ýokarda agzalan wezipeleri amala aşyrmagyň hasabyna gaz pudagynda çig maly çykarmakdan we gaýtadan işlemekden ýokary goşulan bahasy bolan önümleri öndürmäge we ýerlemäge çenli doly önümçilik halkasy dörediler diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Şeýle hem biz Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny hem-de Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodyny ösdürmegiň konseptual strategiýasyny taýýarlamalydyrys diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Dünýä bazarlarynda ýokary islegden peýdalanýan nebit önümleriniň görnüşleri giňeldilmelidir, uglewodorod däl ugurlar, mysal üçin, wodorod ýangyjy we bioýangyç ýaly ugurlar hem ösdürilmelidir.

Ekologiýa diplomatiýasyny mundan beýläk-de wagyz etmek örän möhüm soraglaryň biri bolup durýar diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi we bu ugurda halkara guramalar bilen işjeň we netijeli hyzmatdaşlygyň dowam etdiriljekdigini belledi. Şu ugurda Gaaga konwensiýasyna laýyklykda alnyp barylýan işler hem möhümligine galar. Biz geljekde suwy aýawly peýdalanmak, daşky gurşawy goramak we sagdynlaşdyrmak, howanyň üýtgemegine we ählumumy maýlama uýgunlaşmak soraglary boýunça döwletara gatnaşyklary hem ösdüreris. Çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, çäkleri bagy-bossanlyga öwürmek boýunça-da zerur işleri geçireris diýip, milli Liderimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyz Aral deňzi bilen bagly soraglary çözmegiň hem öz möhümligini ýitirmeýändigine ünsi çekdi.

Mundan başga-da, energiýanyň alternatiw we dikeldilýän görnüşlerini öndürmek mundan beýläk-de ösdüriler. Gün we ýel energiýasyny öndürýän tehnologiýalar önümçilige işjeň ornaşdyrylar. Şoňa görä-de, alternatiw we «ýaşyl» energetika tehnologiýalaryna goýulýan maýa goýumlaryň möçberi artdyrylar.

Ekologiýanyň täze ölçeglerine laýyklykda, energiýa serişdelerini gaýtadan işlemek we iň täze tehnologiýalary alyşmak babatdaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek geljekki işleriň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Şeýle hem maýadarlar ýurdumyza önüm çykarýan we gaýtadan işleýän iň täze tehnologiýalary ibermek şertlerinde çekiler. Ähli önüm öndürýän kärhanalar diňe ekologiýa taýdan zyýansyz önümçilikleri ornaşdyrmagy dowam eder.

Geljek üçin öňde durýan wezipeler barada durup geçmek bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň energetika, ulag, agrar pudagy, tebigy serişdeleri gaýtadan işlemek ýaly adaty ugurlarda ählumumy bäsdeşlikde artykmaçlygynyň berkidiljekdigini we giňeldiljekdigini belledi.

Biz oba hojalygyny düýpli özgertmegi hem dowam ederis. Netijede, Türkmenistan azyk önümlerini beýleki döwletlerden getirýän däl-de, tersine, bu önümleri beýleki döwletlere iberýän ýurda öwrüler diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Biz täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna ekinleriň hasylyny has ýokarlandyrarys. Maldarçylyk pudagynda hem täze ylmy, tehnologik we dolandyryş babatda gazanylan üstünlikleri ornaşdyrmak göz öňünde tutulýar diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Şeýle hem suw üpjünçilik soraglaryny çözmegiň öňdebaryjy ylmy tejribesi-de düýpli öwreniler. Şoňa görä-de, ýerasty suwlary çykarmagyň we netijeli peýdalanmagyň häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmak dowam etdiriler. Çyg saklaýan tehnologiýalara toplumlaýyn geçmek işi hem alnyp barlar diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Dänäni we beýleki oba hojalyk önümlerini eksport etmekde ýurdumyzyň uly agrar mümkinçiligi durmuşa geçiriler. Oba hojalygyny özgertmäge innowasion usullar we telekeçileriň mümkinçilikleri mundan beýläk-de çekiler. Oba ilatynyň ýaşaýşynyň durmuş-ykdysady derejesini ýokarlandyrmak üçin zerur bolan çäreler görler.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň azyk garaşsyzlygyny mundan beýläk-de berkitmek, öndürilýän önümleriň hilini gowulandyrmak we görnüşlerini artdyrmak üçin köp işler amala aşyrylar. Önümçiligiň ähli görnüşleri we önümleri hemişe ekologiýa talaplaryna laýyk geler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geljek üçin meýilnamalary belläp, älem giňişligini özleşdirmek babatda başlanan işleriň dowam etdiriljekdigini aýtdy. Şeýle hem dünýäniň sanly ulgam giňişligine işjeň gatnaşmagymyzy dowam ederis. Halkara bazarlarda önümlerimiziň bäsdeşlige ukybyny ýokarlandyrarys, innowasion barlaglary ornaşdyryp, täze tehnologiýalary dörederis diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, 2021-nji ýylda dünýäniň ähli ilatynyň 63 göterimi internetden peýdalandy. Şolaryň arasynda ýurdumyzyň ilatyna hem aýratyn orun degişlidir. Geljekde Halkara Elektroaragatnaşyk Birleşigi bilen hyzmatdaşlygy giňeldip, biz internetden peýdalanýanlar üçin has köp mümkinçilikleri dörederis.

Geljekde biz bilim, ylym we saglygy goraýyş ulgamlarynda özgertmeleri gyşarnyksyz dowam ederis. Munuň özi innowasiýalaryň ornuny düýpli artdyrýan tehnologik özgertmeleriň täze akymyna öwrüler.

Döwlet Baştutanymyz ýokary tehnologiýaly pudaklar toplumyny döretmegi we ylmy köp talap edýän önümleriň dünýä bazarlarynda tutýan ornuny giňeltmegi; öňdebaryjy ylmy-barlag işleri, ýokary tehnologiýalar we bilim hyzmatlary esasynda Türkmenistanyň dünýädäki öňdebaryjy innowasion ornuny gazanmagy; senagat ykdysadyýetine häsiýetli bolan köpçülikleýin bilim ulgamyndan hemmeler üçin innowasion durmuş ykdysadyýetine niýetlenen ykdysadyýeti döretmek üçin zerur bolan üznüksiz hususylaşdyrylan bilim ulgamyna geçmegi; düýpli düzüm we tehnologik taýdan döwrebaplaşdyrmak esasynda ýokary hilli bilim we saglygy goraýyş hyzmatlaryna elýeterliligi üpjün etmegi bellenen maksatlary üstünlikli durmuşa geçirmek üçin ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda kesgitledi.

Saglygy goraýyş ulgamynda biz geçen ýyllarda gazanan üstünliklerimizi göz öňünde tutmalydyrys. Hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikdäki tagallalarymyz arkaly koronawirusyň genomyny öwrenmek boýunça Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýörite maksatnamasyny hem-de ýiti öýken sowuklamasyna garşy göreşmek boýunça bu guramanyň köptaraply usullaryny işläp düzmelidiris diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Şunuň bilen birlikde, geljekde Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýiti ýokanç keselleri bejermek we olaryň öňüni almak boýunça usulyýet merkeziniň hem-de Epidemiologiýa, wirusologiýa we bakteriologiýa boýunça Merkezi Aziýa sebit merkeziniň işini ýola goýmagyň hem möhümdigi bellenildi.

Biz ýurdumyzda ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlaryny elýeterli etmek üçin geljekde hem ähli zerur şertleri dörederis. Ulag lukmançylygy hem çalt depginler bilen ösdüriler diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Geljekde milli medeniýetimize möhüm orun bermegi dowam ederis, sebäbi medeniýetimizde merdana halkymyzyň ruhy kökleri jemlenendir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we däp-dessurlarymyzyň we medeniýetimiziň ähli babatda köpdürlüliginiň we beýikliginiň milletimiziň genetiki gaznasydygyny belledi.

Şoňa görä-de, geljekde biziň esasy wezipämiz milli medeniýetimiziň bahasyna ýetip bolmajak mirasyny toplamak, abat saklamak, öwrenmek we wagyz etmek bolmagynda galýar diýip, hormatly Prezidentimiz belledi we şunuň bilen baglylykda, milletimiziň taryhy aň-düşünjesini kämilleşdirmek boýunça işleriň mundan beýläk-de dowam etdiriljekdigini nygtady.

Mejlisiň dowamynda milli Liderimiz foruma gatnaşyjylary we olaryň üsti bilen türkmen halkyny dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlady.

Şeýlelikde, ylmy, bilimi, saglygy goraýşy, medeni gymmatlyklary giňden ýaýmak hem-de şu ugurlarda işjeň hyzmatdaşlyk etmek biziň ylym, bilim, lukmançylyk we medeni diplomatiýamyzyň geljekde hem baş esasy usullary bolar.

Meniň ýokarda aýdanlarymyň ählisi ata Watanymyzy ösdürmegiň geljegi baradaky garaýyşlarymdyr. Bu meniň täze syýasy ugrumdyr. Şoňa görä-de, biz geljekde hem maksadaokgunly we ruhubelent zähmet çekeris diýip, milli Liderimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bu ugurda esasy umyt ýaşlara baglanylýar. Sebäbi ýaş nesiller biziň ähli umyt-arzuwlarymyzy geljekde amala aşyrmaly. Biziň häzirki döwürde amala aşyrýan işlerimiz ýaşlarymyz üçin edilýär. Olaryň köpüsi Garaşsyz Watanymyz bilen ýaşytdaş. Ýakyn wagtda olar eziz Diýarymyzyň kämil raýatlary bolarlar, biziň bellän wezipelerimizi işjeň durmuşa geçirmäge gatnaşarlar. Şeýle hem Garaşsyz döwletimiziň geljekki ösüş ýoluny olar kesgitlemelidir.

Ýaşuly nesiller dogry ýol bilen gitmekde we Watany söýmekde ýaş nesillere ýardam bermelidir. Biziň ýaşlarymyz ýaşuly nesillerden görelde almalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Biziň şöhratly ata-babalarymyzyň ýaş nesilleri terbiýelemäge uly üns berendigini aýratyn bellemek isleýärin. Olaryň köp asyrlar geçip, biziň günlerimize gelip ýeten parasatly sözleriniň örän çuň manysy bar. Ýaş nesilleri terbiýelemekde «Ulularyň göreldesi — nesilleriň ýörelgesi», «Şägirt halypadan ozdurmasa, kär ýiter», «Atalaryň ýoly — altyn ýol, ony söýen, Watany söýer», «Nesilleriň gaýraty — iliň-günüň myrady» ýaly nakyllaryň ähmiýeti örän uludyr. Meniň häzirki agzan nakyllarymyň manysy geljek nesiller üçin durmuş ýörelgesine öwrülmelidir. Bu nesiller biziň gazanan üstünliklerimizi we ýeten sepgitlerimizi has-da artdyrmalydyr. Olar has ähmiýetli belentliklere ýetmelidir, Garaşsyz Watanymyzyň at-abraýyny mundan beýläk-de has hem belende götermelidir.

Döwrüň geljekde dünýä ýaşlarynyň öňünde goýjak wezipeleri, gürrüňsiz, türkmen ýaşlarynyňkydan hem aýry bolmaz diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Bu bolsa sanly ulgamy ornaşdyrmak we onuň mümkinçilikleri, tehnologiýalary ele almagyň endikleridir başarnyklary ýaly soraglara degişlidir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we türkmen ýaşlarynyň bu wezipeleri çözmekde uly işleri bitirjekdigine ynam bildirdi. Biziň geljegimiz hem ýaşlar bilendir. Ýaş nesilleriň paýyna geljekde düşýän möhüm jogapkärçiligi biz Garaşsyz Watanymyzyň Döwlet senasynda täsirli beýan etdik. Muny Döwlet senasyndaky şeýle setirler hem tassyklaýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we ondan setirleri getirdi:

«Harasatlar almaz, syndyrmaz siller,

Nesiller döş gerip, gorar şanymyz».

Bu setirler türkmen döwletiniň geljeginiň ýaşlarymyza, biziň nesillerimize we olaryň mukaddes Watanymyzyň ykbaly üçin jogapkärçiligine baglydygyna ýene-de bir gezek şaýatlyk edýär.

Sözüniň dowamynda milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, alyp barýan oňyn syýasatymyz netijesinde biz zehinli ýaşlaryň neslini kemala getirdik. Bu bolsa bize adam mümkinçiliklerimizi gorap saklamaga we berkarar Watanymyzyň gülläp ösmek ýoly bilen öňe gitmegini dowam etmäge örän uly mümkinçilik berýär.

Şoňa görä-de, biziň ýaşlarymyz okap, täze bilimleri ele almalydyr, has täze endikleri öwrenmelidir. Bilimleri we tehnologiýalary durmuşda başarjaň we netijeli ulanmagy başarmalydyr. Şunuň bilen baglylykda, munuň üçin ähli mümkinçilikleriň dörediljekdigi hem-de iň bir amatly şertleriň üpjün ediljekdigi bellenildi. Şäher hem-de oba ýaşlary iş bilen doly üpjün ediler.

Biziň ýaşlarymyz giň gerimli halkara ylmy-barlag taslamalaryna işjeň gatnaşmalydyr. Munuň özi ýaş alymlarymyzyň tagallalarynyň strategik innowasion ugurlar boýunça daşary ýurt ylmy-barlag birleşikleri bilen goşulyşmagyna mümkinçilik berer.

Biziň täze syýasy we ykdysady ugrumyz ýaşlara oňat bilim bermäge, diýmek, has mynasyp geljegi üpjün etmäge gönükdirilendir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Ýaşlar biziň geljege bolan ähli umyt-arzuwlarymyzyň amala aşmagydyr. Ata Watanymyzyň buýsanjydyr hem-de üstünlikleridir. Türkmenistanlylaryň täze nesli täze ösüş ugrunyň hereketlendiriji güýjüne öwrülmelidir. Olar öz nesliniň jogapkärli we gujur-gaýratly, örän sowatly hem-de sagdyn wekilleri bolarlar. Biziň ýaşlarymyz öz ata-babalarynyň däplerini dowam edip, häzirki bazar ykdysady şertlerinde işlemäge taýýar bolarlar. Bütin dünýäde uly abraýy bolan parahat we gülläp ösýän ýurdunyň hakyky watançylaryna öwrülerler.

Biziň alyp barýan ähli işlerimiz we tagallalarymyz geljekde hem türkmenistanlylaryň abadan durmuşda ýaşamagyna gönükdiriler. Garaşsyz döwletimiziň her bir raýaty öz topragynyň eýesidigini duýmalydyr.

Biz ýurdumyzyň raýatlary üçin ýokary derejeli ýaşaýşy döretmek we ähli amatly şertleri üpjün etmek boýunça işimizi dowam ederis. Munuň özi geljek ýyllaryň örän beýik üstünlikleriniň hökmany biri bolar diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Siziň bilşiňiz ýaly, 15 ýyl mundan ozal, 2007-nji ýylyň 11-nji fewralynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary geçirilipdi. Şol saýlawlarda mähriban halkymyz örän uly ynam bildirip, meni döwletimiziň iň ýokary wezipesine saýlady diýip, milli Liderimiz aýtdy we bu belent ynamy 2012-nji, 2017-nji ýyllarda geçirilen ählihalk saýlawlarynda hem örän aýdyňlygy bilen duýandygyny nygtady.

Agzybir halkymyzyň şeýle belent ynamy hem ýakyn goldawy netijesinde bu ýyllarda biz «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgämizi öňe sürmek bilen, täze ösüş ýolunda örän möhüm ädimleri ätdik, giň gerimli maksatnamalary, halkara derejeli iri taslamalary durmuşa geçirdik. Bu işler garaşsyz ösüşiň täze belentliklerine ýetmäge, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmaga, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga, Watanymyzyň halkara abraýyny has-da belende götermäge gönükdirildi. Merdana watandaşlarymyzyň işjeň gatnaşmagynda bu ugurdaky maksatlarymyzy üstünlikli amala aşyrdyk we amala aşyrýarys.

Şeýlelikde, men Türkmenistanyň Prezidentiniň ýokary we örän jogapkärli wezipesinde indi 15 ýyl bäri işläp gelýärin. Şol bir wagtda hem men Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy, Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipelerini ýerine ýetirýärin diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Bilşiňiz ýaly, men iki ýyl mundan ozal pygamber ýaşyny arka atdym diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz bu gün bolsa özi babatda ýönekeý bolmadyk netijä gelendigini aýtdy.

Men ýurdumyzy ösdürmegiň täze tapgyrynda döwlet dolandyryşynda häzirki zamanyň ruhy şertleri, ýokary talaplary esasynda kemala gelen ýaş ýolbaşçylara ýol bermegi makul bilýärin diýip, milli Liderimiz aýtdy we özüniň toplan uly durmuş hem-de syýasy tejribesini bolsa mundan beýläk Halk Maslahatynyň Başlygy hökmünde bu ugra gönükdirmegi maksat edinýändigini habar berdi.

Ýaňy hem belläp geçişim ýaly, biz diňe bir geljegimizi däl, eýsem, şu günümizi hem ýaşlar bilen baglanyşdyrýarys. Her bir döwletiň beýikligi onuň ýetişdirip, öňe çykaryp bilen nesilleri bilen kesgitlenýär. Şu günki günde döwrebap ylymly, bilimli, giň dünýägaraýyşly, watansöýüji ýaşlarymyz ähli ugurda ýüki öz üstüne alýar diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi.

Olar milli mirasymyza çuňňur sarpa goýmak bilen, köpugurly we çalt özgerýän häzirki zamananyň ýokary talaplaryna mynasyp hötde gelip bilýändikleri bilen tapawutlanýarlar.

Ýaşlar döwletimiziň şu güni we geljegidir.

Ýaşlar biziň başyny başlan işlerimizi mynasyp dowam etdirijilerdir.

Ýaşuly nesliň aň-paýhasy, baý tejribesi bilen ýaşlaryň gujur-gaýratynyň utgaşan ýerinde bolsa ýetilmejek maksat, gazanylmajak sepgit ýokdur!

Eziz Watanymyzyň ýeke-täk bolşy ýaly, şu Watandaky ykbalymyz, geljegimiz hem bitewüdir. Biziň hemmämizi bir mukaddes duýgy birleşdirýär: ol hem mähriban ýurdumyza, il-halkymyza çäksiz söýgüdir.

Biziň ählimizi bir belent maksat — nirede, haýsy wezipede bolanyňda hem ähli ukyp-başarnygyň, zehiniň, zähmetiň bilen mukaddes Watanymyzyň ösüşine goşant goşmak, ýürek yhlasyň bilen halka hyzmat etmek maksady birleşdirýär.

Halka gulluk etmek — Haka gulluk etmek! Men bütin ömrümiň manysyny eziz Watanymyza, mähriban halkymyza hyzmat etmekde görýärin diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Döwlet Baştutanynyň jogapkärli wezipesinde işlemek bilen, ýurdumyzy ösdürmekde el-ele berip gazanan uly üstünliklerimiz üçin ähli watandaşlarymyza tüýs ýürekden sagbolsun aýdýaryn diýip, milli Liderimiz belledi we türkmenistanlylary mundan beýläk-de mähriban Watanymyzyň, merdana halkymyzyň, nesilleriň abadan durmuşynyň, beýik ykbaly üçin yhlasyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Siziň bilşiňiz ýaly, biz Garaşsyzlyk döwründe döwletimiziň ösüşiniň her bir tapgyryna at berýäris. Soňky ýyllarda ýurdumyz ösüşiniň döwürlerini — Täze Galkynyş we beýik özgertmeler zamanasyny hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni üstünlikli durmuşa geçirdi. Bu döwürleriň her biri biziň taryhymyzda öçmejek yz galdyrdy.

Biz ata Watanymyzyň ösüşiniň indiki döwrüni nähili atlandyrmaly?! Elbetde, bu her birimiziň mähriban halkymyza, mukaddes Watanymyza, öz öňümizde goýýan belent maksatlarymyza we ýetýän täze belentliklerimize egsilmez söýgimiz bilen gönüden-göni baglydyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Ýakyn ýyllarda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň dünýäniň iň bir gülläp ösýän ýurtlarynyň birine öwrülmegi üçin ähli esaslar we mümkinçilikler bar. Häzirki döwürde türkmen döwleti öz halkynyň geljeginiň hatyrasyna ösüşiň şeýle belentliklerine tarap ynamly barýar. Biz bu ugurda işjeň tagallalary ederis diýip, milli Liderimiz nygtady.

Şu belent maksatlara laýyklykda, Watanymyzy ösdürmegiň geljek döwrüni «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýip atlandyrsak, örän ýerlikli bolar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

— Goý, biziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz mundan beýläk-de ilerlemegiň, özbaşdaklygyň we gülläp ösmegiň ýoly bilen öňe gitmegini dowam etsin!

— Goý, biziň merdana halkymyz hemişe bagtyýar we abadan durmuşda ýaşasyn!

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maksatnamalaýyn çykyşyny şu ruhubelent sözler bilen jemledi. Milli Liderimiziň çykyşy uly üns bilen diňlenildi hem-de dowamly el çarpyşmalar bilen garşylanyldy.

Halk Maslahatynyň mejlisiniň dowamynda milli Liderimiz Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmakda, ykdysadyýetiň ähli ulgamlaryny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmakda gazanylýan üstünliklerde, ýaşlary milli däp-dessurlara laýyklykda terbiýelemekde türkmenistanlylaryň ýaşuly nesliniň uly hyzmatlaryny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gazanylan bu ajaýyp üstünliklerde saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň işgärleriniň hem uly paýynyň bardygyny belläp, Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny berkitmekde, milli däp-dessurlarymyzy ösdürmekde, mähriban halkymyzyň agzybirligini hem-de jebisligini pugtalandyrmakda, ýaş nesillerimize edep-terbiýe bermekde uly işleri bitirýändigini hem-de durmuşda asylly görelde nusgasyny görkezýändigini nazara alyp, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Stomatologiýa okuw-önümçilik merkeziniň çagalar bölüminiň diş lukmany-terapewti Gurbannazar Ataýewe Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyny dakmak kararyna gelendigini aýtdy.

Milli Liderimiz dabaraly ýagdaýda degişli döşe dakylýan nyşany gowşurdy hem-de mejlise gatnaşyjylaryň el çarpyşmalary astynda oňa däp bolan türkmen donuny we ak telpegi geýdirip, bu şanly waka bilen gutlady.

Uly hormat-sarpasy üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirip we munuň özi üçin aýratyn jogapkärçilikdigini nygtap, G.Ataýew mundan beýläk hem döwlet Baştutanymyzyň başyny başlan oňyn özgertmelerini hem-de milletiň agzybirligini we jebisligini, jemgyýetde parahatçylygy we durnuklylygy pugtalandyrmaga, eziz Watanymyzyň gülläp ösmegine gönükdirilen giň gerimli maksatnamalary durmuşa geçirmekde ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Ýurdumyz üçin uly ähmiýetli çözgütleri kabul edýän Halk Maslahatynyň mejlisiniň arakesme wagtynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýewiň başlyklygynda maslahat geçirildi. Oňa Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň wekilleri, döwlet düzümleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de syýasy partiýalaryň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Maslahatyň dowamynda mejlisiň gün tertibine girizilen meseleler boýunça pikir alyşmalar boldy we milli Liderimiziň taryhy çykyşynda öňe sürlen başlangyçlara hem-de 2022 — 2052-nji ýyllarda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna we onda kesgitlenilen wezipeleri ýerine ýetirmegiň möhüm ugurlaryna aýratyn üns berildi.

Bu gün Türkmenistanda şan-şöhratly ata-babalarymyzdan miras galan gadymy milli däp-dessurlar mynasyp dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan demokratik özgertmelere hil taýdan täze itergi berildi. Milli Liderimiziň başyny başlan oňyn syýasy strategiýasynyň ileri tutulýan meseleleri bu strategiýanyň “Döwlet adam üçindir!” diýen baş şygarynda öz beýanyny tapýar.

Maslahata gatnaşyjylar ýurdumyzyň ähli sebitleriniň wekilleriniň çykyşlarynda beýan ediljek teklipleri ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, Arkadag Prezidentimiziň jogapkärli wezipelere Watanymyzyň hem-de halkymyzyň ykbaly üçin jogapkärçiligi öz üstüne almaga ukyply ýaş ýolbaşçylary öňe sürmek barada beýan eden pikiriniň wajypdygy bellenildi. Ýaşuly nesil bu başlangyjy doly goldaýar. Şol başlangyçda bolsa döwürleriň aýrylmaz arabaglanyşygyny hem-de nesilleriň dowamatlylygyny alamatlandyrýan halypaçylyk ýörelgeleriniň asylly däpleri öz beýanyny tapýar.

Maslahatyň dowamynda garalan meseleler baradaky pikir alyşmalar soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisiniň barşynda dowam etdirildi.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň dowamynda foruma gatnaşyjylara ýüzlenip, ýurdumyzyň geljekki ösüş döwrüniň «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyrylandygyny belledi. Şol esasda hem Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýylarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy taýýarlandy.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylaryň bu maksatnama bilen tanşandygy bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz häzir ýene-de bu barada maslahatlaşsak, dogry bolar diýdi.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň oba hojalyk önümçilik birleşiginiň tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň esasy hünärmeni Döwletgeldi Gurbanow çykyş etdi. Ol Arkadag Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde geçirilýän Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşmagyň özi üçin uly mertebedigini we ýatdan çykmajak taryhy wakadygyny belläp, bu mejlisde döwlet ähmiýetli meselelere garalýandygyny aýtdy.

Obasenagat toplumynyň wekili ýurdumyzyň ekerançylarynyň adyndan milli Liderimize döredilen şeýle mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, döwlet Baştutanymyzyň oňyn başlangyçlary hem-de giň gerimli işleri netijesinde yhlasly zähmet çekmäge oba zähmetkeşleri üçin iň amatly şertleriň döredilýändigini nygtady. Türkmen daýhanlary bu alada jogap edip, oba hojalyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny yzygiderli artdyrýarlar.

Watanymyzda obasenagat toplumynyň önümçilik düzümlerini tehniki taýdan enjamlaşdyrylmagyny döwrebaplaşdyrmak, pudagy sanlylaşdyrmak, onuň möhüm meselelerini oňyn çözmek üçin uly tagallalar edilýär. Soňky ýyllarda zähmetsöýer ekerançylar pagtanyň, bugdaýyň, gök-bakja önümleriniň we beýleki ekinleriň bol hasylyny alýarlar.

Hormatly Prezidentimiziň milli ykdysadyýetimiziň beýleki pudaklary bilen bir hatarda, oba hojalygynyň işjeň ösdürilmegine, azyk bolçulygynyň pugtalandyrylmagyna uly ähmiýet berýändigi bellenildi. Daýhanlara yzygiderli goldaw berilýär. Şonuň bilen birlikde, täze kuwwatly gaýtadan işleýän kärhanalaryň sany artdyrylýar. Türkmen telekeçileri tarapyndan gurulýan hem-de ulanmaga berilýän ýyladyşhanalar, maldarçylyk we guşçulyk toplumlary, sowadyjy ammarlar oba hojalyk önümleriniň mukdarynyň artdyrylmagyna, ýurdumyzyň bazarlarynyň ýylyň ähli paslynda harytlar bilen doly üpjün edilmegine ýardam berýär.

Döwlet Baştutanymyzyň ýadawsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň zähmetsöýer ekerançylary yhlasly we netijeli zähmet çekýärler. Olaryň ýokary öndürijilikli häzirki zaman tehnikalary bilen üpjün edilmegi, ýeňillikli bahadan tohum hem-de dökün bilen üpjün edilmegi, tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmegi, ekerançylyk meýdanlarynyň giňeldilmegi bol hasyl almaga mümkinçilik berýär diýip, D.Gurbanow belledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary bilen geçýän şu ýylyň başynda ýurdumyzyň welaýatlaryna amala aşyran iş saparlary ekerançylary, maldarlary we balykçylary täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy.

Oba zähmetkeşleri döredilýän ähli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmak bilen, öz öňlerinde goýlan wezipeleri berjaý etmek üçin ähli tagallalary edýärler. Olar Gahryman Arkadagymyza hem-de adam hakyndaky aladany döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugruna öwren gülläp ösýän Watanymyza tüýs ýürekden buýsanýarlar hem-de halal zähmetiniň miwesini we eşretini görmäge mümkinçilik alýarlar.

Bu gün türkmen obasynyň keşbi düýpgöter özgerýär, barha ajaýyp keşbe eýe bolýar, ähli ýerlerde häzirki zaman ülňülerine laýyk gelýän ýaşaýyş-durmuş we beýleki degişli düzümler kemala gelýär. Bularyň ählisi milli Liderimiziň alyp barýan ýadawsyz tagallalarynyň oňyn netijesidir. Türkmen ekerançylary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Watanymyz we halkymyz baradaky atalyk aladasyna ýugrulan ähli asylly başlangyçlaryny hem-de tekliplerini tüýs ýürekden we doly goldaýarlar.

D.Gurbanowyň belleýşi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň şu günki mejlisde eden çuň many-mazmunly çykyşynda ýurdumyzy geljek 30 ýylda ösdürmegiň Milli maksatnamasy beýan edildi. Daýhanlar halkymyza nurana geljege ynam döredýän bu maksatnamanyň bäsdeşlige ukyply, halkara ölçeglere kybap gelýän oba hojalyk önümleriniň mukdaryny artdyrmaga, gaýtadan işleýän kärhanalaryň sanyny köpeltmäge, Watanymyzyň eksport kuwwatyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berjekdigine ynanýarlar.

D.Gurbanow obasenagat işgärleriniň geljekde hem güýç-gaýratlaryny aýaman yhlasly zähmet çekip, özlerine bildirilen ynamy ödejekdiklerini aýdyp, çykyşyny berkarar Watanymyzy, bagtly döwrümizi hem-de amala aşyrylýan ähli beýik işleriň başyny başlaýjy we ruhlandyryjysy bolan Arkadag Prezidentimizi wasp edýän goşgy setirleri bilen jemledi.

Soňra “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň “Deňiz söwda floty” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň “Rowaç” ýolagçy gämisiniň matrosy Eziz Matdyýewe söz berildi. Ol Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň belent münberinden ulag we kommunikasiýa toplumynyň işgärleriniň adyndan çykyş etmegiň özi üçin uly hormatdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli aladalary netijesinde “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary bilen geçýän ýylyň her bir gününiň taryhy wakalara beslenýändigi nygtaldy. “Döwlet adam üçindir!” diýen ynsanperwer ýörelgäniň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde zähmetsöýer halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlanýar, ata Watanymyzda asudalyk, agzybirlik, jebislik höküm sürüp, bagtyýar halkymyz eşretli durmuşyň hözirini görýär.

