Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministirliginiň “Internet ulgamyny döwrebaplaşdyrmak” taslamasyny meliýeleşdirmek üçin Yslam ösüş banky bilen ylalaşyklary baglaşmak hakynda

         2017-nji ýylyň 6-njy noýabrynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň kabul eden №419 belgili Kararyna laýyklykda 2017-nji ýylyň 9- njy noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Türkmenistanyň Hökümetiniň adyndan Yslam ösüş banky bilen degişli Ylalaşyk baglaşyldy.

Türkmenistanyň Hökümetiniň adyndan Yslam ösüş banky bilen baglaşylan Türkmenistan üçin 2016-2018-nji ýyllara ýurt boýunça üç ýyllyk maksatnamasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň “Internet ulgamyny döwrebaplaşdyrmak” taslamasyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky tarapyndan Türkmenistanyň Hökümetiniň adyndan Yslam ösüş banky bilen degişli ylalaşyklar baglaşyldy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2017-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berildi. Wise-premýer gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Wise-premýer Türkmenistanda Zähmet işi hakyndaky maglumatlary hasaba almagyň tertibini kämilleşdirmek maksady bilen geçirilen işler barada habar berdi.

Türkmenistanyň zähmet kodeksine şu ýylyň awgust aýynda girizilen üýtgetmelere we goşmaçalara laýyklykda, degişli Kararyň taslamasy taýýarlanyldy. Şu resminamanyň düzgünlerine laýyklykda zähmet gatnaşyklary bilen baglanyşykly meseleleri kadalaşdyrmak Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň üstüne ýüklenilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, hereket edýän kadalaşdyryjy- hukuk namalaryny umumy ykrar edilen halkara kadalaryna kybap getirmegiň amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň esasy ugurlaryň biridigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz milli zähmet kanunçylygynyň düzgünlerini kadalaşdyrmagyň hem-de täze kadalary tassyklamagyň möhüm wezipeleriň biri bolup durýandygyny aýdyp, wise-premýere degişli ministrlikler bilen bilelikde şu meseläniň üstünde işlemegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary O.Gurbannazarow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak we öňde durýan wezipelere laýyklykda, söwda toplumynyň işini halkara derejesine çykarmak, şeýle hem Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça degişli teklipler hödürlendi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow eksport-import işlerini kadalaşdyrýan baş düzüm bolan Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işiniň kämilleşdirilmegine, döwrebaplaşdyrylmagyna örän guramaçylykly çemeleşilmelidigini belledi. Döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklibi umuman oňlap, onuň söwda we telekeçilik çäreleriniň işjeňleşdirilmegini şertlendirjekdigini aýtdy we Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini yzygiderli gözegçilikde saklamagy wise-premýer O.Gurbannazarowa tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Babaýew Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-saud toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Mejlisi 2017-nji ýylyň 8-9-njy noýabrynda Saud Arabystany Patyşalygynyň paýtagty Er-Riýad şäherinde geçirmek göz öňünde tutulýar.

Duşuşygyň çäklerinde hormatly Prezidentimiziň geçen ýylda Saud Arabystany Patyşalygyna bolan resmi saparynyň barşynda gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary durmuşa geçirmek babatda işewür hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça nebitgaz toplumynyň işini kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen birlikde «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alyş merkezli akwaparkyň gurluşygynyň alnyp barlyşy barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň energetika strategiýasynyň, ilkinji nobatda, ýurdumyzyň ägirt uly uglewodorod kuwwatyndan netijeli peýdalanmaga hem-de ýangyç-energetika toplumynda milli we umumy bähbitlere laýyk gelýän özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gönükdirilendigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz wise-premýere nebitgaz senagatynyň önümçilik düzümini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, türkmen energiýa serişdeleriniň hem-de nebithimiýa önümleriniň dünýä bazarlaryna iberilýän möçberlerini artdyrmak boýunça maksadalaýyk çäreleri görmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-saud toparynyň nobatdaky mejlisi barada durup geçip, häzirki wagtda däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklaryň köp ugurlarda netijeli ösdürilýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz özara işewür gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmek we ösdürmek üçin uly kuwwatyň bardygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu toparyň duşuşygyna ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görmek babatda anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere ýangyç-energetika toplumynyň buýurmasy boýunça "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda bina edilýän desgalaryň gurluşygyny berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Pagta ýygymynyň depginleri ýokarlanýar. Ýygnalan hasyl kabul ediş bölümlerine bökdençsiz daşalýar. Tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, obasenagat toplumynyň dürli görnüşli oba hojalyk önümleriniň möçberleriniň artdyrylmagyna, ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmegine, obasenagat toplumynyň eksport mümkinçilikleriniň artdyrylmagyna gönükdirilen ösüş maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň aýry-aýry ugurlarynyň depginlerini ýokarlandyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Şeýle hem milli Liderimiz pagta ýygymy hem-de bugdaý ekişi möwsümini öz wagtynda agrotehniki kadalara laýyk guramak, ak we beýleki ekinlere degişli idegi üpjün etmek meseleleri berk gözegçilikde saklamak barada anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Aýdogdyýew gözegçilik edýän senagat ulgamynyň pudaklaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de “Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan oba hojalyk önümlerini öndürijileri mineral döküni, hususan-da, 2018-nji ýylda gallanyň bol hasylyny ýetişdirmek üçin zerur bolan fosfor dökünleri bilen üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli ykdysadyýetimiziň esasy ugurlarynyň biri hökmünde döwletimiziň himiýa senagatyny ösdürmäge aýratyn üns berýändigini belledi. Ýaşulularyň maslahatynda kabul edilen “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018-2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” öz beýanyny tapdy. Ýurdumyzyň baý çig mal serişdelerinden netijeli peýdalanmak, ykdysadyýetimiziň isleglerini doly kanagatlandyrmak hem-de eksport kuwwatyny artdyrmak pudagyň ileri tutulýan wezipeleri bolup durýar.

Döwlet Baştutanymyz mineral dökünleriniň önümçiliginiň depginini güýçlendirmegiň içerki bazarda bu önüme islegiň ýokarydygy bilen baglydygyny aýdyp, bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň barşynda O.Işangulyýewany we W.Şyhgulyýewi Türkmenistanyň dokma senagaty ministriniň orunbasary wezipelerine bellemek hakyndaky Kararlara gol çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew Aşgabady abadanlaşdyrmak we şäherde ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça durmuşa geçirilýän giň möçberli çäreler barada hasabat berdi. Hasabatyň çäklerinde paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň ilatyny arassa agyz suwy bilen bökdençsiz üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler hakynda aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Aşgabady we ýurdumyzyň beýleki ilatly ýerlerini mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleriniň ulgamlaýyn çözgüdi boýunça anyk görkezmeleri berip, abadanlaşdyryş çäreleriniň we ilatyň ähli zerur şertler bilen üpjün edilmeginiň döwlet tarapyndan öňe sürülýän möhüm wezipelerdigini belledi. Hut şu ulgamda ilatyň ýokary durmuş derejesini, oňaýlylygy, sagdyn gurşawyň üpjün edilmegini şertlendirýän mümkinçilikler döredilýär diýip, milli Liderimiz belledi we bu meseleleriň çözgüdine toplumlaýyn esasda çemeleşilmegini wise-premýerden talap etdi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýewe we welaýatlar boýunça jogapkär edilip bellenilen wise-premýerlere Balkanabat, Daşoguz we Türkmenabat şäherlerinde Ahal hem-de Mary welaýatlaryndaky ýaly Ak öý binasynyň gurluşygyna 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda girişmegi tabşyrdy. Ak öý binalarynda jemgyýetçilik- syýasy we 
medeni-köpçülikleýin çäreleri ýokary derejede guramak üçin ähli zerur şertler döredilmelidir.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annameredow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şeýle hem ulag we aragatnaşyk ulgamynyň edaralarynyň, kärhanalarynyň işini toplumlaýyn kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. Wise-premýeriň aýdyşy ýaly, “Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň 2011-2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasynda göz öňünde tutulan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, häzirki döwürde gözegçilik edýän düzümleriniň işiniň netijeliligini ýakyn geljekde ýokarlandyrmaga gönükdirilen çäreleriň ýerine ýetirilişine yzygiderli gözegçilik ýola goýuldy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ulag-aragatnaşyk ulgamynyň bökdençsiz işlemegi üçin hojalygy dolandyrmak ulgamyny kämilleşdirmegiň, maddy-enjamlaýyn binýady yzygiderli täzelemegiň, tehniki serişdeleri netijeli ulanmagyň, işgärlere göwnejaý hyzmat etmek üçin zerur şertleri döretmegiň wajypdygyny belledi. “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018-2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” durmuşa geçirmegiň çäklerinde bu pudagyň öňünde durýan möhüm wezipeleriň çözgüdine ünsi çekip, milli Liderimiz bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Garajaýew Özbegistan Respublikasynyň 13-15-nji noýabry aralygynda Türkmenistanda geçiriljek medeniýet günlerine, şeýle hem şu ýylyň 1-2-nji noýabrynda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda “Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara syýahatçylyk sergisini we maslahatyny geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Özbegistanyň medeni-döredijilik toparynyň hatarynda estrada artistleri, tans toparlary bolar. Mundan başga-da, özbek kinofilmleriniň görkezilişi, fotosuratlaryň sergisi we özbek wekiliýetiniň Türkmenistanyň Medeniýet ministrligindäki duşuşygy göz öňünde tutuldy. Şeýle hem Aşgabatda we Daşoguzda bilelikdäki medeni çäreler geçiriler.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, beýleki ähli pudaklarda bolşy ýaly, medeniýet ulgamynda halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegi, bu ugra öňdebaryjy tejribeleriň, täzeçil pikirleriň ornaşdyrylmagy arkaly döredijilik işgärleriniň ýokary hilli sungat eserlerini döretmegi üçin zerur mümkinçilikleriň üpjün edilmelidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz aýdym-saz sungatyna we döredijilik dünýäsine işjeň aralaşýan ýaş zehinleriň ukyplarynyň açylmagy, halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagynda möhüm ähmiýeti bolan medeni çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi boýunça ýerine ýetirilýän işlere düýpli nägilelik bildirdi.

Milli Liderimiz wezipe borçlaryny göwnejaý ýerine ýetirmän, Türkmenistanyň Ýaşulularynyň maslahaty mynasybetli geçirilen konsertiň ýokary derejede guralmagyna gözegçiligi gowşadandygy üçin wise-premýer A.Garajaýewe käýinç yglan etdi we degişli resminama gol çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, Hazaryň kenaryndaky "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda bina edilýän şypahananyň gurluşygynyň barşy barada hasabat berdi. Mälim bolşy ýaly, bu taslamanyň amala aşyrylmagyna geçen ýylyň maý aýynda döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda badalga berildi. Ol Awazanyň çäklerinde kemala gelýän döwredap şypahana düzüminiň üstüni ýetirer.

Şeýle hem bilim, ylym we tehnologiýalar babatda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berildi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetine sapaklary okatmak üçin daşary ýurtlardan mugallymlaryň çagyrylmagyny göz öňünde tutýan bu ýokary okuw mekdebiniň meseleleri hakyndaky Karary üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Ýaponiýaly hyzmatdaşlar bilen ýola goýlan gatnaşyklaryň çäklerinde häzirki döwürde ýokarda agzalan uniwersitetde Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetiniň mugallymlarynyň ikisi işleýär. Şu okuw ýylynda ýurdumyz üçin täze ugurlar boýunça hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen Ýaponiýanyň bu ýokary okuw mekdebinden ýene-de birnäçe professorlary we mugallymlary çagyrmak meýilleşdirilýär. Milli Liderimiziň bu ugurda beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, iki uniwersitetiň arasynda uzakmöhletleýin esasdaky netijeli hyzmatdaşlygyň berkidilmegine gönükdirilen degişli ikitaraplaýyn Şertnamanyň taslamasy taýýarlanyldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň baý syýahatçylyk mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meselelere degip geçmek bilen, wise-premýere “Awaza” şypahanasynyň gurluşygynyň ýokary hil derejesini üpjün etmek we ony bellenilen möhletlerde gurup gutarmak hem-de Türkmenistanyň şypahana ulgamynyň üstüni halkara ülňülerine laýyk gelýän düzümler bilen ýetirjek desgada iň täze enjamlary oturtmak boýunça birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Bilim we ylym ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň, bu ugurlara dünýäniň öňdebaryjy tejribesini we täzeçil usullary ornaşdyrmagyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belläp, milli Liderimiz bu babatda ýurdumyzyň esasy we ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýan Ýaponiýa bilen ýola goýulýan gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berilýändigini aýtdy.

Täzeçil ösüşi we ýerli kämil işgärler bilen üpjünçiligi nazarlaýan milli ykdysadyýetimiz üçin zerur bolan ýokary hünärli işgärleri taýýarlamakda we bu ugurda öňde durýan wezipeleriň ýerine ýetirilmeginde Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetine möhüm orun degişlidir. Ýokary tehnologiýalaryň we häzirkizaman ylmynyň gazananlarynyň işjeň ulanylmagy ýurdumyzyň okgunly ösüşiniň we onuň senagat taýdan kuwwatlanmagynyň möhüm şerti bolup durýar. Bu barada aýtmak bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow taýýarlanylan Şertnamanyň taslamasyny umuman oňlap, onuň ýerine ýetirilişi bilen baglanyşykly meseleleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ylym-bilim bilen önümçiligiň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça zerur çäreleri görmegiň wajypdygyny belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Daşary işler ministrliginiň alyp barýan işleri hem-de hormatly Prezidentimiziň GDA ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň 11-nji oktýabrda Russiýa Federasiýasynyň Soçi şäherinde geçirilen mejlisinde öňe süren başlangyçlaryny durmuşa geçirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň özüniň bitaraplyk derejesine daýanmak bilen, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň işine işjeň gatnaşýandygy, ileri tutulýan ugurlarda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerine jogapkärli çemeleşýändigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA-nyň nobatdaky sammitinde çykyş etmek bilen, Arkalaşygyň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça anyk teklipleri beýan etdi. Olary iş ýüzünde durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi degişli işleri amala aşyryp başlady.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň Arkalaşygyň giňişliginde syýasy-diplomatik gatnaşyklary kämilleşdirmek hem-de bu ulgamda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge gönükdirilen orta möhletli Maksatnamany taýýarlamak baradaky başlangyjynyň giň goldawa eýe bolandygy nygtaldy.

Mälim bolşy ýaly, Soçide geçirilen sammitde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda 2018-nji ýylda Türkmenistanyň bilelikde başlyklyk edijiniň borçlaryny ýerine ýetirmegi hakynda çözgüt kabul edildi. Bu wezipäni ýerine ýetirmek üçin Daşary işler ministrligi tarapyndan ýörite konsepsiýanyň taýýarlanylmagy göz öňünde tutulýar.

Mundan başga-da, 10-njy oktýabrda Arkalaşyga agza ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisiniň geçirilendigi, onda kabul edilen degişli resminama laýyklykda, Türkmenistan üçin Ýerine ýetiriji komitetiň guramaçylyk departamentiniň direktorynyň orunbasarynyň wezipesiniň berkidilendigi bellenildi. Mejlisde şeýle hem 2020-nji ýyla çenli döwür üçin GDA-da sportuň milli görnüşlerini goldamak we ösdürmek meýilnamasyny durmuşa geçirmek boýunça 2018-2020-nji ýyllar üçin çäreleriň meýilnamasy kabul edildi.

Şundan ugur alyp, türkmen milli göreşi boýunça halkara ýaryşlaryny geçirmek, GDA ýurtlarynda sportuň şu görnüşi boýunça milli federasiýalary döretmek boýunça işleri geçirmek, göreş boýunça türgenleri hem-de tälimçileri taýýarlamak we olaryň hünärini ýokarlandyrmak boýunça tejribe alyşmak maksady bilen, Arkalaşyga agza ýurtlaryň gatnaşmagynda okuw maslahatlaryny we duşuşyklary guramak göz öňünde tutulýar.

Milli Liderimiziň GDA-nyň çäklerinde söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek baradaky başlangyçlaryna esaslanyp, ýurdumyzyň maliýe-ykdysady toplumy bilen bilelikde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady geňeşiniň, onuň energetika, ulag we söwda meseleleri bilen meşgullanýan düzümleýin ederalarynyň işiniň gün tertibi üçin anyk teklipleri taýýarlamak meýilleşdirilýär.

Durmuş we medeni-ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlyk etmek GDA-nyň işiniň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Soçi şäherinde geçirilen duşuşygyň netijeleri boýunça döwlet Baştutanlarynyň maşgala institutyny we gadymdan gelýän maşgala gymmatlyklaryny goldamak baradaky Beýannamasy kabul edildi. Şunuň bilen baglylykda, Bilim ministrligi, Zenanlar birleşigi, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy we ýurdumyzyň beýleki döwlet edaralary hem-de jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde maşgala gymmatlyklary däp-dessurlaryny ösdürmek babatda Türkmenistanyň gazanan tejribesi bilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň beýleki ýurtlaryny tanyşdyrmak boýunça çäreleri öz içine alýan 2018-2019-njy ýyllar üçin Hereketleriň Meýilnamasyny işläp taýýarlamak teklip edilýär.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2021-nji ýyly GDA-da “Binagärlik we şähergurluşyk ýyly” diýip yglan etmek baradaky başlangyjynyň möhüm ähmiýeti bellenildi. Bu başlangyç GDA-nyň Soçide geçirilen sammitine gatnaşan döwlet Baştutanlarynyň ählisiniň goldawyna mynasyp boldy. Ony durmuşa geçirmek maksady bilen, Daşary işler ministrligi tarapyndan degişli resminamalaryň taslamalary işlenip taýýarlanylar hem-de Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetine iberiler.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik hem-de umumy bähbitlere laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasyndy guralýan daşary syýasat ugruny durmuşa geçirmek bilen, Türkmenistanyň abraýly sebit we halkara guramalary hem-de düzümleri, şol sanda GDA bilen netijeli hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny belledi.

Ýurdumyz Arkalaşygyň döwletleri bilen däp bolan giň möçberli gatnaşyklary yzygiderli ösdürýär. Türkmen halkyny şol döwletleriň halklary bilen asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary baglanyşdyrýar. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň syýasy-diplomatik ulgamda netijeli gatnaşyklary işjeňleşdirmäge, GDA-nyň giňişliginde özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy hem-de medeni-ynsanperwer gatnaşyklary hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga mundan beýläk-de işjeň ýardam etjekdigini aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere, Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçysyna degişli tabşyryklaryň birnäçesini, şol sanda ýurdumyzyň GDA-nyň Soçide geçirilen duşuşygynda beýan eden başlangyçlaryna degişli hem-de Türkmenistanyň 2018-nji ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda bilelikde başlyklyk etmegi bilen baglanyşykly tabşyryklary berdi.

Soňra Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa parlamentiň milli kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmek, ýurdumyzyň ösüşine gönükdirilen durmuş-ykdysady we demokratik özgertmeleri hukuk taýdan üpjün etmek boýunça alyp barýan işleri barada habar berdi.

Bellenilişi ýaly, täze kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak işi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary babatda hem-de döwlet Baştutanymyzyň deputatlaryň öňünde goýan wajyp wezipelerini nazara almak arkaly amala aşyrylýar. Kabul edilýän kanunlary Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň rejelenen görnüşiniň düzgünlerine hem-de halkara kadalaryna we ölçeglerine laýyk getirmek ýaly möhüm meselä aýratyn üns berilýär.

Şeýle hem Mejlisiň ýolbaşçysy türkmen deputatlarynyň wekiliýetiniň Parlamentara Birleşiginiň 137-nji mejlisine gatnaşmak hem-de GDA-nyň Parlamentara Assambleýasynyň mejlisleriniň birini Türkmenistanda geçirmek baradaky meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna boljak iş sapary barada habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow habary diňläp, milli kanunçylyk-hukuk binýadynyň yzygiderli kämilleşdirilmeginiň häzirki döwürde ýurdumyzyň okgunly ösüşiniň möhüm şerti bolup durýandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz kanunçylyk ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy, şol sanda parlamentara gatnaşyklary meselelerine ünsi çekip, işiň bu ugrunyň döwletara gatnaşyklarynyň möhüm bölegi bolup durýandygyny belledi. Şol gatnaşyklar bolsa birek-birege ynanyşmak ýagdaýyny berkarar etmäge, durnukly ösüş babatda ählumumy wezipeleri çözmäge saldamly goşant goşmalydyr.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Buýruga gol çekdi, oňa laýyklykda Türkmenistanyň Mejlisiniň wekiliýeti Parlamentara bileleşiginiň 137-nji maslahatyna gatnaşmak üçin 2017-nji ýylyň 14-16-njy oktýabry aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde gulluk iş saparynda bolar.

Şeýle hem Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi jemläp, oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we uly üstünlikleri hem-de Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda berkarar Watanymyzyň halkyna gülläp ösüş arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   17.11.2017 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwletimiziň içeri syýasatynyň derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa gözegçilik edýän ulgamynda işleriň ýagdaýy barada hasabat bermegi üçin söz berdi.

Wise-premýer hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat bermek bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň agza ýurtlary tarapyndan kabul edilen Durnukly Ösüş Maksatlarynyň Türkmenistanda durmuşa ornaşdyrylmagy boýunça alnyp barylýan işler barada habar berdi. Habar berlişi ýaly, häzirki wagtda degişli ugurda geçirilmeli işleriň esasy ugurlary kesgitlenildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň we BMG-niň arasyndaky gatnaşyklaryň soňky döwürde ep-esli artandygyny belledi. Dürli ugurlarda amala aşyrylan bilelikdäki taslamalaryň birnäçesi munuň subutnamasy bolup durýar. Döwlet Baştutanymyz degişli resminamanyň kabul edilmeginiň ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek hem-de Durnukly Ösüş Maksatlaryny gazanmak boýunça kabul edilen maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagyna gönükdirilendigini belledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere bu ugurda göz öňünde tutulýan işleriň garamagyndaky düzümler tarapyndan öz wagtynda ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra wise-premýer maliýe-ykdysadyýet ulgamyna girýän edaralaryň işini kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn özgertmeleriň maksatlary we wezipeleri barada düşündiriş işlerini geçirmek üçin görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, “Altyn asyryň ykdysadyýeti” we “Türkmenistanyň salgyt ulgamy” žurnallarynyň binýadynda Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň täze neşirini döretmek teklip edilýär.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde gazanylýan üstünlikleri hem-de ykdysadyýet ulgamyndaky giň gerimli özgertmeleriň esasy ugurlaryny giňden beýan etmegiň we ilata ýetirmegiň möhümdigini belläp, wise-premýere täze neşiri döretmek bilen bagly ähli meseleleri düýpli işlemegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary O.Gurbannazarow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de degişli edaralar tarapyndan Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde, içerki bazary ýokary hilli harytlar bilen doly üpjün etmek, ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz ulgamyny ösdürmek, onuň kuwwatyny hem-de milli ösüşiň möhüm wezipelerini çözmäge goşandyny artdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere söwda we telekeçilik işini kämilleşdirmek, telekeçiligi işjeňleşdirmek hem-de ýurdumyzyň senagat toplumynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmakda hususy başlangyçlary höweslendirmek, bu ulgama öňdebaryjy tejribäni ornaşdyrmak hem-de ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Babaýew gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda haýal kokslandyrma desgasynyň gurluşygyny tamamlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bu taslamanyň amala aşyrylmagy TNGIZT-de nebiti gaýtadan işlemegiň çuňlugyny hem-de suwuklandyrylan gazyň, benziniň, dizel ýangyjynyň, nebit koksynyň we gudronyň öndürilýän möçberlerini artdyrmaga, şeýle hem asfalt taýýarlanylanda ulanylýan ýol bitumynyň hilini gowulandyrmaga mümkinçilik berer.

 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny okgunly ösdürmegiň wezipelerine ünsi çekdi. Olaryň çözülmegi milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmaga, ýurdumyzy toplumlaýyn senagatlaşdyrmaga ýardam etmelidir. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, şol wezipeleriň hatarynda ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň düzümini döwrebaplaşdyrmak, dünýä bazarlarynda bäsleşige ukyply önümleriň dürli görnüşlerini öndürýän täze nebit we gazhimiýa önümçiliklerini gurmak işleri bar.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidenti nebit gaz pudagynda innowasion tehnologiýalary giňden peýdalanmagyň möhümdigini aýtdy. Olar ýurdumyzyň uglewodorod serişdeleriniň rejeli ulanylmagyny üpjün edip, daşky gurşawy goramak babatda wezipeleri çözmäge ýardam etmelidir. Wise-premýere TNGIZT-de täze desgalary öz wagtynda ulanmaga bermek hem-de ýakyn geljek üçin nebiti gaýtadan işleýän senagatda amala aşyryljak düzüm taslamalaryny ilerletmek boýunça işleriň depginini artdyrmak babatda anyk görkezmeler berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berip, häzirki wagtda welaýatlarda güýzlük bugdaýa ideg edilýändigini, şol sanda gögeriş alnan bugdaý meýdanlarynda ösüş suwunyň tutulýandygyny, topragyň mineral dökünler bilen gurplandyrylýandygyny, haşal otlaryň garşysyna göreşilýändigini belledi.

Şunuň bilen birlikde, meýdanlarda pagtanyň galan hasylyny ýygnamak, pagta arassalaýjy kärhanalarda çig maly gaýtadan işlemek işleri alnyp barylýar, daýhanlar bilen özara hasaplaşyklar geçirilýär. Oba hojalyk tehnikalary we enjamlary geljek ýylyň möwsümine taýýarlanylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere oba hojalyk önümleriniň önümçiliginiň möçberlerini köpeltmäge, şol sanda ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmagyň hasabyna artdyrmaga degişli birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz güýzlük bugdaýlara agrotehniki kadalara laýyklykda ideg etmek hem-de ilatyň arassa agyz suwy bilen üpjün edilişini gowulandyrmak boýunça umumydöwlet maksatnamasynyň ýerine ýetirilişiniň barşyny yzygiderli gözegçilikde saklamak meselelerine pudagyň ýolbaşçylarynyň ünsüni güýçlendirmegi tabşyrdy. Şunda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda döwrebap oba hojalyk tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmagyň, toprak hem-de suw serişdelerini netijeli peýdalanmaga ýardam berýän öňdebaryjy dünýä tejribesini öwrenmegiň we iş ýüzünde ulanmagyň möhümdigini nygtady.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Aýdogdyýew gözegçilik edýän pudaklaryndaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Wise-premýer önümleri daşamak üçin himiýa senagatynyň kärhanalaryny täze demir ýol tehnikalary bilen üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada habar berip, “Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan Türkmenabadyň himiýa zawody üçin kükürt kislotasyny daşamak üçin niýetlenen demir ýol çeleklerini satyn almak boýunça geçirilen halkara bäsleşiginiň netijeleri barada aýtdy. Onuň taslama kuwwatynyň bu önüm bilen diňe bir ýurdumyzyň içerki isleglerini doly kanagatlandyrmaga däl, eýsem, ony daşary ýurtlara ibermäge hem mümkinçilik berýändigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, dürli ugurlarda, şol sanda mineral dökünleriniň dürli görnüşlerini öndürmek ulgamynda uly geljege eýe bolan milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri hökmünde himiýa senagatynyň ähmiýetini belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz ýurdumyzyň ykdysady strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmekde Türkmenabadyň himiýa zawodynyň ägirt uly kuwwatynyň hem-de önümçilik toplumynyň uly geljeginiň bardygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz halk hojalyk toplumynyň we ilatyň özümizde öndürilýän dürli görnüşli hem-de ýokary hilli himiýa önümlerine bolan isleglerini öz wagtynda we bökdençsiz üpjün etmegiň wajypdygyny belläp, bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew gözegçilik edýän ulgamlarynda işleriň ýagdaýy barada, şeýle hem Aşgabat şäheriniň Abadan etrabynda degişli inženerçilik-tehniki we ýol-ulag düzümi bolan ýaşaýyş jaý toplumyny gurmagyň meýilnamasyny taýýarlamak babatda döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça geçirilen işler barada hasabat berdi.

Bu meýilnama laýyklykda, täze binalary gurmak üçin meýilleşdirilýän meýdanda ýaşaýyş jaýlaryny, çagalar bagyny, umumybilim berýän mekdebi, köpugurly söwda merkezini gurmak göz öňünde tutulýar. Ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak bilen täze ýaşaýyş jaý toplumyny gurmagyň buýrujysy ýurdumyzyň Senagat ministrligi bolup durýar. Işleri bäş ýylyň dowamynda iki tapgyrda amala aşyrmak göz öňünde tutulýar.

