Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň möhüm ugurlaryna garaldy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   12.01.2018  /   http://www.turkmenistan.gov.tm/photo/anons/1515785407.jpg

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň täze ýyldaky ilkinji mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy mundan beýläk-de depginli ösdürmäge hem-de halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň syýasatyna degişli käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň barşynda möhüm resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna hem garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugynyň işi, şol sanda Döwlet etalon merkeziniň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, ony häzirki zaman serişdeleri bilen enjamlaşdyrmak, bu ulgamda kadalaşdyryjy-hukuk namalaryny kämilleşdirmek boýunça görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi.

Hökümet Baştutanynyň orunbasary bu edaranyň merkezi barlaghanalarynyň tapgyrlaýyn amala aşyrylýan halkara akkreditasiýasy barada maglumat berip, Döwlet etalon merkeziniň Ýylylyk barlaghanasynyň bu usuly ilkinjileriň biri bolup, Slowak milli akkreditasiýa gullugynyň halkara akkreditasiýasy tarapyndan üstünlikli geçirilendigini hem-de degişli şahadatnamany alandygyny habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, türkmen ykdysadyýetiniň hemme pudaklarynda ulanylýan ölçegleriň ýeke-täk ulgamyny üpjün etmegiň bu Merkeziň baş wezipeleriniň biridigini belledi. Milli Liderimiz ölçegleriň dogrulygynyň we takyklygynyň döwletimiz üçin durmuş-ykdysady hem-de syýasy ähmiýete eýedigini aýdyp, öndürilýän önümleriň we harytlaryň, ýerine ýetirilýän işleriň hem-de hyzmatlaryň hiliniň we howpsuzlygynyň barlanylyşy dünýä tejribesinde umumy kabul edilen hil ölçeglerine laýyk gelmelidigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz şu wezipelerden ugur alyp, milli etalon binýadyny, barlaýyş we synag geçiriş barlaghanalar ulgamyny kämilleşdirmek hem-de olary halkara güwänamalary bilen üpjün etmek üçin bar bolan ähli mümkinçilikleri peýdalanmagy göz öňünde tutmagyň zerurdygyna ünsi çekip, wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary O.Gurbannazarow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de Türkmenistanyň «EKSPO-2020» Bütindünýä sergisine gatnaşmagyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. 2020-nji ýylyň oktýabryndan 2021-nji ýylyň 10-njy apreli aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde “Akyl-paýhasymyzy birleşdirip, geljegi döredýäris” atly mowzuk bilen geçiriljek forumda milli sergimiz guralar. Häzirki wagtda «EKSPO-2020»-niň guramaçylyk komiteti bilen degişli işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň bu halkara foruma gatnaşmagynyň dünýä bileleşigine gazanýan üstünliklerimizi görkezmäge, ykdysadyýetiň dürli ulgamlaryny ösdürmek babatda durmuşa geçirilýän maksatnamalar, türkmen halkynyň baý medeni-mirasy bilen tanyşdyrmaga mümkinçilik berjekdigini hem-de ýurdumyzyň tehnologiýalaryny, ylmyň işläp taýýarlamalaryny, harytlaryny we hyzmatlaryny daşarky bazarda ilerletmäge ýardam etjekdigini belledi. Milli Liderimiz “EKSPO-2020”-niň täze gatnaşyklary ýola goýmak, dürli ulgamlarda tejribe alyşmak, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek üçin netijeli çäredigini nygtap, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Babaýew ýangyç-energetika toplumyny has-da kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler hem-de “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny” üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şeýle-de "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda “Türkmengaz” döwlet konserni tarapyndan taýýarlanylan “Sergiler merkezini” gurmagyň taslamasy barada habar aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň maksatnamalarynda kesgitlenilen işleri yzygiderli ýerine ýetirmek üçin degişli çäreleri görmegiň zerurdygyny belläp, wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Şol maksatnamalar toplumyň senagat we eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, täze tehnologiýalary hem-de öňdebaryjy işläp taýýarlamalary peýdalanmagyň, işjeň maýa goýum syýasatynyň esasynda pudaklaýyn düzümleri döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilendir.

Hormatly Prezidentimiz “Awazadaky” “Sergiler merkeziniň” taslamasynyň üstünde durup geçip, Hazaryň kenar ýakasynda bina edilýän desgalaryň ählisiniň ajaýyplygy bilen tapawutlanmalydygyny, syýahatçylyk zolagynyň umumy binagärlik keşbine sazlaşykly goşulmalydygyny belledi. Milli Liderimiz wekilçilikli işewür forumlary hem-de ýokary derejeli duşuşyklary geçirmäge niýetlenilen binalaryň ählisi işlenip taýýarlanylanda dünýä ölçeglerini nazara almagyň zerurdygyna ünsi çekip, wise-premýere bu babatda degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň oba hojalyk meýdanlarynda dowam edýän möwsümleýin işler barada hasabat berdi. Güýzlük bugdaýa ideg etmek, şol sanda ak ekinleri mineral we organiki dökünler bilen iýmitlendirmek, haşal otlara garşy göreşmek boýunça zerur bolan agrotehniki çäreler geçirilýär. Ýerleri ýazky ekiş möwsümine taýýarlamak maksady bilen, sürüm bilen birlikde, tekizlemek işleri dowam edýär. Şunuň bilen birlikde, gowaça ekişinde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny möwsüme doly taýýarlamak işleri alnyp barylýar. Pagta arassalaýjy kärhanalarda tohumlyk çigitleri taýýarlamak işlerine aýratyn üns berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bugdaýyň we gowaçanyň hasyllylygyny ýokarlandyrmagy, sürümli ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmagy, suw bilen üpjün edilmegini Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan oba hojalyk özgertmeleriniň esasy ugurlary hökmünde görkezdi. Döwlet Baştutanymyz wise-premýere ähli möwsümleýin oba hojalyk işlerini gysga möhletde geçirmek babatda birnäçe tabşyryklary berdi. Şeýle hem obasenagat toplumynyň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, agrotehnikanyň öňdebaryjy usullaryny ornaşdyrmak babatda anyk görkezmeler berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Aýdogdyýew Ahal welaýatynyň Owadandepe obasynda «Türkmen aýna önümleri» täze kärhanasyny işe girizmäge taýýarlyk görlüşiniň barşy barada hasabat berdi. Bu desga daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan harytlary öndürmek boýunça döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilmeginiň çäklerinde amala aşyryldy. Ol dünýäniň esasy önüm öndürijilerinden getirilen enjamlar bilen üpjün edildi. Kärhana gurluşyk aýnalarynyň dürli görnüşlerini hem-de dürli görnüşli çüýşe gaplaryny öndürmäge mümkinçilik berýär. Aýna önümçiligi ulgamynda ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak maksady bilen, türkmen hünärmenleri degişli okuwy geçdiler.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, dünýäniň meşhur önüm öndürijilerinden getirilen ýokary tehnologiýaly öňdebaryjy enjamlar bilen üpjün edilen döwrebap senagat desgalarynyň işe girizilmegi bilen, milli ykdysadyýetimiziň pudaklary, şol sanda gurluşyk serişdeleri, ýerli çig malyň esasynda dürli aýna önümlerini öndürmek ýaly geljegi uly ugurlar ep-esli ösdürilýär. Täze kärhananyň açylmagy ýurdumyzyň içerki bazaryny özümizde öndürilen ýokary hilli önümlere bolan islegleri has doly kanagatlandyrmaga mümkinçilik berer. Milli Liderimiz dünýäniň iň gowy tejribesini ulanmak arkaly gurluşyk serişdeleri senagatynyň düzümini mundan beýläk-de ösdürmegiň, bu ulgama öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmagyň wajypdygyny aýdyp, wise-premýere täze aýna kärhanasynyň işlemegi baradaky meseläni yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew Marynyň döwlet elektrik stansiýasynyň çäklerinde utgaşykly dolanyşykda işleýän täze elektrik stansiýasynyň gurluşygynyň barşy barada hasabat berdi. Elektrik stansiýasynyň umumy kuwwaty 1574 MWt bolar, onda her biriniň kuwwaty 263,25 MWt bolan 4 sany gazturbinasy hem-de her biriniň kuwwaty 260,5 MWt bolan 2 sany bugturbinasy oturdylar. Häzirki wagtda işe goýberiş-sazlaýyş işleri alnyp barylýar, bugturbinalarynyň binasynyň gurluşyk işleri, geçiriji turbalary kebşirlemek hem-de degişli enjamlary gurnamak we beýleki işler dowam edýär.

Soňky ýyllarda häzir hereket edýän desgalary döwrebaplaşdyrmaga hem-de täze döwrebap gazturbinaly elektrik stansiýalary gurmaga gönükdirilen iri möçberli taslamalar durmuşa geçirilýär, elektrik geçirijiler çekilýär, paýlaýjy kiçi beketleriň onlarçasy gurulýar, paýtagtymyzyň, ýurdumyzyň beýleki şäherleriniň we ilatly ýerleriniň energiýa üpjünçilik ulgamy täzelenýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. Döwlet Baştutanymyz elektrik energetika pudagynyň goşmaça öndüriji kuwwatlyklaryny ulanmaga tabşyrmagyň meseleleriniň üstünde durup geçip, bu ugurdaky işleri dowam etmegiň zerurdygyny aýtdy. Munuň özi elektrik energiýasynyň her ýylda barha artýan içerki sarp edilişini durnukly üpjün etmäge hem-de ozal bar bolan we täze ugurlar boýunça onuň daşary ýurtlara iberilişini artdyrmaga mümkinçilik berer.

Milli Liderimiz Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýeti bolan energetika hyzmatdaşlygynyň meselelerine ünsi çekip, energiýa serişdeleriniň diwersifikasiýalaşdyrylmagynyň, täze, köpugurly turbageçiriji düzümleriň döredilmeginiň strategiki ileri tutulýan ugur bolup durýandygyny aýtdy. Döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda energiýa çeşmelerine hem-de olary ibermegiň serişdelerine deňhukuklylyk, kepillikli elýeterlilik meseleleriniň ählumumy häsiýete eýe bolandygyny nygtady hem-de ýurdumyzyň ählumumy energetika howpsuzlygyny üpjün etmäge degişli netijeli başlangyçlarynyň şu maksatlara ýetilmegine gönükdirilendigini belledi. Hormatly Prezidentimiz pudaklaýyn taslamalar amala aşyrylanda iň täze tehnologiýalary, ýokary netijeli, ygtybarly enjamlary we serişdeleri peýdalanmagyň möhümdigini nygtap, wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annameredow ýurdumyzda Internet ulgamyny giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Wise-premýer ilatyň Internet hyzmatlaryna isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen, nyrhnamalaryň täze görnüşleriniň girizilendigini, şunuň netijesinde Internet torundan peýdalanýanlaryň sanynyň artandygyny habar berdi. Netijede, Internet ulanyjylarynyň sany ep-esli artdy. Içerki internet ulgamynyň işe goýberilmegi bilen “Altyn asyr” öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň müşderilerine türkmen telewideniýesiniň ýedi sany teleýaýlymlaryna öýjükli telefonlaryň üsti bilen tomaşa etmäge mümkinçilik döredi.

Wise-premýer mejlisiň dowamynda ýurdumyza, şol sanda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyna gelýän syýahatçylara we ýolagçylara ýokary hilli hyzmat etmek maksady bilen amala aşyrylýan toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi. Şu babatda dürli kysymly täze awtobuslaryň ulanmaga berlendigi barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, pudaklaýyn düzümi toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmagyň we diwersifikasiýa ýoly arkaly ösdürmegiň, iň öňdebaryjy enjamlary hem-de täzelikleri ulanmagyň netijesinde ýurdumyzda aragatnaşygyň köp şahaly ulgamynyň üstünlikli hereket edýändigini, maglumat serişdeleriniň terminalynyň işlenip taýýarlanylýandygyny belledi. Telefon beketleriniň ösen awtomatlaşdyrylan ulgamy, şol sanda öýjükli aragatnaşygyň ösdürilmegi, şeýle hem internete birikmek we maglumatlary geçirmek üçin ýokary tizlikli ýaýlymlar aragatnaşyk hyzmatlarynyň ýokary hilli bolmagyna mümkinçilik berýär diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi hem-de hyzmatlaryň tehniki üpjünçiligini gowulandyrmak, internet ýaýlymlarynyň geçiriş ukybyny ýokarlandyrmak boýunça çäreleri görmegi tabşyrdy.

Hojalygy ýöretmegiň ähli ulgamlarynyň bökdençsiz işlemegi, ýurdumyzyň sebitlerinde adamlaryň ýaşaýyş-durmuşy üçin amatly şertleriň döredilmegi, jemgyýetçilik ulagynyň sazlaşykly hereketiniň guralmagy häzirki günde ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda durýar diýip, milli Liderimiz aýtdy. Hormatly Prezidentimiz Türkmenistana gelip gowuşýan awtoulag serişdeleriniň ähli kysymlarynyň hökmany suratda öňünden ýerli howa-toprak şertlerine laýyk gelýändigi babatda synagdan geçirilýändigini aýdyp, ýolagçy gatnawlaryny amala aşyrmakda jemgyýetçilik ulagynyň möhüm ornuny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere ýolagçylara ýokary hilli hyzmat etmek boýunça sazlaşykly işi üpjün etmek we täze döwrebap tehnikalary netijeli ulanmak üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Garajaýew 24–26-njy ýanwarda Türkmenistanda Belarus Respublikasynyň Medeniýet günlerini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Bu döredijilik çäresi iki ýurduň Medeniýet ministrlikleriniň arasynda 2017-2020-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk maksatnamasyna laýyklykda hem-de dostlukly döwletleriň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilýär. Medeniýet günleriniň çäklerinde Belarusuň sungat ussatlarynyň konsertini, fotosergi, kinolaryň görkezilişini, bu ýurduň şahyrlarynyň we ýazyjylarynyň türkmen kärdeşleri bilen duşuşyklaryny guramak meýilleşdirildi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň daşary syýasaty ugruny amala aşyrmakda milli medeniýetiň ähmiýetli ornuny belledi hem-de wise-premýere türkmen halkynyň köpasyrlyk däp-dessurlarynyň, ruhy-ahlak gymmatlyklarynyň çuňňur mazmunyny we özboluşlylygyny açyp görkezmek boýunça yzygiderli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda Belarus Respublikasynyň Medeniýet günlerini geçirmegiň guramaçylyk meselesine ünsi çekip, bu medeni çäräniň biziň halklarymyzyň we döwletlerimiziň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy has-da berkitmekde ähmiýetiniň uludygyny belledi. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, häzir türkmen-belarus gatnaşyklary netijeli häsiýete eýe bolup, iki ýurduň bähbidine yzygiderli ösdürilýär. Deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak, açyklyk we ynanyşmak, uzakmöhletleýinlik esasynda ýola goýulýan hyzmatdaşlygyň ägirt uly mümkinçiliklerine özara düşünişmek döwletara gatnaşyklarynyň tapawutly aýratynlyklary bolup durýar. Döwlet Baştutanymyz medeni ulgamda nobatdaky bilelikdäki çäräniň ikitaraplaýyn ynsanperwer gatnaşyklaryny giňeltmäge ýardam etjekdigine ynam bildirip, ony ýokary derejede geçirmek babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça «Amul–Hazar 2018» atly halkara awtorallini, welosiped we ylgaw ýaryşlaryny geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Bu çäreler häzirki wagtda täze görnüşde gaýtadan dikeldilýän şöhratly Beýik Ýüpek ýolunyň ähmiýetini, halkymyzyň baý taryhy-medeni mirasyny, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmäge, eziz Watanymyzyň halkara giňişligindäki sport abraýyny has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Şunuň bilen baglylykda, degişli guramaçylyk komitetini döretmek we onuň düzümini tassyklamak hakyndaky kararyň taslamasy döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şeýle çäreleriň türkmenistanlylary, ilkinji nobatda bolsa, ýaş nesli sport bilen yzygiderli meşgullanmaga işjeň çekmäge, ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini mundan beýläk-de ösdürmäge, sport döwleti hökmünde onuň abraýyny has-da belende galdyrmaga ýardam etmelidigini belledi. Türkmen topragynyň üstünden geçen Beýik Ýüpek ýolunyň asyrlaryň dowamynda dürli döwletleri we halklary birleşdirip, olaryň arasynda dostluk gatnaşyklarynyň hem-de özara düşünişmegiň pugtalandyrylmagyna ýardam edipdir. Ol tutuş adamzat ösüşine oňyn täsirini ýetirdi.

Häzirki zaman şertlerinde Beýik Ýüpek ýolunyň täsin mirasy Ýewraziýa giňişliginde hyzmatdaşlygyň täze möhüm usullaryny işläp taýýarlamak üçin esas bolup hyzmat edýär we Bitarap Türkmenistan bu işe saldamly goşant goşýar diýip, milli Liderimiz aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öňümizdäki çäreleriň aň-bilim wezipesini ýerine ýetirmelidigini, Gündogar bilen Günbataryň arasynda diňe bir söwda we ykdysady gatnaşyklary däl, eýsem, ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlygy hem ýola goýmakda bu gadymy ýoluň ornuna gyzyklanmany höweslendirmelidigini, ýurdumyzyň baý taryhyny we medeniýetini çuňňur öwrenmäge, netijeli halkara hyzmatdaşlygyny has-da ösdürmäge ýardam etmelidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen karary makullap we oňa gol çekip, «Amul–Hazar 2018» atly halkara awtoralli, welosiped we ylgaw ýaryşlaryna ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görmek we geçirmek boýunça zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň wekiliýetiniň 15–16-njy ýanwarda Pakistan Yslam Respublikasynyň, Yslamabat şäherine boljak saparyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Bu saparyň barşynda iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň arasynda geňeşmeleri geçirmek göz öňünde tutulýar.

Duşuşygyň gün tertibine däbe öwrülen dostlukly döwletara gatnaşyklaryny, özara bähbitli türkmen-pakistan hyzmatdaşlygyny has-da ösdürmegiň meseleleri giriziler. Şunda ikitaraplaýyn Hökümetara toparynyň işine ähmiýetli orun berilýär. Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisini gurmagyň taslamasyny we beýleki bilelikdäki möhüm taslamalary, hususan-da, elektroenergetika we aragatnaşyk pudaklarynda, ulag-kommunikasiýa toplumynda taslamalaryň durmuşa geçirilişine aýratyn üns berler. Iş saparynyň çäklerinde ikitaraplaýyn duşuşyklaryň geçirilmegi hem göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Aziýa sebiti boýunça goňşy ýurtlar, şol sanda Pakistan Yslam Respublikasy bilen netijeli hyzmatdaşlygy berkitmegiň Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygyny aýdyp, köptaraplaýyn esasda, abraýly halkara we sebit guramalarynyň ugry boýunça sazlaşykly ösýän döwletara gatnaşyklarynyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belledi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, türkmen-pakistan gatnaşyklarynyň netijeli, ynamly häsiýeti ýurtlarymyza özara gatnaşyklarynyň meýilnamalaryny diňe üstünlikli durmuşa geçirmäge däl-de, eýsem, onuň täze möhüm ugurlaryna çykmaga--dürli ugurlarda, şol sanda söwda-ykdysady we energetika, ulag-aragatnaşyk ulgamlarynda, medeni-ynsanperwer gatnaşyklarda bar bolan uly mümkinçiliklere daýanyp, täze ugurlara çykmaga ýardam edýär.

Diňe sebitde däl-de, eýsem, has giň gerimde ykdysady gatnaşyklary işjeňleşdirmäge ýardam etjek, hyzmatdaş döwletler bilen bilelikde amala aşyrylýan transmilli TOPH gaz geçirijisini gurmagyň iri möçberli taslamasy Türkmenistanyň we Pakistanyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygyň aýdyň nyşany bolup durýar. Bu barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz wise-premýere , DIM-niň ýolbaşçysyna deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak we uzakmöhletleýinlik ýörelgelerinde guralýan türkmen-pakistan gatnaşyklaryny okgunly ösdürmek babatda degişli tabşyryklary berdi.

Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleri barada, şeýle hem kanunçykaryjylyk işinde parlamentara gatnaşyklaryny giňeltmek hem-de tejribe alyşmak boýunça geçirilýän işler barada habar berdi. Bellenilişi ýaly, parlamentiň 5-nji ýanwarda geçirilen nobatdaky maslahatynda aýry-aýry pudaklary ösdürmäge gönükdirilen kanunlaryň birnäçesi, şeýle hem Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň dolandyryş-çäk gurluşy bilen bagly resminamalar kabul edildi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň welaýatlarynyň dolandyryş-çäk bölünişigi hem-de ilatly ýerleriň taryhy atlaryny dikeltmek boýunça işler dowam edýär. Şeýle hem Türkmenistanyň Mejlisiniň 6-njy çagyrylyşynyň deputatlarynyň, Halk maslahatynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek boýunça habar aýdyldy.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament Bileleşiginiň Musulman Zenan Parlamentarileriniň 7-nji maslahatyna we bu halkara guramanyň Parlament Bileleşiginiň 13-nji maslahatyna gatnaşmak üçin, Mejlisiň wekiliýetiniň Eýran Yslam Respublikasynyň Tähran şäherine gulluk iş saparyna görülýän taýýarlyk barada aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow jemgyýetçilik-syýasy durmuşy demokratiýalaşdyrmagy, düýpli durmuş-ykdysady özgertmeler ýolunda ýurdumyzy has-da ilerletmäge gönükdirilen wezipeleri çözmekde Mejlisiň işini işjeňleşdirmegiň möhümdigini belledi. Döwlet Baştutanymyz halkara-hukuk gatnaşyklary babatda hyzmatdaşlyga ünsi çekip, deputatlaryň daşary ýurtly kärdeşleri bilen tejribe alyşmagyň, kanunçykaryjylyk işinde halkara tejribesini ulanmagyň möhümdigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde parlament diplomatiýasynyň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmagyň aýratyn möhümdigini, munuň bolsa ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde halkara hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegine ýardam bermäge gönükdirilendigini aýdyp, sözüni dowam etdi. Bu babatda milli Liderimiz parlamentara gatnaşyklarynyň, şeýle hem BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralary we beýleki halkara guramalary, şol sanda Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen gatnaşyklary yzygiderli ösdürmegiň ähmiýetini belledi.

Soňra Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri Ý.Berdiýew Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna harby we hukuk goraýjy edaralaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz harby gullukçylaryň okgunly ösüş ýolunda ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerine goşýan goşandyny belläp, döwletimiziň mundan beýläk-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň netijeli işlemegi, olaryň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagy, gulluk we ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak üçin mundan beýläk-de alada etjekdigini belledi.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri, türkmen halkyna bolsa «Türkmenistan–Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylda abadançylyk arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Erik Stýuart türkmen-amerikan işewürlik hyzmatdaşlygy barada pikir alyşdylar

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   13.12.2017  / 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen-amerikan işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty kabul etdi.

Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyzy Halkara Bitaraplyk güni bilen mähirli gutlady hem-de tutuş türkmen halkyna abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdi. Işewüriň belleýşi ýaly, ABŞ-nyň işewür toparlary ykdysady ösüşiň okgunly depginlerini görkezýän Türkmenistan bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmäge ýokary gyzyklanma bildirýärler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ähli gyzyklanýan daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary alyp barmaga hemişe açykdygyny aýdyp, ýurdumyzda eýýäm birnäçe ýyl bäri üstünlikli işläp gelýän iri amerikan kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen belledi.

Duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegi barada pikir alşyldy. Türkmenistanda durmuşa geçirilýän giň möçberli özgertmeler maksatnamalary we dürli pudaklardaky taslamalar däp bolan işewür gatnaşyklary köp ugurly ösdürmek üçin amatly mümkinçilikleri döredýär. Halk hojalyk toplumynyň senagatlaşdyrylmagyny çaltlandyrmaga, ýokary tehnologiýaly önümçilikleri döretmäge ugur alan ýurdumyz öňdebaryjy işläp taýýarlamalaryň we innowasiýalaryň ornaşdyrylmagyna, iň oňat dünýä tejribeleriniň çekilmegine aýratyn ähmiýet berýär.

Şunuň bilen baglylykda, söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň, onuň baý mümkinçiliklerini amala aşyrmagyň, maýa goýum işjeňligini höweslendirmegiň netijeli guraly hökmünde özüni görkezen ikitaraplaýyn işewürler geňeşiniň we bilelikdäki işewürler maslahatlarynyň möhüm orny bellenildi. Türkmen-amerikan özara gatnaşyklarynyň möhüm ugurlarynyň hatarynda energetika toplumy, ulag we aragatnaşyk, senagat, oba hojalygy, ýokary tehnologiýalar ulgamlary we beýlekiler görkezildi.

Işewür ABŞ-nyň işewür toparlarynyň amatly maýa goýum ýagdaýy döredilen geljegi uly türkmen bazarynda öz orunlaryny pugtalandyrmaga ýokary gyzyklanmalaryny ýene-de bir gezek tassyklap, halkara hyzmatdaşlygynyň meselelerinde Türkmenistanyň başlangyçlar bilen çykyş edýän ornuny belledi. Munuň özi halkara giňişliginde ýurdumyzyň abraýynyň barha artýandygyna şaýatlyk edýär.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we myhman türkmen-amerikan ykdysady hyzmatdaşlygynyň uzakmöhletleýin özara bähbitli esasda mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Maýa goýum hyzmatdaşlygy – Daşary ykdysady bankyň işiniň esasy ugurlarynyň biri

12.01.2018

Внешэкономбанк признан лучшим банком 2017 года в Туркменистане

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Türkmenistanyň wekiliýeti Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyrdy. Şol ýerde BAE-niň Hökümetinde, şeýle hem birnäçe iri energetika kompaniýalaryň, Abu-Dabiniň ösüş gaznasynyň we Yslam ykdysady ösüşiniň Dubaý merkeziniň ýolbaşçylary bilen duşuşyklar geçirildi.