Täze taryhy döwürde Türkmenistanda köpugurly ulag-kommunikasiýa ulgamyny döretmek babatda uly işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzda sebit we halkara üstaşyr ulag geçelgeleriniň möhüm bölegi bolan awtomobil we demir ýollaryň müňlerçe kilometri, täze köprüler, halkara howa menzilleri, şeýle hem «Orta Aziýanyň deňiz derwezesi» diýlip atlandyrylýan Türkmenbaşynyň Halkara deňiz porty gurlup ulanmaga berildi.

Gündogar — Günbatar we Demirgazyk — Günorta ugurlary boýunça üstaşyr ulag geçelgelerini işjeňleşdirmäge, Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Oman hem-de Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe ulag geçelgelerini kemala getirmäge aýratyn üns berilýär.

Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ulag ulgamy boýunça Pekinde geçirilen ikinji ählumumy maslahatynda sanly ulgam arkaly eden taryhy çykyşynda döwlet Baştutanymyzyň 2022-nji ýylyň aprel aýynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp gelýän ýurtlaryň ministrleriniň halkara maslahatyny geçirmek baradaky başlangyjy öňe sürendigi bellenildi. Munuň özi hormatly Prezidentimiz tarapyndan ulag diplomatiýasynyň ornuny pugtalandyrmak boýunça alyp barýan nusgalyk işleriniň aýdyň subutnamasydyr diýip, foruma gatnaşyjy belledi.

Şunuň bilen birlikde, amala aşyrylýan beýik işler, halkara ähmiýetli başlangyçlar dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekýär. Ýurdumyzyň halkara abraýyny has-da artdyrýar. Şunuň bilen baglylykda, E.Matdyýew Akina — Andhoý demir ýolunyň, Kerki — Şibirgan elektrik geçirijisiniň, Ymamnazar — Akina, Serhetabat — Turgundy optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň, Kerki şäheriniň Halkara howa menziliniň, Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen böleginiň gurlup ulanylmaga berlendigini, şeýle hem Jebel şäherçesinde täze Halkara howa menziliniň düýbüniň tutulandygyny aýtdy.

Geçmişde ata-babalarymyz ýol çekmegi, köpri gurmagy sogap iş hasap edipdirler. Şan-şöhraty müňýyllyklardan aşyp, biziň günlerimize gelip ýeten Beýik Ýüpek ýolunyň has kämil görnüşde gaýtadan dikeldilmeginiň subutnamasy bolan ýurdumyzda gurulýan polat ýollary türkmeniň dünýe malyna deňeýän arwana düýeleriniň kerwen gurap geçip barşyny ýatladyp duran, otly düzüminiň sazlaşykly sesleri biziň — ulag toplumynyň işgärleriniň kalbynda şirin mukam bolup ýaňlanýar. Hut şol pursatda ata Watanymyza bolan söýgimiz hormatly Prezidentimiz, Size bolan guwanjymyz has-da artýar diýip, foruma gatnaşýan wekil nygtady.

Çykyş edýän Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň bu taryhy mejlisine gatnaşyjylaryň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çuň manyly maksatnamalaýyn çykyşyny uly üns bilen diňländiklerini aýdyp, ulag-kommunikasiýa toplumynyň işgärleriniň döwlet Baştutanymyzyň içeri we daşary syýasatyny hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan geljek 30 ýylda ösdürmegiň Milli maksatnamasyny doly we tüýs ýürekden goldaýandyklaryny aýtdy. Bu maksatnamada döwletimiziň beýik ösüşlerine gönükdirilen anyk wezipeleriň, has takygy, Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek boýunça geljek ýyllarda amala aşyryljak işleriň netijesinde ulaglaryň ähli görnüşlerini peýdalanmak arkaly amatly we howpsuz geçelgeler dörediler.

Ol ýurdumyzyň aragatnaşyk ulgamynyň döwrebaplaşdyrylmagy bilen, onda enjamlaryň häzirki zaman tehnologiýalaryna laýyklygynyň üpjün ediljekdigini, bu işleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bilen, ulag-kommunikasiýa ulgamynda zähmet öndürijiliginiň ýokarlanjakdygyny, ulgamyň depginli ösüşiniň üpjün ediljekdigini belledi.

E.Matdyýew ulag we kommunikasiýa toplumynyň işgärleriniň adyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy döwlet ösüşiniň täze zamanasyna gadam basylmagy bilen tüýs ýürekden gutlap, milli Liderimize berk jan saglyk, uzak ömür, Watanymyzyň we halkymyzyň bagtyýar durmuşy ugrunda alyp barýan asylly işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi hem-de öz çykyşyny goşgy setirleri bilen jemledi.

Soňra çykyş eden Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndaky 65-nji orta mekdebiň mugallymy Täzegül Aramedowa ýaş mugallym hökmünde şeýle wekilçilikli foruma gatnaşmak hormatyna buýsanýandygyny we şatdygyny belledi.

T.Aramedowa milli Liderimiziň: “Islendik ýurduň ösüşi ylymly, bilimli ýaş nesilleriň kemala gelmegine berk baglydyr” diýen sözlerine ünsi çekip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän bilim syýasatyna şaýatlyk edýän birnäçe mysallary getirdi. Şolaryň hatarynda ýaşlaryň halkara olimpiadalarda gazanýan üstünlikleri, elleri ýan kompýuterli ak mekdebe gadam basýan körpeler baradaky alada, mugallymlaryň netijeli işlemegi üçin döredilen şertler bar.

Ussat mugallym, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň nusgalyk durmuş ýoly ýaşlarymyza görelde mekdebidir diýip, mugallym sözüni dowam etdi. Köşgi ýadyňa salýan ak mekdeplere baryp, gözleri bagtdan, buýsançdan doly çagalary, hormatly Prezidentimizi alkyşlaýan ata-eneleri görenimde, mugallym bolup zähmet çekýändigime buýsanýaryn diýip, T.Aramedowa aýtdy.

Ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemekde döwlet Baştutanymyzyň kitaplarynyň ähmiýetini nygtap, “Enä tagzym — mukaddeslige tagzym” kitabynyň ähmiýetini aýratyn belledi. Bu kitap mugallymlaryň ýankitabyna öwrüldi.

Çykyşyň dowamynda hormatly Prezidentimiz, ussat mugallym, professor, akademik Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen ýylyň 1-nji sentýabrynda — Bilimler we talyp ýaşlar gününde Maslahat köşgünde geçen umumy okuw sapagyndaky: «Biziň topragymyzda ýene-de dünýä ylmynda iňňän wajyp ähmiýetli açyşlary edip, şamçyrag — ýolgörkeziji boljak eserleri döretjek birunylaryň, lukman hekimleriň, mäne babalaryň, horezmileriň, farabylaryň, merwezileriň, amulylaryň, zamahşarylaryň, kubralaryň, nesewileriň, massonlaryň we sarianidileriň, jykyýewleriň hem-de atanyýazowlaryň dörejekdigine men berk ynanýaryn» diýen sözleri getirildi. Biz ýaşlarymyzyň bu pähimli jümleleri uly hoşallyk bilen kabul edip, oňa mynasyp bolmaga çalyşjakdyklaryna ynanýarys diýip, çykyş eden aýtdy.

Mugallym şeýle hem milli Liderimiziň baştutanlygynda medeni mirasymyzy geljekki nesillerimize geçirmekde milli däp-dessurlarymyzyň täzeçe röwüşde gaýtadan dikeldilip, olaryň many-mazmunynyň has-da baýlaşdyrylýandygyny belledi. Dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi bu sanawa girizilen milli gymmatlyklarymyzyň üstüni ýetirdi.

Biz gyzlarymyza bilim bermek bilen bir hatarda, olary millilik ruhunda terbiýelemekde milletiň käbesi Ogulabat ejemiziň görüm-göreldesinden, sungata öwrülen çeper el işlerinden, oglanlary terbiýelemekde Watanyň wepaly ogly Mälikguly Berdimuhamedowyň durmuş ýolundan ugur alýarys diýip, ýaş mugallym aýtdy.

T.Aramedowa bilim işgärleriniň adyndan hormatly Prezidentimiziň taryhy çykyşynda Garaşsyz Watanymyzy geljekki durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek babatda beýan edilen teklipleri doly goldaýandyklaryny aýtdy. Bu maksatnamada bilim ulgamynda bilim kadalarynyň kämilleşdirilmegi bilen, okatmakda sanly tehnologiýalaryň giňden ulanyljakdygy, uzak aralykdan bilim bermegiň, maglumat alyşmagyň ýola goýuljakdygy, mugallymçylyk käriniň kämilleşdiriljekdigi baradaky göz öňünde tutulan anyk wezipeler milli bilim ulgamyny has-da kämilleşdirmekde möhüm orna eýe bolar.

Ata Watanymyzyň bedew batly ösüşlerine täze badalga berjek, uzak geljegi nazarlaýan maksatnamany durmuşa geçirmek bagtyýar ýaşlaryň paýyna düşýär. Hut şonuň üçin hem ylymly, bilimli, ösen tehnologiýalardan baş çykarýan, watansöýüji, zähmetsöýer ýaşlary terbiýelemek möhüm ähmiýete eýe bolýar. Şoňa görä-de, bilimli, zähmetsöýer, ýokary tehnologiýadan oňat baş çykarýan ýaşlary, hakyky watançylary terbiýelemek esasy wezipe bolup durýar.

Ýaş mugallym bilim ulgamynyň ähli işgärleriniň adyndan hormatly Prezidentimizi, öňde goýlan wezipeleri çözmäge örän jogapkärli çemeleşjekdiklerine, mundan beýläk-de tutanýerli zähmet çekip, üstünlik gazanjakdyklaryna ynandyrdy hem-de çykyşyny Gahryman Arkadagymyza berk jan saglyk, uzak ömür, ýaş nesilleriň bagtyýar geljegi ugrunda alyp barýan beýik işlerinde uly üstünlikleri arzuw edip tamamlady.

Goý, “Halkyň Arkadagly zamanasy” dowamat-dowam bolsun!” diýip, mugallym aýtdy we joşgunly goşgy setirlerini getirdi.

Döwlet Baştutanymyz mejlisi dowam edip, ýurdumyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmek maksady bilen, “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy” hakynda Kararyň kabul ediljekdigini belledi.

Milli Liderimiz şowhunly el çarpyşmalar astynda degişli resminama gol çekdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynyň mejlisinde orta atylan başlangyçlar boýunça oňa gatnaşyjylaryň oý-pikirlerini diňledi.

Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy, Hormatly il ýaşulusy Gurbangeldi Aýlyýew ýurdumyzy geljek 30 ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynyň kabul edilmeginiň ähmiýetini belläp, “Maksatly il myrada ýeter” diýen halk pähimini getirdi.

Bu wajyp resminamanyň taslamasy ilat arasynda giňden ara alnyp maslahatlaşyldy, dürli ulgamlarda işleýän watandaşlarymyzyň pikirleri we teklipleri diňlenildi diýip ol aýtdy.

G.Aýlyýewiň nygtaýşy ýaly, täze maksatnama her birimiziň ýürek sözümizdir. Ol Watanymyzyň has-da ösen döwlete öwrülmegini nazarlaýar. Bu maksatnama bilen täze döwür — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy başlanýar.

Öňde goýlan belent maksatlara ýetmek üçin ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty hem, halkymyzyň gujur-gaýraty hem ýeterlikdir. Döwletimiziň garaşsyz ösüşiniň 30 ýyllyk tejribesi geljekki işleriň ygtybarly binýadydyr.

Çykyş eden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garaşsyz ösüş ýyllarynda milli ruhda, döwrebap pikirlenmegi başarýan täze nesliň, şol sanda ýaş ýolbaşçylaryň ýetişendigi baradaky sözlerine mejlise gatnaşyjylaryň ünsüni çekip, milli Liderimiziň ýaşlara ýol bermek, ösüşiň täze tapgyrynda olara möhüm döwlet işlerini ynanmak baradaky wajyp başlangyjyna ähli ýaşulularyň adyndan goldawyny beýan etdi.

Ýaşlara bildirilýän uly ynam döwlet Baştutanymyzyň syýasy edermenligiň nyşanydyr. Munuň özi halkymyzyň gadymdan gelýän halypa-şägirtlik ýörelgesiniň döwlet derejesinde dabaralanmasydyr.

G.Aýlyýew sözüni dowam edip, türkmenleriň “Dowamatyň dowam bolsun!” diýen däbe ygrarlydygyny aýdyp, täze ýolbaşçylaryň öňe çykmagynyň, olaryň döwlet durmuşy, halkyň ykbaly bilen bagly uly jogapkärçiligi öz üstüne alyp, öňde goýlan maksatlary amal etmeginiň döwletlilikden nyşandygyny, döwrüň, durmuşyň talabydygyny, kada-kanunydygyny belledi. Munuň özi pederleriň öňündäki parz, nesilleriň öňündäki mukaddes borçdur diýip, hormatly ýaşuly nygtady.

Ýaşlara jogapkärli işleriň ynanylmagy, ýaşulularyň bolsa olara öwüt-ündew berip, halypalyk edip, dogry ýola ugrukdyrmagy, ýakyndan goldaw berip durmagy öňden gelýän türkmençilik dessurymyz bilen baglydyr diýip, ol sözüni dowam etdi. Şunuň bilen baglylykda, Hormatly il ýaşulusy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýokary döwlet wezipesinde işläp gelýän tutuş döwründe adam hakyndaky aladany esasy ýörelge edinendigini hem-de halkymyza özüni aldyrandygyny, görnükli syýasy işgär abraýyna eýe bolandygyny nygtady.

G.Aýlyýew hormatly Prezidentimize ýüzlenip, ýaş ýolbaşçylary döwlet işine çekmek bilen, mundan beýläk-de olaryň ýanynda boljakdygyňyza, olara ýaşululyk edip, syýasy goldawyňyzy, maslahatlaryňyzy berip, ýurdumyzy ösüşiň täze sepgitlerine ugrukdyrjakdygyňyza berk ynanýarys diýip aýtdy.

Çykyşynyň ahyrynda Hormatly il ýaşulusy ýene-de bir gezek halk pähimine ýüzlenip, “Ýörän ýoluň sogapdan, haýyrdan bolsun!” diýen sözleri getirdi.

Çykyş edeniň belleýşi ýaly, milli Liderimiz döwletliligiň gadymy köklerine daýanyp, il-halkymyza täze gülläp-ösüşleri bagyş edýär, taryha daýanyp, geljegi döredýär. Munuň özi diňe kuwwatly döwlete, ýüregi “Ilim, ýurdum!” diýip urýan parasatly Baştutana başardýan işdir diýip, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy aýtdy hem-de Gahryman Arkadagymyza berk jan saglyk, uzak ömür we belent maksatlarynyň rowaç almagyny arzuw etdi.

Soňra Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň ýaşaýjysy Dursun Begçerowa söz sözläp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan ýurdumyzy geljekki 30 ýyla niýetlenen döwürde durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň täze maksatnamasynyň “Döwlet adam üçindir!” diýen şygarda jemlenen syýasatyň mynasyp dowamy boljakdygyny belledi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýaşlar biziň geljegimizdir. Şundan ugur alnyp, ýurdumyzda ýaşlar üçin has amatly şertler döredilýär we täze mümkinçilikler açylýar. Bu bolsa täzeçe pikirlenýän, işlerinde dünýäniň iň öňdebaryjy tejribesini ulanýan nesilleriň kemala gelmegine ýardam edýär.

Biz belent borjy abraý bilen berjaý edip biljek, ähli ukyp-başarnyklaryny açyp biljek ýaş ýolbaşçylara jogapkärli wezipeleri ynanmak barada döwlet Baştutanymyzyň başlangyçlaryny doly goldaýarys diýip, D.Begçerowa aýtdy.

Bu möhüm başlangyç täze maksatnamanyň amala aşyrylmagyny çaltlandyrmakda hem uly ähmiýete eýe bolar. Döwür bilen aýakdaş gitmegi başarýan ýaşlar döwletlilik ýörelgelerini dowam etmek bilen, öňde goýlan Watanymyzyň beýik geljeginiň kepili bolmak baradaky wezipäni üstünlikli çözüp biler.

Ählihalk Liderimiz, täze garaýyşly syýasatçy, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet işlerindäki baý tejribesiniň ýaşlar üçin uly ähmiýete eýe boljakdygyna aýratyn üns çekildi. Döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ähli ulgamlarda Diýarymyzy gülledip ösdürmäge hem-de raýatlarymyzyň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen düýpli özgertmeler Watanymyza, halkymyza söýginiň belent nusgasydyr.

Kyblasy — watançy we ynsanperwer Mälikguly aganyň hem-de käbesi Ogulabat ejäniň belent göreldesi esasynda terbiýelenen Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary netijesinde bu gün halkymyzyň we tutuş adamzadyň nurana geljeginiň bähbidine beýik işler amala aşyrylýar.

D.Begçerowa türkmenistanlylar baradaky hemmetaraplaýyn aladasy üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, tutuş ýurdumyzyň eneleriniň adyndan olaryň çagalarynyň — ýaş nesilleriň wekilleriniň mähriban Watanymyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmek boýunça öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine mynasyp goşant goşjakdyklaryna milli Liderimizi ynandyrdy.

Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň ýaşaýjysy çykyşynyň ahyrynda döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür hem-de halkymyzyň bagtyýar geljeginiň we abadan durmuşynyň bähbidine alyp barýan giň gerimli işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra çykyş eden Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň ýaşaýjysy, Hormatly il ýaşulusy, pensioner Henip Zahyrow mejlise gatnaşyjylaryň döwlet Baştutanymyzyň taryhy çykyşyny uly üns hem-de ruhubelentlik bilen diňländiklerini nygtady.

Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzyň asyrlara barabar ösüş ýoluny geçendigi bellenildi. Döwleti dolandyrmagyň, durmuş-ykdysady ösüşiň baý tejribesi toplanyldy. Milli Liderimiziň başlangyjy bilen işlenilip taýýarlanylan geljekki 30 ýyly nazarlaýan maksatnama Watanymyzy ösüşiň täze belentliklerine çykarar. Ýaşuly nesliň wekilleri “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary bilen geçýän şu ýylda uzak möhlete niýetlenen, her bir maşgalanyň abadançylygynyň ýokarlandyrylmagyna ýardam berjek bu maksatnamanyň kabul edilmegini tüýs ýürekden goldaýarlar.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çykyşynda türkmen ýaşlarynyň ýurdumyzyň ösüşine goşýan goşandyna ýokary baha berlendigi nygtaldy. Ýaşulular ýaşlara örän jogapkärli wezipeleri ynanmak baradaky milli Liderimiziň başlangyjyny doly goldaýarlar. Döwlet Baştutanymyz ähli babatda ösüp gelýän nesle nusgalyk görelde görkezmek bilen, ýaşlaryň parasatly halypasy bolup durýar, olara öz ukyp-başarnyklaryny we zehinlerini açmaga, şahsyýet hökmünde kämilleşmeklerine, okuwda we zähmetde üstünlik gazanmaklaryna ýardam berýär.

Häzirki döwürde türkmen halkyna gadymdan mahsus bolan asylly halypa-şägirtlik ýörelgeleri mynasyp dowam etdirilýär. Ata-babalarymyz ýaşlara jogapkärli wezipeleri ynanmak bilen, baý zähmet we durmuş tejribesine eýe bolan halypalaryň öwüt-ündewlerine we maslahatlaryna uly ähmiýet beripdirler.

Hormatly ýaşulynyň belleýşi ýaly, Arkadag Prezidentimiz biziň halkymyzyň ygtybarly daýanjydyr. Milli Liderimiziň — meşhur döwlet işgäriniň, dünýä derejesindäki görnükli syýasatçynyň belent abraýy Watanymyzyň abraýydyr.

Ýaşuly nesliň wekili hormatly Prezidentimiziň syýasy öňdengörüjiliginiň, ýaş ýolbaşçylara berýän hemmetaraplaýyn goldawynyň halkymyzyň hem-de Watanymyzyň bähbidine öňde durýan giň gerimli işlere kuwwatly itergi berjekdigine ynam bildirdi hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Soňra Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndaky 7-nji “Diýar” çagalar bagynyň müdiri Annagül Kullyýewa öz çykyşynda ähli ýygnananlaryň Garaşsyz Watanymyzyň iň täze ýyl ýazgysyna altyn harplar bilen ýazyljak Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisiniň işine gatnaşýandyklaryna tüýs ýürekden buýsanýandyklaryny nygtady.

Halk Maslahatynyň garamagyna hödürlenen ýurdumyzy geljekki 30 ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň täze maksatnamasynyň iň nurana arzuwlary hem-de anyk wezipeleri özünde jemleýändigi bellenildi.

Maksatnamanyň “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy” diýlip atlandyrylmagy aýratyn nygtalmaga mynasypdyr. Munuň özi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň ösüşiň, rowaçlygyň täze döwrüne gadam basýandygyny aňlatmak bilen, her birimizde uly ruhubelentlik döredýär diýip, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy aýtdy.

A.Kullyýewa milli Liderimize hoşallyk sözleri bilen ýüzlenip, berkarar döwletimiziň her bir raýatynyň, her bir maşgalasynyň bagtyýarlyk döwrümiziň hözirini görüp ýaşaýandygyny belledi. Ýurdumyzda Döwlet býujetiniň 70 göteriminden gowragy durmuş ugruna gönükdirilýär. Zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary her ýylyň başynda ýokarlandyrylýar. Köp çagaly maşgalalar döwlet tarapyndan goldanylýar.

Ynsanperwerligiň belent göreldesini görkezýän hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyjy boýunça Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy döredildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öz halal gazanjyndan bu gazna yzygiderli gatanç geçirýär. Şeýlelikde, näsag çagalar mugt bejergi alýarlar.

Şunuň bilen baglylykda, çagalar bagynyň müdiri döwlet Baştutanymyza ýurdumyzyň ähli eneleriniň adyndan hoşallygyny beýan edip, uly umyt baglanýan ýaş neslimizi terbiýelemekde milli Liderimiziň şahsy göreldesiniň ägirt uly ähmiýetini belledi.

“Häzirki wagtda döwrüň talaplaryna ussatlyk bilen hötde gelýän ýaş ýolbaşçylaryň ýetişendigi, olara ýol bermek baradaky başlangyjyňyz döwletimiziň durmuşynda düýpli özgertmeleriň täze tapgyryny alamatlandyrýar. Döwlet işlerinde täze ýolbaşçylara ýol berilmeginiň öňde goýulýan belent maksatlar, häzirki zamanyň ösen talaplary bilen baglydygyny belleýärsiňiz. Biz muny tüýs ýürekden goldaýarys” diýip, mejlise gatnaşyjy milli Liderimize ýüzlendi.

Edil maşgalada bolşy ýaly, döwletiň, il-halkyň geljegi hem ýaş nesil bilen aýrylmaz baglydyr. Şonuň üçin hem geljek üçin belent maksatlarymyz, iň nurana arzuw-niýetlerimiz ýaşlar bilen baglanyşyklydyr.

Ýaşuly nesliň baý tejribesi ýaşlaryň täzeçilligi, gujur-gaýraty bilen utgaşanda, ýetilmejek sepgit ýokdur. Şoňa görä-de, biz — eneler ýaş ýolbaşçylaryň ýokary döwlet işine çekilmegi bilen bir hatarda, Gahryman Arkadagymyzyň olara paýhasly ýaşululyk etjekdigine, paýhas-parasatly, baý tejribeli halypa hökmünde kämillige ugrukdyrjakdygyna berk ynanýarys.

Annagül Kullyýewa bütin zähmet ýoluny bilim ulgamyna bagyşlan mugallym, perzentleriniň, agtyk-çowluklarynyň bagtyna guwanýan ene hem-de häzirki döwrüň-durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan bagtyýar zenan hökmünde bu işlere buýsanjynyň, alkyşynyň çäginiň ýokdugyny aýdyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa berk jan saglyk, uzak geljege niýetlän beýik maksatlarynyň dowamat-dowam bolmagyny arzuw etdi.

Soňra Hormatly il ýaşulusy, Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň ýaşaýjysy, pensioner Hezretguly Öwlüýägulyýewe söz berildi. Ol döwlet Baştutanymyzyň şu günki taryhy çykyşynda Garaşsyzlygymyzyň geçen 30 ýylynda ýurdumyzda gazanylan, dünýäni haýran edýän sepgitleriň ýene bir gezek içgin seljerilendigini belledi.

Ýaşulularyň, bütin türkmen iliniň Watanymyzda bolup geçýän giň gerimli özgertmeleri, buýsançly ösüş-özgerişleri milli Liderimiziň ady, giň gerimli işleri we pähim-paýhasly baştutanlygy bilen baglanyşdyrýandygy nygtaldy. Döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy boýunça taýýarlanylan 30 ýyllyk maksatnama Türkmenistany ösüşiň täze, has belent derejesine çykarar.

Çykyş edýän Arkadag Prezidentimiziň her bir tutumly işiň başyny mähriban halkymyzyň bähbidine, geljek nesilleriniň rowaç, bagtyýar, abadan ýaşaýşyna hyzmat etmegi baradaky maksat bilen tutýandygyny aýtdy. Milli Liderimiziň ýurdumyzy ynamly alyp barýan ýoly dana ata-babalarymyzdan, merdana pederlerimiziň köňül isleglerinden gözbaş alýan ýoldur. Bu ýol parahatçylygyň, abadan durmuşyň, birek-birege sarpanyň ýoludyr.

Döwlet Baştutanymyzyň taryhy çykyşynda Garaşsyzlyk ýyllarynda ýetişen täze, döwrebap watansöýüji nesliň tutuş ýurdumyzyň guwanjydygy bellenildi.

Ýaşuly nesil hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze eýýamda täze ýolbaşçylaryň öňe çykmagy hem-de il-ýurt, döwlet ykbaly üçin jogapkärçiligi öz egnine almagy barada orta atan başlangyjyny makullaýar.

30 ýyllyk maksatnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ýaşlara, olaryň tutanýerli zähmetine bagly bolar. Şeýlelikde, türkmeniň taryhyň synagyndan kemsiz geçen, halypadan şägirde durmuş tejribesini we bilimleri bermegi özünde jemleýän bu ýol-ýörelgesi häzirki wagtda öz mynasyp dowamyny tapýar.

H.Öwlüýägulyýew halkymyzyň jogapkärli döwlet işlerinde Gahryman Arkadagymyzyň baý tejribesine, çuňňur pähim-parasadyna we syýasy goldawyna bil baglaýandygyny nygtap, eziz Watanymyzyň abadan, milli Liderimiziň janynyň sag bolmagyny arzuw etdi.

Soňra Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Çaryguly Ataýew söz sözledi. Ol halkymyz bilen sala salyşmagyň nyşany bolan şu taryhy mejlisiň geçirilmeginiň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň syýasy erk-isleginiň we parasatlylygynyň aýdyň subutnamasydygyny belledi.

Ç.Ataýew ýaşuly nesliň adyndan döwletimizi geljek 30 ýylda ösdürmek baradaky maksatnamany goldap, ýurdumyzy täzeden galkyndyrmakda we täze ösüşlerde, mähriban halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmekde onuň ähmiýetini nygtady.

Garaşsyzlyk mähriban topragymyzyň baý serişdelerine eýe bolan Watanymyzyň geçmişiniň, şu gününiň we geljeginiň eýesi bolmak, dünýä ykrarnamasyny almak, agzybir we bagtyýar maşgala bolup ýaşamak bagtdyr. Hormatly Prezidentimiziň berkarar eden türkmen döwleti häzir bütin dünýäde ykrar edildi. “Halkymyz döwlet Baştutanymyzy öz Lideri, Arkadagy diýip atlandyrdy, dünýäde bolsa milli Liderimiz ajaýyp syýasatçynyň abraýyna eýe boldy” diýip, Ç.Ataýew aýtdy.

Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy milli Liderimiziň çykyşynda beýan edilen teklibiniň ähmiýeti barada aýdyp, döwlet işlerine ýaşlary işjeň çekmek baradaky bu çözgüdiň örän dogrudygyny nygtady hem-de ýaşuly nesliň adyndan bu teklibi doly goldaýandygyny aýtdy. Bu çözgüdiň özeninde döwlet derejesine çenli belende göterilen halypaçylyk ýörelgesi goýlandyr. Iri möçberli döwlet wezipelerini ýerine ýetirmek üçin Watanyň bähbidine durky bilen berlen, ýeterlik tejribesi bolan ýaş, gujurly, bilimli adam zerurdyr, şoňa görä-de, biz Siziň mynasyp dowam etdirijileriňiziň bardygyna ynanýarys diýip, Ç.Ataýew aýtdy.

Şunda çykyş eden dünýäniň dördünji senagat rewolýusiýasyny başdan geçirýändigini, sanly ykdysadyýetiň hem-de bio-nano-neýro tehnologiýanyň barha ösýändigini göz öňünde tutup, aň-düşünje taýdan ösen ýaşlary döwlet dolandyryş işine çekmegiň möhümdigini belledi.

Türkmen halkyna mahsus bolan halypaçylyk ýörelgesiniň ähmiýeti nygtaldy. Şol ýörelge Watana söýgini, milletimiziň ruhy gymmatlyklaryna ygrarlylygy, şol sanda öz gözbaşlaryňa hormat goýmagy, parasatly, çalasyn, adalatly, üstünlikli, abraýly, terbiýeli bolmaga ymtylmagy jemleýär. Çykyş edeniň belleýşi ýaly, döwlet işlerine çekilýän ýaşlar üçin milli Liderimiziň halypaçylygy, parasatly nesihatlary hem-de gözegçiligi örän möhümdir.

Hemme taryhy döwürlerde türkmen halkynyň özboluşly häsiýetiniň esasynda parahatçylyga hem-de milletara dostluga ygrarlylyk goýlandyr. Şoňa görä-de, häzir islendik ýurduň ösüşi üçin durnuklylyk, parahatçylyk we agzybirlik wajypdyr. Hormatly Prezidentimiz tarapyndan işlenip taýýarlanylan döwletimizi mundan beýläk-de yzygiderli ösdürmek baradaky maksatnamada häzirki zaman şertlerinde aýratyn wajyp bolan bu ýörelgeler jemlenilýär. Maksatnama ýurdumyzyň kuwwatynyň binýadynda duran döwletimiziň, halkymyzyň, jemgyýetimiziň, her bir adamyň bähbitlerine esaslanandyr. Ol parahatçylygyň we agzybirligiň, jebisligiň we abadançylygyň sazlaşygyny özünde jemleýär. Şol ýörelgeler mukaddeslikler — mähriban ojak, tamdyr, saçak, çörek, ahlak gymmatlyklary baradaky düşünjeleri emele getirýär. Şolary biz gorap saklamaga we geljekki nesillere ýetirmäge borçludyrys diýip, Ç.Ataýew belledi.