Şeýle hem Aşgabat şäherinde binalary gurmak boýunça Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan halkara bäsleşigini yglan etmek barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde ýurdumyzda özboluşly desgalaryň we binalaryň gurulýandygyny belledi. Binalaryň köpsanlysy Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz potratçylar bilen baglaşylýan şertnamalara özboluşly işleriň we pikirleriň göçürilmeginden goramak maksadynda gurluşyk taslamalaryny amala aşyrmak babatda degişli patenti resmileşdirmek bilen bagly bölümi girizmegiň möhümdigini belledi. Şeýle hem şundan ugur almak bilen, şertnamada gurluşygyň taslamasy üçünji bir ýurda berlen halatda, potratçynyň we buýrujynyň mümkin bolan jogapkärçiligini görkezmeli.

Gol çekilýän her bir şertnama ýokarda görkezilen bölümi hökman içine almalydyr diýip, milli Liderimiz talap etdi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer G.Myradowa ýurdumyzdaky ähli iri we möhüm ähmiýetli gurluşyklara patent bermegi tabşyrdy.

Şeýle hem milli Liderimiz gurluşyk üçin ähli bäsleşikleriň Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan geçirilmelidigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz sözüni dowam edip, täze gurulýan desgalarda işleriň ýagdaýyna, desgalary gurmagyň hiline we möhletlerine berk gözegçilik etmegiň möhümdigini belläp, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýewe berk käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi oňa soňky gezek duýduryp, degişli Buýruga gol çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annameredow gözegçilik edýän ministrliklerinde we pudak edaralarynda işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň demir ýol pudagyny has-da ösdürmäge degişli ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda ýurdumyzda ulaglaryň ähli görnüşleriniň hereket etmegindäki amatly we howpsuz halkara ulag geçelgeleriniň döredilendigini nygtady. Munuň özi sebitde durnukly ösüşi—halklaryň arasynda hoşniýetli gatnaşyklaryň ösdürilmegini, hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyny, söwda haryt dolanyşygynyň möçberleriniň artdyrylmagyny üpjün edýär.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň dünýäniň ösen döwletleriniň biri hökmünde ulag-aragatnaşyk ulgamynyň esasy ugry bolan demir ýol pudagyny maksadalaýyk we yzygiderli ösdürýändigini aýtdy. Demir ýollaryň täze şahalary çekilýär, dürli ähmiýetli wagonlar, kuwwatly teplowozlar hem-de beýleki tehnikalar satyn alynýar. Pudaga innowasion tehnologiýalar ornaşdyrylýar, täze kärhanalar açylýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere bu pudagyň kärhanalarynyň işiniň zerur bolan hilini üpjün etmek boýunça gözegçiligi hem-de hereketleriň anyk meýilnamasynyň berjaý edilmegini güýçlendirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Garajaýew gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de Rumyniýanyň Aşgabatda geçiriljek Medeniýet günlerini geçirmäge taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Wise-premýer döredijilik forumynyň maksatnamasyna iki ýurduň ynsanperwer ulgamdaky netijeli gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gönükdirilen çäreleriň ençemesiniň goşulandygyny belledi. Olaryň hatarynda muzeý işiniň hünärmenleri bilen duşuşyk, Rumyniýanyň milli egin-eşikleriniň we amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisi, kinofilmleriň görkezilişi hem-de bilelikdäki konsert bilen baglanyşykly çäreler bar. Myhmanlar paýtagtymyzdaky muzeýleriň gymmatlyklary we Aşgabadyň ajaýyp ýerleri bilen tanşarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, türkmen-rumyn döwletara gatnaşyklaryny ösdürmek babatda öňümizdäki döredijilik çäresiniň ähmiýetini belledi.

Türkmenistan Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlary bilen hyzmatdaşlyga özüniň daşary syýasatynyň möhüm ugry hökmünde garap, dünýäde durnuklylygy hem-de howpsuzlygy, ählumumy ösüşi pugtalandyrmagyň bähbidine döwrüň talabyna laýyk gelýän halkara gatnaşyklary ösdürmek ugrunda çykyş edýär. Milli Liderimiz döwletara gatnaşyklarynda daşary ýurtlar bilen özara ynanyşmagy hem-de dostlugy pugtalandyrmaga ýardam edýän medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyga aýratyn ornuň degişlidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz Rumyniýanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň çäklerinde meýilleşdirilen çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň wajypdygyny aýdyp, wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi hem-de hormatly Prezidentimiziň garamagyna Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän Bagabatda 200 orunlyk täze şypahanany gurmak baradaky teklibi hödürledi.

Bu şypahananyň düzüminde anyklaýyş we maslahat beriş, fizioterapiýa, bejeriş we beýleki bölümler bolar. Olary dünýä ölçeglerine laýyk gelýän innowasion lukmançylyk enjamlary bilen üpjün etmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bagabatda şypahanany gurmak meselesiniň üstünde içgin işlemegi, gurluşyk işleriniň ähli ugurlaryny öwrenmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz ilatymyza ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlaryny hödürlemek maksady bilen, ýurdumyzyň şypahanalaryny iň täze ýokary tehnologiýaly tehnikalar we enjamlar bilen üpjün etmek meselesine aýratyn üns bermegi talap etdi.

Milli Liderimiz şeýle hem wise-premýere mekdep okuwçylarynyň hem-de ýaşlaryň arasynda ýol hereketiniň howpsuzlygynyň kadalaryny berjaý etmek ulgamynda aň-bilim we düşündiriş çärelerini geçirmek boýunça anyk görkezmeleri berdi. Döwlet Baştutanymyz orta we ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylarynyň bu meseläniň örän wajypdygyna oňat düşünmelidigini we onuň çözgüdine örän jogapkärli çemeleşmelidigini aýdyp, ýol hereketiniň kadalarynyň bozulan halatynda, olaryň jogap bermelidigini nygtady.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow 14–15-nji noýabrda Aşgabat şäherinde geçirilen Owganystan boýunça 7-nji sebit ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň (RECCA VII) netijeleri barada hasabat berdi.

Wekilçilikli foruma Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň, Orta we Ýakyn Gündogar, Ýewropa, Amerika ýurtlarynyň hem-de BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralarynyň we düzümleriniň, abraýly halkara hem-de sebit guramalarynyň, iri bank-maliýe edaralarynyň wekiliýetleri gatnaşdylar.

Iki günlük maslahatyň barşynda Owganystany ösdürmäge ýardam bermek boýunça umumy tagallalary birleşdirmäge, energetika, ulag hem-de kommunikasiýalar, söwda, hususy telekeçilik ýaly ulgamlarda we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy höweslendirmäge hem-de işjeňleşdirmäge degişli meseleleriň birnäçesine garaldy.

Owganystanyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň, Türkiýäniň we Türkmenistanyň arasynda Üstaşyr we ulag hyzmatdaşlygy hakyndaky Ylalaşyga gol çekilmegi forumyň möhüm wakasy boldy. Bu täze halkara ulag geçelgesi Merkezi we Günorta Aziýa, Hazar hem-de Gara deňizleri, Ortaýer deňzi sebitlerini öz içine alýan giň geoykdysady giňişlikde hyzmatdaşlygy berkitmäge ýardam eder.

Maslahatyň çäklerinde şeýle hem işewürler maslahaty, zenanlaryň işewür duşuşygy, bilelikdäki söwda sergisi hem-de ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesi guraldy.

RECCA VII maslahatynyň netijeleri boýunça Aşgabat Jarnamasy biragyzdan kabul edildi. Onda gatnaşyjy döwletleriň we halkara guramalaryň sebitde hem-de sebitara giňişliginde özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da berkitmäge we giňeltmäge taýýardygy öz beýanyny tapdy.

Türkmen paýtagtynda geçirilen maslahat tutuş dünýä bileleşiginiň ünsüni özüne çekdi. Daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde onuň giňden beýan edilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Bitarap Türkmenistanyň oňyn

Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanan daşary syýasat ugruny durmuşa geçirmek bilen, mundan beýläk-de Owganystana durmuş-ykdysady taýdan galkynmakda ýardam berjekdigini belledi. Ýurdumyz owgan tarapynyň gatnaşmagynda energetika we ulag-aragatnaşyk ulgamlarynda iri düzümleýin taslamalaryň başyny başlap, olaryň durmuşa geçirilmegine goňşy döwletiň sebit we halkara hyzmatdaşlygyna goşulyşmagy boýunça görülýän umumy çäreler babatda garaýar.

Türkmenistan doganlyk owgan halkynyň parahatçylyga we durnuklylyga ymtylmagynda raýdaş bolmak bilen, Owganystandaky ýagdaýy diňe syýasy-diplomatiki, gepleşikler serişdeleri arkaly kadalaşdyrmak ugrunda çykyş edýär.

Döwlet Baştutanymyz Owganystanyň parahatçylykly ösüşine ýardam etmek boýunça halkara tagallalaryny mundan beýläk-de birleşdirmek we özara bähbitli sebit ykdysady hyzmatdaşlygyny ösdürmek işinde paýtagtymyzda geçirilen maslahatyň ähmiýetini belläp, wise-premýere, daşary işler ministrine bu ugurda işleri yzygiderli dowam etdirmek boýunça degişli tabşyryklary berdi.

Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa milli parlamentiň alyp barýan işleri, häzirki döwürde döwlet gurluşygynyň ileri tutulýan ugurlaryny nazara almak bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň deputatlarynyň öňünde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň çäklerinde görülýän çäreler barada habar berdi.

Milli Liderimiz Mejlisiň kanunçykaryjylyk işiniň durmuş ugurly döwlet syýasatynyň, ýurdumyzda amala aşyrylýan oňyn özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň netijeli guralydygyny belläp, jemgyýetde demokratik ýörelgeleri berkarar etmäge gönükdirilen çäreleri işjeňleşdirmäge deputatlaryň ünsüni çekdi.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, işde uly üstünlikleri, Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda berkarar Watanymyzyň ähli halkyna gülläp ösüş arzuw etdi.

Türkmenistanda ýylyň başyndan bäri bahasy 4,5 milliard dollardan gowrak bolan desgalar bina edildi

Türkmenistanda 2017-nji ýylyň dokuz ýynda ýylyň başyndan bäri bahasy 4,5 milliard dollardan gowrak bolan desgalar bina edildi. Bu barada Hökümetde gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy pudaklaryna gözegçilik edýän wise-premýer D.Amangeldiýew habar berdi.

Wise-premýeriň aýtmagyna görä, hasabat döwründe bahasy 4 milliard 584 million 300 müň amerikan dollaryna barabar bolan dürli maksatly binalaryň we desgalaryň 927-si ulanmaga berildi. Meýilnama 103 göterim ýerine ýetirildi we ösüş depgini 100,3 göterime barabar boldy.

Şu döwürde 1,5 million inedördül metr ýaşaýyş jaýlary guruldy. Täze gurlan binalaryň hatarynda myhmanhanalar we şypahana toplumlary, Aşgabat şäherinde gurlan üniwersitetleriň binalary, lukmançylyk merkezleri, umumybilim berýän mekdepler, çagalar baglary we beýlekiler bar. Ýylyň ahyryna çenli iri desgalaryň 338-sini ulanmaga bermek meýilleşdirilýär.

a tenne

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Aşgabatda Owganystan boýunça 7-nji sebit ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň (RECCA VII) ministrler derejesindäki mejlisi geçirildi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   15.11.2017  /  

Paýtagtymyzda Owganystan boýunça 7-nji sebit ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň (RECCA VII) ministrler derejesindäki mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibine umumy abadançylygyň we rowaçlygyň maksatlaryna kybap gelýän netijeli hyzmatdaşlygy has-da ösdürmegiň geljegine degişli meseleleriň giň toplumy girizildi.

Ozal habar berlişi ýaly, ýakynda Aşgabatda RECCA VII iş toparynyň duşuşygy geçirildi. Ol Owganystany işjeň çekmek bilen netijeli özara hereket etmäge, umuman, ýakynlaşmak işlerini höweslendirmäge we ösdürmäge, sebitde bar bolan uly mümkinçilikleri durmuşa geçirmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň gyzyklanma bildirilip ara alyp maslahatlaşma öwrüldi.

Maslahat daşary ýurtlardan, şol sanda Owganystandan, Azerbaýjandan, Awstraliýadan, Braziliýadan, Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Gruziýadan, Müsürden, Hindistandan, Indoneziýadan, Yrakdan, Eýrandan, Ispaniýadan, Italiýadan, Gazagystandan, Kanadadan, Katardan, Hytaýdan, Gyrgyzystandan, Koreýa Respublikasyndan, Malaýziýadan, Norwegiýadan, BAE-den, Pakistandan, Russiýadan, Saud Arabystanyndan, ABŞ-dan, Täjigistandan, Türkiýeden, Özbegistandan, Ukrainadan, Finlýandiýadan, Fransiýadan, Şweýsariýadan, Şwesiýadan, Ýaponiýadan wekiliýetleriň onlarçasyny Aşgabatda ýygnady.

Maslahata Birleşen Milletler Guramasynyň iri ýöriteleşdirilen düzümleriniň-BMG-niň öwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD), BMG-niň azyk we oba hojalyk guramasynyň (FAO), BMG-niň Aziýa-Ýuwaş umman sebiti boýunça Ykdysady we durmuş komissiýasynyň (UNESCAP), BMGÖM-niň, ÝUNESKO-nyň, BMG-niň Owganystana ýardam etmek boýunça missiýasynyň (UNAMA), BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň (UNRCCA), Birleşen Milletler Guramasynyň senagat ösüşi boýunça edarasynyň (UNIDO), BMG-niň Ýewropa ykdysaly toparynyň (UNECE), ЕB, ÝHHG, YHG-niň, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, ŞHG-niň, Halkara zähmet guramasynyň (ILO), Günorta Aziýanyň sebit hyzmatdaşlygy assosiasiýasynyň (SAARC), ТRASEKA-nyň, Arap ykdysady ösüşiniň Kuweýt gaznasynyň, Aziýada özara gatnaşyklar we ynanyşmak ölçegleri boýunça maslahatynyň (CICA), Aga Hanyň ösüş boýunça guramasynyň (AKDN) hem-de beýlekileriň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar.

Maslahata iri bank we maliýe düzümleri, şol sanda Bütindünýä banky, Aziýanyň ösüş banky, Yslam ösüş banky, Halkara maliýe korporasiýasy (IFS), Halkara ösüş gaznasy OPEK (OFID) öz wekillerini iberdiler.

Aşgabat duşuşygynda şeýle hem ýurdumyzda resmi taýdan işleýän diplomatik wekilhanalaryň baştutanlary çagyryldy.

Maslahata türkmen tarapyndan Hökümet agzalary, käbir ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar.

Forum Owganystan boýunça sebit ykdysady hyzmatdaşlygyň Konferensiýasy (RECCA VII ) hakynda ýörite taýýarlanan wideofilmi görkezmekden başlandy.

Maslahatyň resmi açylyş dabarasynda nygtalyşy ýaly, Türkmenistan dünýä döwletleriniň we halkara guramalarynyň duşuşyga şeýle giň hem-de wekilçilikli gatnaşmagyna hormat nyşany, duşuşygyň barşynda ara alnyp maslahatlaşyljak meseleleriň möhümdigine düşünmegiň subutnamasy hökmünde garaýar. Bu duşuşyk Owganystana durnuklylygyň we ösüşiň bähbidine bilelikdäki hereketleri has-da birleşdirmek babatda uly ähmiýete eýe bolup durýar.

Biziň ýurdumyz goňşy döwlet bilen gatnaşyklara aýratyn üns berip, onuň durnukly ösmegine, sebit hem-de dünýä işlerine doly goşulyşmagyna, owgan topragynda parahatçylygyň we ylalaşygyň ýola goýulmagyna ýardam edýär. Owganystanda syýasy durnuklylygy diňe parahatçylyk, diplomatik serişdeleri bilen gazanmak mümkinçiligine bolan ynam türkmen tarapynyň garaýşynyň esasy pursady bolup durýar. Şundan ugur almak bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow jogapkär owgan güýçleriniň, gyzyklanma bildirýän ähli taraplaryň arasyndaky giň milli gatnaşyklary BMG-niň howandarlygynda ýola goýmak üçin Türkmenistanyň syýasy giňişligini hödürleýär.

Ýurdumyz bu ugurda halkara guramalarynyň syýasy mümkinçiliklerini peýdalanyp işlemäge taýýardygyny tassyklamak bilen, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi hem-de BMG-niň Owganystana ýardam etmek boýunça missiýasy (UNAMA) bilen özara gatnaşyk saklaýar. Türkmenistan öňde goýlan maksatlary gazanmak boýunça dünýä bileleşiginiň hem-de sebit boýunça goňşy ýurtlaryň tagallalaryna işjeň gatnaşýar we olary hemişe goldaýar.

Owganystanyň durmuş-ykdysady düzümini ösdürmek onuň üçin esasy mesele bolup durýar. Türkmenistan ykdysady ösüşiň, täze iş orunlarynyň döredilmeginiň, giň gerimli durmuş maksatnamalaryny amala aşyrmagyň, adamlaryň maddy hal-ýagdaýyny, bilim derejesini ýokarlandyrmagyň ýurtdaky ýagdaýa oňyn täsir edip, bu ýerde parahatçylygyň we durnuklylygyň berkemegine ýardam edýändigine ynanýar. Şunda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli belleýşi ýaly, halkara kömegi täsirli, gönükdirilen we anyk bolmalydyr.

Bellenilişi ýaly, biziň ýurdumyz Owganystana kömek bermek boýunça köptaraplaýyn tagallalaryň işjeň tarapdary hem-de ençeme ýyl bäri olara gatnaşyjy bolup durýar, dünýä bileleşiginiň bu ugurda hereketlerini amala aşyrmaga bolan erk-islegini we aýgytlylygyny görkezmegine ýokary baha berýär. RESSA-nyň çäklerinde başy başlanan sebit hyzmatdaşlygynyň häzir Owganystanyň özündäki onuň çäklerinden daşardaky ýagdaýa düýpli täsir etmäge ukyply bolan netijeli gural bolup çykyş edýändigi şübhesizdir.

Owgan tarapynyň gatnaşmagynda iri düzüm taslamalarynyň amala aşyrylmagy, hususan-da, energetika we ulag ýaly möhüm ugurlarda durmuşa geçirilmegi bu ýurduň syýasy durnuklylygynyň, ykdysady hem-de durmuş taýdan galkynmagynyň, sebit we dünýä hojalyk işlerine üstünlikli goşulyşmagynyň möhüm şerti bolup durýar. Hut şeýle ýagdaýda Owganystan giň özara gatnaşyklara doly hukukly gatnaşyjy we hyzmatdaş bolmaga ukyplydyr. Şunda Owganystan üçin strategik mümkinçilik bolup, onuň sebit hem-de dünýä işlerindäki orny owgan halkynyň gülläp ösmeginiň we abadançylygynyň girewi bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tarapyndan başy başlanan Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasyna aýratyn ähmiýet berilýär. Deslapky hasaplamalara görä, TOPH taslamasy Owganystana gazyň göni iberilmeginden başga-da, diňe “mawy ýangyjyň” üstaşyr geçirilmegi üçin her ýylda ýurduň býujetine ABŞ-nyň 1 milliard dollaryna golaý serişdäniň gelip gowuşmagyny üpjün eder. Mundan başga-da, bu ýerde täze iş orunlarynyň 12 müňden gowragyny döretmek üçin şert dörär. Häzir Türkmenistan gaz geçirijiniň öz çägindäki böleginiň gurluşygyny amala aşyrýar. Şeýle hem taraplar gaz geçirijini owgan çäginden geçirmek bilen bagly tehniki meseleleri çözmek boýunça bilelikde iş alyp barýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan ýene-de beýleki ähmiýetli taslama – Türkmenistandan Owganystana demir ýoluny çekmek bolup, onuň birinji nobatdakysynyň – Atamyrat-Ymamnazar-Akina demir ýolunyň gurluşygy geçen ýylyň güýzünde tamamlandy. Häzir taraplar Owganystanyň çäginde polat ýolunyň gurluşygyny dowam etmek meselesi boýunça işjeň hyzmatdaşlyk edýärler. Geljekde bu demir ýoluny Täjigistan bilen serhede çenli dowam edip, ony Aziýa halkara demir ýol ulag geçelgesiniň bölegine öwürmek göz öňünde tutulýar.

Bu taslama Owganystany halkara ulag düzüminiň esasy bölegi hökmünde Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň döwletlerine çykmak mümkinçiligi bilen umumy işlere goşmaga gönükdirilendir. Şeýlelikde, bu ýurduň Demirgazyk-Günorta we Gündogar-Günbatar ugurlary boýunça Merkezi Aziýanyň çäginden geçýän halkara ulag geçelgeleriniň möhüm bölegine öwrülmek mümkinçiligi döreýär.

 

Şeýle hem şol babatda Owganystan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa-Türkiýe ulag geçelgesini döretmegiň geljegi uly bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, degişli bäştaraplaýyn ylalaşygyň eýýäm gol çekilmäge taýýardygy habar berildi.

Biziň ýurdumyz döredilen goşmaça kuwwatlyklary nazara almak bilen, Owganystana iberýän elektrik energiýasynyň möçberini birnäçe esse artdyrmaga taýýar bolmak bilen çäklenmän, eýsem, Türkmenistan-Özbegistan-Täjigistan-Owganystan-Pakistan taslamasynyň çäklerinde ony eksport etmek boýunça täze halkara taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça işleri alyp barýar. Türkmen tarapy Owganystany, onuň üsti bilen owgan ulgamlary boýunça Pakistany elektrik energiýasy bilen üpjün etmek boýunça hem taslamanyň başyny başlady. Şeýlelikde, bu taslamalaryň amala aşyrylmagy Owganystanyň elektrik energiýasyny alýan ýurtdan ony üstaşyr geçirýän hem-de sebitiň energetika ulgamyna gös-göni gatnaşýan ýurda öwrülmegini aňladar.

Türkmenistan dünýä bileleşigi tarapyndan bu taslamalara syýasy-diplomatik we maliýe-ykdysady ýardam edilmegine Owganystanyň ösüşinde täze sepgitlere çykmaga çalyşmagyna gös-göni goldaw berilmegi bolup durýandygyna ynanýar. Ýurduň geljegi köp babatda olara halkara gatnaşygynyň derejesine we möçberine baglydyr.

Söwda-ykdysady gatnaşyklaryny giňeltmek we diwersifikasiýalaşdyrmak Owganystany üstünlikli dikeltmäge uly goşant bolup durýar. Şu maksatlar bilen, sebitiň döwletleriniň, beýleki ýurtlaryň diňe iri däl-de, eýsem, orta we kiçi işewürligi owgan bazaryna işjeň girip, serhetýaka söwdasyny ösdürmeli. Senagat harytlarynyň önümçiligi, oba hojalygy, hyzmatlar ulgamy ýaly ugurlarda bilelikde işlemegiň dürli görnüşleri ýola goýulmaly.

Owganlylaryň goňşulary bilen telekeçilik işlerini alyp barmakda köpasyrlyk tejribesi hem-de däpleri bolup, olar öz hyzmatdaşlaryna köp zat teklip edip biler. Owgan işewürligine özara bähbitli we uzakmöhletleýin esasynda sebit we halkara söwda-ykdysady gatnaşyklaryna doly aralaşmaga ýardam etmeli.

RECCA VII maslahatynyň düýn geçirilen iki sany çäresi—işewürler maslahaty we zenanlaryň işewür duşuşygy şol meselelere bagyşlandy. Aşgabatda açylan bilelikdäki sergi bolsa işewür hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin mümkinçilikleriň aýdyň beýany boldy. Oňa owgan we türkmen işewürleri, Türkmenistanda işleýän daşary ýurt döwletleriniň ilçihanalary gatnaşýarlar.

Bellenilişi ýaly, biziň ýurdumyz ençeme ýyl bäri Owganystana goldaw bermek bilen onuň çäginde saglygy goraýyş we bilim edaralaryny gurýar, goňşy döwlete ýeňillikli şertlerde elektrik energiýasyny iberýär, ynsanperwer ýüklerini yzygiderli ugratmak bilen, milli işgärleri taýýarlamakda kömek edýär. Şunuň ýaly yzygiderli goldaw geljekde hem Owganystanda durmuş desgalaryny gurmak boýunça Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça işlenip taýýarlanylan ýörite maksatnama laýyklykda amala aşyrylar.

Elbetde, Owganystana kömek etmek boýunça anyk çäreleriň görülmegi öňde goýlan wezipeleri çözmäge umumy ymtylmanyň hem-de ahyrynda üstünlige bolan ynamyň bardygyny tutuş dünýä äşgär eder. Erk-islege we özara ynanyşmaga, Birleşen Milletler Guramasynyň üsti bilen tutuş dünýä bileleşiginiň, beýleki iri hem-de abraýly halkara we sebit düzümleriniň goldawyna esaslanan tagallalaryň birleşdirilmegi bu ýurduň yzygiderli ösmegi üçin möhüm şert bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň geljekde hem doganlyk Owganystany ösdürmegiň, tutuş sebitde parahatçylygyň, durnuklylygyň we rowaçlygyň bähbidine zerur başlangyçlara işjeň gatnaşmaga taýýardygy tassyklanyldy.

Owganystan Yslam Respublikasynyň ikinji wise-prezidenti Sarwar Daniş bu ýere ýygnananlary owgan tarapynyň adyndan mübärekledi. Ol RECCA VII maslahatyna gatnaşmak mümkinçiligine özüniň örän şatdygyny nygtap, mähirli kabul edilendigi hem-de Aşgabatdaky forumyň ýokary guramaçylyk derejesi üçin Türkmenistanyň Prezidentine we Hökümetine tüýs ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýtdy.

Nygtalyşy ýaly, türkmen paýtagtynda şu duşuşygyň geçirilmegi sebit ykdysady hyzmatdaşlykda, sebiti ählumumy ýakynlaşmak işlerine goşmakda oňyn Bitaraplyk syýasatyny amala aşyrýan Türkmenistanyň tutýan ähmiýetli we işjeň ornunyň ajaýyp subutnamasydyr. Hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary boýunça depginli ösdürilýän türkmen-owgan gatnaşyklary dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň aýdyň nusgasydyr. Jenap Sarwar Daniş sentýabrda Aşgabatda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň örän uly üstünligini ýakynlaşmak babatda möhüm ädimdigini hormat bilen belläp, ýurdumyzy bu ajaýyp üstünlik bilen mähirli gutlady.

Owganystan Yslam Respublikasynyň ikinji wise-prezidenti pursatdan peýdalanyp, döwletara hyzmatdaşlygyna uly üns berýändgi hem-de parasatly ýolbaşçylyk edýändigi üçin milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa çuňňur hoşallyk bildirdi hem-de taraplaryň yzygiderli hoşniýetli erkine daýanýan däp bolan bu gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Jenap Sarwar Daniş Owganystanyň halkynyň, Prezidentiniň we Hökümetiniň adyndan RECCA VII maslahatyna gatnaşandyklary üçin wekiliýetleriň ählisine hoşallyk bildirdi hem-de munuň sebitdäki netijeli hyzmatdaşlyga bar bolan ähli mümkinçilikleri ulanyp, has-da ýokary netijelilik bermegiň umumy maksat edinilýändiginiň subutnamasy bolup durýandygyny belledi.

Bellenilişi ýaly, Merkezi Aziýanyň ösüşiniň taryhynyň aýrylmaz bölegi bolan, Owganystan ykdysady hyzmatdaşlygyň ýakynlaşdyrylmagynyň güýçlendirilmegine gyzyklanma bildirýär. Şunuň bilen baglylykda, RECCA dürli ulgamlarda—energetika, ulag, söwda, telekommunikasiýa ulgamlarynda, işewür düzümleriň ugry boýunça özara gatnaşyklar üçin oňat mümkinçilikleri hödürläp biler.

Aşgabat duşuşygyna gatnaşyjylaryň şeýle uly wekilçilikli düzümde bolmagy bu ugurdaky işleriň örän işjeňleşendiginiň görkezijisidir. Bu baradaky gürrüňiňi dowamynda Owganystan Yslam Respublikasynyň ikinji wise-prezidenti 2015-nji ýylyň sentýabrynda 6-njy RECCA maslahatynyň geçirilen wagtyndan bäri sebitde ileri tutulýan taslamalaryň ýerine ýetirilişiniň nukdaýnazaryndan uly geljegi bolan ösüşleriň gazanylandygyny nygtady.