Gepleşiklerde gatnaşyklaryň möhüm ugurlarynyň hatarynda maýa goýum hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. BAE-niň hökümet we işewür toparlarynyň wekilleri ýurdumyzda ykdysadyýeti innowasion taýdan ösdürmäge, önümçilik, tehnologiki we söwda aragatnaşyklarynyň halkara ulgamyna Türkmenistanyň has-da ýakynlaşmagyna gönükdirilip, durmuşa geçirmek maksat edinilýän taslamalara uly gyzyklanma bildirdiler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ykdysadyýetiň, ýurdumyzy senagat, ylmy-tehniki taýdan ösdürmegiň wajyp wezipeleri bilen kesgitlenilýän maýa goýum syýasaty ahyrky netijede halkymyzyň durmuş derejesiniň, ýaşaýşynyň hiliniň ýokarlandyrylmagyna, jemgyýetiň, her bir raýatyň döredijilik we ruhy mümkinçiliginiň has doly açylmagyna ýardam etjek şertleriň döredilmegine gönükdirilendir.

Milli Liderimiz döwletimiziň maýa goýum syýasatynyň strategiki ileri tutulýan ugurlaryny kesgitläp, dünýä bazarynda Türkmenistanyň bäsdeşlige ukyplylyk artykmaçlyklaryndan ugur alýar. Bu bolsa, ilkinji nobatda, ägirt uly tebigy serişdelere baglydyr. Olaryň senagat taýdan gaýtadan işlenilmegi hem-de ýokary tehnologiki taýýar önümleriň çykarylmagy ýurdumyzyň esasy ykdysady ugruna öwrüldi.

Innowasion häsiýetli önümçiliklere maýa goýmak durmuş üpjünçiligi pudaklarynyň we halk hojalygy ulgamlarynyň ösüş maksatnamalaryna netijelilik bermäge, ýurdumyzyň öndürijilerini, şol sanda hususy öndürijileri goldamaga, diňe bir üstünlik bilen importuň ornuny tutmaga däl, eýsem, ýurduň barha artýan girdejisiniň çeşmesi bolan isleg bildirilýän harytlaryň hasabyna eksport kuwwatlyklaryny giňeltmäge mümkinçilik berýär.

Döwlet Baştutanymyz tarapyndan başy başlanan önümçilik ulgamyny düzümleýin özgertmeleri tehnologiki taýdan gaýtalan enjamlaşdyrylmagy hem-de döwletimiziň geosyýasy ýagdaýyny nazara alyp, dünýähojalyk aragatnaşyklaryna goşulmagy hut şol talaplardan gözbaş alýar.

Dünýäniň maliýe çökgünligi ýagdaýynda Türkmenistanyň makroykdysady durnuklylygynyň esasyna öwrülen bu özgertmeleriň üstünlikleri, içeri we daşary syýasatyň yzygiderliligi, oňat ösen düzümler hem-de önümçilik serişdeleri daşary ýurtlaryň göni maýa goýumlary üçin ýurdumyzyň özüne çekijiligini şertlendirdi. Munuň özi kärhanalary innowasion taýdan enjamlaşdyrmak, pudaklary döwrebaplaşdyrmak bilen bilelikde häzirki zaman dünýä tehnologiýalaryna ýol açýar.

Milli ykdysadyýetimizi düýpli özgertmek hem-de Türkmenistanyň ykdysady taýdan gülläp ösmegini üpjün etmek maksady bilen, giň möçberli maýa goýum syýasatynyň amala aşyrylmagy maýalaryň halkara bazarlarynda ýurdumyzyň Hökümetiniň wekili hökmünde çykyş edýän Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň alyp barýan işleriniň möhüm ugurlarynyň biridir. Milli ykdysadyýetimize daşary ýurt karzlaryny çekmek babatda bank tarapyndan daşary ýurtlaryň dürli maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmegiň we özara hereketleriň ajaýyp tejribesi toplanyldy. Bu babatda geçen, 2017-nji ýyl hem üstünlikli boldy. Bu bolsa nobatdaky abraýly sylag bilen tassyklanyldy—Beýik Britaniýanyň «Financial Times» diýen abraýly neşiriniň «The Banker» žurnaly nobatdaky gezek, indi 13-nji ýola Türkmenistanyň Döwlet daşary iş bankyny Türkmenistanda ýylyň iň oňat banky diýip atlandyrdy.

Ýurdumyzyň ykdysadyýetine daşary ýurt maýalaryny çekmegiň netijeleri boýunça daşary ykdysady bank 2017-nji ýylda 2016-njy ýylyň karz beriş maksatly işleriniň möçberini 1,5 esse artdyrdy.

Şu döwürde gol çekilen ylalaşyklaryň sanawynda, hususan-da, Türkmenistanyň Oba we suw hojalygy ministrligi üçin oba hojalyk tehnikalaryny hem-de enjamlaryny, ätiýaçlyk şaýlaryny we sarp ediş serişdelerini ibermegi maliýeleşdirmäge degişli «Deere Credit Inc.» (ABŞ) «Kommerzbank AG» (GFR) kompaniýalary bilen gol çekilen ylalaşyk; kiçi we orta telekeçiligi ösdürmegiň döwlet goldawyna degişli ylalaşyk bar—bu babatda Katar Döwletiniň «Al Kamra Holding Grup» maýa goýum gaznasy bilen ylalaşyk gazanyldy; Türkmenistanyň Hökümeti bilen Saud Arabystany Patyşalygynyň «Global Projects Development Holding Co.» kompaniýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama bar.

Maliýeleşdirilmegine daşary ýurt maýalary çekilen iri taslamalaryň biri Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi tarapyndan amala aşyrylýan taslamadyr. Ol ýurdumyzda kommunikasiýa ulgamlaryny, elektron we Internet-hyzmatlaryny ösdürmäge hem-de Baku-Türkmenbaşy aralygyna suwasty optiki-süýümli geçirijini gurmaga gönükdirilendir. 2017-nji ýylyň noýabrynda Yslam Ösüş banky bilen karz ylalaşygyna gol çekildi. Bu bank şu möhüm taslama 20 ýyl möhlet bilen 273 million dollar bölüp berýär.

Şol birwagtda, Saud Ösüş gaznasy bilen TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasynyň amala aşyrylmagyny çaltlandyrmak üçin turba geçirijileri ibermäge degişli maliýe ylalaşygy baglaşyldy. Bu babatdaky başlangyjyň saud tarapyndan döremegine taslamanyň geljeginiň uludygy hem-de ýurdumyzyň kuwwatyna iri maliýe edarasynyň ynam bildirýändigi hökmünde baha bermek bolar.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Hökümetiň adyndan 2017-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Abu-Dabiniň Ösüş gaznasy bilen Türkmenistanda dürli desgalary gurmagyň iri maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekdi.

Soňky birnäçe ýylda Türkmenistanyň Daşary ykdysady banky tarapyndan ençeme iri maýa goýum ylalaşyklary baglaşyldy. Olaryň hatarynda Gyýanlyda polipropilen we polietilen önümçiligi boýunça zawodyň gurluşygy, Garabogazda karbamid zawody hem-de Owadandepede gazy gaýtadan işlemek we ondan benzin öndürmek boýunça senagat toplumy ýaly taslamalaryň maliýeleşdirilendigini agzap bolar. Innowasion häsiýetli bu önümçilikleriň döredilmegine Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk banky we Koreýanyň eksport-import banky uly serişdeleri goýberdi. Munuň özi hem bu düzümleriň ygtybarly we jogapkär hyzmatdaş hökmünde Türkmenistana doly ynanýandygyna şaýatlyk edýär.

Ýurdumyzyň şeýle abraýynyň berkemegine ýapon bankynyň gatnaşmagynda ozal durmuşa geçirilen taslamalar hem ýardam etdi—bu Marydaky karbamid zawodynyň gurluşygy we kükürt kislotasyny öndürmek boýunça önümçiliklerdir. Häzirki wagtda ýapon maýadarlary bilen bilelikde ýene-de bir taslamanyň – elektroenergetika ulgamy boýunça taslamanyň üstünde işlenilýär. Ol Çärjew etrabynda gazturbinaly elektrik stansiýasyny gurmagyň taslamasydyr.

Daşary döwletleriň maýadarlary üçin Türkmenistanyň barha artýan özüne çekijiliginiň esasy ugurlarynyň hatarynda ýurtdaky ykdysady we syýasy ýagdaýlaryň durnuklylygy, kanunçylyk kepillikler hem-de döwlet tarapyndan berilýän goldawlar durýar. Türkmenistanyň ykdysadyýetine ýakyn döwür üçin maýa goýumlary höweslendirmegiň toplumlaýyn çäreleri işlenip taýýarlanylanda, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny we senagatlaşdyrmagyň derejesini artdyrmak arkaly, onuň dünýäniň hojalyk ulgamyna girmegine ýardam bermek, tehnologiki işleri ösdürmek, durmuş ugurly bazar ykydsadyýetini kemala getirmek hem-de ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak ýaly esasy ýörelgeler göz öňünde tutuldy.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky ýurdumyzda täze taslamalary maliýeleşdirmek üçin maýa gogýumlary çekmek maksady bilen, daşary ýurt guramalarynyň gatnaşmagynda açyk görnüşli Maýa goum gaznasyny döredýär: tehniki-ykdysady esaslandyrmalary we işewürlik meýilnamany taýýarlamak boýunça geçirilen halkara bäsleşigiň esasynda 2017-nji ýylyň 4-nji dekabrynda «Baker Tilly Rus Cоnsulting» (Russiýa Federasiýasy) kompaniýasy bilen şertnama gol çekildi hem-de degişli işlere başlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, maýa goýumlaryň möçberiniň artdyrylmagy bilen bir hatarda, olaryň özleşdirilişiniň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyny, serişdeleriň maksada laýyk peýdalanylyşyna gözegçiligiň güýçlendirilmegini, daşary ýurt maýasyny çekmek hem-de goýumlary ygtybarly goramak maksady bilen, kadalaşdyryjy binýadyň kämilleşdirilmegini üpjün etmek zerurdyr.

BMG-niň Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň 10 ýyllygynyň hormatyna halkara maslahat

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH) / 11.12.2017 /

Şu gün paýtagtymyzda “Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasynyň sebit merkezi: sebitde parahatçylyk we gülläp ösüş maksatlarynda Merkezi Aziýa bilen 10 ýyl hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahaty geçirildi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda geçirilen foruma ýurdumyzyň diplomatik düzüminiň, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň—Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň, Owganystan Yslam Respublikasynyň, şeýle hem beýleki birnäçe döwletleriň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar.

Bu ýere ýygnananlaryň hatarynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy, BMG-niň Ýewropa Ykdysady toparynyň Ýerine ýetiriji sekretary, BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysy, BMGÖM-niň Türkmenistandaky Hemişelik wekili, ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy bar. Maslahata BMG-niň Owganystana ýardam etmek boýunça Missiýasynyň, beýleki halkara guramalarynyň, şol sanda ŞHG-nyň we GDA-nyň, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň we missiýalaryň, şeýle hem habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Ştab-kwartirasy Aşgabatda ýerleşen BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasynyň sebit merkeziniň döredilmeginiň 10 ýyllygynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň kabul eden degişli Kararnamasyna laýyklykda ilkinji gezek bellenilýän Halkara Bitaraplyk gününiň öňüsyrasyna gabat gelmeginiň özboluşly manysy bar. Şol resminamada bu senäni esaslandyrmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy anyk beýanyna eýe boldy.

Ýigrimi iki ýyl mundan öň ýurdumyz hemişelik bitaraplyk derejesine eýe boldy, bu waka halkara diplomatiýasynyň täsin hadysasy boldy hem-de türkmenistanylaryň ýürek buýsanjyna öwrüldi. Şeýlelikde, türkmen bitaraplygynyň nusgasy dünýä bileleşiginiň işlerinde özboluşly hukuk ulanyş tejribesi bolup durýar. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Türkmenistan bitarap döwletiň borçlaryny abraý bilen ýerine ýetirip, öz döredijilik we ylalaşdyryjylyk kuwwatyny tutuş adamzadyň bähbidine alama aşyrmaga çalyşýar. Biziň ýurdumyzyň daşary syýasatynyň mysalynda “bitaraplyk” we “öňüni alyş diplomatiýasy” düşünjeleriň özara baglanyşygy aýdyň görünýär, munuň özi anyk işlerde öz beýanyny tapdy.

Türkmen tarapynyň wekili maslahaty açmak bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan bu günki forumyň üstünlikli geçmegini arzuw etdi. Bellenilişi ýaly, forumyň giiňşleýin düzümi sebitiň döwletleri, şeýle hem tutuş halkara bileleşigi tarapyndan Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň işine uly gyzyklanma bildirilýändiginiň, onuň ykrar edilýändiginiň, öňde goýlan maksatlary we wezipeleri durmuşa geçirmek boýunça netijeli iş alyp barmagy bilen bu merkeziň uly abraýa eýe bolýandygynyň nobatdaky subunamasydyr.

Sebitiň işi syýasy meseleler bilen çäklenmän, eýsem ol durnukly ösüş, daşky gurşawy goramak, bilim maksatnamalaryny we taslamalaryny işjeňleşdirmek, medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmek wezipelerini çözmekden ybaratdyr. Türkmenistan BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň alyp barýan işiniň geriminiň giňeýändigini goldaýar. Ýurdumyz merkeziň alyp barýan işine parahatçylygyň, durnuklylygyň we Merkezi Aziýa howpsuzlygyň berk binýadyny ýola goýmaga möhüm goşandy hökmünde baha berýär.

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň ýolbaşçysy hanym Natalýa Germana söz berildi. Merkeziň ýolbaşçysy bu ýere ýygnananlary Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterreşiň adyndan Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň döredilmeginiň 10 ýyllygy bilen gutlady. Şeýle hem ol bu gezekki baýramçylygyň dünýä bileleşiginiň 12-nji dekabrda bellejek Halkara Bitaraplyk gününiň öňüsyrasynda geçirilýändigini nygtady.

Hanym Natalýa German çykyşynda merkeziň işine yzygiderli goldaw berýändigi, şanly sene mynasybetli guralan çäreler toparynyň ýokary guramaçylyk derejesi üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Bellenilişi ýaly, Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi şu geçen on ýylyň içinde sebitde parahatçylygyň we durnuklylygyň berkidilmegine mynasyp goşant goşmak bilen ägirt uly tejribe toplady. Häzirki döwürde möhüm hasaplanýan parahatçylyk söýüjilik işleri öňüni alyş diplomatiýasynyň möhüm gurallaryny ulanmak arkaly amala aşyrylýar. Şeýle hem merkeziň tagallalary Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine, olaryň hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny ugur edinýän daşary syýasat başlangyçlaryna goldaw berilmegine gönükdirilendir.

Birleşen Milletler Guramasynyň ýolbaşçy düzümi bu sebite aýratyn ähmiýet berýär. 2017-nji ýylda BMG-niň Baş sekretary Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 5-sine, şol sanda Türkmenistana sapar bilen geldi. Şunuň bilen baglylykda, hanym Natalýa German şu ýylyň iýun aýynda paýtagtymyzda BMG-niň baştutanynyň ýolbaşçylygynda “BMG bilen Merkezi Aziýanyň arasynda BMG-niň terrorçylyga garşy Ählumumy strategiýasyny durmuşa geçirmek boýunça ýokary derejedäki gatnaşyklar” duşuşygyna ähmiýet berdi. Bellenilişi ýaly, onuň jemleri boýunça terrorçylyga garşy durmak baradaky Aşgabat Jarnamasy kabul edildi.

Öňüni alyş diplomatiýasy—munuň özi esasan ynanyşmak we netijeli hyzmatdaşlykdyr. Bu barada aýtmak bilen, Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň ýolbaşçysy merkeziň döredilmeginiň 10 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň başlangyjy bilen kabul edilen Rezolýusiýa bilen gutlady we onuň awtordaşy bolup çykyş eden Merkezi Aziýa ýurtlaryna hoşallyk bildirdi.

Munuň özi tutuş sebit üçin möhümdir. Onda Merkezi Aziýada howpsuzlygy we gülläp ösüşi üpjün etmek maksady bilen, ýola goýulýan gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary öz beýanyny tapýar diýip bellemek bilen, hanym Natalýa German Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň bu ugurda mundan beýläk-de netijeli iş alyp barjakdygyna ynandyrdy.

Foruma gatnaşyjylara Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasynyň sebit merkeziniň işi hakynda ýörite taýýarlanylan wideofilm görkezildi.

Soňra maslahat öz işini “Gapma-garşylyklary aradan aýyrmak boýunça gepleşikleri alyp barmak: geljege iň gowy tejribeler, sapaklar we garaýyşlar” hem-de “Öňüni alyş diplomatiýasy hereketde: dünýä tejribesi, BMG-niň sebit guramalarynyň we düzümleriniň bilelikdäki hereketleri” atly umumy mejlisleriň çäklerinde dowam etdi.

Çykyşlarde bellenilişi ýaly, geçen ýyllar Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk derejesiniň sebitde we dünýäde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmegiň, durnukly ösüşi üpjün etmegiň netijeli guraly hökmünde ähmiýetini, onuň Birleşen Milletler Guramasynyň maksatlaryna laýyk gelýändigini tassyklady.

Häzirki döwrüň derwaýys meselelerini çözmäge hil taýdan täze, toplumlaýyn çemeleşmek bilen ýurdumyz ählumumy abadançylygyň we ösüşiň bähbidine giň halkara hyzmatdaşlyk nukdaý nazaryndan üýtgewsiz çykyş edýär. Munuň özi türkmen paýtagtynyň BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasynyň sebit merkeziniň ştab-kwartirasy hökmünde saýlanyp alynmagyny öňünden kesgitledi, ony sebitiň ähli döwletleri biragyzdan goldadylar.

2007-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Aşgabatda BMG-niň deňi-taýy bolmadyk düzümi bolan Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasynyň sebit merkeziniň dabaraly açylyşyna Türkmen döwletiniň Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedowyň hut özi gatnaşdy. Bu düzümi döretmek başlangyjy Türkmenistanyň Prezidentine degişli bolup, dünýäniň strategik taýdan möhüm sebitleriniň birinde özara gatnaşyklaryň düýbünden täze nusgasyny döretmek işiniň başyny başlady. Bu pikiriň amala aşyrylmagy BMG-niň we sebit bileleşiginiň, ozaly bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň şeýle Merkeziň zerurdygyna we maksada laýyk boljakdygyna düşünmegi bilen berkidildi.

Şeýlelikde, sebitiň taryhynda ilkinji gezek netijeli gepleşikleriň, dawalaryň öňüni almagyň hem-de syýasy-hukuk gurallara hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň ägirt uly abraýyna, onuň syýasy guramaçylyk serişdelerine daýanmak bilen, bilelikdäki çözgütleri işläp taýýarlamagyň ösüşe ýardam ediji guraly bolmaga gönükdirilen, hemişelik hereket edýän işçi edarasy peýda boldy.

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji mejlisinde Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasynyň sebit merkeziniň döredilmeginiň 10 ýyllygynyň şanyna degişli Kararnamanyň kabul edilmegi merkeziň işiniň ähmiýetiniň uludygyna şaýatlyk edýär. Şol resminamada halkara bileleşiginiň öňüni alyş diplomatiýasynyň kuwwatyna uly gyzyklanma bildirýändigi hem-de Bitarap Türkmenistanyň ylalaşdyryjylyk tejribesiniň we onuň döredijilikli başlangyçlarynyň zerurlygy öz beýanyny tapdy. Dünýäniň dürli yklymlaryna wekilçilik edýän döwletleriň 57-si bu resminama awtordaş bolup çykyş etdiler.

Şunuň bilen baglylykda, BMG-niň ýurdumyzy sebitara we halkara hyzmatdaşlygynyň berkidilmegine hem-de giňeldilmegine önjeýli goşant goşýan ygtybarly, jogapkärli hyzmatdaş hökmünde görýändigi bellenildi. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy, onuň möhüm düzümleri, şol sanda Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýaysynyň sebit merkezi bilen edýän işjeň gatnaşyklary täze özara ylalaşykly we uzak geljegi nazarlaýan, diňe hojalyk gatnaşyklarynyň häzirki zaman ulgamyna üstünlikli goşulmagyny hasaba almak bilen, sebitleri ösdürmegiň maksatnamalaýyn wezipeleriniň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen çemeleşmelerde öz beýanyny tapýar.

Ýurdumyz energetika we ulag, ekologiýa, ykdysady, durmuş we ynsanperwer ugurlarda giň möçberli taslamalary amala aşyrmak bilen, döwletiň we tutuş jemgyýetiň durnukly ösüşiniň pugta binýadyny kemala getirmekde nusgalyk orun eýeleýär.

Şunuň bilen baglylykda on ýyl mundan ozal Aşgabatda BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň açylmagy Bitarap Türkmenistanyň öňdengörüjilikli daşary syýasat ugrunyň özboluşly dowamy we onuň dünýä ýüzündäki belent abraýynyň subutnamasy bolup durýar. Häzirki döwürde paýtagtymyz döwrüň has möhüm meseleleri boýunça gepleşikleriň umumy ykrar edilen merkezine öwrüldi. Bu ýerde iri wekilçilikli forumlar, şol sanda BMG-niň howandarlygyndaky maslahatlar yzygiderli geçirilýär.

Merkeziň beýleki sebitleýin we halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy möhüm wezipeleriň çözgüdinde, şol sanda sebitde howpsuzlygyň, durnuklylygyň saklanmagynda, ählumumy wehimlere we howplara garşy durmakda, serhetýaka suw-energetika serişdelerini dolandyrmakda, Owganystandaky ýagdaýyň parahatçylykly esasda kadalaşdyrylmagynda wajyp tagallalaryň utgaşdyrylmagyny şertlendirýär. Energiýa howpsuzlygynyň üpjün edilmegi, ulag, aragatnaşyk, ekologiýa ýagdaýynyň gowulandyrylmagy gatnaşyklaryň esasy ugurlary bolup durýar.

Özara gyzyklanma bildirilýän gatnaşyklaryň öňde durýan wezipeleri çözmekde esasy gural bolup hyzmat etjekdigi bellenildi. Şunlukda, BMG-niň Merkezi Aziýada we goňşy sebitlerde dürli düzümleriniň işiniň netijeli häsiýete eýe bolmagy üçin Türkmenistanda bar bolan düzümleýin mümkinçilikleriň netijeli peýdalanylmagynyň ähmiýeti bellenildi. Bu ulgamlardaky gatnaşyklar ulgamlaýyn, uzakmöhletleýin esasda alnyp barylýar we olar anyk netijelere gönükdirilendir.

Maslahatyň dowamynda sebitde parahatçylygyň we durnuklylygyň berkidilmegine, hoşniýetli goňşuçylyk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine mynasyp goşant goşýan we ony yzygiderli dowam edýän Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň işine ýokary baha berildi. Bellenilişi ýaly, munuň özi BMG-niň şeýle görnüşli wezipe boýunça ýöriteleşdirilen ilkinji düzümidir. Ol dünýäniň beýleki sebitlerinde özara gatnaşyklar üçin nusga bolup hyzmat edip biler.

Häzirki zaman şertlerinde Öňüni alyş diplomatiýasy has möhüm, käbir pursatlarda bolsa gapma-garşylyklaryň öňüni alýan aýgytly şert, sebitleýin we ählumumy ýagdaýlaryň oňyn kadalaşdyrylmagyny üpjün edýän düzüm bolup durýar. Şunlukda, on ýylyň dowamynda Merkeziň toplan tejribesiniň uly ähmiýetiniň bardygy bellenildi.

Forumyň jemini jemlemek bilen, oňa gatnaşyjylar bu çäräniň ägirt uly amaly ähmiýetiniň bardygyny bellediler. Maslahat öňüni alyş diplomatiýasynyň syýasy, ykdysady, taryhy we medeni ugurlary özünde jemleýän janly, döredijilik ýagdaýydygyny bellediler.

Ýurdumyzyň adyndan Türkmenistanyň BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň işine mundan beýläk-de doly goldaw berjekdigi, şeýle hem onuň ornunyň we abraýynyň berkemegini şertlendirjekdigi bellenildi. Merkeziň işine yzygiderli goldaw berýändigi üçin sebitiň döwletleriniň ýolbaşçy düzümlerine we BMG-niň Baş sekretaryna aýratyn hoşallyk bildirildi.

Maslahata gatnaşyjylar Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň işine yzygiderli goldaw berýändigi üçin, şeýle hem sebitleýin we ählumumy ösüşiň esasy wezipeleriniň çözülmeginiň bähbidine tagallalaryň mundan beýläk-de utgaşdyrylmagyny tassyklan maslahatyň netijeli işi ugrunda möhüm şertleriň döredilendigi üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa çuňňur hoşallyk bildirdiler.

***

Şol gün BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkezinde bu düzümiň döredilmeginiň 10 ýyllygyna bagyşlanan daşary işler ministrleriniň we sebitiň döwletleriniň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň derejesindäki duşuşyk geçirildi.

Onuň dowamynda sebitde öňüni alyş şertlerinde, şol sanda 2018-2020-nji ýyllarda Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň Hereketler maksatnamasynyň çäklerinde ýola goýulýan hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri hakynda gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalar boldy. Şunuň bilen baglylykda, Birleşen Milletler Guramasynyň goldaw bermeginde sebitara gatnaşyklar boýunça birnäçe anyk tekliplere garaldy.

Umuman, sebitde ähli ulgamlarda öňüni alyş diplomatiýasyny mundan beýläk-de ilerletmek, Merkeziň goldaw bermeginde netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmak meseleleri boýunça utgaşykly tagallalary işläp taýýarlamak boýunça sebitleýin hyzmatdaşlygyň oňyn ösüşi we onuň artýan mümkinçilikleri bellenildi. Duşuşygyň netijeleri boýunça bilelikdäki Jarnama kabul edildi. Geçirilen metbugat maslahatynda duşuşygyň netijeleri aýan edildi. Şeýle hem Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi bilen ýygjam gatnaşyklary, umuman, ählumumy parahatçylygyň we abadançylygyň bähbidine laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygy dowam etmäge taraplaryň taýýardygy tassyklanyldy.