Aşgabadyň ýaşaýjysy çykyşynyň ahyrynda ýaşuly nesilleriň adyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taryhy çykyşynda beýan edilen çözgütleri goldaýandygyny ýene-de bir gezek aýtdy hem-de özleriniň şol çözgütleri durmuşa geçirmek üçin ähli güýç-kuwwatlaryny we durmuş tejribelerini gaýgyrmajakdyklaryna döwlet Baştutanymyzy ynandyrdy.

Çykyş eden milli Liderimize berk jan saglyk, abadançylyk, ýurdumyzy gülledip ösdürmäge gönükdirilen işlerinde üstünlikleri arzuw edip, hormatly Prezidentimiziň: «Öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!” diýen meşhur setirlerini getirdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz ýygnananlara ýüzlenip, forumyň barşynda ýaşlaryň geljekde ýurdumyzy dolandyrmaga gatnaşmak baradaky teklibiniň makullanandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygyna Türkmenistanyň Konstitusiýasy we kanunçylygy esasynda degişli işleri geçirmek tabşyryldy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow foruma gatnaşyjylara we ähli watandaşlarymyza jemleýji sözi bilen ýüzlendi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bu gün ýene bir gezek ata-babalarymyzyň aňyrdan gelýän däp-dessurlaryna laýyklykda, halk bolup, agzybirlikde döwlet ähmiýetli maslahat geçirdik. Ýurdumyzyň geljekki ykbalynyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdyk. Hormatly Prezidentimiz foruma gatnaşyjylara minnetdarlyk bildirip, hemmelere berk jan saglygyny, rowaçlygy, maşgala abadançylygyny, mundan beýläk-de ata Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan asylly işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Şunuň bilen döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisini ýapyk diýip yglan etdi.

Belentden ýaňlanan Türkmenistanyň Döwlet senasy forumyň ajaýyp jemlenmesine öwrüldi. Döwlet senasynyň belent owazlary ýurdumyzyň her bir raýatynyň kalbynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda parahatçylyk, döredijilik we ösüş ýoly bilen täze belentliklere tarap ynamly barýan eziz Watanymyza hakyky buýsanç duýgusyny döredýär.

 

Yslam Ösüş Banky Türkmenistanda deňiz ulagyny ösdürmek taslamasyny maliýeleşdirmegi makullady

 

Yslam ösüş bankynyň (YÖB) ýerine ýetiriji direktorlarlaryň geňeşi 2021-nji ýylyň 18-nji dekabrynda geçiren mejlisinde Türkmenistanda deňiz ulagyny ösdürmek taslamasynyň maliýeleşdirilmegine 90,15 million amerikan dollary möçberiniň bölünip berilmegini makullady. Taslamanyň umumy bahasy 150,25 million amerikan dollaryna deň. YÖB-nyň gatanjy iki amaldan ybarat bolar. 90 million amerikan dollary Möhletleýin Satuw baradaky (Installment Sale) usuly arkaly we 0,15 million dollary Gaýtadan aragatnaşygyň Maksatnamasy boýunça Grant (Reverse Linkage Grant) usuly  arkaly berler. YÖB-nyň umumy maliýeleşdirilmegi taslamanyň jemi bahasynyň 60 %-ni öz içine alar diýlip çaklanylýar. Taslamanyň bahasynyň takmynan 30 % (45 million amerikan dollary) OPEK Gaznasy tarapyndan, galan 15 million amerikan dollary bolsa Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan töleniler.

Türkmenistanda deňiz ulagyny ösdürmek taslamasy ýurduň iň iri porty – Türkmenbaşy deňiz portunda ýerleşen Balkanyň gämi gurluşyk we gämi abatlaýyş zawodynda üç gäminiň gurluşygyny öz içine alar. Ösuş taslamasynyň maksady – Ýewropa – Kawkaz – Aziýa ulag geçelgesiniň bölegi bolan Hazar deňzinde Türkmenbaşy porty arkaly deňiz ulag amallarynyň geçirijilik ukyplylygyny we netijeliligini ýokarlandyrmak, şeýle hem Watanymyzyň gämi abatlaýyş potensialyny ösdürmek. Taslama aýratyn hem ýaş uçurymlar üçin işe ýerleşmek mümkinçiligini döreder we täze tehnologiýalar boýunça döredilen hereketlendirijileri ulanmak arkaly daşky gurşawy goramak meselesine öz goşandyny goşar.

Türkmenistanyň Prezidenti maliýe-ykdysadyýet toplumynyň ýolbaşçylary bilen iş maslahatyny geçirdi

26.01.2022

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň maliýe-ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de maliýe we ykdysadyýet ministriniň, bank düzümleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň gün tertibine ýurdumyzyň bank ulgamynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek bilen baglanyşykly möhüm meseleler girizildi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ykdysadyýet we maliýe toplumynyň düzümleriniň ýolbaşçylary bilen bu ulgamy ösdürmegiň möhüm ugurlaryny hem-de öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmekde ähmiýet berilmeli meseleleri ara alyp maslahatlaşdy.

Milli Liderimiz ykdysady toplumy mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri barada aýdyp, ýakynda ýurdumyzda möhüm syýasy wakanyň — Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisiniň geçiriljekdigini, onda ýurdumyzy ýakyn döwür üçin durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynyň wezipeleriniň ara alyp maslahatlaşyljakdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz bu maksatnamada geljek 30 ýylyň dowamynda ýurdumyzy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ýokary depginler bilen ösdürmek hem-de milli Garaşsyzlygymyzyň we baky Bitaraplygymyzyň esaslaryny mundan beýläk-de berkitmek üçin zerur çäreleriň göz öňünde tutulmalydygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, mähriban Watanymyzda Garaşsyzlyk ýyllary içinde ägirt uly işler bitirildi. Şunuň bilen baglylykda, 2022 — 2052-nji ýyllarda döwletimizi ösdürmek boýunça möhüm ugurlar kesgitlener. Şeýle hem milli Liderimiz şu ýyllarda ýurdumyzyň ykdysadyýet-maliýe ulgamyny ösdürmegiň hem-de bu babatda bar bolan meseleleri çözmegiň ugurlaryna garamak üçin ykdysady toplumyň işgärleri bilen möhüm meseleler barada pikir alyşmagyň wajypdygyny aýtdy we toplumyň düzümleriniň ýolbaşçylarynyň hasabatlaryny diňledi.

Ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine hödürlemek maksady bilen, «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» taslamasy boýunça degişli ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen bilelikde işleriň geçirilendigi we bu taslamany taýýarlamagyň jemleýji tapgyrda alnyp barylýandygy barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Döwlet derejesinde edilýän yzygiderli tagallalaryň netijesinde ýurdumyzyň maliýe-ykdysady ýagdaýynyň durnuklylygy üpjün edilýär. Bu bolsa ykdysadyýetimiz üçin möhüm bolan iri möçberli taslamalaryň amala aşyrylmagyna giň ýol açýar.

Maslahatyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine gönükdirilen, şeýle hem Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Tatarystan Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşygy amala aşyrmak maksady bilen, Karara gol çekdi hem-de Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-tatar iş toparynyň türkmen böleginiň düzümini tassyklady.

Iş maslahatynyň dowamynda maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ykdysadyýetimizi ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlaryň möçberlerini artdyrmak boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şeýle hem Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagy maksady bilen, döwlet tarapyndan zerur goldawlaryň berilýändigi barada aýdyldy.

Soňra Merkezi bankyň başlygy G.Müşşikow geçen ýylda alnyp barlan işleriň netijeleri hem-de 2022-nji ýylda meýilleşdirilýän çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem bank edaralarynyň işini häzirki döwrüň ýagdaýyna görä kämilleşdirmek, oňa dünýäniň ösen tejribesini, sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi. Bellenilişi ýaly, döwletimiziň bank edaralarynda halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek, ýurdumyz we halkymyz üçin ähmiýetli taslamalary maliýeleşdirmek boýunça maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar.

Iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzyň bank edaralarynyň ýolbaşçylarynyň häzirki döwürde öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek ugrunda alyp barýan işleri, bu ulgama häzirki zamanyň ösen tejribesini ornaşdyrmak boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeler baradaky hasabatlary hem diňlenildi.

Häzir ýurdumyzda döwrebap tehnikalary we iň täze tehnologiýalary peýdalanmagyň, ykdysadyýetiň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmagyň, innowasion önümçilik düzümlerini döretmegiň, döwletimiziň dünýä ykdysady ulgamyna goşulyşmagyny çuňlaşdyrmagyň, halkara hyzmatdaşlygy giňeltmegiň hem-de maýa goýum işini işjeňleşdirmegiň esasynda uzak möhletli geljek üçin durnukly ösüşiň berk binýadyny kemala getirmäge niýetlenen özgertmeleriň geçirilýändigi bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, Diýarymyzyň ykdysady ösüşiniň durnuklylygyny we serişde mümkinçiligini ýokarlandyrmak hem-de ýurdumyzy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna köp mukdarda gönükdirilýän maýa goýumlaryň möçberleriniň artdyrylýandygy hasabatlarda beýan edildi. Bu bolsa ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň möhüm görkezijisi bolup durýar. Şol bir wagtyň özünde hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryna laýyklykda, ykdysady durnuklylygy, ösüşi üpjün etmek üçin zerur çäreleriň amala aşyrylmagy, halk hojalygynyň pudaklary tarapyndan maliýe serişdeleriniň netijeli ulanylyşy bilen baglanyşykly meseleler yzygiderli gözegçilikde saklanýar. Munuň özi maliýe serişdeleriniň rejeli ulanylmagy bilen bir hatarda, maýa goýumlarynyň maksatnamalaýyn esasda gönükdirilmeginiň baş şertini emele getirýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň maliýe-ykdysady ýagdaýyny, önümçilik kuwwatlyklarynyň ulanylyşyny yzygiderli seljermek, şeýle hem durmuş ulgamyna gönükdirilýän maýa goýum serişdeleriniň mukdaryny kesgitlenen möçberlerde üpjün etmek meseleleriniň wajypdygyny belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.
Milli Liderimiz dünýädäki emele gelen çylşyrymly ýagdaýa garamazdan, ýurdumyzda makroykdysady ýagdaýyň durnukly derejede saklanýandygyny kanagatlanma bilen belledi. Munuň özi ýurdumyzda amala aşyrylýan çuňňur oýlanyşykly býujet-salgyt syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylmagynyň uly ösüşlere ýetmäge ýardam berýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde esasy halkara maliýe edaralarynyň berýän maglumatyna görä, dünýä ykdysadyýetiniň kem-kemden ösüş ýoluna düşýändigini belledi.

Ykdysady ösüşiň ýeterlik derejede ýokary we durnukly bolmagy üpjün edilýär. Bu görkeziji geçen ýylyň netijeleri boýunça 6,2 göterimden ybarat boldy.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda maliýe we durmuş taýdan durnuklylygyň saklanýandygyny belläp, daşarky täsirlere garşy gyssagly çäreleriň görülýändigini, ykdysadyýeti daşarky ýagdaýlara uýgunlaşdyrmak boýunça işleriň geçirilýändigini aýtdy. Durmuş ulgamy, anyk aýdylanda bolsa, ilaty durmuş taýdan goramak işjeň ösdürilýär hem-de bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynda özgertmeler dowam edýär.

Ýurdumyzyň senagat syýasaty boýunça daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek, beýleki döwletlere iberilýän önümlerimiziň möçberlerini artdyrmak boýunça netijeli işler alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyz bu işleriň ykdysadyýetimiziň köp pudaklarynyň bäsdeşlige ukyply bolmagyny goldamaga we daşary söwda amallaryny diwersifikasiýa ýoly bilen geçirmäge mümkinçilik berendigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow giň gerimli sebit we milli maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmagyň hem-de ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda özgertmeleri geçirmegiň dowam edýändigini belledi. Şeýle hem milli Liderimiz maliýe, salgyt-býujet, pul-karz, daşary ykdysadyýet, nyrh syýasaty boýunça özgertmeleriň amala aşyrylýandygyny aýtdy.

Milli Liderimiz iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzyň maliýe-ykdysadyýet toplumynyň düzümleriniň öňünde durýan anyk wezipeleri kesgitledi.

Hormatly Prezidentimiz puluň hemişe kadaly hereket etmelidigini belledi. Şoňa görä-de, häzirki wagtda Merkezi bankyň we tutuş bank ulgamynyň esasy wezipesi ykdysadyýetimizde puluň barabarlygyny saklamakdan, bu ugurdaky ýagdaýlara hemişelik gözegçilik etmekden ybaratdyr. Şeýle hem ýurdumyzyň karz-pul syýasatyny, maliýe serişdelerini dolandyrmak kämilleşdirilmelidir. Ykdysadyýetimize gönükdirilen karz serişdeleriniň netijeli ulanylmagyny üpjün etmelidiris we ýokarlandyrmalydyrys diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz milli pulumyzyň satyn alyjylyk ukybyny berkitmegiň, ýurdumyzyň senagat-innowasion taýdan ösüşini goldamagyň Türkmenistanyň pul-karz syýasatynyň esasy maksady bolmalydygyna ünsi çekip, ykdysadyýetimiziň iri pudaklarynyň, şol sanda ileri tutulýan ugurlaryň serişdeler bilen ýeterlik möçberde üpjün edilmelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda maýa goýum işjeňligini ýokarlandyrmak üçin kiçi we orta kärhanalaryň amala aşyrýan taslamalaryny maliýeleşdirmegi dowam etmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, halkara maliýe edaralary, aýratyn-da, Halkara pul gaznasy, Bütindünýä bank toplumy, Aziýanyň ösüş banky we beýleki maliýe edaralary bilen işjeň hyzmatdaşlyk edilmelidir.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň bank ulgamynda kabul edilen döwlet maksatnamalary boýunça göz öňünde tutulan çäreleriň amala aşyrylmagyna gözegçilik edilmelidir we bu işler utgaşdyrylmalydyr.

Milli Liderimiz Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda ösdürmegiň strategiýasynda ilata edilýän sanly bank hyzmatlarynyň hilini we gerimini ýokarlandyrmagyň göz öňünde tutulmalydygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz şu ýyl ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk-de berkitmek, ykdysady we durmuş ösüşini ýokary depginler bilen üpjün etmek boýunça degişli çäreleriň görülmelidigini belläp, býujetiň girdejilerini mundan beýläk-de artdyrmak hem-de ykdysadyýetimizde bazar gatnaşyklaryny ösdürmek babatda zerur işleriň geçirilmelidigine ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň şu ýylyň fewral aýynda geçiriljek nobatdan daşary mejlisine gowy taýýarlyk görülmelidigini aýratyn nygtady.

Milli Liderimiz Garaşsyz döwletimizi ýakyn 30 ýylda ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitlemek üçin, “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň” gutarnykly taslamasyny işläp taýýarlamagyň zerurdygyny aýdyp, bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatynyň jemini jemlemek bilen, ýurdumyzy ösdürmegiň maksatnamalary bize jemi içerki önümiň möçberini düýpli artdyrmak hem-de ahyrky hasapda adamlaryň hal-ýagdaýyny we ýaşaýyş-durmuş derejesiniň hilini ýokarlandyrmagy gazanmak ýaly wezipeleri çözmäge mümkinçilik berer diýip, maslahata gatnaşyjylara öňde durýan wezipeleri çözmekde üstünlikleri arzuw etdi.

Halkyň Arkadagly zamanasy Täze, 2022-nji ýyla şuglasyny saçýar

29.12.2021

Описание: Halkyň Arkadagly zamanasy Täze, 2022-nji ýyla şuglasyny saçýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Baş arçasynda guralan Täze ýyl dabaralaryna gatnaşdy we “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň ýanyndaky meýdançada baýramçylyk çärelerine gatnaşyjylaryň şatlyklaryna goşuldy.

Beýikligi 38,5 metr, göwrümi 16 metr bolan, depesinde ýiti yşyklar bilen “2022” belgini aňladýan sekizburç ýyldyz oturdylan arçanyň ýanynda guralan dabara dürli öwüşginli çyralar we owadan serişdeler bilen utgaşyp, ertekiler şäherjigini ýadyňa salýar.

Tamamlanyp barýan 2021-nji ýylyň we ýetip gelýän 2022-nji ýylyň nyşanlary, älemgoşar öwüşginli serişdeler, halk ertekileriniň gahrymanlarynyň keşpleri hem-de baýramçylyk bezegleri bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirýär. Bu ýerde birnäçe kiçiräk arçalar ýerleşdirilen meýdançada çagalar üçin örän gyzykly we täsin şekiller hemmelerde ýakymly täsir galdyrýar.

Körpeler meýdançanyň gözelligine haýran galyp, söýgüli ertekileriniň gahrymanlary bilen duşuşyp, täsinlikler dünýäsiniň ýatda galyjy pursatlaryny başdan geçirýärler. Bu ýerde ýaňlanýan joşgunly sazlar hemmeleriň ruhuny belende göterýär.

Meýdançanyň daş-töweregini gurşap alýan baglar we gyrymsy ösümlikler dürli yşyklar bilen bezelip, agşamlaryna Täze ýyl baýramyna mahsus özboluşly görnüşi döredýär.

Baş arçanyň ýanynda geçirilýän dabara ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan çagalar we paýtagtymyzyň mekdeplerinden göreldeli okuwçylar çagyryldy. Olar okuwyna ökdeler, ders olimpiadalarynyň, sport we döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri, şeýle hem çagalar öýlerinde terbiýelenýän nesillerdir.

Baş arçanyň ýanyna ýygnanan çagalar Täze ýylyň esasy gahrymanlary bolan Aýazbabany hem-de Garpamygy uly şowhun bilen garşyladylar. Şeýle hem bu ýere köp sanly myhmanlar, Hökümet agzalary, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy we beýlekiler ýygnandylar.

Baýramçylyk dabarasyna hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagy bu ýerde ýaýbaňlandyrylan medeni-köpçülikleýin çäreleriň ähmiýetini we çagalaryň ruhubelentligini artdyrdy hem-de ýatda galyjy pursatlara beslendi.

Milli Liderimiziň her ýyl Baş arçanyň ýanynda guralýan dabara gatnaşmak üçin wagt tapýandygyny aýratyn bellemek gerek. Hormatly Prezidentimiz çagalar bilen duşuşanda, olar bilen söhbetdeş bolýar we körpe nesilleriň isleg-arzuwlary bilen gyzyklanýar. Milli Liderimiziň ösüp gelýän ýaş nesiller bilen bolýan duşuşyklarynda mähriban Watanymyzyň geljegi hakyndaky gürrüňe möhüm ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň awtoulagy “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň ýanyndaky meýdançada saklanýar. Bagtyýar çagalar hormatly Prezidentimizi uly dabara, goşgy setirleri we joşgunly tanslary bilen garşyladylar.

Bu ýerde Täze ýyl mynasybetli joşgunly aýdym-sazlar ýaňlanýar. Milli Liderimiz bagtyýar çagalar bilen bilelikde dürli şarlar, köp sanly älemgoşar yşyklary bilen bezelen Täze ýyl arçasynyň ýanyna barýar. Arçanyň töwereginde içi sowgatly sandyklar, horjunlar goýlupdyr.

Aýazbaba we Garpamyk türkmenistanlylaryň ýaş nesilleriniň adyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary astynda geçjek täze, 2022-nji ýyl bilen gutladylar. Olar ýaş nesilleriň abadançylygy, saglygy, ruhy taýdan ösüşi, zehiniňi we ukybyňy ýüze çykarmak, dünýä ölçeglerine kybap gelýän hemmetaraplaýyn bilim almak ugrunda yzygiderli alada edýändigi üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini aýtdylar. Soňra hormatly Prezidentimiz ýaş artistleriň, sazandalaryň we tansçylaryň joşgunly çykyşlarynyň ýaýbaňlandyrylan ýerine bardy. Bu ýerde belent ruha beslenen aýdym-sazly we joşgunly tansly çykyşlara orun berildi.

Özboluşly lybaslarda çykyş edýänleriň türkmen hem-de dünýä halklarynyň ertekileriniň gahrymanlaryny janlandyran keşpleri bu ýerde guralan dabara özboluşly öwüşgin çaýdy.

Milli Liderimiz çagalaryň hemmelerde buýsanç duýgusyny döredýän çykyşlaryna syn etdi. Biziň ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesilleriň zehinini we ukybyny ýüze çykarmak üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Munuň özi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça durmuş ulgamynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň netijeli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň beýanydyr.

Eziz Diýarymyzda çagalaryň bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegi üçin ähli zerur şertler döredildi. Döwlet Baştutanymyzyň yzygiderli aladasy bilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ösüp gelýän ýaş nesiller özleriniň döredijilik we aň-paýhas ukyplaryny ösdürýärler hem-de sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanýarlar. Türkmen ýaşlary ýurdumyzda hem-de daşary döwletlerde guralýan abraýly bäsleşiklere we ýaryşlara gatnaşyp, güneşli ülkämize mynasyp wekilçilik edýärler.

...Soňra 2021-nji ýylyň nyşany bolan gölejigiň lybasyndaky hem-de 2022-nji ýylyň nyşany gelşikli barsyň lybasyndaky ýaşajyk artistler döwlet Baştutanymyzdan Täze ýyl arçasynyň daşynda guralýan dabara çagalar bilen bilelikde gatnaşmagyny haýyş etdiler.

Hormatly Prezidentimiz nesilleriň bagtyýarlygyny, agzybirligini hem-de ajaýyp dessurlaryň dowamatyny aňladýan asylly ýörelgelere goşulyp, çagalar bilen arçanyň daşyndan aýlandy.

Milli Liderimiz çagalaryň hem-de hemmeleriň söýüp garşylaýan baýramçylygynyň şatlyk-şowhunyna goşulyp, nesilleriň bagtyýarlygyna guwandy. Munuň özi ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesilleriň bagtyýar durmuşy hem-de watansöýüji ýaşlar bolup ýetişmegi ugrunda edilýän aladanyň Arkadag Prezidentimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň möhüm ugruna öwrülendigini aňladýar.

Soňra bu ýerde guralýan dabara gatnaşýan çagalara hormatly Prezidentimiziň adyndan Täze ýyl sowgatlary gowşuryldy. Bu görnüşler ata Watanymyzyň geljegi hasaplanýan bagtyýar ýaşlaryň begenjini, şatlygyny has-da belende göterdi. Şeýle hem çagalaryň haýyşy boýunça döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanynda ýadygärlik surata düşdi.

Hormatly Prezidentimiz çagalara Täze ýylda bagt, gyşky dynç alyş möwsümini netijeli geçirmegi, okuwlarynda üstünlik hem-de isleg-arzuwlarynyň hasyl bolmagyny arzuw edip, olaryň şöhratly pederlerimiziň asylly ýörelgelerini mynasyp dowam etdirijiler, hakyky watansöýüjiler boljakdyklaryna we döwletimiziň geljekki ösüşine mynasyp goşant goşjakdyklaryna ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz dabara gatnaşýanlara joşgunly çykyşlary üçin minnetdarlyk bildirip, sungatyň üsti bilen öz ukyplaryny açyp görkezmeklerini arzuw etdi we bu ýerden ugrady.

* * *

Şu gün ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynda ýene bir baýramçylyk dabarasy geçirildi. Täze ýyl baýramy mynasybetli ýokary derejede enjamlaşdyrylan zalda belent başly arça oturdyldy. Onuň töwereginde baýramçylygyň baş gahrymanlary, paýtagtymyzyň köp sanly ýaşajyk raýatlary we myhmanlary ýygnandylar. Folklor hem-de tans toparlary, baýramçylyk lybasyny geýnen teatr we sirk artistleri belent ruha beslenen çykyşlary ýaýbaňlandyrdylar.

Ertekileriň gahrymanlary hem-de Aýazbaba bilen Garpamyk bagtyýar çagalary mähirli garşylap, ruhy güýji hem-de batyrlygy alamatlandyrýan Bars ýyly mynasybetli guralan baýramçylyga gatnaşyjylary gutladylar.

Bu ýerde ýurdumyzyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gazanan üstünlikleriniň ruhlandyryjysy döwlet Baştutanymyza hemmeleriň adyndan Täze ýyl mynasybetli mähirli gutlag sözleri aýdyldy. Şeýle hem milli Liderimize berk jan saglyk, ýurdumyzyň we halkymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikler arzuw edildi.

Aýdym-sazlar, joşgunly tanslar, döredijilik toparlarynyň taýýarlan baýramçylyk çykyşlary dabaranyň şowhunyny belende göterdi. Onda ýaşajyk artistler öz zehinlerini görkezdiler. Joşgunly owazlar, halk aýdym-sazlary hem-de estrada çykyşlary bir bitewi sazlaşygy emele getirip, dabaranyň şüweleňini artdyrdy we hemmelerde ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy.

Baýramçylyk äheňinde bezelen sahnada “Ruhubelent çagalar”, “Şowhun”, “Galkynyş” tans toparlary, “Mukam” skripkaçylar topary, “Güneş” toparynyň hor aýdymçylary we beýlekiler Täze ýyl baýramy mynasybetli taýýarlan çykyşlaryny uly joşgun bilen ýerine ýetirdiler. Ýeri gelende aýtsak, bu toparlar Diýarymyzda giňden bellidir, olar birnäçe döwlet bäsleşikleriniň we halkara döredijilik festiwallarynyň ýeňijileridir. Olaryň baýramçylyk mynasybetli bilelikde taýýarlan maksatnamasyna girizilen dünýä halklarynyň, türkmen kompozitorlarynyň häzirki zaman aýdymlary, nusgawy eserler, tans sazlary we halk döredijiliginiň dürli ugurlaryny özünde jemleýän sahna eserleri dabara özboluşly öwüşgin çaýdy. Ýaşajyk tansçylar we aýdymçylar özleriniň belent ruha beslenen çykyşlary bilen adamlara şatlyk, ruhubelentlik paýladylar.

Türkmenistanyň Döwlet sirkinde halypalardan tälim alýan ýaşajyk artistleriň hem-de Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyplarynyň çalasynlyk bilen ýerine ýetirýän çylşyrymly oýunlary bu ýerde guralan dabarany ýatda galyjy pursatlar bilen baýlaşdyrdy.

Aşgabat şäheriniň çagalar baglarynyň “Ýyldyzlar we ýyldyzjyklar” ady bilen bilelikde guran çykyşlary baýramçylyga saz çemeni hökmündäki özboluşly sowgat boldy.

Ýaşajyk skripkaçylaryň Täze ýyl mynasybetli taýýarlan çykyşlary sahnada döwrebap lybasly ýaşlaryň ajaýyp tanslary bilen utgaşdy. Munuň özi çagalaryň saýlap alan ugruna höwesiniň we ussatlygynyň aýdyň beýanyna öwrüldi. Aýratyn-da, folklor çykyşlary, halk döredijiliginiň dürli ugurlaryny öz içine alýan eserler dabaranyň ähmiýetini has-da artdyrdy. Munuň özi halkymyzyň gadymy tans dessurlarynyň döwürleri we nesilleri baglanyşdyrýandygyny hem-de döwrebap derejede ösdürilýändigini äşgär etdi. Ýaşajyk artistler joşgunly zehinleri we ukyplary bilen türkmen sungatynyň, medeniýetiniň uly geljeginiň bardygyny görkezdiler.

Milli medeni mirasyň baýlyklaryny özünde jemleýän, ondan ylham alýan, täze taglymlary özüne siňdirýän türkmen medeniýeti we sungaty dünýä medeni ýörelgeleriniň toplan gymmatlyklaryny sazlaşykly kabul edýär hem-de ähli täzeçil, gyzykly meýiller üçin açykdyr.

...“Hoş geldiň, Täze ýyl, Arkadagly Diýara!” atly joşgunly aýdym baýramçylyk gutlaglary bilen utgaşyp, dabaranyň şowhunyny artdyrdy. Hemmeler birek-birege ýagşy arzuwlary aýtdylar.

Belent ruha beslenen aýdym-sazlar halkymyzyň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýadawsyz tagallasy netijesinde ösüşiň täze belentligine çykan Garaşsyz, Bitarap Türkmenistana buýsanjyny alamatlandyrdy.

Dabaranyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan körpelere Täze ýyl baýramy mynasybetli süýjülik torty paýlandy. Täze ýyl çäreleriniň ýokary derejede guralmagy ýurdumyzda birek-biregi begendirmek isläp, bir saçagyň başyna ýygnanan ulular we çagalar üçin baýramçylyklary ruhubelent ýagdaýda geçirmegiň uly ähmiýete eýediginiň subutnamasydyr.

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan 2022-nji ýyly bir bitewi we agzybir maşgala bolup garşylaýar. Goý, täze ýylyň her bir güni nurana umyt-arzuwlaryň amala aşýan, täze üstünlikleriň, beýik işleriň ýylyna öwrülsin! Goý, täze ýylda Watanymyzyň şöhraty has-da belende galsyn!

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

21.01.2022

 

 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de taýýarlanylan resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda amala aşyrylýan giň gerimli durmuş-ykdysady özgertmeleriň hukuk binýadyny kämilleşdirmek, Mejlisiň deputatlarynyň öňünde goýlan maksatnamalaýyn wezipeleri amala aşyrmak hem-de milli kanunçylygy döwrüň talabyna we halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna kybap getirmek maksady bilen alnyp barylýan işler barada maglumat berdi.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň rejelenen görnüşiniň taslamasyny taýýarlamak boýunça degişli işler geçirilýär. Hereket edýän kanunlary döwrebaplaşdyrmak maksady bilen, birnäçe kadalaşdyryjy hukuk namalaryna seljerme berildi. Mejlisiň deputatlary ýerlerdäki duşuşyklarda wagyz işlerini geçirýärler.

Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. “Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini geçirmek hakynda” Karara laýyklykda, döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda möhüm ähmiýete eýe bolan umumymilli forumy guramak boýunça işler dowam etdirilýär.

Hukuk esaslary, ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady we demokratik özgertmeleri pugtalandyrmak hem-de ösdürmek üçin hereket edýän hukuk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen baglanyşykly täze kanun taslamalary taýýarlanylýar.

Halk Maslahatynyň agzalary Watanymyzyň gazanan uly üstünlikleriniň, Diýarymyzyň ykdysady kuwwatyny has-da pugtalandyrmaga, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen özgertmeleriň ähmiýetini düşündirýärler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet durmuş-ykdysady maksatnamalaryny mundan beýläk-de üstünlikli durmuşa geçirmekde Milli Geňeşiň alyp barýan kanunçylyk işiniň möhümdigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz umumy ykrar edilen halkara hukuk resminamalary içgin seljermegiň, döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bilen bir hatarda, olary milli kanunçylyk tejribesinde nazara almagyň zerurdygyny belledi.