Lýapis Lazuli ugry boýunça täze halkara ulag geçelgesini döretmek hakynda ylalaşyga gol çekilmegi sebitde bilelikdäki tagallalaryň ajaýyp netijesidir. Bu möhüm resminamanyň durmuşa geçirilmegi Ýewraziýa giňişliginde ygtybarly üstaşyr-ulag ulgamynyň kemala getirilmegine ýardam eder.

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy, elektroenergiýany ibermek boýunça täze taslamalaryň uly ähmiýeti bardyr. Olar sebitde netijeli hyzmatdaşlyk etmegiň aýdyň subutnamasy bolup, bu babatda häzirki döwürde göze görnüp duran öňegidişlikler gazanylýar. Sebitde özara hereketleri öňe ilerletmekde gazanylan ýene bir üstünlik sanly Ýüpek ýoly taslamasydyr. Ol bu taryhy ýoluň täze hilde gaýtadan dikeldilmegine gönükdirilendir.

Şunuň bilen birlikde, söwda-ulag düzümlerine maýa goýumlarynyň möçberlerini artdyrmak, hususy ulgamy höweslendirmek, iş orunlaryny döretmek, RECCA-nyň hem netijeli orun tutup biljek ugry bolan gyzyklanma bildirýän täze hyzmatdaşlary gatnaşyk etmäge çekmek boýunça çäreleri görmegiň zerurdygy bellenildi.

Nygtalyşy ýaly, Owganystan öz tarapyndan umumy maksatlara ýetmäge işjeň gatnaşmaga, Merkezi we Günorta Aziýa hem-de Ýakyn Gündogar ýurtlary üçin sebitleýin ýakynlaşmagyň baglanyşdyryjy halkasy we merkezi hökmünde hyzmat etmäge taýýardygyny beýan edýär. Umumy jogapkärçilige esaslanan özara ylalaşykly çemeleşme we ýardam bermek sebit hem-de sebitara möçberde netijeli ykdysady hyzmatdaşlygyň we ýakynlaşmagyň girewi bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, sebitde howpsuzlygyň we durnuklylygyň pugtalandyrylmagy möhüm ýagdaý hökmünde atlandyryldy. Bu bolsa umumy ykdysady ösüşler, halklaryň hal-ýagdaýynyň ýokarlanmagy bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.

Şeýle hem Owganystanyň halkara jemgyýetçiligine, sebitiň ähli ýurtlaryna parahatçylygy hem-de howpsuzlygy üpjün etmekde, owgan meselesini syýasy-diplomatik serişdeler arkaly çözmekde, terrorçylyga we beýleki howplara garşy hereket etmekde hoşallyk bildirýändigi hem-de bu ugurda mundan beýläk-de ýakyn hyzmatdaşlyk etmäge we ýardam berilmegine umyt bildirýändigi bellenildi.

Soňra Owganystan Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Salahuddin Rabbanä söz berildi. Ol öz çykyşynda özara bähbitli ykdysady gatnaşyklary ösdürmek boýunça umumy tagallalary netijeli birleşdirmek hem-de anyk gurallary döretmek boýunça RECCA-nyň mümkinçiliginiň möhümdigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, Owganystanyň Türkmenistan bilen gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berýändigi bellenildi. Şol gatnaşyklar hoşniýetli gatnaşyklaryň göreldelik nusgasy bolup, diňe bir iki ýurduň däl, eýsem, has giň möçberlerde parahatçylygyň, howpsuzlygyň we abadançylygyň bähbitlerine kybap gelýär.

Goňşy döwletiň DIM-niň ýolbaşçysy Owganystany durmuş-ykdysady taýdan dikeltmek hem-de ol ýerlerdäki ýagdaýlary parahatçylyk ýol bilen düzgünleşdirmek, onuň sebit we dünýä hojalyk gatnaşyklary ulgamyna goşulyşmagynyň, RECCA hem-de “Aziýanyň ýüregi” işleriniň öňe ilerlemegi baradaky meselelerde uly goşandy we ähmiýetli orun tutýandygy üçin türkmen tarapyna tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Şu babatda ýangyç-energetika toplumynda, elektroenergetika we ulag-aragatnaşyk ulgamlarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan iri düzümleýin taslamalaryň wajypdygy nygtaldy. Olar sebit we dünýä möçberinde gatnşyklaryň umumy maksatlaryna hyzmat etmäge gönükdirilendir.

Bellenilişi ýaly, häzirki zamanyň ýagdaýlarynda bu duşuşyk ileri tutulýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmaga, öz tarapyndan Owganystanyň uly gyzyklanma bildirýän sebit ykdysady ýakynlaşmany çuňlaşdyrmak boýunça anyk çäreleri kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Şu maksatlar bilen, 2005-nji ýylda Kabulda RECCA-nyň çäklerinde ilkinji duşuşygyň geçirileninden bäri sebitiň söwda, üstaşyr hem-de ulag-aragatnaşyk halkasy hökmünde Owganystanyň tutýan ornuny üpjün etmekde görnükli ösüş gazanmak üçin uly tagalla edildi.

Bu çäreler serhetdeş ýurtlar hem-de Ýewropa bilen gatnaşyklary pugtalandyrmaga, sebit, sebitara we yklymlaýyn söwdany hem-de üstaşyr geçirmegi artdyrmaga ýardam bermäge gönükdirilendir. Munuň özi hemmeler üçin gülläp ösüşi üpjün eder. Öz nobatynda, ykdysady rowaçlyk durnukly ösüşiň aýrylmaz bölegi bolup durýan ählmumumy howpsuzlygyň we durnuklylygyň esaslarynyň pugtalandyrylmagyna ýardam eder.

Owganystan Beýik Ýüpek ýoluny täzeden dikeltmek taslamasyny goldaýar. Şunuň bilen baglylykda, degişli wezipeleriň üstünlikli çözülmegi üçin tagallalary netijeli jemlemegiň zerurlygy ýüze çykýar. Şunuň bilen baglylykda bolsa, Aşgabat duşuşygy özara gatnaşyklary has-da çuňlaşdyrmak boýunça gurallary işläp taýýarlamak, olary täze mazmun bilen baýlaşdyrmak üçin oňat mümkinçilikleri döredýär.

Owganystanyň DIM-niň baştutany bu baradaky gürrüňiniň dowamynda maýa goýumlary çekmek hem-de ylalaşylan degişli strategiýalary durmuşa geçirmek arkaly ulag düzümlerini depginli ösdürmegiň we söwdany giňeltmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Bu ugurda owgan tarapy hem anyk çäreleri görýär. RECCA-nyň utgaşdyryjy meýdança öwrülmegi hem-de has giň görnüşde Ýewraziýada netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine ýardam bermegi üçin oňat orun tutýandygyna ynam bildirildi.

Jenap Salahuddin Rabbani umumy ykdysady üstünligiň hem sebit durnuklylygy hem-de halkara parahatçylygy üçin uzakmöhletleýin bähbitleri üpjün etjekdigini nygtap, maslahatyň ajaýyp derejede guralandygy üçin Türkmenistana, bu ýere ýygnananlaryň ählisine bolsa RECCA-nyň gün tertibine girizilen möhüm meseleleriň çözülmegine netijeli gatnaşyp, uly goşant goşandyklary üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Soňra duşuşyga gatnaşyjylara söz berildi. Olar öz çykyşlarynda netijeli özara gatnaşyk etmek, sebitde we dünýäde durnukly ösüşiň üpjün edilmegi bilen gönüden-göni baglanyşykly bolan özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da ýygjamlaşdyrmak boýunça tagallalary birleşdirmek üçin açyk meýdança hökmünde RECCA-nyň tutýan ornuny pugtalandyrmakda Aşgabat maslahatynyň ähmiýetini bellediler.

Şunda Owganystanyň durmuş-ykdysady taýdan täzeden dikeldilmegine, onuň sebit hyzmatdaşlygyna goşulyşmagyna hem-de dünýä hojalyk gatnaşyklaryna yzygiderli ýakynlaşmagyna ýardam bermäge gönükdirilip, Türkmenistan tarapyndan başy başlanan iri möçberli düzümleýin taslamalaryň ähmiýetli orny nygtaldy. Hususan-da, Hytaý Halk Respublikasynyň ýurdumyzdaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Sun Weýdun parahatçylygyň, durnuklylygyň üpjün edilmegine hem-de dostlukly goňşy döwletiň ösmegine, şeýle hem umuman, sebit hyzmatdaşlygynyň öňe ilerlemegine Türkmenistanyň köp ýyllyk möhüm goşandyny belledi.

Şeýle hem forumyň işiniň çäklerinde Owganystan Yslam Respublikasynyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Gruziýanyň, Türkiýe Respublikasynyň we Türkmenistanyň arasynda Üstaşyr we ulag hyzmatdaşlygy hakynda Ylalaşyga (Lapis Lazuli ugry boýunça Ylalaşyk) gol çekmek dabarasy boldy. Netijeli halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge Aşgabat forumy anyk goşanda öwrülen bu resminamanyň durmuşa geçirilmegi sebitiň ykdysady ýakynlaşmagyny ýokarlandyrmaga hem-de söwdanyň möçberini görnetin artdyrmaga gönükdirilendir.

Maslahata gatnaşyjylar onuň jemini jemlemek bilen, Aşgabat duşuşygynyň gün tertibiniň çäklerinde garalan meseleleriň möhümdigini belläp, anyk oňyn netijeleri berýän RECCA görnüşindäki netijeli gepleşikleri dowam etmegiň möhümdigini aýtdylar. Bellenilişi ýaly, forum häzirki döwrüň ýagdaýlaryna kybap gelýän hem-de öňde goýlan maksatlaryny gazanmaga gönükdirilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmäge özara ylalyşykly çemeleşmeleri we täsirli gurallary işläp taýýarlamak bilen bagly wezipeleriň toparyny kesgitlemäge mümkinçilik berdi.

Maslahata gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa myhmansöýerlik hem-de sebitde bilelikdäki işleri giňeltmek boýunça özara gatnaşyklara hem-de möhüm owgan meselelerini çözmäge täze itergi beren şu günki duşuşygyň ýokary derejede guralandygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Taraplaryň sebitde hem-de sebitara giňişliginde özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da berkitmäge we giňeltmäge taýýardygy Owganystan boýunça sebit ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça 7-nji maslahatyň netijeleri boýunça kabul edilen jemleýji resminamada - Jarnamada anyk beýanyny tapdy.

RECCA VII forumynyň jemleri metbugat maslahatynda beýan edildi, onuň barşynda türkmen tarapynyň adyndan ähli wekiliýetlere Aşgabat duşuşygynyň işine işjeň gatnaşandyklary üçin, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine bolsa bu duşuşygyň ussatlarça beýan edilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk sözleri aýdyldy.

Bellenilişi ýaly, maslahatyň çäklerinde iki günüň dowamynda ahyrky netijäni ugur edinen duşuşyklar we çäreler geçirildi, Owganystanyň ykdysady taýdan ösmegine, onuň durmuş ulgamyny dikeltmäge, sebit we halkara düzüm taslamalaryna netijeli goşulmagyna hemmetaraplaýyn ýardam etmek boýunça tagallalary birleşdirmegiň ugurlary kesgitlenildi.

Forum ähli gatnaşyjylaryň jogapkärçiliçigini we netijeli çemeleşmesini, geçirilýän işleri dowam etmäge, ony anyk mazmun bilen baýlaşdyrmaga ygrarlydygyny görkezdi. Munuň özi geljege ruhubelent garamaga, hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerine esasly seretmäge, Owganystany dikeltmek, doganlyk ýurtda parahatçylygy, ylalaşygy we abadançylygy gazanmak işine dolanuwsyz häsiýet bermäge gönükdirilen mýeilnamalary we taslamalary düzmäge esas berýär.

Şu güni mejlis RECCA-nyň yglan edilen maksatlarynyň çäklerinde onuň günüň talaplaryna laýyk gelýän möhüm, biziň sebitimiziň we onuň aýrylmaz bölegi bolan Owganystanyň duçar bolýan wehimlere hem-de wezipelere baha bermäge we täsir etmäge ukyply halkara görnüş bolup durýandygyny görkezdi. RECCA gatnaşýan ýurtlaryň we guramalaryň öz gatnaşyklaryny umumy çemeleşmelere, umumy maksatlara hem-de hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerine esaslanyp guramagy bilelikdäki işiň möhüm ugry bolup durýar.

Maslahatyň barşynda Owganystanyň gatnaşmagynda ulag we energetika taslamalarynyň amala aşyrylmagyna aýratyn üns berildi. Hut şonuň üsti bilen ýurduň sebit we halkara ykdysady, söwda gatnaşyklaryna doly hukukly hyzmatdaş hökmünde goşulmagy, iri maýalaryň çekilmegi, täze iş orunlarynyň döredilmegi hakykata öwrülýär.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan-Owganystan-Pakisitan-Hindistan gaz geçirijisini, Türkmenistan-Owganystan-Täjigistan demir ýoluny gurmagyň, sebitde Gündogar-Günbatar we Demirgazyk-Günorta ugurlary boýunça döwrebap ulag-aragatnaşyk düzümini döretmäge gönükdirilen beýleki birnäçe taslamalary durmuşa geçirmegiň möhümdigi tassyklanyldy.

RECCA VII maslahatynyň işiniň çäklerinde Owganystan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa-Türkiýe “Lýapis Lazuli” tähe halkara ulag geçelgesini döretmek hakynda bäştaraplaýyn Ylalaşyga gol çekilendigi aýratyn bellenildi. Bu ýol gökezilen ugur boýunça ýük daşamagyň möçberlerini artdyrmak üçin täze mümkinçilikleri açýar. Bu ulag geçelgesi şol bir wagtyň özünde Merkezi we Günorta Aziýa, Hazar hem-de Gara deňizleri, Ortaýer deňzi sebitlerini öz içine alýan giň geoykdysady giňişlikde hyzmatdaşlygy berkitmäge ýardam eder.

Owganystanyň gatnaşmagynda sebit söwda-ykdysady gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek hem-de diwersifikasiýalaşdyrmak, kiçi we orta telekeçiligiň işine ýardam etmek meselesi maslahatyň gün tertibinde degişli orny eýeledi.

Türkmenistan maslahatyň işiniň netijelerine ýokary baha bermek bilen, onuň RECCA-nyň strategiki maksatlaryny amala aşyrmaga mynasyp goşant goşjakdygyna, hyzmatdaşlygyň gurallaryny kämilleşdirmäge, oňa uly netijeliligi çaýmaga ýardam etjekdigine ynanýar.

Metbugat maslahatynda çykyş eden Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Salahuddin Rabbani öz ýurdunyň hökümetiniň adyndan ajaýyp Aşgabat şäherinde mähirli kabul edilendigi üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hem-de Türkmenistanyň halkyna tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Nygtalyşy ýaly, Owganystan hoşniýetli goňşusy hem-de ygtybarly hyzmatdaşy bolup, şol hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmegi maksat edinýän Türkmenistan bilen gatnaşyklaryna çäksiz buýsanýar. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapynyň RECCA-ny we “Aziýanyň ýüregi” işlerini nazara almak bilen, owgan başlangyçlaryny hemişe goldaýandygy bellenildi.

Jenap Salahuddin Rabbani forumyň jemleýji Jarnamasynyň biragyzdan goldanylandygy hem-de kabul edilendigi barada habar berip, Maslahatyň gün tertibiniň giň gerimli we netijeli bolandygyny belledi. Onuň barşynda dürli ulgamlarda hyzmatdaşlyk etmegiň meseleleriniň giň gerimi ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem bilelikdäki işewürler maslahaty guralyp, oňa gabatlanyp aýratyn çäre geçirildi. Zenanlaryň telekeçilige gatnaşmagynyň giňeldilmegi onuň esasy meselesi boldy.

Şu babatda owgan tarapynyň ykdysady başlangyçlaryna Türkmenistan tarapyndan hemişe berilýän uly goldawa Owganystanyň ýokary baha berýändigi nygtaldy.

Lapis Lazuli ulag geçelgesi boýunça ylalaşyga gol çekilmegi, gürrüňsiz suratda, Aşgabat duşugynyň möhüm wakasy boldy. Jenap Salahuddin Rabbani bular barada aýtmak bilen, bu ugruň Owganystany Ýewropa we beýleki dostlukly döwletler bilen diňe bir baglanyşdyrmaga mümkinçilik bermän, eýsem, biziň ýurtlarymyzy birek-birege ýakyn edip, söwdanyň, üstaşyr geçirmegiň we maýa goýumlaryň has-da ösdürilmegi üçin mümkinçilikleri döretjekdigini belledi.

Owganystanyň Daşary işler ministri şeýle hem hyzmatdaş ýurtlaryň hem-de halkara guramalaryň adyndan RECCA-nyň işleriniň çäklerinde ileri tutulýan wezipeleriň durmuşa geçirilmegi babatda yzygiderli goldawyň beýan edilendigini kanagatlanma bilen nygtady.

Şeýlelik bilen, Aşgabatda RЕCCA VII maslahatynyň geçirilmegi bu ugurda netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak we giňeltmek, sebit ykdysady hyzmatdaşlygyny onuň köptaraply kuwwatyna hem-de döredijilikli maksatlaryna kybap gelýän hil taýdan täze derejä çykarmak ýolunda nobatdaky anyk ädime öwrüldi.

Statistika baradaky döwlet komiteti: milli ykdysadyýet önümçiligiň durnukly ösüşini görkezýär

Statistika baradaky döwlet komitetiniň maglumatlaryna laýyklykda 2017-nji ýylyň dokuz aýynda pudaklaryň köpüsinde öndürilýän önümleriň möçberleri yzygiderli artdy.

2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, şu ýylyň 9 aýynda tebigy gazyň çykarylyşynyň artyş depgini 7,8 göterime barabar boldy. Bu görkeziji benziniň we dizel ýangyjynyň öndürilişinde 0,2 göterime, çalgy ýaglarynyň öndürilişinde 1,9 göterime, demir önümleriniň öndürilişinde 5,1 göterime, elektrik energiýasynyň öndürilişinde 4,8 göterime, nah matalaryň öndürilişinde 10,2 göterime, eýlenen deri babatda 6,3 göterime, tikin we örme önümleriniň öndürilişinde 9,4 göterime deň boldy. Şonuň ýaly-da, azyk senagatynyň möhüm pudaklary boýunça durnukly ösüş gazanylýar.

Oba hojalygynda 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, gök önümleriň öndürilişiniň 1,1 göterim, bakjanyň öndürilişiniň 8,2 göterim, ýeralmanyň öndürilişiniň 1,7 göterim, miweleriň öndürilişiniň 1 göterim artdy.

Ulaglaryň ähli görnüşleriniň ýük dolanyşygy 12 göterim, ýolagçy dolanyşygy 3,9 göterim artdy.

a tenne

 

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

HPG Türkmenistanyň ykdysady işjeňliginiň ösüşini çaklaýar

  /   10.11.2017  /   Ykdysadýet

Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 10-njy noýabrynda geçirilen mejlisinde Halkara pul gaznasynyň wekiliýetiniň işiniň netijeleri barada habar berildi. Wekiliýet milli ykdysadyýetimiziň ösüşine ýokary baha berdi, munuň özi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň üstünlikleri beslenýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr.

Bellenilişi ýaly, HPG-nyň bilermenleri tarapyndan taýýarlanylan bu baradaky habarda, 2017-nji ýylyň 1-8-nji noýabry aralygynda Aşgabada amala aşyran iş saparynyň jemleri barada habar berildi. Saparyň çäklerinde iri maliýe guramasynyň baştutany jenap Martin Sommer döwlet edaralarynyň jogapkärli işgärleri, ýurdumyzyň maliýe düzümleriniň, ylmy toparlarynyň hem-de diplomatik bileleşigiň wekilleri bilen duşuşyklary geçirdi. Makroykdysady we maliýe ýagdaýy, ykdysady wehimler, şeýle hem ýurdumyzyň geljegi üçin ösüşine çaklama bermek meseleleri duşuşyklarda garalan möhüm ugurlar boldy.

HPG-niň saparynyň jemleri boýunça habar beriş serişdeleri üçin taýýarlanan maglumat habarynda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň nebite we tebigy gaza nyrhlaryň peselmegi bilen bagly täze ýagdaýlara uýgunlaşýandygy bellenilýär. Resmi taýdan yglan edilen ösüş derejesi daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilmeginiň, karz syýasatynyň giňeldilmeginiň hem-de tebigy gazy eksport etmegiň hasabyna umuman durnukly bolmagynda galýar. Göz öňünde tutulýan täze gazy gaýtadan işleýän toplumlaryň ulanmaga berilmegi ykdysady işjeňligiň mundan beýläk-de ösüşine ýardam berer.

HPG-nyň bilermenleri tarapyndan resmi düzümler tarapyndan makroykdysady özgerişliklere, hususan-da, döwlet maýa goýumlarynyň kem-kemden azaldylmagy we jemagat hyzmatlaryna nyrhlaryň üýtgedilmegi özgerişliklere ýardam berer. Döwlet mýa goýumlarynyň çykdajylarynyň kem-kemden azaldylmagy milli walýutanyň çalşylýan hümmetiniň derejesine üýtgetme girizmek bilen bilelikde hem-de walýuta kadalaşdyrylmagyny oňynlaşdyrmak çäreleri netijeli ädimleriň hatarynda görkezildi.

Ýakyn geljek baradaky çaklamalar babatynda milli ykdyswadyýetiň öňünde amatly mümkinçilikler açylýar. Hususy bölegiň mundan beýläk-de ösdürilmeginiň zerurdygyna aýratyn üns berilýär, netijesiz kadalaşdyrylmagynyň hem-de işewürligi alyp barmagyň ýönekeýleşdirilmegine ilkinji derejeli üns berler, munuň özi esasan-da döwlet kärhanalarynyň hususylaşdyrylmagyna hem-de ilkinji nobatda adam mümkinçilikleriniň peýdalanylmagyna degişlidir.

Şeýle hem jemleýji resminamada ýakynda kabul edilen ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça 2018-2024-nji ýyllar üçin Türkmenistanyň Prezidentiniň maksatnamasynyň ähmiýeti bellenilýär, bu maksatnama has uzak geljek üçin durnukly we ählumumy ösüşi höweslendirmek maksady bilen bazar gatnaşyklaryna gönükdirilen özgertmeleri giňeltmek we çuňlaşdyrmak üçin mümkinçilikleri açýar. Erkin ykdysady zolaklarda ýönekeýleşdirilen düzgünler täze hususy maýa goýumlaryny, daşary ýurt maýa goýumlaryny özüne çekip biler, islendik oňyn mysallary Türkmenistanyň beýleki sebitlerinde hem giňden ýaýratmak gerek.

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ykdysadyýetiň pudaklarynyň we durmuş ulgamynyň 2017-nji ýylyň geçen dokuz aýy jemi jemlendi

2017-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi, onda ykdysadyýetiň pudaklarynyň we durmuş ulgamynyň şu ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlenildi, döwlet maksatnamasynyň ýerine ýetirilişiniň barşyna garaldy hem-de ýakyn geljek üçin wezipeler kesgitlenildi.

Mejlisde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, aýry-aýry ministrleriň we welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlaryny diňlenildi, olaryň alyp baran işiniň netijelerine baha berildi.

Ministrler Kabinetiniň mejlisine Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri, welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň häkimleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, gazetleriň we žurnallaryň redaktorlary hem-de beýleki ýolbaşçylar çagyryldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, maliýe ministri G.Myradowa söz berdi. Ministr Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hem-de 2017-nji ýylyň üç çärýeginde maliýe-býujet ulgamynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Şu ýylyň 9 aýynda esasy maliýe meýilnamasynyň girdeji bölegi 122,3 göterim, çykdajylar bolsa 91 göterim ýerine ýetirildi. Ýanwar-sentýabr aýlarynda Döwlet býujetiniň çykdajylarynyň umumy möçberiniň 79,6 göterimi durmuş ulgamyna gönükdirildi.

Ýerli býujetiň girdejiler bölegi 9,5 milliard manat, çykdajylar bölegi bolsa 8,7 milliard manat möçberinde ýerine ýetirildi.

Döwlet býujetinden maliýeleşdirilýän edaralarda aýlyk zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda hem-de doly möçberde maliýeleşdirildi.

Hormatly Prezidentimiziň kararyna laýyklykda amala aşyrylan işleriň netijesinde, şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynyň jemleri boýunça özara hasaplaşyklar geçirildi.

Şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda balans toparlarynyň 130 mejlisi, şol sanda Merkezi balans toparynyň 9 mejlisi, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň balans toparlarynyň 42 mejlisi hem-de welaýatlaryň balans toparlarynyň 79 mejlisi geçirildi. Olaryň barşynda 9 ministrligiň we pudak edaralarynyň hem-de kärhanalaryň we guramalaryň 464-siniň maliýe-hojalyk işlerine seredildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ykdysadyýetimiziň uzak möhlet üçin durnuklylygyny üpjün etmek maksady bilen, ony diwersifikasiýa ýoly arkaly ösdürmek boýunça işleri dowam etdirmegiň zerurdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz halk hojalyk toplumynyň pudaklaryny ösdürmegiň täze maksatnamalaryny işläp taýýarlamagy gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda kesgitledi. Şunuň bilen birlikde, maýa goýumlarny çekmek hem-de has amatly ugurlar boýunça ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmak we importuň düzümini kämilleşdirmek möhüm ugur bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Strategiki meýilnamalaşdyryş we ykdysady ösüş institutynyň işi bilen baglanyşykly meselelere ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň dünýäniň hojalyk gatnaşyklary ulgamynda eýeleýän ornuny has-da pugtalandyrmak boýunça ylmy taýdan esaslandyrylan maslahatlary taýýarlamagyň zerurdygyny belläp, bu babatda ministre anyk tabşyryklary berdi. Milli Liderimiz kiçi we orta telekeçili ösdürmegiň häzirki wagtda esasy wezipeleriň biridigini belläp, bu ugurda degişli çäreleri görmek barada birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra Statistika badaky döwlet komitetiniň başlygy A.Öräýewa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Maglumatlara laýyklykda, hasabat döwründe pudaklaryň köpüsinde öndürilýän önümleriň möçberleri yzygiderli aptýar.

2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, şu ýylyň 9 aýynda tebigy gazyň çykarylyşynyň artyş depgini 7,8 göterime barabar boldy. Bu görkeziji benziniň we dizel ýangyjynyň öndürilişinde 0,2 göterime, çalgy ýaglarynyň öndürilişinde 1,9 göterime, demir önümleriniň öndürilişinde 5,1 göterime, elektrik energiýasynyň öndürilişinde 4,8 göterime, nah matalaryň öndürilişinde 10,2 göterime, eýlenen deri babatda 6,3 göterime, tikin we örme önümleriniň öndürilişinde 9,4 göterime deň boldy. Sementiň öndürilişi 2 million 734,2 müň tonna ýetip, geçen ýylyň 9 aýynyň derejesinde boldy. Şonuň ýaly-da, azyk senagatynyň möhüm pudaklary boýunça durnukly ösüş gazanylýar.

Statistika baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçysy oba hojalygynda gazanylan netijeler barada hasabat berip, 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, gök önümleriň öndürilişiniň 1,1 göterim, bakjanyň öndürilişiniň 8,2 göterim, ýeralmanyň öndürilişiniň 1,7 göterim, miweleriň öndürilişiniň 1 göterim artandygyny habar berdi.

Ulaglaryň ähli görnüşleriniň ýük dolanyşygy 12 göterim, şol sanda awtomobil ulagy boýunça 4,6 göterim, demir ýol ulaglary boýunça 2,6 göterim artdy. 9 aýda jemi ýolagçy dolanyşygy 3,9 göterim, şol sanda awtomobil ulagy boýunça 3,5 göterim, howa ulagy boýunça 10,7 göterim artdy. Aragatnaşyk ulgamynda ilata edilýän hyzmatlar üçin girdejileriň möçberleri ýokarlandy.

Eksport görkezijiler boýunça hem habar berildi. Şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda eksportuň möçberi 2016-njy ýylyň degişli döwrüne görä 7,9 göterim köpeldi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, statistika edaralarynyň durmuş-ykdysady özgertmeleri geçirmeginiň, ýurdumyzyň düzümleýin we maýa goýum syýasatyny üýtgedip guramagyň möhümdigini belledi. Döwlet Baştutanymyz hödürlenýän statistiki maglumatlaryň takyk bolmalydygyny hem-de ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň görkezijilerini toplumlaýyn we içgin seljermegiň esasynda taýýarlanylmalydygyny nygtady. Milli Liderimiz bu edaranyň işiniň döwrüň talaplaryna laýyklykda hem-de ýurdumyzyň ösüşiniň strategiýasyny nazara almak arkaly guralmalydygyny belläp, Statistika baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçysyna bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra ykdysadyýet we ösüş ministri B.Bazarow gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň 9 aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Geçirilen seljermelere laýyklykda, hasabat döwründe maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlarynyň möçberi 39,4 milliard manat bolup, onuň 48 götirimi önümçilik, 52 götirimi bolsa durmuş we medeni maksatly binalaryň gurluşugyna gönükdirildi.

"Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasynyň" çäklerinde, 1 milliard 410,1 million manatlyk maýa goýum serişdeleri özleşdirildi. Ahal welaýaty boýunça bu görkeziji 461,4 million manada, Balkan welaýaty boýunça 121,2 million manada, Daşoguz welaýaty boýunça 366,1 million manada, Lebap welaýaty boýunça 319,5 million manada, Mary welaýaty boýunça bolsa 141,9 million manada deň boldy.

Şeýle hem hasabat döwründe bu maksatnamanyň çäklerinde 1 hassahana we 1 saglyk öýi, 1 orta mekdep, 808,4 inedördül metr ýaşaýyş jaýlary guruldy. Inženerçilik ulgamlarynyň we ugurdaş desgalaryň 430,9 kilometri, 2588,8 kilometr aragatnaşyk ulgamy çekildi. Häzirki döwürde medeni-durmuş maksatly desgalaryň 64-siniň, suw arassalaýjy desgalaryň 30-synyň, 2167,7 kilometrlik inženerçilik ulgamlarynyň, 388,9 müň inedördül metr meýdany bolan ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy dowam edýär.

Türkmenistanda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilik we eksport kuwwatlyklarynyň möçberlerini artdyrmak boýunça döwlet maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň barşy barada hasabat berildi. Häzirki döwürde 8 desganyň gurluşygy tamamlandy, olaryň 74-sinde bolsa işler dowam edýär. 39 taslama-çenlik resminamalary taýýarlanylýar we degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar.

Hasabat döwründe jemi 42 sany döwlet emlägi hususylaşdyryldy hem-de döwlet býujetine 52,9 million manat serişde geçirildi. Şeýle hem şu döwürde döwlet emläginden alnan kärende tölegi 96,2 million manada deň boldy.

Ministrlik tarapyndan 2017-nji ýylyň 1-nji oktýabry ýagdaýyna Türkmenistanyň Edara görnüşindäki taraplarynyň ýeke-täk döwlet sanawyna jemi 525 sany edara görnüşindäki taraplar hasaba alyndy. Şu geçen döwürde ministrligiň intellektual eýeçilik boýunça döwlet gullugynyň umumy güwänama işinden jemi 8,5 million manat serişde döwlet býujetine gelip gowuşdy. Degişli döwürde oýlap tapyşlaryň jemi 25 birligi, senagat nusgalarynyň 23 birligi we haryt nyşanlarynyň 457 birligi döwlet sanawynda bellige alyndy.

Hormatly Prezidentimiz döwlet hem-de milli maksatnamalarynda bellenilen ähli wezipeleriň, ilkinji nobatda bolsa, dürli maksatly binalaryň we desgalaryň gurluşygynyň öz wagtynda ýerine ýetirilmeginiň möhümdigine ünsi çekip, bu wezipeler bilen baglanyşykly meseleleri yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň welaýatlarynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek maksatnamasynda göz öňünde tutulan çäreleriň durmuşa geçirilişiniň ýokary depginlerini üpjün etmek boýunça ministre birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Ýurdumyzyň Merkezi bankynyň başlygy M.Annadurdyýew bank edaralarynda şu ýylyň 9 aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Ýerine ýetirilen hyzmatlar üçin ministrlikleriň we pudak edaralarynyň hasabyna daşary ýurt pulunyň gelip gowuşmagy boýunça meýilnamanyň amala aşyrylyşy barada hasabat bermek bilen, Merkeziň bankyň ýolbaşçysy bu görkezijiniň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 111,96 göterime deň bolandygyny, meýilnamanyň bolsa 125,02 göterim derejesinde ýerine ýetirilendigini habar berdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiziň düzümleriň işini kämilleşdirmek doýunça bank edaralarynyň öňünde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen durmuşa geçiriýän giň möçberli çäreler barada hasabat berildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, bank edaralarynyň öňünde durýan esasy wezipeleriň puluň hümmetsizlenmegini görkezilen derejede saklamakdan, ýurdumyzyň ykdysadyýetini pul serişdeleriniň dolanyşygyny kadalaşdyrmagyň we oňa gözezgçiligi güýçlendirmegiň hasabyna zerur bolan serişdeler bilen üpjün etmekden ybaratdygyny belledi. Halk hojalygy toplumynyň dürli pudaklary üçin ykdysady taýdan bähbitli taslamalara ülgamlaýyn esasda seljermeleri amala aşyrmagyň we hususy düzümlerer berilýän karz serişdeleriniň ulanylyşyna gözegçiligi güýçlendirmegiň zerurdygyny belläp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu babatda Merkezi bankyň ýolbaşçysyna birnäçe tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýygnananlara ýüzlenip, öz döwründe ýurdumyzyň ykdysadyýetini üýtgedip guramak, şäher we oba ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak, önümçilik degalaryny giň gerim bilen gurmak boýunça tutumly işleriň başlanandygyny belledi.

Soňky ýyllarda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagy, Olimpiýa şäherjigi, zawodlar we fabrikler, demir hem-de awtomobil ýollary, sebitde iri köprüler, Aşgabatda we ýurdumyzyň beýleki şäherlerinde howa menzilleri, köp sanly mekdepler, çagalar baglary we aýlawlar, sport toplumlary ýaly iri desgalaryň gurluşygy tamamlandy.

Giň gerimli bu gurluşyklar hem-de pudaklary ösdürmek bilen bagly meseleleri netijeli çözmek üçin biz Ykdysadyýet we ösüş ministrligini döretdik. Bellenen ösüş maksatnamalarynyň ählisi diýen ýaly tamamlanan häzirki döwürde, indi bu Ministrligiň zerurlygy aradan aýrylýar diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz Maliýe hem-de Ykdysadyýet we ösüş ministrliklerini birleşdirmek, onuň binýadynda Maliýe we ykdysadyýet ministrligini döretmek kararyna gelendigini aýtdy we täze düzümiň esasy wezipelerini hem-de işiniň ugurlaryny kesgitledi. Ykdysady ösüşiň depginini güýçlendirmegi üpjün etmegiň örän möhüm we zerur şerti hasaplanýan maýa goýumlaryny ykdysadyýete çekmek, ykdysady we maliýe düzümlerini döwrebap ýagdaýa getirmek hem-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, olaryň dünýä bazarlarynda bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmak onuň işiniň möhüm ugurlarynyň hatarynda görkezildi.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň maddalaryna laýyklykda bazar özgertmelerini – hususy eýeçilige geçmegi dowam etmek zerurdyr. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz bu işiň ykdysadyýetiň önüm öndürýän pudaklarynda, ilkinji nobatda bolsa, oba hojalygynda, senagatda we onuň esasy pudaklarynda uly orny eýelemelidigini, munuň üçin berk hukuk binýadynyň döredilmelidigini nygtady. Eýeçilik hukuklarynyň ýuridik kadalarynyň we kepillendirmeleriniň netijeli ulgamyny emele getirmek hem-de şonuň esasynda hususyýetçileriň güýçli synpyny döretmegi üpjün etmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Ykdysadyýetimiziň bäsleşige ukyply bolmagyny we eksport mümkinçiligini ýokarlandyrmak üçin, ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmek, şeýle hem elektron senagatyny ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleri mundan beýläk-de dowam etmek wajypdyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, milli pulumyzy we ýurdumyzda maliýe ýagdaýyny durnukly saklamak maliýe toplumynyň öňünde durýan möhüm wezipedir.

Soňra döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligini döretmek hem-de onuň meseleleri hakyndaky resminama gol çekdi.

Milli Liderimiz O.Gurbannazarowy Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysady, bank we halkara maliýe guramalarynyň meseleleri boýunça orunbasarynyň borçlaryny hem wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşatdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysady, bank we halkara maliýe guramalarynyň meseleleri boýunça orunbasary wezipesine G.Myradow bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz maliýe we ykdysadyýet ministri wezipesine Batyr Bazarowy belledi hem-de oňa ministriň orunbasarlary wezipesine işbaşarjaň, mynasyp adamlary hödürlemegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisine gatnaşyjylara ýüzlenip, ähli düzümleriň öňünde şu ýylyň ahyryna çenli durýan gaýragoýulmasyz wezipelere ünsi çekdi. Ýylyň ahyryna çenli az wagt galdy. Galan döwürde biz şu ýyl üçin göz öňünde tutan işlerimiziň ählisini üstünlikli tamamlamak möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa beýleki wise-premýerler bilen bilelikde täze ýylyň Döwlet býujetiniň taslamasyny taýýarlamak bilen bagly ýene-de bir gezek maslahat geçirmegi tabşyrdy. Milli Liderimiz şeýle hem ýurdumyzyň baş maliýe resminamasynyň taslamasyny taýýarlamak işi tamamlanandan soň, ony Türkmenistanyň Mejlisiniň garamagyna ibermek barada görkezme berdi. Döwlet býujetinde Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, 2018-nji ýylda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberlerini, şeýle hem beýleki durmuş tölegleriniň birnäçesiniň möçberlerini ýokarlandyrmagy göz öňünde tutmaly diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M. Babaýew ýangyç-energetika toplumynda geçen 9 aýyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri hem-de “Türkmenistanyň Nebitgaz toplumyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny” durmuşa geçirmegiň barşy barada hasabat berdi. Nebiti we gaz kondensatyny çykarmak, uglewodorod serişdelerini gaýtadan işlemek babatda ýerine ýetirilen işleriň görkezijileri barada aýdyldy. Benzin öndürmek boýunça meýilnama 106,7 göterim, dizel ýangyjy boýunça- 103,5 göterim, polipropilen önümçiliginiň meýilnamasy 111,1 göterim, çalgy ýaglarynyňky -102,1 göterim, suwuklandyrylan gaz öndürmegiň meýilnamasy 113,9 göterim berjaý edildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň ösüş depgini 107,8 göterime, “mawy ýangyjyň” eksportunyň ösüş depgini 108,1 göterime, maýa goýumlary özleşdirmegiň ösüş depgini 113,3 göterime deň boldy.

Gazylyp çykarylýan nebitiň möçberini artdyrmak maksady bilen, “Türkmennebit” döwlet konserni tarapyndan 2018-2024-nji ýyllar aralygynda goşmaça nebit çykarmak, hem-de şu döwürde Demirgazyk Goturdepe, Altyguýy, Uzynada ýaly täze açylan ýataklary özleşdirmek bilen nebitiň möçberini artdyrmak boýunça geologiýa-tehniki çäreleriň meýilnamasy işlenip taýýarlanyldy.

Wise-premýer Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygy hakynda hem hasabat berdi. Şol işler tassyklanan tertipnama laýyklykda alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň gaz, geologiýa we nebit pudaklarynyň yzygiderli ösüşine gönükdirilen energetika syýasatyny durmuşa geçirmegiň aýratyn möhüm ugurlaryna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, nebiti we gazy gaýtadan işlemekden alynýan önümleriň möçberini ýokarlandyrmaga, ýurdumyza maýa goýum işlerini çekmegi işjeňleşdirmäge, özygtyýarly Watanymyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşi boýunça maksatnamany üstünlikli ýerine ýetirmek üçin zerur çäreleri görmäge ünsi güýçlendirmelidir. Milli Liderimiz Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň we beýleki ugurlaryň gurluşygynyň yzygiderli gözegçilikde saklanmalydygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz ýangyç-energetika toplumyda alnyp barylýan guramaçylyk işlerinde käbir kemçilikleriň bardygyna ünsi çekip, bu ugurda ozal berlen tabşyryklary ýerine ýetirmek çärelerini işjeňleşdirmegi wise-premýerden talap etdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Aýdogdyýew gözegçilik edýän senagat toplumynda şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Senagat ministrligi boýunça hasabat döwründe öndürilen önümleriň meýilnamasy 108,7 göterim ýerine ýetirildi.

Dokma senagaty ministrligi boýunça dokuz aýda öndürilen önümleriň meýilnamasy 110,2 göterim ýerine ýetirildi.

“Türkmenhaly” döwlet birleşigi boýunça geçen dokuz aýyň önümçilik meýilnamasy 101,2 göterim ýerine ýetirildi.

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni boýunça dokuz aýyň dowamynda önüm öndürmegiň meýilnamasy 102,6 göterim ýerine ýetirildi.

Döwlet balyk hojalygy komiteti boýunça hasabat döwründe önüdrilen önümleriň umumy möçberi 6 million 920 müň manada barabar bolup, meýilnama 107,4 göterim ýerine ýetirildi we ösüş depgini 9,6 göterim üpjün edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, önümçilik kuwwatyny pugtalandyrmaga, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan hem-de daşary bazarlarda bäsdeşlige ukyply önümleriň öndürilişini artdyrmaga gönükdirilen senagat pudaklaryny ösdürmegiň maksatnamalaryny yzygiderli durmuşa geçirmegiň wajypdygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň oba hojalyk pudagyny zerur bolan mineral dökünleri bilen öz wagtynda we doly möçberde üpjün etmek baradaky önümçilik tabşyryklaryny ýerine ýetirip bilmeýändigini belläp, Ş.Meretliýewi «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadýandygyny we bu wezipä N.Nyýazlyýewi belleýändigini aýtdy.

Daşary ýurtlara iberilýän önümleriň möçberleriniň azalmagyna ýol berendikleri üçin, senagat ministri A.Tuýliýewe we dokma senagaty ministri N.Gaýlyýewe käýinç yglan edildi.

Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, “Türkmenhaly” döwlet birleşigini hususylaşdyrmak barada karara gelendigini aýdyp, degişli resminama gol çekdi hem-de şunuň bilen baglylykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrligine bu ugurda bäsleşikleri geçirmegi hem-de onuň täze düzümi baradaky ähli zerur resminamalary taýýarlamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow senagat toplumynyň ähli ýolbaşçylaryna bazar ykdysadyýetine geçmegiň depginini gowşadandyklaryny duýduryp, ýurdumyzyň telekeçilik düzümini giňden çekmegiň hasabyna bu ulgamy giňeltmek boýunça işleri işjeňleşdirmegi, ony ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklaryny ýokary götermek üçin esasy göreldeli pudaga öwürmegi talap etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annameredow gözegçilik edýän ulag we aragatnaşyk pudaklarynda 2017-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Umuman, ulag-aragatnaşyk toplumy boýunça hasabat döwründe hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 101 göterim berjaý edildi. Şunda, ösüş depgini 104 göterime barabar boldy.

Demirýol ulaglary ministrligi boýunça ýük daşamagyň we ýolagçy gatnatmagyň ösüş depgini degişlilikde 103 göterime we 100,1 göterime deň boldy.

Awtomobil ulaglary ministrligi boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüş depgini 100 göterime barabar boldy. Bu görkeziji ýük daşamakda 103 göterime, ýolagçy gatnatmakda bolsa 101,1 göterime deň boldy.

Şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Aragatnaşyk ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň ösüş depgini 104 göterime barabar boldy. Şu döwürde ilatyň isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen, ýurdumyzda 375 müň telefon nokatlary, şol sanda 351 müň ykjam we 24 müň ýerli telefon nokatlary oturdylyp, bu baradaky meýilnama 216 göterim ýerine ýetirildi.

“Türkmenhowaýollary” gullugy boýunça şu ýylyň 9 aýynda ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüş depgini 129 göterime deň boldy. Bu görkeziji ýük daşamakda we ýolagçy gatnatmakda degişlilikde 120 göterime we 108 göterime barabar boldy.

Hasabat döwründe Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugy boýunça ýerine ýetirilen işleriň ösüş depgini 108 göterime deň boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň ulaglar ulgamynyň önümçilik kuwwatlyklarynyň ýük daşamagyň we ýolagçy gatnatmagyň şol sanda ýurdumyzyň çäginden geçýän üstaşyr ýükleriň möçberleriniň artdyrylmagyny üpjün edýän mümkinçilikleriň az däldigini belledi. Häzirkizaman ulag we üstaşyr düzüminiň döredilmegi, oňa täze çäkleriň çekilmegi diňe bir ýük dolanyşygynyň möçberleriniň artýandygy babatda däl, eýsem, ählumumy ösüşiň meýillerine, gadymy türkmen topragynyň medeniýetleriň çatrygy hökmündäki taryhy wezipesini ýerine ýetirmek meselelerine doly kybap gelýär.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk ulgamyny döwrebap derejede ösdürmegiň zerurdygyna ünsi çekip, wise-premýeriň bu ugurda alyp barýan guramaçylyk işlerine nägilelik bildirdi. Aýratyn-da, Demir ýol ulaglary ministrligi hem-de Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugy ýük daşamak boýunça bellenilen tabşyryklary ýerine ýetirip bilmedi.

Döwlet Baştutanymyz häzire çenli degişli düzümleriň işini gowulandyrmak boýunça teklipleriň taýýarlanylmandygyny aýdyp, bu ugurda alnyp barylýan işleri gyssagly düzetmegi wise-premýerden berk talap etdi. Hormatly Prezidentimiz ýylyň jemleri boýunça ýagdaý üýtgemese, degişli çäreleriň görüljekdigini duýdurdy.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow demir ýol ulaglary ministri D.Bäşimowa ýolagçylary gatnatmagyň we ýük daşamagyň möçberiniň, aragatnaşyk ministri B.Öwezowa bolsa aragatnaşyk hyzmatlarynyň möçberiniň azalmagyna ýol berendikleri üçin käýinç yglan etdi we degişli resminamalara gol çekdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz A.Atamyradowy Türkmenistanyň demir ýol ulaglary ministriniň orunbasary wezipesine bellemek hakyndaky Karara gol çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew Aşgabat şäherini ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler hem-de gözegçilik edýän pudaklarynda ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe bahasy 4 milliard 584 million 300 müň amerikan dollaryna barabar bolan dürli maksatly binalaryň we desgalaryň 927-si ulanmaga berildi. Ýylyň ahyryna çenli iri desgalaryň 338-sini ulanmaga bermek meýilleşdirilýär.

Ýanwar-sentýabr aýlarynda Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň umumy möçberi 322 million 721 müň manatdan gowrak bolup, meýilnama 100 göterim ýerine ýetirildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 132,5 göterim ösüş depgini gazanyldy.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň umumy möçberi 117 million 917 müň manada deň bolup, meýilnama 103 göterim ýerine ýetirildi we ösüş depgini 100,3 göterime barabar boldy.

Energetika ministrligi boýunça öndürilen önümleriň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň umumy möçberi 836 müň 462 müň manatdan gowrak bolup, meýilnama 109,9 göterim ýerine ýetirildi we ösüş depgini 101,6 göterim üpjün edildi.

Hasabat döwründe jemi 18 milliard 360 million 611 müň kWt sagat elektrik energiýasy öndürilip, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 103,8 göterim ösüş depgini üpjün edildi. Elektrik energiýasynyň eksporty 2 milliard 870 million 835 müň kWt sagada deň bolup, 103,2 göterim ösüş depgini gazanyldy.

Jemagat hojalygy ministrliginiň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň hem-de hyzmatlarynyň möçberi 207 million 808 müň manatdan gowrak bolup, meýilnama 110,4 göterime, ösüş depgini 112,5 göterime deň boldy.

“Türkmenawtoýollary” döwlet konserni boýunça öndürilen önümiň we ýerine ýetirilen işleriň hem-de hyzmatlaryň umumy möçberi 543 million 84 müň manada deň bolup, meýilnama 102,5 göterim ýerine ýetirildi we 101,2 göterim ösüş depgini gazanyldy.

Wise-premýer, Aşgabat şäherini mundan beýläk-de abadanlaşdyrmagyň, ösen şäher düzümini kemala getirmegiň esasy meseleleri barada hasabat berip, ýol-ulag düzümini täzelemek we birnäçe desgalary gurmak boýunça alnyp barylýan işler barada habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýer D.Amangeldiýewe, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň beýleki orunbasarlaryna hem-de Aşgabat şäheriniň häkimine ýüzlenip, paýtagtymyzda alnyp barylýan gurluşyk işlerine berk gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy. Milli Liderimiz şu ýyl üçin göz öňünde tutulan ähli desgalaryň, aýratyn-da, ýaşaýyş jaýlarynyň hem-de durmuş maksatly desgalaryň bellenen wagtynda we ýokary hilli gurlup, ulanmaga berilmegini üpjün etmegiň hem-de geljek ýyl üçin maýa goýum maksatnamasyna ýene-de bir gezek düýpli seretmegiň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Aşgabat şäheriniň häkimine paýtagtymyzda alnyp barylýan ähli işleriň depginini çaltlandyrmagy, geljek ýylda bu ugurda edilmeli işleri seljermegi tabşyrdy. Milli Liderimiz ak mermerli paýtagtymyz Aşgabady ösdürmäge, öňküsi ýaly, ýene-de aýratyn üns beriljekdigini belledi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministriniň orunbasary Ç.Ahmedowy ministriň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşatmak, S.Selimowy Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministriniň orunbasary wezipesine belläp, onuň üstüne gurluşyk we binagärlik ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmegi ýüklemek hakyndaky Kararlara gol çekdi.

Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz S.Selimowy başga işe geçmegi sebäpli, Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmak, Ş.Goçmyradowy Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň häkimi wezipesine belläp, ony Aşgabat şäheriniň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşatmak, A.Ataýewi özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin Aşgabat şäheriniň Abadan etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmak, R.Hydyrowy Aşgabat şäheriniň Abadan etrabynyň häkimi wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň jemagat hojalygy ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmak hakyndaky Permanlara gol çekdi.

Soňra Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Ç.Gylyjow Aşgabat şäherinde desgalaryň gurluşygynda ýol berilýän kemçilikler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ykdysady, syýasy, medeni durmuşyň, sportuň we syýahatçylygyň merkezi hökmünde ýurdumyzyň baş şäherini toplumlaýyn ösdürmegiň taslamalaryny durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly ähli meseleleri berk gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzyň düzümini döwrebaplaşdyrmaga, has oňaýly ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygyna, şäheriň ekologiýa abadançylygyna aýratyn üns bermegiň zerurdygyny aýdyp, bu babatda seljerme işlerini dowam etmek barada degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary O.Gurbannazarow söwda toplumynda şu ýylyň 9 aýynda ýerinei ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşar ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça haryt dolanyşygynyň möçberi 3 milliard 503,7 million manada barabar boldy. Şol sanda bölek söwdanyňky 1 milliard 290,8 million manada, lomaý söwdanyňky 2 milliar 212,9 million manada deň boldy. 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, bu görkezijilder degişlilikde 14,6 göterim we 2,7 göterim artdy.Öndürilen önümleriň mukdary 202 million manada deň bolup, onuň önümçiligi 1,9 göterim ýokarlandy.

Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça hasabat döwründe 185 söwda geleşikleri geçirildi. Olaryň barşynda jemi 17 milliard 739,6 million manada deň bolan 13 müň 86 şertnama hasaba alyndy. Olaryň esasy bölegi eksport-import geleşiklerinden ybarat boldy. Umumy gazanylan girdejileriň mukdary 59,49 million manada deň bolup, bu baradaky meýilnama 141,5 göterim ýerine ýetirildi.

Söwda-senagat edarasy boýunça şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary aralgynda 13,3 million manatlyk hyzmatlar ýerine ýetirildi.

Ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça 9 aýyň dowamynda bahasy 639,3 million manada barabar senagat önümleri öndürildi we olaryň möçberleri 36,3 göterim artdy. Şunda, oba hojalyk we azyk önümleriniň öndürilişi 953,9 million manat artdy we ol 42,6 göterim ýokarlandy. Ýerine ýetirilen gurluşyk-gurnama işleriniň möçberi 4 milliard 640,1 million manada barabar boldy. Söwda dolanyşygynyň mukdary 8 milliard 708,9 million manada deň bolup, ol 7,5 göterim ýokarlandy. Hyzmatlar ulgamynda 748 million manatlyk iş ýerine ýetirildi we onuň ösüşi 12,8 göterim derejesinde boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Söwda-senagat edarasynyň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz düzümiň işini kämilleşdirmek üçin netijeli çäreleri amala aşyrmagyň möhümdigini belläp, bu babatda birnäçe tabşyryklary berdi. Milli Liderimiz ýakyn wagtda giň möçberli dabaralaryň geçirilmeginiň meýilleşdirilendigini belläp, baýramçylyk günlerinde bazarlarda we söwda dükanlarnda senagat hem-du azyk harytlarynyň bolçulygynyň üpjün edilmelidigini tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň olrunbasary S.Toýlyýew gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň 9 aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Wise-premýer bilim ulgamyndaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berip, Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Jemagat hojalygy institutynyň binalar toplumynyň, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň himiýa fakultetiniň täze binasynyň, her biri 600 orunlyk umumybilim berýän mekdepleriň 3-siniň, Aşgabatda 750 orunlyk iki mekdebiň, Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynda 500 orunlyk mekdebiň dabaraly ýagdaýda açylandygyny aýtdy.

Hasabat döwründe şu ýyl üçin meýilleşdirilen okuw kitaplarynyň we gollanmalaryň 156-sy neşir edildi.

Ýurdumyzyň zehinli mekdep okuwçylary halkara ders we taslama olimpiadalaryna gatnaşyp, 80 medal, şol sanda 11 altyn, 25 kümüş we 44 bürünç medal eýelediler. Türkmen talyplary şu döwürde jemi 21 medala mynasyp boldy. Şolaryň 4-si altyn, 6-sy kümüş we 11-si bürünç medallardyr. Mundan başga-da, mekdep okuwçylary, ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplary halkara Internet bäsleşiklerine gatnaşyp, degişlilikde 141 medal we 151 medal gazandy. Şeýle hem baýrakly orunlaryň 18-sine, dürli derejedäki diplomlara mynasyp boldular.

Paýtagtymyzda ýaş zehinleriň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” baýragy ugrunda her ýylda geçirilýän bäsleşigiň çäklerinde guralýan “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” aýdym-saz bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Onuň ýeňijilerine ýörite baýraklar hem-de döwlet Baştutanymyzyň adyndan diplomlar, gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Wise-premýer milli saglygy goraýyş ulgamynda geçirilen işleriň netijeleri barada aýdyp, Aşgabatda 1-nji sentýabrda Halkara endokrenologiýa we hirurgiýa merkeziniň ulanylmaga berlendigini aýtdy.

Döwlet meýletin lukmançylyk ätiýaçlandyrmasyndan gelip gowşan serişdeleriň möçberi boýunça ösüş depgini 108 göterime, ýerlenen önümler we ýerine ýetirilen hyzmatlar boýunça ösüş depgini 111 göterime, derman önümçiligi boýunça ösüş depgini 103 göterime deň boldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary sport ulgamynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy baradaky meselä geçip, 2017-nji ýylyň 17-27-nji sentýabry aralygynda Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçendigini belledi. Onuň maksatnamasyna sportuň 21 görnüşi boýunça bäsleşikler girizildi. Bu abraýly ýaryşlar öz taryhynda has giň möçberli boldy. Oňa Aziýa ýurtlarynyň türgenleri bilen bir hatarda, Okeaniýa döwletleriniň hem-de bosgunlaryň ýygyndy toparynyň wekilleri gatnaşdy.

Ýurdumyzyň türgenleri bu ýaryşlarda jemi 245 medal, şol sanda 89 altyn, 70 kümüş we 86 bürünç medal eýeläp, uly üstünlik gazandylar. Netijede, Türkmenistanyň milli ýygyndysy V Aziýa oýunlarynyň umumy toparlaýyn hasabynda öňdeligi eýeledi.

Hasabat döwründe ýurdumyzda içerki ýaryşlaryň 161-si we köpçülikleýin sport çäreleriniň 100-si geçirildi. Türkmen türgenleri halkara bäsleşikleriniň 99-syna gatnaşyp, jemi 731 medal, şol sanda 242 altyn, 223 kümüş we 266 bürünç medal eýelediler. Munuň özi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 241 medal köpdür.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilişiniň meselelerine ünsi çekdi. Milli Liderimiz wise-premýere bu oýunlary taýýarlamakda we geçirmekde gazanylan tejribeleri, olaryň netijelerini jikme-jik seljermegi, tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz wise-premeýere hem-de ylym-bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, göz öňünde tutulan özgertmeleriň maksatnamalaryna laýyklykda, bu ulgamlaryň ähli basgançaklarynyň ähli maddy-enjamlaýyn we ylmy-usulyýet binýadyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleri mundan beýäk-de dowam etmegi tabşyrdy.