2018 ýyl: Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   02.01.2018  /  

“Biz 2018-nji ýyla «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýip at berdik. Ata Watanymyz üçünji müňýyllykda täze awtomobil we demir ýollaryny, deňiz portlaryny hem-de köprüleri gurup, Beýik Ýüpek ýoluny täzeden dikeldýär” diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyna Täze ýyl gutlagynda aýtdy.

Diňe iri ulag desgalarynyň we ýollaryň, üstaşyr geçelgeleriň gurluşygynda däl, eýsem, beýleki desgalaryň gurluşygynda hem bu konsepsiýany durmuşa geçirýäris. Biziň Garaşsyz Bitarap döwletimiz halkara giňişliginde syýasy, söwda-ykdysady we medeni ynsaneperwer gatnaşyklary ösdürmäge we pugtalandyrmaga uly goşant oşýar diýip, milli Liderimiz nygtady hem-de 2018-nji ýylyň «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýen şygaryny tutuş adamzadyň nurana geljegi üçin döredijiligiň bähbidine parahatçylyk we hyzmatdaşlyk hakyndaky düşünjeleri hem-de garaýyşlary has giň gerime ýetirdi.

Döwlet Baştutanymyzyň logistik strategiýasynda bu ileri tutulýan ugurlar häzirki wagtda has aýdyň görünýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanda paýtagtymyzda Halkara howa menzilini, Türkmenistan – Owganystan-Täjigistan demir ýolunyň birinji nobatdakysyny – Kerki-Ymamnazar-Akina demir ýolunyň gurluşygy ýaly ägirt uly taslamalar amala aşyryldy. Türkmenbaşydaky deňiz menzili, Aşgabat-Türkmenbaşy awtomobil ýoly we beýleki desgalar gurulýar. Ýurdumyzda demir ýol, awtomobil, howa we suw ulaglaryndan netijeli peýdlanmak arkaly amatly hem-de howpsuz halkara ulag geçelgeleri döredilýär. Munuň özi sebitde durnukly ösüşi, halklaryň arasyndaky hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegini, hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyny, söwda-haryt dolanyşygynyň möçberleriniň artdyrylmagyny üpjün edýär.

Türkmenistan polat ýollaryň möhüm çatrygyna, Ýewraziýa sebitinde iri ulag-üstaşyr merkezine öwrülýär. Türkmen demir ýol gurluşykçylary Mary welaýatynda serhetýaka Serhetabat menzilinden Owganystanyň Turgundy şäherine çenli polat ýoly çekmek boýunça işleri işjeň alyp barýarlar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow goňşy ýurt üçin örän möhüm bolan bu taslama 2017-nji ýylyň 29-njy noýabrynda badalga berip, Owganystany Türkmenstanyň we onuň üsti bilen tutuş sebitiň ulag-logistika ulgamyna goşmaga uly mümkinçilikleri açýan demir ýoluň gurluşygyna ak pata berdi.

Çünki bu demir ýol şahasy arkaly biziň goňşymyz öz önümlerini daşary bazarlara çykarmak hem-de uly islegden peýdalanýan daşary ýurt harytlaryny import etmek üçin has amatly usula eýe bolýar. Bu taslama sebitde döwletara gatnawlarynyň möçberleriniň artdyrylmagyna, Türkmenistanyň sebitiň hem-de yklymyň esasy ulag – logistika merkezi hökmünde ykrar edilmegine ýardam eder.

Ulag gatnawlarynyň ösdürilmegi häzirki wagtda netijeli halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm şertleriniň biri bolup durýar. Bu babatda gadymdan bäri ýol gurmagy parz hasaplaýan türkmen halky bu däbi mynasyp dowam etdirýär diýip, hormatly Prezidentimiz belleýär.

Bu mesele hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynda milli taryhyň, gadymy rowaýatlaryň, ýurdumyzyň häzirkizaman durmuşynyň wakalarynyň mysalynda çuňňur açylyp görkezilýär.

Milli Liderimiz öz kitabynda Beýik Ýüpek ýolunyň dikeldilmeginde we işjeň hereket etmeginde esasy orunlaryň biriniň türkmenlere hem degişlidigini aýratyn belleýär. Bu ýoluň her bir şahasy ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilmäge mynasypdyr.

Şeýlelikde, biziň döwletimiz tarapyndan asyryň iri ulag taslamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagy bilen täze taryh ýazylýar we Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek baradaky pikir täze mazmuna eýe bolýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Garaşsyz we Bitarap Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi bolup durýar.

Biziň ýurdumyzyň gurýan dostluk we oňyn hyzmatdaşlyk ýollary Birleşen Milletler Guramasy, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly iri halkara hem-de sebit düzümleriniň çäklerinde hem gatnaşyklaryň ösdürilmegine ýardam edýär. Türkmenistanyň işjeň gatnaşmagynda döredilýän täze ýollar Ýewraziýa giňişliginde durnukly ösüşi üpjün etmekde biziň sebitimiziň ornuny artdyrýar.

Häzirkizaman şertlerinde Beýik Ýüpek ýolunyň wezipesini halkara ulag - logistika ulgamy ýerine ýetirýär. Ol halkara syýasy we ykdysady gatnaşyklary ýola goýmak üçin oňat binýat hökmünde çykyş edýär. Munuň özi hoşniýetli goňşuçylyk, özara we köptaraply bähbitlilik ýörelgelerinde goşulyşmak ýagdaýlarynyň möhüm şertine öwrüldi.

Turbageçiriji ulag hem bu ulgama degişlidir. Iki ýyl mundan ozal biz Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyna badalga berdik. Ol birmahallar Beýik Ýüpek ýolunyň geçen ýerlerinden çekiler. Gatnaşyjy ýurtlar üçin bu taslama diňe bir ykdysady däl, eýsem, derwaýys durmuş wezipelerini hem çözmäge ýardam eder.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, gatnawlaryň ähli ulgamlaryny öz içine alýan bitewi ulag ulgamy anyk tehniki we hukuk syýasaty, özara ylalaşykly gatnaşyklaryň gurallary arkaly geosyýasy ýagdaýa täsir etmäge ukyply bolup, onuň ykdysady ugurlarynyň ýurdumyzyň ösüşiniň milli strategiýalary bilen ysnyşykly gatnaşyklaryny kesgitleýär.

Türkmenistan oňyn ählumumy işlere işjeň gatnaşmak bilen sazlaşykly, durnukly ösüşiň esasynda halkara gatnaşyklarynyň täze ulgamyny kemala getirmäge saldamly goşant goşmaga çalyşýar. 2-nji ýanwarda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň maslahatlar zalynda geçirilen “Türkmenistan täze taryhy eýýamda: giň gerimli maksatnamalar we mümkinçilikler” atly maslahat şu meselä bagyşlandy. Maslahat ýurdumyzyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Demokratik partiýasy tarapyndan bilelikde guraldy. Maslahatyň işine jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, talyplar hem-de paýtagtymyzyň birnäçe ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlar düzümi, ylmy-barlag institutlarynyň alymlary we bilermenleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Çykyş edenleriň nygtaýşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gönüden-göni ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan özgertmeler tutuş jemgyýetçilik-syýasy ulgamyň ösüşlere beslenen ýagdaýda görlüp-eşidilmedik derejede täzelenilmegine, döwletimiziň dünýä bileleşiginde abraýynyň ykrar edilmegine ýardam berýär.

Döwlet maksatnamalarynyň yzygiderli durmuşa geçirilmegi, halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklarynyň düýpli özgerdilmegi hem-de bazar gatnaşyklaryna geçilmegi-- şu we ençeme beýleki ýagdaýlar dünýädäki ykdysady taýdan durnuksyzlygyň emele gelen ýagdaýlarynda biziň ýurdumyzyň deňsiz-taýsyz derejede ykdysady ösüş gazanmagyna ýardam etdi.

Maslahatda Türkmenistanyň BMG bilen özara gatnaşyklaryna aýratyn üns berildi. Onuň işi bütin dünýäde parahatçylyga hem-de Ýer ýüzüniň ähli döwletleriniň durnukly ösmegine gönükdirilendir. Bu iň abraýly guramanyň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen hyzmatdaşlyk etmek üstünlikli durmuşa geçirilýän daşary syýasat ýörelgesiniň ileri tutulýan ugruna öwrüldi. Şol daşary syýasat ýörelgesi ählumumy howpsuzlygyň düýbünden täze gurluşyny kemala getirmäge, ählumumy durnuklylygy, hemme ýurtlaryň hem-de dünýäniň halklarynyň ählisiniň abadançylygynyň bähbidine durmuş we ykdysady taýdan ösüşiň ýokary derejesini üpjün etmek üçin has oňaýly şertleri döretmäge gönükdirilendir.

Çykyş edenler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan hem-de ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan iri möçberli ösüşlere beslenen özgertmeleriň oňyn ornuny nygtadylar. Şol özgertmeler türkmen halkynyň hakyky taryhyny öwrenmäge, onuň maddy we ruhy mirasyny gorap saklamaga we wagyz etmäge, ylmy-barlaglary işjeňleşdirmäge, şeýle barlaglara beýleki ýurtlardan hünärmenleri çekmäge ýardam edýär. Şunuň ýaly özara hereketiň maksady geljekki nesiller üçin türkmenleriň gadymy medeniýetiniň jedelsiz subutnamalaryny gorap saklamakdan ybaratdyr.

Çykyş edenler barlaglarynyň netijelerini teswirläp, ýurdumyzyň çäklerinde edilen açyşlaryň ähmiýetini tassykladylar. Türkmenistandaky arheologiýa ekspedisiýalarynyň işleriniň täsir galdyryjy netijeleri halkara jemgyýetçiligine türkmenleriň taryhy ýoluna anyk baha bermäge, milli-medeni özboluşlylygy, däp-dessurlary hem-de ýaşaýyş-durmuşy bilen tanyşmaga, türkmen halkynyň dünýäniň ylmy we medeni ösüşine goşan bahasyna ýetip bolmajak goşandyna çuňňur akyl ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Maslahatyň barşynda ulag-aragatnaşyk ulgamynda Türkmenistanyň başlangyçlarynyň, hususan-da, “Demirgazyk-Günorta”, “Gündogar-Günbatar” ugurlary boýunça ulag ulgamynyň işjeňleşdirilmeginiň mümkinçilikleriniň ähmiýeti nygtaldy. Olar Ýuwaş ummandan başlap Baltika çenli, Ýewropa yklymygyň Demirgazygyndan Hindi ummanyna çenli örän uly giňişligi birleşdirmäge gönükdirilendir.

Halklary we medeniýetleri, dünýäniň halklarynyň gymmatlyklaryna hormat goýmagyň ýörelgelerini ýakynlaşdyrmagyň alamaty hökmünde häzirki zaman tapgyrynda Beýik Ýüpek ýolunyň özboluşly aýratynlygyny wagyz etmegiň meselelerine aýratyn ähmiýet berildi.

Häzirki wagtda Türkmenistan özüni täze halkara syýahatçylyk merkezi hökmünde ynamly yglan edýär. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda hem-de goldaw bermeginde pudagyň innowasion düzümi, onuň häzirkizaman netijeli nusgasy döredilýär.

Türkmen halky gadymdan bäri myhmansöýerligiň baý däpleri bilen şan-şöhrata eýe bolupdyr. Häzirki wagtda bu däpler täze öwüşgüne eýe bolup, özüne syýahatçylykda iň täze häzirkizaman ýörelgelerini birleşdirýär. Taryhy-medeni özboluşlylyk hem-de baý milli miras, şol sanda bütindünýä meşhur türkmen halylary we ahalteke bedewleri, gadymy ýadygärlikler hem-de täsin tebigy ekoulgamlar ýurdumyza bu ulgamda özüniň halkara abraýyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berip, dünýäniň syýahatçylyk bazarynda eýeleýän ornuny has-da berkitmäge ýardam edýär.

Iň meşhur ugurlaryň biri Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça syýahat etmekden ybaratdyr. Onuň desgalary ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilen ýadygärlikleri öz içine alýar.

Adamzat siwilizasiýasynyň aýdyň gymmatlygyna öwrülen bu taryhy ýoluň täze hili diňe bir döwletleriň söwda-ykdysady gatnaşyklarynda däl, eýsem olaryň medeni, ynsanperwer gatnaşyklarynda, şeýle hem sport ulgamynda öz aýdyň beýanyny tapýar. Şu ýyl üstünlikli geçirilen “Aşgabat 2017” oýunlary hem munuň aýdyň mysaly bolup biler. Bu Oýunlara diňe bir Aziýanyň we Okeaniýanyň 64 ýurdunyň toparlary, bosgun türgenler däl, eýsem dünýäniň ähli künjeklerinden köpsanly žurnalistler, tomaşaçylar hem-de syýahatçlar gatnaşdylar.

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça – Amuldan Hazara çenli halkara awtorallisini guramak pikirini öňe sürdi.

Daşary ýurtlardan rallä gatnaşjaklar diňe bir türkmen halkynyň mirasy bilen tanyşmak bilen çäklenmän eýsem düýpli durmuş-ykdysady özgertmeler, ylmy-tehinki ösüş hem-de ýurdumyzyň sebitleriniň senagat taýdan ösüşi bilen bu meşhur ýerlere gelýän täze durmuşy hem görüp bilerler. Ýurduyz häzirki döwürde Beýik Ýüpek ýolunyň möhüm ulag ulgamy hökmündäki ornuny berkidýär.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem diňe bir bütin dünýäde meşhur gymmatlyklary däl, eýsem ýurdumyzyň entek meşhur bolmadyk taryhy we arheologiki ýadygärliklerini, şeýle hem onuň tebigy baýlyklaryny öz içine alýan ýoluň ugrunda täze syýahatçylyk ugurlaryny girizmegiň wajypdygyny belledi.

Eger birmahallar bu ýerden gülläp ösýän şäherleriň arasynda ýerleşen çägelikleriň üstünden kerwen ýollary geçen bolsa, häzirki wagtda bu ýerde ajaýyp awtoulag ýllary hem-de döwrebap dermir ýollar çekildi. Bularyň ählisi ajaýyp tebigy landşaftlar bilen birlikde syýahatçylara Beýik Ýüpek ýolunyň geçmişi we häzirki guni bilen ýakyndan tanyşmaga ajaýyp mümkinçilik berer.

Türkmenistanyň yklymyň ýollarynyň çatryşynda geografiki taýdan amatly ýerleşmeginiň artykmaçlyklary ýurdumyzda ykdysady gatnaşyklaryň ösmeginde milli ulag serişdelerinden amatly pýdalanmaga mümkinçilik berýär, milli medeni mirasyň baýlygy bolsa halklaryň ynsanperwer, ruhy gatnaşyklarda onuň ornuny artdyrýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu tagymaty öňe sürmek bilen, häzirkizaman köpşahaly ulag-aragatnaşyk ulgamynyň döredilmeginiň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny nygtaýar. Şol syýasat bolsa ýurdumyzyň durmuş-ykdyswady taýdan okgunly ösmegine hem-de ählumumy abadançylygyň bähbidine giň sebit we halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmaga gönükdirilendir.

Hökümetiň mejlisinde ýurdumyzy ösdürmegiň esasy ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   01.12.2017  /  

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatyna degişli meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de taýýarlanan resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamynda işleriň ýagdaýy hem-de Milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Maliýe-bank ulgamyna degişli edaralaryň işini düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy-hukuk binýadyny kämilleşdirmek maksady bilen geçirilýän işler barada hem habar berildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ykdysady taýdan okgunly ösmegine, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen özgertmeler maksatnamalarynda bellenilen çäreleri öz wagtynda ýerine ýetirmegiň möhümdigine ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow düýpli özgertmeleriň amala aşyrylmagynyň barşyny berk gözegçilikde saklamagyň, ähli ugurlarda durmuşa geçirilýän işlere yzygiderli seljerme geçirmegiň zerurdygyny belläp, wise-premýere bu babatda degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary O.Gurbannazarow gözegçilik edýän söwda ulgamynda işleriň ýagdaýy, içerki bazaryň ýokary hilli harytlar bilen üpjün edilişi, bu ugurda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň alyp barýan işleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow alyjylara hyzmat edilişiniň medeniýetine aýratyn üns bermegiň zerurdygyny, ýurdumyzyň ilatynyň isleglerini doly kanagatlandyrmak, söwda nokatlarynda azyk önümleriniň bolçulygyny üpjün etmek üçin ähli zerur tagallalaryň görülmelidigini belläp, wise-premýere baýramçylyk söwdasyny guramak boýunça anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Babaýew ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň düzümleýin bölümlerinde işleriň ýagdaýy hem-de “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasynyň” durmuşa geçirilişiniň barşy barada hasabat berdi.

Şeýle hem 27-nji noýabrda Aşgabatda geçirilen energetika babatda hyzmatdaşlyk etmek boýunça türkmen-rumyn iş toparynyň altynjy mejlisiniň netijeleri barada habar aýdyldy. Duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklary has-da ösdürmegiň geljegine garaldy. Türkmenistanyň nebitgaz pudagynda, şol sanda Hazar deňziniň türkmen bölegini özleşdirmek, nebiti we gazy gaýtadan işlemek babatda, gazhimiýa pudagynda hyzmatdaşlyk etmek üçin uly mümkinçiligiň bardygy bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli energetika strategiýasyny durmuşa geçirmegiň esasy ugurlaryna ünsi çekdi. Şol strategiýa innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň esasynda ýurdumyzyň nebitgaz pudagyny depginli ösdürmäge we döwrebaplaşdyrmaga, ýangyç-energetika toplumynyň senagat düzümlerini giňeltmäge, ýurdumyzyň ägirt uly nebitgaz baýlygyny has amatly peýdalanmaga, gyzyklanma bildirýän ähli hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary işjeňleşdirmäge gönükdirilendir.

Döwlet Baştutanymyz bu pudakda öňde goýlan wezipeleriň ählisiniň çözülmegine düýpli oýlanyşykly, toplumlaýyn çemeleşmegiň möhümdigini nygtap, wise-premýere birnäçe degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew gözegçilik edýän ulgamlarynda geçirilýän işler hem-de energetika we gurluşyk toplumlarynyň işini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak, jemagat hojalygy gullugynyň işini kämilleşdirmek, Aşgabat şäherini abadanlaşdyrmak bilen bagly döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwletimiziň gurluşyk senagatyny täze sepgitlere çykarmak üçin ähli şertleri döredip, iri pudak taslamalaryny amala aşyrmaga uly möçberli maýa goýumlaryny gönükdirýändigini belledi. Senagat kuwwatlyklaryny artdyrmak bilen çäklenmän, eýsem, ýurdumyzyň gurluşykçylarynyň ýerine ýetirýän işleriniň ýokary derejesini gazanmaga toplumlaýyn çemeleşmegi üpjün edýän guramaçylyk çärelerini güýçlendirmek möhümdir.

Öňde goýlan maksatlaryň ýerine ýetirilmegi ýurdumyzy senagat döwletine öwürmäge, ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmak ýoly bilen sazlaşykly ösdürmäge mümkinçilik berer. Milli Liderimiz bu wezipeleri döwrebap tehnikalary we täze tehnologiýalary netijeli peýdalanmak, innowasion önümçilik düzümleri döretmek arkaly çözmegiň zerurdygyny aýdyp, wise-premýere bu babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmak maksady bilen jemagat hojalygynyň ähli edaralarynyň sazlaşykly işlemegini üpjün etmegiň möhümdigini belledi hem-de bu meseläni hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annameredow gözegçilik edýän ulag we aragatnaşyk toplumlarynda geçirilen işler barada hasabat berdi. Wise-premýer milli Liderimiziň häzirki günüň talaplaryna laýyklykda demir ýol, howa, awtomobil hem-de ulaglaryň beýleki görnüşleriniň kärhanalarynyň işlerini kämilleşdirmek, pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak we döwrebaplaşdyrmak boýunça çäreleriň durmuşa geçirilişi bilen baglanyşykly ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada aýtdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, yklymyň uly ýollarynyň çatrygynda Türkmenistanyň amatly geografiki ýagdaýynyň artykmaçlyklarynyň ýurdumyza Ýewraziýa aragatnaşyklaryny üpjün etmek üçin milli ulag mümkinçiliklerini bähbitli amala aşyrmaga ýardam berýändigini belledi. Şu babatda döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ulag ulgamynyň ähli pudaklarynyň depginli döwrebaplaşdyrylmagynyň zerurdygyna aýratyn üns berdi. Olar halkara ölçeglerine laýyklykda işlemelidir.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň döwrebap ulag-aragatnaşyk düzüminiň ösdürilişine ünsi çekip, bar bolan mümkinçilikleri doly möçberde peýdalanmagy talap etdi hem-de wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Garajaýew gyş paslynyň ilkinji aýynda geçiriljek medeni çäreleriň we medeni-durmuş maksatly binalary açyp, ulanmaga bermäge, şeýle hem 5–6-njy dekabrda Türkiýe Respublikasynyň ýurdumyzda Medeniýet günlerini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Öňde geçiriljek çärä dostlukly ýurduň medeniýet ulgamynyň işgärlerinden we sungat ussatlaryndan ybarat wekilçilikli topar gatnaşar. Onuň çäklerinde döredijilik işgärleriniň duşuşyklary, doganlyk ýurduň amaly-haşam sungatynyň eserleriniň we fotosuratlaryň sergileri guralar hem-de beýleki çäreler geçiriler. Myhmanlar üçin paýtagtymyzyň muzeýlerine we gözel ýerlerine baryp görmegi öz içine alýan medeni maksatnama taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli ulanylmaga beriljek medeni-durmuş maksatly binalaryň açylyş dabaralarynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi. Öňde boljak dabaralar many-mazmuny hem-de aýdyň öwüşgini bilen tapawutlanmalydyr, olar diňe bir paýtagtymyzy däl-de, Watanymyzyň ähli künjeklerini gurşap alyp, halkymyzy ruhlandyrmalydyr we jebisleşdirmelidir, diýip aýtdy.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasy bilen söwda-ykdysady we medeni – ynsanperwer gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly ähmiýet berilýändigini belläp, doganlyk ýurduň Medeniýet günleriniň gadymdan gelýän dostluk ýörelgelerine esaslanyp, iki halkyň bähbitlerine laýyk gelýän netijeli döwletara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna ýardam etjekdigine ynam bildirdi. Döwlet Baştutanymyz şunuň bilen baglylykda, bu döredijilik çäresiniň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyryp, wise-premýere bu babatda anyk görkezmeleri berdi.

Mejlisiň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow başga işe geçmegi sebäpli, B.Abdyýewany Türkmenistanyň medeniýet ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmak hem-de bu wezipä N.Şirimowy bellemek hakyndaky Kararlara gol çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018-2021-nji ýyllarda gazuw-agtaryş işlerini geçirmegi we medeni mirasy ylmy esasda öwrenmegiň hem-de wagyz etmegiň Döwlet maksatnamasyny taýýarlamak üçin alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Ýokarda agzalan Maksatnamanyň taslamasy döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzda halkara arheologiki barlaglary guramak, 2018-nji ýylyň “Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” şygary astynda çäreleri geçirmek boýunça beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, işlenip taýýarlanyldy.

Ol gadymy ýoluň ugrunda ýerleşen ýadygärlikleri arheologiýa, etnografiýa, taryhy hem-de edebi taýdan öwrenmäge, milli mirasy öwrenmek boýunça innowasion ulgamy döretmäge, jemgyýetiň aň-bilim kuwwatyny artdyrmaga hem-de täze garaýyşly hünärmenleri taýýarlamaga gönükdirilendir. Maksatnamada halkara ylmy aragatnaşyklaryny ösdürmek hem-de daşary ýurtlaryň ylmy-barlag merkezleri bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek, ýurdumyzda geçirilýän arheologiki gazuw-agtaryş işlerine belli alymlary çekmek göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hödürlenen Döwlet maksatnamasyny oňlap, taryhy ylmy ösdürmekde hem-de halkymyzyň ençeme müň ýyllyk şöhratly senenamasynyň täze sahypalaryny açmakda şeýle barlaglaryň ähmiýetini nygtady. Döwlet Baştutanymyz şeýle hem Türkmenistanyň taryhy ýadygärliklerini öwrenmäge ulgamlaýyn çemeleşmegiň, adamzadyň medeni gymmatlygynyň aýrylmaz bölegi, gymmatly maglumatlaryň täsin çeşmesi hökmünde olary goramagyň, meýdan işleriniň netijelerini ylmy dolanyşyga girizmegiň möhümdigini belledi.

Öňdebaryjy kompýuter tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, bellenilen işlere örän giň halkara gerim bermäge mümkinçilik berýän döwrebap maglumatnama ulgamlaryny, maglumat binýatlaryny, internet serişdelerini işläp taýýarlamagyň hasabyna işgärleriň hünär taýdan taýýarlanyş usulyýetini, muzeý hem-de wagyz ediş işlerini täzelemek gerek diýip, milli Liderimiz aýtdy hem-de şunuň bilen baglylykda, degişli görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow 4–5-nji dekabrda Moskwa şäherinde geçiriljek Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň maslahatyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistan Hazar boýunça goňşy ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlygy hem-de bu sebitde özara bähbitli hyzmatdaşlygy berkitmek boýunça giň gerimli işleri geçirýär. Milli Liderimiziň bu ugurda öňe süren döredijilikli başlangyçlary Hazar deňzinde köpugurly gatnaşyklaryň mäkäm şertnamalaýyn-hukuk binýadyny döretmekde uly goşant boldy.

Türkmenistanyň Baştutanynyň teklipleriniň esasynda möhüm halkara resminamalar işlenip taýýarlanyldy we kabul edildi, olaryň hatarynda Hazar deňziniň biologiki serişdelerini goramak we rejeli peýdalanmak hakynda ylalaşyk hem-de Hazarda adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak we aradan aýyrmak babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ylalaşyk bar. Şeýle hem biziň ýurdumyz Hazar deňziniň gidrometeorologiýa ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ylalaşygyň mazmunynyň gutarnykly ylalaşylmagyna işjeň ýardam etdi.