Milli Liderimiz kanunçykaryjylyk ulgamynda tejribe alyşmaga, Türkmenistanyň demokratik, hukuk döwleti hökmünde ösüş ýolunda toplan taryhy tejribesi hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gazanan üstünlikleri bilen halkara jemgyýetçiligi giňden tanyşdyrmaga ýardam berýän hyzmatdaşlygy we parlamentara gatnaşyklary mundan beýläk-de işjeňleşdirmegiň möhümdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine görülýän taýýarlyk işlerine ünsi çekip, bu möhüm çäräni hereket edýän milli kanunçylyga laýyklykda, ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň ähli meselelerini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine taýýarlyk görmek hem-de 2021-nji ýylyň jemlerini jemlemek bilen bagly işler barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň hasabat berşi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryna laýyklykda, ýurdumyzy geljekki 30 ýylyň dowamynda ösdürmek maksatnamasynyň taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça işler alnyp barylýar. Şunda ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde görkezijileri hem-de çaklanylýan maglumatlary taýýarlamak boýunça sazlaşykly işler alnyp barylýar.

Wise-premýer pudaklaryň 2021-nji ýyl üçin önümçilik görkezijileriniň ýerine ýetirilişine hem-de olaryň maliýe-ykdysady ýagdaýyna seljerme bermek boýunça alnyp barylýan işler barada hem hasabat berdi. Şunuň bilen birlikde, “Ýurdumyzy 2022-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy” işlenip düzüldi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny, sebitleri toplumlaýyn ösdürmek, ilatyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmak hem-de “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda durmuş ugurly syýasaty amala aşyrmak bilen baglanyşykly çäreler göz öňünde tutuldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistany geljek 30 ýyllyk döwürde ösdürmegiň maksatnamasyny işläp taýýarlamaga jogapkärli çemeleşmegiň wajypdygyny belledi. Resminamada Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyzy täze taryhy eýýamda syýasy, ykdysady, durmuş hem-de medeni ugurlarda ösdürmegi üpjün etmäge gönükdirilen ileri tutulýan wezipeler kesgitlenilmelidir.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere bu işi degişli düzümler bilen utgaşykly alyp barmak, şonuň ýaly-da, Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin ähli zerur çäreleri görmek tabşyryldy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow ýangyç-energetika toplumyndaky işleriň ýagdaýy, ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli döwür üçin ösdürmegiň Maksatnamasynyň durmuşa geçirilişiniň barşy barada hasabat berdi.

Wise-premýer şu ýylda Türkmenistanyň içerki sarp edijilerine nebit önümlerini paýlamagyň möçberlerine gaýtadan seredilendigini habar berip, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetde ýangyç-energetika toplumynyň eýeleýän uly ornuny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, nebitiň we tebigy gazyň çykarylyşynyň hem-de gaýtadan işlenilişiniň möçberini, ýurdumyzyň içerki we dünýä bazarlarynda isleg bildirilýän köpdürli nebithimiýa önümleriniň öndürilişini yzygiderli artdyrmagyň hem-de görnüşlerini giňeltmegiň möhümdigi bellenildi.

Milli Liderimiz pudaga häzirki zamanyň serişde tygşytlaýjy tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça işleriň depginini ýokarlandyrmaga, energetika pudagynyň kärhanalarynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga gönükdirilen iri düzümleýin taslamalaryň durmuşa geçirilişiniň barşyny hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz degişli resminama gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de onuň düzgünleriniň degişli derejede berjaý edilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew oba hojalygynda amala aşyrylýan özgertmeleriň alnyp barlyşy hem-de sebitlerde möwsümleýin meýdan işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Şu günler bugdaý ekilen meýdanlarda gök maýsalara agrotehniki kadalara laýyklykda ideg etmek, gowaça we beýleki oba hojalyk ekinleri üçin bölünip berlen meýdanlarda ýazky ekiş möwsümine taýýarlyk görmek işleri amala aşyrylýar.

Şeýle hem ýurdumyzda bugdaý hem-de gowaça ösdürip ýetişdirmek üçin tehniki hyzmatlaryň, mineral dökünleriň we himiki serişdeleriň ýeňillikli bahalardan berilmegi, önüm öndürijiler bilen tabşyrylýan önümler üçin hasaplaşyklaryň geçirilişi barada hasabat berildi.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň maksatlaýyn ýörite hasabyndan çykdajylary tölemek hakyndaky Çözgüdiň taslamasyny hödürledi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, bugdaýyň, gowaçanyň we beýleki oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, ekerançylyk meýdanlarynyň melioratiw ýagdaýyny hem-de suw bilen üpjünçiligini gowulandyrmak meselelerine ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz milli ykdysadyýetimiziň azyk üpjünçiligini hemmetaraplaýyn pugtalandyrmagyň, ilatyň özümizde öndürilýän ýokary hilli azyk önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmagyň wajypdygyny nygtady.

Şeýle hem oba hojalyk önümçiliginiň netijeliligini ýokarlandyrmagyň möhüm şerti hökmünde ekerançylar üçin jogapkärli ýazky ekiş möwsümine ýokary derejede hem-de toplumlaýyn taýýarlyk görmek tabşyryldy. Hormatly Prezidentimiz oba hojalygyna öňdebaryjy tejribeleri ornaşdyrmak, telekeçilik başlangyçlaryny hemmetaraplaýyn goldamak babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz hödürlenen resminama gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow ýurdumyzyň himiýa kärhanalarynyň önümçilik kuwwatyny artdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzy senagatlaşdyrmak boýunça strategiýanyň amala aşyrylmagy netijesinde innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilen kuwwatly, döwrebap zawodlar gurulýar, müňlerçe täze iş orunlary döredilýär. «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň “Maryazot” önümçilik birleşiginiň, “Marykarbamid” zawodynyň we Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyň önümçilik kuwwatlyklaryny ýokarlandyrmak maksady bilen degişli işler geçirildi. Zawodlaryň ygtybarly işledilmegi we önümçilik kuwwatlyklarynyň doly güýjünde ulanylmagy 2022-nji ýylda göz öňünde tutulan önümçilik meýilnamalaryny ýerine ýetirmek, eksport mümkinçiliklerini has-da artdyrmak boýunça pudagyň öňünde goýlan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagyna ýardam eder. “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň mineral dökünleri öndürýän zawodlarynyň geljekde hem önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak üçin zerur bolan enjamlar we ätiýaçlyk şaýlar bilen üpjün etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, himiýa toplumlarynyň bökdençsiz işledilmeginiň hem-de doly önümçilik kuwwatlyklaryna çykarylmagynyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz içerki hem-de daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän ýokary hilli himiýa önümleriniň öndürilýän möçberini yzygiderli artdyrmagyň wajypdygyny aýdyp, bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etmek barada wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow söwda toplumynda durmuş-ykdysady strategiýany durmuşa geçirmek, dokma pudagynda hem-de telekeçilik ulgamynda kesgitlenen möhüm wezipeleri çözmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, söwda ulgamynyň bazar gatnaşyklaryna geçmek şertlerinde milli ykdysadyýetimiziň gazanýan üstünliklerini görkezýän esasy pudaklaryň hatarynda durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak, haryt bolçulygyny üpjün etmek we içerki bazary zerur bolan önümlerden doldurmak gaýragoýulmasyz wezipeleriň biri bolup durýar.

Milli Liderimiz ýurdumyzda eksport-import amallaryny kadalaşdyrýan esasy edara hökmünde Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini kämilleşdirmegiň möhümdigine ünsi çekdi hem-de degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, ýurdumyzda medeniýet ulgamyny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde ýerine ýetirilýän çäreler barada hasabat berdi.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda geçirilýän dürli duşuşyklar, maslahatlar, bäsleşikler we sergiler, wagyz-nesihat işleri milli senenamamyzyň şanly wakalaryna hem-de senelerine bagyşlanan çäreleriň maksatnamasynyň özenini düzýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ylmy-tehniki ösüşiň gazananlaryny hem-de döwrüň talabyny nazara almak bilen, medeniýet ulgamynyň edaralarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek boýunça yzygiderli çäreleriň görülmelidigine ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz bu ulgamyň soňky ýyllarda döredilen maddy-enjamlaýyn binýadyny netijeli ulanmak, medeniýet ulgamynyň hünärmenleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak meselelerine aýratyn üns bermek babatda degişli görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow meýilleşdirilen ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmeginiň zerurdygyny belledi. Şeýle hem milli Liderimiz halkymyzyň medeni-ruhy mirasyny giňden wagyz etmek, ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň ykdysady esaslaryny pugtalandyrmaga, türkmenistanlylaryň abadançylygyny artdyrmaga gönükdirilen strategik döwlet maksatnamalarynyň many-mazmunyny we ähmiýetini açyp görkezmek boýunça işleri ýaýbaňlandyrmagy tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew sport we ýaşlar syýasaty ulgamynda alnyp barylýan işler, hususan-da, Watanymyzyň bu ulgamda gazanýan üstünliklerini dünýäde giňden wagyz etmek, türgenleriň sportuň dürli görnüşlerinde gazanýan uly üstünliklerini has-da artdyrmak, bu ugurda döredilýän mümkinçilikleri mundan beýläk-de giňeltmek babatda görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Wise-premýer kagyzda neşir edilýän köpçülikleýin habar beriş serişdelerini elektron görnüşe hem-de sanly ulgama geçirmek, Türkmenistanyň internetiň habarlar-täzelikler ulgamyna gatnaşmagyny giňeltmek, saýtlary we beýleki web-serişdeleri döretmek, gazet-žurnallaryň işlerini döwrebaplaşdyrmak maksady bilen, Sport we ýaşlar syýasaty boýunça habarlar merkezini döretmek ugrunda alnyp barylýan işler barada hem hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak boýunça geçirilýän işleriň örän möhümdigini nygtady hem-de täzeçil tehnologiýalaryň işjeň ornaşdyrylmagynyň wajyp wezipeleri üstünlikli çözmek bilen birlikde, Garaşsyz Watanymyzyň beýik gazananlaryny dünýäde giňden beýan etmäge hem gönüden-göni ýardam berýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyz Sport we ýaşlar syýasaty boýunça habarlar merkezini döretmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmek barada wise-premýere birnäçe görkezmeleri berdi.

Şeýle hem Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasaryna durmuş desgalaryny, hususan-da, lukmançylyk we hyzmat ediş edaralaryny bildirilýän talaplara laýyklykda hem-de arassaçylyk kadalarynyň pugta berjaý edilmegi arkaly ýerleşdirmek boýunça degişli çäreleri görmek barada tabşyryk berildi. Milli Liderimiz alnyp barylýan durmuş ugurly syýasatymyzyň baş ýörelgesiniň, ilkinji nobatda, adamlar we olaryň abadançylygy babatdaky aladadan ybaratdygyny belläp, bu ugurda degişli düzümler, şol sanda häkimlikler bilen utgaşykly işleri ýola goýmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň wodorod energiýasy boýunça halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biriniň energetika diplomatiýasy bilen baglanyşyklydygy bellenildi. Ýurdumyz energiýa serişdeleriniň baý gorlaryna eýe bolmak bilen, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda energetika ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge saldamly goşant goşýar we bu ugurda möhüm başlangyçlary yzygiderli öňe sürýär.

Milli Liderimiziň durmuşa geçirýän energetika diplomatiýasy abraýly halkara guramalaryň derejesinde giň goldawa eýe bolýar. Bu babatda 2008-nji we 2013-nji ýyllarda Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan degişli Kararnamalaryň biragyzdan kabul edilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr.

Döwlet Baştutanymyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýanyň 76-njy mejlisinde öňe süren BMG-niň pes uglerodly energiýany ösdürmek boýunça Strategiýany hem-de wodorod energetikasyny ösdürmek üçin halkara «Ýol kartasyny» düzmek baradaky teklipleri energetika howpsuzlygyny üpjün etmekde örän ähmiýetlidir.

Soňky ýyllarda dünýäde pes uglerodly energiýa we wodorod ýangyjyna geçmek bilen bagly işleriň güýçlenmegi netijesinde geljekde energiýa serişdelerine bolan islegiň gurluşynyň üýtgemegine getirer diýlip garaşylýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň energetika ulgamynda öňe sürýän halkara başlangyçlaryndan ugur alnyp, Türkmenistanyň wodorod energiýasy babatda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça 2022-2023-nji ýyllar üçin «Ýol kartasynyň» taslamasy işlenip düzüldi.

Resminama wodorod energiýasy boýunça halkara hyzmatdaşlygy ýola goýmak we pugtalandyrmak hem-de ýokary derejeli hünärmenler bilen üpjün edilen, döwrebap tehnologiýalar esasynda işleýän we eksporta gönükdirilen milli wodorod energetika pudagyny döretmek bilen bagly giň strategik maksatlary we çäreler toplumyny öz içine alýar.

Bu ugurda netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmek babatda döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Ýol kartasynyň” taslamasy hem-de onda beýan edilen teklipler hödürlenildi.

Hususan-da, munuň özi Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça halkara agentlik (IRENA), Halkara Energetika agentligi, Halkara Energetika Hartiýasy, Atom energiýasy boýunça halkara agentlik we beýleki halkara guramalar bilen geljekde hem hyzmatdaşlygy netijeli dowam etmek we bu işleriň çäklerinde IRENA-nyň Türkmenistanda wodorod energiýasy boýunça merkezini açmagyň mümkinçiliklerini öwrenmek teklibi bilen baglanyşyklydyr.

Türkmenistanyň wodorod energiýasy boýunça halkara hyzmatdaşlygynyň syýasy-hukuk esaslaryny mundan beýläk-de kämilleşdirmek bilen bagly işleri durmuşa geçirmek, hususan-da, Türkmenistanyň wodorod energetikasyny ösdürmek boýunça milli strategiýasyny işläp taýýarlamak hem-de bu işe halkara bilermenleri çekmek teklip edilýär.

Ýurdumyzda wodorod energetika pudagyny döretmek we ösdürmek maksady bilen, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak hem-de bu ugurda halkara ylmy hyzmatdaşlygy ýola goýmak göz öňünde tutulýar. Bu babatda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Wodorod energiýasy boýunça merkezi döretmek teklip edilýär. Bu merkeziň esasy maksatlarynyň biri wodorod energiýasyny öndürmek we ulanmak boýunça ýurdumyzda synag taslamalaryny durmuşa geçirmek bilen bagly teklipleri taýýarlamakdan ybarat bolar.

Energiýa serişdeleriniň bu görnüşini öndürmek, saklamak we ony daşamak üçin degişli düzümleriň döredilmegi hem-de oňa uly möçberde maýa goýumlaryň çekilmegi bilen bagly işleri geçirmek zerur bolup durýar. Şu maksat bilen, Türkmenistanda wodorod energetika pudagyny ösdürmek boýunça Pudagara iş toparyny döretmek teklip edilýär.

Mundan başga-da, bu ugurda hyzmatdaşlygy giňeltmek we tejribe alyşmak babatda Ýaponiýa, Russiýa Federasiýasy, Koreýa Respublikasy, Beýik Britaniýa ýaly döwletleriň degişli edaralary bilen geňeşmeleri ýola goýmak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp we hödürlenen teklipleri, umuman, makullap, Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk we “Açyk gapylar” ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy ugry amala aşyrmak arkaly daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary, şol sanda energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge çalyşýandygyny nygtady. Alternatiw energetika bu ugurda milli strategiýany durmuşa geçirmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi.

Ýurdumyzda onuň çeşmelerinden netijeli ulanmak boýunça öňdebaryjy tehnologiýalary çekmäge we ornaşdyrmaga uly üns berilýär. Häzirki döwrüň ýagdaýlary bilen baglylykda, geljegiň ýangyjy hökmünde wodorod şol çeşmeleriň biri bolup durýar. Ekologiýa we howanyň üýtgemegi bilen bagly ählumumy meseleler babatda wodorody öndürmek we ony ulanmagyň mümkinçiliklerini öwrenmek aýratyn möhümdir.

Bu ulgamda ýurdumyz işjeň orny eýeleýär. Türkmenistanyň umumy abadançylygyň we ösüşiň bähbitlerine laýyk gelýän anyk başlangyçlary munuň aýdyň subutnamasydyr. Wodorod energiýasy barada aýdylanda bolsa, ýokary ulanyş, tehnologik we ekologik häsiýetnamalary onuň artykmaçlyklarydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Munuň özi ylmy barlaglaryň barşynda tassyklanyldy. Bu energiýa serişdesini senagatda hem-de binalary ýylatmak üçin netijeli ulanmak bolar. Mundan başga-da, wodorod daşky gurşaw üçin howpsuzdyr. Ony ulanmagyň ägirt uly geljegi hut şular bilen şertlendirilendir.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň pes uglerodly, hususan-da, wodorod energiýasy ulgamynda netijeli halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça yzygiderli çäreleri görjekdigini nygtap, wise-premýere, daşary işler ministrine bu ugurda degişli işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryna laýyklykda, serhet gözegçilik-geçiriş nokatlarynda ýurdumyza ýokanç keselleriň aralaşmagynyň öňüni almak boýunça alnyp barylýan toplumlaýyn işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet serhet zolaklarynda, gümrük nokatlarynda berk gözegçiligiň üpjün edilýändigi, degişli zyýansyzlandyryş işleriniň yzygiderli geçirilýändigi bellenildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, öňde goýlan möhüm wezipeleri çözmäge örän jogapkärli we hemmetaraplaýyn çemeleşmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Bu ugurda ähli gulluklaryň işini utgaşykly guramak meselesini hemişe üns merkezinde saklamak möhümdir. Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz serhet gözegçilik-geçiriş nokatlarynda ýokanç keselleriň ýurdumyza aralaşmagynyň öňüni almak boýunça degişli çäreleriň geçirilmegine berk gözegçilik etmegiň wajypdygyny nygtap, wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew ulag-logistika ulgamynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hasabatyň başynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň daşary ýurtlar bilen ulag ulgamynda özara hyzmatdaşlygy berkitmäge uly ähmiýet berýändigi bellenildi. Döwlet Baştutanymyzyň dünýä bileleşiginiň giň goldawyna eýe bolan netijeli başlangyçlary bu ulgamda hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilendir. BMG-niň Baş Assambleýasynyň bu ugurda kabul eden birnäçe Kararnamalary munuň aýdyň subutnamasydyr.

Hytaý — Gazagystan — Türkmenistan — Eýran ugry boýunça konteýner gatnawlary üçin bäsdeşlige ukyply nyrhlar kesgitlenip, logistikany ösdürmek üçin şertler döredilýär.

Häzirki wagtda Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe, Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Oman üstaşyr ulag geçelgelerine Gazagystan, Katar we Hindistan ýaly ýurtlaryň goşulmagy bilen, bu ugurlary işjeňleşdirmek babatda synag ýüküni ugratmak, ýükleriň geçmeginde bökdençlikleriň döremezligini üpjün etmekde bar bolan meseleleri çözmek boýunça milli operatorlary kesgitlemek arkaly awtoulag we otly ýük kerwenlerini geçirmek meýilleşdirilýär.

Ýewropa — Kawkaz — Aziýa halkara ulag geçelgesi boýunça hem-de Hazar deňzi — Gara deňiz halkara ulag geçelgesi arkaly Ýewropa çykmak bilen, konteýner ýük daşalyşyny artdyrmak babatda meýilnamalaýyn işler amala aşyrylýar.

Logistika wekilleriniň işini ýola goýmaga, daşarky bazarlary öwrenmäge, ýurdumyzyň ulag-logistika mümkinçiliklerini mahabatlandyrmaga hem-de iri ulag kompaniýalaryny çekmäge aýratyn üns berilýär.

Pakistan, Owganystan, Hindistan ýaly ýurtlar Russiýa, Gazagystana hem-de Ýewropa ýurtlaryna üstaşyr ýükleri daşamaga, şonuň ýaly-da, Hytaý — Täjigistan — Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Türkiýe ugry boýunça konteýner ýük daşalyşyny ýola goýmaga uly gyzyklanma bildirýärler. Şunuň bilen baglylykda, ulag kompaniýalarynyň arasyndaky gepleşikleriň çäklerinde Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň üstaşyr ýük daşamakdaky mümkinçiliklerini peýdalanmak meýilleşdirilýär.

Agentligiň ýolbaşçysy hasabatyny dowam edip, ýurdumyzyň söwda flotunyň ulag serişdelerini daşamak we ýolagçy gatnatmak üçin döwrebap gämiler, şol sanda “RO-PAX” görnüşli ýük daşaýjy gämiler bilen üstüniň ýetirilýändigini aýtdy. Şol gämiler Ýewropa bilen Aziýanyň arasynda söwda dolanyşygynyň akymyny artdyrmakda uly ähmiýete eýedir.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrmagy boýunça “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň “Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan dürli kysymly gämileri gurmak meýilleşdirilýär. Şol gämileriň hatarynda demir ýol wagonlaryny daşamak üçin iki sany “Ro-Ro” hem-de bir gury ýük daşaýjy gämi bar.

Dünýä tejribesinde “Ro-Ro” görnüşli gämileriň, esasan, açyk, ýarym açyk we ýapyk palubaly görnüşleriniň ulanylýandygy barada habar berildi. Ýükleme-düşürme işlerini ýeňilleşdirýändigi hem-de howpsuzlyk talaplaryna laýyk gelýändigi nazara alnyp, bu gämileri açyk palubaly görnüşde gurmak göz öňünde tutulýar. Bu bolsa howply ýükleriň käbir görnüşlerini gäminiň diňe açyk palubasynda daşamak barada Halkara Deňiz Guramasynyň talaplaryna kybap gelýär. Şol bir wagtda gäminiň aşaky böleginde azyk, gurluşyk, oba hojalyk we beýleki önümler ýüklenen ýükli wagonlary daşamak bolar. Gury ýük daşaýjy gämileriň häsiýetnamalary barada aýdylyp, gäminiň ýük göterijiliginiň 5 müň 100 tonna barabardygy habar berildi.

Şunuň bilen baglylykda, gämileriň şekil taslamalary hem-de olaryň häsiýetnamalary döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanan daşary syýasy strategiýasyny yzygiderli durmuşa geçirip, sebit we halkara hyzmatdaşlyk meselelerine netijeli çemeleşýändigini görkezip, dürli ugurlarda, şol sanda ulag ulgamy ýaly ileri tutulýan ugurda möhüm düzümleýin taslamalary öňe sürýändigini belledi.

Soňky ýyllarda çäk taýdan örän amatly ýerleşen Türkmenistan sebit hem-de yklym ähmiýetli möhüm üstaşyr ulag halkasy we logistika merkezi hökmünde eýeleýän ornuny ynamly pugtalandyryp, özüniň ägirt uly mümkinçiligini umumadamzat bähbidine peýdalanmaga çalyşýar.

Milli Liderimiz bular barada aýtmak bilen, şu ulgamda ýurdumyzyň kuwwatyny doly peýdalanmak maksady bilen, multimodal logistika we üstaşyr gatnawlar, sanly tehnologiýalary peýdalanmak arkaly hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmek üçin oňaýly şertleri döretmegiň zerurdygyny belledi.

Döwrebaplaşdyrylan demir ýollaryň geçirijilik ukybyny artdyrmak, daşary ýurtlaryň we ýurdumyzyň harytlaryny halkara bazarlara ugratmagyň hem-de daşary ýurtlaryň önümlerini ýurdumyza gysga we amatly ýollar bilen getirmegiň mümkinçiliklerini peýdalanmak gerek diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Milli Liderimiz ýük daşalyşynyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin häzirki zaman, ýokary tehnologiýaly ulag düzüminiň bolmagynyň ägirt uly ähmiýetini göz öňünde tutup, ýükleriň ugradylýan hem-de kabul edilýän ýerlerini — deňiz menzillerini, demir ýol beketlerini we awtomenzilleri mundan beýläk-de ösdürmäge aýratyn üns bermegiň zerurdygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň Türkmenistanyň ulag ulgamynda möhüm halka bolup durýandygy nygtaldy.

Milli Liderimiz “Ro-Ro” görnüşli demir ýol wagonlaryny daşaýjy ýük gämileriniň meýilleşdirilen gurluşygyna ünsi çekip, munuň uzak aralyga daşamak üçin ulaglaryň örän uly isleg bildirilýän görnüşidigini belledi. Bu bolsa üstaşyr daşamalara-da uly mümkinçilikleri açýar.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýurdumyzyň gämi gurluşygyny ösdürmek üçin binýat bolup durýandygyny nygtap, bu ugurda degişli işgärleri, operatorlary, işine ussat hünärmenleri taýýarlamakda mundan beýläk-de ähli tagallalary etmek barada görkezme berdi.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen taslamalary makullap hem-de bu babatda agentligiň ýolbaşçysyna tabşyryklary berip, gämileriň görnüşlerini gurmagy özleşdirmek bilen, milli deňiz flotuny giňeltmegiň zerurdygyny, munuň bolsa suw ulaglary ulgamynda ýük dolanyşygynyň artmagyna ýardam etjekdigini aýtdy.

Şeýle hem mejlisde döwlet durmuşynyň başga-da birnäçe möhüm meselelerine garaldy we ykdysadyýetiň pudaklaryny ösdürmäge gönükdirilen çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy

28.12.2021

Описание: Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň  duşuşygyna gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna iş saparyna ugrady. Milli Liderimiz Sankt-Peterburgda geçirilýän GDA ýurtlarynyň Liderleriniň resmi däl sammitine gatnaşdy.

Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.

Ählumumy koronawirus pandemiýasy zerarly, tutuş dünýäniň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklaryna garamazdan, geçip barýan ýyl Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy üçin örän netijeli ýyllaryň biri boldy. Sebitiň ýurtlarynyň arasynda däp bolan hyzmatdaşlygy ösdürmek we pugtalandyrmak maksady bilen, 1991-nji ýylyň dekabrynda döredilen bu iri sebit guramasy täsin döwletara düzüme öwrüldi. Onda özara gatnaşyklar öňde durýan umumy wezipeler hem-de her bir agza ýurduň milli bähbitleri nazara alnyp guralýar.

Başgaça aýdylanda, GDA öz işinde häzirki döwrüň halkara hyzmatdaşlygynyň binýadynda goýlan esasy ýörelgelere — hoşmeýilli erk-islege, özara ynanyşmaga hem-de deňhukuklylyga eýerýär. Hut şeýle çemeleşme dostluk köprüleriniň ýola goýulmagyna we bilelikdäki möhüm taslamalary durmuşa geçirmäge ýardam edýär.

Описание: https://turkmenistan.gov.tm/storage/app/media/Images/2021/12-2021/28122021/29-12-002.jpg

Türkmenistan Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň assosirlenen agzasy bolmak bilen, Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan ugur alyp, GDA-nyň işlerine işjeň gatnaşýar hem-de ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda giň ugurlar boýunça netijeli gatnaşyklary ösdürmek babatda çykyş edýär.

GDA giňişliginde ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlyk sebitiň halklarynyň taryhyň dowamynda emele gelen dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmaga ýardam etdi. Şunuň bilen baglylykda, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň möhüm Kararnamalaryna garalanda we kabul edilende, BMG-niň saýlawly edaralaryna dalaşgärler boýunça ses berlende, GDA ýurtlarynyň özara goldaw bermek babatda ýola goýan tejribesini bellemek gerek. Şu babatda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda kabul eden Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakyndaky Kararnamasyny GDA döwletleriniň ählisiniň goldandygyny ýatlamak ýerlikli bolar.

Häzirki wagtda, çärýek asyrdan gowrak wagt geçenden soň, Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesi sebit we ählumumy durnuklylygy hem-de howpsuzlygy üpjün etmegiň möhüm şerti bolmagynda galýar we halkara gün tertibiniň köp meselelerini çözmekde bitaraplyk ýörelgelerini ulanmagyň ýokary netijeliligini görkezýär.

GDA-nyň ýurtlary şeýle hem milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2021-nji ýyly «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýip yglan etmek hakyndaky başlangyjyny durmuşa geçirmekde goldawyny hem-de raýdaşlygyny bildirdiler. Bu başlangyç BMG-niň Baş Assambleýasynyň degişli Kararnamasy bilen berkidildi. Türkmen tarapynyň başlangyjy esasynda 2021-nji ýylyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda “Binagärlik we şähergurluşyk ýyly» diýlip yglan edilendigi bellärliklidir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Mir” döwletara teleradiokompaniýasynyň döşe dakylýan altyn nyşany bilen sylaglanylmagy geçip barýan ýylyň möhüm wakalarynyň birine öwrüldi. Media ulgamynda Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşy bolan bu teleradiokompaniýanyň işi umumy maglumat giňişligini saklamaga hem-de GDA-da maglumatlary alyşmaga ýardam etmäge gönükdirilendir.

...Birnäçe sagatdan soň, hormatly Prezidentimiziň uçary Sankt-Peterburg şäheriniň “Pulkowo” Halkara howa menziline gondy. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy resmi adamlar garşyladylar.

Soňra hormatly Prezidentimiziň awtoulag kerweni GDA gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygynyň geçirilýän ýeri bolan B.N.Ýelsin adyndaky Prezident kitaphanasyna tarap ugrady. Bu ýerde milli Liderimizi Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin mähirli garşylady.

Sammite şeýle hem Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew, Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri Nikol Paşinýan, Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew gatnaşdylar. Duşuşyga Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti — Ýelbasy Nursultan Nazarbaýew hem çagyryldy.

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin GDA ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň resmi däl sammitini açyp, hemmelere çakylygy kabul edendikleri üçin hoşallyk bildirdi we pursatdan peýdalanyp, dostlukly döwletleriň Baştutanlaryny guramanyň döredilmeginiň 30 ýyllygy hem-de GDA döwletleriniň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady.

Russiýanyň Lideriniň belleýşi ýaly, Arkalaşygyň döredilmegi, gürrüňsiz, uly ähmiýete eýe boldy. Dürli ugurlarda, biziň döwletlerimiziň howpsuzlygyny üpjün etmek ulgamynda hem, ykdysady ulgamda hem ýakynlaşmak düýpli häsiýete eýe boldy. Onuň pikirine görä, hut ýola goýlan gatnaşyklar dünýäniň ähli ýurtlarynyň ýüzbe-ýüz bolan pandemiýa bilen bagly çylşyrymly döwrüni hem geçmäge mümkinçilik berýär.

