Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

TDYB we JBIC banklaryň arasyda Karz ylalaşyk

2013-nji ýylyň 12-nji Sentýabrynda Tokiýa şäherinde (Ýaponiýa) geçen "Ygtybarly hyzmatdaşlygyň röwşen gelejegi" atly Türkmen – Ýapon forumynda, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň we Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk bankynyň (JBIC) arasynda Karz ylalaşyga gol çekildi. Bu ylalaşyk Türkmenabat şäherinde "Türkmenhimiýa" Döwlet konserniniň kükürt turşulygynyň monogidratyny öndürýän täze sehynyň gurluşygynyň maliýeleşdirmegini göz öňünde tutýar.

Dowamy...

Awaza şahamça täze bina göçdi

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ýerleşýän Awaza şahamçasynyň täze bina göçendigini habar berýäris! Indi Biziň müşderilerimiz Bankyň hyzmatlary üçin şu salgy boýunça hem ýüz tutup bilerler.

Salgysy: Balkan welaýatynyň, Türkmenbaşy şäheri, Bahry – hazar köçesi bina- №17 .

Tel: 2-58-17, 2-21-47