DIM-niň ýolbaşçylarynyň derejesinde geçiriljek maslahatyň barşynda Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň V sammitiniň gün tertibi bilen bagly meselelere garalar. Şunuň bilen baglylykda, Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda konwensiýanyň taslamasyna aýratyn üns berler. Şeýle hem Hazarda özara gatnaşyklaryň dürli ugurlaryna degişli bolan bäştaraplaýyn resminamalaryň taslamalary, şol sanda Türkmenistanyň Prezidentiniň Astrahanda geçirilen IV Hazarýaka sammitinde teklip eden söwda-ykdysady ulgamda we ulag pudagynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ylalaşyklar boýunça geňeşmeleri dowam etmek göz öňünde tutulýar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Hazar bilen bagly meseleleriň ýurdumyzyň daşary syýasatynyň möhüm ugry bolup, onuň parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we deňhukukly netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerinde guralýandygyny belledi. Türkmenistan köpasyrlyk taryhy-medeni gatnaşyklary bilen birleşen Hazarýaka döwletleriniň halklary bilen däbe öwrülen dostlukly gatnaşyklaryň berkidilmegine uly ähmiýet berýär.

Hazar sebiti Ýewraziýa giňişliginde möhüm geosyýasy we ykdysady, strategiki energetika we ulag-aragatnaşyk merkezleriň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bitarap Türkmenistanyň Hazar deňzi hem-de onuň hukuk derejesi hakynda Konwensiýany işläp taýýarlamak meseleleri boýunça gepleşiklerde işjeň orny eýeleýändigini belledi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň Hazaryň ykbaly üçin umumy jogapkärçiligiň hem-de hoşniýetli erk-islegiň esasynda uzakmöhletleýin köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly goşant goşýandygyny belläp, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň maslahatyna ýokary derejede taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz mejlisi dowam edip, Lebap welaýatynda iş saparynda bolýan Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewany, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary E.Orazgeldiýewi hem-de M.Aýdogdyýewi bir wagtda wideoşekilli göni aragatnaşyga çagyrdy.

Ilki bilen milli parlamentiň ýolbaşçysynyň ýurdumyzyň ýokary kanun çykaryjy edarasynyň 25-nji maslahatynda kabul edilen “Lebap welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň meseleleri hakyndaky” döwlet Baştutanymyzyň bu babatda ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada habary diňlenildi.

Şeýle hem deputatlaryň ýerlerde bu resminamanyň we beýleki kanunçylyk namalarynyň many-mazmunyny we ähmiýetini düşündirmek boýunça uly işleri geçirýändigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow habary diňläp, strategiki wezipeleri amala aşyrmak bilen bagly ýurdumyzyň kanun çykaryjylyk-hukuk binýadyny, şol sanda dolandyryş-çäk gurluşynyň kämilleşdirilmegine degişli meseleleriň mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrylmagynyň wajypdygyna ünsi çekdi.

Şeýle hem milli Liderimiz welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça wezipeleri çözmekde deputatlaryň öz ygtyýarlyklaryny netijeli amala aşyrmagynyň, ýaş nesli terbiýelemek, sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek işine giňden gatnaşmagynyň möhümdigini belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew Lebap welaýatynyň dolandyryş-çäk gurluşynyň üýtgemegi, etraplaryň we şäherleriň birnäçesiniň birleşdirilmegi bilen baglylykda geçirilen guramaçylyk işleri barada hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň “Türkmenýertaslama” döwlet taslama instituty tarapyndan Ýer kadastryna täze maglumatlary girizmek boýunça degişli işler geçirilýär. Oba we suw hojalyk ministrliginiň, welaýat, etrap häkimlikleriniň hünärmenleri suwaryş ulgamlaryny we zeý suw akabalaryny netijeli ulanmak meselelerini çözýärler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň dolandyryş-çäk gurluşynyň kämilleşdirilmeginiň welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösdürmäge, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilendigini belledi. Döwlet Baştutanymyz bu barada aýtmak bilen, Lebap welaýatynyň degişli düzümleriniň sazlaşykly işini üpjün etmegi, ähli meseleleri dessine çözmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Aýdogdyýew ýurdumyzda innowasion häsiýetli senagat düzümlerini kemala getirmek babatynda milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada aýtmak bilen, welaýatyň senagat kärhanalarynyň işleri barada habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow himiýa senagatyny ösdürmek boýunça wezipeleriň çözgüdine jogapkärli çemeleşmegiň zerurdygyny nygtap, önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak ýaly möhüm meselä ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere pudagy diwersifikasiýalaşdyrmak hem-de milli ykdysadyýetimiziň senagat kuwwatyny pugtalandyrmak meselelerini hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny hem-de işde uly üstünlikler, Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda berkarar Watanymyzyň ähli halkyna gülläp ösüş arzuw etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti tamamlanyp barýan ýylyň netijelerini jemledi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   29.12.2017  /  

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň şu ýyldaky iň soňky, Täze ýyl baýramçylygynyň öňýanyndaky mejlisini geçirdi.

Mejlisiň barşynda hormatly Prezidentimiz şu ýyl ýerine ýetirilen işleriň jemlerini jemledi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwürde dünýä ykdysadyýetinde çylşyrymly ýagdaýlar dowam edýär. Halkara pul gaznasynyň 2017-nji we 2018-nji ýyllar üçin dünýä boýunça jemi içerki önümiň ösüşi babatdaky çaklamasynyň gowulanýandygyna garamazdan, käbir ýurtlarda ykdysadyýet örän haýal ösýär.

Şunuň bilen baglylykda, bolup geçýän özgertmeleri göz öňünde tutup, biz kabul eden maksatnamalarymyzy öz wagtynda ýerine ýetirmek we mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň pese düşmegine ýol bermezlik üçin, zerur bolan çäreleri gördük diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Netijede, tebigy gazy iri öndüriji bolup durýan Türkmenistan çylşyrymly daşarky şertlere, şol sanda nebitiň we gazyň nyrhlarynyň durnukly pese düşmegine hem-de söwda boýunça hyzmatdaşlary bolan ýurtlarda ykdysady işjeňligiň peselmegine uýgunlaşmagy başardy.

Şunuň bilen baglylykda, biz soňky bir-iki ýylyň dowamynda birnäçe çäreleri gördük diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Döwlet maýa goýumlaryny azaltdyk. Walýutanyň hümmetini kem-kemden peseltdik hem-de jemagat hojalygynyň hyzmatlary üçin bahalary bir gezek ýokarlandyrdyk. Şeýle hem, milli önümçilik binýadymyzy ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleri güýçlendirdik. Tebigy gazyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak, täze turba geçirijileri gurmak, nebithimiýa senagatyny ösdürmek boýunça giň gerimli meýilnamalary kabul etdik. Uglewodorod serişdelerinden beýleki tebigy baýlyklarymyzy çykarmak we gaýtadan işlemek, aýratyn-da, hususy pudagy we telekeçiligi goldamak babatda köp işleri göz öňünde tutduk diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, geçirilen işleriň netijesinde, şu ýyl ýurdumyzda jemi içerki önümiň ösüşiniň 6,5 göterim bolmagyna garaşylýar. Görlen şol çärelerden başga-da, bu ösüşe tebigy gazyň daşary ýurtlara iberilýän möçberleriniň artmagy, giň gerim bilen amala aşyrylýan karz syýasaty we beýleki döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek hem-de eksporty ösdürmek boýunça alnyp barylýan senagat syýasaty ýardam berýär. Şonuň bilen baglylykda, Döwlet býujetimiziň ýetmezçiligi iň pes derejede saklanyp galýar diýip, milli Liderimiz belledi.

Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, çaklamalara görä, puluň hümmetsizlenmegi hem durnukly ýagdaýda, takmynan, 6 göterim möçberde saklanar. Garaşylyşy ýaly, Döwlet býujeti hem girdejileriň we çykdajylaryň barabar möçberinde galar. Sebäbi, biz 2017-nji ýylda kabul eden ähli meýilnamalarymyzy we döwlet maksatnamalarymyzy ýerine ýetirdik. Geljek ýyl üçin gowy Döwlet býujetini kabul etdik. Zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberini ýene-de 10 göterim ýokarlandyrdyk. Zähmet haklaryny tölemekde hem hiç hili mesele ýok.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, şu ýyl Ministrler Kabinetiniň 52 mejlisi, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 17 mejlisi, döwlet derejesinde dürli maslahatlaryň hem 42-si geçirildi. Halkara işleri barada aýtmak bilen, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýyl ýurdumyzyň Hökümet wekiliýetiniň daşary ýurtlara 8 sapary amala aşyrandygyny belledi. Daşary ýurtlaryň döwlet we hökümet baştutanlarynyň ýurdumyza 20 sapary bolup geçdi.

2017-nji ýylda Türkmenistanyň Prezidenti bilen daşary ýurtlaryň we halkara guramalarynyň resmi wekilleriniň, ministrler derejesindäki resmi adamlaryň, halkara we sebit guramalarynyň ýolbaşçylarynyň, ýurdumyzda ýerleşýän diplomatik wekilhanalaryň baştutanlarynyň, şeýle hem dürli halkara korporasiýalarynyň we kompaniýalarynyň ýolbaşçylarynyň köp sanly duşuşyklary geçirildi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, geçip barýan ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmegini, Merkezi Aziýa üçin sebit merkeziniň orny hem-de ulaglaryň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek baradaky Rezolýusiýalarynyň kabul edilmegini, «Küştdepdi aýdym we tans dessurymyzyň» ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegini biziň diplomatiýamyzyň uly üstünligi hasaplap bolar.

Mundan başga-da, ýurdumyzyň 2017-nji ýylda Halkara Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna, Araly halas etmegiň halkara gaznasynda 2017–2019-njy ýyllarda başlyklyk etmegi, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň çäreleriniň 20-sine gatnaşmagy Bitarap döwletimiziň halkara guramalarynyň çäklerinde alyp barýan netijeli hyzmatdaşlygynyň aýdyň mysallary bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, Ministrler Kabinetiniň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlislerinde, döwlet maslahatlarynda, şeýle hem halkara derejesindäki saparlarda we duşuşyklarda çylşyrymly, syýasy, ykdysady we durmuş meselelerine seredildi. Şol meseleler boýunça biziň bitaraplyk hukuk ýagdaýymyzdan ugur alnyp, degişli çözgütler kabul edildi we resminamalara gol çekildi. Olaryň hemmesi, şeýle hem sazlaşykly, netijeli we maksada okgunly işleriň alnyp barylmagy, mähriban halkymyzyň giňden goldaw bermegi ykdysadyýetde we daşary syýasatda oňyn netijeleri gazanmagyň girewi boldy.

Ýakynda Türkmenistanda bolan Halkara pul gaznasynyň wekiliýeti bu ugurda geçirilýän işlere oňyn baha berdi. Ykdysady ulgamda kabul eden çözgütlerimiziň we saýlap alan ýolumyzyň dogrudygyny tassyklady diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Netijede, çylşyrymly şertlere garamazdan, şu ýyl bize örän köp işleri bitirmek we köp sanly meseleleri çözmek başartdy diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi.

Şu ýyl biz Olimpiýa şäherjiginiň binalar toplumynyň gurluşygyny tamamladyk diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary ýokary derejede guramaçylykly geçirildi. Bu Oýunlara görlen taýýarlyk ýurdumyzda sporty ösdürmäge güýçli itergi berdi. Ussat türgenlerimiz şu ýyl geçirilen ähli halkara ýaryşlarynda 776 medala mynasyp boldular. Şolaryň 253-si altyn, 239-sy kümüş, 284-si hem bürünç medallardyr.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Lebap welaýatynda kaliý dökünlerini öndürýän iri kärhana, Amyderýanyň üstünden geçýän demir ýol we awtomobil köprüleri, ençeme beýleki zawodlar we desgalar işe girizildi. Umumy meýdany iki million inedördül metrden hem geçýän ýaşaýyş jaýlarynyň, köp sanly çagalar baglarynyň, mekdepleriň we lukmançylyk edaralarynyň, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda myhmanhanalaryň ulanmaga berilmegi bizi aýratyn-da begendirýär diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Häzirki döwürde umumy bahasy 43 milliard amerikan dollaryna golaý bolan jemi 1660 desganyň gurluşygy alnyp barylýar diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Şeýlelikde, Bitarap Watanymyz sebitde parahatçylygy we durnukly ösüşi pugtalandyrmaga, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de hyzmatdaşlyk ýagdaýyny döretmäge uly goşant goşdy we goşmagyny dowam edýär.

Umuman, şu ýylda syýasy we ykdysady häsiýetli köp sanly dürli ýaramaz we oňyn ýagdaýlaryň bolandygyna, şu ýylyň ähli döwletler üçin örän kynçylykly gelendigine garamazdan, biz ýurdumyzda jemi içerki önümiň ösüş depgininiň ýokary derejede, ýagny 6,5 göterim bolmagyna garaşýarys. Şu ýylyň jemlerine baha berenimizde, umuman, 2017-nji ýyl kynçylykly bolsa-da, Garaşsyz Watanymyz we mähriban halkymyz üçin gowy ýyllaryň biri boldy diýip, ynam bilen aýdyp bileris diýip, Türkmenistanyň Prezidenti belledi.

Döwlet Baştutanymyz sözüni dowam edip, mejlise gatnaşyjylara geljek ýylda hem ýurdumyzda örän möhüm bolan birnäçe çäreleriň geçiriljekdigini ýatlatdy.Olaryň hatarynda Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary, Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty, Halkara awtoralli ýaryşy, şeýle hem «Türkmenistan–Owganystan–Pakistan–Hindistan» halkara gaz geçirijisiniň gurluşygyna başlamak ýaly çäreler bar, olaryň ählisi örän ýokary derejede geçirilmelidir.

Ata-babalarymyzyň müňlerçe ýyl mundan ozal binýadyny döredip giden demokratiýasynyň esaslary ýolbaşçylaryň saýlawlylygyny, häzirki aýanlyk şertlerinde aýdylyşy ýaly, her bir adamyň erk-islegini erkin beýan etmegini aňladýar. Bu meseleleriň ählisi biziň däp-dessurlarymyzda we kada-kanunlarymyzda öz beýanyny tapýar. Şonuň üçin hem, saýlawlar ýurdumyzyň ähli ýerlerinde guramaçylykly we tertip-düzgüne laýyklykda geçirilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty, Halkara awtoralli ýaryşy barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň şular ýaly iri sport çäresini indi birinji gezek geçirmeýändigini belledi. Dünýä derejeli bu ýaryşlary hem V Aziýa oýunlary ýaly, örän ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek möhümdir.

«Türkmenistan–Owganystan–Pakistan– Hindistan» halkara gaz geçirijisiniň gurluşygyna ünsi jemlemek bilen, milli Liderimiz bu gaz geçirijiniň gurluşygyna gatnaşmaga we oňa öz maýa goýumlaryny goýmaga isleg bildirýän kompaniýalaryň köpdügini belledi. Onuň gurluşygynyň meýilnama laýyklykda alnyp barylýandygyny görensoňlar bolsa, oňa gatnaşmak isleýänleriň sany has-da artar diýip pikir edýärin diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Täze ýyl baýramy bilen bagly şäherlerimiziň we obalarymyzyň işini üpjün edýän ähli gulluklaryň nobatçylyk meselesiniň üstünde durup geçdi. Şoňa görä-de, baýramçylyk günleri ýurdumyzda ähli jemagat, energetika, suw üpjünçiligi gulluklary, hassahanalar, ýolagçy awtoulaglary, dükanlar takyk we bökdençsiz işlemelidir, şeýle hem ähli ýerde tertip-düzgüniň berjaý edilişine berk gözegçilik etmeli diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Soňra milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geljek ýyl -- 2018-nji ýyl - It ýyly, Wepalymyzyň ýyly barada durup geçdi.

Ýyldyz hasapçylar iti parasatly, adalatly, üşükli jandar hasap edýärler. Onuň wepalydygyny, oňşuklydygyny belleýärler. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ýetip gelýän ýylyň geçen ýyla garanyňda has durnukly hem-de sazlaşykly boljakdygy barada pikirini aýtdy. Itiň ynsana örän wepaly we mähirli bolýandygyny biz bilýäris. Ol hemişe kömege taýýar. Kömege mätäçleri goraýar, garşydaşlary ýaraşdyrýar. Başa betbagtçylyk düşende güýçli duşmana berk garşy durýar, päliýamanlar, işýakmazlar, kezzaplar bilen haklaşýar.

Şeýle hem, it örän birahat jandar. Ol bütin ýylyň dowamynda asuda durmuşymyzyň goragynda durýar. Özi-de hemişe adalatyň tarapynda, eýesine hiç haçan ikilik etmeýär. Şoňa görä-de, biz it ýylynda ähli zatlaryň göwnejaý, talabalaýyk we adalatly boljakdygyna bil baglap bileris. It ýagdaýyň üýtgäp durmagyny halamaýan hem bolsa, ýaşaýyş-durmuş şertleriniň gowulanmagy oňa ýaraýar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Şunuň ýaly astrologiki çaklamalar täze ýylyň düşümli bolmagyna umyt döredýär. Sebäbi, it ýyly erjel we jepakeş adamlara üstünlik getirýär. Sylag-hormat, ýokary mertebe, döwletlilik we bagtyýarlyk olaryň hemrasy bolýar. It biziň ruhubelent, göwnaçyk, şadyýan bolmagymyza ýardam berýär. Ak göwünli, hoşniýetli jandar şöhrata kowalaşmaýar.

Indiki ýyl dostluk we dogruçyllyk rowaçlanar. Hatda bäsdeşlerimiz bilen alyp barýan gatnaşyklarymyzda hem biz yza tesmän, öňden gelýän kada-kanunlarymyza ygrarly bolmalydyrys. Sebäbi, it ýylynda hiç kim bizi aldap ýa-da ýalňyşdyryp bilmez. Täze ýylda islendik işiň başyna barlanda, oňa döredijilikli çemeleşmeli. Nesip bolsa, it ýylynda biziň ähli ýollarymyz açyk bolar. Bu ýyl görlüp-eşidilmedik açyşlar ediler, ägirt uly taslamalar amala aşyrylar. Zähmetsöýer we işjeň adam öz göwnüne laýyk iş bilen meşgullanar. Onuň işleri ugruna bolar.

Täze ýyl adamlaryň saglygy bilen bagly düýpli mesele döremez diýip pikir edýärin. Ýöne, ýaramaz endikleri welin taşlamaly bolar. Temmäki we alkogolly içgiler ýaly zyýanly zatlara köp pul harç etmeli bolmaz diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Indiki ýylda adamlar bilen hemişeki ýaly gowy gatnaşykda bolmaly. Şeýtsek, betniýetler golaýymyza-da gelip bilmez. Sebäbi, ýanymyzda Wepaly hem bar. Ol bolsa, ýagşylara ýagşy göz bilen garaýar. Şonuň üçin, özümizi ruhy taýdan kämilleşdirsek, ýagşylyk etsek, dostlukda ýaşasak, bähbitli bolar.

Täze ýyl bize bagt, söýgi hem-de eşretli durmuş getirer ýaly, şu kadalara eýermek zerur diýip hasap edýärin. Ilki bilen, durmuşda ownukçyl bolmaly däl. Hiç kime zelel ýetirmeli däl. Adamlara ynanmaly. Durmuş meselelerinde sabyr-kanagatly we parasatly bolmaly diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Täze ýylyň nyşany bolan it - öý jandary. 2018-nji ýylda maşgala gymmatlyklaryna, agzybirlige, mähriban öý-ojagymyza aýratyn hormat goýmaly. It ýylynda köp wagtyňy maşgala ojagyňa sarp etmeli. Ýakynlaryňa goldaw hem kömek bermeli. Ýaňy hem belleýşim ýaly, it adalatly jandar. Adalat bar ýerinde bolsa, durmuşa höwes hem güýçli bolýar. Şeýle bolanda ýagşy özgerişlere, açylýan täze mümkinçiliklere, üstünliklere, dünýäde hakykatyň we adalatyň rowaçlanjakdygyna umyt artýar diýip, milli Liderimiz belledi.

Şoňa görä-de, Täze ýyla arassa we nurana oý-pikirler bilen gadam basmagyň zerurdygy barada pikirini aýtmak bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara oýlanyşykly we döredijilikli çözgütleri çykarmaly diýip, Täze ýylda rowaçlygyň hemra bolmagyny, eziz Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmekde, mähriban halkymyzyň durmuşyny has-da gowulandyrmakda ýene-de bir aýgytly ädimiň ädilmegini arzuw etdi.

Her ýyly belli bir şygar astynda geçirmegiň indi asylly däbe öwrülendigini bellemek bilen, döwlet Baştutanymyz geljek ýyl üçin şygaryň «Türkmenistan–Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip kesgitlenendigini, şeýle hem 2018-nji ýylyň nyşanynyň hem tassyklanandygyny aýtdy. Bularyň ählisi bize bellän belent maksatlarymyza tarap öňe gitmäge kömek eder.

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, hemmeleri ýetip gelýän Täze ýyl bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de Täze ýylda berk jan saglyk, maşgala bagtyýarlygyny, Berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi, mähriban halkymyzyň abadan durmuşda ýaşamagy ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   28.11.2017  /  

http://www.turkmenistan.gov.tm/photo/anons/1511893767.jpghttp://www.turkmenistan.gov.tm/photo/photos/1511893768.jpgMary welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün iş maslahatyny geçirdi. Oňa Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary hem-de welaýatlaryň häkimleri gatnaşdylar.

Maslahatyň dowamynda bu ýerde geçiriljek Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisiniň gün tertibine girizilen meselelere garaldy, şeýle hem ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işini kämilleşdirmek, halk maslahatynyň işini ýola goýmak boýunça gaýragoýulmasyz wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlarynyň işini kämilleşdirmäge, hususan-da, senagat toplumynyň hemmetaraplaýyn we ylmy esasda ösdürilmegine, pudaklaryň maddy-enjamlaýyn binýadynyň ýagdaýynyň pugtalandyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilmelidigini belledi.

Sebitleriň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösdürilmeginde ähli düzümleriň utgaşykly işiniň ýola goýulmalydygyna ünsi çekip, milli Liderimiz öňde goýlan maksatlara ýetmek üçin iň täze tehnologiýalary we oňyn tejribäni giňden ornaşdyrmagyň zerurdygyny nygtady. Hormatly Prezidentimiz oba hojalyk pudagynda alnyp barylýan işleri işjeňleşdirmegi möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitledi.

Döwlet Baştutanymyz öňde boljak şanly senelere taýýarlyk görmek meselelerine ünsi çekip, meýilleşdirilen medeni-köpçülikleýin çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlaryny kadalaşdyrýan kanunçylyk namalarynyň ähmiýetini belläp, bu ugurda alnyp barylýan işleri kämilleşdirmegiň hem-de kabul edilýän çözgütleriň we amala aşyrylýan özgertmeleriň esasy maksatlaryny düşündirmegiň wajypdygyny nygtady.

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde jemgyýetçilik tertibini üpjün etmek, düzgün bozulmalarynyň öňüni almak wajyp wezipe bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi we onuň üstünlikli çözülmegi üçin bilelikdäki tagallalary işjeňleşdirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz maslahaty jemläp, oba hojalyk toplumynda agrotehniki çäreleriň bellenen möhletlerde we ýokary hilli geçirilmeginiň bol hasyl almaga, içerki bazarlarda önüm bolçulygyny üpjün etmäge ýardam etmäge gönükdirilendigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda oba ilatynyň hal-ýagdaýyny yzygiderli ýokarlandyrmak we mähriban halkymyzyň ýaşaýyş -durmuş şertlerini mundan beýläk-de gowulandyrmak maksady bilen kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň Mary welaýatynda ýerine ýetirilişi seljerildi, şeýle hem welaýatyň, onuň etraplarynyň we şäherleriniň häkimleriniň alyp barýan işlerine baha berildi. Mejlisiň barşynda welaýaty mundan beýläk-de ösdürmek boýunça öňde duran möhüm wezipeler kesgitlenildi, bu ugurda bar bolan kemçilikleri aradan aýyrmagyň ýollary maslahatlaşyldy, şeýle hem ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly meselelere seredildi.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, Garaşsyz Watanymyzda soňky döwürde düýpli özgertmeleriň amala aşyrylandygyny belledi. Bu özgertmeler eziz Diýarymyzyň keşbini tanalmaz derejede özgertdi. Täze obalar we şäherçeler döredildi. Önümçilik hem-de medeni-durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň, ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynyň müňlerçesi gurlup, ulanmaga berildi.

Welaýatlarda we etraplarda, iň uzakda ýerleşýän obalarda hem häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen mekdepler, çagalar baglary, hassahanalar, çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezleri guruldy. Täze demir we awtomobil ýollaryny, beýleki möhüm ähmiýetli desgalary gurmak boýunça işler ýokary derejede amala aşyrylýar.

Ylym-bilim, medeniýet we sungat ulgamlary çalt depginler bilen ösdürildi. Ak mermere beslenen paýtagtymyz Aşgabat dünýäniň iň gözel şäherleriniň birine öwrüldi diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Soňky ýyllarda Mary welaýatynda hem ähli ugurlar boýunça gowy netijeler gazanyldy diýip, milli Liderimiz kanagatlanma bilen belledi. Biz welaýaty toplumlaýyn ösdürmek boýunça degişli kararlary kabul etdik diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi we welaýatda senagat, oba hojalygy, gurluşyk, ulag we söwda pudaklarynyň utgaşykly ösýändigini nygtady. Medeniýet, saglygy goraýyş, ylym-bilim ulgamlarynda oňat netijeler gazanylýar. Ilatyň hal-ýagdaýy yzygiderli gowulanýar.

Oba Milli maksatnamasyna laýyklykda Mary welaýatynda giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Maksatnamada göz öňünde tutulan köp sanly möhüm ähmiýetli desgalar, ýaşaýyş jaýlary, bilim we saglygy goraýyş edaralarynyň binalary, medeniýet öýleri hem-de sport desgalary guruldy we gurulýar.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, welaýatda 2008—2017-nji ýyllarda 18 hassahana, 25 saglyk öýi we merkezleri, 56 sany mekdebe çenli çagalar edarasy, 65 orta mekdep, 17 sany medeniýet öýi, 43 sany sport mekdebi we desgasy, meýdany 1,5 million inedördül metrden gowrak ýaşaýyş jaýlary ulanmaga berildi. Şu döwürde uzynlygy 3200 kilometrden gowrak suw hem-de lagym geçirijiler, 965 kilometr awtomobil ýollary, 2650 kilometre golaý elektrik geçirijiler guruldy.