Koronawirusa garşy umumy göreşiň ara alyp maslahatlaşmalaryň möhüm hem-de derwaýys meseleleriň biridigini nazara almak bilen, ýokary derejeli duşuşyga Sarp edijileriň hukuklaryny goramak we adamlaryň abadançylygy boýunça federal gullugyň ýolbaşçysy, Russiýa Federasiýasynyň Baş döwlet sanitariýa lukmany Anna Popowa çagyryldy. Ol howply ýokanja garşy göreşmekde bilelikdäki işiň geljekki ugurlary barada gürrüň berdi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sammitde çykyş edip, Prezident Wladimir Putine bu ugurda edilýän kömek üçin minnetdarlyk bildirdi.

Häzirki güne çenli Türkmenistanda bu pandemiýa hasaba alynmady. Russiýa Federasiýasynyň goldaw bermegi netijesinde biz ilkinjileriň biri bolup, özümizde “Sputnik V” hem-de “EpiWakKorona” waksinalaryny bellige aldyk. Häzirki günde biziň ilatymyza şol waksinalar bilen sanjym geçirildi. Ýaňy-ýakynda biz “Sputnik Laýt” waksinasyny aldyk. Ol eýýäm buster sanjymy hökmünde kabul edilýär diýip, milli Liderimiz belledi.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem täze başlangyçlaryň birnäçesi bilen çykyş edip, ylmy lukmançylyk ulgamynda hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny teklip etdi. Hususan-da, GDA giňişliginde biologik howpsuzlygyň howplary barada aýdyp, bu ulgamda bitewi resminama täzeden garamagy we gol çekmegi teklip etdi hem-de şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň şeýle resminama eýýäm gol çekendiklerini belledi.

Mundan başga-da, milli Liderimiz Gyrgyzystanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Türkmenistanyň we Täjigistanyň Russiýadan tapawutlylykda, beýleki kliniki alamatly arid zolaklarda ýerleşýändigine duşuşyga gatnaşyjylaryň ünsüni çekip, şu zolagyň aýratynlyklaryndan ugur alyp, bu ýokanjyň genomyny öwrenmegiň zerurdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow berilýän kömek üçin minnetdarlyk bildirip, eger-de Russiýa hut bakteriologiýany hem-de wirusologiýany öwrenmek boýunça özüniň maslahatlaryny we gollanmalaryny merkezleşdirilen görnüşde berse, onda bu meselelerde bitewi çemeleşmeleriň işlenip taýýarlanyljakdygyny nygtady.

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin türkmen kärdeşine geljekki hyzmatdaşlyk barada aýdan oňyn teklipleri üçin hoşallyk bildirip, GDA döwletleriniň mundan beýläk-de bu ugurda hereket etjekdiklerine ynam bildirdi.

Täze ýylyň öňüsyrasynda GDA ýurtlarynyň Liderleriniň resmi däl duşuşyklaryny geçirmegiň asylly däbe öwrülendigini bellemek gerek. Şol sammitlerde diňe bir ýylyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň jemi jemlenmän, eýsem, ýakyn geljek üçin esasy wezipeler hem-de bilelikdäki işiň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşylýar, esasy halkara we sebit meseleleri boýunça garaýyşlar deňeşdirilýär.

Bitarap Türkmenistan Arkalaşygyň çägindäki hyzmatdaşlygy özüniň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitläp, GDA döwletleri bilen gatnaşyklaryny taryhyň dowamynda emele gelen dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk däpleriniň esasynda guraýar.

Ýurdumyz Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna açyk, netijeli gatnaşyklar hem-de özara bähbitli, uzak möhletli hyzmatdaşlyk üçin meýdança hökmünde garap, guramanyň bar bolan köpugurly mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak meselelerinde hemişe işjeň orny eýeleýär.

Öz döwründe hut hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň GDA ýurtlarynyň özara gatnaşyklarynyň ykdysady ugruny güýçlendirmek baradaky pikiri öňe sürendigini, Arkalaşyga gatnaşyjy döwletleriň strategik ykdysady hyzmatdaşlyk hakyndaky Jarnamasyny taýýarlamak baradaky başlangyç bilen çykyş edendigini ýatlamak ýeterlikdir.

GDA-nyň 2019-njy ýylyň oktýabr aýynda Aşgabatda geçirilen sammitiniň netijeleri boýunça kabul edilen bu köptaraply resminama gurama gatnaşyjy ýurtlaryň bar bolan ykdysady kuwwatdan we mümkinçiliklerden has netijeli peýdalanmak, önümçilik-kooperasion we söwda gatnaşyklaryny mundan beýläk-de giňeltmek boýunça tagallalary birleşdirmäge çalyşýandygyny ýene-de bir gezek tassyklady.

GDA-ny 2030-njy ýyla çenli ykdysady taýdan ösdürmegiň Strategiýasy hut ýokarda agzalan Jarnamanyň esasy ýörelgelerine daýanýar. Onda ulag, ýangyç-energetika toplumy, aragatnaşyk we kommunikasiýalar, senagat kooperasiýasy, söwda, innowasiýalar we tehnologiýalar özara gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary hökmünde kesgitlenildi.

Milli Liderimiziň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň şu ýylyň 15-nji oktýabrynda sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde nygtaýşy ýaly, bularyň ählisi halkara bazarlarda biziň üstünlikli bäsdeşlik edip biljek, geljekki hyzmatdaşlara amatly şertleri teklip edip biljek ulgamlarymyzdyr.

Döwlet Baştutanymyz Arkalaşygyň ykdysady bähbitlerini onuň çäklerinden daşarda ilerletmegiň, goňşy ýurtlaryň we sebitleriň bilelikdäki taslamalaryna goşulyşmagyň wajypdygyny belläp, munuň, ilkinji nobatda üstaşyr ulag düzümini döretmäge, energiýa serişdeleriniň iberilýän ugurlaryny giňeltmäge, täze aragatnaşyk ulgamlaryny we kommunikasiýalary çekmäge degişlidigine ünsi çekdi. Arkalaşygyň ýurtlarynyň Demirgazyk — Günorta hem-de Gündogar — Günbatar ugurlary boýunça durnukly üstaşyr ulag geçelgelerini döretmäge işjeň gatnaşmagy ýokarda agzalan ulgamlarda üstünlikli hyzmatdaşlygyň möhüm şerti bolup durýar.

Başgaça aýdylanda, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy özüniň geosyýasy we geoykdysady garaýyşlary bilen baglylykda, yklymda has işjeň orny eýelemelidir, Gündogaryň we Günbataryň, Aziýanyň we Ýewropanyň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge hem-de giňeltmäge işjeň gatnaşmalydyr.

GDA ýurtlary döwletara gatnaşyklarda deňhukuklylyk we birek-birege hormat goýmak ýörelgelerine berk eýerýärler, ählumumy gün tertibinde parahatçylygyň we gepleşikler medeniýetiniň berkarar bolmagy, ählumumy durnuklylygyň we howpsuzlygyň pugtalandyrylmagy ugrunda çykyş edip, Durnukly ösüş maksatlaryny ýerine ýetirmäge saldamly goşant goşýarlar.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan ählumumy howpsuzlygyň emele gelen binýadyny bilelikde goramagy, halkara hukugyň we BMG-niň Tertipnamasynyň kadalarynyň berk berjaý edilmegini özara gatnaşyklarymyzyň möhüm ugurlarynyň hatarynda belleýär. Milli Liderimiziň yzygiderli nygtaýşy ýaly, GDA ýurtlary özleriniň syýasy-diplomatik mümkinçiliklerini ulanyp, BMG-de, beýleki abraýly halkara we sebit düzümlerinde birleşen we düýpli garaýyşlar bilen çykyş etmelidir. Dünýä syýasatyna, halkara hukuga hormat goýmak, gepleşikler medeniýetini, döwletleriň arasyndaky gatnaşyklarda ynanyşmagy we aýdyňlygy gaýtaryp getirmek zerurdyr.

Hut şeýle çemeleşme Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna ýaşaýyş ukyplylygyny we çeýeligi üpjün edýär, hyzmatdaşlygyň täze geljegi uly ugurlaryny açýar. GDA-nyň halkara durnuklylyk we howpsuzlyk ulgamynyň möhüm bölegi hökmünde hereket etmegini şertlendirýär.

Ýokarda bellenilişi ýaly, koronawirus pandemiýasyna garşy göreşmek hem-de onuň durmuş-ykdysady täsirini azaltmak Arkalaşygyň ýurtlarynyň bilelikdäki işiniň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA-nyň döwletleriniň arasynda ylmy diplomatiýa, lukmançylyk bileleşikleri ugry boýunça umumy çemeleşmeleri we usullary işläp taýýarlamak üçin özara gatnaşyklaryň has netijeli gurallaryny ýola goýmagyň zerurdygyny nygtaýar.

Şu babatda türkmen tarapynyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde öňe süren başlangyçlary aýratyn ähmiýete eýe boldy. Olaryň esasy mazmuny täze görnüşli koronawiruslaryň gelip çykyşynyň tebigatyny, şolaryň döredýän keselleriniň ýüze çykmagynyň görnüşlerini öwrenmäge, ýokanç keselleri bejermegiň we olaryň öňüni almagyň täze usullaryny işläp taýýarlamaga hem-de ornaşdyrmaga gönükdirilen köptaraply gurallary döretmekden ybaratdyr.

Döwlet Baştutanymyz GDA-nyň işine täze itergi bermek barada aýdyp, Arkalaşygyň içinde hem-de beýleki döwletler we halkara ykdysady birleşikler bilen özara gatnaşyklarda hyzmatdaşlygyň täze, döwrebap ugurlarynyň we nusgalarynyň zerurdygyny yzygiderli belleýär.

Şu ýokary derejedäki resmi däl duşuşyga gatnaşyjylar öňde durýan maksatlaryň hem-de wezipeleriň umumydygyny belläp, goňşy ýurtlaryň bilelikdäki işiň oňyn tejribesini, durmuş-ykdysady ösüşiň ileri tutulýan ugurlaryny nazara almak bilen, däp bolan hyzmatdaşlygy hil taýdan täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmaga taýýardyklaryny ýene-de bir gezek tassykladylar.

Şeýle hem şu gün saparyň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onuň barşynda Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda parlamentara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge aýratyn üns berildi.

...Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna iş saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soň, “Pulkowo” Halkara howa menziline bardy we şol ýerden ata Watanymyza ugrady.

 

 

Türkmenistanyň Hökümet wekiliýeti Özbegistana sapary amala aşyrdy

18.01.2022

Описание: Türkmenistanyň Hökümet wekiliýeti Özbegistana sapary amala aşyrdy

2022-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda, Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky hökümet wekiliýeti Özbegistan Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew tarapyndan kabul edildi.

Duşuşygyň başynda S.Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan Özbegistanyň Prezidentine mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Öz gezeginde, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentine we halkyna parahatçylyk we abadançylyk arzuw etdi. Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky döwletara gatnaşyklaryň ösüş depgininiň ýokary derejesini kanagatlanma bilen bellediler.

Şeýle hem saparyň dowamynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň Orunbasary, Maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakow bilen duşuşdy.

Gepleşiklerde söhbetdeşler Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlar boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň birnäçe meselelerine seredip geçdiler. Halkara we sebitleýin guramalaryň çäklerindäki Iki ýurduň ýakyn özara hereketleri barada nygtaldy.

Söwda-ykdysady ulgamyndaky gatnaşyklara aýratyn üns bermek bilen, taraplar özara haryt dolanyşygynyň möçberiniň artdyrylmagyna we diwersifikasiýalaşdyrylmagyna gyzyklanma bildirdiler. Bu ugurda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 4-5-nji oktýabrynda Daşkent şäherine amala aşyrylan saparynyň dowamynda ylalaşylan türkmen-özbek serhetýaka söwda zolagynyň döredilmeginiň ähmiýeti babatynda bellenildi. Şeýle-de, ulag we energetika pudaklarynyň iki döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary bolup durýandygy barada nygtaldy.

Taraplar Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky däp bolan doganlyk gatnaşyklarynyň bilelikdäki tagallalar esasynda ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň bähbidine mundan beýläk hem uly depgin bilen ösdüriljekdigine we berkidiljekdigine ynam bildirdiler.

Şeýle hem saparyň dowamynda, Türkmenistanyň hökümet wekiliýeti Özbegistan Respublikasynyň saglygy goraýyş ministrliginde duşuşyk geçirdi. Duşuşykda saglygy goraýyş ulgamyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we ýokanç keselleriniň öňüni almak ugrunda tejribe alyşmagyň möhümdigi bellenildi.

Daşkentde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleriniň hem-de Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleriniň arasynda hem duşuşyk geçirildi. Onuň netijeleri boýunça iki ýurduň hususy ulgamynyň wekilleriniň arasynda birnäçe resminamalara gol çekildi.

Türkmenistanyň Prezidenti daşary syýasy strategiýanyň amala aşyrylyşy boýunça iş maslahatyny geçirdi

22.12.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow bilen iş maslahatyny geçirdi. Onda Türkmenistanyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan ugur alnyp durmuşa geçirilýän daşary syýasat ýörelgelerine laýyklykda, birnäçe hyzmatdaş döwletler bilen özara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek bilen bagly meselelere garaldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyny açyp, ilki bilen, birnäçe guramaçylyk meselelerine garady hem-de degişli resminamalara gol çekdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz türkmen wekiliýetiniň ýakynda Pakistan Yslam Respublikasyna we Hindistan Respublikasyna gulluk iş saparlarynyň netijeleri barada hasabat bermek üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň Türkmenistan bilen taryhy dostlukly gatnaşyklary saklaýan döwletler bilen hyzmatdaşlygy ilerletmek boýunça ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň öňünde goýýan wezipelerini ýerine ýetirmekde degişli işleriň alnyp barylýandygyny habar berip, hususan-da, Pakistan Yslam Respublikasy hem-de Hindistan Respublikasy bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek babatda işjeň gepleşikleriň geçirilýändigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryna laýyklykda, ýurdumyzyň wekiliýetiniň 2021-nji ýylyň 18 — 20-nji dekabry aralygynda Nýu-Deli we Yslamabat şäherlerinde gulluk iş saparlarynda bolandyklary hem-de şolaryň dowamynda halkara ähmiýetli duşuşyklara gatnaşyp, degişli gepleşikleri geçirendikleri barada hasabat berildi.

Wise-premýer Hindistanyň Nýu-Deli şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa — Hindistan» dialogynyň daşary işler ministrleriniň nobatdaky duşuşygynyň geçirilendigini aýtdy. Onuň çäklerinde garalan esasy meseleler barada habar berip, wise-premýer «Merkezi Aziýa — Hindistan» dialogynyň guramaçylyk-gurluş binýadyny ösdürmek mümkinçilikleriniň üstünde durup geçdi. Bu babatda türkmen tarapynyň ýurdumyzyň işjeň daşary syýasatyna esaslanyp, şu dialogyň çäklerinde yzygiderli hem-de ulgamlaýyn esasda geçirmek üçin daşary işler ministrleriniň derejesindäki mejlisleriniň guralyny hem-de gatnaşyjy döwletleriň ýokary wezipeli wekilleriniň aýratyn ugurlar boýunça duşuşyklaryny, bilermenleriň maslahatlaşmalaryny ýola goýmak baradaky başlangyçlary beýan edildi. Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyga möhüm ähmiýet berildi.

Şu başlangyçlaryň Merkezi we Günorta Aziýa sebitleriniň energiýa, ulag we kommunikasiýa ulgamlaryny birikdirýän taslamalary, hususan-da, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň, Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Oman ulag geçelgesiniň taslamalaryny we beýleki möhüm taslamalary iş ýüzünde amala aşyrmak üçin möhümdigi bellenildi.

Dialogyň çäklerinde Owganystan bilen bagly meselelere hem aýratyn üns berildi. Wise-premýer bu babatda hormatly Prezidentimiziň ýokary syýasy derejede geçirilýän duşuşyklaryň we maslahatlaryň çäklerinde beýan eden nukdaýnazarlaryndan ugur alnyp, birnäçe esasy ýörelgelere esaslanylýandygyny aýtdy. Şol ýörelgeler syýasy ugurda täze owgan häkimiýeti bilen halkara gepleşikleriň ýola goýulmagyny goldamakdan we Owganystanyň goňşy ýurtlarynyň bu ugurda möhüm ornuny berkitmekden, ýurtdaky ykdysady ýagdaýy durnukly ýola goýmak üçin, onuň ykdysadyýetini dikeltmekden hem-de ösdürmekden, şol sanda onuň energiýa, ulag we aragatnaşyk düzümlerini kämilleşdirmek işine gatnaşmagyndan, owgan halkyna yzygiderli ynsanperwer kömegi bermekden ybaratdyr.

Bu duşuşykda gazanylan ylalaşyklary özünde jemleýän Bilelikdäki Beýannama kabul edildi. Onda Hindistan bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky baglanyşygy ýokarlandyrmak üçin Aşgabat halkara ulag we üstaşyr geçelgesi baradaky Ylalaşyga, «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahatyň netijeleriniň ähmiýeti bellenilýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň «Dialog — parahatçylygyň kepili» diýen başlangyjynyň halkara guramalaryň çäginde iş ýüzünde durmuşa geçirilmeginiň zerurdygy görkezilýär.

Wise-premýer öz hasabatynda saparyň dowamynda Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modi we bu ýurduň daşary işler ministri bilen duşuşyklaryň geçirilendigi barada hem aýtdy. Onda Türkmenistanyň Hindistan bilen dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardygy aýratyn bellenildi.

Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-hindi hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisini geçirmek, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyny amala aşyrmak üçin ikitaraplaýyn türkmen-hindi pudagara iş toparyny döretmek hem-de bu taslamanyň Dolandyryjy komitetiniň nobatdaky mejlisini geçirmek baradaky başlangyçlar beýan edildi. Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Hindistanyň baş baýramy bolan Respublika güni mynasybetli geçiriljek dabaralara hormatly myhman hökmünde gatnaşmagyna hindi tarapynyň uly ähmiýet berýändigi barada aýdyldy.

Wise-premýer Pakistana bolan saparyň dowamynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Yslamabat şäherinde Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň Owganystandaky ynsanperwerlik ýagdaýlary boýunça adatdan daşary mejlisine gatnaşandygy barada hem hasabat berdi.

Mejlisde sebit we dünýä ýurtlary tarapyndan Owganystana kömek bermek boýunça öňde durýan wezipelerdir anyk çäreler maslahatlaşyldy. Duşuşygyň dowamynda Owganystana ýardam bermek, onuň ykdysadyýetini dikeltmek meselesinde Türkmenistanyň garaýyşlary beýan edildi.

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyz goňşy Owganystanyň ykdysadyýetini ösdürmek we durmuş ulgamyny dikeltmek ugrunda giň möçberli we uzak möhletleýin işleri amala aşyrýar.

Hususan-da, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisini we Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik we optiki-süýümli geçirijilerini gurmak, Owganystana ýeňillikli şertlerde elektrik toguny ibermek, Türkmenistandan owgan tarapyna demir ýoly gurmak, bu goňşy döwlete yzygiderli esasda ynsanperwerlik kömegini bermek, owgan halkyna bilim, saglygy goraýyş babatynda ýardam etmek ýaly amala aşyrylýan anyk işler aýratyn nygtaldy.

Şeýle hem duşuşykda, milli Liderimiziň başlangyjy bilen, şu ýylyň 14-nji dekabrynda türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna we ynsanperwerlik däplerine eýerilip, ýurdumyz tarapyndan Owganystanyň halkyna nebitgaz, senagat, oba hojalyk hem-de beýleki zerur bolan önümlerden ybarat ynsanperwerlik kömeginiň iberilendigi aýdyldy.

Wise-premýer bu mejlisiň netijeleri boýunça Owganystanda ynsanperwerlik ýagdaýy barada Kararnamanyň kabul edilendigini habar berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, Türkmenistanyň wekiliýetiniň Pakistana saparynyň dowamynda Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwi we bu ýurduň daşary işler ministri bilen duşuşyklaryň geçirilendigi habar berildi. Şonda Türkmenistanyň Pakistan bilen dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardygy aýratyn bellenildi. Onuň dowamynda iki ýurduň arasynda alnyp barylýan hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de berkitmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisini we Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamyny amala aşyrmak duşuşygyň esasy meseleleri boldy.

Pakistan tarapy bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek we baýlaşdyrmak maksady bilen, Bilelikdäki hökümetara toparyň 6-njy mejlisini geçirmek, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisini amala aşyrmak üçin ikitaraplaýyn türkmen-pakistan pudagara toparyny döretmek bilen bagly başlangyçlar beýan edildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow türkmen diplomatlarynyň Türkmenistanyň goňşy we ýakyn sebitlerde ýerleşýän hem-de ýurdumyz bilen gadymdan gelýän taryhy dostlukly gatnaşyklary saklaýan döwletler bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek babatynda öňde goýlan wezipeleri iş ýüzünde doly ýerine ýetirmek üçin ähli zerur bolan çäreleriň mundan beýläk-de amala aşyryljakdygyna milli Liderimizi ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Garaşsyz döwletimiziň oňyn Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna üýtgewsiz eýermek bilen, ählumumy abadançylyga gönükdirilen işjeň daşary syýasaty alyp barýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Pakistan Yslam Respublikasyna we Hindistan Respublikasyna sebitdäki möhüm hem-de ygtybarly hyzmatdaşlarymyz hökmünde garalýandygyny nygtady.

Gadymyýetden gözbaş alýan dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk we birek-birege goldaw bermek däplerine esaslanýan ikitaraplaýyn gatnaşyklarymyz häzirki döwürde täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Açyklyk we ynanyşmak häsiýetine eýe bolan, dürli derejelerde geçirilýän döwletara gepleşikler bolsa gatnaşyklarymyzyň ýagdaýy boýunça pikir alyşmaga hem-de geljekki ösüşiň ugurlaryny kesgitlemäge ýardam berýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Bellenilişi ýaly, biziň ýurtlarymyz ikitaraplaýyn görnüşde, şeýle hem abraýly halkara guramalaryň çäklerinde ýakyn hyzmatdaşlyk edýärler. Muňa 19-njy dekabrda Yslamabat şäherinde Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň Owganystandaky ynsanperwerlik ýagdaýyna bagyşlanan nobatdan daşary mejlisine Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşandygyny we onuň netijeleri boýunça degişli Kararnamanyň kabul edilendigini mysal hökmünde görkezmek bolar. Bu Kararnamada Owganystandaky ynsanperwerlik ýagdaýynyň gowulanmagy we bu babatda energetika, ulag we aragatnaşyk taslamalaryny, şol sanda owgan halkynyň abadançylygynyň ýokarlanmagy üçin täze mümkinçilikleri berjek Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň taslamalaryny durmuşa geçirmek maksady bilen, ykdysady hyzmatdaşlygy dowam etdirmegiň zerurdygy bellenilýär. Şeýle hem Kararnamada 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Aşgabat şäherinde geçirilen 15-nji sammitiniň we onuň dowamynda kabul edilen Hereketleriň Aşgabat Ylalaşygynyň Owganystandaky ynsanperwerlik meselelerini çözmekdäki orny öz beýanyny tapdy.

Hormatly Prezidentimiz sözüni dowam edip, Türkmenistanyň wekiliýetiniň 19-njy dekabrda Nýu-Deli şäherinde «Merkezi Aziýa — Hindistan» dialogynyň 3-nji mejlisine hem gatnaşandygyny belläp, onuň netijeleri boýunça Bilelikdäki Beýannamanyň kabul edilendigini nygtady. Beýannamada Merkezi Aziýa döwletleriniň we Hindistanyň arasyndaky gatnaşyklary has-da berkitmekde giň gerimli ykdysady hyzmatdaşlygyň zerurdygy bellenilip, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň ähmiýetine üns çekilýär.

Döwlet Baştutanymyz bu resminamada 11-nji dekabrda Aşgabat şäherinde geçirilen «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahatyň netijeleriniň we onuň dowamynda öňe sürlen başlangyçlaryň iş ýüzünde amala aşyrylmagynyň möhümdiginiň bellenilýändigini aýtdy.

Milli Liderimiz sözüni dowam edip, Bitarap Türkmenistanyň ählumumy parahatçylygy hem-de ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen başlangyçlaryny Pakistan we Hindistan bilen bilelikde hem-de köptaraplaýyn görnüşde öňe sürmekde möhüm işleri durmuşa geçirýändigini nygtady.

Türkmenistanyň öňe süren giň gerimli we uzak möhletli ykdysady taslamalarynyň amala aşyrylmagy diňe oňa gatnaşyjy ýurtlaryň durnukly ösüşi üçin şertleri döretmek bilen çäklenmän, eýsem, tutuş sebitde abadançylygyň üpjün edilmegine hem goşant goşar.

Biz Pakistan Yslam Respublikasy we Hindistan Respublikasy bilen emele gelen köpugurly hyzmatdaşlygymyzy halklarymyzyň bähbidine mundan beýläk-de berkitmek ugrunda zerur işleri dowam etdireris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Milli Liderimiz sözüniň ahyrynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa ýurdumyzyň Bitaraplygy babatda türkmen diplomatiýasynyň syýasatyny mundan beýläk-de üstünlikli dowam etdirmegi tabşyrdy.

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy

17.01.2022

Описание: 54 transactions registered at SCRMET

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt çig-mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Şweýsariýanyň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň, Maltanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen az kükürtli ýangyç mazudyny, awtoulag benzinini, gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny we yşyklandyryş kerosinini, şeýle hem Seýdiniňnebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen dizel ýangyjyny satyn aldylar.

Russiýanyň, BAE-niň, Owganystanyň, Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyňwekilleri «Türkmengaz» döwlet konserniniň düzümlerinde öndürilen tehniki kükürdi satyn aldylar.

Şeýle-de, Türkiýäniň, Owganystanyň, Özbegistanyň telekeçilerine daşary ýurt puluna demriňýüzüni posdan we ýagdan arassalamak üçin niýetlenen serişde hem-de float list aýnasy ýerlenildi. Geleşikleriňbahasy ABŞ-nyň104 million 248 müňdollaryndan gowrak boldy.

Içerki bazar üçin ýurdumyzyň işewürleri Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen gurluşyk nebit bitumuny, el halylaryny we plastik poddonlary satyn aldylar. Geleşikleriňbahasy 26 million 707 müňmanatlykdan gowrak boldy.

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRINIŇ PAKISTANYŇ PREZIDENTI BILEN DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, şu gün Yslamabat şäherinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwi bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň başynda türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan mähirli salamyny ýetirdi.

Ministr şu ýylyň noýabrynda Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agza-döwletleriniň ýolbaşçylarynyň 15-nji Sammitine gatnaşmagynyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidentiniň we Pakistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen gepleşikleriň iki ýurduň özarabähbitli hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk hem ösdürilmegine itergi berendigini belledi.

Geljek ýyl Türkmenistan we Pakistan diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň şanly 30 ýyllygyny belleýär. Şunuň bilen baglylykda, duşuşygyň dowamynda, geçen döwrüň içinde döwletara gatnaşyklaryň ähli ugurlar boýunça yzygiderli ösdürilendigi, giňeldilendigi we täze görnüşler hem-de mazmun bilen baýlaşdyrylandygy nygtaldy. Türkmenistanyň we Pakistanyň Liderleriniň berýän ünsüniň hem-de goldawynyň netijesinde, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň ähli ugurlaryny öz içine alýar.

Ministr R.Meredow iki ýurduň arasyndaky ýokary syýasy derejedäki gepleşikleriň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagy we has hem giňeldilmegi üçin esas döredýändigini belläp geçdi. Taraplar energetika pudagyndaky özara hereketleriň starategiki binýat bolup çykyş edýän netijeli türkmen-pakistan ykdysady hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegi ugrunda ähmiýetli tagallalary durmuşa geçirýärler.

Bu ugurda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) transmilli gazgeçirijisiniň, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) ugry boýunça elektrik geçirijisiniň we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi boýunça bilelikdäki hereketleriň işjeňleşdirilmeginiň derwaýyslygyna aýatyn üns berildi.

Şeýle hem gepleşikleriň barşynda bilim we ylym, lukmançylyk we saglygy goraýyş, şeýle hem medeni-ynsanperwer ugurlar boýunça türkmen-pakistan hyzmatdaşlygynyň yzygider ösdürilýändigi kangatlanma bilen bellenildi.

Türkmenistanyň döredijilik we parahatçylyk söýüjilik kuwwatynyň artmagy Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň esasydyr

16.01.2022

Düýpli özgertmeler ýoluna düşen Türkmenistan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysynyň sahypalaryny täze we şöhratly üstünlikler bilen baýlaşdyrýar. Öňdengörüjilikli we durmuş ugurly syýasat, ylmy esasda çemeleşmek, toplumlaýyn, strategik meýilnamalaşdyrmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan ykdysady syýasatynyň, ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleriň, halk hojalygyna bazar gatnaşyklaryny we ylmyň gazananlaryny, önümçilige dolandyrmagyň täze usullaryny ornaşdyrmagyň özenini düzýär.

10-njy ýanwarda döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzyň dürli sebitlerinde özgertmeleri durmuşa geçirmegiň meselelerine, obasenagat toplumynda işleriň ýagdaýyna garaldy. Şeýle hem paýtagtymyzda ýerine ýetirilýän arassaçylyk we abadançylyk işleri, elektrik energiýasynyň, tebigy gazyň, agyz suwunyň bökdençsiz üpjünçiligini ýola goýmak, 2022-nji ýylda meýilleşdirilen dürli desgalaryň gurluşygyna taýýarlyk görmek barada habar berildi.

Okuw mekdepleriniň işini döwrebaplaşdyrmak, bilim bermegiň usullaryny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hem aýdyldy.

Maslahatda ýurdumyzda durnukly epidemiologik abadançylygy mundan beýläk-de üpjün etmek boýunça görülýän çäreler ara alnyp maslahatlaşyldy. Döwlet Baştutanymyz bu meselede arkaýynlaşmaly däldigini aýratyn nygtady. Sebäbi häzirki döwürde sebitde koronawirus ýokanjynyň täze görnüşi, hususan-da, “omikron» görnüşi ýüze çykaryldy. Şunuň bilen baglylykda, tomus paslynyň gelmegi bilen keselleriň has-da güýjemek ähtimallygynyň bardygyny nazarda tutup, bu ýokanjyň ýurdumyza aralaşmagynyň öňüni almak işlerine aýratyn üns berilmelidir.

Milli Liderimiz adamlaryň saglygyny we ömrüni goramagyň, howpsuzlygyny üpjün etmegiň döwlet syýasatynyň baş maksady bolup durýandygyny belledi hem-de döwletimiziň bu ugurda ähli tagallalary edýändigini, geljekde hem derman serişdeleriniň ätiýaçlyk gorlarynyň üstüni ýetirmek üçin hiç hili serişde gaýgyrmajakdygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz dünýä jemgyýetçiligini biynjalyk edýän pandemiýa garşy göreş çäreleriniň häzirki zamanyň ösen tejribelerine laýyklykda toplumlaýyn esasda alnyp barylmalydygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň we bu ugra degişli beýleki abraýly halkara düzümleriň çäklerinde ýola goýulýan hyzmatdaşlygyň ösdürilmelidigi we pandemiýanyň öňüni almak çäreleriniň häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelmeginiň üpjün edilmelidigi bellenildi.