Soňra ýurdumyzyň bilim ministri P.Agamyradow şu döwürde edilen işler barada hasabat berdi. Ministr ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyny hasaba almak bilen, Türkmenistanyň “Bilim hakynda” Kanunyna laýyklykda, şeýle hem ilata ministrlik tarapyndan edilýän tölegli bilim hyzmatlaryny giňeltmek maksady bilen bu ulgamdaky özgertmeleri mundan beýläk-de işjeňleşdirmek boýunça teklipleriň taýýarlanandygyny habar berdi.

Häzirki döwürde ýurdumyzda orta hünär okuw mekdepleriniň 42-si hereket edýär. Olaryň 22-si Döwlet býujetiniň hasabyna maliýeleşdirilýär, 20-si bolsa hojalyk hasaplaşygy esasynda işleýär. Şunuň bilen birlikde, paýtagtymyzda we welaýatlarda maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdepleriniň 6-sy hereket edýär. Olarda esasan hojalyk hasaplaşygynda işleýän kärhanalar üçin hünärmenleriň taýýarlanylýandygyny nazara alyp, bu okuw mekdeplerinde 2018-2019-njy okuw ýylyndan başlap sapaklary tölegli esasda ýola goýmagyň maksada laýyk boljakdygy bellenildi.

Şeýle hem ministr döwlet Baştutanymyzyň yzygiderli edýän atalyk aladasy netijesinde, Türkmenistanda ýaş nesilleriň abadan durmuşy we sazlaşykly ösüşi üçin ähli zerur şertleriň döredilendigini belledi. Olaryň ygtyýarynda ähli amatlyklary özünde jemleýän döwrebap çagalar baglary bar. Şunuň bilen baglylykda, körpeleriň çagalar baglarynda saklanmagy üçin ene-atalaryň aýlyk töleginiň möçberlerine täzeden garamak boýunça teklip hödürlenildi. Häzirki döwürde bu töleg umumy degişli çykdajylaryň 2,5 göterimine barabar bolup durýar. Häzirki zamanyň ýagdaýlaryny nazara almak bilen, ýokarda görkezilen tölegi 80 manat möçberinde girizmek teklip edilýär. Munuň özi umumy çykdajylaryň 25 göterimine barabardyr. Durmuş goraglylygyna mätäç maşgalalar üçin bu babatda dünýä tejribesinde degişli ýeňillikler göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz ösüp barýan ýaş nesilleriň bilimi we terbiýesi bilen baglanyşykly meseleleriň döwletimiziň mundan beýläk-de hemişelik üns merkezinde saklanjakdygyny aýdyp, bu ulgamda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleri durmuşa geçirmek, geljekki ugurlary nazara almak bilen, öňde durýan wezipeleriň çözgüdine toplumlaýyn çemeleşmeleri üpjün etmek boýunça anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz teklipleri makullap, meýilleşdirilen özgertmeleriň mazmunyny we maksadyny raýatlara ýetirmek üçin degişli düşündiriş işlerini guramagy üpjün etmek barada degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow ýolbaşçylyk edýän ulgamynda alnyp barylýan işler barada hasabat berip, “Saglyk” döwlet maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şäherlerde we obalarda innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilen täze hassahanalaryň hem-de şypahanalaryň, Saglyk öýleriniň yzygiderli gurlup ulanylmaga berilýändigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” we “Derman üpjünçiligi hakynda” Türkmenistanyň Kanunlary esasynda ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, ilata edilýän saglygy goraýyş hyzmatlaryny kämilleşdirmek hakyndaky Kararyň taslamasynyň taýýarlanandygy barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkymyzyň saglygy hakdaky aladanyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belläp, hödürlenen kararyň taslamasyny makullady we jemgyýetçilik guramalary hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen bilelikde şu resminamadan gelip çykýan düzgünleri ilata düşündirmek boýunça degişli işleri guramagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz saglygy goraýyş ulgamyny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak, lukmançylyk ylmynyň öňdebaryjy gazananlaryny tejribä giňden ornaşdyrmak, keseli anyklaýşyň döwrebap usullaryny öwrenmek hem-de ulanmak, dürli keselleri anyklamak we bejermek boýunça toplumlaýyn çäreleri görmegiň zerurdygyny belläp, bu ulgamda netijeli tejribe alyşmak maksadynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ysnyşykly gatnaşyklary ýola goýmak babatda degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Garajaýew gözegçilik edýän düzümlerde şu ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, milli baýramçylyklara hem-de durmuş-medeni maksatly desgalaryň açylyşyna bagyşlanan dürli çäreleriň geçirilişi barada hasabat berdi.

Ýurdumyzda Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynyň çäklerinde guralýan çäreler dowam edýär. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen medeniýet ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy üstünlikli amala aşyrylýar. Ýylyň başyndan bäri daşary ýurtlaryň birnäçesinde Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirildi. Aşgabat şäherinde türkmen halkyny dostlukly ýurtlaryň medeniýeti we sungaty bilen tanyşdyrmaga gönükdirilen döredijilik çäreleri guraldy. Olaryň hatarynda geçen hepdede geçirilen Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günlerini görkezmek bolar. Hasabat döwründe kinofilmleriň görkezilişi, şekillendiriş sungatynyň sergileri hem-de daşary ýurtlaryň medeniýet işgärleriniň çykyşlary-da guraldy.

Ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň wekilleri dürli çärelere gatnaşmak üçin daşary ýurtlarda iş saparlarynda boldular.

Teatrlaryň, muzeýleriň, kitaphanalaryň işini kämilleşdirmek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. Ýanwar aýyndan bäri muzeýlere 385 müňe golaý adam baryp gördi. Munuň özi geçen ýylyň degişli döwründäkisinden ep-esli köpdür.

Türkmen döwlet neşirýat gullugy boýunça haryt öndürmegiň möçberi 106 million 871 müň manada deň bolup, meýilnama 136,5 göterim ýerine ýetirildi. Kitap önümleriniň 350 görnüşi çap edildi. Türkmenistanyň neşir önümleri halkara sergilerde ýokary baha mynasyp boldy.

Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň maliýe-hojalyk işinden alnan umumy girdeji 31 million 70 müň manatdan gowraga deň boldy. Ýylyň başyndan bäri 101,5 müň syýahatça hyzmat edildi.

Ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeleriň many-mazmunyny we ähmiýetini düşündirmek, dünýä bileleşigini Türkmenistanyň dürli ulgamlarda gazanýan üstünlikleri bilen tanyşdyrmak boýunça yzygiderli işleri alyp barýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, medeniýet ulgamyny hem-de köpçülikleýin habar berişg serişdelerini döwrüň talabyna laýyklykda mundan beýläk-de ösdürmegiň wajypdygyny belledi we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 26 ýyllygy hem-de Bitaraplyk güni mynasybetli geçiriljek çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň zerurdygyny belledi. Milli Liderimiz welaýatlaryň ählisinde, şäherlerde hem-de obalarda baýramçylyk çärelerini, sungat ussatlarynyň çykyşlaryny guramagyň, metbugatda hem-de teleradioýaýlymlarda eziz Watanymyzyň gazanýan üstünliklerini giňden beýan etmegiň wajypdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň barşynda G.Annakowany “Adalat” gazetiniň baş redaktorynyň orunbasary wezipesine bellemek, G.Myradalyýewi Türkmenistanyň medeniýet ministriniň orunbasary wezipesine belläp, ony Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynyň baş ýolbaşçysy wezipesinden boşatmak hakyndaky kararlara gol çekdi.

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy A.Nurberdiýewa milli parlamentiň şu ýylyň 9 aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada habar berdi.

Şu döwürde milli parlamentiň mejlisleriniň dowamynda Türkmenistanyň kanunlarynyň we Mejlisiň kararlarynyň birnäçesi kabul edildi. Ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň sazlaşykly ösüşiniň kanunçylygynyň üpjün edilmegine hem-de döwletara gatnaşyklarynyň ösdürilmegine gönükdirilen kanunçylyk taslamalaryny taýýarlamak işleri dowam edýär.

Halkara hyzmatdaşlygyny we parlamentara gatnaşyklary ösdürmek maksady bilen, Mejlisiň deputatlary halkara çärelerine we maslahatlaryna gatnaşdylar. Olar kanun çykaryjylyk babatda halkara tejribesini öwrenmek üçin daşary ýurtlarda gulluk saparlarynda boldular.

Ýylyň başyndan bäri dürli döwletleriň we halkara guramalaryň wekilleri bilen duşuşyklar geçirildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky düzüm bölümleri bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklary dowam edýär.

Ministrlikler we pudak edaralary bilen bilelikde 2018-nji ýyl üçin Döwlet býujetini taýýarlamak işleri dowam edýär.

Soňra milli parlamentiň ýolbaşçysy şu ýylyň 9-10-njy oktýabrynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda boljak Ýaşulular maslahatynyň nobatdaky mejlisine görülýän taýýarlyk barada habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow habary diňläp, durmuş-ykdysady özgertmeleri sazlaşykly ilerletmegiň bähbidine milli kanunçylygy kämilleşirmek, kadalaşdyryş-hukuk namalaryny taýýarlamak we halkara hyzmatdaşlygynyň kanunçylyk binýadyny berkitmek boýunça Mejlisiň alyp barýan işiniň netijeli häsiýete eýe bolmalydygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz döwletimiziň ykdysady strategiýasynda kanunçylygy kämilleşdirmegiň zerurdygyny, bazar gatnaşyklaryna geçmäge aýratyn üns bermelidigini belledi.

2018-nji ýyl üçin Döwlet býujetini taýýarlamak işlerine ünsi çekip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow onuň üstünde düýpli işlemegi we kabul etmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda Ýaşulular maslahatyna möhüm ornuň degişlidigini belläp, umumymilli forumyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça zerur tagallalaryň görülmelidigini belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow ýurdumyzyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin konsepsiýasyny durmuşa geçirmek boýunça dokuz aýyň dowamynda amala aşyrylan işler hem-de döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Watanymyzyň ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde, abraýly halkara guramalarynyň çäklerinde dostluk we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň üstünlikli ösdürilýändigi bellenildi. Milli Liderimiziň daşary ýurtlara amala aşyran saparlarynyň hem-de daşary ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň birnäçesiniň Türkmenistana bolan saparlarynyň çäklerinde, şol sanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelen ýolbaşçylar bilen geçirilen ýokary derejedäki gepleşikleriň netijeleri hem muňa şaýatlyk edýär.

Ýanwar-sentýabr aýlarynda Daşary işler ministrliginiň üsti bilen jemi 356 sany dürli derejedäki wekiliýet döwletimize sapar bilen geldi. Şol bir döwürde Türkmenistanda daşary ýurtlara 448 wekiliýet gitdi. Hasabat döwründe Türkmenistanda we daşary ýurtlarda dürli derejedäki maslahatlaryň, duşuşyklaryň we beýleki çäreleriň 158-si guraldy. Ýylyň başyndan bäri halkara resminamalaryň 168-si taýýarlanyldy we olara gol çekildi.

Ilçihanalaryň üsti bilen diplomatik aragatnaşyklary ýola goýmak we olary giňeltmek ýurdumyzyň daşary syýasat işiniň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Häzirki wagtda Türkmenistan dünýäniň 145 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy.

Daşary işler ministrlikleriniň arasynda maslahatlaşmalar yzygiderli geçirilýär. Hasabat döwründe bu ugurda 29 duşuşyk guraldy.

Daşary ýurt döwletleri bilen ýola goýlan söwda-ykdysady hem-de ynsanperwer-medeni gatnaşyklar okgunly ösdürilýär. Ýylyň başyndan bäri bilelikdäki hökümetara toparlarynyň 14 mejlisi, işewür maslahatlarynyň 8-si geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere, daşary işler ministrine ýüzlenip, amala aşyryljak halkara saparlaryna, Garaşsyzlygymyzyň 26 ýyllygyna we Bitaraplygymyzyň 22 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek halkara maslahatlaryna hem-de beýleki halkara çärelerine ýokary derejede taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz geljek ýylda beýleki döwletleriň wekiliýetleriniň ýurdumyza boljak saparlarynyň we ýurdumyzyň Hökümet wekiliýetiniň beýleki döwletlere saparlarynyň meýilnamasyny hem-de halkara maslahatlaryny geçirmegiň tertibini taýýarlamagyň we tassyklamagyň wajypdygyny belledi.

Ykdysady jenaýatlara garşy göreş baradaky döwlet gullugynyň direktory M.Çakyýew ýurdumyzyň ilatyny sement önümi bilen üpjün etmek, agyz suwuny arassalamakda ulanylýan koagulýant himiki reagentini ýurdumyzda öndürmek mümkinçiligine geçirilen seljermeler, Senagat ministrligine degişli durky täzelenen demir-beton önümlerini öndürýän zawodlaryň işine hem-de oba hojalyk ekinlerini mineral dökünler bilen üpjün etmek işlerinde ýüze çykarylan kanun bozulmalar barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysady jenaýatlaryň öňüni almak, saklamak we üstüni açmak boýunça işleriň kämilleşdirilmeginiň korrupsiýa garşy göreş baradaky işiň möhüm ugurlarydygyny belläp, döwlet dolandyryş ulgamynda işleýänleriň wezipe borçlaryndan hyýanatçylykly peýdalanmagy, parahorçulygy bilen baglanyşykly jenaýatlaryň, maýa goýumlary goramak işlerini degişli derejede alyp barmagyň zerurdygyny belledi.

Belent Serkerdebaşymyz bu işi dowam etmek barada degişli tabşyryklary berip, gullugyň işgärleriniň hünär derejesiniň we jogapkärçiliginiň ýokarlandyrylmagynyň zerurdygyny aýtdy.

Soňra ýurdumyzyň Baş prokurory B.Atdaýew döwlet Baştutanymyzyň dürli düzümlerde degişli seljermeleri geçirmek barada beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi we olaryň netijeleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz kanunçylygyň pugta berjaý edilişine berk gözegçiligiň zerurdygyna ünsi çekip, jenaýatçylygyň öňüni almak, hereket edýän milli kanunçylygy bozmaga bolan synanyşyklary ýüze çykarmak maksady bilen, prokuror gözegçiligini güýçlendirmek barada birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ýokary kazyýetiň başlygy G.Hallyýew ilatdan gelip gowuşýan arzalary seljermek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Belent Serkerdebaşymyz bu düzümiň alyp barýan işiniň Türkmenistanyň durmuş ulgamyny nazarlaýan syýasatynyň maksatlaryna we wezipelderine doly kybap gelmelidigini belläp, ýurdumyzyň ilatyndan Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanyna gelip gowuşýan arzalary seljermek boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň welaýatlara gözegçilik edýän orunbasarlaryna hem-de welaýatlaryň we etraplaryň häkimlerine degişli tabşyryklary berdi.

Mejlisiň dowamynda milli Liderimiz welaýatlaryň häkimlerine söz berdi.

Ahal welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew welaýatda hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň netijeleri we sebitiň oba hojalyk pudagyndaky işleriň ýagdaýy, şol sanda bugdaý ekişiniň we pagta ýygymynyň barşy hem-de Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek ugrunda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, welaýaty hemmetaraplaýyn ösdürmek, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň depginini güýçlendirmek we ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly meseleleriň hemişe üns merkezinde bolmalydygyny belledi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz geçen 9 aýyň dowamynda Ahal welaýatyndan Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanyna arzalaryň gelip gowşandygyny, olarda esasan ýaşaýyş jaýlaryny edinmek, mellek ýerlerini almak hem-de işe ýerleşmek bilen baglanyşykly meseleleriň gozgalýandygyny aýdyp, häkimden ýagdaýy düýpli seljerip, degişli netije çykarmagy talap etdi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi S.Satlykow welaýatdaky işleriň ýagdaýy, oba hojalyk işleriniň barşy, hususan-da, bugdaý ekişiniň barşy we sebitiň çäklerinde gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, günbatar sebitde oba hojalyk işleriniň barşyny, hususan-da, güýzlük bugdaýyň ekişini gözegçilikde saklamagy, bu möwsümiň guramaçylykly geçirilmegi üçin netijeli çäreleriň görülmegini üpjün etmegi talap etdi.

Döwlet Baştutanymyz Balkan welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy wezipeleri barada aýdyp, sebitiň önümçilik kuwwatyny artdyrmagy we ilatyň abadançylygyny ýokarlandyrmagy ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz welaýatyň raýatlarynyň ýaşaýyş jaýlaryny hem-de mellek ýerlerini edinmek baradaky arzalary bilen baglanyşykly meseleleriň öz wagtynda çözülmeginiň wajypdygyny nygtady.

Soňra Daşoguz welaýatynyň häkimi M.Baýramgulyýew şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda welaýatyň etraplarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, döwlet Baştutanymyzyň buglaý ekişiniň we pugta ýygymynyň depginini güýçlendirmek boýunça ozal beren tabşyryklarynyň berjaý edilişi hem-de welaýatyň ilatynyň durmuş üpjünçiligini gowulandyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenen möhletlere laýyklykda ýokary hilli geçirilmeginiň wajypdygyny aýdyp, oba hojalygynyň ähli düzümleriniň netijeli işlemegini ýola goýmagy tabşyrdy.

Sebitiň ýolbaşçysynyň öňünde durýan wezipeler bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjylaryndan Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanyna ýaşaýyş-durmuş häsiýetli köp sanly arzalaryň gelip gowşandygyny aýtdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaşaýyş jaýlaryny, mellek ýerlerini almaga degişli meseleleriň öz wagtynda çözülmeginiň wajypdygyna ünsi çekip, welaýatyň ýaşaýyş-durmuş düzümini yzygiderli gowulandyrmagyň zerurdygyny belledi we bu babatda häkime anyk tabşyryklary berdi.

Şeýle-de hormatly Prezidentimiz mejlisiň barşynda H.Rejebowy Daşoguz şäheriniň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşatmak hem-de bu wezipä Ş.Jumaýewi bellemek hakyndaky Kararlara gol çekdi.

Lebap welaýatynyň häkimi Ç.Çarlyýew öz çykyşyny sebitde hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň netijeleri baradaky hasabatdan başlady. Welaýatyň etraplarynda bugdaý ekişini we pagta ýygymyny bellenilen möhletlerde hem-de ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek ugrunda ähli zerur çäreler görülýär. Şeýle hem dürli maksatly desgalaryň gurluşugynda alnyp barylýan işleriň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, häkime bugdaý ekişini hem-de pagta ýygymyny agrotehniki talaplara laýyklykda geçirmek hem-de oba hojalygynda alnyp barylýan işleriň depginini ýokarlandyrmak boýunça tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz sebitiň senagat düzümini mundan beýläk-de pugtalandyrmak we döwrebaplaşdyrmak meselelerine jogapkärçilikli çemeleşmegiň, desgalaryň gurluşygyna gözegçiligi amala aşyrmagyň wajypdygyny belläp, bu babatda anyk görkezmeleri berdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz häkime welaýatyň ýaşaýjylarynyň ýaşaýyş-durmuşy bilen baglanyşykly meseleleriň çözülmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyryp, ilatyň arzalaryny seljermegi hem-de öz üstüne ýüklenen borçlara has jogapkärli çemeleşmegi talap etdi.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Ş.Jepbarowy Birata etrabynyň häkimi wezipesine belläp, ony Garaşsyzlyk etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşatmak hakyndaky Permana gol çekdi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi B.Annagurbanow welaýatyň çäklerinde şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ähli ulgamlar boýunça ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Şeýle hem häkim hasabatyň çäklerinde ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, bugdaý ekişiniň we pagta ýygymynyň depginlerini güýçlendirmek boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli çäreler barada habar berdi.

Döwlet Baştutanymyz möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenilen möhletlerde we ýokary hilli tamamlanmagynyň möhümdigine ünsi çekip, bu ugra degişli ähli düzümleriň işini döwrüň talabyna laýyk derejede guramak boýunça zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi we bu babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz sebitde alnyp barylýan işlerde birnäçe kemçilikleriň bardygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz welaýatyň ýaşaýjylaryndan ýaşaýyş jaýlaryny almak we işi ýerleşmek bilen bagly köpsanly arzalaryň gelip gowşandygyny aýdyp, häkimden olary çözmek boýunça gaýragoýulmasyz çäreleri görmegi talap etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berip, tutuş obasenagat toplumy boýunça öndürilen önümleriň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depginlerini 102,4 göterime barabar bolandygyny aýtdy.

Oba we suw hojalyk ministrligi boýunça bu görkeziji 109,2 göterim, Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti boýunça 106,8 göterim, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 106,4 göterim üpjün edildi. Azyk senagaty döwlet birleşigi boýunça meýilnama 100,1 göterim ýerine ýetirildi. Maýa goýumlarynyň özleşdirmegiň meýilnamasy 234,9 göterim berjaý edildi.

Häzirki wagtda welaýatlarda möwsümleýin oba hojalyk işleri dowam edýär. Tutuş ýurdumyz boýunça 607 müň gektardan gowrak meýdana güýzlük bugdaý ekildi, 751 müň tonna golaý pagta hasyly ýygnaldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere, welaýatlaryň häkimlerine, oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, oba hojalygynda özgertmeleriň haýal alnyp barylýandygyny aýtdy. Milli Liderimiz häzirki döwürde esasy wezipäniň diňe ýurdumyzyň bazarlaryny oba hojalyk önümleri bilen bolelin üpjün etmek we olaryň daşary ýurtlardan getirilmegini bes etmek bilen çäklenmeýändigini, bu önümleriň daşary ýurtlara iberilmegini ýola goýmakdan hem ybaratdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz geljekki bereketli galla we pagta hasylynyň düýbüniň şu ýyldan tutulýandygyny aýdyp, agrotehniki çäreleri ýokary hilli geçirmäge hem-de geljek ýylyň gowaça ekişine häzirden gowy taýýarlyk görmäge aýratyn üns bermegiň zerurdygyny nygtady.

Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz oba hojalygyny dolandyrmagyň gurluşyny kämilleşdirmek, ýer reformasyny geçirmek, Ýer kadastryny işläp düzmek boýunça alnyp barylýan işleri hem dowam etmek möhümdigini aýdyp, bu babatda wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň mejlisi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çykyşy bilen dowam etdirildi. Onda hasabatlar jemlenildi we ýurdumyzyň 9 aýyň dowamynda durmuş-ykdysady ösüşiniň jemlerine toplumlaýyn baha berildi.

Biziň daşary syýasatymyz, ozalkysy ýaly, bitaraplyk, parahatçylygy söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine berk eýermek esasynda amala aşyryldy diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Daşary syýasat işimize, türkmen bitaraplygyna häzirki döwürde sebit hem-de halkara durnuklylygynyň möhüm we aýrylmaz bölegi hökmünde garalýar. Merkezi Aziýada we onuň çäklerinden daşarda netijeli döwletara gatnaşyklaryny ýola goýmagyň, bu ýerde ynanyşmak we hoşniýetli goňşuçylyk ýagdaýyny döretmegiň netijeli usuly hökmünde seredilýär.

Biziň içeri syýasatymyz ýurdumyzy ösdürmegiň tassyklanan maksatnamalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Bu maksatnamalar häzirki zaman senagat üpjünçilik ulgamlaryny emele getirmegi, gaýtadan işleýän iri kärhanalary döretmegi göz öňünde tutýar. Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri ýurdumyzda öndürmek, daşary ýurtlara iberilýän harytlarymyzyň möçberlerini artdyrmak, elektron senagatyny döretmek boýunça çäreleri durmuşa geçirmegi belleýär diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz döwletimiz tarapyndan durmuş meselelerini çözmäge, şeýle hem täze kärhanalaryň gurluşygyna we häzir hereket edýän kärhanalaryň durkuny täzelemäge ägirt uly maýa goýumlarynyň gönükdirilýändigini aýdyp, tutuş ýurdumyz boýunça şol serişdeleriň möçberiniň 40 milliard manada golaýlaýandygyny belledi.

Ýurdumyzda tebigy gazy ulanmak bilen, işledilýän energiýa serişdelerini öndüriji kuwwatlyklary artdyrmak hem işjeň alnyp barylýar. Iri halkara hem-de içerki taslamalary üstünlikli amala aşyrmak dowam etdirilýär. Nebitgaz känlerini özleşdirmek we abadanlaşdyrmak, täze gaz geçirijileri, sport desgalaryny, howa menzillerini, ýollary we köprüleri gurmak işlerini giň gerim bilen alnyp barylýar.

«Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan» gaz geçirijisini, şeýle hem beýleki gaz geçirijileri gurmak boýunça işler güýçli depginde dowam edýär. Şeýlelikde, biz kuwwatly senagat we ulag üpjünçilik ulgamlaryny döretmek arkaly ýurdumyzyň uzak möhletlere niýetlenen syýasy we ykdysady bähbitlerini hem üpjün edýäris diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Şu döwrüň dowamynda biz umumy bahasy 4 milliard amerikan dollaryna golaý bolan jemi 216 sany iri desgany işe girizdik. Şeýle hem, 1,5 million inedördül metr bolan ýaşaýyş jaýlaryny, şol sanda ýokary amatlyklary bolan öýleri, myhmanhanalary we dynç alyş toplumlaryny ulanmaga berdik. Aşgabatda uniwersitetleriň binalar toplumlaryny, ençeme lukmançylyk merkezlerini, umumybilim berýän mekdepleri, çagalar baglaryny we beýleki köp sanly desgalary gurduk diýip, milli Liderimiz nytgady.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, oba hojalygynda geçirilýän özgertmeler hem indi öz netijesini berip başlaýar. Şu ýyl ýurdumyzda gallanyň gowy hasyly ýygnalyp alyndy. Oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylarynyň şu günki hasabatyndan görnüşi ýaly, ýurdumyzyň Garaşsyzlyk baýramyna çenli pagta taýýarlamak boýunça tabşyryk hem ýerine ýetiriler.

Ykdysadyýetimizi ösdürmäge telekeçilerimiz saldamly goşant goşýarlar. Olar dürli pudaklarda yhlas bilen işläp, ussatlykda daşary ýurt kompaniýalaryndan birjik-de pes bolman, has çylşyrymly hem-de iri taslamalary amala aşyrýarlar. Ýurdumyzyň bilim, saglygy goraýyş we ylym ulgamlarynda hem özgertmeler dowam edýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Amala aşyrylýan tutanýerli şu işleriň netijesinde, ykdysadyýetimizi dürli görnüşli daşarky töwekgelçiliklere has durnukly edýän düýpli üýtgetmeler bolup geçdi. Bu işler dünýä ykdysadyýetindäki ýaramaz ýagdaýlaryň milli ykdysadyýete edýän täsirini azaldýar.

Bu bolsa, bize jemi içerki önümiň ösüşini ýokary depginde, ýagny 6,4 göterim möçberde saklamaga mümkinçilik berdi. Senagat önümlerini öndürmegiň möçberlerini artdyrmaga, manadyň durnukly bolmagyny saklamaga ýardam etdi. Içerki bazarda harytlar we hyzmatlar üçin nyrhlary pes derejede saklamaga, şeýle hem durmuş ulgamyna gönükdirilýän düýpli maýa goýumlarynyň möçberlerini köpeltmäge şert döretdi.

Elbetde, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aşgabat şäherinde ýokary derejede geçirilen V Aziýa oýunlary şu ýylyň halkara we sport ähmiýetli örän möhüm wakasy boldy. Umuman, mälim bolşy ýaly, sportuň 21 görnüşi boýunça geçirilen bu ýaryşlara dünýäniň 65 döwletinden türgenler gatnaşdylar diýip, milli Liderimiz aýtdy.

V Aziýa oýunlarynda biziň türgenlerimiz Garaşsyz ýurdumyza mynasyp wekilçilik etdiler. Olar umumytopar hasabynda ýeňiş gazanyp, has köp altyn we kümüş medallaryna eýe boldular. Bu bolsa, biziň durmuş meselelerini hemmetaraplaýyn ösdürmekde we çözmekde uly üstünlikleri gazanýandygymyza aýdyň şaýatlyk edýär. Şeýle giň gerimli halkara çärelerini geçirmegi başarýandygymyzy görkezýär.