Welaýatyň oba ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak maksady bilen, häzirki döwürde hem Oba Milli maksatnamasyna laýyklykda dört sany medeni-durmuş maksatly binanyň we desganyň, şol sanda orta mekdebiň, iki hassahananyň we medeniýet öýüniň täze binalarynyň gurluşygy alnyp barylýar. Şeýle hem, kuwwaty 1574 MWt bolan, utgaşykly dolanyşykda işleýän gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň we Türkmenistan — Owganystan —– Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň welaýatyň çäginden geçýän 214 kilometriniň we onuň ugrunda zerur desgalaryň gurluşygy dowam edýär.

Şonuň bilen birlikde, welaýaty ösdürmek boýunça alnyp barylýan işlerde kemçiliklere hem ýol berilýär. Bu aýratyn-da, oba hojalyk önümçiligini ösdürmek boýunça geçirilýän işlerde duýulýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Döwletimiz tarapyndan ähli şertleriň döredilýändigine garamazdan, şu ýyl Mary welaýaty bugdaý öndürmek boýunça şertnamalaýyn borçnamasyny ýerine ýetirip bilmedi. Häzire çenli welaýatyň 3 etrabynda pagta taýýarlamak boýunça meýilnama berjaý edilmedi.

Gowaça meýdanlarynda galan hasyly ýygnap almak işleri ýaramaz guralýar diýip, milli Liderimiz aýtdy we ýetişdirilen gant şugundyryny ýygnamak işleriniň-de talabalaýyk alnyp barylmaýandygyny belledi. Bu bolsa welaýatda guramaçylyk işleriniň pesdigini görkezýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Oba milli maksatnamasynda bellenen wezipeleri ýerine ýetirmekde hem yzagalaklyga ýol berilýändigi kemçilikleriň hatarynda görkezildi. Welaýatda ilatly ýerler arassa agyz suwy, täze berlen mellek ýerleri, tebigy gaz, elektrik togy bilen doly üpjün edilmeýär. Etraplarda, oba ýerlerinde köprüleri gurmak we abatlamak, olaryň durkuny täzelemek boýunça netijeli işler alnyp barylmaýar. Içerki ýollaryň ýagdaýy hem ýaramaz.

Degişli kararlar esasynda Mary welaýatynyň ilatyny hem ýylyň dowamynda ter gök önümler bilen üpjün etmek wezipesi goýuldy. Şu maksat bilen, welaýatda 8 ýyladyşhana gurmak bellendi. Emma, häzire çenli olaryň diňe 3-si gurlupdyr diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu kemçilikler üçin degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem jogapkärçilik çekýändigini aýratyn belledi. Olar welaýatyň hem-de onuň şäherleriniň we etraplarynyň häkimleri bilen bilelikde, işleri talabalaýyk guramaýarlar. Şu sebäpli hem, şeýle kemçiliklere ýol berilýär. Netijede, ilatyň derwaýys meseleleri wagtynda çözülmeýär. Bu bolsa, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak hem-de ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça alyp barýan işlerimizde bökdençlikleri döredýär.

Soňra Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Ç.Gylyjowa söz berildi. Ol welaýatlarda, şol sanda Mary welaýatynda ýetişdirilen pagta hasylyny ýygnap almak işlerine geçirilen barlagyň netijeleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň sebitlerinde, aýratyn hem şu welaýatda amatly howa ýagdaýynyň bolmagy bilen baglylykda, häzirki wagtda gowaça meýdanlarynda ýeterlik derejede hasyl bar. Amatly howa şertleri gozalaryň açylmagyny şertlendirýär. Bu bolsa meýdanlarda galan pagta hasylyny ýygnap almak işleriniň depginleriniň ýokarlandyrylmagyny talap edýär.

Seljerme işleriniň barşynda Mary welaýatynda el güýji bilen ýygymy işjeňleşdirmek we gerek ýerinde pagta ýygýan kombaýnlary netijeli ulanmak arkaly ýene-de goşmaça pagta hasylyny almak mümkinçilikleriniň bardygy ýüze çykaryldy. Şeýle hem diňe bir Mary welaýatynda däl, eýsem ýurdumyzyň beýleki welaýatlarynyň gowaça meýdanlarynda hem pagta hasylynyň ýeterlikdigi, ony ýitgisiz ýygnap almak üçin ähli mümkinçilikleriň bardygy bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Mary welaýatynyň häkimi B.Annagurbanowy başga işe geçmegi sebäpli, eýeleýän wezipesinden boşatdy.

Hormatly Prezidentimiz Mary welaýatynyň häkimi wezipesine D.Annaberdiýewi belläp, ony maliýe we ykdysadyýet ministriniň orunbasary wezipesinden boşatdy.

Milli Liderimiz şeýle hem işde goýberen kemçilikleri we özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin M.Gulamowy Sakarçäge etrabynyň häkimi wezipesinden boşatdy.

Sakarçäge etrabynyň häkimi wezipesine Mary şäheriniň häkiminiň orunbasary wezipesinde işlän Toýly Kakajanow bellenildi.

Mejlisiň dowamynda milli Liderimiz Mary welaýatynyň täze bellenen häkimine ýüzlenip, sebiti hemmetaraplaýyn ösdürmek, ilatyň hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmak üçin netijeli çäreleri görmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Oba Milli maksatnamasyna we kabul edilen beýleki döwlet maksatnamalaryna laýyklykda obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça alnyp barylýan işleri çaltlandyrmak zerurdyr. Ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygyny döwlet serişdeleriniň we hususy maýa goýumlarynyň hasabyna giň gerim bilen alyp barmak möhümdir, diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Welaýatda gurulýan binalaryň we desgalaryň gurluşygyny bellenen möhletde tamamlamak, olaryň hiline, binagärlik keşbine aýratyn üns bermek gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezildi.

Mary welaýatynda soňky ýyllaryň dowamynda 64 müň 500-den gowrak maşgala mellek ýeri berildi. Emma, ilat ösýär, täze maşgalalar döreýär. Şoňa görä-de, mellek alyp, jaý gurunjak raýatlaryň sanynyň artýandygyny göz öňünde tutup, welaýatyň etraplarynda goşmaça ýer gaznasyny döretmek boýunça teklipleriň taýýarlanmagyny maksadalaýyk hasaplaýaryn diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Ýurdumyzy ýokary depginler bilen ösdürmäge gönükdirilen döwlet maksatnamalarynda bellenen wezipeleriň ýerlerde wagtynda ýerine ýetirilmegi üçin, ilki bilen welaýat, şäher we etrap ýolbaşçylary gönüden-göni jogap berýärler diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we öňde duran işleriň geljegi uly ugurlaryna ýygnananlaryň ünsüni çekdi.

Siziň bilşiňiz ýaly, Ahal welaýatynda geçirilen Ýaşulularyň maslahatynda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018–2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy» kabul edildi diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Maksatnamada Mary welaýatyny ösdürmek boýunça hem möhüm wezipeler bellendi. Welaýatyň ýolbaşçylary bu wezipeleri hem-de Ýaşulularyň maslahatynda berlen tabşyryklary ýerine ýetirmek boýunça ähli zerur çäreleri görmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Oba hojalyk ekinlerinden alynýan hasyly ýokarlandyrmak, öndürilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak üçin, hususy önüm öndürijilere ýerleri uzak möhletleýin peýdalanmaga bermek boýunça zerur işleri geçirmek esasy wezipeleriň hatarynda görkezildi.

Welaýatda geljek ýylyň bol hasylyny ýetişdirmek üçin, häzirki wagtda bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ylmy esasda ýerine ýetirilmegini üpjün etmek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Gowaça meýdanlarynda galan hasyly gysga wagtyň içinde, ýitgisiz ýygnap almak boýunça zerur çäreleri görmeli. Bugdaý ekişinden boşan we gowaça ekişinde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny hem-de gurallaryny täze ýylyň möwsümine talabalaýyk taýýarlamaly diýip, milli Liderimiz nygtady.

Ekerançylyk ýerleriniň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak arkaly ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak esasy we möhüm wezipeleriň biri bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we welaýatyň toprak-howa şertleriniň aýratynlygyny göz öňünde tutup, suw gorlarynyň tygşytly ulanylmagyny üpjün etmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmegiň agrotehniki çäreleriniň bellenen möhletlerde, ýokary hilli geçirilmegini gazanmak zerurdyr diýip, milli Liderimiz nygtady.

Suwaryş we şor suw akabalarynda arassalaýyş işlerini yzygiderli geçirip durmak, ekerançylyk meýdanlarynyň, ýaplaryň we ýollaryň gyralarynda bag nahallaryny ekmek işiň möhüm ugurlary bolup durýar.

Ýurdumyzda azyk bolçulygyny has-da pugtalandyrmak, azyk howpsuzlygyny berkitmek maksady bilen, welaýatda gök-bakja önümleriniň, ýeralmanyň we miweleriň öndürilýän möçberlerini artdyrmak boýunça hem zerur işleri geçirmek möhümdir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi we bu önümleriň özümizden artýan bölegini daşary ýurtlara ýerlemek, täze bazarlary açmak boýunça netijeli işleri ýola goýmagyň wajypdygyny aýtdy.

Ilaty ýylyň dowamynda ter önümler bilen üpjün etmek üçin,welaýatda gurulmagy göz öňünde tutulan döwrebap ýyladyşhanalaryň bellenen möhletlerde ulanmaga berilmegini gazanmaly diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Döwlet Baştutanymyz maldarçylygy ösdürmek meseleleri barada durup geçip, mallaryň baş sanyny köpeltmek, olardan alynýan ýokary hilli önümleriň möçberlerini artdyrmak we tohumçylyk işini gowulandyrmak boýunça zerur işleri geçirmegiň wajypdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz mekdepleri, çagalar baglaryny, hassahanalary, medeniýet we saglyk öýlerini, sport mekdeplerini hem-de desgalaryny, ýollary, köprüleri ýokary depginler bilen gurmagy dowam etmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Ilaty arassa agyz suwy, elektrik energiýasy, tebigy gaz, aragatnaşyk hyzmatlary bilen doly we bökdençsiz üpjün etmeli diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we ýaşaýyş jaýlaryny gurmak we şahsy kömekçi hojalygy ýöretmek üçin ilata ýeňillikli bank karzlaryny hem-de mellek ýerlerini bermegiň möhümdigini nygtady.

Garaşsyz Watanymyzy mundan beýläk-de ýokary depginler bilen ösdürmek we dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň birine öwürmek biziň ählimiziň öňümizde duran belent we jogapkärli wezipedir. Şoňa görä-de, ýurdumyzyň ähli raýatlary öz borjuna dogry düşünip, bu wezipeleri abraý bilen ýerine ýetirmekde ähli tagallalary etmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz aýdylanlary jemläp, Mary welaýatynyň zähmetsöýer we agzybir adamlarynyň bu belent wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda tutanýerli işlejekdigine, ata Watanymyzyň has ýokary sepgitlere ýetmegi, mähriban halkymyzyň mundan-da abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin alyp barýan tutumly işlerimize mynasyp goşant goşjakdygyna ynam bildirdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annameredow türkmen-owgan serhedinden başlanýan we Owganystan Yslam Respublikasynyň Turgundy menziline çekilýän demir ýol şahasynyň gurluşygyna girişmek mynasybetli dabara taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. Wise-premýer bu işlere girişmäge ak pata bermegini Milli Liderimizden haýyş etdi.

Döwlet Baştutanymyz ýygnananlaryň ählisiniň dabaraly çärelere gatnaşjakdygyny belläp, wise-premýere çäräniň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Türkmen halky eziz Watanymyzyň gazanan ykdysady kuwwatynyň derejesiniň bize goňşy döwletlere, hususan-da, Owganystana ulag düzümini ösdürmäge mümkinçilik berýändigine buýsanmaga haklydyr. Munuň özi biziň hoşniýetli goňşuçylyk syýasatymyzyň oňyn häsiýete eýediginiň aýdyň subutnamasydyr diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini tamamlap, oňa gatnaşyjylaryň ählisine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we uly üstünlikleri, Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda berkarar Watanymyzyň ähli halkyna gülläp ösüş arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyzyň Mary welaýatyna iş sapary dowam edýär.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň hem-de Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   22.12.2017  /  

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň hem-de Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Oňa gatnaşmak üçin welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem çagyryldy. Mejlisde Täze ýyl baýramyny geçirmäge görülýän taýýarlyk bilen bagly meselelere we resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi. Şeýle hem, mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatyna degişli käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi. Ministr ýakynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde ýerleşýän Birleşen Milletler Guramasynyň Baş edarasyndan şatlykly habaryň gelip gowşandygyny aýtdy. Wise-premýeriň, DIM-niň ýolbaşçysynyň belleýşi ýaly, milli Liderimiziň başlangyjy bilen, 2017-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 74-nji mejlisinde «Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak bilen baglylykda ulaglaryň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek» atly kararnama Milletler Bileleşiginiň ähli agza ýurtlary tarapyndan biragyzdan kabul edildi.

Şunuň bilen baglylykda, dünýäniň gün tertibiniň strategiki meseleleri boýunça, şol sanda ulag ulgamynda netijeli köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmek we giňeltmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda yzygiderli durmuşa geçirilýän Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygy bellenildi. Döwlet Baştutanymyzyň bu möhüm ugurda, beýleki ugurlarda bolşy ýaly, öňe sürýän döredijilikli başlangyçlary ählumumy goldawa we dünýä bileleşiginiň ykrar etmegine eýe bolýar, BMG-niň Baş Assambleýasynyň soňky ýyllarda kabul eden degişli Rezolýusiýalary hem munuň aýdyň subutnamasy bolup durýar.

Şunda milli Liderimiziň netijeli teklipleriniň diňe biziň ýurdumyz we sebitimiz üçin däl-de, eýsem tutuş dünýä üçin hem strategik ähmiýete eýe bolup durýandygy bellenildi. Häzirki wagtda türkmen tarapynyň tagallalary esasynda BMG-niň çäklerinde ulag ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek boýunça täze hukuk we guramaçylyk esaslaryny işläp taýýarlamak boýunça yzygiderli işler geçirilýär. Belli bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň teklibi we goldawy bilen 2014-nji ýylyň 3-4-nji sentýabrynda Aşgabatda bu meselä bagyşlanan ýokary derejeli halkara maslahaty geçirildi. Onuň jemleri boýunça Aşgabat Jarnamasy kabul edildi. Bu resminamanyň esasynda 2014-nji ýylyň 19-njy dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 69-njy sessiýasynda «Durnukly ösüşiň ugrunda halkara hyzmatdaşlygy üpjün etmekde ulag we üstaşyr geçelgeleriniň orny» atly Kararnama kabul edildi.

Bu işleri dowam etmek maksadynda degişli ugurda Aşgabatda we beýleki ýurtlarda dürli halkara duşuşyklary geçirildi. Netijede 2015-nji ýylyň 22-nji dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 70-nji sessiýasynda Türkmenistanyň başlangyjy esasynda ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek hakynda Kararnama kabul edildi. Onda ýurdumyzyň BMG-niň durnukly ulag boýunça birinji global maslahatyny geçirmek teklibi doly goldaw tapdy. Bu maslahat 2016-njy ýylyň 26-27-nji noýabrynda Aşgabat şäherinde geçirilip, onuň jemleri boýunça Aşgabat beýannamasy kabul edildi.

2017-nji ýylda Türkmenistan tarapyndan ulag ulgamyndaky gatnaşyklary ösdürmek bilen bagly birnäçe çäreler geçirildi. Şeýlelikde, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň täze Kararnamasy işlenip taýýarlanyldy we kabul edildi, onuň awtordaşlary hökmünde 74 döwlet çykyş etdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp hem-de ähli türkmenistanlylara we mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 72-nji mejlisinde «Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak bilen baglylykda ulaglaryň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek» atly Rezolýusiýanyň kabul edilmeginiň ähmiýetini belledi. Bu Rezolýusiýada Türkmenistanyň Hökümetiniň Durnukly ulag boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň birinji Ählumumy maslahatyny geçirmek bilen bagly tagallalary goldanylýar hem-de Ählumumy maslahatyň syýasy meseleleri boýunça borçnamalar we teklipler baradaky Aşgabat beýannamasy kanagatlanmak bilen bellenip geçilýär. Şeýle hem, Halkara hyzmatdaşlygyny, durnukly we yzygiderli ösüşi üpjün etmekde üstaşyr ulag geçelgeleriniň orny hakyndaky mesele boýunça 2014-nji ýylda ýokary derejede geçirilen “Halkara hyzmatdaşlygyny we durnukly ösüşi üpjün etmekde üstaşyr-ulag geçelgeleriniň orny” atly halkara maslahatynda kabul edilen Aşgabat Jarnamasy maglumat hökmünde kabul edildi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz bu Rezolýusiýanyň awtordaş ýurtlaryna hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki agza döwletlerine Rezolýusiýany doly goldandyklary üçin, çuňňur minnetdarlyk bildirdi. Döwlet Baştutanymyz sözüni dowam edip, munuň özi Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň bu ugurda kabul eden ilkinji Rezolýusiýasy däldir diýip belledi. Bu ýagdaýyň özi, şeýle hem biziň ýurdumyzyň 2017-nji ýylda Energetika Hartiýasy boýunça Konferensiýa başlyklyga saýlanmagy dünýä bileleşigi tarapyndan Garaşsyz we Bitarap Türkmenistanyň alyp barýan syýasatyna ýokary baha berilýändigine we onuň ählumumy goldawa eýe bolýandygyna şaýatlyk edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Watanymyzyň alyp barýan bu syýasaty mähriban halkymyzyň parahatçylyk söýüjilik we ynsanperwerlik ýörelgelerine, köpasyrlyk ösüşiniň taryhy tejribesine we medeni däplerine daýanyp, ählumumy parahatçylygy we öňe gitmegi üpjün etmäge gönükdirilendir.

Hemmeleri şu uly waka bilen tüýs ýürekden gutlap, döwlet Baştutanymyz ýygnananlara hem-de bütin halkymyza berk jan saglyk, bagtyýar we abadan durmuş, halkara giňişliginde öz abraýyny barha berkidýän we artdyrýan berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň şu Rezolýusiýasyna esaslanyp, düýpli we yzygiderli seljerme geçirmegi hem-de durnukly ulag ulgamy boýunça indiki Ählumumy maslahaty Aşgabat şäherinde ýa-da «Awazada» geçirmek baradaky teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa ýüzlenip, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň şu Rezolýusiýasyndan ugur alyp, biziň kanunlarymyzy seljermek hem-de olara ykdysady taýdan sebitleýin we sebitara goşulyşmagy hem-de hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň teklipleri bilen baglanyşykly degişli üýtgetmeleri girizmegiň zerurdygyny belledi. Şeýle hem ulag üpjünçilik ulgamlaryny meýilnamalaşdyrmagy kämilleşdirmek, şunda ulag aragatnaşygynyň ykjamlygyny ýokarlandyrmagy we berkitmegi göz öňünde tutmak gerek.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer A.Garajaýewe Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň şu Rezolýusiýasyny metbugatda çap etmegi tabşyrdy. Ýurdumyzyň ähli köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bu meseläniň üstünde netijeli işleri geçirmeli. Dünýäde bitaraplyk hukuk ýagdaýy resmi taýdan ykrar edilen ilkinji döwlet bolan Türkmenistanyň alyp barýan syýasatyna giňden üns bermeli. Bitaraplygymyzy halkara bileleşiginiň ählumumy goldaýandygyny bellemeli diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýewe ýurdumyzyň ähli bilim edaralarynda, orta we ýokary okuw mekdeplerinde Birleşen Milletler Guramasynyň şu Rezolýusiýasyny öwrenmek, bu ugurda jemgyýetçiligiň düşünjesini we habarly bolmagyny ýokarlandyrmak boýunça çäreleri hökman geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradow “Türkmenistanda buhgalterçilik hasaba alnyşyny we maliýe hasabatlylygyny halkara standartlaryna geçirmegiň meseleleri hakyndaky” Kararyň we “Binalaryň we desgalaryň gurluşyk hem-de durkuny täzelemek işlerinde potratçylara kepillik tölegleri hakyndaky” Kararyň taslamalary barada hasabat berdi. Wise-premýeriň belleýşi ýaly, bu resminamalar degişli kadalaşdyryjy-hukuk namalarynyň düzgünnamalaryny durmuşa geçirmegiň çäklerinde taýýarlanyldy. Onuň dowamynda ähli ugurdaş meseleler jikme-jik öwrenildi we birnäçe ministrlikler we pudak edaralary bilen bellenilen tertibe laýyklykda ylalaşyldy.

Şeýle hem Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň gurluşygynyň taslamasyny maliýeleşdirmek boýunça geçirilen işler, binalary we desgalary hususylaşdyrmak hem-de döwlet emläklerini hususylaşdyrmagyň sanawyndan aýyrmak baradaky, şeýle hem Döwlet býujetiniň maliýeleşdirilýän we hojalyk hasaplaşygyndaky ministrlikler, pudak edaralary boýunça zähmet haklarynyň tölenişi hakynda hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzy mundan beýläk-de ähli ugurlar boýunça ösdürmek maksady bilen, halk hojalygynyň möhüm toplumlarynyň biri bolan ykdysadyýeti, maliýe-bank pudaklarynyň işini kämilleşdirmegi dowam etmegiň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz bu pudagyň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi. Olaryň hatarynda Hökümetiň goýberýän maliýe serişdelerini netijeli peýdalanmak, ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralarynyň maliýe-hasabatlylyk işini ýokarlandyrmak, býujet resminamalaryny taýýarlamagyň täze usullaryny ornaşdyrmak ýaly wezipeler bar. Hödürlenen Kararlara gol çekip, döwlet Baştutanymyz wise-premýere resminamada bellenilen ähli çäreleriň öz wagtynda ýerine ýetirilişine berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary O. Gurbannazarow ýurdumyzyň söwda toplumynda alnyp barylýan işler, azyk bolçulygyny üpjün etmek hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň önümçilik düzümlerini ösdürmek boýunça geçirýän işleri hakynda hasabat berdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018-2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda milli ykdysadyýetimizde hususy bölegiň ornuny mundan beýläk-de ýokarlandyrmak möhüm ugurlaryň biri hökmünde kesgitlenildi. Bu Maksatnamada senagat, oba hojalyk, söwda desgalarynyň we hyzmatlar ulgamy kärhanalarynyň 56-syny gurmak, olaryň durkuny täzelemek hem-de önümçilik kuwwatyny artdyrmak işlerini Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna ynanmak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, hojalygy ýöretmegiň bazar gatnaşyklaryna geçilmeginde, ykdysady işiň täze görnüşleriniň peýda bolmagynda telekeçilige uly ornuň degişlidigini, şonuň üçin hem ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligiň işlemegi we ösdürilmegi, zehinli we işewür adamlaryň başlangyçlaryny goldamak üçin amatly şertleriň döredilmeginiň zerurdygyny belledi.

Häzirki wagtda ýurdumyzda telekeçileriň sany we olaryň hünär derejesi ýokarlanýar, bu ulgamda olaryň bäsdeşlige ukyplylygy artýar, bu bolsa ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň görnüşleriniň giňeldilmegine, daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny üstünlikli tutmagyna mümkinçilik berýär. Milli Liderimiz şol bir wagtyň özünde senagat we oba hojalyk ulgamlarynda alnyp barylýan işleriň diňe bir daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutmaga gönükdirilmän, hil taýdan täze tehnologiýalaryň binýadynda önümçilikleriň çalt depginler bilen ösdürilmeginiň zerurdygyny nygtady. Has takygy, bu işler diňe bir şu günki günüň wezipeleriniň çözülmegine däl-de, geljekde hem ýurdumyzyň ykdysady we azyk howpsuzlygynyň üpjün edilmegine ugrukdyrylmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz wise-premýere bu ugurda bar bolan serişdeleri seljermegi hem-de telekeçilik işiniň geljekki meýilnamalaryny işläp taýýarlamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Babaýew ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, pudaklaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler, Türkmenistanyň we Owganystanyň gatnaşýan halkara energetika, ulag we aragatnaşyk ulgamlaryndaky taslamalary durmuşa geçirmek bilen bagly dabaraly çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Gyş günlerinde içerki sarp edijileri tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler hakynda habar berildi. Bellenilişi ýaly, dürli sebitleriň gaz geçirijilerini bir bitewi ulgama birikdiren “Gündogar-Günbatar” gaz geçirijisiniň ulanmaga berilmegi netijesinde oňyn şertleriň döredilendigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýangyç-energetika toplumynyň ýurdumyzyň ykdysadyýetinde möhüm orun eýeleýändigini belläp, nebitiň we gazyň çykarylýan, gaýtadan işlenýän möçberlerini, ýurdumyzyň we daşary döwletleriň bazarlarynda uly isleg bildirilýän nebithimiýa önümleriniň önümçiligini hem-de olaryň görnüşlerini artdyrmagyň wajypdygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, dünýäniň iri energetika döwletleriniň hataryna girýän ýurdumyzyň baý uglewodorod serişdelerini netijeli peýdalanmak Türkmenistanyň ykdysady syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, degişli gurallary we şertleri döretmegiň hasabyna energiýa serişdeleriniň netijeliligini, olaryň tygşytlanylyşyny ýokarlandyrmak möhüm wezipeler bolup durýar. Munuň özi milli ykdysadyýetimiziň ýangyç-energetika toplumy we beýleki pudaklary bilen bir hatarda ýaşaýyş jaý toplumy üçin hem wajyp bolup durýar. Energiýa serişdelerini, şol sanda tebigy gazy we elektrik energiýasyny harçlaýanlaryň köp bölegi hut şu ulgama degişlidir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki zaman energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalary, şeýle hem “mawy ýangyjyň” ulanylyşyny hasaplaýan ulgamy önümçilik we durmuş pudaklaryna mundan beýläk-de ornaşdyrmak boýunça wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz Ý.Kakaýewi Türkmenistanyň Prezidentiniň Nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi wezipesine bellemek hakyndaky Permana gol çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Aýdogdyýew gözegçilik edýän senagat ulgamyndaky işleriň ýagdaýy barada aýtmak bilen, balyk hojalygyny ösdürmek boýunça, şeýle hem himiýa senagaty kärhanalaryny mineral dökünleriň önümçiligi üçin zerur bolan çig mal bilen üpjün etmek boýunça geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň içerki bazarynda azyk bolçulygyny saklamak, ilatymyzy balyk önümleri bilen durnukly üpjün etmek, şeýle hem balyk serişdelerini saklamak we öndürmek maksady bilen bu pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek boýunça degişli çäreler görülýär.