Ýurdumyzda azyk bolçulygyny pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada habar berildi.

Şu günler gowaçadan boşan ýerlerde ýeralmanyň we gök-bakja ekinleriniň ekişi dowam edýär. Şu ýyl ekinleriň meýdanynyň 50 müň 450 gektar artdyrylyp, onuň 106 müň gektara ýetirilmegi meýilleşdirilýär. Milli Liderimiz ýurdumyzyň ekin meýdanlarynda möwsümleýin işleriň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylmagy üçin ähli tagallalaryň edilmelidigini belledi. Munuň özi ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak we ilaty özümizde öndürilýän dürli görnüşli gök-bakja önümleri, ýeralma bilen bolelin üpjün etmek meseleleriniň oňyn çözülmeginiň özenidir. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz welaýatlarda ekin meýdanlaryny talabalaýyk ulanmak, ýer we suw serişdelerini rejeli peýdalanmak, daýhanlaryň ýokary hilli tohumlar hem-de beýleki zerur serişdeler bilen üpjünçiligini yzygiderli gowulandyrmak meseleleriniň hemişe üns merkezinde saklanylmalydygyny belledi.

Milli Liderimiz möwsümleýin oba hojalyk işleri we Diýarymyzyň ähli künjeklerinde ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bilen bir hatarda, ilatyň durmuş üpjünçiligine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi.

11-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Lýusia Uaýldy kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. Şeýle hem diplomat milli Liderimize Şa zenany Ýelizaweta II hem-de Premýer-ministr Boris Jonsonyň mähirli salamyny ýetirdi.

Duşuşygyň dowamynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer we ekologik ulgamlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek bilen bagly meseleleriň giň gerimi boýunça pikir alşyldy. Ýewraziýa yklymynda täze halkara ulag ugurlaryny döretmek meselesine aýratyn üns berildi. Şunuň bilen baglylykda, ählumumy gatnaşyklarda hil taýdan täze ugur — ulag diplomatiýasy berkarar bolýar. BMG-niň we beýleki halkara guramalaryň çäklerinde şu mesele boýunça köptaraplaýyn gatnaşyklaryň başyny başlan ýurdumyz bu diplomatiýany döredijileriň biridir.

Energetika howpsuzlygyny üpjün etmek, energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek hem-de Owganystandaky ýagdaýy kadalaşdyrmak hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meseleleriniň hatarynda görkezildi.

Söhbetdeşligiň barşynda Türkmenistanyň hem-de Beýik Britaniýanyň daşky gurşawy goramak, howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak, ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek we sanly ulgama geçirmek, hususy ulgamy goldamak ýaly strategik ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga çalyşýandygy tassyklanyldy.

12-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda 2021-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine garaldy hem-de bu düzümleriň öňünde durýan möhüm wezipeler kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, geçen ýylda harby we hukuk goraýjy edaralarda işler meýilnamalaýyn esasda alnyp baryldy.

Döwlet Baştutanymyz goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinamyzy üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdumyzda jemgyýetçilik-hukuk tertibini berk berjaý etmek, içerki migrasiýa işi, Ýaragly Güýçleriň şahsy düzüminiň hünär derejesini ýokarlandyrmak hem-de ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak işleriniň mydama üns merkezinde saklanylmalydygyny belledi. Milli Liderimiz harby we hukuk goraýjy düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, harby gullukçylaryň gulluk etmegi, zähmet çekmegi we dynç almagy üçin ähli zerur şertleri döretmek boýunça yzygiderli alnyp barylýan işleriň mundan beýläk-de dowam etdiriljekdigini hem nygtady.

Mejlisiň dowamynda resminamalaryň birnäçesine gol çekildi.

13-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Uzynada meýdançasyna bardy hem-de şol ýerde nebitgaz pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek, ýurdumyzyň baý serişdeler kuwwatyny özleşdirmek we ondan netijeli peýdalanmak boýunça maslahat geçirdi.

Maslahatyň öň ýanynda döwlet Baştutanymyz ýangyç-energetika toplumynyň pudaklaýyn düzümlerinde ulanylýan ýokary öndürijilikli tehnikalary gözden geçirdi hem-de Hazar deňziniň kenarýaka zolagynyň känlerini özleşdirmek boýunça taslamalar bilen tanyşdy.

Iş maslahatynda pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak hem-de öňdebaryjy häzirki zaman tejribesini, sanly ulgamy ornaşdyrmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Bellenilişi ýaly, Uzynada meýdançasynyň açylmagy alymlaryň bu ýerde 5 million tonna barabar möçberde nebit ýataklarynyň bardygy baradaky çaklamalaryny tassyklady. “Uzynada” hem-de “Goturdepe” ýataklarynyň bölegi bolan “Demirgazyk Goturdepe” ýatagynyň geologik-gözleg işleriniň netijelerine laýyklykda, ulanyş guýularynyň sanynyň artmagy bilen, olary bökdençsiz işletmek üçin bu ýerde gaz gysyjy desgasyny gurmak hem möhüm işleriň biri bolup durýar.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny tamamlap, Hazaryň balyk awlanýan çägine baryp, bu ýerde Esenguly etrabynyň balykçylary bilen duşuşdy hem-de hal-ahwal soraşyp, balykçylyk hünäriniň aýratynlyklary, olaryň iş we durmuş şertleri bilen gyzyklandy.

Saýlap alan hünärinden bagt tapan balykçylar aýyň dowamynda 10 — 12 gezek deňiz giňişligine gidýändiklerini hem-de kenardan 3 müň metr uzaklykda balyk awlaýandyklaryny, tor guranlaryndan soň, howa ýagdaýyna görä, ony barlap durýandyklaryny gürrüň berdiler. Bellenilişi ýaly, her gezek 40 — 50 kilogram töweregi balyk tutulýar.

Şeýle hem olar ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalygyna girip, öz işlerini telekeçilik usulynda alyp barýarlar. Bu bolsa olara tutan balyklaryny islendik bazarda, söwda dükanlarynda ýerlemäge hem-de ony gaýtadan işlemek arkaly önümleriň görnüşini köpeltmäge mümkinçilik berýär.

Döwlet Baştutanymyza balykdan taýýarlanylan dürli tagamlar görkezildi.

Balykçylar özleriniň we Esenguly etrabynyň tutuş ilatynyň adyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa netijeli zähmet çekmäge, dynç almaga döredilen şertler üçin hoşallyklaryny bu sebite mahsus bolan gazal çekmek bilen beýan etdiler.

14-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Ýurdumyzyň döwrebap kanunçylyk-hukuk binýadyny kemala getirmek, Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine taýýarlyk görmek, Diýarymyzyň deňiz flotuny döwrebaplaşdyrmak, “John Deere” kompaniýasynyň oba hojalyk we gurluşyk tehnikalaryny getirmek, ýangyç-energetika toplumyny yzygiderli diwersifikasiýalaşdyrmak, harytlaryň eksportyny hem-de importyny düzgünleşdirmek boýunça pudagara toparyň işini kämilleşdirmek, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy garalan meseleleriň hatarynda boldy.

Ýurdumyzda gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürmek meselesine aýratyn üns berildi.

2019-njy ýylyň aprel aýynda tassyklanan “Altyn asyr” Türkmen kölüniň sebitini 2019 — 2025-nji ýyllarda özleşdirmegiň Konsepsiýasyny durmuşa ornaşdyrmak boýunça çäreleriň Meýilnamasyna» laýyklykda, Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň çäginde kuwwatlylygy 10 megawat bolan köpugurly Gün we ýel elektrik stansiýasyny gurmak göz öňünde tutulýar.

Desga ekologik taýdan arassa elektrik energiýasyny öndürmek bilen, “Altyn asyr” Türkmen kölüniň töwereginde peýda boljak ilatly ýerlerde sarp edijileri elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdençsiz üpjün eder. Munuň özi ýurdumyzyň taryhynda täsin taslamadyr. Bu taslamanyň amala aşyrylmagy pudagyň kuwwatlyklaryny artdyrmaga, şu ugur boýunça milli hünärmenleri taýýarlamaga, täze iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berer.

Şunuň bilen baglylykda, Energetika ministrligi tarapyndan ýokarda agzalan desgany ulanmaga doly taýýar edip gurmak hem-de “Serdar” elektrik bekedinden 110 kilowolt güýjenmeli elektrik geçirijisini gurmak üçin enjamlary we serişdeleri satyn almak barada halkara bäsleşik geçirildi. Bäsleşigiň jemleri boýunça Türkiýe Respublikasynyň “Çalik Enerji Sanayi we Ticaret A.Ş.” kompaniýasynyň teklibi seçilip alyndy.

Döwlet Baştutanymyz “ýaşyl” energiýanyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak boýunça taslamalaryň örän zerurdygyny aýdyp, daşky gurşawa zyýan ýetirmeýän, ykdysady taýdan bähbitli alternatiw energetika desgalarynyň gurulmagynyň göz öňünde tutulan meýilnamalarynyň ählisiniň, şol sanda “Altyn asyr” Türkmen kölüniň sebitinde ekologik abadançylygyny üpjün etmek baradaky meýilnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýardam etjekdigini nygtady.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen 2022-nji ýylda medeniýet ulgamy boýunça köp çäreler — dürli dabaralar, sergiler, bäsleşikler, halkara onlaýn maslahatlar, duşuşyklar, festiwallar we mediaforumlar meýilleşdirildi. Şolaryň hatarynda iýun aýynda Mary welaýatynda geçiriljek Medeniýet hepdeligi, Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden “Türkmeniň Altyn asyry” atly bäsleşigiň jemini jemlemek we onuň çäklerindäki beýleki döredijilik bäsleşikleri bar.

Şu ýylyň 26 — 28-nji ýanwarynda Söwda-senagat edarasynda “Türkmen topragy — dünýä ýaň salan medeni gymmatlyklaryň ojagy” atly halkara ylmy-amaly maslahat we sergi geçiriler.

Milli Liderimiz hödürlenen maksatnamanyň taslamasyna käbir bellikleri girizip, «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen şu ýylda meýilleşdirilen ähli çäreleriň milli mirasy, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerini wagyz etmäge ýardam etmelidigini, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň döredijilik ruhuna laýyk gelmelidigini nygtady.

Mejlisde döwlet Baştutanymyz birnäçe resminama gol çekdi. Şolaryň hatarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň üç sany gämigurluşyk taslamalaryny daşary ýurt karzlarynyň hasabyna maliýeleşdirmek hakyndaky Karar bar.

Döwlet Baştutanymyz 2022-nji ýylda welaýatlar we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçberlerini hem-de welaýatlar boýunça 2022-nji ýylda oba hojalyk ekinlerini ýerleşdirmegiň meýilnamasyny tassyklady hem-de “Türkmenistanda 2022-nji ýylda gowaçanyň ýokary hasylyny ýetişdirmek hakynda” Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýurdumyzda 580 müň gektar meýdana gowaça ekmek we ondan 1 million 250 müň tonna hasyl almak göz öňünde tutulýar.

Milli Liderimiz Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrine Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, Gazagystan Respublikasynyň Ekologiýa, geologiýa we tebigy serişdeler ministrliginiň Tokaý hojalygy we haýwanat dünýäsi komitetiniň, Özbegistan Respublikasynyň Ekologiýa we daşky gurşawy goramak boýunça döwlet komitetiniň arasynda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna hödürlenýän “Aram guşaklykdaky Turan çölleri” transmilli desgalary dolandyrmak we goramak babatda Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama Türkmen tarapyndan gol çekmäge ygtyýar berildi.

Beýleki tassyklanan resminamalaryň hatarynda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň “Türkmendermansenagat” birleşiginiň S.A.Nyýazow adyndaky “Buýan” obasenagat toplumynda arassalanmadyk glisirrizin turşusyny öndürýän kärhanasynyň gurluşygy hakyndaky Karar hem bar.

Milli Liderimiziň gol çeken ýene bir Karary 2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek ХХХIII Tomusky Olimpiýa we ХVII Tomusky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň taýýarlanmagyny we gatnaşmagyny göz öňünde tutýar.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda ulagyň ähli görnüşleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmaga, häzirki zaman ugurdaş düzümlerini kemala getirmäge, Türkmenistanyň halkara üstaşyr ulag geçelgeleriň sebit merkezi hökmündäki ornuny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga gönükdirilen «Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag diplomatiýasyny ösdürmegiň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyny» tassyklady.

Maksatnamada ýurdumyzyň ulag ulgamynyň hem-de halkara ulag hyzmatdaşlygynyň hukuk binýadyny ösdürmek, dünýäniň we sebitiň ulag-logistika ulgamlarynyň talaplaryny göz öňünde tutup, Türkmenistanyň ýol-ulag Kodeksini taýýarlamak, ulag babatda halkara guramalar, şol sanda BMG hem-de onuň sebit komissiýalary, Halkara ekspeditorçylyk assosiasiýalarynyň federasiýasy, Halkara howa ulaglary assosiasiýasy, Raýat awiasiýasynyň halkara guramasy, Awtomobil ulaglarynyň halkara bileleşigi, Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasy, Halkara deňiz guramasy we beýleki halkara guramalar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy netijeli dowam etdirmek bellenilýär.

Şeýle hem Türkmenistanyň Ýewropa — Kawkaz — Aziýa halkara ulag geçelgesi Hökümetara komissiýasyna goşulmak boýunça işleri geçirmek hem-de multimodal gatnawlary — Ählumumy Üstaşyr Resminamany ösdürmekde köpugurly sanly çözgüdi ulanmagyň mümkinçiliklerini öwrenmek wezipeleri kesgitlenildi.

Mundan başga-da, maksatnamada ýurdumyzyň ulag pudagynyň sanly ulgama geçirilmeginiň çäklerinde geljekde bu ugra eksport we import amallaryny ýerine ýetirýän beýleki döwlet edaralaryny, şol sanda ýurdumyzyň ulag pudagyny baglanyşdyrmak boýunça işleri güýçlendirmek teklip edilýär. Şeýle hem iri halkara we sebitara taslamalary durmuşa geçirmek, milli Liderimiziň öňe sürýän teklipleri esasynda tutuş yklym ähmiýetli halkara üstaşyr ulag geçelgelerini has-da işjeňleşdirmek boýunça zerur çäreler täze Maksatnamada öz beýanyny tapar.

Şonuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan bilen daşary döwletleriň arasyndaky käbir halkara resminamalary tassyklamak hakyndaky Karara, şeýle hem ýurdumyzda sebitara hyzmatdaşlygy netijeli ösdürmek maksady bilen, türkmen-özbek söwda-ykdysady we syýasy-diplomatik gatnaşyklarynyň möhüm ugurlaryna degişli meseleleri ara alyp maslahatlaşmak, iş duşuşyklaryny hem-de gepleşikleri geçirmek üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň wekiliýetini Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherine gulluk iş saparyna ibermek hakyndaky Buýruga gol çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň Halkara üstaşyr demir ýol nyrhlary hem-de Ýeke-täk üstaşyr nyrhlary boýunça halkara şertnamalaryna goşulmak bilen bagly teklipleri makullap, ýurdumyzyň bu ulgamdaky kuwwatyndan has netijeli peýdalanmak, sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmek maksady bilen, multimodal, logistika we üstaşyr gatnawlar üçin amatly şertleri döretmegiň wajypdygyny belledi.

15-nji ýanwarda Owganystanyň daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Amir Han Mottakiniň ýolbaşçylygynda paýtagtymyza gelen owgan wekiliýetiniň saparynyň çäklerinde iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gepleşikleri boldy. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary boýunça, hususan-da, syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we ynsanperwer hyzmatdaşlyk babatda pikir alşyldy.

Umuman, geçen hepdäniň wakalary Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň okgunly ösüşiniň nobatdaky subutnamasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeleriň ählisi baş maksada — ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga, döwletimiziň halkara abraýyny has-da belende galdyrmaga, häzirki we geljek nesillerimiziň bagtyýarlygynyň bähbidine halkymyzyň rowaçlygyny artdyrmaga gönükdirilendir.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 

Çap edildi 17.12.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň halkymyzyň abadançylygynyň we bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen içeri we daşary syýasatynyň käbir meselelerine hem-de resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

Milli Liderimiz gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowa söz berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak hem-de maýa goýum işjeňligini berkitmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Şu ýylyň 9-njy oktýabrynda ýurdumyzyň wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirliklerine bolan iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda gol çekilen “Türkmen maýa goýum kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek hakyndaky Ylalaşygy iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça anyk çäreler amala aşyrylýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankyna “Türkmen maýa goýum kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini esaslandyryjy hökmünde çykyş etmäge ygtyýar bermek baradaky Kararyň taslamasy hödürlenildi. Täze düzümiň öz üstüne ýüklenen borçnamalaryny ýerine ýetirmegi üçin Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan degişli ygtyýarnamanyň kanunçylykda bellenen tertipde berilmegi teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimizi düýpli özgertmek we ýurdumyzyň ykdysady ösüşini üpjün etmek maksady bilen, giň möçberli döwlet maýa goýum maksatnamasynyň durmuşa geçirilmeginiň halkara maýa goýum bazarlarynda ýurdumyzyň bähbidini goraýan Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň alyp barýan işiniň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi. Bu bank degişli ugurda dürli maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlyk boýunça oňyn tejribe toplady.

Döwlet Baştutanymyz “Türkmen maýa goýum kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekip, milli we sebit ähmiýetli täze taslamalary durmuşa geçirmek üçin daşary ýurtlaryň iri işewür düzümleriniň hem-de abraýly halkara maliýe edaralarynyň maýa serişdelerini çekmegiň wajypdygyny belledi.

Milli Liderimiz degişli Karara gol çekip hem-de ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, maýa goýum serişdeleriniň möçberlerini artdyrmak we netijeli özleşdirilişini üpjün etmek bilen baglanyşykly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy. Şunuň bilen birlikde, maýa serişdelerini maksadalaýyk ulanmak, daşary ýurt maýalaryny çekmek we olaryň ygtybarly goragyny üpjün etmek maksady bilen, degişli kadalaşdyryş binýadyny kämilleşdirmek babatda anyk görkezmeler berildi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow 2022-nji ýylda uçdantutma ilat we ýaşaýyş jaý gaznasynyň ýazuwyny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, geljek ýylda geçiriljek bu çäräniň baş maksadynyň ilatyň demografiýa düzümi we ýurdumyzyň raýatlarynyň durmuş-ykdysady ýagdaýy barada anyk maglumatlary almakdan ybaratdygyny aýtdy. Bu maglumatlar döwletimiziň mundan beýläk-de ösüşi we rowaçlygy üçin ygtybarly binýady döretmäge mümkinçilik berer. Ýazuwlar geçirilende ozalky ýyllaryň tejribesini, şeýle hem halkara tejribäni peýdalanmak zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi hem-de wise-premýere bu çäräniň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow döwlet dolandyryş edaralaryny, kärhanalary we guramalary nebit önümleri bilen bökdençsiz üpjün etmek, olary rejeli paýlamak hem-de ulanmak boýunça öňde goýlan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy, ýurdumyzyň degişli ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, kärhanalar, guramalar bilen bilelikde, 2022-nji ýylda Türkmenistanyň içerki sarp edijilerine nebit önümlerini paýlamagyň möçberleri seljerildi.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna 2022-nji ýylda Türkmenistanyň içerki sarp edijileri üçin niýetlenen nebit önümleriniň möçberlerini hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýangyç-energetika toplumynyň Türkmenistanyň ykdysadyýetindäki möhüm ornunyň, nebitiň we tebigy gazyň çykarylýan we gaýtadan işlenilýän möçberleriniň yzygiderli artdyrylmagynyň, ýurdumyzyň içinde hem-de dünýä bazarlarynda uly isleg bildirilýän dürli görnüşli nebithimiýa önümleriniň öndürilişiniň ýokarlandyrylmagynyň hem-de olaryň görnüşleriniň giňeldilmeginiň wajypdygyny nygtady.

Milli Liderimiz hödürlenilen teklipleri degişli düzümler bilen ýene-de bir gezek seljermegiň we ylalaşmagyň möhümdigini aýdyp, wise-premýere nebitgaz ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek, onuň serişdeler binýadyny pugtalandyrmak, pudaklaýyn kärhanalar we guramalar tarapyndan önümçilik meýilnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow döwlet Baştutanymyzyň garamagyna 2022-nji ýylda gurluşygy tamamlanmagy hem-de açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalaryň we desgalaryň sanawy barada hasabat berdi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gurluşyk pudagyny ösdürmäge ähli şertleriň döredilip, täze şähergurluşyk syýasatynyň amala aşyrylýandygyny, dünýäniň ösen tehnologiýalaryny ulanmak arkaly, medeni-durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň gurluşygynyň güýçli depginlerde alnyp barylýandygy bellenildi.

Häzirki wagtda ýurdumyz boýunça “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna”, “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasyna” laýyklykda, iri önümçilik we durmuş maksatly binalaryň hem-de desgalaryň 2500-den gowragynyň gurluşygy dowam etdirilýär.

Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimlikleri, degişli ministrlikler hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralary, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan geçirilen seljermäniň netijeleri boýunça 2022-nji ýylda ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalaryň we desgalaryň sanawy taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, önümçilik we medeni-durmuş maksatly täze desgalary gurmak boýunça işleri ýokary depginde dowam etdirmegiň zerurdygyny nygtady. Şol desgalar Garaşsyz Watanymyzyň ösüş we rowaçlyk ýoly bilen ynamly öňe barýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Şunuň bilen baglylykda, Milli Liderimiz degişli düzümleriň ählisi bilen bilelikde, geljek ýylda dabaraly ýagdaýda açyljak binalaryň we desgalaryň taýýarlanylan sanawyny içgin seljermegi we öwrenmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz milli binagärlik däpleriniň dünýäniň şähergurluşyk babatdaky döwrebap ýörelgeleri bilen sazlaşmagynyň wajypdygyna ünsi çekip, wise-premýere desgalarda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň hiline we möhletine, olaryň zerur gurluşyk serişdeleri bilen bökdençsiz üpjün edilmegine berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän pudaklarynda Täze ýyl baýramy mynasybetli ozal berlen tabşyryklary ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar hem-de Dokma senagaty ministrlikleri, ýurdumyzyň önüm öndürijileri Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde, häzirki döwrüň talabyna laýyklykda degişli işleri ýerine ýetirýärler. Ilata edilýän hyzmatlary kämilleşdirmek we döwrebaplaşdyrmak bilen baglylykda, yzygiderli işler alnyp barylýar.

Soňra hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ykdysadyýet we maliýe toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer S.Berdimuhamedowa ýüzlenip, ýakyn wagtda welaýatlarda bolup, Oba milli maksatnamasynyň, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek, beýleki döwletlere iberilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak baradaky Döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi bilen ýerinde tanyşmagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz bazarlara we dükanlara baryp, Täze ýyl baýramynyň öň ýanynda harytlaryň nyrhlaryny görmegi, oba ýerlerinde çözülmeli nähili soraglaryň bardygy bilen tanyşmagy tabşyryp, bar bolan meseleleri çözmegiň ýollary barada teklipleri taýýarlap, Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hasabat bermegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew welaýatlarda gowaçanyň hasyllylygyny ýokarlandyrmagyň hasabyna, onuň ekilýän meýdanyny azaltmak we ýeralma, gök-bakja ekinleriniň meýdanlaryny hem-de piläniň öndürilýän möçberlerini köpeltmek maksady bilen alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiziň Kararyna laýyklykda, ýurdumyz boýunça her ýylda 620 müň gektar meýdana gowaça ekilip, ondan 1 million 250 müň tonna pagta hasyly alynýar. Häzirki döwürde ýeralma, gök-bakja we beýleki azyklyk önümleri öndürmek üçin 55 müň 550 gektar ýer bölünip berildi.

Wise-premýeriň belleýşi ýaly, welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde gowaça ekilýän ýerleri 580 müň gektara çenli azaltmak boýunça teklip taýýarlanyldy. Gowaça ekininden boşaýan 40 müň gektar meýdana bolsa ýeralma, gök-bakja ekinlerini ekmek göz öňünde tutulýar. Piläniň öndürilýän mukdaryny köpeltmek üçin degişli meýilnamany 200 tonna artdyrmak teklip edilýär. Şol sanda, Ahal welaýatynda 145 tonna, Balkan welaýatynda 25 tonna, Mary welaýatynda bolsa 30 tonna goşmaça pile öndürilip, piläniň öndüriljek mukdary 2 müň 300 tonna ýetiriler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda azyk bolçulygyny berkitmek, ilaty ýeralma, gök-bakja we beýleki oba hojalyk önümleri bilen ýylyň dowamynda doly üpjün etmek boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmekde, obasenagat toplumyny mundan beýläk-de ösdürmekde ylmy taýdan esaslandyrylan täzeçil usullaryň ulanylmalydygyny, ýerden, suwdan rejeli peýdalanmak, ekinleriň hasyllylygyny artdyrmak meselelerine jogapkärli çemeleşilmelidigini, milli kanunçylygyň kämilleşdirilmelidigini belläp, bu babatda wise-premýere, Milli Geňeşiň ýolbaşçylaryna anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew “Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça pudagara toparyň meseleleri hakyndaky” Kararyň taslamasy barada hasabat berdi.

«Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda, degişli resminamalaryň sanawy taýýarlanyldy. Döwlet Baştutanymyzyň Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça pudagara topary döretmek hakynda Karara hem-de onuň Düzgünnamasyna gol çekmegi we düzümini tassyklamagy bu ugurda nobatdaky ädime öwrüldi. Resminama laýyklykda, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi ygtyýarly edara hökmünde kesgitlenildi.

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň wajyp esaslaryny döretmek, ilkinji nobatda, bu ulgamy kadalaşdyryş-hukuk taýdan üpjün etmek boýunça yzygiderli işler amala aşyrylýar.

Sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça öňde goýlan wezipeleri durmuşa geçirmek maksady bilen, pudagara toparynyň täze düzümini we täze ýolbaşçysyny tassyklamak hakynda ozal hereket edýän Düzgünnama goşmaçalary hem-de üýtgetmeleri girizmegiň zerurdygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, agentligiň ýolbaşçysy milli Liderimiziň garamagyna degişli resminamany hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sanlylaşdyrmagyň milli ykdysadyýetimizde ulgamlaýyn wezipeleri çözmäge gönükdirilen möhüm ugurlaryň biri bolup durýandygyny belledi. «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» maglumat tehnologiýalaryny giňden peýdalanmagyň hasabyna, halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň, ýurdumyzyň durmuş ulgamynyň netijeli hereket etmegine gönükdirilendir.

Milli Liderimiz sanly tehnologiýalary döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň ähli ugurlaryna işjeň ornaşdyrmaga ýardam bermek maksady bilen, Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça pudagara toparyň işiniň sanly ykdysadyýete geçmekde wajyp çäreleriň biridigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň sanlylaşdyrmagy işjeňleşdirmekde, aragatnaşyklaryň netijeli işini üpjün etmekde, şol sanda milli ulgamlaýyn giňişligi, internet hyzmatlarynyň işini kadalaşdyrmak we giňeltmek boýunça kanunçylyk taýdan goldaw bermekde möhüm wezipäni ýerine ýetirýändigini aýtdy. Sanly ulgama üstünlikli geçilmegini üpjün etmek maksady bilen, dürli ugurlar boýunça yzygiderli çäreleriň geçirilmegi, dünýäniň öňdebaryjy tejribesiniň öwrenilmegi, işgärleriň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagy, ylmy-tehniki mümkinçilikleriň netijeli peýdalanylmagy zerurdyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça pudagara toparyň meseleleri hakynda” Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly agentligiň Baş direktoryna iberdi we resminamadan gelip çykýan wezipeleriň degişli derejede ýerine ýetirilişine gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa Täze ýyly mynasyp garşylamak mynasybetli meýilleşdirilen çärelere görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň medeniýet we sungat işgärleri Täze ýyl baýramçylygyna şowhunly teleradio gepleşikleri, dowamlylygy gysga çeper filmleri we dabaralary taýýarlaýarlar.

Teatrlarda täze ýyl sahna oýunlary meýilleşdirildi. Welaýatlaryň “Türkmeniň ak öýi” binalarynyň ýanynda 24 — 26-njy dekabrda baýramçylyk konsertleri guralar.

31-nji dekabrda welaýatlaryň “Türkmeniň ak öýi” binalarynyň, paýtagtymyzdaky Döwlet sirkiniň we “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançalarda hem-de “Ylham” seýilgähinde sungat ussatlarynyň çykyşlary ýaýbaňlandyrylar.

Asylly däbe görä, paýtagtymyzdaky “Älem” medeni-dynç alyş merkezi ýurdumyzyň sebitleri bilen teleköpri arkaly baglanyşdyrylar. Şol gije baýramçylyk feýerwerki meýilleşdirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda geçirilýän medeni-köpçülikleýin çärelerde, dabaralarda milli sungatymyzyň köpöwüşginliliginiň, türkmen halkynyň baý medeni mirasynyň öz beýanyny tapmalydygyny belledi.

Täze ýyl çagalaryň we ulularyň söýgüli baýramydyr. Hut şonuň üçin hem baýramçylyk mynasybetli guraljak çäreler çuňňur mana eýe bolmalydyr, gyzykly sahna oýunlary, teleradio gepleşikleri taýýarlanylmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Milli Liderimiz Täze ýyl baýramçylygynyň şatlyk-şowhuna beslenmegi, onuň hemmeleriň söýüp garşylaýan baýramçylygynyň ruhuna laýyk derejede guralmagy babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde «Türkmendermansenagat» birleşiginiň «Buýan» obasenagat toplumynyň glisirrizin turşusyny öndürjek kärhanasyny gurmak hakyndaky Kararyň taslamasynyň taýýarlanylyşy barada hasabat berdi.