V Aziýa oýunlarynda gazanan ýeňişlerimiziň mähriban halkymyzyň watançylyk duýgusyny has-da artdyrmaga, eziz Diýarymyza bolan buýsanjyny ýokarlandyrmaga ýardam berendigini aýtmaga biziň doly hukugymyz bardyr. Dünýä derejesinde geçirilen bu Oýunlar Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň Ýer ýüzündäki we dünýä Olimpiýa hereketindäki at-abraýyny has-da pugtalandyrdy diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Ertir biz Hatyra gününi belläp geçeris. Halkymyzyň Garaşsyzlygy, azatlygy we bagtyýar durmuşy üçin öz janlaryny beren ata-babalarymyzy hatyralarys diýip, milli Liderimiz aýtdy. Şenbe güni bolsa, Änewde ýowar geçirip, bag nahallaryny oturdarys. Bu ýerde geçiriljek Ýaşulularyň maslahatyna arkaýyn taýýarlyk işlerini geçirer ýaly, «Türkmeniň ak öýi» binasy hem dabaraly ýagdaýda açylar.

9-njy oktýabrda biz Ýaşulularyň nobatdaky maslahatyny geçireris. Maslahatda ýakyn geljek döwürde berkarar döwletimizi mundan beýläk-de ösdürmegiň örän möhüm meselelerine serederis. Şeýle hem, içeri we daşary syýasatymyza degişli ençeme meseleleri ara alyp maslahatlaşarys. Şoňa görä-de, ähli ýolbaşçylar bu maslahata gowy taýýarlyk görmeli diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Soňra döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny berkitmäge, jemgyýetimiziň hem-de her bir maşgalanyň agzybirligini, bitewüligini we ahlak sütünlerini pugtalandyrmaga goşan uly şahsy goşantlary, şeýle hem milli däp-dessurlarymyzy ösdürmekde, ýaş nesillerimize edep-terbiýe bermekde uly işleri bitirendikleri üçin, ýurdumyzyň raýatlaryny «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglamak hem-de olara «Hormatly il ýaşulusy» diýen ady dakmak hakyndaky Permanlara gol çekdi. Biz watandaşlarymyza mynasyp bolan bu sylaglaryny Ýaşulularyň maslahatynda dabaraly ýagdaýda gowşurarys diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak hakyndaky Karara gol çekdi. Bäsleşiginiň ýeňijilerine baýraklar 7-nji oktýabrda gowşurylar.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň beýleki käbir meselelerine hem garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň jemini jemläp, oňa gatnaşanlara halkymyzyň abadynçylygy we eziz Watanymyzyň rowaçlygyň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlik arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Hormatly müşderi

Türkmenistanyň  Döwlet daşary ykdysady iş banky halkara plastik kartlaryň  üsti bilen hasaplaşmak  üçin çalşylýan serişdeleri niýetlenen ugurlardan gaýry maksatlara ulanylmagyň öňüni almak maksady bilen,  raýatlarymyza her aýda çalşylýan möçberleri önki derejesinde saklamak bilen, gündelik amallary adaty syýahatçy, ýa-da tassyklanan normatiwleriň esasynda iş  sapary  bilen gidýän adamlaryň  bolup biljek çykdaýjylaryndan  ugur alyp,  amallaryň gündelik ABŞ-nyň 250 dollary (ş. s nagt amallaryň ABŞ-nyň 50 dollary nagt däl amallaryň  ABŞ-nyň  200 dollary) möçberinde geçirilmegini wagytlaýyn meýilleşdirýär.

Myhmanhanalara, hassahanalara, okuw jaýlara, awia we demir ýol petekleri almaklyk üçin geçirilýän toleglere isleg bildirýän raýatlar hasaplaşyk hasaplardan hyzmat edýän banklaryň üsti bilen amala aşyryp bilerler.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2017-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwletimiziň içeri syýasatynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisi açyp, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýewe söz berdi. Wise-premýer zehinli çagalaryň arasynda geçirilýän “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň jemleýji tapgyry bilen baglanyşykly meseleler hakynda hasabat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz zehinli çagalaryň arasynda geçirilýän döredijilik bäsleşigine ýurdumyzyň ähli künjeklerinden zehinli çagalaryň ýüzlerçesiniň gatnaşýandygyny belledi. Ýaş nesilleriň ukyplaryny açyp görkezmegi üçin ähli zerur şertler döredilýär. Döwlet Baştutanymyz “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň baş maksadynyň ýaşlaryň döretmäge, öz zehinini açmaga bolan höweslerini hemmetaraplaýyn goldamakdan ybaratdygyny belledi we bu ugurda alnyp barylýan işleri mundan beýläk-de dowam etmegi tabşyrdy. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow zehinli çagalaryň arasynda geçirilýän bäsleşik barada aýdyp, bu meşhur döredijilik bäsleşigine ýurdumyzyň dürli künjeklerinden zehinli çagalaryň ýüzlerçesiniň gatnaşýandygyny belläp, zehinli çagalara döredijilikde üstünlik gazanmaklaryny arzuw etdi. 

Döwlet Baştutanymyz “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň baş maksadynyň çagalaryň döretmäge bolan ymtylyşyny hemmetaraplaýyn höweslendirmekden ybaratdygyny belledi hem-de bu ugurda mundan beýläk-de netijeli işlemegi tabşyrdy. 

Soňra wise-premýer ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine daşary ýurt raýatlarynyň kabul edilişi hakynda hasabat berdi. Türkmenistanyň Hökümeti bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ylalaşyga laýyklykda, owgan raýatlaryny Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyna dil öwreniş okuwlaryna kabul etmek meýilleşdirilýär. 

Mundan başga-da, Hytaý Halk Respublikasynyň raýatlarynyň toparyny Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň dil öwreniş okuwyna kabul etmek bellenildi. 

Milli Liderimiz ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine daşary ýurtly raýatlary kabul etmek bilen baglanyşykly meseleleri we olaryň netijeli okuwy üçin döredilýän şertleri yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

Soňra hormatly Prezidentimiz Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň üstünlikli tamamlanandygyny nazara alyp, oýunlara taýýarlyk baradaky Ýerine ýetiriji komitetiň ýatyrylýandygyny aýdyp, degişli Permana gol çekdi. 

Döwlet Baştutanymyz Ýerine ýetiriji komitetiň maliýe we beýleki meselelerini kadalaşdyrmak hem-de onuň işgärlerini işe ýerleşdirmek bilen bagly meseleleri bir aýyň dowamynda çözmek barada degişli görkezmeleri berdi. 

Milli Liderimiz Olimpiýa şäherçesiniň sport bilen meşgullanmak we türgenleri taýýarlamak üçin oňyn binýat bolup durýandygyny belläp, wise-premýere hemmetaraplaýyn oýlanyşykly çemeleşip, Olimpiýa şäherçesini düýpli üýtgetmek boýunça degişli maksatnamany düzmelidigini, bu ýerde Milli sport we syýahatçylyk instituty üçin okuw-türgenleşik binýadynyň döredilmelidigini tabşyrdy. 

Olimpiýa şäherjiginde hödürlenýän ähli hyzmatlar tölegli esasda bolup, paýtagtymyzyň her bir ýaşaýjysy şäherçä gelip, abonement satyn alyp, sportuň öz höwes bildirýän görnüşi bilen meşgullanyp biler diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. 

Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow ministrligiň alyp barýan işi hem-de Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň 2-nji oktýabrda Türkmenistana meýilleşdirilýän resmi saparyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. 

Ýurdumyz oňyn bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy ugruny yzygiderli durmuşa geçirmek bilen, dünýäniň ähli döwletleri bilen netijeli gatnaşyklary has-da ösdürmegi göz öňünde tutýar. Russiýa Federasiýasy Türkmenistanyň möhüm uzakmöhletli hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar, onuň bilen diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň aprel aýynda ýola goýuldy. Türkmen-russiýa hyzmatdaşlygy, däp bolşy ýaly, dostlukly we netijeli häsiýete eýedir hem-de häzirki wagtda ikitaraplaýyn resminamalaryň 191-sini özüne birleşdirýän ygtybarly kadalaşdyryjy-hukuk binýady bilen berkidilýär. 

Döwletara gatnaşyklary ösdürmekde ýokary derejedäki duşuşyklara aýratyn orun degişlidir. Iki ýurduň hökümetleriniň hem-de daşary syýasat edaralarynyň derejesinde hem yzygiderli gatnaşyk saklanylýar. Söwda-ykdysady ulgam döwletara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Onda Hökümetara türkmen-russiýa toparynyň işine möhüm orun degişlidir. Häzirki wagta çenli toparyň mejlisleriniň 10-sy geçirildi. 

Ynsanperwer ulgamda, şol sanda ylym-bilim, medeniýet ulgamlarynda ikitaraplaýyn gatnaşyklar işjeň häsiýete eýedir. Özara döredijilik çäreleriniň yzygiderli geçirilmegi hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Hususan-da, 2016-njy ýylyň awgust aýynda Moskwa hem-de Wladimir şäherlerinde Türkmenistanyň Medeniýet günleri guraldy. 

Ýokary derejede geçiriljek türkmen-russiýa gepleşikleriniň netijeleri boýunça esasy ugurlarda köpýyllyk özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen ikitaraplaýyn resminamalaryň ençemesine gol çekmek göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi saparynyň maksatnamasy hödürlenildi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzy we Russiýany öňden gelýän dostluk gatnaşyklarynyň birleşdirýändigini belledi. Häzirki döwürde strategiki hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasynda guralýan döwletara gatnaşyklary ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde, iri halkara guramalarynyň ugry boýunça işjeň ösdürilýär. 

Russiýa Federasiýasy hem-de Türkmenistan birek-biregiň BMG-niň we beýleki abraýly düzümleriň çäklerinde öňe sürýän oňyn başlangyçlaryny hem-de tekliplerini goldaýarlar. Biziň ýurtlarymyz ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek, häzirki döwrüň wehimlerine hem-de howplaryna garşy durmak ýaly ählumumy meseleler boýunça garaýyşlarynyň ýakyndygyny ýa-da gabat gelýändigini görkezýärler. 

Milli Liderimiz Türkmenistanyň we Russiýanyň köp ugurlar boýunça netijeli hyzmatdaşlyk edýändigini belläp, söwda-ykdysady hem-de beýleki geljegi uly pudaklaryň birnäçesinde netijeli gatnaşyklary has-da ösdürmek üçin uly kuwwatyň bardygyny aýtdy. Ynsanperwer ulgamda — bilim, ylym we medeniýet ugurlary boýunça hem ikitaraplaýyn gatnaşyklar üstünlikli ösdürilýär. 

Döwlet Baştutanymyz Russiýa Federasiýasynyň iri sebitleri bilen ýola goýlan hyzmatdaşlygyň okgunly ösýändigini kanagatlanma bilen belledi. Dürli çäreleriň, şol sanda bilelikdäki işewürler maslahatlarynyň hem-de özara medeni çäreleriň yzygiderli geçirilmegi muňa ýardam edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öňde duran ýokary derejeli gepleşikleriň ähmiýetini nygtady. Bu gepleşikler iki ýurduň dostlukly halklarynyň abadançylygynyň bähbitlerine laýyk gelýän däp bolan döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň we giňeltmegiň ýolunda möhüm ädim bolmalydyr, däbe öwrülen aragatnaşyklary täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmalydyr. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz wise-premýere, daşary işler ministrine Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi saparyna ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görmek babatda degişli tabşyryklary berdi. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary O.Gurbannazarow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Şeýle-de wise-premýer 12—13-nji oktýabrda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 26 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. 

Her ýyl geçirilýän sergä ministrlikler, pudak edaralary, kärhanalar, guramalar, häkimlikler, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary gatnaşarlar. Sergide myhmanlara ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda — senagatda we oba hojalygynda, energetikada, ulag-aragatnaşyk ulgamynda, söwda we hyzmatlar, maliýe-bank toplumynda gazanylan üstünlikler, saglygy goraýyş, sport we syýahatçylyk, medeniýet we ylym-bilim ulgamlarynda ýetilen sepgitler görkeziler. Sergi welaýatlarda hem-de Aşgabat şäherinde amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň netijeleri bilen tanyşdyrar. Aýry-aýry bölümler döwlete dahylsyz ulgamyň ösüşine bagyşlanar. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň jemgyýetimiziň ähli ulgamlarynda oňyn özgertmelere beslenendigini belledi. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty barha berkeýär, halkymyzyň abadançylygy ýokarlanýar. Serginiň esasy wezipesi dünýä jemgyýetçiligine hem-de daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyza ýurdumyzda amala aşyrylýan giň möçberli durmuş-ykdysady maksatnamalar, halkara taslamalary arkaly Türkmenistanyň ägirt uly kuwwatyny görkezmekden ybaratdyr. Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz bu çäräni pikir we tejribe alyşmak, uzakmöhletli işewür gatnaşyklary ýola goýmak üçin ulanmagyň möhümdigini aýdyp, ony ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň wajypdygyna ünsi çekip, wise-premýere bu babatda anyk görkezmeleri berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Babaýew şu ýylyň 22—24-nji sentýabry aralygynda döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna bolan gulluk iş saparynyň netijeleri barada hasabat berdi. Wekiliýetiň agzalary saparyň çäklerinde Kazanyň Federal uniwersitetiniň Geologiýa we nebitgaz tehnologiýalar institutynyň ylmy-barlag işleri we okuw binýady bilen tanyşdylar. 

Geçirilen duşuşyklaryň dowamynda geologiýa-gözleg we buraw, awtomatlaşdyrmak, telemehanizasiýa hem-de nebitgaz pudagyndaky önümçilik işlerini merkezleşdirmek babatda öňdebaryjy tehnologiýalary we häzirki zaman ylmy-tehniki işläp taýýarlamalary önümçilige ornaşdyrmak ýaly möhüm meselelere aýratyn üns berildi. 

Şeýle hem wise-premýer Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Gazylyp alynýan peýdaly baýlyklaryň gorlary boýunça Döwlet toparynyň geňeşiniň düzümini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Russiýa Federasiýasynyň dürli sebitleri bilen üstünlikli ösdürilýän özara peýdaly gatnaşyklaryň hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesine daýanýan netijeli nusgasy bolup durýandygyny belledi. Soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Tatarystan Respublikasynyň arasynda nebitgaz ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň köpugurly mümkinçilikleriniň durmuşa geçirilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Bu bolsa ikitaraplaýyn bähbitlere laýyk gelýär. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ulgamda öňde durýan ähli wezipeleriň çözgüdine örän oýlanyşykly we toplumlaýyn esasda çemeleşmegiň wajypdygyny belläp, wise-premýere bu babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Milli Liderimiz Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Gazylyp alynýan peýdaly baýlyklaryň gorlary boýunça Döwlet toparynyň geňeşiniň düzümini kämilleşdirmek ugrunda alnyp barylýan işleri dowam etmegi tabşyrdy. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Aýdogdyýew gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda maýyplara hem-de durmuş goraglylygyna aýratyn mätäçlik çekýän beýleki raýatlara niýetlenen ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada habar berildi. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, Senagat ministrligi tarapyndan Ahal welaýatynyň Tejen, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz, Lebap welaýatynyň Türkmenabat we Mary welaýatynyň Mary şäherlerinde her biriniň umumy meýdany 6123,6 inedördül metr bolan 48 öýli 4 gatly 4 sany ýaşaýyş jaýlarynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy. 

Ýurdumyzda alnyp barylýan gurluşyklary zerur bolan serişdeler bilen üpjün etmek maksady bilen, gurluşyk materiallarynyň dürli görnüşleriniň önümçiligini artdyrmak, pudagyň düzümlerini täzeçil esasda döwrebaplaşdyrmak işleri dowam edýär. 

Milli Liderimiz mümkinçiligi çäkli bolan we durmuş goraglylygyna mätäç adamlar üçin ýokary halkara ölçeglerine kybap gelýän ýaşaýyş jaýlarynyň bellenilen möhletlerde gurulmalydygyna we ýokary hil derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekip, bu işleriň mundan beýläk-de yzygiderli dowam etdiriljekdigini belledi. 

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow R.Meredowy Türkmenistanyň senagat ministriniň orunbasary wezipesine bellemek hakyndaky resminama gol çekdi. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Şu günler bugdaý ekişiniň geçirilen meýdanlarynda kadaly gögeriş almak üçin zerur bolan agrotehniki çäreler geçirilýär, ösüş suwy tutulýar. Oba hojalyk tehnikasyny bökdençsiz işletmek, kärendeçi daýhanlary ýokary hilli tohumlar bilen üpjün etmek maksady bilen degişli çäreler görülýär. 

Şunuň bilen birlikde, welaýatlarda pagta ýygym möwsümi dowam edýär. 

Döwlet Baştutanymyz oba hojalyk işleriniň bellenen möhletlerde tamamlanmagynyň wajypdygyny aýdyp, geçirilýän işleriň depgini bilen baglanyşykly guramaçylyk meselelerine aýratyn üns bermegiň möhümdigini belledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ekerançylaryň işiniň netijeli bolmagyny üpjün etmek maksady bilen wise-premýere daýhanlar bilen ýygnalan pagta hasyly üçin özara hasaplaşyklaryň öz wagtynda hem-de doly geçirilmegini üpjün etmek boýunça anyk tabşyryklary berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew 2017—2018-nji ýyllaryň ýyladyş möwsümine taýýarlygyň çäklerinde Jemagat hojalygy ministrliginiň düzümleri tarapyndan alnyp barylýan meýilnamalaýyn işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, gyş möwsüminde ýaşaýyş jaýlarynyň, durmuş maksatly desgalaryň, edaralaryň ýyladyş ulgamynyň bökdençsiz işini üpjün etmek maksady bilen toplumlaýyn çäreler durmuşa geçirildi. Şeýle hem ýyladyş toplumlarynda düýpli abatlaýyş işleri geçirildi we ýörite tehnikalaryň taýýarlygy üpjün edildi. Degişli gulluklar zerur bolan enjamlar, gurallar we ulaglar bilen üpjün edildi. 

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, jemagat hojalygy gulluklarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlaryny täze enjamlar bilen yzygiderli üpjün etmek häzirki döwrüň möhüm wezipeleriniň biridigini belledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow meýilleşdirilen işler alnyp barlanda tehniki düzgünleriň we tehnologik kadalaryň berk berjaý edilmelidigine ünsi çekip, wise-premýere ýaşaýyş jaýlarynyň, bilim edaralarynyň, saglygy goraýyş ulgamynyň ýyladyş işleriniň bökdençsiz ýola goýluşyny, elektroenergiýa bilen üpjün edilişini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annameredow “KAMAZ-6520” kysymly awtoulaglary satyn almak hakynda Kararyň taslamasynyň taýýarlanandygy barada habar berdi. Ýurdumyzyň Awtomobil ulaglary ministrligi tarapyndan ýük göterijiligi 20 tonna bolan şeýle ulaglaryň 250 birligini satyn almak meýilleşdirilýär. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, köpugurly ulag-aragatnaşyk düzüminiň ösdürilmeginiň ýurdumyzyň ykdysady, maýa goýum, üstaşyr we serişde mümkinçiliklerini durmuşa geçirmegiň şerti bolup durýandygyny belledi. 

Halkara hyzmatdaşlygynyň netijeli ýola goýlandygyna ünsi çekip, döwlet Baştutanymyz Russiýa Federasiýasy bilen alnyp barylýan döwletara gatnaşyklarynyň çäklerinde Tatarystan Respublikasy bilen üstünlikli ösdürilýän hyzmatdaşlygyň okgunly we netijeli häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belledi. Özara gatnaşyklaryň tejribesine we onuň köpugurly kuwwatlykaryna esaslanýan türkmen-tatar gatnaşyklary netijeli hyzmatdaşlygyň aýdyň nyşanydyr. 

Döwlet Baştutanymyz Tatarystanyň iri kärhanalary bilen berk, uzakmöhletleýin gatnaşyklaryň ýola goýlandygyny belläp, häzirki döwürde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda özüni gowy tarapdan görkezen şeýle kysymdaky ýük awtoulaglarynyň netijeli ulanylýandygyny tassyklady. Milli Liderimiz bu gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň zerurdygyny belläp, degişli Karara gol çekdi hem-de wise-premýere tehnikalaryň sazlaşykly işini we olara ýokary hilli hyzmatlaryň ýola goýulmagyny üpjün etmegi tabşyrdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Garajaýew «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tapgyryny geçirmäge görülýän taýýarlyk hem-de Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň meýilnamasy barada hasabat berdi. Wise-premýer iki ýurduň halklarynyň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmaga gönükdirilen bu döredijilik çäresiniň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçiriljekdigini habar berdi. Onuň maksatnamasyna sergi, halk tans döwlet akademiki ansamblynyň çykyşy, rus kinofilmleriniň görkezilişi hem-de ussatlyk sapaklary girizildi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere öňümizdäki baýramçylyk çäreleriniň hem-de medeni-köpçülikleýin dabaralaryň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmek boýunça anyk tabşyryklary berdi. Bu çäreler halkymyzy täze ajaýyp üstünliklere hem-de beýik işlere ruhlandyrmalydyr. Milli Liderimiz ýurdumyzda Russiýa Federasiýasynyň Medeniýet günlerini geçirmek meselesine ünsi çekip, üstünlikli ösdürilýän türkmen-russiýa döwletara gatnaşyklary babatda bu halkara çäresiniň ähmiýetini belledi. 

Türkmenistan Russiýa bilen hyzmatdaşlyga özüniň daşary syýasatynyň möhüm ugry hökmünde garaýar we döwrüň talaplaryna laýyk gelýän netijeli gatnaşyklary ösdürmek ugrunda çykyş edýär. Hormatly Prezidentimiz döwletara gatnaşyklarynda biziň doganlyk halklarymyzyň arasyndaky ynanyşmak ýagdaýyny hem-de dostlugy pugtalandyrmaga ýardam edýän medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyga aýratyn orun berilýändigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz göz öňünde tutulan çäreleriň ählisini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň wajypdygyny belledi. 

Hormatly Prezidentimiz “Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşiginiň täze zehinleri ýüze çykarmakda, döredijilik işgärlerini hünär derejesini kämilleşdirmekde möhüm ähmiýetiniň bardygyny belläp, wise-premýere bu döredijilik gözden geçirilişini talabalaýyk guramak babatda degişli görkezmeleri berdi. 

Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary hem-de hormatly Prezidentimiziň halkara başlangyçlary babatda milli kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça parlamentiň alyp barýan işleri barada habar berdi. Ykdysadyýetimiziň pudaklaryny we beýleki ulgamlary mundan beýläk-de ösdürmäge ýardam etjek kanunlaryň taslamalarynyň birnäçesiniň üstünde işlenilýändigi bellenildi. 

Mejlis tarapyndan dahylly guramalar bilen bilelikde Ýaşulularyň maslahatyna taýýarlyk görmek hem-de ählihalk forumynyň gün tertibine girizilen resminamalary işläp taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada habar berildi. 

Döwlet Baştutanymyz halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna kybap gelýän döwrebap hukuk binýadyny döretmegiň ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleri kanunçylyk taýdan üpjün etmäge gönükdirilendigini aýdyp, kabul edilen kanunlaryň durmuşa geçirilişine gözegçilik etmek boýunça parlamentiň işiniň işjeňleşdirilmegine ünsi çekdi. 

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine uly üstünlikleri hem-de halkymyza Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda abadançylyk arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

2015-nji ýylyň sentýabrynda BMG-nyň bütindünýä Sammitinde kabul edilenden soňra Durnukly ösüşiň global maksatlaryny Türkmenistan milli derejede uýgunlaşdyrmak prosesine girişdi.

Işjeň maslahatlaryň netijesinde Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrygynyň esasynda 2017-njy ýylyň 21-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Mirleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň arasynda “Ösüş çygrynda halkara maliýeleşdirme ugrunyň giňeldilmegine ýardam bermek” atly taslama boýunça Taslama resminamasyna gol çekildi.

Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek hem-de maýa goýum taslamalaryny dolandyrmak çygrynda milli kuwwady ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň döwlet edaralary üçin halkara maliýeleşdirmegiň elýeterligini giňeltmek taslamanyň umumy maksady bolup durýar.

Taslama esasy üç bölegi öz içine alýar:

i) daşary ýurt karzlarynyň hasabyna maliýeleşdirilýän ösüş ugrunda milli taslamalaryň dolandyryş tertibini kämilleşdirmek  we ýörite düzgünleri tehniki kümek arkaly işläp taýýarlamak;

ii) Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen bilelikde orta möhletleýin innowasion strategiýasyny işläp düzmek;

iii) Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky üçin ileri tutulýan wezipeleriň biri bolan uzak aralykda, şol sanda “internet banking” hyzmatlaryny girizmäge taýýarlyk görmek.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen türgenleriniň we tälimçileriniň hyzmatlaryny belledi

2017-nji ýylyň 28-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow üstünlikli geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda ýurdumyzyň ýygyndy toparynyň ýeňşine uly goşant goşan türkmen tälimçileriniň hem-de türgenleriniň—milli ýygyndy toparymyzyň agzalarynyň üstünligini ýokary döwlet sylaglary – “Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi” hem-de “Türkmenistanyň at gazanan sport ussady” diýen hormatly atlar bilen belledi.

Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde geçirilen dabaraly çärä Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, degişli ministrlikleriň hem-de pudak edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, syýasatşynaslar, tälimçiler, meşhur türgenler gatnaşdylar.

Döwlet Baştutanymyzyň sport ulgamyndaky öňdengörüjilikli strategiýasy sport döwleti hökmünde eziz Watanymyzyň abraýynyň has-da belende galmagyna ýardam edýär. Türkmen türgenleriniň abraýly halkara ýaryşlarynda we bäsleşiklerinde, şol sanda Aziýanyň hem-de dünýäniň çempionatlarynda üstünlikli çykyş etmegi munuň şeýledigini tassyklaýar.

Ildeşlerimiziň “Aşgabat 2017” oýunlarynda gazanan ajaýyp netijeleri munuň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Ýaryşlaryň ilkinji günlerinden olar öňdebaryjylygy eýeläp, umumy toparlaýyn hasapda birinji orna mynasyp boldular. Türkmen türgenleri jemi 245 medala, şol sanda 89 altyn, 70 kümüş hem-de 86 bürünç medallara mynasyp boldular!

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzda sport hereketiniň ösdürilmegine ägirt uly üns bermegi netijesinde häzirki wagtda bu ugurda öň görlüp-eşidilmedik derejede ýokary netijeler gazanyldy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe tutuş ýurdumyzda iri sport toplumlarynyň, stadionlaryň, sport desgalarynyň we meýdançalaryň gurluşygy ýaýbaňlandyryldy. Olarda sagdyn durmuş ýörelgesiniň esasy bolan bedenterbiýe bilen meşgullanmak üçin ähli şertler döredildi. Türkmenistanlylaryň ýüzlerçe müňüsi iň döwrebap sport toplumlarynda hem-de sport mekdeplerinde meşgullanýarlar. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde sportuň dürli görnüşleri boýunça bölümler yzygiderli açylýar.

Özüniň daşary syýasat ugrunda parahatçylyk söýüjilik we Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan Türkmenistan ynsanperwerlik gatnaşyklaryny, şol sanda sport ulgamyndaky hyzmatdaşlygy netijeli diplomatik gurallaryň biri hasaplaýar. Ýurdumyz Olimpiýa hereketiniň belent ynsanperwerlik ýörelgelerini eýermek bilen, sport ulgamynda sebit we halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak ugrunda çykyş edýär hem-de bu babatda anyk ädimleri ädýär.

Soňky ýyllarda ýurdumyzda ýygy-ýygydan geçirilýän halkara ýaryşlary arkaly biz dünýä bileleşigine milli medeni hem-de ruhy gymmatlyklarymyzy, halkymyzyň ajaýyp däp-dessurlaryny, ykdysady kuwwatymyzy, ylym, bilim, sungat ulgamlarynyň ösüşini görkezmegi başardyk.

Hut döwlet Baştutanymyzyň şahsy başlangyjy Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň 2017-nji ýylda Aşgabatda V Aziýa oýunlaryny geçirmek hakyndaky çözgüdi kabul etmeginiň möhüm şerti boldy. Şeýle derejedäki giň möçberli çäreleri kabul etmek – bu örän jogapkärli wezipedir, ýöne biziň ýurdumyz şol wezipäniň hötdesinden abraý bilen gelmegi başaryp, Aşgabadyň medeniýetleriň we halklaryň gatnaşyklarynyň hakyky merkezi bolup durýandygyny bütin dünýä görkezdi.

Türkmen paýtagtynda ilkinji gezek guralan şeýle giň möçberli ýaryşlar eziz Watanymyzyň halkara giňişligindäki abraýyny has-da artdyrdy. “Aşgabat-2017” oýunlarynyň üstünligi hormatly Prezidentimiziň döwlet ösüş strategiýasynyň hem-de daşary syýasatynyň milli bähbitleriň hem-de ählumumy durnukly ösüşiň ileri tutulýan ugurlarynyň sazlaşygynyň nusgasy bolup durýandygynyň ýene-de bir gezek aýdyňlyk bilen görkezdi.

...Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň maslahatlar zalynda milli Liderimizi dabara gatnaşyjylar mähirli mübärekleýärler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlaryň öňünde çykyş edip, şu gün Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda üstünlikli çykyş eden ýurdumyzyň milli ýygyndy toparynyň ýokary netijeleri gazanan türgenlerini we tälimçilerini dabaraly ýagdaýda sylaglamak kararyna gelnendigini aýtdy.

Milli ýygyndy toparymyzyň wekilleri V Aziýa oýunlarynda üstünlikli çykyş edip, 89 altyn, 70 kümüş, 86 bürünç, jemi 245 medal gazanyp, berkarar döwletimizde sportuň hem güýçli ösendigini bütin dünýä görkezdiler diýip, döwlet Baştutanymyz kanagatlanma bilen belledi.

Bu Oýunlar parahatçylyk, döredijilik, ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýan Garaşsyz döwletimiz üçin hem, dünýä bileleşigi üçin, hem aýratyn ähmiýetli taryhy wakalaryň biri boldy. Aziýa sebitinde iň gözel hem-de abadan şäherleriň birine öwrülen Aşgabatda geçirilen V Aziýa oýunlary sagdynlygyň we ruhubelentligiň mekany bolan Garaşsyz Watanymyzyň tutuş dünýä açyklygyny ýene-de bir gezek aýdyň äşgär etdi.

Bu ýaryşlar ýurdumyzyň ägirt uly sport mümkinçilikleriniň bardygyny açyp görkezdi diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we türgenlerimiziň ýeňişleri V Aziýa oýunlaryny has belent derejelere çykarandygyny nygtady. Bitarap döwletimiziň halkara sport abraýynyň yzygiderli artýandygyna şaýatlyk eden bu taryhy wakalar merdana halkymyzy beýik üstünliklere ruhlandyrýar. Biziň her birimizde şatlykly duýgulary döredip, ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar. Halkymyzyň agzybirligini we jebisligini has-da pugtalandyrýar.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň türgenlerine we tälimçilerine geljekde hem halkara hem-de dünýä derejesindäki sport ýaryşlarynda Garaşsyz, Bitarap Watanymyza mynasyp wekilçilik etmegi ak ýürekden arzuw edip, Olimpiýa hereketini ösdürmek, dünýä halklarynyň arasynda parahatçylygy, özara düşünişmegi pugtalandyrmak babatda hem olara uly tagalla etmegi wesýet etdi.

“Biz Garaşsyz ýurdumyzda sportuň beýik geljegine merdana ýaşlarymyzyň ynamynyň berkdigine çäksiz buýsanýarys!” diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Bedenterbiýe we sport, sagdyn durmuş ýörelgeleri dünýä medeniýetiniň örän möhüm gymmatlyklarydyr. Ynsany beden taýdan taplamak bilen çäklenmän, onuň dünýägaraýşyny hem kämilleşdirýän bu gymmatlyklar biziň döwletimiziň durmuş we ykdysady, medeni taýdan sazlaşykly ösüşini üpjün edýän esasy görkezijiler bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Öň hem belläp geçişim ýaly, biz bedenterbiýä we sporta agzybir jemgyýetimizi has-da jebisleşdirýän, merdana halkymyzy beýik ösüşlere ruhlandyrýan güýç hökmünde garaýarys. Şoňa görä-de, bu ulgamlary ösdürmegi, raýatlarymyzyň ruhy taýdan kämil we beden taýdan sagdynlygyny gazanmagy döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwürýäris diýip, milli Liderimiz nygtady.

Şu wezipelerden ugur alnyp, bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň, ussat türgenleri taýýarlamagyň döwlet maksatnamalary kabul edildi, ýurdumyzda häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän sportuň berk binýatly, ösen ulgamy döredildi. Kabul edilen milli maksatnamalary we özgertmeleri amala aşyrmagyň çäklerinde köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini, sportda gazanylan ýokary netijeleri ösdürmäge uly möçberde maýa goýumlary gönükdirildi. Ýurdumyzyň ähli sebitlerinde, şol sanda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän sport toplumlary, paýtagtymyz Aşgabatda bolsa, ajaýyp Olimpiýa şäherjigi guruldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, dostluk we ynsanperwerlik ýörelgelerimizi dünýä ýaýmak, parahatçylygyň ilçisi hasaplanýan sporty ösdürmek arkaly jemgyýetimiziň we döwletimiziň sazlaşykly öňe gitmegini gazanmagy, Garaşsyz Watanymyzy düýpli özgertmegi döwlet syýasatymyzyň möhüm ugurlarynyň biri hasaplaýarys.

Milli Liderimiz çykyşynyň dowamynda «Aziada − 2017: parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy» atly halkara sport kongresiniň Jarnamasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisiniň resminamasy hökmünde kabul edilendigini buýsanç bilen belledi. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary baradaky Geňeşiniň Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde geçirilen 36-njy mejlisinde bolsa, biziň öňe süren başlangyjymyz boýunça «Parahatçylygy we adam hukuklaryny berkitmekde Bosgunlaryň olimpiýa toparlarynyň goşýan uly goşandyny höweslendirmek hakyndaky» Jarnama biragyzdan kabul edildi. Bularyň ählisi Bitarap Türkmenistanyň dünýädäki abraýynyň barha artýandygyny, halkara sport giňişliginde aýgytly gadam urýandygyny ykrar edýän taryhy wakalardyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Şu ýerde milli Liderimiz meýletinçileriň işini hem aýratyn belläp geçdi. V Aziýa oýunlaryny geçirmekde meýletinçileriň paýyna işleriň agramly bölegi düşdi diýsem, ýalňyş bolmasa gerek. V Aziýa oýunlarynyň geçýän döwründe müňlerçe meýletinçiler gije-gündiziň dowamynda ussatlyk we başarjaňlyk bilen işläp, daşary ýurtly türgenlere we myhmanlara uly medeniýetlilik, sylag-hormat, halkymyza mahsus myhmansöýerlik we göwnaçyklyk görkezdiler.

Men bütin durky bilen Watana bolan beýik söýgä ygrarly, ynsanperwerligi, hoşniýetliligi, dostlugy özlerine ýörelge edinen ýaşlarymyzyň berkarar döwletimiziň syýasy, ykdysady, medeni we sport durmuşyna işjeň gatnaşýandyklaryny we bu ýeňişli başlangyçlaryny doly goldaýaryn hem-de olara ýokary baha berýärin diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

“Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri kämil ýörelgeleri durmuşa ornaşdyrmagyň, türkmen sportunyň abraýyny has-da belende götermegiň ajaýyp zamanasydyr. Geljegimiz bolan ýaşlara berjek nesihatym – sporty söýüň! Sport güýç-gaýratyň, gözelligiň, saglygyň we hyjuwly ýaşamagyň gözbaşydyr! Sporta söýgi -- durmuşa söýgüdir!” diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Beden we ruhy sagdynlyk adamda ýaşaýşa ynamy has-da güýçlendirýär. Päk göwünli, berk bedenli, maksatlary aýdyň ýigitlerimiziň we gyzlarymyzyň ýaşlykdan sporta bolan endigi özlerinde terbiýelemegi olaryň uzak hem-de sagdyn ömür sürmegi üçin zerurdyr. Sport siziň beden we ruhy gözelligiňiziň sazlaşmagy, jemgyýetimiziň sagdynlygy üçin örän möhümdir diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Biz öňde goýan beýik maksatlarymyzyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde ýaşlarymyza bil baglaýarys. Beýik maksatlara bolsa, diňe oýlanyşykly, döredijilikli işler, bedeniň we ruhuň kämilligi, ýeňişlere hem-de üstünliklere bolan uly ynam bilen ýetip bolar. Beden hem-de ruhy taýdan sagdyn nesiller bilen ýetilmejek menzil, bitirilmejek iş ýokdur diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Sportda her bir üstünlik berk binýadyň esasynda gazanylýar. Biz uzak ýyllardan bäri ýurdumyzda sporty ösdürmek bilen örän çynlakaý meşgullanyp gelýäris. Türgenler, sport jemgyýetleri, Milli Olimpiýa komiteti we Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komiteti, biziň ählimiz bilelikde türkmen sportuny ösdürmek ugrunda uly tagalla edýäris. Halkara derejesinde birinjilik ugrundaky ýaryşlarda biziň türgenlerimiziň hormatly münberiň iň ýokary basgançagyna çykýandygy tötänden däldir. Bularyň ählisi biziň bilelikde edýän şu tagallalarymyzyň guwandyryjy netijesidir diýip, milli Liderimiz belledi.

Millionlarça adamlary birleşdiren V Aziýa oýunlary ýurdumyzyň halkara sport abraýyny has-da belende göterdi. Dünýäde parahatçylygy we dostlugy berkarar etmäge goşýan ägirt goşandymyzy aýdyň görkezdi.

Nesip bolsa, Garaşsyz Watanymyzda bedenterbiýe we sport geljekde hem güýçli depginler bilen ösdüriler diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we ýaşlarymyzyň halkara derejesindäki ýaryşlarda ýurdumyzyň sport abraýyny mundan beýläk-de ýokarlandyrmaga mynasyp goşant goşjakdyklaryna berk ynam bildirdi.

Türkmenistan ähli ugurlarda ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýar. Geljekde bize mundan hem uly üstünlikler we şanly ýeňişler garaşýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we ýygnananlary Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziva oýunlarynda gazanan deňsiz-taýsyz ajaýyp üstünlikleri bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlady.

“Goý, halkara sport giňişliginde Bitarap Türkmenistanyň Döwlet tugy mundan beýläk-de belentde parlasyn!” diýip, milli Liderimiz çykyşyny tamamlady.

Döwlet Baştutanymyzyň çykyşy üns bilen diňlenildi we şowhunly elçarpyşmalar bilen garşylandy.

Dabaraly çäräniň dowamynda milli Liderimiz ýurdumyzyň milli ýygyndysynyň tälimçilerine hem-de türgenlerine “Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi” we “Türkmenistanyň at gazanan sport ussady” diýen hormatly atlary dakmak hakyndaky Permanlara gol çekýär.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew Permany okaýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabaraly ýagdaýda tälimçilere “Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi” diýen hormatly adyň dakylandygy hakyndaky altyn nyşanlary hem-de şahadatnamalary gowşurýar.

Türkmenistanyň ýokary döwlet sylaglaryna mynasyp bolanlaryň hatarynda Germaniýa Federatiw Respublikasyndan, Türkiýe Respublikasyndan, Özbegistan Respublikasyndan we Ýaponiýadan meşhur türgenler bar. Olar türgenlerimiziň konkur, agyr atletika, kuraş, futzal boýunça iň ýokary netijeleri gazanmagyna saldamly goşant goşdular.

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň “Jeýkob Ferdezuçt GBR” atçylyk firmasynyň direktory Katerina – Irena Anna-Margareta Ýakob Geb Şraýner “Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi” diýen hormatly ady berendigi üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, 
şu günki senäniň özi üçin ýatdan çykmajak wakalaryň birine öwrülendigini belledi.

Çykyş eden tälimçi türkmen Lideriniň başlangyjy boýunça şöhratly sport ussatlarynyň hem-de tälimçileriň gatnaşmagynda ruhubelentlik ýagdaýynda Aşgabat şäherinde 17-27-nji sentýabr aralygynda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ähmiýetini nygtady. Bu halkara sport çäresi bütin dünýäde uly gyzyklanma döretdi diýip, Katerina Ýakob aýtdy.

Germaniýaly tälimçi Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda türkmen sportuny, şol sanda atçylyk sportuny ösdürmek boýunça giň möçberli işleriň alnyp barylýandygyny belläp, ak mermerli Aşgabatda gurlan hem-de käbir desgalary Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen Olimpiýa şäherçesine haýran galýandygyny aýtdy.

Myhmanyň belleýşi ýaly, milli binagärlik däplerine laýyklykda gurlan hem-de ýurdumyzyň barha rowaçlanýandygyny alamatlandyrýan Olimpiýa şäherçesi bütin dünýäni haýran galdyrdy. Katerina Ýakob Türkmenistanyň ähli ulgamlarda çalt depginler bilen ösýändigini belläp, ýurdumyzyň halkara abraýyny artdyrmakda V Aziýa oýunlarynyň uly ähmiýete eýedigini nygtady.

“Bu ýerde sport ýaryşlaryna tälimçi hökmünde gatnaşmak hem-de türkmen türgenlerini konkur boýunça taýýarlamak, hut hormatly Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowdan ýokary sylagy almak mende ägirt uly buýsanç duýgusyny döredýär” – diýip, nemes tälimçisi aýtdy.

Özüniň işine ýokary baha berlendigi üçin ýene-de bir gezek tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Katerina Ýakob döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür, türkmen halkyna bolsa rowaçlyk we parahatçylyk arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz milli ýygyndy toparymyzyň tälimçilerini hormatly atlaryň dakylmagy bilen ýene-de bir gezek gutlap, olaryň mundan beýläk-de ýurdumyzyň sportunyň abraýyny belende göterjekdiklerine ynam bildirdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabaraly ýagdaýda “Aşgabat 2017” oýunlarynda altyn medallara mynasyp bolan türkmen türgenlerine ýadygärlik altyn nyşanlary hem-de “Türkmenistanyň at gazanan sport ussady” diýen adyň dakylandygy hakyndaky şahadatnamalary gowşurýar.

V Aziýa oýunlaryna gatnaşan türgenlerimiziň adyndan türkmen milli göreşi, guşakly göreş we alyş göreşi boýunça ýaryşlarda 6 sany altyn medala eýe bolan Seýdi Batyrow şeýle ýokary baha üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Çykyş eden beýleki türgenlerimiz bilen birlikde, eziz Watanymyza bu abraýly sport ýaryşlarynda wekilçilik etmegiň uly hormatdygyny belläp, Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň gazanan üstünliginiň hormatly Prezidentimiziň bedenterbiýe hereketini we ýokary netijeli sporty ösdürmäge aýratyn üns bermegi netijesinde döredilen ajaýyp şertleriň hem-de iň döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen sport toplumlarynda, şol sanda sebitde deňi-taýy bolmadyk olimpiýa şäherçesinde yzygiderli türgenleşikleriň aýdyň netijesidigini nygtady.

S.Batyrow sport bilen yzygiderli meşgullanmagyň tarapdary hem-de sagdyn durmuş ýörelgesiniň wagyzçysy bolan milli Liderimiziň bu babatda ýurdumyzyň ýaşlary üçin görelde bolup durýandygyny belledi. Çykyş eden türgen hormatly Prezidentimizden sylaglary kabul etmegiň ýurdumyzyň ähli türgenleri üçin uly hormatdygyny aýdyp, olaryň dünýäniň sport giňişliginde täze ýeňişleri gazanyp, ýurdumyzyň sportunyň abraýyny has-da belende galdyrjakdygyna ynandyrdy.

Ýurdumyzyň tälimçileriniň hem-de türgenleriniň adyndan S.Batyrow döwlet Baştutanymyza welosiped gowşurdy.

Milli Liderimiz bu gymmatly sowgady muzeýe sowgat berýändigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem aýratyn tapawutlanan türgenlere has oňaýly we otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan ýaşaýyş jaýlaryndan öýleriň berilýändigini habar berdi.

Sylaglamak dabarasy tamamlanandan soň, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary netijeler görkezen Türkmenistanyň ýygyndy toparyny sylaglar bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlap, olara berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, eziz Watanymyzyň – sagdynlygyň we bagtyýarlyk ýurdunyň halkara abraýyny artdyrmak boýunça alyp barýan işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdi.

“Goý, dünýäniň sport hereketine üstünlikli goşulyşýan hem-de täze ýeňişleri gazanýan Bitarap Türkmenistanyň Ýer ýüzündäki mertebesi has-da beýgelsin!” diýip, milli Liderimiz nygtady.

Hoşlaşanlarynda türgenlerimiz döwlet Baştutanymyza atalyk aladasy üçin ýene-de bir gezek hoşallyk bildirdiler we hormatly Prezidentimize berk jan saglyk, türkmen halkynyň bagtyýar we abadan durmuşy ugrunda alyp barýan ägirt uly işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdiler.

Döwlet Baştutanymyz sylaglamak dabarasyna gatnaşyjylaryň haýyşy boýunça olar bilen ýadygärlik üçin surata düşüp, bu ýerden ugrady.

***

Şeýle hem şol gün paýtagtymyzda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda kümüş we bürünç medallaryny gazanan türgenlere sylaglary hem-de ýurdumyzyň milli ýygyndy toparynyň agzalaryna hormatly Prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlary gowşurmak dabarasy boldy.

Mejlisiň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarynyň, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçen bu dabaraly çäre netijeli işlemek üçin iň oňat şertleri döretmäge, olaryň başlangyçlaryny goldamaga hem-de öz borjuny jogapkärli ýerine ýetirmegi, Watana wepalylygy üçin höweslendirmäge gönükdirilen döwlet syýasatynyň durmuş taýdan ileri tutuýlan ugurlaryny bütin aýdyňlygy bilen ýene-de bir gezek ýüze çykardy.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­şu­lu­lar mas­la­ha­ty­nyň mej­li­si

2017-nji ýylyň 9-10 oktýabr aralygy “Now­ruz ýaý­la­sy­nyň ak öýi” bi­na­syn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da döw­le­ti­mi­ziň we jem­gy­ýe­ti­mi­ziň dur­mu­şyn­da mö­hüm wa­ka bo­lan Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­şu­lu­la­ry­nyň no­bat­da­ky mas­la­ha­ty geçirildi. Wa­ta­ny­my­zyň mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­nyň 26 ýyl­lyk şan­ly baý­ram­çy­ly­gy­nyň öňü­sy­ra­syn­da ge­çi­ril­ýän umu­my­mil­li mas­la­ha­tyň gün ter­ti­bi­ne ýur­du­my­zy mun­dan beý­läk-de hem­me­ta­rap­la­ýyn ös­dür­me­giň wa­jyp we­zi­pe­le­ri, Türk­me­nis­tan­da tä­ze ta­ry­hy eý­ýam­da ýaý­baň­lan­dy­ry­lan oňyn dur­muş-yk­dy­sa­dy we de­mok­ra­tik öz­gert­me­le­ri yzy­gi­der­li dur­mu­şa ge­çir­mek bi­len bag­la­ny­şyk­ly me­se­le­ler gi­ri­zil­di.

Türk­men jem­gy­ýe­ti­niň gur­lu­şy­nyň ga­dy­my esas­la­ry­nyň bi­ri bo­lan Ýa­şu­lu­lar mas­la­ha­ty dö­wür­le­riň we ne­sil­le­riň ara­bag­la­ny­şy­gy­ny, hal­ky­my­zyň pe­der­le­ri­mi­ziň paý­has­ly ýö­rel­ge­le­ri­ne we kö­pa­syr­lyk ta­ry­hy bo­lan de­mok­ra­tik esas­la­ra üýt­gew­siz yg­rar­ly­ly­gy­ny özün­de jem­le­ýär. Ýa­şu­ly ne­sil­le­re hor­mat goý­mak, ýa­şu­lu­la­ryň, ak gy­ňaç­ly ene­le­riň baý dur­muş tej­ri­be­si­ne da­ýan­mak türk­men hal­ky­nyň asyr­lar aşyp gel­ýän mil­li ýö­rel­ge­le­ri bo­lup dur­ýar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzy­gi­der­li ta­gal­la­sy ne­ti­je­sin­de Ýa­şu­lu­lar mas­la­ha­ty ýur­du­my­zyň jem­gy­ýet­çi­lik-sy­ýa­sy dur­mu­şyn­da mö­hüm orun eýe­le­ýär we ol äh­mi­ýet­li ut­gaş­dy­ry­jy müm­kin­çi­li­gi eme­le ge­tir­ýär. Hut şo­nuň üçin hem ge­çi­ril­ýän mas­la­hat umu­mymil­li möç­be­re eýe bo­lup, onuň do­wa­myn­da Ga­raş­syz, Bi­ta­rap Wa­ta­ny­my­zyň saz­la­şyk­ly ösü­şi, hal­ky­my­zyň aba­dan­çy­ly­gy we bag­ty­ýar­ly­gy üçin mö­hüm äh­mi­ýe­ti bo­lan wa­jyp me­se­le­le­re ga­ral­ýar we anyk çöz­güt­ler ka­bul edil­ýär.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz Ýa­şu­lu­lar mas­la­ha­ty­nyň mej­li­si­ne baş­la­maz­dan öňür­ti bu ýer­de Mej­li­siň Baş­ly­gy­nyň, ýur­du­my­zyň Hö­kü­met ag­za­la­ry­nyň, har­by we hu­kuk go­raý­jy eda­ra­la­ryň ýol­baş­çy­la­ry­nyň, we­la­ýat­la­ryň we Aş­ga­bat şä­he­ri­niň hä­kim­le­ri­niň gat­naş­ma­gyn­da gi­ňiş­le­ýin mas­la­hat ge­çir­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz öňi bi­len hal­ky­myz we ýur­du­myz üçin bäh­bit­li çöz­güt­le­riň ka­bul edil­ýän Ýa­şu­lu­lar mas­la­ha­ty­nyň işe gi­riş­me­gi bi­len mas­la­ha­ta gat­na­şy­jy­la­ry gut­la­dy we bu umu­my­mil­li çä­rä­niň üs­tün­lik­le­re bes­len­jek­di­gi­ne ynam bil­dir­di. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz iş mas­la­ha­ty­na gat­na­şy­jy­la­ra özü­niň tä­ze dö­re­den “Türk­me­nis­tan — Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ýü­re­gi” at­ly ki­ta­by­ny sow­gat ber­di. Döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň bel­leý­şi ýa­ly, Be­ýik Ýü­pek ýo­ly ägirt uly ta­ry­hy mi­ras bo­lup, onuň mer­ke­zi lo­gis­ti­ka dü­zü­mi bi­ziň Wa­ta­ny­myz­da gaý­ta­dan di­kel­dil­ýär, halk­la­ryň we ýurt­la­ryň öza­ra ýa­kyn­laş­ma­gy üçin kuw­wat­ly iter­gi bo­lup hyz­mat ed­ýär, ola­ryň ara­syn­da sy­ýa­sy, söw­da-yk­dy­sa­dy, me­de­ni-yn­san­per­wer gat­na­şyk­la­ry­nyň ýo­la go­ýul­ma­gy­na, ýurt­la­ryň, se­bit­le­riň we tu­tuş yk­lym­la­ryň ara­syn­da öza­ra dü­şü­ni­şil­me­gi­ne hem-de hyz­mat­daş­ly­ga, öza­ra gat­na­şyk­la­ryň yg­ty­bar­ly bin­ýat­la­ry­nyň ke­ma­la gel­me­gi­ne ýar­dam ber­ýär.

Mas­la­ha­ta gat­na­şy­jy­lar aja­ýyp sow­gat üçin mil­li Li­de­ri­miz Gurbanguly Berdimuhamedowa ho­şal­lyk bil­di­rip, mu­nuň äh­li­halk da­ba­ra­sy­nyň öňü­sy­ra­syn­da­ky ýa­kym­ly wa­ka öw­rü­len­di­gi­ni bel­le­di­ler.

Ýur­du­myz­da her ýyl­da ge­çi­ril­ýän we hal­ky­my­zyň asyr­lar aşyp gel­ýän asyl­ly mil­li ýö­rel­ge­le­re yg­rar­ly­dy­gy­ny ala­mat­lan­dyr­ýan Ýa­şu­lu­lar mas­la­ha­ty­nyň mej­li­si­niň ýo­ka­ry gu­ra­ma­çy­lyk de­re­je­si­niň üp­jün edil­me­gi, on­da öňe sü­rül­ýän tek­lip­le­ri ara alyp mas­la­hat­laş­mak we de­giş­li çöz­güt­le­ri ka­bul et­mek üçin äh­li ze­rur müm­kin­çi­lik­le­riň dö­re­dil­me­gi şu gü­nüň der­wa­ýys we­zi­pe­si­di­gi­ni bel­läp, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz bu iş­le­ri berk gö­zeg­çi­lik­de sak­la­ma­gy tab­şyr­dy.


Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz şu gün açyl­ýan Ýa­şu­lu­lar mas­la­ha­ty­nyň no­bat­da­ky mej­li­sin­de öň­ki umu­my­mil­li fo­rum­lar­da bol­şy ýa­ly, mö­hüm çöz­güt­le­riň ka­bul edil­ýän­di­gi­ni bel­läp, bu ge­zek­ki umu­my­mil­li mas­la­ha­tyň do­wa­myn­da hem ili­miz, ýur­du­myz üçin bäh­bit­li oňyn ka­rar­la­ryň ka­bul edil­jek­di­gi­ni, ola­ryň dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­mek­de mö­hüm äh­mi­ýe­ti­niň bol­jak­dy­gy­ny bel­le­di we mas­la­ha­tyň ge­çi­ril­ýän ýe­ri­ne ta­rap ug­ra­dy.

Mil­li Li­de­ri­miz bu ýe­re ýyg­na­nan­la­ra ýüz­le­nip, Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de Wa­ta­ny­my­zyň mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­nyň 26 ýyl­lyk baý­ram­çy­ly­gy­nyň giň­den we da­ba­ra­ly ýaý­baň­lan­dy­ryl­ýan gün­le­rin­de döw­let dur­mu­şy­na de­giş­li mö­hüm me­se­le­le­ri ara alyp mas­la­hat­laş­mak üçin Ahal we­la­ýa­ty­nyň Now­ruz ýaý­la­syn­da bi­na edi­len ak öý­de Ýa­şu­lu­la­ryň mas­la­ha­ty­nyň no­bat­da­ky mej­li­si­ne jem­len­dik di­ýip, sö­ze baş­la­dy.

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti, ýur­du­my­zyň Ýa­şu­lu­lar mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Gurbanguly Berdimuhamedow Ýa­şu­lu­lar mas­la­ha­ty­nyň no­bat­da­ky mej­li­si­ni açyk di­ýip yg­lan ed­ýär.

Mej­li­siň ba­şyn­da döw­let Baş­tu­ta­ny­myz fo­ru­ma gat­na­şy­jy­la­ry we äh­li wa­tan­daş­la­ry­my­zy Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz­ly­gy­nyň 26 ýyl­lyk baý­ram­çy­ly­gy bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­dy we berk jan sag­lyk, uly üs­tün­lik­ler, eder­men türk­men hal­ky­na bol­sa bagt hem-de aba­dan­çy­lyk ar­zuw et­di. Goý, ýo­ka­ry dep­gin­ler bi­len öňe bar­ýan mäh­ri­ban Wa­ta­ny­myz he­mi­şe gül­le­sin! Goý, mäh­ri­ban hal­ky­myz Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rü­niň baý­ram­çy­lyk­la­ry­ny we da­ba­ra­la­ry­ny aja­ýyp zäh­met üs­tün­lik­le­ri bi­len gar­şy­la­syn! — di­ýip, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow aýt­dy.


Biz yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­zi di­wer­si­fi­ka­si­ýa ýo­ly bi­len ös­dür­me­gi, onuň eks­port müm­kin­çi­lik­le­ri­ni gi­ňelt­me­gi mak­sat edin­ýä­ris. Şu we­zi­pe­ler­den ugur alyp, da­şa­ry ýurt­lar­dan ge­ti­ril­ýän ha­ryt­la­ryň or­nu­ny tut­ýan önüm­le­ri çy­kar­mak we özü­miz­de ön­dü­ril­ýän önüm­le­riň beý­le­ki ýurt­la­ra ibe­ril­ýän möç­ber­le­ri­ni art­dyr­mak bo­ýun­ça Döw­let mak­sat­na­ma­la­ry­ny dur­mu­şa ge­çi­rip baş­la­dyk.

Bu mak­sat­na­ma­la­ry ýe­ri­ne ýe­tir­mek­de eý­ýäm go­wy ne­ti­je­le­ri hem ga­zan­dyk. Ýur­du­my­za beý­le­ki döw­let­ler­den ge­ti­ril­ýän ha­ryt­la­ryň möç­be­ri azal­dy. Da­şa­ry ýurt­la­ra iber­ýän önüm­le­ri­mi­ziň möç­be­ri bol­sa art­dy di­ýip, mil­li Li­de­ri­miz ka­na­gat­lan­ma bi­len bel­le­di.

Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, 2007-nji ýyl­da ka­bul edi­len «Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň oba­la­ryň, şä­her­çe­le­riň, et­rap­lar­da­ky şä­her­le­riň we et­rap mer­kez­le­ri­niň ila­ty­nyň ýa­şa­ýyş-dur­muş şert­le­ri­ni öz­gert­mek bo­ýun­ça 2020-nji ýy­la çen­li dö­wür üçin Mil­li mak­sat­na­ma­sy­nyň» dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi ne­ti­je­sin­de, ýur­du­myz­da dur­muş mak­sat­ly we in­že­ner üp­jün­çi­lik ul­gam­la­ry­nyň müň­ler­çe des­ga­la­ry­nyň gur­lup, ulan­ma­ga ber­len­di­gi, şeý­le hem «Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň ýur­du­my­zy 2012—2016-njy ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň mak­sat­na­ma­sy­nyň» çäk­le­rin­de ägirt uly hal­ka­ra äh­mi­ýe­ti bo­lan on­lar­ça tas­la­ma­la­ryň ama­la aşy­ry­lan­dy­gy bel­le­nil­di.

Hä­zir­ki dö­wür­de mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň äh­li pu­dak­la­ryn­da öz­gert­me­ler ge­çi­ril­ýär. Ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy ösü­şi­niň mö­hüm çeş­me­le­ri­niň on­lar­ça­sy üçin düýp­li esas­lar go­ýul­dy. Bu iş­le­riň yzy­gi­der­li ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi ne­ti­je­sin­de, yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň dur­nuk­ly ösü­şi­ni üp­jün et­jek kuw­wat­ly önüm­çi­lik, dur­muş we in­že­ner­çi­lik ul­gam­la­ry­nyň berk esas­la­ry­ny dö­ret­mek do­wam ed­ýär.

Trans­mil­li gaz ge­çi­ri­ji­le­riň, şol san­da Türk­me­nis­tan — Ow­ga­nys­tan — Pa­kis­tan — Hin­dis­tan gaz ge­çi­ri­ji­si­niň, de­mir ýol­la­ryň, ýo­ka­ry tiz­lik­li aw­to­mo­bil ýol­la­ry­nyň, uly köp­rü­le­riň, «Awa­za» mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gyn­da­ky on­lar­ça bi­na­la­ryň we beý­le­ki iri des­ga­la­ryň gur­lu­şy­gy mu­nuň aý­dyň my­sal­la­ry­dyr.

Mej­li­siň do­wa­myn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ila­tyň jan ba­şy­na düş­ýän je­mi içer­ki önü­miň or­ta­ça möç­be­ri­ni göz öňün­de tu­ta­nyň­da, Türk­me­nis­tan in­di dur­muş-yk­dy­sa­dy gör­ke­zi­ji­le­ri bo­ýun­ça gir­de­ji de­re­je­si ýo­ka­ry bo­lan ýurt­la­ry hä­si­ýet­len­dir­ýän umu­my ka­bul edi­len sep­git­den geç­di di­ýip nyg­ta­dy.

Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň Yk­dy­sa­dy we dur­muş me­se­le­le­ri bo­ýun­ça de­par­ta­men­ti, Söw­da we ösüş bo­ýun­ça ge­ňe­şi, Hal­ka­ra pul gaz­na­sy, Bü­tin­dün­ýä ban­ky hem-de beý­le­ki ab­raý­ly gu­ra­ma­lar hem Ga­raş­syz Wa­ta­ny­myz­da pul-karz, sal­gyt-býu­jet, nyrh, ma­ýa go­ýum sy­ýa­sa­ty­nyň üs­tün­lik­li ama­la aşy­ryl­ýan­dy­gy­ny tas­syk­la­ýar­lar.

Ab­raý­ly hal­ka­ra ma­li­ýe gu­ra­ma­la­ry­nyň çak­la­ma­la­ry­na gö­rä, ýur­du­myz­da 2017-nji we 2018-nji ýyl­lar­da hem je­mi içer­ki önü­miň ýo­ka­ry dep­gin bi­len, ýag­ny 6,4 gö­te­rim de­re­je­de ös­me­gi­ne ga­ra­şyl­ýar. Bu bol­sa, Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň Baş As­samb­le­ýa­sy­nyň 2015-nji ýy­lyň sent­ýab­ryn­da bo­lup ge­çen 70-nji mej­li­sin­de yg­lan edi­len Dur­nuk­ly ösü­şiň mak­sat­la­ry­nyň kö­pü­si­niň 2007-nji ýyl­dan bä­ri ýur­du­myz­da dur­mu­şa ge­çi­ri­len­di­gi­ni aý­dyň tas­syk­la­ýar di­ýip, mil­li Li­de­ri­miz sö­zü­ni do­wam et­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nyg­taý­şy ýa­ly, ama­la aşy­ryl­ýan yk­dy­sa­dy öz­gert­me­ler we ga­za­ny­lan üs­tün­lik­ler yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­zi do­lan­dyr­ma­gyň hem-de döw­let ta­ra­pyn­dan düz­gün­leş­dir­me­giň usul­la­ry­nyň yzy­gi­der­li kä­mil­leş­di­ril­me­gi, hal­ky­my­zyň do­ly gol­da­ma­gy ne­ti­je­sin­de müm­kin bol­dy.

“Hä­zir­ki dö­wür­de biz ýur­du­myz­da dur­muş de­re­je­si­ni ýo­kar­lan­dyr­ma­ga gö­nük­di­ri­len kuw­wat­ly hä­zir­ki za­man yk­dy­sa­dy ul­ga­myň ýo­ka­ry ösü­şe eýe bo­lan­dy­gy­ny do­ly tas­syk­lap bi­le­ris. Bu ul­gam eýe­çi­li­giň dür­li gör­nüş­le­ri­ne esas­lan­ýar hem-de ba­zar gat­na­şyk­la­ry­na tap­gyr­ma-tap­gyr geç­me­gi göz öňün­de tut­ýar” di­ýip, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz aýt­dy.

Mä­lim bol­şy ýa­ly, soň­ky ýyl­lar­da dün­ýä­de bo­lup ge­çen kä­bir yk­dy­sa­dy we sy­ýa­sy wa­ka­lar ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy ösü­şi­ne bel­li bir de­re­je­de ýa­ra­maz tä­si­ri­ni ýe­tir­di. Şol ýyl­lar­da, il­kin­ji no­bat­da, dün­ýä yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň ösüş dep­gi­ni pe­se düş­di. Bu bol­sa, geo­sy­ýa­sy ýag­daý­lar, dün­ýä ba­zar­la­ryn­da ug­le­wo­do­rod se­riş­de­le­ri­niň ba­ha­sy­nyň pe­sel­me­gi, Türk­me­nis­ta­nyň esa­sy söw­da-yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­la­ry bo­lan ýurt­la­ryň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň dur­nuk­syz ös­me­gi, er­kin ýör­gün­li da­şa­ry ýurt pu­lu­nyň hüm­me­ti­niň üýt­ge­me­gi, gaz­na ba­zar­la­ryn­da gym­mat­ly ka­gyz­la­ryň dur­nuk­syz ýag­da­ýy hem-de beý­le­ki se­bäp­ler bi­len bag­ly­dyr di­ýip, mil­li Li­de­ri­miz bel­le­di.

Dün­ýä ýurt­la­ryn­da bo­lup geç­ýän bu ha­dy­sa­la­ryň düýp­li öw­re­nil­me­gi Türk­me­nis­ta­ny 2018—2024-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň anyk mak­sat­la­ry­na we we­zi­pe­le­ri­ne dü­ze­diş­le­ri gi­riz­mek üçin aý­ra­tyn ün­si jem­le­mä­ge müm­kin­çi­lik ber­di di­ýip, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow nyg­ta­dy.

Şo­ňa gö­rä-de, yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­zi dur­nuk­ly ös­dür­mek üçin äh­li se­riş­de­le­ri­mi­zi we müm­kin­çi­lik­le­ri­mi­zi do­ly peý­da­lan­mak we­zi­pe­si öň­de go­ýul­dy. Ba­zar gat­na­şyk­la­ry­na geç­me­gi çalt­lan­dyr­mak, hu­su­san-da, yk­dy­sa­dy­ýe­tiň döw­le­te da­hyl­syz pu­da­gy­ny çalt dep­gin­ler bi­len ös­dür­mek bel­le­nil­di. Bi­le­lik­dä­ki kär­ha­na­la­ry we paý­dar­lar jem­gy­ýet­le­ri­ni dö­ret­mek, gaz­na bir­ža­la­ry­nyň we gym­mat­ly ka­gyz­la­ryň ba­za­ry­nyň işi­ni güýç­len­dir­mek göz öňün­de tu­tul­dy.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň bel­leý­şi ýa­ly, şu­nuň esa­syn­da «Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň ýur­du­my­zy 2018—2024-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mak­sat­na­ma­sy­nyň» tas­la­ma­sy iş­le­nip taý­ýar­la­nyl­dy. Bu tas­la­ma ta­nyş­mak üçin mej­li­se gat­na­şy­jy­la­ra be­ril­di.

Mil­li Li­de­ri­miz bu res­mi­na­ma­nyň esa­sy ugur­la­ry ba­ra­da du­rup ge­çip, mak­sat­na­ma­da Ga­raş­syz Wa­ta­ny­my­zy ýo­kar­da gör­ke­zi­len dö­wür­de dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň mak­sat­la­ry­nyň kes­git­le­nen­di­gi­ni, öň­de du­ran we­zi­pe­le­riň, esa­sy ýö­rel­ge­le­riň, ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ryň we ga­ra­şyl­ýan ne­ti­je­le­riň be­ýan edi­len­di­gi­ni bel­le­di. Şeý­le hem bel­le­nen şu mak­sat­la­ry dur­mu­şa ge­çir­mek bo­ýun­ça çä­re­ler, şol san­da yk­dy­sa­dy eda­ra­la­ryň işi­niň ne­ti­je­li­li­gi­ni ýo­kar­lan­dyr­mak göz öňün­de tu­tul­dy. Döw­let ta­ra­pyn­dan düz­gün­leş­dir­me­giň ul­ga­my­ny we döw­re­bap­laş­dyr­ma­gyň ýol­la­ry­ny kä­mil­leş­dir­mek bo­ýun­ça we­zi­pe­ler bel­le­nil­di.

Dün­ýä ma­li­ýe-yk­dy­sa­dy çök­gün­li­gi şert­le­rin­de mak­royk­dy­sa­dy do­lan­dy­ry­şy go­wu­lan­dyr­mak üçin äh­li ze­rur çä­re­le­ri gör­mek göz öňün­de tu­tul­ýar. Bu gör­ke­zi­ji­le­riň ba­ra­bar­ly­gy­ny ga­zan­mak, ma­li­ýe we bank ul­ga­myn­da ge­çi­ril­ýän öz­gert­me­le­ri do­wam et­mek bel­le­nil­ýär.

Mak­sat­na­ma­da kes­git­le­ni­şi­ne la­ýyk­lyk­da, gel­jek 7 ýy­lyň do­wa­myn­da ýur­du­my­zyň je­mi içer­ki önü­mi­niň ýyl­lyk ösüş dep­gi­ni­ni ýo­ka­ry (6,2—8,2 gö­te­rim) de­re­je­de sak­la­mak me­ýil­leş­di­ril­ýär. Şu dö­wür­de ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň dü­zü­min­de se­na­ga­tyň pa­ýy or­ta­ça 33 gö­te­ri­me, gur­lu­şy­gyň­ky 14, oba ho­ja­ly­gy­nyň pa­ýy 10,9 gö­te­ri­me ýe­ter. Bu gör­ke­zi­ji ulag we ara­gat­na­şyk pu­dak­la­ry bo­ýun­ça 9,1, söw­da ul­ga­my bo­ýun­ça 2 gö­te­ri­me, dür­li ugur­ly hyz­mat­lar ul­ga­my bo­ýun­ça hem 21 gö­te­ri­me ba­ra­bar bo­lar di­ýip, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz aýt­dy.

Se­na­gat taý­dan ösen yk­dy­sa­dy­ýe­tiň esas­la­ry­ny dö­ret­mek mak­sa­dy bi­len, ile­ri tu­tul­ýan mil­li ugur­la­ry dö­ret­mek we üp­jün et­mek hem-de yl­my-teh­ni­ki baş­lan­gyç­la­ry gol­da­mak bo­ýun­ça iş­ler do­wam et­di­ri­ler. Umu­man, ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­ni di­wer­si­fi­ka­si­ýa ýo­ly bi­len ös­dür­mä­ge döw­let gol­da­wy yk­dy­sa­dy sy­ýa­sa­ty dur­mu­şa ge­çir­mek bi­len bag­ly çä­re­le­riň ul­ga­my­ny ama­la aşyr­mak ar­ka­ly äh­lu­mu­my we se­bit de­re­je­le­rin­de be­ril­ýär.

Bu iş­le­riň ama­la aşy­ryl­ma­gy eks­port müm­kin­çi­lik­le­ri­mi­zi ep-es­li art­dyr­ma­ga do­ly şert dö­re­der. Şeý­le hem ýur­du­my­zyň äh­li ýer­le­rin­de beý­le­ki döw­let­ler­den ge­ti­ril­ýän ha­ryt­la­ryň or­nu­ny tut­ýan önüm­le­ri ön­dür­ýän kuw­wat­lyk­la­ry dö­ret­mä­ge müm­kin­çi­lik be­rer di­ýip, mil­li Li­de­ri­miz bel­le­di.

Mak­sat­na­ma­nyň dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän döw­rün­de iş­jeň ma­ýa go­ýum sy­ýa­sa­ty al­nyp bar­lar. Ýur­du­my­zy 2018—2024-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­mek ul­ga­my­na esa­sy ma­ýa go­ýu­my hök­mün­de 240 mil­liard ma­nat­dan gow­rak se­riş­de goý­be­ri­ler. Şu dö­wür­de ne­bit­gaz top­lu­my­na 159,9 mil­liard ma­nat möç­ber­de düýp­li ma­ýa go­ýum­la­ry gö­nük­di­ri­ler we 6 müň 900-den gow­rak tä­ze iş orun­la­ry dö­re­di­ler.

Ahal we­la­ýa­ty­nyň Owa­dan­de­pe şä­her­çe­sin­de gu­rul­ýan za­wod­da 2024-nji ýyl­da te­bi­gy gaz­dan eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa 600 müň ton­na A-92 ky­sym­ly ben­zin ön­dü­rip baş­la­mak göz öňün­de tu­tul­ýar. Şol dö­wür­de «Ma­laý» kä­nin­de Türk­me­nis­tan — Ow­ga­nys­tan — Pa­kis­tan — Hin­dis­tan gaz ge­çi­ri­ji­si üçin gaz gy­sy­jy be­ke­diň gur­lu­şy­gy hem ta­mam­la­nar. Özi hem bu­la­ryň hem­me­si bi­ziň öz güý­jü­miz bi­len ama­la aşy­ry­lar. Bu uly zat­dyr!

Ýur­du­myz­da elekt­rik ener­gi­ýa­sy­nyň ön­dü­ril­ýän umu­my möç­be­ri 2024-nji ýy­la çen­li 33 mil­liard ki­lo­wat/sa­ga­da ýe­ti­ri­ler. Bu bol­sa, 2018-nji ýyl bi­len de­ňeş­di­ri­len­de 27,2 gö­te­rim köp bo­lar.

Bal­kan we­la­ýa­ty­nyň Gy­ýan­ly şä­her­çe­sin­de 2018—2024-nji ýyl­lar­da po­lip­ro­pi­len, po­li­wi­nilh­lo­rid, kaus­tik so­da, duz kis­lo­ta­sy­ny we su­wuk hlor ön­dür­ýän gaz­him­ýa top­lu­my­ny gur­mak, Bal­kan we­la­ýa­ty­nyň Ga­ra­bo­gaz şä­he­rin­de ýyl­da 1 mil­lion 155 müň ton­na kar­ba­mid ön­dür­ýän za­wo­dy işe gi­riz­mek, Bal­kan we­la­ýa­ty­nyň çä­gin­de ýod-brom suw­la­ry­ny gaý­ta­dan iş­le­me­giň esa­syn­da ýod-brom ön­dür­mek bo­ýun­ça kär­ha­na­la­ryň kuw­wat­lyk­la­ry­ny art­dyr­mak ile­ri tu­tul­ýan we­zi­pe­le­riň ha­ta­ryn­da gör­ke­zil­di.

Mak­sat­na­ma­nyň ama­la aşy­ryl­ýan döw­rün­de ýur­du­my­zyň ulag üp­jün­çi­lik ul­ga­my­nyň iri mer­kez­le­ri­niň bi­ri bo­lan Türk­men­ba­şy­nyň Hal­ka­ra de­ňiz por­ty dö­re­di­ler.

Bu­lar­dan baş­ga-da, 2022-nji ýyl­da Ma­ry şä­he­rin­de 300 müň ton­na am­miak se­lit­ra­sy­ny we 450 müň ton­na kar­ba­mid ön­dür­ýän top­lu­myň gur­lu­şy­gy­na gi­ri­şi­ler. 2021-nji ýyl­da Türk­me­na­ba­dyň hi­mi­ýa za­wo­dy­nyň se­na­gat meý­dan­ça­syn­da her ýyl­da 300 müň ton­na kon­sent­rir­le­nen fos­for dö­kün­le­ri­ni ön­dür­ýän kär­ha­na­ny işe gi­riz­mek üçin düýp­li ma­ýa go­ýum­la­ry­ny öz­leş­dir­mek bel­le­nil­ýär. Döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň bel­leý­şi ýa­ly, ýur­du­myz­da mi­ne­ral dö­kün­le­riň ön­dü­ril­ýän möç­ber­le­ri 2018-nji ýyl bi­len de­ňeş­di­ri­len­de 2024-nji ýyl­da 1,6 es­se ar­tar we 3 mil­lion 825 müň ton­na ýe­ti­ri­ler. Bu önüm­le­riň 74,5 gö­te­ri­mi da­şar­ky ba­zar­la­ra ibe­ri­ler.

Le­bap we­la­ýa­ty­nyň Ata­my­rat şä­he­rin­de we Bal­kan we­la­ýa­ty­nyň Ga­ra­bo­gaz şä­he­rin­de her bi­ri sa­gat­da 100 ýo­lag­ça hyz­mat ed­ýän hä­zir­ki za­man ho­wa men­zil­le­ri­ni gur­mak me­ýil­leş­di­ril­ýär di­ýip, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow bel­le­di.

Kom­mu­ni­ka­si­ýa­la­ry ös­dür­mä­ge ýar­dam ber­ýän eme­li hem­ra­my­zyň älem gi­ňiş­li­gi­ne çy­ka­ryl­ma­gy ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy taý­dan kuw­wat­ly döw­le­te öw­rü­len­di­gi­ne şa­ýat­lyk ed­ýär. Mil­li kos­mos ul­ga­my­my­zy kä­mil­leş­dir­mek we ös­dür­mek üçin, 2018—2024-nji ýyl­lar­da 1 mil­liard 300 mil­lion ma­na­da go­laý düýp­li ma­ýa go­ýum­la­ry­ny gö­nük­dir­mek bel­le­nil­ýär. Şol dö­wür­de ýe­rüs­ti gö­zeg­çi­li­gi ge­çir­mä­ge ni­ýet­le­nen ýe­ne-de bir eme­li hem­ra­ny dö­ret­mek we älem gi­ňiş­li­gi­ne çy­kar­mak göz öňün­de tu­tul­ýar. Bu bol­sa oba ho­ja­ly­gyn­da, ne­bit se­na­ga­tyn­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­re we daş­ky gur­şa­wa gö­zeg­çi­lik et­mä­ge şert dö­re­der di­ýip, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz sö­zü­ni do­wam et­di.

Ýur­du­myz­da In­ter­net ul­ga­my­nyň hem­me­le­re el­ýe­ter­li bol­ma­gy yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň ösü­şi­ni çalt­lan­dyr­ma­ga müm­kin­çi­lik be­rer. Iň ýö­ne­keý ha­sap­la­ma­la­ra gö­rä, 2045-nji ýy­la çen­li bü­tin dün­ýä bo­ýun­ça 100 mil­liard­dan gow­rak en­jam In­ter­net ul­ga­my­na bi­rik­di­ri­ler. Mu­ňa yk­jam we gö­te­ril­ýän en­jam­lar, ab­zal­lar, luk­man­çy­lyk hem-de se­na­gat gu­ral­la­ry, howp­suz­lyk en­jam­la­ry, aw­to­mo­bil­ler, egin­baş­lar we beý­le­ki teh­no­lo­gi­ýa­lar hem de­giş­li­dir di­ýip, mil­li Li­de­ri­miz aýt­dy.

Ýur­du­myz­da 2018—2024-nji ýyl­lar­da or­ta­ça zäh­met ha­ky her ýyl 10 gö­te­rim ar­tar.

Mak­sat­na­ma la­ýyk­lyk­da, ýa­kyn ýyl­la­ryň do­wa­myn­da hu­su­sy te­le­ke­çi­lik ul­ga­myn­da ki­çi we iri se­na­gat kär­ha­na­la­ry­nyň ýüz­ler­çe­si­ni dö­ret­mek me­ýil­leş­di­ril­ýär. Şol dö­wür­de da­şa­ry ýurt we bi­le­lik­dä­ki kär­ha­na­la­ry dö­ret­mek bo­ýun­ça hem düýp­li öz­gert­me­ler ge­çi­ri­ler.

Ýur­du­myz­da ýö­ri­te yk­dy­sa­dy zo­lak­lar dö­re­di­ler. Iş­läp gel­ýän döw­let kär­ha­na­la­ry hu­su­sy­laş­dy­ry­lar hem-de paý­dar­lar jem­gy­ýet­le­ri gu­ra­lar. Ba­zar gat­na­şyk­la­ry­na geç­me­giň do­wa­myn­da düýp­li öz­gert­me­ler ama­la aşy­ry­lar. Giň ge­rim­li şeý­le iş­le­ri ge­çir­me­giň ne­ti­je­sin­de, yk­dy­sa­dy­ýe­ti­miz­de döw­le­te da­hyl­syz pu­da­gyň pa­ýy yzy­gi­der­li ar­tar di­ýip, mil­li Li­de­ri­miz bel­le­di.

Ýur­du­my­zyň eks­port müm­kin­çi­lik­le­ri­ni gi­ňelt­mek mak­sa­dy bi­len, elekt­ro­mo­bil­le­ri ýyg­na­ýan bi­le­lik­dä­ki za­wo­dy gur­mak hem göz öňün­de tu­tul­ýar.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ýur­du­my­zy ýa­kyn 7 ýy­lyň do­wa­myn­da ös­dür­me­giň esa­sy ugur­la­ry­na ün­si çe­kip, bu me­se­lä­ni ara alyp mas­la­hat­laş­mak üçin mag­lu­mat­la­ryň ber­len­di­gi­ni aýt­dy hem-de Ýa­şu­lu­la­ryň mas­la­ha­ty­nyň ag­za­la­ry­nyň bu ba­ra­da öz pi­kir­le­ri­ni aýt­mak­la­ry­ny ha­ýyş et­di.

Hä­zir­ki dö­wür­de ýur­du­my­zyň 2018-nji ýyl üçin Döw­let býu­je­ti­niň tas­la­ma­syn­da Ga­raş­syz Wa­ta­ny­my­zy dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň esa­sy ugur­la­ry­ny taý­ýar­la­mak iş­jeň al­nyp ba­ryl­ýar di­ýip, mil­li Li­de­ri­miz aýt­dy we onuň di­ňe aý­ry-aý­ry ugur­la­ry ba­ra­da du­rup geç­di.

Bu me­se­le­de pu­dak­la­ry çalt we yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­zi di­wer­si­fi­ka­si­ýa ýo­ly bi­len ös­dür­me­giň ha­sa­by­na ýo­ka­ry dep­gin­ler bi­len dur­nuk­ly yk­dy­sa­dy ösü­şi ga­zan­mak bi­ziň esa­sy mak­sa­dy­myz bo­lar di­ýip pi­kir ed­ýä­rin.

Ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­ni di­wer­si­fi­ka­si­ýa ýo­ly bi­len we top­lum­la­ýyn ös­dür­mek bo­ýun­ça öz­gert­me­ler do­wam et­di­ril­me­li­dir. Bu öz­gert­me­ler hal­ka­ra we se­bit äh­mi­ýet­li giň ge­rim­li, aý­ra­tyn mö­hüm ma­ýa go­ýum tas­la­ma­la­ry­nyň ama­la aşy­ryl­ma­gy­ny göz öňün­de tut­ýar di­ýip, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz nyg­ta­dy.

Ra­ýat­la­ry­my­zyň dur­muş aba­dan­çy­ly­gy­ny, hu­kuk­la­ry­nyň we bäh­bit­le­ri­niň go­ral­ma­gy­ny üp­jün etmek Ga­raş­syz Türk­me­nis­ta­nyň döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň esa­sy ug­ry bo­lup dur­ýar di­ýip, mil­li Li­derimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýt­dy we ge­çen ýyl­lar­da bol­şy ýa­ly, 2018-nji ýyl­da hem biziň alyp bar­ýan dur­muş sy­ýa­sa­ty­my­zyň ila­ty­my­zyň ýa­şaý­şy­nyň hi­li­ni we de­re­je­si­ni ýokarlandyr­ma­ga gö­nük­di­ril­me­li­di­gi­ni bel­le­di. Sag­ly­gy go­ra­ýyş, bi­lim, me­de­ni­ýet ul­gam­la­ry­nyň we hyz­mat­lar ul­ga­my­na de­giş­li beý­le­ki gör­nüş­dä­ki iş­le­riň ne­ti­je­li­li­gi­ni ýo­kar­lan­dyr­mak esa­syn­da adam müm­kin­çi­li­gi­ni art­dyr­mak üçin şert­le­ri dö­ret­me­li­dir.

Şo­ňa gö­rä-de, gel­jek ýyl­da dur­muş ul­ga­my­ny ma­li­ýe­leş­dir­me­giň muk­da­ry ýur­du­my­zyň Döw­let býu­je­ti­niň çyk­da­jy­la­ry­nyň umu­my möç­be­ri­niň 75—80 gö­te­ri­min­den az bol­ma­ly däl­dir. Yk­dy­sa­dy­ýe­tiň yg­ty­bar­ly ösü­şi­ne, ma­li­ýe we dur­muş dur­nuk­ly­ly­gy­na esas­lan­ýan ila­tyň gir­de­ji­le­ri­niň art­ma­gy we ýa­şa­ýyş jaý şert­le­ri­niň go­wu­lan­dy­ryl­ma­gy üp­jün edil­me­li­dir. Şeý­le hem döw­let ta­ra­pyn­dan ene­li­gi we ça­ga­ly­gy go­ra­mak bo­ýun­ça çä­re­ler gö­rül­me­li­dir.

“Biz öz sö­zü­miz, ja­ny­myz-te­ni­miz we şöh­rat­ly iş­le­ri­miz bi­len, aja­ýyp gel­je­gi­miz üçin Ga­raş­syz Wa­ta­ny­my­za, mäh­ri­ban hal­ky­my­za ýü­rek­den hyz­mat et­me­li­di­ris. Bi­ziň hä­zir­ki we gel­jek­dä­ki üs­tün­lik­le­ri­mi­ziň gi­re­wi, ine, şun­da jem­le­nen­dir” di­ýip, mil­li Li­de­ri­miz nyg­ta­dy.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz fo­ru­ma gat­na­şy­jy­la­ra berk jan sag­lyk, uzak ömür, bag­ty­ýar dur­muş we asu­da as­man, Ga­raş­syz, Bi­ta­rap Wa­ta­ny­my­zyň gül­läp ös­me­gi­niň ha­ty­ra­sy­na alyp bar­ýan iş­le­rin­de uly üs­tün­lik­le­ri ar­zuw et­di.

2017-nji ýylyň 9-10-njy oktýabr aralygy geçirilen bu nobatdaky Ýaşulylar maslatynyň netijesinde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018-2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny tassyklamak hakyndaky” Karara gol çekdi. Şeýle hem Ýurdumyzyň sebitlerini ösdürmäge, goşmaça iş ýerilerini döretmäge, daşary ýurt maýa gýumlaryny çekmäge gönükdirilen kanunlar şeýle hem erkin ykdysady zolaklaryň döredilmeginiň, hereket etmeginiň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýän “Erkin ykdysady zolaklar hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşyldy we maslahatyň netijesinde bu kanun kabul edildi.
 

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   09.10.2017

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH) / 15.09.2017 /

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyryldy. Mejlisiň gün tertibine döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri hem-de käbir resminamalaryň taslamalary girizildi.

Dowamy...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018-2024 ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny tassyklamak hakyndaky » Karara gol çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018-2024 ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny tassyklamak hakyndaky » Karara gol çekdi.

«Erkin ykdysady zolaklar hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy hem ara alnyp maslahatlaşyldy we kabul edildi.