Şeýle hem wise-premýer “Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan azot dökünlerini öndürýän “Maryazot” önümçilik birleşigi, “Marykarbamid” we “Tejenkarbamid” zawodlary üçin önümçilik kuwwatlyklaryny netijeli ulanmak maksadynda olar üçin täze katalizatorlary satyn almak boýunça geçirilýän işler barada habar berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Türkmenistanda ýokary hilli azyk önümlerini, şol sanda balyk önümlerini öndürýän we gaýtadan işleýän pudaklary ösdürmäge aýratyn üns berilýär diýip belledi. Döwrebaplaşdyrylan balyk senagatyny döretmek maksadynda maýa goýumlarynyň gönükdirilmegi, täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, balyk önümlerini saklamak we doňdurmak üçin niýetlenen döwrebap desgalaryň gurulmagy netijesinde bu pudak sazlaşykly ösýär diýip, milli Liderimiz belledi. Döwlet Baştutanymyz ilatyň täze balyk we beýleki balyk önümlerine islegini doly kanagatlandyrmagyň möhümdigine ünsi çekip, wise-premýere bu babatda birnäçe görkezmeleri berdi.

Içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän köp dürli we bäsleşige ukyply önümleriň, şol sanda mineral dökünleriň öndürilýän möçberlerini artdyrmagyň wezipelerini çözmekde himiýa senagatyna möhüm orun berilýär diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. Ýurdumyzyň oba hojalygyny we obasenagat toplumyny üstünlikli ösdürmek üçin mundan beýläk-de ýokary hilli dökünleriň we beýleki himiki maddalaryň önümçiligini yzygiderli ösdürmek we giňeltmek möhümdir diýip, milli Liderimiz wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şeýle hem Aşgabat şäherinde Täze ýyl baýramçylygyny geçirmäge görülýän taýýarlyk hakynda hasabat berdi.

Şeýle hem paýtagtymyzyň ýaşaýyş jaýlarynyň we edara-kärhanalarynyň elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjünçiligini ýola goýmak boýunça alnyp barylýan işler barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwletimiziň energetika syýasatynyň Türkmenistanyň senagat, oba hojalygy pudaklarynyň, durmuş ulgamynyň isleglerini doly kanagatlandyrmaga, şeýle hem elektrik energiýasynyň beýleki ýurtlara ugradylýan eksport mümkinçiliklerini artdyrmaga gönükdirilendigini belledi. Döwlet Baştutanymyz baýramçylyk günlerinde ilatymyzy hem-de kärhanalary elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmegiň wajypdygyna ünsi çekip, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewe söz berildi, ol möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy hakynda hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde ak ekin meýdanlarynda agrotehniki kadalara laýyklykda, ösüş suwunyň tutulýandygy, ýerleriň mineral we beýleki dökünler bilen iýmitlendirilýändigi barada aýdyldy.

Ahal, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda döwlete tabşyrylan pagta hasyly üçin kärendeçiler, şeýle hem pagta önümçiligine tehniki we suw üpjünçiligi, himiki serişdeler, dökünler we tohum bilen üpjün etmek ýaly hyzmatlar üçin edaralar hem-de kärhanalar bilen hasaplaşyk işleri doly amala aşyryldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli we öz wagtynda geçirilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz oba hojalyk ýerleriniň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, pagtany gaýtadan işlemek, zerur bolan möçberdäki tohumlyk serişdeleri taýýarlamak babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz obasenagat toplumynyň dürli görnüşli önümleriň öndürilişiniň möçberleriniň ýokarlandyrylmagyna, ýurdumyzda azyk bolçulygynyň saklanmagyna we toplumyň eksport kuwwatlyklarynyň artdyrylmagyna gönükdirilen ösüş maksatnamasynyň dürli ugurlaryny tizleşdirmegi wise-premýerden talap etdi.

Ýurdumyzyň atçylyk pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek bilen baglanyşykly meseleleriň üstünde durup geçmek bilen, döwlet Baştutanymyz arassa ganly ahalteke bedewleriň baş sanyny artdyrmak, pudakda ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işleriň netijeliligini ýokarlandyrmagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz ekerançylyk meýdanlarynyň suw üpjünçiligini, täze gidrotehniki we suwaryş desgalarynyň gurluşygynyň barşyny hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy we wise-premýerden pudaga häzirkizaman suw tygşytlaýjy tehnologiýasyny ornaşdyrmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreleri işjeňleşdirmegi talap etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annameredow döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şeýle hem ulag we aragatnaşyk pudaklarynda Täze ýyl baýramçylygyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Şeýle hem “Ýutong ZK 6729 D” kysymly orta synply awtobuslary we “Toýota Hiace” kysymly kiçi awtobuslary ulanylyşa goýbermäge rugsat almak bilen baglanyşykly maglumatlar aýdyldy.

Hasabatyň dowamynda wise-premýer ilatyň isleglerini kanagatlandyrmak we ýolagçylara edilýän hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, demir ýol ulgamynda Aşgabat-Kerki-Aşgabat, Aşgabat-Türkmenbaşy-Aşgabat, Aşgabat-Daşoguz-Aşgabat ugurlary boýunça goşmaça demir ýol gatnawlaryny girizmek babatda alnyp barylýan işler hakynda habar berdi.

“Türkmenhowaýollary” gullugy boýunça baýramçylyk günlerinde içerki we daşarky gatnawlaryň sany artdyrylar. Şunlukda, Aşgabat — Ýerewan —Frankfurt — Ýerewan — Aşgabat ugry boýunça täze awia gatnawyny ýola goýmak meýilleşdirilýär.

Şeýle hem Täze ýyl baýramçylygy günlerinde paýtagtymyzda bolşy ýaly, halkara we şäherara ugurlary boýunça jemgyýetçilik ulaglarynyň gatnawlarynyň möçberleri artdyrylar.

Mundan başga-da, toplumyň ähli gulluklarynda ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň kadaly durmuş üpjünçiligini ýola goýmak maksady bilen, nobatçylygy ýola goýmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada habar berildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Täze ýyl baýramçylygy günlerinde ulag we aragatnaşyk düzümleriniň aýratyn sazlaşykly we bökdençsiz işlemegine berk gözegçilik edilmegini tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky döwlet toparynyň Başlygynyň orunbasary hökmünde Täze ýyl baýramynyň bellenilýän günlerinde halkymyzyň amatly dynç almagy üçin zerur şertleriň döredilmegi bilen baglanyşykly meseleleri gözegçilikde saklamagy tabşyrdy we degişli gulluklaryň ýörite işleriniň guralmagynyň zerurdygyna wise-premýeriň ünsi çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Garajaýew geljek ýylyň “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek dabaralaryň we çäreleriň maksatnamasynyň taslamasyny, şeýle hem 2018-nji ýylyň nyşanyny taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, bu şygar türkmen halkynyň şöhratly taryhyny, Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýän taryhy-medeni ýadygärliklerini çuňňur öwrenmek we dünýäde wagyz etmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreleriň işjeň häsiýete eýe bolmagyny şertlendirer.

Maksatnama laýyklykda, 2018-nji ýylyň dowamynda maslahatlary, döredijilik duşuşyklaryny, aýdym-saz dabaralaryny we bu rowaýata öwrülen ýoluň taryhy bilen göni baglanyşygy bolan ýerlerdäki döwlet taryhy-medeni goraghanalarynda arheologik tapyndylaryň sergisini geçirmek we döwlet Baştutanymyzyň “Türkmenistan –Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” kitabynda beýan edilýän maglumatlar hakynda duşuşyk guramak meýilleşdirildi.

Wise-premýer şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna 2018-nji ýylyň nyşanlarynyň taslamalaryny hödürledi, olarda Türkmenistanyň parahatçylygyň, milletimiziň ruhy ösüşiniň ýolunda örän baý milli mirasy we ýeten sepgitleri öz çeper beýanyny tapdy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp hem-de degişli maksatnamany we nyşanlaryny tassyklap, milletiň taryhy-medeni mirasyny aýawly saklamak, ony giňden wagyz etmek boýunça alnyp barylýan işleriň wajypdygyna ünsi çekdi. Biz ýaşlarymyzyň şöhratly pederlerimiziň watansöýüjilik däpleri esasynda terbiýelenmegi, halkymyzyň täsin mirasynyň geljek nesillere ýetirilmegi ugrunda ähli tagallalary etmelidiris diýip, milli Liderimiz belledi.

Ähli meýilleşdirilen çäreleri giňden, dabaraly we ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň möhümdigini belläp, döwlet Baştutanymyz bu babatda wise-premýere birnäçe degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyny tassyklamak hakynda Kararyň taslamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, daşary ýurt dillerini okatmagyň öňdebaryjy usullaryny ornaşdyrmak we milli bilim ulgamynyň ähli derejelerinde bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmak boýunça çäreleriň meýilnamasy işlenip taýýarlanyldy. Ony üç tapgyrda amala aşyrmak göz öňünde tutulýar.

Birinji tapgyrda, 2018-nji ýylda daşary ýurt dilleriniň okadylyşynyň usulyýetiniň we usulyýet üpjünçiliginiň halkara tejribesini öwrenmek, daşary ýurt dillerini okatmagyň döwlet standartlaryny, okuw meýilnamalaryny we maksatnamalaryny kämilleşdirmek bellenildi.

Ikinji tapgyrda, 2019-2020-nji ýyllarda daşary ýurt dilleri boýunça mugallymçylyk işgärlerini taýýarlamagy we gaýtadan taýýarlamagy kämilleşdirmek, jemgyýetiň ösýän zerurlyklaryna laýyklykda daşary ýurt dillerini öwretmegiň okuw usulyýet binýadyny döwrebaplaşdyrmak, şeýle hem Konsepsiýanyň durmuşa geçirilişine gözegçiligi üpjün etmek maksady bilen, gözegçiligi geçirmek bellenildi. Üçünji tapgyrda, 2021— 2024-nji ýyllarda daşary ýurt dillerini okatmagyň üznüksiz, yzygiderli we özara baglanyşykly ulgamyny kemala getirmek bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekip we çäreleriň meýilnamalaryny tassyklap, okatmak usulyna täze kompýuter, Internet-tehnologiýalaryny we multimediýa serişdelerini ornaşdyrmagyň daşary ýurt dillerini öwretmekde we onuň täzeçil usullaryny ornaşdyrmakda uly mümkinçilikleri açýandygyny aýtdy. Munuň özi okatmagyň täze usullarynyň işlenip taýýarlanylmagyny, ýokary hünärli mugallymlaryň täze nesliniň döredilmegini talap edýär. Mekdebe çenli ýaşly çagalardan başlap, okatmagyň ugruna aýratyn üns berilmelidigini belläp, döwlet Baştutanymyz bilim ulgamynyň ähli derejelerinde ýokarda görkezilen Konsepsiýany üstünlikli amala aşyrmak boýunça wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa milli parlamentiň häzirki döwürde alyp barýan kanunçykaryjylyk işi, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän durmuş-ykdysady özgertmeleriň hukuk esaslaryny pugtalandyrmak we ösdürmek boýunça bitirilýän işler, döwletimiziň öňe sürýän halkara başlangyçlaryna goldaw bermek boýunça çäreleriň netijeleri barada habar berdi.

Mejlisde döredilen iş toparlarynda degişli hünärmenleriň we pudak edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda “Ulag howpsuzlygy hakynda”, “Girew we ipoteka hakynda”, “Telewideniýe we radio hakynda”, “Ylmy işgäriň hukuk ýagdaýy hakynda” we beýlekiler hakynda Türkmenistanyň Kanunlarynyň taslamalarynyň taýýarlanylýandygy bellenildi.

2018-nji ýylyň 25-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň hem-de Geňeş agzalarynyň saýlawlaryny ýokary derejede geçirmek maksady bilen, saýlawlara taýýarlyk görmek barada Merkezi saýlaw topary bilen milli parlamentiň bilelikdäki işleri alnyp barylýar.

BMG-niň Türkmenistandaky düzümleýin wekilhanalary bilen gatnaşyklary ýola goýup, deputatlar olaryň geçirýän çärelerine gatnaşýarlar. Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde maglumat işleri we ýerlerde kanunçylyk namalarynyň we tutuşlygyna alnanda döwlet Baştutanymyzyň amala aşyrýan oňyn daşary we içeri syýasatynyň mazmunyny hem-de ähmiýetini düşündirmek işleri yzygiderli alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow habary diňläp, Türkmenistanyň ösüşiniň häzirki ýagdaýlaryny nazara almak bilen, milli kanunçylyk binýadyny döwrebaplaşdyrmak çärelerini işjeňleşdirmegiň wajypdygyny belledi. Mejlis ýurdumyzda alnyp barylýan işleriň ýagdaýyna belet bolmalydyr we mähriban halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen işleri kanunçylyk esasynda goldamalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Milli parlamentiň ýurdumyzda oňyn özgertmeleri amala aşyrýan döwlet syýasatynyň durmuş ulgamynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň netijeli guraly bolup durýan kanunçylyk işiniň ähmiýetini belläp, döwlet Baştutanymyz deputatlaryň ýerlerde amala aşyrýan çäreleriniň işjeňleşdirilmelidigine ünsi çekdi. Olaryň her biri haýsydyr bir sebite wekilçilik etmek bilen, öz saýlawçylarynyň bähbitleriniň goragy üçin saýlanandyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. Käbir sebitlerde elektrik energiýasynyň we tebigy gazyň degişli kadalara we düzgünlere laýyk bolmadyk derejede ulanylýan pursatlarynyň bardygyny belläp, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow bu möhüm meseleleri hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz içeri işler ministri I.Mulikowa ýüzlenip, onuň gözegçilik edýän düzümleriniň täze desgalarda degişli işleri alyp barmagyny we olara berk gözegçilik etmegini ýola goýmagy tabşyrdy.

Soňra Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri Ý.Berdiýew Türkmenistanyň Prezidentiniň, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi we Täze ýyl baýramçylygyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Baýramçylyk günlerinde tertip-düzgüniň üpjün edilmeginiň wajypdygyny belläp, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ähli künjeklerinde Täze ýyl baýramçylygynyň şatlykly we dabaraly bellenmegine görülýän taýýarlyk işlerine ünsi çekdi.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň hasabatlaryny diňledi. Olar özleriniň gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, bu düzümleriň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, olaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli çäreler barada hasabat berdiler.

Hormatly Prezidentimiz hukuk goraýyş düzümleriniň işgärlerine Täze ýyl baýramçylygyny mynasyp garşylamak we baýramçylyk dabaralarynyň doly howpsuzlygyny hem-de ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça wezipeleriň çözgüdine örän jogapkärçilikli çemeleşmegiň möhümdigine ünsi çekip, bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisiň dowamynda welaýatlaryň we paýtagtymyzyň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi. Olar ekerançylyk meýdanlarynda işleriň ýagdaýy, mallary dok we ýyly gyşlatmak maksady bilen işlenip taýýarlanylan maksatnama, sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm ugurlaryny durmuşa geçirmek, şeýle hem Aşgabat şäherini mundan beýläk-de abadanlaşdyrmak, ýurdumyzyň baş şäherinde nusgalyk arassaçylygy üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdiler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösdürmekde, önümçilik düzümleriniň desgalarynyň kuwwatlyklaryny artdyrmakda, ýurdumyzyň bazarlaryny giň görnüşli azyk önümleriniň bolçulygyny döretmekde welaýatlarda geçirilýän işleriň möhüm ähmiýetini belledi.

Ýurdumyzyň baş şäheri barada aýdylanda bolsa, ol ähli görkezijiler babatynda nusgalyk bolmalydyr diýip, milli Liderimiz nygtap, bu ugurda alnyp barylýan işleriň depginini ýokarlandyrmagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň ekerançylyk meýdanlarynda geçirilýän möwsümleýin agrotehniki çäreleriň hiline, ekerançylaryň mineral dökünleri we suw bilen üpjün edilişine hemişe gözegçiligiň zerurdygyna ünsi çekip, bu babatda häkimlere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz welaýatlarda we paýtagtymyzda Täze ýyly garşylamaga toplumlaýyn taýýarlyk görmek meselelerine degip geçmek bilen, hemmeler tarapyndan söýülýän bu baýramyň medeni maksatnamasyny işläp taýýarlamaga döredijilikli çemeleşmegiň möhümdigini belledi, ol gyzykly we unudylmajak wakalara baý bolmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň jemini jemläp hem-de Täze ýyl baýramyna çenli az wagtyň galandygyny belläp, şäherleriň we obalaryň kadaly durmuşyny üpjün edýän ähli gulluklaryň nobatçylygyny göwnejaý guramak bilen bagly meselä aýratyn üns bermegi tabşyrdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna öz gözegçilik edýän ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary bilen maslahat geçirmegi, maslahatda Täze ýyl baýramynyň bellenýän günlerinde nobatçylygy guramak bilen bagly meselä seretmegi, ministrliklerde we pudak edaralarynda nobatçylyk etmegiň Tertibini taýýarlamagy tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere seredildi, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we bagtly Täze ýyly arzuw etdi.

Türkmen parlamentarileri 2018-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda Kanun kabul etdiler

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   25.11.2017  /   http://www.turkmenistan.gov.tm/photo/anons/1511604334.jpg

Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň nobatdaky, ýigrimi bäşinji maslahaty geçirildi. Onda birnäçe täze kanunlar we kadalaýyn-hukuknamalar kabul edildi. Maslahata gatnaşmaga hökümet agzalary, degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy.

Gün tertibine laýyklykda «Türkmenistanyň 2018-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy hem-de «Türkmenistanyň 2016-njy ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda» Türkmenistanyň Mejlisiniň kararynyň taslamasy parlamentarileriň garamagyna çykaryldy.

Mälim bolşy ýaly, oktýabrda geçirilen Ýaşulular maslahatynyň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň 2018-nji ýylň üçin Döwlet býujetiniň taslamasynda göz öňünde tutuljak durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň esasy ugurlary barada aýdyp, pudaklary depginli ösdürmegiň hem-de ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmagyň hasabyna okgunly, durnukly ykdysady ösüşi gazanmagyň baş maksadymyz bolup durýandygyny nygtady. Şular nazara alnyp, halkara we sebit ähmiýetli iri, aýratyn möhüm maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmegi göz öňünde tutýan özgertmeler dowam etdiriler.

Garaşsyz Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň esasy ugry raýatlarymyzyň durmuş abadançylygyny, hukuklarynyň we bähbitleriniň goralmagyny üpjün etmekden ybaratdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de şundan ugur alnyp, geçen ýyllarda bolşy ýaly, 2018-nji ýylda-da durmuş syýasatynyň ilatyň ýaşaýşynyň hiliniň we derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilmelidigini belledi. Anyk işleriň hatarynda saglygy goraýyş, bilim, medeniýet ulgamlarynyň hem-de hyzmat ediş ulgamyna degişli işleriň beýleki görnüşleriniň alyp barýan işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmagyň esasynda adam mümkinçiligini artdyrmak üçin şertleriň döredilmelidigi kesgitlenildi.

Şunuň bilen baglylykda, geljek ýylda durmuş ulgamyny maliýeleşdirmegiň möçberleri ilatyň girdejileriniň ýokarlanmagyny üpjün etmegiň hem-de ykdysadyýetiň durnukly ösüşine, maliýe we durmuş durnuklylygyna esaslanan ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmagyň hasabyna ýurdumyzyň Döwlet býujetiniň çykdajylarynyň umumy möçberiniň 75-80 göteriminden az bolmaly däldir diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz şeýle hem eneligi we çagalygy döwlet tarapyndan goramak boýunça çäreleri görmegiň zerurdygyny nygtady. Zähmet serişdelerini netijeli doldurmak hem-de zähmet bazary, raýatlaryň zähmet çekmäge bolan konstitusion hukugyny ýerine ýetirmek üçin şertleri döretmek boýunça wezipeleri çözmek babatda çäreleriň maliýeleşdirilmegi Döwlet býujetinde uly orun tutmalydyr.

Şunuň bilen baglylykda, Mejlisiň şu maslahatynda 2018-nji ýyl üçin ýurdumyzyň Döwlet býujetiniň taslamasyny düzmek babatda ugur alnan esasy ýörelgelere we çemeleşmelere degip geçip, çykyş edenler onuň girdejili böleginiň döredilişiniň aýratynlyklaryna, geljek ýyl üçin göz öňünde tutulan ykdysady, medeni we durmuş taýdan ösüşiň görkezijilerine aýratyn ünsi çekdiler. Bellenilişi ýaly, bu maliýe-hukuk resminamasy taýýarlanylanda ähli pudaklar boýunça uly seljeriş işleri geçirildi, döwlet Baştutanymyzyň aýdan bellikleri hem-de anyk teklipleri göz öňünde tutuldy.

Umuman, 2018-nji ýylyň Döwlet býujetiniň girdejileri 95508,5 million manada barabar bolar, çykdajylar hem şonça möçberde meýilleşdirilýär. Býujetiň girdeji bölegi, esasan önümçilik ulgamynyň nebitgaz, himiýa, elektroenergetika, gurluşyk we beýlekiler ýaly möhüm pudaklaryň hasabyna emele getiriler. Şeýle hem oba senagat toplumy, ulag we aragatnaşyk pudagy, dokma we azyk senagaty mundan beýläkki depginli ösüşine eýe bolar. Ýurdumyzda Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen, şol sanda sebitleri toplumlaýyn senagatlaşdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ýerini tutýan we daşary ýurtlara ugradylýan önümleriň önümçiliginiň möçberlerini artdyrmak, ykdysadyýetiň hususy ulgamyny pugtalandyrmak boýunça ýaýbaňlandyrylan uly möçberli döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegi – bularyň ählisi-de, umuman, býujetiň girdejileriniň yzygiderli ýokarlanmagyny üpjün eder.

Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň çykdajylarynyň köp bölegi durmuş ulgamyna, şol sanda bilim, saglygy goraýyş, medeniýet, sport ulgamlaryny, döwletiň durmuş taýdan üpjün ediş ulgamyny, ýaşaýyş-jemagat hojalygyny maliýeleşdirmäge gönükdirilýär. Munuň özi baş maliýe resminamasynyň, däp boýunça, durmuş ugurlylygyny saklaýandygyna hem-de döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda ilatyň hal-ýagdaýynyň ýokarlanmagyny üpjün etmäge gönükdirilendigine aýdyň şaýatlyk edýär.

Iri möçberli milli taslamalary we maksatnamalary durmuşa geçirmek, şol sanda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyny gurmak, paýtagtymyzda hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda şähergurluşyk maksatnamasyny amala aşyrmak, durmuş-medeni ähmiýetli, senagat we ulag-aragatnaşyk düzümlerine degişli möhüm desgalary bina etmek üçin uly möçberli maýa goýumlar göz öňünde tutuldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, işgärleriň zähmet iş hakynyň, şeýle hem pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň 10 göterim ýokarlandyrylmagy üçin serişdeler meýilleşdirildi.

Ýurdumyzyň Mejlisiniň deputatlary tarapyndan «Türkmenistanyň 2018-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda» Kanun biragyzdan kabul edildi. Parlamentariler şeýle hem «Türkmenistanyň 2016-njy ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda» Türkmenistanyň Mejlisiniň kararynyň kabul edilmegine biragyzdan ses berdiler.

 

 

Türkmenistan bilen BAE-niň arasynda hyzmatdaşlygy diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça pikir alşyldy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   20.12.2017  /  

Paýtagtymyzda Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda Hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komitetiň nobatdaky ikinji mejlisi geçirildi, oňa bu ýurduň daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministri şeýh Abdulla bin Zaýed Al Nahaýanyň ýolbaşçylygyndaky BAE-niň wekilçilikli topary gatnaşýar.

Duşuşygyň gün tertibine 2012-nji ýylyň noýabr aýynda Abu-Dabi şäherinde Komitetiň birinji mejlisiniň barşynda gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek boýunça amala aşyrylan işleriň netijeleri, şeýle hem söwda-ykdysady pudagy, ýangyç-energetika, ulag-aragatnaşyk, bank-maliýe ulgamlary, şeýle hem medeni-ynsanperwer ýaly möhüm ugurlardaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň meseleleri girizildi.

Ozal habar berlişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň BAE-niň wekiliýeti bilen duşuşygy mahalynda dostlukly ýurduň daşary syýasat edarasynyň baştutany şeýh Abdulla bin Zaýed Al Nahaýan öz ýurdunyň işewürler toparlarynyň maýa goýum ulgamynda has giň hyzmatdaşlyga, hususan-da, ýangyç-energetika we elektroenergetika toplumlarynda, awtomobil we demirýol gurluşygy ulgamynda, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan halkara gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasyna we beýlekilere gatnaşmaga gyzyklanma bildirýändiklerini beýan etdi.

BAE-niň işewürler toparlarynyň biziň ýurdumyza gyzyklanmalarynyň artmagy häzirki wagtda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň dünýäde iň çalt ösýän ykdysadyýetleriň biri bolup durýandygy bilen şertlendirilendir, bu ýagdaý Halkara pul gaznasy ýaly abraýly maliýe düzümleri tarapyndan tassyklanylýar. Ýurdumyzyň dünýä syýasy giňişliginde hem täsiri güýçlenýär, ýurdumyz ählumumy meseleleriň çözgüdinde hem täsirli orun eýeleýär. Bilimleri we tehnologiýalary, ylmy-tehniki täzeçillikleri alyşmak, maýa goýum hyzmatdaşlygy gatnaşyklaryň möhüm ugurlarydyr.