“Saglyk” Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek, ekologiýa taýdan arassa ýerli çig mallardan dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply derman serişdeleriniň önümçiligini ýola goýmak we degişlilikde, ýurdumyzda öndürilýän önümleriň eksportynyň möçberlerini artdyrmak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2019-njy ýylyň noýabrynda Italiýa Respublikasyna amala aşyran resmi saparynyň çäklerinde, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen Italiýanyň “Adipson Ind. Srl.” kompaniýasynyň arasynda buýan köküni gaýtadan işläp, arassalanmadyk glisirrizin turşusyny öndürýän kärhananyň taslamasyny taýýarlamak hem-de ony enjamlaşdyrmak hakyndaky Ähtnama gol çekilipdi.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, bu kärhanany gurmak boýunça potratçyny seçip almak üçin Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan bäsleşik geçirildi. Şonuň netijesinde “Mizemez gadam” hususy kärhanasynyň hödürlän baha teklibi saýlanyp alyndy. Bu teklibe Türkmenistanda gurulýan we durky täzelenýän möhüm hem-de aýratyn möhüm binalaryň we desgalaryň taslamalarynyň bahalaryny kesgitlemek baradaky pudagara topar tarapyndan seljerme işleri geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda ýurdumyzyň derman senagatyny ösdürmäge uly ähmiýet berilýändigini aýratyn nygtady. Bu senagatyň önümlerine ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda uly isleg bildirilýär.

Türkmen topragynyň amatly howa ýagdaýy ösümlikleriň örän peýdaly we melhemlik häsiýete eýe bolmagy üçin ähli şertleri döredýär. Mälim bolşy ýaly, bu ýerde ösýän ekologik taýdan arassa türkmen buýany gymmatly häsiýetleri bilen tapawutlanýar. Buýan köki gadymdan bäri adamyň kesele garşy durnuklylygyny pugtalandyrmak, sowuklama we böwrek kesellerini bejermek üçin giňden ulanylýar.

Döwlet Baştutanymyz gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly kompaniýalar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça alnyp barylýan işleri makullap, innowasion ösüşe aýratyn üns berýän Türkmenistanyň daşary ýurt kompaniýalarynyň, şol sanda italýan kompaniýasynyň iň gowy tejribesini we öňdebaryjy tehnologiýalaryny çekmäge uly gyzyklanma bildirýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere bu meseläni ýene-de bir gezek içgin ara alyp maslahatlaşmak hem-de öz tekliplerini garamaga bermek tabşyryldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň wekiliýetleriniň Yslamabat we Nýu-Deli şäherlerinde geçiriljek Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agza döwletleriniň mejlisine we «Merkezi Aziýa — Hindistan» görnüşdäki duşuşyklara gatnaşmaklaryna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda alnyp barylýan daşary syýasatyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri Türkmenistanyň goňşy we ýakyn sebitlerde ýerleşýän hem-de ýurdumyz bilen gadymdan gelýän taryhy dostlukly gatnaşyklary saklaýan döwletler bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmekden ybaratdyr. Şolaryň hatarynda Günorta Aziýa ýurtlaryny, hususan-da, Pakistan Yslam Respublikasyny we Hindistan Respublikasyny görkezmek bolar. Şunuň bilen baglylykda, bu ýurtlarda geçiriljek möhüm halkara çärelere taýýarlyk görülýär. Şolaryň biri-de Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň Owganystandaky ynsanperwerlik ýagdaýlar boýunça adatdan daşary mejlisidir. Bu mejlis Pakistanyň paýtagty Yslamabatda geçiriler.

Türkmenistan dostlukly owgan halkyna hemmetaraplaýyn kömek we goldaw bermek bilen, möhüm taslamalary amala aşyryp, goňşy ýurtda durnuklylygyň we howpsuzlygyň esaslaryny pugtalandyrmaga, tutuş sebitiň durmuş-ykdysady taýdan durnukly ösmegine saldamly goşant goşýar. Hususan-da, gürrüň Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisini hem-de Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik we optiki-süýümli geçirijilerini gurmak, Owganystana ýeňillikli şertlerde elektrik toguny ibermek, Türkmenistandan owgan tarapyna demir ýoly gurmak barada barýar.

Bu goňşy döwlete yzygiderli esasda ynsanperwerlik kömegini ýetirmek, owgan halkyna bilim, saglygy goraýyş babatynda ýardam etmek ýaly yzygiderli geçirilýän işleri aýratyn nygtamak bolar. Ýaňy-ýakynda türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna we ynsanperwerlik däplerine eýerip, ýurdumyz tarapyndan Owganystanyň halkyna iberilen ynsanperwerlik kömegi munuň aýdyň subutnamasydyr.

Şeýle hem Yslamabatda iki ýurduň daşary işler ministrleriniň derejesinde Türkmenistanyň we Pakistan Yslam Respublikasynyň arasynda syýasy geňeşmeleri guramak teklip edilýär.

Hindistan Respublikasynyň Nýu-Deli şäherinde geçiriljek «Merkezi Aziýa — Hindistan» dialogyna gatnaşyjy döwletleriň daşary işler ministrleriniň nobatdaky duşuşygyna Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagy göz öňünde tutulýar.

Teklip edilýän gurallaryň energetika we ulag-kommunikasiýa ulgamlarynda amala aşyrylýan we Merkezi Aziýa hem-de Günorta Aziýa sebitlerini birleşdirýän taslamalary iş ýüzünde durmuşa geçirmek üçin möhümdir.

Dialogyň çäklerinde Owganystan bilen bagly meselelere hem aýratyn üns berler.

Nýu-Delide türkmen-hindi syýasy maslahatlaşmalary geçirmek hem teklip edilýär. Türkmenistan bilen Hindistanyň arasynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sebitiň döwletleri bilen ysnyşykly we köptaraply gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň ileri tutulýan ugry bolup durýandygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz munuň durnukly sebit hyzmatdaşlygynyň möhüm syýasy-ykdysady wezipeleri hem-de asyrlaryň dowamynda emele gelen berk dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary bilen şertlendirilendigini belläp, wise-premýere, daşary işler ministrine häzirki geosyýasy we geoykdysady ýagdaýlary nazara almak bilen, bu ugurda amala aşyrylýan işlere täzeçe çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz geçiriljek duşuşyklaryň meseleleriniň biriniň goňşy Owganystandaky ýagdaý bilen bagly boljakdygyna ünsi çekip, ýurdumyzyň mundan beýläk-de dostlukly owgan halkyna hemmetaraplaýyn kömek we goldaw berjekdigini, bilelikdäki täze taslamalary durmuşa geçirjekdigini nygtady. Şol taslamalar bu ýurduň we tutuş sebitiň durnukly durmuş-ykdysady ösüşine saldamly goşant bolar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň wekiliýetini Yslamabat we Nýu-Deli şäherlerine ibermek baradaky Buýruga gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere, daşary işler ministrine iberdi we resminamany ýerine ýetirmek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz häzir biziň daşary ýurtlardaky ilçilerimiziň ählisiniň Aşgabatda bolýandygyny belläp, olaryň iş ýerlerine gidenlerinde soňky döwürde çykan edebi eserlerden, kitaplardan, žurnallardan bir toplumyny alyp gitmeklerini tabşyrdy. Olar dürli dillerde neşir edilendir. Bu olara biziň milli we medeni gymmatlyklarymyzy wagyz etmekde ýardam eder. Aýratyn hem Bitaraplygymyzyň gözbaşlaryna has oňat düşünmäge mümkinçilik berer diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän ulgamyndaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi hem-de milli Liderimiziň garamagyna «Türkmenistanyň Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky döwlet toparynyň 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamasyny tassyklamak hakyndaky» Kararyň taslamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Döwlet toparynyň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipelere ünsi çekdi. Adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak we aradan aýyrmak boýunça bitewi döwlet ulgamynyň işine umumy ýolbaşçylygy amala aşyrmak hem-de şu ulgamda çözgütleri kabul etmek bu toparyň üstüne ýüklenendir. Adatdan daşary ýagdaýlaryň döremek howpuny azaltmaga hem-de adamlaryň ömrüni halas etmäge, saglygyny goramaga, adatdan daşary ýagdaýlaryň dörän halatynda maddy we medeni gymmatlyklaryň ýitgisiniň möçberini peseltmäge gönükdirilen toplumlaýyn çäreler bilen baglanyşykly meseleleri üns merkezinde saklamak zerurdyr.

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen Karara gol çekip, resminamany sanly ulgam arkaly wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna iberdi hem-de Döwlet toparynyň meýilnamada bellenen işleriniň ählisini ýerine ýetirmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa milli kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi.

Mejlisiň şu ýylyň 4-nji dekabrynda bolan maslahatynda kanunlaryň hem-de kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalarynyň birnäçesine garaldy. Deputatlar tarapyndan kabul edilen kanunlar bellenen tertipde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň garamagyna hödürlenildi.

Mejlisiň wekilleri döwletiň içeri we daşary syýasatyny wagyz etmek, ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk taglymatynyň taryhy ähmiýetini, kabul edilýän kanunlaryň many-mazmunyny düşündirmek boýunça işleri alyp barýarlar.

Halkara hyzmatdaşlygy we parlamentara gatnaşyklary ösdürmek boýunça işleriň çäklerinde duşuşyklaryň we maslahatlaryň birnäçesi geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny hem-de halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryny nazara almak bilen, kanun çykaryjylyk işini mundan beýläk-de dowam etmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Kanunlaryň ählisi, ilkinji nobatda, adamlaryň abadançylygyna hyzmat etmelidir, ýurdumyzyň raýatlarynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak, olaryň parahatçylykly we döredijilikli zähmeti üçin şertleri döretmelidir.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew ýurdumyzyň hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan toplumlaýyn işler barada habar berdi.

Häzirki wagtda Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň dördünji mejlisine taýýarlyk görülýär. Komitetlerde ýurdumyzyň Mejlisiniň şu ýylyň 4-nji dekabrynda geçirilen maslahatynda kabul edilen täze kanunlara hem-de hereket edýän kanunlara üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda kanunçylyk namalaryna seljermeler geçirilýär.

Halk Maslahatynyň agzalary Mejlisiň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň, habar beriş serişdeleriniň wekilleri bilim işgärleri bilen bilelikde, ýurdumyzyň garaşsyz ösüşiniň ýolunda gazanýan üstünliklerini, Bitaraplyk syýasatyny tutuş dünýä ýaýmak boýunça çäreleri görýärler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlarynyň okgunly ösmeginiň hem-de türkmen jemgyýetiniň ýaşaýyş-durmuşynyň bähbidine milli kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň zerurdygyny aýdyp, umumy ykrar edilen halkara hukuk resminamalarynyň üstünde içgin işlemegiň, döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bilen birlikde, olary milli kanun çykaryjylyk tejribesinde nazara almagyň wajypdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygyna hem-de Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasaryna ýüzlenip, halkyň saýlan wekilleriniň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde, wagyz-düşündiriş işlerini işjeňleşdirmegiň, ýurdumyzyň abadançylygyna, raýatlarymyzyň rowaçlygyna gönükdirilen oňyn özgertmeleriň many-mazmunyny ilatyň, aýratyn hem, ýaşlaryň dykgatyna ýetirmekleriniň ähmiýetini belledi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler hem-de ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň ösüşini üpjün etmäge gönükdirilen resminamalar kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny hem-de berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

14.01.2022

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol ýurdumyzda döwrebap kanunçylyk-hukuk binýadyny döretmek boýunça toplumlaýyn maksatnamany durmuşa geçirmek hem-de Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine taýýarlyk görmek bilen baglylykda alnyp barylýan işler barada maglumat berdi.

Deputatlar düzümi milli Liderimiziň başyny başlan giň gerimli döwlet maksatnamalaryny mundan beýläk-de durmuşa geçirmek üçin ygtybarly binýady üpjün etmäge gönükdirilen täze kanunlary işläp taýýarlamak hem-de hereket edýän kanunçylyk namalaryny kämilleşdirmek boýunça işleri dowam edýärler. Işlenip taýýarlanylýan kanunlaryň, resminamalaryň taslamalarynyň hatarynda “Itçilik we kinologiýa işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy bar. Şeýle hem döwrüň talaplaryny nazara almak bilen, hereket edýän kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizilýär.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini ýokary derejede guramak boýunça işler alnyp barylýar, umumymilli forumy geçirmek boýunça degişli resminamalar işlenip taýýarlanyldy.

Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmak, döwlet Baştutanymyzyň durmuş ugurly syýasatyny amala aşyrmak boýunça geçirilýän toplumlaýyn işler barada maglumat berdi. Halk Maslahatynyň agzalary Mejlis, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini ýokary derejede geçirmek üçin guramaçylyk-taýýarlyk görmek çärelerini amala aşyrýarlar.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň gazanýan üstünliklerini, milli Liderimiziň parasatly içeri we daşary syýasatyny, 2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýen şygarynyň durmuş-syýasy ähmiýetini, kabul edilýän kanunçylyk namalarynyň many-mazmunyny düşündirmek hem-de wagyz etmek maksady bilen, Halk Maslahatynyň agzalary maslahatlara, “tegelek stoluň” başyndaky duşuşyklara gatnaşýarlar, milli telewideniýede we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýärler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maglumatlary diňläp, mähriban halkymyzyň demokratik gymmatlyklaryny nazara almak bilen, döwletimiziň hukuk we ykdysady esaslaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga ýardam edýän täze kanunlary işläp taýýarlamagyň örän wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini ýokary derejede guramagyň möhümdigine ünsi çekdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmegiň, oňyn durmuş-ykdysady we demokratik özgertmeleri durmuşa geçirmegiň meseleleri giriziler.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň üç sany gämigurluşyk taslamalaryny daşary ýurt karz serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirmek meseleleri barada hasabat berdi.

Milli Liderimiziň baştutanlygynda iri halkara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlyk işjeň ösdürilýär, daşary ýurt maýa goýumlaryny we karz serişdelerini çekmek boýunça degişli işler geçirilýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, dürli kysymly gämileriň gurulmagy göz öňünde tutulýar.

Şunuň bilen baglylykda, Yslam ösüş bankyndan we OPEK Halkara ösüş gaznasyndan iki sany “Ro-Ro» görnüşli gämini we bir sany ýük gämisini gurmak boýunça taslamalary maliýeleşdirmek üçin karz serişdelerini bermek barada teklipler gelip gowuşdy. Şunuň bilen baglylykda, degişli ylalaşyklary baglaşmak göz öňünde tutulýar.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna ýokarda görkezilen gämileri gurmak boýunça taslamalary maliýeleşdirmek hakynda Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň deňiz flotuny döwrebaplaşdyrmagyň, onuň kuwwatyny pugtalandyrmagyň, şeýle hem gämigurluşyk pudagyny ösdürmegiň Türkmenistanyň ulag strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biridigini nygtady. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, biziň ýurdumyz sebit we halkara utgaşykly ulag-logistika düzümini kemala getirmek boýunça anyk çäreleri görýär, şunda Beýik Ýüpek ýolunyň täze görnüşde gaýtadan dikeldilmegine aýratyn ähmiýet berilýär.

“Ro-Ro” görnüşli gämiler barada aýdylanda bolsa, olar uly göwrümli ýükleri uzak aralyklara daşamak üçin örän zerurdyr, bu gämileriň netijeli peýdalanylmagy ýükleri ýüklemek, düşürmek amallaryna sarp edilýän wagty ep-esli tygşytlamaga mümkinçilik berer. Milli Liderimiz milli deňiz flotumyzyň kuwwatynyň yzygiderli artdyrylmagynyň hem-de döwrebaplaşdyrylmagynyň deňiz ulaglary arkaly ýük dolanyşygynyň giňeldilmegine, tutuşlygyna ýurdumyzyň eýe bolan üstaşyr mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanylmagyna ýardam berjekdigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenilen Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu Kararyň ýerine ýetirilmegine gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow hasabatyň dowamynda “John Deere” kompaniýasy bilen mundan beýläk-de hyzmatdaşlyk etmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler hem-de bu kompaniýanyň oba hojalyk we gurluşyk tehnikalaryny getirmek baradaky teklipler barada habar berdi. Olara garamagyň hem-de seljermegiň esasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen “John Deere” kompaniýasynyň arasynda oba hojalyk pudagyny ösdürmek hem-de hususy we telekeçilik ulgamlarynda suw serişdelerini tygşytlamak meseleleri boýunça Özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekmek teklip edilýär. Şeýle hem döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak, tejribe alyşmak we okuwlary guramak, oba hojalyk tehnikalaryny satyn almak ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen, serişdeleri tapgyrlaýyn çekmek göz öňünde tutulýar. Mundan başga-da, ýurdumyzyň gurluşyk we senagat toplumy tarapyndan bu kompaniýa bilen bilelikde, “John Deere” hem-de “Wirtgen” kompaniýalarynyň ýol-gurluşyk tehnikalaryny getirmek babatda serişdeleriň talap edilýän görnüşlerini öwrenmek üçin hyzmatdaşlyk bilen baglanyşykly degişli işleri geçirmek meýilleşdirilýär.

Türkmenistanyň Hökümetiniň we “John Deere” kompaniýasynyň arasynda 2019-njy ýylda gol çekilen Özara düşünişmek hakynda degişli Ähtnama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi tarapyndan “Deere Credit” kompaniýasynyň uzak möhletleýin karz serişdeleriniň hasabyna oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň nobatdaky tapgyryny satyn almak boýunça bilelikdäki çäreleri geçirmek teklip edilýär. Bu işler Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň bar bolan tehnikalaryny 2019 — 2022-nji ýyllarda üç tapgyrda telematik sanly ulgama geçirmek boýunça işleriň çäklerinde amala aşyrylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hödürlenilen teklipleri makullap, “John Deere” kompaniýasynyň Türkmenistanyň ozaldan gelýän işewür hyzmatdaşydygyny belledi. Ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň kuwwatyny giňeltmek, innowasiýalar hem-de iň oňat halkara tejribäniň esasynda pudagyň tehniki we tehnologik taýdan gaýtadan enjamlaşdyrylmagy ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynyň möhüm ugurlary bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz dünýäde meşhur bu kompaniýanyň köp ýyllaryň dowamynda obasenagat toplumynda amala aşyrylýan bilelikdäki taslamalara işjeň gatnaşýandygyny kanagatlanma bilen nygtady.

“John Deere” kompaniýasynyň tehnikalary Türkmenistanyň toprak-howa şertlerinde netijeli işlemäge ukyplydygyny görkezdi. Bu kompaniýanyň hünärmenleri oba hojalyk enjamlarynyň kysymlaryny yzygiderli kämilleşdirýärler, olaryň işleýiş häsiýetnamalaryny gowulandyrýarlar, türkmen ekerançylarynyň zerurlyklaryna we talaplaryna laýyk getirýärler. Pudagyň tehniki toplumynyň telematik sanly ulgama geçirilmegi oba hojalyk pudagynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga hem-de tutuşlygyna onuň önümçiliginiň düşewüntliligini artdyrmaga ýardam berer. Milli Liderimiz aýdylanlary jemläp, wise-premýere bu ugurda degişli işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyndaky işleriň ýagdaýy hem-de «Türkmennebit» döwlet konserni tarapyndan nebit guýularynyň önüm berijiligini ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiziň Kararyna laýyklykda, “Türkmennebit” döwlet konserni bilen “Tatneft” jemagat paýdarlar jemgyýetiniň arasynda “Goturdepe” nebit ýatagynda guýularyň nebit berijiligini ýokarlandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek barada baglaşylan şertnama boýunça Goşmaça ylalaşygy baglaşmak boýunça gepleşikler geçirildi. Özara bähbitli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça görlen çäreleriň netijesinde bu ugurda degişli ylalaşyklar gazanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ykdysadyýetiň esasy ulgamlarynyň biri bolan nebitgaz senagatyny mundan beýläk-de ösdürmegiň, ony öňdebaryjy pudaga öwürmegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryna girýändigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz ýurdumyzyň energetika strategiýasynyň yzygiderli durmuşa geçirilmegine aýratyn üns bermegiň zerurdygyny aýdyp, hödürlenen meseläniň düýpli seljerilmeginiň möhümdigine ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz nebitgaz toplumynyň netijeli işini üpjün etmegiň, onuň düzümini döwrebaplaşdyrmaga we önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmaga, ylmy gazanylanlary hem-de innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmaga gönüden-göni baglydygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz ýangyç-energetika toplumyny mundan beýläk-de ösdürmek, gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri we ýaz ekişine taýýarlyk barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna welaýatlar hem-de etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçberlerini tassyklamak barada Buýrugyň taslamalary hödürlenildi.

Türkmenistanyň Suw kodeksine laýyklykda, suw serişdelerini tygşytly we rejeli peýdalanmak, ilatymyzy, oba hojalyk önümlerini öndürijileri, senagat pudagyny we beýleki suwdan peýdalanyjylary suw serişdeleri bilen üpjün etmek maksady bilen, degişli işler amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, obasenagat toplumynyň we beýleki pudaklaryň sazlaşykly ösüşiniň möhüm şerti bolan suw serişdelerini netijeli peýdalanmagyň, daşky gurşawy goramagyň, halkymyzyň amatly durmuş şertlerini döretmegiň döwletimiziň durmuş-ykdysady syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi. Şeýle hem milli Liderimiz ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyna suw tygşytlaýjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmagyň, suwarymly ekerançylykda ägirt uly tejribe toplan pederlerimiziň köpasyrlyk ýörelgelerini dikeltmek boýunça işleri maksatnamalaýyn esasda dowam etmegiň zerurdygyny aýtdy. Hormatly Prezidentimiz munuň gektardan alynýan hasylyň has-da ýokarlanmagyna, obasenagat toplumynyň ägirt uly mümkinçilikleriniň doly durmuşa geçirilmegine itergi berjekdigini belledi.

Soňra döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Welaýatlar boýunça 2022-nji ýylda oba hojalyk ekinlerini ýerleşdirmek hem-de önümleri öndürmek hakynda” Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Şu ýylda Türkmenistan boýunça sebitleriň toprak-howa şertleri nazara alnyp, dürli görnüşli oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek hem-de ekin dolanyşygyny ylmy esasda alyp barmak üçin bölünip berlen ýerleriň umumy meýdany 1 million 403 müň 120 gektara barabardyr. Şeýle hem 106 müň gektar meýdanda ýeralma we gök-bakja ekinleri ekiler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda oba hojalyk ekinleriniň, şol sanda gök-bakja we miwe önümleriniň möçberlerini mundan beýläk-de artdyrmagyň wajypdygyna ünsi çekdi. Munuň özi ilatymyzyň ýokary hilli we ekologiýa taýdan arassa önümlere bolan islegleriniň kanagatlandyrylmagyna, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi ösdürmek meseleleriniň çözülmegine kömek eder.

Soňra milli Liderimiziň garamagyna “Türkmenistanda 2022-nji ýylda gowaçanyň ýokary hasylyny ýetişdirmek hakynda” Kararyň taslamasy hödürlenildi. Oňa laýyklykda, ýurdumyz boýunça 580 müň gektara gowaça ekmek meýilleşdirilýär we ondan 1 million 250 müň tonna hasyl alnar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gowaça ekişini bellenilen möhletlerde geçirmegiň zerurdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz möwsümleýin oba hojalyk işlerini öz wagtynda we ýokary hilli geçirmegiň, pudaga öňdebaryjy tejribäni ornaşdyrmagyň, ekin dolanyşygyny ylmy esasda amala aşyrmagyň möhümdigine ünsi çekdi.

Wise-premýer hasabatynyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet ekologiýa syýasatyny mundan beýläk-de netijeli durmuşa geçirmek üçin ýurdumyzda halkara guramalar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça ägirt uly işleriň alnyp barylýandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna ýurdumyzyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, Gazagystan Respublikasynyň Ekologiýa, geologiýa we tebigy serişdeler ministrliginiň Tokaý hojalygy we haýwanat dünýäsi komitetiniň, Özbegistan Respublikasynyň Ekologiýa we daşky gurşawy goramak boýunça döwlet komitetiniň arasynda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna hödürlenilýän “Aram guşaklykdaky Turan çölleri” transmilli desgalary dolandyrmak we goramak babatda Özara düşünişmek hakyndaky” Ähtnama gol çekmek boýunça Buýrugyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ÝUNESKO bilen ýola goýýan däp bolan gatnaşyklarynyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. Bu ugurda birnäçe bilelikdäki taslamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini bellemek gerek. Şunuň bilen baglylykda, Watanymyzyň özboluşly taryhy-medeni ýadygärlikleriniň we täsin tebigy desgalarynyň dünýäde giňden wagyz edilmegi ugrunda amala aşyrylýan çärelere möhüm üns berilmelidir.

Milli Liderimiz degişli resminamalara gol çekip, olary sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow ýurdumyzda gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini giňden ulanmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň energetika ulgamynda durmuşa geçirýän syýasatynyň ileri tutulýan wezipeleriniň biri bolup durýar.

2019-njy ýylyň aprel aýynda tassyklanan “Altyn asyr” Türkmen kölüniň sebitini 2019 — 2025-nji ýyllarda özleşdirmegiň Konsepsiýasyny durmuşa ornaşdyrmak boýunça çäreleriň Meýilnamasyna” laýyklykda, Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň çäginde kuwwatlylygy 10 megawat bolan köpugurly Gün we ýel elektrik stansiýasyny gurmak göz öňünde tutulýar.

Desga ekologiýa taýdan arassa elektrik energiýasyny öndürmek bilen, “Altyn asyr” Türkmen kölüniň töwereginde peýda boljak ilatly ýerlerde sarp edijileri elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdençsiz üpjün eder. Munuň özi ýurdumyzyň taryhynda täsin taslamadyr. Bu taslamanyň amala aşyrylmagy pudagyň kuwwatlyklaryny artdyrmaga, şu ugur boýunça milli hünärmenleri taýýarlamaga, täze iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berer. Şunuň bilen baglylykda, Energetika ministrligi tarapyndan ýokarda agzalan desgany ulanmaga doly taýýar edip gurmak hem-de “Serdar” elektrik bekedinden 110 kilowolt güýjenmeli elektrik geçirijisini gurmak üçin enjamlary we serişdeleri satyn almak barada halkara bäsleşik geçirildi. Bäsleşigiň jemleri boýunça Türkiýe Respublikasynyň “Çalik Enerji Sanayi we Ticaret A.Ş.” kompaniýasynyň teklibi seçilip alyndy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu meseläniň ýurdumyzyň elektrik energetikasy pudagynyň kuwwatyny artdyrmak we düzümini döwrebaplaşdyrmak babatda alnyp barylýan giň gerimli işler üçin ähmiýetiniň örän uludygyny nazara almak bilen, bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz “ýaşyl” energiýanyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak boýunça taslamalaryň örän zerurdygyny aýdyp, daşky gurşawa zyýan ýetirmeýän, ykdysady taýdan bähbitli alternatiw energetika desgalarynyň gurluşygynyň göz öňünde tutulan meýilnamalaryň ählisiniň, şol sanda “Altyn asyr” Türkmen kölüniň sebitinde ekologik abadançylygy üpjün etmek baradaky meýilnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýardam etjekdigini nygtady.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, azyk harytlarynyň üpjünçiligini has-da artdyrmak hem-de onuň eksportyny we importyny düzgünleşdirmek boýunça Pudagara toparyň işini kämilleşdirmek ugrunda durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň ilatyny azyk harytlary bilen üpjün etmek boýunça öňde durýan wezipeleri netijeli çözmek maksady bilen, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak, olaryň mümkinçiliklerini netijeli ulanmak boýunça çäreleri işläp taýýarlamak üçin degişli Pudagara topar döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy. Şunuň bilen birlikde, zerur azyk harytlarynyň daşary ýurtlardan getirilmeli görnüşleri öwrenilýär we olaryň üpjünçiligi boýunça zerur işler alnyp barylýar. Pudagara toparyň işini kämilleşdirmek maksady bilen taýýarlanan teklipler döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň mukdaryny we Türkmenistanyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak, bäsdeşlige ukyply önümçiligi ösdürmek, milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşini pugtalandyrmak we üpjünçilik derejesini ýokarlandyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. Döwletimiz bu ugurda zerur şertleri we mümkinçilikleri döredýär.

Milli Liderimiz möhüm ulag ýollarynyň çatrygynda çäk taýdan amatly ýerleşen ýurdumyzda gyzyklanma bildirýän ähli ýurtlar bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň eksport edilýän mukdaryny mundan beýläk-de artdyrmak, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen işewür gatnaşyklary ýola goýmak, halkara söwdada dünýä tejribesiniň öňdebaryjy gazananlaryny özleşdirmek maksady bilen, daşarky bazarlaryň isleglerini we mümkinçiliklerini öwrenmek babatda wise-premýere birnäçe degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen 2022-nji ýylda medeniýet ulgamy boýunça geçiriljek çäreleriň Maksatnamasynyň taslamasynyň taýýarlanylyşy barada hasabat berdi. Maksatnamada dürli medeni-köpçülikleýin çäreleri, dabaralary, sergileri, döredijilik bäsleşiklerini hem-de sanly ulgam arkaly maslahatlary, duşuşyklary, festiwallary we mediaforumlary geçirmek göz öňünde tutulýar. Şolaryň hatarynda iýun aýynda Mary welaýatynda geçiriljek Medeniýet hepdeligi, Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden “Türkmeniň Altyn asyry” atly bäsleşigiň jemini jemlemek we onuň çäklerindäki beýleki döredijilik bäsleşikleri bar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, medeniýetiň, sözüň doly manysynda, ýurdumyzda amala aşyrylýan ähli özgertmeleriň many-mazmunyny, häzirki jemgyýetiň ruhy gymmatlyklaryny, mähriban halkymyzyň aň-paýhas we döredijilik kuwwatyny kesgitleýändigini, ynsanperwer ulgamda amala aşyrylýan syýasatyň bolsa halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge, döwletleriň we halklaryň ýakynlaşmagyna ýardam edýändigini belledi.

Milli Liderimiz hödürlenen maksatnamanyň taslamasyna käbir bellikleri girizip, «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen şu ýylda meýilleşdirilen ähli çäreleriň milli mirasy, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerini wagyz etmäge ýardam etmelidigini, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň döredijilik ruhuna laýyk gelmelidigini nygtady we wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra wise-premýer hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryna laýyklykda, şu ýylyň 26 — 28-nji ýanwarynda Söwda-senagat edarasynda “Türkmen topragy — dünýä ýaň salan medeni gymmatlyklaryň ojagy” atly halkara ylmy-amaly maslahatyň we serginiň geçirilmegine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli medeni mirasy öwrenmäge we wagyz etmäge bagyşlanan halkara maslahaty hem-de sergini guramak meselelerine degip geçip, ata-babalarymyzyň asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan medeni däplerini ösdürmegiň, olary kämilleşdirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi hem-de wise-premýere forumy ýokary derejede geçirmek babatda anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde “Türkmendermansenagat” birleşiginiň “Buýan” obasenagat toplumynyň düzüminde glisirrizin turşusynyň önümçiligi boýunça kärhananyň gurluşygy boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Häzir ýurdumyzda öndürilýän eksport harytlarynyň möçberlerini artdyrmak boýunça Döwlet maksatnamasyny hem-de “Saglyk” Döwlet maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça giň möçberli işler alnyp barylýar. Ekologiýa taýdan arassa ýerli çig mallaryň esasynda taýýarlanylýan dermanlyk serişdeleriň dünýä bazaryndaky bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmak munuň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiziň 2019-njy ýylyň noýabr aýynda Italiýa Respublikasyna bolan resmi saparynyň çäklerinde, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen Italiýanyň “Adipson Ind. Srl.” kompaniýasynyň arasynda buýan köküni gaýtadan işläp, arassalanmadyk glisirrizin turşusyny öndürýän kärhananyň gurluşygynyň taslamasyny taýýarlamak hakyndaky Ähtnama gol çekildi.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, bu kärhananyň gurluşygynyň potratçysyny seçip almak boýunça geçirilen bäsleşigiň netijesinde, “Mizemez gadam” hususy kärhanasynyň täjirçilik teklibi seçilip alyndy. Şeýle hem bellenilen tertipde gurluşygyň şertleri, desgany tehniki taýdan enjamlaşdyrmagyň ugurlary kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda öndürilýän ýokary hilli, eksport ugurly we dünýäniň iň gowy önümleri bilen mynasyp bäsleşip bilýän serişdeleriň önümçilik mukdarynyň yzygiderli artdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýändigini belledi. Munuň özi ekologik taýdan arassa serişde bolan buýan kökünden öndürilýän dermanlyk serişdelere hem degişlidir.

Döwlet Baştutanymyz türkmen topragynyň ýokary bejerijilik ukyby bolan dermanlyk ösümliklere baýdygyny belläp, bu ugurda dünýäniň öňdebaryjy tejribesini öwrenmek boýunça netijeli işleriň alnyp barylmalydygyna ünsi çekdi.

Milli Liderimiz daşary ýurtlaryň işewür toparlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça alnyp barylýan işleri makullap, innowasion işi esasy ugur edinýän Türkmenistanyň dünýäniň ösen tejribesini we öňdebaryjy tehnologiýalary özleşdirmäge çuňňur gyzyklanma bildirýändigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we bu babatda oňa birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary şeýle hem iri halkara ýaryşlara gatnaşylmagy, hususan-da, Tokioda geçirilen XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlarynda toplanan tejribä esaslanyp, Türkmenistanyň Milli ýygyndy toparlaryny 2024-nji ýylda Fransiýada geçiriljek XXXIII Tomusky Olimpiýa hem-de XVII Paralimpiýa oýunlaryna taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hem hasabat berdi.

Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň türgenlerini sportuň dürli görnüşleri boýunça taýýarlamak hem-de ussatlyk derejesini ýokarlandyrmak, ýokary netijeleri gazanmak üçin zerur şertleri döretmek işleriniň çäklerinde, türgenleriň okuw-türgenleşik çärelerini ýöriteleşdirilen sport toplumlarynda we Olimpiýa şäherçesiniň degişli desgalarynda hem-de “Awaza” köpugurly sport toplumynda geçirmegiň göz öňünde tutulýandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz parahatçylygyň ilçisi hökmünde ykrar edilen sportuň ösdürilmeginiň wajypdygyny belläp, Parižde geçiriljek Olimpiýa we Paralimpiýa ýaryşlaryna taýýarlyk işlerine örän jogapkärli çemeleşmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen teklipleri makullap, degişli Karara gol çekdi we ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, bellenilen wezipeleriň gyşarnyksyz ýerine ýetirilmegi babatda anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow DIM tarapyndan alnyp barylýan işler hem-de şunuň bilen baglylykda “Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag diplomatiýasyny ösdürmegiň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyny” tassyklamak hakyndaky Kararyň taslamasynyň taýýarlanandygy barada hasabat berdi we ony döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Halkara we sebit derejesinde ulag-logistika ulgamyny ösdürmek we onuň häzirki zamanyň ýagdaýlaryna laýyk derejede hereket etmegini gazanmak babatda milli Liderimiziň teklipleri esasynda ulag ulgamynda öňe sürülýän başlangyçlar dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giň goldawa eýe bolýar. Hususan-da, döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy boýunça 2014-nji, 2015-nji, 2017-nji we 2021-nji ýyllarda durnukly ulag ulgamynyň ösdürilmegi boýunça BMG-niň Baş Assambleýasynyň degişli Kararnamalary biragyzdan kabul edildi. Şeýle hem 2016-njy ýylyň noýabr aýynda ýurdumyzda Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji Ählumumy maslahat geçirildi. Şeýle hem wise-premýer, daşary işler ministri milli Liderimiziň ulag ulgamynda öňe sürýän halkara başlangyçlardan ugur alnyp, ýokarda agzalan maksatnamanyň taslamasynyň işlenip taýýarlanandygy barada habar berdi. Onda ýurdumyzda ulaglaryň ähli görnüşleriniň maddy-enjamlaýyn binýadynyň toplumlaýyn döwrebaplaşdyrylmagyna, ulag ulgamynyň häzirki zaman düzümleriniň döredilmegine, Watanymyzyň halkara üstaşyr ulag geçelgeleriniň sebit merkezi hökmündäki ornunyň has-da berkidilmegine gönükdirilen strategik ähmiýetli möhüm çäreler göz öňünde tutulýar.

Maksatnamada ýurdumyzyň ulag ulgamynyň we halkara ulag hyzmatdaşlygynyň hukuk binýadyny ösdürmek, dünýäniň we sebitiň ulag-logistika ulgamlarynyň talaplaryny göz öňünde tutup, Türkmenistanyň ýol-ulag Kodeksini taýýarlamak, ulag babatda halkara guramalar, şol sanda BMG hem-de onuň sebitleýin komissiýalary, Halkara ekspeditorçylyk assosiasiýalarynyň federasiýasy, Halkara howa ulaglary assosiasiýasy, Raýat awiasiýasynyň halkara guramasy, Awtomobil ulaglarynyň halkara bileleşigi, Demir ýollaryň hyzmatdaşlyk guramasy, Halkara deňiz guramasy we beýleki halkara guramalar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy netijeli dowam etdirmek bellenilýär. Şeýle hem Türkmenistanyň “Ýewropa — Kawkaz — Aziýa” (TRACEKA) halkara ulag geçelgesi Hökümetara komissiýa goşulmak boýunça işleri geçirmek hem-de multimodal gatnawlary — Ählumumy Üstaşyr Resminamany ösdürmekde köpugurly sanly çözgüdi ulanmagyň mümkinçiliklerini öwrenmek wezipeleri kesgitlenildi. Mundan başga-da, maksatnamada ýurdumyzyň ulag pudagynyň sanly ulgama geçirilmeginiň çäklerinde BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralary bilen netijeli hyzmatdaşlygy alyp barmak, geljekde bu ugra eksport we import amallaryny ýerine ýetirýän beýleki döwlet edaralaryny, şol sanda ýurdumyzyň ulag pudagyny baglanyşdyrmak boýunça işleri güýçlendirmek teklip edilýär. Şeýle hem iri halkara we sebitara taslamalary durmuşa geçirmek, milli Liderimiziň öňe sürýän teklipleri esasynda tutuş yklym ähmiýetli halkara üstaşyr ulag geçelgelerini has-da işjeňleşdirmek boýunça zerur çäreler işlenip taýýarlanylan maksatnamada öz beýanyny tapar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda ulag diplomatiýasynyň işjeňleşdirilmeginiň döwletimiziň berkararlygynyň, sebitde we dünýäde durnukly ulag ulgamyny pugtalandyrmagyň we onda howpsuzlygy üpjün etmegiň bähbidine gönükdirilýändigini hem-de daşary syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ulag-logistika ulgamynyň has-da kämilleşdirilmegine ünsi çekip, bu işleriň talabalaýyk derejede ýerine ýetirilmelidigini belledi. Munuň özi çäk taýdan amatly ýerleşen Türkmenistanyň halkara ulag hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmekde möhüm orun eýeleýändiginiň aýdyň beýanydyr. Bu bolsa ýurdumyzyň eksport mümkinçiliginiň artmagyna, ulag-logistika ulgamyna häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagyna, şol bir wagtyň özünde maýa goýum serişdeleriniň işjeň çekilmegine oňyn täsirini ýetirer.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen maksatnamany makullap, bu baradaky Karara gol çekdi we ony sanly ulgam arkaly wise-premýere, daşary işler ministrine iberdi. Döwlet Baştutanymyz maksatnamadan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda degişli halkara guramalar we düzümler bilen bilelikde iş alyp barmak babatda anyk tabşyryklary berdi.

Şonuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan bilen daşary ýurt döwletleriniň arasyndaky käbir halkara resminamalary tassyklamak hakyndaky Karara, şeýle hem ýurdumyzda sebitara hyzmatdaşlygy netijeli ösdürmek maksady bilen, türkmen-özbek söwda-ykdysady we syýasy-diplomatik gatnaşyklaryň möhüm ugurlaryna degişli meseleleri ara alyp maslahatlaşmak, iş duşuşyklaryny hem-de gepleşikleri geçirmek üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň wekiliýetini Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherine gulluk iş saparyna ibermek hakyndaky Buýruga gol çekdi. Milli Liderimiz bu resminamalary sanly ulgam arkaly wise-premýere, daşary işler ministrine iberdi we bu babatda öňde durýan ähli wezipeleriň üstünlikli çözülmeginiň möhümdigini nygtady.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň başlangyjy bilen giň gerimli harby özgertmeleri amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilýän işler hem-de ýurdumyzyň serhet-geçiriş nokatlarynda koronawirus ýokanjyna garşy öňüni alyş-zyýansyzlandyryş çäreleriniň geçirilişi barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, goranyş häsiýetli Türkmenistanyň Harby doktrinasyny üstünlikli durmuşa geçirmek, Ýaragly Güýçlerimiziň düzüminiň harby-hünär derejesini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda geçirilýän işleri kämilleşdirmegiň, olaryň işine sanly ulgamy işjeň ornaşdyrmagyň wajypdygyny aýdyp, wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna bu babatda anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda dünýäde ählumumy pandemiýa bilen baglanyşykly çylşyrymly ýagdaýyň emele gelendigini nazara almak bilen, ýurdumyza getirilýän harytlara gözegçilik etmek boýunça gaýragoýulmasyz çäreleri görmegiň hem-de ähli gümrük amallarynyň berk berjaý edilmeginiň wajypdygyny belläp, bu babatda degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň Halkara üstaşyr demir ýol nyrhlary hem-de Ýeke-täk üstaşyr nyrhlary boýunça halkara şertnamalaryna goşulmak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Hytaý — Ýewropa ugry boýunça Halkara ulag geçelgelerini işjeňleşdirmek we täze ugurlary açmak, konteýnerli ýük daşamalaryň gatnawlarynyň möçberlerini artdyrmak üçin bäsdeşlige ukyply, amatly nyrh syýasatyny emele getirmegiň zerurlygy ýüze çykýar.

Ýurdumyz Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň doly hukukly agzasy bolmak bilen, bu guramanyň Halkara üstaşyr demir ýol nyrhlary hem-de Ýeke-täk üstaşyr nyrhlary boýunça halkara şertnamalaryna “Türkmendemirýollary” agentliginiň goşulmagynyň maksadalaýyk boljakdygy öwrenildi. Munuň özi Hytaý we Ýewropa ugurlary boýunça üstaşyr gatnawlar babatda bitewi nyrhlary ylalaşmak üçin amatly esasy işläp taýýarlamaga mümkinçilik berer.

Türkmen tarapynyň bu ylalaşyklara goşulmagy ýurdumyzyň ulag-logistika ulgamyny kämilleşdirmäge, nyrh babatdaky maglumatlaryny öwrenmäge, demir ýol üstaşyr ulag gatnawlarynyň çäklerini giňeltmäge ýardam eder.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanan daşary syýasy strategiýany yzygiderli durmuşa geçirmek bilen, sebit we halkara hyzmatdaşlyk meselelerine oňyn çemeleşmäni görkezýändigini, dürli ulgamlarda, şol sanda ileri tutulýan ugur bolan ulag ulgamynda möhüm düzümleýin taslamalaryň başyny başlaýandygyny nygtady.

Ýurdumyz çäk taýdan amatly ýerleşmek bilen, ägirt uly üstaşyr ulag kuwwatyna eýedir. Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, Hytaý — Gazagystan — Türkmenistan — Eýran demir ýolunyň uly halkara ähmiýetini belledi. Bu ýol yklymara ulag düzüminiň möhüm bölegi, sebitde we tutuş Ýewraziýa giňişliginde dostlugyň hem-de özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň hakyky köprüsi bolup durýar.

Merkezi Aziýanyň çägi dünýäniň iri bazarlaryna çykarylmagyny üpjün edýän Demirgazyk — Günorta hem-de Gündogar — Günbatar ugurlary boýunça ulag gatnawlarynyň möhüm geçelgesi bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, demir ýol arkaly ýük daşamak işini yzygiderli kämilleşdirmek zerur bolup durýar.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň bu ulgamdaky kuwwatyndan has netijeli peýdalanmak, sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmek maksady bilen, multimodal, logistika we üstaşyr gatnawlar üçin amatly şertleri döretmek wajypdygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow pudagy ösdürmek maksady bilen, Halkara üstaşyr demir ýol nyrhlary hem-de Ýeke-täk üstaşyr nyrhlary boýunça halkara şertnamalaryna goşulmak bilen baglanyşykly teklipleri makullady. Döwlet Baştutanymyz daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen tejribe we peýdaly innowasion işläp taýýarlamalary alyşmagyň wajypdygyny belläp, bu ugurdaky meseleleri içgin öwrenmegi tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny hem-de berkarar Watanymyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Çap edildi 12.12.2021

Описание: https://tdh.gov.tm/storage/app/media/2021/Dekabr/12122021/14-12-001.jpg

Описание: https://tdh.gov.tm/storage/app/media/2021/Dekabr/12122021/14-12-002.jpg

Türkmenistanlylar Halkara Bitaraplyk gününi hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakyndaky Kararnamasyny kabul etmeginiň 26 ýyllygyny belleýärler. Bu şanly baýram mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeklerinde we paýtagtymyzda baýramçylyk dabaralary ýaýbaňlandyryldy. Baş şäherimizde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda halkymyzyň belent binýatlaýyn ýörelgeleriniň — parahatçylyk söýüjiligiň, hoşmeýilliligiň hem-de ynsanperwerligiň dabaralanmagynyň nyşanyna öwrülen Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasy boldy.

Döwlet Baştutanymyzyň Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň halkyna Gutlagynda belleýşi ýaly, biziň alyp barýan parahatçylyk we ynanyşmak syýasatymyz halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýadydyr. Türkmenistan gysga taryhy döwrüň içinde dünýä döwletleri, abraýly halkara guramalar bilen parahatçylygyň, ählumumy howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň hatyrasyna dostluk, özara hormat goýmak, ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmakda, halkara bileleşigiň tagallalaryny utgaşdyrmakda gymmatly tejribe toplady.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gutlagynda: “Garaşsyz ýurdumyzyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýy dünýä bileleşigi tarapyndan iki gezek ykrar edildi. Şoňa görä-de, 12-nji dekabr Halkara Bitaraplyk güni hökmünde giňden bellenilýär. Biziň halkara söwda-ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek, howanyň üýtgemegi netijesinde ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek bilen bagly tekliplerimiz, daşky gurşawy goramak, energetika howpsuzlygyny üpjün etmek, halkara ulag geçelgelerini döretmek ugrundaky başlangyçlarymyz dünýä bileleşiginiň giň goldawyna mynasyp boldy” diýip nygtady.

Paýtagtymyzyň gözel künjeginde, Köpetdagyň eteginde ýerleşýän ajaýyp binanyň ýanynda Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, wise-premýerler, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň häkimi, ýurdumyzyň daşary döwletlerdäki ilçileri, ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalaryň hem-de halkara guramalaryň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we beýlekiler ýygnandylar. Dabara “Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady” ady bilen geçirilen halkara maslahata gatnaşyjylar hormatly myhmanlar hökmünde çagyryldy.

Milli Liderimiziň awtoulagy Bitaraplyk binasynyň öňündäki baýramçylyk lybasyna beslenen meýdança gelýär. Ýygnananlar Türkmenistanyň häzirki döwürde okgunly ösüşini üpjün edýän hem-de Diýarymyzyň halkara derejedäki at-abraýyny belende göterýän täzeçil, öňdengörüjilikli syýasaty hem-de parahatçylyk döredijilikli başlangyçlary amala aşyrýan döwlet Baştutanymyzy mähirli garşylaýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hormat garawulynyň esgerleriniň nyzama düzülen ýodasyndan ýöräp geçdi.

Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar. Milli Liderimiz özygtyýarly döwletimiziň hemişelik Bitaraplyk halkara hukuk derejesiniň ýörelgeleriniň bakylygynyň hem-de mizemezliginiň nyşany hökmünde bina edilen belent Bitaraplyk binasynyň öňüne gül dessesini goýdy.

Döwlet Baştutanymyzyň göreldesine eýerip, dabaraly çärä gatnaşyjylar hem gül desselerini goýdular.

Türkmenistanyň Milletler Bileleşigi tarapyndan ykrar edilen Bitaraplyk derejesi halkymyzyň asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan parahatçylyk söýüjilik, ynsanperwerlik hem-de açyklyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat strategiýasyna halkara derejede ýokary baha berilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Şeýle hem türkmen Bitaraplygynyň ykrar edilmegi bilen, diňe bir biziň ýurdumyzyň däl, eýsem, tutuş halkara bileleşigiň durmuşynda täze döwür başlandy. Munuň özi dünýä diplomatiýasynyň taryhynda täze ädim boldy.

Bitaraplygyň binýatlaýyn ýörelgeleri bolan parahatçylyk söýüjilik, beýleki halklara, olaryň medeniýetine hem-de däp-dessurlaryna hormat goýmak Türkmenistanyň daşary syýasatynda we diplomatiýasynda hil taýdan täze many-mazmuna eýe boldy. Häzirki döwürde ýurdumyz türkmen Bitaraplygynyň BMG-niň ýörelgelerine hem-de maksatlaryna laýyk gelýändigini, onuň sebitde halkara parahatçylyk döredijilik tagallalaryny amala aşyrmakdaky netijeliligini iş ýüzünde subut edýär.

Türkmenistan oňyn Bitaraplyk ýörelgesine esaslanmak bilen, ýokary ösüş derejeli ýurtlaryň hataryna okgunly goşulmak üçin özüniň geosyýasy, geoykdysady, serişde hem-de adam mümkinçiliklerini ulanmak arkaly döwletara gatnaşyklary yzygiderli giňeldýär. Aýry-aýry döwletler hem-de halkara guramalar bilen köp görnüşli hyzmatdaşlygyň çäkleriniň işjeň giňeldilmegi netijesinde ýurdumyzyň daşary syýasaty Milletler Bileleşiginiň goldawyna eýe boldy.

2020-nji we 2021-nji ýyllarda BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça «Halkara parahatçylygy, howpsuzlygy saklamakda we pugtalandyrmakda hem-de durnukly ösüş işinde bitaraplyk syýasatynyň orny», «Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň orny» atly Kararnamalaryň kabul edilmegi munuň nobatdaky güwäsi boldy.

Türkmenistan parahatçylyk döredijilik mümkinçiliklerini doly durmuşa geçirmek üçin ýurdumyzyň mundan beýläk-de durnukly ösüşiň sebit hem-de ählumumy işine hemmetaraplaýyn ýardam etmek, Müňýyllygyň maksatlaryna ýetmek, halkara gün tertibiniň ilkinji nobatdaky meselelerini çözmek üçin köpugurly hyzmatdaşlygyň netijeli ýollaryny döretmek baradaky meýlini tassyklaýan täze ýörelgeleri we teklipleri yzygiderli öňe sürýär. “2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” atly Kararnama şeýle başlangyçlaryň biri boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 10-njy dekabrda ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň hem-de konsullyk edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, şeýle hem beýleki birnäçe ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda geçirilen giňişleýin mejlisinde bu barada aýdyp, Türkmenistan şu ýylyň döredijilikli başlangyçlara, anyk many-mazmuna, hakyky hereketlere esaslanýan çärelere baý bolmagy üçin ähli tagallalary etdi diýip nygtady. Bu işler gatnaşyklaryň esaslaryny we görnüşlerini döretmäge, olaryň netijeliligini gazanmaga, bar bolan soraglary we wehimleri bilelikde, birek-birege hormat goýmak esasynda, sazlaşykly çözmek üçin şertleri döretmäge gönükdirilendir.

Türkmen döwleti Bitaraplyk derejesine eýermek bilen, şu geçen ýyllaryň dowamynda dünýäniň ýurtlary, iri halkara we sebit guramalary bilen gatnaşyklary işjeň pugtalandyrdy. Bu köpugurly hyzmatdaşlygyň çäkleri syýasy-ykdysady hem-de ynsanperwer-medeni ulgamlarda anyk many-mazmuna eýe bolup, yzygiderli giňeldilýär.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow dabara tamamlanandan soň, çärä gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşyp, bu ýerden ugrady.

...Adamzadyň belent ynsanperwer däpleriniň dabaralanmagy parahatçylyk söýüjilik, özara düşünişmek hem-de dostluk ýörelgelerine çuňňur sarpa goýýan halkymyzyň mizemez garaýyşlarydyr. Hut şonuň üçin hem şu gün ýurdumyzyň ähli künjeklerinde Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan baýramçylyk çäreleri dabaraly, ruhubelent ýagdaýda geçdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna Täze ýyl gutlagy

01.01.2022

Описание: https://tdh.gov.tm/storage/app/media/2021/Dekabr/31122021/01-01-2022PT.jpg

Mähriban halkym!

Eziz watandaşlar!

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýyl tamamlanyp barýar. Ýene-de az salymdan biz üstünliklere beslenen şu ýyl bilen hoşlaşyp, täze — 2022-nji ýyly uly şatlyk we arzuw-umytlar bilen garşylarys.

Geljek ýyl — Gündogar müçenamasy boýunça bars ýyly. «Bars — baýlyk» diýýän halkymyz bu ýyly rysgal-döwletli, bereketli hasaplap, täze ýyla aýdyň maksatlar, uly ynam bilen gadam basýar.

Biz dünýäde dowam edýän çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan, 2021-nji ýylda hem ykdysadyýetimiziň durnukly ösmegini gazandyk, il-ýurt bähbitli ençeme döwletli işlere badalga berdik. Köp sanly durmuş we önümçilik maksatly binalarydyr desgalary gurup, işe girizdik. Bagtyýar maşgalalaryň müňlerçesi jaý toýlaryny toýlady.

Umuman, ata Watanymyzyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk toýy uly dabaralara beslenip, taryhymyza altyn harplar bilen ýazyldy. Şu ýylyň dowamynda ýurdumyzyň dürli künjeklerinde ulanmaga berlen ýüzlerçe ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriňdir çagalar baglarynyň, saglygy goraýyş, sportdur önümçilik desgalarynyň, seýilgähleriň açylyş dabaralary bu taryhy senä özboluşly öwüşgin berdi. Ýubileý ýylynda gurlup, işe girizilen diňe iri desgalaryň sany 73-e ýetdi. Şolaryň hatarynda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen bölegini, Kaka we Babadaýhan dokma toplumlaryny, Türkmenabat, Balkanabat hem-de Daşoguz şäherlerindäki «Türkmeniň ak öýi» binalarynydyr beýleki desgalary görkezmek bolar.

Şu ýyl gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy dabaraly toýlandy, täze «Aşgabat-siti» ýaşaýyş toplumynyň düýbi tutuldy. Paýtagtymyzda ulanmaga berlen, sebitde deňi-taýy bolmadyk «Aşgabat» söwda, dynç alyş we işewürlik merkezinden, döwrebap ýaşaýyş jaýyndan ybarat binalar toplumy, özboluşly «Arkadag» hem-de «Garagum» myhmanhanalary ak şäherimize buýsanjymyzy has-da artdyrdy.

Häzirki wagtda hem ýurdumyzda durmuş we önümçilik maksatly desgalaryň ýüzlerçesiniň gurluşygy depginli dowam edip, halkara ähmiýetli taslamalaryň ençemesi amala aşyrylýar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe oba hojalyk pudagynda-da düýpli özgertmeler durmuşa geçirilýär. Merdana daýhanlarymyz şu ýyl hem galla we pagta taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny abraý bilen berjaý etdiler. Watan harmanyna 1 million 400 müň tonnadan-da köp galla, 1 million 250 müň tonnadan gowrak «ak altyn» tabşyrdylar. Miwe, gök-bakja önümleriniň hem bol hasylyny ýygnap aldylar.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli şu ýyl saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzümiň 30 million düýp nahaly oturdyldy.

Biz oba hojalyk pudagyny düýpli özgertmek boýunça başlan işlerimizi mundan beýläk-de dowam ederis.

Eziz watandaşlar!

Mähriban halkym!

Sagdyn jemgyýet döwletiň berk binýadydyr. Şoňa görä-de, ynsan saglygyny goramak, ömrüni uzaltmak, keselleriň öňüni almak, sagdyn ýaşaýyş-durmuş kadalaryny ornaşdyrmak boýunça-da yzygiderli işleri geçirýäris. Halkymyzyň, şol sanda ýaş nesillerimiziň saglygyny, bagtyýar durmuşyny üpjün etmekde bedenterbiýä we sporta uly ähmiýet berýäris. Şu ýyl Tokio şäherinde geçirilen ХХХII tomusky Olimpiýa oýunlarynda gazanan üstünligimiz has-da buýsandyrýar.

Biz geljegimiz bolan ýaş nesliň mynasyp bilim we terbiýe almagy üçin ähli şertleri döredýäris. Ýaşlaryň döwrebap hünärlere eýe bolmagyna, sanly tehnologiýalary özleşdirmegine döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde garaýarys. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny berkitmekde, sanly ulgamy ösdürmekde, täze senagat pudaklaryny döretmekde, iri taslamalarydyr milli maksatnamalary durmuşa geçirmekde ylma uly ähmiýet berýäris.

Garaşsyz döwletimizde medeniýetiň, edebiýatyňdyr sungatyň gülläp ösmegi üçin hem ähli şertler döredilýär. Milli mirasymyzy gorap saklamak, baýlaşdyrmak we wagyz etmek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Bu ugurda geçirilýän işler öz ajaýyp miwelerini hem berýär. Ýaňy-ýakynda «Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty» atly milli hödürnama ÝUNESKO-nyň «Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna» girizildi. Ýurdumyzyň ähli halkyny bu ajaýyp waka bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Şu ýyl Lebap welaýatynda geçirilen Medeniýet hepdeligi merdana halkymyzyň milli mirasyny öwrenmekde we giňden ýaýmakda uly ähmiýete eýe boldy. Nesip bolsa, täze — 2022-nji ýylda Medeniýet hepdeligini Mary welaýatynda geçireris. Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geljek ýyl geçiriljek Medeniýet hepdeligine gabatlanjak Magtymguly Pyragynyň Aşgabatdaky medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasy has-da täsirli bolar.

Eziz watandaşlar!

Tamamlanyp barýan ýylda Esasy Kanunymyza üýtgetmeler we goşmaçalar girizilip, ýurdumyzda iki palataly parlament ulgamynyň hukuk esaslary kesgitlendi. Biz täze parlament gurluşy şertlerinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryny üstünlikli geçirdik. Ýurdumyzyň wekilçilikli we kanun çykaryjy edaralarynyň ösüşinde täze tapgyr bolan bu taryhy waka berkarar döwletimiziň kanun çykaryjy häkimiýetiniň alyp barýan işini hil taýdan täze derejä çykarmaga niýetlendi. Kabul edilýän kanunlaryň we kanunçylyk hukuk namalarynyň hilini has-da ýokarlandyrmaga gönükdirildi.

Eziz watandaşlar!

Siziň bilşiňiz ýaly, Bitarap Türkmenistanyň başlangyjy esasynda 2021-nji ýyl dünýäde «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýip yglan edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde biziň tekliplerimiz bilen «Halkara parahatçylygy, howpsuzlygy saklamakda we pugtalandyrmakda hem-de durnukly ösüş işinde bitaraplyk syýasatynyň orny», «Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň orny», «Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ýük daşamalary üpjün etmek maksady bilen, ulagyň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek», «Birleşen Milletler Guramasynyň we Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň arasynda hyzmatdaşlyk» atly Kararnamalaryň kabul edilmegi ýurdumyzyň daşary syýasatda alyp baran işleriniň guwandyryjy netijeleri boldy.

Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň ýokary derejede geçirilmegi, Türkmenistanyň Türki Döwletleriň Guramasynyň sammitine gatnaşmagy we bu gurama synçy hökmünde goşulmagy hem şu ýylyň aýratyn ähmiýetli wakalaryna öwrüldi.

Hormatly adamlar!

«Döwlet adam üçindir!» diýen syýasaty alyp barýan berkarar döwletimizde raýatlarymyzyň hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrmak, durmuş goraglylygyny pugtalandyrmak boýunça yzygiderli alada edilýär. Täze ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap zähmet haklarynyň, pensiýalaryň hem-de döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň ýene-de 10 göterim ýokarlandyrylmagy munuň aýdyň mysalydyr.

Geljek ýyl Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwy hem geçiriler. «Ilat ýazuwy — 2022: Jebislik, bagtyýarlyk, röwşen geljek» diýen şygar bilen geçiriljek bu çäräniň baş maksady ilatyň demografik düzümi hem-de raýatlarymyzyň durmuş-ykdysady ýagdaýy barada anyk maglumatlary almakdan ybaratdyr.

Umuman, ata Watanymyz döredijiligiň we üstünlikleriň aýdyň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ähli ugurlarda gazanylýan netijeler mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagyna oňaýly täsir edip, geljege ynamyny has-da berkidýär.

Nesip bolsa, biz merdana halkymyz bilen el-ele berip işläp, täze ýyly hem yhlasly zähmetimiz arkaly uly üstünliklere besläris. Ata Watanymyza belent buýsanjymyz, geljege berk ynamymyz, aýdyň maksatlarymyz bilen has uly sepgitlere ýeteris.

Mähriban halkym!

Eziz watandaşlar!

Ýene az salymdan biz 2022-nji ýyly garşy alýarys.

Goý, 2022-nji ýyl Ýer ýüzünde parahatçylygyň, abadançylygyň, uly üstünlikleriň hem-de rysgal-berekediň ýylyna öwrülsin! Täze ýylda siziň maşgala ojaklaryňyza agzybirlik we asudalyk ýar bolsun! Şan-şöhrata beslenen bagtyýar günler, döwletli döwran dowamat-dowam bolsun!

Eziz watandaşlar!

Mähriban halkym!

Täze — 2022-nji ýylyňyz gutly bolsun!