Häzirki wagtda ägirt uly serişde mümkinçiliklerine eýe bolan Türkmenistanda senagat pudagy düýpli özgerdilýär, täze pudaklar döredilýär, senagatlaşmak we şäherleşmek işleri tizleşdirilýär, munuň özi köp babatda içerki sarp edilişi höweslendirýär, giň eksport mümkinçiliklerini açýar.

Türkmenistan bilen BAE-niň arasynda Hyzmatdaşlyk boýunça ýokarda agzalan komitetiň mejlisiniň barşynda tebigy gazy gaýtadan işlemek, “mawy ýangyçdan” taýýar önümleri almak we ony dünýä bazarlaryna ugratmak ulgamyndaky gatnaşyklaryň geljekki ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Özara peýdaly tagallalary utgaşdyrmak üçin bu ugurda ägirt uly mümkinçilikler bar.

Häzirki wagtda bu aýratyn möhümdir. Sebit we dünýä bazarlarynyň häzirki wagtda isleg bildirýän hem-de gazhimiýa önümlerine çaklanylýan isleglerini seljermegiň esasynda gaz we nebithimiýa pudaklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň Maksatnamasy işlenip taýýarlanyldy, ol ýakyn geljek on ýyla niýetlenendir. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan eýýäm bu ulgamda iri möçberli taslamalaryň birnäçesini durmuşa geçirýär.

Mysal üçin, Ahal welaýatynda, Owadandepede tebigy gazdan benziniň önümçiligi boýunça zawod gurulýar. Iň täze enjamlar bilen abzallaşdyrylan kärhana her ýylda A-92 kysymly benziniň 600 müň tonnasyny öndürer, ol Euro-5 ölçegiň iň ýokary ekologiýa talaplaryna laýyk gelýär. Şeýle hem bu ýerde 12 müň tonna dizel ýangyjyny hem-de 115 müň tonna suwuklandyrylan gazy öndürmek göz öňünde tutulýar.

Balkan welaýatynyň Gyýanly şäherçesinde polietileniň we polipropileniň önümçiligi boýunça gazhimiýa toplumy gurulýar. Bu taslama «TOYO Engineering» (Ýaponiýa) we «LG International Corporation» we «Hyundai Engineering Corp. Ltd» (Koreýa Respublikasy) kompaniýalarynyň konsorsiumy bilen bilelikde amala aşyrylýar. Onuň umumy bahasy ABŞ-nyň 3,4 milliard dollaryna golaýdyr. Kärhanany 2018 –nji ýylyň sentýabr aýynda ulanmaga bermek göz öňünde tutulýar.

Mundan başga-da, Gyýanlyda ýylda pes dykyzly polietileniň 200 müň tonnasyny, polipropileniň 390 müň tonnasyny, poliwinilhloridiň 100 müň tonnasyny, suwuk gazyň 10 müň tonnasyny, kaustiki sodanyň 82 müň tonnasyny hem-de duz kislotasynyň 10 müň tonnasyny öndürmäge niýetlenen gazhimiýa toplumyny gurmak meýilleşdirilýär. Şeýle hem ýylda 1,5 milliard kub metr tebigy gaz we 117 müň tonna tehniki duz gaýtadan işleniler. Öz nobatynda polimer önümlerine hem dünýä bazarlarynda uly isleg bildirilýär, sebäbi onuň esasynda köp islegden peýdalanýan dürli görnüşli önümleri öndürmek mümkindir. Mysal üçin, sintetiki kauçugyň 75 göterime çenlisi awtomobil senagatynda peýdalanylýar.

Garabogaz şäherinde ýyllyk kuwwaty 1 million 155 müň tonna önüme deň karbomid zawody gurulýar.

Häzirki wagtda şeýle hem Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň türkmen bölegini gurmak boýunça işler ýokary depginlerde alnyp barylýar. Arap maýadarlarynyň hem uly gyzyklanma bidirýän bu iri taslamanyň durmuşa geçirilmegi diňe bir gatnaşyjy döwletleriň ykdysady kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna däl-de, sebitiň beýleki ýurtlarynyň ösüşine hem oňyn täsirini ýetirer.

Bular ýurdumyzda durmuşa geçirilýän we geçirilmegi meýilleşdirilýän iri möçberli taslamalaryň diňe bir bölegidir, daşary ýurt maýa goýumlarynyň gelip gowuşmagy bolsa ýangyç-energetika we gazhimiýa pudaklaryny diwersifikasiýalaşdyrmaga mümkinçilik berer, tutuşlygyna milli ykdysadyýetimiziň çalt depginler bilen ösdürilmegine ýardam eder.

Mundan başga-da, Türkmenistan kemala gelýän iri logistika merkezi, yklymyň ulag-üstaşyr geçelgeleriniň möhüm çatrygy hem-de serhetüsti söwda ýollarynyň möhüm ugry hökmünde daşary ýurtly maýa goýujylarynyň ünsüni özüne çekýär, bularyň ählisi maýalaryň çekilmegi üçin höweslendiriji şert bolup durýar. Şunuň bilen birlikde, Bilelikdäki komitetiň mejlisiniň barşynda Komitetiň çäklerinde ylym, bilim we medeniýet ugurlarynda hyzmatdaşlyk boýunça iş toparyny döretmek, onuň ilkinji mejlisini Aşgabatda geçirmek hakynda ylalaşyk gazanyldy. Syýahatçylyk, gidrometeorologiýa, seýsmologiýa, daşky gurşawy goramak ugurlary boýunça özara gatnaşyklaryň meseleleri hakynda pikir alyşmalar boldy.

Daşary işler ministrliginde geçirilen mejlisiň jemleri boýunça degişli Teswirnama we Türkmenistanyň hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekildi.

Şeýle hem taraplar Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki komitetiň üçünji mejlisini 2018-nji ýylda Abu-Dabi şäherinde geçirmek hakynda ylalaşdylar.

Mejlisiň çäklerinde BAE-niň wekiliýetiniň agzalarynyň, Türkmenistanyň ministrlikleriniň we hususy düzümleriniň ýollbaşçylary hem-de wekilleri bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary boldy. Olaryň dowamynda netijeli gatnaşyklaryň geljekki ugurlary kesgitlendi we olary ösdürmegiň geljekki meýilnamalary bellenildi.

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   24.11.2017  /  

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet syýasatynyň möhüm meselelerine hem-de resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamyndaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada habar bermek bilen, wise-premýer milli ykdysadyýetimiziň gazananlaryny giňden beýan etmegiň çäklerinde alnyp barylýan işler barada aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, “Maliýe we ykdysadyýet” ylmy-amaly žurnalyny döretmek teklip edildi. Pudaklaýyn neşiri geljek ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap türkmen, iňlis, rus dillerinde çap etmek göz öňünde tutulýar. Žurnalyň işini guramak üçin Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanynda onuň redaksiýasyny döretmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, giň jemgyýetçiligi düýpli özgertmeler we ösüşler ýoly bilen ynamly öňe barýan Türkmenistanyň häzirki döwürde gazanýan belent üstünlikleri bilen tanyşdyrmagyň möhümdigini belledi. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow täze žurnalyň öňünde durýan esasy wezipelere ünsi çekip, degişli resminama gol çekdi hem-de wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisiň barşynda wise-premýer binagärlik, şähergurluşyk we bag-seýilgäh sungaty eserlerine awtorlyk hukuklarynyň goralmagyny üpjün etmek maksady bilen, teklip edilýän anyk çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, awtorlyk hukugynyň obýektleriniň bellige alynmagy, patentleriň hem-de şahadatnamalaryň berilmegi üçin milli we daşary ýurt pulunda ýygymlary almak, şeýle hem bu barada bellenilen tertipde düzgüni tassyklamak teklip edilýär.

Milli Liderimiz awtorlyk hem-de garyşyk hukuk gatnaşyklary ulgamynda döwlet tarapyndan dolandyryş meseleleriniň çözülmeginiň ähmiýetini hem-de onuň dürli ulgamlarda döredijiligiň ösdürilmegi üçin hukuk şertleriniň döredilmegine ýardam etjekdigini belläp, birnäçe anyk teklipleri aýtdy. Hormatly Prezidentimiz bu meseläniň has içgin öwrenilmeginiň zerurdygyna ünsi çekip, wise-premýere degişli görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary O.Gurbannazarow gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy hem-de 2—4-nji dekabr aralygynda importuň ornuny tutýan önümçilik tehnologiýalarynyň halkara sergisini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Sergide dürli pudaklar – nebitgaz, himiýa, oba hojalyk we azyk senagaty, saglygy goraýyş ulgamlary we beýlekiler üçin döwrebap enjamlar görkeziler. Sergi lazer we elektron tehnologiýalary ulgamynda dünýäniň öňdebaryjy tejribesi bilen tanyşmaga, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek maksady bilen Türkmenistanda çykarylýan önümleri mahabatlandyrmaga hem-de hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmaga mümkinçilik berer.

Wise-premýer 4—5-nji dekabrda Türkmen-awstriýa bilelikdäki toparynyň 9-njy mejlisini hem-de onuň çäklerinde işewürler maslahatyny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hem hasabat berdi. Maslahata döwlet edaralarynyň hem-de energetika, maşyngurluşyk, gurluşyk materiallary, oba hojalyk we azyk senagaty pudaklarynda, awtoulag ýollarynyň, köprüleriň gurluşygynda, programma üpjünçiligi, ulag hem-de logistika, saglygy goraýyş, syýahatçylyk we bilim ulgamlarynda iş alyp barýan kompaniýalaryň wekilleriniň gatnaşmagy göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara işewürler çärelerini geçirmek babatda görkezme berip, olaryň söwda-ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmaga we giňeltmäge, dünýä jemgyýetçiligini Türkmenistanyň maýa goýum mümkinçilikleri bilen tanyşdyrmaga, milli ykdysadyýetiň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak boýunça taslamalara badalga bermäge gönükdirilendigini belledi. Döwlet Baştutanymyz uzakmöhletli hyzmatdaşlyk, geljegi uly taslamalaryň üstünde bilelikde işlemek üçin hünär derejesinde esasyň goýulýandygyny belläp, wise-premýere serginiň hem-de Türkmen-awstriýa bilelikdäki toparynyň mejlisiniň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Babaýew 20—21-nji noýabrda Owganystan Yslam Respublikasyna bolan iş saparynyň netijeleri barada hasabat berdi. Bu ýerde geçirilen duşuşyklaryň barşynda 2018-nji ýylyň fewral aýynda Owganystanyň çäginde TOPH gaz geçirijisiniň, kuwwaty 500 kwt bolan Türkmenistan – Owganystan – Pakistan elektrik geçirijisiniň we optiki süýümli aragatnaşyk geçirijisiniň gurluşygy bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystanyň iri düzümleýin taslamalara gatnaşmagynyň goňşy döwletiň ykdysadyýetini dikeltmek üçin esasy şert bolup durýandygyna ynam bildirip, TOPH gaz geçirijisiniň gurulmagynyň aýratyn ähmiýetini belledi. Milli Liderimiz şeýle iri möçberli taslamanyň durmuşa geçirilmeginiň diňe bir oňa gatnaşýan ýurtlaryň däl, eýsem, sebitiň ýurtlarynyň hem durmuş-ykdysady ösüşine oňyn täsir etjekdigini hem-de olaryň dünýäniň ykdysady gatnaşyklar ulgamyna işjeň goşulyşmagyna, sebitde howpsuzlygy hem-de durnuklylygy saklamaga we pugtalandyrmaga ýardam etjekdigini belledi.

Owgan ugrunda elektroenergetika düzümini ösdürmek boýunça ädilýän anyk ädimler hem Owganystanyň durmuş-ykdysady taýdan dikeldilmegine Türkmenistanyň saldamly goşandy bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere bu taslamalaryň üstünde içgin işlemek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri, şol sanda güýzlük bugdaýa ideg etmek barada geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň raýatlaryna oba ýerlerinde şahsy kömekçi hojalygyny, şeýle hem şäherlerde we şäherçelerde özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryny gurmak maksady bilen, ýer böleklerini hususy eýeçilige bermek üçin ýörite ýer gaznasyny döretmek boýunça geçirilýän işler barada habar berildi. Bu gazna “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018—2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda”, "Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşindäki Milli maksatnamasynda" bellenilen wezipelerden ugur alnyp döredilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişini berk gözegçilikde saklamak, şeýle hem ýer gaznasyny döretmek baradaky meseläni içgin öwrenmegi tabşyrdy. Şunda milli Liderimiz ýer bölekleriniň şäher we oba ilatynyň hususy eýeçiligine berilmeginiň olaryň durmuş şertleriniň gowulandyrylmagyna, abadançylygynyň ýokarlandyrylmagyna ýardam berjekdigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz milli mirasymyzy—ahalteke bedewlerimizi dünýäde wagyz etmek babatynda ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi bilen gyzyklandy. Türkmen bedewleriniň halkara ýaryşlaryna gatnaşdyrylmagy milli we dünýä medeniýetiniň ykrar edilen täsin gudraty, gözelligiň, çeýeligiň hem-de ýyndamlygyň nusgasy bolan ahalteke bedewleriniň şan-şöhratynyň mundan beýläk-de belende göterilmegine ýardam berer.

Döwlet Baştutanymyz bu babatda birnäçe anyk bellikleri aýdyp, wise-premýere “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň bu ugurdaky işini işjeňleşdirmek babatynda tabşyryk berdi. Biziň bedewlerimiz ähli halkara ýaryşlaryna gatnaşdyrylmalydyrlar, diňe bir gatnaşmak bilen çäklenmän, baýrakly orunlara hem mynasyp bolmalydyrlar diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Hormatly Prezidentimiz türkmen alabaýlarynyň hem ýagdaýynyň şeýledigini belläp, dünýäniň dürli ýurtlarynda dürli tohumly itleriň sergileriniň geçirilýändigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň alabaýlarynyň şeýle sergi-bäsleşiklere gatnaşyp, köp sanly medallara we baýraklara mynasyp boljakdygyna, dünýäde has-da giň meşhurlyk gazanjakdygyna ynam bildirip, bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Aýdogdyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, dokma senagatynyň kärhanalaryny 2018-nji ýylda pagta süýümi bilen üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada habar berildi.

Häzirki wagtda dünýäde dokma önümleriniň öndürilişiniň möçberi olara bolan isleglerden has ýokary bolup durýar. Munuň özi bu önümleri ýerlemekde uly bäsdeşligi döredýär. Çig mal boýunça oýlanyşykly nyrh syýasaty bar bolan önümçilik kuwwatlyklaryndan netijeli peýdalanmaga, ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň daşarky bazarlarda bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmaga, pudaklaýyn kärhanalaryň düşewüntliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, içerki islegleri kanagatlandyrmak üçin hem-de daşary ýurt bazarlarynda uly islegden peýdalanýan ýokary hilli önümleriň çykarylýan möçberlerini artdyrmak we görnüşlerini giňeltmek wezipelerini çözmekde dokma senagatyna möhüm orun degişlidigini belledi. Milli Liderimiz pudagyň ösüşiniň ýokary depginini üpjün etmek, kärhanalaryň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, türkmen dokma önümleriniň daşary bazarlardaky bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmak maksady bilen, döwlet derejesinde möhüm çäreleriň görülýändigini aýtdy we bu ulgamdaky meseleleriň çözülmegini hemişe gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz himiýa pudagynda işleriň depgininiň pesdigini aýdyp, olary işjeňleşdirmek boýunça çäreleri görmek barada görkezme berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew elektrik stansiýalary üçin ätiýaçlyk şaýlary satyn almak boýunça geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. Wise-premýeriň habar berşi ýaly, elektrik stansiýalarynda meýilnamalaýyn abatlaýyş işlerini geçirmek hem-de könelişen enjamlary çalyşmak maksady bilen, Energetika ministrligi “Türkmenenergo” elektroenergetika korporasiýasynyň garamagyndaky elektrik stansiýalary üçin ätiýaçlyk şaýlary satyn almak barada halkara bäsleşigini yglan etdi. Bäsleşigiň netijeleri boýunça häzirki wagtda pudagyň hünärmenleri zerur işleri alyp barýarlar.

Hormatly Prezidentimiz milli ykdysadyýetimiziň ösdürilmegi, täze zawodlaryň gurulmagy, uly we kiçi ilatly ýerleriň sanynyň artmagy bilen baglylykda, elektrik energiýasyna bolan islegleriň barha artýandygyny belledi. Halk hojalyk toplumynyň beýleki pudaklarynda bolşy ýaly, elektrik energetikasy pudagynda hem çuňňur özgertmeler hem-de düýpli döwrebaplaşdyrmak işleri geçirilýär, önümçilik we durmuş ulgamyny ösdürmegiň, ykdysady ösüşiň ygtybarly binýady döredilýär. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwletimiziň geljekde hem bu pudagyň kuwwatlyklaryny artdyrmak hem-de maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak meselelerine uly üns berjekdigini, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça iri möçberli meýilnamalaryň amala aşyrylmagynda bu pudaga aýratyn orun degişlidigini aýtdy.

Ýokary hem-de has ýokary ölçegler boýunça işleýän häzirkizaman elektrik stansiýalarynyň ulanmaga berilmegi bilen, Türkmenistanyň energiýa ulgamynyň has netijeli işlemegine ýardam berýän ugurlary kesgitlemäge hem-de işe ornaşdyrmaga mümkinçilik döredi. Şunuň bilen baglylykda, elektroenergetika pudagynda ýakyn geljekde durmuşa geçirilmegi meýilleşdirilen düzümleýin taslamalary ilerletmek boýunça işleriň depginlerini güýçlendirmek babatda wise-premýere anyk görkezmeler berildi.

Milli Liderimiz iň täze tehnologiýalaryň, ýokary netijeli, ygtybarly enjamlaryň we serişdeleriň peýdalanylmagyna, dünýäniň öňdebaryjy energetika kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna ünsi çekip, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annameredow Owganystanyň çäginde demir ýoly gurmak işlerine görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, Owganystan Yslam Respublikasynyň çäginde Turgundy portuny ösdürmäge ýardam bermek maksady bilen, degişli taýýarlyk işleri geçirildi. Demir ýol ulaglary ministrliginiň hünärmenleri tarapyndan ýörite iş meýilnamasy işlenip taýýarlanyldy, oňa laýyklykda ýurdumyzyň gurluşykçylary Owganystanyň çäginde polat ýoly tapgyrlaýyn çekerler.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Owganystan bilen däp bolan dostlukly we netijeli gatnaşyklara ygrarlydygyny hem-de goňşy ýurduň ykdysady we medeni taýdan dikeldilmegine hemmetaraplaýyn ýardam bermäge taýýardygyny tassyklady. Döwlet Baştutanymyz türkmen halkynyň parahatçylykly we durnukly durmuşa ymtylmasynda owgan halky bilen raýdaşdygyny aýdyp, häzirki döwürde ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynyň hil taýdan täze tapgyry başdan geçirýändigini belledi. Munuň özi bolsa özara gatnaşyklary has-da ösdürmek üçin giň mümkinçilikleri açýar.

Hormatly Prezidentimiz Owganystanyň çäginde demir ýoly gurmak işlerine taýýarlyk görmek baradaky meselä ünsi çekip, demir ýol düzüminiň ähli desgalarynyň iň täze enjamlar bilen üpjün edilmelidigini hem-de ähli görkezijiler babatda halkara ölçeglerine laýyk gelmelidigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow demir ýoluň gurluşygynda işlejek hünärmenleriň netijeli zähmet çekmegi üçin zerur şertleriň döredilmeginiň wajypdygyny belledi. Milli Liderimiz demir ýoly öz wagtynda ulanmaga bermek boýunça işleriň ýokary hilini üpjün etmegiň möhümdigini aýdyp, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Garajaýew Bitaraplyk güni hem-de Täze ýyl baýramy mynasybetli geçiriljek baýramçylyk çäreleri, olara gabatlanyp durmuş-medeni maksatly desgalaryň açylyş dabaralaryna görülýän taýýarlyk çäreleri barada hasabat berdi. Çäreleriň meýilnamasyna Türkmenistanyň sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda konsertler, sergiler we bäsleşikler, ylmy hem-de pudaklaýyn maslahatlar girýär. Däp boýunça dekabr aýynyň üçünji ongünlüginde ýaş estrada aýdymçylarynyň hem-de höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň arasynda yglan edilen “Ýylyň parlak ýyldyzy” bäsleşiginiň jemi jemleniler.

Awstriýanyň we ýurdumyzyň sazandalarynyň bilelikdäki konserti, Bitaraplyk gününe bagyşlanan halkara maslahatlary, Russiýa Federasiýasynyň sirk toparynyň çykyşlary halkara çäreleriniň hatarynda görkezildi. Täze ýyl baýramyna iri möçberli medeni maksatnama taýýarlanyldy. 15-nji dekabrda Täze ýyl arçalarynyň yşyklarynyň ýakylyş dabaralary geçiriler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, öňde boljak baýramçylyk çäreleriniň we medeni-köpçülik dabaralarynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi. Olaryň ählisi köpöwüşginli hem-de many-mazmunly bolmalydyr, diňe bir paýtagtymyzy däl-de, ýurdumyzyň ähli künjeklerini gurşap alyp, halkymyzy ruhlandyrmalydyr we jebisleşdirmelidir.

Wise-premýerler A.Garajaýewe we S.Toýlyýewe ýurdumyzyň çäklerinde halkara arheologiýa gazuw-agtaryş işlerini guramak, bu maksat bilen gysga wagtyň içinde dünýä belli institutlar bilen gepleşikleri geçirmek babatynda aýratyn tabşyryklar berildi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, şeýle ekspedisiýalar näçe köp guralsa, şonça-da edermen türkmen halkynyň şöhratly taryhyny açyp görkezýän täze açyşlar köp bolar. Döwlet Baştutanymyz biziň topragymyz taryhy gadymyýete uzaýan Beýik Ýüpek ýolunyň merkezinde ýerleşýär, geçen asyrlaryň köpsanly syrlaryny we wakalaryny özünde saklaýandygyny aýdyp, Türkmenistanyň bu syrlaryň, wakalaryň üstüni açmak bilen, özüniň örän baý taryhyna bütin dünýäniň gyzyklanmasyny has-da artdyrjakdygyna ynam bildirdi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz wise-premýerlere anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň yglan eden Ýaşlar baýragyny bermek hem-de ýurdumyzyň okuw mekdeplerinde daşary ýurt dilleriniň okadylşyny kämilleşdirmek, bilim ulgamynyň ähli basgançaklarynda bitewi bilim gurşawuny döretmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýasyny durmuşa ornaşdyrmak boýunça geçirilmeli çäreleriň meýilnamasy taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ösüp gelýän nesle daşary ýurt dillerini ýokary hilli okatmagyň ähmiýetini belledi. Döwlet Baştutanymyz dil babatdaky taýýarlygyň ýaş hünärmenler üçin uly artykmaçlykdygyny, onuň adamyň ruhy dünýäsini baýlaşdyrýandygyny, raýatlarymyzyň öňünde giň mümkinçilikleri açýandygyny aýtdy. Milli Liderimiz daşary ýurt dillerini okatmagyň netijeleriniň häzirki döwrüň ýokary talaplaryna laýyk gelmegi üçin konsepsiýada göz öňünde tutulan çäreleriň ählisiniň üstünde içgin işlemegiň, mugallymlaryň ussatlygyny ýokarlandyrmagyň wajypdygyny belläp, wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow 28—29-njy noýabrda Aşgabatda Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, strategiki ugurlarda, şol sanda energetika ulgamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň Bitarap Türkmenistanyň milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda yzygiderli durmuşa geçirýän daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigi bellenildi.

Häzirki wagtda ýurdumyz bu ulgamda kabul edilen möhüm halkara resminamalaryny durmuşa geçirmäge gönükdirilen köpsanly duşuşyklaryň hem-de maslahatlaryň geçirilýän ýerine öwrüldi. Şu babatda Türkmenistanyň 2017-nji ýyl üçin Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň Başlyklygyna saýlanylmagy aýratyn bellärliklidir. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda geçirilmegi göz öňünde tutulan çäreleriň degişli Maksatnamasy işlenip taýýarlanyldy we hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan tassyklanyldy.

Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisine gatnaşyjy döwletleriň hem-de synçy ýurtlaryň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, halkara we sebit guramalarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşar. Daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri Aşgabat forumyna uly gyzyklanma bildirýärler.

Mejlisiň meýilnamasyna laýyklykda, onuň işi iki bölümden – hukuk we ministrler böleginden ybarat bolar. Forumyň gün tertibine Energetika Hartiýasynyň şu ýylyň dowamynda alyp baran işleriniň netijeleri hem-de onuň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmäge we geljegiň durnukly energetikasyny üpjün etmek maksady bilen netijeli hyzmatdaşlygy ilerletmäge degişli meseleleriň giň toplumy giriziler.

Milli Liderimiziň energetika ulgamynda öňe süren hem-de dünýä bileleşiginiň ählumumy goldawyna mynasyp bolan halkara başlangyçlaryny iş ýüzünde durmuşa geçirmek meselesine aýratyn üns berler. Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisiniň netijeleri boýunça degişli Jemleýji resminamany kabul etmek göz öňünde tutulýar.

Forumyň çäklerinde pudaklaýyn sergi guralar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýangyç serişdeleriniň ägirt uly gorlaryna eýe bolan Bitarap Türkmenistanyň, energetika ulgamynda netijeli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge ýardam etmäge gönükdirilen toplumlaýyn strategiýany durmuşa geçirýändigini belledi. Şu maksat bilen, ýurdumyz köp ugurly turba geçiriji ulgamy döretmek arkaly energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ibermegiň ugurlaryny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge gönükdirilen giň möçberli düzümleýin taslamalaryň başyny başlaýar we daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde olary üstünlikli amala aşyrýar.

Döwlet Baştutanymyz bu ulgamda netijeli, özara bähbitleriň deňagramlylygy esasynda guralýan halkara gatnaşyklaryň uzakmöhletli geljegi nazara almak bilen, durnukly ösüşiň möhüm bölegi bolup durýandygyny aýtdy. Türkmenistan hyzmatdaşlyk meselelerinde işjeň orny eýeläp, halkara guramalaryň we düzümleriň, şol sanda Energetika Hartiýasynyň çäklerinde gyzyklanma bildirýän taraplaryň ählisiniň gatnaşmagynda ýangyç-energetika toplumynda netijeli gatnaşyklary ösdürmäge hemmetaraplaýyn ýardam bermäge çalyşýar.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Türkmenistanyň Başlyklyk ediji ýurt hökmünde kabul etjek Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisiniň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy we döwrüň talabyna laýyk gelýän ählumumy energetika howpsuzlygynyň binýadyny kemala getirmäge ylalaşykly çemeleşmeleri işläp taýýarlamak babatda öňümizdäki forumyň ähmiýetini belledi.

Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa milli parlamentiň kanunçykaryjylyk işi, Türkmenistanyň Mejlisiniň 25-nji noýabrda geçiriljek 25-nji maslahatyna görülýän taýýarlyk barada habar berdi. Milli parlamentiň 25-nji maslahatynyň gün tertibine “Türkmenistanyň 2018-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy hem-de ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň mundan beýläk-de durmuşa geçirilmegine gönükdirilen beýleki birnäçe kanunçylyk taslamalary giriziler.

Döwlet Baştutanymyz Mejlisiň ähli işiniň jemgyýetiň bähbitlerine gönükdirilmelidigini nygtady. Hormatly Prezidentimiz halkymyzyň saýlan wekilleriniň baş wezipesiniň döwletimiziň ileri tutulýan durmuş ugurlaryny kanunçylyk taslamalarynda jemlemekden ybaratdygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Türkmenistanyň 2018-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň döwletimiziň mundan beýläk-de okgunly ykdysady ösüşiniň, ýurdumyzyň ösüşiň hem-de abadançylygyň ýoly bilen üstünlikli öňe gitmeginiň, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň “Döwlet adam üçindir!” diýen baş şygarynyň yzygiderli durmuşa geçirilmeginiň ýolunda aýratyn ähmiýetini belledi.

Hökümetiň mejlisinde döwlet durmuşynyň beýleki käbir meselelerine hem garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny hem-de işlerinde uly üstünlikler, Garaşsyz Watanymyzyň halkyna bolsa Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda rowaçlyk hem-de bagtyýar durmuş arzuw etdi.

BAE-niň işewürler topary TOPH gaz geçirijisiniň taslamasyna uly gyzyklanma bildirýärler

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH) / 20.12.2017 /

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň wekilçilikli toparyny kabul etdi. BAE-niň daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministri Şeýh Abdulla bin Zaýed Al Nahaýanyň baştutanlygyndaky bu wekilçilikli toparyň düzüminde BAE-niň energetika ministri Suheýl Al Mazrui, BAE-niň infrasruktura ösüşi ministri Abdulla bin Mohammed Belhaif Al Nuaimi we Abu-Dabiniň ösüş Gaznasynyň baş direktory Mohammed Saif Al Suwaidi bar.

Duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda Hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komitetiň ikinji mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen wekiliýetiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyza, tutuş türkmen halkyna iň gowy arzuwlaryny iberen BAE-niň Prezidenti Şeýh Halif bin Zaýed Al-Nahaýanyň salamyny gowşurdylar. Şunda Birleşen Arap Emirlikleriniň döredijiligiň we ösüşiň ýolundan ynamly öňe barýan Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga bolan üýtgewsiz gyzyklanmasy bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mähirli sözler üçin minnetdarlyk bildirip hem-de BAE-niň ýokary ýolbaşçylygyna gyzgyn salamy iberip, döwletara gatnaşyklarynyň dostlukly we yzygiderli häsiýete eýedigini hem-de biziň ýurdumyzyň bu gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly ähmiýet berýändigini kanagatlanmak bilen belledi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Türkmenistan Birleşen Arap Emirliklerinden bolan ähli hyzmatdaşlar üçin özara hormat goýmak, ikitaraplaýyn bähbitlilik we uzakmöhletleýin ýörelgeler esasynda ýola goýlan hyzmatdaşlygy alyp barmaga hemişe açykdyr.

Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz bilen myhmanlaryň arasynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýagdaýy we geljegi barada pikir alyşmalar boldy. Söwda-ykdysady ulgam, energetika ulgamy, ulag we aragatnaşyk we birnäçe beýleki pudaklar bu gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlarydyr. Duşuşykda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeler maksatnamalarynyň we iri taslamalaryň, ýurdy senagatlaşdyrmaga we häzirki zaman senagat düzümlerini emele getirmäge, öňdebaryjy tehnologiýalary we işläp taýýarlamalary ornaşdyrmaga alnan ugruň netijeli işewür gatnaşyklary ýaýbaňlandyrmaga hem-de köp ugurlaýyn ösdürmäge, maýa goýum işini işjeňleşdirmäge, köp ugurly hyzmatdaşlygyň bar bolan düýpli mümkinçiliklerini netijeli işe girizmäge täze ýollary açýandygy bellenildi.

Myhmanlar türkmen bazarynyň örän uly geljeginiň bardygyny belläp, ýurdumyzyň ägirt uly uglewodorod serişdeleriň we durnukly ykdysady ösüşiniň işewürligi alyp barmak hem-de bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek ugrunda zerur şertleri döredýändigini nygtadylar. Şunuň bilen baglylykda, BAE-den gelen hyzmatdaşlaryň dürli ulgamlarda –nebitgaz we energetika pudaklarynda, düzümleri ösdürmek ulgamynda maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça hyzmatdaşlyga taýýarlygy tassyklanyldy, munuň özi, hususan-da, demir ýollaryň we awtomobil ýollaryň gurluşygyna hem degişlidir. BAE-niň işewürler toparlary Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyna hem uly gyzyklanma bildirýärler.

Şunuň bilen bir hatarda, Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm bölegi bolup durýan netijeli medeni-ynsanperwer gatnaşyklary mundan beýläk-de höweslendirmegiň, ylym, bilim, medeniýet, şeýle hem sport we syýahatçylyk ugurlarynda özara gatnaşyklary giňeltmegiň ähmiýeti bellenildi.

Iki döwletiň hyzmatdaşlygyna halkara giňişliginde, abraýly halkara guramalaryň we düzümleriň çäklerinde netijeli çemeleşmek mahsusdyr. Taraplar sebit we dünýä derejeli möhüm meselelerde özara düşünişmeleri we garaýyşlarynyň ýakynlygyny görkezýärler. Şunuň bilen birlikde, türkmen Lideriniň ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we abadançylygy üpjün etmäge gönükdirip öňe sürýän döredijilikli başlangyçlarynyň wajypdygy hem-de döwrebapdygy aýratyn bellenildi.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz we myhmanlar däp bolan döwletara gatnaşyklarynyň täze anyk mazmun bilen baýlaşdyrylyp, mundan beýläk-de pugtalandyryljakdyna hem-de iki dostlukly ýurduň we halklaryň bähbitleriniň hatyrasyna üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Duşuşyga şeýle hem Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hasan Abdulla Al-Adab gatnaşdy.

“Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan” gaz geçirijisiniň Türkmenistanyň çägindäki böleginiň gurluşygyna niýetlenen gaz geçiriji turbalaryň satyn alynmagyna maliýeleşdirmek üçin Saud ösüş gaznasy bilen maliýe şertnamasyny baglaşmak hakynda

    2017-nji ýylyň 6-njy noýabrynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň kabul eden №420 belgili Kararyna laýyklykda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Türkmenistanyň Hökümetiniň adyndan degişli Ylalaşyk baglaşyldy.

   Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny” üstünlikli durmuşa geçirmek, “Türkmenistan – Owganystan – Päkistan - Hindistan” gaz geçirijisiniň Türkmenistanyň çägindäki böleginiň gurluşygy üçin gaz geçiriji turbalaryň satyn alynmagyny maliýeleşdirmek, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň  6-njy noýabrynda çykaran 14471-nji kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky tarapyndan “Türkmenistan – Owganystan – Päkistan - Hindistan” gaz geçirijisiniň Türkmenistanyň çägindäki böleginiň gurluşygyna niýetlenen gaz geçiriji turbalaryň satyn alynmagyny maliýeleşdirmek üçin Saud ösüş gaznasy bilen 2017-nji ýylyň 8-nji noýabrynda maliýe şertnamasy baglaşyldy.

Hökümetiň mejlisinde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   15.12.2017  /  

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwletimiziň içeri we daşary syýasatynyň möhüm meselelerine garaldy, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşine degişli wajyp çözgütler kabul edildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradow gözegçilik edýän ulgamynda işleriň ýagdaýy barada aýdyp, Awtorlyk hukugynyň obýektlerini hasaba almak bilen bagly hereketler üçin ýygymlaryň Tertibini işläp taýýarlamagyň meseleleri barada hasabat berdi. Habar berlişi ýaly, bu resminama “Awtorlyk hukugy we gatyşyk hukuklar hakynda” hem-de “Daşary ykdysady gatnaşyklarynda puly kadalaşdyrmak we pula gözegçilik etmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunlaryna esaslanyp, degişli edaralar bilen ylalaşyldy hem-de halkara hukugynyň kadalaşdyryjy namalarynyň talaplaryna kybap gelýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, intellektual eýeçiligiň hukuk taýdan goralyşynyň döwlet ulgamyny ösdürmek üçin amatly ykdysady şertleri döretmekden hem-de onuň ýurdumyzyň ylmy-tehniki, ykdysady we medeni taýdan ýokary galmagyny artdyrmaga täsirini güýçlendirmekden ybaratdygyny belledi. Milli Liderimiz degişli Karara gol çekip, wise-premýere bu ugurda kanunçylygyň ýerine ýetirilmegine degişli birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Mejlisiň dowamynda wise-premýer buhgalterçilik hasaba alnyşynyň we maliýe hasabatlylygyň milli ulgamyny halkara ölçeglerine laýyk getirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Munuň üçin 2018-nji ýylyň dowamynda doly taýýarlyk görmek boýunça zerur çäreleri geçirmek göz öňünde tutulýar. Meýilleşdirilýän işleriň hatarynda usulyýet gollanmalaryny taýýarlamak, maglumat üpjünçiligini ornaşdyrmak, öňdebaryjy maliýe düzümleriniň bilermenleriniň gatnaşmagynda okuw maslahatlaryny guramak ýaly işler bar.

Maliýe hasabatlylygyň halkara ölçegleriniň peýdalanylmagy daşarky bazarlara çykmakda möhüm düzümler bolup durýar, munuň özi häzir Türkmenistanyň dünýä hojalyk aragatnaşyklary ulgamyna işjeň goşulyşýan şertlerinde aýratyn möhümdir diýip milli Liderimiz belledi. Döwlet baştutanymyz ýurdumyzda buhgalterçilik hasaba alnyşyny we auditi özgertmegiň ähmiýetini belläp, wise-premýere bu meseläni ýene-de bir gezek seljermegi hem-de degişli edaralar bilen ylalaşmagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary O.Gurbannazarow azyk bolçulygyny saklamak, ýokary hilli azyk önümlerine elýeterliligi hem-de içerki bazary yzygiderli doldurmak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda öndürilýän önümleriň hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň möçberlerini artdyrmagyň möhümdigini bellemek bilen, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz ýurdumyzda bolup geçýän durmuş-ykdysady özgertmeleriň hem-de bazar gatnaşyklarynyň, şol sanda oba hojalyk çig malyny gaýtadan işlemek, lomaý we bölek söwda ulgamynda bazar gatnaşyklarynyň kemala getirilmeginiň azyk harytlarynyň hiline, olaryň howpsuzlygynyň üpjün edilmegine ýokary talaplary bildirýändigini belläp, wise-premýere bu meseleleri yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Babaýew “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny” amala aşyrmagyň barşy hem-de Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň önümçilik desgalaryny döwerebaplaşdyrmak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýakyn geljek üçin wezipeleriň toplumyny kesgitläp, ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalaryny enjamlaşdyrmagy, pudaga goşmaça maýa goýumlaryny, öňdebaryjy tehnologiýalary we dolandyryş tejribesini çekmegi ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezdi. Milli Liderimiz TNGIZT-de amala aşyrylmagy göz öňünde tutulýan täze taslamalary düýpli seljermek barada wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan» gaz geçirijisiniň türkmen bölegini gurmak üçin birnäçe düzüm birliklerini we kärhanalary döretmegiň möhümdigini belläp, wise-premýere bu babatda anyk teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy -- welaýatlarda güýzlük bugdaýa ideg etmegiň amala aşyrylýandygy, şol sanda ösüş suwunyň berilýändigi, ak ekinleriň mineral we organiki dökünler bilen iýmitlendirilýändigi, haşal otlardan arassalanylýandygy barada hasabat berdi. Şunuň bilen birlikde, oba hojalyk tehnikalary we enjamlary ýaz ekişine taýýarlanylýar.

Hormatly Prezidentimiz oba hojalygynda döwlet maksatnamalaryny ýerine ýetirmek boýunça işlere toplumlaýyn çemeleşmegiň hem-de olary takyk utgaşdyrmagyň, bugdaýyň, gowaçanyň we beýleki ekinleriň hasyllylygyny artdyrmagyň wajypdygyny nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz obasenagat toplumynyň dürli ulgamlaryna häzirki zaman tehnologiýalary hem-de iň soňky ylmy gazanylanlary ornaşdyrmak boýunça işleri işjeňleşdirmegi tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýer kadastryny düzmek boýunça işleri çaltlandyrmalydygyny aýdyp, wise-premýere degişli görkezmeleri berdi.

Şeýle hem milli Liderimiz ilatyň azyk önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmak meselelerini hemişe berk gözegçilikde saklamak barada wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Aýdogdyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda işleriň ýagdaýy hem-de Ahal welaýatynda önümleriň synag görnüşlerini çykaryp başlan täze aýna kombinatynyň işi barada habar berdi.

Aýna önümçiligi üçin esasy çig-mal hökmünde ulanylýan kwars çägesini taýýarlamak boýunça fabrigi öz içine alýan iri senagat toplumynyň gurluşygyna Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda 2015-nji ýylda badalga berildi. Taslama ýurdumyzda daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek hem-de daşary ýurtlara iberilýän gurluşyk serişdelerini çykarmak boýunça döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmagyň çäklerinde durmuşa geçirildi.

Aýnany flotasiýa usuly bilen öndürmek ýurdumyz üçin senagat tehnologiýalarynyň täze görnüşleriniň biridir. Kärhananyň tehnologiki ulgamlary çig maly taýýarlaýan, eredýän, dürli ölçeglerdäki we galyňlykdaky aýnalary öndürýän, taýýar aýna önümlerini öndürýän bölümleri öz içine alýar. Zawod aýna önümleriniň 7 görnüşini öndürer.

Döwrebap energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalary bilen, öndürýän önümleriniň hili we görnüşleri boýunça kärhana ýokary bäsdeşlige ukyply bolup, ol bazaryň bu ugurda geljegi uly bolan ugurlary nazarlaýar. Bu toplumyň taslama kuwwatlygyna çykarylmagy degişli önümleriň daşary ýurtlardan getirilmegini azaltmaga hem-de onuň daşary ýurtlara ugradylmagyny ýola goýmaga mümkinçilik berer.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe senagat pudagynyň ösüşiň hil taýdan täze derejesine ynamly çykýandygyny kanagatlanma bilen belledi, muňa, hususan-da, pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkiden köpsanly senagat desgalarynyň ulanmaga berilmegi hem güwä geçýär.

Döwlet Baştutanymyz iň gowy dünýä tejribesini ulanmak bilen, pudagyň düzümini has-da ösdürmegiň möhümdigini aýdyp, aýna önümleriniň öndürilişini artdyrmagyň, bu ulgama öňdebaryjy tehnologiýalary we innowasiýalary ornaşdyrmagyň ähmiýetini belledi. Milli Liderimiz kombinatyň doly işe girizilmegi bilen bagly meseleleri pugta gözegçilikde saklamak barada wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew gözegçilik edýän ministrliklerinde we pudak edaralarynda alnyp barylýan işler, hususan-da, Aşgabat şäherini abadanlaşdyrmak, ýurdumyzda elektrik energiýasynyň öndürilişini yzygiderli artdyrmak, jemagat hojalygy gullugynyň işini kämilleşdirmek, gurluşyk işleriniň depginini güýçlendirmek boýunça durmuşa geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen, toplumyň ähli düzümleriniň sazlaşykly işini üpjün etmegiň möhümdigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz ilaty elektrik energiýasy we gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek baradaky meselä ünsi çekip, bu meseläni hemişe gözegçilikde saklamalydygyny aýtdy we şunuň bilen baglylykda, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz döwletimiziň gurluşyk pudagyny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmaga maddy taýdan saldamly goldaw berýändigini belläp, öňde goýlan wezipeleriň ählisini döwrebap tehnikalary hem-de tehnologiýalary peýdalanmak, döwrebap önümçilik düzümleri döretmek arkaly çözmelidigini nygtap, wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annameredow Turgundy menziliniň ösdürilmegine ýardam bermek maksady bilen, Owganystanyň çäklerinde demir ýoluň gurluşygy boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň habar berşi ýaly, türkmen hünärmenleri iş meýilnamasyna laýyklykda, polat ýoluň gurluşygyny tapgyrlaýyn alyp barýarlar. Şu günlerdäki iş depgini bu möhüm desganyň öz möhletinde ýokary hilli tamamlanjakdygyna güwä geçýär.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Owganystan bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklara hem-de Owganystanyň ykdysady taýdan ösmegine ýardam bermek, onuň durmuş ulgamyny täzeden dikeltmek, sebit we halkara düzümleýin taslamalara netijeli goşulyşmagyny gazanmak boýunça tagallalary has-da işjeňleşdirmäge ygrarlydygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz polat ýoluň gurluşygy barada aýdyp, bu taslamanyň iki tarapyň bilelikdäki tagallalarynyň miwesine öwrülip, Türkmenistan bilen Owganystanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna kuwwatly depgin berjekdigini belledi. Milli Liderimiz wise-premýere bu demir ýoluň, şeýle hem hemme ugurdaş düzümleýin desgalaryň gurluşygynyň meselelerini hemişe gözegçilikde saklamak barada tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz Owganystanyň çäklerinde demir ýoly gurmak boýunça işleriň ýokary hilini üpjün etmegiň hem-de ony öz wagtynda ulanmaga tabşyrmagyň wajypdygyny aýdyp, wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Garajaýew täze, 2018-nji ýyly garşylamak üçin taýýarlanylan baýramçylyk maksatnamasy barada hasabat berdi. Şu günler paýtagtymyzyň hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynyň merkezi meýdançalarynda we medeni merkezlerinde baýramçylygyň öň ýanynda geçiriljek döredijilik çärelerine taýýarlyk görülýändigi habar berildi.

Maksatnamada 17-nji dekabrdan 14-nji ýanwar aralygynda geçiriljek Russiýa Federasiýasynyň sirk artistleriniň çykyşlary bar. 15-nji dekabrda ýurdumyzyň welaýatlarynyň meýdançalarynda hem-de paýtagtymyzyň “Älem” medeni-dynç alyş merkezinde oturdylan Baş arçalaryň yşyklarynyň ýakylmagyndan çagalar toparlarynyň, teatr we estrada artistleriniň gatnaşmagynda Täze ýyla bagyşlanan köpsanly täze ýyl dabaralary badalga alýar.

Däp boýunça ýaş zehinli aýdymçylaryň arasynda “Ýylyň parlak ýyldyzy” atly bäsleşigiň jemleri jemleniler hem-de onuň ýeňijileriniň jemleýji konserti geçiriler.

Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda geçiriljek türkmen hem-de amerikan artistleriniň bilelikdäki çykyşlary medeniýet ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ýolunda nobatdaky ädime öwrüler. Gökderäniň we welaýatlaryň çagalar sagaldyş merkezlerinde mekdep okuwçylarynyň gyşky dynç alyş günlerinde hem Täze ýyla bagyşlanan baýramçylyk çärelerini geçirmek maksat edinilýär.

Hormatly Prezidentimiz Täze ýyl baýramçylygyna taýýarlyk görlüşi barada aýdyp, ähli dabaralaryň hakyky türkmen toýuna mahsus bolan şadyýanlyk, bolçulyk we myhmansöýerlik ýagdaýynda giňden we nurana geçirilmelidigini nygtady.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýylyň türkmenistanlylaryň iň söýgüli baýramçylyklarynyň biridigini belläp, wise-premýere paýtagtymyzda hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda dabaralary ýokary guramaçylyk derejede geçirmek boýunça anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Ylymlar akademiýasynyň Medeniýet ministrliginiň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek we dikeltmek baradaky milli müdirligi bilen bilelikde taýýarlan Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde gazuw-agtaryş işlerini geçirmegiň Döwlet maksatnamasyny hödürledi. Maksatnama 2018-2021-nji ýylda üçin niýetlenip, daşary ýurtlaryň ylmy-barlag merkezleri bilen halkara ylmy gatnaşyklarynyň ýola goýulmagyny we hyzmatdaşlygyň ösdürilmegini, gazuw-agtaryş işlerine meşhur alymlaryň çekilmegini göz öňünde tutýar.

Türkmenistanyň gadymy we orta asyr taryhyna degişli ýadygärliklerde tapylan arheologik gymmatlyklaryň esasynda arheologiýanyň, arhitekturanyň, etnografiýanyň we taryhyň dürli meseleleri boýunça ylmy-barlag işlerini geçirmek göz öňünde tutulýar.

Halkymyzyň taryhy-medeni mirasyny wagyz etmek maksadynda tele we radioýaýlymlar boýunça gepleşikler taýýarlanylar. Şeýle hem ylmy maslahatlary geçirmek, çeper we dokumental filmleri surata düşürmek göz öňünde tutulýar.

Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen arheologik, medeni-taryhy ýadygärliklerde gazuw-agtaryş işlerinden başga-da, toplumlýayn dikeldiş işlerini geçirmek meýilleşdirildi. Türkmen halkynyň maddy we maddy däl gymmatlyklaryny UNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek boýunça işler ýaýbaňlandyrylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hödürlenen maksatnamany makullap hem-de ony tassyklamak hakynda Karara gol çekip, Beýik Ýüpek ýolunyň mirasyny wagyz etmek hem-de onuň bilen bagly milli taryhy-medeni baýlygy giňden ýaýmaga gönükdirilen iri çäreleri geçirmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi.

Mälim bolşy ýaly, döwlet Baştutanymyz Içeri işler ministrligine Halkara guramasy bilen bilelikde “Amuldan Hazara çenli” atly halkara awtomobil ýaryşyny guramak babatda görkezmeleri berdi we onuň geçjek ugurlary kesgitlendi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz bu ugur boýunça welosiped ýaryşyny, onuň welaýatlaryň çäginden geçýän böleklerinde bolsa sport ylgaw ýaryşlaryny guramak barada teklibi öňe sürdi. Döwlet Baştutanymyz medeni we sagaldyş maksatlaryny özünde jemleýän şeýle çäreleriň jemgyýetimizde işjeň durmuş ýörelgesini berkarar etmäge, ülkämizi öwrenmäge, ýurdumyzyň taryhyny bilmäge ýardam etjekdigini nygtady.

Milli Liderimiz Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça syýahatçylyk we gezelenç saparlaryny guramagyň möhümdigini aýdyp, şeýle aň-bilim işlerini ozaly bilen ýaşlaryň arasynda geçirmegiň möhümdigini belledi. Milli Liderimiz ýurdumyzda sporty, bedenterbiýe hereketini wagyz etmäge, halkymyzyň milli mirasyny tanyşdyrmaga täze çemeleşmeleri ornaşdyrmalydygyna ünsi çekip, öwreniş syýahatçylygyna, diňe hereketli oýunlary däl-de, eýsem, medeni düzümi hem öz içine alýan dürli sport çärelerini birleşdirmegiň dogry boljakdygyny aýtdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Munuň özi ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup, ol milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlamagy bilen, yzygiderli amala aşyrylýar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, halkara guramalary bilen netijeli gatnaşyklary has-da çuňlaşdyrmak üçin köp ugurly mümkinçilikleriň bardygyna we bu babatda ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň we diplomatik düzüminiň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi jemläp, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna birnäçe degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Malaýziýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ý.Mämmedowy şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Tailand Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemek hakynda Permana gol çekdi.

Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa milli parlamentiň täze kanun taslamalaryny taýýarlamak boýunça alyp barýan işleri, durmuş-ykdysady özgertmeleriň hukuk esaslaryny pugtalandyrmaga we ösdürmäge, döwletimizi hem-de jemgyýetimizi demokratiýalaşdyrmak işlerini çuňlaşdyrmaga, ýurdumyzyň halkara başlangyçlaryny goldamaga gönükdirilen çäreler barada habar berdi.

Öňdebaryjy tejribäni we dünýä ölçeglerini öwrenmek hem-de milli hukuk ulanyş tejribesine ornaşdyrmak maksady bilen halkara hyzmatdaşlygyny, şol sanda parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça işleriň geçirilýändigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz deputatlaryň ünsüni parlamentiň işiniň ileri tutulýan ugurlaryna çekdi. Şol işler ýurdumyzda syýasy medeniýeti ýokarlandyrmaga, raýatlyk edaralaryny we demokratik gymmatlyklary berkitmäge gönükdirilendir. Kanunçykaryjylyk işi jemgyýetimiziň bähbidine hyzmat etmelidir diýip, milli Liderimiz halk wekilleriniň tutuş ilatyň bähbitlerini gorap, döwletimiziň we milli kanunçylygyň ileri tutulýan ugurlaryny iş ýüzünde amala aşyrmalydygyny aýtdy.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlaryň ählisine ýurdumyzyň gülläp ösmeginiň we halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň bähbidine öňde goýlan wezipeleri çözmekde uly üstünlikleri arzuw etdi.